Kommunikasjonsstrategi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunikasjonsstrategi"

Transkript

1 Kommunikasjonsstrategi Norges Jeger- og Fiskerforbund

2

3 Innledning - om kommunikasjonsstrategien Utfordringer - en statusbeskrivelse av interne og eksterne utfordringer Mål - målet for kom.virksomhet - hovedbudskap som skal frem Målgrupper - prioriterte målgrupper Ansvar og organisering - kommunikasjon som lederansvar Strategier og tiltak - hvordan og hva gjør vi?

4 En viktig strategi! Informasjons- og kommunikasjonsarbeid er en prioritert oppgave i NJFF. På mange områder er vi flinke i dette arbeidet. Vi har et godt og anerkjent tidsskrift i Jakt & Fiske, landets suverent største innen vår sektor. Vi har også en veldrevet hjemmeside med unike brukere, og over 6 millioner sideklikk per år. Alle som ønsker det får tilsendt nyhetsbrev til egen PC med siste nytt. NJFF synes også godt i media. I 2012 hadde vi 21 medieoppslag om vår virksomhet, hver dag, gjennom hele året! Verden endrer seg stadig raskere. Nye kommunikasjonskanaler dukker opp, og kommunikasjonsmønsteret endrer seg. Vi må utnytte den nye tiden med de muligheter det gir. For å hjelpe oss i dette arbeidet har vi utarbeidet denne kommunikasjonsstrategien. Morgendagens muligheter for jakt og fiske avhenger av den innsatsen vi gjør nå. Derfor bør du lese kommunikasjonsstrategien nøye, og ta din del av ansvaret for å følge den opp! Espen Søilen Generalsekretær NJFF

5 INNLEDNING Kommunikasjon skal være en selvfølgelig del av all planlegging i NJFF og et strategisk virkemiddel på lik linje med andre virkemidler vi rår over. Kommunikasjon er limet i alle prosesser både interne og eksterne. I en verden som flommer over av kommunikasjon er vi sjanseløse uten å jobbe strategisk, integrert og målrettet med kommunikasjon. Tilfeldigheter straffer seg, vi blir utydelige og dermed usynlige. Måten vi kommuniserer på er med på å forme hvordan verden ser på oss og hvordan vi ser på oss selv. Hvordan vi møter målgruppene på nett, i e-postene vi skriver, hvordan vi oppfører oss i debatter og på møter, hva vi skriver i brosjyrene våre, hvordan vi opptrer i media, - alt er med å forme NJFFs omdømme. Omdømme har også mye å si for hvordan vi ser på oss selv og hvilken bedriftskultur vi har. Definisjoner I norsk språkbruk brukes ofte begrepene informasjon og kommunikasjon om hverandre. En enkel måte å skille dem på er at kommunikasjon betegner prosessen, mens informasjon er produktet eller budskapet. Informasjon er det som blir formidlet når vi kommuniserer. Om denne strategien Kommunikasjonsstrategien skal bidra til en helhetlig tilnærming til kommunikasjon og til at vi bruker kommunikasjon bevisst for å skape en tydelig profil og et sterkt omdømme. Strategien skal gjøre ledere, ansatte og tillitsvalgte bevisste på å integrere kommunikasjon i planer, prosjekter og daglig drift. Den skal også bidra til å utvikle og utnytte kommunikasjonspotensialet NJFF har både internt og eksternt. Kommunikasjonsstrategien er et styringsverktøy som fastsetter mål og områder for hvor hovedinnsatsen skal settes inn og hvilke ressurser som skal benyttes. Den angir også ansvar og myndighet for dette arbeidet. Å bruke kommunikasjon strategisk vil si at man i alle faglige, politiske, økonomiske og praktiske valg også tar hensyn til at beslutninger og handlinger skal kommuniseres. For at strategien skal ha en funksjon, må den tas i bruk i hele organisasjonen. Strategier med tilhørende tiltak må bli til handling i hele NJFF. Kommunikasjonsvirksomheten til NJFF skal sørge for at jakt og fiske beholder sin sterke posisjon i befolkningen at alle som driver jakt og fiske utøver dette i tråd med NJFFs verdier.

