Valprogram for Volda SV

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Valprogram for Volda SV"

Transkript

1 Valprogram for Volda SV Det handlar om Volda Vi tek kampen for eit varmt samfunn, for framtida og for likeverd Eit samfunn der menneske løyser problem i fellesskap er mogleg. Klasseskilje kan erstattast av rettferdig fordeling og meir demokrati. Diskriminering og undertrykking kan erstattast med fridom for alle. Klimaendringane er menneskeskapte, og dei kan stoppast av oss menneske. Det er mogleg å skape eit samfunn der menneske og miljø går føre profitt. Vi ønskjer eit samfunn som er trygt, og som gir alle gode utgangspunkt for å skape seg gode liv. SV vil ha eit samfunn som gir den enkelte fridom innanfor rammene til fellesskapet, og som er bygd på rettferd og solidaritet. Politikk handlar om å ta val og å velje verdiar, om å velje miljøet framfor uhemma vekst, om å velje velferd og fellesskap i staden for privatisering, om å velje solidaritet og demokrati framfor pengemakt. SV vil legge til rette for at alle skal få same høve til livsutfalding, arbeid og deltaking, og at lov om likestilling og diskriminering blir brukt aktivt i alt arbeid i den kommunale verksemda. Sosialistisk Venstreparti vil arbeide for eit kommunalt tenestetilbod med rammer til å møte innbyggjarane etter behov. Alle skal ha tilgang til velferdstenester utdanning, helsebehandling og omsorgstilbod uavhengig av inntekt. Ein god kommune tek hand om barna i barnehagane, skulane og dei eldre på sjukeheimen på ein verdig måte. Kommunen stiller miljøkrav og støttar kulturlivet, og støttar og fremjar næringslivet og verdiskapinga i lokalsamfunnet. Ein god kommune byggjer på eit rettferdig skattesystem, som sikrar trygge velferdstilbod til innbyggjarane og gode arbeidsvilkår for dei tilsette innanfor dei ulike områda som kommunen har ansvar for. Ein god kommune legg til rette for folkestyre, oversikt og medråderett Volda SV stiller til val for å få størst mogleg gjennomslag for sakene våre. Kor stort gjennomslag SV får i samarbeid med andre parti, kjem an på kor mange stemmer SV får ved valet. Det nyttar å stemme SV - inga stemme er bortkasta. Dess fleire stemmer til SV, dess betre kår for rettferdig fordeling og trygge velferdstilbod i Volda kommune. 1

2 Velferdskommunen Volda fordeling, likeverd og folkestyre Kva er viktigare enn god folkehelse? Kva er viktigare enn å gi omsorg og god pleie til dei som treng det mest, og å gi dei som jobbar med desse oppgåvene eit løft? Ein god arbeidsplass er ein arbeidsplass der flest mogleg får heile stillingar og har tid nok til å gjere ein god jobb. auka medverknad frå brukargrupper, føresette og pårørande i møte med kommunen sitt tenestetilbod at tilsette i Volda kommune vert sett på som ressursar for fellesskapet, og at kommunen som arbeidsgjevar viser tillit til sine tilsette å hindre konkurranseutsetting og privatisering av offentlege tenester at førebygging skal ha ein sentral plass i alt arbeid som vedkjem helse og omsorg å skape ein heiltidskultur ved at deltidsjobbar i størst mogleg grad vert gjort om til heiltidsjobbar tilstrekkeleg og kvalifisert personale i helse- og omsorgstenestene å førebyggje slik at eldre menneske kan bu heime lengst mogleg, til dømes ved å satse på høvelege bustader, rehabilitering og nok heimehjelp at sjukeheimsplassane er der når gamle treng dei, og at det er tilbod om einerom til alle å sikre eit godt sjukehustilbod og tryggleik ved alvorlege ulukker i heile landet. Difor tek vi kampen for akuttkirurgi ved sjukehuset i Volda og for Mork senter å styrke helsestasjonen gjennom øyremerking av fleire stillingar, mellom anna kommunepsykolog og valdskoordinator å etablere fleire arbeidsplassar for funksjonshemma å styrke tilbodet for dei med rusproblem og psykiske lidingar ei legevaktordning som fungerer godt for innbyggjarane våre å bruke eigedomsskatten til å styrke velferdstilbodet i kommunen å styrke kvinner sin representasjon og makt i lokalpolitikken at folkerøystinga om kommunesamanslåing vert lytta til Oppvekstkommunen Volda: ulike menneske like sjansar Volda SV vil arbeide for at Volda kommune skal vere ein god oppvekstkommune for barn og unge. SV ønskjer ei sterk satsing på tverrfagleg og tverretatleg samarbeid og nært samarbeid mellom offentleg og frivillig innsats. Førebygging og tidlege tiltak er viktig for å sikre alle ein trygg barndom. Inkludering og sosial utjamning er viktige føresetnader. at det vert tilsett nok kvalifisert personale i barnehage og skule mange nok og rimelege barnehageplassar, og auka kunnskap om psykisk helse i barnehagen gjennom Voldaprosjektet å fullføre og vidareutvikle Øyra skule for å møte den auka busetnaden i sentrum skulemåltid for alle og leksehjelp til dei som treng det allsidige uteområde for leik og trivsel på alle skulane våre 2

