Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Kommuneplankomiteen /10

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Kommuneplankomiteen 21.06.2010 32/10"

Transkript

1 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : : E: 140 : L.K.Sandved, S.Haugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Kommuneplankomiteen /10 LEVEKÅR OG MANGFOLD UTREDNINGSOPPDRAG IHHT. PLANPROGRAMMET FOR KOMMUNEPLAN SAKEN GJELDER Bystyret har vedtatt at generelt plantema Kommunale tjenester i tekstheftet (samfunnsdelen) skal gjennomgå en fullstendig revisjon. I samsvar med fastsatt planprogram kapittel utføreres nå utredningsoppdragene for dette området av kommuneplanrevisjonen. Fylkesmannen har i sin uttalelse til planprogrammet påpekt at Sandes kommune har store utfordringer knyttet til sosial utjevning. Av fylkesmannens merknad følger et behov for en mer grundig utredning enn det som er mulig å få gjort innenfor rammene av selve kommuneplanrevisjonen. Hovedmål, strategier og tiltak vil imidlertid bli konkretisert om inngå i det samlede forslaget til revidert kommuneplan som fremmes i november. I prosjektgruppen Kommunale tjenester leder representanten fra stabsenhet Sunn by arbeidet med denne utredningen. Det er nå kommet så langt at det foreligger konkrete innspill om mål og strategier, samt innspill på konkretisering av tiltak som kan legges til grunn for videre arbeid. Resultatene slik de fremlegges her et resultat av arbeidet som har foregått i en bredt sammensatt arbeidsgruppe hvor alle tjenesteområdene er representert, samt kommuneoverlegen og rådmannens stab. I tillegg er det gjennomført en kafédialog hvor også representanter fra Eldrerådet, Funksjonshemmedes råd, Ungdomsrådet, Flytkningkontoret deltok, i tillegg til barnevernsjefen, leder av helsestasjonstjenesten og rektor ved Aspervika skole. Kafédialogene ga helt nye innspill og den både bekreftet og avkreftet situasjonsbeskrivelser og vurderinger som arbeidsgruppen hadde gjort. Rådmannen legger i denne saken frem forslag for Kommuneplankomiteen til drøfting og for å få innspill. På lag med frivillig sektor er arbeidsoverskriften på en av oppgavene som skal utredes. Gjennom en vurdering av nåsituasjonen er hensikten er å få frem mål, strategier og tiltak som kan innarbeides i kommuneplanen, samt at resultatene skal kunne samles i et kortfattet strategidokument for bruk felles og tverrfaglig i kommunen. 2. FORSLAGET 2.1 Oppsummering av arbeidet bakgrunn for målstruktur og tiltak Dagens situasjon Levekårsstatistikken for Sandnes viser samlet sett et godt resultat sammenlignet med de andre ASSS kommunene. Innad i Sandnes er det over år i statistikken systematiske ujevnheter mellom distriktene; sentrum, sør og øst. Distrikt øst skiller seg ut ved, over flere år, å komme dårligst ut. Enkeltindikatorene som er særlig fremtredende er; utdannelsesnivå, andel med overgangsstønad, andelen med attføringspenger og dødelighet i befolkningen. Side 1 av 3

