TØNSBERG TINGRETT. Avsagt: i Tønsberg tingrett, Tønsberg. Saksnr.: TVl-TONS. Dommer: Dommerfullmektig Linn Tea Kjærås ml alm. bem.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TØNSBERG TINGRETT. Avsagt: 21.08.2012 i Tønsberg tingrett, Tønsberg. Saksnr.: 12-049500TVl-TONS. Dommer: Dommerfullmektig Linn Tea Kjærås ml alm. bem."

Transkript

1 TØNSBERG TINGRETT Avsagt: Saksnr.: i Tønsberg tingrett, Tønsberg TVl-TONS Dommer: Dommerfullmektig Linn Tea Kjærås ml alm. bem. Saken gjelder: Mangler ved fast eiendom Berit Enger Svaberg Advokat Glenn Ulrik Halvorsen mot Jahn Josef Johansen International lnsurance Company of Hannover Ltd Advokat Jarl Rune Henstein Advokat Jarl Rune Henstein Ingen begrensninger i adgangen til offentlig gjengivelse

2 DOM Saken gjelder krav om prisavslag etter kjøp av fast eiendom, jf. avhendingsloven Framstilling av saken Jahn Johansen (heretter saksøkte) var eier av Veibakken 14 på Nøtterøy. Eiendommen ble lagt ut til salgs sommeren 2010 med en prisantydning på kroner. Salget var initiert av Sparebank 1 Nøtterøy-Tønsberg (heretter banken) som hadde pant i boligen, som var overbeheftet. Banken kontaktet A-megleme ved eiendomsmegler Anders Eggum, som igjen kontaktet saksøkte. Salget var et frivillig salg i samarbeid mellom saksøkte og banken. På vegne av saksøkte utarbeidet eiendomsmegleren salgsoppgave, og det ble avgitt egenerklæring fra saksøkte Boligsalgsrapport utarbeidet av takstmann Gunnar Sverrisson den , som hadde blitt rekvirert av banken ved banksjef Morten Glenna, ble også benyttet i salgsprosessen. I salgsoppgaven ble det gitt følgende opplysninger om eiendommen av betydning for vår sak: Beliggenhet: Eiendommen er beliggende i rolige og naturskjønne omgivelser grensende inntil flotte friområder i nord. Meget solrik og barnevennlig beliggenhet med kort vei til barneskole og barnehage. Tomten: Særs usjenert, romslig og solrik eiertomt med mange muligheter kvm lett kupert hage /naturtomt med tidlig morgensol og sen ettermiddags- og kveldssol. Her sitter du nærmest i din egen oase med flott utsyn mot skog- og landbruksarealer over omkringliggende bebyggelse. Eiendommen er beliggende høyt og fritt med mange usjenerte uteplasser. Reguleringsplaner: Eiendommen er regulert til boligformål. Kopi av reguleringsbestemmelser, situasjonskart, målebrev og øvrig informasjon fra kommunen kan sees ved meglers kontor. I forbindelse med salget ble det tegnet eierskifteforsikring hos International lnsurance Company of Hannover Limited (heretter saksøkte 2). I egenerklæringsskjemaet tilknyttet eierskifteforsikringen, og som var vedlagt salgsoppgaven, krysset saksøkte av for at han ikke kjente til "reguleringsplaner, andre planer eller offentlige vedtak som kan medføre endringer i bruken av eiendommen eller av eiendommens omgivelser". I boligsalgsrapporten av fremgår følgende om boligens beliggenhet: Stille og tilbaketrukket enebolig i en blindvei. Boligen ligger i et opparbeidet, barnevennlig og attraktivt boligområde. Gode tur og rekreasjonsområdet i umiddelbar nærhet, gangavstand til Strengsdals vannet TVl-TONS

3 Berit Enger Sveberg (heretter saksøker) og ektefellen Rune Sveberg var på visning holdt av saksøkte på eiendommen. De gjorde seg kjent med salgsdokumentene. Etter forhandlinger, der saksøker var eneste budgiver, ble det inngått avtale om kjøp av eiendommen for kroner, hvilket var kroner over saksøkers første bud. Budet måtte aksepteres av banken i tillegg til saksøkte, idet huset var overbeheftet. Kjøpekontrakt ble signert Det fremgår av salgsoppgaven og kontrakten at eiendommen er "solgt som den er", jf. avhendingsloven 3-9. Det er videre enighet om at overtakelsen ble gjennomført Boligeiendommen grenser i nord til gnr. 80 bnr. 43, som er en tomt på ca 12 mål. Eiendommen var på salgstidspunktet regulert til LNF. Også denne eiendommen var opprinnelig eid av saksøkte, som hadde pantsatt eiendommen i banken. Banken sa opp sitt engasjement , hvilket medførte at banken overtok rådigheten over eiendommen fra det tidspunktet. Saksøkte ble i grunnboken stående som hjemmelshaver til eiendommen, hvilket han fremdeles gjør. Saksøkte søkte likevel Nøtterøy kommune den , i samarbeid med banken, om å få omregulert denne eiendommen til utbyggingsområde for boliger. Søknaden skal ha blitt muntlig avslått av kommunen i januar/februar Samtidig fikk banken, ved banksjef Morten Glenna, som også er saksøktes stesønn, signaler om at omregulering til næring kunne være mulig. Den endret banken søknaden om omregulering av gnr. 80 bnr. 43 fra LNFområde til boligformål til en søknad om omregulering til utbyggingsområde for næring. Det ble i søknaden opplyst at eiendommen ble "lite brukt som rekreasjonsområdet av de som bor i området". Videre ble det i søknaden opplyst at banken hadde overtatt eiendommen fra saksøkte. Det er i saken fremlagt "Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom" datert , signert av saksøkte som overdrager og Morten Glenna, på vegne av banken, som søker. I søknaden fremgår at erververens planer for eiendommen er "Ingen drift, forsøke å utvikle/ omregulere eiendommen til næring". Saksøkte hevder at denne søknaden er antedatert og først ble undertegnet i november Ved vedtak KOM-042/10 den i Nøtterøy kommune ble det vedtatt i kommuneplanutvalget at gnr. 80 bnr. 43 skulle omreguleres fra LNF til andre typer bebyggelse og anlegg, og at arealet avsettes til "plasskrevende næringsvirksomhet som eksempel lager med videre, detaljhandel tillates ikke." Saken hadde også vært til behandling , men ble da utsatt til behandling i neste møte TVl-TONS

4 Saksøker ble av en nabo gjort oppmerksom på vedtaket, og tok kontakt med kommunen for nærmere informasjon. Rune Sveberg var i møte med plansjef Bo Solhaug og fikk da tilgang til sakens dokumenter. På bakgrunn av vedtaket reklamerte saksøker til saksøkte Det ble krevd erstatning/ heving av kjøpsavtalen. Ved brev til Nøtterøy kommune ber saksøker v/rune Sveberg om en redegjørelse fra kommunen knyttet til dateringen av konsesjonssøknaden. I brev av svarer kommunen ved Lars Bøen-Johnsen følgende: Ved e-post av redegjorde Sparebankl Nøtterøy - Tønsberg kort om at de hadde overtatt eiendommen gnr. 80 bnr. 43. Konsesjonssøknad ble deretter innsendt. Denne mottok Nøtterøy kommune den For forvaltningens del så forholder en seg her til dato for mottak. De spørsmål du tar opp knyttet til dato på konsesjonssøknaden anses å være av privatrettslig karakter. Den vedtok kommunestyret omreguleringen som ble inntatt i den nye kommuneplanen. Den opplyste saksøker til de saksøkte at det var tatt kontakt med advokat og at man ville søke å innhente takst på verdireduksjonen på eiendommen i Veibakken 14 som følge av omreguleringen. I e-post av har eiendomsmegler Anders Eggum anslått at omreguleringen til næringsformål har medført en verdireduksjon på saksøkers eiendom med til kroner. Eggum uttaler: Hvis et tenkt salg nå skulle gjennomføres kan ikke denne beskrivelsen av beliggenhet og tomt benyttes [som var gitt i salgsprospektet]. Nå må det vektlegges den aktuelle usikkerhet som har oppstått ved at nabotomt mot nord er på vei til å bli omregulert til næringsformål. Denne informasjonen antas å ha til dels stor betydning for salget og markedsverdien for eiendommen. På forespørsel antas denne verdireduksjonen å utgjøre kr. 500, ,-. I "Reklamasjonsrapport" av anslår takstmann Jan-Erik Rossavik at verdiforringelsen på Veibakken 14 vil være mellom og kroner. Rossavik vurderte at opplysningene om omregulering til næring i seg selv medførte en reduksjon på rundt kroner, mens ytterligere verdiforringelse på kroner ville avhenge av omfang, type bygg på tomten og hvor på tomten bygg blir plassert. Den fremsatte saksøker krav om prisavslag til de saksøkte, som i brev av avviste kravet. Til tross for senere kontakt mellom partene har de ikke kommet enighet. International Insurance Company of Hannover Limited trådte i kraft av forsikringsavtalen inn som part i tvisten TVl-TONS

