Kommunereformen organisering og videre framdrift

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunereformen organisering og videre framdrift"

Transkript

1 Kommunereformen organisering og videre framdrift Vedtak bystyret 10. november Bystyret slutter seg til organisering av arbeidet med kommunereformen slik det framgår av rådmannens saksutredning til denne saken. 2. Bystyret vedtar prosessplanen for kommunereformarbeidet slik som anbefalt av Orkidé i felles formannskapsmøte 31. august Snarest mulig etter at sluttrapporten fra Telemarksforsking er framlagt 5. november gjør bystyret et retningsvalg i kommunereformarbeidet og inviterer aktuelle kommuner til forhandlinger. 4. For en periode begrenset til 15. januar 2016 kan andre kommuner som selv ønsker det, melde seg på samarbeidsforumet. 5. Det oppnevnes et forhandlingsutvalg bestående av: Ordfører (utvalgets leder). Varaordfører. Leder for det største opposisjonspartiet (Senterpartiet). Som varamedlem oppnevnes en representant fra Frp. Rådmann. Hovedtillitsvalgt. Varamedlemmer oppnevnes for de politiske representantene. Byplanlegger deltar i forhandlingsutvalgets møter, uten stemmerett, for å bistå med faglige råd. Utvalgets leder kan ved behov invitere annen spisskompetanse, uten stemmerett, til utvalgets møter når spesielle tema behandles. Forhandlingsutvalget rapporterer jevnlig til utvidet formannskap. Prosjektleder og trainee er utvalgets sekretariat. 6. Som vararepresentant for varaordfører velges: Asle A. Orseth Som leder for det største opposisjonspartiet velges: Maritta B. Ohrstrand Som vararepresentant for Frp velges: Geir Nordli Som vararepresentant for ordfører velges: Dagfinn Ripnes. Vararepresentanten skal fungere når både ordfører og varaordfører har forfall. 7. Forhandlingsutvalget har, i samarbeid med de aktuelle kommunene samlet eller enkeltvis, mandat til å foreta sonderinger, gjennomføre forhandlinger og lage en omforent intensjonsavtale om etablering av en ny og større Nordmørskommune med Kristiansund som naturlig regionsenter. Utvalget har mandat til å fortsette arbeidet selv om enkeltkommuner skulle falle fra, eller komme til, underveis. Forhandlingsutvalget skal i forhandlingene med de aktuelle kommunene vektlegge fordelingen av offentlige arbeidsplasser i hele den nye kommunen, med sikte på å opprettholde livskraftige lokalsamfunn med varierte arbeidsmarked. Antall offentlige arbeidsplasser og lokalisering av stedbundne tjenester søkes beholdt innenfor de opprinnelige kommunegrensene med vekt på å beholde bosetting og ta hensyn til transportbehov. 8. Forhandlingsresultatet behandles av kommunestyrene i de aktuelle kommunene innen utgangen av februar 2016, og danner grunnlaget for en intensjonsavtale, som etter kommunevis behandling legges fram til innbyggerhøring senest innen 8. mai Punkt 6 i bystyrets vedtak 2. desember (PS 14/82) endres slik at styringsgruppen i kommunereformprosjektet blir personidentisk med forhandlingsutvalget.

2 Arkiv: Arkivsaksnr: Saksbehandlere: Merete Maurset, Petter Ingeberg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet (utvidet formannskap) Bystyret Kommunereformen organisering og videre framdrift Innstilling Etter drøfting med styringsgruppen legger rådmannen saken fram med følgende forslag til vedtak, der endelig vedtak gjøres av bystyret: 1. Bystyret slutter seg til organisering av arbeidet med kommunereformen slik det framgår av rådmannens saksutredning til denne saken. 2. Bystyret vedtar prosessplanen for kommunereformarbeidet slik som anbefalt av Orkidé i felles formannskapsmøte 31. august Snarest mulig etter at sluttrapporten fra Telemarksforsking er framlagt 5. november gjør bystyret et retningsvalg i kommunereformarbeidet og inviterer aktuelle kommuner til forhandlinger. 4. For en periode begrenset til 15. januar 2016 kan andre kommuner som selv ønsker det, melde seg på samarbeidsforumet. 5. Det oppnevnes et forhandlingsutvalg bestående av: Ordfører (utvalgets leder) Varaordfører. < En folkevalgt som velges av og blant bystyrets faste representanter. Rådmann. Hovedtillitsvalgt. Varamedlemmer oppnevnes for de politiske representantene. Byplanlegger deltar i forhandlingsutvalgets møter, uten stemmerett, for å bistå med faglige råd. Utvalgets leder kan ved behov invitere annen spisskompetanse, uten stemmerett, til utvalgets møter når spesielle tema behandles. Forhandlingsutvalget rapporterer jevnlig til utvidet formannskap. Prosjektleder og trainee er utvalgets sekretariat. 6. Som vararepresentant for varaordfører velges: Som «en folkevalgt» velges: Som vararepresentant for «en folkevalgt» velges: 7. Forhandlingsutvalget har, i samarbeid med de aktuelle kommunene samlet eller enkeltvis, mandat til å foreta sonderinger, gjennomføre forhandlinger og lage en omforent intensjonsavtale om etablering av en ny og større Nordmørskommune med Kristiansund som naturlig regionsenter. Utvalget har mandat til å fortsette arbeidet selv om enkeltkommuner skulle falle fra, eller komme til, underveis. 8. Forhandlingsresultatet behandles av kommunestyrene i de aktuelle kommunene innen utgangen av februar 2016, og danner grunnlaget for en intensjonsavtale, som etter kommunevis behandling legges fram til innbyggerhøring senest innen 8. mai Punkt 6 i bystyrets vedtak 2. desember (PS 14/82) endres slik at styringsgruppen i kommunereformprosjektet blir personidentisk med forhandlingsutvalget. 2

3 Denne saken handler om Kommunereformen og behovet for å lage en plan for organisering og videre framdrift i prosjektet fram til 1. juli 2016 som er siste frist for kommunene til å gjøre sine vedtak. Bakgrunn for saken Kommunereformen ble introdusert i tiltredelseserklæringen til Solberg-regjeringen i oktober 2013, og vedtatt av et bredt politisk flertall i Stortinget i juni Målene for reformen er: Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner Styrket lokaldemokrati Kommunereformen skal legge til rette for at flere kommuner slår seg sammen til større kommuner som bedre kan møte morgendagens utfordringer. Færre og større kommuner skal gi bedre kapasitet til å ivareta og videreutvikle lovpålagte oppgaver, gi bedre kvalitet i tjenestene, og muligheter til å utvikle bærekraftige og gode lokalsamfunn. Kommunereformen er betegnet som den største moderniseringen av offentlig sektor på 50 år. Regjeringen mener at reformen er nødvendig for å tilpasse kommune- Norge til de store samfunnsendringene som har skjedd siden forrige store kommunereform på tallet. «På mange områder har velferdstjenestene vokst ut av dagens organisering. Derfor trengs det reformer. Vi setter ikke i verk reformer for å endre Norge, men fordi Norge har endret seg» (Statsråd Jan Tore Sanner) Sentrale endringstrekk er blant annet: Økt folketall, sentralisering, globalisering, nye arbeidsformer, ny teknologi, infrastruktur, utvikling av velferdsstaten, sterkere detaljstyring, interkommunalt samarbeid. Det i dag 428 kommuner i Norge med betydelige variasjoner i befolkning og størrelse Små kommuner (under 5000 innb) Mellomstore kommuner ( innb) Store kommuner (over innb) Ant. kommuner Norge Møre og Romsdal Nordmøre I oppdragsbrev datert 24. juni 2014 fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) til fylkesmennene, ble alle kommuner gitt et utredningsoppdrag. Dette innebærer at kommunene må gjennomføre prosesser knyttet til å utrede og vurdere ulike alternativer for eventuell sammenslåing, samt fatte endelig vedtak innen 1. juli Da fylkesmannen har kommunene som sin viktigste målgruppe, vil færre kommuner også åpne en vurdering av hvor stort geografisk område og antall kommuner et fylkesmannsembete bør håndtere. Fylkesmennene er derfor bedt om å starte arbeidet med å vurdere fylkesmannens framtidige struktur i et samfunn med færre og større kommuner. Nasjonale frister Det er lagt opp til ulike løp for gjennomføring av kommunereformen. Kristiansund følger løp 2 som innebærer at bystyrets vedtak om hvem Kristiansund ønsker å slå seg sammen med, må gjøres før sommeren Deretter skal Fylkesmannen gjøre sin tilråding. Stortinget fatter endelig vedtak før sommeren i 2017 samtidig med forslag om nye oppgaver til kommunene, og de «nye» kommunene gjøres gjeldende fra 1. januar i Alle kommunene i Møre og Romsdal følger samme tidsløp. Fylkesnivået Fylkesmannen legger rammer for de fylkesvise prosessene, samt følger opp kommunenes arbeid. Fylkesmennene har ansvar for å tilrettelegge best mulig for arbeidet, og ta felles grep i fylket for å oppnå regional helhet og en hensiktsmessig samordning på tvers av kommunene. Framdriftsplan Møre og Romsdal Fase 1 Oppstartsfasen 2014 Alle kommunene skulle høsten 2014 legge fram en sak for kommunestyret der de folkevalgte skulle ta stilling til hvordan og hvilke tiltak man skal gjennomføre i den enkelte kommune for å få til en god prosess. Vedtaket skulle innen 31. desember oversendes fylkesmannen og utløste skjønnsmidler i Ålesund, Molde og Kristiansund fikk kroner hver. De øvrige kommunene fikk kroner hver. Fylkesmannen har i tillegg tildelt ekstra skjønnsmidler til dette arbeidet for høsten Av dette får Kristiansund kroner ekstra. For vårhalvåret 2016 får Kristiansund nye kroner. Fra Sum 3

