International Gold Exploration

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "International Gold Exploration"

Transkript

1 Kjøp Gull & Mineraler 12. Mai 2005 Pris: NOK 0,79 Reuters: IGE. OL Bloomberg: IGE. OL IGE er et svensk gruve- og prospekteringsselskap med virksomhet i Sverige, Norge og Afrika. Selskapet startet sin virksomhet i 1988 og har sitt hovedkontor i Stockholm. Notert på Oslo Børs siden Selskapets forretnings idé er å skaffe rettigheter til høy potensial gruvekonsesjoner i hele verden som de på et senere tidspunkt ønsker å selge til større aktører mot eierandeler i selskapet. IGE kan anses å være et veksthus for mineralprosjekter, der de sprer risikoen gjennom å ha en stor portefølje med ulike prosjekter og forskjellige mineraler. Corporate Advice & Research AS Cort Adelersgate 17, 0254 Oslo En Rare Earth Elements (REE) mineralisert sone på minst 200 meter er konstatert i Olserum. Basert på dagens boringer er bruttoverdien for området beregnet til NOK 2,6 milliarder. Analytikere: Gunnar Holen Marianne Blaauw Det er i tillegg gjort tre andre funn i samme område som avdekker REE metaller. Dette indikerer at funn området er større enn først antatt. Selskapet har vært meget konservative i estimeringen av ressursene og vi mener derfor det er svært sannsynlig at vi vil se en oppjustering av ressursene allerede i neste borerapport da boreområdet er åpent både i dybde og bredde. Vår neddiskonterte verdi for Olserum prosjektet gir NOK 0,46 per aksje basert på dagens forutsetninger og en sannsynlighet for realisering på 75 %. Kenya - områdene har potensial til å inneholde betydelige mineral tilganger, og det er ikke unormalt med gullverdier på rundt 10 g/tonn i disse områdene. Det er observert blottlagte mineraliseringer i bakken i enkelte områder. IGE har bestemt seg for å investere NOK 10 millioner i videre prospektering i Kenya. Lete programmet har oppstart i juni og vi kan vente nyheter i løpet av august. Vi venter at forhandlinger om salg av et par av konsesjonene i Kenya sluttføres i løpet av 4-5 uker. Vi anbefaler kjøp med et 6-måneders kursmål på NOK 1,60. Vi understreker at potensialet kan være betydelig større om en del av de ovennevnte prosjektene realiseres. Vår vektede verdivurdering av selskapets portefølje er på NOK 2,95. Aksjen handles i dag til kun 29 % av dette. En investering i IGE innebærer en betydelig risiko da det ikke finnes noen garanti for at prosjektet ved Olserum, eller noen andre prosjekter, er økonomisk driveverdig. På den annen side mener vi selskapet balanserer mye av denne risikoen med deres diversifiserte portefølje strategi. Aksje kurs (NOK) 0,79 52-uke 0,35 1,1 Dividend yield 0 % Aksje utvikling 4W 6M 12M Absolutt 4 % 103 % 98 % Relativ til OBX 11 % 93 % 67 % Capitalisation (NOK) Estimater/verdier 2005E 2005E 2007E Market cap. 211,1 m Net debt/(cash) (10,2) m Free float 90 % Utestående aksjer 276,2 m Justert EPS (NOK) -0,0-0,0-0,0 P/E multiple n.m. n.m. n.m. ROE % % % BV per Aksje (NOK) 0,2 0 0

2 Mineraler Selskapet IGE skiller seg ut fra tradisjonelle gruve selskap ved at de fokuserer på leting og prospektering av mineraler og ikke på produksjon. Selskapet fokuserer på mineraler og metaller med en markedsverdi som gjør at gruvedrift kan være lønnsomt. Målet med hver prospektering er å med størst mulig sikkerhet bestemme verdi og størrelse på prosjektet, til en så lav kostnad som mulig. Om verdien og størrelsen anses for å være tilstrekkelig gode for fremtidig gruvedrift, vil selskapet søke om brytnings rett for området. Da flesteparten av Fase 1 prosjektene vil dø ut, er det avgjørende at selskapet til enhver tid investerer i nye VP og Fase 1 prosjekter. IGE skiller seg ut som eksperter på exploration. Selskapet drar prosjektene fram til feasibility study, der de ønsker å inngå en form for partneravtale med et utenforstående selskap. IGE kan velge å selge hele prosjektet og på denne måten sikre fremtidige inntekter gjennom cash ved oppgjør og royalty fra driften. Andre muligheter er å opprette et datterselskap som vil drive gruven fremover eller inngå en Joint Venture avtale med en andre part, slik at kostnader og inntekter kan fordeles mellom partene. IGE vil i det første og siste tilfelle trolig få aksjer i form av utbytte. Vi anser IGE for å være et venture selskap innen gruvedrift. Corporate Struktur: Moderne Prospektering Moderne prospektering er en prosess som skjer i ulike steg der utgiftene øker ved hver nye fase påbegynt. VP Vaskningsprosess. IGE kommuniserer med et antall erfarne geofysikere og geologer (advisory board) som reiser verden rundt på utkikk etter potensielle områder. Vasknings prosess vurderes av Advisory board og innebærer research og granskning i gamle gruver, mineral rapporter, analyser, studier av nærliggende områder, og innhenting av kart data, før man eventuelt besøker området og utarbeider en rapport om funnet. Dette er den viktigste fasen og den fasen IGE investerer mest tid i. Målet er å skille ut de interessante prosjektene med en så høy treffsikkerhet som mulig. 2 CAR Analyse

3 Mineraler Fase 1 - Før prospektering, geokjemi, geofysikk, blokkleting og prøveboring. Målet ved denne fasen er å finne mineralisering i fast berg. Det blir boret kun to borehull slik at både risikoen og kostnadene er minimale. Om utfallet av boringene ikke er positivt vil prosjektet umiddelbart bli lagt dødt. For å gjennomføre fase 1 behøves det en geolog, en geofysiker, 2 feltarbeidere, og en bore entreprenør. Målet kan sies å være å døde prosjektet ved å ikke finne mineralisering på det mest lukrative området eller å ta prosjektet videre til Fase 2. Tidsperspektivet på Fase 1 er rundt en måned og innebærer en kostnad på mellom NOK 0,4-0,6 millioner. Fase 2 Grovboring, borehull. I denne fasen vil selskapet prøve å gjøre et estimat på hvor stor mineraliseringen er, og leter etter mineralisering i 2 dimensjoner. Målet et å avgrense mineraliseringen og bestemme antagelig ressurs. Fase 2 estimeres til 1 måned med en kostnad på mellom NOK 0,7-1,5 millioner. Fase 3 Detaljboring, hull skal bores. Selskapet vil lete etter mineralisering i 3 dimensjoner og målet er å fastsette indikert og målt malm tilgang. Om resultatene av dette viser seg å være positive vil selskapet gå videre med et pre-feasibility study, og deretter søke om brytningsrett for området. Målet er å beregne indikert ressurs og utføre et prefeasibility study med en sikkerhet på +/- 20 %, samt bolagisere prosjektet. Fase 3 varer i 3-6 måneder og krever en investering på mellom NOK 1,6-4,7 millioner. Fase 4 (Feasibility study) Prøvebrytning. Fastsettelse av beviste reserver, investeringsbehov og kostnader. Om prosjektet viser seg å være lønnsomt vil selskapet søke om gruvetilstand fra myndighetene. Fasen pågår i mellom 6-12 måneder og krever en investering på mellom NOK millioner. IGE tar sikte på å ha fått inn en samarbeidspartner eller fått solgt prosjektet videre før de er kommet til denne fasen, da investeringene her er relativt omfattende. Fase 5 - Finansiering og drift av gruven og gruvebrytningen. Målet er at hvert eneste prosjekt skal enten løftes opp minst ett steg i løpet av en 12 måneders periode, eller det skal legges dødt. Prosjekter Olserum IGE har nylig betalt 21 millioner for retten til å drive videre prospektering og undersøkelser ved Olserum, et område i Vastervik i Småland. Eksperter mener å ha funnet et rekordstort funn med høye konsentrasjoner av sjeldne jordartsmetaller, såkalte Rare Earth Elements (REE). REE veier lite og tåler ekstreme påkjenninger, og får derfor økende oppmerksomhet fra ulike industrier. Analysene fra Olserum viser gehalter fra den tyngre gruppen; Cerium, Lantan, Neodym, Praseodym, Samarium, Yttrium samt de beslektede Niob, Gallium og Scandium. Mens de 3 første elementene nevnt er blant de vanligste av REE metallene er de resterende mer sjeldne og derfor også mer verdifulle. Selskapet meldte nylig at de omfattende boringene (Fase 2) ved Olserum har vist seg å være vellykkede. En REE mineralisert sone på minst 200 meter er konstatert i området, og basert på nåværende boringer er inferred resources beregnet til 2,8 millioner tonn, med en gjennomsnitts gehalt på 4,5 kg/tonn. IGE har i tillegg gjennomført geo fysiske undersøkelser (Fase 1) ved et nærliggende område. Her fant de ytterligere 3 nye mineraliseringer. Boreområdet er åpent både i dybde og bredde så selskapet har vært meget konservative i estimeringen av ressursene. Vi mener derfor det er svært sannsynlig at vi vil se en oppjustering av ressursene allerede i neste borerapport (september). Rare Earth Elements er ikke så sjeldne i seg selv, men er vanligvis funnet i svært små konsentrasjoner og gjerne sammen med andre REE metaller og er derfor vanskelig å skille fra hverandre/ut. De relativt CAR Analyse 3

