Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre."

Transkript

1 28. februar 2013 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles det til møte i styringsgruppen. Tid: 6. mars 2013 kl Sted: Park Inn Hotell, Gardermoen (til venstre når man kommer ut fra Gardermoen flyplass) Kjøreplan for møtet: 6. mars 2013 Kl Saksbehandling Kl Lunsjbuffet Kl Saksbehandling Kl Avslutning Vel møtt! På vegne av sekretariatet - vennlig hilsen Trine Magnus Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) Helse Nord RHF / UNN HF / UiT Tlf /

2 SAKSLISTE INTERREGIONAL STYRINGSGRUPPE FOR MEDISINSKE KVALITETSREGISTRE Møte 6. mars 2013 Sak nr Saksinnhold Vedlegg nr Side 01/2013 Godkjenning innkalling og saksliste 3 02/2013 Referat fra forrige møte /2013 Orienteringssaker (muntlig presentasjon): Brukerundersøkelse, AD-møte i Tromsø, sak Nasjonal IKT 20 4/2013 5/2013 Status registerutvikling - Hemit Årsrapport 2012 Nasjonalt servicemiljø /2013 Offentliggjøring konkretisering av oppdrag til registrene 38 7/2013 Søknad nasjonal status 1 register Helse Nord 40 8/2013 Søknad nasjonal status 2 registre Helse Vest 42 9/2013 Statusrapport for prosjekt Biologiske legemidler (NOKBIL) 46 10/2013 Referatsaker Protokoll felles nyreregister 2. Rettsgrunnlag for kvalitetsregistre brev fra Helse Nord til HOD 3. Brev fra Helsedirektoratet med anbefaling til HOD om nye nasjonale medisinske kvalitetsregistre 4. Brev fra HOD vedr nasjonal avtale om bruk av EQ-5D 5. Sak til NIKT 8. februar Referat fra møte i NIKT 8. februar Referat fra møte i teknisk gruppe20. november Referat fra møte i Teknisk gruppe 26. februar /2013 Eventuelt 2

3 Saksframlegg Møtedato Saksnr 1/13 Saksbehandler Trine Magnus SKDE Tittel Godkjenning innkalling og saksliste Forslag til vedtak Innkalling og saksliste godkjennes. 3

4 Saksframlegg Møtedato Saksnr 2/13 Saksbehandler Trine Magnus, SKDE Tittel Referat fra forrige møte Forslag til vedtak Referat fra møte 6. desember 2012 godkjennes. 4

5 Sak 2/13 vedlegg 1: Referat fra styringsgruppemøte 6. desember

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 Saksframlegg Møtedato Saksnr 3/13 Saksbehandler Trine Magnus, SKDE Tittel Orienteringssaker: Gjennomført brukerundersøkelse an nasjonalt servicemiljø AD-møte i Tromsø 21. januar 2013 Sak til Nasjonal IKT - intern vurdering av teknologisk rammeverk for kvalitetsregistre Sak til AD-møtet fra Helse Nord RHF v/skde 20

21 Saksframlegg Møtedato Saksnr 4/13 Saksbehandler Esben Henriksen, Hemit Tittel: Status registerutvikling Hemit 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 Sak 4/13 vedlegg 1: Forbruk per register 28

29 Sak 4/13 vedlegg 2: Regnskap januar

30 Sak 4/13 vedlegg 3: Planer 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 Sak 4/13 vedlegg 4: Risiko 35

36 Forslag til vedtak 36

37 Saksframlegg Møtedato Saksnr 5/13 Saksbehandler Eva Stensland, SKDE Tittel Årsrapport 2012 Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre Se eget vedlegg Forslag til vedtak Styringsgruppen godkjenner Årsrapport 2012 Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre 37

38 Saksframlegg Møtedato Saksnr 6/13 Saksbehandler Trine Magnus, SKDE Tittel: Ad formidling av resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre krav til registre med nasjonal status. Presisering av oppdrag gitt i sak Innledning Det er bred enighet om målet om at relevante, kvalitetssikrete og representative resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre skal være åpent tilgjengelige gjennom ulike kanaler og tilrettelagt for ulike målgrupper. Som et første trinn i denne utviklingen har den interregionale styringsgruppen stilt krav om at etablerte nasjonale kvalitetsregistre innen 1. september 2013 leverer noen relevante analyser og resultater for offentliggjøring. På Lysebu-seminaret 12. april ble det klart at dette oppdraget verken har nådd fram til adressatene i tilstrekkelig grad, eller er tilstrekkelig presist formulert. Denne saken inneholder derfor forslag til presisering av styringsgruppens oppdrag. Oppdraget til enkeltregistrene Styringsgruppen stilte i møte 26. september 2012 som krav at «alle registre som er i stand til det skal levere noen relevante analyser til offentliggjøring innen 1. september 2013», og gjorde slikt vedtak: Styringsgruppen stiller som krav at resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre skal formidles gjennom åpne og tilgjengelige kanaler, og at informasjonen skal tilpasses ulike nivå og brukergrupper Styringsgruppen ser behov for en trinnvis utvikling hva gjelder offentliggjøring, og forutsetter at alle analyser som skal offentliggjøres har vært gjenstand for faglig kvalitetssikring inkludert justering for case-mix. 38

39 Styringsgruppen stiller i første omgang krav om formidling av noen relevante analyser fra alle registre som har tilstrekkelige data, innen 1. april 2013 (senere endret til 1. september). Analysene sendes SKDE som sammenstiller og sørger for formidling. AD-møtet orienteres i en egen sak om framdrift i arbeidet med formidling av resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre Det kan knytte seg tvil til hvordan formuleringene «..alle registre som er i stand til det..» og «..alle registre som har tilstrekkelige data..» skal tolkes. Det foreslås derfor at alle etablerte nasjonale kvalitetsregistre leverer noe informasjon for publisering, men at det som leveres tilpasses registerets faktiske innhold og utviklingsstadium: Alle registre med nasjonal status leverer data om formål (hvilken pasientgruppe omhandles og hva er de viktigste planlagte kvalitetsmålene), antall registrerte hendelser, andel innregistrerende enheter og dekningsgrad på individnivå (antatt eller validert mot NPR), eventuelt annet som faglig leder finner relevant. For de registre der faglig leder av registeret mener at datagrunnlaget er tilstrekkelig, leveres i tillegg noen kliniske resultater/analyser som i størst mulig grad reflekterer registerets formål. Informasjon i hht ovenstående fra alle registre med nasjonal status sendes SKDE innen 1. september SKDE tilrettelegger resultatene for samlet publisering på Forslag til vedtak Styringsgruppen tilslutter seg den forelagte presisering av oppdraget gitt i sak 33/

40 Saksframlegg Møtedato Saksnr 7/13 Saksbehandler Philip Skau, SKDE Søknad om nasjonal status for Norsk vaskulittregister og biobank Søknad om etablering av Norsk vaskulittregister og biobank som nasjonalt kvalitetsregister med databehandlingsansvar ved UNN HF, oversendes hermed den interregionale styringsgruppen for behandling. Registerets målgruppe er pasienter med systemisk vaskulitt. Formålet er bredt og omfatter kvalitetssikring, evaluering, forbedring og forskning hva gjelder utredning, behandling, oppfølging og sikkerhet for pasienter med systemisk vaskulitt. Registeret er nærmere beskrevet i søknadsskjemaet (separat vedlegg). Det har vært en omfattende prosess i det nasjonale fagmiljøet for å forberede søknaden. Status p.t. er at det er oppslutning om registeret i de nasjonale revmatologiske fagmiljøene med ett unntak representert ved revmatologisk seksjon, OUS avdeling Rikshospitalet. Arbeidet med å få etablert Norsk vaskulittregister og biobank ble startet på initiativ fra Wenche Koldingsnes ved revmatologisk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN). Bakgrunnen for dette er en pasientgruppe med høy sykelighet og et etablert og internasjonalt anerkjent vaskulittregister for Nord Norge. Prosessen for å etablere konsensus om å gjøre registeret landsdekkende startet med innkalling til et arbeidsgruppemøte med representanter fra alle regioner samt representanter fra Norsk revmatologisk forening og Norsk nyremedisinsk forening. Revmatologisk avdeling ved Oslo Universitetssykehus (OUS) ble invitert inn i arbeidsgruppen, men valgt å ikke delta. En av oppgavene til arbeidsgruppen var å foreslå hvor databehandlingsansvaret for registeret skulle plasseres. Gruppen kom enstemmig frem til at dette skulle plasseres ved UNN HF. Arbeidsgruppen hadde flere møter i 2012 og ved samtlige av møtene ble OUS invitert, men ønsket ikke å delta. Arbeidsgruppen ble senere etablert som registerets styringsgruppe. OUS meddelte deretter at de ikke støttet prosessen som var igangsatt og at de ønsket å etablere et eget register som nasjonalt medisinsk 40

