Kommunal informasjonsavis for kommunene Frei og Kristiansund Nr. 1 - Februar årgang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunal informasjonsavis for kommunene Frei og Kristiansund Nr. 1 - Februar - 2006-3. årgang"

Transkript

1 Kommunal informasjonsavis for kommunene Frei og Kristiansund Nr. 1 - Februar årgang 7. trinn presenterer Frei skole.

2 Fellesnemndas medlemmer I Kommunen vår i 2006 vil vi gi en kort presentasjon av fellesnemndas medlemmer. Våre spørsmål var: Navn; Yrke; Politisk parti; Politisk erfaring; Hvilke tre saker synes du er viktigst i forbindelse med vår kommunesammenslåing? Her er svarene vi fikk: Per Harald Kvalvik Salgssjef hos Ramvik AS Arbeiderpartiet Engasjert i skolepolitikk, Ellers ganske fersk i gamet, men har engasjementet i blodet. 1: At alle skal føle seg hjemme i ny-kommunen 2: At man skal dra nytte av et enda tettere samarbeid 3: At våre barn skal få gode oppvekstvilkår i gode skoler Astrid-Iren Brevik Avdelingsleder Høyre Andre periode i bystyret, medlem i driftsutvalg og oljeutvalg, div. styreverv. 1. Det viktigste er en god off. sektor med sterke velferdstjenester. 2. Bedre politisk samordning i målet om en bærekraftig utvikling slik at ny-kommunen blir en viktig drivkraft for hele Nordmøre. 3. For å oppnå dette, viktig å lytte til både ansatte og innbyggere når den nye kommunen skapes. Bjarne Storfold Elde Personalsjef (Nordmøre Energiverk AS) Arbeiderpartiet Nå: medlem i bystyret, driftsutvalget, Fellesnemnda, PAU, nestleder i adm.utvalget, sekretær i Kristiansund Arbeiderparti. Før: Medlem i bystyret, medlem i formannskapet, medlem i kulturstyret, nestleder i skolestyret, nestleder i Administrasjonsutvalget, medlem i høgskolestyret for Møre og Romsdal, leder i Nordlandet AUF, leder i Kristiansund Arbeiderparti, leder i Møre og Romsdal AUF, styremedlem Møre og Romsdal AP, landsstyremedlem AUF, vara til Stortinget 1. Å etablere en service- og resultatorientert kommune 2. Fortsatt satsing på lokal næringsutvikling; der nykommunens muligheter tas aktivt i bruk 3. Utvikling og profilering av kulturlivet; som næring, underholdning og fritidsaktivitet Klaus Dalseth Driftssjef Senterpartiet 2. periode i Frei kommunestyre, vara Leder Klientutvalget, Skatteutvalget. Styreleder Frei Trygdeboliger i inneværende periode. 1. vara til Formannskapet. 1. Tjenesteyting 2. Oppvekstmiljø 3. Arealforvaltning Roger Hagen Selger Fremskrittspartiet Formann i Kristiansund FrP. Medlem i bystyreret og utviklingsutvalget. Medlem i FrP siden slutten av -80 tallet. Tidl. formann i Grünerløkka/Sofienberg FrP, Formann i Oslo FpU, medlem av fylkesstyret i Oslo FrP. Sekretær i Sørum FrP. 1. At skatte og avgiftsnivået holdes så lavt som mulig. 2. At kommunen er til for innbyggerne og ikke omvendt. 3. Bidra til at veksten i kommunen fortsetter! Om fellesnemndas oppgaver I forbindelse med kommunesammenslåing er fellesnemnda er et lovpålagt politiske utvalg som skal planlegge prosjektet, samordne og forberede iverksetting av sammenslåingen. Fellesnemnda velges av og blant medlemmene i kommunestyrene. Antall representanter fra hver kommune skal i følge inndelingsloven, avspeile innbyggertallet. Kristiansund og Frei har i fellesskap søkt om unntak fra dette for å oppnå likeverdig representasjon. Søknaden ble imøtekommet og i følge den kongelige resolusjonen skal fellesnemnda bestå av elleve medlemmer fra Frei og elleve medlemmer fra Kristiansund. Intensjonen med fellesnemnda er å få en smidig organisering av arbeidet med kommunesammenslutningen. Inndelingsloven åpner i utgangspunktet for å gi fellesnemnda store fullmakter, men det er kommunestyrene som bestemmer hvor store fullmakter de vil gi. I tiden fram til kommunesammenslåingen vil fellesnemnda i økende grad spille en sentral rolle. Her er de 22 faste medlemmene av fellesnemnda Dagfinn Ripnes, Steinar Berge, Anne Grete Holmen, Gerhard Sæther, Astrid-Iren Brevik, Maritta Ohrstrand, Klaus Dalseth, Bernhard Lillevik, Roger Hagen, Steve Runar Kalvøy, Anette Thomsen, Joachim Røsandhaug, Ellinor Røsandhaug, Nora K. Wårle, Per Kristian Øyen, Kirsten Skaret Gulla, Bjarne S. Elde, Per Kvalvik, Astrid Dyrnes, Olaf Torvik, Margareth Reitan, Per Erik Bentz.

3 Kommunen vår Kommunen vår er et informasjonsblad som gis ut i forbindelse med den vedtatte sammenslåingen av Frei kommune og Kristiansund kommune. Den formelle sammenslåingen finner sted 1. januar i Den nye kommunen skal hete Kristiansund. Kommunen vår har fem utgivelser pr. år, med informasjon om arbeidet med sammenslåingen og generell informasjon fra begge kommuner. Utgiver Kristiansund kommune og Frei kommune Ansvarlige redaktører Karl Kjetil Skuseth, utviklingssjef i Frei Just Ingebrigtsen, kommunalsjef i Kristiansund Redaksjon Annette Gundersen Rigmor Holten Petter Ingeberg Just Ingebrigtsen Karl Kjetil Skuseth Anders A. Vik Sekretariat, layout og montasje Trykk Holm Grafiske AS Distribusjon Norpost, Kristiansund Distribueres til alle husstander i Kristiansund og Frei Utgivelser i 2006 Nr. 1/2006 Februar Nr. 2/2006 April Nr. 3/2006 Juni Nr. 4/2006 September Nr. 5/2006 November Design av magasinhode Ramvikdesign.no Et hakk nærmere Arbeidet med sammenslåingen av våre to kommuner har nå akselerert et hakk. I kommuneadministrasjonene merker vi at det stadig er litt mer tid som går med til dette arbeidet. Tendensen vil nok fortsette, og det er kanskje ikke så rart. Det er to relativt store organisasjoner som skal sammenkobles, det er mange koblingsstykker og vi ønsker at jobben skal gjøres skikkelig. Det er for tiden 17 grupper som arbeider med sammenslåing av de ulike delene av kommunenes gjøremål. Arbeidet omfatter alt fra sammenslåing av bibliotekene, som er relativt små enheter, til sammenslåing av helse og sosialtjenestene som utgjør en stor del av kommunenes tjenestetilbud. Arbeidsgruppene består av representanter fra ledelse, ansatte og tillitsvalgte. Enkelte tiltak, eksempelvis fagadministrasjon av barnehagene og grunnskolen, er allerede slått sammen. Det arbeides for at de fleste tiltakene skal være helt eller delvis sammenslått før 1. januar i I tillegg til sammenslåing av de ulike delene av den kommunale virksomheten, er det også en gruppe som arbeider med forslag til politisk og administrativ organisering av nykommunen. Arbeidsgruppen er relativt stor, og består av politikere fra alle parti, representanter fra administrasjonen og tillitsvalgte. Gruppen har laget et grovforslag til administrativ struktur som behandles av fellesnemnda 16. februar, og deretter av kommunestyrene. I grove trekk foreslås det en tilpasset videreføring av den organiseringen som både Kristiansund og Frei har i dag. Det foreslås det en administrativ struktur med en rådmann, fire kommunalsjefer, en personalseksjon, en økonomiseksjon, en utviklingsseksjon, og et antall enheter som omfatter kommunens tjenestetilbud. Av hensyn til det videre arbeid med sammenslåingen og en hensiktsmessig løpende drift av dagens kommuner, er det viktig at den administrative organiseringen av nye Kristiansund blir bestemt så raskt som mulig. Arbeidsgruppen har også laget en foreløpig skisse til politisk organisering. Det videre arbeidet med dette planlegges slik at fellesnemnda kan behandle saken i møte 4. mai. En annen arbeidsgruppe arbeider med utvelgelse av pensjonsleverandør for de ansatte i den nye kommunen. Frei har i dag en leverandør og Kristiansund har en annen. En ny arbeidsgruppe, bestående av politikere, representanter fra administrasjonen og tillitsvalgte er under oppnevnt for å se på bruken av administrasjonsbygg. Vi har blant annet to rådhus og flere andre bygg som i dag brukes som administrasjonsbygg. Arbeidsgruppen skal se nærmere på det behov som den nye kommunen har, og komme med konkrete forslag. En av forutsetningene for gruppens arbeid er at begge rådhusene fortsatt skal brukes. Gruppens forslag skal politisk behandles innen oktober i En annen sak er valg av kommunevåpen for den nye kommunen. Begge kommuner har i dag egne våpen. Fellesnemnda må ta stilling til om vi skal bruke en av disse eller om det skal utarbeides et helt nytt kommunevåpen for nye Kristiansund. Vi vil fortløpende gi bred informasjon om arbeidet med kommunesammenslåingen. Informasjonen kommer i dette bladet og i pressen. I tillegg så legger vi fortløpende ut informasjon på vår nettside Forsidefoto Tove Johannessen Se egen hjemmeside om kommunesammenslåingen Karl Kjetil Skuseth utviklingssjef i Frei Just Ingebrigtsen kommunalsjef i Kristiansund Petter Ingeberg prosjektleder

