Kommunevalprogram. Vik Senterparti

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunevalprogram. Vik Senterparti"

Transkript

1 Kommunevalprogram 2011 Vik Senterparti

2 GRUNNSYN Senterpartiet vil at Noreg skal byggja si framtid på dei kristne og humanistiske verdiar, den nasjonale arven og eit levande folkestyre. Målet for Senterpartiet sin politikk er å skapa eit fellesskap av frie, sjølvstendige menneske, der rettferd, tryggleik og likeverd er berande prinsipp. Viktige grunnpilarar er difor: Desentralisering av makt, kapital og busetnad. Eit samfunn i økologisk balanse. Kulturelt rotfeste. Fridom for enkeltmennesket, med ansvar for seg sjølv og fellesskapet. Blandingsøkonomi med balanse mellom marknadsøkonomi og offentleg regulering. Privat eigedomsrett for mange. 2

3 UTVIKLING Senterpartiet vil syna kva som er attraktivt med kommunen og leggja vekt på dei ulike fortrinn i alle bygdelag. Vik kommune skal ha: God tilgang på tomter både til bustad, hytte og næring. God infrastruktur med breiband, veg, vatn og kloakk. Næringsstøtte og kommunal velvilje ovanfor grunderar og bedrifter. Gode oppvekst-, fritids- og bumiljø. Eigna butilhøve for ungdom, noko som kan løysast med m.a. gjennomgangsbustader og etableringslån. SAMFERDSLE Senterpartiet går inn for: Sikker heilårsveg Vik Voss med lang tunell Bødalen Hola. Å arbeida vidare for tverrslag til Arnafjorden. Tunell gjennom Galden på Vik Vangsnes. Rassikring av utsette vegstrekningar. Gangvegar for tryggare skuleveg. Meir tenlege båt, buss og ferjeruter. Ekstra kriseruter når fjellet er stengt. Alle tiltak som kan betra folketalsutviklinga må nyttast. Det er viktig å ta imot tilflytting og tilbakeflytting og arbeida aktivt for integrering. Målet er at alle får ein god kvardag med eit godt nettverk. 3

4 NÆRINGSLIV Kommunen skal vera ein aktiv medspelar for å utvikla eit variert, framtidsretta og miljøvenleg næringsliv i heile kommunen. Spesielt viktig er å arbeida for å etablera fleire kompetansearbeidsplassar og å styrka lærlingeordningane. I kommuneplanarbeidet må ein særskilt prioritera areal til næringslivet. Senterpartiet vil ta vare på kulturlandskapet og leggje til rette for rekruttering til landbruket. Det er viktig å sikra framhald av husdyrproduksjonane og å ivareta statusen som fyrtårnkommune for bær og hagebruksnæringane. Skogbruket vil få auka betydning m.a. gjennom Feiosprosjektet. Turisme som er basert på naturgjevne tilhøve, bør utviklast i ei form som er etterspurd. Prosjekt «Reisemål Vik» bør vidareførast og komma til praktisk nytte. Verdsarvområdet må profilerast og nyttast til næring. Aktiv satsing på Fritjovparken som 1000-årsstad for Vik Kommune, med markering av 100-års jubileet i Det må leggjast til rette for etablering av nytt hotell. 4

5 OPPVEKST, SKULE OG KULTUR Vik skal vera ein trygg, god og utviklande kommune for oppveksande generasjonar. Skulen er ein viktig del av lokalsamfunnet, og må difor spela på lag med nærmiljøet for positiv utvikling. Senterpartiet vil: Ha skule og barnehagetilbod i alle bygdelag så langt barnetalet tilseier det. Støtta frivillige lag og organisasjonar. gje ungdommen høve til å påverka gjennom ungdommens kommunestyre. Sikre at alle bygdelag skal få sin rettkomne del av kulturtilboda. Styrkja nettbasert undervisning og for vaksne/ eldre. Prioritera haldningsskapande arbeid og fremja positive fritidsinteresser for ungdom. HELSE OG SOSIAL Haldningsskapande arbeid for å ta vare på eiga helse, står sentralt i Senterpartiet sin politikk. Senterpartiet vil: At eldre som ynskjer det, skal få bu i heimane sine så lenge som mogeileg. Oppretthalda kommunen si omsorgsteneste minst på eksisterande nivå. Behalde ordninga med omsorgsløn. Ivareta rørslehemma og eldre sine behov. Ha sikker og kort veg til sjukehus. Ha private tilrettelagde bustadar i sentrum. Ha tiltak som aukar rekrutteringa til omsorgsyrka. 5