6 KOMMUNIKASJONS- UTFORDRINGER OG MULIGHETER Organisasjonen har i dag følgende kommunikasjonsutfordringer: Interne kommunikasjonsutfordringer NJFF er en kompleks organisasjon, med mange organisasjonsledd som skaper avstand mellom topp og bunn i organisasjonen. Kommunikasjonen internt følger organisasjonsvei og er derfor noe gammelmodig og lukket. Dette medfører mye enveiskommunikasjon fra toppen og nedover i organisasjonspyramiden. Organisasjonen har ikke i tilstrekkelig grad utviklet seg i takt med de endringer i samfunnet som medfører en mer personlig kommunikasjon mennesker i mellom. I organisasjonen er det en kommunikasjonsutfordring: å skape godt kjennskap og eierskap til verdigrunnlaget at vi ikke har gode nok kommunikasjonskanaler mellom organisasjonsnivåene at vi ikke har gode nok kommunikasjonskanaler direkte til medlemmene å forbedre den interne kommunikasjonsflyten i alle ledd og alle veier å knytte nye medlemmer sterkere til organisasjonen fra dag én å utnytte teknologien til bedre medlemspleie, for eksempel med en mer profesjonell medlemsbutikk på nett å sette organisasjonen i enda bedre stand til å bruke media aktivt i kommunikasjonsarbeidet at vi ikke har gode nok tekniske løsninger som er med å løse kommunikasjonsutfordringene at kommunikasjon ikke fullt ut er tatt i bruk som ledelsesverktøy at vi ikke har god nok evne til å prioritere saker og spisse budskap Eksterne kommunikasjonsutfordringer Samfunnsutviklingen jobber både for oss og mot oss. Større oppmerksomhet mot å verne naturen og naturmangfoldet er positivt. Større daglig fjernhet til natur gjør at mange ikke lenger ser på jakt og fiske som naturlige virkemidler for en god naturforvaltning. Vår største utfordring er å fortelle historien om NJFF som den gode forsvarer av norsk natur. Overfor samfunnet har vi disse utfordringene: å være mye mer tydelige å synliggjøre alt vi gjør: få ut de gode historiene å kommunisere at vi representerer det gode liv, Jakt- og fiskeglede til alle alltid! å ta i bruk nye kommunikasjonsplattformer som gir kontakt mot nye grupper å nå enda flere barn og unge å nå enda flere kvinner å være mer på TV å kommunisere slik at organisasjonen blir attraktiv for sponsorer

7 KOMMUNIKASJONSMÅL For å nå vårt kommunikasjonsmål må vi fremstå som en slagkraftig og kunnskapsbasert organisasjon med et klart og tydelig budskap. All kommunikasjon skal skje med basis i vårt formål og vårt verdigrunnlag. Overordnet mål for NJFFs kommunikasjonsvirksomhet er å bidra til å nå organisasjonens visjon uttrykt i slagordet: jakt og fiskeglede til alle, for alltid. Kommunikasjonsvirksomheten skal sørge for at jakt og fiske beholder sin sterke posisjon i samfunnet at alle som driver jakt og fiske utøver dette i tråd med NJFFs verdier Hovedbudskap For å nå fram med våre kommunikasjonsmål er det viktig med et tydelig og forståelig budskap. For å hjelpe oss mot dette er det utformet tre hovedbudskap som skal brukes som et minimum i alle sammenhenger. Hovedbudskapene er med hensikt gjort enkle og korte: 2. Jegere og fiskere er blant våre eldste kulturbærere Jegere og fiskere har bodd i Norge i mer enn år. Fra den første bosetning rett etter siste istid og fram til i dag går det en ubrutt linje med jakting og fisking. Jegerne og fiskerne viderefører den norske kulturarven gjennom sitt virke. 3. Jakt og fiske skal være tilgjengelig for alle som ønsker det I Norge er jakt- og fiskeaktiviteter til glede for folk flest. Slik ønsker vi at det fortsatt skal være. Derfor har NJFF fokus på å sikre god tilgjengelighet til jakt og fiske, gode opplæringsmuligheter og å etablere åpne og inkluderende miljøer for jegere og fiskere. 1. NJFF er den gode forsvarer av norsk natur Gjennom en ydmyk og respektfull måte utøver jegerne og fiskerne sitt virke. Høsting av naturens overskudd skjer på naturens premisser. Vi bruker naturen, men forbruker den ikke.