4 høsten 2016 tildeler fylkesmannen skjønnsmidler til en 100 prosent prosjektstilling til hvert «ny kommune prosjekt» som etableres mellom flere kommuner. Fase 2 Utredningsfasen 2015 Del 1: Våren 2015, kartlegging av kommunens utfordringsbilde bærekraftighet på sikt. Innen 1. juli skulle kommunene sende statusrapport til fylkesmannen. Trykk her for å se rapporten. Del 2: Høsten 2015 (etter valget). Nytt kommunestyre konstitueres i oktober/november. Under folkevalgtopplæringen blir det i alle kommuner også fokus på kommunereformen. Dette i et samarbeid mellom kommunene, KS og fylkesmannen. Fase 3 Beslutningsfasen 2016 Senest innen 1. juli skal kommunestyrene behandle sak om eventuell sammenslåing. Høsten 2016 skal fylkesmannen oppsummere vedtakene og sende saken til KMD før nyttår. Fylkesmannen skal på selvstendig grunnlag vurdere kommunestyrevedtakene der det legges vekt på helheten i regionene og fylket, samt vurdere om vedtakene er i tråd med de nasjonale målene i kommunereformen. Status i arbeidet Bystyrets vedtak 2. desember 2014 og behov for justering Bystyret vedtok enstemmig følgende i møte 2. desember 2014 vedrørende prosess, organisering og framdrift i arbeidet med reformen i Kristiansund: 1. Kristiansund velger løp 2, «hurtigtoget», i det videre arbeidet med kommunereformen. Dette innebærer at bystyret må fatte sammenslåingsvedtak i løpet av våren 2016 med eventuell sammenslåing fra 1. januar Bystyret slutter seg til prosess, organisering og framdrift i arbeidet med kommunereformen slik det går fram av rådmannens saksutredning til denne saken. 3. Arbeidet med kommunereformen organiseres som et prosjekt i to faser. Fase 1 går fram til man har blitt enige om de framtidige kommunegrensene. Deretter endres organiseringen slik at samarbeidskommunene får felles prosjektorganisering. 4. I fase 1 er et utvidet formannskap prosjekteier. Utvidet betyr i denne sammenhengen at formannskapet, når det opptrer som prosjekteier, utvides med gruppelederne fra de øvrige partiene som er representert i bystyret. 5. Petter Ingeberg blir kommunens prosjektleder og kontaktperson i forhold til fylkesmannen. Prosjektleder får rådmannen som nærmeste overordnede. 6. For fase 1 oppnevnes en styringsgruppe bestående av ordfører (leder), varaordfører, 1 fra opposisjonen, rådmann, 1 kommunalsjef, byplanlegger, 2 tillitsvalgte, 2 representanter fra ungdomsrådet, og prosjektleder. Varamedlemmer oppnevnes for de politiske representantene. Som vararepresentant for varaordfører velges: Kirsti Dyrnes. Som representant fra opposisjonen velges: Rita Høgseth. Som vararepresentant for opposisjonen velges: Dagfinn Ripnes. Bystyret er oppdragsgiver, beslutningsmyndighet og har overordnet ansvar. Det er også bystyret som vedtar prosjektets mål, prosessplan og som sørger for at nødvendige ressurser blir tildelt. Det utvidede formannskapet (prosjekteier) fremmer aktuelle saker for bystyret, og styrer prosjektet innenfor de rammer som er gitt. Videre skal prosjekteier følge opp vedtatte planer, fremdrift og gjennomføring innenfor tildelte rammer. Styringsgruppen er underlagt prosjekteier og avholder møter etter behov. Styringsgruppen sørger for at vedtak blir gjort kjent, iverksatt og at fremdriftsplanen holdes. Styringsgruppe fremmer aktuelle saker for prosjekteier. Styringsgruppen sørger for at medbestemmelse ivaretas, samt at det er gode informasjons- og medvirkningsrutiner. Styringsgruppen ledes av ordfører. Fram til nå har det vært jevn informasjon om arbeidet med kommunereformen, men samtidig begrenset behov for møter med prosjekteier og styringsgruppen. Prosjektet har fått godkjent bestilling av utredninger, innbyggerundersøkelser, gjennomføring av folkemøte, egne møter med de videregående skolene samt kommunebesøk for naboprat. Ut over dette har det ikke vært behov for flere møter med styringsgruppen og utvidet formannskap. Kommunebesøkene har vært ledet av ordføreren, som sammen med byplanlegger, olje-/energikonsulent, kompetanseleder og prosjektleder for kommunereformen har vært på besøk til Averøy, Gjemnes, 4

5 Tingvoll, Halsa, Aure, Smøla samt Hemne i Sør-Trøndelag. Det er gjort henvendelser til, men ikke gjennomført besøk til Eide, Sunndal og Surnadal. Det er ikke gjort henvendelse til Rindal. Det er på kristiansund.no lagt ut en logg over arbeidet med kommunereformen. Kristiansund har også opprettet en egen facebookside om kommunereformen. Behov for justert sammensetting av styringsgruppen Fram til sommeren 2016 blir det økende behov for møter med styringsgruppen og prosjekteier. Da vi nå går inn i en fase med retningsvalg og forhandlinger, og av rent praktiske årsaker grunnet knapp tid, foreslås det at styringsgruppen justeres og blir gjort personidentisk med forhandlingsutvalget. For å ivareta kontakt med ungdomsrådet, slik fylkesmannen tilrår, foreslås det at rådet får status som referansegruppe. I tillegg videreføres ordningen med at ungdomsrådet får orientering om kommunereformen på hvert møte. «Dagens struktur tilfredsstiller ikke målene i kommunereformen» Fylkesmannen skriver i nyhetsbrev for juli 2015 at strukturen i Møre og Romsdal, slik den er i dag, ikke tilfredsstiller målene i reformen. Det anmodes at kommunene tar utgangspunkt i dagens ståsted, samt den kunnskap man måtte ha om analyser og trender i samfunnet de neste årene, når de skal vurdere sammenslåingsalternativene. Ut fra hovedmålene i reformen og kunnskap vi har, er det viktig å bygge nye kommuner rundt naturlige bo- og arbeidsmarkeder, hvor man kan fremme vekst og utvikling på alle samfunnsområder. Fylkesmannen påpeker at alle utredninger må være ferdige innen nyttår, slik at man i 2016 kan gå over i vedtaksfasen. Det betyr at bystyret har kort tid fra konstituering og fram til det skal fattes vedtak om ny struktur. Kommunene oppfordres til å intensivere nabopratene, slik at man har et godt grunnlag for å lage intensjonsavtaler når den tid kommer. Fylkesmannen påpeker behovet for at kommunene samordner seg i det videre arbeidet. For å lette arbeidet har fylkesmannen, i samråd med regionrådene, laget milepælsplan fram til 1. juli Fylkesmannen konkluderer med at arbeidet er godt i gang i alle kommuner, men organisert på ulike måter. Fellestrekket er at man har samlet seg om oppgaver som anses fordelaktig å løse i fellesskap. Samarbeid med fylkesmannen Fylkesmannen har gått tungt inn i arbeidet med reformen, og samarbeider nært med regionrådene samt kommunene. Det er opprettet en egen arbeidsgruppe mellom prosjektlederne i Ålesund, Molde og Kristiansund. Dette fordi bykommunene, som regional motor, har en spesiell funksjon. Det er også, i regi av fylkesmannen, opprettet et samarbeidsforum mellom kontaktpersonene i fylket. Samarbeid med regionrådet Orkidé Orkidé er sterkt engasjert i reformen og legger til rette for at kommunene kan drive en koordinert prosess, samt bidrar til at kommunene gjør arbeidet innenfor et akseptabelt tidsløp. Det er i regi av Orkidé også opprettet et samarbeidsforum mellom kontaktpersonene på Nordmøre. Utredninger av strukturalternativer På oppdrag fra Orkidé gjennomfører Telemarksforsking en felles utredning for Nordmørskommunene. Firmaet har tidligere gjort tilsvarende utredning i Romsdal for ROR-kommunene. Arbeidet startet våren Sluttrapporten leveres 5. november. Telemarksforsking organiserer datainnsamlingen og analysene med utgangspunkt i målene for reformen og kriteriene fra det nasjonale ekspertutvalget. I utredningen er det 15 alternativer, inkludert noen grensealternativer mot Nesset, Oppdal, Hemne, Hitra og Snillfjord. I tillegg har noen kommuner bestilt en 0-punktsanalyse, for å kartlegge konsekvenser dersom kommunen fortsatt består på egen hånd. Kristiansund har ikke bestilt 0-punktanalyse. Utvelging av alternativ der Kristiansund er med, ble gjort i et felles orkidémøte våren 2015, i gjensidig forståelse mellom de berørte kommunene. Kristiansund er med i fire av alternativene Alt 1: Kristiansund, Eide, Averøy, Gjemnes, Tingvoll, Surnadal, Halsa, Smøla, Aure. Alt 2: Kristiansund, Averøy, Tingvoll, Gjemnes, Halsa, Smøla, Aure. Alt 3: Kristiansund, Averøy, Eide, Gjemnes, Tingvoll, Halsa. Alt 4: Kristiansund, Averøy, Tingvoll, Gjemnes. Tidsplanen for utredningene Delrapport 1: Om helhetlig og samordnet samfunnsutvikling (juni 2015). Delrapport 2: Om bærekraftige og økonomisk robuste kommuner (juni 2015). Delrapport 3: Om gode og likeverdige tjenester (september 2015). Delrapport 4: Om styrket lokaldemokrati (15. oktober 2015). Sluttrapport: Samlet vurdering av fordeler og ulemper ved strukturalternativer (5. nov. 2015). 5