4 Utdanningsmessa 2006 Torsdag 2. februar ble den årlige utdanningsmessa arrangert i Kristiansund. Ungdommer fra hele Nordmøre brukte dagen til å orientere seg om framtidig utdanning og yrkesvalg. Messa ble holdt i Braatthallen, og i tillegg var det åpen dag på Atlanten videregående skole. Kristiansund kommune hadde egen stand Å velge utdanning og framtidig yrke kan være vanskelig. På Utdanningsmessa 2006 fikk ungdommen en mulighet til å sette seg bedre inn i hvilke muligheter som finnes, hva det enkelte yrke innebærer, og hvilken utdanning de må ha for å få den jobben de helst vil ha. Mange ungdommer er også opptatt av hva lokalt næringsliv etterspør av arbeidskraft, og hvilke muligheter de har for å få en jobb i eget distrikt etter endt utdanning. Dette kunne noen av de til sammen 43 stands fra næringslivet, skoler, universitet og organisasjoner gi svar på. Avgangselevene fra både grunnskolene og videregående skolene på Nordmøre var invitert til å besøke utdanningsmessa. Nøyaktig hvor mange som var innom i løpet av dagen har vi foreløpig ikke oversikt over, men det var en jevn tilstrømming av kunnskapssøkende ungdom hele dagen. Utdanningsmessa er et samarbeid mellom Kristiansund kommune og Ungdommens næringshage. Atlanten videregående skole og Kristiansund videregående skole arrangerte Åpen dag for avgangseleven fra grunnskolene på Nordmøre samme dag, og parallelt med dette hadde universitet, høgskoler og andre studiested obligatorisk studie- og yrkesorientering for avgangselevene fra videregående skole. Kirken hadde også stand på utdanningsmessa. Vikarprest Tormod Sikkeland har fått besøk av Kirsten Skaret Gulla, som for anledningen fikk prøve presteantrekk. Tekst: Helen Haga Felles barnehageopptak For første gang i historien er det i år felles barnehageopptak for barnehagene i Kristiansund og Frei. Barnehagene har nå felles informasjonsbrosjyre, felles søknadsskjema og felles opptaksområde. Innbyggerne i Frei og Kristiansund kan også søke til alle de 21 barnehagene som finnes i opptaksområdet. Hovedopptaket til barnehagene for driftsåret 2006/2007 gjennomføres i felles opptaksmøte 9. og 10. mars. Da behandles alle søknader som er registrert innen søknadsfristen som er satt til 15. februar. En foreløpig oversikt viser at det pr. 14. februar var kommet inn 330 søknader. Dette er litt flere enn det man hadde på samme tid i fjor. Etter at søknadene er behandlet i opptaksmøtet vil alle søkere bli tilskrevet med melding om resultatet fra opptaksmøtet. Glimt fra Vassbakken barnehage på Frei Foto: Gunvor Rolland - Erfaringene viser at de fleste søkerne tildeles plass, sier barnehagekonsulent Gunvor Rolland. - Noen må likevel regne med å måtte stå på venteliste. Dette gjelder enkelte aldersgrupper, spesielt de yngste, og i noen de tilfeller der foreldrene kun har søkt plass i en bestemt barnehage, sier Rolland. Selv om man ikke har sendt inn søknad om barnehageplass innen 15. februar er det likevel mulig å sende inn søknad gjennom hele året. Fristen 15. februar er satt for å kunne gjøre et stort hovedopptak i forhold til alle de plassene som hvert år blir ledige i august når de eldste barnehagebarna begynner i skolen. - Vi har jevnlig avgang og tilgang på plasser gjennom hele året og vi fyller opp plassene så fort de blir ledige, sier barnehagekonsulent Gunvor Rolland. Begge Servicekontorene tar i mot barnehagesøknader hele året. Søknadsskjema får du få på Servicekontorene, i den enkelte barnehage eller på og Servicekontorene bistår også med utfylling av skjema til de som har behov for det.

5 Kulturtilskudd for 2006 Søknadsfrist for å søke kulturtilskudd er satt til: Onsdag 1. mars Organisasjoner, lag og foreninger som kommer inn under det utvidede kulturbegrepet kan søke om kulturtilskudd til barn/ungdoms- og idrettsarbeid, sang og musikk og allmenne kulturformål. Søknadsskjema: Er lagt ut på våre to Servicekontor i Frei og Kristiansund. Elektroniske utgaver er også lagt ut på våre hjemmesider. og Søknader som blir innlevert etter fristens utløp blir ikke behandlet. Tiltaksteamet for barn Full rulle også til neste år i BRAATTHALLEN Årets UKM ble for første gang arrangert i Braatthallen med Braatthallen som teknisk arrangør. Kulturadministrasjonene i Averøy, Frei og Kristiansund ser tilbake på en vellykket kulturmønstring med mange deltakere og et mangfold av deltakerinnslag. Neste års mønstring er allerede under planlegging og er datofestet til lørdag 3. februar Mønstringen vil da forsøke å involvere skolene innenfor kunstutstillingen og kulturskolene mer på sceneinnslagene. Herved er utfordringen gitt. For barn- og ungdom mellom 10 og 20 er det bare å legge seg i «selen». Tiltaksteamet startet opp i september 2005, og er et toårig prosjekt innen KAFsamarbeidet (Kristiansund, Averøy og Frei) - med støtte fra Bufetat. Teamet har base ved Helsehuset i Frei, og er en del av barneverntjenestenes tiltaksapparat. Målgruppen er foreldre med barn i alderen 0-12 år, der barnet har utviklet eller er i risikosonene for utvikling av atferdsvansker. Tiltaksteamets overordnede og langsiktige mål er å forebygge og redusere behovet for å overta omsorgen for barn og/eller plassere barn utenfor hjemmet. Dette skal nås gjennom å ta i bruk nye metoder for endringsarbeid. Et av delmålene til Tiltaksteamet er å kvalitetssikre familiebaserte tiltak gjennom systematiserte og målbare tiltak, samt å øke det tverrfaglige samarbeidet med blant annet helsestasjonene og barnehagene i de tre KAF-kommunene. En av de metodene Tiltaksteamet rår over er «De utrolige årene», utarbeidet av amerikanske Carolyn Webster-Stratton. De utrolige årene er et videobasert foreldreveiledningsprogram for foreldre til barn mellom tre og åtte år, og som har atferdsvansker, eller er i risiko for å utvikle atferdsvansker. Programmet bygger på moderne atferdsanalyse, kognitiv tenkning, sosial læringsteori, utviklingspsykologisk teori, samt kunnskap om gruppeprosesser. De utrolige årene er: Bygging av positive relasjoner ved bruk av lek, ros og positiv oppmerksomhet. Motivering ved bruk av ulike belønningssystemer. Hvordan fremme barnets sosiale og emosjonelle kompetanse. Strategier for å redusere og håndtere atferdsproblemer. Foreldrene til seks eller syv barn møtes i gruppe en gang i uka der det utvikles individuelle strategier for hver familie for å hjelpe foreldrene til å løse atferdsproblemer. Virkemidlene inkluderer et titalls videovignetter som danner utgangspunkt for diskusjoner i foreldregruppa om de mest hensiktsmessige strategier for å hjelpe barnet, rollespill for å øve på samspill med barna og hjemmeoppgaver for å prøve ut nye samspill i det virkelige liv. Tiltaksteamet består av Trude Jonassen og Gjertrud Ugelstad. Salg av bøker på bibliotekene Ta turen til bibloteket på i Kristiansund og Frei. Her selger bibliotekene ut bøker som nå blir ryddet ut av bokreolene. Flotte bøker, i alle sjangre. Pris pr bok kun kr 10,- eller 6 bøker for 50,- Også lydbøker på kassett. Her kan du nok gjøre et bokkupp. Ta turen til bliblioteket i Kristiansund og Frei. Oppdatering av Lag og foreninger Informasjon om lag og foreninger finner du på kommunenes nettsider. Sjekk om ditt lag eller din forening er registrert, og om det er riktig informasjon som ligger inne. Kontakt ett av våre to Servicekontor hvis du ønsker endringer. Kristiansund kommune Tlf Frei kommune Tlf