8 MÅLGRUPPER NJFF Kommunikasjonsmålet er å sikre jakten og fisket inn i framtiden, og derfor er hele samfunnet et potensielt mål for vår kommunikasjonsvirksomhet. Men dette blir en for vid gruppe å målrette kommunikasjonen mot. Det er derfor gjort en oppdeling i ulike undergrupper, og det er foretatt en prioritering mellom disse. Noen målgrupper er nødvendigvis viktigere enn andre for at vi skal nå våre mål. Det er viktig å se både kortsiktig og langsiktig på det kommunikasjonsarbeidet vi gjør, og velge målgrupper ut fra det. For eksempel vil man gjennom å prioritere egne medlemmer, kunne bygge opp en større intern kommunikasjonskompetanse som i andre omgang kan komme en bredere målgruppe til nytte. ( jakt- og fiskeambassadører). Det er med overlegg gjort en hard prioritering, og ut fra det kun valgt tre målgrupper i den perioden som denne kommunikasjonsstrategien skal virke ( ). Prioriterte målgrupper er: beslutningstakere egne medlemmer barn og unge

9 Å bruke kommunikasjon strategisk vil si at man i alle faglige, politiske, økonomiske og praktiske valg, også tar hensyn til at beslutningen skal kommuniseres. ANSVAR OG ORGANISERING NJFF-organisasjonen består av tre organisasjonsledd; lokalt, fylke og sentralt. Det er viktig at alle disse organisasjonsleddene tar fatt i kommunikasjonsstrategien, plasserer ansvaret for oppfølging og tilpasser organiseringen av dette arbeidet til egen virkelighet. Informasjonsavdelingen i NJFF skal være et støttepunkt for hele organisasjonen, men ansvaret for den daglige oppfølgingen ligger i de styrende organer på hvert organisasjonsnivå. Lederansvar i avdelinger og organisasjonsledd Kommunikasjon er et lederansvar, uansett hvilket organisasjonsnivå vi snakker om. Kommunikasjon og informasjon skal være integrert i alle plan- og styringsdokumenter i organisasjonen. Det er den enkelte leders plikt å sørge for at egen avdeling/eget organisasjonsledd følger kommunikasjonsstrategien og planlegger for kommunikasjon og informasjon om egne saker i tråd med forbundets vedtatte politikk. Den enkelte leder har også ansvar for å innhente faglige råd fra informasjonsavdelingen når dette trengs, samt å sørge for at informasjonsavdelingen holdes informert når det er nødvendig. Informasjonsavdelingens ansvar Informasjonsavdelingen har som hovedarbeidsoppgave å fronte NJFF utad, eller bistå den som skal gjøre en slik jobb. Avdelingen skal være rådgiver overfor resten av organisasjonen i alle kommunikasjonssaker.

10 STRATEGIER OG PRIORITERTE TILTAK Et strategisk valg fører til endret virkemåte. Vi har sett på utfordringene til NJFF, både de interne og de eksterne utfordringene. I dette kapitlet har vi valgt oss ut tre strategier for å hanskes med utfordringene. Under hver strategi er det satt opp en rekke konkrete tiltak som skal iverksettes i løpet av denne perioden ( ). NJFFs verdigrunnlag skal forankres hos medlemmene Organisasjonen skal: ha et aktivt og synlig forhold til Verdigrunnlaget øke medlemmenes forståelse for Verdigrunnlaget aktivt kommunisere NJFF sine verdier internt og eksternt gis bedre muligheter for å synliggjøre våre verdier NJFFs kommunikasjon skal være åpen, tydelig og involverende Organisasjonen skal: forbedre og åpne den interne kommunikasjonsflyten i organisasjonen ha et bevisst forhold til åpenhet synliggjort i planarbeidet bruke moderne teknologi aktivt for åpnere og mer effektiv kommunikasjon ta i bruk nye sosiale medier i kommunikasjon internt og eksternt styrke den direkte kommunikasjonen med det enkelte medlem og yte bedre medlemspleie knytte nye medlemmer sterkere til organisasjonen fra dag en NJFF skal øke kommunikasjonskompetansen i hele organisasjonen for å synligjøre organisasjonens arbeid og verdier bedre Organisasjonen skal: tilføres kompetanse om bruk av moderne medier kurse ansatte og tillitsvalgte for å øke kommunikasjonskompetansen optimalisere valg av teknologiske løsninger for å bedre kommunikasjonsmulighetene etablere kommunikasjonsansvarlige i alle organisasjonsledd