41 kvalitetsregister. OUS sendte i denne anledning brev til den interregionale styringsgruppen for medisinske kvalitetsregistre hvor de utrykte bekymring for prosessen som var satt i gang (separat vedlegg 1, brev av 24. okt 2012). OUS har også sendt brev til leder for SKDE hvor de uttrykker sterk bekymring for prosessen som er satt i gang (Separat vedlegg 2 og 3, brev av og med svar fra SKDE av , vedlegg 4). Leder for Norsk revmatologisk forening har også informert leder for SKDE om saken (separat vedlegg 5, brev av ). Fagmiljøet ved OUS var uenig i den rollen Norsk revmatologisk forening hadde hatt i prosessen. Registerets styringsgruppe uttrykte bekymring for at OUS ikke ønsket å delta og det ble avholdt et møte med registerets styringsgruppe, representanter for OUS, styret i Norsk revmatologisk forening og representant fra det nasjonale servicemiljøet for medisinske kvalitetsregistre og servicemiljøets node i Helse Sør- Øst. Det lyktes ikke å komme til en enighet på dette møtet. Det ble foreslått en organisasjonsmodell for registeret hvor en representant for OUS skulle inneha funksjonen som leder for styringsgruppen samt at OUS skulle lede 2 av 3 fagråd under styringsgruppen. Representantene fra OUS avviste også dette og uttalte klart at den eneste løsningen de var villig til å gå med på var å legge databehandlingsansvaret for registeret til OUS. Styret i Norsk revmatologisk forening har etter dette trukket seg ut av prosessen med å få etablert registeret, og overlatt dette til fagmiljøene selv. Styringsgruppen for registeret kom deretter frem til at det det ikke var mulig å komme lenger i prosessen med å inkludere OUS og besluttet at registeret skulle søke Datatilsynet om konsesjon og samtidig søke om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister. Styringsgruppen representerer gjennom sin sammensetning alle de 4 regionale helseforetakene, men en revmatologisk avdeling i landet ønsker altså ikke å delta. Denne avdelingen har sendt brev til den interregionale styringsgruppen for å tilkjennegi sitt syn (separat vedlegg 6, brev av ). Oppsummering Det har vært invitert til en åpen prosess og deltakelse hva gjelder utforming av søknad om etablering av Norsk vaskulittregister og biobank. Pasientgruppen har høy sykelighet og et veldefinert behov for kvalitetssikring av behandlingstilbudet gjennom et nasjonalt kvalitetsregister. Med unntak av en avdeling som signaliserer sterk uenighet på grunnlag av ønske om å benytte eget register som utgangspunkt og å plassere databehandlingsansvaret ved OUS HF, er det nasjonal tilslutning til opprettelse av Norsk vaskulittregister og biobank som et nasjonalt kvalitetsregister med databehandlingsansvar ved UNN HF. Forslag til vedtak Styringsgruppen anbefaler at Norsk vaskulittregister og biobank etableres som nasjonalt kvalitetsregister. Vedlegg: 41

42 Søknadsskjema samt korrespondanse (6 brev, vedlegg 1-6) finnes i separat dokument. Saksframlegg Møtedato Saksnr 8/13 Saksbehandler Marie Waatervik, Helse Vest Tittel Søknad nasjonal status 2 registre Helse Vest Bakgrunn for saken Helse Vest RHF fikk i fjor sommer inn søknad om forankring fra 3 registre som på sikt ønsker å søke nasjonal status. Helse Vest RHF v/ledergruppen anbefalte forankring av de tre registrene: - Norsk kvalitetsregister for artrittsykdommer (NorArtritt) - Norsk dermatologisk kvalitetsregister for biologiske legemidler (NorDerm) - Nasjonalt kvalitetsregister for smertebehandling (SmerteReg) I henhold til styringsgruppens vedtak, kan forslag om nasjonal status nå behandles fortløpende. Sak vedrørende nasjonal status for Norsk kvalitetsregister for artrittsykdommer (NorArtritt) ble tatt opp i interregional styringsgruppes møte 26.september 2012 og ble vedtatt anbefalt videre. Nå er de to sistnevnte kvalitetsregistrene, Norsk dermatologisk kvalitetsregister for biologiske legemidler (NorDerm) og Nasjonalt kvalitetsregister for smertebehandling (SmerteReg) også klare for å søke nasjonal status. RHF et ønsker med denne saken at interregional styringsgruppe anbefaler nasjonal status for disse registrene. Vurdering Begge kvalitetsregistrene befinner seg ved vurderingspunkt 2 og har utarbeidet protokoll i henhold til «kriterier for nasjonal status» utarbeidet av interregional styringsgruppe. Følgende vurdering er gjort: Norsk dermatologisk kvalitetsregister for biologiske legemidler (NorDerm) Registeret er grundig forankret i fagmiljøet, klinikk og Helse Vest RHF v/ledergruppen. Protokoll og variabelliste er ferdigstilt slik at registeret kan starte 42

43 datafangst så snart konsesjon fra Datatilsynet foreligger. Det vil utvikles teknisk løsning for registeret, i tråd med nasjonale anbefalinger. Registeret vil bidra med data til det nasjonale (felles) registeret for biologiske legemidler (NOKBIL) som er under utvikling. NOKBIL registeret utvikles etter pålegg fra Helse og omsorgsdepartementet (HOD). I Oppdragsdokumenter for 2010 har HOD pålagt de regionale helseforetakene å utarbeide forslag til opprettelse av kvalitetsregister for kostnadskrevende biologiske legemidler for behandling av autoimmune lidelser. Oppdraget ble gitt likelydende til alle RHF: «4.1 Kvalitetsforbedring Helse xxxrhf skal sammen med de øvrige regionale helseforetakene utarbeide forslag til etablering av kvalitetsregister for pasienter som benytter kostnadskrevende biologiske legemidler til behandling av autoimmune lidelser. De regionale helseforetak skal påse at det etableres en mest mulig likeverdig behandlingspraksis både innad i og mellom regionale helseforetak, i tråd med de nasjonale faglige retningslinjer.» Om registeret: Psoriasis er en kronisk inflammatorisk hudsykdom som er assosiert med redusert livskvalitet og økt forekomst av en rekke systemiske sykdommer (som artritt, hjertekarlidelser, diabetes osv). 2-4 % av befolkningen har psoriasis. Av disse utvikler ca. 5-7% psoriasisartritt. Behandling av psoriasis er avhengig av klinisk presentasjon, men også alder, komorbiditet, reisevei til behandlingssted osv. De som ikke kommer til målet med konvensjonell behandling, kan være kandidater for biologisk behandling. Det overordnede målet er å kvalitetssikre bruken av biologiske legemidler innen det dermatologiske fagfelt. Målet er effektiv, sikker, likeverdig og kostnadseffektiv behandling samt tilrettelegge for forskning. Dette kan oppnås gjennom å: 1) Registrere data på pasienter som får biologiske behandling på dermatologisk indikasjon a. Hvem behandler vi? Diagnose, alder, kjønn, sykdomsaktivitet. b. Hvordan følger vi opp? Kontrollhyppighet. c. Hvordan er resultatene av vår behandling? Effektmål, pasientrapporterte effektmål, bivirkninger, komplikasjoner. d. Er det geografiske eller sosioøkonomiske ulikheter i oppfølgings- og behandlingstilbudet? 2) Distribuere kunnskap til behandlere, helseadministrasjon og myndigheter. 3) Bruke kunnskapen til kvalitetsforbedring. 4) Forskning. Nytteeffekt for pasientene som registreres i Norsk dermatologisk kvalitetsregister for biologiske legemidler: - Et nasjonalt kvalitetsregister kan bidra til at pasienter som får biologisk behandling for hudlidelse, får mer effektiv, likeverdig og sikker behandling. - Registeret har potensiale til å bli et godt klinisk monitoreringsverktøy, hvor effektmål blir systematisert på en oversiktlig måte som gjør det lettere å følge sykdomsutvikling over tid. 43