6 Aktive og samfunnsengasjerte Barn og unges råd i Kristiansund og Frei består av 41 aktive og samfunnsengasjerte ungdommer med det til felles at de er glade i hjemkommunene sine og opptatt av miljøet de vokser opp i. Stine Hol er leder i rådet, med Linnea Lyngvær som nestleder. Barn og unges råd skal ha to møter i året. Barn og unges formannskap har 16 representanter og skal behandle saker som må avgjøres utenom møtene i barn og unges råd. Flere av representantene har imidlertid signalisert at de vil ha flere møter i året. De har mange saker som de vil ta opp, og har i den forbindelse bedt administrasjonen om å forberede en sak om endringer i reglene. Fra venstre, Mads Helde, Linnea Lyngvær, Marit Heggem og Stine Hol fra barn og unges råd i Kristiansund og Frei. Representantene fra barn og unges råd er med på langt mer enn det som foregår på de formelle møtene. De er blant annet involvert i kommunalt planarbeid, og tre ungdommer fra Kristiansund og Frei er med i arbeidsgruppe for styrking av barn og unges oppvekstmiljø. Rådet har dessuten to representanter i 17. maikomiteen og en representant har møte- og talerett i plan- og bygningsrådet i Kristiansund. I tillegg er barn og unges råd representert med to personer i ruspolitisk gruppe i Kristiansund. Martin Pedersen, elev på 8. trinn ved Atlanten ungdomsskole, representerer barn og unges råd i plan og bygningsrådet i Kristiansund. Han deltok på sitt første møte torsdag 26. januar 2006, der reguleringsplan for Kristiansund Lufthavn Kvernberget var en av sakene som ble behandlet. På møtet i slutten av februar vil saksbehandler for planen orientere resten av barn og unges råd om det som skjer i området rundt flyplassen. På samme møte skal det også avgjøres hvem som skal få ungdommens pris for 2005, og i tillegg skal man i dette møtet fordele kroner på frivillige lag og organisasjoner som har tilbud om aktiviteter/tiltak for barn og ungdom i Kristiansund og Frei. Stine Hol, Mads Helde, Linnea Lyngvær og Marit Heggem fra barn og unges råd gir oss et lite innblikk i hva de er opptatt av, og hva de liker å gjøre på fritida. - Ungdom under 18 år mangler et sted å være på fredag og lørdagskvelder! Vi savner et sted i sentrum som er vårt! Dette signaliserte vi også ovenfor politikerne under den ruspolitiske debatten i bystyre tidligere i vinter, sier Stine og Marit som begge representerer barn og unges råd i ruspolitisk gruppe. - Stedet behøver ikke være så stort og flott, men kaffemaskin, PC, og musikk må det være. Og så hadde det vært fint om vi kunne få en plass hvor vi kunne arrangere små konserter med lokale band, danseoppvisninger og andre kulturelle innslag. Vi har masse ideer og er full av arbeidslyst. Så skaff oss et sted og vi vil sette i gang!, sier de fire representantene unisont. Stine, Mads, Linnea og Marit er også engasjert i arbeidet mot rus, rasisme og mobbing, og bruker en del av fritida si på det. - Vi tror at mange av problemene med rusmisbruk og småkriminalitet kunne vært unngått ved å ungdom inn i et fellesskap med positive aktiviteter, sier de. Et bedre tilbud ved Ungdommens helsestasjon er også et tema som opptar dem. - Vi har et stort ønske om utvidet åpningstid ved Ungdommens helsestasjon, i dag er det kø for å komme inn! En annen fritidsaktivitet som engasjerer er dans! - Det er gleden ved å danse som driver oss. Vi tror det nesten er like mange dansere som fotballspillere i Kristiansund og Frei, uten at vi får like bred omtale og oppmerksomhet, sier Stine, Mads, Linnea og Marit til kulturkonsulent Helen Haga som er sekretær for barn og unges råd i Kristiansund og Frei.

7 Den store prisfesten - Festiviteten - Lørdag 4. mars 2006, kl Den store Prisfesten Program Fra den store prisfesten i Kl Prisfesten åpner Prisutdelinger og underholdning med bl.a.: Kristiansund Storband, Paraplyrevyen samt andre lokale kulturkrefter fra Kristiansund og Frei. Konfransier: Per Arne Westavik Billetter selges ved servicekontorene i Kristiansund og Frei. Billettprisen er kr 100,- Foto: Petter Ingeberg. Priser som skal deles ut Under en høytidelig tilstelning og en forhåpentligvis fullsatt sal skal en rekke priser deles ut på den store Prisfeten i Festiviteten. Det vil bli høytid i Festiviteten når konfransier Per Arne Westavik skal lede den store festen med en musikalsk ramme med bl.a. Kristiansund Storband. Følgende priser blir delt ut: Årets operautstiller, Ungdommens pris, Årets servicebedrift, Årets idrettsutøver på Nordmøre, Renby-prisen, Byggeskikkprisen, NM-vinnere 2005 i Kristiansund og Frei, Seniorprisen, Frei kommunes kulturpris, Kristiansunds-prisen, Nordeas kultur-pris» og Årets hederspris i Kristiansund. Den store prisfesten ble arrangert for første gang i 2004, og for andre år på rad der også Frei var med i det flotte arrangementet. Vilt på Frei Miljøvernleder Aud Stølen inviterer til en informasjonskveld på Frei krydret med underholdning. Møtet blir arrangert i sammenheng med vilområdekartleggingen der kommunen setter falkeblikk på det fantastiske fugle- og dyrelivet på Frei. På programmet står bl.a.: Viltkartleggingen i Frei. Miljø- og faunakriminalitet. Tilbereding av vilt. Underholdning med Rensvik Kulturkollektiv. Salg av kaffe og kaker, utlodning. Rensvik Samfunnshus tirsdag 28. februar 2006, kl Gratis inngang, utlodning.

8 Nye Kristiansund lufthavn Planleggingen er inne i en travel fase Plan- og bygningsrådet i Kristiansund har vedtatt å legge ut reguleringsplan og konsekvensutredning om utvidelse av flyplassen til offentlig ettersyn. Det blir informasjonsmøte om dette i Kristiansund rådhus torsdag 2. mars. Representanter fra kommunen, Avinor og Asplan Viak vil orientere og svare på spørsmål. De som ønsker innformasjon kan selvsagt ta kontakt med kommunen uavhengig av dette, både før og etter det offisielle innformasjonsmøtet. I reguleringsplanen og konsekvensutredning er det sett på aktuelle hensyn som det er naturlig å gjennomgå i planleggingen og senere gjennomføring av tiltak. Det er vurdert konsekvenser for blant annet miljø, vilt, planteliv, kulturminner, friluftsliv, trafikk og støy. Støybelastningen totalt sett minskes ved større sikkerhetsområder og rullebane, men slår noe ulikt ut for de enkelte husstander. Beregnet støynivå anses som moderate ut fra nøytrale kriterier. Avhengig av hvor stor del av planen som gjennomføres vil massebehovet variere fra ca. 2,2 millioner kubikkmeter for en ny 1800 meters bane, til ca. 3,5 mill. kubikkmeter med full utbygging av en rullebane på ca meter. Dette tilsvarer ganger så mye masse som det som ble flyttet i forbindelse med fyllingen av den nye Storkaia. Rullebane på minst 1800 meter som oppfyller ny forskrift og nye sikkerhetskrav, er nødvendig for å tilfredsstille flyselskapenes krav for rutegående jetfly. SAS Braathens fly kan nøye seg med bane på 1800 meter, mens en del andre selskap krever minst 2000 meter for sine større jetfly. For charterfly og fraktfly er det ønskelig at rullebanens lengde er minst 2000 meter. Reguleringsplanen viser ny trase for flyplassveien, i tilfelle nåværende vei må flyttes på grunn av nærhet til rullebane. Planen viser tursti til friluftsområdene øst for Omsaveien rundt det utvidete flyplassområdet. Turstien gir også adkomst til de fine strandområdene i Haltvika. En annen viktig del av planen er terminalområdet. Dagens terminal er liten og det samme er også helikopterterminalen. Reguleringsplanen viser mulighet for et vesentlig større og romslig område for flyterminalen, helikopterterminalen, trafikk- og parkeringsanlegg. Det blir også god plass til andre aktiviteter som har et nært samarbeid med flyplassen, flyfrakt, bilutleie, flyklubb etc. Planleggingen er nå inne i en viktig fase. Hvis fremdriften går som tenkt kan godkjent reguleringsplan foreligge til høsten I forbindelse med kommunesammenslåingen har fellesnemnda bevilget 2 millioner kroner, av de tildelte infrastrukturmidlene, som startkapital til forlenget rullebane. Fly direkte til Mallorca og Romania Det er tydelig møringene setter pris på direkteruter til sydligere breddegrader! Fjorårets charter direkte fra Kristiansund til Mallorca og Romania ble en stor suksess. Også i sommer blir det ukentlige avganger til begge reisemål. Reisemål Mallorca - Spania Mamaia - Romania Turoperatør Saga Solreiser/Ving Reiselederen Periode 23. mai 26. september 11.juni 20. august Ukedag Tirsdag Under avklaring Avreise Kristiansund Kl Under avklaring Ankomst Kristiansund Kl Under avklaring Flytid 3 timer 50 minutter 3 timer 45 minutter Store jetfly frakter deg tur/retur uten mellomlanding, og du slipper fordyrende og tidkrevende tilførselsreiser. På Kvernberget står bilen trygt med tilsyn for kun 100 kroner pr. uke. Turene kjøpes hos reisebyråene Bennett Ferie, Via Flyspesialisten, Peer Gynt Tours (Romania) og på internett.

