STRATEGIPLAN. NJFFs JENTESATSING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STRATEGIPLAN. NJFFs JENTESATSING"

Transkript

1 STRATEGIPLAN NJFFs JENTESATSING

2

3 Strategiplan NJFFs JENTESATSING Utgitt av Norges Jeger- og Fiskeforbund Grafisk produksjon: Erik Tanche Nilssen AS

4

5 Strategiplan NJFFS Jentesatsing 5 1. Innledning Visjon 1.2. Verdigrunnlag 1.3. Målgruppe 1.4. Bakgrunn 2. Hovedgrunnlag Hovedmål Videreutvikle kvinnenettverket i organisasjonen med blant annet kvinnekontakter i organisasjonsleddene Rekruttere kvinner til å bli jegere og fiskere og medlemmer i organisasjonen Rekruttere kvinner til tillitsverv og som instruktører i organisasjonen 3. Kommunikasjon Kommunikasjonsstrategi 3.2. Kommunikasjonskanaler 3.3 Kommunikasjon av aktivitetstilbudene Kommunikasjonsstrategi for aktivitetstilbudene 4. Profil Navn 4.2. Logo 4.3. Bekledning 5. Arbeidsfordeling Ansvarsfordeling 6. Implementering...14 VEDLEGG...16 OM NJFF s JENTESATSING

6 6 Norges Jeger- og Fiskeforbund 1. Innledning Dette dokumentet inneholder NJFFs jentesatsings strategiplan. Hensikten med denne strategiplanen er å ha et arbeidsverktøy for hvordan jentesatsingen skal driftes, og for å skape en felles forståelse i hele organisasjonen for hva satsingen NJFF Jenter innebærer Visjon Trygghet, trivsel og tilhørighet for jenter i NJFF Verdigrunnlag NJFFs arbeid for jenter er tuftet på NJFFs verdigrunnlag, som er det ideologiske utgangspunktet for all virksomhet i organisasjonen og for utøvelsen av jakt og fiske Målgruppe Målgruppen til NJFFs jentesatsing skal være jakt-, fiske- og friluftsinteresserte jenter i alle aldersgrupper. Det skal særlig legges til rette å nå de jentene som tar jegerprøven, eller deltar på annen kursvirksomhet i regi av NJFF. Samfunnet i sin helhet er også målgruppe for å øke forståelsen for jenters plass i et høstingsbasert friluftsliv Bakgrunn NJFFs jentesatsing ble vedtatt som satsingsområde av NJFFs Landsmøte 2003, 2006, 2009 og I Handlingsprogrammet under innsatsområdet «Kvinner» står det: Videreutvikle den tilrettelagte virksomheten ovenfor kvinner Videreutvikle kvinnenettverket i organisasjonen med blant annet kvinnekontakter i organisasjonsleddene Rekruttere kvinner til å bli jegere, fiskere og medlemmer i organisasjonen Rekruttere kvinner til tillitsverv i organisasjonen Arrangere årlig samling for kvinnekontakter

7 Strategiplan NJFFS Jentesatsing 7 2. Hovedgrunnlag 2.1. Hovedmål NJFFs arbeid for jenter skal alltid forankres i de vedtatte punkter under innsatsområdet «Kvinner» i Handlingsprogrammet. Disse punktene forståes som jentesatsingens grunnleggende mål. (Ansvaret utdypes videre under punkt 5 Arbeidsfordeling): Videreutvikle tilrettelagt virksomhet ovenfor kvinner DELMÅL TILTAK I alle fylker tilby aktiviteter spesielt rettet mot jenter Øke antall aktiviteter rettet mot jenter med 25% i perioden Øke antall foreninger som tilbyr aktiviteter rettet mot jenter med 50% i perioden Informasjon Gi lokalforeningene informasjon om hvordan drive jentegruppe i lokalforeningen, gjennom informasjonsbrosjyre Informere om mulighetene og oppfordre til å søke midler, herunder NJFFs Jentemidler Oppfølging Aktivt følge opp lokallagskvinnekontaktene Dele erfaringer fra foreninger som har vellykket virksomhet ovenfor kvinner Sikre at medlemmene føler tilhørighet til NJFF og NJFFs jentesatsing Videreutvikle tilrettelagt kvinnenettverk i organisasjonen med blant annet kvinnekontakter i organisasjonsleddene DELMÅL TILTAK Ha fylkeskvinnekontakter og fylkeskvinneutvalg i alle 19 fylker Legge til rette for samarbeid mellom fylkeskvinnkontaktene Ha lokallagskvinnekontakter i alle lokalforeninger Organisatorisk Være pådriver for å følge opp landsmøtevedtaket om at NJFFs mønstrevedtekter skal endres slik at fylkes-/lokallagskvinnekontakten blir en del av fylkes-/lokallagsstyret Være pådriver for at alle fylkes-/lokallag endrer sine vedtekter i henhold til mønstervedtektene Nettverksbygging Arrangere årlig konferanse for fylkeskvinnekontaktene Oppfordre fylkene til å arrangere årlig konferanse for lokallagskvinnekontaktene

8 8 Norges Jeger- og Fiskeforbund Rekruttere kvinner til å bli jegere og fiskere og medlemmer i organisasjonen DELMÅL TILTAK Ivareta de kvinnelige medlemmer vi har 15% kvinnelige medlemmer i NJFF innen utgangen av 2015 Flere registrerte jenter i jegerregisteret Flere jenter som fisker Flerkulturell deltakelse Være en trygg kilde til kunnskap om jakt- og fiskeutøvelse Fiskeklubben/NJFF Ung Kvinnekontakt og ungdomskontakt i fylkene går sammen om å lage arrangement / tilbud til alle, f.eks. Familiedag Jegerprøven Differensiere på pris for medlemmer og ikke medlemmer når det gjelder jegerprøve Oppfølging i foreningene etter endt jegerprøvekurs. Informasjon om jentegruppe i foreningen Opplæringsjakt som et tilbud fra fylkeslag / lokalforening etter endt jegerprøvekurs Informasjon om NJFF Jenter i mappen «Ny Jeger» Medlemstilbud Tilpassede produkter i Medlemsbutikken. Tilpassede medlemsfordeler (jakt, fiske, opplevelsesreiser etc.) Test av produkt i jakt og fiske: Ha med smilefjes for produkt som er tilpasset kvinner. F. eks. klær og vadestøvler etc. Aktivitetstilbud Lavterskeltilbud for jenter Aktivitetstilbud i fylkene Tilby «totalpakker med jakt- og fiskeopplevelser» Prisdifferensiering medlem/ikke medlem Media / Markedssatsing Profilere jentene i Jakt og Fiske Sentral base med oversikt over arrangementer over hele landet Innlede samarbeid med en profilert jente som kan være en ambassadør for jentesatsingen Formidle NJFFs prinsipp om et høstningsbasert friluftsliv Skape og opprettholde en synlig profil i lokalmiljøer, fylker, og på landsbasis

9 Rekruttere kvinner til tillitsverv og som instruktører i organisasjonen DELMÅL Generelt flere kvinner i tillitsverv på fylkes- og lokallagsnivå TILTAK Organisatorisk Oppfordre lokallag til å engasjere jenter i tillitsvalgtapparatet Få med jenter i valgkomitéen Oppfordre lokallag til å satse på engasjerte jenter Samling for lokallagskvinnekontaktene hvert år Være pådriver for at alle fylkes-/lokallag endrer sine vedtekter i henhold til de nye mønstervedtektene Flere kvinnelige instruktører Opplæring Bruke samlinger for fylkesinstruktører til å fokusere på rekruttering av kvinnelige instruktører Oppfordre fylkeslag og lokallag til å rekruttere kvinnelige instruktører Motivere og presentere mulighetene med instruktørrollen for jenter Fylkesvise organisasjonskurs for jenter

