FORELDREORIENTERING FURULY BARNEHAGE 2014 /2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORELDREORIENTERING FURULY BARNEHAGE 2014 /2015"

Transkript

1 FORELDREORIENTERING FURULY BARNEHAGE 2014 /2015 1

2 VELKOMMEN TIL FURULY BARNEHAGE Furuly barnehage har en flott beliggenhet, lunt avskjermet av fjellknauser mot nord og vest, og i god avstand fra riksvei. Furuly-området/Apanes /Gakori står til disposisjon for spennende utflukter hele året.( bærturer, fjæra, ski,aking..) Barn og eldre trives sammen, sies det. Det skulle borge for god og gjensidig kontakt mellom barna og de eldre på Furuly sykehjem, som er nærmeste nabo til barnehagen. Mulighetene ligger åpne. Den eldste delen av huset som barnehagen holder til i, har sin egen historie. Det ble bygget og tatt i bruk i 1947 som barnehjem for å huse alle barnehjemsbarna som p.g.a. krigen måtte evakuere sørover. Huset ble brukt som barnehjem fram til 1959, da barnehjemmet ble flyttet til den eldste delen av bygget som i dag huser Furuly sykehjem. I perioden 1965 til 1969 sto huset tomt, før det omkring 1970 ble bygd om til personalbolig. Vi er glad for at det igjen er barna som får Bruke et hus som opprinnelig ble bygd for barn. Vi har oppgradert og bygd på gammelhuset samt at vi har fått et helt nytt tilbygg ved siden av. Vi har plass for inntil 88 barn fordelt på 4 grupper. Dette året vil vi ha 68 barn,. Byggene er innredet med til dels ulikt innhold på de ulike avdelingene og rommene, noe som vil bety samarbeid på tvers av gruppene, og spredning av både barn og personale. 2

3 INNHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL FURULY BARNEHAGE 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 3 ORIENTERING OM BARNEHAGEN 4 ADRESSE-ENDRING 5 BARNEHAGENS ÅPNINGSTID 5 OPPSIGELSE 5 TILVENNING 6 HENTING OG BRINGING 6 FRAVÆR 6 FERIE 6 FORELDREBETALING 7 MAT OG KOSTPENGER 7 KLÆR 7 BLEIER 7 LEKER 8 ERSTATNINGSANSVAR FOR TINGSKADER 8 REGLER OG RUTINER 8 SAMARBEID MED HJEMMET 8 TURER 9 FORELDRERÅDET 9 BARNEHAGENS SAMARBEIDSUTVALG 9 3

4 BARNEHAGENS FORMÅL Deres barn er tildelt plass ved Furuly barnehage, og vi håper at barnet får glede av oppholdet. Barnehagen skal, ifølge vedtektenes formålsbestemmelse: - i nær forståelse og samarbeid med hjemmet hjelpe til med å gi barna en kristen oppdragelse. Barnehagen skal gi barna et stimulerende miljø med vekt på: - utviklings- og aktivitetsmuligheter - individuell og gruppevis omsorg og støtte - utvikling av evne til toleranse og omsorg for andre - etisk og religiøs veiledning - kunnskap om og kjennskap til den kristne tro. ORIENTERING OM BARNEHAGEN Furuly barnehage er bedriftsbarnehage for Stiftelsen Betania, Alta som foruten barnehagen består av Alta bo- og dagsenter, Furuly sykehjem, Bossekop sykehjem, Breverud barnehage og Betania driftsselskap. Barnehagen eies og drives av Stiftelsen Betania, Alta. Barnehagen ligger rett ved Furuly sykehjem, skjermet mot sjøen av bergene, og mot veien av skogen. Barnehagen har 4 grupper. Barna er fordelt i slike grupper: Små barn: BLÅBÆRTUA - 9 plasser (0-3 år) KONGLESTUA - 9 plasser (0-3 år) REVEHIET - 14 plasser (0-4 år) Store barn: «FURUSTUA» - 36 plasser (0-6 år) «baseavdeling» 4

