2 Lover, forskrifter og andre regelverk. Konsekvenser av brudd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2 Lover, forskrifter og andre regelverk. Konsekvenser av brudd"

Transkript

1 2 Lover, forskrifter og andre regelverk. Konsekvenser av brudd Mål for kapitlet Du skal kjenne til og kunne finne fram i aktuelle lover, forskrifter og andre regelverk og kjenne til at lovbrudd kan få alvorlige konsekvenser. Hovedmomenter: det offentliges rolle og håndhevingsansvar og ulike reaksjonsformer vegtrafikkloven med tilhørende forskrifter bilansvarsloven med forskrift lov om pliktmessig avhold lov om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportloven) lov om vegfraktavtaler vilkår for transport med rutegående busstrafikk arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrift om systematisk arbeid innen helse, miljø og sikkerhet i virksomheter lov om ferie forskrift om bruk av arbeidsutstyr forskrift om pass utlendingslovens krav til visum lov om toll (tolloven)

2 24 Vegtransporten og samfunnet Det offentliges rolle Hvilke forhold tror du befordringsvedtektene regulerer? Et arbeidsforhold innebærer at noen betaler deg lønn for det arbeidet du utfører. Da kan det oppstå uenighet om størrelsen på lønna, når den skal utbetales, og hva det skal betales lønn for. Andre typiske konfliktområder er ferie og fritid. Derfor er det viktig at vi har regler som gir en ramme for virksomheten. Figur 2.1 Regelverket skaper forutsigbarhet i en kaotisk hverdag. Trafikken er en sosial arena der mange aktører samhandler. Da sier det seg selv at vi må ha regler som regulerer handlingene våre og skaper en viss forutsigbarhet i systemet. Det gir større sikkerhet og reduserer de skadevirkningene trafikk og transport har. Regelverket gjør det også lettere å fordele ansvar og skyld når uhellet først er ute. For godstransporten må det i tillegg være avtaler og regler som fastslår hvem som har rett til varen, hvem som skal erstatte når en uønsket situasjon oppstår, og hvilken dokumentasjon som skal følge varen. Innenfor persontransporten må det finnes tilsvarende regler dersom transportselskapet ikke holder sine forpliktelser. Disse reglene kalles befordringsvedtekter og er godkjent av Samferdselsdepartementet Selskapene kan tilpasse reglene til egen virksomhet, men uten at det går ut over passasjerenes rettigheter. Befordringsvedtektene skal være tilgjengelige for passasjerene ved oppslag e.l. Som du ser, er det viktig med lovmessige rammer som gjelder for alle. Da vet vi hva vi har å holde oss til, og vi får like vilkår for å drive transport eller annen næring. Før vi går nærmere inn på regelverket, kan det være på sin plass å prøve å plassere de mest relevante lovene inn i en transportkjede der det hele starter med bileierens adgang til yrket som transportør. Det er viktig å være klar over at samme lov kan ha betydning for flere forhold. Kjøre- og hviletidsforskriften regulerer blant annet hvor lenge sjåføren kan kjøre bilen, og pausene til sjåføren. Forskriftens artikkel 10 regulerer hvilke lønnssystemer som kan brukes. Her blir det satt forbud mot avlønning som setter trafikksikkerheten i fare. Det gjelder vanligvis lønnssystemer der lønna avhenger av hvor mye en kjører eller transporterer. I tabellen på neste side viser vi hvilken sammenheng de mest relevante bestemmelsene hører hjemme i. Noen bestemmelser blir kommentert videre utover i kapitlet. Vær oppmerksom på at Svalbard kan ha egne bestemmelser om transport av både passasjerer og gods som avviker fra bestemmelsene som gjelder for Fastlands-Norge.

3 2 Lover, forskrifter og andre regelverk. Konsekvenser av brudd 25 Hva som reguleres I hvilken lov/regel Vanlig betegnelse Adgang til yrket som transportør (løyvehaver) Adgang til yrket som sjåfør Lov om yrkestransport med motorvogn og fartøy av Forskrift om yrkestransport innenlands med motorvogn eller fartøy av Forskrift om trafikkopplæring og førerprøve m.m. av Rådsdirektiv 2003/59/EF Forskrift om internasjonal person- og godstransport samt kabotasje av Yrkestransportloven Yrkestransportforskriften Trafikkopplæringsforskriften (TOFF) Yrkessjåførdirektivet Arbeidsforholdet Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø av Arbeidsmiljøloven Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter av Forskrift om arbeidstid for sjåfører og andre innenfor vegtransport av Lov om ferie av Internkontrollforskriften Arbeidstidsforskriften Ferieloven Kjøring av kjøretøyet Vegtrafikklov av Vegtrafikkloven Ansvar ved bruk av kjøretøy og utstyr Grensepasseringer Forskrift om kjørende og gående trafikk av Forskrift om kjøre- og hviletid for vegtransport i EØS av Forskrift om gjennomføring av Europeisk avtale om kjøre- og hviletid mv. for mannskaper på kjøretøyer i internasjonal vegtransport (AETR) av Forskrift om bruk av kjøretøy av Forskrift om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr av Lov om ansvar for skade som motorvogner gjer av Forskrift om bruk av arbeidsutstyr av Forskrift om bruk av arbeidsmaskiner av Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her av Lov om toll av Internasjonale avtaler: CMR-konvesjonen Schengen-samarbeidet diverse bilaterale avtaler TIR-konvensjonen Trafikkreglene Forskrift om kjøre- og hviletid (om digitale skrivere) Kjøre- og hviletidsforskriften Bruksforskriften Kjøretøyforskriften Bilansvarsloven Arbeidsutstyrsforskriften Maskinforskriften Utlendingsloven Tolloven Lasten Lov om vegfraktavtaler av Vegfraktloven Forskrift om transport av levende dyr av Kong Kristian den femtes norske lov av Incoterms 2000 Godsspesifikke reguleringer Leveringsbetingelser Transport av farlig gods, (ADR), transport av lett bedervelige varer (ATP), transport av levende dyr Aktuelle lover i ulike deler av transportfasen Vi skal nå ta for oss noen av de mest aktuelle lovene og reglene. For å bli kjent med lovverket må du prøve å løse oppgavene bakerst i kapitlet.

4 26 Vegtransporten og samfunnet Europeisk rettsoppfatning Til tross for at Norge aldri var en del av Romerriket, er rettsreglene våre sterkt påvirket av romerretten. Et bærende prinsipp er frihet under ansvar. Norges medlemskap i det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) gjør at vi har forpliktelser overfor resten av Europa (EU). Forpliktelsene går blant annet ut på å bidra til å realisere de fire friheter (fri flyt av kapital, tjenester, mennesker og varer). Et viktig arbeid i den retningen er et felles lovverk. Innføringen av yrkessjåførdirektivet er et eksempel der bestemmelser fra EU blir gjort til norske regler. Slike regler får da en hjemmel i norsk lov. Yrkessjåførdirektivet er for eksempel hjemlet i vegtrafikkloven av , som omhandler kvalifikasjonskrav til yrkessjåfører. Kan du tenke deg flere områder innenfor transport der vi har et likelydende regelverk med EU? Noen transporter er unntatt fra loven og er dermed løyvefrie. Det gjelder transport med beltekjøretøy transport med traktor (ikke alle) bilberging og fjerning av feilparkerte kjøretøy (men annen transport som skjer med bergingsbil eller borttauingsbil, kan være løyvepliktig) transport av husholdningsavfall med kommunens egne biler transport av post utelukkende innenfor leveringsplikten til Posten Norge AS hotell og liknende virksomheters transport av egne overnattingsgjester transport av egne arbeidstakere til og fra arbeidsplassen ansatte innenfor helse- og omsorgssektoren når de transporterer personer til statens satser for kilometergodtgjøring transport av syke eller skadde personer med godkjent ambulanse transport av naboer eller kollegaer til og fra arbeid Adgang til yrket som transportør Yrkestransportloven Den som mot vederlag ønsker å drive transport av personer eller gods, skal ha løyve. Et løyve er en tillatelse som normalt gis for ti år. Se 27 i yrkestransportloven. Yrkestransportloven er myndighetenes overordnete verktøy for å regulere adgangen til yrket som transportør av personer eller gods på veg eller med fartøy mot vederlag. Transporten skjer mot vederlag når noen mottar godtgjøring for å utføre transporten. Merk deg at det ikke bare er kontanter som er godtgjøring eller vederlag. Alle motytelser som kan måles i penger, er å regne som godtgjøring. Figur 2.2 Yrkestransportloven

