Vedtekter for. Biskopshavn Kirkes Barnehage

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedtekter for. Biskopshavn Kirkes Barnehage"

Transkript

1 Vedtekter for Biskopshavn Kirkes Barnehage Biskopshavn menighetsråd har i møte fastsatt disse vedtektene for Biskopshavn Kirkes Barnehage. Disse vedtektene skal gjelde fra og vil da erstatte Vedtekter for Biskopshavn kirkes Barnehage fra Vedtektene bygger på gjeldende Lov om Barnehager ( , gjeldende fra ) samt denne lovens forskrifter. Vedtektene sendes Bergen Kommune og Fylkesmannen i Hordaland til orientering. 1. Forvaltning av barnehagen (eierforhold m.m.) Biskopshavn Kirkes Barnehage eies og drives av Biskopshavn menighetsråd. Menighetsrådet bygger sin virksomhet på Den norske kirkes grunn. Barnehagen skal drives i samsvar med gjeldende lover, forskrifter, retningslinjer og kommunale vedtak som gjelder for barnehagedrift. Menighetsrådet oppnevner en representant fra Menighetsrådet som skal være et bindeledd mellom eier og barnehagens samarbeidsutvalg. 2. Barnehagen skal gi barna et stimulerende miljø med vekt på - utviklings og aktivitetsmuligheter - individuell og gruppevis omsorg og støtte - utvikling av evner til toleranse og omsorg for andre - etikk og religiøs veiledning

2 Barnehagen skal i nær forståelse og samarbeid med hjemmet hjelpe til med å gi barna en kristen oppdragelse Barnehagen arbeider etter retningslinjer for vid praktisering av barnehagelovens kristne formålsbestemmelser. 3. Samarbeidsutvalget Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnet organ. Utvalget skal særlig være med å drøfte barnehagens ideelle grunnlag og arbeide for å fremme kontakten mellom barnehagen og lokalsamfunnet. Samarbeidsutvalget skal bli forelagt, og har rett til å uttale seg i saker som er viktige for barnehagens innhold, virksomhet og forhold til foreldrene, slik som for eksempel budsjett, driftendringer, utnyttelse av ute- og inneareal.. Samarbeidsutvalget består av: * En representant valgt av menighetsrådet for 2 år * en representant valgt av foreldrerådet for 1 år * en Representant valgt av de ansatte for 1 år. I tillegg til disse har styrer møte- tale- og forslagsrett. Styrer har ikke stemmerett med mindre vedkommende er et valgt medlem. Samarbeidsutvalgets oppgaver er bl.a.: se til at barnehagen blir drevet innenfor rammen av barnehageloven, rammeplanen, barnehagens vedtekter og det avsatte budsjett fastsette årsplan for den pedagogiske virksomheten legge frem forslag til eier med hensyn til drift og vedlikehold legge frem årsregnskap for eier uttale seg om eventuelle endringer i vedtektene uttale seg om arbeidsinstruks for personalet

3 Gjennom behandling av årsplan i barnehagens samarbeidsutvalg, kan foreldre og eier medvirke til utforming av barnehagens innhold. Departementet har utarbeidet forskrift og merknader til barnehagens Samarbeidsutvalg. Medlemmene har taushetsplikt. 4. Foreldreråd/Foreldrenes medvirkning. Foreldrerådet består av alle foreldre/foresatte til barna som har plass i barnehagen. Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldrene og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldrene skaper et godt barnehagemiljø. Foreldrerådet skal bli forelagt og har uttalerett i saker som er viktige for foreldrenes forhold til barnehagen. Foreldrerådet skal hvert år velge egen representant til samarbeidsutvalget. Ved avstemming i foreldrerådet gis en stemme for hvert barn, og vanlig flertallsvedtak gjelder. Barnehagen og foreldrerådet gjennomfører samarbeidstiltak som foreldremøter, dugnader etc. Det påregnes en dugnad pr. barn pr. år. 5. Tilsetting av personalet Barnehagens personale blir tilsatt etter følgende regler: * Eier tilsetter styrer og pedagogisk leder. * Styrer tilsetter assistenter i samarbeid med eierrepresentant. Eier utarbeider og fastsetter instruks for personalet. Personelt skal arbeide i samsvar med det formål som er satt for virksomheten. Personalet tilsettes med 6 måneders prøvetid. Gjensidig oppsigelse er 3 måneder for faste ansatte; 1 mnd. For ansatte i vikariater. Alle ansatte har taushetsplikt og skal ved ansettelse framlegge gyldig helse- og politiattest. 6. Opptak av barn / opptakskriterier / oppsigelse Alle henvendelser angående barnehageplass fra foreldre/foresatte rettes til styrer. Barnehagen er en del av Bergen Kommunes samordnende opptaksordning. Opptak av barn gjøres av barnehagens styrer.