5 ADRESSE-ENDRING Ved endring av foreldrenes/foresattes adresse/arbeidssted og telefon, må det meldes fra til barnehagen umiddelbart. Endringene må også gjøres på Dexter ( Alta kommune, der dere går inn å søker på plass) BARNEHAGENS ÅPNINGSTID Mandag til fredag kl Barnehagen er stengt alle lør-, søn-, helge- og høytidsdager, samt påske-, pinse-, julog nyttårsaften. Sommerstengt 2 uker i juli. For kursvirksomhet, planlegging og tilrettelegging av driften, beregnes i alminnelighet 7 dager pr. år. Barnehageåret regnes fra 1. august juli Om det skulle bli «ekstremt» mye fravær blant personalet, og det ikke kan skaffes vikar, kan det bli aktuelt å stenge barnehagen. Dette er absolutt siste utvei, og vil kun bli gjennomført når alle andre muligheter er prøvd (også pålagt overtid)! I slike situasjoner vil det ikke bli mulig for foreldrene å kreve refundering av barnehageavgiften. OPPSIGELSE Barnehageplass ved Furuly barnehage tildeles for 12 måneder, med en måneds betalingsfri. De som er tilknyttet Stiftelsen Betania, har plass så lenge de er ansatt her. Plassen kan kun sies opp med spesielle grunner, som f.eks.: - Alvorlig sykdom hos barnet eller foreldrene - Uventet arbeidsledighet for en av foreldrene - Flytting fra kommunen Oppsigelse av barnehageplass skjer skriftlig. Oppsigelsestid er 3 måneder fra oppsigelsesdato. Etter 1. mars er det ikke anledning å si opp barnehageplassen for inneværende barnehageår. 5

6 TILVENNING Bruk den tiden barnet ditt har behov for å bli trygg, snakk med personalet på avd om dette. ( se punkt samarbeid med hjemmet side 8) Si ifra når du går, husk å gi oss riktig telefonnummer slik at vi får tak i deg om det skulle bli behov for rask tilbakekalling. HENTING OG BRINGING Når barna kommer om morgenen, eller blir hentet på ettermiddagen, må det gis beskjed til personalet på avdelingen, slik at personalet til enhver tid kan vite hvilke barn som er tilstede. Ta avskjed med barnet ditt når du går,(gå når du sier du skal gå). Ikke snik deg av gårde, - ærlighet skaper trygghet. Henting og bringing av barn er foreldrenes/foresattes ansvar, personalet skal ha beskjed dersom andre skal hente/bringe barnet. Barnet skal være hentet innen 16.30, da personalets arbeidstid er over da. Overtid pga. for sent henta barn vil bli belastet foreldrene. FRAVÆR Fravær skal meldes til barnehagen samme dag, helst før kl I de tilfeller dette ikke er mulig, må melding gis så snart som overhode mulig. Unnlatelse av å melde fra om fravær, og/eller lite bruk av barnehageplassen, samt manglende betaling etter at det er gitt to skriftlige purringer, kan medføre tap av tildelt barnehageplass. Slike saker reises for barnehagens driftsråd. Ved sykdom skal barnet være hjemme til det er friskt nok til å delta i lek ute og inne. Barnehagen har ikke ansvar for barn som er syke. Smittsomme sykdommer meldes snarest mulig. FERIE Barnet skal ha 4 uker ferie i løpet av barnehageåret (3 uker bør være sammenhengende) Ferie skal varsles til barnehagen i god tid. 6

