TØNSBERG TINGRETT. Avsagt: i Tønsberg tingrett, Tønsberg. Saksnr.: TVl-TONS. Dommer: Dommerfullmektig Linn Tea Kjærås ml alm. bem.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TØNSBERG TINGRETT. Avsagt: 21.08.2012 i Tønsberg tingrett, Tønsberg. Saksnr.: 12-049500TVl-TONS. Dommer: Dommerfullmektig Linn Tea Kjærås ml alm. bem."

Transkript

1 TØNSBERG TINGRETT Avsagt: Saksnr.: i Tønsberg tingrett, Tønsberg TVl-TONS Dommer: Dommerfullmektig Linn Tea Kjærås ml alm. bem. Saken gjelder: Mangler ved fast eiendom Berit Enger Svaberg Advokat Glenn Ulrik Halvorsen mot Jahn Josef Johansen International lnsurance Company of Hannover Ltd Advokat Jarl Rune Henstein Advokat Jarl Rune Henstein Ingen begrensninger i adgangen til offentlig gjengivelse

2 DOM Saken gjelder krav om prisavslag etter kjøp av fast eiendom, jf. avhendingsloven Framstilling av saken Jahn Johansen (heretter saksøkte) var eier av Veibakken 14 på Nøtterøy. Eiendommen ble lagt ut til salgs sommeren 2010 med en prisantydning på kroner. Salget var initiert av Sparebank 1 Nøtterøy-Tønsberg (heretter banken) som hadde pant i boligen, som var overbeheftet. Banken kontaktet A-megleme ved eiendomsmegler Anders Eggum, som igjen kontaktet saksøkte. Salget var et frivillig salg i samarbeid mellom saksøkte og banken. På vegne av saksøkte utarbeidet eiendomsmegleren salgsoppgave, og det ble avgitt egenerklæring fra saksøkte Boligsalgsrapport utarbeidet av takstmann Gunnar Sverrisson den , som hadde blitt rekvirert av banken ved banksjef Morten Glenna, ble også benyttet i salgsprosessen. I salgsoppgaven ble det gitt følgende opplysninger om eiendommen av betydning for vår sak: Beliggenhet: Eiendommen er beliggende i rolige og naturskjønne omgivelser grensende inntil flotte friområder i nord. Meget solrik og barnevennlig beliggenhet med kort vei til barneskole og barnehage. Tomten: Særs usjenert, romslig og solrik eiertomt med mange muligheter kvm lett kupert hage /naturtomt med tidlig morgensol og sen ettermiddags- og kveldssol. Her sitter du nærmest i din egen oase med flott utsyn mot skog- og landbruksarealer over omkringliggende bebyggelse. Eiendommen er beliggende høyt og fritt med mange usjenerte uteplasser. Reguleringsplaner: Eiendommen er regulert til boligformål. Kopi av reguleringsbestemmelser, situasjonskart, målebrev og øvrig informasjon fra kommunen kan sees ved meglers kontor. I forbindelse med salget ble det tegnet eierskifteforsikring hos International lnsurance Company of Hannover Limited (heretter saksøkte 2). I egenerklæringsskjemaet tilknyttet eierskifteforsikringen, og som var vedlagt salgsoppgaven, krysset saksøkte av for at han ikke kjente til "reguleringsplaner, andre planer eller offentlige vedtak som kan medføre endringer i bruken av eiendommen eller av eiendommens omgivelser". I boligsalgsrapporten av fremgår følgende om boligens beliggenhet: Stille og tilbaketrukket enebolig i en blindvei. Boligen ligger i et opparbeidet, barnevennlig og attraktivt boligområde. Gode tur og rekreasjonsområdet i umiddelbar nærhet, gangavstand til Strengsdals vannet TVl-TONS

3 Berit Enger Sveberg (heretter saksøker) og ektefellen Rune Sveberg var på visning holdt av saksøkte på eiendommen. De gjorde seg kjent med salgsdokumentene. Etter forhandlinger, der saksøker var eneste budgiver, ble det inngått avtale om kjøp av eiendommen for kroner, hvilket var kroner over saksøkers første bud. Budet måtte aksepteres av banken i tillegg til saksøkte, idet huset var overbeheftet. Kjøpekontrakt ble signert Det fremgår av salgsoppgaven og kontrakten at eiendommen er "solgt som den er", jf. avhendingsloven 3-9. Det er videre enighet om at overtakelsen ble gjennomført Boligeiendommen grenser i nord til gnr. 80 bnr. 43, som er en tomt på ca 12 mål. Eiendommen var på salgstidspunktet regulert til LNF. Også denne eiendommen var opprinnelig eid av saksøkte, som hadde pantsatt eiendommen i banken. Banken sa opp sitt engasjement , hvilket medførte at banken overtok rådigheten over eiendommen fra det tidspunktet. Saksøkte ble i grunnboken stående som hjemmelshaver til eiendommen, hvilket han fremdeles gjør. Saksøkte søkte likevel Nøtterøy kommune den , i samarbeid med banken, om å få omregulert denne eiendommen til utbyggingsområde for boliger. Søknaden skal ha blitt muntlig avslått av kommunen i januar/februar Samtidig fikk banken, ved banksjef Morten Glenna, som også er saksøktes stesønn, signaler om at omregulering til næring kunne være mulig. Den endret banken søknaden om omregulering av gnr. 80 bnr. 43 fra LNFområde til boligformål til en søknad om omregulering til utbyggingsområde for næring. Det ble i søknaden opplyst at eiendommen ble "lite brukt som rekreasjonsområdet av de som bor i området". Videre ble det i søknaden opplyst at banken hadde overtatt eiendommen fra saksøkte. Det er i saken fremlagt "Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom" datert , signert av saksøkte som overdrager og Morten Glenna, på vegne av banken, som søker. I søknaden fremgår at erververens planer for eiendommen er "Ingen drift, forsøke å utvikle/ omregulere eiendommen til næring". Saksøkte hevder at denne søknaden er antedatert og først ble undertegnet i november Ved vedtak KOM-042/10 den i Nøtterøy kommune ble det vedtatt i kommuneplanutvalget at gnr. 80 bnr. 43 skulle omreguleres fra LNF til andre typer bebyggelse og anlegg, og at arealet avsettes til "plasskrevende næringsvirksomhet som eksempel lager med videre, detaljhandel tillates ikke." Saken hadde også vært til behandling , men ble da utsatt til behandling i neste møte TVl-TONS