6 Delrapport 1 gir ingen sterke indikasjoner når det gjelder konklusjoner knyttet til hvilket alternativ som er best. Ingen av alternativene scorer mer enn 50 av 80 poeng på dette området. Dette skyldes blant annet geografi; Nordmøre er del av flere arbeidsmarkedsregioner, som dels går på tvers av de alternativene som utredes. Det er også pekt på avstandsulemper til aktuelle kommunesentra i noen av alternativene. Disse faktorene er vektlagt i kriteriene fra det nasjonale ekspertutvalget, og får konsekvenser for score på framtidig samfunnsutvikling. Av de alternativene Kristiansund er del i, er det alternativ 2, 3 og 4 som får best score, med 50 av 80 poeng. Alternativ 4 får 45/80 poeng. I delrapport 2 er det tydeligere forskjeller, og flere alternativ kommer godt ut. I de alternativene Kristiansund er del i, får alt 2 og 3 best score, med 60 av 100 poeng. Alt 1 får 55 poeng. Alt 4 får lavest score med 35 poeng. Samlet gir dette ikke noe tydelig bilde over et framtidig Nordmøre. I delrapport 3 er det flere av strukturalternativene som får god score på tjenester. Alternativene Kristiansund er med i scorer 60, 65 og 75 poeng av 100 mulige. Både alt 1 og 2 scorer 75 poeng. Telemarksforsking vurderer dette som gode score. Av de tre delrapportene som er levert så langt, viser rapporten om tjenester at det kan være positive effekter ved flere av alternativene. Delrapport 4 tar for seg lokaldemokrati og gir en vurdering av dette for de 15 strukturalternativene. I de fire alternativene der Kristiansund er med er det alt 1 (Kr.sund, Averøy, Eide, Gjemnes, Tingvoll, Aure, Smøla, Halsa og Surnadal) som scorer best med 52,5 av 100 oppnåelige poeng. Alt 3 (Kr. sund- Averøy-Halsa-Gjemnes-Tingvoll-Eide) og alt 4 (Kr.sund-Averøy-Gjemnes-Tingvoll) kommer også rimelig godt ut. Begge med 50 poeng. Alt 2 (Kr.sund-Averøy-Gjemnes-Tingvoll-Halsa-Aure-Smøla) har fått 42,5 av 100 oppnåelige poeng. Strukturalternativ 2 scorer best sammenlagt Ser vi samlet på de 4 delrapportene, så er det alt 2 (Kristiansund-Averøy-Gjemnes-Tingvoll-Halsa- Aure-Smøla) som har best sammenlagt score. I forhold til styrket lokaldemokrati anfører Telemarksforsking at samlet sett, så kan en sammenslåing av de 7 kommunene bidra til en positiv endring i mulighetene for innbyggermedvirkning. Sammenslutningen får et innbyggertall på rundt , og har kompetanse samt kapasitet til å utarbeide gode beslutningsgrunnlag for de folkevalgte. Flere interkommunale samarbeid kan avvikles og ivaretas av den nye kommunen. Alternativ 2 blir også av en slik størrelse at man kan ivareta de oppgavene som foreslås overført til kommunene. Det blir behov for å etablere tiltak som styrker lokaldemokratiet, og Telemarksforsking har i rapporten (s. 82) gitt en del gode eksempler på slike tiltak. Telemarksforsking mener at dette alternativet i liten grad utgjør en hverdagsregion. Kommunene som er med i utredningen hadde felles formannskapsmøte 31. august. Her signaliserte man at sluttrapporten vil spille en sentral rolle når kommunestyrene skal gjøre sine veivalg i november/desember. I forarbeidet til sammenslutningen mellom Frei og Kristiansund, var det en 6

7 tilsvarende utredning (Kaupang) som ble lagt til grunn da kommunestyrene i 2004 la saken fram for rådgivende folkeavstemming. Innbyggerundersøkelse i åtte nordmørskommuner Aure, Smøla, Halsa, Surnadal, Rindal, Tingvoll, Averøy og Kristiansund gjennomførte i juni 2015 innbyggerundersøkelser. Arbeidet ble utført av Telemarksforskning. Et representativt utvalg av innbyggerne i de åtte kommunene ble telefonintervjuet. Sentrale spørsmål var holdninger til reformen generelt, om de ulike alternativene som er aktuelle for den enkelte kommune, og hvilke argumenter innbyggerne vektlegger ved kommunesammenslåing. I tillegg ble innbyggerne også bedt om å vurdere alternativet med å fortsette med dagens kommunestruktur. Oppsummert viser resultatene blant annet at: Innbyggerne i Kristiansund er mer positiv enn i de øvrige kommunene til å etablere en ny Nordmørskommune, med flere sammenslåtte kommuner. 0-alternativet (videreføring av dagens kommune) får høyere score enn kommunesammenslåing i de øvrige kommunene. Tilhørighet til egen kommune og hjemsted er høy. Mange strukturalternativ scorer i snitt fra 3,2 til 3,7 på en skala fra 1 til 6, hvor 3,5 er nøytralt altså fra svakt negativt til svakt positivt, uten en sterk tendens. (I følge Telemarksforsking er et snitt på 3,5 er en vurderingsscore midt på treet. Et snitt under 3,5 gir uttrykk for negativ score, mens et snitt over 3,5 gir uttrykk for positiv score.) En overvekt av innbyggerne i alle kommuner ønsker mer informasjon om reformen. I denne «temperaturmålingen» går det fram at Kristiansunderne er mer positive til sammenslåing enn å fortsette som egen kommune. Dette blant annet fordi Kristiansund i dag oppleves som for liten; både når det gjelder kapasitet, kompetanse og i fysisk areal. Respondentene mener også at vi har for lite gjennomslagskraft opp mot stat og fylke, og at det er behov for et større fagmiljø. I de fire alternativene Kristiansund er med i, er det alt. 4 som scorer best med 3,6 poeng. Deretter alt. 3 med 3,3 poeng og alt. 2 med 3,2 poeng. Alt. 1 får lavest score med 2,9 poeng. Parallelt med telefonundersøkelsen, ble det i fem av kommunene; Kristiansund, Averøy, Halsa, Tingvoll og Smøla, gjennomførte en internettundersøkelse med liknende spørsmål. Undersøkelsen ble gjort av Telemarksforsking, og tendensen i svarene er den samme som i telefonundersøkelsen. Trykk her for å se resultatene fra innbyggerundersøkelsen. Beslutningsgrunnlag For å komme videre i prosessen er man avhengige av at alternativene blir mer konkretisert og detaljert. Det handler blant annet om hvor kommunesenteret blir, hvordan tjenestetilbudet blir, om en strukturendring vil påvirke hvor arbeidsplasser og vekst kommer, og hva man tenker om lokaldemokrati i en større kommune. Rapportene fra Telemarksforskning sier noe om flere av disse forholdene, men ikke på detaljnivå. Utredningene gir nyttig informasjon om hvordan de ulike alternativene scorer på ulike felt, men gir ikke et fullstendig beslutningsgrunnlag. Det er derfor viktig at politisk og administrativ ledelse i kommunene begynner å diskutere det konkrete innholdet i en eventuell ny framtidig kommune. Retningsvalg Snarest mulig etter at sluttrapporten fra Telemarksforsking er framlagt 5. november, må bystyret gjøre et retningsvalg og invitere de aktuelle kommunene til reelle forhandlinger - som skal munne ut i en felles intensjonsavtale. Det bør, for en periode begrenset til midten av januar, være åpning for at andre kommuner som selv ønsker det kan melde seg på samarbeidsforumet. Etablere en ny kommune, sammen Det er viktig å tydeliggjøre at Kristiansund istedenfor kommunesammenslåing, og sammen med de aktuelle kommunene ønsker å gjennomføre en prosess der partene i fellesskap etablerer en ny og større Nordmørskommune. I den nye kommunen blir Kristiansund et naturlig regionsenter. Likeverdighet, raushet og gjensidig respekt for at partene har ulike utgangspunkt (størrelse, kultur organisasjoner, med mer) blir en viktig rettesnor i prosessen. Det er også svært nyttig å dra veksler på suksesskriterier fra tidligere sammenslutninger samt gode erfaringer fra pågående prosesser i den nasjonale kommunereformen. 7

