Les foreldreorienteringen og vedtektene nøye, og ta godt vare på den. Vi tar gjerne imot tilbakemeldinger.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Les foreldreorienteringen og vedtektene nøye, og ta godt vare på den. Vi tar gjerne imot tilbakemeldinger."

Transkript

1 FORELDREORIENTERING

2 Innholdsfortegnelse GENERELT...3 FERIEAVVIKLING...3 OPPSTART NYTT BARNEHAGEÅR...3 BARNEHAGENS PLANLEGGINGSDAGER...3 FRAVÆR...4 PERMISJON...4 SYKE BARN...4 HENTING OG BRINGING...4 SAMARBEID MED HJEMMET...5 KLÆR...6 ERSTATNINGSANSVAR FOR TINGSKADER...6 FORSIKRING AV BARN...6 TRANSPORTERKLÆRING...7 KONTAKT MED ANDRE INSTANSER...7 ØNSKET BYTTE AV BARNEHAGE...7 VEDR FLYTTING AV BARN...7 Vedlegg: Transporterklæring og bekreftelse på lest foreldreorientering og vedtekter (leveres barnehagen ved oppstart) Les foreldreorienteringen og vedtektene nøye, og ta godt vare på den. Vi tar gjerne imot tilbakemeldinger. 2

3 GENERELT Studentbarnehagene i Tromsø drives etter gjeldende lover og forskrifter. Bemanningen i barnehagene fyller kravene som settes i Lov om barnehager. Studentbarnehagene oppfyller også kravene som settes i Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Barnehagene har egen sikkerhetsinstruks og faste rutiner ift. HMS-arbeid. FERIEAVVIKLING Barnehagene må ta i bruk en del driftsmessige tiltak for å være i stand til å holde åpent hele sommeren og samtidig avvikle personalets ferier. I juli/august vil barnehagenes baser/avdelinger være slått sammen. Vi vil så langt det er mulig se til at det er en ansatt fra hver base/avdeling til stede i ferieukene, men dere vil likevel kunne oppleve uker der barna må forholde seg til personale fra andre baser/avdelinger i barnehagen. Det vil ellers være en del bruk av vikarer i løpet av ferieperioden. Dersom det er behov for det, slås gjerne to av barnehagene sammen i deler av ferieperioden. Det er svært viktig for oss at dere gir beskjed innen våre frister om når barnet skal ha ferie. Personalet vil ikke kunne få sin ferie godkjent før en oversikt over barnas ferier er klare. Regler for barnas ferie står i vedtektene 8. OPPSTART NYTT BARNEHAGEÅR Barnehageåret i Studentbarnehagene starter Da begynner inntak av nye barn. Det er ennå enkelte ansatte og barn på ferie i de første ukene i august. De nye barna som starter i løpet av den første uken i august, vil derfor kunne oppleve at barnehagen fortsatt er preget av ferieavvikling. Alle faste ansatte på basen/avdelinga vil ikke være tilstede og enkelte baser/avdelinger kan fortsatt være sammenslått. Vi vil uansett samarbeide med dere for en best mulig oppstart for dere og deres barn. BARNEHAGENS PLANLEGGINGSDAGER Barnehagen har 5 planleggingsdager pr år. Disse dagene er barnehagen stengt for barna. Dagene fordeler seg med 2 dager i september/oktober, 2 dager i februar og 1 3