10 10 Norges Jeger- og Fiskeforbund 3. Kommunikasjon 3.1. Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategien til NJFFs jentesatsing skal følge vedtatt Kommunikasjonsstrategi for NJFF. I tillegg skal satsingen følge den utdypede strategien som presenteres under: (Ansvaret utdypes videre under punkt 5 Arbeidsfordeling) Budskap Mottaker Tilbyr interessante jakt-, fiske -og friluftsaktiviteter tilrettelagt for jenter Målgruppen Er et spennende og inkluderende miljø for jenter Gir mulighet for å utvikle kunnskap og ferdigheter innen jakt, fiske og friluftsliv på en trygg, sikker og inkluderende måte Tar vare på sine medlemmer (medlemsfordeler, kurstilbud osv) Er et viktig tiltak for å legge til rette for å få flere jenter til å høste de positive helsemessige gevinstene av jakt, fiske og friluftsliv Er et spennende og inkluderende miljø for jenter i friluftsorganisasjonen NJFF Bevilgende myndigheter Samarbeidspartnere Jenter har en naturlige plass i jakt- og fiskemiljøet Organisasjonen, menn i organisasjonen og allmennheten 3.2. Kommunikasjonskanaler Jentesatsingens viktigste kommunikasjonskanaler er: NJFFs nettssider njff.no, «Jenter» NJFFs nettsider fylke/lokallagshjemmesider Sosiale medier Generell informasjonsbrosjyre om NJFF Jenter Aviser, nasjonale og lokale Radio/tv, nasjonalt og lokalt 3.3. Kommunikasjon av aktivitetstilbudene Selve grunnlaget for NJFFs jentesatsing er de tilrettelagte aktivitetene for jenter i lokalforeninger. Disse er viktig å kommunisere ut. Informasjonen om aktivitetene skal være: lett tilgjengelig for publikum knyttet opp mot verktøy som gjør det lett for de aktivitetsansvarlige å publisere og oppdatere informasjon, i tillegg skape et helhetlig og oversiktlig inntrykk av aktivitetene

11 Strategiplan NJFFS Jentesatsing Kommunikasjonsstrategi for aktivitetstilbudene Alle tilrettelagte aktiviteter for jenter skal til en hver tid ligge tilgjengelig og i oppdatert versjon i en kalender på «Jenter» på njff.no. Dette skal inngå i den nye portalløsningen Opprette eget «jentepunkt» på fylkes- og lokallagssidene i portalen Alle jentegrupper i lokalforeninger oppfordres også til å opprette egne Facebook-sider der oppdatert informasjon om aktiviteter legges ut Lokalforeningene oppfordres til å trykke brosjyrer for kvinnegrupper i lokalforeningene med tilhørende aktivitetskalender Satsingen skal tilstrebe å få omtale i medier om jenteaktiviteter Aktivitetene annonseres/ meldes inn til lokalaviser, lokalradio. Det oppfordres også til å ta i bruk annonsemaler og pressemeldingsmaler 4. Profil NJFFs jentesatsing skal ha en tydelig profil, som skal kunne speile en identitet og skape tilhørighet. Det skal tydeligere komme frem at dette er en del av NJFF. Profileringen skal gjøres gjennom et navn, logo, bekledning og aktiviteter Navn NJFFs jentesatsing heter «Norges Jeger- og Fiskerforbund, jenter», forkortet «NJFF Jenter». Fylkene skal ha mulighet til å bruke navnet (eksempel på fylkes navn) «NJFF Akershus Jenter» Logo Forbundslogo med jenter under Bekledning Det skal utvikles et eget plagg med navnet på NJFF jentesatsing trykket på. Denne skal selges gjennom NJFFs medlemsbutikk.

12 12 Norges Jeger- og Fiskeforbund 5. Arbeidsfordeling 5.1. Ansvarsfordeling SENTRALT Det sentrale kvinneutvalget Forbundsstyrets rådgivende organ for jentesatsingen Arrangere årlig samling for fylkeskvinnekontakter Pådriver for målrettet arbeid med jentesatsingen på fylkes- og lokallagsnivå Løpende evaluere NJFFs jentesatsing, samt uttale seg om videreutvikling av satsingen Uttale seg om, og komme med innspill til kurs- og aktivitetstilbud for jenter. Herunder årlig fylkeskvinnekonferanse Komme med innstilling i saker som fremmes for utvalget av FS eller administrasjonen NJFFs administrasjon Ansvarlige for årlige samlinger for fylkeskvinnekontaktene Ansvarlig for søknad om og tildeling av tilskuddsmidler Tilrettelegge for at fylkeskvinnekontakter får oppdatert oversikt over kvinnekontaktene i lokalforeningene i sitt fylke, samt kontaktpersoner i foreningene som ikke har kvinnekontakter, jegerprøveinstruktører i fylket og også andre instruktører Synliggjøre kvinnekontaktene i organisasjonen Gi kvinnekontaktene i fylkene tilbud om organisasjonsopplæring Tilrettelegge for kvinnekontaktenes informasjonsarbeid i fylkene Kontakte nye fylkeskvinnekontakter Vedlikeholde jentesidene på Profileringsartikler / uniformering til kvinnekontaktene Brosjyrer Være sekretær for kvinneutvalget

13 Strategiplan NJFFS Jentesatsing 13 FYLKE Fylkeskvinnekontakt Være leder i fylkets kvinneutvalg Samarbeide med det sentrale kvinneutvalget og kvinnekontaktene i foreningene i fylket Være et bindeledd mellom de ulike foreningene, og mellom foreninger og fylkeslag Være et bindeledd mellom sentral og fylkesledd Overordnet ansvar for fylkesvise arrangementer for jenter Være pådriver for at lokalforeningene arrangerer aktiviteter for jenter Ha det innholdsmessige hovedansvaret for en årlig samling av kvinnekontakter i lokalforeningene i fylket Undersøke mulighetene for samarbeid mellom lokalforeningene og for regionalt samarbeid innenfor jentesatsingen Delta aktivt i fylkeslagets styre i alle saker Lage rapport fra avholdte arrangement til bruk i senere markedsføring, samt beretning og rapportering for mottatte midler Lage en virksomhetsplan og årsberetning i samarbeid med kvinneutvalget Fylkesstyre I henhold til mønstervedtekter for fylkeslag tilknyttet NJFF, bør kvinnekontakten velges som medlem i fylkeslagets styre Fylkesstyret som helhet har det overordnede ansvaret for at NJFFs jentesatsing gjenspeiles i fylkeslagets planer, budsjetter og virksomhet forøvrig Fylkeslaget bør i stor grad tilstrebe å sende sin kvinnekontakt som representant på samlinger for tillitsvalgte, fylkeslagets årsmøte og lignende Fylkeslagenes valgkomité bør bestrebe å innstille flere jenter til fylkeslagets styre Fylkeslagets styre oppfordres til å nominere sin kvinnekontakt som delegat til landsmøtet i NJFF hvert 3. år Fylkessekretær Bistå kvinnekontaktene med praktiske oppgaver i fylket og i lokalforeningene; informasjon / markedsføring, utsendelser, lokaler og annen praktisk tilrettelegging Tilrettelegge for at kvinnekontakten får bygge nettverk med instruktører og andre aktuelle aktører i fylkeslaget og foreningene Samarbeide med fylkeskvinnekontaktene om å søke tilgjengelig midler, samt være behjelpelig med å skaffe oversikt over aktuelle tilskuddsordninger og andre tilskuddsmuligheter i fylket Ansvar for å gi ut lister med antall kvinner pr lokalforeninger i fylket