4 Mineraler høye prisene på metallene en altså en funksjon av utvinnigs prosessen og ikke mengden av metaller i bakken. På bakgrunn av de siste boringer mener IGE at deres gjennomsnittlige salgspris for REE metallene ligger på rundt 1035 SEK/ton. Videre investeringer i prosjektet vil ligge på maksimalt 50 millioner kroner da mineralene brytes i dagbrudd. Når det gjelder løpende driftskostnader for en slik gruve er det vanskelig å estimere da svært få gruver kan drives likt. Vi har estimert de løpende kostnadene til rundt 60 % av inntektene fra mineralene, men ønsker å påpeke at usikkerheten rundt dette er stor. Selskapet besitter den riktige teknologien for å prosessere mineralene, en utvinning som trolig vil foregå ved et anlegg i Estland. Selskapet vil trolig gjennomføre mineralogiske undersøkelser på de forskjellige elementene, slik at de kan få en bedre indikasjon på hva utvinning vil koste. Vi har verdsatt Olserum prosjektet til NOK 0,46 basert på en NPV på NOK 0,6 og en sannsynlighet for realisering av prosjektet på 75 %. Vi mener å være konservative med dette anslaget. Målet er at Olserum prosjektet vil bli solgt ut etter Fase 3, da ressursene er kartlagt til feasibility study, og det foreligger en plan for hvorledes elementene kan utvinnes. Vi vet at selskapet kommuniserer med en part i Baltikum området for REE metallene. I tillegg har selskapet en interessent for granitten i området. Denne granitten må tas bort for at IGE skal komme fram til REE metallene, så å få solgt denne granitten kan derfor anses for å være en bonus. Vi går ut ifra at selskapet, om alt går etter planen, vil ta betalt for prosjektet i form av eierandel slik at IGE ikke går glipp av all eventuell oppside. Selskapet vil i løpet av kort tid starte et pre-feasibility study, og det vil i den forbindelse bli gjort ytterligere boringer som vi kan vente resultater fra i løpet av året. Boringer ved det første området vil trolig starte i sommer (Stage 3), mens de vil gå i gang med Fase 2 på området nummer 2 i løpet av året. Prosjektet krever en investering på rundt NOK 2 millioner for Indicated resources vil, om alt går etter planen, bli publisert i september da Fase 3 er avsluttet. Sågmur IGE eier 50 % av lisensen til dette området med verdier av sink. Innenfor undersøkningsområdet finnes en nedlagt gruve som var i drift fram til 1907, da den ble lagt ned som følge av for høye verdier av sulfider i jernmalmen. Fra en gammel gruvkart beskrivelse har det blitt oppgitt konsentrasjoner på 34,3 % sink, 20,1 % bly, 300 g/t sølv og 12,8 % Fe. I en publikasjon fra 1980-tallet kommer det fram at malmen i området inneholder konsentrasjoner på opp til 5,9 % sink, 15 % bly, samt høye konsentrasjoner av sølv i enkelte områder. I den rikeste delen av malmen er det funnet % Fe hovedsakelig magnesitt. 18 nye boringer har blitt utført i nyere tid, og har resultert i at en helt ny type av mineralisering har blitt funnet i 2 av borehullene (skarn med gullførende kobberkis). Av utviklingsmuligheter i området finnes naturligvis muligheten til å utvinne den nåværende malmen i gruven, en utvinning som tidligere ble avbrutt p.g.a. for høye verdier av sulfider i malmen. Disse sulfidene er i dag av større interesse enn selve jernmalmen. IGE kommer til å utføre boringer på den sammenhengende lederen for å finne ut om det finnes en sulfidmineralisering der i løpet av mai. Området har et bra potensial og det er meget interessant at man har funnet gull i et slikt miljø. Investering for 2005 NOK Fjellen Selskapet har skaffet seg undersøkningsrettigheter til områdene Rotiken, Klumlidklumpen, Jetneme, og Rörfjället. 4 CAR Analyse

5 Mineraler Områdene har ved boringer vist seg å inneholde lave konsentrasjoner av nikkel. Men med bistand fra deres geolog fra SGU har IGE konstatert at konsentratet av malmen inneholder nikkel, gull og platina med et restprodukt av magnesitt. Ved et pilot prosjekt på 70-tallet på Rotiken området, ble det brukt en spesiell metode for å klare og hente ut verdiene på en meget lønnsom måte. Det er viktig å forstå at det er selve prosessen som er nøkkelen til prosjektet og det skulle i teorien ikke være noe grunn til at denne samme teknikken skal kunne anvendes i dag. Produksjon vil kreve en investering på rundt NOK 720 millioner, malmen vil brytes i dagbrudd og det er estimert at det vil kunne brytes 5 millioner tonn malm i året, bare på Rotiken området. Dette gir en pay-back tid på investeringen på under 2 år. Med dagens nikkel pris på rundt USD 1600/ton og en nikkel konsentrasjon på 0,15 %, ligger det nikkel verdier i bakken for NOK 145 per ton. Men i tillegg til nikkel finnes det altså utvinnbare gehalter av platina, palladium og gull. Dette gjør at verdien av malmen i bakken øker til NOK 220 per ton. Med estimerte kostnader på NOK 132 per ton ved dagbrudd, vil netto inntekter per ton ligge på rundt NOK 89. Med mulighet til å bryte 5 millioner tonn malm i året, en levetid for gruven på 10 år og en sannsynlighet for realisering på mellom %, har vi fått en neddiskontert verdi på mellom NOK 0,44 1,33 per aksje for prosjektet. Vi understreker at dette bare er for Rotiken området. Prosjektene er foreløpig i en veldig tidlig fase, men vi mener de verdimessig, er på høyde med Olserum og Kenya. I løpet av 2005 vil selskapet utføre geologisk kartlegging og ta prøver. Vi anser det som svært sannsynlig at selskapet vil få brytningsrett på området, da alle prosjektene ligger i ubeskyttede og frie områder. Prospektering for 2005 medfører en kostnad på NOK Vi venter oppdateringer rundt halvårsskifte. Gladhammar - inner- og ytter- området Västervik i Småland. Gruvebryting etter kobber har pågått i området fra til 1892, men boringer og geofysiske analyser har pågått i omganger fra 30-tallet og helt fram til 90-tallet. Mineraliseringen ved Gladhammar ligger i Vesterviks kvartsitten som hører til Vesterviks formasjonen. Berggrunnen består regionalt av glimer skifer, grønn sten, gneis, kvartsitt og granitt. Malmen i området grupperes i tre sammenhengende felt; Ryssgruve feltet, Hollande feltet og Solbergs feltet. Kvartsitten, som er mor bergart til mineraliseringene i feltet, har inlagringer av amfi bolitiske bergarter, som trolig er basiske lavaer og ganger. Malmbrytingen kommer initialt til å skje som dagbrudd, men underjords bryting av høy gehalts soner kan også bli aktuelt etter hvert. Hovedmålet for letingen er gull, og IGE mener de har meget gode forutsetninger for å lykkes. Boliden søkte i 1998 om brytingsrett for området, men søknaden ble avslått av bergstaten av hensyn til miljøet. Resultatene fra Bolidens prospektering er naturligvis ikke kjent, men vi føler oss komfortable med at Boliden ikke ville søkt om brytningsrett til et område uten å være sikker på at gruven ville være drive verdig. Sjansen for at IGE vil få den brytningsretten de søker er betydelig større da selskapet har funnet en måte drive gruven på samtidig som miljøet blir ivaretatt og miljøkravene opprettholdt. Vi tror at IGE sitter på et gullegg her, og prosjektet er trolig et av de mest interessante som IGE besitter. Bergslagen CAR Analyse 5

6 Mineraler IGE mener et gullrush kan være på vei i dette området. Bergslagen området var tidligere et senter innenfor svensk gruvdrift, og interessen har, etter å ha falt nesten helt bort, tatt seg opp igjen den siste tiden. Gjennom en litteraturgjennomgang av ulike jernmalmsdistrikt i Bergslagen viste det seg at flere av de gamle gruvene hadde sulfider og kobberkis i jernmalmen. Gull har også vært observert ved enkelte av de nedlagte gruvene. IGE har gjort historiske undersøkelser og foretatt et mindre antall prøver som nå er analysert. Det er på bakgrunn av disse data at selskapet har sikret seg 15 undersøknings tilstander i Bergslagen. Disse områdene inkluderer; Haborshyttan og Ormberget i Filipstad kommune, Ickorbotten i Ludvika kommune og Lejagruvan, Storgruvan og Svartbergsgruvan i Lindesberg kommune, og ikke minst Riddarhyttan. Alle prosjektene er kommet til fase 1. Ved Haborshyttefeltet i Filipstad er det blitt rapportert rikelig med sulfid mineraler i jernmalmen. bl.a. magnetkis, svovelkis, kobberkis og arsenikks, mens det i Ormbergsfeltet, også i Filipstad, forekommer uranmineraler og kiser. I området Ludvika forekommer mineralene kobberkis og bornit, samt molybdenglans. På samme magnetiske struktur er det også rapportert om gull. I Lindesberg området finnes det 3 gruver; Storgruvan hvor det er konstatert svovelkis, kobberkis, bornit og flusspat, Svartbergfeltet hvor prøver har vist forekomster av gull, og Lejagruven hvor det finnes rene sulfidforekomster av gammel gruvedrift med kobber og sølv. Gruven er delvis impregnert av kobberkis, sink og blyglans og det finnes i tillegg molybden forekomster her. Riddarhyttan Blokkleting og boringer er gjennomført ved enkelte partier. Ved deler av området har det også blitt gjort markgeofysikk i form av magnetiske og elektromagnetiske målinger. Bare et par borehull er blitt undersøkt. Sulfidmineraliseringen utgjøres av en 5 km lang elektrisk ledende horisont som utgjøres av svovel- og magnetkis med lave gehalter av kobber og sink, der det har vært mulig å observere. Det finnes en fair sjanse for at det langs lederen også kan finnes en kobber-, bly og sink mineralisering av Falu-type. I tilknytning til dette arbeidet oppdaget man at flere av feltets jernmalmer inneholdt høye gehalter av gull og REE. Prøver har vist gull gehalter mellom 1 og 26 gram/ton i et 6 km langt stråk. Mg - rik jernmalm og REE metaller forekommer i veldig høye konsentrasjoner, opp till 37 % REE, i enkelte områder. Til og med Yttrium viser seg i konsentrasjoner opp til 1 %. 6 CAR Analyse

7 Mineraler IGE har undersøknings konsesjoner for et område på rundt 9 km^2 kalt Älgtorp 2 og 3. Konsesjonene dekker både sulfidmalmshorisonten og de gull- og REE- førende jernmalmene. Riddarhyttan er et av de mest spennende prosjektene IGE besitter og kan nok betraktes som det mest interessante området i hele Bergslagen. Vi kan bare vente i spenning på oppdateringer trolig rundt juli, da boringer (Fase 1) startet i april-mai. Arbeidet innebærer bl.a. geofysikk og kjerneboring. Sørbygden IGE eier 50 % av lisensen i Sørbygden i Jämtland. Grafitt er hovedfokus i boringen, og selskapet mener lisensen har et usedvanlig stort potensial da de mener det kan finnes en 2 kilometer lang grafitthorisont (rik på magnetkis) på lisensen. Analyser gjort i utkanten av en geofysisk anomali viser gjennomsnittlige konsentrasjoner på mellom 5-10 % grafitt. Prøver har vist forhøyede verdier av edelmetallene platina og palladium, noe som styrker håpet om å kanskje også finne andre edle metaller. Fase 1 innebærer å finne ut verdien, kvaliteten og volumet i området. Om objektet fortsatt er interessant, vil neste steg bli å undersøke bruksmulighetene av grafitten. Ettersom området gjennomgår en regional metamorfose finnes muligheten for at grafitten er av bedre kvalitet (flakgrafitt). Arbeidet med de planlagte to diamantborehullene er begynt og det er beregnet at hullene vil få en lengde på ca 200 meter. Selskapet sluttfører nå et boreprogram som vil være avgjørende for om IGE velger å gå videre med prosjektet. Under de pågående boringene har selskapet kunnet konstantere at de tidigere geologiske og geofysiske bedømmingene om grafittforekomsten i det aktuelle stråket er verifisert. Om gruven skulle vise seg å inneholde de ventede verdier Grafitt, kan vi regne med at prosjektet vil bli solgt unna i løpet av kort tid, da selskapet allerede har funnet en interessent. IGE avslutter i disse dager boringer etter bl.a. grafitt på dette feltet. Dette ser meget lovende ut og vi antar at det kan ligger grafitt verdier her for rundt NOK 3-4 milliarder. Videre antar vi at IGE vil kunne selge prosjektet for ca. 10 % av verdien tilsvarer NOK millioner til IGE. CAR Analyse 7