8 Prosessplan I felles formannskapsmøtet mellom Orkidé-kommunene 31. august, var det enighet om en felles prosessplan som skal behandles kommunevis. Prosessplanen tar utgangspunkt i datoene for publisering av delrapportene fra Telemarksforskning, samt andre sentrale milepæler. Fordelen med å tilslutte seg planen er at kommunens arbeid med reformen koordineres med nabokommunene. Slik blir det enklere å følge med på hva som foregår i de andre kommunene, både for kommunene, for innbyggerne og for de folkevalgte. Dette er også en fordel når man skal inn i forhandlinger med andre kommuner. Planen består av prosessvedtak og fire påfølgende faser: Prosessvedtak: Felles tids- og prosessplan bekreftes av kommunene gjennom kommunestyrevedtak innen utgangen av oktober/begynnelsen av november. Sonderingsfase: Kommunene som anser det realistisk å inngå samtaler om en ny kommune, bør tidlig avklare aktuelle alternativer. Blant annet bør man starte diskusjonen om plassering av tjenester i en ny kommune. Etter at Telemarksforskning har levert sin sluttrapport 5. november, bør kommunene ha nok beslutningsinformasjon til å bekrefte gjennom kommunestyrevedtak hvilke alternativ de ønsker å utrede nærmere. Dette bør skje innen utgangen av november. Fylkesmannen har satt 31. desember 2015 som siste frist for kommunene til å avslutte utredningene. Forhandlingsfase: Kommunene bør senest i februar avklare hvilket alternativ som er det mest realistiske for konkrete forhandlinger om en intensjonsavtale. Dette bekreftes gjennom kommunestyrevedtak. Fylkesmannen har anført at kommunene må ha gjort sine retningsvalg senest innen 31. januar Intensjonsavtale: En intensjonsavtale bør være klar i løpet av mars. Den gir grunnlaget for en innbyggerhøring/rådgivende folkeavstemming. Fylkesmannen har gitt kommunene en siste frist til 15. april med politisk behandling av intensjonsavtalen. Innbyggerhøring: Bør gjennomføres senest innen utgangen av april, basert på avklarte alternativer. Høringen kan foregå som innbyggerundersøkelse, rådgivende folkeavstemning, eller på annen måte. Denne bør utføres på samme måte og på samme dag for kommunene som har intensjoner om sammenslåing. Dette er en av de punktene som forhandlingsutvalgene må diskutere og enes om. Fylkesmannen har satt 8. mai som siste frist for innbyggerhøringene. Felles prosessplan Orkidé-kommunene Måned Datagrunnlag Regionnivå Kommunenivå August 2015 September Oktober November To delrapporter og innbyggerundersøkelser presentert Delrapport 3 om tjenester klar ca. 20. september. Delrapport 4 om lokaldemokrati klar ca. 15. oktober. Sluttrapport med anbefalinger fra Telemarksforsking klar ca. 5. november. Felles formannskapsmøte 31.08: Presentasjon av kjente grunnlag Statusbilde kommunene - Avklare prosess/tidsplan Temamøte Orkidé med presentasjon av delrapport 3 og 4 Felles kommunestyremøte i ORKidé 5. november Sluttrapport Statusbilde mellom kommunene Kommunestyrevedtak Bekrefte prosessplan Oppnevne forhandlingsutvalg * Sonderingsfasen starter Kommunestyrevedtak om aktuelle alternativer det er realistiske å forhandle om. Forhandlingsfase starter * Desember Januar 2016 Februar Ved behov utrede andre spørsmål Prosessleder (Orkidé) kan bistå med å legge opp forhandlinger Felles formannskapsmøte: Status fra kommunene Evt. presentere ytterligere grunnlag Forhandlingsfase Forhandlingsfase Kommunestyrevedtak: Valg av ønsket alternativ Forhandlinger om intensjonsavtale starter* Mars Frist forhandlinger 8

9 April Mai Juni Frist innbyggerhøringer Forberedelse saksgrunnlag Kommunestyrevedtak om framtidig kommunestruktur senest 1. juli * Gjelder kommuner som ser det som realistisk å forhandle om en ny kommune Forhandlingsutvalg Kommuner som ønsker å gå inn i formelle forhandlinger med andre kommuner om ny kommunestruktur bør opprette et forhandlingsutvalg. Det er en fordel at de kommunene som ønsker nærmere sonderinger og forhandlinger, møter med noenlunde lik representasjon. Med utgangspunkt i forslaget fra Orkidé, som ble lagt fram på felles formannskapsmøte 31. august, foreslås følgende sammensetning av forhandlingsutvalget for Kristiansund: Ordfører (leder) Varaordfører. En folkevalgt som velges av og blant bystyrets faste representanter. Rådmann. Hovedtillitsvalgt. Prosjektleder og trainee blir Kristiansundsdelegasjonens sekretariat. Det foreslås at byplanlegger deltar i forhandlingsutvalgets møter for å bistå med faglige råd. Ordfører bør også, ved behov, kunne invitere annen spisskompetanse, når spesielle tema behandles. Målet er at man i fellesskap etablerer en ny stor Nordmørskommune med Kristiansund som naturlig regionsenter. Forhandlingsutvalget bør få fullmakt til å foreta sonderinger, gjennomføre forhandlinger og lage intensjonsavtale i nært samarbeid med de aktuelle kommunene, samlet eller enkeltvis. Forhandlingsutvalget rapporterer jevnlig til prosjekteier (Utvidet formannskap) Aktuelle forhandlingstema Utgangspunktet for forhandlingene må være at samarbeidskommunene har bedre forutsetning for å løse oppgaver og fremtidige utfordringer sammen som én kommune enn hver for seg. Følgende tema vil stå sentralt i møtene og forhandlingene med de aktuelle kommunene: Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne i den nye kommunen En helhetlig og samordnet samfunnsutvikling Bærekraft og økonomisk robusthet Styrket lokaldemokrati Oppgavefordeling Behov for grensejusteringer Intensjonsavtale Framdriftsplan Innbyggerhøring Involvering i prosessen (trepartssamarbeid folkevalgte, administrasjon og tillitsvalgte) Informasjon Det er naturlig at forhandlingsutvalgene også tar utgangspunkt i funnene fra de rapportene som Telemarksforsking har laget. I forhandlingene må partene også ta stilling til forhandlingssted, forhandlingsledelse (om dette skal gå på omgang mellom ordførerne eller ved ekstern bistand) og spilleregler. Forhandlingsresultatet må godkjennes av kommunestyrene og danner grunnlaget for en intensjonsavtale som etter kommunevis behandling legges fram til innbyggerhøring. Deretter må kommunestyrene gjøre sine bindende vedtak innen 1. juli Fylkesmannen har opplyst at de vil tilby en mal som kommunene kan benytte i sitt arbeid. Intensjonsavtalen må samtidig være så konkret, tydelig, konkret og tilpasset lokale forhold, at den gir et godt grunnlag for innbyggerne i de aktuelle kommunene til å kunne gjøre seg opp en mening om saken. 9

10 Vedtak i Averøy formannskap 19. oktober Til orientering gjorde Averøy formannskap følgende enstemmige vedtak mandag 19. oktober: 1. Rådmannen vil legge fram egen sak om gjennomføring av folkeavstemning (for Valgstyret og Averøy kommunestyre) rundt årsskiftet 2015/ Det velges et forhandlingsutvalg sammensatt slik: a. Ordfører a. Varaordfører b. Gruppeleder for største opposisjonsparti c. Rådmann d. Hovedtillitsvalgt, som får møterett inntil valg av framtidig kommunestruktur er gjort. Når form på framtidig kommunestruktur er avgjort politisk i kommunestyret får hovedtillitsvalgt tale-, forslags- og stemmerett. 3. Kommunestyret gir forhandlingsutvalget mandat å forhandle frem en intensjonsavtale som grunnlag for å vurdere sammenslåing med Kristiansund, Gjemnes, Eide, Tingvoll, Halsa, Smøla og Aure. Forhandlingsresultatet legges fram for Averøy kommunestyre i februar 2016 og deretter til rådgivende folkeavstemning. 4. Forhandlingsutvalget utarbeider en intensjonsavtale selv om enkeltkommuner skulle falle fra, eller komme til, underveis. Forhandlingsutvalget legger fram status for sitt arbeid på hvert møte i formannskap og kommunestyre inntil arbeidet er ferdig. Ved behov innkalles til det ekstraordinære møter. 5. En intensjonsavtale bør inneholde: a. Plattform for arbeidet verdigrunnlag for arbeidet b. Hovedmål og delmål med sammenslåingen hva ønsker vi å oppnå (tjenestekvalitet, effektivisering, styrke noen satsningsområder)? c. Kommunenavn og kommunevåpen for ny kommune d. Organisering: Kommunesenter organisasjonsprinsipp funksjonsdeling e. Geografisk plassering av tjenester i kommunen eks. skolestruktur, barnehage, sykehjem, servicekontor, legekontor f. Ambisjoner i evt. regional arbeidsdeling/nye oppgaver g. Kommuneøkonomi: Avklare håndtering av formue, gjeld, eiendomsskatt h. Hvordan følges kommunalt ansatte opp (overtallighet)? i. Tidsplan: Dato for innbyggerhøring/kommunestyrevedtak/ny kommune 6. Felles framdriftsplan for Nordmøre Regionråd Orkide (tabell ovenfor) skal, som et minimum, følges alternativet med Averøy fortsatt som egen kommune utredes. 10

Kommunereform Nordmøre status og veien videre Prosessnotat til felles formannskapsmøte

Kommunereform Nordmøre status og veien videre Prosessnotat til felles formannskapsmøte Kommunereform Nordmøre status og veien videre Prosessnotat til felles formannskapsmøte 31.08.2015 Bakgrunn Kommunene på Nordmøre ble i juni enige om å samles til felles formannskapsmøte i månedsskiftet

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalg kommunereform 9/15 15.09.2015 Halsa kommunestyre 51/15 19.11.2015

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalg kommunereform 9/15 15.09.2015 Halsa kommunestyre 51/15 19.11.2015 Halsa kommune Arkiv: 002 Arkivsaksnr: 2014/234-46 Saksbehandler: Ola E. Rognskog Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalg kommunereform 9/15 15.09.2015 Halsa kommunestyre 51/15 19.11.2015

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret 61/ Styringssignal til sonderingsutval i arbeidet med kommunereforma

Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret 61/ Styringssignal til sonderingsutval i arbeidet med kommunereforma Tingvoll kommune Økokommunen bedre løsninger for mennesker og miljø Arkiv: 002 Arkivsaksnr: 2014/639-41 Saksbehandler: Olaug Haugen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret 61/2015 29.10.2015

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT. Kommunereformarbeid, Forhandlingsutvalget. Verran kommune, januar 2016

STRATEGIDOKUMENT. Kommunereformarbeid, Forhandlingsutvalget. Verran kommune, januar 2016 Kommunereformarbeid, Forhandlingsutvalget. Verran kommune, januar 2016 Utarbeidelse av intensjonsplan / avtale Verran kommune er over i neste fase av kommunereformarbeidet, som innebærer direkte dialog

Detaljer

Kommunestruktur. Lokal prosessplan for kommunereformsamarbeidet Verran kommune 2015/16

Kommunestruktur. Lokal prosessplan for kommunereformsamarbeidet Verran kommune 2015/16 Lokal prosessplan for kommunereformsamarbeidet Verran kommune 2015/16 Bakgrunn Et flertall på Stortinget sluttet seg 18. juni 2014 til Regjeringens forslag om gjennomføring av en kommunereform i perioden

Detaljer

Utval Utvalssak Møtedato Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune Kommunestyret i Fræna

Utval Utvalssak Møtedato Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune Kommunestyret i Fræna Fræna kommune Arkiv: 026 Arkivsaksnr: 2014/2013-16 Sakshandsamar: Linn Eidem Myrstad Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune Kommunestyret i Fræna Kommunereform -

Detaljer

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Saknr. 14/1782-1 Saksbehandler: Gro Merete Lindgren Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Innstilling til vedtak: Saken legges fram uten innstilling. Kongsvinger, 13.02.2014

Detaljer

Kommunereformen - retningsvalg for Sunndal

Kommunereformen - retningsvalg for Sunndal r 408#257 l 6046c7C9-7cb8-45b5-81C14-1e2fd0572a66 3 I Sunndal Rådmannen kommune Til: Oppdal kommune Tingvoll kommune Surnadal kommune Nesset kommune Fylkesmannen i Møre og Romsdal Deres ref: Vår ref 2014/1369-50

Detaljer

Prosjektplan for kommunereformen

Prosjektplan for kommunereformen Prosjektplan for kommunereformen Vedtatt av kommunestyret 28.01.2015 Innhold 1. Mål og rammer... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Mål for reformen... 2 1.3 Ekspertutvalgets kriterier for god kommunestruktur...