11 NJFFS VERDIGRUNNLAG I. Jakt og fiske skal foregå: slik at jegerne og fiskerne har glede av sin utøvelse ved at det høstes av naturens overskudd uten at den forringes slik at byttet ikke lider unødvendig slik at byttet ivaretas når det er en nytteressurs uten at det settes unødige spor i naturen med god sikkerhet og uten fare for skade på mennesker og eiendom, eller annet dyreliv innenfor de fastlagte lover og regler slik at det ikke virker unødig støtende på andre mennesker slik at andre jegere, fiskere og øvrige brukere av naturen ikke fortrenges eller forstyrres unødvendig av utøvere med gode ferdigheter og kunnskaper slik at de norske jakt- og fisketradisjonene ivaretas og videreføres II. Jeger- og fiskerorganisasjonen skal i forhold til samfunnet: være den ledende kunnskapsformidleren om jakt og fiske i landet drive positiv informasjon om jakt og fiske ivareta de norske jakt- og fiskeinteressene gjennom stor synlighet og bred samfunnskontakt drive politisk påvirkning i saker av betydning for jakt og fiske ha god kontakt og godt samarbeid med den offentlige forvaltningen, rettighetshaverne og andre som har betydning for jakt og fiske III. Jeger- og fiskerorganisasjonen: er en medlemsbasert interesseorganisasjon for norske jegere og fiskere er demokratisk på alle nivåer skal drive et aktivt rekrutteringsarbeid og være åpen og lett tilgjengelig for alle som ønsker å være med skal drive seriøst med basis i kunnskap skal drive et aktivt arbeid for at naturen skal kunne produsere høstingsverdigevilt og fiskebestander skal ha gode fordeler for sine medlemmer skal skape gode og attraktive miljøer for jegerne og fiskerne skal sørge for god rekruttering til interne verv skal drive god opplæring for å få dyktige utøvere og tillitsvalgte skal drive god planlegging av virksomheten

12 Jakt- og fiskeglede til alle - for alltid! Miljømerket trykksak Erik Tanche Nilssen AS Miljømerket trykksak Erik Tanche Nilssen AS

Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi?

Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi? KS Omdømmeprosjekt Attraktiv arbeidsgiver Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi? Utviklet av Borghild Eldøen, Eldøen kommunikasjon DEFINISJONER Kommunikasjon - informasjon I norsk språkbruk brukes ofte

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for perioden 2012-2015 - MULIGHETENES KOMMUNE - - 0 - Innledning Asker kommunes kommunikasjonsstrategi er et fireårig styringsdokument som gir føringer for arbeidet med kommunens

Detaljer

Politiets kommunikasjonsstrategi

Politiets kommunikasjonsstrategi Politiets kommunikasjonsstrategi Politiets kommunikasjon mot 2012 Innholdsfortegnelse God kommunikasjon skaper trygghet og tillit 3 Kommunikasjonsoppdraget 4 Å virkeliggjøre strategien 5 Tillit og omdømme

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi 2011 2013. Vedtatt av fylkestinget 17. februar 2011

Kommunikasjonsstrategi 2011 2013. Vedtatt av fylkestinget 17. februar 2011 Kommunikasjonsstrategi 2011 2013 Vedtatt av fylkestinget 17. februar 2011 side 2 1. Innledning Dette er overordnet kommunikasjonsstrategi for Akershus fylkeskommune for perioden 2011-2013. Kommunikasjonsstrategien

Detaljer

Kommunikasjon i Gran kommune

Kommunikasjon i Gran kommune Kommunikasjon i Gran kommune 1. FORORD Gran kommune har arbeidet systematisk med informasjon og kommunikasjon de siste ti årene. I 2003 åpnet kommunetorget, og et par år etter startet arbeidet med å utvikle