7 FORELDREBETALING Barnehagen følger retningslinjer fra departementet vedr. makspris, og har samme foreldrebetaling som de kommunale barnehagene. Endring av barnehageavgiften kunngjøres i media av Alta kommune. Betaling skjer innen den 15. i hver måned. Ved oppsigelse av barnehageplassen, skal betaling skje ut oppsigelsestiden. Foreldre/foresatte betaler for den tid barnet har fått innvilget plass i barnehagen. Juli måned (ferie) er fritatt for foreldrebetaling. Betalingssats ( pr ): For hel plass betales 2405,- pr.mnd. For delte plasser betales en forholdsmessig sats + 5 % av pris for hel plass. I tillegg kommer betaling for kost kr. 250,-, samt tur/kosepenger kr. 25,- pr. mnd. MAT OG KOSTPENGER De barna som ikke spiser frokost hjemme, kan ta med matpakke og spise frokost i barnehagen. De vil få drikke til maten i barnehagen. (barna får spise når de er sulten) Lunsj og frukt/ettermiddagsmåltid blir servert i barnehagen. Er barnet borte sammenhengende mer enn 14 dager, og barnehagen har fått skriftlig melding om fraværet, kan det gis reduksjon i kostpengene. KLÆR Barnet skal være kledd slik at det kan delta i lek og aktiviteter ute og inne. Barnet må ha med seg klær/ sko etter årstid og vær, vi er ute i «allslags» vær. Det kan være litt glatt golvene så det kan være bra med sklisokker eller innesko. Barnet må alltid ha klær til skifte liggende i barnehagen. Alle klær, sko o.s.v. skal være godt merket med barnets navn. BLEIER Vi ønsker vanlige bleier i barnehagen, ikke up-and-go. Vi har mange små som skal ha tørr bleie i en fart, og med vanlige bleier kan vi skifte uten å kle av barnet alt. 7

8 LEKER Barna kan ha med seg leker i barnehagen, men vi tar ikke ansvar om leken blir borte eller ødelagt. Barnet må også kunne dele leken med andre barn. Bruk skjønn ved valg av leker, antall, størrelse, støy osv. ERSTATNINGSANSVAR FOR TINGSKADER Barna må ikke ha med seg ting som kan skade andre, eller som kan skade inventar. Erstatning for private eiendeler kan vanligvis ikke påregnes. REGLER OG RUTINER I barnehagen er vi så mange barn og voksne samlet så vi synes det er fint med noen gode regler. Slike regler kan være: - Vi sier hei til hverandre. - si ifra / spør de voksne før du går et annet sted. - Gå rolig inne. - fint om du rydd etter deg før du begynner med en ny lek / aktivitet. - vi er greie med hverandre og sier koselige ting til hverandre, - vær mot andre slik du vil de skal være mot deg. I begynnelsen av barnehageåret er vi konsekvente på reglene for å skape trygghet og forutsigbarhet for de nye barna. SAMARBEID MED HJEMMET Det er viktig for barnets evne til å tilpasse seg barnehagesituasjonen at en av de foresatte tar seg tid til å være sammen med barnet de første dagene i barnehagen. For noen barns vedkommende er det nødvendig med en relativt lang tilvenningsperiode, og vi ser det som svært viktig at oppstartingen i barnehagen skjer gradvis, etter barnets behov. Det er viktig med utveksling av informasjon ved bringing / henting. Ta opp ting med en gang, ikke vent til det bygger seg opp. Be gjerne om en kort samtale dersom dere går og tenker, eller bare lurer på noe. I løpet av året innkalles til 1-2 foreldremøter hvor vi orienterer om barnehagens virksomhet. Det kan også tas opp aktuelle emner til drøfting. Det innkalles til foreldresamtaler 1-2 ganger i året. Foreldre har full anledning til å be om samtaler når de føler for det. 8