5 2 Lover, forskrifter og andre regelverk. Konsekvenser av brudd 27 Forskrift om yrkestransport innenlands med motorvogn eller fartøy av deler løyvene inn slik: løyve som gir rett til å drive godstransport med motorvogn med tillatt totalvekt over 3500 kg (godstransportløyve) løyve som gir innehaveren rett og plikt til å drive persontransport i rute med motorvogn eller fartøy (ruteløyve) løyve som gir innehaveren rett til å drive persontransport med motorvogn registrert for høyst åtte sitteplasser i tillegg til førersetet (selskapsvognløyve). Som selskapsvogn må en bare bruke eksklusivt materiell godkjent av løyvemyndigheten løyve som gir innehaveren rett til å drive persontransport med motorvogn utenfor rute registrert for over åtte personer i tillegg til førersetet (turvognløyve) løyve som gir innehaveren rett og plikt til å drive transport med motorvogn som er spesielt utformet og/eller utstyrt for transport for funksjonshemmede i samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser om tekniske krav til motorvogn som benyttes til løyvepliktig transport for funksjonshemmede (løyve for transport av funksjonshemmede) løyve som gir innehaveren rett og plikt til å drive transport utenfor rute med motorvogn registrert for høyst åtte sitteplasser i tillegg til førersetet (drosjeløyve, herunder reservedrosjeløyve). I særlige tilfeller kan løyvemyndigheten gi tillatelse til å drive drosjetransport med motorvogn registrert for høyst 16 sitteplasser i tillegg til førersetet Det er samferdselsmyndighetene i hvert fylke som utsteder løyvet. I søknaden må du dokumentere at du har tilstrekkelig faglig kompetanse, tilstrekkelig økonomisk evne og god vandel. Søknadsskjema finner du på fylkeskommunens nettsider. Legg merke til at du får rett til å drive transport med enkelte løyver, men at du ikke har noen plikt. Til for eksempel ruteløyvet er det knyttet en plikt til å drive transport. Her ser du at det er forskjell på løyvene. Hvorfor er det bare knyttet en rett til å drive transport til enkelte løyver, mens andre har en plikt? Tilstrekkelig faglig kompetanse vil si at du har tatt transportutdanning i videregående skole etter at Kunnskapsløftet trådte i kraft, eller har gjennomført en annen utdanning som er godkjent av departementet. I tillegg må du minst ha avlagt førerkortteorien for enten klasse D1 eller C1, alt etter hvilket løyve du søker. Du kan også bli realkompetansevurdert for løyvet. For å ha tilstrekkelig økonomisk evne må du stille en garanti på 9000 euro, som svarer til kr, for det første løyvet. Alle etterfølgende løyver innenfor samme kategori krever en garanti på 5000 euro, som svarer til kr. Myndighetene fastsetter en eurokurs for fem år om gangen, og fram til 2014 er 1 euro ¼ 8,4455 kr. Dette kan vanligvis ordnes gjennom et forsikringsselskap eller en bank. Du må heller ikke ha noe uoppgjort med skattemyndighetene. God vandel vil si at du ikke har vært straffet. Trafikkbøter kan i sin ytterste konsekvens få følger for muligheten din til å få løyve. Forenklete forelegg kommer derimot ikke inn i bøteregisteret og er uten betydning. Hva tror du er årsaken til at en må stille økonomisk garanti for å starte en transportforretning (ta ut et transportløyve)? Egentransporterklæring Når loven sier «den som vil drive transport», betyr det at transporten må ha et visst omfang før den er løyvepliktig. Det er ikke all næringsvirksomhet der det inngår lastebil eller buss, som regnes som

6 28 Vegtransporten og samfunnet Figur 2.3 Egentransport kan bare foregå på spesielle vilkår. transportforretning. Tenk deg entreprenører som driver virksomhet innenfor bygg og anlegg. De har ofte en lastebil som de frakter varene inn til bygget med, og rask og rot samt utstyr ut fra bygget. Slike entreprenører driver ikke transport, men transportvirksomheten inngår som et ledd i byggeaktiviteten. Da er det urimelig å kreve at de skal ha godstransportløyve. Dette er et eksempel på egentransport. Et gruveselskap som transporterer arbeidere inn og ut av gruva, driver heller ikke transport og er fritatt for persontransportløyve. Det samme gjelder for eksempel skoler som frakter elever mellom undervisningslokaler og treningsarenaer. En barnehageansatt hentet barna på veg til arbeidet sitt i barnehagen. Transporten ble utført uten vederlag. Etter hvert ønsket barnehagen å ta betalt for tjenesten, men ble da vurdert til å drive transport, og var dermed løyvepliktig. Anbud i rutetransporten Myndighetene kan legge lokal rutetransport ut på anbud. Dette er hjemlet i forskrift om anbud i lokal rutetransport av Med det mener vi at myndighetene spesifiserer hva de ønsker utført, og hvilken standard rutetilbudet skal ha, og ber så om tilbud fra transportselskapene. Transportstandarden kan for eksempel være hvor ofte tilbudet skal gis, hva slags materiell som skal brukes, miljøprofil og hvilke faglige kvaliteter de ansatte må ha. Myndighetene velger så det tilbudet som er gunstigst totalt sett. Pris er et element, men det betyr ikke nødvendigvis at selskapet med lavest pris blir valgt som leverandør. Dette er ikke å betrakte som tilskudd til transportbedriften, men som myndighetenes kjøp av transporttjenester. Når en tar i bruk anbud, knyttes løyvene til anbudet slik at utløpstidspunktet blir det samme for driftsavtalen som for løyvene.

7 2 Lover, forskrifter og andre regelverk. Konsekvenser av brudd 29 denne opplæringen vil du kunne utføre transport mot vederlag yrkestransport hvis du har kjøreseddel. Du kan lese mer om kjøreseddelen i kapittel 1. Figur 2.4 Anbud er mye brukt i kollektivtransporten. Diskuter om anbudsprinsippet har noe å si for de tilsatte sjåførene. Adgang til yrket som sjåfør De mest sentrale reglene som omhandler adgangen til sjåføryrket, er førerkortbestemmelsene og yrkessjåførdirektivet (forskrift om grunnutdanning og etterutdanning av yrkessjåfører). Forskrift om trafikkopplæring og førerprøve m.m. av regulerer hva du skal kunne for å ta førerprøven i den aktuelle klassen. Dette er likevel ikke tilstrekkelig til å utføre transportoppdrag mot vederlag. Rådsdirektiv 2003/59/EF (yrkessjåførdirektivet) er tatt inn i det norske lovverket gjennom yrkessjåførforskriften. Det er denne forskriften som tar for seg førerens yrkeskompetanse. Etter å ha gjennomgått Arbeidsforholdet Arbeidsforholdet reguleres i hovedsak av lov om arbeidervern og arbeidsmiljø av Loven kalles arbeidsmiljøloven, ofte forkortet AML. Sentrale bestemmelser i loven er pliktene i et arbeidsforhold ved ansettelse, under selve arbeidsforholdet og ved arbeidsforholdets opphør, og gjelder både arbeidstaker og arbeidsgiver. Loven setter også krav til et systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS) i bedriften, og hvordan dette arbeidet skal organiseres med verneombud osv. Det er utarbeidet egen forskrift som i detalj regulerer virksomhetenes internkontroll (internkontrollforskriften). I tillegg hjemler loven mange andre forskrifter som gjelder arbeidsforholdet. Arbeidsmiljøloven har bestemmelser for opphør av arbeidsforholdet. Det kan være at du sier opp stillingen din, eller at arbeidsgiveren ønsker å si deg opp. Permisjoner er et virkemiddel som kan brukes når arbeidsmengden i virksomheten er liten, og loven regulerer også hvordan dette skal skje. Et forhold som kan ramme en yrkessjåfør, er at førerkortet blir inndratt av ulike årsaker. I praksis vil da sjåføren kunne sies opp, siden vilkårene for ansettelse ikke lenger er til stede. Diskuter hvilke konsekvenser det kan få for sjåføren at førerkortet blir inndratt. Forskrift om arbeidstid for sjåfører og andre innenfor vegtransport av har hjemmel både i vegtrafikkloven og i arbeidsmiljøloven. Formålet med forskriften er å bedre sjåførenes fysiske og

8 30 Vegtransporten og samfunnet Figur 2.5 Som ansatt sjåfør er arbeidsforholdet regulert av arbeidsmiljøloven. psykiske arbeidsmiljø, bedre trafikksikkerheten og jevne ut konkurransevilkårene. Forskriften bruker begrepet arbeidstid, som omfatter kjøring, lasting og lossing, reingjøring, hjelp til passasjerer o.a. Forskriften fastlegger rammene for yrkessjåfører, og kjøre- og hviletid inngår i arbeidstida. En annen aktuell forskrift som virker inn på arbeidsforholdet, er forskrift om kjøre- og hviletid for vegtransport i EØS av Forskriften bruker begrepet kjøretid og definerer i klartekst hvor lenge sjåføren kan kjøre, og hvor mye han skal hvile innenfor gitte perioder. Forskriften setter også forbud mot lønnssystemer innenfor sjåføryrket Figur 2.6 Arbeidsmiljøloven

