Søknad om tilskudd til finansiering av analyse av det regionale potensialet for næringsutvikling i tilknytning til Oslo lufthavn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søknad om tilskudd til finansiering av analyse av det regionale potensialet for næringsutvikling i tilknytning til Oslo lufthavn"

Transkript

1 Samarbeidsorganet for kommunene på Øvre Romerike Sør-Gardermoen 8. januar 2014 Samarbeidsalliansen Osloregionen Søknad om tilskudd til finansiering av analyse av det regionale potensialet for næringsutvikling i tilknytning til Oslo lufthavn Akershus fylkeskommune planlegger sammen med OSL og Øvre Romerike utvikling å få gjennomført en analyse av det regionale potensialet for næringsutvikling i tilknytning til Oslo lufthavn, se vedlagte konkurransegrunnlag. Slik det fremgår av konkurransegrunnlaget skal analysen blant annet munne ut i et forslag til enkle, målbare indikatorer som kan brukes for å følge næringsutviklingen over tid i nevnte avgrensede, geografiske områder. Analysen vil ikke bare ha stor verdi for de tre initiativtakere, men vil også ha vesentlig betydning for Samarbeidsalliansen Osloregionen, ikke minst med tanke på det forestående arbeid med rullering av samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen. Det søkes derfor om et tilskudd fra Samarbeidsalliansen Osloregionen til finansiering av analysen basert på følgende finansieringsmodell: Akershus fylkeskommune 25% begrenset oppad til kr OSL 25% begrenset oppad til kr ,- Osloregionen 25% begrenset oppad til kr ,- ØRU 15 % begrenset oppad til kr ,- SNR 10% begrenset oppad til kr ,- Med hilsen Kurt-Gøran Adriansen (s) Direktør Øvre Romerike Utvikling Kontoradresse: Sør-Gardermoen kultur- og næringspark 2060 Gardermoen Telefon: Telefax: E-post: Web: Org.nr: Kontonr:

2 Konkurransegrunnlag for for kjøp av Analyse av det regionale potensialet for næringsutvikling i tilknytning til Oslo lufthavn For levering til Akershus fylkeskommune Saksnummer: XXX Konkurransegrunnlag anskaffelser under kr ekskl. mva. 2

3 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER Om Oppdragsgiver Oppdragsgivers kontaktperson Oppdragsbeskrivelse Tidsplan KRAV TIL LEVERANDØRENE Kvalifikasjonskrav Krav til dokumentasjon HMS-egenerklæring KRAV TIL YTELSEN OG TILDELINGSKRITERIER Kravsspesifikasjon/leveransebeskrivelse Generelt om leveransen Gjennomførings- og leveringstidspunkt Kontrakt Tildelingskriterier REGLER FOR GJENNOMFØRING AV KONKURRANSEN Anskaffelsesprosedyre Krav til tilbudet og innleveringssted Tilbudsfrist Vedståelsesfrist Tildeling av kontrakt og begrunnelse... 8 Gjenværende leverandører som har deltatt i konkurransen vil få en skriftlig tilbakemelding om hvem oppdragsgiver vil inngå kontrakt med og begrunnelse for valget VEDLEGG... 8 Konkurransegrunnlag anskaffelser under kr ekskl. mva. 3