4 Saksøker ble av en nabo gjort oppmerksom på vedtaket, og tok kontakt med kommunen for nærmere informasjon. Rune Sveberg var i møte med plansjef Bo Solhaug og fikk da tilgang til sakens dokumenter. På bakgrunn av vedtaket reklamerte saksøker til saksøkte Det ble krevd erstatning/ heving av kjøpsavtalen. Ved brev til Nøtterøy kommune ber saksøker v/rune Sveberg om en redegjørelse fra kommunen knyttet til dateringen av konsesjonssøknaden. I brev av svarer kommunen ved Lars Bøen-Johnsen følgende: Ved e-post av redegjorde Sparebankl Nøtterøy - Tønsberg kort om at de hadde overtatt eiendommen gnr. 80 bnr. 43. Konsesjonssøknad ble deretter innsendt. Denne mottok Nøtterøy kommune den For forvaltningens del så forholder en seg her til dato for mottak. De spørsmål du tar opp knyttet til dato på konsesjonssøknaden anses å være av privatrettslig karakter. Den vedtok kommunestyret omreguleringen som ble inntatt i den nye kommuneplanen. Den opplyste saksøker til de saksøkte at det var tatt kontakt med advokat og at man ville søke å innhente takst på verdireduksjonen på eiendommen i Veibakken 14 som følge av omreguleringen. I e-post av har eiendomsmegler Anders Eggum anslått at omreguleringen til næringsformål har medført en verdireduksjon på saksøkers eiendom med til kroner. Eggum uttaler: Hvis et tenkt salg nå skulle gjennomføres kan ikke denne beskrivelsen av beliggenhet og tomt benyttes [som var gitt i salgsprospektet]. Nå må det vektlegges den aktuelle usikkerhet som har oppstått ved at nabotomt mot nord er på vei til å bli omregulert til næringsformål. Denne informasjonen antas å ha til dels stor betydning for salget og markedsverdien for eiendommen. På forespørsel antas denne verdireduksjonen å utgjøre kr. 500, ,-. I "Reklamasjonsrapport" av anslår takstmann Jan-Erik Rossavik at verdiforringelsen på Veibakken 14 vil være mellom og kroner. Rossavik vurderte at opplysningene om omregulering til næring i seg selv medførte en reduksjon på rundt kroner, mens ytterligere verdiforringelse på kroner ville avhenge av omfang, type bygg på tomten og hvor på tomten bygg blir plassert. Den fremsatte saksøker krav om prisavslag til de saksøkte, som i brev av avviste kravet. Til tross for senere kontakt mellom partene har de ikke kommet enighet. International Insurance Company of Hannover Limited trådte i kraft av forsikringsavtalen inn som part i tvisten TVl-TONS

5 Ved stevning innkommet har saksøker nedlagt påstand om skjønnsmessig fastsatt erstatning fra de saksøkte begrenset oppad til kroner og om erstatning for sakens omkostninger. I tilsvar og prosesskriv innkommet har de saksøkte tatt til motmæle og nedlagt påstand om frifinnelse. Hovedforhandling ble avholdt i Tønsberg tingrett. Det ble avgitt partsforklaringer fra Berit Enger Sveberg og Jahn Johansen samt avhørt fire vitner. For øvrig ble det foretatt slik dokumentasjon som fremgår av rettsboken. Saksøkeren, Berit Enger Sveberg, har i hovedsak anført: Eiendommen har mangler etter avhendingsloven 3-9 annet punktum. I salgsprospekt er det fremhevet at eiendommen hadde en usjenert tomt med grense til flotte friområder i nord. Saksøkte videreformidlet til saksøker at han som eier av friområdet hadde fått avslag på søknad om omregulering fra LNF til boligformål på tomten i nord. Saksøkte sto også som hjemmelshaver til denne eiendommen. Det ble imidlertid ikke opplyst om at det var igangsatt prosess for å utnytte nabotomten i nord til næring. Kommuneplanutvalget vedtok dagen før overtakelsen, dagen før risikoen gikk over på selger, at friområdet i nord avsettes til "plasskrevende næringsvirksomhet som eksempel lager med videre, detaljhandel tillates ikke." Opplysningene gitt av selger om eiendommen i løpet av salgsprosessen avviker fra realiteten, uavhengig av om selger var kjent med dette eller ikke. Det er ikke et krav i avhendingslova 3-9 annet punktum om at selger skal ha visst om forholdet. Det har prisdempende effekt at det foreligger planer om bebyggelse av tomten i nord, og det vil være liten forskjell på prisreduksjonen om tomten utvikles til bolig eller til næring. Eiendomsmegler og takstmann har anslått verdireduksjonen til å være mellom og kroner. På bakgrunn av denne vurderingen, er det kvantitative kravet i 3-9 annet punktum helt klart oppfylt. Videre skal det foreta en vesentlighetsvurdering etter avhendingslova 3-9 annet punktum. Det er det en objektiv vurdering som skal foretas, og det anføres at det forhold at eiendommen i nord endte opp med å bli næringsområde, og ikke friluftsområde, utvilsomt avviker fra det som var forventet og dermed utgjør en mangel. Ved vesentlighetsvurderingen vil selgers forhold være et moment. Saksøkte har i retten og i egenerklæringen opplyst at han ikke kjente til planer eller vedtak som kunne medføre endringer i eiendommens omgivelser. Saksøkte har imidlertid hatt muligheter til å holde seg orientert om at banken hadde fortsatt prosessen med omregulering. Dette fordi TVl-TONS

6 saksøkte i mars 2010 signerte skjøte i banken der eiendommen ble overdratt til et eiendomsutviklingsfirma samt at han underskrev et nytt skjøte i august I tillegg signerte han søknad om konsesjon den som hevdes å være antedatert. Saksøkte valgte ikke å lese dokumentene han underskrev. Til tross for at utviklingen vedrørende tomten ville ha betydning for hans egne pant, valgte han også å la være å stille spørsmål knyttet til signeringene. Subsidiært anføres at det er gitt mangelfulle og uriktige opplysninger etter avhendingsloven 3-7 og 3-8. Etter avhendingslova 3-7 anføres det at saksøkte "måtte kjenne til" opplysningene om videre planer til omregulering til næring. Det er ingen god unnskyldning for ikke å vite om det hos saksøkte, særlig sett hen til at han signerte et skjøte utstedt til eiendomsutviklere i mars Passivitet er ikke godt nok. Videre anføres at banken, som i realiteten både sto bak salget av eiendommen i Veibakken 14 og eide tomten i nord, må identifiseres med saksøkte. Dette var reelt sett ikke noe frivillig salg. Banken hadde all kunnskap om prosessen knyttet til omregulering til næring. Disse opplysningene hadde kjøperen grunn til å regne med å få. Det er ikke tvilsomt at mangelen på opplysningene har virket inn på avtalen. Atter subsidiært anføres at eiendommen har mangel etter 3-8, da det er omstendigheter ved eiendommen som ikke svarer til opplysninger som selgeren har gitt kjøperen. Opplysningene gitt i salgsoppgaven og egenerklæringen stemmer ikke. Saksøkte eller banken, som han må identifiseres med, visste dette. Det kreves et forholdsmessig prisavslag etter avhendingsloven 4-12 første ledd tilsvarende verdifallet på eiendommen som følge av de nye opplysningene om omregulering av naboeiendommen til næring. Retten må foreta en skjønnsmessig utmåling. Det kreves også erstatning for utlegg til takstmann og megler, jf.. avhendingsloven 4-14, jf Det kreves i tillegg forsinkelsesrente etter avhendingsloven 7-3 fra 30 dager etter påkrav som var 4. august Saksøkerens påstand: 1. Jahn Johansen og International Insurance Company of Hannover Limited dømmes til å betale prisavslag/erstatning skjønnsmessig begrenset oppad til kr , med tillegg av renter TVl-TONS