9 2 Lover, forskrifter og andre regelverk. Konsekvenser av brudd 31 kl Fri Lasting Venting Kjøring P Kjøring P Kjøring Lossing Fri som kan være til fare for trafikksikkerheten. Det kan dreie seg om ulike former for akkordavlønning, for eksempel lønn per tur, lønn per kubikkmeter eller tonn, lønn etter antall kjørte kilometer eller prosentvis lønn av bilens inntjening. Regler om kjøre- og hviletid kom i årene etter andre verdenskrig, som en følge av mange uforklarlige ulykker der tunge biler kjørte av vegen uten at noen årsak ble påvist. Antakelsen var at disse ulykkene for en stor del skyldtes at sjåføren sovnet mens han kjørte, og at det derfor var påkrevd med et strengt regelverk. Kjøre- og hviletidsbestemmelsene skal vi komme tilbake til i neste kapittel. Kjøring av kjøretøyet Vegtrafikkloven Vegtrafikkloven er selve grunnpilaren i norsk vegtrafikklovgivning og gjelder all trafikk med motorvogn og annen ferdsel på veger eller steder der det er alminnelig trafikk med motorvogn. 3 er grunnregelen for all trafikk. Her heter der at enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare. Motorvogn er definert som et kjøretøy drevet fram med motor. Lastebiler og busser er derfor motorvogner i lovens forstand. Arbeidsdag skjer gjennom forskrifter. En forskrift er en detaljert bestemmelse som bygger på en lovhjemmel. Trafikkreglene har sin lovhjemmel blant annet i vegtrafikkloven 4. Andre relevante forskrifter er forskrift om kjøre- og hviletid og forskrift om trafikkopplæring og førerprøve m.m. av Lov om vegfraktavtaler regulerer forholdet mellom partene i en transport. Partene er normalt avsenderen som leverer godset til forsendelse, fraktføreren som gjennomfører transporten av godset, og mottakeren som skal ha godset. Forskrift om kjørende og gående trafikk av er bedre kjent under betegnelsen trafikkreglene. Som kjent regulerer de forholdet mellom ulike trafikanter og trafikantgrupper. Disse reglene er hjemlet i vegtrafikkloven. kl Figur 2.7 Arbeidsdagen består av mer enn bare kjøring. Vegtrafikkloven er en fullmaktslov. Det vil si at loven gir departementet rett til å komme med mer detaljerte bestemmelser i forskrifter. Årsaken er at lover og lovendringer har en omstendelig saksgang som tar lang tid. Endringer i loven kan da bli foreldet før loven er satt ut i livet. Myndighetene må derfor ha en mulighet til å kunne treffe tiltak raskere, og det Figur 2.8 Vegtrafikkloven

10 32 Vegtransporten og samfunnet Figur 2.9 Bruk av arbeidsutstyr som dette påbygget krever opplæring. Bilen og særlig de tunge kjøretøyene er maskiner som kan forårsake stor skade. Eieren er objektivt ansvarlig for skade som bilen hans gjør på annen person eller ting. Med objektivt ansvar mener vi at eieren kan være erstatningsansvarlig selv om han ikke er skyld i skaden. For eksempel kan en påkjørt få erstatning selv om bilføreren ikke kan lastes for uhellet. Slik må det være siden den påkjørte kan lide unødig på grunn av hendingen. Det er den obligatoriske trafikkforsikringen som sikrer erstatning til trafikkoffer. Pliktmessig avhold Det kreves større aktsomhet i forhold til alkohol av yrkessjåfører enn av vanlige billister. Loven om pliktmessig avhold ble i februar 2012 avløst av en ny 22b i vegtrafikkloven, der det heter at i tjenestetida eller åtte timer før den begynner, skal yrkessjåføren ikke nyte alkohol eller annet berusende middel. Bruk av arbeidsutstyr og maskiner Forskriftene om bruk av arbeidsutstyr og bruk av arbeidsmaskiner setter som nevnt krav til at du må ha opplæring i bruken av alle typer arbeidsutstyr. Det har hendt at sjåfører er blitt bedt om dokumentasjon på at de har fått opplæring i bruken av det aktuelle utstyret, for eksempel bakløfter, krok eller annet. Noen blir frustrerte når de blir avkrevd dokumentasjon på opplæring i utstyr de kanskje har brukt i en årrekke.

11 2 Lover, forskrifter og andre regelverk. Konsekvenser av brudd 33 Grensepasseringer Å transportere varer eller personer til og fra utlandet kan sette nye og annerledes krav til sjåføren. Etter at Norge ble medlem av EØS, er grensepasseringene blitt enklere. Særlig når det gjelder persontransporten, har Schengen-samarbeidet lettet arbeidet. I EU og EØS-området er det nå passfrihet, og dermed kan vi reise innenfor hele området uten pass. Vi må likevel kunne identifisere oss. Et førerkort kan fungere som et ID-bevis, men passet brukes også i dag siden det er en identifikasjon som alle kjenner, og som er akseptert. Skal vi reise utenfor Schengen-området, er det passplikt, og enkelte land krever også visum. Visum kan vanligvis skaffes ved innreise til landene, men noen land krever at dette er ordnet på forhånd. Når det gjelder vegtransporten, er Russland og Hviterussland de landene der visum er mest aktuelt. Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her av regulerer hvem som skal ha adgang til Norge. Loven er restriktiv, og medvirkning til illegal innvandring er straffbart. Figur 2.10 Visum kreves av enkelte land utenfor Schengen-området. Ved internasjonal transport kreves det i tillegg til løyvedokumentet en fellesskapstillatelse. Det er en tillatelse til å drive transport innenfor EU. Skal transporten foregå utenfor EU, kan det være nødvendig å innhente tillatelse til å transportere i landet. Slik tillatelse gis av Samferdselsdepartementet eller av noen de har gitt fullmakt. For godstransporten er papirarbeidet i tilknytning til lasten også blitt enklere. Det skyldes i første rekke at EU og det indre markedet har overflødiggjort mange dokumenter som tidligere var i bruk. Danske sjåfører har hevdet at de sparer seks timers kjøretid til Frankrike sammenliknet med tida før EU ble dannet. Utenfor EU og EØS-området gjelder andre bestemmelser for transporten. Innen EU brukes i dag et felles dokument for innførsel, transittering og eksport av varer. Lov om toll av regulerer hvordan vi skal forholde oss når lasten er ufortollet gods. Når et transportmiddel er ankommet fra utlandet, plikter føreren i samsvar med gjeldende forskrifter snarest mulig å melde fra til tollvesenet om ankomsten. Sjåføren plikter å legge fram de dokumentene og opplysningene som til enhver tid kan kreves etter gjeldende forskrifter. Transportavtaler Kong Kristian den femtes norske lov av 1687 er en lov vi ikke hører om så ofte, men deler av loven gjelder like fullt også i dag. Fritt oversatt fra lovens femte bok kapittel 1 heter det at det som er lovet, skal Figur 2.11 Grensepassering

12 34 Vegtransporten og samfunnet etterkommes. Det vil si at en skal holde det en lover, og en muntlig avtale er like bindende som en skriftlig. Dette kan komme til å gjelde for transportavtaler som bekreftes av et fraktbrev. I kapittel 8 heter det at den som oppbevarer gods som tilhører en annen (f.eks. ved transport), plikter å passe på godset som om det var hans eget. For godsbilsjåføren innebærer det at godset skal behandles som om det var hans eget. Denne loven får du mer inngående kjennskap til i modulen om godstransport. Lov om vegfraktavtaler av er en annen lov som regulerer forholdet mellom partene i en fraktavtale. Partene i en fraktavtale er vanligvis avsender: den som leverer godset for transport fraktfører: den som tar på seg og utfører oppdraget. En transportkjede kan bestå av flere fraktførere, eller det kan være en fraktfører som ikke har egne transportmidler (f.eks. Schenker) mottaker: den som mottar godset og kvitterer for det på fraktbrevet En fraktavtale er en avtale mellom den som har råderetten over godset, og fraktføreren. Fraktføreren kan være firmaet du arbeider i, eller firmaet som du utfører transporten for. Partene kan avtale det som måtte passe, men ikke noe som er til skade for mottakeren av godset. Avtalen inneholder bestemmelser om godstype, antall, vekt, tilstand, hvor og når det skal lastes og leveres, og andre relevante ting for transporten. Denne loven får du inngående kunnskap om dersom du velger godstransport. Hva er det naturlig å avtale ved transport av for eksempel grønnsaker? Kontroll og reaksjon Et bærende prinsipp i norsk og vestlig rettspleie er at overtredelse av gjeldende lover og forskrifter ikke skal lønne seg. Det skal derfor være umulig å høste gevinst ved å begå lovbrudd. Når et lovbrudd først har skjedd, skal straffen stå i forhold til overtredelsen. Ved brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene er det ekstra store bøter, noe vi skal komme tilbake til i neste kapittel. Brudd på løyvebestemmelsene En reaksjon på overtredelse av bestemmelser kan være at myndighetene inndrar løyvet, slik at en mister tillatelsen til å drive transport. Det kan skje i tilfeller der transportmidlet (lastebilen, bussen eller drosja) har vært brukt til ulovlig transport, for eksempel til å smugle personer eller gods, transport uten at pålagte skatter og avgifter er betalt, osv. Ellers skal overtredelse av bestemmelsene i yrkestransportloven straffes med bøter. Figur 2.12 Vegfraktloven Ved egentransport skal kontrolløren gis tilgang til godset for kontroll. Kontrolløren