4 1 Oppdraget og administrative bestemmelser Akershus fylkeskommune inviterer Høgskolen Stord/Haugesund (v/inge Thorsen), Handelshøyskolen i Bodø (v/gisle Solvoll), Møreforskning avd. Molde (v/svein Bråthen), Oslo Economics, TØI og NIBR å delta i konkurranse om anskaffelse av Analyse av det regionale potensialet for næringsutvikling i tilknytning til Oslo hovedflyplass. 1.1 Om Oppdragsgiver Akershus fylkeskommune er en aktiv regional utviklingsaktør. Gjennom utviklingen av en overordnet planstrategi og regionale planer for ulike områder etablerer fylkeskommunen retningslinjer for både egne og kommunenes planer og strategier, og sikrer at disse følger opp statlige planer og strategier. Fylkeskommunen bidrar også til økt verdiskaping i næringslivet. Det skjer bl.a. gjennom tiltak for innovasjon og nyskapning, utvikling av samspillet mellom næringsliv og forskning, næringsliv og utdanning samt tiltak for regionalt samarbeid om næringsutvikling. Oppdraget lyses ut som et tiltak for regionalt samarbeid om næringsutvikling, og er utviklet i samarbeid med Øvre Romerike Utvikling og Oslo lufthavn. 1.2 Oppdragsgivers kontaktperson Navn : XXX E-postadresse : Eventuelle spørsmål skal rettes til kontaktpersonen per e-post. Det skal ikke være kontakt/kommunikasjon med andre personer hos oppdragsgiver enn nevnte kontaktperson. 1.3 Oppdragsbeskrivelse Fra 2000 til 2012 økte antallet sysselsatte med arbeidssted i noen av de seks kommunene på Øvre Romerike med nesten 24 %. I 2012 var det bare senter- og flyplasskommunen Ullensaker som hadde netto innpendling. Betrakter vi endringen i pendlingsmønsteret til alle senterkommunene i Akershus (Ski, Skedsmo, Bærum og Ullensaker), ser vi at innpendlingen fra andre deler av Akershus til senterkommunene har økt til dels betydelig fra 2001 til med unntak av til Ullensaker. Her har innpendlingen fra Follo, Nedre Romerike og Asker/Bærum tvert imot gått ned. Også fra andre fylker har innpendlingen avtatt i Ullensaker, mens den har vokst betydelig til for eksempel Skedsmo fra alle deler av Norge (samt Sverige). I Akershus har endringen i pendlingsmønsteret det siste tiåret dessuten vært større for kvinner enn for menn. For kvinner har pendlingen fra Øvre Romerike til Nedre Romerike og Oslo økt særlig sterkt, mens menns pendling fra Romerike til Oslo har avtatt. Den økte sysselsettingen på Øvre Romerike har i hovedsak slått ut i sterk innflytting, og lite i pendling. Dette viser at det er store forskjeller i hvordan arbeidsmarkedene for ulike typer utdannet arbeidskraft utvikler seg på Øvre Romerike. Samlet betyr dette at arbeidsmarkedet i Ullensaker i perioden har blitt svakere integrert mot resten av landet, med unntak av næromlandet på Romerike. Konkurransegrunnlag anskaffelser under kr ekskl. mva. 4