5 Ved stevning innkommet har saksøker nedlagt påstand om skjønnsmessig fastsatt erstatning fra de saksøkte begrenset oppad til kroner og om erstatning for sakens omkostninger. I tilsvar og prosesskriv innkommet har de saksøkte tatt til motmæle og nedlagt påstand om frifinnelse. Hovedforhandling ble avholdt i Tønsberg tingrett. Det ble avgitt partsforklaringer fra Berit Enger Sveberg og Jahn Johansen samt avhørt fire vitner. For øvrig ble det foretatt slik dokumentasjon som fremgår av rettsboken. Saksøkeren, Berit Enger Sveberg, har i hovedsak anført: Eiendommen har mangler etter avhendingsloven 3-9 annet punktum. I salgsprospekt er det fremhevet at eiendommen hadde en usjenert tomt med grense til flotte friområder i nord. Saksøkte videreformidlet til saksøker at han som eier av friområdet hadde fått avslag på søknad om omregulering fra LNF til boligformål på tomten i nord. Saksøkte sto også som hjemmelshaver til denne eiendommen. Det ble imidlertid ikke opplyst om at det var igangsatt prosess for å utnytte nabotomten i nord til næring. Kommuneplanutvalget vedtok dagen før overtakelsen, dagen før risikoen gikk over på selger, at friområdet i nord avsettes til "plasskrevende næringsvirksomhet som eksempel lager med videre, detaljhandel tillates ikke." Opplysningene gitt av selger om eiendommen i løpet av salgsprosessen avviker fra realiteten, uavhengig av om selger var kjent med dette eller ikke. Det er ikke et krav i avhendingslova 3-9 annet punktum om at selger skal ha visst om forholdet. Det har prisdempende effekt at det foreligger planer om bebyggelse av tomten i nord, og det vil være liten forskjell på prisreduksjonen om tomten utvikles til bolig eller til næring. Eiendomsmegler og takstmann har anslått verdireduksjonen til å være mellom og kroner. På bakgrunn av denne vurderingen, er det kvantitative kravet i 3-9 annet punktum helt klart oppfylt. Videre skal det foreta en vesentlighetsvurdering etter avhendingslova 3-9 annet punktum. Det er det en objektiv vurdering som skal foretas, og det anføres at det forhold at eiendommen i nord endte opp med å bli næringsområde, og ikke friluftsområde, utvilsomt avviker fra det som var forventet og dermed utgjør en mangel. Ved vesentlighetsvurderingen vil selgers forhold være et moment. Saksøkte har i retten og i egenerklæringen opplyst at han ikke kjente til planer eller vedtak som kunne medføre endringer i eiendommens omgivelser. Saksøkte har imidlertid hatt muligheter til å holde seg orientert om at banken hadde fortsatt prosessen med omregulering. Dette fordi TVl-TONS

6 saksøkte i mars 2010 signerte skjøte i banken der eiendommen ble overdratt til et eiendomsutviklingsfirma samt at han underskrev et nytt skjøte i august I tillegg signerte han søknad om konsesjon den som hevdes å være antedatert. Saksøkte valgte ikke å lese dokumentene han underskrev. Til tross for at utviklingen vedrørende tomten ville ha betydning for hans egne pant, valgte han også å la være å stille spørsmål knyttet til signeringene. Subsidiært anføres at det er gitt mangelfulle og uriktige opplysninger etter avhendingsloven 3-7 og 3-8. Etter avhendingslova 3-7 anføres det at saksøkte "måtte kjenne til" opplysningene om videre planer til omregulering til næring. Det er ingen god unnskyldning for ikke å vite om det hos saksøkte, særlig sett hen til at han signerte et skjøte utstedt til eiendomsutviklere i mars Passivitet er ikke godt nok. Videre anføres at banken, som i realiteten både sto bak salget av eiendommen i Veibakken 14 og eide tomten i nord, må identifiseres med saksøkte. Dette var reelt sett ikke noe frivillig salg. Banken hadde all kunnskap om prosessen knyttet til omregulering til næring. Disse opplysningene hadde kjøperen grunn til å regne med å få. Det er ikke tvilsomt at mangelen på opplysningene har virket inn på avtalen. Atter subsidiært anføres at eiendommen har mangel etter 3-8, da det er omstendigheter ved eiendommen som ikke svarer til opplysninger som selgeren har gitt kjøperen. Opplysningene gitt i salgsoppgaven og egenerklæringen stemmer ikke. Saksøkte eller banken, som han må identifiseres med, visste dette. Det kreves et forholdsmessig prisavslag etter avhendingsloven 4-12 første ledd tilsvarende verdifallet på eiendommen som følge av de nye opplysningene om omregulering av naboeiendommen til næring. Retten må foreta en skjønnsmessig utmåling. Det kreves også erstatning for utlegg til takstmann og megler, jf.. avhendingsloven 4-14, jf Det kreves i tillegg forsinkelsesrente etter avhendingsloven 7-3 fra 30 dager etter påkrav som var 4. august Saksøkerens påstand: 1. Jahn Johansen og International Insurance Company of Hannover Limited dømmes til å betale prisavslag/erstatning skjønnsmessig begrenset oppad til kr , med tillegg av renter TVl-TONS

7 2. Jahn Johansen og International Insurance Company of Hannover Limited dømmes til å betale sakens omkostninger. De saksøkte, Jahn Johansen og International Insurance Company of Hannover Limited, har i hovedsak anført: Det anføres at det ikke foreligger noen mangel ved eiendommen og at det ikke foreligger noe økonomisk tap. Det er fattet et vedtak i kommunestyret om omregulering til næring, men det er ført bevis for at det ikke kommer til å bli noen næring på tomten siden dette ikke er regningssvarende. Banken søker nå om omregulering til boligformål. Siden dette ikke er avgjort i kommunestyret, har tapet ikke realisert seg. Det som foreligger nå er en påstand om hypotetisk tap. Faktum er at kommunen er negativt innstilt til boligbygging. Dersom det ikke blir boligbygging, og det heller ikke blir næring på tomten, vil dette være mindre prisdempende. Faktum er at potensielle kjøpere nå sitter på mer opplysning. Tomten er ikke bebygd. Mulighet for fremtidig bebyggelse av nabotomten representerer ingen mangel etter avhendingsloven 3-9. Det foreligger dermed ikke noe økonomisk tap. Eiendommen ble overdratt ved kjøpekontrakt av 12. august 2010, mens søknaden om omregulering til næringsformål ble godkjent av kommunestyret først sommeren Risikoen gikk over ved overtakelse , slik at kommunestyrets vedtak av 22. juni 2011, som er det som må være avgjørende, forelå lenge etter at Sve berg overtok eiendommen. Forut for vedtaket i juni 2011 var det ingen mangel ved eiendommen, da den ikke var omregulert. Det er forskjell på et vedtak i kommuneplanutvalget og i kommunestyret. Enhver kjøper av eiendom må være forberedt på at nærmiljøet vil kunne endre seg, det er en alminnelig risiko. Det bestrides på denne bakgrunn at det foreligger ansvar etter avhendingsloven 3-9 annet punktum. Omreguleringen av naboeiendommen har funnet sted etter risikoens overgang, jf. avhendingsloven 2-4 og er således kjøpers risiko. Det er på denne bakgrunn ikke grunnlag for prisavslag etter avhendingslova Heller ikke i forhold til avhendingslovas 3-7 eller 3-8 foreligger det noe økonomisk tap, slik at det ikke er grunnlag for prisavslag TVl-TONS

8 Det anføres videre i forhold til 3-7 at saksøkte ikke kjente til noe om prosessen vedrørende omregulering av gnr. 83 bnr. 40 til næringsområde. Saksøkte har ikke vært kjent med fremdrift og status på dette arbeidet, som har vært styrt av Sparebank I v/ banksjef Morten Glenna. Saksøkte var kun kjent med at søknaden om omregulering til boliger var blitt blankt avslått primo Etter rettspraksis må uvitenheten være nærmest uforklarlig for at man skal kunne legge til grunn at saksøkte "måtte kjenne til" forholdet. Det er ikke tilfelle her. Det er ikke grunnlag for identifikasjon mellom banken og saksøkte, da banken ikke har opptrådt overfor kjøper. Banken har ikke vært noen "medhjelper" med noen aktiv rolle. I forhold til 3-8 anføres det at saksøkte har gitt all den informasjon han hadde til saksøker på visning og gjennom den dokumentasjonen som forelå. Det foreligger ingen mangel. Det anføres etter dette at det under enhver omstendighet ikke foreligger grunnlag for at saksøkte har gitt uriktige og/eller mangelfulle opplysninger etter avhendingsloven 3-7 eller 3-8. Saksøktes påstand: 1. International Insurance Company of Hannover Limited og Jahn Johansen frifinnes. 2. International Insurance Company of Hannover Limited og Jahn Johansen tilkjennes sakens omkostninger. Rettens vurdering Partene er enige om at eiendommen i Veibakken 14 er "solgt som den er", jf. avhendingsloven 3-9, og at grunnlaget for prisavslag må være at det foreligger mangel etter avhendingsloven 3-9 annet punktum, 3-7 eller 3-8. Også 3-10 vil være en del av vurderingen. 3-7 og 3-8 pålegger selger av fast eiendom en utstrakt opplysningsplikt, mens 3-10 omhandler kjøpers undersøkelser. I Agder lagmannsretts dom LA er det fremhevet at et "som den er" - forbehold tar sikte på å overføre risikoen for skjulte feil og mangler på kjøper, og er vanlig og fullt legitimt ved salg av eldre boliger. Videre står det i dommen: Kjøperen vil på sin side ha en sterkt oppfordring til å foreta grundige undersøkelser. Ansvarsfraskrivelsen forutsetter at selger lojalt har oppfylt sin opplysningsplikt etter 3-7 og 3-8. Men selv om han har etterlevd denne, vil han likevel kunne pådra seg mangelsansvar om eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å forvente. Det må ut fra en konkret heihetsbedømmelse vurderes hvilke forventninger kjøperen var berettiget til TVl-TONS