6 ENERGI OG MILJØ Vik er ein stor kraftkommune, og Vik Senterparti er ein garantist for lokalt eigarskap. Skånsam vasskraftutbygging bør tillatast der det ligg til rette for det. Arbeidet med alternative energiformer og enøk-tiltak bør prioriterast høgt. ØKONOMI Den økonomiske handlefridomen er sterkt avgrensa av di me framleis må dekka inn underskot som fylgje av Terra saka. Senterpartiet vil arbeida for: God service til innbyggjarane. Ei effektiv kommunal drift med fokus på lovpålagde oppgåver. Forsvarleg vedlikehald av kommunale vegar og bygningar Gode interkommunale løysingar på områder der dette er tenleg. At kommunen skal vera ein trygg og god arbeidsgjevar. 6

7 1. OLAV TURVOLL Alder Vik (kum) 4. Marit Aafedt Fjærestad Alder Vik 2. MARIANNE BØTHUN Alder Fresvik (kum) 5. Ola Engum Alder Vik 3. Rune Lunde Alder Feios 6. Else Reksten Alder Vik 7

8 Vik Senterparti Kommunevallista Nr. Namn Fødd Poststad 1. OLAV TURVOLL Vik (kum) 2. MARIANNE BØTHUN Fresvik (kum) 3. Rune Lunde Feios 4. Marit Aafedt Fjærestad Vik 5. Ola Engum Vik 6. Else Reksten Vik 7. Tommy Halset Vangsnes 8. Olav J. Bøtun Fresvik 9. Astrid Olaug Nese Vik 10. Anders Vikøren Vik 11. Kari Johanna Bruland Dale Vik 12. Asbjørn Grindedal Feios 13. Odd Asbjørn Myrkaskog Vik 14. Gerd Marie Bystøl Vik 15. Thore Hopperstad Vangsnes 16. Anne Marie Kleven Vik 17. Leidulf Breili Fresvik Geir Olav Fretheim Vangsnes Vik Senterparti vil ynskje deg eit godt val! Vik Senterparti v/olav Turvoll leiar 6893 Vik i Sogn E-post: Mobil:

Rogaland Senterparti Fylkestingsprogram 2015-2019 #GRØNE BYAR #LEVANDE BYGDER #SMÅ FORSKJELLAR

Rogaland Senterparti Fylkestingsprogram 2015-2019 #GRØNE BYAR #LEVANDE BYGDER #SMÅ FORSKJELLAR Rogaland Senterparti Fylkestingsprogram 2015-2019 #GRØNE BYAR #LEVANDE BYGDER #SMÅ FORSKJELLAR 1.0 Grunnsyn Senterpartiet vil at Norge skal byggja framtida på vår nasjonale arv og vårt demokratiske styresett,

Detaljer

MÅLSETJING FRIDOM, LIKSKAP OG SOLIDARITET. Sogn og Fjordane Arbeidarparti Representantskapsmøte på Sogndal Hotell, Sogndal 6. nov 10.

MÅLSETJING FRIDOM, LIKSKAP OG SOLIDARITET. Sogn og Fjordane Arbeidarparti Representantskapsmøte på Sogndal Hotell, Sogndal 6. nov 10. Sogn og Fjordane Arbeidarparti Representantskapsmøte på Sogndal Hotell, Sogndal 6. nov 10. SAK 6/10: PROGRAM 2011-2014 Programnemnda sitt forslag: MÅLSETJING Sogn og Fjordane Arbeidarparti vil ha eit samfunn