7 2. Jahn Johansen og International Insurance Company of Hannover Limited dømmes til å betale sakens omkostninger. De saksøkte, Jahn Johansen og International Insurance Company of Hannover Limited, har i hovedsak anført: Det anføres at det ikke foreligger noen mangel ved eiendommen og at det ikke foreligger noe økonomisk tap. Det er fattet et vedtak i kommunestyret om omregulering til næring, men det er ført bevis for at det ikke kommer til å bli noen næring på tomten siden dette ikke er regningssvarende. Banken søker nå om omregulering til boligformål. Siden dette ikke er avgjort i kommunestyret, har tapet ikke realisert seg. Det som foreligger nå er en påstand om hypotetisk tap. Faktum er at kommunen er negativt innstilt til boligbygging. Dersom det ikke blir boligbygging, og det heller ikke blir næring på tomten, vil dette være mindre prisdempende. Faktum er at potensielle kjøpere nå sitter på mer opplysning. Tomten er ikke bebygd. Mulighet for fremtidig bebyggelse av nabotomten representerer ingen mangel etter avhendingsloven 3-9. Det foreligger dermed ikke noe økonomisk tap. Eiendommen ble overdratt ved kjøpekontrakt av 12. august 2010, mens søknaden om omregulering til næringsformål ble godkjent av kommunestyret først sommeren Risikoen gikk over ved overtakelse , slik at kommunestyrets vedtak av 22. juni 2011, som er det som må være avgjørende, forelå lenge etter at Sve berg overtok eiendommen. Forut for vedtaket i juni 2011 var det ingen mangel ved eiendommen, da den ikke var omregulert. Det er forskjell på et vedtak i kommuneplanutvalget og i kommunestyret. Enhver kjøper av eiendom må være forberedt på at nærmiljøet vil kunne endre seg, det er en alminnelig risiko. Det bestrides på denne bakgrunn at det foreligger ansvar etter avhendingsloven 3-9 annet punktum. Omreguleringen av naboeiendommen har funnet sted etter risikoens overgang, jf. avhendingsloven 2-4 og er således kjøpers risiko. Det er på denne bakgrunn ikke grunnlag for prisavslag etter avhendingslova Heller ikke i forhold til avhendingslovas 3-7 eller 3-8 foreligger det noe økonomisk tap, slik at det ikke er grunnlag for prisavslag TVl-TONS

8 Det anføres videre i forhold til 3-7 at saksøkte ikke kjente til noe om prosessen vedrørende omregulering av gnr. 83 bnr. 40 til næringsområde. Saksøkte har ikke vært kjent med fremdrift og status på dette arbeidet, som har vært styrt av Sparebank I v/ banksjef Morten Glenna. Saksøkte var kun kjent med at søknaden om omregulering til boliger var blitt blankt avslått primo Etter rettspraksis må uvitenheten være nærmest uforklarlig for at man skal kunne legge til grunn at saksøkte "måtte kjenne til" forholdet. Det er ikke tilfelle her. Det er ikke grunnlag for identifikasjon mellom banken og saksøkte, da banken ikke har opptrådt overfor kjøper. Banken har ikke vært noen "medhjelper" med noen aktiv rolle. I forhold til 3-8 anføres det at saksøkte har gitt all den informasjon han hadde til saksøker på visning og gjennom den dokumentasjonen som forelå. Det foreligger ingen mangel. Det anføres etter dette at det under enhver omstendighet ikke foreligger grunnlag for at saksøkte har gitt uriktige og/eller mangelfulle opplysninger etter avhendingsloven 3-7 eller 3-8. Saksøktes påstand: 1. International Insurance Company of Hannover Limited og Jahn Johansen frifinnes. 2. International Insurance Company of Hannover Limited og Jahn Johansen tilkjennes sakens omkostninger. Rettens vurdering Partene er enige om at eiendommen i Veibakken 14 er "solgt som den er", jf. avhendingsloven 3-9, og at grunnlaget for prisavslag må være at det foreligger mangel etter avhendingsloven 3-9 annet punktum, 3-7 eller 3-8. Også 3-10 vil være en del av vurderingen. 3-7 og 3-8 pålegger selger av fast eiendom en utstrakt opplysningsplikt, mens 3-10 omhandler kjøpers undersøkelser. I Agder lagmannsretts dom LA er det fremhevet at et "som den er" - forbehold tar sikte på å overføre risikoen for skjulte feil og mangler på kjøper, og er vanlig og fullt legitimt ved salg av eldre boliger. Videre står det i dommen: Kjøperen vil på sin side ha en sterkt oppfordring til å foreta grundige undersøkelser. Ansvarsfraskrivelsen forutsetter at selger lojalt har oppfylt sin opplysningsplikt etter 3-7 og 3-8. Men selv om han har etterlevd denne, vil han likevel kunne pådra seg mangelsansvar om eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å forvente. Det må ut fra en konkret heihetsbedømmelse vurderes hvilke forventninger kjøperen var berettiget til TVl-TONS

9 å ha. Kjøpesummen, kjøpers kunnskap om eiendommen, hans aktsomhet, eiendommens beskaffenhet og tilstand, og omkostningene ved utbedringen av feil og mangler vil her være sentrale vurderingsmomenter. Avhendingsloven bør praktiseres slik at det hindrer rettstvister, og et mangelsansvar fordrer et klart misforhold mellom det kjøper hadde grunn til å vente seg og eiendommens faktiske tilstand før et mangelsansvar fører frem, jf.. Rt Retten ser først på den prinsipale anførselen om at eiendommen har mangel etter avhendingsloven 3-9 annet punktum. Mangel etter denne bestemmelsen foreligger dersom forholdet er av en slik karakter at eiendommen "er i vesentleg ringare stand enn kjøparen hadde grunn til årekne med ut frå kjøpesummen og tilhøva elles" - også benevnt vesentlighetskravet. Kravet bygger etter lovteksten på en vurdering av hva kjøperen har grunn til å regne med ut fra et kvantitativt element - "kjøpesummen" - og et kvalitativt element- "tilhøva elles", se Rt 2010 s 103. Av Anderssen, Avhendingsloven med kommentarer, s , fremgår det at vesentlighetskriteriet får anvendelse på alle typer forhold som faller inn under bestemmelsen, og at forholdene den får anvendelse for favner vidt. Blant annet omfavnes eiendommens egenskaper og bruk. Retten må altså foreta en konkret og skjønnsmessig totalvurdering, der det må vurderes om det er et vesentlig og utvilsomt misforhold mellom eiendommens tilstand og det en kjøper kunne regne med. Dette er en objektiv vurdering. Mangelsvurderingen skal videre foretas med utgangspunkt i det tidspunkt risikoen går over på kjøper. Partene er enige om at risikoen gikk over på kjøper på overtakelsesdatoen Retten er kommet til at vilkårene i avhendingsloven 3-9 annet punktum er oppfylt og at det foreligger en mangel etter loven. Eiendommen ble i prospektet markedsført med særlig vekt på dens usjenerte, rolige beliggenhet og nærheten til og utsynet mot skogarealet i nord - fremhevet som friområde. Videre ble det vektlagt at den lå høyt og fritt med usjenerte og solrike uteplasser. Opplysningene gitt i salgsdokumentene om eiendommens beliggenhet stemmer med rettens observasjoner under befaring og det saksøker ble vist av saksøkte under visningen. To av uteplassene, som er de som har kveldssol, ligger svært nær grensen til gnr. 80 bnr. 43, friområdet. Partene er enige om at saksøkte under visning opplyste om at han, som eier av eiendommen gnr. 80 bnr. 43, hadde forsøkt å få friområdet grensende til Veibakken 14 i nord omregulert til boligformål. Han opplyste videre at kommunen hadde avslått dette, og TVl-TONS