9 å ha. Kjøpesummen, kjøpers kunnskap om eiendommen, hans aktsomhet, eiendommens beskaffenhet og tilstand, og omkostningene ved utbedringen av feil og mangler vil her være sentrale vurderingsmomenter. Avhendingsloven bør praktiseres slik at det hindrer rettstvister, og et mangelsansvar fordrer et klart misforhold mellom det kjøper hadde grunn til å vente seg og eiendommens faktiske tilstand før et mangelsansvar fører frem, jf.. Rt Retten ser først på den prinsipale anførselen om at eiendommen har mangel etter avhendingsloven 3-9 annet punktum. Mangel etter denne bestemmelsen foreligger dersom forholdet er av en slik karakter at eiendommen "er i vesentleg ringare stand enn kjøparen hadde grunn til årekne med ut frå kjøpesummen og tilhøva elles" - også benevnt vesentlighetskravet. Kravet bygger etter lovteksten på en vurdering av hva kjøperen har grunn til å regne med ut fra et kvantitativt element - "kjøpesummen" - og et kvalitativt element- "tilhøva elles", se Rt 2010 s 103. Av Anderssen, Avhendingsloven med kommentarer, s , fremgår det at vesentlighetskriteriet får anvendelse på alle typer forhold som faller inn under bestemmelsen, og at forholdene den får anvendelse for favner vidt. Blant annet omfavnes eiendommens egenskaper og bruk. Retten må altså foreta en konkret og skjønnsmessig totalvurdering, der det må vurderes om det er et vesentlig og utvilsomt misforhold mellom eiendommens tilstand og det en kjøper kunne regne med. Dette er en objektiv vurdering. Mangelsvurderingen skal videre foretas med utgangspunkt i det tidspunkt risikoen går over på kjøper. Partene er enige om at risikoen gikk over på kjøper på overtakelsesdatoen Retten er kommet til at vilkårene i avhendingsloven 3-9 annet punktum er oppfylt og at det foreligger en mangel etter loven. Eiendommen ble i prospektet markedsført med særlig vekt på dens usjenerte, rolige beliggenhet og nærheten til og utsynet mot skogarealet i nord - fremhevet som friområde. Videre ble det vektlagt at den lå høyt og fritt med usjenerte og solrike uteplasser. Opplysningene gitt i salgsdokumentene om eiendommens beliggenhet stemmer med rettens observasjoner under befaring og det saksøker ble vist av saksøkte under visningen. To av uteplassene, som er de som har kveldssol, ligger svært nær grensen til gnr. 80 bnr. 43, friområdet. Partene er enige om at saksøkte under visning opplyste om at han, som eier av eiendommen gnr. 80 bnr. 43, hadde forsøkt å få friområdet grensende til Veibakken 14 i nord omregulert til boligformål. Han opplyste videre at kommunen hadde avslått dette, og TVl-TONS

10 at det "aldri" skulle bli bygging på nabotomten. Saksøker var kjent med at saksøkte var hjemmelshaver til tomten, og saksøkers ektefelle gjorde mellom inngåelsen av kontrakten og overtakelsen undersøkelser opp mot kommunen vedrørende planene for friområdet, som han var særlig opptatt av. Opplysningene han fikk, ga ingen grunn til å tro at friområdet ville endre status, da fristen for innspill til reguleringsplan var utløpt og han ikke fikk opplysninger om at det var innkommet noen søknader. Saksøkte opplyste ikke til saksøker på noe tidspunkt at han ikke lenger hadde rådighet over friområdet, men at banken var den reelle eieren. Saksøkte opplyste heller ikke megler om dette. På bakgrunn av Glennas vitnemål i retten, er det på det rene at banken siden januar 2010, lenge før salget av Veibakken 14, forsøkte å få gnr. 80 bnr. 43 omregulert til næringsformål på bakgrunn av signaler fra kommunen om at dette ville være mulig. Den sendte banken brev til kommunen, hvor banken viste til den eksisterende søknaden om boligformål og endret denne til en søknad om omregulering til næringsformål. Saken ble behandlet i kommuneplanutvalget og ble besluttet utsatt til behandling Det ble da vedtatt at området skulle omreguleres til næringsvirksomhet. Endringen ble senere vedtatt av kommunestyret og inntatt i kommunens reguleringsplan. Det er uomtvistet at saksøker verken ble gjort kjent med bankens planer eller kommuneplanutvalgets vedtak om omregulering før overtakelsen av Veibakken 14. Retten legger til grunn at opplysninger om at nabotomten, friområdet, var vedtatt omregulert til næringsvirksomhet i kommuneplanutvalget, er en opplysning som saksøker, som kjøper av eiendommen, hadde grunn til å regne med at hun ville få. Videre finner retten at det forhold at naboeiendommen var på vei til å bli omregulert til næringsvirksomhet på tidspunktet for risikoens overgang, etter en objektiv vurdering er et avvik fra det avtalte. Spørsmålet blir dermed om dette avviket er vesentlig. Eiendomsmegler Eggum forklarte i retten at den høye prisen på Veibakken 14 var satt nettopp på grunn av eiendommens særlige kvaliteter når det gjaldt beliggenhet. Tilsvarende eneboliger med annen beliggenhet i området har, så vidt megler kjente til, ikke oppnådd tilsvarende høy pris. Megler var av den oppfatning at tomten var spesiell på grunn av at den var usjenert i nord og vest, slik som vektlagt i prospektet, og at dette også ble vektlagt av interessenter. En eventuell utbygging av friområdet ville ha særlig betydning for kvalitetene til Veibakken 14. Megler forklarte i retten at dersom megler eller saksøkte hadde kjent til opplysningene om omregulering, ville Veibakken 14 ikke kunne blitt markedsført slik den ble i forhold til TVl-TONS

11 beliggenhet. Usikkerheten knyttet til omregulering av nabotomten ville da måtte ha blitt opplyst om. Megler anslo i retten at verdireduksjonen vil være på til kroner, slik han også tidligere har avgitt uttalelse om. Denne vurderingen av reduksjonen er basert på at det på bakgrunn av kommuneplanvedtaket angående nabotomten er skapt en usikkerhet som den alminnelige kjøper vil vektlegge, uavhengig av kommunestyrets senere behandling. Også takstmann Rossavik har vurdert forholdet tilsvarende, og har anslått en verdireduksjon på til kroner. Han la særlig vekt på usikkerheten den alminnelige kjøper ville vektlegge knyttet til hvilke konsekvenser omreguleringen ville ha. Både lengden på en eventuell utbyggingsperiode, med de plager den vil medføre, og hvordan området ville bli utviklet var usikkerhetsfaktorer som påvirker salgssummen. Rossavik var klar på at han vurderte at Veibakken 14 hadde oppnådd en høy pris på grunn av den usjenerte beliggenheten. Retten er enig med vurderingene megler og takstmann har gjort, og finner at verdireduksjonen på Veibakken 14 er på minst kroner slik saken sto den , og for så vidt fremdeles står. Det er, slik retten ser det, ikke tvilsomt at forholdet rent beløpsmessig oppfyller kravene i avhendingsloven 3-9 annet punktum sett hen til kjøpesummen. Beløpskravet er et utgangspunkt for den helhetsvurderingen som må gjøres, slik som fremhevet i Rt s I tillegg må "tilhøva elles" tilsi at vesentlighetskravet i 3-9 annet punktum er oppfylt. Retten finner at de gjør det. Dette følger av en konkret vurdering, der også kjøpers og selgers forhold vektlegges. Det fremstår som klart for retten at en mulig fremtidig utbygging av gnr. 80 bnr. 43 vil være av vesentlig betydning for Veibakken 14. Veibakken 14 ligger høyt og fritt i boligområdet. Den aktuelle nabotomten, gnr. 80 bnr. 43, ligger noe høyere i områdene grensende inntil Veibakken 14, og en mulig utbygging vil påvirke både dens usjenerte beliggenhet og den meget nære tilgjengeligheten til friområde/skog. Usikkerheten som ble skapt ved vedtaket om omregulering i kommuneplanutvalget endrer utvilsomt en vesentlig kvalitet ved Veibakken 14. Saksøkte har i sin forklaring for retten hevdet at han ikke visste om bankens planer og prosessen i kommunen, og at han heller ikke hadde fått dette opplyst fra sin stesønn, banksjef Glenna, i perioden forut for overtakelsen av Veibakken 14. Retten finner imidlertid at saksøkte har holdt tilbake vesentlig informasjon for saksøker vedrørende omstendigheter knyttet til nabotomten. Saksøkte opplyste ikke saksøker om at banken allerede i 2008 hadde overtatt rådigheten over gnr. 80 bnr. 43. Videre holdt saksøkte TVl-TONS

12 tilbake opplysninger om at han hadde signert et skjøte på gnr. 80 bnr. 43 i banken. Dette skjøtet var utstedt til Middelborg AS og Christian Lundqvist, som begge driver med eiendomsutvikling, og lød på 2 millioner kroner - en høy pris for et område regulert til LNF. Videre opplyste ikke saksøkte om at han to dager etter kontraktsigneringen, , hadde signert nok et skjøte i banken. I tillegg kommer søknad om konsesjon på erverv av gnr. 80 bnr. 43 som er datert samme dag som det siste skjøtet, der det skriftlig fremgår at bankens plan er å forsøke å utvikle/omregulere eiendommen til næring. Dokumentet er signert saksøkte og Glenna. Saksøkte har hevdet at denne søknaden først ble signert i november 2010 og således er antedatert, og har i saksforberedelsen og i sin forklaring knyttet dette til at skjøte utstedt ble returnert fra Statens kartverk. Ifølge saksøktes forklaring skal kartverket ha bedt om at skjøtet ble antedatert. For øvrig kunne saksøkte i retten huske svært lite rundt prosessen og de aktuelle dokumentene. Også banksjef Glenna forklarte innledningsvis til retten det samme som forklaring på hvorfor dokumentet skulle ha blitt antedatert. Under forklaringen kom det imidlertid etter hvert frem at det var skjøtet utstedt som var blitt returnert av Statens kartverk, og det allerede Skjøtet av var ikke blitt sendt inn til Statens kartverk, i motsetning til det som tidligere ble hevdet i saken og det Glenna først forklarte. Det er videre ikke lagt frem dokumentasjon som støtter anførselen om antedatering, ei heller kommunens brev av støtter denne påstanden. Da også det skjøtet som ble signert ble "liggende" i banken, må retten når det gjelder søknaden om konsesjon ta utgangspunkt i dateringen som er påført dokumentet. Det foreligger for retten dermed ikke holdepunkter som gjør det sannsynlig at dokumentet er antedatert. Retten legger etter dette til grunn at saksøkte den også var kjent med konsesjonssøknaden. Alle disse forholdene måtte saksøkte forstå var av interesse for saksøker å få, særlig siden de hadde gitt uttrykk for at beliggenheten opp mot friluftsområdet var spesielt viktig for dem. Lojalitetsplikten i kontraktsforholdet tilsier at saksøkte skulle ha opplyst om de forhold han kjente til. Videre synes saksøkte bevisst å ha valgt å holde seg i uvisshet om forhold knyttet til nabotomten, hvilket i denne sammenheng fremstår som klart uaktsomt. Særlig sett hen til underskrivingen av skjøte og søknad om konsesjon måtte han ha forstått at banken ikke hadde lagt utvikling av gnr. 80 bnr. 43 på is. Saksøker og hennes ektefelle på sin side har gjort det som kan forventes av undersøkelser i forbindelse med kjøpet. Saksøkers ektefelle tok i perioden mellom kontraktsignering og overtakelsen kontakt med kommunen og etterspurte informasjon knyttet til friluftsområdet TVl-TONS