5 Oslo lufthavn er den største arbeidsgiveren i denne delregionen i Akershus. Næringsaktiviteten ved Oslo lufthavn kan imidlertid fortsatt forventes å vokse som følge av regionforstørring, vedvarende nasjonal økonomisk vekst samt globalisering. Med kompetansebedriftene i Osloregionens sterke preferanse for lokalisering nær Oslo sentrum og vestkorridoren (Asker/Bærum), forventes hovedflyplassområdets potensiale i nærmeste framtid fremdeles å være knyttet til videre vekst innen distribusjon, transport, logistikk samt kurs/konferanse og flyplasshandel. For regioner med sterk vekst i sysselsettingen er hovedalternativene på lang sikt at folk som søker arbeid flytter eller pendler til områder med et økende antall arbeidsplasser. Samtidig vil områder med sterk befolkningsvekst ofte trekke til seg bedrifter som ønsker å anvende arbeidskraften og den økte lokale kjøpekraften som følger av befolkningsveksten. Rundt Oslo lufthavn er den kraftige investeringen i infrastrukturen (IC-triangelet og motorveibygging) sentrale faktorer for de økte mulighetene for pendling eller flytting. Infrastrukturinvesteringer bør ses i sammenheng med anslag på forventet næringsutvikling. Til de relevante investeringene bør også regnes relokaliseringen av større arbeidsplasser, så som det kommende LHL-sykehuset nær Gardermoen. Akershus fylkeskommune ønsker, sammen med Øvre Romerike Utvikling og Oslo Lufthavn, å få gjennomført en analyse av det regionale potensialet for næringsutvikling i tilknytning til Oslo lufthavn. Fokus ligger på den funksjonelle integrasjonen av bo- og arbeidsmarkedene rundt Oslo lufthavn, og hvilken betydning den største arbeidsplassen i regionen, Oslo lufthavn, har for de ulike bo- og arbeidsmarkedene i dette området. Det ønskes en analyse som vurderer ringvirkningene på tre territorielle nivå: Innenfor hovedflyplassområdet (selskaper med ID-klarering til flyplassområdet) I tilknytning til tilgrensende næringsområder (Gardermoen Næringspark m.m.) I Ullensaker og de omlandskommunene som i dag har sterkest arbeidsmarkeds-integrasjon med Ullensaker. I dag er dette kommunene på Romerike, i Glåmdalsregionen samt lett tilgjengelige kommuner som Oslo, Bærum, Asker og Drammen Analysen skal munne ut i et forslag til enkle, målbare indikatorer som kan brukes for å følge næringsutviklingen over tid i disse avgrensede, geografiske områdene. Indikatorene bør være relevante og samtidig så følsomme at de er i stand til å beskrive endringer på mellomlang sikt (10-15 år). Indikatorene skal beskrive næringsutviklingen (målt i sysselsettingsvirkninger) langs følgende dimensjoner: a) næringslivets samlede lufthavnrelaterte virksomhet, b) næringslivets bransjemessige sammensetning inkludert ikke-lufthavsrelatert virksomhet, c) arbeidsmarkedsintegrasjonen for ulike yrkesgrupper i de utvalgte omlandskommunene, d) arbeidsmarkedsintegrasjonen for ulike hovednæringer i de utvalgte omlandskommunene. Det vil være naturlig å bygge deler av ringvirkningsanalysen på metodologi utviklet av York Aviation eller tilsvarende. Det regionale potensialet for økt arbeidsmarkedsintegrasjon i og omkring hovedflyplassen skal kartlegges/vurderes i et geografisk område som i dag tilsvarer en reise-/pendlingsavstand på 45 (60) minutter fra lufthavnen. For analyseformålet avgrenses dette til de fem økonomiske regionene Ullensaker/Eidsvoll, Hadeland, Hamar, Kongsvinger og Lillestrøm (jfr. SSBs definisjon av økonomiske regioner). Konkurransegrunnlag anskaffelser under kr ekskl. mva. 5

6 1.4 Tidsplan Planlagt uke Aktivitet 52/2013 Invitasjonen sendt til tilbydere/konkurranse ble kunngjort 3/2014 Tilbudsfrist 3/2014 Tilbudsevaluering og valg av tilbud 4/2014 Kontraktsinngåelse 5/2014 Oppstart av kontrakt 2 Krav til leverandørene 2.1 Kvalifikasjonskrav Krav til leverandøren: Leverandøren skal ha ordnede forhold med hensyn til skatte- og merverdiavgiftsinnbetaling. 2.2 Krav til dokumentasjon Tilbudet skal inneholde: Skatteattest for merverdiavgift fra skattefogden og skatteattest for skatt utstedt av kemner/kommunekasserer, ikke eldre enn 6 måneder regnet fra tilbudsfristen. 2.3 HMS-egenerklæring Den tilbyder som får tildelt kontrakten forplikter seg til å undertegne en HMS-egenerklæring senest ved kontraktsinngåelse. 3 Krav til ytelsen og tildelingskriterier 3.1 Kravsspesifikasjon/leveransebeskrivelse Generelt om leveransen Oppdraget skal utføres innenfor en samlet økonomisk ramme på kr (ekskl. mva). Arbeidets samlede omfang anslås til maksimalt å være i størrelsesorden 2 ½ 3 månedsverk. Tilbyder står fritt til å anvende underleverandører for deler av oppdraget Gjennomførings- og leveringstidspunkt Leveringstidspunkt for ytelsen er 15. juni Et utkast til endelig analyse må leveres innen 20. mai Kontrakt Avtaleforholdet vil bli regulert av vedlagte kontraktsvilkår, "Sett inn kontraktens navn" Konkurransegrunnlag anskaffelser under kr ekskl. mva. 6