4 dag i mai/juni. Informasjon om datoer for barnehageårets planleggingsdager vil bli gitt i så god tid som mulig. Planleggingsdagene brukes til å lage årsplaner og halvårsplaner, til evaluering av arbeidet, til kursvirksomhet og faglig utvikling av personalet. Barnehagen kan være behjelpelig med å skaffe barnepass for foreldre som har eksamen på planleggingsdagene og ikke klarer å ordne barnepass selv. Eksamen må dokumenteres. Frist for levert dokumentasjon er 14 dager før den aktuelle planleggingsdagen. FRAVÆR Kortere og lengre fravær meldes til barnehagen snarest mulig. Midlertidig ledige plasser pga sykdom, ferier og lignende kan ikke benyttes av andre. PERMISJON Det er mulig å få permisjon fra barnehageplassen. Permisjonsreglement står i opptaksreglementet for student og universitetsplasser. Ta kontakt med styrer for barnehagen dersom du trenger mer informasjon. SYKE BARN Syke barn skal være hjemme til de er friske nok til å delta i lek både ute og inne. Barnehagen har ikke kapasitet til å ha en av personalet inne på basen/avdelinga for å ta vare på halvsyke barn. Blir barnet sykt i barnehagen, vil personalet kontakte de foresatte slik at barnet kan hentes hjem. Ved diaré og andre smittsomme sykdommer, skal barnet holdes hjemme. Smittefaren i barnehagen er stor og barnet skal holdes hjemme til det er garantert fri for smitte. Ved øyenkatarr skal barnet holdes hjemme til dagen etter behandlingen startet. Smittsomme sykdommer meldes barnehagen snarest mulig slik at nødvendige forholdsregler kan tas. Det vises for øvrig til eget skriv om syke barn i barnehagen som mottas før eller ved oppstart i barnehagen. Foreldre/foresatte kan gjøre avtale med barnehagens ansatte om å foreta evt. periodisk medisinering. Dette gjøres gjennom en skriftlig avtale som angir tidsrom og dosering. HENTING OG BRINGING Når barna ankommer barnehagen, forventes det at de foresatte følger barna inn i garderoben og hjelper dem å kle av seg. Når barna blir hentet, må det gis beskjed til 4

5 personalet på basen/avdelinga slik at de til enhver tid vet hvilke barn som er tilstede. Barnehagen skal ha beskjed dersom barnet skal hentes av andre enn barnets foresatte. Barnehagens kjernetid regnes for å være mellom 9.30 og I denne perioden foregår de fleste organiserte aktivitetene, turer, temaopplegg etc. Dersom barnet enkelte dager kommer seint, er det viktig at barnehagen får beskjed. I forbindelse med henting, minner vi om at barnehagen stenger kl Det betyr at alle barn skal være ute av barnehagen innen dette tidspunkt. Ved for seint henting vil barnehagen i første omgang prøve å komme i kontakt med foreldrene eller andre omsorgspersoner. Barnehagen vil også sjekke via politiet om det er eventuelle vei/føreproblemer eller ulykker. Dersom ingen av de forannevnte tiltakene fører fram, utløses barnehagens meldeplikt til barnevernstjenesten som har ansvar for plassering av barnet i en slik situasjon. Dersom en av de ansatte skal ta med barnet hjem, må dette først avtales med barneverntjenesten. Ordning iverksatt fra Foreldre eller den som henter barnet etter kl 16.30, må kvittere for overtida når de henter barnet i barnehagen. Ved tredje gangs for seint henting i løpet av et barnehageår, gis det et gebyr på kr 400. Gebyret kommer som et tillegg på barnehageregningen. Ved hver påfølgende for seint henting etter dette, gis det et nytt gebyr på samme beløp. Det betyr at foreldre som kommer for seint gjentagende ganger, må betale de utgiftene for seint hentinga reelt koster barnehagen. Ved for seint henting ut over en time, økes beløpet til kr 600. I den forbindelse utløses også barnehagens meldeplikt til barneverntjenesten, som har ansvaret for barnets plassering i en slik situasjon. SAMARBEID MED HJEMMET Barnehagen skal jfr. Lov om barnehager gi barn individuell og gruppevis omsorg og oppdragelse i nært samarbeid og forståelse med barnas hjem. Foreldrenes rett til medvirkning er i tråd med FNs barnekonvensjon artikkel 5 om foreldrenes ansvar for oppdragelsen. Godt og tett samarbeid med barnas hjem er en vesentlig kvalitet ved en god barnehage. Retten til medvirkning må derimot ikke forstås som en allmenn medbestemmelsesrett i forhold til barnehagens indre liv. Det er viktig for barnets evne til å tilpasse seg barnehagedagen at en av de foresatte er sammen med barnet de første dagene i barnehagen. Oppstarten bør skje gradvis, ut fra barnets behov. Kommunalt og statlig ansatte samt ansatte i større bedrifter har regler om permisjon ved oppstart i barnehage. Det er også fint om foreldrene kan gi seg litt tid 5