44 - Et nasjonalt register kan bidra til å påvise evt. ulikheter (for eksempel sosioøkonomiske eller geografiske) i oppfølging/behandling av pasienter. På denne måten vil registeret kunne bidra til en mer rettferdig fordeling av dyr medikamentell behandling. Nasjonalt Kvalitetsregister for smertebehandling (SmerteReg) Registeret er grundig forankret i fagmiljøet, bestående hovedsakelig av anestesileger, klinikk og Helse Vest RHF v/ledergruppen. Protokoll og variabelliste er ferdigstilt slik at registeret kan starte datafangst så snart konsesjon fra Datatilsynet foreligger. Det vil utvikles teknisk løsning for registeret, i tråd med nasjonale anbefalinger. Om registeret: Smerteregisterets målgruppe er alle inneliggende pasienter som formelt henvises fra sykehusenes ulike poster for tilsyn fra smerteklinikkenes personale. Disse pasientene inkluderer blant annet kreftpasienter (kurative og palliative), rusmiddelmisbrukere (nåværende og tidligere), kroniske smertepasienter (som har en forverring av sin kjente smerte og/eller har fått en ny smerte i tillegg) og pasienter med psykiske plager inklusive somatiseringstilstander. Det er ressurskrevende pasienter som ofte blir inneliggende på sykehus mye lenger enn gjennomsnittspasienten ofte ene og alene pga utilfredstillende smertelindring. Registeret har som mål å øke kvaliteten i behandlingen av smertepasienter. Dette gjennom følgende underpunkter: i) Kartlegge smertepasientene bedre ii) Kartlegge hvilken behandling som blir iverksatt og hvilken behandling som vurderes indisert iii) Å gi den enkelte behandlende enhet mulighet til å evaluere sin virksomhet iv) Å bidra til økt forskningsbasert kunnskap om smertepasienter og behandlingen av disse, v) Å spre kunnskap i både fagmiljø og befolkningen om tilstanden og behandlingsmulighetene, vi) Å danne grunnlag for forskning og nasjonale retningslinjer Nytteeffekt for pasienter som registreres i Nasjonalt kvalitetsregister for smertebehandling: - et verktøy for å oppnå mer enhetlig praksis når det gjelder bruk av høyspesialisert kompetanse, behandling og vurdering av behandlingsresultater ved de enkelte sykehus. - bedre organisering av behandling og omsorg for disse pasienter med særs krevende smertetilstander - Ved å koble opplysningene i dette registeret med andre helseregistre vil man søke å få ny kunnskap om både hvem disse pasientene er og hvorfor de får problematiske smerter og dermed kunne tilrettelegge behandlingen av disse pasientene - drive kvalitetssikring av egne kliniske virksomheter Konklusjon En nasjonal status for de overnevnte register vil synliggjøre at de regionale helseforetakene prioriterer: 44

45 - Nasjonal status for et register for dermatologiske sykdommer som bidrar til at fellesregisteret NOKBIL gjøres mer komplett. - Å monitorere bruken av kostnadskrevende biologiske legemidler for å sikre kontroll med slike, og sikre at de brukes på en mest mulig hensiktsmessig måte til beste for både pasient og samfunn. - Nasjonal status for et register for smertebehandling som bidrar til å utvikle gode rutiner av behandling for pasienter med krevende smertetilstander - Grunnlag for forskning og kvalitetsforbedring av pasientbehandling for to pasientgrupper i spesialisthelsetjenesten Eget vedlegg: - Norsk dermatologisk register for biologiske legemidler: o Protokoll o Samtykke o Spørreskjema: PASI, DLQI o Spørreskjema EQ5D, MCII - Nasjonalt kvalitetsregister for smertebehandling o Samtykke o Protokoll o Spørreskjema - Brev fra Helse Vest RHF til interregional styringsgruppe om forankring. Vedlegg finnes i separat dokument. Forslag til vedtak 45

46 Saksframlegg Møtedato Saksnr 9/13 Saksbehandler Eva Stensland, SKDE Tittel Statusrapport for prosjekt Biologiske legemidler (NOKBIL) Bakgrunn for saken Statusrapport for NOKBIL framlegges ved hvert styringsgruppemøte. Prosjektleder har laget følgende rapport for utviklingen siden forrige rapport datert : 1.1 Oppsummering og vurdering NOKBIL-prosjektet har hatt god fremdrift gjennom de siste 3 mndr. Registeret er i praksis å anse som ferdig definert. Det arbeides målrettet med å få etablert en attraktiv og funksjonell registreringsløsning i MRS. Dette er en viktig, men relativt krevende oppgave. Pilot forventes ferdig i mai -13. Det arbeides aktivt med å utvikle faglige kvalitetsregistre i tilknytning til NOKBIL. Ytterligere forsinkelse av NOKBIL vil beklageligvis oppstå pga avslag fra Datatilsynet på søknad om konsesjon. Avgjørelsen er anket i samråd med Helse Midt RHF. Det er tatt initiativ for å få fortgang i de prosesser som er nødvendige for å sikre hjemmel for etableringen av kvalitetsregisteret. Det er i øyeblikket uklart hva dette i praksis vil innebære. NOKBIL vil fortsette å være et prosjekt inntil hjemmel for drift er på plass. Prosjektleder bør forlenge sin funksjon ut over 1. juni 2013 for å ivareta gjennomføringen av pilotfase og ferdigstilling av prosjektet. 1.2 Møter og aktiviteter o Deltakelse ved seminar i regi av LIS-BIO/TNF området, Oslo januar-13 o Informasjonsmøte om NOKBIL for Legemiddelindustrien, Oslo 9. januar -13 o Deltagelse ved Review-møte med oppdatering om den faglige utvikling innen revmatologi i 2012, Gardermoen Arrangør: Roche Norge. o Møte om Teknisk løsning 17. januar -13 o Informasjonsmøte om NOKBIL ved hudavd. UNN, 22. januar -13 o Deltagelse ved årlig møte i Svensk Revmatologisk Kvalitetsregister, Karolinska Universitetssjukehuset, o Prosjektgruppemøte for NOKBIL o Informasjon om NOKBIL ved oppstartsmøte for Norsk oftalmologisk register, Gardermoen o Møte med Helse Midt RHF om ankesak til Datatilsynet ifm avslag på konsesjonssøknad. 46