8 Mineraler At miljøet har vist forhøyede PGE gehalter, gjør at vi ikke kan utelukke at IGE vil finne andre metaller enn grafitt under boringene. Investering for 2005 NOK Hassjaberg IGE eier 50 % (+opsjon på ytterligere 25 %) av lisensen ved Hassjaberg. Totalt ble det funnet ca. 10 mineraliserte blokker, bl.a. kompakte sulfidblokker med hovedsaklig arsenikk, samt flere andre blokker mer eller mindre impregnert av arsenikk. De kompakte sulfidblokkene inneholder 28 g/tonn respektive 15,9 g/tonn Au, og de øvrige opp till 8 g/tonn Au. Kompaktblokken inneholder også interessante verdier av kobber, nikkel, palladium og kobolt. Området ligger i et meget interessant geologisk miljø og hvis IGE skulle lykke å finne den aktuelle mineraliseringen i fast berg, innehar prosjektet en betydelig verdi. Prospekteringsarbeidet vil starte i juni 2005 og vil innebære en kostnad på NOK kroner for inneværende år. Lindbastmora Det har ikke foregått noe aktivt undersøkningsarbeid i gruven i den senere tid, men gjennom tidligere prospekteringsarbeidet har det kommet frem at man kan vente å finne to malmtyper i området. Dels en kompleksmalm, med et høyt innehold av sink og bly og med et sølvinnhold på g/tonn, og dels en impregnasjons malm i kvartsitt og kvarts med blyglans og sølv, samt kobber og gull. Boringer, Fase 2, startet i april/mai og pågår gjennom Kostnad 2005: NOK Fagerlid/Storfall Storfallsgruven er nærmere undersøkt med geofysiske målinger og boringer. Lisensen innebærer flere mineraliseringer med sink og det er konstatert en meget kompakt sinkmalm. Ifølge analyser inneholder den kompakte delen av sinkmalmen verdier opp till 25 % sink. Det oppborede området i Storfallsgruven viser at ca tonn malm med en gjennomsnittlig Zn verdi av 5 % (samt Pb og Ag) kan brytes selektivt i dagbrudd. Med en markedspris på 1250 USD/tonn tilsvarer dette en metallverdi på NOK 59 millioner. Den innledende dagbruddsbrytningen vil trolig være avsluttet 2 år fra produksjonsstart, deretter vil underjordsbryting planlegges. Planleggingen av underjordsbrytingen vil bli styrt av de kjerneboringer (i lengderetning og dyp) gjennomført i løpet av Kjerneboringene vil bli rettet mot rikere malmpartier med høyere metallverdier som kreves for underjordsbrytingen. Nye boringer (Fase 3) startet i april/mai og koster selskapet NOK Harmsarvet/ Bjursås Lisensen innebærer bl.a. Harmsarvets sølvgruve (tidligere Bjursås gruven), som anses å ha Europas høyeste grad av sølv (gjennomsnitt 3900 g/tonn). Resultater viser at sølvinnholdet i en av sølvparallellene i malmsonen er 1100 g/tonn med en bredde på en meter, mens omkringliggende parallellsoner (flere meter brede) holder verdier over 300 g/tonn. Boringer (Fase 3) vil starte i mai/juni og kreve en investering på NOK Selskapet planlegger oppstart av en small scale mine i løpet av Torningsjön Det ble i 1996 gjennomført en geokjemisk analyse som dekket et område på 175 km^2, finansiert av styret i Länet, hvor det ble funnet blokk med en gull gehalt på opp til 14,5 g/t. På tross av dette klarte ikke Län styret å overbevise noen av de større gruveselskapene om områdets potensial. IGE har som mål å avslutte fase 1 innen året er omme. Kostnad for 2005: NOK CAR Analyse

9 Mineraler Neverede REE mineraler. Kjemiske analyser viser relativt høy Thoriumgehalt om ppm., mens Yttrium-, lantan- og Cerium- gehaltene ligger på ppm. Selskapet mener de kan få 1980 NOK/tonn for Yttrium konsentrasjonene. Fase 1 vil bli innledet i løpet av året med en investering på NOK Norra Skogen Blokkleting, geokjemisk myrkarts prøver og tungmineral prøver ble gjennomført i 1977, og videre ble området detalj kartlagt med komplimenterende I-målinger i I 1979 ble det boret tre diamanthull på objektet. 13 av de 29 blokk som er blitt analysert viser en kobber gehalt som overskrider 0,5 %, mens det rikeste blokket lå på 2,11 %. 7 blokk har blitt analysert for gull med en gehalt på mellom 0,2 og 1,1 g/t. Kostnad for 2005: NOK Malsjöberg Lisensen innebærer en gammel, mindre jernmalmgruve der det har blitt oppdaget gull. I enkelte partier har malmen vist et innhold på 5-10 g/tonn Au. Gullet ble funnet ved jernmalmsbrytingen og gullforekomster finnes ned til 150 meters dyp. Fase 1 vil komme i gang i løpet av året. Norrlidden NAN driver dette prosjektet hvor IGE har en eierandel på 10 %. I følge en rapport fra 2004 inneholder området sink, bly, kobber, gull og sølv som gir prosjektet potensial. Åsele Det er mulig at dette området kan vise seg å inneholde flere betydelige gullfelt, og at området kan komme til å bli en etterfølger til det tradisjonelle Skellefteåfältet. IGE har søkt om undersøknings tilstand hos Bergstaten for disse områdene sammen med en partner i håp om å finne gull mineraliseringer. IGE vil i løpet av mai - juni blocklete på området, noe som krever en investering på rundt NOK Sunnansjø. Området ligger i en nordøstlig tektonisk sone. Innenfor sonen finnes elektrisk ledende stråk. Ca. 7-8 km sydøst for undersøkningsområdet (altså i transportretningen) er det funnet et antall gullførende skarnblokk. Det er mulig disse funnene kan komme fra CAR Analyse 9

10 Mineraler Sunnansjø eller at lignende mineraliseringer kan finnes i området. Sørberget. Området ligger ca 5 km sør for Sunnansjö. Gjennom området løper en sydøstlig tektonisk sone, for øvrig samme sone som strekker seg gjennom Klippen. Svarteberget En nordvestlig tektonisk sone går gjennom området. Dessuten framtreder elektriske ledere på det flygeofysiske kartet. IGE har som kjent tidligere hatt et engasjement i regionen sammen med Lappland Goldminers AB, et prosjekt som i dag eies 100 % av Lappland Goldminers AB. MoMin i Mo I Rana (Au, Ag, Pb, Cu, Zn) MoMin har tidligere gjennomført omfattende undersøkelser i samarbeid med Norges Geologiske undersøkelse. Analyser av gamle borekjerner fra Mofjellet er blitt gjort i Canada og det ble påvist at det kan finnes drivverdige forekomster av både sink og bly i den gamle gruven. I tillegg finnes det trolig en 4 km lang gullførende sone i sideberget av gruven. Malmen i disse sideveggene har potensial til å inneholde opp til; Au, ton, Cu, Zn, Pb > ton og Ag, > 400 ton. Dyp malmen, på sin side, har potensial til å inneholde 5 millioner ton malm med konsentrasjoner på rundt 5 % Cu, Zn, Pb. Fokus ved prospekteringen har tidligere vært rettet mot helt andre typer metaller da gull historisk har vært vanskelig å skille ut, og nytteverdien har vært lav. Det er i den senere tid konstatert at de samme bergartene som gir grunnlag for gull gruvedrift i Storuman kommune, Sverige, også finnes i Mofjellet. Man håper at det som nå skjer på den svenske siden av grensen kan få fortgang i kartleggingen av eventuelle gullforekomster i Nordland. Mo Min har hatt en god kontakt med Sverige gjennom Lappland Goldminers. Rana er i tillegg en gruvekommune med tradisjoner og legger godt til rette for videre leting og gruvedrift i området da det finnes struktur, miljø og kompetanse man ikke finner mange andre steder i landet. Regionen Nordland Fylke har stort potensial og er til dags dato underprospektert. Ingen boringer ble foretatt gjennom 2004 da Mo Min ikke klarte å finansiere prosjektet. Men i 2005 påbegynte selskapet et boreprogram ved Mofjellet i håp om å definere eventuelle gullog sølv- ressurser i gruvens sidevegger samt bestemme sannsynligheten og størrelsen på dyp malmen som trolig består av sink, bly og kobber. Budsjettet for dette boreprogrammet ligger på rundt NOK 3 millioner. Vi mener at IGE har muligheten til å utnytte potensialet i gruvene da de enklere kan skaffe kapital, har kontakter og et stort nettverk innenfor gruvemiljøet, samt kunnskap om hva som 10 CAR Analyse