2 L ev ekårs indeks, s um kommunen og dis triktene 6 5 4,7 5,3 5,3 4,8 H ele S andnes S entrum 4 S ør 3 Øs t 2 1 4,4 4,9 3,8 3, Sandnes har deltatt i Norgesprofilen 2007 som er en del av et større WHO-prosjekt kalt HEPRO. Her gir innbyggerne informasjon om hvordan de opplever sine egne levekår fordelt på distriktene sentrum, sør og øst. I undersøkelsen blir forskjellene mellom distriktene fra SSB sin levekårsindeks bekreftet. Samlet sett er det yngre kvinner (16 til 24 år, elever/studenter og enslige mødre) som peker seg ut som den mest utsatte gruppen i undersøkelsen. Hos enslige mødre med mindreårige barn rapporterer 25 % om angst /depresjon og bare 57 % oppgir tilgang på hjelp i tilfelle sykdom.18 % har svak tilknytning til nærmiljøet. Innvandrerbefolkningen i Sandnes, særlig kvinner fra ikke-vestlige land, kommer dårlig ut på sysselsetningsstatistikk for Sandnes. Bare 51 % av disse kvinnene er i lønnet arbeid (IMDI-rapport av 2007) Barn påvirkes av de negative faktorene som kommer frem i Norgesprofilen gjennom sin oppvekst. Det er derfor viktig å ha fokus på at politikkutformningen om Levekår og mangfold i kommuneplanen, sikrer barn en trygg og sunn oppvekst og framtid. I årene fremover vil andelen av gruppen eldre øke, og det vil være behov for fokus her i tiden som kommer. Utfordringer som kommer frem i Norgesprofilen 2007 er langvarig sykdom, alkoholinntak, ensomhet og fysisk inaktivitet. Forskning har dokumentert en særlig sammenheng mellom utdanning og livsvilkår/helseatferd. Norgesprofilen for Sandnes 2007 bekrefter forskjeller i forholdet mellom helse/-atferd og utdannelsesnivå. Mulighetene som ligger at kommunen er deltaker i partnerskapsnettverk for folkehelse med Rogaland fylkeskommune må derfor tas aktivt i bruk. Samtidig har Sandnes forpliktet seg til å ha langsiktig fokus og forankring i eget planverk på folkehelsearbeidet. Hovedprioriteringer fremover målrettet innsats mot utvalgte grupper Med grunnlag i kunnskap og faktaopplysninger om dagens situasjon, innspill underveis i arbeidet mv. foreslås det å målrette kommunens innsats i to hovedområder: Grupper med særskilt oppmerksomhet (kvinner, innvandrerbefolkningen, barn, eldre) Grupper som må ha oppmerksomhet (voksne med grunnskole, vanskeligstilte på boligmarkedet, brukere i rusomsorgen, yngre enslige mødre, grupper av innvandrerkvinner) Innenfor hver gruppe er det definert mål og strategier, og tiltak rettet mot den enkelte brukergruppe. Målene er formulert slik at de uttrykker situasjonen slik den er i slutten av kommuneplanperioden, altså den nå-situasjon som arbeidet skal strekke seg mot å realisere. Side 2 av 3

3 Strategiene er formulert slik at de uttrykker veivalg som er tatt, når arbeidet kommer til utførelse. Det er langs disse linjene arbeidet skal konkretiseres og drives. Tiltakene er pr nå stikkordsmessig formulert. 3. RÅMANNENS ANBEFALING Etter rådmannens oppfatning viser resultatene fra arbeidet med Levekår og mangfold klare mål og veivalg (strategier for arbeidet). Samtidig bygger det opp om incitamenter til økt deltakelse og engasjement fra brukerne/beboerne selv og fra frivillig sektor. Frem mot ferdigstillelse ser rådmannen det slik at tiltaksdelen konkretiseres ytterligere, og gjerne at den i sluttføringen samordnes med utredningsoppgaven knyttet til På lag med frivillig sektor. Når det gjelder oppfølging av tiltakene i kommende økonomiplan, vil det være forhold som vurderes når endelig forslag og anbefaling fra gruppen Kommunale tjenester, foreligger. Samtidig må det tas hensyn til den forestående høringsperioden, før kommuneplanen kan vedtas og implementeres. På dette grunnlaget mener rådmannen at arbeidet med utredningsoppgaven kan sluttføres, for deretter å bli innarbeidet i kommuneplanens forslag til revidert samfunnsdel Det vil bli gitt en kort innledning til saken i forkant av Kommuneplankomiteens drøfting. Saken legges frem for Kommuneplankomiteen som fatter endelig vedtak. Rådmannen tilrår at Kommuneplankomiteen fatter slikt VEDTAK: 1. Kommuneplankomiteen tar resultatene av utredningsoppdraget om Levekår og mangfold til orientering, og ber rådmannen sluttføre arbeidet på grunnlag av de synspunkter som fremkom. RÅDMANNEN I SANDNES, den 07. juni 2010 Hans Kjetil Aas kommunaldirektør Marco Zanussi Planrådgiver Vedlegg nr. 1: Utkast til målstruktur med innsatsområder/målgrupper Side 3 av 3