9 TURER De minste barna drar bare på små turer. Når vi har mange nye barn, vil vi ikke planlegge så mange turer. Vi ønsker at alle skal bli kjent med barnehagens områder, regler og rutiner. I tillegg vil vi bruke tida på å bli kjent med hverandre. FORELDRERÅDET Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldrene og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Foreldrerådet skal bli forelagt og ha rett til å uttale seg i saker som er viktige for foreldrenes forhold til barnehagen. Foreldrerådet består av foreldre/foresatte til alle barna i vedkommende barnehage. Rådet bør velge en leder, nestleder og gjerne også et arbeidsutvalg. Rådet skal også velge representanter til barnehagens samarbeidsutvalg. Normalt vil det være hensiktsmessig at foreldrerepresentantene i samarbeidsutvalget er identiske med leder og nestleder i rådet. Styrer og personale forøvrig er ikke medlemmer av foreldrerådet med mindre de selv har barn i barnehagen og deltar som foreldre. Ved avstemming i foreldrerådet gis det en stemme for hvert barn, og vanlig flertallsvedtak gjelder. Den sittende foreldrerådslederen eller barnehagens styrer bør sammenkalle til det første foreldrerådsmøtet om høsten. På dette møtet bør det foretas valg av leder og andre representanter som nevnt ovenfor. Foreldrerådet bør ha møter minst 2 ganger pr. år. BARNEHAGENS SAMARBEIDSUTVALG Samarbeidsutvalget skal være rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ som bl.a. skal fastsette årsplan for barnehagens pedagogiske virksomhet. Foreldrerådet og de ansatte velger 2 representanter hver til samarbeidsutvalget. Representantene velges for et år av gangen. Eier bestemmer selv antall representanter. Samarbeidsutvalget konstituerer seg selv, noe som innebærer at de selv velger hvem som skal være leder og sekretær i utvalget. Styrer har møte- tale- og forslagsrett i samarbeidsutvalget. 9

10 KJÆRE DU VOKSNE SOM ER SAMMEN MED MEG Jeg vil så gjerne være sånn som du er: glad, hensynsfull, rettvis og oppriktig. Husk at jeg pleier å herme etter deg. Bli ikke sint når jeg løper inne. Jeg har det så gøy at jeg glemmer meg litt. Minn meg gjerne på at jeg må bruke innestemmen inne. Jeg kan snakke like lavt som deg. Gi meg oppgaver som du tror jeg kan greie, for det synes jeg er gøy. Jeg vil gjerne sitte rolig ved bordet og ta hensyn til andre, men vi kan vel le litt for det? La meg få lov til å sitte å filosofere litt akkurat nå, da. Husk at jeg engang skal klare meg selv. Gi meg sjansen til å finne ut av verden uten deg. Jeg har behov for å se om jeg kan påvirke verden. Hør på meg da. Si fra til mamma og pappa hvis jeg ikke har med meg det jeg skal. Ikke kjeft på meg. Det er ikke min skyld. Vær litt forsiktig med hva du sier over hodet på meg. Jeg blir lett litt redd eller forvirret. Jeg kan ofte være vrang og lei, men husk at jeg også har humoristisk sans. Jeg vet godt at jeg ikke får lov til å slå deg eller andre. Selvsagt må du stoppe meg hvis jeg gjør det. Husk at jeg ikke er akkurat som de andre barna. 10

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE Adresse; Postboks 1515 7658 VERDAL Besøksadresse; Åkerveien 6 Epost adresse; vinne.barnehage@verdal.kommune.no Telefon; Vinne barnehage (kontor) 74065370 / 90939894 (daglig

Detaljer

Vedtekter for Osa Gårdsbarnehage.

Vedtekter for Osa Gårdsbarnehage. Vedtekter for Osa Gårdsbarnehage. 1. EIERFORHOLD Barnehagen er en privat barnehage som eies og drives av Osa Gårdsbarnehage as. Eiere av Osa Gårdsbarnehage as er Rolf Skjæveland og Marit Osa Skjæveland.

Detaljer

Hauglegda og Øvre Bergmo

Hauglegda og Øvre Bergmo Hauglegda og Øvre Bergmo INNHOLDSFORTEGNELSE Presentasjon av Høbb barnehager s. 3 Barnehagens styringsdokument s. 5 I barnehagen for alle første gang, tilvenning s. 6 Hva er viktig å ha med seg i barnehagen

Detaljer

Les foreldreorienteringen og vedtektene nøye, og ta godt vare på den. Vi tar gjerne imot tilbakemeldinger.