11 Mineraler kreves av langsiktighet i et slikt prosjekt. Men en skal ha i bakhodet at det tar lang tid, og krever mye kapital for å dokumentere ressursene i bakken. Albania IGE har inngått en joint venture avtale med et Albansk gruveselskap og eier dermed 50 % av rettighetene til et antall tidligere statlige krom- og nikkel- gruver i Albania. Det er beregnet at kromgruvene inneholder ca. 6 millioner krommalm med en konsentrasjon på 30 % kromoxid. En ny beregning vil trolig bli utført i løpet av kort tid. Å komme i gang med Fase 1 av Krom gruven krever en investering på rundt 2 millioner. Når det gjelder den andre gruven - Nikkel/platina - kreves betydelige investeringer. Det ligger enorme verdier av nikkel i området ressursene er beregnet å være like store som ressursene på Mindoro prosjektet til Crew Gold Corporation og fremstår dermed som en av verdens største nikkel forekomster. Det er indikert at det finnes 80 millioner tonn i bakken, med en nikkel konsentrasjon opp til 1 %. Om dette prosjektet realiseres er selskapet verdt mange ganger dagens børsverdi. Vi mener derfor at prosjektet fortjener å bli gitt en viss opsjonsverdi da vår foreløpige NPV for nikkel prosjektet, gir en verdi på hele NOK 31 per aksje. IGE s rolle i prosjektet vil først og fremst være å tilføre Joint Venture selskapet verdifullt utstyr og kunnskap om gruvedesign gjennom deres nære samarbeid med Atlas Copco. Dette er gruver og forekomster som er kartlagt og gruvene var tidligere i drift til Albania totalkollapset ved kommunismens slutt. Prosjektet har stått helt stille den siste tiden av grunner som har vært utenfor selskapets kontroll. De har hatt samarbeidsproblemer med deres albanske partner da kommunikasjon og forskjellige ways of doing business gjør ting vanskeligere. Det er nå imidlertid bestemt at de skal ta inn en ny partner i samarbeidet. I den forbindelse skal det skrives et nytt letter of intent i løpet av kort tid. Vi er av den oppfatning at prosjektet har begynt å bevege på seg igjen og venter med spenning på den videre fremgangen. Når det gjelder verdivurdering av dette prosjektet velger vi å være litt avventende. Vi vet at det ligger betydelig med verdier i bakken, men det er mye som skal på plass før vi får se noe til dette. Vi velger derfor å sette en verdi på prosjektet som tilsvarer summen som selskapet måtte ut med for sine 50 %, altså NOK 20 millioner. Hvilken sum den nye partner betaler vil eventuelt gi oss en bedre indikasjon på verdien. Kenya IGE har konsesjonsrettigheter til 8 forskjellige områder i Kenya gjennom deres heleide datterselskap SEBIMU. Hvert av disse områdene anses for å være av interesse for større internasjonale gruveselskaper. Disse områdene er; Turcana, Logorien, Sekerr, Akala, Karasuk og Wakorr. IGEs sjefsgeolog har nylig vært 3 uker i Afrika. Med seg hadde han en geologisk ekspert fra canadiske Placer Dome, et av verdens største gruveselskap, som viste stor interesse og så enorme potensialer i områdene og da spesielt Logorien og Akala. IGE har bestemt seg for å på egenhånd fortsette prospekterings arbeide. I juni/juli vil selskapet starte et omfattende og intensivt prospekteringsprogram, i håp om å øke den påviste verdien av konsesjonen. På denne måten mener IGE de vil stå sterkere i en forhandlingsposisjon. Investeringene er beregnet til NOK 10 millioner gjennom I enkelte områder gjenstår det kun å bore et antall RC hull for å påvise de forskjellige objektenes utviklingsmulighet. I andre områder behøves det geologisk kartlegging og geofysiske undersøkelser før man kan starte boringer. Målet med boringene er å kunne vise til en indikert ressurs, som i dette tilfelle er tilfredsstillende for å øke verdien på konsesjonene dramatisk. CAR Analyse 11

12 Mineraler Gjennomgangen som IGE har gjort av konsesjonsområdene med eksterne konsulenter viser at områdene har potensial til å inneholde betydelige mineral tilganger, og det er ikke unormalt med gullverdier på rundt 10 g/tonn i disse områdene. I enkelte områder kan man faktisk se mineraliseringen da bakken er plukket ren for jord. Vi anslår verdiene i Kenya til å ligge på mellom USD millioner, med en gjennomsnittsverdi på NOK 0,71 per aksje med betydelig oppside potensial. Administrerende direktør, Michael Nilsson, nevnte under vårt Gull seminar at selskapet er i forhandlinger med et anerkjent, internasjonalt gruveselskap. En avklaring av en eventuell salgssum for en eller flere av konsesjonene vil gi oss en viktig indikasjon på verdien av områdene. Sekerr: Trolig området med størst potensial (210 km^2). Området består av et mineralisert fjell som gjennom generasjoner har blitt plukket helt ren for jord av innbyggerne i byen for å finne gull. Det er dokumentert at det har blitt funnet gullpartikler i området opp gjennom årene. Deres anleggs manager er her en meget viktig ressurs. Han er utdannet i Israel og har jobbet i Kenya i mange år. Dette er en fordel da Kenya anses for å være et turbulent land å drive prospektering i. Stage 1, drilling (RC maskin) starter i juni I dette område kan man tydelig følge mineraliseringer i den blottede berggrunnen. Området ligger ganske utilgjengelig til og krever terreng gående lastbiler for att få fram boremaskiner. Målet med prospekteringen er å fast slå gull mineraliseringens utbredelse og å danne en oppfattning av dets gullgehalter. Turkana: Turkana er et stort epidermal system som i prinsipp er uutforsket. Det skal nevnes at noen av de største gullfyndighetene i verden ligger i epidermale systemer med samme geologiske historie som Turcana. Prøver er gjort på de gullførende kvarts ganger og vi venter svar i løpet av sommeren. Det finnes tre typer av gull mineraliseringer ved konsesjonene; Alluvialt gull i flodsystem og eluvialt gull fra vitrede berg i omgivelsene, Skjuvsoner med gullførende kvartsganger i Lulope og Naperobei, og epidermale gull mineraliseringer. I løpet av 2005 vil følgende arbeid bli utført: RC boring, geologisk kartlegging, geofysisk undersøkning samt spesialstudier ved de epidermale områdene. Målet for 2005 aktivitetene er 12 CAR Analyse

13 Mineraler å bevise at de epidermale systemene inneholder gull samt å bestemme ca. gullgehalt i de blottede kvartsgangene. IGE anser Turkana området med Riftrelaterte, epidermale malmbildingssystem som et veldig interessant område. Om større mineraliseringer kan påvises åpner det veien for et nytt konsept hva gjelder gull leting i hela Øst Afrika. Drilling stage 2 i Rongo: Konsesjonen ligger nord for Lolgorien/Akala, men tilhører samme grønnstensbelte. Et antall granitter har trengt seg inn i dette beltet og langs kanten av to av dem, Kitera og Oyugis, finnes mineraliseringer av kobber og gull. Det er mye som taler for at man har oversett en større mineralisert kropp ved dette området. Visse uppskattningar snakker om en bredde på flere 100 m, indikert gjennom dikes graving og geokjemi. Aktiviteter 2005: Geologisk kartering, hullprøver, geofysikk, RC drilling. Målet med prospekteringen er å av grense gull mineraliseringens utbredelse. Lolgorien/Akala: Selve gullproduksjon pågår kun i begrenset omfang ved et heleid anlegg i Logorien (325km^2). Der er besluttet å starte videre prospektering ved Logorien slik at IGE kan finne bryteverdige fyndigheter i nærheten av det nåværende anlegget som mulig er en forlengning av the Green Stone Belt i Tanzania. Målet for 2005 er å beregne antagelig gullressurs i Goglo, Kogumbo og Kilimapesa for kommende gruvebryting, i tillegg til å lokalisere gull mineraliseringer ved de andre områdene. Wakorr: Området ble oppdaget relativt nylig og gull mineraliseringer forekommer i 4 forskjellige områder; A, B, C, og D. Ved Wakorr A er de gullførende kvartsgangen normalt 1-5 meter lange, 1 meter mektige/brede og rundt 10 meter dype. Dikes graving på kvartsgangene har vist gull gehalter mellom 1,2 og 14,4 g/ton. Gjennom jordprøver over området er det identifisert to brede, opp til 25 meter, mineraliserte skjuvsoner, mens en tredje sone er indikert mot sør. Ytterligere prospektering vil fortsette i løpet av året, framfor alt i Turcana, Sekerr og Logorien, hvor den operative virksomheten i Kenya i dag ligger. Nedsiden med Kenya er at det kreves en relativt stor organisasjon for å sørge for sikkerhet og logistikk. Til nå har derfor IGE stort sett valgt å holde virksomheten på et lite operativt nivå. IGE s geologer anser, ikke minst, Sekerr og Turcana som områder med enormt potensial, og selskapet vil i løpet av juni starte prospektering. De forskjellige områdene i Kenya vil trolig bli håndtert som separerte objekter der egen drift, joint venture med større selskaper, eller salg er mulige scenarioer. Vi vet at selskapet er i forhandlinger med et anerkjent internasjonalt gruveselskap angående områdene Logorien og Akkalla i sør- Kenya. En stab på tre geologer vil neste uken reise ned til konsesjonene og vi kan vente oss et forslag fra interessenten så snart resultatet fra denne turen er klart, mellom 2-3 uker. På bakgrunn av dette tror vi forhandlingene vil være avsuttet rundt månedsskifte. Det faller seg naturlig å anta at selskapet de er i forhandlinger med er Placer Dome, da selskapet har operativ gruvedrift rett sør for Lolgorien og Akala, over grensen til Tanzania og deres geolog nylig var i Kenya for å vurdere konsesjonene sammen med IGE. CAR Analyse 13

14 Mineraler Ledelse/organisasjon Organisasjonskart Michael Nilsson, selskapets direktør, har en master degree in Mechanical Engineering fra Chalmers Univeristy of Technology i Gøteborg, Sverige. Han har tidligere erfaring Preem Gas, Preem Petroleum, og Castrol, hvor han har hatt en rekke posisjoner. Ulrik Jansson har vært styreformann i IGE siden 1997 og har en bachelor i Jus samt flere års erfaring fra den bransjen. Han har siden 1996 vært direktør i PA Resources, et olje- og gass exploration selskap notert på Oslo Børs. Det var også PA Resources som i sin tid startet IGE. Claes Levin og Bill Sundberg er styremedlemmer i IGE. Førstnevnte holder en bachelor i Jus og Økonomi fra Universitetet i Lund, Sverige. Han har hatt flere direktør stillinger opp gjennom årene, bl.a. i Platzer Bygg AB, Diligentia og Reinhold konsernen. I tillegg til sitt styreverv i IGE sitter Claes Levin i styret til Tite AB, SH-Bygg AB, We International AB, Skattebtalernas forening og Øhmans Fondskommision. Bill Sundberg har en master degree i Mining Engineering, 20 års erfaring fra Atlas Copco, hvor han har hatt en rekke posisjoner opp gjennom årene. IGE s geologer og geofysikere Advisory Board - er av høy kvalitet og gir verdifull gransking av nye og løpende prosjekter. Advisory Board består av; Gøran Pettersson - kvalifisert geolog, Rob Hellingwerf kvalifisert geolog, Europa geolog, Torgrim Svensson geofysikk, Gunnar Eriksson geolog. 14 CAR Analyse