10 at det "aldri" skulle bli bygging på nabotomten. Saksøker var kjent med at saksøkte var hjemmelshaver til tomten, og saksøkers ektefelle gjorde mellom inngåelsen av kontrakten og overtakelsen undersøkelser opp mot kommunen vedrørende planene for friområdet, som han var særlig opptatt av. Opplysningene han fikk, ga ingen grunn til å tro at friområdet ville endre status, da fristen for innspill til reguleringsplan var utløpt og han ikke fikk opplysninger om at det var innkommet noen søknader. Saksøkte opplyste ikke til saksøker på noe tidspunkt at han ikke lenger hadde rådighet over friområdet, men at banken var den reelle eieren. Saksøkte opplyste heller ikke megler om dette. På bakgrunn av Glennas vitnemål i retten, er det på det rene at banken siden januar 2010, lenge før salget av Veibakken 14, forsøkte å få gnr. 80 bnr. 43 omregulert til næringsformål på bakgrunn av signaler fra kommunen om at dette ville være mulig. Den sendte banken brev til kommunen, hvor banken viste til den eksisterende søknaden om boligformål og endret denne til en søknad om omregulering til næringsformål. Saken ble behandlet i kommuneplanutvalget og ble besluttet utsatt til behandling Det ble da vedtatt at området skulle omreguleres til næringsvirksomhet. Endringen ble senere vedtatt av kommunestyret og inntatt i kommunens reguleringsplan. Det er uomtvistet at saksøker verken ble gjort kjent med bankens planer eller kommuneplanutvalgets vedtak om omregulering før overtakelsen av Veibakken 14. Retten legger til grunn at opplysninger om at nabotomten, friområdet, var vedtatt omregulert til næringsvirksomhet i kommuneplanutvalget, er en opplysning som saksøker, som kjøper av eiendommen, hadde grunn til å regne med at hun ville få. Videre finner retten at det forhold at naboeiendommen var på vei til å bli omregulert til næringsvirksomhet på tidspunktet for risikoens overgang, etter en objektiv vurdering er et avvik fra det avtalte. Spørsmålet blir dermed om dette avviket er vesentlig. Eiendomsmegler Eggum forklarte i retten at den høye prisen på Veibakken 14 var satt nettopp på grunn av eiendommens særlige kvaliteter når det gjaldt beliggenhet. Tilsvarende eneboliger med annen beliggenhet i området har, så vidt megler kjente til, ikke oppnådd tilsvarende høy pris. Megler var av den oppfatning at tomten var spesiell på grunn av at den var usjenert i nord og vest, slik som vektlagt i prospektet, og at dette også ble vektlagt av interessenter. En eventuell utbygging av friområdet ville ha særlig betydning for kvalitetene til Veibakken 14. Megler forklarte i retten at dersom megler eller saksøkte hadde kjent til opplysningene om omregulering, ville Veibakken 14 ikke kunne blitt markedsført slik den ble i forhold til TVl-TONS

11 beliggenhet. Usikkerheten knyttet til omregulering av nabotomten ville da måtte ha blitt opplyst om. Megler anslo i retten at verdireduksjonen vil være på til kroner, slik han også tidligere har avgitt uttalelse om. Denne vurderingen av reduksjonen er basert på at det på bakgrunn av kommuneplanvedtaket angående nabotomten er skapt en usikkerhet som den alminnelige kjøper vil vektlegge, uavhengig av kommunestyrets senere behandling. Også takstmann Rossavik har vurdert forholdet tilsvarende, og har anslått en verdireduksjon på til kroner. Han la særlig vekt på usikkerheten den alminnelige kjøper ville vektlegge knyttet til hvilke konsekvenser omreguleringen ville ha. Både lengden på en eventuell utbyggingsperiode, med de plager den vil medføre, og hvordan området ville bli utviklet var usikkerhetsfaktorer som påvirker salgssummen. Rossavik var klar på at han vurderte at Veibakken 14 hadde oppnådd en høy pris på grunn av den usjenerte beliggenheten. Retten er enig med vurderingene megler og takstmann har gjort, og finner at verdireduksjonen på Veibakken 14 er på minst kroner slik saken sto den , og for så vidt fremdeles står. Det er, slik retten ser det, ikke tvilsomt at forholdet rent beløpsmessig oppfyller kravene i avhendingsloven 3-9 annet punktum sett hen til kjøpesummen. Beløpskravet er et utgangspunkt for den helhetsvurderingen som må gjøres, slik som fremhevet i Rt s I tillegg må "tilhøva elles" tilsi at vesentlighetskravet i 3-9 annet punktum er oppfylt. Retten finner at de gjør det. Dette følger av en konkret vurdering, der også kjøpers og selgers forhold vektlegges. Det fremstår som klart for retten at en mulig fremtidig utbygging av gnr. 80 bnr. 43 vil være av vesentlig betydning for Veibakken 14. Veibakken 14 ligger høyt og fritt i boligområdet. Den aktuelle nabotomten, gnr. 80 bnr. 43, ligger noe høyere i områdene grensende inntil Veibakken 14, og en mulig utbygging vil påvirke både dens usjenerte beliggenhet og den meget nære tilgjengeligheten til friområde/skog. Usikkerheten som ble skapt ved vedtaket om omregulering i kommuneplanutvalget endrer utvilsomt en vesentlig kvalitet ved Veibakken 14. Saksøkte har i sin forklaring for retten hevdet at han ikke visste om bankens planer og prosessen i kommunen, og at han heller ikke hadde fått dette opplyst fra sin stesønn, banksjef Glenna, i perioden forut for overtakelsen av Veibakken 14. Retten finner imidlertid at saksøkte har holdt tilbake vesentlig informasjon for saksøker vedrørende omstendigheter knyttet til nabotomten. Saksøkte opplyste ikke saksøker om at banken allerede i 2008 hadde overtatt rådigheten over gnr. 80 bnr. 43. Videre holdt saksøkte TVl-TONS