Detaljer

Valprogram for Volda SV

Valprogram for Volda SV Valprogram for Volda SV Det handlar om Volda Vi tek kampen for eit varmt samfunn, for framtida og for likeverd Eit samfunn der menneske løyser problem i fellesskap er mogleg. Klasseskilje kan erstattast

Detaljer

Ulike menneske like sjansar. Program for Møre og Romsdal SV 2007 2011

Ulike menneske like sjansar. Program for Møre og Romsdal SV 2007 2011 Ulike menneske like sjansar Program for Møre og Romsdal SV 2007 2011 1. INNLEIING Sosialistisk Venstreparti (SV) arbeider for eit sosialistisk samfunn bygd på eit sterkt folkestyre, rettferdig fordeling

Detaljer

VÅGÅ ARBEIDERPARTI VALPROGRAM 2015-2019. Arbeiderpartiet.no FRÅ BYGDA FOR FOLKET

VÅGÅ ARBEIDERPARTI VALPROGRAM 2015-2019. Arbeiderpartiet.no FRÅ BYGDA FOR FOLKET VÅGÅ ARBEIDERPARTI VALPROGRAM 2015-2019 FRÅ BYGDA FOR FOLKET Arbeiderpartiet.no Frå bygda for folket Vågå Arbeiderparti meiner at vi har mykje å vera stolte over i Vågå. Vi er eit parti som har vilje til

Detaljer

Valavis for Fitjar Kommunestyre- og fylkestingsvalet måndag 14. september 2015

Valavis for Fitjar Kommunestyre- og fylkestingsvalet måndag 14. september 2015 Valavis for Fitjar Kommunestyre- og fylkestingsvalet måndag 14. september 2015 FOTO: STEIN ERIK GILJE 2 KOMMUNEVALET FITJAR 2015 INFORMASJON OM KOMMUNESTYRE- Generell informasjon om valet finn du på www.valg.no.

Detaljer

Kommuneplan for Eid kommune

Kommuneplan for Eid kommune Kommuneplan for Eid kommune 2005 2016 Del II Mål og strategiar Høyringsdokument Teknisk styre 23.08.05 1 Innhald DEL 2 MÅL OG STRATEGIDEL...4 1. VISJON OG STRATEGI...4 1.1 Visjon...4 1.2 Innsatsområde/Strategi...5

Detaljer

Folkestyre og rettferd for alle

Folkestyre og rettferd for alle Folkestyre og rettferd for alle SV er eit sosialistisk parti og det skal speglast att i alt arbeide vi vil gjere i Sogn og Fjordane dei komande åra. Sogn og Fjordane SV er for deg som set miljø, likskap,

Detaljer

1. SENTERPARTIETS VERDIGRUNNLAG 4 2. LANGSIKTIG FORVALTING 6

1. SENTERPARTIETS VERDIGRUNNLAG 4 2. LANGSIKTIG FORVALTING 6 1. SENTERPARTIETS VERDIGRUNNLAG 4 LANGSIKTIG FORVALTING SAMFUNNET BLIR BYGT NEDANFRÅ DEMOKRATISK FELLESSKAP I NASJONALSTATEN DELING AV SAMFUNNSGODE TA HEILE NOREG I BRUK 4 4 5 5 5 2. LANGSIKTIG FORVALTING

Detaljer

PÅ VEG MOT EIT BEREKRAFTIG SAMFUNN KOMMUNEPLAN FOR GOL 2008 2020 SAMFUNNSDELEN

PÅ VEG MOT EIT BEREKRAFTIG SAMFUNN KOMMUNEPLAN FOR GOL 2008 2020 SAMFUNNSDELEN PÅ VEG MOT EIT BEREKRAFTIG SAMFUNN KOMMUNEPLAN FOR GOL 2008 2020 SAMFUNNSDELEN side 2 av 60 INNHALD DEL 1 INNLEING. side Forord 5 Visjon og overordna mål 2020 7 Verdigrunnlag 9 Kulturarven 11 DEL 2. MÅL

Detaljer

Gode kår i alle år. Kjære veljar. Kommunal styring og økonomi. Gode bumiljø RADØY SENTERPARTI RADØY SENTERPARTI