9 Ønsker flere å delta med aktiviteter på Kul Kultur sommeren 2006? Kul Kultur sine aktiviteter har blitt godt mottatt fra barn- og unge i Averøy, Frei og Kristiansund. Det har hver sommerferie blitt gitt et variert tilbud de første sommerukene etter at skolen har sluttet. Dette da mange ikke har et tilbud og mor og far gjerne fortsatt er på arbeid. Kul Kultur er koorinert av kulturadministrasjonene og blir utført av ulike lag og foreninger i de tre kommunene. Det har særlig blitt lagt vekt på fysisk aktivitet og friluftliv. Kulturadminstrasjonene ønsker nå tilbakemelding om det er andre organisasjoner som ønsker å tilby aktiviteter gjennom Kul Kultur. Kommunene koordinerer aktivitetene og ivaretar kvalitetssikring på områdene forsikring, sikkerhet, internkontroll og utdanning av instruktører som blir benyttet. Alle må ha skriftlige rutiner innenfor helse, miljø og sikkerhet. Er dette interesant ber vi om at undertegnede blir kontaktet. Send gjerne en SMS til: Fra en av de mange maritime campene som er blitt arrangert på Viken Gard på Frei. Foto: Anders Vestnes Felles lunsj i storbåtnaustet på Viken Gard der maritim camp, villmarkscamp og dykkercamp har blitt arrangert. Foto: Anders Vestnes Møst Revyteater med NY FORESTILLING fredag 10. mars 2006 Møst Revyteater er klar for en ny forestilling. FJorårets 100 års jubilant er sprek som bare det. Festforestillingen har premiere lørdag 11. mars 2006 på Møst Ungdomshus. Forestillingene skjer på mandag, tirsdag, onsdag og søndag i påfølgende uke. Den svenvende jomfru kjent fra NRK TV og oppsetninger i teatrene i Oslo. Det er også samme forfatter som den kjente Spanske flue. Situasjonskomedie med utroskap, forvekslinger og forvirringer rundt dette. Alt med utspring fra en vinhandlerfamile med absolutte forviklinger innenfor samlivet. Ta turen til Møstavågen fra den 10. mars og en uke frem i tid. Billetter selges ved døra foran hver forestilling. Frei kulturkole har LEDIGE DANSEPLASSER Hver torsdag har Frei kulturskole et variert dansetilbud til sine elever. Dansegruppene er delt inn i tre grupper: 1. Dans for de minste, fra kl for de fra 4-6 år. 2. Dans for de mellomste, fra kl for de fra 7-9 år. 3. Dans for de største, fra kl for de fra 10 år og oppover. Er dette spennende ta kontakt med Frei Kulturskole på telefon ( )eller møt opp på førstkommende torsdag for en gratis prøvetime. Rektor, Stein Åge Sørlie, ønsker flere med så herved er utfordringen gitt. Ny gapskrattkveld på Rensvik Samfunnshus Ny GAPSKRATT-kveld på Rensvik Samfunnshus fredag 3. mars, den åttende i rekken, og alltid for fulle hus. Det er Rensvik Kulturkollektiv som står som arrangør. Fortellere fra Surnadal og Batnfjord gir garantert muskeltrøbbel. Deretter dans et par timer. Billetter på NYHET Arbeidsstasjon for syns- og lesehemmede Kristiansund Folkebibliotek har fått en arbeidsstasjon for blinde og svaksynte, bevegelseshemmede og personer med lese- og skrivevansker. Her er det en datamaskin med spesialprogrammer for syns- og lesehemmede, skanner og punktskriver, og en lese-tv. Utstyret er gratis å bruke og tilgjengelig for alle som måtte ha behov for det. Det er plassert på heve- og senkebord, slik at f.eks. rullestolbrukere kan få riktig arbeidshøyde på bordet. Kristiansund kommune har som mål å skape færre hindringer for funksjonshemmede, og dette er et av bidragene for å skape en mer tilgjengelig kommune for alle. Men man må ikke være sterkt funksjonshemmet for å kunne ha nytte av dette utstyret, for eksempel vil mange eldre som begynner å se dårligere enn før, kunne ha hjelp av lese-tv en. Og datamaskinen håper vi også kan være til hjelp for personer med lese- og skrivevansker, ved at man kan få tekst på skjermen lest opp for seg. Man kan ta med f.eks. brev eller viktig informasjon og få det skannet og lest opp. Vi håper utstyret blir tatt i bruk av dere som har behov for det, vi vet at dere finnes! Ta kontakt med biblioteket for mer infomrasjon om 1. PC med spesialutstyr 2. Lese - TV Biblioteket kan gi enkel veiledning i bruk av utstyret, kontakt oss hvis du lurer på noe. Tlf: E-post:

10 Presentasjon av Frei skole: I hvert nummer av Kommunen vår vil en av grunnskolene bli presentert. Første klasse ut er 7. klasse ved Frei skole som setter fokus på uteskole og sitt attraktive uteområde. Her kan enhver av oss finne tips til flere spennende turmål ved Frei skole på Storbakken. Takk til 7. klasse ved Frei skole for et særdeles godt bidrag. 7.trinn ved Frei skole består av 32 elever. Det er disse elevene som har laget bidragene på disse sidene. Vi ønsker å vise at skole foregår både inne og ute. Vi har mange med oss når vi sier at: Frei skole er en bra skole!! 7. klasse står bak skolesidene! 7. på Frei skole har vi 32 elever. Vi har 11 jenter og 21 gutter. Det er 160 elever på Frei skolen. Vi jobber med Apro og lærer mye nytt hver uke. Lærerene heter Tove og Britt Inger. De lærer oss mye om matte,samfunn, natur-miljø,norsk. I engelsken har vi en lærer som heter Sigrun. I kunsten har vi Benete G. På mandager begynner vi kl 9:20, men resten av uka begynner vi 8:20. I 7 klasse har vi to grupper og to klasserom. Gruppene heter blå og grønn. Vi er en sammensveiset gjeng som har mye moro sammen. Dette er Frei skole På Frei skole er det 165 elever og 15 lærere. Skolen er 2700 m² og har 23 rom. Omkretsen er 300 m. Rektoren på skolen heter Paul Tidemand Søvik og inspektøren heter Kjell Arne Haugan. Skolen åpnet høsten 1999 og er den nyeste av barneskolene på Frei. Skolen har et flott uteområde med mange muligheter for forskjellige aktiviteter. Skolen brukes ikke bare i skoletiden, men også på ettermiddagstid. De som leier skolen om ettermiddagen/kvelden er bl.a. barnekor, badminton, dans, aerobic, barnetrim, volleyball, Frei skolekorps, dametrim, herretrim, Frei kulturskole, Fredøens basarensemble, Foreldrebølgen. Noen ganger blir det arrangert disco på fredagene, da samles det ca 100 ungdommer fra Frei. Da er det mange som danser i gymsalen, mens noen er ute og klatrer og leker i jungelen.

11 Skole med fokus på uteliv og uteområdet Utestedet på Frei skolen På utestedet her på Frei skolen har vi mange ting som vi kan bruke. Vi har en stor «jungel» som er meget populær for alle som går på skolen. Jungelen er også meget populær på fritiden. I jungelen vår har vi tau vi kan slenge oss i, vi har store taubruer, vi har to klatrevegger og store nett som vi kan ligge og hvile oss i. Her er det et bilde av noe av jungelen. Den flotte broa ved Freivatnet. I fjor høst fikk vi en ny fotball - og basketballbinge som er en av de mest populære tingene på skolen vår. Når det er finværsdager er bingen full, og folk er der hele dagen. Da er det fotball som er mest populært. Av og til er det folk som kommer fra Kristiansund for å spille i den nye bingen. Bingen er mest brukt på kveldstid. Ved siden av fotballbingen har vi en stor fotballbane. Vi har også fått asfalt rundt skolen vår. Når det er sommer ferie er det mange som kommer for å gå på rolleblades. Vi har en skatebane som er populær for ungdommene på fritiden,når det er sommer og fint vær. Klatrejungelen ved Frei skole. Hele skolen på tur til Lågfjellet. Turplasser for Frei skole Selv om vi har en skole som vi synes er veldig fin, så er vi også mye ute i nærmiljøet. Alle klassene har uteskole. Vi bruker også nærmiljøet til å gå på turer, og vi har mange fine turmål her rundt omkring. Vi bruker å gå til «Moseby». Vi kaller det» Moseby» fordi det var fullt av mose der tidligere Det er ikke så mye mose der nå da. I «Moseby» er det en fin foss, og det er laget en gapahuk der som vi kan søke ly under. Ved gapahuken har vi et bål og der har vi noen stekepanner som vi blant annet bruker å steke fisk på. Og så har vi Freivatnet. Også der har vi en gapahuk. Men der bruker vi som oftest å dra for å lete etter insekter. Der har vi mange slags typer av insekter. Det er også fisk der for dem som har lyst til å prøve fiskelykken. Hvis du er glad i insekter og i å fiske, bør du dra dit! Bolgavatnet har vi også brukt til turer. Om høsten bruker vi området til å studere livet i elv og vann. Vatnet er også brukt til å padle på. På vinterstid er Bolgavatnet supert når isen er trygg. I januar hadde vi skøytedag for mellomtrinnet på skolen vår,og selv «Moseby». om det var mange minusgrader,så hørte vi ikke at noen klaget på at de var kalde. I løpet av vinteren så bruker vi også å ha en skidag. Skytterlaget er plassen for oss. Der lager vi hopp,og leker i snøen. De som er glade i å gå mye på ski, går rundt Hysåsen. Til Freistranda går turene på våren. Da undersøker vi livet i fjæra,og studerer fuglelivet. Ellers har vi badedag i juni.. Da hopper og stuper vi og koser oss i vannet, selv om det nesten alltid er dårlig vær! Vi må ikke glemme gamle Freikollen. Det er også et turmål hvor vi bruker å gå. Like ved Lågfjellet ligger det et lite vann. Der bruker de som ikke har lyst til å bestige Freikollen å dra. Der koser de små seg, og de store snakker og har det artig. På sommeren/høsten bruker de tøffeste å bade. Dette er bare der Frei skole bruker å gå, men det er mange andre plasser på Frei og! SFO Her på Frei skole har vi en skolefritidsordning. Her jobber det 8 personer og her går det ca 65 barn fra 1.-4.kl. Skolefritidsordningen har som mål å skape et trygt og godt miljø. Skolefritidsordningen åpner kl.7.00 og stenger kl mandag- fredag.