4 Søknadsfrist til ledige plasser til høsten er 1.mars samme år. Søknader som tilkommer etter denne fristen blir tatt med i vurderingen ved suppleringsopptaket. Oppsigelsesfristen for mottatt barnehageplass er 2 måneder, regnet fra den dato barnehagen mottar skriftlig oppsigelse. Manglende betaling vil medføre oppsigelse av tildelt plass. Klage på opptak skal behandles av Bergen kommune i samarbeid med styrer. Biskopshavn Kirkes Barnehage har 4 opptakskretser: Opptakskrets 1: Barn av ansatte i Biskopshavn menighet Opptakskrets 2: Søsken av barn som går i barnehagen Opptakskrets 3: Søkere som bor i Biskopshavn Kirkes Sokn Opptakskrets 4: Bergen Kommune Barnehagen følger opptakskriterier fastsatt gjennom Lov om barnehager og Bystyrevedtak om prioriteringskriterier for Bergen kommune For å kunne komme i prioritert gruppe må det foreligge godkjent dokumentasjon: Det er samme krav til dokumentasjon som kommunen krever. Permisjon Det kan søkes permisjon for tildelt plass for inntil 1 år. Nærmere opplysninger fåes ved henvendelse til barnehagen. 7. Åpningstid Ferieordning Barnehagens daglige åpningstid er 9 timer i tidsrommet

5 Barnehagen er åpen 5 dager i uken 11 måneder i året. Barnehagen er stengt helge og høytidsdager samt julaften og nyttårsaften. Onsdag før Skjærtorsdag stenger barnehagen kl Barnehagen er stengt de 3 siste ukene i juli mnd. (fellesferien) + 5 planleggingsdager i løpet av et barnehageår. (Juli er betalingsfri og omfatter barnas 3 ukers ferie, samt barnehagens planleggingsdager.) 8. Foreldrebetaling Eier av barnehagen fastsetter satser og regler for foreldrenes betaling for barnehagetilbudet. Foreldrebetalingen skal betales forskuddsvis (innen den 1. i hver måned). Ved purring kommer purregebyr. Ved forsinket betaling utover 4 uker har barnehagen rett til å si opp barnehageplassen med en frist på 4 uker. Foreldrebetaling kreves inn for 11 måneder pr. år. Juli er betalingsfri og omfatter barnas 3 ukers ferie, samt 5 planleggingsdager hvor barnehagen holder stengt for barna. Barnehagen følger Forskrift om foreldrebetaling i barnehager (til Lov om barnehager 15), som regulerer prisen til barnehagetilbudet, samt ulike moderasjonsordninger. Et depositum på kr. 2500,- skal være innbetalt til barnehagens før barnet starter i barnehagen. 9. Godkjenning Arealutnytting Barnehagen tar inn barn i forhold til areal og alder på barna, 1 6 år. Barnehagens netto leke- og oppholdsareal er 93,2 m/2 og arealutnyttingen er satt til 4 m/2 for barn over 3 år og 5 m/2 pr. barn under 3 år. Når det ikke hindrer den daglige driften av barnehagen kan barnehagen brukes til andre møter og aktiviteter. Menighetsrådet står ansvarlig for utleie og bruk, som skjer i samråd med styrer.

6 10. Internkontroll Systematisk helse- miljø- og sikkerhetsarbeid gjennomføres i samsvar med Internkontrollforskriftene som gir bestemmelser om oppfølging av krav fastsatt i en rekke lover, bl.a arbeidsmiljøloven, brannvernloven, forskrifter om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v, og produktkontrollloven. 12. Iverksetting og endring av vedtekter. Vedtektene for Biskopshavn kirkes barnehage gjører gjeldende fra , og erstatter vedtektene fra Endring av vedtektene kan bare foretaes av eier, etter uttalelse fra samarbeidsutvalget. Vedtektene sendes Bergen kommune og Fylkesmannen til orientering. Eier kan bestemme at driften skal nedlegges og hvordan aktiva skal anvende Bergen den Biskopshavn menighetsråd Leder - -Menighetsrådets Barnehageansvarlig- Hilde Helen Trovåg