15 Mineraler Gøran Pettersson har en doktorgrad i geologi fra Universitet i Uppsala. Han har 11 års erfaring som konsulent og mange års erfaring som prospekteringsgeolog fra SGU (Sverige Geologiske Undersøkning). Spesial områder innebærer; Exploration manager, Economic geology and property valuation, Exploration geologist, Expert adviser, samt spesialist i gull-, bas metal- og ferro-alloy metal- exploration. Gøran har jobbet rundt om i hele verden og driver i dag konsulent selskapet X Minerals AB. Rob Hellingwerf har en bachelor of Science i Geologi fra University of Amsterdam. Han er i dag sertifisert og kvalifisert europeisk geolog og har jobbet i bransjen siden 80-tallet. Har i løpet av de årene vært en del av uttalige prosjekter, og jobbet som konsulent for både Boliden, Minmet, ScanMining med flere. Torgrim Svensson er Geofysiker med en sivilingeniør tittel i geo teknologi. Han har bred erfaring fra de fleste regioner i Sverige og i tillegg arbeidet med geo fysiske tolkninger ved vann prospektering i Botswana. God kunnskap og erfaring med å lede planlegge og gjennomføre prospektering etter gull, base metaller og industri metaller og hans spesialitet anses for å være regional fysiske tolkninger. Torgrim har tidligere jobbet som geo fysiker ved SGU og Sveriges Geologiske AB. Gunnar Eriksson var tidligere sjefsgeolog for Boliden AB, og leder i disse dager et antall prosjekter i Bergslagen området. Han har mange års erfaring fra dette området gjennom sitt arbeid med Boliden. Han driver i dag konsulent selskapet Naturkompaniet AB. Vi mener IGE har en meget viktig ressurs i deres samarbeid med geologer fra SGU. SGU har opp gjennom årene kartlagt store deler av Sverige og sitter med masse verdifull kunnskap og informasjon. Det er ikke før de siste årene at denne informasjonen og kunnskapen har blitt gjenoppdaget, og man har skjønt at man ved å granske tidligere analyser med nye øyne, kan gjøre store oppdagelser. Disse geologene kan bli betraktet som en utdøende rase og det er derfor viktig å på best mulig måte utnytte den kunnskapen de sitter på. Kenya - Stephen Olang og Fredrik Swensson Stephen Olang er utdannet Geolog ved Nairobi University. Han har lang erfaring med prospektering i Kenya og Tanzania gjennom sitt arbeid hos Australske gullselskaper. Fredrik Swensson er utdannet Gemmolog fra Thailand og har i tillegg en Sikkerhetsutdanning fra Israel. Har tidligere vært sikkerhetssjef på en smaragdgruve i Zambia og erfaring fra å lede virksomheter gjennom et sikkerhetsperspektiv noe som kommer spesielt godt med i Afrika. Har i dag ansvar for selskapets drift av anlegget i Lolgorien der ett 10-tal personer er ansatte. Hans sterke relasjoner men Gruvministeriet og gruvministeren i Kenya er en viktig asset for IGE Det ble i løpet av desember 2004 besluttet at selskapet ville selge alle sine aksjer i Lappland Goldminers AB og Minmet Plc., i form av innkjøpsretter, til aksjonærene. Fristen for innkjøpsrettene var 1. april 2005, og vil vite trolig vite mer og hvor mange som tegnet seg i løpet av mai. IGE solgte i løpet av året sin andel i Tracia, Spania, til MinMet. Den siste kvartalsrapporten inneholdt ingen store overraskelser. Selskapet har hatt både minimalt med kostnader og ingen inntekter dette året da ingen av deres gruver har vært i drift. Årsrapporten kan ventes i midten av mai. CAR Analyse 15

16 Mineraler Aksjonær struktur IGE har vært notert på Oslo Børs siden Selskapet har 276 millioner utestående aksjer fordelt på drøye 1500 aksjonærer i Norge og Sverige. Handles under ticker symbolet "IGE". Antall Aksjer Kurs (NOK) 0,79 Børsverdi Navn Beholdning % Terra Securities % Skandinaviska Enskildabanken % Alexander Larsen % Årnes Sport A/S % Jon H. Ellingsen % PA Resources % Vestmo A/S % Gunnar Holen % Trevirke A/S V/Thor Johansen % Nordnet Securities Bank AB % Svenska Handelsbanken Depot % Marcus Aurelius A.S % Swedbank ,9 % Arild Tillung ,9 % Einar Andre Tørlen ,8 % Ingen utpreget kontrollerende aksjeposter ute. IGE har søkt om å bli notert på NGM Equity i Stockholm, og tar sikte på å være notert innen utgangen av mai. Vi tror noteringen i Stockholm vil slå positivt ut for IGE da interessen i Sverige til nå har vært meget begrenset. Det er viktig å påpeke at dette neppe vil trekke verken likviditet eller omsetning for aksjen på Oslo Børs, da det til nå ha vært meget begrenset med svenske investorer på banen. I forbindelse med noteringen kan vi vente en emisjon på rundt 10 millioner, rettet mot svenske investorer, innen halvårsskifte. Emisjonen vil bli plassert av et anerkjent megler hus i Stockholm. Prospektet for tegningsrettene til Minmet og Lappland Goldminers vil bli sendt til Oslo Børs i løpet av 2 uker, og vil vi vite mer om oppslutningen i juni måned. Vi antar at rundt 50 % av aksjene i Minmet er blitt tegnet og rundt % av aksjene i Lappland Goldminers. For IGE innebærer dette en cash proveny på rundt NOK 7,7 millioner for IGE. Selskapet vil da sitte igjen med verdier i Minmet og Lappland Goldminers for rundt NOK 5,5 millioner. Vekst Strategi Deres strategi er å vokse gjennom utvikling av egne gruveaktiviteter og/eller oppkjøp av gruvevirksomhet og kommer gjennom 2005 til å fokusere på prospektering av porteføljens nåværende prosjekter, samt inngåelse av ny samarbeids- avtaler/-prosjekter. Det skal understrekes at IGE s konsept med å skape merverdi gjennom å dokumentere ressurser for så å selge ut prosjektet til aktører som ønsker å drive prosjektet til kommersialisering, krever tilgang til kapital til ressursboring og leting. Selskapet kjøper prosjekter helt i startfasen da kapital behovet er minimalt og risikoen som høyest. Dette er den mest kritiske fasen av prosjektet, da det er helt avgjørende at selskapet klarer å forkaste ulønnsomme prosjekter før betydelige investeringer er foretatt. 16 CAR Analyse

17 Mineraler Det er viktig å poengtere at sannsynligheten for at et prosjekt viser seg å være lønnsomt er relativt liten når prosjektene ikke er kommet lenger enn til Fase 1-2. På den annen side er også kostnadene meget begrenset. Det er viktig å forstå at risikoen minsker i takt med at kapitalbehovet øker. Det bores også tettere desto lenger man har kommet i prosessen og til slutt vil man med relativt stor nøyaktighet kunne fastslå omfanget av ressursene i bakken. IGE er veldig bevisst på det at det er viktig at selskapet ikke står å faller på et område/prosjekt og har som mål for å sitte med en portefølje på fem Fase 3 prosjekter, 8-10 prosjekter i Fase 2 og 20 prosjekter i Fase 1. Selskapet tar sikte på å i løpet av 2005 kunne realisere mellom 1-2 fase 3 prosjekter og tilføre porteføljen rundt 10 nye Fase 1 prosjekter. Selskapet har kommunisert at de har som mål å nå en børsverdi på NOK 1 milliard innen For å nå dette målet må selskapet ta inn betydelig med risk kapital trolig i størrelsesorden NOK 100 millioner. Denne summen er avhengig av eventuelle salgsprovenyer fra Fase 3 prosjekter som f. eks Kenya og Olserum. Det er viktig å påpeke at emisjonen trolig ikke vil komme med det første og vi kan vente oss minst et realisert prosjekt før den tid. Det kan virke som den største flaskehalsen til IGE om dagen er deres borekapasitet. Vi vet at selskapet har et stort antall prosjekter de ønsker å få boret på i løpet av meget kort tid. Vi går ut ifra at første prioritet er Sørbygden, Riddarhyttan (Bergslagen), Gladhammar og så Olserum. Boringen på Sørbygden er så å si klare. IGE har vist at de har et sterkt management team som er både profesjonelle og visjonære. Vi har stor tro på at de har det rette teamet på plass for å lykkes med porteføljens nåværende prosjekter, og at de har flere potensielle oppkjøp i kikkerten. IGE har som mål å bli medlem i Svensk Gruv Forening. Dette medfører at selskapet må følge strenge etiske regler som gir de et verdifullt troverdighets stempel. Industrien - markedet Rare Earth Elements Til tross for betegnelsen sjeldne jordartsmetaller er ikke grunnstoffene veldig sjeldne. Mange velkjente stoffer som jod, brom, bly, tinn, kvikksølv og molybden er like sjeldne eller sjeldnere. Gruppen fikk opprinnelig dette navnet fordi den, i motsetning til de andre, ikke har noen representant blant de lettere grunnstoffene som dominerer den kjemiske sammensetningen av jorda. Vi deler elementene opp i to grupper; de letter og de tyngre. Den lette gruppen er vanligere enn den tyngre gruppen hvor de mer verdifulle elementene finnes. Analysene fra Olserum viser, i motsetning til de fleste andre steder, en del gehalter fra den tyngre gruppen. I Olserum er det funnet; Cerium, Lantan, Neodym, Praseodym, Samarium, Yttrium samt de beslektede Niob, Gallium og Scandium. Lantan og de 14 lantanoidene er så like kjemisk og vanskelige å skille fra hverandre at de alltid forekommer sammen i naturen. De tyngste lantanoidene derimot, har mindre atomradier på grunn av økende kjerneladning og ellers ganske lik elektron konfigurasjon, og vil derfor ha en tendens til å gruppere seg med Y og Sc i sine egne mineraler. Lantan er faktisk en hovedkomponent i over 70 kjente mineraler. Mange nordiske felt er faktisk rike på slike mineraler, og nordiske navn har satt sitt preg på både mineralnavnene, og på de sjeldne jordartsmetallenes historie generelt. REE er et materiale som kan dekke nye komplekse, økologiske og industrielle behov da bruken av REE fører til en mer effektiv utnyttelse av verdens ressurser. Anvendelsen av REE innen teknologi og miljø har steget dramatisk de siste 10-årene og metallene har oppnådd en CAR Analyse 17