7 3.2 Tildelingskriterier (Velg det alternativ som er aktuelt og fyll inn de kriterier tilbudet skal evalueres etter) Tildeling av kontrakt skal skje utelukkende ut fra hvilket tilbud som har den laveste pris Tildeling av kontrakt skal skje på basis av hvilket tilbud som er det mest økonomisk fordelaktige ut ifra følgende kriterier: Kriterium Vekt Dokumentasjonskrav Budsjett/Pris 30 prosent Ferdig utfylt prisskjema, hvor følgende inngår: Antall timer og timepris pr. medarbeider på prosjektet Evt. reisekostnader Problemforståelse - tilbudets relevans i forhold til definerte problemstillinger og perspektiver (jfr. oppdragsbeskrivelsen) Prosjektteamets gjennomføringsevne, leveringsdyktighet Kvalitet (dokumentasjon av kompetansen hos medarbeiderne som skal delta i prosjektet) Øvrige utgifter 10 prosent For hver enkelt medarbeider på prosjektet skal følgende oppgis: 15 prosent 45 prosent CV Personlige referanser fra tidligere, tematisk relevante oppdrag 4 Regler for gjennomføring av konkurransen 4.1 Anskaffelsesprosedyre Konkurransen reguleres av lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Denne anskaffelsens anslåtte verdi er under den nasjonale terskelverdi på kr ekskl. mva. og er fritatt fra kunngjøringsplikten. Konkurransen gjennomføres etter forskriftens alminnelige bestemmelser (del I) og de bestemmelsene som følger av dette konkurransegrunnlag. Anbudskonkurranse Konkurransen vil bli gjennomført som en anbudskonkurranse. Forhandlinger er ikke tillatt. Leverandøren oppfordres til å gi sitt beste tilbud. 4.2 Krav til tilbudet og innleveringssted Tilbudet skal leveres på norsk og i lukket og merket forsendelse. Tilbudet skal merkes "sett inn tekst". Ved innlevering skal det følge med et tilbudsbrev (følgebrev) som skal være datert og signert av bemyndiget person hvor det skal tydelig fremgå: Virksomhetens navn Adresse Organisasjonsnummer Konkurransegrunnlag anskaffelser under kr ekskl. mva. 7

8 Kontaktperson med e-postadresse og telefonnummer Eventuelle forbehold skal klart fremgå av tilbudsbrevet med henvisning til hvor i tilbudet forbeholdet. Tilbudet skal leveres til: Navn: "Navn på mottaker" Adresse: "Adresse for mottak av tilbud" Det er ikke tillatt å levere tilbud pr e-post. 4.3 Tilbudsfrist Tilbudsfrist er satt til "sett inn dato og klokkeslett". Tilbudet skal være oppdragsgiver i hende på innleveringsstedet før utløpet av tilbudsfristen. For sent innlevert tilbud vil bli avvist. Dette gjelder også om forsinkelsen skyldes tredjepart (posten, budfirma, etc.). 4.4 Vedståelsesfrist Leverandørene er bundet av tilbudet til dd/mm/åååå klokken 00: Tildeling av kontrakt og begrunnelse Gjenværende leverandører som har deltatt i konkurransen vil få en skriftlig tilbakemelding om hvem oppdragsgiver vil inngå kontrakt med og begrunnelse for valget. 5 Vedlegg Vedlegg 1: Kravsspesifikasjon Vedlegg 2: Kontraktsvilkår Vedlegg 3: HMS - egenerklæringsskjema Vedlegg 4: Tilbudsskjema Konkurransegrunnlag anskaffelser under kr ekskl. mva. 8

INNHENTING AV TILBUD PÅ INNLEIE AV ANLEGGSMASKINER OG LASTEBILER FOR ÅR 2015 FOR SEL KOMMUNE.