12 tilbake opplysninger om at han hadde signert et skjøte på gnr. 80 bnr. 43 i banken. Dette skjøtet var utstedt til Middelborg AS og Christian Lundqvist, som begge driver med eiendomsutvikling, og lød på 2 millioner kroner - en høy pris for et område regulert til LNF. Videre opplyste ikke saksøkte om at han to dager etter kontraktsigneringen, , hadde signert nok et skjøte i banken. I tillegg kommer søknad om konsesjon på erverv av gnr. 80 bnr. 43 som er datert samme dag som det siste skjøtet, der det skriftlig fremgår at bankens plan er å forsøke å utvikle/omregulere eiendommen til næring. Dokumentet er signert saksøkte og Glenna. Saksøkte har hevdet at denne søknaden først ble signert i november 2010 og således er antedatert, og har i saksforberedelsen og i sin forklaring knyttet dette til at skjøte utstedt ble returnert fra Statens kartverk. Ifølge saksøktes forklaring skal kartverket ha bedt om at skjøtet ble antedatert. For øvrig kunne saksøkte i retten huske svært lite rundt prosessen og de aktuelle dokumentene. Også banksjef Glenna forklarte innledningsvis til retten det samme som forklaring på hvorfor dokumentet skulle ha blitt antedatert. Under forklaringen kom det imidlertid etter hvert frem at det var skjøtet utstedt som var blitt returnert av Statens kartverk, og det allerede Skjøtet av var ikke blitt sendt inn til Statens kartverk, i motsetning til det som tidligere ble hevdet i saken og det Glenna først forklarte. Det er videre ikke lagt frem dokumentasjon som støtter anførselen om antedatering, ei heller kommunens brev av støtter denne påstanden. Da også det skjøtet som ble signert ble "liggende" i banken, må retten når det gjelder søknaden om konsesjon ta utgangspunkt i dateringen som er påført dokumentet. Det foreligger for retten dermed ikke holdepunkter som gjør det sannsynlig at dokumentet er antedatert. Retten legger etter dette til grunn at saksøkte den også var kjent med konsesjonssøknaden. Alle disse forholdene måtte saksøkte forstå var av interesse for saksøker å få, særlig siden de hadde gitt uttrykk for at beliggenheten opp mot friluftsområdet var spesielt viktig for dem. Lojalitetsplikten i kontraktsforholdet tilsier at saksøkte skulle ha opplyst om de forhold han kjente til. Videre synes saksøkte bevisst å ha valgt å holde seg i uvisshet om forhold knyttet til nabotomten, hvilket i denne sammenheng fremstår som klart uaktsomt. Særlig sett hen til underskrivingen av skjøte og søknad om konsesjon måtte han ha forstått at banken ikke hadde lagt utvikling av gnr. 80 bnr. 43 på is. Saksøker og hennes ektefelle på sin side har gjort det som kan forventes av undersøkelser i forbindelse med kjøpet. Saksøkers ektefelle tok i perioden mellom kontraktsignering og overtakelsen kontakt med kommunen og etterspurte informasjon knyttet til friluftsområdet TVl-TONS

13 Kommunen utleverte verken søknaden av eller Videre undersøkte saksøkers ektefelle kommunens nettside for å oppdatere seg på statusen på innspill til ny reguleringsplan. Det fremkom ingen innspill av relevans for området, og saksøker slo seg til ro med det, idet fristen for innspill også var gått ut. Sett hen til saksøktes opplysning om sitt eierskap til nabotomten og hans uttalelser tilknyttet tomten var det, slik retten ser det, ingen grunn for saksøker til å foreta ytterligere undersøkelser. Saksøker har gjort det man kan forvente av en aktsom kjøper. For øvrig forklarte både saksøker og eiendomsmegler i retten at en opplysning fra saksøkte om at banken var den reelle eier av nabotomten ville medført videre undersøkelser i forhold til banken og dens planer fra deres side. Til sist kan også spørsmålet reises om saksøkte kan identifiseres med banken, som utvilsomt hadde kunnskap om prosessen med omregulering uten å informere saksøker om dette. Særlig aktuelt vil dette spørsmålet være idet salget av Veibakken 14 fremstår som "et frivillig tvangssalg", der banken var sterk involvert og også skulle godkjenne bud. Prisen som ble oppnådd gikk i sin helhet til banken til dekning av lån. Imidlertid er sakens resultat ikke avhengig av dette, og retten lar derfor være å gå nærmere inn på dette. Retten har etter dette kommet til at mangelen utvilsomt er vesentlig og at vilkårene i avhendingsloven 3-9 annet punktum er oppfylt, og retten går derfor ikke inn på om vilkårene i 3-7 og 3-8 er oppfylt. Det er ikke bestridt at saksøker har reklamert i tide overfor saksøkte. Saksøker har da krav på et forholdsmessig prisavslag, jf. avhendingsloven 4-12 første ledd. Prisavslaget settes skjønnsmessig til tomtens verdireduksjon som følge av vedtaket om omregulering i kommuneplanutvalget. De saksøkte har opplyst at eiendommen nå søkes omregulert til bolig, idet det ikke vil være regningssvarende å utvikle den til næring. Denne søknaden er etter det opplyste ikke behandlet i kommunen, og utfallet er uklart. Retten må således legge til grunn at tomten er regulert til næring. Kommunestyrets stadfestelse av kommuneplanutvalgets vedtak betyr at verdireduksjonen er varig, idet retten ikke har fått noen opplysninger om at regulering tilbake til LNF-område er aktuelt. Det er dermed ikke mulig å rette mangelen, jf. avhendingsloven 4-12 annet ledd. Basert på uttalelsene fra megler og takstmann, jf. ovenfor, finner retten at prisavslaget skjønnsmessig settes til kroner. Saksøker har krevd forsinkelsesrente i medhold av forsinkelsesrenteloven 2. Påkrav ble fremsatt i brev av , og renten løper fra 30 dager senere, altså fra TVl-TONS

14 Saksøker har videre påstått erstatning for utlegg til takstmann og megler, jf.. avhendingsloven 4-14, jf Disse er imidlertid av saksøker kun tatt med i sakskostnadsoppgaven, og retten behandler disse utgiftene der. Saksomkostninger Etter tvisteloven 20-2 første og annet ledd har en part som har fått medhold fullt ut eller i det vesentlige krav på full erstatning for sine sakskostnader fra motparten. Saksøker har nedlagt påstand om prisavslag fastsatt etter rettens skjønn. Retten har gitt saksøker fullt ut medhold i påstanden. Saksøkers prosessfullmektig, advokat Glenn Ulrik Halvorsen, har i fremlagt sakskostnadsoppave av krevd dekt salær med kroner inkludert rettens gebyr og utgifter til vitneførsel. Salæret utgjør kroner og merverdiavgift er på kroner. Rettens gebyr er kroner. Saksøkte har kommet med innvendinger mot kostnadsoppgaven, idet kravet anses å være for høyt. Det er særlig vist til arbeidet utført til og med stevning. Videre vises det til at egen sakskostnadsoppgave er på totalt kroner inklusive mva., hvilket medfører at saksøker kostnadsoppgave er nær tre ganger så høy som egen oppgave. Av tvisteloven 20-5 første ledd angis det at full erstatning er sakskostnader som skal dekke alle partens "nødvendige kostnader" ved saken. Ved vurderingen av om kostandene har vært nødvendige skal det legges vekt på om det ut fra betydningen av saken har vært rimelig å pådra dem. I denne saken varte rettsmøtet en dag. Saksøker har inngitt en stevning på seks sider, for øvrig ingen prosesskriv. Det er mottatt sluttinnlegg fra saksøker i anledning saken. Det fremstår for retten at saksøker har lagt ned mer arbeid enn saken foranlediget og som er rimelig å belaste motparten. Retten finner skjønnsmessig at kroner eksklusiv mva. av advokat Halvorsens arbeid er nødvendige utgifter som har vært rimelige å pådra. Etter dette skal saksøker ha dekt salær til advokat Halvorsen med kroner, som inkludert mva. utgjør kroner, og utgifter til vitner med kroner samt rettens gebyr med kroner. International Insurance Company of Hannover Limited og Jahn Johansen må således, in solidum, betale saksøkers sakskostnader med totalt kroner. Betalingsfristen er to uker fra forkynnelsen av denne dom, jf.. tvisteloven Hva gjelder renter av sakskostnadsbeløpet, vises det til tvangsloven 4-1 tredje ledd TVl-TONS