13 2 Lover, forskrifter og andre regelverk. Konsekvenser av brudd 35 skal blant annet kontrollere at eierforholdet til godset kommer inn under bestemmelsene om egentransport. Ved egentransport skal sjåføren enten eie bilen eller være ansatt i bedriften som driver egentransporten, og virksomheten skal enten eie, leie eller lease lastebilen. Du må vise fram egentransporterklæringen eller legge fram løyvedokument for riktig løyvekategori. For buss i rute kreves det turvognløyvedokument i original sammen med kopi av ruteløyvet. Dersom løyvehaveren/transportøren ikke er oppført som eier eller leietaker i vognkortet, må en vise fram kopi av leie- eller leasingavtale, slik at det framgår at løyvehaveren/ transportøren har disposisjonsrett over bilen. Ved mislighold kan kontrollmyndigheten kreve at godset blir lesset av, ta beslag i kjøretøyet og gi bøter. Figur 2.13 Å nekte medvirkning til alkotest fører til to års inndragning av førerkortet. Overtredelse av vegtrafikklovgivningen Overtredelse av bestemmelsene i vegtrafikklovgivningen straffes etter vegtrafikkloven 31 med bøter eller fengsel i inntil ett år, dersom forholdet ikke kommer inn under strengere straffebud. Ved straffeutmåling i forbindelse med overtredelse av 22 om kjøring i beruset tilstand tar en hensyn til graden av beruselse. Det vanlige er ubetinget fengsel og bot ved en promille over 1,5. I tillegg blir førerkortet inndratt, og sjåføren får ikke mulighet til å utøve yrket sitt. Inndragning av førerkortet er ellers vanlig også ved andre alvorlige forhold. Konsekvensen av å miste retten til å føre bil, og dermed også yrket, går mye lenger enn det reint økonomiske. Mange vil oppleve problemer i forhold til sine omgivelser og går inn i depresjoner. Det kan i sin tur føre til at det sosiale nettverket bryter sammen, for eksempel ekteskapsbrudd, samboerforhold som går i oppløsning, osv. Andre overtredelser Oppstår det skade ved bruk av for eksempel arbeidsredskap, kan forholdet komme inn under arbeidsmiljøloven. Det samme gjelder ulovlig bruk av gaffeltruck, kran osv., feil ansettelse, manglende arbeidskontrakt, dårlig internkontoll og usaklig oppsigelse. Men som oftest er det den som er ansvarlig for forholdet, som rammes av lovverket. I sin ytterste konsekvens kan øverste toppleder bli dømt dersom et lovbrudd skjer i forbindelse med for eksempel lasting av personer eller gods. Strafferammen etter arbeidsmiljøloven er bøter eller fengsel i inntil to år når overtredelsen skjer under særlig skjerpende omstendigheter. Ved transport av personer og gods er det gjerne befordringsvedtektene og lov om vegfraktavtaler som gjelder. I befordringsvedtektene heter det at transportøren ikke er ansvarlig for tap av eller skade på gjenstander som tas med fraktfritt,

14 36 Vegtransporten og samfunnet med mindre det kan påvises forsettlig eller grov uaktsomhet fra betjeningens side. Selskapsansvaret er ellers regulert gjennom bilansvarsloven av For reisegods som det er betalt godtgjøring for, er transportøren ansvarlig for tap eller skade som rammer godset fra det blir brakt i bussen og fram til bestemmelsesstedet. Dette gjelder likevel ikke dersom tapet eller skaden skyldes feil eller forsømmelse fra den reisende som har med seg godset. Ved fastsetting av erstatningens størrelse gjelder vegfraktloven av Loven begrenser erstatningen ved innenlands transport til 17 SDR («special drawing rights», en internasjonal valutaenhet som er kursnotert på linje med annen valuta) for hvert kilogram bruttovekt av det tapte godset. Ved internasjonal transport er det maksimale erstatningsbeløpet 8,33 SDR for hvert kilogram bruttovekt. Forutsetningen er at fraktføreren har vist skyld, og for å være skyldfri må han bevise sin uskyld. Dette kalles omvendt bevisbyrde, og fraktføreren beviser sin uskyld ved at fraktbrevet er undertegnet uten merknad. Derfor er fraktbrevet et verdipapir som du må behandle deretter. Merk deg at godset ikke er transportforsikret gjennom fraktførerens ansvar. Egen transportforsikring bør tegnes. Hva tror du kan gjøres dersom du mottar gods som du har mistanke om kan være skadd? Ved overtredelse av tolloven er strafferammen bøter eller fengsel inntil seks måneder. Medvirkning til overtredelse er også straffbart, og uaktsomhet fritar heller ikke for straff. Ved internasjonal persontransport kan dette skape problemer for sjåføren som frakter passasjerenes bagasje. I tillegg til straff kan det settes i verk forvaltningsmessige tiltak, for eksempel inndragning av løyvet og beslaglegging av kjøretøyet. Oppgaver Oppgavene bør løses i grupper. Dere avgjør selv om spørsmålet er rettet mot gods- eller persontransport. Oppsøk gjerne bedrifter og bruk Internett til å finne aktuelt stoff som belyser spørsmålene. 2.1 Diskuter situasjoner du har opplevd eller kjenner til, der du mener tunge kjøretøy bryter trafikkreglene. Finn fram til aktuelle bestemmelser som regulerer forholdet. 2.2 Finn fram til de kravene som settes til personer som vil ta ut transportløyve for persontransport eller godstransport. 2.3 Diskuter hva 3 i vegtrafikkloven av betyr for en fører av tyngre kjøretøy.

RETNINGSLINJER FOR KONTROLL ETTER YRKESTRANSPORTLOVEN

RETNINGSLINJER FOR KONTROLL ETTER YRKESTRANSPORTLOVEN SAMFERDSELSDEPARTEMENTET RETNINGSLINJER FOR KONTROLL ETTER YRKESTRANSPORTLOVEN 1. Kontrollmyndighet 2. Kontrollens omfang 3. Lovens utgangspunkt 4. Norske transportører 4.1. Løyvedokument 4.1.1. Ruteløyve

Detaljer

NLF. Utekontroll tunge kjøretøy. Tømmerseminar. Oslo, 6. 7. februar 2015. Arnfinn Eriksen VD

NLF. Utekontroll tunge kjøretøy. Tømmerseminar. Oslo, 6. 7. februar 2015. Arnfinn Eriksen VD NLF Tømmerseminar Oslo, 6. 7. februar 2015 Utekontroll tunge kjøretøy Arnfinn Eriksen VD Svv s policy for trafikkontroll Utekontroll tunge kjøretøy Et grunnleggende mål for Svv s trafikkontroller er at

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen Likelydende brev Se vedlagt liste Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Richard Muskaug - 22073466 2008/087841-001 20.05.2008

Detaljer

KJØRE OG HVILETID I ET ØKONOMISK PERSPEKTIV

KJØRE OG HVILETID I ET ØKONOMISK PERSPEKTIV KJØRE OG HVILETID I ET ØKONOMISK PERSPEKTIV Om yrkessjåførens og transportfirmaets forhold til kjøre- og hviletid Per Haukeberg, langtransportsjåfør emeritus Høgskolen i Nord-Trøndelag Norges eneste trafikklærerutdanning

Detaljer

Kvalitet i taxinæringen Kompetanseheving for taxisjåfører

Kvalitet i taxinæringen Kompetanseheving for taxisjåfører Kvalitet i taxinæringen Kompetanseheving for taxisjåfører Hicham El Houssaini Trafikant- og kjøretøyavdelingen Vegdirektoratet 29.10.2014 Kompetanseheving for taxisjåfører Statens vegvesen satt i gang

Detaljer

Etter- og videreutdanning av yrkessjåfører. MEF Region Sørvest Transportkompetanse Haugesund AS Svein Ove Vetrhus Daglig leder

Etter- og videreutdanning av yrkessjåfører. MEF Region Sørvest Transportkompetanse Haugesund AS Svein Ove Vetrhus Daglig leder Etter- og videreutdanning av yrkessjåfører MEF Region Sørvest Transportkompetanse Haugesund AS Daglig leder Norges ledende selskap innfor opplæring og oppfølgning av norske transportbedrifter Presentasjon

Detaljer

Dagkurs. Vi viser til hyggelig henvendelse vedrørende førerkort klasse C og/eller D, og inviterer deg med dette til neste dagkurs som starter:

Dagkurs. Vi viser til hyggelig henvendelse vedrørende førerkort klasse C og/eller D, og inviterer deg med dette til neste dagkurs som starter: Romerike Buss og Trailerskole AS Pb. 41, Dyrskueveien - 2041 Kløfta Telefon: 63 94 35 80 Faks: 63 98 03 85 Mail: post@rbt.as Web: www.rbt.as Foretaksregisteret: 989 004 115 Dagkurs Vi viser til hyggelig

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD Vedtatt NORMALREGLEMENT Den formelle bakgrunn for fastsettelse av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven 14-16 til 14-20. Der heter det at partene i den

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV DROSJELØYVER OG OPPRETTELSE AV SENTRALER

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV DROSJELØYVER OG OPPRETTELSE AV SENTRALER 2011 RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV DROSJELØYVER OG OPPRETTELSE AV SENTRALER Vestfold fylkeskommune Regionalavdelingen 10.01.2011 INNHOLD Kap.I Generelt 1 Myndighet/delegasjon 2 Formål Kap.II Virkeområde

Detaljer

Dagkurs. Vi viser til hyggelig henvendelse vedrørende førerkort klasse C1 og /eller D1, og inviterer deg med dette til neste dagkurs som starter:

Dagkurs. Vi viser til hyggelig henvendelse vedrørende førerkort klasse C1 og /eller D1, og inviterer deg med dette til neste dagkurs som starter: Romerike Buss og Trailerskole AS Pb. 41,Dyrskueveien - 2040 Kløfta Telefon: 63 94 35 80 Faks: 63 98 03 85 Foretaksregisteret: 989 004 115 Mail.: post@rbt.as Web.: www.rbt.as Foretaksregisteret: 989 004

Detaljer

Trygg Trafikks utvalg av Havarikommisjonens arbeidsrelaterte tilrådinger. - Status og lukningsvedtak

Trygg Trafikks utvalg av Havarikommisjonens arbeidsrelaterte tilrådinger. - Status og lukningsvedtak Trygg Trafikks utvalg av Havarikommisjonens arbeidsrelaterte tilrådinger - Status og lukningsvedtak Riksvei 44 ved Sirevåg i Hå, 15. september 2005 (VEI rapport 2007/01) Sikkerhetstilråding VEI nr. 2007/01T:

Detaljer

KVELDSKURS KLASSE C/D. Vi viser til hyggelig henvendelse vedrørende førerkort klasse C/D, og inviterer deg med dette til neste kveldskurs som starter:

KVELDSKURS KLASSE C/D. Vi viser til hyggelig henvendelse vedrørende førerkort klasse C/D, og inviterer deg med dette til neste kveldskurs som starter: Romerike Buss og Trailerskole AS Pb 41, Dyrskueveien 2041 Kløfta Telefon: 63 94 35 80 Mailadr: post@rbt.as Web: www.rbt.as Foretaksregisteret: 989 004 115 KVELDSKURS KLASSE C/D Vi viser til hyggelig henvendelse

Detaljer

Læreplan i yrkessjåførfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i yrkessjåførfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i yrkessjåførfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 2. juli 2014 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift 19. desember 2003 nr. 1660 om tap av retten til å føre motorvogn mv. (tapsforskriften) kapittel 3 og kapittel 10

Forslag til endringer i forskrift 19. desember 2003 nr. 1660 om tap av retten til å føre motorvogn mv. (tapsforskriften) kapittel 3 og kapittel 10 Forslag til endringer i forskrift 19. desember 2003 nr. 1660 om tap av retten til å føre motorvogn mv. (tapsforskriften) kapittel 3 og kapittel 10 Kapittel 3. Fastsettelse av tap av førerett som følge

Detaljer

Kjøre- og hviletid. Bestemmelser og veiledning for godstransport på vei. Desember 2011

Kjøre- og hviletid. Bestemmelser og veiledning for godstransport på vei. Desember 2011 Kjøre- og hviletid Bestemmelser og veiledning for godstransport på vei. Desember 2011 Kjøre- og hviletidbestemmelser og veiledning. 3. utgave. Desember 2011. Norges lastebileier-forbund (NLF), med tillatelse

Detaljer

Yrkessjåførkompetanse Etterutdanning

Yrkessjåførkompetanse Etterutdanning Yrkessjåførkompetanse Etterutdanning Kjetil Dahlen firmapost-ost@vegvesen.no Landsdekkende YSK Renovasjonskonferansen 15. mars 2011 Innhold Grunnlaget for direktivet Hovedmål for etterutdanning Godkjenning

Detaljer

KVELDSKURS KLASSE C1/D1

KVELDSKURS KLASSE C1/D1 Romerike Buss og Trailerskole AS Pb 41, Dyrskueveien 2041 Kløfta Telefon: 63 94 35 80 Mailadr: post@rbt.as Web: www.rbt.as Foretaksregisteret: 989 004 115 KVELDSKURS KLASSE C1/D1 Vi viser til hyggelig

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD

ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD Vedtatt i Kirkelig fellesråd 13.11.2008 1 OMFANG Reglementer gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jf. Hovedtariffavtalen kap.

Detaljer

Ifølge liste 15/57 19.02.2015. Deres ref Vår ref Dato

Ifølge liste 15/57 19.02.2015. Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/57 19.02.2015 Redegjørelse av regelverket for avvikskjøring - NSBs innleie av utenlandske busselskaper ved togstans Samferdselsdepartementet har mottatt brev fra

Detaljer

Kjøre og hviletid blandet kjøring og innarbeidningsordninger

Kjøre og hviletid blandet kjøring og innarbeidningsordninger Kjøre og hviletid blandet kjøring og innarbeidningsordninger Robert Aksnes, advokat Advokatfirmaet AAHP DA NLF advokatene ra@aahp.no- ra@lastebil.no www.aahp.no AAHP DA - NLF-ADVOKATENE Aksnes, Robert,

Detaljer

Vogntog, kjøreatferd og kjøretøytilstand Betydningen av sjåførens arbeidssituasjon og rammebetingelser i næringen

Vogntog, kjøreatferd og kjøretøytilstand Betydningen av sjåførens arbeidssituasjon og rammebetingelser i næringen TØI rapport 468/1999 Forfattere: Arild Ragnøy, Fridulv Sagberg Oslo 1999, 92 sider Sammendrag: Vogntog, kjøreatferd og kjøretøytilstand Betydningen av sjåførens arbeidssituasjon og rammebetingelser i næringen

Detaljer

Husarbeid, tilsyn og pleie i privat arbeidsgivers hjem eller hushold

Husarbeid, tilsyn og pleie i privat arbeidsgivers hjem eller hushold Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 572 Forskrift om Husarbeid, tilsyn og pleie i privat arbeidsgivers hjem eller hushold Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt ved Kronprinsregentens resolusjon 5. juli

Detaljer

Trinn 1 Trafikalt grunnkurs

Trinn 1 Trafikalt grunnkurs Forord 7 Trinn 1 Trafikalt grunnkurs Mål for trinn 1 trafikalt grunnkurs Etter å ha gjennomført trinn 1 skal du ha det grunnlaget som er nødvendig for å ha godt utbytte av videre opplæring ha så god forståelse

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE

ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE Vedtatt av administrasjonsutvalget, sak 0013/03, 05.06.04 Arbeidsreglement vedtatt i adm.utv. 05.06.2003 sak 0013/03 ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE Vår ref. Arkivkode

Detaljer

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1.

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1. Arbeidsreglement Den formelle bakgrunn for utarbeidelsen av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven. Det heter i 70 at partene i den enkelte virksomhet skal fastsette reglement ved skriftlig avtale.

Detaljer

Programområde for transport og logistikk - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for transport og logistikk - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for transport og logistikk - Læreplan i felles programfag Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 2. juli 2014 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Del 1: Alminnelige bestemmelser

Del 1: Alminnelige bestemmelser Del 1: Alminnelige bestemmelser 33 1.1 Hva er riktig når det gjelder strukturen i ADR-boka? a) Bilagene A og B er delt inn i ni deler. b) Hver del er delt inn i kapitler. c) Hvert kapittel er delt inn

Detaljer

Høring - endring av yrkestransportforskriften; gjennomføring av vegpakken i norsk rett, og endringer i løyveordningen og løyveperioden.

Høring - endring av yrkestransportforskriften; gjennomføring av vegpakken i norsk rett, og endringer i løyveordningen og løyveperioden. Notat Høring - endring av yrkestransportforskriften; gjennomføring av vegpakken i norsk rett, og endringer i løyveordningen og løyveperioden. Vedlagt følger utkast til endringer i forskrift av 26. mars

Detaljer

Innst. S. nr. 192. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Dokument nr. 8:46 (2007-2008)

Innst. S. nr. 192. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Dokument nr. 8:46 (2007-2008) Innst. S. nr. 192 (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Dokument nr. 8:46 (2007-2008) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om representantforslag

Detaljer

Høringsfrist: 30. september

Høringsfrist: 30. september Vedlegg 2 Forslag til endring av utrykningsforskriften Høring om forslag til endring av forskrift om krav til opplæring, prøve og kompetanse for utrykningskjøring (utrykningsforskriften) Høringsfrist:

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

Transportvilkår for reisende med taxi

Transportvilkår for reisende med taxi Transportvilkår for reisende med taxi Utarbeidet av Norges Taxiforbund 2000 1 Transportvilkårenes anvendelse 2 Bestilling av taxi 3 Bruk av holdeplass. Fortrinnsrett til taxi. 4 Praiing utenom holdeplass.

Detaljer

Samhandlingsmøter i virksomheten Godt samarbeid i form av jevnlige møter med vernetjenesten og tillitsvalgt er i seg selv forebyggende.

Samhandlingsmøter i virksomheten Godt samarbeid i form av jevnlige møter med vernetjenesten og tillitsvalgt er i seg selv forebyggende. VEILEDER FOR HÅNDTERING AV PERSONALSAKER 1. Innledning God ledelse, en sunn og åpen organisasjonskultur basert på en ryddig organisering og fornuftig fordeling av arbeidsoppgaver, vil normalt kunne forebygge

Detaljer

Høring - forslag til forskrift om krav til bruk av elektronisk betalingsenhet i motorvogner

Høring - forslag til forskrift om krav til bruk av elektronisk betalingsenhet i motorvogner Byrådssak 1326 /14 Høring - forslag til forskrift om krav til bruk av elektronisk betalingsenhet i motorvogner NIHO ESARK-03-201400030-212 Hva saken gjelder: Samferdselsdepartementet har ved brev datert

Detaljer

[02.04.12] ARBEIDSREGLEMENT PERSONAL. Storfjord kommune

[02.04.12] ARBEIDSREGLEMENT PERSONAL. Storfjord kommune [02.04.12] PERSONAL Arbeidsreglement for ENDRINGSKONTROLL Rev./dato Avsnitt Beskrivelse av endring Referanse 1. DEFINISJON Med kommune menes i dette reglement kommune, fylkeskommune, interkommunalt foretak.