14 14 Norges Jeger- og Fiskeforbund LOKALT Lokallagskvinnekontakt Være leder for lokalforeningens jentegruppe Samarbeide med andre lokale kvinnekontakter Være pådrivere for at lokalforeningen arrangerer aktiviteter for jenter Delta aktivt i lokalforeningen i alle saker Lage rapport fra avholdte arrangement til bruk i senere markedsføring, og rapportering for mottatte midler Lage en virksomhetsplan, budsjett og årsberetning i samarbeid med kvinneutvalget Søke tilgjengelig midler Lokallagsstyre I henhold til mønstervedtekter for lokallag tilknyttet NJFF, bør kvinnekontakten velges som medlem i lokallagets styre Lokallagsstyre som helhet har det overordnede ansvaret for at NJFFs satsing overfor jenter gjenspeiles i lokallagets planer, budsjetter og virksomhet forøvrig Foreningene bør i stor grad tilstrebe å sende kvinnekontaktene som sine representanter på samlinger for tillitsvalgte, fylkeslagets årsmøte og lignende Lokalforeningenes valgkomité bør bestrebe seg å innstille flere jenter til lokallagets styre 6. Implementering Strategiplan for NJFF Jenter skal på følgende måte og med følgende ansvar implementeres i organisasjonen: Hvem Det sentrale kvinneutvalget NJFFs administrasjon Fylkeskvinnekontakt Fylkesstyre Fylkessekretær Lokallagskvinnekontakt Lokallagsstyre Ansvar for å informere Forbundsstyre Fylkeskvinnekontakter, fylkessekretærer og det sentrale kvinneutvalget Fylkeskvinneutvalg, lokallagskvinnekontakter og lokalforeningsstyrer Lokallagskvinnekontakter og lokalforeningsstyrer Fylkesstyre Lokallagsstyre og lokalt kvinneutvalg Lokalt kvinneutvalg

15

16 16 Norges Jeger- og Fiskeforbund Vedlegg Om NJFFs jentesatsing Bakgrunn NJFFs jentesatsing ble vedtatt som satsingsområde av NJFFs Landsmøte 2003, 2006, 2009 og I Handlingsprogrammet under innsatsområdet «Kvinner» står det: Videreutvikle den tilrettelagte virksomheten ovenfor kvinner Videreutvikle kvinnenettverket i organisasjonen med blant annet kvinnekontakter i organisasjonsleddene Rekruttere kvinner til å bli jegere, fiskere og medlemmer i organisasjonen Rekruttere kvinner til tillitsverv i organisasjonen Arrangere årlig samling for kvinnekontakter Status Tilrettelagt virksomhet ovenfor kvinner NJFF har siden 2006 søkt om støtte fra Direktoratet for Naturforvaltning til å støtte aktiviteter i lokalforeningene som er spesielt tilrettelagt ovenfor kvinner. I 2012 ble satsingen tildelt kr, som ble fordelt på nærmere 90 foreninger. Under følger en oversikt over antall foreninger som har mottatt midler fra 2009 og frem til Tildelte midler År Antall foreninger Antall aktiviteter Kvinnenettverket i organisasjonen Kvinnenettverket i NJFF består av sentralt kvinneutvalg, fylkeskvinnekontakter og lokallagskvinnekontakter. Fylkeskvinnekontakter møtes en gang i året til en nasjonal konferanse, men lokallagskvinnekontaktene møtes til fylkeskonferanse internt i fylke. På landsmøte høsten 2012 ble det opprett et sentralt kvinneutvalg som møtes 4 6 ganger i året, eller ved behov. Rekruttering av kvinnelige utøvere Tidligere var kvinnene nesten fraværende på jakt, og det er først de senere årene at de har gjort seg gjeldende. De første tallene som ble samlet inn, viste at omlag 400 kvinner jaktet i løpet av jaktåret 1971/1972, noe som betyr at kvinnene utgjorde under en halv prosent av de utøvende jegerne. I dag er kvinneandelen er stadig økende blant dem som løser jegeravgiften. Fra 2001 frem til i dag ser man en stigning fra 5,5 prosent til over 7,1% i 2012.

17 Strategiplan NJFFS Jentesatsing 17 ANDEL kvinnelige jegere som har LØST jegeravgiftskort 2001/ /12 Prosent / / 2003/ / 2005/ / 2007/ / / 2010/ 2011/ I oversikten over andelen kvinnelige førstegangsjegere vises det imidlertid noen svingninger de siste årene. I 2005/2006 var 23 % av førstegangsjegerne kvinner, mens i 2011/2012 var andelen sunket til 20,5 %. Ettersom det ikke finnes noe register der sportsfiskere registreres, er det heller ikke utarbeidet noen statistikk over andelen kvinnelige utøvere innen fiske. Andel kvinnelige førstegangsjegere. 1997/ / / / / / / / / / / / / / / / / Prosent

18 18 Norges Jeger- og Fiskeforbund Kvinnelige medlemmer Fra 2006 til 2012 har andelen kvinnelige medlemmer i NJFF økt fra 9,03 % til 10,80. I denne perioden opplevde man et toppunkt 2010, der 10,9 % av NJFFs totale medlemsmasse var kvinner. Oversikt over antall kvinnelige medlemmer År Antall medlemmer i NJFF totalt Antall kvinnelige medlemmer Andel i % , , , , , , ,80 Kvinnelige tillitsvalgte og instruktører Oversikten over andelen kvinnelige tillitsvalgte og instruktører har tradisjonelt ikke blitt målt. Da dataprogrammet som brukes til behandling av medlemsinformasjon kun forholder seg dagens dato, er det heller ikke mulig å gå tilbake å finne tall fra tidligere år. For å sikre at man i fremtiden bedre kan ha oversikt over dette, vil det fra og med 2013 bli foretatt og registrert jevnlige målinger på dette. Slik vil man fra og med 2013 ha et sammenligningsgrunnlag. Når vi ser på tall ferske tall fra februar 2013 er antall tillitsvalgte i NJFF 5014, og 648 av disse er kvinner. Andelen kvinnelige tillitsvalgte er da 12,9%. Når det kommer til instruktører er det på samme tidspunkt 4138 instruktører i NJFF, og 263 av disse er kvinner. Andelen kvinnelige instruktører er da 6,4 %. Veien videre Ut ifra bakgrunn og status ser man at NJFFs jentesatsing har lyktes på svært mange områder. Den tilrettelagte virksomheten for kvinner i form av aktivitetstilbud i lokalforeninger videreføres og øker i omfang, og kvinnenettverket med fylkeskvinnekontaktene i spissen består og møtes fast årlig. For satsingen er det også svært positivt at landsmøte høsten 2012 enstemmig vedtok å opprette et sentralt kvinneutvalg. Videre øker rekrutteringen av kvinnelige utøvere til jakt, og andelen kvinnelige medlemmer er stabil. Andelen kvinner som blir tillitsvalgte på ulike nivå i organisasjonen antas å øke. Allikevel er det flere sider ved NJFFs jentesatsing som både kan forbedres og som også har et større potensiale: NJFFs jentesatsing bør i større grad konkretiseres med tanke på innhold, målgruppe, kommunikasjonskanaler, osv. De aktivitetene som finnes for kvinner i lokalforeninger bør i langt større grad synliggjøres. Generelt bør det være et mål å starte enda flere aktiviteter for kvinner. NJFFs jentesatsing bør ha en tydeligere profil, som skal kunne speile en identitet og skape tilhørighet. Opptur-navnet har blitt oppfattet som utydelig, samt misvisende ettersom det også er i bruk av andre friluftsorganisasjoner. Det har vært lite fokus på bekledning og profileringsmateriell. For et ryddig og godt samarbeid mot felles mål bør arbeidsfordelingen mellom fylkeskvinnekontakter, fylkessekretær/fylkesstyre og sentralledd konkretiseres. Fokuset på rekruttering av kvinnelige medlemmer til NJFF bør økes, ved at konkrete tiltak settes inn.