Detaljer

PROSJEKTPLAN KOMMUNEREFORM RØMSKOG KOMMUNE 2015-2017

PROSJEKTPLAN KOMMUNEREFORM RØMSKOG KOMMUNE 2015-2017 PROSJEKTPLAN KOMMUNEREFORM RØMSKOG KOMMUNE 2015-2017 Vedtatt i Kommunestyret 05.02.15 sak 6/15. 1 Bakgrunn I regjeringsplattformen fra Sundvollen står det: Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Nesset kommunestyre 51/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Nesset kommunestyre 51/ Nesset kommune Arkiv: 002 Arkivsaksnr: 2014/579-43 Saksbehandler: Liv Fleischer Husby Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Nesset kommunestyre 51/15 18.06.2015 Kommunereformen - Anbefaling av Nesset

Detaljer

Kommunereformen i Sør-Trøndelag

Kommunereformen i Sør-Trøndelag Kommunereformen i Sør-Trøndelag Innlegg for KS høstkonferanse 5. november 2015 Alf-Petter Tenfjord Reformen inn i en ny og avgjørende fase Stø kurs ingen endring i tidsplan - fristen er 1. juli 2016 Ikke

Detaljer

Kommunereformen i Sunndal folkemøter desember 2015

Kommunereformen i Sunndal folkemøter desember 2015 Kommunereformen i Sunndal folkemøter desember 2015 Dagsorden 1. Velkommen v/ordfører Ståle Refstie 2. Informasjon om arbeidet med reformen og innhold i gjennomførte utredninger v/ass. rådmann Harriet Berntsen

Detaljer

Oppdrag Kommunereform

Oppdrag Kommunereform Oppdrag Kommunereform Ungdommen åpnet Oppstartssamling for kommunereform 17.9 i Møre og Romsdal 1964: Skole, skatt, sosialtrygdevesen, vei. Plan og bygg i byene. 2014: Tiårig grunnskole, beredskap mot

Detaljer

Kommunestruktur i Molde-regionen Presentasjon av sluttrapport

Kommunestruktur i Molde-regionen Presentasjon av sluttrapport Kommunestruktur i Molde-regionen Presentasjon av sluttrapport Forsker Anja Hjelseth, Telemarksforsking Åndalsnes, 20.05.15 1 Påminnelse målene ved kommunereformen 1. Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne

Detaljer

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.10.2015 135/15 Bystyret 15.10.2015 100/15

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.10.2015 135/15 Bystyret 15.10.2015 100/15 Saksnr.: 2014/20534 Dokumentnr.: 13 Løpenr.: 143517/2015 Klassering: 145 Saksbehandler: Helge Bangsmoen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.10.2015 135/15 Bystyret 15.10.2015

Detaljer

INTENSJONSAVTALE SUNNDAL NESSET

INTENSJONSAVTALE SUNNDAL NESSET Sunndal kommune INTENSJONSAVTALE SUNNDAL NESSET 1. utkast 22.01.2016 HARRIET BERNTSEN UTARBEID AV FORHANDLINGSUTVALGENE I SUNNDAL OG NESSET KOMMUNER 1 INTENSJONSAVTALE SUNNDAL NESSET 1. utkast 22.01.2016

Detaljer

Oppdrag kommunereform. Aure

Oppdrag kommunereform. Aure Oppdrag kommunereform Aure 27. 01. 2015 Antall personer i arbeidsfør alder per person over 80 år 2020 2040 2 1964: Skole, skatt, sosialtrygdevesen, vei. Plan og bygg i byene. 2014: Tiårig grunnskole, beredskap

Detaljer

Hvaler kommune Budsjettkonferanse 18. september 2014

Hvaler kommune Budsjettkonferanse 18. september 2014 Hvaler kommune Budsjettkonferanse 18. september 2014 Prosjektleder Torleif Gjellebæk, mobil; 48219996, epost; fmostog@fylkesmannen.no AGENDA: 1. Kort om det som skjer fra statens side 2. Viktigste kjennetegn

Detaljer

Kommunereform - Status

Kommunereform - Status Fellessamling alle folkevalgte 22. oktober 2015 Kommunereform - Status Økonomidirektør Kristine C. Hernes Regjeringens mål med reformen 4 mål for reformen Styrke lokaldemokratiet og gi større kommuner

Detaljer

INTENSJONSAVTALE SUNNDAL NESSET

INTENSJONSAVTALE SUNNDAL NESSET Sunndal kommune INTENSJONSAVTALE SUNNDAL NESSET 3. utkast 16.02.2016 LIV HUSBY UTARBEID AV FORHANDLINGSUTVALGENE I SUNNDAL OG NESSET KOMMUNER 1 INTENSJONSAVTALE SUNNDAL NESSET 1. Bakgrunn Stortinget har

Detaljer

VELKOMMEN TIL ANDRE MØTE I PROSJEKTLEDERFORUM FOR KOMMUNEREFORMEN 14. NOVEMBER

VELKOMMEN TIL ANDRE MØTE I PROSJEKTLEDERFORUM FOR KOMMUNEREFORMEN 14. NOVEMBER VELKOMMEN TIL ANDRE MØTE I PROSJEKTLEDERFORUM FOR KOMMUNEREFORMEN 14. NOVEMBER Sted: Thon hotel Prinsen, Kongens gt 30, Trondheim Program 09.15-09.30 Kaffe/te og noe å bite i Status i kommunene og for

Detaljer

Kommunereformen - retningsvalg for Kristiansund

Kommunereformen - retningsvalg for Kristiansund Arkiv: 024 Arkivsaksnr: 2014/417749-45 Saksbehandlere: Petter Ingeberg Utvalg Utvalgssak Møtedato Bystyret 15/17 24.11.2015 VEDTAK Kommunereformen - retningsvalg for Kristiansund I møte 24. november 2015

Detaljer

TIDSPLAN FOR ARBEIDET MED KOMMUNEREFORMEN I FROGN KOMMUNE (MARS 2015)

TIDSPLAN FOR ARBEIDET MED KOMMUNEREFORMEN I FROGN KOMMUNE (MARS 2015) TIDSPLAN FOR ARBEIDET MED KOMMUNEREFORMEN I FROGN KOMMUNE (MARS 2015) FASE 1: Første utredningsfase. Møte i Arbeidsgruppen Behandling i kommunestyret 15. januar 2015: Kommunestyret 9.2.15: Tema: Mandat

Detaljer

ÅSNES KOMMUNE. Sakspapir. Saksnr. Utvalg Møtedato 091/16 Kommunestyre Arkiv: K1-030

ÅSNES KOMMUNE. Sakspapir. Saksnr. Utvalg Møtedato 091/16 Kommunestyre Arkiv: K1-030 ÅSNES KOMMUNE Sakspapir Saksnr. Utvalg Møtedato 091/16 Kommunestyre 27.06.2016 Saken avgjøres av: Saksansvarlig: Hauge, Frank Steinar Kommunereform i Åsnes Dokumentliste: Arkiv: K1-030 Arkivsaknr: 14/940

Detaljer

Oppdrag kommunereform RINDAL

Oppdrag kommunereform RINDAL Oppdrag kommunereform RINDAL 02. 02. 2015 Antall personer i arbeidsfør alder per person over 80 år 2020 2040 2 1964: Skole, skatt, sosialtrygdevesen, vei. Plan og bygg i byene. 2014: Tiårig grunnskole,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet /100 Kommunestyre /49

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet /100 Kommunestyre /49 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 09.06.2016 16/100 Kommunestyre 22.06.2016 16/49 Arkivsaksnr: 2014/5376 Klassering: 000 Saksbehandler: Susanne Bratli KOMMUNEREFORMEN - SAMMENSLÅING

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/617 Kommunereformen i Østfold Saksbehandler: Espen Jaavall Arkiv: 034 &23 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 31/14 Formannskapet 25.09.2014 PS 55/14 Kommunestyret

Detaljer

Prosjektplan - kommunereformen

Prosjektplan - kommunereformen Nesodden kommune Prosjektplan - kommunereformen 06.05.2015 Revidert etter KST 061/15 23.04.15 1 Innholdsfortegnelse 2 Bakgrunn... 2 3 Rammer for prosessarbeidet... 2 3.1 Nasjonale føringer... 2 3.2 Regionale

Detaljer

Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: 6/15 Kommunestyret Vurdering av videre prosess i Enebakk kommune vedrørende kommunereformen

Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: 6/15 Kommunestyret Vurdering av videre prosess i Enebakk kommune vedrørende kommunereformen ENEBAKK KOMMUNE Saksframlegg Saksnr.: 2014/751 Arkivkode: 002 Saksbehandler: Kjersti Øiseth Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: 6/15 Kommunestyret 23.02.2015 Vurdering av videre prosess i Enebakk kommune

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGSSAKLISTE

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGSSAKLISTE TYNSET KOMMUNE Møtested: Storsalen, kulturhuset Møtedato: 25.08.2015 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 54/15 KOMMUNEREFORMEN - VIDERE FRAMDRIFT TYNSET, den 21.08.2015

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Klæbu kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 12.04.2016 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Kommunestyret i Rindal kommune, Onsdag 25. juni 2014 Resyme av gruppeoppgave angående kommunereformen.