3 symjeopplæring i tråd med læreplanen for alle barn i grunnskulen fagleg utvikling av SFO-tilbodet i kommunen fram til vi får ein heilskapleg skuledag for barn i grunnopplæringa å ha eit høgt tal på lærlingplassar i kommunal regi og påverke næringslivet til å gjere det same å vidareutvikle tilbodet ved Volda vidaregåande skule, mellom anna ved å styrke samarbeidet med nabokommunane og arbeids- og næringslivet at kommunen er medspelar for Høgskulen i Volda og vidareutviklar Volda som studiebygd å styrke tenestetilbodet ved vaksenopplæringa at barnevernet blir prioritert og følgt opp med kapasitet og kompetanse at det vert satsa på skulebiblioteka, og på å gjere folk meir medvitne på språket sitt i nynorskkommunen Volda tiltak mot mobbing, rasisme, rusmisbruk, vald og kriminalitet at barn og unge skal ha ein trygg skuleveg å utvikle ein målbruksplan for Volda kommune Miljøkommunen Volda menneska i sentrum Volda SV ønskjer at kommunen skal vere ein føregangskommune og pådrivar når det gjeld miljø- og naturvern. Alle klimautslepp er lokale. I kommunen vår kan vi også gjere mykje for å minske utsleppa og legge betre til rette for ei berekraftig utvikling. at kommunen aktivt følgjer opp og gjennomfører den vedtekne klima- og energiplanen at Volda kommune i all eiga verksemd er god på kjeldesortering og kompostering å styrke retten til fri ferdsel i utmark og ved strendene ved vern om allemannsretten at det blir tenkt framtidsretta og transportøkonomisk når nye område skal byggast ut vern av dyrkajord og biologisk mangfald å bevare kulturlandskapet å få kartlagt og redusert lokale utslepp i vassdrag, vatn og sjø å vurdere nye oppdrettsløyve i lys av miljøkonsekvensar, og verne villaksen som genetisk ressurs å ta vare på dei resterande fossane i Volda grøn finansforvaltning i kommunen turstiar frå Munken til Andaneset, rundt Rotevatnet, og mellom Klepp og Reset å vidareutvikle Årneset som friluftsområde sikre tilgang til strandsona på Mork å følgje opp Trafikktryggingsplanen med vekt på tryggare skuleveg, og fleire gang- og sykkelvegar i Volda å vidareutvikle Volda som Fairtrade-kommune 3