19

20 Jakt- og fiskeglede til alle for alltid» Norges Jeger og Fiskerforbund, Postboks 94, 1378 Nesbru, ,

Tilbakegang i medlemstallet fra 2009. Medlemsundersøkelse 2014

Tilbakegang i medlemstallet fra 2009. Medlemsundersøkelse 2014 Foreningsløftet 2016 Bakgrunn for Foreningsløftet Tilbakegang i medlemstallet fra 2009 Medlemsundersøkelse 2014 Foreningsløftet 2015 hva er oppnådd? Mål: Målbar økt aktivitet i foreningene innen utgangen

Detaljer

Søknadskriterier FRIFOND

Søknadskriterier FRIFOND Søknadskriterier FRIFOND NJFF har på bakgrunn av innleverte skjema Grunnlag for tildeling av barne- og ungdomsmidler fra foreningene søkt om FRIFOND midler (statlige barne- og ungdomsmidler). Lokalforeningene

Detaljer

NJFFs arbeidsprogram 2016 vedtatt av NJFFs representantskap oktober 2015

NJFFs arbeidsprogram 2016 vedtatt av NJFFs representantskap oktober 2015 NJFFs arbeidsprogram 2016 vedtatt av NJFFs representantskap oktober 2015 Innledning Arbeidsprogrammet er et verktøy for planlegging av aktiviteter i fylkeslag og foreninger som skal brukes for å nå organisasjonens

Detaljer

Opplæringsplan for NJFF og Studieforbundet natur og miljø 2015

Opplæringsplan for NJFF og Studieforbundet natur og miljø 2015 1 Opplæringsplan for NJFF og Studieforbundet natur og miljø 2015 Opplæringsplan for Studieforbundet natur og miljø og de enkelte medlemsorganisasjoner skal være et kontaktpunkt som ivaretar: 1. godt samarbeid

Detaljer

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte 02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte Dato: 01. 03. Februar 2013 Sted: Antirasistisk Senter Pris: 150 kr Fra vedtektene: 14 Saker til behandling Landsmøtet skal behandle følgende saksliste:

Detaljer

NJFFs arbeidsprogram 2016 vedtatt av NJFFs representantskap oktober 2015 og NJFF-Aust-Agder 11.01.2016

NJFFs arbeidsprogram 2016 vedtatt av NJFFs representantskap oktober 2015 og NJFF-Aust-Agder 11.01.2016 NJFFs arbeidsprogram 2016 vedtatt av NJFFs representantskap oktober 2015 og NJFF-Aust-Agder 11.01.2016 Innledning Arbeidsprogrammet er et verktøy for planlegging av aktiviteter i fylkeslag og foreninger

Detaljer

Innsikt & utsikt HANDLINGSPROGRAM 2016 2021

Innsikt & utsikt HANDLINGSPROGRAM 2016 2021 Innsikt & utsikt HANDLINGSPROGRAM 2016 2021 NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND HAUGESUND - 13. 15. NOVEMBER 2015 JAKT- OG FISKEGLEDE TIL ALLE - FOR ALLTID NJFFs Handlingsprogram 2016 2021 NJFFs handlingsprogram

Detaljer

Vedtekter for Norges Jeger- og Fiskerforbund Nordland

Vedtekter for Norges Jeger- og Fiskerforbund Nordland Vedtekter for Norges Jeger- og Fiskerforbund Nordland Del I vedtatt av NJFF/representantskapet 03.09.1999 Del II vedtatt av årsmøtet i NJFF-Nordland 13.02.2000 Endringer vedtatt av årsmøtet 30.03.2008.

Detaljer

1.1. Utøvelsen av jakt og fiske

1.1. Utøvelsen av jakt og fiske Forslag til årsmøtet 15. mars 2015 1 1.1. Utøvelsen av jakt og fiske Målsetting: Sikre jakt og fiskeutøvelsen som en naturlig del av det tradisjonelle, høstingsbaserte friluftslivet. - Videreføre arbeidet

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi Norges Jeger- og Fiskerforbund 2013-2015 Innledning - om kommunikasjonsstrategien Utfordringer - en statusbeskrivelse av interne og eksterne utfordringer Mål - målet for kom.virksomhet

Detaljer

Arbeidsprogram. Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9

Arbeidsprogram. Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9 Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9 Fylkesstyret skal jobbe med å gjøre organisasjonen kjent blant elevene, få flere elever engasjert i organisasjonen og informere

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Arbeidsprogrammet er et av tre grunndokumenter for Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane, som blir vedtatt av årsmøtet. Endringer i arbeidsprogrammet

Detaljer

Forbundsstyrets forslag til Forbundsstyrets forslag til Handlingsprogram 2010-2015. Handlingsprogram 2010-2015

Forbundsstyrets forslag til Forbundsstyrets forslag til Handlingsprogram 2010-2015. Handlingsprogram 2010-2015 Forbundsstyrets forslag til Forbundsstyrets forslag til Handlingsprogram 2010-2015 Handlingsprogram 2010-2015 NJFFs landsmøte 2009 NJFFs landsmøte 2009 Innholdsfortegnelse: Om NJFFs Handlingsprogram 2010

Detaljer

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Hordaland perioden 2015-2016

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Hordaland perioden 2015-2016 Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Hordaland perioden 2015-2016 1 1.0 Elevdemokrati 1.1 jobbe for å sikre bedre vilkår for elevrådene på medlemsskolene. 1.2 ta opp viktige politiske saker på alle

Detaljer

VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet... 1920...

VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet... 1920... VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet.... 1920.................................... 1 NAVN Foreningens navn er:..steinkjer Jeger- og Fiskerforening..........................................

Detaljer

Skjeberg Omegn Jeger og Fiskeforening

Skjeberg Omegn Jeger og Fiskeforening MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND VEDTEKTER FOR Skjeberg og Omegn Jeger og fiskeforening stiftet 27. mars 1960 1 NAVN Foreningens navn er: Skjeberg

Detaljer

NJFFs INSTRUKTØRORDNINGER

NJFFs INSTRUKTØRORDNINGER NJFFs INSTRUKTØRORDNINGER 1. Innledning... 3 2. Samordning og standardisering... 4 3. Standardavtaler... 4 3. 1 Obligatorisk for nye instruktører... 5 3.2 Avtalenes oppbygning... 5 3.3 Autorisasjonsperiode...