47 o Innlegg om status for NOKBIL ved seminar om Legemiddelregistre, Lysebu o Informasjonsmøte om status for NOKBIL ved revmatologisk avdeling, Rikshospitalet o Gjennomført forberedelser for opprettelse av driftsorganisasjon ved St Olavs Hospital / Helse Midt. Opprettelse av stillinger for faglig leder og registerkoordinator samt tilhørende budsjett for NOKBIL er satt i bero inntil det er avklart hvordan spørsmålet rundt konsesjon ender. Opprettelse av web-side og utforming av endelig logo skal skje i samarbeid med andre HMN-lokaliserte nasjonale kvalitetsregistre på o Det arbeides med å publisere data fra NPR om forbruk av biologiske legemidler i 2010 og o Utkast til vedtekter for NOKBIL er revidert og under vurdering. o Det er fremmet forslag i siste prosjektgruppemøte for NOKBIL, om å etablere en fremtidig samarbeidsgruppe v/lederne for kvalitetsregistre som har felles interesser via NOKBIL. 1.3 Konsesjonssøknad for NOKBIL Søknad om konsesjon avslått av DT Pga registerets kompleksitet og omfang anbefales forankring i forskrift. Videre vurderer Datatilsynet at NOKBIL fortsatt befinner seg i en utredningsfase og anbefaler at det gjøres ytterligere utredning vedr valg av registerform, det reelle faktiske innhold, samt nødvendige vurderinger av det rettslige grunnlag. Det ønskes bred debatt og demokratiske og forvaltningsmessige prosesser som kan føre til en sterkere rettslig regulering. Klagefristen er forlenget til Påstanden om at NOKBIL er i en utredningfase bestrides i anken, som også redegjør for begrepene fellesregister og basisregister i NOKBIL. Det er klare forskjeller fra anvendelsen bl.a i Hjerte- kar registeret. Definisjonen i Nasjonalt Helseregisterprosjekt som er lagt til grunn er noe vag. Det søkes om midlertidig konsesjon i påvente av at de store prosesser rundt revisjon av helseregisterloven og etablering av forskrift for kvalitetsregistre blir avsluttet. Det legges opp til at pilotfase skal starte etter planen, men da i form av lokale kvalitetsregistre så lenge konsesjon eller forskrift ikke er på plass. 1.4 Teknisk løsning NOKBIL Det er et høyt prioritert mål å få etablert en funksjonell og attraktiv registreringsløsning i MRS. Det er etablert et tett samarbeid mellom HEMIT og prosjektleder om det. Pilot ventes klar i mai -13. Det er et krav fra prosjektgruppen at registreringsløsningen er så klar som mulig, inkludert løsning for pasientregistrering, før pilot startes. Registreringsløsningen kan påbygges med nye variabelsett (gjenbrukes), og fungere som et utgangspunkt for utvikling av faglige kvalitetsregistre tilkoblet NOKBIL. Det vil være en fordel å ha gjenkjennbare grensesnitt. Delprosjekter: Registreringsløsning for pasienter. Det skal i første omgang lages løsing for registrering via lokal PC. Senere løsning for nettbrett og online pålogging fra pasientens hjem. Eksportløsning av registrerte data til pasientjournal og til forenklet melding av alvorligere bivirkninger til RELIS. 47

48 NOKBIL må forholde seg til at programvaren GoTreatIt revma er i bruk ved mange revmatologiske avdelinger. Data kan importeres fra GTI til MRS og dermed effektivisere innhentingen av data. Det arbeides med å lage en kontrakt som kan regulere bruk av GTI til parallell registrering av data til NOKBIL. Denne vil klargjøre vilkår, eierskap til data, ansvar og plikter hos de involverte parter (DiagraphIT AS (eier), NOKBIL, HEMIT, registrerende enheter (lokale HF, private sykehus og avtalespesialister)). 1.5 EuroQol og EQ-5D 5L, web versjon Registrering av EQ-5D 5L for måling av livskvalitet skal i henhold til forslag til kontrakt skje via web-server hos EuroQol. Denne befinner seg i USA. Nettsky-løsningen administreres av firma i New-York, som det viser seg kommer inn under Safe Harbour ordningen. Personvernforholdene anses derfor som adekvate i forhold til vilkår for konsesjon. Datatilsynet har ikke realitetsvurdert dette forhold i sitt avslag til konsesjon. Kontrakt med EuroQol Group ønskes inngått selv om det ikke foreligger konsesjon. En vil be om forlenget kontraktstid slik at EQ-5D også kan brukes i pilotfasen. 1.6 Faglige kvalitetsregistre i tilknytning til NOKBIL: o NorArtritt: Nasjonal status er anbefalt av HDir. Konsesjonssøknad er nylig innvilget. o Norsk kvalitetsregister for barn med revmatisk sykdom (NOBAREV): Det arbeides med ferdigstilling av registeret og søknad om nasjonal godkjenning via Helse Sør- Øst RHF. o Norsk kvalitetsregister for vaskulitt- og bindevevssykdommer: Det er levert søknad om nasjonal godkjenning og konsesjon med UNN som Databehandlingsansvarlig for et nasjonalt vaskulittregister. Forslaget er utviklet i samarbeid med fagområdet nefrologi. Prosessen i det revmatologiske fagmiljøet har imidlertid vært komplisert og resulterte ikke i nasjonal, faglig konsensus. Norsk revmatologisk forening trakk seg derfor fra sin rolle som ansvarlig ved årsmøtet i november Prosessen ble lagt åpen for andre løsninger. Det er nylig tatt initiativ fra det revmatologiske miljø på Rikshospitalet / OUS for å etablere et bredere forslag om kvalitetsregister for både Bindevevssykdommer og vaskulitt. o Norsk kvalitetsregister for inflammatorisk tarmsykdom (IBD): Variabler er stort sett omforente. Utviklingen i NOKBIL avventes før det taes endelig beslutning om lokalisering, registermodell og plattform. Samkjøring med Gastronett vurderes som aktuelt. o Norsk kvalitetsregister for dermatologi: Det arbeides med å ferdigstille søknad om nasjonal godkjenning. Databehandleransvaret er lagt til Haukeland US. o MS-register og biobank: Tilpasning av eksisterende register til NOKBIL gjenstår. Det er ønsket å komme over på samme MRS-plattform som NOKBIL. o Norsk kvalitetsregister for oftalmologi: Innledende møte bestemte å arbeide for etablering av et nasjonalt kvalitetsregister med en stor arm for AMD, og en liten arm for inflammatorisk sykdom i øyet og øyehulen. Den minste delen skal kobles mot NOKBIL. o Nefrologisk kvalitetsregister: Det arbeides med saken i fagmiljøet. Status ukjent for NOKBIL. 48

49 Bjørn-Yngvar Nordvåg Prosjektleder NOKBIL St Olavs Hospital HF Forslag til vedtak Styringsgruppen tar orienteringen til etterretning 49

50 Saksframlegg Møtedato Saksnr 10/13 Saksbehandler Trine Magnus, SKDE Tittel Referatsaker 1. Protokoll felles nyreregister 2. Rettsgrunnlag for kvalitetsregistre brev fra Helse Nord til HOD 3. Brev fra Helsedirektoratet med anbefaling til HOD om nye nasjonale medisinske kvalitetsregistre 4. Brev fra HOD vedr nasjonal avtale om bruk av EQ-5D 5. Sak til NIKT 8. februar Referat fra møte i NIKT 8. februar Referat fra møte i Teknisk gruppe 20. november Referat fra møte i Teknisk gruppe 26. februar 2013 Forslag til vedtak 50

51 Sak 10.1/13 vedlegg 1: Protokoll felles nyreregister 51

52 52

53 53

54 Sak 10.2/13 vedlegg 1: Rettsgrunnlag for kvalitetsregistre brev fra Helse Nord til HOD 54

55 55

56 56

57 57

58 Sak 10.3/13 vedlegg 1: Brev fra Helsedirektoratet med anbefaling til HOD om nye nasjonale medisinske kvalitetsregistre 58