6 i barnehagen ved henting og bringing. Gi personalet informasjon om ting vedrørende barnet som vil være viktig for dem å vite om. Dersom dere selv har spørsmål, ta kontakt med personalet på barnets base/avdeling. Foresatte som ønsker å besøke barnehagen i løpet av dagen, er hjertelig velkomne. En gang i blant inviterer vi til foreldrekaffe og andre sammenkomster på ettermiddagen. De fleste barnehagene har også faste tradisjoner av ulik art (for eksempel julefest, sommerfest) der foresatte, barn og personale har det hyggelig sammen. Vi holder foreldremøter hvor vi orienterer om og diskuterer innholdet i barnehagen eller tar opp aktuelle emner til drøfting. Vi arrangerer foreldresamtaler etter foresattes og personalets behov. Vi vil informere om barnehagens aktiviteter på egen informasjonstavle eller ved skriv til de foresatte. De fleste baser/avdelinger har infotavle i garderoben. Det er ønskelig at dere følger med på det som står der. Vi i barnehagen ønsker reaksjoner og tilbakemeldinger på det vi gjør, på den måten kan dere foreldre være med å forme barnehagen. KLÆR Det er viktig at barna har robuste klær i barnehagen. Barna må også ha uteklær tilpasset årstidene. Det er nødvendig å ha skifteklær. Klærne bør være merket med navn. ERSTATNINGSANSVAR FOR TINGSKADER Bare i unntakstilfeller vil tingskader forvolt av barna bli erstattet av Studentsamskipnaden. I tvilstilfeller fremmes skriftlig søknad hvor hendelsesforløpet beskrives. Private leker som blir borte eller ødelagt i barnehagen, vil ikke bli erstattet. FORSIKRING AV BARN Studentsamskipnaden har opprettet en kollektiv ulykkesforsikring som gjelder for tiden barna oppholder seg i barnehagen. Forsikringen gjelder også turer og arrangementer hvor barnehagepersonalet er ansvarlige ledere. 6

7 TRANSPORTERKLÆRING Vi vil ha foreldrenes skriftlige tillatelse til å ha med barna på turer hvor vi benytter offentlige transportmidler (se vedlagte transporterklæring). KONTAKT MED ANDRE INSTANSER Barnehagen tar kontakt med andre faggrupper når det er behov for det. Vi samarbeider med PPT (pedagogisk psykologisk tjeneste), BUP (barne- og ungdoms- psykiatrisk poliklinikk) helse- og sosialtjenester, fysioterapeuter og logoped. Barnehagene kan ikke kontakte andre faginstanser uten foresattes samtykke. Barnehagene har også kontakt med skoler og lærerinstitusjoner. Mange av pedagogene er ansatt som øvingslærere i førskolelærerutdanninga. Dere vil alltid få beskjed på forhånd dersom studenter eller andre skal være på avdelingen for kortere eller lengre tidsrom. ØNSKET BYTTE AV BARNEHAGE Ønsket bytte blir prioritert ved hovedopptaket dersom det er praktisk mulig. VEDR FLYTTING AV BARN Barnehagene har felles opptak. Enkelte år kan det bli vanskelig å gjøre overflyttinger fra små til storplass internt i barnehagen. I slike tilfeller kan det bli nødvendig å flytte barn fra en barnehage til en annen. De dette gjelder vil få beskjed på et så tidlig tidspunkt som mulig. 7