Detaljer

Norges eneste landsdekkende interesseorganisasjon for jegere og fiskere

Norges eneste landsdekkende interesseorganisasjon for jegere og fiskere Norges Jeger- og Fiskerforbund Steinar Paulsen Fritidsfiskekonsulent DNs Fagsamling Innlandsfiskeforvaltning Hell 6.-7. des 2011 Norges eneste landsdekkende interesseorganisasjon for jegere og fiskere

Detaljer

Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening. Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011.

Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening. Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011. Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011. VEDTEKTER FOR Hemnes Jeger og Fiskerforening stiftet 1980 1 NAVN Navnet er Hemnes Jeger og Fiskerforening. Klubben

Detaljer

Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018

Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018 Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018 0 Innhold 1. Situasjonsbeskrivelse... 2 1.1 Overordnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfordringene... 2 2 Visjon... 2 3 Formål... 3 4 Verdier...

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM. Vedtatt på Elevorganisasjonen i Opplands 16. ordinære årsmøte 10.-12. april 2015. Side 1 av 6

ARBEIDSPROGRAM. Vedtatt på Elevorganisasjonen i Opplands 16. ordinære årsmøte 10.-12. april 2015. Side 1 av 6 ARBEIDSPROGRAM Vedtatt på Elevorganisasjonen i Opplands 16. ordinære årsmøte 10.-12. april 2015. Side 1 av 6 Dette er sakene Elevorganisasjonen i Oppland skal jobbe med i perioden 2015/2016. Sakene står

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM 2014/2015

ARBEIDSPROGRAM 2014/2015 Elevorganisasjonen i Nordlands ARBEIDSPROGRAM 2014/2015 Formål med arbeidsprogrammet Dette arbeidsprogrammet skal reflektere elevene i Nordlands organisatoriske samt politiske prinsipper og prioriterte

Detaljer

Norges Bondelag på hugget. Rapport fra Fornyingsutvalget

Norges Bondelag på hugget. Rapport fra Fornyingsutvalget Norges Bondelag på hugget Rapport fra Fornyingsutvalget Mandat Komme fram til gode arbeidsmåter og strategier som gir økt politisk gjennomslag og bidrar til å sikre landbruket gode rammebetingelser framover.

Detaljer

Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2016/2017

Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2016/2017 Humanistisk Ungdoms Arbeidsprogram 2015/2016 Vedtatt 17.04.2016 Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2016/2017 Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram beskriver hvilke politiske saker og organisatorisk satsninger

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM FOR ELEVORGANISASJONEN I NORD-TRØNDELAG 2015-2016

ARBEIDSPROGRAM FOR ELEVORGANISASJONEN I NORD-TRØNDELAG 2015-2016 Innholdsfortegnelse Forside 1 Innholdsfortegnelse 2 Arbeidsprogrammets formål 3 1 Kontakt med skoler 3 2 Lærlinger 4 3 Ungdomsskoler 4 4 Politikk 4 5 Møter 5 6 Web 5 7 Informasjonsarbeid og profilering

Detaljer

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR STØREN JEGER- OG FISKERFORENING Revidert i årsmøte 1999, 2011og 2014. Stiftet 1934 1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

Vedtekter for nettverket Inn på tunet Hedmark 28.03.2012. V E D T E K T E R FOR NETTVERKET INN PÅ TUNET HEDMARK 28.01.2009 Sist endret 08.03.

Vedtekter for nettverket Inn på tunet Hedmark 28.03.2012. V E D T E K T E R FOR NETTVERKET INN PÅ TUNET HEDMARK 28.01.2009 Sist endret 08.03. V E D T E K T E R FOR NETTVERKET INN PÅ TUNET HEDMARK 28.01.2009 Sist endret 08.03.2014 1 NAVN Organisasjonens navn er: Inn på tunet Hedmark 2 FORMÅL Inn på tunet Hedmark skal være et organisatorisk nettverk

Detaljer

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal 2012-2013

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal 2012-2013 Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal 2012-2013 1.0 Elevråd og medlemsskoler 1.1 Jobbe for at det blir gitt ut mer informasjon om tekniske og allmenne fag, samt jobbe for å sette flere

Detaljer

ARBEIDS OG ORGANISASJONSPLAN

ARBEIDS OG ORGANISASJONSPLAN 1 ARBEIDS OG ORGANISASJONSPLAN 2016-2019 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Oppland SVs overordnede strategi for det organisatoriske arbeidet de neste 4 årene. Prioriteringene i arbeids- og organisasjonsplanen

Detaljer

Opplæring og skolering

Opplæring og skolering Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014.

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan 2014 Saksdokument: Forslag til årsplan 2014 Forslag til vedtak: t vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan for Norske kirkeakademier (NKA) 2014 Årsplanen peker

Detaljer

Landsmøtesak fra NJFF- Hordaland og NJFF Sogn og Fjordane

Landsmøtesak fra NJFF- Hordaland og NJFF Sogn og Fjordane Sak 9-14 Landsmøtesak fra NJFF- Hordaland og NJFF Sogn og Fjordane Økt satsing på ettersøk Formål Ettersøk av påskutt og trafikkskadd hjortevilt er en naturlig del av henholdsvis norsk jakt og viltforvaltning.

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014

VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014 VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014 "Virksomhetsplan for perioden 2013 og 2014 er et resultat av Strategi 2020. Målene fra Strategi 2020 er utgangspunktet for nasjonale og regionale tiltak i kommende periode. Intensjonen

Detaljer

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 1 MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 ØST FYLKE/ REGION All aktivitet i Norsk kulturskoleråd skal sees som en samlet innsats mot våre medlemskommuner og som en konsekvens av dette vil vi til Landsmøtet 2014

Detaljer

VEDTEKTER FOR ASKØY JEGER- OG FISKERFORENING. stiftet 14.01.1992 Vedtekter revidert 1996, 2002 og 2013

VEDTEKTER FOR ASKØY JEGER- OG FISKERFORENING. stiftet 14.01.1992 Vedtekter revidert 1996, 2002 og 2013 VEDTEKTER FOR ASKØY JEGER- OG FISKERFORENING stiftet 14.01.1992 Vedtekter revidert 1996, 2002 og 2013 1 NAVN Foreningens navn er Askøy Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og

Detaljer

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal Tillitsvalgtguiden Innhold Til deg som tillitsvalgt... 5 NJFFs oppbygning... 6 NJFFs historie... 6 NJFFs formålsparagraf... 9 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 9 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø. Plan for rekruttere og beholde pedagogisk personale i barnehagene

Oslo kommune Bydel Østensjø. Plan for rekruttere og beholde pedagogisk personale i barnehagene Oslo kommune Bydel Østensjø Plan for rekruttere og beholde pedagogisk personale i barnehagene 2 Innledning Mange barnehager, både på landsbasis og i Oslo Kommune, mangler pedagogiske ledere som fyller

Detaljer

SKOLERING FOR VALGSEIER

SKOLERING FOR VALGSEIER SKOLERING FOR VALGSEIER - Kompetanseplan 2011 1 1. Innledning 2011 er valgår og det legger premissene for kompetanseplanen. Kompetanseplanen må derfor ses i sammenheng med vår valgkampstrategi. Vår skolering

Detaljer

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Oslo 2013/2014

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Oslo 2013/2014 Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Oslo 2013/2014 Vedtatt av årsmøtet 11.-12. april 2013 Hovedmål Elevorganisasjonen i Oslo skal skape engasjement blant elevene på sine medlemsskoler for å skape et

Detaljer

Opplæringsplan for Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Studieforbundet natur og miljø 2015

Opplæringsplan for Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Studieforbundet natur og miljø 2015 1 Opplæringsplan for Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Studieforbundet natur og miljø 2015 Opplæringsplan for Studieforbundet natur og miljø og de enkelte medlemsorganisasjoner skal være et kontaktpunkt

Detaljer

REKRUTERINGS PLAN NIL FOTBALL

REKRUTERINGS PLAN NIL FOTBALL REKRUTERINGS PLAN NIL FOTBALL Vedtatt av styret i NIL Fotball 4. februar 2015 Side 1 av 7 Innhold 1. Innledning... 2 2. Hvordan klubben ønsker å rekruttere nye årskull... 3 2.1. Bydelserie lag:... 3 2.2.