Detaljer

Sel kommune. Informasjonsplan 2010-2012

Sel kommune. Informasjonsplan 2010-2012 Sel kommune Informasjonsplan 2010-2012 Planen er vedtatt i Sel kommunestyre 01.02.2010 Innholdsfortegnelse 1. Innledning Side 3 1.1 Informasjonsplan i kommunen - hvordan og hvorfor? Side 3 1.2 Hva er informasjon

Detaljer

Plan for strategisk kommunikasjon for Nordre Land kommune 2013 2017

Plan for strategisk kommunikasjon for Nordre Land kommune 2013 2017 Plan for strategisk kommunikasjon for Nordre Land kommune 2013 2017 «Strategisk kommunikasjon vil si at kommunen i alle faglige, politiske, økonomiske og praktiske valg også tar hensyn til at beslutninger

Detaljer

Kortversjon av Kommunikasjonsstrategien - de viktigste strategiske grepene.

Kortversjon av Kommunikasjonsstrategien - de viktigste strategiske grepene. Kortversjon av Kommunikasjonsstrategien - de viktigste strategiske grepene. Hovedmålet for Naturvernforbundets nye kommunikasjonsstrategi er å bidra til medlemsvekst, økt engasjement og gjennomslag for

Detaljer

Utfordringsdokument. Ny kommunikasjonsstrategi. Dagens ståsted Behov og ønsker Trender og utviklingstrekk. 11. februar 2011

Utfordringsdokument. Ny kommunikasjonsstrategi. Dagens ståsted Behov og ønsker Trender og utviklingstrekk. 11. februar 2011 Utfordringsdokument Ny kommunikasjonsstrategi 11. februar 2011 Dagens ståsted Behov og ønsker Trender og utviklingstrekk INNHOLD 1 GRUNNLAG... 2 2 ASKER KOMMUNE SOM KONSERN... 2 3 OVERORDNEDE KRAV OG LOVGRUNNLAG...

Detaljer

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Innhold INNHOLD... 2 1 INNLEDNING... 3 1.1 OMDØMME I OFFENTLIG SEKTOR... 3 1.2 OM PLANEN... 3 1.3 STYRINGSDOKUMENTER... 4 2. OMDØMMEARBEID

Detaljer

Strategidokument. Mental Helse 2013-2016 LIKEVERD ÅPENHET RESPEKT

Strategidokument. Mental Helse 2013-2016 LIKEVERD ÅPENHET RESPEKT Strategidokument Mental Helse 2013-2016 LIKEVERD ÅPENHET RESPEKT Forord Innholdsfortegnelse Mental Helse er en medlemsorganisasjon for alle mennesker med psykiske helseproblemer, pårørende og andre interesserte.

Detaljer

Strategisk kommunikasjonsplan 2014-2017 Vedtatt av formannsskapet, saksnr. 2014/12191

Strategisk kommunikasjonsplan 2014-2017 Vedtatt av formannsskapet, saksnr. 2014/12191 - 1 - Strategisk kommunikasjonsplan 2014-2017 Vedtatt av formannsskapet, saksnr. 2014/12191 Avdeling for kommunikasjon og service 2014 Samtlige bilder av Fredrikstad kommune, med unntak av side 7, hvor

Detaljer

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026 Kommunedelplan kommunikasjon 2026 Med handlingsdel Sist revidert februar INNHOLD INNLEDNING 3 FØRINGER OG LOVVERK 3 TEMA: OMDØMME 4 DAGENS SITUASJON 4 VIDERE UTVIKLING 5 TEMA: INFORMASJON 6 DAGENS SITUASJON

Detaljer

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026. Med handlingsdel 2015-2018. Høringsutkast

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026. Med handlingsdel 2015-2018. Høringsutkast Kommunedelplan kommunikasjon 2026 Med handlingsdel Høringsutkast INNHOLD INNLEDNING 3 FØRINGER OG LOVVERK 3 TEMA: OMDØMME 4 DAGENS SITUASJON 4 VIDERE UTVIKLING 5 TEMA: INFORMASJON 6 DAGENS SITUASJON 6