4 Bu- og næringskommunen Volda busetting og bulyst Volda SV vil arbeide for å auke busetting og bulyst i heile kommunen, og støtte tiltak som har som mål å fremje næringsutviklinga i kommunen. å vidareutvikle og styrke kulturnæringssatsinga i Volda at kommunen legg til rette for framtidsretta arbeidsplassar som byggjer på miljøvenlege løysingar at kommunen legg infrastrukturen til rette slik at næringslivet lettare kan skape nye arbeidsplassar at landbruk og skogbruk skal ha gode rammevilkår å stimulere og støtte entreprenørar til etablering i kommunen, og arbeide for fleire tilgjengelege næringslokale i Volda sentrumsutvikling. Målet er eit meir levande sentrum. Vi vil legge til rette for fotgjengarar og gjere torget til den naturlege møtestaden. Leikeareal for born, grøntareal og møteplassar skal prioriterast. Vi vil stenge Halkjelsgata for trafikk og arbeide for miljøgate gjennom sentrum sentrumsfortetting, men sjå dette i samanheng med kommunikasjonstilhøve, kollektivtilbod, sykkelvegar og skuletilbod rimelege tomter i alle delar av kommunen og levande bygdemiljø. Det må bli enklare å dele frå tomter på område som ikkje kan brukast til matproduksjon gjennomføring av Volda-tunnellen, og om nødvendig sikre framdrift med finansiering gjennom bompengar å styrke ferjetransporten som kollektivtransport i kommunen venterom med toalett på busshaldeplassen på Moritsmarka å betre vedlikehaldet av vegane våre Kultur- og mangfaldskomunnen Volda fellesskap for framtida Eit lokalsamfunn utan mangfald og eit rikt kulturliv, er eit fattig samfunn. at alle skal ha dei same rettane og muligheitene uavhengig av bakgrunn, kjønn og seksuell orientering. Vi vil kjempe mot alle former for diskriminering at rammene for busetting av flyktningar i kommunen vert utvida integrering av flyktningar gjennom tilrettelegging av arbeidsplassar at det vert enklare for unge å kome seg inn på bustadmarknaden i Volda, og legge til rette for rimelege utleigebustader for ungdom nytt kulturhus i Volda sentrum at Volda folkebibliotek får rammer til å kunne vere ein tilgjengeleg og god møtestad for alle at barne- og ungdomskulturen vert styrkt gjennom auka rammer for Volda kommunale fritidsklubb, Volda kommunale kulturskule og Ungdomsrådet 4

5 å oppretthalde og utvikle tilboda ved Kulturskulen, og at alle som ønskjer det kan delta uavhengig av foreldreinntekt at eksisterande bumiljø i Volda sentrum vert verna om. Vi ser trehusa som ein viktig del av kulturarven i kommunen å støtte rehabiliteringa av Gamlegymnaset for å ta vare på Volda si skulehistorie at kommunen styrkar kultur-, lag- og organisasjonslivet i Volda, og spesielt støttar dei frivillige organisasjonane retta mot barn og unge at kulturkommunen Volda har ein aktiv kulturadministrasjon å støtte festivalane i Volda ei vidareutvikling av området kring Mørehallen og Volda Skatepark ny fleirbrukshall i Volda å ha både grendene og sentrum i mente når det gjeld tiltak for å stimulere kulturlivet Felles kampsaker for Volda og Ørsta SV: Vi vil: sikre Volda sjukehus og Mork senter få fortgang i gjennomføringa av Volda-tunnellen få fortgang i arbeidet med bru over Ørstafjorden at folkeavrøystinga om kommunesamanslåing vert lytta til at eigedomsskatten vert brukt til å styrke velferdstilboda i kommunane fullføre gang- og sykkelvegen mellom Volda og Ørsta betre kollektivtilbodet i regionen vår arbeide for at staten framleis gir tilskot til drift av ruteflygingane til og frå Ørsta- Volda lufthamn seie nei til søndagsopne butikkar 5

VÅGÅ ARBEIDERPARTI VALPROGRAM 2015-2019. Arbeiderpartiet.no FRÅ BYGDA FOR FOLKET

VÅGÅ ARBEIDERPARTI VALPROGRAM 2015-2019. Arbeiderpartiet.no FRÅ BYGDA FOR FOLKET VÅGÅ ARBEIDERPARTI VALPROGRAM 2015-2019 FRÅ BYGDA FOR FOLKET Arbeiderpartiet.no Frå bygda for folket Vågå Arbeiderparti meiner at vi har mykje å vera stolte over i Vågå. Vi er eit parti som har vilje til

Detaljer

MÅLSETJING FRIDOM, LIKSKAP OG SOLIDARITET. Sogn og Fjordane Arbeidarparti Representantskapsmøte på Sogndal Hotell, Sogndal 6. nov 10.