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2007

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2007 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2007 Nasjonalt senter for telemedisin, NST Visjon; Gode helsetilbud til alle, uavhengig av tid og sted Verdier; Åpen Pålitelig Modig Virksomhetsidé: NST skal drive med fremtidsrettet

Detaljer

Strategiplan for Kristelig studieforbund 2012 2015 Handlingsplan 2012

Strategiplan for Kristelig studieforbund 2012 2015 Handlingsplan 2012 plan for Kristelig studieforbund 2012 2015 Vedtatt av årsmøtet den 23.3.2012 Forankring planen bygger på K-studs visjon, virksomhetside og formål, slik de er gjengitt nedenfor. De overordnede målene i

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør:

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør: Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte i sine egne og medelevers

Detaljer

Regional plan for høstbart vilt og innlandsfisk 2016-2028

Regional plan for høstbart vilt og innlandsfisk 2016-2028 2016 Regional plan for høstbart vilt og innlandsfisk 2016-2028 DEL II HANDLINGSPROGRAM 2016-2018 NORDLAND FYLKESMUNE Forord Plan- og bygningsloven pålegger at det til alle regionale planer skal følge med

Detaljer

DINE. Norges Jeger- og Fiskerforbund

DINE. Norges Jeger- og Fiskerforbund DINE medlemsfordeler Norges Jeger- og Fiskerforbund 1 Norges Jeger- og Fiskerforbund representerer over 120.000 jegere og fiskere. Dette betyr at vi på vegne av deg kan framforhandle sentrale fordeler

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet

Hovedmål for arbeidsprogrammet Arbeidsprogram 2014/2015 Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte

Detaljer

Langtidsplan Midt-Norge Bandyregion 2012-2015

Langtidsplan Midt-Norge Bandyregion 2012-2015 Langtidsplan Midt-Norge Bandyregion 2012-2015 Dokumentet skal si noe om hvilke prioriteringer Midt-Norge Bandyregion ønsker å handle etter som administrerende myndighet i Midt-Norge de kommende år. Planen

Detaljer

Fylkesstyrets beretning Saksbehandler: Fylkesleder Charlotte Pollen

Fylkesstyrets beretning Saksbehandler: Fylkesleder Charlotte Pollen EF Fylkesstyrets beretning Saksbehandler: Fylkesleder Charlotte Pollen Fylkesstyret i Elevorganisasjonen i Østfold ble valgt på årsmøtet 11-12 april, og det ble valgt inn 12 personer til fylkesstyret.

Detaljer

Langtidsplan. Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets

Langtidsplan. Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets Langtidsplan Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets 2013-2016 - 1 INNHOLD 1. Innledning... 3 Del I, Overordnede punkter... 4 2. Visjon og virksomhetsidé... 4 3. RGTK sine overordnede mål... 4 4. Verdier...

Detaljer

For mangfold mot diskriminering NY Organisatorisk plattform LM15 FORSLAG TIL ORGANISATORISK PLATTFORM 2015-2016. Side 1 av 7

For mangfold mot diskriminering NY Organisatorisk plattform LM15 FORSLAG TIL ORGANISATORISK PLATTFORM 2015-2016. Side 1 av 7 FORSLAG TIL ORGANISATORISK PLATTFORM 2015-2016 Side 1 av 7 Innholdsfortegnelse Demokratiske strukturer 3 Lokallaget 3 Årsmøte i Lokallaget 3 Landsstyret 4 Sentralstyret 4 Landsmøtet 4 Arbeidsutvalg 5 Utvalg

Detaljer

MÅ LESES! TIL DEN VERVEANSVARLIGE I LOKALFORENINGEN

MÅ LESES! TIL DEN VERVEANSVARLIGE I LOKALFORENINGEN MÅ LESES! TIL DEN VERVEANSVARLIGE I LOKALFORENINGEN FISKESOMMER 2015 Fiskesommerarrangementet deres nærmer seg med stormskritt. Her har vi derfor laget en liten tipsveileder til deg som forteller hvordan

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015-2020 1

STRATEGISK PLAN 2015-2020 1 STRATEGISK PLAN 2015-2020 1 Sex og Politikks visjon En verden uten diskriminering hvor alle mennesker kan ta frie og informerte valg knyttet til egen seksualitet og velvære. Sex og Politikks mål Sex og

Detaljer

Fremskrittspartiets Seniororganisasjon

Fremskrittspartiets Seniororganisasjon Hovedorganisasjonen Karl Johans gate 25 0159 OSLO Konto nr: 1644.20.49266 Org nr: 970 374 825 Til Fylkeslag, lokallag, regionkontorer og kontaktpersoner i FpS. Tlf: + 47 23 13 54 00 Faks: + 47 23 13 54

Detaljer

Vedtekter for Røde Kors Ungdom

Vedtekter for Røde Kors Ungdom Vedtekter for Røde Kors Ungdom Vedtekter for Røde Kors Ungdom utgjør Røde Kors Ungdoms gjeldende lovverk, og er underlagt Norges Røde Kors lover og retningslinjer (Vedtekter og orienteringer av varig verdi,

Detaljer

Strategi- og handlingsplan for 2013-2016

Strategi- og handlingsplan for 2013-2016 Strategi- og handlingsplan for 2013-2016 På vei mot fremtiden Norges Bedriftsidrettsforbund strategi- og handlingsplan 2013-2016 Innhold Innledning Visjon Virksomhetsidé Formål Målgruppe Fokus Enkelhet

Detaljer

Høringsuttalelse: Tromsø kommune - kommunedelplan for idrett og friluftsliv

Høringsuttalelse: Tromsø kommune - kommunedelplan for idrett og friluftsliv forum for natur og friluftsliv TROMS Tromsø kommune Kultur og idrett Epost: postmottak@tromso.kommune.no 28. mars 2014 Høringsuttalelse: Tromsø kommune - kommunedelplan for idrett og friluftsliv 13 natur-

Detaljer

Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16

Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16 Vedtatt på Oslo SVs årsmøte 8. mars 2014: Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16 Oslo SVs hovedprioriteringer 2012-2016 Det overordnede målet for Oslo SV de neste årene er å skape et sosialistisk folkeparti.