INNHENTING AV TILBUD PÅ INNLEIE AV ANLEGGSMASKINER OG LASTEBILER FOR ÅR 2015 FOR SEL KOMMUNE. INNHENTING AV TILBUD PÅ INNLEIE AV ANLEGGSMASKINER OG LASTEBILER FOR ÅR 2015 FOR SEL KOMMUNE. Sel Kommune v/ teknisk drift ønsker tilbud på innleie av følgende maskiner: Gravemaskiner, belte Gravemaskiner,

Detaljer

Konkurransegrunnlag for rammeavtale for kjøp av tolketjenester. for levering til

Konkurransegrunnlag for rammeavtale for kjøp av tolketjenester. for levering til Konkurransegrunnlag for rammeavtale for kjøp av tolketjenester for levering til Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS), Informasjons- og veiledningsprogrammet Anbudsfrist: 16. juni 2014 Norsk organisasjon

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV. e-læringsprogram basert på Prosjektveiviseren

KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV. e-læringsprogram basert på Prosjektveiviseren KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV e-læringsprogram basert på Prosjektveiviseren Anskaffelsens nummer: 2014/00380 Konkurransegrunnlag åpen anbudskonkurranse over EØS-terskelverdi

Detaljer

Tilbudsfrist: 30.juni.2009 kl. 14.00

Tilbudsfrist: 30.juni.2009 kl. 14.00 Konkurransegrunnlag SEKRETARIATSFUNKSJON FOR KONTROLLUTVALGET 2009-2013 Overhalla kommune Tilbudsfrist: 30.juni.2009 kl. 14.00 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Anskaffelsens

Detaljer

for kjøp av teneste med steinmuring i Nærøyfjorden landskapsvernområde

for kjøp av teneste med steinmuring i Nærøyfjorden landskapsvernområde Konkurransegrunnlag for kjøp av teneste med steinmuring i Nærøyfjorden landskapsvernområde For levering til Nærøyfjorden verneområdestyre POSTADRESSE: NJØSAVEGEN 2 6863 LEIKANGER BESØKSADRESSE: TELEFON:

Detaljer

Konkurransegrunnlag RUTEN parkeringsanlegg Finansiering, bygging, drift og vedlikehold

Konkurransegrunnlag RUTEN parkeringsanlegg Finansiering, bygging, drift og vedlikehold Konkurransegrunnlag RUTEN parkeringsanlegg Finansiering, bygging, drift og vedlikehold Samferdsel INNHOLD 1 OPPDRAGET/LEVERANSEN/YTELSEN...3 1.1 OPPDRAGSGIVER...3 1.2 BAKGRUNN...3 1.3 ANSKAFFELSEN...3

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Konkurranse med forhandling for kjøp av tjenester til dekning av viltvaktordning i Ås kommune. Tilbudsfrist:

Konkurransegrunnlag. Konkurranse med forhandling for kjøp av tjenester til dekning av viltvaktordning i Ås kommune. Tilbudsfrist: Konkurransegrunnlag Konkurranse med forhandling for kjøp av tjenester til dekning av viltvaktordning i Ås kommune Tilbudsfrist: Dato: 13. november 2014 Klokken:12:00 Anskaffelse: 14/00196 1 Innhold 1 GENERELL

Detaljer

Anskaffelsessak 2012-100. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Arbeidstøy. For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5.