59 59

60 60

61 61

62 Sak 10.4/13 vedlegg 1: Brev fra HOD vedr. nasjonal avtale om bruk av EQ-5D 62

63 63

64 Sak 10.5/13 vedlegg 1: Sak til NIKT 64

65 65

66 Sak 10.6/13 vedlegg 2: Referat fra NIKT møte 8. februar

67 67

68 68

69 69

70 70

71 71

72 Sak 10.7/13 vedlegg 1: Referat fra møte i Teknisk gruppe

73 73

74 74

75 75

76 76

77 77

78 78

79 79

80 80

81 81

82 Sak 10.8/13 vedlegg 1: Referat fra møte i Teknisk gruppe

83 83

84 84

85 85

86 86

87 87

Bruk av MRS til innsamling og rapportering av kliniske data til medisinske kvalitetsregistre og forskning

Bruk av MRS til innsamling og rapportering av kliniske data til medisinske kvalitetsregistre og forskning Bruk av MRS til innsamling og rapportering av kliniske data til medisinske kvalitetsregistre og forskning Erfaringer fra Norsk kvalitetsregister for biologiske legemidler (NOKBIL) Bjørn-Yngvar Nordvåg

Detaljer

Versjon: 1.0. Prosjektoppdrag. Nasjonalt kvalitetsregister for biologiske legemidler

Versjon: 1.0. Prosjektoppdrag. Nasjonalt kvalitetsregister for biologiske legemidler Versjon: 1.0 Nasjonalt kvalitetsregister for biologiske legemidler Anbefalt: Godkjent: Dato: Dato: Innhold 1. Strategisk forankring 2. Mål 3. Styring og organisering 4. Økonomisk ramme/finansiering 5.

Detaljer

Nasjonalt Kvalitetsregister for Smertebehandling (SmerteReg) Årsrapport for 2013

Nasjonalt Kvalitetsregister for Smertebehandling (SmerteReg) Årsrapport for 2013 Nasjonalt Kvalitetsregister for Smertebehandling (SmerteReg) Årsrapport for 2013 Lars Jørgen Rygh Haukeland Universitetssykehus, Helse Vest RHF 30. September 2014 1 Bakgrunn og veiledning til utfylling

Detaljer

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre Philip A. Skau Regional konferanse for kvalitetsregistre 27 april, Bergen HODs satsing på kvalitetsregisterfeltet Fra 2009: 32 mill. kroner til kvalitetsregisterarbeid

Detaljer

Nasjonale kvalitetsregistre status og utfordringer. Anne Høye, leder Registerenheten SKDE

Nasjonale kvalitetsregistre status og utfordringer. Anne Høye, leder Registerenheten SKDE Nasjonale kvalitetsregistre status og utfordringer Anne Høye, leder Registerenheten SKDE Disposisjon Hva er et kvalitetsregister? Nasjonal organisering Nasjonalt servicemiljø Utfordringer Fru Hansen: -

Detaljer

Veileder. Oppretting og drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre

Veileder. Oppretting og drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre Veileder IS-2332 Oppretting og drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre Publikasjonens tittel: Utgitt: Publikasjonsnummer: Oppretting og drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre april/2015

Detaljer

Norsk hjerneslagregister og hjerte kar registeret

Norsk hjerneslagregister og hjerte kar registeret Norsk hjerneslagregister og hjerte kar registeret Bent Indredavik Prosjektleder Norsk hjerneslagregister Medlem av den interregionale styringsgruppa for kvalitetsregistre Utvikling av slagregisteret -

Detaljer

Strategi for Nasjonalt servicemiljø 2012-2015. Anne Høye Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre 19.04.2012

Strategi for Nasjonalt servicemiljø 2012-2015. Anne Høye Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre 19.04.2012 Strategi for Nasjonalt servicemiljø 2012-2015 Anne Høye Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre 19.04.2012 Det samlede nasjonale servicemiljøet for medisinske kvalitetsregistre 1. SKDE

Detaljer

Møtereferat: Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre. Onsdag 8. og torsdag 9. februar

Møtereferat: Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre. Onsdag 8. og torsdag 9. februar Møtereferat: Møtedato 8. og 9. februar 2012 Møtenr. 01-12 Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Dag Tid Kl 17.00 12.00 Sted Deltakere Onsdag 8. og torsdag 9. februar Gardermoen

Detaljer

Norsk Vaskulittregister & Biobank, NorVas Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak

Norsk Vaskulittregister & Biobank, NorVas Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak Norsk Vaskulittregister & Biobank, NorVas Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak Wenche Koldingsnes Universitetssykehuset Nord Norge HF 9038 Tromsø 31. okt. 2014 1 Innhold I Årsrapport 1 Sammendrag

Detaljer

Kvalitetsregistre i registeret for hjerte- og karlidelser muligheter og utfordringer

Kvalitetsregistre i registeret for hjerte- og karlidelser muligheter og utfordringer Kvalitetsregistre i registeret for hjerte- og karlidelser muligheter og utfordringer Olav Røise, leder for interregional styringsgruppe for arbeidet med nasjonale kvalitetsregistre Mål med forelesning

Detaljer

Møtereferat: Møtedato 12.06.13. Møtenr. 03-13. Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre

Møtereferat: Møtedato 12.06.13. Møtenr. 03-13. Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Møtereferat: Møtedato 12.06.13 Møtenr. 03-13 Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Dag Onsdag 12. juni 2013 Tid Kl. 09.30 14.45 Sted Deltakere Observatører Fraværende Fra sekretariat

Detaljer

SmerteReg Årsrapport for 2014

SmerteReg Årsrapport for 2014 SmerteReg Årsrapport for 2014 Daglig leder SmerteReg Overlege Lars Jørgen Rygh, KSK, HUS 30.09.2015 Innhold Del I Årsrapport... 3 1. Sammendrag... 3 2. Registerbeskrivelse... 4 2.1 Bakgrunn og formål...

Detaljer

Veileder. Oppretting og drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre

Veileder. Oppretting og drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre Veileder IS-2332 Oppretting og drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre Publikasjonens tittel: Utgitt: Publikasjonsnummer: Oppretting og drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre april/2015

Detaljer

Skjema for søknad om prosjektmidler

Skjema for søknad om prosjektmidler Skjema for søknad om prosjektmidler Tittel: Sammendrag Prosjektsøknad Norsk gruppe for konservativ av tilnærming anal- og rektalfunksjonsproblemer, inkludert pilot for kvalitetsregister Analinkontinens

Detaljer

Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010

Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010 Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010 1 KONTAKTINFORMASJON Registerets navn HISUP nordisk register for behandling av Hidradenitis suppurativa Registeransvarlig Gisli Ingvarsson,

Detaljer

STYRINGSGRUPPEMØTE I NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT

STYRINGSGRUPPEMØTE I NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT STYRINGSGRUPPEMØTE I NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT Møtetid: 2. februar 2012 kl 14:00 16:00 Sted: Universitetsgata 2 (Helsedirektoratet) Tilstede: Departementsråd Anne Kari Lande Hasle, Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Vedtekter for Norsk kvalitetsregister for artrittsykdommer (NorArtritt)

Vedtekter for Norsk kvalitetsregister for artrittsykdommer (NorArtritt) Vedtekter for Norsk kvalitetsregister for artrittsykdommer (NorArtritt) Innhold: 1 Registerets navn 2 Databehandlingsansvarlig 3 Formål 4 Håndtering av taushetsplikt og behandlingsgrunnlag 5 Personopplysninger

Detaljer

NORSK NAKKE- OG RYGGREGISTER Årsrapport 2012

NORSK NAKKE- OG RYGGREGISTER Årsrapport 2012 NORSK NAKKE- OG RYGGREGISTER Årsrapport 2012 AUDNY ANKE 1 1 Universitetssykehuset Nord Norge - Tromsø 7. november 2013 1 Innhold I Årsrapport 1 Sammendrag 2 Registerbeskrivelse 2.1 Bakgrunn og formål 2.1.1

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 NASJONALT REGISTER FOR LEDDGIKT OG AUTOIMMUNE BINDEVEVSSYKDOMMER HOS BARN