Kommunestyret i Rindal kommune, Onsdag 25. juni 2014 Resyme av gruppeoppgave angående kommunereformen. Kommunestyret i Rindal kommune, Onsdag 25. juni 2014 Resyme av gruppeoppgave angående kommunereformen. Vedlegg 1: Innspill til gruppearbeid Vedlegg 2: Spørsmål Vedlegg 3: Svar fra gruppene 1 Resyme av

Detaljer

Nesset og Sunndal. Hovedpunkt fra Telemarksforskning sine rapporter

Nesset og Sunndal. Hovedpunkt fra Telemarksforskning sine rapporter Nesset og Sunndal Hovedpunkt fra Telemarksforskning sine rapporter 3/18/2016 Delrapport 1: Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling Befolkningsgrunnlag- og utvikling Alle kommunene* Nesset Sunndal Nesset/

Detaljer

Sammenslåing av Drammen og Svelvik - Felles politisk sak desember 2014

Sammenslåing av Drammen og Svelvik - Felles politisk sak desember 2014 Sammenslåing av Drammen og Svelvik - Felles politisk sak desember 2014 Regjeringens mål for kommunereformen: Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling Bærekraftige

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 12.03.2015 Kommunestyre Arkivsaksnr: 2014/5376 Klassering: 000 Saksbehandler: Torunn Austheim KOMMUNEREFORMEN - PROSESS OG MANDAT Trykte vedlegg:

Detaljer

Oppdrag kommunereform SURNADAL

Oppdrag kommunereform SURNADAL Oppdrag kommunereform Fylkesmannen i Møre og Romsdal SURNADAL 23.02. 2015 KOMMUNEREFORMA Oppsummert for Møre og Romsdal Stor politisk aktivitet Involvering av innbyggerne Ungdommen blir tatt med Antall

Detaljer

Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Kommunestyret 24.02.2016. Kommunereformen - forhandlinger om sammenslåing Storfjord- og Balsfjord kommune

Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Kommunestyret 24.02.2016. Kommunereformen - forhandlinger om sammenslåing Storfjord- og Balsfjord kommune Balsfjord kommune Vår saksbehandler Einar Nøstvik Guleng, tlf 77722033 Saksframlegg Dato 08.02.2016 Referanse 2014/657 - Arkivkode: 002 Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Møtedato Kommunestyret 24.02.2016

Detaljer

Kommunereformen og kommunenes sluttbehandling

Kommunereformen og kommunenes sluttbehandling «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Vår dato: 15.03.2016 Deres dato: «REFDATO» Vår ref.: 2014/4038 Arkivkode:321 Deres ref.: «REF» Kommunereformen og kommunenes sluttbehandling Brevet gir informasjon

Detaljer

Tilhørighet og veivalg for Eide kommune

Tilhørighet og veivalg for Eide kommune Tilhørighet og veivalg for Eide kommune Innbyggerundersøkelse i Eide kommune 13. 19. mai 2015 Oppdragsgiver: NIVI/ Eide kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 13. 19. mai 2015 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 4962/15 KOMMUNEREFORMEN Veien videre

Samlet saksfremstilling Arkivsak 4962/15 KOMMUNEREFORMEN Veien videre Samlet saksfremstilling Arkivsak 4962/15 KOMMUNEREFORMEN Veien videre Saksansvarlig Katrine Lereggen Kommunestyret 10.11.2015 PS 98/15 Innstilling 1. Melhus kommune vil ikke søke om kommunesammenslåing

Detaljer

Program for prosess, organisering og framdriftsplan for Kommunereform, fase 1 og 2

Program for prosess, organisering og framdriftsplan for Kommunereform, fase 1 og 2 Arkivsaksnr.: 14/934-15 Arkivnr.: 026 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold Saksbehandler Edvin Straume, Gran kommune Program for prosess, organisering og framdriftsplan for Kommunereform,

Detaljer

Kommunereformen prosessen i Sør-Trøndelag

Kommunereformen prosessen i Sør-Trøndelag Kommunereformen prosessen i Sør-Trøndelag Prosjektleder Alf-Petter Tenfjord Konferanse «kultur i nye kommuner», Frøya 29-30. september Kultur Film Musikk Frivillighet Attraktivitet medier Litteratur Demokrati

Detaljer

TIDSPLAN FOR ARBEIDET MED KOMMUNEREFORMEN I FROGN KOMMUNE ARBEIDSGRUPPENS ANBEFALING ETTER MØTET 12. MARS.

TIDSPLAN FOR ARBEIDET MED KOMMUNEREFORMEN I FROGN KOMMUNE ARBEIDSGRUPPENS ANBEFALING ETTER MØTET 12. MARS. TIDSPLAN FOR ARBEIDET MED KOMMUNEREFORMEN I FROGN KOMMUNE ARBEIDSGRUPPENS ANBEFALING ETTER MØTET 12. MARS. FASE 1: Første utredningsfase. Møte i Arbeidsgruppen Behandling i kommunestyret Oppgaver for administrasjonen

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/322 KOMMUNEREFORMEN STATUS/FELLES UTREDNING Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: 002 Saksnr.: Utvalg Møtedato 57/15 Formannskapet 09.12.2015 Side 2 av

Detaljer

FOLKEMØTE ANGÅENDE KOMMUNEREFORMEN. Leinesfjord 12. Mai 2015

FOLKEMØTE ANGÅENDE KOMMUNEREFORMEN. Leinesfjord 12. Mai 2015 FOLKEMØTE ANGÅENDE KOMMUNEREFORMEN Leinesfjord 12. Mai 2015 AGENDA 1) Innledning om reformen 2) Alternativer for Steigen 3) Salten Regionråd, Mulighetsstudier for Salten (BDO) 4) Viktige temaer for Steigen

Detaljer

Kommunereformen Hva mener du er fremtiden for Nesset kommune?

Kommunereformen Hva mener du er fremtiden for Nesset kommune? Kommunereformen Hva mener du er fremtiden for Nesset kommune? Informasjon om rådgivende folkeavstemning Foto: Bente Myklebostad 1 INNLEDNING Den 25. april skal innbyggerne i Nesset spørres om råd for fremtiden.

Detaljer

Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Formannskapet 105/ Kommunestyret 081/

Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Formannskapet 105/ Kommunestyret 081/ RINGEBU KOMMUNE Vår referanse 12/1438-37 C83 Vår saksbehandler: Per H. Lervåg, tlf. 61283002 KOMMUNEREFORM - PLAN FOR ARBEIDET I RINGEBU Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Formannskapet 105/14 17.11.2014 Kommunestyret

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Rådmannen. Kommunereformen - invitasjon til deltakelse i utredning fra Lyngdal og Farsund kommuner

LINDESNES KOMMUNE Rådmannen. Kommunereformen - invitasjon til deltakelse i utredning fra Lyngdal og Farsund kommuner LINDESNES KOMMUNE Rådmannen SAKSMAPPE: 2014/801 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 7377/2014 Rune Stokke UTVALG: DATO: SAKSNR: Formannskapet 19.06.2014 43/14 Kommunestyret 19.06.2014 32/14 Kommunestyret

Detaljer

Mandat kommunereformen i Lesja og Dovre kommuner

Mandat kommunereformen i Lesja og Dovre kommuner Lesja kommune Mandat kommunereformen i Lesja og Dovre kommuner 1.0 Bakgrunn Alle landets kommuner er nå invitert til å delta i prosesser og fylkesmannen har fått ansvar for å igangsette disse. Regjeringen

Detaljer

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2014/ Jakob Strand Kommunereformprosessen - framdriftsplan Aure kommune.

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2014/ Jakob Strand Kommunereformprosessen - framdriftsplan Aure kommune. Aure kommune Servicekontoret Fylkesstyret i KS Møre og Romsdal v7seniorrådgiver Alf Åge Berg Fylkeshuset 6412 MOLDE Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2014/575-16 Jakob Strand 18.12.2014

Detaljer

Kommunereformen i Grenland Mandat og prosess. Fellesmøte formannskapene 1.12.2014

Kommunereformen i Grenland Mandat og prosess. Fellesmøte formannskapene 1.12.2014 Kommunereformen i Grenland Mandat og prosess Fellesmøte formannskapene 1.12.2014 Oppstart 8.-9. sept. 2014 Seks formannskap ett møte! Mål: god og felles orientering om kommunereformen og enighet om oppstart

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Sørlie Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 14/1477 KOMMUNEREFORMEN. Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Sørlie Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 14/1477 KOMMUNEREFORMEN. Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hege Sørlie Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 14/1477 KOMMUNEREFORMEN Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling. Vedlegg i saken: Invitasjon til å delta i reformprosessen

Detaljer

Tilbakemelding pr 1.juli 2015:

Tilbakemelding pr 1.juli 2015: Tilbakemelding vedrørende retningsvalg kommunereformen (jf.prosjektplan for Sør-Trøndelag): Tilbakemelding pr 1. februar 2015: Alternative geografiske retningsvalg i prioritert rekkefølge som kommunen

Detaljer

Til kommunestyrene Ørland og Bjugn

Til kommunestyrene Ørland og Bjugn Til kommunestyrene Ørland og Bjugn Videre arbeid med kommunereformen Ørland og Bjugn kommuner felles kommunestyresamling 2 og 3. mars 1. Bakgrunn Bjugn og Ørland kommuner har deltatt i kommunereformen

Detaljer

Kommunene ble gjennom formannskapslovene i 1837 basert på inndelingen i prestegjeld. Norge ble delt inn i 392 kommuner

Kommunene ble gjennom formannskapslovene i 1837 basert på inndelingen i prestegjeld. Norge ble delt inn i 392 kommuner Vi trenger robuste kommuner tilpasset morgendagens utfordringer. Innbyggerne i hele landet skal ha gode barnehager, skoler og helsetjenester også i fremtiden. Kommunereform Stavanger-regionen næringsforening

Detaljer

Kommunereform utvikling av Oppland

Kommunereform utvikling av Oppland Kommunereform utvikling av Oppland Stortingets vedtatte mål for kommunereformen: 1. Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne 2. Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling 3. Bærekraftige og økonomisk

Detaljer

Østre Agder Verktøykasse

Østre Agder Verktøykasse Østre Agder Verktøykasse Sentrale mål og føringer Stortinget har sluttet seg til følgende overordnede mål for reformen som vil være førende for kommunens arbeid: Gode og likeverdig tjenester til innbyggerne

Detaljer

Framtidens kommunestruktur - hvor går kommunene i Trondheimsregionen?