13 Kommunen utleverte verken søknaden av eller Videre undersøkte saksøkers ektefelle kommunens nettside for å oppdatere seg på statusen på innspill til ny reguleringsplan. Det fremkom ingen innspill av relevans for området, og saksøker slo seg til ro med det, idet fristen for innspill også var gått ut. Sett hen til saksøktes opplysning om sitt eierskap til nabotomten og hans uttalelser tilknyttet tomten var det, slik retten ser det, ingen grunn for saksøker til å foreta ytterligere undersøkelser. Saksøker har gjort det man kan forvente av en aktsom kjøper. For øvrig forklarte både saksøker og eiendomsmegler i retten at en opplysning fra saksøkte om at banken var den reelle eier av nabotomten ville medført videre undersøkelser i forhold til banken og dens planer fra deres side. Til sist kan også spørsmålet reises om saksøkte kan identifiseres med banken, som utvilsomt hadde kunnskap om prosessen med omregulering uten å informere saksøker om dette. Særlig aktuelt vil dette spørsmålet være idet salget av Veibakken 14 fremstår som "et frivillig tvangssalg", der banken var sterk involvert og også skulle godkjenne bud. Prisen som ble oppnådd gikk i sin helhet til banken til dekning av lån. Imidlertid er sakens resultat ikke avhengig av dette, og retten lar derfor være å gå nærmere inn på dette. Retten har etter dette kommet til at mangelen utvilsomt er vesentlig og at vilkårene i avhendingsloven 3-9 annet punktum er oppfylt, og retten går derfor ikke inn på om vilkårene i 3-7 og 3-8 er oppfylt. Det er ikke bestridt at saksøker har reklamert i tide overfor saksøkte. Saksøker har da krav på et forholdsmessig prisavslag, jf. avhendingsloven 4-12 første ledd. Prisavslaget settes skjønnsmessig til tomtens verdireduksjon som følge av vedtaket om omregulering i kommuneplanutvalget. De saksøkte har opplyst at eiendommen nå søkes omregulert til bolig, idet det ikke vil være regningssvarende å utvikle den til næring. Denne søknaden er etter det opplyste ikke behandlet i kommunen, og utfallet er uklart. Retten må således legge til grunn at tomten er regulert til næring. Kommunestyrets stadfestelse av kommuneplanutvalgets vedtak betyr at verdireduksjonen er varig, idet retten ikke har fått noen opplysninger om at regulering tilbake til LNF-område er aktuelt. Det er dermed ikke mulig å rette mangelen, jf. avhendingsloven 4-12 annet ledd. Basert på uttalelsene fra megler og takstmann, jf. ovenfor, finner retten at prisavslaget skjønnsmessig settes til kroner. Saksøker har krevd forsinkelsesrente i medhold av forsinkelsesrenteloven 2. Påkrav ble fremsatt i brev av , og renten løper fra 30 dager senere, altså fra TVl-TONS

14 Saksøker har videre påstått erstatning for utlegg til takstmann og megler, jf.. avhendingsloven 4-14, jf Disse er imidlertid av saksøker kun tatt med i sakskostnadsoppgaven, og retten behandler disse utgiftene der. Saksomkostninger Etter tvisteloven 20-2 første og annet ledd har en part som har fått medhold fullt ut eller i det vesentlige krav på full erstatning for sine sakskostnader fra motparten. Saksøker har nedlagt påstand om prisavslag fastsatt etter rettens skjønn. Retten har gitt saksøker fullt ut medhold i påstanden. Saksøkers prosessfullmektig, advokat Glenn Ulrik Halvorsen, har i fremlagt sakskostnadsoppave av krevd dekt salær med kroner inkludert rettens gebyr og utgifter til vitneførsel. Salæret utgjør kroner og merverdiavgift er på kroner. Rettens gebyr er kroner. Saksøkte har kommet med innvendinger mot kostnadsoppgaven, idet kravet anses å være for høyt. Det er særlig vist til arbeidet utført til og med stevning. Videre vises det til at egen sakskostnadsoppgave er på totalt kroner inklusive mva., hvilket medfører at saksøker kostnadsoppgave er nær tre ganger så høy som egen oppgave. Av tvisteloven 20-5 første ledd angis det at full erstatning er sakskostnader som skal dekke alle partens "nødvendige kostnader" ved saken. Ved vurderingen av om kostandene har vært nødvendige skal det legges vekt på om det ut fra betydningen av saken har vært rimelig å pådra dem. I denne saken varte rettsmøtet en dag. Saksøker har inngitt en stevning på seks sider, for øvrig ingen prosesskriv. Det er mottatt sluttinnlegg fra saksøker i anledning saken. Det fremstår for retten at saksøker har lagt ned mer arbeid enn saken foranlediget og som er rimelig å belaste motparten. Retten finner skjønnsmessig at kroner eksklusiv mva. av advokat Halvorsens arbeid er nødvendige utgifter som har vært rimelige å pådra. Etter dette skal saksøker ha dekt salær til advokat Halvorsen med kroner, som inkludert mva. utgjør kroner, og utgifter til vitner med kroner samt rettens gebyr med kroner. International Insurance Company of Hannover Limited og Jahn Johansen må således, in solidum, betale saksøkers sakskostnader med totalt kroner. Betalingsfristen er to uker fra forkynnelsen av denne dom, jf.. tvisteloven Hva gjelder renter av sakskostnadsbeløpet, vises det til tvangsloven 4-1 tredje ledd TVl-TONS

15 DOMSSLUTNING 1. Jahn Johansen og International Insurance Company of Hannover Limited dømmes til innen 2 - to - uker fra dommens forkynnelse å betale femhundretusen - kroner til Berit Enger Sveberg med tillegg av lovens forsinkelsesrente fra og med 3. september Jahn Johansen og International Insurance Company of Hannover Limited dømmes til innen 2 - to - uker fra dommens forkynnelse å erstatte Berit Enger Svebergs sakskostnader på etthundreogtjueentusenåttehundre - kroner. Rettledning om ankeadgangen i sivile saker vedlegges. Rett kop; bekreftes Sign.: Tønsberg ti TVl-TONS

16 Rettledning om ankeadgangen i sivile saker Reglene i tvisteloven kapitler 29 og 30 om anke til lagmannsretten og Høyesterett regulerer den adgangen partene har til å få avgjørelser overprøvd av høyere domstol. Tvisteloven har noe ulike regler for anke over dommer, anke over kjennelser og anke over beslutninger. Ankefristen er en måned fra den dagen avgjørelsen ble forkynt eller meddelt, hvis ikke noe annet er uttrykkelig bestemt av retten. Den som anker må betale behandlingsgebyr. Den domstolen som har avsagt avgjørelsen kan gi nærmere opplysning om størrelsen på gebyret og hvordan det skal betales. Anke til lagmannsretten over dom i tingretten Lagmannsretten er ankeinstans for tingrettens avgjørelser. En dom fra tingretten kan ankes på grunn av feil i bedømmelsen av faktiske forhold, rettsanvendelsen, eller den saksbehandlingen som ligger til grunn for avgjørelsen. Tvisteloven oppstiller visse begrensninger i ankeadgangen. Anke over dom i sak om formuesverdi tas ikke under behandling uten samtykke fra lagmannsretten hvis verdien av ankegjenstanden er under kroner. Ved vurderingen av om samtykke skal gis skal det blant annet tas hensyn til sakens karakter, partenes behov for overprøving, og om det synes å være svakheter ved den avgjørelsen som er anket eller ved behandlingen av saken. I tillegg kan anke - uavhengig av verdien av ankegjenstanden - nektes fremmet når lagmannsretten finner det klart at anken ikke vil føre fram. Slik nekting kan begrenses til enkelte krav eller enkelte ankegrunner. Anke framsettes ved skriftlig ankeerklæring til den tingretten som har avsagt avgjørelsen. Selvprosederende parter kan inngi anke muntlig ved personlig oppmøte i tingretten. Retten kan tillate at også prosessfullmektiger som ikke er advokater inngir muntlig anke. I ankeerklæringen skal det særlig påpekes hva som bestrides i den avgjørelsen som ankes, og hva som i tilfelle er ny faktisk eller rettslig begrunnelse eller nye bevis. Ankeerklæringen skal angi: ankedomstolen navn og adresse på parter, stedfortredere og prosessfullmektiger hvilken avgjørelse som ankes om anken gjelder hele avgjørelsen eller bare deler av den det krav ankesaken gjelder, og en påstand som angir det resultatet den ankende parten krever de feilene som gjøres gjeldende ved den avgjørelsen som ankes den faktiske og rettslige begrunnelse for at det foreligger feil de bevisene som vil bli ført grunnlaget for at retten kan behandle anken dersom det har vært tvil om det den ankende parts syn på den videre behandlingen av anken Anke over dom avgjøres normalt ved dom etter muntlig forhandling i lagmannsretten. Ankebehandlingen skal konsentreres om de delene av tingrettens avgjørelse som er omtvistet og tvilsomme når saken står for lagmannsretten TVl-TONS