ÅRSRAPPORT 2011 NASJONALT REGISTER FOR LEDDGIKT OG AUTOIMMUNE BINDEVEVSSYKDOMMER HOS BARN ÅRSRAPPORT 211 NASJONALT REGISTER FOR LEDDGIKT OG AUTOIMMUNE BINDEVEVSSYKDOMMER HOS BARN Historikk Revmatologisk avdeling, Rikshospitalet, fikk i 1998 konsesjon fra Datatilsynet til å opprette et register

Detaljer

Seminar om pasient- og brukermedvirkning i medisinske kvalitetsregistre. 18. februar 2016

Seminar om pasient- og brukermedvirkning i medisinske kvalitetsregistre. 18. februar 2016 Seminar om pasient- og brukermedvirkning i medisinske kvalitetsregistre 18. februar 2016 Kvalitetsregister: En samling strukturert informasjon av utvalgte kvalitetsmål gjennom et behandlingsforløp for

Detaljer

Norsk register for invasiv kardiologi (NORIC) Årsrapport 2012 Plan for forbedringstiltak 2013

Norsk register for invasiv kardiologi (NORIC) Årsrapport 2012 Plan for forbedringstiltak 2013 Norsk register for invasiv kardiologi (NORIC) Årsrapport 2012 Plan for forbedringstiltak 2013 SVEIN ROTEVATN 1 1 Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssykehus 31. oktober 2013 Bakgrunn og veiledning

Detaljer

Ledelsens ønsker og forventninger i forhold til rapportering fra nasjonale helseregistre

Ledelsens ønsker og forventninger i forhold til rapportering fra nasjonale helseregistre Ledelsens ønsker og forventninger i forhold til rapportering fra nasjonale helseregistre Finn Henry Hansen Direktør Helse Nord RHF Lysebu 8. november 2011 Helse Nord RHFs kvalitetsstrategi Dokumentasjon

Detaljer

Rapport fra Norsk hjerneslagregister for 2012.

Rapport fra Norsk hjerneslagregister for 2012. Rapport fra Norsk hjerneslagregister for 2012. Norsk hjerneslagregister er det nasjonale kvalitetsregisteret for behandling av hjerneslag og skal registrere alle pasienter med akutt hjerneslag (diagnosekode

Detaljer

Kvalitetsregistre i Norge Hva er et kvalitetsregister og hva kan vi bruke det til?

Kvalitetsregistre i Norge Hva er et kvalitetsregister og hva kan vi bruke det til? Kvalitetsregistre i Norge Hva er et kvalitetsregister og hva kan vi bruke det til? Øyvind Melien, seniorrådgiver Hovedpunkter Innledning Hva er et kvalitetsregister vs andre registre? Nye initiativ: Nasjonalt

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar den fremlagte redegjørelsen om status for medisinske kvalitetsregistre til orientering.

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar den fremlagte redegjørelsen om status for medisinske kvalitetsregistre til orientering. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 28.05.2009 SAK NR 046-2009 ORIENTERINGSSAK: STATUS MEDISINSKE KVALITETSREGISTRE Forslag til vedtak: Styret tar den fremlagte redegjørelsen

Detaljer

Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010. Mona.stedenfeldt@unn.no UNN HF 9038 Tromsø. www.inkontinenssenteret.

Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010. Mona.stedenfeldt@unn.no UNN HF 9038 Tromsø. www.inkontinenssenteret. Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010 1 KONTAKTINFORMASJON Registerets navn Registeransvarlig Telefon E-post Helseforetak Postadresse Hjemmeside Nasjonalt kvalitetsregister for

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 11.desember 2009 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder, Odd Søreide, innkalles dere til møte i

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 NASJONALT REGISTER FOR LEDDGIKT OG AUTOIMMUNE BINDEVEVSSYKDOMMER HOS BARN

ÅRSRAPPORT 2012 NASJONALT REGISTER FOR LEDDGIKT OG AUTOIMMUNE BINDEVEVSSYKDOMMER HOS BARN ÅRSRAPPORT 212 NASJONALT REGISTER FOR LEDDGIKT OG AUTOIMMUNE BINDEVEVSSYKDOMMER HOS BARN Historikk Revmatologisk avdeling, Rikshospitalet, fikk i 1998 konsesjon fra Datatilsynet til å opprette et register

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 24. april 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 24. april 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 24. april 2014 SAK NR 023-2014 ETABLERING AV NASJONALT SYSTEM FOR INNFØRING AV NYE METODER DE REGIONALE HELSEFORETAKENES ROLLE OG ANSVAR Forslag

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 NASJONALT REGISTER FOR LEDDGIKT OG AUTOIMMUNE BINDEVEVSSYKDOMMER HOS BARN

ÅRSRAPPORT 2009 NASJONALT REGISTER FOR LEDDGIKT OG AUTOIMMUNE BINDEVEVSSYKDOMMER HOS BARN ÅRSRAPPORT 2009 NASJONALT REGISTER FOR LEDDGIKT OG AUTOIMMUNE BINDEVEVSSYKDOMMER HOS BARN Historikk Revmatologisk avdeling, Rikshospitalet, fikk i 1998 konsesjon fra Datatilsynet til å opprette et register

Detaljer

SmerteReg Årsrapport for 2015

SmerteReg Årsrapport for 2015 SmerteReg Årsrapport for 2015 Daglig leder SmerteReg Overlege Lars Jørgen Rygh, KSK, HUS 20.09.2016 Innhold Del I Årsrapport... 3 1. Sammendrag... 3 2. Registerbeskrivelse... 4 2.1 Bakgrunn og formål...

Detaljer

Status tekniske løsninger Medisinske kvalitetsregistre. HelsIT 23 september 2010 Per.Olav.Skjesol@hemit.no Avdelingsleder

Status tekniske løsninger Medisinske kvalitetsregistre. HelsIT 23 september 2010 Per.Olav.Skjesol@hemit.no Avdelingsleder Status tekniske løsninger Medisinske kvalitetsregistre HelsIT 23 september 2010 Per.Olav.Skjesol@hemit.no Avdelingsleder Overordnet målsetting Utvikle en teknisk løsning som er Brukervennlig Gir god datakvalitet

Detaljer

Etablering av nasjonalt system for innføring av nye metoder de regionale helseforetakenes rolle og ansvar, oppdatert

Etablering av nasjonalt system for innføring av nye metoder de regionale helseforetakenes rolle og ansvar, oppdatert Møtedato: 27. mars 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Randi Brendberg, 75 51 29 00 Bodø, 25.3.2014 Styresak 33-2014 Etablering av nasjonalt system for innføring av nye metoder de regionale helseforetakenes

Detaljer

God datakvalitet. Strategi og handlingsplan Gardermoen,

God datakvalitet. Strategi og handlingsplan Gardermoen, God datakvalitet 4 Strategi og handlingsplan 2016-20 g Gardermoen, 22.09.2015 2 Innledende tekst En enkel definisjon av datakvalitet er at det er et mål på hvorvidt data kan anvendes i henhold til intensjonen.

Detaljer

Valg av variabler og design

Valg av variabler og design Valg av variabler og design Lena Ringstad Olsen, Nasjonalt Servicemiljø/SKDE Hild Fjærtoft, Norsk Hjerneslagregister Helse og kvalitetsregisterkonferansen 2014 Innhold Viktigheten av design og valg av

Detaljer

Mandat for Teknologiforum for medisinske kvalitetsregistre (FMK)

Mandat for Teknologiforum for medisinske kvalitetsregistre (FMK) Mandat for Teknologiforum for medisinske kvalitetsregistre (FMK) Dato: 6.9.2017 Versjonsnr: 1.0 Godkjenning Organisasjon Navn Dato Versjonsnr. Nasjonal IKT HF Gisle Fauskanger 6.9.2017 1.0 Innhold 1 Innledning

Detaljer

Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre

Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre Til: Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre (NIKT FMK) Kopi: Programkontoret, Nasjonal IKT Fra: Nasjonal IKT HFs

Detaljer

Møtereferat: Møtedato 30.09.2015. Møtenr. 05-15. Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre

Møtereferat: Møtedato 30.09.2015. Møtenr. 05-15. Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Møtereferat: Møtedato 30.09.2015 Møtenr. 05-15 Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Dag Onsdag 30. september 2015 Tid Kl. 09.30 15.30 Sted Medlemmer Gardermoen Olav Røise (leder),

Detaljer

Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre

Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre Til: Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre (NIKT FMK) Kopi: Programkontoret,

Detaljer

Møtereferat: Møtenr. 1-2014. Ekspertgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre

Møtereferat: Møtenr. 1-2014. Ekspertgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre Møtereferat: Møtedato 29. - 30. april 2014 Møtenr. 1-2014 Ekspertgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre Dag Tirsdag 29. og onsdag 30. april Tid Kl 1000 1700 og 0830-1230 Sted.