4 Grupper med særskilt oppmerksomhet Kvinner Mål Strategi Tiltak Kvinners levekår er på høyde med menns levekår Dokumentert kunnskap om årsaker til ulikheter skal være grunnlaget for tiltak som utjevner uønskede forskjeller Utredes i løpet av 2011 Tiltak konkretiseres i ØP Innvandrer befolkningen Barn Eldre Invandrerbefolkningen er delaktige i samfunnslivet og andelen yrkesaktive er høy. Innvandrerbefolkningens kunnskap og ressurser er synlig både i samfunnsmessig utvikling og næringslivet Kommunens innsats mht. tilrettelgging tar utgangspunkt i gruppenes egne behov, ressurser og ønsker om deltakelse Barn har likeverdige oppvekstvilkår Ingen barn og elever i grunnskolen skal av økonomiske grunner være avskåret fra å delta i felles aktiviteter som barnehage og skole arrangerer. Barn og unge skal ha tilgang til ideologisk og religiøst nøytrale aktivitetsmuligheter/møteplasser Partnerskap med frivillig sektor er den fortrukne løsningen for aktivitetsskapende tiltak for særskilte grupper Eldre har gjennom selvopplevd helse, trivsel og mestring ved å bo hjemme lengst mulig god livskvalitet Kunnskap om folkehelsetiltak tas i bruk tidlig for å forebygge livsstilsrelaterte sykdommer/ ulykker Tilrettelegging for at ressurser og kompetanse som eldre besitter aktivt brukes i oppgaveløsning og tjenesteproduksjonen. Samarbeide med næringsliv om; Målrettede arbeidsmesser Fagseminar om mangfold i arbeidslivet Samarbeide med organisasjonene; Mangfold i organisasjonslivet Bruk av ressursene i det flerkulturelle Sandnes Tilrettelegging gjennom frivillighet; Leksehjelp /lesegrupper for Voksne, Flyktningeguide Leseombud Målrettet innsats for at flest mulig går/sykler til barnehage og skole Avtaler om låneordninger for utstyr Utvikle spekteret av brukt/bytte løsninger Foreldreveiledning; barns sosiale behov/ferdigheter, kosthold, fysisk aktivitet - Mestringssenter Oppvekstforum i Lura/Trones som pilotprosjekt i Familiens hus pilotprosjekt i Riska bydelshus/aktivitetshus, L54 Lavterskel folkehelsetilbud; fallforebyggig, styrketrening, kostholdsveiledning - Mestringssenter 70 års helsekontroll med veiledning og tilbud om hjemmebesøk Utvikle Frivillighetssentralen som ressursbank for eldrekompetanse Eldresentre lokaliseres til bydelssentre og off. flerbruksbygg