17 Anke til lagmannsretten over lgennelser og beslutninger i tingretten Som hovedregel kan en kjennelse ankes på grunn av feil i bevisbedømmelsen, rettsanvendelsen eller saksbehandlingen. Men dersom kjennelsen gjelder en saksbehandlingsavgjørelse som etter loven skal treffes etter et skjønn over hensiktsmessig og forsvarlig behandling, kan avgjørelsen for den skjønnsmessige avveiningen bare angripes på det grunnlaget at avgjørelsen er uforsvarlig eller klart urimelig. En beslutning kan bare ankes på det grunnlaget at retten har bygd på en uriktig generell lovforståelse av hvilke avgjørelser retten kan treffe etter den anvendte bestemmelsen, eller på at avgjørelsen er åpenbart uforsvarlig eller urimelig. Kravene til innholdet i ankeerklæringen er som hovedregel som for anke over dommer. Etter at tingretten har avgjort saken ved dom, kan tingrettens avgjørelser over saksbehandlingen ikke ankes særskilt. I et slikt tilfelle kan dommen isteden ankes på grunnlag av feil i saksbehandlingen. Anke over kjennelser og beslutninger settes fram for den tingretten som har avsagt avgjørelsen. Anke over kjennelser og beslutninger avgjøres normalt ved kjennelse etter ren skriftlig behandling i lagmannsretten. Anke til Høyesterett Høyesterett er ankeinstans for lagmannsrettens avgjørelser. Anke til Høyesterett over dommer krever alltid samtykke fra Høyesteretts ankeutvalg. Slikt samtykke skal bare gis når anken gjelder spørsmål som har betydning utenfor den foreliggende saken, eller det av andre grunner er særlig viktig å få saken behandlet av Høyesterett. - Anke over dommer avgjøres normalt etter muntlig forhandling. Høyesteretts ankeutvalg kan nekte åta til behandling anker over kjennelser og beslutninger dersom de ikke reiser spørsmål av betydning utenfor den foreliggende saken, og heller ikke andre hensyn taler for at anken bør prøves, eller den i det vesentlige reiser omfattende bevisspørsmål. Når en anke over kjennelser og beslutninger i tingretten er avgjort ved kjennelse i lagmannsretten, kan avgjørelsen som hovedregel ikke ankes videre til Høyesterett. Anke over lagmannsrettens kjennelse og beslutninger avgjøres normalt etter skriftlig behandling i Høyesteretts ankeutvalg TVl-TONS

GULATING LAGMANNSRETT

GULATING LAGMANNSRETT GULATING LAGMANNSRETT KJENNELSE Avsagt: Saksnr.: 07.11.2012 i Gulating lagmannsrett, 12-027723ASD-GULA/AVD2 Dommere: Magni Elsheim Rolf Strøm Carl Petter Martinsen Ankende part Sos Rasisme Ankemotpart

Detaljer

KONGSBERG TINGRETT KJENNELSE i Kongsberg tingrett, mot. Kirsten Leikny Femundsenden

KONGSBERG TINGRETT KJENNELSE i Kongsberg tingrett, mot. Kirsten Leikny Femundsenden KONGSBERG TINGRETT KJENNELSE Avsagt: Sak nr.: Dommer: Saken gjelder: 11.11.2014 i Kongsberg tingrett, 12-138194TVA-KONG Benita Tjørn Tvangssalg fast eiendom Ørland Sparebank Inkassotjenester AS mot Kirsten

Detaljer

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: mot

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: mot OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: 18.11.2011 i Oslo tingrett 11-162476TVI-OTIR/07 Dommer: Dommerfullmektig Bård Skeie Hagen Saken gjelder: Kontrollavgift Erik Halfdan Vasquez Pedersen mot

Detaljer

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 22.09.2009 i Oslo tingrett, Saksnr.: 09-085260TVI-OTIR/01. Dommer: Saken gjelder: avgjørelse

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 22.09.2009 i Oslo tingrett, Saksnr.: 09-085260TVI-OTIR/01. Dommer: Saken gjelder: avgjørelse OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: 22.09.2009 i Oslo tingrett, 09-085260TVI-OTIR/01 Tingrettsdommer Ingmar Nestor Nilsen Saken gjelder: Klage på Likestillings- og diskrimineringsnemndas

Detaljer

OSLO TINGRETT KJENNELSE i Oslo tingrett, TVI-OTIR/01. Tingrettsdommer Finn Eilertsen

OSLO TINGRETT KJENNELSE i Oslo tingrett, TVI-OTIR/01. Tingrettsdommer Finn Eilertsen OSLO TINGRETT KJENNELSE Avsagt: Sak nr.: Dommer: Saken gjelder: 10.03.2017 i Oslo tingrett, 16-199370TVI-OTIR/01 Tingrettsdommer Finn Eilertsen Gyldigheten av eiendomsskatten i Oslo kommune Huseiernes

Detaljer

_:,gl~i~13!#) ~ tfaug 2014 NORD-TROMS TINGRETT MOTTATT. 06.08.2014 i Nord-Troms tingrett, Avsagt: 14-072088TVA-NHER. Sak nr.:

_:,gl~i~13!#) ~ tfaug 2014 NORD-TROMS TINGRETT MOTTATT. 06.08.2014 i Nord-Troms tingrett, Avsagt: 14-072088TVA-NHER. Sak nr.: MOTTATT tfaug 2014 NORD-TROMS TINGRETT _:,gl~i~13!#) ~ Avsagt: Sak nr.: Dommer: Saken gjelder: 06.08.2014 i Nord-Troms tingrett, 14-072088TVA-NHER Tingrettsdommer Morten Berg Klage i sak vedrørende besittelsestakeise

Detaljer

OSLO TINGRETT. 06.04.2011 i Oslo tingrett, 10-199121TVI-OTIR/06

OSLO TINGRETT. 06.04.2011 i Oslo tingrett, 10-199121TVI-OTIR/06 OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: 06.04.2011 i Oslo tingrett, 10-199121TVI-OTIR/06 Dommerfullmektig Camilla Rydgren Meland Saken gjelder: Tvist om gjennomføringsbonus gir grunnlag

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT -----KJENNELSE --- --- Avsagt: 19.08.2011 Saksnr.: Dommere: 11-130732SAK-BORG/04 Lagdommer Lagdommer Lagdommer Mette D. Trovik Hans-Petter Jahre Cecilie Østensen Ankende part Erik

Detaljer

ALSTAHAUG TINGRETT. 17.08.2015 i Alstahaug tingrett, Sandnessjøen 15-079550TVI-ALST/ Dommerfullmektig Tarjei Hugaas

ALSTAHAUG TINGRETT. 17.08.2015 i Alstahaug tingrett, Sandnessjøen 15-079550TVI-ALST/ Dommerfullmektig Tarjei Hugaas ALSTAHAUG TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 17.08.2015 i Alstahaug tingrett, Sandnessjøen 15-079550TVI-ALST/ Dommer: Dommerfullmektig Tarjei Hugaas Saken gjelder: Overprøving av forliksrådets dom i tvist om

Detaljer

OSLO BYFOGDEMBETE KJENNELSE. Avsagt: 15. mars Dommer Terje Reinholt Johansen. Begjæring om tvangsfullbyrdelse

OSLO BYFOGDEMBETE KJENNELSE. Avsagt: 15. mars Dommer Terje Reinholt Johansen. Begjæring om tvangsfullbyrdelse OSLO BYFOGDEMBETE KJENNELSE Avsagt: 15. mars 2013 Sak nr.: Dommer: Saken gjelder: 12-163942TVA-OBYF/1 Dommer Terje Reinholt Johansen Begjæring om tvangsfullbyrdelse Ann-Peggy Dalehaug Jan Dalehaug Advokat

Detaljer

HALDEN TINGRETT KJENNELSE. 08.05.2013 i Halden tingrett, Tingrettsdommer Anne Kristin Uhre. Krav om omgjøring av innsynsbeslutning.

HALDEN TINGRETT KJENNELSE. 08.05.2013 i Halden tingrett, Tingrettsdommer Anne Kristin Uhre. Krav om omgjøring av innsynsbeslutning. Kan ikke vise det koblede bildet. Filen kan være flyttet, ha fått nytt navn eller være slettet. Kontroller at koblingen peker til riktig fil og plassering. HALDEN TINGRETT KJENNELSE Avsagt: Saksnr.: Dommer:

Detaljer

SUNNMØRE TINGRETT KJENNELSE. Avsagt: 20. desember Sak nr.: TVA-SUMO. Dommer: Dommerfullmektig Thomas Aa Rasmussen

SUNNMØRE TINGRETT KJENNELSE. Avsagt: 20. desember Sak nr.: TVA-SUMO. Dommer: Dommerfullmektig Thomas Aa Rasmussen SUNNMØRE TINGRETT KJENNELSE Avsagt: Sak nr.: Dommer: Saken gjelder: 20. desember 2013 Dommerfullmektig Thomas Aa Rasmussen Annen tvangsfullbyrdelse Norsk Rikskringkasting AS Advokat Kari Anne Lang-Ree

Detaljer

OSLO TINGRETT DOM i Oslo tingrett, TVI-OTIR/03. Tingrettsdommer Kim Heger. Krav om fastsettelsesdom for krenkelse av EMK

OSLO TINGRETT DOM i Oslo tingrett, TVI-OTIR/03. Tingrettsdommer Kim Heger. Krav om fastsettelsesdom for krenkelse av EMK OSLO TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 26.08.2015 i Oslo tingrett, 15-035851TVI-OTIR/03 Dommer: Tingrettsdommer Kim Heger Saken gjelder: Krav om fastsettelsesdom for krenkelse av EMK Marius Reikerås mot Tilsynsrådet

Detaljer

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: mot

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: mot OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: 09.12.2011 i Oslo tingrett, 11-143765TVI-OTIR/01 Dommer: Tingrettsdommer Finn Eilertsen Saken gjelder: Krav om erstatning på culpagrunnlag Hans Christian