MÅLSETJING FRIDOM, LIKSKAP OG SOLIDARITET. Sogn og Fjordane Arbeidarparti Representantskapsmøte på Sogndal Hotell, Sogndal 6. nov 10. Sogn og Fjordane Arbeidarparti Representantskapsmøte på Sogndal Hotell, Sogndal 6. nov 10. SAK 6/10: PROGRAM 2011-2014 Programnemnda sitt forslag: MÅLSETJING Sogn og Fjordane Arbeidarparti vil ha eit samfunn

Detaljer

Kommuneplan for Eid kommune

Kommuneplan for Eid kommune Kommuneplan for Eid kommune 2005 2016 Del II Mål og strategiar Høyringsdokument Teknisk styre 23.08.05 1 Innhald DEL 2 MÅL OG STRATEGIDEL...4 1. VISJON OG STRATEGI...4 1.1 Visjon...4 1.2 Innsatsområde/Strategi...5

Detaljer

Del goda! Foto: Åsmund Holien Mo

Del goda! Foto: Åsmund Holien Mo Foto: Åsmund Holien Mo Del goda! Arbeidsprogram for Sosialistisk Venstreparti 2013-2017 Innhald Kapittel 1: Stort nok til å drøyme om, konkret nok til å tru på 3 Fire nasjonale reformer 3 Eit Noreg som

Detaljer

FYLKE OG BY - HAND I HAND!

FYLKE OG BY - HAND I HAND! FYLKE OG BY - HAND I HAND! Valprogram Hordaland Sosialistisk Venstreparti 2011-2015 VALPROGRAM HORDALAND SOSIALISTISK VENSTREPARTI 2011-2015 2 Forord 2 Vår tids oppgåver 4 Meir miljøvenleg transport og

Detaljer

ARBEIDERPARTIET GJER DET SOM ER NØDVENDIG FOR AT ALLE SKAL HA DET BRA

ARBEIDERPARTIET GJER DET SOM ER NØDVENDIG FOR AT ALLE SKAL HA DET BRA Ein ny start for Os! VALPROGRAM Os Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2011-2015 ARBEIDERPARTIET GJER DET SOM ER NØDVENDIG FOR AT ALLE SKAL HA DET BRA DEN NYE OS-AVTALEN VALPROGRAM 2011-2015 VALPROGRAM

Detaljer

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle -

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014 2025 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Dato: 7.

Detaljer

Ulike menneske like sjansar. Program for Møre og Romsdal SV 2007 2011

Ulike menneske like sjansar. Program for Møre og Romsdal SV 2007 2011 Ulike menneske like sjansar Program for Møre og Romsdal SV 2007 2011 1. INNLEIING Sosialistisk Venstreparti (SV) arbeider for eit sosialistisk samfunn bygd på eit sterkt folkestyre, rettferdig fordeling

Detaljer

1. SENTERPARTIETS VERDIGRUNNLAG 4 2. LANGSIKTIG FORVALTING 6

1. SENTERPARTIETS VERDIGRUNNLAG 4 2. LANGSIKTIG FORVALTING 6 1. SENTERPARTIETS VERDIGRUNNLAG 4 LANGSIKTIG FORVALTING SAMFUNNET BLIR BYGT NEDANFRÅ DEMOKRATISK FELLESSKAP I NASJONALSTATEN DELING AV SAMFUNNSGODE TA HEILE NOREG I BRUK 4 4 5 5 5 2. LANGSIKTIG FORVALTING

Detaljer

Fylkeskommunen - meir makt til borgarane Ein Vestlandsregion

Fylkeskommunen - meir makt til borgarane Ein Vestlandsregion 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 Fylkeskommunen - meir makt til borgarane Ein Vestlandsregion Venstre meiner at fylkeskommunen skal erstattast av eit nytt folkevald regionalt nivå med færre, større og sterkare

Detaljer

Arbeidsprogram for SV

Arbeidsprogram for SV Arbeidsprogram for SV i perioden 2009-2013 like sjansar Design Grafisk Form Trykk Grafisk Partner Opplag 1 000 Trykket på resirkulert papir 2 Arbeidsprogram for SV 2009 2013 Innhald Kapittel 1 Meir endring!...