Detaljer

WHEN TIME MATTERS FAKTURA IMPORT / EKSPORT. Vår faktura sendes deg så snart som mulig etter en transport sammen med tolldeklarasjonen.

WHEN TIME MATTERS FAKTURA IMPORT / EKSPORT. Vår faktura sendes deg så snart som mulig etter en transport sammen med tolldeklarasjonen. IMPORT / EKSPORT NORTRAIL Norsk Trailer Express AS håndterer import- og eksportforsendelser mellom Norge og Skandinavia / Europa for øvrig. På de fleste land har vi 2-3 avganger i uken, både import/eksport.

Detaljer

Arbeid som utføres i arbeidstakers hjem

Arbeid som utføres i arbeidstakers hjem Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 571 Forskrift om Arbeid som utføres i arbeidstakers hjem Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt ved Kronprinsregentens resolusjon 5. juli 2002, nr. 715. Endret ved

Detaljer

Utdrag fra Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Innhold

Utdrag fra Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Innhold Utdrag fra Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Innhold Innhold... 1 Kapittel 2. Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter... 2 2-1.Arbeidsgivers plikter... 2 2-3.Arbeidstakers medvirkningsplikt...

Detaljer

Tromsø kommune informerer om:

Tromsø kommune informerer om: Tromsø kommune informerer om: RØYKFRIE SERVERINGSSTEDER Endringer i lov om vern mot tobaksskader fra 1.juni 2004 *** v/ Eskild Freibu Juridisk rådgiver Tromsø kommune *** Rica Ishavshotell den 29.april

Detaljer

NOR/308R1100.00T OJ L 304/08, p. 63-69

NOR/308R1100.00T OJ L 304/08, p. 63-69 NOR/308R1100.00T OJ L 304/08, p. 63-69 REGULATION (EC) No 1100/2008 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 22 October 2008 on the elimination of controls performed at the frontiers of Member

Detaljer

Norsk utgave. Arbeidsmiljøloven. for alle. Best.nr. 584-NO. Arbeidstilsynet

Norsk utgave. Arbeidsmiljøloven. for alle. Best.nr. 584-NO. Arbeidstilsynet Norsk utgave Arbeidsmiljøloven for alle Best.nr. 584-NO Arbeidstilsynet Arbeidsmiljøloven Arbeidsmiljøloven skal sikre trygge tilsettingsforhold, et sikkert arbeidsmiljø og en meningsfylt arbeidssituasjon

Detaljer

Bemanningsforetak Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 4. juni 2008 nr. 541. Sist endret 19. desember 2008 nr. 1475.

Bemanningsforetak Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 4. juni 2008 nr. 541. Sist endret 19. desember 2008 nr. 1475. Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 594 Forskrift om Bemanningsforetak Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 4. juni 2008 nr. 541. Sist endret 19. desember 2008 nr. 1475. Utgitt januar 2009

Detaljer

bestevenn av viking hvis du har bil

bestevenn av viking hvis du har bil bestevenn av viking hvis du har bil Ingenting er verre enn å stå i veikanten og vente på hjelp som aldri kommer. Det er ikke bare irriterende, det kan også i noen tilfeller utgjøre fare for deg og andre

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE Lebesby kommune Vedtatt i Administrasjonsutvalget den 29.05.07 sak 05/712 Ansvarlig for dokument: Kontorleder 1 ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE

Detaljer

Transportvilkår for Loadmaster AS org nr. 994 235 524 og Oslofrakt AS org nr. 939 318 909

Transportvilkår for Loadmaster AS org nr. 994 235 524 og Oslofrakt AS org nr. 939 318 909 1. Omfang Transportvilkår for Loadmaster AS org nr. 994 235 524 og Oslofrakt AS org nr. 939 318 909 Alle oppdrag som Loadmaster Oslofrakt utfører er regulert av Lov om Vegfraktavtaler og NSAB2000 (Nordisk

Detaljer

Velkommen til TRAFIKALT GRUNNKURS

Velkommen til TRAFIKALT GRUNNKURS Velkommen til TRAFIKALT GRUNNKURS Lykke til med førerkort antena1wheel.mpeg antena1wheel.mpeg 2 Regler og informasjon Kontaktskjema for skolen Skolens regler for kjøretimer og avbestilling m.m. Kursets

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE 1 Definisjoner Med kommune menes i dette reglement Levanger

Detaljer

NLF. Sikring av last

NLF. Sikring av last NLF Tømmerseminar Oslo, 6. 7. februar 2015 Sikring av last Arne Larsen Island VD Vegtrafikklovens 3.Grunnregler for trafikk. Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan

Detaljer

s.1 av 6 Trafikkskolens navn og org. nr.

s.1 av 6 Trafikkskolens navn og org. nr. s.1 av 6 Eksempel: Arbeidsreglement Trafikkskolens navn og org. nr. 1. Tilsetting Trafikklærer tilsettes og sies opp av trafikkskolens styre eller etter fullmakt av faglig/daglig leder. Ved tilsetting

Detaljer

Renovasjonskonferansen 15.-16. mars 2011 Krav til ståplass på renovasjonskjøretøy

Renovasjonskonferansen 15.-16. mars 2011 Krav til ståplass på renovasjonskjøretøy Renovasjonskonferansen 15.-16. mars 2011 Krav til ståplass på renovasjonskjøretøy Arbeidstilsynet Midt-Norge ved Kay Ivan Gården Rovik og Yngvild Svarva Nielsen Arbeidstilsynet Krav til ståplass på renovasjonskjøretøy

Detaljer

DRØMME, VÅGE, SKAPE. VEILEDER - Innføring og bruk av alkolås i kommersielle kjøretøy

DRØMME, VÅGE, SKAPE. VEILEDER - Innføring og bruk av alkolås i kommersielle kjøretøy DRØMME, VÅGE, SKAPE VEILEDER - Innføring og bruk av alkolås i kommersielle kjøretøy Innledning Alkolås er en teknisk innretning som sørger for at et motorkjøretøy ikke kan startes eller settes i bevegelse

Detaljer

Helse og førerett hva sier lover og forskrifter? Helse og førerett hva sier lover og forskrifter? Helse og førerett hva sier lover og forskrifter?

Helse og førerett hva sier lover og forskrifter? Helse og førerett hva sier lover og forskrifter? Helse og førerett hva sier lover og forskrifter? Helse og førerett hva sier lover og forskrifter? Helse og førerett hva sier lover og forskrifter? Helse og førerett hva sier lover og forskrifter? Helse og førerett hva sier lover og forskrifter? Kan legen

Detaljer

Identitetskort (id-kort) på bygge- og anleggsplasser

Identitetskort (id-kort) på bygge- og anleggsplasser Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 589 Forskrift om Identitetskort (id-kort) på bygge- og anleggsplasser Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 30. mars 2007

Detaljer

Høringsbrev om endringer i læreplan for Vg2 transport og logistikk og læreplan for Vg3/opplæring i bedrift for yrkessjåfør.

Høringsbrev om endringer i læreplan for Vg2 transport og logistikk og læreplan for Vg3/opplæring i bedrift for yrkessjåfør. Vår saksbehandler: Unni Teien Epost: ute@udir.no Tlf: 23 30 14 40 / 41 76 15 74 Vår dato: 20.2.2014 Deres dato: Vår referanse: 2012/6853 Deres referanse: Høringsbrev om endringer i læreplan for Vg2 transport

Detaljer

Ved giroforsendelse må korrekt informasjon i fraktbrevet eller elektronisk fraktbrevmelding fremkomme.

Ved giroforsendelse må korrekt informasjon i fraktbrevet eller elektronisk fraktbrevmelding fremkomme. Transportvilkår 1. Omfang Alle oppdrag som AS Moss Transportforum utfører er regulert av Lov om Vegfraktavtaler og NSAB2000 (Nordisk Speditørforbunds Alminnelige Bestemmelser). Transportvilkårene definert

Detaljer

MELDING FRA FISKERIDIRKETØREN J.52

MELDING FRA FISKERIDIRKETØREN J.52 Fiskeridirektøren Bergen, den 9.2.67 MELDING FRA FISKERIDIRKETØREN J.52 Bestemmelse av l.lo.66 om nye konsesjonsvilkår for fiske ~!!~S~~~~JS~r~r!----------------------------------------- Ved kongelig resolusjon

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-01358-A, (sak nr. 2009/499), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-01358-A, (sak nr. 2009/499), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 29. juni 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-01358-A, (sak nr. 2009/499), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat

Detaljer

Innst. O. nr. 36. (2005-2006) Innstilling til Odelstinget fra justiskomiteen. Ot.prp. nr. 39 (2005-2006)

Innst. O. nr. 36. (2005-2006) Innstilling til Odelstinget fra justiskomiteen. Ot.prp. nr. 39 (2005-2006) Innst. O. nr. 36 (2005-2006) Innstilling til Odelstinget fra justiskomiteen Ot.prp. nr. 39 (2005-2006) Innstilling fra justiskomiteen om lov om endringer i vegtrafikkloven og jernbaneloven m.m. (avholdsplikt

Detaljer

Sanksjoner herunder straffansvar. Copyright 2009 Foyen All Rights Reserved.