8 TIL ALLE FORELDRE T R A N S P O R T E R K L Æ R I N G Vi vil ha foreldrenes skriftlige tillatelse til at ditt barn under opphold i barnehagen benytter offentlige transportmidler til så vel korte turer som lange utflukter. Så fremst de er inneforstått med dette ber vi deg underskrive erklæringen nedenfor. Jeg/vi gir tillatelse til at født (navn på barnet) på turer og utflukter som måtte bli arrangert av barnehagen, benytter offentlige transportmidler. Tromsø, (underskrift) BEKREFTELSE PÅ GJENNOMLEST FORELDREORIENTERING / VEDTEKTER Jeg/vi har gjort oss kjent med hva som står i foreldreorienteringen / vedtektene. Tromsø, (underskrift) Transporterklæring, bekreftelse på gjennomlest foreldreorientering og utfylt helseerklæring leveres barnehagen når ditt barn begynner. 8

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE Adresse; Postboks 1515 7658 VERDAL Besøksadresse; Åkerveien 6 Epost adresse; vinne.barnehage@verdal.kommune.no Telefon; Vinne barnehage (kontor) 74065370 / 90939894 (daglig

Detaljer

Innhold: Informasjon Hjemmeside Søke plass, endre oppholdstid, oppsigelse Åpningstid Ferie Priser Planleggingsdager Dagsrytmen Måltid Medisinering

Innhold: Informasjon Hjemmeside Søke plass, endre oppholdstid, oppsigelse Åpningstid Ferie Priser Planleggingsdager Dagsrytmen Måltid Medisinering Innhold: Informasjon Hjemmeside Søke plass, endre oppholdstid, oppsigelse Åpningstid Ferie Priser Planleggingsdager Dagsrytmen Måltid Medisinering Påkledning ekstra tøy Bringe og hente Parkering Skotrekk

Detaljer

1 EIEFORHOLD OG DRIFT Barnehagene eies og drives av Eidsvoll kommune. Administrativt er barnehagene organisert i Virksomhet barnehage.

1 EIEFORHOLD OG DRIFT Barnehagene eies og drives av Eidsvoll kommune. Administrativt er barnehagene organisert i Virksomhet barnehage. Vedtekter for de kommunale barnehagene i Eidsvoll Vedtatt av kommunestyret 03.02.15 1 EIEFORHOLD OG DRIFT Barnehagene eies og drives av Eidsvoll kommune. Administrativt er barnehagene organisert i Virksomhet

Detaljer

Vedtekter for Osa Gårdsbarnehage.

Vedtekter for Osa Gårdsbarnehage. Vedtekter for Osa Gårdsbarnehage. 1. EIERFORHOLD Barnehagen er en privat barnehage som eies og drives av Osa Gårdsbarnehage as. Eiere av Osa Gårdsbarnehage as er Rolf Skjæveland og Marit Osa Skjæveland.

Detaljer

Kyrkjevegen 21 4327 Sandnes tlf: 51 33 74 50 https://www.sandnes.kommune.no/barnehager/oygard/

Kyrkjevegen 21 4327 Sandnes tlf: 51 33 74 50 https://www.sandnes.kommune.no/barnehager/oygard/ Kyrkjevegen 21 4327 Sandnes tlf: 51 33 74 50 https://www.sandnes.kommune.no/barnehager/oygard/ Velkommen til Øygard barnehage Dette heftet er laget for at du lettere skal finne deg til rette som foreldre

Detaljer

EIKENGA BARNE OG AVLASTNINGSBOLIG INFORMASJON TIL FORESATTE

EIKENGA BARNE OG AVLASTNINGSBOLIG INFORMASJON TIL FORESATTE EIKENGA BARNE OG AVLASTNINGSBOLIG INFORMASJON TIL FORESATTE - 1 - INFORMASJON TIL FORESATTE Det er virksomhet Habilitering som har ansvaret for drift av Eikenga barne- og avlastningsbolig. Eikenga barnebolig

Detaljer

Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan

Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan Kap. 1 Presentasjon av Kampen Kunstbarnehage Barnehagens historikk og nærmiljø Kampen Kunstbarnehage drives av Friluftsbarnehagene A/S som er et driftsselskap som

Detaljer

Informasjonshefte & årsplan

Informasjonshefte & årsplan Informasjonshefte & årsplan Straume SFO 2014 2015 Informasjonsheftet og årsplanen er et arbeidsverktøy for personalet ved skolefritidsordningen (SFO) på Straume skole og et oppslagsverk for foreldre/foresatte.

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I HITRA KOMMUNE

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I HITRA KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I HITRA KOMMUNE (Sist vedtatt av Hitra kommunestyre den 21. november 2013) 1. Definisjon 2. Virkeområde 3. Formål 4. Ramme for driften 5. Forvaltningen 6. Samarbeidsutvalget

Detaljer

Velkommen til Kolsås barnehage

Velkommen til Kolsås barnehage Velkommen til Kolsås barnehage Sommer Høst Vinter Vår Informasjon til nye foreldre 1 KOLSÅS BARNEHAGE Kolsås barnehage ble åpnet og godkjent i august 1978 og eier er Bærum kommune. Vi er en heldagsbarnehage

Detaljer

V E D T E K T E R. 11. februar 2009. En ULNA barnehage

V E D T E K T E R. 11. februar 2009. En ULNA barnehage VEDTEKTER FOR U - utvikling L - lek N - nærhet A - ansvar A S Oversikt over våre barnehager: www.ulna.no 1 Lovgrunnlag Ulna as sine barnehager drives i samsvar med Lov om barnehager av 17. juni 2005 nr.

Detaljer

V E D T E K T E R. Barnehageroversikt i ULNA. Familiebarnehager: - Alvheim barnehage. - Andromeda barnehage. - Borge barnehage. - Brøholt barnehage

V E D T E K T E R. Barnehageroversikt i ULNA. Familiebarnehager: - Alvheim barnehage. - Andromeda barnehage. - Borge barnehage. - Brøholt barnehage Barnehageroversikt i ULNA - Alvheim barnehage - Andromeda barnehage - Borge barnehage - Brøholt barnehage - Foss barnehage - Fyrstikkalléen barnehage - Gaia barnehus - Hauerseter barnehage - Hola barnehage

Detaljer

INFORMASJON OM ÅRUM SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015

INFORMASJON OM ÅRUM SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015 INFORMASJON OM ÅRUM SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015 Velkommen til Årum SFO Generelt Skolefritidsordningen (SFO) drives i skolens lokaler etter gjeldende lover, forskrifter og vedtekter. Skolefritidsordningen

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE Siggerud Gård Barnehage Bekkefaret 10, 1404 Siggerud Tlf: 64 85 70 30 / mobil styrer: 907 67 325 e-post: marie.jonsson@ski.kommune.no Innhold 1. VELKOMMEN

Detaljer

D R I F T S V E D T E K T E R FOR HASLUM IDRETTSBARNEHAGE AS ORG. NR. 892 398 992

D R I F T S V E D T E K T E R FOR HASLUM IDRETTSBARNEHAGE AS ORG. NR. 892 398 992 D R I F T S V E D T E K T E R FOR HASLUM IDRETTSBARNEHAGE AS ORG. NR. 892 398 992 1 EIERFORHOLD Haslum Idrettsbarnehage AS (heretter benevnt HIB ) er en privat barnehage og virksomheten drives gjennom

Detaljer

Veiledning om etablering og drift av PRIVATE FAMILIEBARNEHAGER I BÆRUM

Veiledning om etablering og drift av PRIVATE FAMILIEBARNEHAGER I BÆRUM 1 Bærum Kommune Barnehagekontoret Veiledning om etablering og drift av PRIVATE FAMILIEBARNEHAGER I BÆRUM 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING Side 4 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE? Side 5 Familiebarnehagens driftsform

Detaljer

Vedtekter for Skogkanten barnehage SA Vedtekter vedtatt på årsmøte mai 2011.