Anskaffelsessak 2012-100. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Arbeidstøy. For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5. Anskaffelsessak 2012-100 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale på Arbeidstøy For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5.2012 Doffin ref.: 249349 INNHOLDSFORTEGNELSE: INNBYDELSE...4 1

Detaljer

Anskaffelsessak 2011-111. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på

Anskaffelsessak 2011-111. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Anskaffelsessak 2011-111 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale på mobil og fasttelefoner med utstyr samt tilhørende produkter og tjenester For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Doffin ref.:

Detaljer

STOKKE KOMMUNES INNKJØPSREGLEMENT

STOKKE KOMMUNES INNKJØPSREGLEMENT STOKKE KOMMUNES INNKJØPSREGLEMENT HVEM REGLEMENTET GJELDER FOR 3 FORMÅL MED RETNINGSLINJENE 3 MYNDIGHET OG ANSVAR 3 Rådmannen 3 Sentral innkjøpstjeneste 3 Desentral innkjøpstjeneste 4 REGELVERK SOM ER

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling i ett trinn

KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling i ett trinn KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling i ett trinn forskriftens del I og del II (for anskaffelser med verdi under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester) for kjøp av videreutdanningstilbud

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Konkurranse med forhandling Anskaffelse av hotelltjenester. Helseforetakenes innkjøpsservice AS

Konkurransegrunnlag. Konkurranse med forhandling Anskaffelse av hotelltjenester. Helseforetakenes innkjøpsservice AS Konkurransegrunnlag Konkurranse med forhandling Anskaffelse av hotelltjenester Helseforetakenes innkjøpsservice AS på vegne av Helse Nord RHF, Helse Midt-Norge RHF, Helse Sør-Øst RHF og Helse Vest RHF

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/11 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2009/11 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

Kvalifikasjonsgrunnlag. Tjenestekonsesjonskontrakt. anskaffelse av: Driftsavtale bar Sarpsborg scene

Kvalifikasjonsgrunnlag. Tjenestekonsesjonskontrakt. anskaffelse av: Driftsavtale bar Sarpsborg scene Kvalifikasjonsgrunnlag Tjenestekonsesjonskontrakt anskaffelse av: Driftsavtale bar Sarpsborg scene Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Om oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang...

Detaljer

HAMMERFEST KOMMUNE V/TEKNISK DIRFT

HAMMERFEST KOMMUNE V/TEKNISK DIRFT Tilbudsinnbydelse Fyll inn prosjektnummer og navn Dato XXXXX Oppdrag HAMMERFEST KOMMUNE V/TEKNISK DIRFT Tilbudsinnbydelse DATO INNHOLDSFORTEGNELSE 1. TILBUDSINNBYDELSE... 1 1.0 INNBYDELSE... 1 1.1 KONKURRANSEGRUNNLAGET...

Detaljer

Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling

Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling En vurdering av lokale og regionale virkninger av landets hovedflyplass OE-rapport 2014-19 Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE SAKSPAPIR

FAUSKE KOMMUNE SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE SAKSPAPIR JournalpostID: /31 Arkiv sakid.: /1 Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 033/1 036/1 Saksbehandler: Tom Seljeås FORMANNSKAP KOMMUNESTYRE Dato: 11.0.1.0.1 INNKJØPSVEILEDER

Detaljer

Prosedyreregler PROSEDYREREGLER. Lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag. Versjon 2.0 Ajour per 07.12.12

Prosedyreregler PROSEDYREREGLER. Lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag. Versjon 2.0 Ajour per 07.12.12 PROSEDYREREGLER Lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag Versjon 2.0 Ajour per 07.12.12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELL INFORMASJON... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Beskrivelse av anskaffelsen...

Detaljer

Anskaffelsessak 2012-204. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Vintervedlikehold kommunale veger, Nes kommune

Anskaffelsessak 2012-204. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Vintervedlikehold kommunale veger, Nes kommune Anskaffelsessak 2012-204 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Vintervedlikehold kommunale veger, Nes kommune For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Doffin ref.: 267078 INNHOLDSFORTEGNELSE: INNBYDELSE...3

Detaljer

Vannvåg havn Troms fylke

Vannvåg havn Troms fylke Troms fylke Konkurransegrunnlag Del I INNHOLD 1 Innledning... 3 1.1 Innbydelse... 3 1.2 Om oppdragsgiver... 3 1.3 Orientering om prosjektet og kontrakten... 3 1.4 Generelle konkurranseregler... 3 1.5 Konkurranseform...