VEDTEKTER FOR Løkka barnehage

VEDTEKTER FOR Løkka barnehage VEDTEKTER FOR Løkka barnehage Opprettet: 15.01.2015 Side 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.1 Barnehagens eierform er:... 3 2 FORMÅL... 3 3 STYRINGSORGANER... 3 3.1 Samarbeidsutvalg... 3 3.2 Foreldreråd... 4

Detaljer

VEDTEKTER FOR Grashoppa Barnehage as

VEDTEKTER FOR Grashoppa Barnehage as VEDTEKTER FOR Grashoppa Barnehage as Side 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 EIERFORM... 3 2 FORMÅL... 3 3 STYRINGSORGANER... 3 3.1 Samarbeidsutvalg... 3 3.2 Foreldreråd... 4 4 OPPTAK AV BARN... 4 4.1 Søknad

Detaljer

VEDTEKTER FOR KLØVERBAKKEN BARNEHAGE

VEDTEKTER FOR KLØVERBAKKEN BARNEHAGE 1 VEDTEKTER FOR KLØVERBAKKEN BARNEHAGE Sist endret 29.08.11 1. Eierforhold Eiendommen DI Kløverbakken eies av Bærum Kommune som leier ut lokalene med tilhørende utearealer til DI gruppen as for barnehageformål.

Detaljer

Marihøna Gårds- og Frilufts Barnehage. Vedtekter

Marihøna Gårds- og Frilufts Barnehage. Vedtekter Marihøna Gårds- og Frilufts Barnehage Vedtekter INNHOLDSFORTEGNELSE 1. EIERFORHOLD 3 2. FORMÅL 3 3. Hjemmeside 3 4. STYRINGSORGANER 4 4.1 Samarbeidsutvalget 4 4.2 Foreldrerådet 5 5. OPPTAK AV BARN 5 5.1

Detaljer

VEDTEKTER. For Vækerø Gård Barnehage ANS

VEDTEKTER. For Vækerø Gård Barnehage ANS Vækerø Gård Barnehage ANS Org. nr.: 868 432 322 Drammensveien 250 0277 OSLO Rev: 2014.04.04 Rev: 2010.06.10 VEDTEKTER For Vækerø Gård Barnehage ANS 1. EIERFORHOLD Barnehagen drives av Vækerø Gård Barnehage

Detaljer

Vedtekter for. Sandbukta barnehage. Den lille barnehagen med det store hjertet

Vedtekter for. Sandbukta barnehage. Den lille barnehagen med det store hjertet Vedtekter for Sandbukta barnehage Den lille barnehagen med det store hjertet Vedtekter for Sandbukta barnehage INNHOLD 1. Eierforhold s. 3 2. Formål s. 3 3. Barns og foreldres medvirkning s. 3 4. Foreldreråd

Detaljer

VEDTEKTER for Stiftelsen Hydroparken Barnehage

VEDTEKTER for Stiftelsen Hydroparken Barnehage Stiftelsen Hydroparken Barnehage Org. nr.: 985 211 205 Bygdøy Alle 2 0257 Oslo Rev.: 2014-04-04 Rev.: 2012-03-20 Rev.: 2010-06-10 Rev.: 2007-12-31 VEDTEKTER for Stiftelsen Hydroparken Barnehage 1. EIERFORHOLD

Detaljer

VEDTEKTER FOR Sommerfuglen FAMILIEBARNEHAGE 3.7.2014. Opprettet: 03.07.2014 Side 1 av 6

VEDTEKTER FOR Sommerfuglen FAMILIEBARNEHAGE 3.7.2014. Opprettet: 03.07.2014 Side 1 av 6 VEDTEKTER FOR Sommerfuglen FAMILIEBARNEHAGE 3.7.2014 Opprettet: 03.07.2014 Side 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.1 Familiebarnehagens eierform er:... 3 2 FORMÅL... 3 3 STYRINGSORGANER... 3 3.1 Samarbeidsutvalg...