Detaljer

Program for Vanylven Venstre

Program for Vanylven Venstre Program for Vanylven Venstre for perioden 2015-2019 Vi ynskjer oss: Liv i alle bygder Gunstige lån/tilskot til førstegongsetablerarar Tilrettelegging for tomteareal der folk vil bu Støtte entreprenørar

Detaljer

Program for Finnøy Venstre 2015-2019

Program for Finnøy Venstre 2015-2019 Program for Finnøy Venstre 2015-2019 Kommunevalet 2015 1 INNLEIING Finnøy Venstre stillar i den føreståande perioden med ei god liste på 24 kandidatar. Det er me stolte av! Alle kandidatane har eit sterkt

Detaljer

Ål kommune. Strategisk Næringsplan 2013-2016. Foto: Heidi Oskam. Foto: Heidi Oskam

Ål kommune. Strategisk Næringsplan 2013-2016. Foto: Heidi Oskam. Foto: Heidi Oskam Ål kommune Foto: Heidi Oskam Strategisk Næringsplan 2013-2016 Foto: Heidi Oskam Vedteken i kommunestyret 15.11.2012 Innhald 1. Næringskommunen i Ål 1.1 Strategisk næringsplan 3 1.2 Kva er strategisk næringsplanlegging

Detaljer

Plan for utvikling av oppvekstavdelinga i Rennesøy

Plan for utvikling av oppvekstavdelinga i Rennesøy Rennesøy kommune STRATEGIPLAN Plan for utvikling av oppvekstavdelinga i Rennesøy 2009 2012 Strategiplan for oppvekstavdelinga 2009-2012 1 Innhald 1. OPPVEKSTAVDELINGA SINE LANGSIKTIGE MÅL...4 1.1 KOMMUNEPLANEN

Detaljer

DU SKAL VITA KVA DET GJELD ARBEIDERPARTIET

DU SKAL VITA KVA DET GJELD ARBEIDERPARTIET DU SKAL VITA KVA DET GJELD SOLIDARITET ARBEID MILJØ Arbeidsprogram 1978-81 ARBEIDERPARTIET ARBEIDARPARTIETS IDEGRUNNLAG Det norske Arbeidarparti byggjer på den demokratiske sosialismens idear. Samfunnet

Detaljer

Kommuneplan for Voss 2007 2018

Kommuneplan for Voss 2007 2018 Kommuneplan for Voss 2007 2018 Vedteken av Voss kommunestyre 29.03.2007 Voss - ein god stad for alle INNHALD 1. PLANGRUNNLAG OG PLANARBEID... 5 1.1. JURIDISK PLANGRUNNLAG... 5 1.2. PLANPERIODE... 5 1.3.

Detaljer

Regional plan for folkehelse

Regional plan for folkehelse Regional plan for folkehelse Om prosess mv. Sjumilssteg/koordinatorsamling 25. September 2014 Sogndal Kva er planlegging? Planleggingen skal fremme helhet ved at sektorer, oppgaver og interesser i et område

Detaljer

Luster kommune. Handsama: Formannskapet/kommuneplannemnda sitt framlegg 2. gongs handsaming

Luster kommune. Handsama: Formannskapet/kommuneplannemnda sitt framlegg 2. gongs handsaming Luster kommune Handsama: Formannskapet/kommuneplannemnda sitt framlegg 2. gongs handsaming Kommuneplanen - Samfunnsdelen - 2.gongs handsaming 04.06.2013 Innhaldsoversikt 1. Visjon... 2 2. Grunnleggjande

Detaljer

Bustadpolitisk handlingsplan for Ullensvang herad Med fokus på fortetting, integrering og variasjon i bustadmarknaden

Bustadpolitisk handlingsplan for Ullensvang herad Med fokus på fortetting, integrering og variasjon i bustadmarknaden 2013-2017 Bustadpolitisk handlingsplan for Ullensvang herad Med fokus på fortetting, integrering og variasjon i bustadmarknaden Ullensvang herad sin bustadplan for 2013 2017 gir føringar for ei bustadutvikling

Detaljer

Kristeleg Folkeparti Politisk program 2013-2017. Innhaldsliste. KrF sitt verdigrunnlag og ideologi... 7. Grunnverdiar... 7