Gode kår i alle år. Kjære veljar. Kommunal styring og økonomi. Gode bumiljø RADØY SENTERPARTI RADØY SENTERPARTI Kjære veljar Kommunen kjem tett innpå livet vårt på så mange område. Me har difor laga nokre overskrifter for ein del av desse. Det er ikkje plass nok til at me kan skriva om absolutt alt for alle, men

Detaljer

Luster kommune. Handsama: Formannskapet/kommuneplannemnda sitt framlegg 2. gongs handsaming

Luster kommune. Handsama: Formannskapet/kommuneplannemnda sitt framlegg 2. gongs handsaming Luster kommune Handsama: Formannskapet/kommuneplannemnda sitt framlegg 2. gongs handsaming Kommuneplanen - Samfunnsdelen - 2.gongs handsaming 04.06.2013 Innhaldsoversikt 1. Visjon... 2 2. Grunnleggjande

Detaljer

NÆRINGSPLAN FOR GOL KOMMUNE

NÆRINGSPLAN FOR GOL KOMMUNE Hallingdal NÆRINGSPLAN FOR GOL KOMMUNE 2014-2018 2014 U t k a s t f o r h ø y r i n g r e v i d e r t 2 2. 0 4 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMANDRAG... 3 1.1 ORGANISERING AV ARBEIDET... 3 1.2 BAKGRUNN FOR

Detaljer

Program for Finnøy Venstre 2015-2019

Program for Finnøy Venstre 2015-2019 Program for Finnøy Venstre 2015-2019 Kommunevalet 2015 1 INNLEIING Finnøy Venstre stillar i den føreståande perioden med ei god liste på 24 kandidatar. Det er me stolte av! Alle kandidatane har eit sterkt

Detaljer

KrF vil arbeide for at fylkeskommunen sin klimaplan skal vere rettleiande for andre regionale planar.

KrF vil arbeide for at fylkeskommunen sin klimaplan skal vere rettleiande for andre regionale planar. PROGRAM FYLKESTINGSVALET 2015 Føreståande fylkestingsval står om viktige val for alle oss som bur i Hordaland fylke. Programmet du har begynt å lese, presenterer dei saksfelta som fylkeskommunen har ansvar

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

Fylkeskommunen - meir makt til borgarane Ein Vestlandsregion

Fylkeskommunen - meir makt til borgarane Ein Vestlandsregion 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 Fylkeskommunen - meir makt til borgarane Ein Vestlandsregion Venstre meiner at fylkeskommunen skal erstattast av eit nytt folkevald regionalt nivå med færre, større og sterkare

Detaljer

Program Opplevingsnæringar Sogn og Fjordane. Retningslinjer for søknad om tilskot frå programmet 2009.

Program Opplevingsnæringar Sogn og Fjordane. Retningslinjer for søknad om tilskot frå programmet 2009. Program Opplevingsnæringar Sogn og Fjordane Retningslinjer for søknad om tilskot frå programmet 2009. Fylkesplanen 2005-2010 Program opplevingsnæringar - utlysing av midlar Program opplevingsnæringar er

Detaljer

Program for Vanylven Venstre

Program for Vanylven Venstre Program for Vanylven Venstre for perioden 2015-2019 Vi ynskjer oss: Liv i alle bygder Gunstige lån/tilskot til førstegongsetablerarar Tilrettelegging for tomteareal der folk vil bu Støtte entreprenørar

Detaljer

ARBEIDERPARTIET GJER DET SOM ER NØDVENDIG FOR AT ALLE SKAL HA DET BRA

ARBEIDERPARTIET GJER DET SOM ER NØDVENDIG FOR AT ALLE SKAL HA DET BRA Ein ny start for Os! VALPROGRAM Os Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2011-2015 ARBEIDERPARTIET GJER DET SOM ER NØDVENDIG FOR AT ALLE SKAL HA DET BRA DEN NYE OS-AVTALEN VALPROGRAM 2011-2015 VALPROGRAM

Detaljer

FYLKE OG BY - HAND I HAND!