Detaljer

BERGEN TINGRETT KJENNELSE i Bergen tingrett, TVA-BERG/3. Dommerfullmektig Gard-Håvard Røren Sem-Onarheim

BERGEN TINGRETT KJENNELSE i Bergen tingrett, TVA-BERG/3. Dommerfullmektig Gard-Håvard Røren Sem-Onarheim BERGEN TINGRETT KJENNELSE Avsagt: Sak nr.: Dommer: Saken gjelder: 12.12.2018 i Bergen tingrett, 18-131566TVA-BERG/3 Dommerfullmektig Gard-Håvard Røren Sem-Onarheim Begjæring om tvangssalg Advokatfirmaet

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 13. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Skoghøy og Bårdsen i

NORGES HØYESTERETT. Den 13. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Skoghøy og Bårdsen i NORGES HØYESTERETT Den 13. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Skoghøy og Bårdsen i HR-2011-00979-U, (sak nr. 2011/739), sivil sak, anke over kjennelse: Bergen

Detaljer

HÅLOGALAND LAGMANNSRETT

HÅLOGALAND LAGMANNSRETT HÅLOGALAND LAGMANNSRETT BESLUTNING OG KJENNELSE Avsagt: 21.09.2017 Saksnr.: Dommere: 17-124909ASD-HALO Lagdommer Lagmann Lagdommer Henriette Nazarian Dag Nafstad Synnøve Nordnes Ankende part Ankemotpart

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 17. desember 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Falkanger og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 17. desember 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Falkanger og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 17. desember 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Falkanger og Normann i HR-2013-02613-U, (sak nr. 2013/1975), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

OSLO TINGRETT KJENNELSE. 19.02.2013 i Oslo tingrett, 12-142818TVI-OTIR/02. Tingrettsdommer Knut Kleppestø. mot. Advokat Erik Keiserud

OSLO TINGRETT KJENNELSE. 19.02.2013 i Oslo tingrett, 12-142818TVI-OTIR/02. Tingrettsdommer Knut Kleppestø. mot. Advokat Erik Keiserud OSLO TINGRETT KJENNELSE Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: 19.02.2013 i Oslo tingrett, 12-142818TVI-OTIR/02 Tingrettsdommer Knut Kleppestø Erstatningskrav Petromena ASA Advokat Peter Simonsen mot

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 2. februar 2018 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Arntzen i

NORGES HØYESTERETT. Den 2. februar 2018 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Arntzen i NORGES HØYESTERETT Den 2. februar 2018 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Arntzen i HR-2018-203-U, (sak nr. 2017/2225), sivil sak, anke over kjennelse: A B (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 12. februar 2018 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Normann og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 12. februar 2018 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Normann og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 12. februar 2018 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Normann og Bergsjø i HR-2018-267-U, (sak nr. 2018/86), sivil sak, anke over kjennelse: I. LF

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 24. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Indreberg og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 24. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Indreberg og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 24. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Indreberg og Normann i HR-2012-02013-U, (sak nr. 2012/1569), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 22. juli 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Kallerud i

NORGES HØYESTERETT. Den 22. juli 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Kallerud i NORGES HØYESTERETT Den 22. juli 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Kallerud i HR-2014-01530-U, (sak nr. 2014/1193), sivil sak, anke over kjennelse: A B (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 1. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Øie og Normann i. (advokat Janne Larsen)

NORGES HØYESTERETT. Den 1. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Øie og Normann i. (advokat Janne Larsen) NORGES HØYESTERETT Den 1. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Øie og Normann i HR-2013-00475-U, (sak nr. 2013/250), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat Janne

Detaljer

FROSTATING LAGMANNSRETT

FROSTATING LAGMANNSRETT FROSTATING LAGMANNSRETT KJENNELSE Avsagt: Saksnr.: 18.08.2015 i Frostating Iagmannsrett 15-O61394ASK-FROS Dommere: Lagdommer Lagdommer Lagdommer Sverre Erik Jebens Knut Røstum Roger Faanes Sandhaug AS

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 30. august 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Berglund i

NORGES HØYESTERETT. Den 30. august 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Berglund i NORGES HØYESTERETT Den 30. august 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Berglund i HR-2017-1653-U, (sak nr. 2017/858) og (sak nr. 2017/1464), sivil sak, anke

Detaljer

FOLLO TINGRETT. Dommer: Tingrettsdommer Kari Willoughby. Urettmessig bruk av personbilde - krav om erstatning og oppreisning

FOLLO TINGRETT. Dommer: Tingrettsdommer Kari Willoughby. Urettmessig bruk av personbilde - krav om erstatning og oppreisning FOLLO TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 21.01.2013 i Follo tingrett, Ski 12-116173TVI-FOLL Dommer: Tingrettsdommer Kari Willoughby Saken gjelder: Urettmessig bruk av personbilde - krav om erstatning og oppreisning

Detaljer

AGDER LAGMANNSRETT -----KJENNELSE Avsagt: i Agder lagmannsrett, Saksnr.: ASD-ALAG. Dommere:

AGDER LAGMANNSRETT -----KJENNELSE Avsagt: i Agder lagmannsrett, Saksnr.: ASD-ALAG. Dommere: AGDER LAGMANNSRETT -----KJENNELSE --- --- Avsagt: Saksnr.: 26.07.2010 i Agder lagmannsrett, 09-196152ASD-ALAG Dommere: Lagdommer Lagdommer Lagdommer Erik Holth Rune Jensen Karl-Einar Knudsen Ankende part

Detaljer

OSLO BYFOGDEMBETE KJENNELSE. 07.09.2015 i Oslo byfogdembete, Oslo tinghus 15-133844TVI-OBYF/1. Dommerfullmektig Sofie Vikse

OSLO BYFOGDEMBETE KJENNELSE. 07.09.2015 i Oslo byfogdembete, Oslo tinghus 15-133844TVI-OBYF/1. Dommerfullmektig Sofie Vikse OSLO BYFOGDEMBETE KJENNELSE Avsagt: Sak nr.: Dommer: Saken gjelder: 07.09.2015 i Oslo byfogdembete, Oslo tinghus 15-133844TVI-OBYF/1 Dommerfullmektig Sofie Vikse Midlertidig forføyning Oslo International

Detaljer

Finansklagenemnda Eierskifte

Finansklagenemnda Eierskifte Finansklagenemnda Eierskifte Uttalelse FinKN-2015-350 30.9.2015 International Insurance Company of Hannover Limited Eierskifteforsikring lov om avhending av fast eigedom (avh.l.) Deler av opparbeidet tomt

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 4. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Webster og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 4. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Webster og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 4. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Webster og Bull i HR-2012-00031-U, (sak nr. 2011/1890), sivil sak, anke over kjennelse: Stiftelsen

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 23. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Noer i

NORGES HØYESTERETT. Den 23. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Noer i NORGES HØYESTERETT Den 23. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Noer i HR-2011-02175-U, (sak nr. 2011/1850), sivil sak, anke over kjennelse: Frank Johansen

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 19. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 19. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 19. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Bull i HR-2012-00143-U, (sak nr. 2011/1859), sivil sak, anke over kjennelse: A B (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 5. desember 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Falch og Bergh i DOM:

NORGES HØYESTERETT. Den 5. desember 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Falch og Bergh i DOM: NORGES HØYESTERETT Den 5. desember 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Falch og Bergh i HR-2016-2480-U, (sak nr. 2016/2089), sivil sak, anke over dom: Jon Eilif Orrem

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 12. juli 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Skoghøy og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 12. juli 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Skoghøy og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 12. juli 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Skoghøy og Bergsjø i HR-2016-01587-U, (sak nr. 2016/1266), sivil sak, anke over kjennelse: I.

Detaljer

-=--~------------------------------------------------

-=--~------------------------------------------------ r. gjeringsadvokaten o 7 JAN 1013 OSLO TINGRETT -=--~------------------------------------------------ Avsagt: 04.01.2013 i Oslo tingrett, Saksnr.: 12-048326TVI-OTIR/07 Dommer: Tingrettsdommer Dagfinn Grønvik

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 14. oktober 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Falkanger og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 14. oktober 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Falkanger og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 14. oktober 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Falkanger og Normann i HR-2011-01941-U, (sak nr. 2011/1570), sivil sak, anke over kjennelse: Dagfinn

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT Avsagt: 02.12.2009 Saksnr.: Dommere: 09-1 72806ASK-BORG104 Lagdommer Lagdommer Lagdommer Petter Chr. Sogn Jargen F. Brunsvig Espen Bergh Ankende part Anne-Karina Hyggen Amland Ankernotpart

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2016/2259), sivil sak, anke over dom, C (advokat Johan G. Bernander til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2016/2259), sivil sak, anke over dom, C (advokat Johan G. Bernander til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 31. mai 2017 avsa Høyesterett dom i HR-2017-1073-A, (sak nr. 2016/2259), sivil sak, anke over dom, A B Protector Forsikring ASA (advokat Jarl R. Henstein) mot C D (advokat Johan

Detaljer

GULATING LAGMANNSRETT

GULATING LAGMANNSRETT GULATING LAGMANNSRETT KJENNELSE Avsagt: Saksnr.: 16.05.2012 i Gulating lagmannsrett, 12-059336ASK-GULA/AVD2 Dommere: Lagdommer Lagdommer Lagdommer Nina Cath Noss Rannveig Sjøvoll Rolf Strøm Ankende part

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 10. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 10. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 10. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i HR-2011-00945-U, (sak nr. 2011/619), sivil sak, anke over kjennelse: Abderrazek

Detaljer

OSLO TINGRETT. Tingrettsdommer Ingmar Nestor Nilsen

OSLO TINGRETT. Tingrettsdommer Ingmar Nestor Nilsen OSLO TINGRETT KJENNELSE Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: 05.12.2017 i Oslo tingrett, 17-173396TVI-OTIR/01 Tingrettsdommer Ingmar Nestor Nilsen Krav om midlertidig forføyning for gjenåpning av konti,