18 Mineraler teknologisk signifikans mye større en hva som var forventet. Den globale etterspørselen for REE er estimert til å vokse med en rate på 4-7 % over de neste 3-4 årene. Kina er i dag den største konsumenten og stod i 2003 for rundt 35 % av total etterspørsel. Økningen den siste tiden skyldes Kinas raskt voksende økonomi, spesielt innenfor telekom, radio/tv og data produkter som alle er avhengige av REE. Det ser i dag ut som om produksjonen av REE overstiger etterspørselen. Det er estimert at den nåværende beholdningen av REE tilsvarer rundt 18 måneders etterspørsel. Det viser seg også at verdens totale reserver av REE er store nok til å møte den ventede globale etterspørselen for mist 200 år fram i tid. Prisene på REE har formelig kollapset i løpet av de siste årene. Prisene ble mer eller mindre halvert fra Mens prisene på de fleste av de lette metallene fortsatt ligger rundt 40 % under 2000-nivået viser prisene for Europium og Terbium en oppadgående trend og nærmer seg nå nivåene fra Etterspørselen er ventet å øke med mellom 5-10 % over de neste 5-10 årene. Vi tror Kina vil fortsette å være den dominerende leverandøren, men det er lite trolig at de vil beholde deres markedsandel på 95 % da de største konsumentene vil prøve å diversifisere leverandørene. Dette åpner opp muligheter for at andre aktører kan komme inn på markedet, og at andre nedlagte gruver skal åpnes igjen. Dette er avhengig av at prisene løfter seg rundt % fra dagens nivåer. Det virker utenkelig at prisen på REE i løpet av 3-5 år vil returnere til prisnivåene vi så i 2000, men vi er komfortable med at prisene holder seg rundt dagens nivåer, noe som også er bakgrunnen for IGE s inntekts estimeringer. Kina har i dag et slags monopol i REE markedet. Dette forsterker vår tro på at prisene vil bli holdt stabile en stund fremover. Vi tror også at andre markeder, som USA og Australia, vil ta godt i mot nye aktører, slik at man kan nærme seg en oppløsning av dagens monopol situasjon. Den viktigste utnyttelse av lantan er i optiske glass, p.g.a. oksidets lave lysabsorpsjon og en evne til å forbedre brytningsegenskapene. REE- oksidet og fluoridet brukes også som kjerne i kullelektroder bl.a. i kinoprosjektører. Lantanforbindelser brukes som katalysatorer ved cracking av olje for å øke bensinutbyttet, ved dehydrerings- og polymeriseringsprosesser og ved forbrenning av eksosgasser. Ellers forekommer et visst bruk av metallet i legeringer, bl.a. for å øke overflatespenningen i nodulært stål, slik at det lettere dannes kuler. P.g.a. affiniteten til oksygen, svovel o.a. ikke-metaller tilsettes lantan gjerne blandinger som brukes til å fjerne slike stoffer fra jern og stål. Lantan er også en hovedbestanddel av Misch-metall, som bl.a. brukes i lightere. Krom Albania Gruvedrift i Albania kan være lønnsomt, men prosjektet vil trenge tunge investeringer da utstyr og produksjonsmetoder må moderniseres. Før 1990 var Albania verdens største produsent av Krom som representerte en meget stor del av landets eksport inntekter. Landet er fortsatt det eneste i Europa med store reserver av krom. Hovedoperatøren i (det albanske) markedet er italienske DARFO som produserer opp mot tusen ferro-krom. Den årlige produksjonen før 1990, var på tonn. Vi mener det trolig må det investeres relativt store summer for å fornye den gamle teknologien som til dags dato finnes i gruvene for at man kan oppnå det samme produksjonsnivået som man så på før Mesterparten av krom reservene finnes i de fjellige områdene nord i landet og bidrar til å øke produksjons kostnader. Regjeringen har nå planer om å privatisere de statelige gruveselskapene, men interessen har foreløpig vært meget laber. Nikkel Sverige, Albania 18 CAR Analyse

19 Mineraler Gjennomsnittsprisen for nikkel gjennom 2004 lå på USD 13920/tonn, men vi tror at prisen for 2005 vil stige til rundt USD 14270/tonn som er noe under dagens spotverdi på USD 17000/tonn. Dette med bakgrunn i at prisen har vært usedvanlig høy den siste tiden. Bruken av nikkel vil trolig øke med 4 % årlig, noe som indikerer et behov på ekstra tonn. Dette tilsvarer et stort nikkel prosjekt årlig. Da ingen store nikkel prosjekt ser ut til å bli klare i løpet av 2005, trolig ikke før slutten av 2006, anser vi markedet som svært bra og vi føler oss sikre på at prisene vil holde seg på et høyt nivå i 5-6 år framover. Gull Kenya, Sverige, Norge Den gjennomsnittlig spot gull pris for 2004 lå på USD 409,2/unse. Dette representerte en økning på 12,6 % i forhold til året før da prisen lå på USD 363,3/unse. Prisen varierte fra laveste USD 375/unse til høyeste USD 454/unse. Svakheten til dollaren i forhold til Euro har ført til at gull den senere tide har blitt sett på som en store of value. Gullet har også hatt nytte av urolighetene i Midt-Østen og dehedging fra verdens gull produsenter. Vi mener det er flere fundamentale faktorer som taler for en stabilt høy gull pris. Den fysiske etterspørselen for gull er årlig på 3400 Tonnes per år, noe som tilsvarer mer enn en dobling siden Vi ser altså en økende etterspørsel for gull. Gull produksjonen på den annen side er bare på rundt 2600 Tonnes per år, ca. 2/3 av etterspørselen. Denne ujevnheten har hittil blitt dekket gjennom re-smelting av og salg fra, diverse sentral banker. Globale investeringer i exploration har halvert seg fra , og det er derfor en begrenset prospekt portefølje i markedet i dag. Gull er mot-syklisk til USD, og en svak dollar er derfor en trigger for gull prisen. Lav rente er også bullish da det fører til at den alternative kostnaden for å eie gull er lav. Da gull blir sett på som en store of value, er geopolitisk risiko og ustabile markeder positivt for gullprisen. Videre er gull et instrument som en hedge mot fremtidig inflasjon. Grafitt Sverige Grafitten er et mykt mineral med god mulighet til å lede elektrisitet og varme, og et meget høy smeltepunkt. Grafittens styrke øker når temperaturen stiger. Det største bruksområdet for grafitt i dag er ildfaste tegl og masser, som står for ca. halvparten av verdens forbruk. Eksporten fra Kina til Europa kommer med stor sannsynlighet til å avta noe ettersom Kinas eget behov for mineralet øker. Dette er med på å åpne opp for andre aktører som egner seg til bryting av grafitt. Innom det ildfaste området kommer behovet av grafitt trolig ikke til å øke å de nærmeste årene. Derimot kommer behovet for renere grafittprodukter å øke, noe som igjen stiller høyere krav til produsentene, som må kunne forfine grafitten mer. Vi kommer trolig til å se en økt etterspørsel fram høyteknologiske markeder som elektronikk, bilindustri og rom teknologi. CAR Analyse 19

20 Mineraler Verdivurdering Gull og mineral investeringer kan tilby en store of value i tider preget av usikkerhet. Dette kan komme på bakgrunn av faktorer som global politisk instabilitet, krig mot terrorisme, svakt aksjemarked og volatil dollar. Å investere i gull- og gullrelaterte aksjer, med deres lave korrelasjon til andre eiendeler, tilbyr muligheter for diversifikasjon. NPV Å sette en verdi på et selskap som IGE kan være svært vanskelig da selskapet foredler prosjekter som er i en svært tidlig fase. Vi har valgt å fokusere på et par utvalgte prosjekter som vi vil sette en Net Present Value på; Olserum og Fjellen. Olserum Assumptions: REE ton Ann prod. Ton Mine life 10 Konsentrasjon kg/t 4.5 Mineral verdi (SEK per ton) Tax rate 28 % Discount rate 12 % Cash Cost (SEK per ton) 673 NPV Per share 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 Sannsynlighet 10 % 30 % 50 % 75 % 100 % Verdi per aksje 0,06 0,18 0,30 0,46 0,61 Fjellen Assumptions: Ann prod. Ton Mine life years 10 Mineral verdi (SEK per ton) 250 Tax rate 28 % Discount rate 12 % NPV Per share Sannsynlighet 10 % 30 % 50 % 75 % 100 % Verdi per aksje 0,44 1,33 2,21 3,32 4,43 Da prosjektet fortsatt er i en veldig tidlig fase velger vi tro på en sannsynlighet for realisering på bare 20 %. Dette gir oss en verdi per aksje på NOK 0,88 per aksje. 20 CAR Analyse

Om REE. Anvendelser. Produksjon. Potensial. Noen utfordringer

Om REE. Anvendelser. Produksjon. Potensial. Noen utfordringer Sjeldne jordarter - Holder vi på å gå tom? Rognvald Boyd, NGU Tekna seminar Avfall Innlandet, Gjøvik, 26. 27. januar 2012 Om REE Anvendelser Produksjon Potensial Noen utfordringer Sjeldne jordarter i det

Detaljer

URBAN MINING. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse

URBAN MINING. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse URBAN MINING Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse GULLFOREKOMST VED ST. JOHNS FJORDEN PÅ SPITSBERGEN 5 gram gull per tonn fjell gir en drivverdig forekomst TRADISJONELL GRUVEDRIFT GIR STORE

Detaljer

Nye muligheter i gamle fjell. Norske mineralressurser i dag og i framtiden. Tom Heldal

Nye muligheter i gamle fjell. Norske mineralressurser i dag og i framtiden. Tom Heldal Nye muligheter i gamle fjell. Norske mineralressurser i dag og i framtiden Tom Heldal Hver av oss bruker 13 tonn norske råstoffer pr år. pluss en del av andres ressurser 600 500 S=180 000 488 400 Mrd kr

Detaljer

Store Norske Gull AS

Store Norske Gull AS Store Norske Gull AS 1 Store Norske 2013 Store Norske konsern Store Norske konsernet er verdens nordligste gruveselskap og en hjørnestensbedrift på Svalbard. Svalbard er en norsk øygruppe i Arktis som

Detaljer

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse REGJERINGENS MINERALSTRATEGI Næringsminister Trond Giske TEMA FOR FOREDRAGET Tradisjonell gruvedrift

Detaljer

MINERALPOTENSIALET I SØR-NORGE NGU-DAGEN 2013. Henrik Schiellerup med mange flere...