5 Grupper som må ha oppmerksomhet Mål Strategi Tiltak Voksne med grunnskole Vanskeligstilte på boligmarkedet Med god bredde i studietilbud og lærlingeplasser fullfører elevene den videregående skolen. I alle bydeler er det tilgang til utleieboliger og et varierte boligtilbud tilpasset vanskeligsstilte boligsøkende. Sosialt vanskeligstilte har verdige boforhold i trygge og inkluderende bomiljø Dokumentere kunnskap om årsakene til at frafalllet av elever i videregående skole øker og benytte dette for konkretisere tiltak som kan ha forebyggende virkning. Boligsosial handlingsplan skal tydeliggjøre de strategiske valg og behovene, slik at handlingsplan blir et konkret verktøy for å gjennomføre den boligsosial utbyggings i Sandnes Ingen barn og unge skal ha hospits som bosted. Det kommunale botilbudet skal være geografisk spredt og bestå av varierte boligstørrelser og typer boliger Bruke regelverket proaktivt for å utvide mulighetene for tilbud om praktiske- og håndverksfag i ungdomstrinnet Samarbeid med næringslivet om utvikling av flere læringeplasser Samarbeide med RFK om utvikling av et bredt studietilbud og med ulike typer av praktiske fag. Relansere behovet for og betydningen av håndverksfagene (Å være rørlegger eller maler er attraktivt) Strategidelen av planen skal ligge til grunn for kravene i Tjenstesjekklisten (byplan, oppstartsmøte) Utvikling og måloppnåelse skal rapporteres kv.vis til utvalg for helse- og sosialtjenster og UBU Innen september hvert år skal revidert handlingsplan for min. prioritering de 2 neste årene behandles politisk Et pilotprosjekt med konseptet fra leie til eie skal gjennomføres i løpet av første kommunestyre periode. Samarb. med Husbanken, KF Tomteselskapet, private aktører Et pilotprosjekt i samarbeid med frivillig sektor om fritidstilbud for barn/unge som bor i kortvarige botilbud og hvor forsørger er sosialt vanskeligstilt. Fokus; fysisk aktivitet sunn livsstil, trygghet, bli sett. Tilrettelegge vha frivillighet møteplasser for foreldre som er sosialt vanskeligsstilte. Foreldre-

6 Grupper som må ha oppmerksomhet Brukere i rusomsorgen Yngre enslige mødre Grupper av innvandrerkvinner Mål Strategi Tiltak Brukerne i rusomsorgen får rehabiliteringstiltak og verdige boforhold. I bomiljøet er det verdige boforhold og tygge omgivelser, som gir trivsel og selvopplevd god livskvalitet for aleneforeldre Yrkesandelen blant grupper av innvandrerkvinner øker og i kommunen som arbeidsplass gjelder det særlig kvinner fra ikke-vestlige kulturer I strategidel og handlingsplanen av Boligsosial handlingsplan skal konseptet robust bolig ha prioritet Utviklingen av tilrettelagt lavterskeltilbud skal konsentreres om anlegget på Soma Tjenester som ytes skal bygge bygge på hjelp til selvhjelp prinsippet Fysisk aktivitet og arbeid skal være synlige innsatsområder i rehabiliteringen Utrede og dokumentere yngre kvinners levekår i kommunen. Bruke dette i målrettede tiltak som øker livskvaliteten. Gjennom tilpasset språkprogam og bruk av kvalifiseringsprog. skal antallet ikke- vestlige kvinner i arbeid prioriteres I samarbeid med Innvandrerorganisasjonene utvikles små stillinger/ engsjement som har som må å skape veiledere på gruppenes egne premisser Tomtespesifikasjon med kriterier for egnethet til robust bolig lages Innarbeides i rev. Tjen.sjekkliste Ajourholdt av arealoversikt med små ubebygde restarealer og tomter i pågående utb.områder gjennomgås årlig 4 kv. med byplan mht prioritering av de 2 neste årenes lokalisering av nye robuste boliger. Tjenstedelen av leieavtalen for robust bolig skal utvikles, og med fokus på hjelp til selvhjelp Partnerskapsavtaler utvikles med frivilligsektor om ; - Treningskontakter - Praktiske sider i botrening (ernæring, helse, mosjon mv) - Turgrupper og Bibliotekgruppe Partnerskapsavtaler utvikles m/ næringslivet om arbeidserfaring Prioritere etablering av tilbud om åpen barnehage i bydeler hvor det bor mange hjemmearbeidende småbarnsforeldre (i senteromr.) Forsøk med et Familiens hus; helsetjenester, forebyggende barnevern og åpen barnehage Åpent barnehagetilbud Tilrettelegge for nettverk av flerkulturelle kvinnegrupper Utvikle i samarbeid kvalifiseringskurs, for eksempel; som kostholdsveiledere, svømmeinstruktører inn mot egne kulturgrupper, språk/samtale grupper (samf.fag).