12 Rådhusene våre I forbindelse med kommunesammenslåingen er det er nedsatt en egen arbeidsgruppe som skal vurdere behovet for administrasjonsbygg i den nye kommunen vår. En av forutsetningene for gruppens arbeid er at begge rådhusene skal benyttes. Den politiske delen av rådhuset er formet som et naust. Den andre delen, kontordelen, er i funksjonalistisk stil Kristiansund rådhus (skrevet av Johan Tømmervåg) På slutten av 1930-tallet fikk professor ved Norges Tekniske Høyskole, Sverre Pedersen, oppdrag å foreslå en omregulering av Kristiansund sentrum da man ønsket å bygge rådhus og ny brannstasjon. Det var meningen at den nye brannstasjonen skulle ligge på Helsinghaugen. Rådhuset ville man føre opp på Fisketorget. Sommeren 1940 ble den berømte arkitekt Arne Korsmo ansatt som byarkitekt. En av hans viktigste oppgaver var å finne plass for offentlige bygg. Han var enig i at nytt rådhus måtte plasseres som fastsatt i 1939, og han laget en perspektivtegning der han plasserte et rådhus bakerst på Fisketorget og i ren funksjonalistisk stil. En tegning fra 1942 viser en noe forandret utgave der et tårn er tegnet til. Total kostnad 1,7 millioner. Rådhus hadde ikke høyeste prioritet under og etter krigen. I 1947 ble plasseringen igjen bekreftet og en arkitektkonkurranse utlyst. Arkitektekteparet Molle og Per Cappelen vant med utkastet Naust. Det skilte seg sterkt fra de forestillinger byens borgere hadde om hvordan rådhuset burde se ut. Vinnerutkastet ble presentert i oktober 1947 og vakte diskusjon. Men det førte bare til to små forandringer. Gavlen på Naustet ble snudd mot Kaibakken og taket ble noe senket og gjort mindre spisst. Naustet skulle inneholde den politiske delen med møterom for bystyre, formannskap og komiteer. Den administrative delen var mer i samsvar med tidens funksjonalistiske stil. I februar 1948 uttaler bygningsrådet at det ikke vil motsette seg at rådhuset blir oppført etter ekteparet Cappelens tegninger Ordbruken sier vel sitt. Sommeren 1949 ble den gjenstridige Loennechengården revet. Bygging kan starte. Rådhuset ble offisielt åpnet 31. januar Brutto gulvflate 1145 kvadratmeter. Er det blitt stygt eller vakkert? Meningene kan være delte, men det er i alle fall et bygg man ikke kan stille seg likegyldig til. I og utenfor rådhuset er det flere utsmykninger. Utenfor hovedinngangen finner vi Flygende måser laget av Jaime F. Pimentel. På gavlveggen mot Kaibakken henger byens segl, skåret av treskjærer Rolf Sogge som også har laget byvåpenet som henger mot rådhusplassen og byvåpenet som henger i bystyresalen. Inne i rådhuset er det blant annet minneplate over falne i de to verdenskrigene, Nordmørsbilde (1) laget av Axel Fiske, Nordmørsbilde (2) laget av Nils Fiske, skulpturen to søstre av Ørnulf Bast, kopi av steinskulptur fra Nidarosdomen, Veggteppet Snorre av Jarle Rosseland, som også laget silketrykkene i trappeoppgangen og i korridoren i 2. etasje. Frei rådhus (skrevet av Petter Ingeberg) Etter å ha holdt til i midlertidige, trange og utilfredsstillende lokaler i en årrekke ble det i 1978 nedsatt en byggekomite som skulle for bygging av et eget administrasjonsbygg for Frei kommune. På denne tiden holdt administrasjonen delvis til i den gamle barneskolen i Ørnvika og delvis i andre lokaler rundt omkring på øya. Endelig skulle Frei få eget rådhus, og både administrasjon, ansatte og innbyggerne så fram til at kommunen skulle få et staselig kommunehus. Intensjonen var at en samling av administrasjonen i hensiktsmessige lokaler, ville føre til mer effektivitet, bedre service til kommunens innbyggere samt en bedre og triveligere arbeidsplass for de ansatte. Vedtak om bygging av rådhuset ble fattet av kommunestyret 10. februar i Det ble bestemt at råd- Frei Rådhus ble offisielt åpnet 11. november 1988 huset skulle ligge på området Sylte på Rensvik. Arkitektkontoret Jakobsen og Holter i Trondheim vant arkitektkonkurransen og Block Watne ble valgt som hovedentrepenør. Det var beregnet ett års byggetid med innflytting året etter. Byggestart var i september måned i Frei rådhus ble offisielt åpnet av ordfører Tord M. Kvalvåg den 11. november i Da sto rådhuset fram som et langstrakt og vakkert to-etasjers bygg i naturskjønne omgivelser. Utvendig er bygget kledd med brunbeiset stående panel. Innvendig er det lyse og trivelige kontor og møterom. Utvendig er det rikelig med parkeringsplasser. Byggekostnaden var 22,8 millioner kroner. Bygningen har en brutto gulvflate på 2300 kvadratmeter. I rådhuset finner man kommuneadministrasjonen, ordførerens kontor og servicekontoret og kantine. I tillegg er det møtelokaler for de folkevalgte og lokaler for folkebibliotek. Helsehuset er bygget som et tilbygg til rådhuset og her har også barn og familieenheten sine kontorplasser. Utvendig henger en stor kopi av kommunevåpenet, laget av treskjærer Rolf Sogge. Av innvendige utsmykninger nevnes spesielt maleriet Rastarkalv av Nils Fiske som henger i kommunestyresalen, treskulpturen av tre canadagjess av Nils Fiske, samt annen kunst som utsmykkingskomiteen for rådhuset har anskaffet.

13 Lavere priser på Hagelin miljøstasjon ved selvsortering av avfall (Foto: Hans Ohrstrand) Miljøstasjon Gjenbrukshall mandag kl Stengt for salg tirsdag kl kl onsdag kl kl torsdag kl kl fredag kl Stengt for salg Tekst: Eivind Raanes Freiøya historielag har laget en CD-rom fra kongebesøket og 1000 års jubileet ved Rastarkalv i Over besøkende. - Kong Håkon stakk innom år siden slaget ved Rastarkalv stod - Utgitt av Freiøya Historielag i samarbeid Per Kvalvik fra Frei. - Pris kr. l50 pr. stk. - Inneholder filmsnutt fra Filmavisen, mange bilder og dokument og dokumentasjon fra forberedelsene fra stevnet, gjennomføringen og alt etterarbeid. - Mange avisutklipp fra Tidens Krav, Romsdalsposten og Romsdal Budstjkke. - Lydopptak fra selve stevnet. - Premieren på Freiøysongen. - Vi hører også kongen tale En god nyhet for brukere av miljøstasjonen (selvsortering) på Hagelin er at prisen for levering er redusert med 67 prosent, fra kr. 1,50 pr kilo i 2005 til 50 øre pr. kilo i 2006 for mengder over 100 kilo. Minstegebyret på kr. 50 opp til 100 kilo er beholdt. Vi er vel nå blant de rimeligste kommuner på ekstra avfall fra husholdningene til selvsortering. Torsdager har miljøstasjonen langåpent til kl. 18. Etter påske blir det en periode med utvidet langåpent til kl. 19 på torsdager. Alle som strever med å bli kvitt avfall fra emballasje, oppussing av bolig, hageavfall etc. får nå svært lempelige betingelser når de bringer avfallet til selvsorteringen på Hagelin. For at de som jobber ved renholdsverket skal kunne yte så god service som mulig, er det noen kjøreregler som må følges. Det er viktig at man stiller seg i køen og venter på tur. Køsniking irriterer andre kunder gjør arbeidet unødig hektisk for vektoperatøren. Kjør ikke opp på vekta før bilen framfor deg har kjørt av. Kunden før deg får da angitt feil vekt og dermed feil pris. Kunder som ikke har kreditt må betale kontant. Vektbua får kortterminal i løpet av våren Hvis hageavfall leveres i plastsekker er det viktig å tømme sekken og kaste denne i restavfallet på selvsorteringen. Hageavfall kvernes og brukes om igjen uten plast. I gjenbrukshallen kan man levere gratis gjenstander til gjenbruk. Dette selges videre for en billig penge. Det er betjeningen som bestemmer hva som kan leveres og hva som må kastes. Det er ofte smart å kontakt miljøstasjonen på forhånd først for å få greie på hvordan du på den beste og billigste måten kan kvitte deg med avfallet. Renholdsverkets telefon er / Historisk CD-rom Fra 1000 års stevnet ved Rastarkalv Mye spennende og mye lokalhistorie. Anbefales til både store og små, også til skolene. Viktig tilbakeblikk til den nære forhistorie. CD-platen er lagt ut for salg hos bokhandlerne På bildet ser vi Kong Haakon ankommer Frei kirke, ledsaget av ordfører Axel Fiske. En stor folkemengde var møtt opp, og vi ser Freikollen ruve i bakgrunnen.