Detaljer

Rødts 3. Landsmøte 27. - 30. mai SAK 4 HANDLINGSPLAN

Rødts 3. Landsmøte 27. - 30. mai SAK 4 HANDLINGSPLAN Rødts 3. Landsmøte 27. - 30. mai SAK 4 HANDLINGSPLAN 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Handlingsplan

Detaljer

Kommunikasjonsplan SSHF 2013-2014 00010702 I.7.INF-3

Kommunikasjonsplan SSHF 2013-2014 00010702 I.7.INF-3 Kommunikasjonsplan SSHF 2013-2014 00010702 I.7.INF-3 04.02.2013 Innledning Dette er en plan for kommunikasjonsarbeidet i Sørlandet sykehus HF i 2013 og 2014. Planen angir hovedmålene, hvilke overordnede

Detaljer

Arbeidsprogram for Norsk medisinstudentforening Utland 2015/2016

Arbeidsprogram for Norsk medisinstudentforening Utland 2015/2016 Arbeidsprogram for 2015/2016 Norsk medisinstudentforening er en partipolitisk uavhengig organisasjon, som er delt fagforening og interesseorganisasjon. Nmf Utlands overordnede mål er å arbeide for alle

Detaljer

Desember 2013 - Opplag: 18.000 eks.

Desember 2013 - Opplag: 18.000 eks. DINE MEDLEMS- FORDELER 2014 AS Miljømerket trykksak 241 749 Erik Tanche Nilssen AS Desember 2013 - Opplag: 18.000 eks. 2 Norges Jeger- og Fiskerforbund representerer 120.000 jegere og fiskere. Dette betyr

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI. for KARMØY KOMMUNE 2008 2011

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI. for KARMØY KOMMUNE 2008 2011 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI for KARMØY KOMMUNE 2008 2011 0. Bakgrunn og innledning Kommuneloven 4 fastslår at: "Kommuner og fylkeskommuner skal drive aktiv informasjon om sin virksomhet. Forholdene skal legges

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Vadsø Jeger- og Fiskerforening. Stiftet den 11. november 1948. Innmeldt i NJFF pr. 1. januar 1964 FORENINGENS NAVN OG FORMÅL

VEDTEKTER FOR. Vadsø Jeger- og Fiskerforening. Stiftet den 11. november 1948. Innmeldt i NJFF pr. 1. januar 1964 FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 VEDTEKTER FOR Vadsø Jeger- og Fiskerforening Stiftet den 11. november 1948 Innmeldt i NJFF pr. 1. januar 1964 I henhold til vedtak på ordinært årsmøte den 16. februar 1973 og revidert i vedtak på ordinært

Detaljer

DINE MEDLEMS- FORDELER

DINE MEDLEMS- FORDELER DINE MEDLEMS- FORDELER Norges Jeger- og Fiskerforbund Norges Jeger- og Fiskerforbund representerer over 120.000 jegere og fiskere. Dette betyr at vi på vegne av deg kan framforhandle sentrale fordeler

Detaljer

Lærerprofesjonens etiske plattform. Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015

Lærerprofesjonens etiske plattform. Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015 Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015 Fortsatt like aktuell. s2 Prosess Vedtak LM 2013 Sentralstyret legger fram en strategiplan for landsmøteperioden 2013 2015 som behandles i

Detaljer

Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2012-2015. Side 1 av 10

Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2012-2015. Side 1 av 10 Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2012-2015 Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 VÅR VISJON... 3 VÅR BÆRENDE IDÉ... 3 VÅR POLICY... 3 VÅRT VERDIFUNDAMENT... 3

Detaljer

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 Innledning BIBSYS Kommunikasjonsstrategi gir de overordnede føringene for hvordan forvaltningsorganet skal utøve sin kommunikasjonsvirksomhet. Målgruppen for BIBSYS

Detaljer

Retningslinjer for organisering og drift av mc-aktivitet i NVIO lokalforeninger.

Retningslinjer for organisering og drift av mc-aktivitet i NVIO lokalforeninger. Retningslinjer for organisering og drift av mc-aktivitet i NVIO lokalforeninger. 1. Hensikt a. Gi veteraner med interesse for mc, anledning til felles landsdekkende NVIO-aktivitet. b. Mc-aktivitet er åpen

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG VIRKSOMHETSPLAN 2012 Innhold 1. Innledning... 3 2 Organisasjonsarbeid... 3 2.1 Målsettinger... 4 2.2 Verving/rekruttering... 4 2.3 Lokallagene/distriktsvise arbeidslag...

Detaljer

STBUs PLANVERK. 1. NBUs formålsparagraf - Står uendret og er det overordnede styringsdokumentet for NBU.

STBUs PLANVERK. 1. NBUs formålsparagraf - Står uendret og er det overordnede styringsdokumentet for NBU. STBUs PLANVERK 1. NBUs formålsparagraf - Står uendret og er det overordnede styringsdokumentet for NBU. 2. NBUs Ideologiske plattform - Står uendret, som en utdyping av NBUs verdigrunnlag og mål som organisasjon.

Detaljer

Innledning. Audun Fiskvik Rådmann

Innledning. Audun Fiskvik Rådmann Ski kommunes kommunikasjonsstrategi 2015-2018 Innledning Kommunikasjonsstrategien er et viktig styringsdokument for Ski kommune. Innholdet i strategien skal gjenspeiles og preges i overordnede planarbeider,

Detaljer

Arbeidet i lokallagene i 2016

Arbeidet i lokallagene i 2016 Arbeidet i lokallagene i 2016 Veileder for utarbeidelse av handlingsplan i lokallagene Aktivitetskalender 2016 Innledning Dette dokumentet er ment som en hjelp for lokallagene til å utarbeide egne handlingsplaner

Detaljer

Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag 2008/2009 1

Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag 2008/2009 1 Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag 2008/2009 1 Innhold Forside 1 Innholdsfortegnelse 2 1-årig hovedsatsing 3 Arbeidsprogrammets formål 3 1 Kontakt med skoler 3 2 Verving og oppretting av

Detaljer

Fra 2011 går Fylkesrådet inn for at etablereropplæringa i Hedmark videreutvikles og organiseres på følgende måte:

Fra 2011 går Fylkesrådet inn for at etablereropplæringa i Hedmark videreutvikles og organiseres på følgende måte: Saknr. 3585/10 Ark.nr.. Saksbehandler: Torunn H. Kornstad ETABLEREROPPLÆRING I HEDMARK FRA 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fra 2011 går Fylkesrådet inn for at etablereropplæringa i Hedmark videreutvikles

Detaljer

Informasjonshefte. for arrangører av ØKOUKA Oslo og økouker i hele landet

Informasjonshefte. for arrangører av ØKOUKA Oslo og økouker i hele landet Informasjonshefte for arrangører av ØKOUKA Oslo og økouker i hele landet 1 Vi gleder oss til ØKOUKA for sammen å feire norsk økologisk mat og landbruk Dette er et samlet informasjonshefte for deg som er

Detaljer

Vedtekter for Region Tour Rogaland

Vedtekter for Region Tour Rogaland Vedtekter for Region Tour Rogaland Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøte 26. oktober 2011 1 Navn og organisasjonsform Organisasjonens navn er Region Tour Rogaland, er organisert som en interesseorganisasjon/forening.

Detaljer

Handlingsprogram 2012-2015

Handlingsprogram 2012-2015 Handlingsprogram 2012-2015 KUNNSKAP, FELLESSKAP, GLEDE Vår visjon Et menneskeverdig liv for alle Formål Pådriver i den velferds-, helse- og omsorgspolitiske utvikling. Nettverk for lagets medlemmer. Mål

Detaljer

Norges Orienteringsforbund

Norges Orienteringsforbund Strategi 2020 Tingperiode 2014-2016 retning mot 2020 Vedtatt på forbundstinget 2014 Norges Orienteringsforbund Strategi 2020 Forbundstinget 2012 vedtok en langsiktig målsetting og strategi for utviklingen

Detaljer

Strategisk handlingsplan

Strategisk handlingsplan Strategisk handlingsplan 2009 2011 Perioden 2009 2011 Strategisk handlingsplan LEVE er en livssynsnøytral, frivillig organisasjon, og har siden stiftelsen i 1999 arbeidet for å sikre etterlatte ved selvmord

Detaljer

Kvifor er du medlem i NJFF?