Detaljer

Det finnes ikke dårlig vær, Bare dårlige klær

Det finnes ikke dårlig vær, Bare dårlige klær Vedtekter for Natur og aktivitetsbarnehager AS Det finnes ikke dårlig vær, Bare dårlige klær INNHOLDSFORTEGNELSE 1. eierform 2. formål 3. styringsorganer 4. opptak av barn 5. foreldrebetaling/oppsigelse

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I HITRA KOMMUNE

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I HITRA KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I HITRA KOMMUNE (Sist vedtatt av Hitra kommunestyre den 21. november 2013) 1. Definisjon 2. Virkeområde 3. Formål 4. Ramme for driften 5. Forvaltningen 6. Samarbeidsutvalget

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGE

VEDTEKTER FOR BARNEHAGE VEDTEKTER FOR Skauen kristelige BARNEHAGE Utrustet for livet og framtiden 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. EIERFORHOLD 3 2. FORMÅL 3 3. STYRINGSORGANER 3 3A BARNEHAGENS STYRE 3 3.1. STYRETS MEDLEMMER 3 3.2 STYRETS

Detaljer

VEDEKTER FOR BERGHOFF BARNEHAGE

VEDEKTER FOR BERGHOFF BARNEHAGE VEDEKTER FOR BERGHOFF BARNEHAGE Innholdfortegnelse 1 Barnehagens formål. 2 2 Forvaltning av barnehagen 2 3 Opptak av barn. 2 4 Opptaksmyndighet og klageinstans og vilkår for kommunal støtte... 2,3 5 Oppholdsbetaling

Detaljer

1 EIEFORHOLD OG DRIFT Barnehagene eies og drives av Eidsvoll kommune. Administrativt er barnehagene organisert i Virksomhet barnehage.

1 EIEFORHOLD OG DRIFT Barnehagene eies og drives av Eidsvoll kommune. Administrativt er barnehagene organisert i Virksomhet barnehage. Vedtekter for de kommunale barnehagene i Eidsvoll Vedtatt av kommunestyret 03.02.15 1 EIEFORHOLD OG DRIFT Barnehagene eies og drives av Eidsvoll kommune. Administrativt er barnehagene organisert i Virksomhet

Detaljer

VEDTEKTER FOR ANDELSLAGET VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN

VEDTEKTER FOR ANDELSLAGET VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN VEDTEKTER FOR ANDELSLAGET OG VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN INNHOLDSFORTEGNELSE VEDTEKTER Vedtekter for andelslaget Brusletta Barnehage BA 1 Ansvar og formål. 3 2 Andelshavere 3 3 Andel. 3 4 Valg av styre 3

Detaljer

Vedtekter for Skogkanten barnehage SA Vedtekter vedtatt på årsmøte mai 2011.

Vedtekter for Skogkanten barnehage SA Vedtekter vedtatt på årsmøte mai 2011. Vedtekter for Skogkanten barnehage SA Vedtekter vedtatt på årsmøte mai 2011. Barnehagen eies og drives av Skogkanten Barnehage SA. Sørumsand 2.5.2011 1 NAVN OG FORRETNINGSSTED Samvirkeforetakets navn er

Detaljer

a) Lov om barnehager og de av Barne- og familiedepartementet til enhver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer/rammeplan.

a) Lov om barnehager og de av Barne- og familiedepartementet til enhver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer/rammeplan. Barnehagen: VEDTEKTER FOR MARIHØNA BARNEHAGE SA Vedtatt på styremøtet 16.02.2012 Barnehagevedtektene kan endres av styret i virksomheten. 1. Barnehagen eies og drives av Marihøna barnehage SA 2. FORMÅL

Detaljer

Vedtekter for stiftelsen x Barnehage BA... 2

Vedtekter for stiftelsen x Barnehage BA... 2 Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for stiftelsen x Barnehage BA... 2 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Grunnkapital... 2 4 Rettslig disposisjonsevne. Ansvar for gjeld.... 2 5 Årsmøte... 2 6 Årsmøtets

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET OG VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN INNHOLDSFORTEGNELSE VEDTEKTER Vedtekter for Samvirkeforetaket Brusletta Barnehage SA 1 Ansvar og formål. 3 2 Andelshavere 3 3 Andel. 3 4 Valg

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA 1 Navn og forretningssted Andelslagets navn er Nygårdshaugen barnehage SA. Andelslaget ligger i Sarpsborg kommune. Andelslaget er en økonomisk forening,

Detaljer

Innholdsfortegnelse, vedtekter

Innholdsfortegnelse, vedtekter Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for Eikebo Barnehage SA... 2 1 Navn og selskapsform... 2 2 Formål... 2 3 Medlemmer... 2 4 Rettslig disposisjonsevne. Ansvar for gjeld.... 2 5 Årsmøte... 3 6 Årsmøtets