14 Bedre drikkevann i Kristiansund og Frei Av avdelingsingeniør Thor Magne Hasselø Kristiansund kommune er i ferd med å bygge ut og oppgradere vannverket. Utbyggingen er kostnadsberegnet til 19,5 millioner kroner (eks. moms) og omfatter utvidelse av vannbehandlingen på Storvatnet til et fellingsanlegg for humusfjerning og bygging av UV-anlegg i Ørnvika pumpestasjon. UV-anlegget i Ørnvika ferdigstilt. Vi kommer tilbake til utbyggingen ved Storvatnet i en senere utgave. Resultatet av dette er at innbyggerne i Frei og Kristiansund får enda bedre drikkevann. Klorgassanlegget på Storvatnet som nå blir erstattet av UV-anlegg. Det nye UV-anlegget i Ørnvika. Har 3 UV-aggregat hver med 40 lamper. Historie Offentlig vannforsyning i Kristiansund startet i begynnelsen på tallet med til sammen 13 brønner. I perioden ble det bygget 4 oppsamlingsdammer på Kirkelandet (Vanndamman). Etter hvert ble disse komplettert med et sinnrikt takrennesystem på ca. 2 kilometer rundt Kringsjå med oppsamling av regnvann. Til tross for disse tiltakene ble kapasiteten for liten og i 1914 tok byen i bruk Bolgvatnet i Frei som vannkilde. Etter stadige problemer med høyt fargetall og kapasitet ble det nye vannverket med forsyning fra Storvatnet i Tingvoll kommune bygget ut i Vannet herfra forsyner Frei og Kristiansund via samme vannverk. Etter nye retningslinjer fra Folkehelsa samt et behov for bedre korrosjonsbeskyttelse av ledningene ble vannbehandlingsanlegget på Storvatnet utvidet i 1995 med et marmorfilteranlegg for å minske vannets korrosivitet. Desinfeksjon av drikkevann I Norge har vi i alle år hatt som mål at drikkevannskilden skal være så ren og beskyttet som mulig, slik at vannskvaliteten i liten grad blir avhengig av avanserte rensesystemer. Et viktig prinsipp i vannforsyningen er bruken av flere hygieniske barrierer. Dette innebærer at selv om kilden er god, må alt vann som leveres som drikkevann fra vannverk desinfiseres. Kristiansund vannverk har helt siden starten benyttet klor som desinfeksjonsmiddel. Først som utblandet i væskeform og siden 1979 ved klorgass. Bruken av klor i drikkevann med høyt innhold av humus (organisk materiale) har imidlertid ført til bekymringer for at enkelte uheldige kjemiske forbindelser kunne dannes i drikkevannet. I tillegg er håndteringen av klorgassen forbundet med del fare. Klor har også dårlig virkning overfor enkelte nye sykdomsorganismer som kan overleve lenge i vann. Det var organismer av denne typen som førte til sykdomsutbruddene i Bergen. I forbindelse med utbyggingen av Kristiansund vannverk ønsket en derfor å gå bort fra bruken av klorgass og heller gå over til å benytte ultrafiolett (UV) lys for å desinfisere vannet. UV lys er en spesifikk del av det naturlige lysspektrum som har lavere bølgelengde enn det synlige lyset.ved å utsette en mikroorganisme for UV lys vil en i løpet av sekunder starte en fotokjemisk reaksjon i organismens DNA som resulterer i at organismen dør eller mister sin evne til å reprodusere seg. For at UV lys skal ha den ønskede effekt er en avhengig av at vannet ikke har for mye farge eller er grumsete. Når vannbehandlingsanlegget ved Storvatnet er ferdig utbygd vil vannet ha et fargetall ned mot 0 (helt blankt), mens vannet i dag har et fargetall på Det har vært et anerkjent prinsipp å dimensjonere UV anleggene ved vannverk etter kvaliteten på det behandlede vannet, men for Kristiansund vannverk ønsket vi å øke sikkerheten ytterligere. Dette innebærer at vi som det første vannverket i Norge har bygd et UV-anlegg som er i stand til å desinfisere råvann og samtidig levere maksimum vannmengde. Anlegget består av tre separate UV-aggregat som hver har 40 lysrør som gir fra seg ultrafiolett lys. Avhengig av vannmengde og vannets UV-transmisjon ledes vannet parallelt igjennom et eller flere UV-aggregat der det passerer forbi lampene og får sin nødvendige dose med ultrafiolett lys. Ved normal drift med det nye vannbehandlingsanlegget vil kun et av de tre UV-aggregatene være i drift mens de to andre er i reserve. UV-anlegget er nå ferdig montert og vil bli satt i drift. For å ivareta sikkerheten vil imidlertid klorgassanleget også bli holdt i drift i ennå noen måneder.

15 I front på Nordmøre Strategisk næringsplan for Averøy, Frei og Kristiansund ( ) Av prosjektleder Christine Reitan Strategisk næringsplan for Averøy, Frei og Kristiansund inkludert handlingsplan for 2006 ble vedtatt i desember For å sikre en god gjennomføring av de prioriterte tiltakene er det nedsatt et næringspolitisk råd for Averøy, Frei og Kristiansund bestående av to medlemmer fra hver av partnerne bak planen. Partnerne er foruten de tre kommunene også Averøy næringsforum og Kom vekst. Rådet ledes av ordfører i Averøy Kjell Magne Sandø og nestleder er ordfører i Frei Maritta Ohrstrand. Sekretariatet er lagt til Kristiansund kommune. Strategisk næringsplan ligger i nedlastbare versjoner på og Planene kan også fås ved henvendelse til Kristiansund kommune. Visjon for næringsutviklingen i Averøy, Frei og Kristiansund (KAF-området) frem mot 2020: I front på Nordmøre! KAF-området skal være en spydspiss for en positiv utvikling på Nordmøre og skal fremstå som en optimistisk og nyskapende region med sterke og innovative fagmiljøer innen prioriterte næringsklynger. For å nå denne visjonen er det lagt opp til en strategi som er todelt. En søker å få en styrking av de sentrale næringsklyngene: Petroleum og energi Marin sektor Kultur og reiseliv Handel og service Dette ønskes gjennomført ved å fokusere på følgende næringsnøytrale strategier: Tilrettelegging av for gründere og innovasjon Utvikling av kompetansen i regionen Tilgang på risikokapital Utvikling av infrastruktur og arealutnyttelse Skape felles positive holdninger i og til regionen Strategisk næringsplan er vedtatt. Et næringspolitisk råd er nedsatt for å sikre god gjennomføring av tiltakene. Disse strategiene følges opp med konkrete tiltak i handlingsplanen for I 2006 skal følgende prosjekter prioriteres: Etablering av et gründer- og nyskapingssenter Prosjekt nyrekruttering Arrangement investordag Etablering av et felles arealforum Prosjekt media, markedsføring og merkevare Operafestukene Elever laget festmiddag til 325 gjester Når dette bladet kommer ut går vi mot slutten av årets operafestuker. To fenomenale kulturuker med sang og musikk i høysetet på alle tenkelige og noen utenkelige steder. Det hele startet med premiere på Don Juan torsdag 9. februar og deretter premieremiddag på Vestbase for 325 inviterte gjester med kommunen og operaen som vertskap. Maten som besto av en rekke varme og kalde klippfiskretter var komponert, produsert og servert av elever på hotell- og næringsmiddelfaglinjen ved Kristiansund videregående skole, under ledelse av sjefskokk Arne Roksvåg. En imponerende innsats. Gjestene skrøt uhemmet av den delikate og velsmakende maten.

16 Ruspolitisk debatt i bystyret Tirsdag 10. januar 2006 avsatte Bystyret et helt møte til å drøfte ruspolitikk i Kristiansund. Mange fagfolk kom med innspill og erfaringer, noe som gjorde at det politiske engasjementet ble stort. I fjor vedtok bystyret i Kristiansund Ruspolitisk handlingsplan ( ). Et av tiltakene i planen er å gjennomføre en årlig ruspolitisk debatt. Ruspolitisk arbeidsgruppe, som består av representanter fra alle politiske parti i Kristiansund, har ansvar for å planlegge og gjennomføre den ruspolitiske debatten. Paneldebatt om ruspolitikk i bystyresalen 10. januar. Fra venstre Marit Heggem (Barn og unges byråd), Tonje Betten (Barnevernet), Astrid Grydeland Ersvik (Helsestasjon- og skolehelsetjenesten), Anett Hauknes (sosialkontoret), Anne Nilssen (ruspolitisk arbeidsgruppe), Rita Valkvæ (Midt-Norsk kometansesenter for rusfaget), Bjørn Fiske (Kristiansund og Frei politistasjon) Are Olsen (Basisteamet). Varaordfører Geir Gjengstø ønsket velkommen, og da spesielt til representanter for barn og unges råd og til foredragsholdere. Leder av den ruspolitiske arbeidsgruppen Gunnar Owe Gundersen presenterte den ruspolitiske arbeidsgruppa og gjennomgikk de 20 tiltakene i handlingsplanen. Det ble deretter en kort gjennomgang av trender i alkoholomsetningen i Kristiansund og en presentasjon av ungdommens rusvaner. Ungdommens rusvaner er basert på en spørreundersøkelse som omfattet alle elever ved samtlige ungdomsskoler og videregående skoler i Kristiansund. Undersøkelsen er gjennomført av Statens Institutt for Rusmiddelforskning (SIRUS). Hva ungdommene selv rapporterer bør gi grunnlag for hvilke satsinger kommunene bør gjøre i årene som kommer for å redusere ulovlig rusbruk. Representanter fra Kristiansund og Frei politistasjon var også tilstede og beskrev russituasjonen sett fra politiets side. Engasjert politikere hørte på og deltok i debatten. Innlegg fra både helsestasjons- og skolehelsetjenesten, sosialtjenesten, barnevernet, basisteam ved skolene, ungdomsrepresentant barn og unges byråd og Midt Norsk kompetansesenter for rusfaget leverte engasjerende og beskrivende innlegg. Alle innleggene viser at det nytter å satse på koordinert forebyggende arbeid. Å sette inn tiltak tidlig er mest virkningsfullt. Skal dette arbeidet videreføres og fortsatt gi virkninger må det satses systematisk, faglig og økonomisk fremover. Dette var et klart budskap til byens politikere. Flere politikere viste stort engasjement og fikk gode svar tilbake fra paneldeltagerne. Spesialkonsulent Rita Valkvæ fra Midt-Norsk kompetansesenter for rusfaget oppsummerte de ulike erfaringene med at det viktigste arbeidet politikerne bør satse på fremover er å begrense etterspørselen etter rusmidler, begrense tilgjengelighet på rusmidler og forhindre utvikling og konsekvenser av skadelige rusmiddelvaner. Dette er med på å utvikle en ansvarlig rusmiddelkultur i nærmiljøet. Den ruspolitiske arbeidsgruppe vil i tiden framover videreføre de ulike tiltakene i planen, og neste år skal det igjen gjennomføres ny ruspolitisk debatt i bystyret. Tekst: Stein Kulø/Bente Elshaug. Foto: Bente Elshaug Timian Ripnes Naastad bidro med et musikalsk innslag.