Les foreldreorienteringen og vedtektene nøye, og ta godt vare på den. Vi tar gjerne imot tilbakemeldinger. FORELDREORIENTERING Innholdsfortegnelse GENERELT...3 FERIEAVVIKLING...3 OPPSTART NYTT BARNEHAGEÅR...3 BARNEHAGENS PLANLEGGINGSDAGER...3 FRAVÆR...4 PERMISJON...4 SYKE BARN...4 HENTING OG BRINGING...4 SAMARBEID

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE NYE BARN OG FORESATTE TUNVEIEN BARNEHAGE

INFORMASJONSBROSJYRE NYE BARN OG FORESATTE TUNVEIEN BARNEHAGE INFORMASJONSBROSJYRE NYE BARN OG FORESATTE TUNVEIEN BARNEHAGE Åpningstider Barnehageåret starter 1.augsut til 1.august året etter Åpningstiden er fra kl. 07.00-17.00. Barna må være hentet og ute av barnehagen

Detaljer

Innhold: Informasjon Hjemmeside Søke plass, endre oppholdstid, oppsigelse Åpningstid Ferie Priser Planleggingsdager Dagsrytmen Måltid Medisinering

Innhold: Informasjon Hjemmeside Søke plass, endre oppholdstid, oppsigelse Åpningstid Ferie Priser Planleggingsdager Dagsrytmen Måltid Medisinering Innhold: Informasjon Hjemmeside Søke plass, endre oppholdstid, oppsigelse Åpningstid Ferie Priser Planleggingsdager Dagsrytmen Måltid Medisinering Påkledning ekstra tøy Bringe og hente Parkering Skotrekk

Detaljer

INFORMASJON TIL NYE FORELDRE I VADSØ KOMMUNALE BARNEHAGER

INFORMASJON TIL NYE FORELDRE I VADSØ KOMMUNALE BARNEHAGER INFORMASJON TIL NYE FORELDRE I VADSØ KOMMUNALE BARNEHAGER 1 1. OPPSTARTEN Tilvenningsperioden Å begynne i barnehagen markerer en ny tilværelse for både barn og foreldre. Det er viktig å få til et godt

Detaljer

OLIVIABAKKEN BARNEHAGE

OLIVIABAKKEN BARNEHAGE ÅRSPLAN DEL 2 2015/2016 OLIVIABAKKEN BARNEHAGE PRAKTISK INFORMASJON PRAKTISK INFORMASJON - OLIVIABAKKEN BARNEHAGE Innholdsfortegnelse: Side Presentasjon av Oliviabakken barnehage......................................

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE Siggerud Gård Barnehage Bekkefaret 10, 1404 Siggerud Tlf: 64 85 70 30 / mobil styrer: 907 67 325 e-post: marie.jonsson@ski.kommune.no Innhold 1. VELKOMMEN

Detaljer

Vedtekter for Egenes Idrettsbarnehage

Vedtekter for Egenes Idrettsbarnehage Vedtekter for Egenes Idrettsbarnehage 1. Eierforhold Barnehagen drives som et aksjeselskap(as). Barnehagen eies av Svein Aase, adresse Hitraveien. 2. Formål Formål for barnehage Barnehagen skal i samarbeid

Detaljer

ÅRSPLAN 2010-11. www.tunetbarnehage.no

ÅRSPLAN 2010-11. www.tunetbarnehage.no ÅRSPLAN 2010-11 www.tunetbarnehage.no INNHOLDSFORTEGNELSE Hvorfor årsplan s. 3 1 Generell informasjon s. 4 1.1 Eierforhold/adresse/tlf mm s. 4 1.2 Åpningstider, stengte dager, ferie s. 4 1.3 Forsikring

Detaljer

Vedtekter for stiftelsen x Barnehage BA... 2

Vedtekter for stiftelsen x Barnehage BA... 2 Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for stiftelsen x Barnehage BA... 2 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Grunnkapital... 2 4 Rettslig disposisjonsevne. Ansvar for gjeld.... 2 5 Årsmøte... 2 6 Årsmøtets

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET OG VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN INNHOLDSFORTEGNELSE VEDTEKTER Vedtekter for Samvirkeforetaket Brusletta Barnehage SA 1 Ansvar og formål. 3 2 Andelshavere 3 3 Andel. 3 4 Valg

Detaljer

VEDTEKTER FOR ANDELSLAGET VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN

VEDTEKTER FOR ANDELSLAGET VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN VEDTEKTER FOR ANDELSLAGET OG VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN INNHOLDSFORTEGNELSE VEDTEKTER Vedtekter for andelslaget Brusletta Barnehage BA 1 Ansvar og formål. 3 2 Andelshavere 3 3 Andel. 3 4 Valg av styre 3

Detaljer

Vedtekter for Skogkanten barnehage SA Vedtekter vedtatt på årsmøte mai 2011.