FYLKE OG BY - HAND I HAND! FYLKE OG BY - HAND I HAND! Valprogram Hordaland Sosialistisk Venstreparti 2011-2015 VALPROGRAM HORDALAND SOSIALISTISK VENSTREPARTI 2011-2015 2 Forord 2 Vår tids oppgåver 4 Meir miljøvenleg transport og

Detaljer

ÅRGANG 68. Konfirmantane 2015 på tur til Dale kyrkje.

ÅRGANG 68. Konfirmantane 2015 på tur til Dale kyrkje. 1 ÅRGANG 68 NR. 02 AUGUST 2015 Konfirmantane 2015 på tur til Dale kyrkje. Ord til ettertanke Guds kjærleik er den samme «Ja, dette er kjærleiken, ikkje at vi har elska Gud, men at han har elska oss og

Detaljer

Sogn og Fjordane SV vil:

Sogn og Fjordane SV vil: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Ja til Sogn og Fjordane Fylkestingvalprogram for Sogn og Fjordane SV 2015 2019 Sogn

Detaljer

STRATEGI FOR SAMHANDLING MED FRIVILLIG SEKTOR

STRATEGI FOR SAMHANDLING MED FRIVILLIG SEKTOR SOGNDAL KOMMUNE Bli med på laget STRATEGI FOR SAMHANDLING MED FRIVILLIG SEKTOR Det skal vere enkelt å vere frivillig det skal vere enkelt å bruke frivillige Høyringsframlegg Høyringsfrist 19.11.12 0 INNHALD

Detaljer

4000-innbyggjarkommunen Etne. - Ein rapport om arbeid med aktiv folketalsutvikling i Etne Kommune

4000-innbyggjarkommunen Etne. - Ein rapport om arbeid med aktiv folketalsutvikling i Etne Kommune 4000-innbyggjarkommunen Etne - Ein rapport om arbeid med aktiv folketalsutvikling i Etne Kommune Etne United Bulystutvalet i Etne Kommune Sluttrapport, 10. Mars 2009 1 1 Føreord Denne rapporten representerer

Detaljer

Kommuneplan for Voss 2007 2018

Kommuneplan for Voss 2007 2018 Kommuneplan for Voss 2007 2018 Vedteken av Voss kommunestyre 29.03.2007 Voss - ein god stad for alle INNHALD 1. PLANGRUNNLAG OG PLANARBEID... 5 1.1. JURIDISK PLANGRUNNLAG... 5 1.2. PLANPERIODE... 5 1.3.

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir

Kvam herad. Sakspapir Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saknr Kvam heradsstyre 19.05.2015 035/15 Avgjerd av: Arkiv: N - 500 Arkivsaknr Saksh.: Nedkvitne, Jon Objekt: 13/678-26 Kommuneplanen sin samfunnsdel 2015-2030

Detaljer

Ål kommune. Strategisk Næringsplan 2013-2016. Foto: Heidi Oskam. Foto: Heidi Oskam

Ål kommune. Strategisk Næringsplan 2013-2016. Foto: Heidi Oskam. Foto: Heidi Oskam Ål kommune Foto: Heidi Oskam Strategisk Næringsplan 2013-2016 Foto: Heidi Oskam Vedteken i kommunestyret 15.11.2012 Innhald 1. Næringskommunen i Ål 1.1 Strategisk næringsplan 3 1.2 Kva er strategisk næringsplanlegging

Detaljer

Innspel frå administrasjonen

Innspel frå administrasjonen Kvinnherad kommune Innspel frå administrasjonen til ny kommuneplan, samfunnsdelen Verksemd for Samfunnsutvikling 21.12.2011 Innhald Barnehage... 3 Grunnskule... 5 Tiltak for familiar med små barn... 6

Detaljer

Alternativt budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015

Alternativt budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 Alternativt budsjett 2012 Økonomiplan 2012- NY FRAMGANG FOR BERGEN Innhaldsliste: Side : Samandrag 2 Budsjettvedtak 4 Byrådsleiar si avdeling 5 Byrådsavdeling for finans, konkurranse og eigarskap 6 Byrådsavdeling

Detaljer