Framtidens kommunestruktur - hvor går kommunene i Trondheimsregionen? Framtidens kommunestruktur - hvor går kommunene i Trondheimsregionen? Innledning for Trondheimsregionen 20.06.2014 Alf-Petter Tenfjord Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Fram til i dag har diskusjonen vært:

Detaljer

Leikanger 23. April 2015. Ole Sverre Lund

Leikanger 23. April 2015. Ole Sverre Lund Leikanger 23. April 2015 Ole Sverre Lund Utdannelse: Siviløkonom, Handelshøyskolen BI, 1978 Erfaring: Daglig leder O.S. Lund Konsulenttjenester, 2015 Rådmann, Andebu kommune, 2002-2014 Stabssjef, Stokke

Detaljer

Referat fra felles møte om intensjonsplan

Referat fra felles møte om intensjonsplan Til medlemmene i arbeidsgruppa fra i Hole, Jevnaker og Ringerike kommuner Referat fra felles møte om intensjonsplan onsdag 16.03.16 kl 12.00 17.00 i Ringerike rådhus. Til stede: Hole: Per Berger, Elisabeth

Detaljer

Folkemøte kommunereform

Folkemøte kommunereform Folkemøte kommunereform. 23.10.2014 Bakgrunn Kommunereformen ble behandlet i Stortinget 18. juni (Kommuneproposisjonen 2015, Innst. 300S 2013 2014) Bred politisk tilslutning (Statsrådens ord). Regjering

Detaljer

Hvorfor 4 folkemøter?

Hvorfor 4 folkemøter? Folkemøter mai 2015 Hvorfor 4 folkemøter? Gi informasjon om reformen, grunnlag for best mulig begrunnede veivalg etter hvert Få i gang den gode diskusjonen Tidlig fase, mye uklart finne svarene senere

Detaljer

Kommunereformarbeidet

Kommunereformarbeidet Kommunereformen Statuskartlegging: Kommunereformarbeidet i Akershus pr. januar 2015 Forord Fylkesmannen ønsker å takke for en god oppstart med kommunereformarbeidet høsten 2014. Vi har noen måneder med

Detaljer

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling Tilgangskode: Paragraf: Arkivsak nr 14/4313 Saksbehandler: Lars Joakim Tveit Søknad om kommunesammenslåing - Stokke, Andebu og Sandefjord kommuner Saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

STATUSOVERSIKT KOMMUNEREFORMPROSESSEN I SKAUN

STATUSOVERSIKT KOMMUNEREFORMPROSESSEN I SKAUN STATUSOVERSIKT KOMMUNEREFORMPROSESSEN I SKAUN Innhold 1 Innledning... 3 2 Sentrale føringer... 4 2.1 Kriterier for god kommunestruktur... 4 2.2 Oppgaveoverføring til kommunene... 5 2.3 Regional organisering...

Detaljer

Kommunereforma - morgendagens muligheter!

Kommunereforma - morgendagens muligheter! Kommunereforma - morgendagens muligheter! Ved ass. fylkesmann Rigmor Brøste Sunndalskonferansen 24.06.2014 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkesmannen er Kongen og regjeringa sin representant i fylket

Detaljer

Kommunereformen. Fylkesmannens rolle og oppdrag. Oppstartsmøte i kommunestyret: Anne-Marie Vikla Prosjektdirektør, Oslo og Akershus

Kommunereformen. Fylkesmannens rolle og oppdrag. Oppstartsmøte i kommunestyret: Anne-Marie Vikla Prosjektdirektør, Oslo og Akershus Oppstartsmøte i kommunestyret: Kommunereformen Fylkesmannens rolle og oppdrag Anne-Marie Vikla Prosjektdirektør, Oslo og Akershus Regjeringens mål med reformen Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 140 Arkivsaksnr.: 14/4659 PROSESS FOR MODUM KOMMUNES ARBEID MED KOMMUNEREFORMEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 140 Arkivsaksnr.: 14/4659 PROSESS FOR MODUM KOMMUNES ARBEID MED KOMMUNEREFORMEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 140 Arkivsaksnr.: 14/4659 PROSESS FOR MODUM KOMMUNES ARBEID MED KOMMUNEREFORMEN Rådmannens innstilling: 1. Styringsgruppe for arbeidet med kommunereform

Detaljer

Ny kommune på Hadeland?

Ny kommune på Hadeland? Ny kommune på Hadeland? Kommunestyrevedtak - juni 14 1. Gran/Lunner kommune ønsker delta i første runde i kommunereformen med sikte på å avklare en mulig ny kommune på Hadeland sammen med Gran/Lunner kommune.

Detaljer

Gunne Morgan Knai, varaordfører Bjørn Brekke Paul Johan Moltzau Ove-Henning Morthen

Gunne Morgan Knai, varaordfører Bjørn Brekke Paul Johan Moltzau Ove-Henning Morthen K2 MØTEREFERAT Til: Forhandlingsutvalgene Saksnr. 2015/876-36 Dato: Mandag 4. april 2016 Tid: Kl. 09.00 12.00 Sted: Ullensaker rådhus Tilstede: Hurdal kommune Runar Bålsrud, ordfører Gunne Morgan Knai,

Detaljer

Ad. Formannskapets sak 16/15 - kommunereform - status og veien videre

Ad. Formannskapets sak 16/15 - kommunereform - status og veien videre Plan og samfunn Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.02.2016 8789/2016 2014/3272 020 Saksnummer Utvalg Møtedato Bystyret 11.02.2016 Ad. Formannskapets sak 16/15 - kommunereform - status og veien

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 26.09.2014 N-99.1 14/27538 14/187750 Saksbehandler: Gry Folge og Bjørn Røed Behandlingsutvalg Møtedato Politisk saksnr. Formannskapet

Detaljer

Kommunereformen - Innbyggerundersøkelser i kommunene Kristiansund, Averøy, Tingvoll, Surnadal, Rindal, Halsa, Smøla, Aure

Kommunereformen - Innbyggerundersøkelser i kommunene Kristiansund, Averøy, Tingvoll, Surnadal, Rindal, Halsa, Smøla, Aure Kommunereformen - Innbyggerundersøkelser i kommunene Kristiansund, Averøy, Tingvoll, Surnadal, Rindal, Halsa, Smøla, Aure Audun Thorstensen og Per Kallager TF-notat nr. 60/2015 1 Kolofonside Tittel: Kommunereformen

Detaljer

MØTEINNKALLING Ungdomsrådet

MØTEINNKALLING Ungdomsrådet Ås kommune MØTEINNKALLING Ungdomsrådet Møtetid: 19.05.2015 kl. 15:30-17:30 Møtested: 1.etasje Rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes

Detaljer

MØTE I ARBEIDSUTVALGET Nordmøre Regionråd - ORKidé Nr. 1/2016

MØTE I ARBEIDSUTVALGET Nordmøre Regionråd - ORKidé Nr. 1/2016 MØTE I ARBEIDSUTVALGET Nordmøre Regionråd - ORKidé Nr. 1/2016 Tid: Mandag 25.januar 2016 Sted: Nordmøre Næringsråds lokaler, Kristiansund Til stede: Forfall: Andre: Ola Rognskog, Ståle Refsti, Olaug Haugen,

Detaljer

Kommunereformprosessen Innherred

Kommunereformprosessen Innherred Kommunereformprosessen Innherred Kunnskapsinnhenting /kartlegging Interne drøftinger «Sonderinger» med andre Vedtak i hver kommune om ønsket retningsvalg Avklaring av utredningsalternativene fellesutr.

Detaljer

FORSLAG - TIDSPLAN FOR ARBEIDET MED KOMMUNEREFORMEN I FROGN KOMMUNE

FORSLAG - TIDSPLAN FOR ARBEIDET MED KOMMUNEREFORMEN I FROGN KOMMUNE FORSLAG - TIDSPLAN FOR ARBEIDET MED KOMMUNEREFORMEN I FROGN KOMMUNE FASE 1: Første utredningsfase. Møte i Arbeidsgruppen 15. januar 2014 Mandat og organisering av arbeidet. 10. februar 2015 - Tidsplanen

Detaljer

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato «REF» 2015/64-31 Jakob Strand 16.03.2016. Kommunereformen - godkjenning av grunnlag for innbyggerhøring

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato «REF» 2015/64-31 Jakob Strand 16.03.2016. Kommunereformen - godkjenning av grunnlag for innbyggerhøring Aure kommune Servicekontoret «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato «REF» 2015/64-31 Jakob Strand 16.03.2016 Kommunereformen - godkjenning

Detaljer

Britt Rakvåg Roald 05.09.2014

Britt Rakvåg Roald 05.09.2014 ROMSDAL REGIONRÅD Prosjektplan Hovedprosjekt: Kommunestruktur og samfunnsutvikling i Molderegionen Britt Rakvåg Roald 05.09.2014 Dokumentet er en prosjektplan for hovedprosjektet. Innhold Kap. 1. Innledning/bakgrunn...