MINERALPOTENSIALET I SØR-NORGE NGU-DAGEN 2013. Henrik Schiellerup med mange flere... MINERALPOTENSIALET I SØR-NORGE NGU-DAGEN 2013 Henrik Schiellerup med mange flere... MINERALPOTENSIALET I SØR-NORGE Nasjonal satsning på mineralleting i de tre nordligste fylkene gjennom programmet MINN,

Detaljer

KENOR ASA KVARTALS RAPPORT Q2-2002

KENOR ASA KVARTALS RAPPORT Q2-2002 KENOR ASA KVARTALS RAPPORT Q2-2002 KENOR ASA, Oslo Stock Exchange, ticker KEN, Reuters KEN:OL Oslo 27. august 2002: KENOR gjennomførte i juni/juli tre kapitalutvidelser og har til sammen hentet inn 155,6

Detaljer

MINERALRESSURSER I NORD-NORGE (MINN)

MINERALRESSURSER I NORD-NORGE (MINN) MINERALRESSURSER I NORD-NORGE (MINN) STATUS 2013 GEOFYSIKK Geofysiske målinger fra fly og helikopter utgjør størstedelen av MINN-programmet. Ved hjelp av høyoppløselige geofysiske data kan vi se ned i

Detaljer

Tilleggsressursar på Engebø, og i Sunnfjord regionen - Detaljert geologisk forståelse, gir oss oversikt over kvar vi skal leite etter verdiane

Tilleggsressursar på Engebø, og i Sunnfjord regionen - Detaljert geologisk forståelse, gir oss oversikt over kvar vi skal leite etter verdiane Tilleggsressursar på Engebø, og i Sunnfjord regionen - Detaljert geologisk forståelse, gir oss oversikt over kvar vi skal leite etter verdiane Einar Alsaker (Naustdal 23. Februar 2016) Mineralutvinning

Detaljer

Etatbygg Holding II AS

Etatbygg Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding II AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Geokjemisk prospektering i Store Norske Gull

Geokjemisk prospektering i Store Norske Gull 15/2-2012 Store Norske Gull AS Heleid datterselskap av Store Norske Spitsbergen Kulkompani. Prospektering med fokus på gull, nikkel og PGE. Hovedområdene for prospektering er Karasjok grønnsteinbelte,

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS

Deliveien 4 Holding AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijuster egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Oversendtfra l'olldal Verk o.s. -- Tittel DYPMALMLETING INNENFOR HJERKINNFELTET, Vurdering av resultater og forslag til videre I undersøkelser

Oversendtfra l'olldal Verk o.s. -- Tittel DYPMALMLETING INNENFOR HJERKINNFELTET, Vurdering av resultater og forslag til videre I undersøkelser '1j91 Bergvesenet Posthoks 3021, N-744I Trondlieim Rapportarkivet 7 Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradefing 5924 Kassenr. 74 Kommer fra..arkiv Ekstern rapport

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Dato År 11.01. 1977 ) Bergdistrikt I 50 000 kartblad I: 250 000 kartblad 13311. Råna

Dato År 11.01. 1977 ) Bergdistrikt I 50 000 kartblad I: 250 000 kartblad 13311. Råna 51 Bergvesenet ti Postboks3021 N-744I Trondheim Bergvesenetrapport nr 6440 Rapportarkivet Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Kommer fra..arkiv Nordlandske Ekstern rapport

Detaljer

Mineraler som vekstnæring i Finnmark

Mineraler som vekstnæring i Finnmark Mineraler som vekstnæring i Finnmark Av Jørgen Stenvold, Store Norske Gull AS Finnmarkskonferansen 2007 Korte fakta om Store Norske Gull AS Et heleid datterselskap av Store Norske Spitsbergen kulkompani

Detaljer

Utvinning av basemetall i Norge og industriell vidareforedilng

Utvinning av basemetall i Norge og industriell vidareforedilng Den norske regjeringa Statministerne sitt kontor Glacisgata 1 0150 OSLO Deres ref. Arkivsakid-doknr: 2011000525 - Saksbeh: Harald Jordal Arkivkode: Dato: 26 Journalpostid: 2015000495 Telefon: 53 65 40

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

Rana Gruber 1902-> www.ranagruber.no 2

Rana Gruber 1902-> www.ranagruber.no 2 Rana Gruber 1902-> 2 Dec. 2004 Dec. 2006 Dec. 2008 feb.09 apr.09 jun.09 aug.09 oct.09 Dec 2009 feb.10 apr.10 jun.10 aug.10 oct.10 Dec 2010 feb.11 apr.11 jun.11 aug.11 oct.11 Dec 2011 feb.12 apr.12 jun.12

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

Eiendomsskatt og næringspolitikk. Skremmende erfaringer fra Rana kommune

Eiendomsskatt og næringspolitikk. Skremmende erfaringer fra Rana kommune Eiendomsskatt og næringspolitikk Skremmende erfaringer fra Rana kommune Foredrag for Ranaregionens Næringsforening 27. november, 2014 Kjell Sletsjøe, CEO Rana Gruber AS 1. Eiendomsskatt verker og bruk

Detaljer

Fornybar Energi I AS. Kvartalsrapport desember 2014

Fornybar Energi I AS. Kvartalsrapport desember 2014 Fornybar Energi I AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 5 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER Kursen per ordinære

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Mineraler i Nordland verdisetting og arealfesting av forekomster

Mineraler i Nordland verdisetting og arealfesting av forekomster Mineraler i Nordland verdisetting og arealfesting av forekomster Ola Torstensen, fylkesgeolog 23.04.2014 Foto: Bjarne Eriksen Mineralindustri i Nordland: Rana Gruver, Rana LKAB, Narvik Brønnøy Kalk, Brønnøy

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt

Detaljer

Verdier i norske fjell

Verdier i norske fjell Svelvikryggen - grus Rogaland anortositt Åheim - olivin Verdier i norske fjell NGU- dagen, 6.02.13 Ron Boyd, Rolv Dahl, Eyolf Erichsen og Peer-Richard Neeb (og mange flere!) Sand, grus, pukk Naturstein

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2015

Makrokommentar. Mars 2015 Makrokommentar Mars 2015 QE i gang i Europa I mars startet den europeiske sentralbanken sitt program for kjøp av medlemslandenes statsobligasjoner, såkalte kvantitative lettelser (QE). Det har bidratt

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2015

Makrokommentar. Juni 2015 Makrokommentar Juni 2015 Volatiliteten opp i juni Volatiliteten i finansmarkedene økte i juni, særlig mot slutten av måneden, da uroen rundt situasjonen i Hellas nådde nye høyder. Hellas brøt forhandlingene

Detaljer

CREW DEVELOPMENT CORPORATION

CREW DEVELOPMENT CORPORATION DEVELOPMENT CORPORATION 4. Mars 2002 Seneste hendelser Nytt styre og ledelse utnevnt Ekstrordinær generalforsamling er avlyst Jan Vestrum utnevnt til President & CEO Fokus på kjernevirksomhet: Større fokus

Detaljer

Global Private Equity II AS

Global Private Equity II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Private Equity II AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

Jobben som gjøres i Norge. Tom Heldal med flere, NGU

Jobben som gjøres i Norge. Tom Heldal med flere, NGU Jobben som gjøres i Norge Tom Heldal med flere, NGU Lete og kartlegge Forstå hva som skjuler seg under overflaten God arealforvaltning av mineralressurser Hvorfor Kartlegging med moderne metoder har dokumentert

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Presentasjon Farlig Avfall Konferanse. Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011

Presentasjon Farlig Avfall Konferanse. Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011 Presentasjon Farlig Avfall Konferanse Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011 PRIVATE AND CONFIDENTIAL Altor Verdiskapning gjennom å bygge ledende selskaper Utvikle ledende

Detaljer

Til Finansdepartementet 3. april 2014. Tilrådning om Repsol S.A. og Reliance Industries Limited

Til Finansdepartementet 3. april 2014. Tilrådning om Repsol S.A. og Reliance Industries Limited Til Finansdepartementet 3. april 2014 Tilrådning om Repsol S.A. og Reliance Industries Limited Innhold 1 Sammendrag 1 2 Bakgrunn 1 3 Endringer i fellesforetaket for blokk 39 3 4 Etikkrådets vurdering 3

Detaljer

Informasjon om status for prosjektet før sommerferien.

Informasjon om status for prosjektet før sommerferien. Ocean Energy AS Aksjonærbrev 1/2014 Dato : 10/06 2014 Til Selskapets aksjonærer Informasjon om status for prosjektet før sommerferien. OCE har siden i fjor sommer gjennomført flere såkalte folkeemisjoner

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Uke 24 2012. Uken som gikk Solid oppgang! 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0

Uke 24 2012. Uken som gikk Solid oppgang! 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 OSEBX indeks Uke 1 Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks 7, Endring sist uke,9 % Endring i år, % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.),1 Gjsn. P/E (basert på estimat) 9,7 Siste % sist uke % YTD FTSE

Detaljer

Mineralressurser i Trøndelag Seminar om mineralutvinning 1. februar 2014 Forum for natur og friluftsliv Rolv Dahl, Norges geologiske undersøkelse

Mineralressurser i Trøndelag Seminar om mineralutvinning 1. februar 2014 Forum for natur og friluftsliv Rolv Dahl, Norges geologiske undersøkelse Mineralressurser i Trøndelag Seminar om mineralutvinning 1. februar 2014 Forum for natur og friluftsliv Rolv Dahl, Norges geologiske undersøkelse M.Smelror 1. Tre ord om geologisk mangfold 2. Bør vi slutte

Detaljer

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport desember 2014

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport desember 2014 Nordic Secondary II AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 6 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport juni 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

2005: SITUASJONSRAPPORT MINERALRESSURSER

2005: SITUASJONSRAPPORT MINERALRESSURSER 2005: SITUASJONSRAPPORT MINERALRESSURSER Nord-Norge har et stort potensial for metalliske ressurser i berggrunnen Betydelig økning i etterspørsel og prospektering etter malm og metalliske råstoffer både

Detaljer

Utfordringer og muligheter i kommunene. Ny teknologi og foredling av kalkstein i Ibestad kommune

Utfordringer og muligheter i kommunene. Ny teknologi og foredling av kalkstein i Ibestad kommune Utfordringer og muligheter i kommunene Ny teknologi og foredling av kalkstein i Ibestad kommune Befolkningsprognose Ibestad 1 600 1 400 1 200 362 368 1 000 382 800 381 333 600 400 863 803 698 540 455 200

Detaljer

KALENDER. Nyttige mineraler

KALENDER. Nyttige mineraler KALENDER 2015 Nyttige mineraler Au GULL brukes i mobiltelefon Gull er et verdifullt edelmetall som har fascinert folk siden steinalderen. Gull er lett å bearbeide og har et skinnende, vakkert utseende.

Detaljer

ARGENTUM. kraftfullt eierskap

ARGENTUM. kraftfullt eierskap ARGENTUM kraftfullt eierskap Side 3 Bedre vekstvilkår for kapital og ideer For oss handler private equity om å omsette kapital, kompetanse og ideer til sterke selskaper, nye produkter og nye arbeidsplasser.