17 Depresjon kan mestres! Kurs i mestring av depresjon (KiD) er et tilbud til personer med lett til moderat depresjon og gir hjelp til selvhjelp. Depresjon er en av de vanligste psykiske lidelsene vi har. Derfor er det nå etablert et fast undervisningstilbud i regi av helsetjenesten og psykiatritjenesten i Kristiansund kommune. Kursene går hver vår og høst over 8-10 uker, og er et tilbud til innbyggere både i Kristiansund og Frei. Deltagerne kan henvises fra lege, psykolog eller selv melde seg på. På kurset lærer deltagerne metoder og teknikker slik at de selv kan mestre depresjonen bedre og forebygge nye episoder med depresjon. Deltagerne rapporterer om god virkning! Øvelse og egeninnsats er viktig, og det er derfor utarbeidet et eget arbeidshefte til kurset. Kurset er billig, i inneværende år koster det kr Hvert kurs blir annonsert ved kursstart. Ønsker du å vite mer kan du kontakte kurslederne på telefon (Kaspersen) eller (Orholm). Lederne på kurs i mestring av depresjon er familieveileder Hildegunn Orholm/ fra helsetjenesten og psykiatrisk sykepleier Kari Raanes Kaspersen fra Psykiatritjenesten. En ekstra innsats for barn og unge? Møtested for eldre Barmennhaugen eldresenter er et møtested for eldre i Kristiansund og Frei. Senteret har nå utvidet tiden for middagssalg i kafeteriaen slik at flere kan få benytte dette tilbudet. Åpent for middag kl ,30. Vanlig Kafeteriadisk kl Dette som alle andre tilbud ved senteret er for de over 60 år. Velkommen til oss. Barneverntjenesten i Kristiansund og Frei ønsker å knytte til seg trygge voksne, som kan gjøre en innsats for barn og unge. Besøkshjem Barneverntjenesten søker familier/voksne, som har tid til overs og interesse for arbeid med barn og unge. Vi ønsker robuste, trygge og ansvarlige personer, som kan være aktive som besøkshjem. Støttekontakter Barnevernet har behov for voksne ungdommer, kvinner og menn, som kan være aktive sammen med barn/ungdom i fritidsaktiviteter og hjelpe barnet til å utvikle gode relasjoner til andre. Avlønning etter KS gjeldende satser. Dersom du/dere er interessert i å bli besøkshjem eller støttekontakt, eller har spørsmål, ta kontakt for en uformell prat med; Barneverntjenesten i Kristiansund, tlf , spør etter Tanja Solli Strand eller Catrine Waagbø. Barneverntjenesten i Frei, tlf , spør etter Magnhild Fiske. Fredagstema kl gratis adgang Med hjelp fra Rehabiliteringsenheten tilbyr eldresenteret informasjon om disse temaene i vår: kl = RYGG v/ fysio- og ergoterapeurt kl = OSTEOPOROSE v/ergoterapeut kl = KOLS v/ fysioterapeut kl = RYGG v/fysio- og ergoterapeurt kl = OSTEOPOROSE v/ rgoterapeut Dette gjelder for både ung og gammel. De som er interessert i å lære mer om disse temaene kan møte på stua ved Barmanhaugen eldresenter. Slik informasjon er en viktig del av forebyggende helsearbeid og gratis for de som vil høre på.

18 Hælan i taket på nyttårsballet Fra venstre Anny Jensen, Dag Ohr, Marianne Strand og Bente Johnsen Nyttårsballet i Folkets Hus i Kristiansund siste lørdag i januar er blitt en årlig tradisjon. Hvert år deltar ca 180 funksjonshemmede med venner, familie og bekjente fra hele Nordmøre til fest med middag, dans, underholdning og sosialt samvær. Langt flere kunne nok tenke seg å være med, men det er ikke plass til flere i lokalene. Årets nyttårsball var det tolvte i rekken. Som vanlig var Dag Ohr primus motor med ansvar for både planlegging og gjennomføring av arrangementet. Med seg på laget hadde han Birgit Knudseth som konferansier, mens Borko og Erling Ingard Aae sørget for musikken. Festpyntede deltakere hadde sett fram til denne kvelden i lengre tid, de gledet seg til å møte gamle kjente fra tidligere nyttårsball, til å spise god mat og ikke minst var de kommet for å danse. Varaordfører Geir Gjengstø ønsket velkommen, og som gave fra kommunen lovte han gratis pizzafest i Klubba til våren. I tillegg fikk deltakerne hver sin turtermos med motiv fra Kristiansund. Etter middagen med taler og hilsninger ble golvet ryddet til polonese og dans. Maken til dansglade deltakere skal man nok lete lenge etter. Gulvet var stappende fullt hele kvelden! Og da dansere fra Anetts Danceteria inviterte flere av deltakerne til å danse sammen med seg, steg stemningen helt i taket! Flere av deltakerne bidro også til underholdning med sang og musikk både under middagen og senere utover kvelden. Honnør til Dag Ohr og hans hjelpere for enda et kjempetrivelig nyttårsball! Stor takk også til alle frivillige som stilte opp til dugnad på en lørdagskveld. Det være seg frivillige lag og organisasjoner, kommunalt ansatte og enkeltpersoner. Sammen med Dag har de alle æren for at også Nyttårsballet 2006 ble en stor opplevelse for deltakerne! Atle Kanestrøm og Kjell Sæterøy serveres kake av Siv Sandvik Tekst: Helen Haga. Foto: Anny Jensen og Kjell Johansen Om lag 180 funksjonshemmede med venner, familie og bekjente, fylte Folkets Hus lørdag 28. januar Glimt fra polonesen. Fra venstre Nancy Bruseth, Elin Maridal og Hanane Rabben