15 DOMSSLUTNING 1. Jahn Johansen og International Insurance Company of Hannover Limited dømmes til innen 2 - to - uker fra dommens forkynnelse å betale femhundretusen - kroner til Berit Enger Sveberg med tillegg av lovens forsinkelsesrente fra og med 3. september Jahn Johansen og International Insurance Company of Hannover Limited dømmes til innen 2 - to - uker fra dommens forkynnelse å erstatte Berit Enger Svebergs sakskostnader på etthundreogtjueentusenåttehundre - kroner. Rettledning om ankeadgangen i sivile saker vedlegges. Rett kop; bekreftes Sign.: Tønsberg ti TVl-TONS

16 Rettledning om ankeadgangen i sivile saker Reglene i tvisteloven kapitler 29 og 30 om anke til lagmannsretten og Høyesterett regulerer den adgangen partene har til å få avgjørelser overprøvd av høyere domstol. Tvisteloven har noe ulike regler for anke over dommer, anke over kjennelser og anke over beslutninger. Ankefristen er en måned fra den dagen avgjørelsen ble forkynt eller meddelt, hvis ikke noe annet er uttrykkelig bestemt av retten. Den som anker må betale behandlingsgebyr. Den domstolen som har avsagt avgjørelsen kan gi nærmere opplysning om størrelsen på gebyret og hvordan det skal betales. Anke til lagmannsretten over dom i tingretten Lagmannsretten er ankeinstans for tingrettens avgjørelser. En dom fra tingretten kan ankes på grunn av feil i bedømmelsen av faktiske forhold, rettsanvendelsen, eller den saksbehandlingen som ligger til grunn for avgjørelsen. Tvisteloven oppstiller visse begrensninger i ankeadgangen. Anke over dom i sak om formuesverdi tas ikke under behandling uten samtykke fra lagmannsretten hvis verdien av ankegjenstanden er under kroner. Ved vurderingen av om samtykke skal gis skal det blant annet tas hensyn til sakens karakter, partenes behov for overprøving, og om det synes å være svakheter ved den avgjørelsen som er anket eller ved behandlingen av saken. I tillegg kan anke - uavhengig av verdien av ankegjenstanden - nektes fremmet når lagmannsretten finner det klart at anken ikke vil føre fram. Slik nekting kan begrenses til enkelte krav eller enkelte ankegrunner. Anke framsettes ved skriftlig ankeerklæring til den tingretten som har avsagt avgjørelsen. Selvprosederende parter kan inngi anke muntlig ved personlig oppmøte i tingretten. Retten kan tillate at også prosessfullmektiger som ikke er advokater inngir muntlig anke. I ankeerklæringen skal det særlig påpekes hva som bestrides i den avgjørelsen som ankes, og hva som i tilfelle er ny faktisk eller rettslig begrunnelse eller nye bevis. Ankeerklæringen skal angi: ankedomstolen navn og adresse på parter, stedfortredere og prosessfullmektiger hvilken avgjørelse som ankes om anken gjelder hele avgjørelsen eller bare deler av den det krav ankesaken gjelder, og en påstand som angir det resultatet den ankende parten krever de feilene som gjøres gjeldende ved den avgjørelsen som ankes den faktiske og rettslige begrunnelse for at det foreligger feil de bevisene som vil bli ført grunnlaget for at retten kan behandle anken dersom det har vært tvil om det den ankende parts syn på den videre behandlingen av anken Anke over dom avgjøres normalt ved dom etter muntlig forhandling i lagmannsretten. Ankebehandlingen skal konsentreres om de delene av tingrettens avgjørelse som er omtvistet og tvilsomme når saken står for lagmannsretten TVl-TONS

17 Anke til lagmannsretten over lgennelser og beslutninger i tingretten Som hovedregel kan en kjennelse ankes på grunn av feil i bevisbedømmelsen, rettsanvendelsen eller saksbehandlingen. Men dersom kjennelsen gjelder en saksbehandlingsavgjørelse som etter loven skal treffes etter et skjønn over hensiktsmessig og forsvarlig behandling, kan avgjørelsen for den skjønnsmessige avveiningen bare angripes på det grunnlaget at avgjørelsen er uforsvarlig eller klart urimelig. En beslutning kan bare ankes på det grunnlaget at retten har bygd på en uriktig generell lovforståelse av hvilke avgjørelser retten kan treffe etter den anvendte bestemmelsen, eller på at avgjørelsen er åpenbart uforsvarlig eller urimelig. Kravene til innholdet i ankeerklæringen er som hovedregel som for anke over dommer. Etter at tingretten har avgjort saken ved dom, kan tingrettens avgjørelser over saksbehandlingen ikke ankes særskilt. I et slikt tilfelle kan dommen isteden ankes på grunnlag av feil i saksbehandlingen. Anke over kjennelser og beslutninger settes fram for den tingretten som har avsagt avgjørelsen. Anke over kjennelser og beslutninger avgjøres normalt ved kjennelse etter ren skriftlig behandling i lagmannsretten. Anke til Høyesterett Høyesterett er ankeinstans for lagmannsrettens avgjørelser. Anke til Høyesterett over dommer krever alltid samtykke fra Høyesteretts ankeutvalg. Slikt samtykke skal bare gis når anken gjelder spørsmål som har betydning utenfor den foreliggende saken, eller det av andre grunner er særlig viktig å få saken behandlet av Høyesterett. - Anke over dommer avgjøres normalt etter muntlig forhandling. Høyesteretts ankeutvalg kan nekte åta til behandling anker over kjennelser og beslutninger dersom de ikke reiser spørsmål av betydning utenfor den foreliggende saken, og heller ikke andre hensyn taler for at anken bør prøves, eller den i det vesentlige reiser omfattende bevisspørsmål. Når en anke over kjennelser og beslutninger i tingretten er avgjort ved kjennelse i lagmannsretten, kan avgjørelsen som hovedregel ikke ankes videre til Høyesterett. Anke over lagmannsrettens kjennelse og beslutninger avgjøres normalt etter skriftlig behandling i Høyesteretts ankeutvalg TVl-TONS

ALSTAHAUG TINGRETT. 08.05.2014 i Alstahaug tingrett, Sandnessjøen. Dommer: Dommerfullmektig Knut Meek Corneliussen med alminnelig fullmakt