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Fornybar Energi I AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpukter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 5 Om rapporten 7

Detaljer

Hass and Associates Cyber Security Hvorfor Google ikke vokser

Hass and Associates Cyber Security Hvorfor Google ikke vokser Hass and Associates Cyber Security Hvorfor Google ikke vokser Google-sjef Larry Page kan bli tilgitt for å være i dårlig humør denne helgen. På hans selskapets Q1 2014 inntjening samtale, hans folk leverte

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS. Kvartalsrapport desember 2014

Deliveien 4 Holding AS. Kvartalsrapport desember 2014 Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjerkurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

US Recovery AS. Kvartalsrapport mars 2014

US Recovery AS. Kvartalsrapport mars 2014 US Recovery AS Kvartalsrapport mars 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift og forvaltning 5 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT MARS 2014 HOVEDPUNKTER

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom Informasjonsskriv Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning... 4 3.2.

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1.

Detaljer

Uken som gikk Hovedindeksen kraftig opp. Oppdaterte analyser. Subsea 7 - Kursmål 180 - Kjøp Solid utbytte

Uken som gikk Hovedindeksen kraftig opp. Oppdaterte analyser. Subsea 7 - Kursmål 180 - Kjøp Solid utbytte OSEBX indeks Uke 1 1 Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks, Endring sist uke, % Endring i år 1, % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.), Gjsn. P/E (basert på estimat) 11, Siste % sist uke % YTD FTSE

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2014

Makrokommentar. Mai 2014 Makrokommentar Mai 2014 Positive aksjemarkeder i mai Mai måned startet med at det kom meget sterke arbeidsmarkedstall fra USA hvilket støtter opp om at den amerikanske økonomien er i bedring. Noe av den

Detaljer

KORT OM KONSERNET TREDJE KVARTAL 2010

KORT OM KONSERNET TREDJE KVARTAL 2010 KORT OM KONSERNET utvikler, produserer og selger patenterte ingredienser og teknologi til den internasjonale kosmetikk og personal care sektoren. Våre produkter er Zonase X basert på det patenterte enzymet

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

KENOR ASA, Oslo Stock Exchange, ticker KEN, Reuters KEN:OL www.kenor.com

KENOR ASA, Oslo Stock Exchange, ticker KEN, Reuters KEN:OL www.kenor.com KENOR ASA ANDRE KVARTAL 2003 KENOR ASA, Oslo Stock Exchange, ticker KEN, Reuters KEN:OL Oslo, 1. september 2003: Selskapets drift er betydelig forbedret i løpet andre kvartal i forhold til første kvartal.

Detaljer

Biedjovággi. før, nå og i framtida

Biedjovággi. før, nå og i framtida Biedjovággi før, nå og i framtida Gruvedrift i verden Mineraler kan graves ut bare en gang, men ofte brukes flere ganger Mye mer avfall enn produkt Ødelegger skoger, vidder, vann, elver og fjorder Mange

Detaljer

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport juni 2014

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport juni 2014 Nordic Secondary II AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 215 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

RESULTATER FRA MINN OG PLANER FOR MINN 2. Tom Heldal, Jan Sverre Sandstad og flere, NGU

RESULTATER FRA MINN OG PLANER FOR MINN 2. Tom Heldal, Jan Sverre Sandstad og flere, NGU RESULTATER FRA MINN OG PLANER FOR MINN 2 Tom Heldal, Jan Sverre Sandstad og flere, NGU Gruver i Norge (utenom byggeråstoffer) Metaller C cc dol qz qz dol Fe dol nef qz Fe Industrimineraler cc cc ol cc

Detaljer

Etatbygg Holding III AS

Etatbygg Holding III AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

HOTELLÅRET 2014 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR DESEMBER OG HELE 2014 NORGE

HOTELLÅRET 2014 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR DESEMBER OG HELE 2014 NORGE HOTELLÅRET 214 HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR DESEMBER OG HELE 214 ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

Nordic Mining ASA Rapport pr. 30.06.06

Nordic Mining ASA Rapport pr. 30.06.06 Nordic Mining ASA Rapport pr. 30.06.06 Om Nordic Mining ASA Nordic Mining ASA er etablert ved fisjon fra Rocksource ASA. Beslutning om fisjon og etablering av Nordic Mining som et selvstendig selskap innen

Detaljer

Nordic Secondary II AS

Nordic Secondary II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Nordic Secondary II AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Generelt

Detaljer

1. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2008

1. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2008 1. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2008 RAPPORT 1. KVARTAL 2008 (Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i 2007) KONSERNRESULTAT Konsernresultatet før skatt og minoritetsinteresser pr 31.03

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning...

Detaljer

Generelt liten interesse for IT

Generelt liten interesse for IT Hvorfor delisting Bakgrunn 24Seven Technology Group ASA Nordens første 100% webbaserte forretningssystem Brukes av PwC og anbefales av Den norske Revisorforening Norges nest største økonomisystem målt

Detaljer

Global Skipsholding 2 AS

Global Skipsholding 2 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Skipsholding 2 AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Drift, forvaltning

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport juni 2014

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport juni 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt

Detaljer

Resultater og erfaringer fra berggrunnsundersøkelsene

Resultater og erfaringer fra berggrunnsundersøkelsene Resultater og erfaringer fra berggrunnsundersøkelsene i Nord Gudbrandsdalen Av Einar Tveten - NGU årsmelding 1983 Bakgrunn Arbeidsformen ved NGU er preget aven viss omstilling til større, samordnede programmer.

Detaljer

6 måneders oppsummering...

6 måneders oppsummering... OXnews Mars 07 6 måneders oppsummering... Oxoil selskapene har nå vært i drift i mer enn 6 måneder, og vi ønsker med denne Nyhetsbulletin å redegjøre for status. Under Oxoil selskapene finner vi: Oxoil

Detaljer

HAVENERGI ET BUSINESS CASE FOR NORGE?

HAVENERGI ET BUSINESS CASE FOR NORGE? Havenergi hva nå? Arntzen de Besche og Norwea 16. september 2011 Ved Åsmund Jenssen, partner, THEMA Consulting Group HAVENERGI ET BUSINESS CASE FOR NORGE? Business case: På sikt må havenergi være lønnsomt

Detaljer

NY GRUVEEPOKE I BIEDJOVÁGGI?

NY GRUVEEPOKE I BIEDJOVÁGGI? NY GRUVEEPOKE I BIEDJOVÁGGI? En fortelling om de mange hensyn! Lokale interesser blir hørt! Fungerer det norske lovverket rundt etablering av ny gruveindustri hensiktsmesssig? Av Nils Tokheim, Rambøll

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2014 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 214 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

Solid oppgang på Oslo Børs gav årsbeste

Solid oppgang på Oslo Børs gav årsbeste OSEBX indeks Uke 7 1 11 11 11 11 Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks, Endring sist uke,1 % Endring i år 1, % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.),7 Gjsn. P/E (basert på estimat) 11,7 Siste % sist

Detaljer

Torgeir Høien Deflasjonsrenter

Torgeir Høien Deflasjonsrenter Torgeir Høien Deflasjonsrenter Deflasjonsrenter Oslo, 7. januar 2015 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Vi trodde på lave renter i 2014 og fikk rett 4 Skal rentene opp fra disse nivåene? Markedet tror det

Detaljer

Etatbygg Holding II AS. Kvartalsrapport mars 2014

Etatbygg Holding II AS. Kvartalsrapport mars 2014 Etatbygg Holding II AS Kvartalsrapport mars 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT

Detaljer

Makrokommentar. August 2015

Makrokommentar. August 2015 Makrokommentar August 2015 Store bevegelser i finansmarkedene Det kinesiske aksjemarkedet falt videre i august og dro med seg resten av verdens børser. Råvaremarkedene har falt tilsvarende, og volatiliteten

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold/ Innehåll Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

HOTELLMARKEDET PR. 28. februar 2011

HOTELLMARKEDET PR. 28. februar 2011 HOTELLMARKEDET PR. 28. februar 2011 Noen highlights fra denne rapport: På landsbasis ser vi at februar gir en oppgang i antall solgte rom med 7 %. I februar stiger REVPAR med 6 % når vi ser på hele landet

Detaljer

DNO ASA. Resultat 2. kvartal. 1. halvår

DNO ASA. Resultat 2. kvartal. 1. halvår DNO ASA Resultat 2. kvartal og 1. halvår 2000 STYRETS BERETNING FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2000 DNO ASA Den meget positive utviklingen for DNO konsernet fortsetter. Sammendrag (1999 tall i parentes) DNO

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

Ukerapport laks. Uke 35, 2011. Svak økning i spotprisene, men fall i forwardprisene

Ukerapport laks. Uke 35, 2011. Svak økning i spotprisene, men fall i forwardprisene Uke 35, 2011 Ukerapport laks Svak økning i spotprisene, men fall i forwardprisene Foto: Per Eide Studio, (c) Norwegian Seafood Export Council Anders M. Gjendemsjø Analytiker Mob. 95 70 60 20 anders.gjendemsjo@norne.no

Detaljer

Wintershall Norge: holder stø kurs mot nye høyder. Vi former fremtiden.

Wintershall Norge: holder stø kurs mot nye høyder. Vi former fremtiden. Wintershall Norge: holder stø kurs mot nye høyder Vi former fremtiden. Innhold Forord av Rainer Seele og Bernd Schrimpf 4 Dyktig team med vind i seilene: Wintershall Norge 7 Klart mål for øyet: å være

Detaljer

Strategiutvikling EDB Business Partner

Strategiutvikling EDB Business Partner Strategiutvikling EDB Business Partner Vårt utgangspunkt omgivelsene Vi planlegger ut fra at IT-sektoren generelt de neste tre år vil preges høy usikkerhet og fravær av vekst. Offentlig sektor vil fortsatt

Detaljer

Global Skipsholding 1 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Skipsholding 1 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Skipsholding 1 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Generelt om selskapet 6 2 Kvartalsrapport desember

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

NATURLIG RADIOAKTIVITET. Prøve (0-23 mm) fra Berg Betong ANS. fra. Masseuttak Hjellnes i Ullsfjord

NATURLIG RADIOAKTIVITET. Prøve (0-23 mm) fra Berg Betong ANS. fra. Masseuttak Hjellnes i Ullsfjord 1 NATURLIG RADIOAKTIVITET i Prøve (0-23 mm) fra Berg Betong ANS fra Masseuttak Hjellnes i Ullsfjord Rapport skrevet for Berg Betong ANS (referanse Aksel Østhus) 08-08- 2009 Tom Myran Professor i Bergteknikk/HMS

Detaljer

Boreanytt Uke 49. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00

Boreanytt Uke 49. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Boreanytt Uke 49 Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Uken som gikk... Allokeringsmodellens score har falt moderat til 1,2 etter at Oslo Børs pris/bok har steget over 1,4

Detaljer