Detaljer

5 Utredninger. 5.1 Framtidsbildet.

5 Utredninger. 5.1 Framtidsbildet. 5 Utredninger Det vesentlige av utredningsarbeidet vil bli gjort av arbeidsgrupper bemannet med representanter fra de to kommunene. Verktøyet NY KOMMUNE, som er utarbeidet av KMD vil bli benyttet. Gjennom

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret 76/ Kommunereformen - Leka som egen kommune - retningsvalg

Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret 76/ Kommunereformen - Leka som egen kommune - retningsvalg Leka kommune Rådmann Arkiv: 026 Arkivsaksnr: 2014/162-50 Saksbehandler: Bjørn Arne Laugen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret 76/16 22.06.2016 Kommunereformen - Leka som egen kommune

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 9/ Kommunestyret 4/ Følgende skal rapporteres innen 1. februar til Fylkesmannen:

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 9/ Kommunestyret 4/ Følgende skal rapporteres innen 1. februar til Fylkesmannen: Selbu kommune Arkivkode: 031 Arkivsaksnr: 2014/78-36 Saksbehandler: Karsten Reitan Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 9/15 13.01.2015 Kommunestyret 4/15 19.01.2015 Status - Kommunereformen

Detaljer

Kommunereformen i Finnmark

Kommunereformen i Finnmark Fylkesmannen i Finnmark Kommunereformen i Finnmark Prosjektplan for perioden 2015 16 Godkjent i styringsgruppen 5. mars 2015. 15 Innhold Bakgrunn... 2 Målene med reformen:... 2 Overordnede rammer... 3

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 020 Lnr.: 2074/15 Arkivsaksnr.: 14/1154-24

Saksframlegg. Ark.: 020 Lnr.: 2074/15 Arkivsaksnr.: 14/1154-24 Saksframlegg Ark.: 020 Lnr.: 2074/15 Arkivsaksnr.: 14/1154-24 Saksbehandler: Rannveig Mogren KOMMUNEREFORM - VALG AV SAMARBEIDSKOMMUNER, ORGANISERING OG VIDERE PROSESS FRAM MOT ENDELIG VEDTAK Vedlegg:

Detaljer

Saksframlegg med vedtak

Saksframlegg med vedtak Saksframlegg med vedtak Utredning om ny kommunestruktur Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Jan-Erik Fredriksen FE - 002 14/3078 Saksnr Utvalg Type Dato 15/17 Kommunestyret PS 26.02.2015 Kommunestyrets enstemmige

Detaljer

KOMMUNEREFORMEN - OPPFØLGING I RINGERIKE KOMMUNE

KOMMUNEREFORMEN - OPPFØLGING I RINGERIKE KOMMUNE KOMMUNEREFORMEN - OPPFØLGING I RINGERIKE KOMMUNE Arkivsaksnr.: 14/2628 Arkiv: 026 &23 Saksnr.: Utvalg Møtedato 118/14 Kommunestyret 25.09.2014 Forslag til vedtak: 1. Ringerike kommune er positiv til å

Detaljer

Kommunestruktur på Nordmøre

Kommunestruktur på Nordmøre Kommunestruktur på Nordmøre Sluttrapport Kortversjon/ Sammendrag for Kristiansund Trykk her for å se hele sluttrapporten Telemarksforsking har fått i oppdrag fra Nordmøre næringsråd, samt Hitra, Hemne,

Detaljer

Mandat styringsgruppen for kommunereform i Bodø kommune

Mandat styringsgruppen for kommunereform i Bodø kommune Samfunnskontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 16.12.2014 81408/2014 2014/3272 020 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/257 Formannskapet 17.12.2014 Mandat styringsgruppen for kommunereform i Bodø

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 Arkivsak: 16/4237-6 REGIONREFORM SAMLET SAKSFRAMSTILLING Saksbehandler: Rådmann Arkiv: 026 Saksnr.: Utvalg Møtedato 90/16 Kommunestyret 29.11.2016 143/16 Formannskapet 16.11.2016 SAKSFRAMLEGG

Detaljer

Resultater fra innbyggerundersøkelse i Sunndal kommune. Sunndal kommunestyre 18.3.2015 Av Geir Vinsand, NIVI Analyse

Resultater fra innbyggerundersøkelse i Sunndal kommune. Sunndal kommunestyre 18.3.2015 Av Geir Vinsand, NIVI Analyse Resultater fra innbyggerundersøkelse i Sunndal kommune Sunndal kommunestyre 18.3.2015 Av Geir Vinsand, NIVI Analyse Om undersøkelsen Solid utvalg på 600 spurte over 16 år Kretsbasert undersøkelse, intervjuer

Detaljer

Kommunereforma. Tilråding. 18. okt. 2016

Kommunereforma. Tilråding. 18. okt. 2016 Kommunereforma Tilråding 18. okt. 2016 Litt om innhaldet Oppdraget Kvifor reform Hovudmål og kriterier Fylkesmannens tilråding - på lang sikt Endring av kommunestruktur på kort sikt Vegen vidare Oppdragsbrev

Detaljer

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - KOMMUNEREFORMPROSESSEN. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Oppstartsmøte KST - Kommunereformen

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - KOMMUNEREFORMPROSESSEN. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Oppstartsmøte KST - Kommunereformen Vestby kommune - Sentraladministrasjonen Utvalgssak Saksbehandler: Sjur Authen Arkiv: 034// Arkivsaksnr.: 14/1871-5 Behandling Utvalgssaksnr. Møtedato Formannskapet F -41/14 27.10.2014 Kommunestyret K

Detaljer

Kommunestruktur i Molde-regionen

Kommunestruktur i Molde-regionen Kommunestruktur i Molde-regionen Presentasjon samfunnsutvikling og økonomi Forsker Anja Hjelseth, Telemarksforsking Felleskommunestyremøte mandag 23. februar 2015 1 Agenda Innledning Bakgrunn for vurderingene

Detaljer

NOTAT TIL DELTAKERNE I ARBEIDSGRUPPENE KNYTTET TIL KOMMUNEREFORMEN

NOTAT TIL DELTAKERNE I ARBEIDSGRUPPENE KNYTTET TIL KOMMUNEREFORMEN NOTAT TIL DELTAKERNE I ARBEIDSGRUPPENE KNYTTET TIL KOMMUNEREFORMEN Intensjonsavtale utkast 3 / 11.06.15 Kommunereformen Regjeringen vil styrke lokaldemokratiet og gjennomfører en kommunereform. Målet er

Detaljer

10 SPØRSMÅL OM KOMMUNEREFORM I DIN KOMMUNE UTGITT AV KOMMUNENE GJERSTAD, VEGÅRSHEI, RISØR, TVEDESTRAND OG ARENDAL.

10 SPØRSMÅL OM KOMMUNEREFORM I DIN KOMMUNE UTGITT AV KOMMUNENE GJERSTAD, VEGÅRSHEI, RISØR, TVEDESTRAND OG ARENDAL. 10 SPØRSMÅL OM KOMMUNEREFORM I DIN KOMMUNE UTGITT AV KOMMUNENE GJERSTAD, VEGÅRSHEI, RISØR, TVEDESTRAND OG ARENDAL. 1. KOMMUNEREFORMEN HVA ER DET? Alle landets kommuner er invitert til å avklare om det

Detaljer

Seminar kommunereformen Forsand, Hjelmeland og Forsand kommuner 4. mars 2015. Seniorrådgiver Arild Sørum Stana, KS-Konsulent as

Seminar kommunereformen Forsand, Hjelmeland og Forsand kommuner 4. mars 2015. Seniorrådgiver Arild Sørum Stana, KS-Konsulent as Seminar kommunereformen Forsand, Hjelmeland og Forsand kommuner 4. mars 2015 Seniorrådgiver Arild Sørum Stana, KS-Konsulent as Tema Arbeidsgiverpolitikk i kommunereformprosessen Medbestemmelse, involvering

Detaljer

Kommunereformen i Sør-Trøndelag

Kommunereformen i Sør-Trøndelag Kommunereformen i Sør-Trøndelag Innledning for kommunestyret i Skaun kommune 10. desember 2015 - Alf-Petter Tenfjord Skal si noe om Ny og avgjørende fase Fylkesmannens forventninger KMDs oppdrag til Fylkesmennene

Detaljer

Prosjektplan for Kommunereformen i Hedmark.

Prosjektplan for Kommunereformen i Hedmark. Prosjektplan for Kommunereformen i Hedmark. Denne planen er dynamisk og tidsplanen blir oppdatert løpende. Behandling: 09.2.2015 Behandlet i ledergruppa 12.2.2015 Innspill fra møte med KS 1. Bakgrunn,

Detaljer

1. Brev fra Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner 26. august Kommunereform Meldingsdel i kommuneproposisjonen 2015 (Prop.

1. Brev fra Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner 26. august Kommunereform Meldingsdel i kommuneproposisjonen 2015 (Prop. Side 1 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Styre/råd/utvalg: Møtedato: Sak nr: KOMMUNESTYRET 13.11.2014 66/14 Arkivsaksnr.: 14/2478 Arkivnøkkel.: 034 &23 Saksbeh.: Else Marie Stuenæs KOMMUNEREFORMEN - OPPSTARTSSAK

Detaljer