Sanksjoner herunder straffansvar. Copyright 2009 Foyen All Rights Reserved. Sanksjoner herunder straffansvar Sanksjoner for brudd på regelverket Straffansvar bøter og fengsel, Personlig straffansvar Straffeansvar for bedriften Privatrettslige sanksjoner mislighold av kontrakt

Detaljer

LOV 1989-06-16 nr 65: Lov om yrkesskadeforsikring. INNHOLD. Lov om yrkesskadeforsikring.

LOV 1989-06-16 nr 65: Lov om yrkesskadeforsikring. INNHOLD. Lov om yrkesskadeforsikring. LOV 1989-06-16 nr 65: Lov om yrkesskadeforsikring. INNHOLD Lov om yrkesskadeforsikring. Kapittel 1. Lovens virkeområde, definisjoner. 1. Lovens virkeområde. 2. Definisjoner. Kapittel 2. Yrkesskadeforsikring.

Detaljer

Transportvilkår. For utenlandstransporter kreves (gjengitt fra VFL 9):

Transportvilkår. For utenlandstransporter kreves (gjengitt fra VFL 9): Transportvilkår 1. Omfang Alle oppdrag som Ontime Logistics Norge AS (Ontime Logistics) utfører er regulert av Lov om Vegfraktavtaler (VFL) og NSAB2000 (Nordisk Speditørforbunds Alminnelige Bestemmelser).

Detaljer

3. Attestasjon for tollbehandling. Rapportering til tollvesenet om

3. Attestasjon for tollbehandling. Rapportering til tollvesenet om Registreringsfritak enduro/trialsykler Fra : Vegdirektoratet Til: Statens vegvesen Vegkontorene 906.0/232 NA-RUNDSKRIV NR. 97/14 Registreringsordning for lisensierte trial- og enduromotorsykler 1. Innledning

Detaljer

Friluftsliv rundt vassdragsanlegg: Sikkerhetskrav, ansvarssubjekter, erstatning og straff Advokat Jens F Naas-Bibow

Friluftsliv rundt vassdragsanlegg: Sikkerhetskrav, ansvarssubjekter, erstatning og straff Advokat Jens F Naas-Bibow Friluftsliv rundt vassdragsanlegg: Sikkerhetskrav, ansvarssubjekter, erstatning og straff Advokat Jens F Naas-Bibow Energi Norges temadag, 25. januar 2010 www.thommessen.no Målsetning Et forsvarlig sikkerhetsnivå

Detaljer

SPISEPAUSE INKLUDERT I ARBEIDSTIDEN OG FLEKSTID VAKTMESTERE OG ANDRE ANSATTE

SPISEPAUSE INKLUDERT I ARBEIDSTIDEN OG FLEKSTID VAKTMESTERE OG ANDRE ANSATTE Dok.id.: 1.2.2.1.9.4 Spisepause for vaktmestere og andre Utgave: 1 Skrevet av: Trine Hennig Gjelder fra: 31.03.06 Godkjent av: Fylkesrådet Dok.type: Sidenr: 1 av 5 SPISEPAUSE INKLUDERT I ARBEIDSTIDEN OG

Detaljer

Bruk av AutoPASS-brikker for å kontrollere og redusere ulovlig kabotasje

Bruk av AutoPASS-brikker for å kontrollere og redusere ulovlig kabotasje Transport & Logistikk 2015 Bruk av AutoPASS-brikker for å kontrollere og redusere ulovlig kabotasje Trond Foss Seniorrådgiver SINTEF Transportforskning 1 Kabotasje Kabotasje er nasjonal transport mot vederlag

Detaljer

Bestemmelser og veiledning august 2007

Bestemmelser og veiledning august 2007 Kjøreog hviletid Bestemmelser og veiledning august 2007 Kjøre- og hviletid - bestemmelser og veiledning. 1. utgave august 2007. Norges Lastebileier-Forbund (NLF), med tillatelse fra International Transport

Detaljer

Arbeidstilsynets transportsatsning 2015-2016

Arbeidstilsynets transportsatsning 2015-2016 Versjonsdato 20.4.2015 1 Strategisk plan for 2013-2016 Innsatsen skal først og fremst rettes mot de næringer og virksomheter hvor vi vet at risikoen for arbeidsrelaterte helseskader er størst Transportbransjen

Detaljer

Nettvett. hvordan unngå mobbing på nett. www.utdanningsforbundet.no

Nettvett. hvordan unngå mobbing på nett. www.utdanningsforbundet.no Nettvett hvordan unngå mobbing på nett www.utdanningsforbundet.no 1 Om nettvett Internett har åpnet for store muligheter for informasjonsinnhenting og kommuni k asjonsutveksling. Men nettet har også gjort

Detaljer

VIRKNINGER AV ALLMENNGJØRINGSVEDTAKET FOR GODSTRANSPORT

VIRKNINGER AV ALLMENNGJØRINGSVEDTAKET FOR GODSTRANSPORT NOTAT Til: Fra: Kopi: Dato: 22.6.2015 Sak: Tariffnemda og Arbeidstilsynet NHO Logistikk og Transport VIRKNINGER AV ALLMENNGJØRINGSVEDTAKET FOR GODSTRANSPORT Notatet oppsummerer med at Norske lastebilselskaper

Detaljer

KTF. 23. Januar 2013 Bjørn Lerstad Arbeidstilsynet Midt-Norge. Arbeidstilsynet

KTF. 23. Januar 2013 Bjørn Lerstad Arbeidstilsynet Midt-Norge. Arbeidstilsynet KTF 23. Januar 2013 Bjørn Lerstad Midt-Norge KTF møte 23. januar 2013 Satsingsområde 2013 Revisjoner mm Fagbrev kompetansebevis Arbeidsmiljøforskriftene Utkast til nye retningslinjer for dispensasjon for

Detaljer

Ansattes bruk av arbeidsgivers bil skatteregler ved bruk i tjenesten og privat

Ansattes bruk av arbeidsgivers bil skatteregler ved bruk i tjenesten og privat Ansattes bruk av arbeidsgivers bil skatteregler ved bruk i tjenesten og privat BDO AS v/advokat Anne Mette Torjussen 27.03.2014 Agenda Gjennomgang av skattereglene knyttet til ansattes bruk av arbeidsgivers

Detaljer

SØNDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT. Uskikkede sjåfører hvordan. hindre at de ferdes på. vegen? Trafikk-koordinator Henning Skau

SØNDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT. Uskikkede sjåfører hvordan. hindre at de ferdes på. vegen? Trafikk-koordinator Henning Skau Uskikkede sjåfører hvordan hindre at de ferdes på vegen? Trafikk-koordinator Henning Skau TRYGGHET OG TILGJENGELIGHET 0-visjonen Vi har en visjon om null drepte og hardt skadde i Norge. Dette oppnås ved:

Detaljer

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Kort og godt: En klubb er som arbeidsgiver underlagt de samme forpliktelser etter arbeidsmiljøloven som alle andre arbeidsgivere. Arbeidsmiljøloven gjelder for

Detaljer

Søknad om drosjeløyve

Søknad om drosjeløyve Søknad om drosjeløyve Merk: Uriktige opplysninger, unnlatelse av å besvare samtlige spørsmål eller manglende attestasjon kan medføre at søknaden ikke blir behandlet, eller at gitt løyve kan bli tilbakekalt.

Detaljer

Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten

Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten 1. Innledning Denne kontrakten regulerer de alminnelige kontraktsrettslige forhold

Detaljer

EGENVURDERINGSSKJEMA FOR BEDRIFTSDEL YRKESSJÅFØRFAGET.

EGENVURDERINGSSKJEMA FOR BEDRIFTSDEL YRKESSJÅFØRFAGET. EGENVURDERINGSSKJEMA FOR BEDRIFTSDEL YRKESSJÅFØRFAGET. Navn:. Adresse:.... Tlf:.. Beskrivelse av hovedområdene Planlegging og drift Hovedområdet omfatter hvordan en transportbedrift er organisert. Videre

Detaljer

Standard arbeidsavtale i Fundamentering AS

Standard arbeidsavtale i Fundamentering AS Skriftlig arbeidsavtale i henhold til arbeidsmiljølovens 14-5. BEDRIFT: Fundamentering AS Løvåsmyra 4 7072 HEIMDAL. Tlf.: 73 82 26 30 ARBEIDSTAKER: Navn: Adresse: Postnr.: Telefon: Personnr.: E-post :

Detaljer

Fagdager 5. og 6.11.2014. Arbeidstilsynet 1

Fagdager 5. og 6.11.2014. Arbeidstilsynet 1 Fagdager 5. og 6.11.2014 1 Magne Kristensen, seniorinspektør/faginspektør sosial dumping Tlf: 915 40 868 magne.kristensen@arbeidstilsynet.no www.arbeidstilsynet.no 2 Tema i dag: Litt om Lover og forskrifter

Detaljer

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011 Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse Innhold 1 GENERELLE KRAV TIL UTFØRELSEN... 3 2 LOVER, FORSKRIFTER OG ENKELTVEDTAK... 3 3 KOMMUNIKASJON/VARSLING...