Kvifor er du medlem i NJFF? Kvifor er du medlem i NJFF? 1. 2. 3. NJFF arbeider for dine interesser! Jakt og fiske for alle alltid! Jakt- og fiskeglede for alle alltid! NJFF gjer deg til ein betre jeger og fiskar! (Vere den leiande

Detaljer

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig Satsingsområde I: Profesjonsetikk Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar Løfte fram profesjonsetikk og Tema for kurs HT/LL Kursutvalg lærerprofesjonens etiske plattform Tema for kurs lokallagene arrangerer

Detaljer

Handlingsplan 2013 2014

Handlingsplan 2013 2014 Handlingsplan 2013 2014 Mental Helse er en sosialpolitisk interesseorganisasjon som jobber for at alle skal ha en best mulig psykisk helse. Mental Helse er en landsdekkende medlemsorganisasjon. Mental

Detaljer

Hovedstyrets handlingsplan 2015-2016

Hovedstyrets handlingsplan 2015-2016 Hovedstyrets handlingsplan 2015-2016 Vedtatt av hovedstyret i sak 58-14 Føringer: Strategisk mål for perioden 2014-2019 er 17 000 medlemmer, økt medlemsfokus og segmenterte medlemstilbud MÅL: MEDLEMSVEKST

Detaljer

Midt-Norge Bandyregion 2015-2019 Langtidsplan

Midt-Norge Bandyregion 2015-2019 Langtidsplan Midt-Norge Bandyregion - Langtidsplan OVERSIKT MÅL Fokusområde Delområde Arrangement Minirunder Nord-Trøndelag 1 miljø i NT deltar 1 miljø i NT arrangerer 2 miljø i NT arrangerer 2 miljø i NT arrangerer

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM 2015/2016

ARBEIDSPROGRAM 2015/2016 ARBEIDSPROGRAM 2015/2016 for Elevorganisasjonen 2015/2016 Vedtatt på Elevorganisasjonens 16. ordinære landsmøte, 2-6. mars 2015 Elevorganisasjonen er en paripolitisk uavhengig interesseorganisasjon for

Detaljer

Kommunikasjonsplan for NSG 2010-2014

Kommunikasjonsplan for NSG 2010-2014 Kommunikasjonsplan for NSG 2010-2014 1. Overordnede prinsipper Kommunikasjonsstrategi NSG skal ha en åpen, tillitsvekkende og troverdig kommunikasjon som flyter raskt, både innad i organisasjonen og utad

Detaljer

Strategiplan NJF 2007-2011 1

Strategiplan NJF 2007-2011 1 Strategiplan NJF 2007-2011 1 Innledning Strategiplanen for Norsk jazzforum har frem til 2006 vært to-årig. Fra 2007 ble planperioden utvidet til å gjelde fram til 2011. Handlingsplanen baseres på strategiplanen,

Detaljer

Sak 8.2.9 FO-Studentene

Sak 8.2.9 FO-Studentene Sak 8.2.9 FO-Studentene Forslag 8.2.9.1 Forslagsstiller: landsstyret Følgende vedtektsendringer vedtas: Endring i eksisterende 7, 5. ledd: FO-Studentene velger på sitt landsting, av og blant sine medlemmer,

Detaljer

Opplæringsplan for NSF og Studieforbundet natur og miljø 2015

Opplæringsplan for NSF og Studieforbundet natur og miljø 2015 1 Opplæringsplan for NSF og Studieforbundet natur og miljø 2015 Opplæringsplan for Studieforbundet natur og miljø og de enkelte medlemsorganisasjoner skal være et kontaktpunkt som ivaretar: 1. godt samarbeid

Detaljer

Handlingsplan 2012 2013

Handlingsplan 2012 2013 Handlingsplan 2012 2013 Mental Helse er en sosialpolitisk interesseorganisasjon som jobber for at alle skal ha en best mulig psykisk helse. Mental Helse er en landsdekkende medlemsorganisasjon. Mental

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

Arbeidet i lokallagene i 2015

Arbeidet i lokallagene i 2015 Arbeidet i lokallagene i 2015 Veileder for utarbeidelse av handlingsplan i lokallagene Aktivitetskalender 2015 Innledning Dette dokumentet er ment som en hjelp for lokallagene til å utarbeide egne handlingsplaner

Detaljer

Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag Perioden 2014-2015

Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag Perioden 2014-2015 Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag Perioden 2014-2015 Innholdsfortegnelse Innledning 1.0 Elevråd og Medlemsskoler 2.0 Ungdomsskoler 3.0 Lærlinger 4.0 Politikk, Representasjon og Profilering

Detaljer

STRATEGIPLAN 2016-2019

STRATEGIPLAN 2016-2019 STRATEGIPLAN 2016-2019 utarbeidet av styret i NORSK DYSTONIFORENING Vedtatt av Styret 29.01.2016 ORG.NR. 980 202 453 INNLEDNING HVOR STÅR NDF I DAG? Norsk Dystoniforening i 2015: NDF er en moderne mellomstor

Detaljer

Tett på! Praksisnær opplæring for unge voksne

Tett på! Praksisnær opplæring for unge voksne Tett på! Praksisnær opplæring for unge voksne Tett på! Praksisnær opplæring for unge voksne Valborg Byholt Vigdis Lahaug Vox 2011 ISBN: 978-82-7724-159-3 Grafisk produksjon: Månelyst as Foto: istock TETT

Detaljer

Opplæringsplan for Det norske hageselskap og Studieforbundet natur og miljø 2015

Opplæringsplan for Det norske hageselskap og Studieforbundet natur og miljø 2015 1 Opplæringsplan for Det norske hageselskap og Studieforbundet natur og miljø 2015 Opplæringsplan for Studieforbundet natur og miljø og de enkelte medlemsorganisasjoner skal være et kontaktpunkt som ivaretar:

Detaljer

Plan for kommunikasjonstiltak i prosessen mot Færder kommune

Plan for kommunikasjonstiltak i prosessen mot Færder kommune Plan for kommunikasjonstiltak i prosessen mot Færder kommune Mai 2016 Telefon: 33 40 20 00 (Nøtterøy) 33 06 78 00 (Tjøme) E-post: postmottak@notteroy.kommune.no post@tjome.kommune.no Innledning Tiltakene

Detaljer

Handlingsplan for Mental Helse Telemark 2016-2017

Handlingsplan for Mental Helse Telemark 2016-2017 Mental Helse Telemark har som mål å være i takt med organisasjonen nasjonalt og legger sin Handlingsplan ut fra Handlingsplan 2016 for Mental Helse. Det er gjort tilpasninger slik at den samsvarer med

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for Meløy kommune 2013-2016 VEDTATT I KOMMUNESTYRET SAK 55/13-20. JUNI 2013 INNHOLD 1. Forord s. 2 2. Visjon og mål s. 3 3. Prinsipper for kommunikasjon s. 4 4. Ansvar og organisering

Detaljer