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Bull i HR-2014-02508-U, (sak nr. 2014/2096), sivil sak, anke over kjennelse: Staten

Detaljer

STAVANGER TINGRETT FRAVÆRSDOM. 07.11.2014 i Stavanger tingrett, Tingrettsdommer Rune Høgberg. mot. Johannes Lunde

STAVANGER TINGRETT FRAVÆRSDOM. 07.11.2014 i Stavanger tingrett, Tingrettsdommer Rune Høgberg. mot. Johannes Lunde STAVANGER TINGRETT FRAVÆRSDOM Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: 07.11.2014 i Stavanger tingrett, 14-109385TVI-STAV Tingrettsdommer Rune Høgberg Erstatningskrav Måsen Eiendom AS Konkursbo Norsk Båtsenter

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 13. mai 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Webster og Arntzen i

NORGES HØYESTERETT. Den 13. mai 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Webster og Arntzen i NORGES HØYESTERETT Den 13. mai 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Webster og Arntzen i HR-2015-01038-U, (sak nr. 2015/783), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. mellom. Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger)

KJØPEKONTRAKT. mellom. Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger) KJØPEKONTRAKT mellom Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger) og Drøbak Montesorri Stiftelse Organisasjonsnr. 985 039 860 (heretter kalt kjøper) Sign:. Sign.. 1. SALGSOBJEKTET

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/832), sivil sak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) (advokat Olav Dybsjord til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/832), sivil sak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) (advokat Olav Dybsjord til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 17. november 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-02146-A, (sak nr. 2011/832), sivil sak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot B (advokat Olav Dybsjord til prøve) S

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 9. august 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matningsdal og Bull i DOM:

NORGES HØYESTERETT. Den 9. august 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matningsdal og Bull i DOM: NORGES HØYESTERETT Den 9. august 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matningsdal og Bull i HR-2013-01663-U, (sak nr. 2013/1162), sivil sak, anke over dom: Skien Papirindustri

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 16. september 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Webster og Noer i

NORGES HØYESTERETT. Den 16. september 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Webster og Noer i NORGES HØYESTERETT Den 16. september 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Webster og Noer i HR-2011-01735-U, (sak nr. 2011/1354), sivil sak, anke over kjennelse: Arild

Detaljer

OSLO TINGRETT DOM. 07.02.2012 i Oslo tingrett, 11-187261TVI-OTIR/01. Dommer: Dommerfullmektig Christian Backe. mot

OSLO TINGRETT DOM. 07.02.2012 i Oslo tingrett, 11-187261TVI-OTIR/01. Dommer: Dommerfullmektig Christian Backe. mot OSLO TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 07.02.2012 i Oslo tingrett, 11-187261TVI-OTIR/01 Dommer: Dommerfullmektig Christian Backe Saken gjelder: Tvist om fakturaer Abcenergy AS Advokat Knut Rein Carlsen mot

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 26. mars 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 26. mars 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 26. mars 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Endresen og Matheson i HR-2015-00682-U, (sak nr. 2015/95), straffesak, anke over dom: I. A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 13. september 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Webster, Falkanger og Kallerud i

NORGES HØYESTERETT. Den 13. september 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Webster, Falkanger og Kallerud i NORGES HØYESTERETT Den 13. september 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Webster, Falkanger og Kallerud i HR-2013-01965-U, (sak nr. 2013/1195), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 30. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Bull og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 30. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Bull og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 30. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Bull og Bergsjø i HR-2012-02033-U, (sak nr. 2012/1743), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

OSLO TINGRETT DOM i Oslo tingrett, TVI-OTIR/01. Dommer: Dommerfullmektig Pernille Wold m/ alm. flm.

OSLO TINGRETT DOM i Oslo tingrett, TVI-OTIR/01. Dommer: Dommerfullmektig Pernille Wold m/ alm. flm. OSLO TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 10.10.2016 i Oslo tingrett, 16-104132TVI-OTIR/01 Dommer: Dommerfullmektig Pernille Wold m/ alm. flm. Saken gjelder: Krav om prisavslag ved kjøp av bolig Andreas Moxnes

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 12. januar 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Utgård og Indreberg i

NORGES HØYESTERETT. Den 12. januar 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Utgård og Indreberg i NORGES HØYESTERETT Den 12. januar 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Utgård og Indreberg i HR-2015-00067-U, (sak nr. 2014/1941), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 19. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 19. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 19. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i HR-2011-01014-U, (sak nr. 2011/629), sivil sak, anke over kjennelse: Hadeland Montasje

Detaljer

NEDRE TELEMARK TINGRETT

NEDRE TELEMARK TINGRETT NEDRE TELEMARK TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: Den 12. desember 2017 i Nedre Telemark tingrett 17-106279TVI-NETE Dommer: Tingrettsdommer Øyvind Haugen Saken gjelder: Pengekrav/erstatning Bank Norwegian AS

Detaljer

BOLIGKJØPERFORSIKRING

BOLIGKJØPERFORSIKRING BOLIGKJØPERFORSIKRING FORSIKRING ER LIKE VIKTIG NÅR DU KJØPER BOLIG SOM NÅR DU SELGER BOLIGKJØPERFORSIKRING HVA ER DET? Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen man gjør i

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 26. august 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Skoghøy og Falkanger i

NORGES HØYESTERETT. Den 26. august 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Skoghøy og Falkanger i NORGES HØYESTERETT Den 26. august 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Skoghøy og Falkanger i HR-2013-01780-U, (sak nr. 2013/1141), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 12. februar 2018 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bergsjø og Berglund i D O M :

NORGES HØYESTERETT. Den 12. februar 2018 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bergsjø og Berglund i D O M : NORGES HØYESTERETT Den 12. februar 2018 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bergsjø og Berglund i HR-2018-266-U, (sak nr. 2018/134), sivil sak, anke over dom: I. Jon Eilif

Detaljer

SØRE SUNNMØRE TINGRETT

SØRE SUNNMØRE TINGRETT SØRE SUNNMØRE TINGRETT ~L.- _ Avsagt: Saksnr.: 25.06.2009 i Søre Sunnmøre tingrett, 09-038791 TVI-SOSU Dommer: Sorenskriver Ingolv Joa Saken gjelder: Tvist om kjøp av campingvogn - småkravsprosess KJØPER

Detaljer

Den 27. mai 2019 ble det av Høyesteretts ankeutvalg med dommerne Webster, Falch og Bergh i

Den 27. mai 2019 ble det av Høyesteretts ankeutvalg med dommerne Webster, Falch og Bergh i Den 27. mai 2019 ble det av Høyesteretts ankeutvalg med dommerne Webster, Falch og Bergh i, sivil sak, anke over beslutning: X kommune (Kommuneadvokaten i X v/advokat Tor Erling Nordstad) mot A B (advokat

Detaljer

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- 05.11.2010 i Oslo tingrett, 10-055970TVI-OTIR/07. Dommer: Gyldigheten av Markedsrådets vedtak. mot

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- 05.11.2010 i Oslo tingrett, 10-055970TVI-OTIR/07. Dommer: Gyldigheten av Markedsrådets vedtak. mot OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: 05.11.2010 i Oslo tingrett, 10-055970TVI-OTIR/07 Dommerfullmektig Anette Tandberg Saken gjelder: Gyldigheten av Markedsrådets vedtak Telinet Energi

Detaljer

BOLIGKJØPERFORSIKRING

BOLIGKJØPERFORSIKRING BOLIGKJØPERFORSIKRING FORSIKRING ER LIKE VIKTIG NÅR DU KJØPER BOLIG SOM NÅR DU SELGER Boligkjøperforsikring hva er det? Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen man gjør i

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 15. mai 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 15. mai 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 15. mai 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Bull i HR-2013-01028-U, (sak nr. 2013/565), sivil sak, anke over kjennelse: Opplysningsvesenets

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/208), straffesak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/208), straffesak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 28. juni 2012 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2012-01332-A, (sak nr. 2012/208), straffesak, anke over kjennelse, A AS (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

OSLO TINGRETT KJENNELSE. 10.02.2014 i Oslo tingrett, 12-040689TVI-OTIR/04. Tingrettsdommer Torbjørn Breistrand. Steingrim Wolland.

OSLO TINGRETT KJENNELSE. 10.02.2014 i Oslo tingrett, 12-040689TVI-OTIR/04. Tingrettsdommer Torbjørn Breistrand. Steingrim Wolland. OSLO TINGRETT KJENNELSE Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: 10.02.2014 i Oslo tingrett, 12-040689TVI-OTIR/04 Tingrettsdommer Torbjørn Breistrand Krav om sikkerhetsstillelse Steingrim Wolland mot Arnt

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2009/1001), sivil sak, anke over beslutning, A (advokat Bendik Falch-Koslung til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2009/1001), sivil sak, anke over beslutning, A (advokat Bendik Falch-Koslung til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 4. mars 2010 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2010-00405-A, (sak nr. 2009/1001), sivil sak, anke over beslutning, A B (advokat Bendik Falch-Koslung til prøve) mot X kommune (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-00378-A, (sak nr. 2015/1444), sivil sak, anke over dom, (advokat Kristoffer Wibe Koch til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-00378-A, (sak nr. 2015/1444), sivil sak, anke over dom, (advokat Kristoffer Wibe Koch til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 17. februar 2016 avsa Høyesterett dom i HR-2016-00378-A, (sak nr. 2015/1444), sivil sak, anke over dom, Repstad Anlegg AS (advokat Are Hunskaar) mot Arendal kommune (advokat Kristoffer

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7578 31.12.2008 If Skadeforsikring AS RETTSHJELP

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7578 31.12.2008 If Skadeforsikring AS RETTSHJELP FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7578 31.12.2008 If Skadeforsikring AS RETTSHJELP Retten reduserte salærkrav opprinnelig salærkrav krevd dekket - FAL 4-10. Sikrede var part i tvist som gjaldt krav om

Detaljer

Personskadeerstatning

Personskadeerstatning Oslo tingrett Personskadeerstatning - allmennprosess - Retningslinjer for behandling av personskadeerstatningssaker. For pasientskadesaker gjelder retningslinjene så langt de passer. Januar 2009 Plikter

Detaljer

Vadsø,22. mars 2012. Side 1 av 31

Vadsø,22. mars 2012. Side 1 av 31 Vadsø,22. mars 2012 Side 1 av 31 Vadsø,22. mars 2012 Side 2 av 31 Vadsø,22. mars 2012 Side 3 av 31 Vadsø,22. mars 2012 Side 4 av 31 Vadsø,22. mars 2012 Side 5 av 31 Vadsø,22. mars 2012 Side 6 av 31 Vadsø,22.