Vedtekter for Skogkanten barnehage SA Vedtekter vedtatt på årsmøte mai 2011. Vedtekter for Skogkanten barnehage SA Vedtekter vedtatt på årsmøte mai 2011. Barnehagen eies og drives av Skogkanten Barnehage SA. Sørumsand 2.5.2011 1 NAVN OG FORRETNINGSSTED Samvirkeforetakets navn er

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA

Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA...2 1 Navn og forretningssted...2 2 Formål......2 3 Andelshavere......2

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt av kommunestyret i møte 26. februar 2014

VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt av kommunestyret i møte 26. februar 2014 VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt av kommunestyret i møte 26. februar 2014 1 DRIFT Barnehagene eies av Skedsmo kommune og drives i samsvar med Lov om barnehager av 17. juni 2005, kommunale

Detaljer

www.idrettsbarnehage.no

www.idrettsbarnehage.no IDRETTS BARNEHAGE DRIFTSVEDTEKTER FOR HASLUM IDRETTSBARNEHAGEAS ORG. NR. 892 398 992 1 EIERFORHOLD Haslum Idrettsbarnehage AS (heretter benevnt "HIB") er en privat barnehage og virksomheten drives gjennom

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE. Versjon 1.3

INFORMASJONSHEFTE. Versjon 1.3 INFORMASJONSHEFTE Versjon 1.3 Innholdsfortegnelse: Side 3: Velkommen Bakgrunn/historikk Side 4: Personalet ved Stenrød barnehage Side 5: Beliggenhet Side 6: Dagen vår (Rød, Blå og Grønn avdeling) Side

Detaljer

VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE Informasjonsskriv Årsplan del 3 Rolighetsmoen barnehage Skinnerudveien 8, 3360 Geithus Tlf kontor: 32 78 10 80 Mail: rolighetsmoen@modum.kommune.no Innholdsfortegnelse

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA 1 Navn og forretningssted Andelslagets navn er Nygårdshaugen barnehage SA. Andelslaget ligger i Sarpsborg kommune. Andelslaget er en økonomisk forening,

Detaljer

Velkommen til Nyfødtintensiv seksjon

Velkommen til Nyfødtintensiv seksjon Velkommen til Nyfødtintensiv seksjon Barneavdelingen Nyfødtintensiv seksjon Tlf. 75 53 44 85 Nyfødtintensiv seksjon L1 Nyfødtinteinsiv seksjon L1 er en avdeling for premature og syke nyfødte barn. Vi holder

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 HOS OSS SKAL ALLE FÅ VÆRE DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: I STATLIGE FØRINGER 1.1 Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

Handlingsplanen er godkjent av Hovedutvalget for kultur og oppvekt i Åmot, som er det ansvarlige styringsorganet for SFO.

Handlingsplanen er godkjent av Hovedutvalget for kultur og oppvekt i Åmot, som er det ansvarlige styringsorganet for SFO. KJÆRE FORELDRE/FORESATTE Velkommen til SFO-året 2013/2014 Det er utarbeidet Handlingsplan for Bikuben som sier noe om partene tilknyttet SFO, barn, medarbeidere og foreldre/foresatte, samt å avklare forventninger

Detaljer

Velkommen til Adecco

Velkommen til Adecco Personalhåndbok Velkommen til Adecco Du er nå en viktig del av verdens største bemanningsselskap. I Norge arbeider over 6.000 medarbeidere for Adecco hver dag. En stor andel av disse tilbys jobb hos kunden

Detaljer

VEDTEKTER FOR BERGHEIM BARNEHAGE SA

VEDTEKTER FOR BERGHEIM BARNEHAGE SA VEDTEKTER FOR BERGHEIM BARNEHAGE SA Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for Bergheim Barnehage SA med andelskapital...3 1 Navn og forretningssted...3 2 Formål...3 3 Andelshavere...3 4 Rettslig disposisjonsevne.

Detaljer

VEDTEKTER FOR KLØVERBAKKEN BARNEHAGE

VEDTEKTER FOR KLØVERBAKKEN BARNEHAGE 1 VEDTEKTER FOR KLØVERBAKKEN BARNEHAGE Sist endret 29.08.11 1. Eierforhold Eiendommen DI Kløverbakken eies av Bærum Kommune som leier ut lokalene med tilhørende utearealer til DI gruppen as for barnehageformål.

Detaljer