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

REGISTERPROTOKOLL NORSK BRANNSKADEREGISTER

REGISTERPROTOKOLL NORSK BRANNSKADEREGISTER REGISTERPROTOKOLL NORSK BRANNSKADEREGISTER Norsk brannskaderegister Norsk kvalitetsregister for pasienter med alvorlige og/eller spesielle brannskader Kortnavn: NBR Engelsk navn: Norwegian Burn Registry

Detaljer

Sak 44/2015 Interreional styringsgruppe mandat, roller og ansvarsforhold - vedlegg:

Sak 44/2015 Interreional styringsgruppe mandat, roller og ansvarsforhold - vedlegg: Sak 44/2015 Interreional styringsgruppe mandat, roller og ansvarsforhold - vedlegg: 10 Oppdrag 2009-Nasjonale medisinske kvalitetsregistre utdypning av oppdrag i oppdragsdokument. 11 Mandat Interregional

Detaljer

Møtereferat: Møtedato 11.12.13. Møtenr. 05-13. Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre

Møtereferat: Møtedato 11.12.13. Møtenr. 05-13. Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Møtereferat: Møtedato 11.12.13 Møtenr. 05-13 Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Dag Onsdag 11. desember 2013 Tid Kl. 09.30 15.30 Sted Deltakere Observatører Gjester Fra sekretariat

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Navn på register Årsrapport for [årstall] med plan for forbedringstiltak

Navn på register Årsrapport for [årstall] med plan for forbedringstiltak Navn på register Årsrapport for [årstall] med plan for forbedringstiltak Ola Normann 1, Medel Svensson 2 og Kari Normann 1 1 et Sykehus, et Foretak, et Sted 2 en annen adresse, et annet Sted 21. mai 2015

Detaljer

Møtesaksnummer 43/09. Saksnummer 09/41. Dato 25. august Kontaktperson Ånen Ringard. Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd

Møtesaksnummer 43/09. Saksnummer 09/41. Dato 25. august Kontaktperson Ånen Ringard. Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd Møtesaksnummer 43/09 Saksnummer 09/41 Dato 25. august 2009 Kontaktperson Ånen Ringard Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd Bakgrunn Dette notatet gir en oppdatering og status for

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Kvalitetsregisterdata brukt i klinisk forbedringsarbeid

Utviklingsprosjekt: Kvalitetsregisterdata brukt i klinisk forbedringsarbeid Utviklingsprosjekt: Kvalitetsregisterdata brukt i klinisk forbedringsarbeid Nasjonalt topplederprogram Eva Stensland Tromsø 30.03.15 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Bakgrunn: Medisinske

Detaljer

Møtereferat. Ekspertgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre

Møtereferat. Ekspertgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre Møtereferat Ekspertgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre Dato/tid 27. april 2017 kl 09:00-15:30 Sted Deltakere Forfall: Fra sekretariat Radisson Blu Gardermoen Vinjar Fønnebø

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Møtereferat: Møtedato 20.10.2010. Møtenr. 04-10. Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre

Møtereferat: Møtedato 20.10.2010. Møtenr. 04-10. Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Møtereferat: Møtedato 20.10.2010 Møtenr. 04-10 Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Dag Onsdag 20. oktober 2010 Tid Kl 17.00 20.00 Sted Deltakere Fraværende Fra sekretariat På

Detaljer

Møtereferat: Møtedato 26. april Møtenr Ekspertgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre

Møtereferat: Møtedato 26. april Møtenr Ekspertgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre Møtereferat: Møtedato 26. april 2016 Møtenr. 1-2016 Ekspertgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre Dag 26. april 2016 Tid Kl 09:30 14:30 Sted Deltakere Fraværende Fra sekretariat

Detaljer

Nasjonalt system for validerings- og dekningsgradsanalyser. 27.01.2014 Alexander Walnum

Nasjonalt system for validerings- og dekningsgradsanalyser. 27.01.2014 Alexander Walnum g Nasjonalt system for validerings- og dekningsgradsanalyser g 27.01.2014 Alexander Walnum Oversikt Bakgrunn Nasjonalt system Analyseprosess Resultateksempler Andre analyser Status 2014 Servicemiljøets

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2013

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2013 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Offentliggjøring av nye resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre

Offentliggjøring av nye resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre Innlegg Offentliggjøring av nye resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre Helsedirektoratet 15. desember kl. 10.00. Innledning ved Bent Høie 1 Kjære alle sammen, Fjorårets presentasjon av resultatene

Detaljer

Nasjonalt register over hjerte og karlidelser HKR

Nasjonalt register over hjerte og karlidelser HKR Nasjonalt register over hjerte og karlidelser HKR Marta Ebbing Prosjektleder, Hjerte og karregisteret Gardermoen, 30. november 2012 Hjerte og karregisteret HKR etableringen Politisk arbeid Lov 03/10 Forskrift

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2013

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2013 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Møte: Styringsgruppe for Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi Møtedato: 03.12.2008 kl. 17.00 19.00

Møte: Styringsgruppe for Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi Møtedato: 03.12.2008 kl. 17.00 19.00 Senter for Klinisk Dokumentasjon og Evaluering Internett: www.skde.no SAK 2-2010 Postadresse: SKDE, Postboks 100, Universitetssykehuset Nord-Norge, 9038 Tromsø Besøksadresse: Plan 5, fløy B-C, Sykehusveien

Detaljer

NASJONALT REGISTER FOR LEDDGIKT OG AUTOIMMUNE BINDEVEVSSYKDOMMER HOS BARN

NASJONALT REGISTER FOR LEDDGIKT OG AUTOIMMUNE BINDEVEVSSYKDOMMER HOS BARN ÅRSRAPPORT 214 NASJONALT REGISTER FOR LEDDGIKT OG AUTOIMMUNE BINDEVEVSSYKDOMMER HOS BARN Historikk Revmatologisk avdeling, Rikshospitalet, fikk i 1998 konsesjon fra Datatilsynet til å opprette et register

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 9.oktober 2009 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder, Odd Søreide, innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Styret Sykehuspartner HF 15. november 2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017

Styret Sykehuspartner HF 15. november 2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehuspartner HF 15. november 2017 SAK NR 070-2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017 Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Behandling og oppfølging av ekstremt premature barn

Behandling og oppfølging av ekstremt premature barn Møtesaksnummer 25/15 Saksnummer 14/00194 Dato 27. april 2015 Kontaktperson Nina Bachke Sak Behandling og oppfølging av ekstremt premature barn Rådets tidligere behandling Denne saken er foreslått til behandling

Detaljer

Sak 50/2013 Status ikt prosjekter. Esben Andre Henriksen - HEMIT

Sak 50/2013 Status ikt prosjekter. Esben Andre Henriksen - HEMIT Sak 50/2013 Status ikt prosjekter Esben Andre Henriksen - HEMIT «Helse Midt-Norge RHF tildeles 5 mill. kroner til HEMIT for å sikre at de nasjonale medisinske kvalitetsregistre får tatt i bruk tekniske