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE. Konkurranse med forhandlinger. Verne- og helsetjenester. Kravspesifikasjon for 1. GENERELL ORIENTERING. Steinkjer 11.09.

ANBUDSINNBYDELSE. Konkurranse med forhandlinger. Verne- og helsetjenester. Kravspesifikasjon for 1. GENERELL ORIENTERING. Steinkjer 11.09. ANBUDSINNBYDELSE Konkurranse med forhandlinger Kravspesifikasjon for Verne- og helsetjenester Steinkjer 11.09.07 1. GENERELL ORIENTERING 1.0 Innledning Steinkjer kommune skal inngå ny avtale for kjøp av

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-124. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale turbusskjøring/busstransport

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-124. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale turbusskjøring/busstransport Konkurransegrunnlag Anskaffelsessak 2014-124 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale turbusskjøring/busstransport For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.9.14 Doffin id: 118381 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Konkurransegrunnlag. fåíéêåéíí=~âëéëë. Side 1 av 11

Konkurransegrunnlag. fåíéêåéíí=~âëéëë. Side 1 av 11 Konkurransegrunnlag fåíéêåéíí=~âëéëë Side 1 av 11 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE AV ANSKAFFELSEN 3 1.3.1

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE - RAMMEAVTALE PÅ SERVERE TIL NGUS DATANETT. 3 årig rammeavtale med mulighet for 2 år (1 + 1) forlengelse

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE - RAMMEAVTALE PÅ SERVERE TIL NGUS DATANETT. 3 årig rammeavtale med mulighet for 2 år (1 + 1) forlengelse - KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE - RAMMEAVTALE PÅ SERVERE TIL NGUS DATANETT 3 årig rammeavtale med mulighet for 2 år (1 + 1) forlengelse Innhold 1 OM KONKURRANSEN... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

Anbud busstjenester i Finnmark 2016 2022

Anbud busstjenester i Finnmark 2016 2022 Anbud busstjenester i Finnmark 2016 2022 15.desember 2014 Lars H. Engerengen KONKURRANSE NR. 201300270 Grunnlagsdokument fra Finnmark fylkeskommune om leveranse av Bussruter i Finnmark i perioden 1. januar

Detaljer

4.6.1 KOMMUNENS RETNINGSLINJER 34

4.6.1 KOMMUNENS RETNINGSLINJER 34 2.2.1 DAGENS SITUASJON 8 2.2.2 BESKRIVELSE AV TILTAKETS EFFEKT/PÅVIRKNING 8 2.2.3 VURDERING AV TILTAKETS KONSEKVENSER 9 2.2.4 RANGERING AV HOVEDKORRIDOR-ALTERNATIVENE 10 2.2.5 NÆRMERE OM TRAFIKKGRUNNLAG

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE BOLIGVEKST TIL HIMMELS FOR ALL FRAMTID? Perspektiver for langsiktig boligmarkedsutvikling

ULLENSAKER KOMMUNE BOLIGVEKST TIL HIMMELS FOR ALL FRAMTID? Perspektiver for langsiktig boligmarkedsutvikling ULLENSAKER KOMMUNE BOLIGVEKST TIL HIMMELS FOR ALL FRAMTID? Perspektiver for langsiktig boligmarkedsutvikling i Ullensaker Asplan Viak og Opinion - juli 7 BOLIGVEKST TIL HIMMELS FOR ALL FRAMTID? ULLENSAKER

Detaljer

Anskaffelsessak 2013-118. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtaler på kjøp av drivstoff og bilrelaterte varer og tjenester

Anskaffelsessak 2013-118. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtaler på kjøp av drivstoff og bilrelaterte varer og tjenester Anskaffelsessak 2013-118 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtaler på kjøp av drivstoff og bilrelaterte varer og tjenester For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Doffin ref.: 294369 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale for anskaffelse av telefonitjenester. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften

Detaljer