Detaljer

V E D T E K T E R. Barnehageroversikt i ULNA. Familiebarnehager: - Alvheim barnehage. - Andromeda barnehage. - Borge barnehage. - Brøholt barnehage

V E D T E K T E R. Barnehageroversikt i ULNA. Familiebarnehager: - Alvheim barnehage. - Andromeda barnehage. - Borge barnehage. - Brøholt barnehage Barnehageroversikt i ULNA - Alvheim barnehage - Andromeda barnehage - Borge barnehage - Brøholt barnehage - Foss barnehage - Fyrstikkalléen barnehage - Gaia barnehus - Hauerseter barnehage - Hola barnehage

Detaljer

Vedtekter for Urtehagen barnehager AS

Vedtekter for Urtehagen barnehager AS Vedtekter for Urtehagen barnehager AS Gamlebyen barnehage Mosaikk barnehage Grønland barnehage Lille Grønland barnehage & Maurtua gårds og naturbarnehage Like muligheter uavhengig av kjønn. Fullt pedagogisk

Detaljer

1. Navn og forretningssted... 3. 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3

1. Navn og forretningssted... 3. 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3 Del I: Vedtekter for samvirkeforetaket Båsmobakken Barnehage SA 1. Navn og forretningssted... 3 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3 5. Årsmøte... 4

Detaljer

VEDTEKTER FOR BERGHEIM BARNEHAGE SA

VEDTEKTER FOR BERGHEIM BARNEHAGE SA VEDTEKTER FOR BERGHEIM BARNEHAGE SA Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for Bergheim Barnehage SA med andelskapital...3 1 Navn og forretningssted...3 2 Formål...3 3 Andelshavere...3 4 Rettslig disposisjonsevne.

Detaljer

VEDTEKTER FOR Kjellerstua Familiebarnehage AS

VEDTEKTER FOR Kjellerstua Familiebarnehage AS VEDTEKTER FOR Kjellerstua Familiebarnehage AS 1. EIERFORHOLD Kjellerstua familiebarnehage AS er en privateid barnehage for barn i alder 0-6 år. 1.1 Barnehagens eierform er: Ett AS Eiers/eierrepresentantens

Detaljer

DRIFTS VEDTEKTER FOR LYSAKER IDRETTSBARNEHAGE AS (LIB) 2. FORRETNINGSKONTOR Selskapets forretningskontor er i Bærum kommune.

DRIFTS VEDTEKTER FOR LYSAKER IDRETTSBARNEHAGE AS (LIB) 2. FORRETNINGSKONTOR Selskapets forretningskontor er i Bærum kommune. DRIFTS VEDTEKTER FOR LYSAKER IDRETTSBARNEHAGE AS (LIB) 1. SELSKAPETS FIRMA Selskapets navn er Lysaker Idrettsbarnehage AS (LIB). Selskapet er et aksjeselskap og skal ikke registreres i Verdipapirsentralen.

Detaljer

Vedtekter for Egenes Idrettsbarnehage

Vedtekter for Egenes Idrettsbarnehage Vedtekter for Egenes Idrettsbarnehage 1. Eierforhold Barnehagen drives som et aksjeselskap(as). Barnehagen eies av Svein Aase, adresse Hitraveien. 2. Formål Formål for barnehage Barnehagen skal i samarbeid

Detaljer

Vedtatt på samarbeidsutvalgsmøte 10 september 2012.

Vedtatt på samarbeidsutvalgsmøte 10 september 2012. Driftsvedtekter for Gapatrosten barnehage SA Vedtatt på samarbeidsutvalgsmøte 10 september 2012. 1 Barnehagen eies og drives av Gapatrosten barnehage SA. 2 Formål Lagets formål er på best mulig måte å

Detaljer

Vedtekter Berg Familiebarnehage

Vedtekter Berg Familiebarnehage Vedtekter Berg Familiebarnehage Eierforhold Berg familiebarnehage er en privateid barnehage med inntil 10 plasser for barn i alderen 0-6 år. Eierform Eier er selvstendig næringsdrivende. Organisasjonsnummer:

Detaljer

V E D T E K T E R. 11. februar 2009. En ULNA barnehage

V E D T E K T E R. 11. februar 2009. En ULNA barnehage VEDTEKTER FOR U - utvikling L - lek N - nærhet A - ansvar A S Oversikt over våre barnehager: www.ulna.no 1 Lovgrunnlag Ulna as sine barnehager drives i samsvar med Lov om barnehager av 17. juni 2005 nr.

Detaljer