Vedtekter for Skogkanten barnehage SA Vedtekter vedtatt på årsmøte mai 2011. Vedtekter for Skogkanten barnehage SA Vedtekter vedtatt på årsmøte mai 2011. Barnehagen eies og drives av Skogkanten Barnehage SA. Sørumsand 2.5.2011 1 NAVN OG FORRETNINGSSTED Samvirkeforetakets navn er

Detaljer

Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan

Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan Kap. 1 Presentasjon av Kampen Kunstbarnehage Barnehagens historikk og nærmiljø Kampen Kunstbarnehage drives av Friluftsbarnehagene A/S som er et driftsselskap som

Detaljer

Bjørketun Barnehage bra bagasje!

Bjørketun Barnehage bra bagasje! Virksomhetsplan/informasjonshefte Bjørketun Barnehage bra bagasje! Adresse: Vestheiveien 2, 4550 Farsund Tlf. 38390560/47413940 www.bjorketun.barnehageside.no e-post: bj-bhg@online.no Styrer Vigdis M.

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA 1 Navn og forretningssted Andelslagets navn er Nygårdshaugen barnehage SA. Andelslaget ligger i Sarpsborg kommune. Andelslaget er en økonomisk forening,

Detaljer

Velkommen til Bakkebygrenda barnehage. Tilvenning og informasjon til nye foreldre 2014/2015

Velkommen til Bakkebygrenda barnehage. Tilvenning og informasjon til nye foreldre 2014/2015 Velkommen til Bakkebygrenda barnehage Tilvenning og informasjon til nye foreldre 2014/2015 Innholdsfortegnelse Velkommen, side 3 Vår visjon, side 3 En hilsen fra oss, side 4 Åpningstider, side 5 Kontaktliste,

Detaljer

Vedtekter for. Sandbukta barnehage. Den lille barnehagen med det store hjertet

Vedtekter for. Sandbukta barnehage. Den lille barnehagen med det store hjertet Vedtekter for Sandbukta barnehage Den lille barnehagen med det store hjertet Vedtekter for Sandbukta barnehage INNHOLD 1. Eierforhold s. 3 2. Formål s. 3 3. Barns og foreldres medvirkning s. 3 4. Foreldreråd

Detaljer

VEDTEKTER FOR KLØVERBAKKEN BARNEHAGE

VEDTEKTER FOR KLØVERBAKKEN BARNEHAGE 1 VEDTEKTER FOR KLØVERBAKKEN BARNEHAGE Sist endret 29.08.11 1. Eierforhold Eiendommen DI Kløverbakken eies av Bærum Kommune som leier ut lokalene med tilhørende utearealer til DI gruppen as for barnehageformål.

Detaljer

PRAKTISK OG PEDAGOGISK INFORMASJON TIL DEG SOM HAR BARN I BRANNPOSTEN NATURBARNEHAGE

PRAKTISK OG PEDAGOGISK INFORMASJON TIL DEG SOM HAR BARN I BRANNPOSTEN NATURBARNEHAGE PRAKTISK OG PEDAGOGISK INFORMASJON TIL DEG SOM HAR BARN I BRANNPOSTEN NATURBARNEHAGE Brannposten naturbarnehage Løkkebergveien 6. 3014 Drammen Tlf. 32 83 80 08. 90 19 25 60 E-post: brannposten.barnehage@drmk.no

Detaljer

Praktisk informasjon Snøde barnehage. Livet er her og nå! Vi former fremtiden for store og små.