Detaljer

Norges Høyesterett - HR A

Norges Høyesterett - HR A Side 1 av 6 Utskrift fra Lovdata - 22:18 Norges Høyesterett - HR-2017-1073-A Instans Dato 2017-05-31 Publisert Stikkord Sammendrag Saksgang Parter Forfatter Norges Høyesterett - Dom HR-2017-1073-A Fast

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Endresen og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Endresen og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Endresen og Bull i HR-2014-02513-U, (sak nr. 2014/2015), straffesak, anke over kjennelse: Byggmester

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 9. februar 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 9. februar 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 9. februar 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Normann i HR-2011-00291-U, (sak nr. 2011/129), sivil sak, anke over kjennelse: Prosjekt

Detaljer

NORGES HØYESTERETT S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 15. februar 2017 avsa Høyesterett dom i HR-2017-345-A, (sak nr. 2016/1293), sivil sak, anke over dom, Didde Sloth Christensen Anita Aamodt Enersen (advokat Jarl R. Henstein) mot

Detaljer

STAVANGER TINGRETT DOM i Stavanger tingrett, Stavanger. Dommer: Tingrettsdommer Ragnhild Olsnes. Beregning av lønn ved permittering.

STAVANGER TINGRETT DOM i Stavanger tingrett, Stavanger. Dommer: Tingrettsdommer Ragnhild Olsnes. Beregning av lønn ved permittering. STAVANGER TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 29.11.2017 i Stavanger tingrett, Stavanger 17-087687TVI-STAV Dommer: Tingrettsdommer Ragnhild Olsnes Saken gjelder: Beregning av lønn ved permittering John Håkon

Detaljer

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fast eiendom «som den er»

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fast eiendom «som den er» Om kontrakten Denne kontrakten gjelder for kjøp av bolig og fritidsbolig mellom private, der selgeren ønsker å selge eiendommen «som den er». Kontrakten er tilpasset avhendingslova som gjelder ved slike

Detaljer

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- 20.01.2011 i Oslo tingrett, 10-122524TVI-OTIR/08. Dommer: Erstatning for krenkelse av opphavsrett til fotografisk bilde

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- 20.01.2011 i Oslo tingrett, 10-122524TVI-OTIR/08. Dommer: Erstatning for krenkelse av opphavsrett til fotografisk bilde OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: 20.01.2011 i Oslo tingrett, 10-122524TVI-OTIR/08 Tingrettsdommer Torjus Gard Saken gjelder: Erstatning for krenkelse av opphavsrett til fotografisk

Detaljer

RETTSBOK. for VOLDGIFTSRETTEN. Ar 2002 den 11.januar ble rett holdt i Karmsund tingretts lokaler, Haugesund.

RETTSBOK. for VOLDGIFTSRETTEN. Ar 2002 den 11.januar ble rett holdt i Karmsund tingretts lokaler, Haugesund. RETTSBOK for VOLDGIFTSRETTEN Ar 2002 den 11.januar ble rett holdt i Karmsund tingretts lokaler, Haugesund. Rettens medlemmer: Sorenskriver Bjørn Solbakken, formann Lege Johs Vatne Lege Norvald Lundetræ

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2007/1825), straffesak, anke, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2007/1825), straffesak, anke, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 1. april 2008 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2008-00581-A, (sak nr. 2007/1825), straffesak, anke, A (advokat Erik Keiserud) mot B (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I

Detaljer

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fast eiendom «som den er»

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fast eiendom «som den er» Parter Kjøper Navn: fødselsnr.: Navn: fødselsnr.: Adresse: Postnr/sted: E-post: Selger Navn: fødselsnr.: Navn: fødselsnr.: Adresse: Postnr/sted: E-post: Side 1 av 8 Betaling Kjøpesum, kr med bokstaver

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01754-A, (sak nr. 2011/736), straffesak, anke over beslutning, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01754-A, (sak nr. 2011/736), straffesak, anke over beslutning, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 21. september 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-01754-A, (sak nr. 2011/736), straffesak, anke over beslutning, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Håvard Skallerud)

Detaljer

FELLES RETNINGSLINJER FOR BEHANDLINGEN AV SIVILE SAKER I LAGMANNSRETTENE. Bokmål

FELLES RETNINGSLINJER FOR BEHANDLINGEN AV SIVILE SAKER I LAGMANNSRETTENE. Bokmål FELLES RETNINGSLINJER FOR BEHANDLINGEN AV SIVILE SAKER I LAGMANNSRETTENE Bokmål ARBEIDSGRUPPENS FORSLAG Fremlagt 7. januar 2019 1 Innhold 1. SAKSFORBEREDELSE... 3 Ankeerklæring og anketilsvar... 3 Beramming

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 16. februar 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Normann og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 16. februar 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Normann og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 16. februar 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Normann og Bergsjø i HR-2016-00352-U, (sak nr. 2016/232), sivil sak, anke over kjennelse: A

Detaljer

LB-2005-5579 <noscript>ncit: 0:00</noscript>

LB-2005-5579 <noscript>ncit: 0:00</noscript> Page 1 of 7 LB-2005-5579 INSTANS: Borgarting lagmannsrett - Dom. DATO: 2006-02-06 PUBLISERT: LB-2005-5579 STIKKORD: Kjøpsrett. Fast eiendom. Prisavslag. Mangel. Avhendingsloven 3-8. SAMMENDRAG: Oslo kommune

Detaljer

ØVRE ROMERTKE TINGRETT

ØVRE ROMERTKE TINGRETT ØVRE ROMERTKE TINGRETT m Avsagt: Saksnr.: 15. mai 2014 i Øvre Romerike tingrett, 13-128292TV1-OVRO Dommer: Dommerfullmektig Christopher Bårtvedt Eriksen med alminnelig fullmakt Saken gjelder: Krav om prisavslag

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 13. februar 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Øie og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 13. februar 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Øie og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 13. februar 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Øie og Normann i HR-2013-00361-U, (sak nr. 2012/2111), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 26.01.2011 i Oslo tingrett, Saksnr.: 11-001411TVI-OTIR/06. Dommer: Saken gjelder: Lovligheten av boikottaksjoner

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 26.01.2011 i Oslo tingrett, Saksnr.: 11-001411TVI-OTIR/06. Dommer: Saken gjelder: Lovligheten av boikottaksjoner OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: 26.01.2011 i Oslo tingrett, 11-001411TVI-OTIR/06 Dommer: Tingrettsdommer Hugo Abelseth Saken gjelder: Lovligheten av boikottaksjoner Bekken & Strøm AS Sandefjord

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 10. februar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Webster og Kallerud i

NORGES HØYESTERETT. Den 10. februar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Webster og Kallerud i NORGES HØYESTERETT Den 10. februar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Webster og Kallerud i HR-2012-00308-U, (sak nr. 2012/150), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

KJØPEKONTRAKT Eiendom

KJØPEKONTRAKT Eiendom KJØPEKONTRAKT Eiendom MELLOM SØR-ODAL KOMMUNE OG VEDR. Gnr. 41 bnr. 517, Skarnes i Sør-Odal kommune Denne Avtalen er inngått mellom: SELGER: (heretter benevnt Selger) Navn Sør-Odal kommune Orgnr. Adresse

Detaljer

HUSLEIETVISTUTVALGET I OSLO OG AKERSHUS AVGJØRELSE

HUSLEIETVISTUTVALGET I OSLO OG AKERSHUS AVGJØRELSE HUSLEIETVISTUTVALGET I OSLO OG AKERSHUS AVGJØRELSE Dato: 3. juli 2019 Sak nr: 2019/0345 Utvalgets sammensetning: Klager Innklaget: Leieobjektets adresse: Sammendrag: Saksleder A. Désirée Bjørne-Larsen

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 24. april 2008 truffet vedtak i

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 24. april 2008 truffet vedtak i TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 24. april 2008 truffet vedtak i Sak nr: 128/07 (arkivnr: 200701034-10) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på dommerfullmektig

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 3. desember 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Normann og Kallerud i

NORGES HØYESTERETT. Den 3. desember 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Normann og Kallerud i NORGES HØYESTERETT Den 3. desember 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Normann og Kallerud i HR-2012-02262-U, (sak nr. 2012/1763), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 25. januar 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Bårdsen og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 25. januar 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Bårdsen og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 25. januar 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Bårdsen og Bergsjø i HR-2013-00158-U, (sak nr. 2012/1072), sivil sak, anke over dom: Stangeskovene

Detaljer

Klage fra A på sorenskriver B ved X tingrett. Unni Sandbukt (leder) Randi Grøndalen Jeppe Normann Svein J. Magnussen Turid Ellingsen

Klage fra A på sorenskriver B ved X tingrett. Unni Sandbukt (leder) Randi Grøndalen Jeppe Normann Svein J. Magnussen Turid Ellingsen Tilsynsutvalget for dommere har den 10. desember 2015 truffet vedtak i Sak nr: 15-077 (arkivnr: 15/1092) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på sorenskriver B ved X tingrett. Unni Sandbukt (leder)

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 19. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Øie og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 19. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Øie og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 19. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Øie og Normann i HR-2013-00567-U, (sak nr. 2013/254), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer