AKSJEKJØPSAVTALE. mellom. Tide ASA, Org. Nr (som Selger ) Hordaland Fylkeskommune, Org. Nr (som Kjøper ) vedrørende

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AKSJEKJØPSAVTALE. mellom. Tide ASA, Org. Nr. 912 423 921 (som Selger ) Hordaland Fylkeskommune, Org. Nr. 938 626 637 (som Kjøper ) vedrørende"

Transkript

1 AKSJEKJØPSAVTALE mellom Tide ASA, Org. Nr (som Selger ) og Hordaland Fylkeskommune, Org. Nr (som Kjøper ) vedrørende kjøp- og salg av 100 % av aksjene i Tide Eiendom Straume AS, Org. Nr

2 2/9 Denne aksjekjøpsavtalen ("Avtalen") er i dag ("Signeringsdatoen") inngått mellom følgende parter (enkeltvis en "Part" eller "Parten" og i fellesskap "Partene"): Tide ASA Org. Nr Postboks 6300, 5893 Bergen ("Selger") og Hordaland Fylkeskommune Org Nr Postboks 7900, 5020 Bergen ("Kjøper") 0 BAKGRUNN (A) (B) Selger eier samtlige aksjer i Tide Eiendom Straume AS ("Selskapet"). Selskapets firmaattest, vedtekter og aksjeeierbøker er inntatt som bilag [ 8 ] til Avtalen; Selskapet eier gnr. 35 bnr. 376 i Fjell kommune, gnr. 41 bnr. 362 i Fjell kommune og gnr. 41 bnr. 363 i Fjell kommune. Ovennevnte er videre kalt ( Eiendommen ). (C) (D) (E) Kjøper er en profesjonell aktør i eiendomsmarket; Selger ønsker å overdra til Kjøper, og Kjøper ønsker å erverve fra Selger samtlige aksjer i Selskapet under de forutsetninger og på de vilkår som følger av denne Avtalen. Kjøper skal ha rett til å nominere et annet rettssubjekt som kjøper, men Kjøper er ansvarlig for rett oppfyllelse av denne Avtalen. 1 SALGSOBJEKT 1.1 Salgsobjektet er 100 % av aksjene i Selskapet ("Aksjene"). Selskapets vesentlige aktiva er Eiendommen. Med Eiendommen følger påstående bygninger og anlegg. 1.2 Ved overdragelsen av Selskapet vil Eiendommen indirekte bli overdratt til Kjøper med de rettigheter og forpliktelser som per i dag er tilknyttet dem, og som tilligger Selskapet. Med Eiendommen følger utstyr og installasjoner som er angitt i kolonne A i bilag [ 1 ] til denne Avtalen ("Tilbehøret"). For øvrig gjelder prinsippene i avhendingsloven 3-4 og 3-5.

3 3/9 1.3 Partene er enige om at risiko, ansvar og alle forpliktelser som følger av avtalene om etablering/oppføring, eierskap, drift og leie av grunn på Eiendommen for komprimert naturgass ("Gassavtalene") mellom henholdsvis Selger (tidligere Gaia Trafikk AS) og/eller Gasnor AS (tidligere Naturgass Vest AS) og/eller Kjøper, skal overtas av Kjøper (og/eller Tide Eiendom Straume AS) så langt disse avtalene gjelder fyllestasjonen på Straume. Dette innebærer at Kjøper (og/eller Tide Eiendom Straume AS), blant annet, skal overta risiko, ansvar og alle forpliktelser som måtte følge ved en eventuell flytting og/eller avvikling av fyllestasjonen på Straume. I forhold til Gassavtalene (og så langt disse gjelder fyllestasjonen på Straume) skal Selger, etter inngåelsen av Avtalen, ikke ha andre plikter enn å betale det avtalte vederlaget for komprimert naturgass levert til Selger. Kjøper bekrefter samtidig at Selger (og tidligere Gaia Trafikk AS) per inngåelsen av Avtalen har oppfylt sine plikter etter Gassavtalene (så langt disse gjelder fyllestasjonen på Straume) og at Kjøper ikke har noe å kreve av Selger (og tidligere Gaia Trafikk AS) i denne forbindelse. Gassavtalene er inntatt som bilag [ 10 ]. 2 KJØPESUMMEN 2.1 Kjøpesummen for Aksjene er basert på at Eiendommen skal verdsettes til NOK ,- ("Eiendomsverdien") og Kjøpesummen for Aksjene skal være lik Eiendomsverdien med følgende justeringer: (ii) Alle eiendeler i Selskapets balanse per Overtakelsestidspunktet, unntatt Eiendommen og utsatt skattefordel, skal tillegges Eiendomsverdien, til bokført verdi. All gjeld i Selskapets balanse per Overtakelsestidspunktet, unntatt utsatt skatt, kommer til fradrag i Eiendomsverdien, til bokført verdi. Partene er enige om at det ikke skal foretas justeringer av Kjøpesummen som følge av at Eiendommens skattemessige verdi (saldoverdi) er lavere enn Eiendomsverdien. Eiendomsverdien etter justeringene beskrevet ovenfor, utgjør det vederlaget som Kjøper skal betale Selger for overdragelsen av Aksjene ("Kjøpesummen"). 2.2 Selger har utarbeidet en estimert balanse for Selskapet slik denne forventes å ville fremstå ved overtakelsen ("Estimert Balanse"). Estimert Balanse er inntatt som bilag [ 11 ] til Avtalen. Basert på Estimert balanse utgjør vederlaget for Aksjene NOK ,- ("Estimert Kjøpesum"). Estimert Kjøpesum skal betales kontant ved overtakelsen, mot transport av Aksjene, slik det fremgår av Oppgjørsavtalen. Senest 14 dager etter overtakelsen skal Selskapets revisor utarbeide en endelig balanse per Overtakelsestidspunktet ("Endelig Balanse") med en tilhørende begrenset

4 4/9 revisjonsberetning. Endelig Balanse skal meddeles Partene skriftlig umiddelbart etter at den er utarbeidet. I sin oversendelse til Partene skal revisor også vise hvordan Kjøpesummen endelig fremkommer basert på Endelig Balanse. Dersom Kjøpesummen er større enn Estimert Kjøpesum, skal Kjøper betale differansen direkte til den konto Selger anviser innen 14 dager etter at Kjøper mottok Endelig Balanse. Selger godtgjøres med 2 % pro anno for differansen mellom Kjøpesum og Estimert Kjøpesum innenfor ovennevnte periode. Dersom Kjøpesummen er mindre enn Estimert Kjøpesum, skal Selger betale differansen direkte til den konto Kjøper anviser innen 14 dager etter at Selger har mottatt Endelig Balanse. Kjøper godtgjøres med 2 % pro anno for differansen mellom Kjøpesum og Estimert Kjøpesum innenfor ovennevnte periode. 2.3 Dersom Selskapet, per Overtakelsestidspunktet, har gjeld til Selger (eller andre selskaper i samme konsern som Selger), skal Kjøper sørge for at disse forpliktelsene innfris i sin helhet ved overtakelsen av Aksjene. 2.4 Ved forsinket betaling av de ulike betalingsforpliktelser i henhold til ovenstående svarer den forsinkede Part lovens forsinkelsesrente fra forfall til betaling skjer. 3 GJENNOMFØRING 3.1 Oppgjøret skal skje den 21. desember 2010, klokken 12:00 ("Overtakelsestidspunktet ") i kontorlokalene til Oppgjørsansvarlig. 3.2 Partene er enige om å instruere Advokatfirmaet Wikborg, Rein & Co, v/advokat Bjørn Frode Skaar ("Oppgjørsansvarlig") til å bistå med gjennomføringen av oppgjøret i henhold til en særskilt avtale ("Oppgjørsavtalen"), som skal inngås av Kjøper, Selger og Oppgjørsansvarlig. Oppgjørsavtalen er inntatt som bilag [ 12 ] til Avtalen. Ved eventuell motstrid mellom Avtalen og Oppgjørsavtalen, går Oppgjørsavtalen foran. 4 MANGELSANSVAR 4.1 Eiendommen og Aksjene selges "as-is", det vil si at Kjøper overtar Selskapet (og indirekte også Selskapets hovedaktivum - Eiendommen) i den stand den var ved Kjøpers besiktigelse. Ved en eventuell mangelsvurdering vedrørende Eiendommen og/eller Selskapet skal prinsippene i avhendingslovens 3-9 og kjøpslovens 19 legges til grunn, med de unntak og presiseringer som fremgår av dette punkt 4. Prinsippene i avhendingsloven 3-9 og kjøpsloven 19 fravikes, slik at mangel kun kan anses å foreligge dersom Selger har tilbakeholdt eller gitt uriktig informasjon om Eiendommen og/eller Selskapet, jf. prinsippene i avhendingsloven 3-7 og 3-8, samt kjøpsloven 19 første ledd bokstav a) og b). Prinsippene i avhendingsloven 3-9 siste punktum og kjøpsloven 19 første ledd bokstav c) skal under enhver omstendighet ikke få anvendelse på Avtalen.

5 5/9 Ovennevnte er ensbetydende med at Kjøper har risikoen for eventuelle skjulte feil og mangler (herunder vesentlige skjulte feil og mangler). Kjøper har videre risikoen for hvorvidt de generelle krav som stilles til Eiendommen og Selskapet er tilfredsstilt, jf. prinsippene i avhendingsloven 3-2 og kjøpsloven 17, dog med unntak for de forhold som er spesifikt omfattet av Selgers garantier i henhold til punkt Så langt Selger kjenner til er det ikke feil eller ufullstendigheter ved den informasjon som Selger har gitt til Kjøper i forbindelse med Kjøpers gjennomgang av Eiendommen og Selskapet. Den aktuelle informasjonen er inntatt som bilag [ 14 ] til Avtalen. Partene er enige om at for så vidt gjelder annen informasjon som er gitt til Kjøper av andre enn Selger, skal eventuelle feil eller ufullstendigheter ikke kunne påberopes av Kjøper som grunnlag for krav mot Selger. 4.3 Utover hva som fremgår av informasjonen inntatt som bilag [ 7 ] til Avtalen, er Selger ikke kjent med eksistensen eller omfanget av eventuell forurensning på Eiendommen. Partene er enige om at Kjøper herved overtar ansvaret og risikoen for dette forholdet, og herunder skal Kjøper holde Selger skadesløs for eventuelle fremtidige krav om utbedring og/eller erstatning som noen andre måtte fremme mot Selger. 4.4 Forhold som er eller burde vært oppdaget av Kjøper eller Kjøpers representanter i forbindelse med en fullstendig og aktsom gjennomgang av Eiendommen og Selskapet kan ikke senere påberopes som mangel overfor Selger. 4.5 Kjøper er oppfordret til å undersøke Eiendommens reguleringsmessige status og øvrige offentligrettslige forhold, og Kjøper overtar herved risikoen for at Eiendommen i så henseende er i samsvar med Kjøpers forutsetninger for Avtalen. 5 SELGERS GARANTIER 5.1 Selger garanterer vedrørende Selskapet at: (ii) (iii) (iv) Selskapet er gyldig stiftet og registrert og eksisterer i henhold til gjeldende norsk lovgivning; Selger overdrar Aksjene til Kjøper fri for krav, begrensninger og heftelser av enhver art; Aksjene er gyldig, rettmessig og korrekt utstedt samt utgjør samtlige utestående aksjer i Selskapet. Tide Eiendom Straume AS sin aksjekapital er NOK ,- fordelt på 100 aksjer, hver pålydende NOK 1.000,- og fullt innbetalt til Selskapet. Det er ikke truffet vedtak om utstedelse og/eller tildeling av ytterligere aksjer i Selskapet. Det foreligger ikke forhold som gir Selger og/eller tredjemann rett til å kreve utstedt eller på annen måte erverve aksjer eller andre egenkapitalinstrumenter i Selskapet; Selger har gitt Kjøper korrekte og fullstendige kopier av Selskapets reviderte årsregnskap for 2009 ("Årsregnskapene").

6 6/9 (v) (vi) (vii) Årsregnskapene er utarbeidet i henhold til alminnelig, aksepterte norske regnskapsprinsipper og gir et rettmessig og korrekt bilde av Selskapets økonomiske stilling. Årsregnskapene og Endelig Balanse er/vil være basert på de samme, uendrede regnskapsprinsippene. Selskapet har ikke gjeldsposter eller forpliktelser som ikke er/vil være hensyntatt i Endelig Balanse. Selskapet har avsatt eller innberettet og betalt alle skatter og avgifter på korrekt måte og til rett tid, og at det ikke foreligger noen uavklarte krav på skatter eller avgifter til det offentlige. At det ikke foreligger rettssak eller annen rettstvist knyttet til Selskapet eller noen av dets aktiva, herunder Eiendommen, og at det heller ikke er rimelig grunn til å regne med rettssak eller tvist som følge av forhold før inngåelsen av Avtalen ut over det Kjøper har opplyst om. (viii) At selskapet ikke har eller har hatt annen aktivitet enn å eie eiendommen, og at det ikke foreligger krav eller forpliktelser knyttet til tidligere arbeidsforhold i selskapet. 5.2 Selger garanterer vedrørende Eiendommen at: Selskapet er eier og hjemmelshaver til Eiendommen, og at Selger ikke kjenner til andre naturalforpliktelser eller pengeforpliktelser som hefter i Eiendommen ut over det som fremgår av vedlagte utskrifter av den elektroniske grunnboken inntatt som bilag [ 2 ] til Avtalen; (ii) Kjøper er gjort uttrykkelig kjent med tinglyst forkjøpsrett knyttet til gnr. 35 bnr. 376 i Fjell kommune. Rettighetshaver er Fjell kommune og forkjøpsretten fremkommer med dagbok nr av 26. januar Kjøper overtar herved risikoen, ansvaret og alle forpliktelser forbundet med forkjøpsretten. Avtalen om forkjøpsrett er inntatt som bilag [ 6 ] til Avtalen; (iii) (iv) (v) (vi) (vii) Eiendommen er i samsvar med de for Eiendommen gjeldende offentligrettslige krav og at Selger ikke kjenner til noe pålegg i så måte; Eiendommen er fullverdiforsikret av Selskapet, og vil være det frem til Overtakelsestidspunktet; Leiekontrakten inntatt som bilag [ 13 ] til Avtalen ("Leiekontrakten") er gyldig og gir (per inngåelsen av Leiekontrakten) fullstendige opplysninger om gjeldende leieavtale med Eiendommens leietaker. Overdragelsen av Aksjene vil ikke endre Selskapets rettigheter i henhold til Leiekontrakten; Eiendommens leietaker (per Signeringsdatoen) ikke har misligholdt sine forpliktelser i henhold til Leiekontrakten; Overdragelsen av Aksjene ikke endrer Selskapets rettigheter i henhold til Leiekontrakten.

7 7/9 6 SÆRLIGE FORPLIKTELSER FOR SELGER 6.1 I perioden mellom Signeringsdatoen og Overtakelsestidspunktet skal Selger etter beste evne påse at: (ii) (iii) (iv) (v) (vi) Selskapet etterlever alle offentligrettslige regler, krav og pålegg, samt opprettholder alle offentlige tillatelser påkrevd for utøvelse av deres virksomhet; Alle forfalte skatter, avgifter og andre offentligrettslige byrder rettidig, rettmessig og korrekt erklæres, angis og gjøres opp av Selskapet; Eiendommen holdes fullverdiforsikret av Selskapet; Selskapet drives og opererer i henhold til deres ordinære drift, herunder at Selskapet ikke inngår avtaler eller treffer bindende avgjørelser av vesentlig betydning for Selskapet uten Kjøpers skriftlige samtykke; Det ikke vedtas og/eller gjennomføres utdelinger fra Selskapet til dets aksjonærer og/eller tredjemenn; og Kjøper uten ugrunnet opphold blir skriftlig underrettet om eventuelle brudd på Selgers garantier etter denne Avtalens punkt 5, som avdekkes eller oppstår i perioden mellom Signeringsdatoen og Overtakelsestidspunktet. 7 BRUDD PÅ SELGERS GARANTIER OG MANGLER 7.1 Ved mangler etter punkt 4, eller brudd på Selgers garantier i punkt 5, skal Selger ha rett til å utbedre forholdet innen 30 dager etter mottakelse av varsel fra Kjøper. 7.2 Kjøper kan bare gjøre gjeldende krav for garantibrudd og/eller mangler overfor Selger som hver for seg utgjør mer enn NOK ,-. Dersom beløpsgrensen overstiges, har Kjøper rett til å gjøre gjeldende sitt krav uten fradrag for den nevnte beløpsgrensen. 7.3 Dersom det oppstår skade på Eiendommen som er dekket av Selskapets forsikring og forsikringsbeløpet tilfaller Selskapet, kan Kjøper ikke gjøre gjeldende at forholdet utgjør en mangel eller et garantibrudd. 7.4 Prinsippene i avhendingsloven 4-19 annet ledd og kjøpsloven 32 annet ledd fravikes, slik at eventuelle reklamasjoner vedrørende garantier eller mangler må fremsettes skriftlig senest 12 måneder etter Overtakelsestidspunktet. 8 ENDRING AV SELSKAPETS STYRE 8.1 Innen to dager etter Overtakelsestidspunktet skal:

8 8/9 Det avholdes ekstraordinær generalforsamling i Selskapet for valg av nytt styre; (ii) Det nye styret/de nyvalgte styremedlemmene registreres i Foretaksregisteret; (iii) Navnet på Selskapet endres til HFK Bussanlegg Straume AS. 9 OFFENTLIGRETTSLIGE FORHOLD 9.1 Dersom melding til Konkurransetilsynet er nødvendig, skal Kjøper melde kjøpet til Konkurransetilsynet i tråd med gjeldende regelverk. Selger plikter forut for Overtakelsestidspunktet å gi de nødvendige opplysningene til Kjøper for at meldingen skal kunne sendes. Dersom Konkurransetilsynet eller Fornyings- og administrasjonsdepartementet skulle motsette seg gjennomføringen av transaksjonen, eller stille betingelser for gjennomføringen, kan hver av partene gå fra Avtalen. 10 NOTIFIKASJONER M.V Alle notifikasjoner, underretninger m.v. under Avtalen skal skje skriftlig per brev eller telefaks adressert til: Tide ASA Org. Nr Postboks 6300, 5893 Bergen ("Selger") og Hordaland Fylkeskommune Org. Nr Postboks 7900, 5020 Bergen ("Kjøper") 11 KONFIDENSIALITET 11.1 All informasjon hver av Partene og/eller deres rådgivere mottar om den annen Part, muntlig som skriftlig, i forbindelse med fremforhandling, inngåelse og gjennomføring av denne Avtalen ("Informasjonen"), skal betraktes som konfidensiell informasjon med mindre Partene på forhånd er blitt skriftlig enige om noe annet Unntatt fra konfidensialitet er hele eller deler av Informasjonen, som en eller begge Partene med hjemmel lov eller vedtak truffet av offentlig myndighet med hjemmel i lov, er pålagt eller pålegges å offentliggjøre. Den politiske behandling vedrørende kjøp av Selskapet vil fremmes som sak ikke unntatt offentlighet den

9 9/9 12 STYREFORBEHOLD 12.1 Selger tar forbehold om styregodkjenning av denne Avtalen. Forbeholdet må løftes skriftlig innen 9. desember Selger skal være uten ethvert ansvar for tap Kjøper måtte lide som følge av styrets manglende godkjenning av Avtalen Kjøper tar forbehold om Hordaland Fylkestings godkjenning av denne Avtalen. Forbeholdet må løftes skriftlig innen 15. desember Kjøper skal være uten ethvert ansvar for tap Selger måtte lide som følge av fylkestingets manglende godkjenning av Avtalen. 13 BILAG Vedlagt følger: 1. Oversikt over Tilbehøret 2. Grunnboksutskrift for Eiendommen 3. Situasjonskart 4. Tegninger 5. Reguleringsbestemmelser 6. Forkjøpsrett Fjell kommune/avtale vedrørende forkjøpsrett, gnr. 35, bnr Miljørapport datert 17. desember Selskapets firmaattest, vedtekter og aksjeeierbok 9. Selskapets årsregnskap Gassavtalen 11. Estimert Balanse 12. Oppgjørsavtalen 13. Leiekontrakt datert [5. november 2010] 14. Prospekt med vedlegg * * * * * Denne Avtalen er utformet i tre originaleksemplarer, hvorav Partene beholder hvert sitt eksemplar, og Megler beholder ett. Bergen, for TIDE ASA for HORDALAND FYLKESKOMMUNE

S A L G S P R O S P E K T

S A L G S P R O S P E K T N æ r i n g s e i en d o m Hans Møller Gasmanns vei 9 @lfa-bygget selges S A L G S P R O S P E K T Selges av Anthon B Nilsen Investor AS ved Hadrian Eiendom AS 1 SAMMENDRAG Hans Møller Gasmanns vei 9 representerer

Detaljer

AVTALE KJØP AV VIRKSOMHET

AVTALE KJØP AV VIRKSOMHET Utkast 13. januar 2011 AVTALE om KJØP AV VIRKSOMHET mellom Ludo Mobil AS som selger og Telenor Norge AS som kjøper [ ] 2012 5364988/3 1 INNHOLD 1 BAKGRUNN... 4 2 SALGSGJENSTAND... 4 2.1 Salgsgjenstanden...

Detaljer

Kjøp av næringseiendom - nye meglerstandarder Advokatene Tom Rune Lian og Ståle O. Meleng

Kjøp av næringseiendom - nye meglerstandarder Advokatene Tom Rune Lian og Ståle O. Meleng Kjøp av næringseiendom - nye meglerstandarder Advokatene Tom Rune Lian og Ståle O. Meleng Lunsjseminar 8. april 2015 Kort om meglerstandardene Utarbeides av Norges Eiendomsmeglerforbund og Forum for Næringsmeglere

Detaljer

AVTALE OM KJØP AV BOLIGEIENDOM

AVTALE OM KJØP AV BOLIGEIENDOM AVTALE OM KJØP AV BOLIGEIENDOM Standardisert mal kan bli endret. Denne avtale ("Avtalen") er inngått den [ ] mellom: (i) Flekkerøy eiendom AS, (org nr.988 759 553), Østerøya 39, 4625 Flekkerøy ("Selger")

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Eierseksjon. Mellom: Barcode 125 AS Fnr.: 993 453 781 SALGSOBJEKT/KJØPESUM

KJØPEKONTRAKT. Eierseksjon. Mellom: Barcode 125 AS Fnr.: 993 453 781 SALGSOBJEKT/KJØPESUM Oppdragsnummer: 1-0161/12 Omsetningsnummer: Omsetningsdato: KJØPEKONTRAKT Eierseksjon Mellom: Barcode 125 AS Fnr.: 993 453 781 Adresse: Postboks 1325 Vika, 0112 Oslo Telefon: 950 39 911 heretter kalt selger,

Detaljer

FISJONSPLAN AKER SOLUTIONS ASA KVÆRNER ASA (SOM OVERTAKENDE SELSKAP)

FISJONSPLAN AKER SOLUTIONS ASA KVÆRNER ASA (SOM OVERTAKENDE SELSKAP) FISJONSPLAN FOR AKER SOLUTIONS ASA (SOM OVERDRAGENDE SELSKAP) OG KVÆRNER ASA (SOM OVERTAKENDE SELSKAP) 5. april 2011 1. FISJONSPARTER Overdragende selskap: Aker Solutions ASA Org.nr.: 986 529 551 Forretningskommune:

Detaljer

S A L G S P R O S P E K T

S A L G S P R O S P E K T Boligutviklingseiendom selges Grenseveien 91 Ensjø/Helsfyr S A L G S P R O S P E K T Selges ved Hadrian Eiendom AS KONTAKTPERSONER Spørsmål knyttet til salgsobjektet eller salgsprosessen skal stilles til

Detaljer

STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (NYTT/REHABILITERT BYGG)

STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (NYTT/REHABILITERT BYGG) STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (NYTT/REHABILITERT BYGG) [VARIANT MED ENDRINGSREGULERING, DAGMULKTALTERNATIV MV. NR 1 01/11 - BEREGNET FOR UTLEIE I STØRRE NYBYGGPROSJEKTER. UTARBEIDET AV FORUM FOR

Detaljer

Solplassen Sentralt beliggende boligtomt med ferdig regulering for utbyging av 64 leiligheter og 1 enebolig. Vi megler frem dine verdier

Solplassen Sentralt beliggende boligtomt med ferdig regulering for utbyging av 64 leiligheter og 1 enebolig. Vi megler frem dine verdier Solplassen Sentralt beliggende boligtomt med ferdig regulering for utbyging av 64 leiligheter og 1 enebolig. Vi megler frem dine verdier Velkommen til Aktiv Eiendomsmegling. Vi er en av Norges største

Detaljer

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA Mellom: Aker Utvikling AS Org.nr. Telefon: 982 895 189 934 80 141 Drammensveien 39, 0271 Oslo heretter kalt selgeren, og Fødselsnr. Fødselsnr.

Detaljer

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA Mellom: Aker Utvikling AS Org.nr. Telefon: 982 895 189 934 80 141 Drammensveien 39, 0271 Oslo heretter kalt selgeren, og Fødselsnr. Fødselsnr.

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Mobiltlf.:

KJØPEKONTRAKT. Mobiltlf.: Det er inngått følgende kjøpekontrakt mellom: KJØPEKONTRAKT Selger: Selvaag Bolig Vestfold AS Org.nr.: 971 589 019 Adresse: Postboks 3 Telefon: 33 30 72 50 3119 Tønsberg som selger og Kjøper: Adresse:

Detaljer

Kjøpekontrakt næringseiendom - megler

Kjøpekontrakt næringseiendom - megler næringseiendom - megler KJØPEKONTRAKT Mellom Selger: Staten, v/forsvarsdepartementet, v/forsvarsbygg Skifte eiendom Postboks 405 Sentrum, 0103 Oslo 0105 Oslo Org.nr: 975 950 662 heretter kalt selger og

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR NRP FINANS AS SIST ENDRET 1. OKTOBER 2013

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR NRP FINANS AS SIST ENDRET 1. OKTOBER 2013 ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR NRP FINANS AS SIST ENDRET 1. OKTOBER 2013 Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel av 29. juni 2007 nr. 75

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring

KJØPEKONTRAKT. Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring KJØPEKONTRAKT Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring Denne kontrakt ( Kjøpekontrakten ) er inngått i dag mellom: Hundsund AS, org.nr.: 988 217 379 Adresse: c/o Fornebu Utvikling ASA, Widerøeveien

Detaljer

Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring

Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring mellom Grefsen Utvikling AS foretaksnummer 982 913 209 PB 33, 1306 BÆRUM POSTTERMINAL (heretter kalt Selger ) og fødselsnummer Tlf privat.: Mobil:, E-post:

Detaljer

Kjøpekontrakt TULIPANHAGEN FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING. Oppdragsnr:

Kjøpekontrakt TULIPANHAGEN FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING. Oppdragsnr: Kjøpekontrakt FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING TULIPANHAGEN BYGGETRINN 1 Oppdragsnr: Mellom Tønseth Bolig AS Orgnr.: 999 327 540 Postboks 1091 Tlf.nr.: 915 17 494 (Hans Rygh) 2605 Lillehammer heretter kalt

Detaljer

Torsdag 17. februar 2011 kl. 14:00 Park Inn Oslo Airport, på Gardermoen, Møterom 36

Torsdag 17. februar 2011 kl. 14:00 Park Inn Oslo Airport, på Gardermoen, Møterom 36 AKSJONÆRER I NORWAY ROYAL SALMON ASA Deres ref.: Vår ref.: Dato: JB/ja Trondheim, 3. februar 2011 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Norway

Detaljer

LÅNEAVTALE. Troms Kraft AS (låntager) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne

LÅNEAVTALE. Troms Kraft AS (låntager) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne ISIN NO 001 023063.4 LÅNEAVTALE mellom Troms Kraft AS (låntager) og Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) på vegne av obligasjonseierne i obligasjonslån 5,25 % Troms Kraft AS åpent obligasjonslån 2004/2011

Detaljer

SALGSPROSPEKT. Eiendommer i Hauskvartalet Hausmanns gate 28-32, 40, 42 og Brenneriveien 1 i Oslo kommune

SALGSPROSPEKT. Eiendommer i Hauskvartalet Hausmanns gate 28-32, 40, 42 og Brenneriveien 1 i Oslo kommune SALGSPROSPEKT Eiendommer i Hauskvartalet Hausmanns gate 28-32, 40, 42 og Brenneriveien 1 i Oslo kommune Selges av Eiendoms- og byfornyelsesetaten ved Hadrian Eiendom AS INNLEDNING Fire eiendommer i Hauskvartalet

Detaljer

KJØPEKO TRAKT. Ubebygget tomt

KJØPEKO TRAKT. Ubebygget tomt Oppdragsnummer: Omsetningsdato: KJØPEKO TRAKT Ubebygget tomt Kontraktens bestemmelser utfylles av Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) av 3. juli 1992 nr. 93 og annen bakgrunnsrett. Mellom:

Detaljer

Aksjeloven. Tittel: Lov om aksjeselskaper Dato: 13.06.1997 Sist endret: 25.04.2003 Publikasjon: - Departement: Justisdepartementet Kilde: Lovdata

Aksjeloven. Tittel: Lov om aksjeselskaper Dato: 13.06.1997 Sist endret: 25.04.2003 Publikasjon: - Departement: Justisdepartementet Kilde: Lovdata Aksjeloven Tittel: Lov om aksjeselskaper Dato: 13.06.1997 Sist endret: 25.04.2003 Publikasjon: - Departement: Justisdepartementet Kilde: Lovdata INNHOLD Kapittel 1. Innledende bestemmelser I. Lovens virkeområde.

Detaljer

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011 Kontrakt og kontraktsbestemmelser Innhold 1 Kontraktsperiode... 3 2 Partenes representanter... 3 3 Kontraktsdokumentene og rangordning... 3 4 Tvister...

Detaljer

LEIEKONTRAKT. (1) Grimstad / Arendal kommune, eventuelt felles rettsubjekt ("Leietaker") (2) 864 964 702

LEIEKONTRAKT. (1) Grimstad / Arendal kommune, eventuelt felles rettsubjekt (Leietaker) (2) 864 964 702 LEIEKONTRAKT 1 UTLEIER (1) [ ] ("Utleier") (2) [ ] 2 LEIETAKER (1) Grimstad / Arendal kommune, eventuelt felles rettsubjekt ("Leietaker") (2) 864 964 702 3 EIENDOM (1) [ adresse ] (2) Gnr. [ ] bnr. [ ]

Detaljer

KJØPEKONTRAKT Eierseksjon under oppføring

KJØPEKONTRAKT Eierseksjon under oppføring KJØPEKONTRAKT Eierseksjon under oppføring Oppdrag: Formidling: 50313408 0 Mellom: Tronrud Eiendom AS org.nr. 942 984 154 Adresse: Pb 510 3504 Hønefoss heretter kalt Selger, og fnr fnr Adresse:

Detaljer

www.norne.no Kundevilkår - Norne Securities AS 1

www.norne.no Kundevilkår - Norne Securities AS 1 Kundevilkår Norne Securities AS www.norne.no Kundevilkår - Norne Securities AS 1 Innholdsfortegnelse Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter....................................

Detaljer

KONTRAKT OM KJØP AV EIERSEKSJON I DOCKSIDE 1 SAMEIE, EIERSEKSJONSSAMEIE UNDER OPPFØRING - Oppdragsnr: «Oppdragsnummer»

KONTRAKT OM KJØP AV EIERSEKSJON I DOCKSIDE 1 SAMEIE, EIERSEKSJONSSAMEIE UNDER OPPFØRING - Oppdragsnr: «Oppdragsnummer» KONTRAKT OM KJØP AV EIERSEKSJON I DOCKSIDE 1 SAMEIE, EIERSEKSJONSSAMEIE UNDER OPPFØRING - Oppdragsnr: «Oppdragsnummer» Partene i kontrakten er: Forbruker (1) (kjøper) Etternavn Fornavn Fødselsnr. (11 siffer)

Detaljer

LÅNEAVTALE. mellom. Sparebanken Øst (låntageren) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) på vegne av. obligasjonseierne.

LÅNEAVTALE. mellom. Sparebanken Øst (låntageren) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) på vegne av. obligasjonseierne. ISIN NO 001 026877.4 LÅNEAVTALE mellom Sparebanken Øst (låntageren) og Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) på vegne av obligasjonseierne i obligasjonslån 4,35 % Sparebanken Øst åpent obligasjonslån 2005/2015

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR KJØP AV INVESTERINGSTJENESTER FRA NORDIC SECURITIES AS

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR KJØP AV INVESTERINGSTJENESTER FRA NORDIC SECURITIES AS ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR KJØP AV INVESTERINGSTJENESTER FRA NORDIC SECURITIES AS Disse alminnelige forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel

Detaljer

SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen

SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen Innhold Alle kapitler, bortsett fra innledningen, er inndelt i omtale av saksforholdet, herunder hva revisor skal uttale seg om,

Detaljer