Detaljer

Nasjonale medisinske kvalitetsregistre i Helse Nord

Nasjonale medisinske kvalitetsregistre i Helse Nord Nasjonale medisinske kvalitetsregistre i Helse Nord Gøril Nordgård og Philip A. Skau 13. februar 2012 I Helse Nord RHFs kvalitetsstrategi er dokumentasjon og analyser av kliniske resultater ett av fire

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

NASJONALT REGISTER FOR LEDDGIKT OG AUTOIMMUNE BINDEVEVSSYKDOMMER HOS BARN

NASJONALT REGISTER FOR LEDDGIKT OG AUTOIMMUNE BINDEVEVSSYKDOMMER HOS BARN ÅRSRAPPORT 215 NASJONALT REGISTER FOR LEDDGIKT OG AUTOIMMUNE BINDEVEVSSYKDOMMER HOS BARN Historikk Revmatologisk avdeling, Rikshospitalet, fikk i 1998 konsesjon fra Datatilsynet til å opprette et register

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 8.desember 2010 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

Hjertekarregisteret. Nasjonalt register over hjerte- og karlidelser. Kvalitetsregisterkonferansen 2010 Trondheim 2010-09-08

Hjertekarregisteret. Nasjonalt register over hjerte- og karlidelser. Kvalitetsregisterkonferansen 2010 Trondheim 2010-09-08 Hjertekarregisteret Nasjonalt register over hjerte- og karlidelser Kvalitetsregisterkonferansen 2010 Trondheim 2010-09-08 Camilla Stoltenberg Assisterende direktør Folkehelseinstituttet Innhold Historikk

Detaljer

Medisinske kvalitetsregistre

Medisinske kvalitetsregistre Medisinske kvalitetsregistre Et Et viktig verktøy for kvalitetsforbedring Bent Indredavik Medlem av den interregionale styringsgruppa for kvalitetsregistre i Norge Prosjektleder for Norsk hjerneslagregister

Detaljer

Kvalitetsregisterkonferansen 2010

Kvalitetsregisterkonferansen 2010 Kvalitetsregisterkonferansen 2010 Norsk hjerteinfarktregister og Norsk hjerneslagregister - en statusrapport Hild Fjærtoft Utviklingsleder Norsk hjerneslagregister Tema: Epidemiologi Historikk / problematikk

Detaljer

Strategi og handlingsplan for nasjonalt servicemiljø for 2016-2018

Strategi og handlingsplan for nasjonalt servicemiljø for 2016-2018 Strategi og handlingsplan for nasjonalt servicemiljø for 2016-2018 (utkast etter strategiseminar mai -15): Syv tema er identifisert som viktige: 1. Datakvalitet 2. Bruk av resultater 3. Pasientinvolvering

Detaljer

Kvalitetsindikatorer fra kvalitetsregistre. Hild Fjærtoft Daglig leder / førsteamanuensis St. Olavs Hospital / NTNU

Kvalitetsindikatorer fra kvalitetsregistre. Hild Fjærtoft Daglig leder / førsteamanuensis St. Olavs Hospital / NTNU Kvalitetsindikatorer fra kvalitetsregistre Hild Fjærtoft Daglig leder / førsteamanuensis St. Olavs Hospital / NTNU Basisregister Hjerte og karregisteret (2012) Fellesregistermodell Kvalitetsregistre Norsk

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Møtereferat: Møtedato Møtenr

Møtereferat: Møtedato Møtenr Møtereferat: Møtedato 30.11.2016 Møtenr. 04-16 Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Dag Onsdag 30. november 2016 Tid Kl. 09.00 15.30 Sted Gardermoen Medlemmer Olav Røise (leder),

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 7.april 2009 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder, Odd Søreide, innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

Møtereferat: Møtedato 04.03.2015. Møtenr. 01-15. Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre

Møtereferat: Møtedato 04.03.2015. Møtenr. 01-15. Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Møtereferat: Møtedato 04.03.2015 Møtenr. 01-15 Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Dag Onsdag 04. mars 2015 Tid Kl. 09.30 15.30 Sted Medlemmer Vara Observatører Gjester Fra FMK

Detaljer

Årsrapport til Helse Sør-Øst Nasjonalt kvalitetsregister for barnekreft

Årsrapport til Helse Sør-Øst Nasjonalt kvalitetsregister for barnekreft Årsrapport til Helse Sør-Øst Nasjonalt kvalitetsregister for barnekreft Oktober 2013 Side 1 av 15 Postadresse Kontoradresse Telefon: 22 45 13 00 E-post: kreftregisteret@kreftregisteret.no Org. nr.: 974707160

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Møtereferat: Møtedato 06.12.2012. Møtenr. 05-12. Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre

Møtereferat: Møtedato 06.12.2012. Møtenr. 05-12. Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Møtereferat: Møtedato 06.12.2012 Møtenr. 05-12 Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Dag Torsdag 6. desember 2012 Tid Kl 10.00 14.00 Sted. Deltakere Fraværende Gardermoen Bent Indredavik

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Høringsuttalelse - fagplan for revmatologi Helse Nord 2014-20192019

Høringsuttalelse - fagplan for revmatologi Helse Nord 2014-20192019 Direktøren Bodø Helse Nord RHF 8038 Bodø Deres ref.: Vår ref.: 2014/1774/THA004 Dato: 13.10.2014 Høringsuttalelse - fagplan for revmatologi Helse Nord 2014-20192019 Vedlagt er Nordlandssykehusets høringsuttalelse

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 20.september 2013 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Registerbeskrivelse Utarbeidet av styringsgruppen for registeret i samarbeid med Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering i Helse Nord

Registerbeskrivelse Utarbeidet av styringsgruppen for registeret i samarbeid med Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering i Helse Nord Registerbeskrivelse Utarbeidet av styringsgruppen for registeret i samarbeid med Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering i Helse Nord Illustrasjonsfoto: Colourbox Design / layout Gøril Nordgård,

Detaljer

NYHETSBREV - NOVEMBER 2017

NYHETSBREV - NOVEMBER 2017 NYHETSBREV - NOVEMBER 2017 NORSK MS REGISTER OG BIOBANK VÅRT FØRSTE NYHETSBREV Registeret har som målsetning å lage et nyhetsbrev med informasjon om status for registrering ved deltakende avdelinger med

Detaljer

Ernæringsstrategi Oslo universitetssykehus HF 2014 2018

Ernæringsstrategi Oslo universitetssykehus HF 2014 2018 1 Ernæringsstrategi Oslo universitetssykehus HF 2014 2018 Utarbeidet av Ernæringsrådet ved Oslo universitetssykehus HF 2 Bakgrunn Ernæringsstrategien for Oslo universitetssykehus HF (OUS) bygger på sykehusets

Detaljer

Mini-kurs i kvalitetsforbedringsteori og -metodikk for kvalitetsregistre i Helse Vest med nasjonal status

Mini-kurs i kvalitetsforbedringsteori og -metodikk for kvalitetsregistre i Helse Vest med nasjonal status Mini-kurs i kvalitetsforbedringsteori og -metodikk for kvalitetsregistre i Helse Vest med nasjonal status Clarion Hotel Bergen Airport 03.10.16 -Gode kvalitetsregistre for betre helseteneste Kari Guldbrandsøy

Detaljer

NASJONALE HELSEREGISTRE - HVORDAN KAN DISSE BRUKES FOR Å BLI BEDRE? Veronica Mikkelborg Folkehelseavdelingen Helse- og omsorgsdepartementet

NASJONALE HELSEREGISTRE - HVORDAN KAN DISSE BRUKES FOR Å BLI BEDRE? Veronica Mikkelborg Folkehelseavdelingen Helse- og omsorgsdepartementet NASJONALE HELSEREGISTRE - HVORDAN KAN DISSE BRUKES FOR Å BLI BEDRE? Veronica Mikkelborg Folkehelseavdelingen Helse- og omsorgsdepartementet Bakgrunn Norge har et unikt utgangspunkt for å utnytte innsamlet

Detaljer