Kristeleg Folkeparti Politisk program 2013-2017. Innhaldsliste. KrF sitt verdigrunnlag og ideologi... 7. Grunnverdiar... 7 Kristeleg Folkeparti Politisk program 2013-2017 Innhaldsliste KrF sitt verdigrunnlag og ideologi... 7 Grunnverdiar... 7 Det kristne menneskesynet... 7 Nestekjærleiken... 7 Forvaltaransvaret... 7 Kristendemokratiske

Detaljer

Prop. 1 S. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012. Utgiftskapittel: 800 868, 2530

Prop. 1 S. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012. Utgiftskapittel: 800 868, 2530 Prop. 1 S (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012 Utgiftskapittel: 800 868, 2530 Inntektskapittel: 3821, 3822, 3842, 3846, 3855, 3856, 3858, 3859 Prop.

Detaljer

Prop. 1 S. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011. Utgiftskapittel: 800 868, 2530

Prop. 1 S. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011. Utgiftskapittel: 800 868, 2530 Prop. 1 S (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011 Utgiftskapittel: 800 868, 2530 Inntektskapittel: 3821, 3822, 3842, 3855, 3856, 3858, 3859 Innhald Del

Detaljer

Med hjarte for den rette staden. Atlanterhavsvegen Bud Kristiansund

Med hjarte for den rette staden. Atlanterhavsvegen Bud Kristiansund Med hjarte for den rette staden Atlanterhavsvegen Bud Kristiansund INNLEIING... 3 OM UNDERSØKINGA... 4 OM BUSTADVAL OG TRIVSEL... 6 OM BUSTADVAL... 6 OM TRIVSEL... 9 MED HJARTE FOR DEN RETTE STADEN...

Detaljer

Prop. 1 S. (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2014. Utgiftskapittel: 800 868, 2530

Prop. 1 S. (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2014. Utgiftskapittel: 800 868, 2530 Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2014 Utgiftskapittel: 800 868, 2530 Inntektskapittel: 3821, 3822, 3842, 3855, 3856, 3858, 3859 Prop. 1 S

Detaljer

Plan for skulefritidsordninga i Sogndal kommune 2010-2013

Plan for skulefritidsordninga i Sogndal kommune 2010-2013 SOGNDAL KOMMUNE Me byggjer framtida Plan for skulefritidsordninga i Sogndal kommune 2010-2013 Vedteken av kommunestyret den 21.10.10. VISJON FOR GRUNNSKULEN I SOGNDAL KOMMUNE ME BYGGJER FRAMTIDA I SOGNDAL

Detaljer

IBUP vedtatt av BUT, endelig versjon IBUP 2012 2015

IBUP vedtatt av BUT, endelig versjon IBUP 2012 2015 IBUP vedtatt av BUT, endelig versjon IBUP 2012 2015 Internasjonalt barne- og ungdomspolitisk program (IBUP) 2012 2015 OM LNU SINE STYRINGSDOKUMENT... 3 1. EIN HEILSKAPLEG BARNE- OG UNGDOMSPOLITIKK... 3

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005. Utgiftskapittel: 500 587, 2412, 2427. Inntektskapittel: 3500 3587, 5312, 5316, 5327, 5615 5616

St.prp. nr. 1 (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005. Utgiftskapittel: 500 587, 2412, 2427. Inntektskapittel: 3500 3587, 5312, 5316, 5327, 5615 5616 St.prp. nr. 1 (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005 Utgiftskapittel: 500 587, 2412, 2427 Inntektskapittel: 3500 3587, 5312, 5316, 5327, 5615 5616 Særskilde vedlegg: H 22/04 Bevilgninger til samiske formål

Detaljer

Program for Austevoll Venstre

Program for Austevoll Venstre Program for Austevoll Venstre for perioden 2015-2019 Ein kommune for alle. Austevoll Venstre ønsker at me skal ha ein god og trygg kommune å bu i for alle. Me ønsker oss at alle som bur og vil bu her føle

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019

ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019 ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019 VI TAR KAMPEN FOR OFFENTLIG VELFERD! Sosialisme i hverdagen Kommunen er fellesskapets løsning for å skape trygghet, velferd, frihet og rettferdighet. En god og moderne

Detaljer