ALSTAHAUG TINGRETT. 08.05.2014 i Alstahaug tingrett, Sandnessjøen. Dommer: Dommerfullmektig Knut Meek Corneliussen med alminnelig fullmakt ALSTAHAUG TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 08.05.2014 i Alstahaug tingrett, Sandnessjøen 13-207238TVI-ALST/ Dommer: Dommerfullmektig Knut Meek Corneliussen med alminnelig fullmakt Saken gjelder: Mangelskrav

Detaljer

SANDEFJORD TII{GRETT

SANDEFJORD TII{GRETT SANDEFJORD TII{GRETT lïr.ffi'l Avsagt: Saksnr.: 8.4.2013 i Sandefjord tingrett, Sandefjord 13-154201TVt-SAFO Dommer: Saken gjelder: Tingrettsdommer Cathrine Bergheim Krav om heving/prisavslag knyttet til

Detaljer

OSLO TINGRETT. 06.04.2011 i Oslo tingrett, 10-199121TVI-OTIR/06

OSLO TINGRETT. 06.04.2011 i Oslo tingrett, 10-199121TVI-OTIR/06 OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: 06.04.2011 i Oslo tingrett, 10-199121TVI-OTIR/06 Dommerfullmektig Camilla Rydgren Meland Saken gjelder: Tvist om gjennomføringsbonus gir grunnlag

Detaljer

OSLO TINGRETT 0 9 JAN2015. Avsagt: 07.01.2015 i Oslo tingrett. Saksnr.: 14-091446TVI-OTIR/05. Dommer: Tingrettsdommer Frode Støle

OSLO TINGRETT 0 9 JAN2015. Avsagt: 07.01.2015 i Oslo tingrett. Saksnr.: 14-091446TVI-OTIR/05. Dommer: Tingrettsdommer Frode Støle 0 9 JAN2015 J.nr: 2C14-048-0075 OSLO TINGRETT II Avsagt: Saksnr.: 07.01.2015 i Oslo tingrett. 14-091446TVI-OTIR/05 Dommer: Tingrettsdommer Frode Støle Saken gjelder: Konsesjon for erverv av landbrukseiendom

Detaljer

Advokat Ole Christian Høie v/advokatfullmektig Andre Mathias Carlsen

Advokat Ole Christian Høie v/advokatfullmektig Andre Mathias Carlsen -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: 8. mai 2009 i Oslo tingrett 09-010608TVI-OTIR/06 Tingrettsdommer Dyrehold i borettslag Mette Hertzberg Hovin Borettslag Advokat Torbjørn Fjeldstad

Detaljer

NORDRE VESTFOLD TINGRETT

NORDRE VESTFOLD TINGRETT NORDRE VESTFOLD TINGRETT Avsagt: Saksnr.: 19. mars 2014 13-026944TVt-NOVE Dommer: Tingrettsdommer Per-Roar Berntsen Saken gjelder: Avhendingsloven Krav om heving og prisavslag pga mangler Motkrav om erstatning

Detaljer

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 09.03.2009 i Oslo tingrett, Saksnr.: 08-167940TVI-OTIR/01. Dommer: Meddommere: Saken gjelder:

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 09.03.2009 i Oslo tingrett, Saksnr.: 08-167940TVI-OTIR/01. Dommer: Meddommere: Saken gjelder: OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: 09.03.2009 i Oslo tingrett, 08-167940TVI-OTIR/01 Dommer: Meddommere: Tingrettsdommer Prosjektleder HR Manager Yngvild Thue Jorid Tveita Reidar Skogheim Saken

Detaljer

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 26.01.2011 i Oslo tingrett, Saksnr.: 11-001411TVI-OTIR/06. Dommer: Saken gjelder: Lovligheten av boikottaksjoner

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 26.01.2011 i Oslo tingrett, Saksnr.: 11-001411TVI-OTIR/06. Dommer: Saken gjelder: Lovligheten av boikottaksjoner OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: 26.01.2011 i Oslo tingrett, 11-001411TVI-OTIR/06 Dommer: Tingrettsdommer Hugo Abelseth Saken gjelder: Lovligheten av boikottaksjoner Bekken & Strøm AS Sandefjord

Detaljer

OSLO TINGRETT KJENNELSE. 10.02.2014 i Oslo tingrett, 12-040689TVI-OTIR/04. Tingrettsdommer Torbjørn Breistrand. Steingrim Wolland.

OSLO TINGRETT KJENNELSE. 10.02.2014 i Oslo tingrett, 12-040689TVI-OTIR/04. Tingrettsdommer Torbjørn Breistrand. Steingrim Wolland. OSLO TINGRETT KJENNELSE Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: 10.02.2014 i Oslo tingrett, 12-040689TVI-OTIR/04 Tingrettsdommer Torbjørn Breistrand Krav om sikkerhetsstillelse Steingrim Wolland mot Arnt

Detaljer

Borgarting lagmannsrett - LB-2012-73859

Borgarting lagmannsrett - LB-2012-73859 Borgarting lagmannsrett - LB-2012-73859 Instans Borgarting lagmannsrett - Dom Dato 2013-12-03 Publisert LB-2012-73859 Stikkord Eiendoms- og bruksrett. Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova).

Detaljer

OSLO TINGRETT DOM. Avsagt: i Oslo tingrett 14. november 2012 11-108280TVI-OTIR/07. Dommer: Tingrettsdommer Janne Tennøe

OSLO TINGRETT DOM. Avsagt: i Oslo tingrett 14. november 2012 11-108280TVI-OTIR/07. Dommer: Tingrettsdommer Janne Tennøe OSLO TINGRETT DOM Avsagt: i Oslo tingrett 14. november 2012 Saksnr.: 11-108280TVI-OTIR/07 Dommer: Tingrettsdommer Janne Tennøe Saken gjelder: Krav om vinningsavståelse etter aksjesalg. Staten v/finanstilsynet

Detaljer

OSLO TINGRETT -- DELDOM OG BESLUTNING -- 27. mars 2012 i Oslo tingrett 10-202597TVI-OTIR/06. Ingeborg Kristin Sunde.

OSLO TINGRETT -- DELDOM OG BESLUTNING -- 27. mars 2012 i Oslo tingrett 10-202597TVI-OTIR/06. Ingeborg Kristin Sunde. OSLO TINGRETT -- DELDOM OG BESLUTNING -- Avsagt: Saksnr.: 27. mars 2012 i Oslo tingrett 10-202597TVI-OTIR/06 Dommer: konstituert tingrettsdommer Ingeborg Kristin Sunde Saken gjelder: Krav om utbetaling

Detaljer

TTONS-2004-468 - RG-2005-369

TTONS-2004-468 - RG-2005-369 Page 1 of 11 TTONS-2004-468 - RG-2005-369 INSTANS: Tønsberg tingrett - Dom DATO: 2004-10-19 PUBLISERT: TTONS-2004-468 - RG-2005-369 STIKKORD: Erstatningsrett. Profesjonsansvar. Eiendomsmegler. SAMMENDRAG:

Detaljer

Borgarting lagmannsrett - LB-2014-117062

Borgarting lagmannsrett - LB-2014-117062 Utskrift fra Lovdata - 09.06.2015 21:49 Borgarting lagmannsrett - LB-2014-117062 Instans Dato 2015-06-01 Publisert Borgarting lagmannsrett - Dom LB-2014-117062 Stikkord Fast eiendom. Mangel. Prisavslag.