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

Sak 7: Handlingsprogram og strategisk program

Sak 7: Handlingsprogram og strategisk program Politiets Fellesforbund Postadr.: Møllergata 39, 0179 Oslo Tlf.: 23 16 31 00 E-post: pf@pf.no Org. nr.: NO 871 000 352 Besøksadr.: Møllergata 39, 4.etg. Faks: 23 16 31 40 Internett: www.pf.no Bankkonto:

Detaljer

Kommunikasjonstrategi

Kommunikasjonstrategi Vedtatt sak 84/2014 Kommunikasjonstrategi Det frivillige Skyttervesen (DFS) Innledning Skytterstyret vedtok i sak 35/2014 en ny omdømme- og merkevarestrategi. Ut fra konklusjonene i omdømme- og merkevarestrategien,

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi. for Firesafe

Kommunikasjonsstrategi. for Firesafe Kommunikasjonsstrategi for Firesafe utarbeidet i samarbeid med Fete typer, mars 2012 Innledning En kommunikasjonsstrategi kan gjøres mer eller mindre omfattende avhengig av behov, tidsbruk og tilgjengelige

Detaljer

Innledning. Audun Fiskvik Rådmann

Innledning. Audun Fiskvik Rådmann Ski kommunes kommunikasjonsstrategi 2015-2018 Innledning Kommunikasjonsstrategien er et viktig styringsdokument for Ski kommune. Innholdet i strategien skal gjenspeiles og preges i overordnede planarbeider,

Detaljer

NDFs handlingsplan 2013-2016 «FRA KAFFE TIL KAMP»

NDFs handlingsplan 2013-2016 «FRA KAFFE TIL KAMP» NDFs handlingsplan 2013-2016 «FRA KAFFE TIL KAMP» Innhold 1.0 INNLEDNING... 3 1.1 Handlingsplanen 2013-2016... 3 1.2 «Fra kaffe til kamp»... 3 1.3 Modell... 4 2.0 VISJON... 5 3.0 FORMÅL... 6 3.1 Interessepolitikk...

Detaljer

KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE

KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE Kompetansestyring i Nordland ID STB.HR.1.6.25 Versjon 1.00 Gyldig fra 09.07.2014 Forfatter Guri Nestvold Verifisert Vigleik Aas Godkjent Vigleik Aas Side 1 av12 KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE

Detaljer

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal Tillitsvalgtguiden Innhold Til deg som tillitsvalgt... 5 NJFFs oppbygning... 6 NJFFs historie... 6 NJFFs formålsparagraf... 9 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 9 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 Innledning BIBSYS Kommunikasjonsstrategi gir de overordnede føringene for hvordan forvaltningsorganet skal utøve sin kommunikasjonsvirksomhet. Målgruppen for BIBSYS

Detaljer

2012-2015 STRATEGIPLAN

2012-2015 STRATEGIPLAN 2012-2015 STRATEGIPLAN Innhold Innledning... 3 Visjon og verdigrunnlag... 3 JobbIntros eierforhold... 3 Kvalitetspolitikk... 4 JobbIntros samfunnsoppdrag... 4 Tjenesteleveranser og utvikling... 5 Fagutvikling...

Detaljer

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Tillitsvalgtguiden Innhold NJFFs oppbygning... 5 NJFFs historie... 5 NJFFs formålsparagraf... 8 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning for lokalforeningen... 9 Organisering...10

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi 2014-2017

Kommunikasjonsstrategi 2014-2017 Kommunikasjonsstrategi 2014-2017 Vedtatt av Skaun kommunestyre 06.02.14 Innhold INNLEDNING... 3 Kommunikasjon i kommunen hvordan og hvorfor?... 3 Hva er informasjon og kommunikasjon?... 3 Hva bygger vi

Detaljer

Statskonsult takker prosjektgruppen og ledelsen i Sametinget for et svært godt samarbeid i dette prosjektet.

Statskonsult takker prosjektgruppen og ledelsen i Sametinget for et svært godt samarbeid i dette prosjektet. Forord Sametinget ble opprettet for å sikre den samiske befolkningen økt medvirkning og innflytelse over saker som spesielt angår den samiske befolkningen og samiske områder. Den som vil ha stemmerett

Detaljer