Praktisk informasjon Snøde barnehage. Livet er her og nå! Vi former fremtiden for store og små. Praktisk informasjon Snøde barnehage Livet er her og nå! Vi former fremtiden for store og små. Snøde barnehage Postadresse: Risabergveien 60 Snøde barnehage, Postboks 99 4056 Tananger 4097 Sola telefon

Detaljer

Vækerø Gård barnehage ANS. Drammensveien 250 0277 Oslo. Årsplan for

Vækerø Gård barnehage ANS. Drammensveien 250 0277 Oslo. Årsplan for Vækerø Gård barnehage Drammensveien 250 0277 Oslo Årsplan for Vækerø Gård barnehage ANS 2015 Daglig leder 45 21 73 11 Bingen 95 28 52 19 Hønsehuset 95 83 77 61 Høyloftet 95 84 03 65 E-post: dagligleder@vakerogardbhg.no

Detaljer

Velkommen til Kolsås barnehage

Velkommen til Kolsås barnehage Velkommen til Kolsås barnehage Sommer Høst Vinter Vår Informasjon til nye foreldre 1 KOLSÅS BARNEHAGE Kolsås barnehage ble åpnet og godkjent i august 1978 og eier er Bærum kommune. Vi er en heldagsbarnehage

Detaljer

VELKOMMEN TIL KNØTTENE FAMILIEBARNEHAGE...

VELKOMMEN TIL KNØTTENE FAMILIEBARNEHAGE... ÅRSPLAN 2014/2015 - 2 - Innholdsfortegnelse Innhold Side 1 VELKOMMEN TIL KNØTTENE FAMILIEBARNEHAGE.... 3 1.1 PERSONALE... 3 1.2 DAGSRYTMEN... 4 1.3 PLANLEGGINGSDAGER/KURS 2014/2015... 4 1.4 KLÆR... 5 1.5

Detaljer

a) Lov om barnehager og de av Barne- og familiedepartementet til enhver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer/rammeplan.

a) Lov om barnehager og de av Barne- og familiedepartementet til enhver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer/rammeplan. Barnehagen: VEDTEKTER FOR MARIHØNA BARNEHAGE SA Vedtatt på styremøtet 16.02.2012 Barnehagevedtektene kan endres av styret i virksomheten. 1. Barnehagen eies og drives av Marihøna barnehage SA 2. FORMÅL

Detaljer

LITT OM SØRMARKA FAMILIEBARNEHAGE...

LITT OM SØRMARKA FAMILIEBARNEHAGE... ÅRSPLAN - 2 - Innholdsfortegnelse Innhold Side 1 LITT OM SØRMARKA FAMILIEBARNEHAGE... 3 1.1 PERSONALE... 3 1.2 DAGSRYTMEN... 4 1.3 PLANLEGGINGSDAGER/KURS... 4 1.4 KLÆR... 5 1.5 FØDSELSDAGSFEIRING.... 5

Detaljer

www.idrettsbarnehage.no

www.idrettsbarnehage.no IDRETTS BARNEHAGE DRIFTSVEDTEKTER FOR HASLUM IDRETTSBARNEHAGEAS ORG. NR. 892 398 992 1 EIERFORHOLD Haslum Idrettsbarnehage AS (heretter benevnt "HIB") er en privat barnehage og virksomheten drives gjennom

Detaljer

V E D T E K T E R. Barnehageroversikt i ULNA. Familiebarnehager: - Alvheim barnehage. - Andromeda barnehage. - Borge barnehage. - Brøholt barnehage

V E D T E K T E R. Barnehageroversikt i ULNA. Familiebarnehager: - Alvheim barnehage. - Andromeda barnehage. - Borge barnehage. - Brøholt barnehage Barnehageroversikt i ULNA - Alvheim barnehage - Andromeda barnehage - Borge barnehage - Brøholt barnehage - Foss barnehage - Fyrstikkalléen barnehage - Gaia barnehus - Hauerseter barnehage - Hola barnehage

Detaljer