Detaljer

Retningslinjer og prinsipper for Namsos kommunes bevillingspolitikk, 2008-2012

Retningslinjer og prinsipper for Namsos kommunes bevillingspolitikk, 2008-2012 Retningslinjer og prinsipper for Namsos kommunes bevillingspolitikk, 2008-2012 Vedtatt av Namsos kommunestyre 29.5.2008 1. Innledning Det påligger så vel bevillingsinnehavere og det offentlige et stort

Detaljer

TS FORUM VÅRSEMINAR 2014. ER VI PROFFE NOK SOM ARBEIDSGIVERE? Utfordringer til de som tror de har alt på stell

TS FORUM VÅRSEMINAR 2014. ER VI PROFFE NOK SOM ARBEIDSGIVERE? Utfordringer til de som tror de har alt på stell TS FORUM VÅRSEMINAR 2014 ER VI PROFFE NOK SOM ARBEIDSGIVERE? Utfordringer til de som tror de har alt på stell v/advokat Robert Aksnes NLF- ADVOKATENE ra@nlfadvokatene.no NLF-ADVOKATENE Aksnes, Robert,

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR AS NIPRO NORD-ODAL. (har sin hjemmel i Arbeidsmiljølovens 14-16.)

ARBEIDSREGLEMENT FOR AS NIPRO NORD-ODAL. (har sin hjemmel i Arbeidsmiljølovens 14-16.) ARBEIDSREGLEMENT FOR AS NIPRO NORD-ODAL (har sin hjemmel i Arbeidsmiljølovens 14-16.) Gyldig fra: 01.02.2009 Revisjon: 1.1 Godkjenningsdato: 01.02.2009 Godkjent av: For FLT: Vidar Pedersen.../... For Fellesforbundet:

Detaljer

Arbeidsreglement. Arbeidsreglement er, etter forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte, fastsatt ved skriftlig avtale.

Arbeidsreglement. Arbeidsreglement er, etter forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte, fastsatt ved skriftlig avtale. Arbeidsreglement Arbeidsreglement er, etter forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte, fastsatt ved skriftlig avtale. Vedtatt av administrerende direktør 31. april 2002 1. Formål

Detaljer

Nye arbeidsmiljøforskrifter

Nye arbeidsmiljøforskrifter Nye HMS forskrifter Nye arbeidsmiljøforskrifter Del 3 Organisering, ledelse og medvirkning, nye arbeidsmiljøforskrifter 2013, Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Bestilling 701 Fastsatt av

Detaljer

Økende konkurranse i godstransport hva betyr det for sikkerheten?

Økende konkurranse i godstransport hva betyr det for sikkerheten? Internasjonalisering av godstransporten i Norge Q5 20.10. kl. 10:50. Økende konkurranse i godstransport hva betyr det for sikkerheten? Av Einar Spurkeland Schenker AS 2 Logistikk- og transportkjeden vår

Detaljer

De som jobbet og døde på veien. Torkel Bjørnskau Trygg Trafikks årskonferanse, 7. april 2014

De som jobbet og døde på veien. Torkel Bjørnskau Trygg Trafikks årskonferanse, 7. april 2014 De som jobbet og døde på veien Torkel Bjørnskau Trygg Trafikks årskonferanse, 7. april 2014 Bakgrunn TØI Rapport 1269/2013: UAG-data 2005-2011 10 SHT-rapporter Intervjuer Ross Phillips, Tor-Olav Nævestad

Detaljer

Tungbilopplæringen status og veien videre Jan E. Isachsen og Lennart Garnes, Vegdirektoratet

Tungbilopplæringen status og veien videre Jan E. Isachsen og Lennart Garnes, Vegdirektoratet Sal D Tungbilopplæringen status og veien videre Jan E. Isachsen og Lennart Garnes, Vegdirektoratet Forum for trafikkpedagogikk Tungbilopplæring status og veien videre Jan Edv. Isachsen Lennart Garnes Trafikantseksjonen

Detaljer

Trafikkulykker ved kjøring i arbeid - en kartlegging og analyse av medvirkende faktorer

Trafikkulykker ved kjøring i arbeid - en kartlegging og analyse av medvirkende faktorer Sammendrag: Trafikkulykker ved kjøring i arbeid - en kartlegging og analyse av medvirkende faktorer TØI rapport 1269/2013 Tor-Olav Nævestad og Ross Owen Phillips Oslo 2013, 92 sider Denne rapporten gjengir

Detaljer

Veien til førerkort. Trinn 1: Trafikalt grunnkurs. Øvelseskjøring

Veien til førerkort. Trinn 1: Trafikalt grunnkurs. Øvelseskjøring Veien til førerkort Dagens føreropplæring har fire trinn og avsluttes etter oppkjøring. Skal resultatet bli bra, bør du sette av minst 100 timer til øvelseskjøring. Det fremste målet med føreropplæringen

Detaljer

Innst. 170 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Sammendrag. Prop. 45 L (2014 2015)

Innst. 170 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Sammendrag. Prop. 45 L (2014 2015) Innst. 170 L (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Prop. 45 L (2014 2015) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om endringer i vegtrafikkloven (tilbakeholdsrett

Detaljer

Hallkontroll. M2, M3, N2, N3, O3 og O4

Hallkontroll. M2, M3, N2, N3, O3 og O4 Hallkontroll M2, M3, N2, N3, O3 og O4 Bruktimport, EF-typegodkjente kjøretøy hele kjøretøyet (samme praksis som før den nye forskriften tredde i kraft) (Dersom kun chassis er typegodkjent, se: Bruktimport,

Detaljer

Til 3 Med fastpris menes en på forhånd bestemt pris for en bestemt strekning, for eksempel fra Oslo Lufthavn Gardermoen til Oslo sentrum.

Til 3 Med fastpris menes en på forhånd bestemt pris for en bestemt strekning, for eksempel fra Oslo Lufthavn Gardermoen til Oslo sentrum. Merknader til de enkelte bestemmelser Til 1 Forskriften kapittel 1 gjelder i utgangspunktet all løyvepliktig drosjetransport med motorvogn, det vil si også drosjetransport utført av aktører stasjonert

Detaljer

Arbeidsulykker i trafikken Hvordan skjer de? Hvordan kan arbeidsgiver forebygge? Knut Elkjær Arbeidstilsynet

Arbeidsulykker i trafikken Hvordan skjer de? Hvordan kan arbeidsgiver forebygge? Knut Elkjær Arbeidstilsynet Arbeidsulykker i trafikken Hvordan skjer de? Hvordan kan arbeidsgiver forebygge? Vegtrafikkloven Ansvar for sjåfør og arbeidsgiver Legger stor vekt på sjåførens ansvar Arbeidsmiljøloven Arbeidsgiver har

Detaljer

Taleflytvansker og arbeidslivet

Taleflytvansker og arbeidslivet Taleflytvansker og arbeidslivet Ikke alle med taleflytvansker møter forståelse i arbeidslivet, og finner det vanskelig å få utnyttet kompetansen sin. Norsk Interesseforening for Stamme(NIFS) har samlet

Detaljer

Forskrift om periodisk kontroll og utekontroll av kjøretøy. Kapittel 1 - Felles bestemmelser

Forskrift om periodisk kontroll og utekontroll av kjøretøy. Kapittel 1 - Felles bestemmelser Forskrift om periodisk kontroll og utekontroll av kjøretøy. Fastsatt av Samferdselsdepartementet 8. august 2002 med hjemmel i vegtrafikklov av 18. juni 1965 nr. 4 19 annet ledd og 43. Jf. EØS-avtalen vedlegg

Detaljer

Tittel: Prosedyre for bruk av HI/Rederiavdelingens lastebil

Tittel: Prosedyre for bruk av HI/Rederiavdelingens lastebil Tittel: Prosedyre for bruk av HI/Rederiavdelingens lastebil 1. Hensikt Denne prosedyren for bruk av HI/Rederiavdelingens lastebil har til hensikt å sikre riktig bruk av bil og laste/losseutstyr for å begrense

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen Se vedlagte høringsliste Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Anette Hauge - 22073857 2010/087172-005 09/1206 28.11.2011

Detaljer

Varsling er å si i fra/melde om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen.

Varsling er å si i fra/melde om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Rutiner for varsling 1. Innledning Varsling er å si i fra/melde om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Nye lovbestemmelser om varsling trådte i kraft 1. januar 2007. Bestemmelsene lovfester retten

Detaljer

Innhold Kapittel 1 Innledende bestemmelser Kapittel 2 Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Kapittel 3 Virkemidler i arbeidsmiljøarbeidet

Innhold Kapittel 1 Innledende bestemmelser Kapittel 2 Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Kapittel 3 Virkemidler i arbeidsmiljøarbeidet Innhold Kapittel 1 Innledende bestemmelser.............................. 13 Innledning til kapittel 1: Innledende bestemmelser. Tillitsvalgtbegrepet og representativitetskravet..........................

Detaljer