Detaljer

OSLO TINGRETT. Dommer: Tingrettsdommer Dagfinn Grønvik

OSLO TINGRETT. Dommer: Tingrettsdommer Dagfinn Grønvik OSLO TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 17.01.2014 i Oslo tingrett, 12-117110TVI-OTIR/07 Dommer: Tingrettsdommer Dagfinn Grønvik Saken gjelder: Gyldigheten av Patentstyrets Annen avdelings avgjørelse om foretaksnavnet

Detaljer

LA-2004-100402 Avhendingsloven. Heving. Berikelse. Erstatning.

LA-2004-100402 <noscript>ncit: 1:01</noscript> Avhendingsloven. Heving. Berikelse. Erstatning. Side 1 av 18 LA-2004-100402 INSTANS: Agder lagmannsrett - Dom DATO: 2005-08-31 PUBLISERT: LA-2004-100402 STIKKORD: Avhendingsloven. Heving. Berikelse. Erstatning. SAMMENDRAG: Krav om heving tatt til følge

Detaljer

OSLO TINGRETT DOM. 9. februar 2012 i Oslo tingrett, 11-067714TVI-OTIR/02. Dommer: Per Eirik Vigmostad-Olsen. konstituert tingrettsdommer.

OSLO TINGRETT DOM. 9. februar 2012 i Oslo tingrett, 11-067714TVI-OTIR/02. Dommer: Per Eirik Vigmostad-Olsen. konstituert tingrettsdommer. OSLO TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 9. februar 2012 i Oslo tingrett, 11-067714TVI-OTIR/02 Dommer: Meddommere: konstituert tingrettsdommer Personalsjef Heismontør Per Eirik Vigmostad-Olsen Vera Tangen Wenaas

Detaljer

Rt-1999-408 (94-99)

Rt-1999-408 (94-99) <noscript>ncit: 31:11</noscript> Side 1 av 15 Rt-1999-408 (94-99) INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1999-03-23 PUBLISERT: Rt-1999-408 (94-99) STIKKORD: Pengekravsrett. Kjøpsrett. Eiendomsmegleransvar. Hevning. Reklamasjon. SAMMENDRAG:

Detaljer

GULATING LAGMANNSRETT

GULATING LAGMANNSRETT GULATING LAGMANNSRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 29.06.2015 i Gulating lagmannsrett, 14-115717ASD-GULA/AVD2 Dommere: Lagdommer Lagdommer Ekstraordinær lagdommer Arne Fanebust Rune Voll Ivar Oftedahl Ankende

Detaljer

Eiendomsomsetning hvor ansvarsfraskrivelse er hovedregelen?

Eiendomsomsetning hvor ansvarsfraskrivelse er hovedregelen? Eiendomsomsetning hvor ansvarsfraskrivelse er hovedregelen? Bruk av klausulen som han er i avtalen. Kandidatnr: 149817 Leveringsfrist: 17.desember 2007 Til sammen 12079 ord 16.12.2007 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Tvisteloven 20-3: Sakskostnader til en part som får medhold av betydning. av Tommy Sneve

Tvisteloven 20-3: Sakskostnader til en part som får medhold av betydning. av Tommy Sneve Tvisteloven 20-3: Sakskostnader til en part som får medhold av betydning av Tommy Sneve Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren 2012 Innholdsfortegnelse

Detaljer

OSLO TINGRETT 12-040689TVI-OTIR/04. Dommer: Tingrettsdommer Torbjørn Breistrand. Steingrim Wolland. mot

OSLO TINGRETT 12-040689TVI-OTIR/04. Dommer: Tingrettsdommer Torbjørn Breistrand. Steingrim Wolland. mot OSLO TINGRETT Avsagt: Saksnr.: Oslo tingrett, 12-040689TVI-OTIR/04 Dommer: Tingrettsdommer Torbjørn Breistrand Saken gjelder: Erstatningskrav Steingrim Wolland mot Arnt Lauritz Angell Staten v/justisdepartementet

Detaljer

NORGES HØYESTERETT S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 13. mars 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-00498-A, (sak nr. 2007/1652), sivil sak, anke, GL Prosjektservice AS (advokat Johan Nygård til prøve) mot Vista Holding AS (advokat Nils-Henrik

Detaljer

Du må klage til kjøperen så fort som mulig etter at du ble klar over avtalebruddet. Viser ikke kjøperen noen tegn til å ville oppfylle avtalen, bør

Du må klage til kjøperen så fort som mulig etter at du ble klar over avtalebruddet. Viser ikke kjøperen noen tegn til å ville oppfylle avtalen, bør Salg av bolig Kjøp og salg av bolig er for folk flest den største økonomiske transaksjonen de befatter seg med. Går noe galt, kan det koste deg dyrt. Du gjør derfor lurt i å sette deg inn i reglene for

Detaljer

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 05.06.2007. Saksnr.: 07-050674TVI-OTIR/01. Rettens formann: Meddommere:

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 05.06.2007. Saksnr.: 07-050674TVI-OTIR/01. Rettens formann: Meddommere: OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 05.06.2007 Saksnr.: 07-050674TVI-OTIR/01 Rettens formann: Meddommere: Saken gjelder: Tingrettsdommer Inger Kjersti Dørstad Svein Halvard Bakke Gustav Reidar Birkeland

Detaljer

http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftmrens?0/lex/avg/lbsiv/lb-2009-19... LB-2009-197218

http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftmrens?0/lex/avg/lbsiv/lb-2009-19... LB-2009-197218 LB-2009-197218 INSTANS: Borgarting lagmannsrett Dom DATO: 2011-03-21 DOKNR/PUBLISERT: LB-2009-197218 STIKKORD: Plan- og bygningsloven. Vegloven 32. SAMMENDRAG: Saken gjelder spørsmålet om eier av elektrisk

Detaljer

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER?

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? Til deg som leser denne brosjyren Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonen Juss-Buss. Den er ment som en lettfattelig innføring i regelverket

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT -----DOM --- --- Avsagt: 26.05.2008 Saksnr.: Dommere: 07-121782ASI-BORG/03 Lagdommer Lagdommer Ekstraordinær lagdommer Jørgen F. Brunsvig Fredrik Charlo Borchsenius Ola R. Melheim

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-00642-S, (sak nr. 2011/1938), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-00642-S, (sak nr. 2011/1938), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 22. mars 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-00642-S, (sak nr. 2011/1938), sivil sak, anke over dom, A Forbrukerrådet (partshjelper) (advokat John Christian Elden) mot DNB Bank ASA

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT -----DOM --- --- Avsagt: Saksnr.: 30.09.2011 i Borgarting lagmannsrett, 10-176553ASD-BORG/03 Dommere: Lagdommer Lagdommer Tilkalt dommer, sorenskriver Einar Kaspersen Einar Høgetveit

Detaljer