19 Aure og Tustna er blitt en Imarsundbrua kommer etter Av Hans Lauritzen, ordfører i Aure kommune Kommunevåpenet til nye Aure Hans Lauritzen er første ordfører i nye Aure kommune Aure og Tustna ble slått sammen til en kommune fra og med 1. januar Den nye kommunen har fått navnet Aure. Etter sammenslåing har nye Aure knapt innbyggere. Det har i mange år vært arbeidet for å få Tustna landfast nordover med bru over Imarsundet. Manglende bevilgninger til riksveier og prioriteringer i fylket, tvang oss til å tenke nytt og kreativt for å få gjennomført dette prosjektet. Denne kreative prosessen innebar bl.a. at vi skulle slå sammen de to kommunene Aure og Tustna. Vi sier at dette er en frivillig sammenslåing, men brua var en viktig forutsetning. Hva som hadde skjedd i folkeavstemmingen uten brua, kan en bare spekulere i. Identitet og trygghet betyr svært mye for folk flest og det må vi alle akseptere og respektere. Aksepten i folket for denne sammenslåingen, viser bare hvor viktig kommunikasjoner er for folk flest. Hva betyr så denne sammenslåingen i et framtidig perspektiv? For det første betyr det en større og mer slagkraftig kommuneenhet nord for Kristiansund. Det gir oss bedre muligheter til å videreutvikle de områdene vi er sterke på, som havbruk, landbruk, skipsindustri og gass. Det gir oss også muligheter til å bygge ut innen de områdene vi har unike forutsetninger, som bl.a. reiseliv og opplevelse. For det andre betyr det at Aure også kan bli en naturlig del av bo- og arbeidsmarkedet knyttet til regionsenteret, Kristiansund. Når Imarsundbrua er på plass, blir det nå bare halvannen times reisetid fra byen til Tjeldbergodden. Det er litt viktig for meg å påpeke at dette gjelder begge veier. Folket og næringslivet får nye muligheter til utnytte hverandres fortrinn på ulike områder. Ved å arbeide videre med de nære bånd det har vært mellom by og land i mange år, vil vi alle komme styrket ut i framtiden. Sammenslåingen av Kristiansund og Frei ser vi på som naturlig utvikling av regionen vår, og håper dere alle får en god opplevelse i den prosessen som er i gang. Slike prosesser er svært arbeidskrevende for alle parter - administrasjon, politikere og fagorganiserte. Det vil ikke være riktig av meg å gi noen råd i det arbeidet dere står midt opp i. Sjøl om nye Aure kommune så dagens lys 1. januar 2006 etter en prosess på halvannet år, må vi slå fast at vi ennå ikke er ferdig. Tiden ble for kort, men sjøl om den hadde vært et halvt år lenger eller enda mer, ville det likevel stått igjen elementer det ikke går an å ta på forskudd. Dette er arbeid vi må ta nå etter hvert som utfordringene dukker opp. Skal en likevel nevne et moment vi fikk god erfaring med, må det være at det er viktig å møte hverandre som likeverdige parter, og at de fagorganiserte er med i alle delprosesser. Lykke til med arbeidet! Vi ser fram til et godt samarbeid med den nye storkommunen og regionsenteret. Møteplan 1. halvår 2006 Møter i folkevalgte organ holdes for åpne dører, når sakene ikke er underlagt taushetsplikt. Møtedag/tid/sted Januar Februar Mars April Mai Juni Juli Bystyret i Kristiansund tirsdag kl Rådhuset 10., , Driftsutvalget i Kristiansund tirsdag kl Rådhuset 10., , , Utviklingsutvalget i Kristiansund tirsdag kl Rådhuset Plan- og bygningsrådet i Kr.sund torsdag kl Brannstasjonen , , Administrasjonsutvalget Kr.sund onsdag kl Rådhuset Eldrerådet i Kristiansund mandag kl Rådhuset Møter avholdes etter behov i samråd med leder og sekretær. Kontrollutvalget i Kristiansund torsdag kl Rådhuset Kommunestyret i Frei tirsdag kl Rådhuset Formannskapet i Frei tirsdag kl Rådhuset 17., , , Administrasjonsutvalget, Arbeidsmiljøutvalget, Eldrerådet og Rådhuset Møter avholdes etter behov i samråd med leder og sekretær. Klientutvalget i Frei Fellesnemnda Kristiansund/Frei onsdag kl Rådhuset

20 Atlanterhavsbadet blant de beste Forbrukerrapporten har kåret Atlanterhavsbadet i Kristiansund til det fjerde beste badeland i Norge. Vi er kjempefornøyde, sier leder Torgeir Haukebø, som også legger til at anlegget er flott samt at de har et korps med meget dyktige medarbeidere. Kåringen er derfor vel fortjent, sier Haukebø. Atlanterhavsbadet har siden åpningen i 2005 hatt et eventyrlig besøk fra hele regionen besøkende fra Hammerfest i Nord til Kristiansand i sør. Om lag Nitti tusen badegjester har besøkt Atlanterhavsbadet siden starten i juli Alle basseng har vært godt besøkt av både store og små, og tilbakemeldingene er nesten bare positive. Virksomhetsleder Torgeir Haukebø opplyser videre at anlegget er topp, og at det er blitt godt mottatt. - Vi skal ikke hvile på laurbærene. Kontinuerlig fokus på tilrettelegging, dialog og samarbeid er viktig. Dette er og skal være folkets bad, sier Haukebø Resultat fra det første halve året viser at budsjettrammen holdt selv om det har vært store investeringer. Atlanterhavsbadets hadde første halvår en inntekt på ca 6 millioner kroner og samtidig høyere besøkstall enn forventet. Det store besøkstallet har også medført noe høyere utgifter på grunn av økt antall badevakter og hyppigere utskifting av vann. - Sikkerheten skal settes i høysetet og vannet skal holde beste kvalitet, sier Haukebø. Haukebø retter også en stor takk til de ansatte som har gjort en kjempeinnsats for å få anlegget dit det er i dag. - Servicearbeidere, resepsjonister, vaktmestere og koordinatorer har gjort en formidabel jobb. Uten deres optimisme og stå på humør, hadde ikke anlegget vært der det er i dag, sier han. - De ansattes store utfordring har vært å lære seg alle innkjøringsdetaljer og ikke minst å sette sikkerhet og trygghet for de besøkende som det viktigste mål. Det er bare å svinge hatten, sier en fornøyd Haukebø, som også opplyser at hovedmålet er å gjøre folk glade.

Kan dere på forhånd sjekke prøveplanen mht møte i ungdomsrådet i desember.

Kan dere på forhånd sjekke prøveplanen mht møte i ungdomsrådet i desember. Møteinnkalling Utvalg: Ungdomsrådet Møtested: Kristiansund rådhus, formannskapssalen Dato: 17.11.2009 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 43 90 el. 71 57 43 53. Møtesekretær

Detaljer

PS 08/26 Godkjenning av protokoll fra møte 12.06.2008 2008/496

PS 08/26 Godkjenning av protokoll fra møte 12.06.2008 2008/496 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Komite 3 Tekniske tjenester Formannskapssalen Dato: 28.08.2008 Tidspunkt: 08:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71574390 el. 71574060 Møtesekretær innkaller

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I FELLESNEMNDA 26. APRIL 2007 (Foreløpig protokoll fram til godkjenning 31. mai 2007)

PROTOKOLL FRA MØTE I FELLESNEMNDA 26. APRIL 2007 (Foreløpig protokoll fram til godkjenning 31. mai 2007) Kristiansund kommune Frei kommune Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: Margrete Magerøy 27.04.2007 Tilstede faste medlemmer Fraværende faste medlemmer Tilstede varamedlemmer Totalt antall frammøtte medlemmer

Detaljer

Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015

Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015 Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015 Alle ungdommer i Foreningen for hjertesyke barn, har nå mulighet til å delta på leir som er arrangert av andre regioner

Detaljer

Arkiv- saksnr. PS 08/33 Godkjenning av protokoll fra møte 30.10.2008 2008/496. PS 08/34 Hovedplan for vannforsyning 2010-2020 2008/3837

Arkiv- saksnr. PS 08/33 Godkjenning av protokoll fra møte 30.10.2008 2008/496. PS 08/34 Hovedplan for vannforsyning 2010-2020 2008/3837 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Komite 3 Tekniske tjenester Formannskapssalen Dato: 20.11.2008 Tidspunkt: 08:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 43 90 el. 71 57 40 60. Møtesekretær innkaller

Detaljer

Skoleåret 2013 / 2014

Skoleåret 2013 / 2014 Familiehuset - Tilbudsbanken Skoleåret 2013 / 2014 Innhold ICDP. 2 ICDP for ungdom 3 Løft for foreldre.. 4 Oppmerksomhetstrening. 5 PMTO - foreldregrupper. 6 Etter skoletid 8 Generelt om kursene 9 Kurs

Detaljer

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/ Artikkel 12: Medbestemmelse 1) Hvilke systemer har kommunen etablert der barn og unge kan utøve medbestemmelse og hvilke saker behandles der? 2) Hvordan sikres reell medbestemmelse for barn og unge? 3)

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, FEBRUAR, 2017. Hei alle sammen! Tusen takk for en strålende måned!!! Vi på Sølje er så heldige, for en god gjeng med barn, og enda flere skal vi bli i mars. Fra mars og frem

Detaljer

Vil du delta i spørreundersøkelse om kommunereformen?

Vil du delta i spørreundersøkelse om kommunereformen? Vil du delta i spørreundersøkelse om kommunereformen? Undersøkelsen går til ungdom som bor i Grane, Hattfjelldal, Hemnes og Vefsn. Regjeringen har gitt kommunene et oppdrag med å utrede sammenslåing med

Detaljer

Møteprotokoll. Ungdomsrådet. Utvalg: Møtested: Møterom 3. etasje rådhuset Dato: 11.09.2008 Tidspunkt: 09:00 11:00

Møteprotokoll. Ungdomsrådet. Utvalg: Møtested: Møterom 3. etasje rådhuset Dato: 11.09.2008 Tidspunkt: 09:00 11:00 Utvalg: Ungdomsrådet Møteprotokoll Møtested: Møterom 3. etasje rådhuset Dato: 11.09.2008 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Kristina Juul Jørgensen Leder

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 44 31.Okt 1.-4 Nov 45 7.-11 Nov 46 14.-18 Nov 47 21.-25 Nov Granitt tur uke Skifer prosjekt Skifer tur uke Granitt prosjekt Nora Sofie 4 år (6. nov) Granitt tur

Detaljer

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR Februar står foran oss, og vi ser at dagene er lysere og lengre noe som er kjærkomment for de fleste av oss. I januar har vi fått ei ny jente på avdelinga, Martine startet

Detaljer

SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING.

SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING. Notat Til : Bystyrekomité helse og omsorg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/22-38 033 C83 DRAMMEN 02.10.2006 SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING. 1.

Detaljer

Månedsplan for Haukene november 2013

Månedsplan for Haukene november 2013 Månedsplan for Haukene november 2013 Tema: Fellesskap Mål: Styrke barnets/ gruppens sosiale og personlig intelligens. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uke nr 36 1. Uke nr 37 4. Dans Uke nr 38 11. Filisofiske

Detaljer

SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD

SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD Frogn kommune Enhet for kultur og fritid Postboks 10 1441 Drøbak SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD TILSKUDD TIL RUSFRIE HELGETILTAK FOR UNGDOM Ansvarlig arrangør Adresse Post/bankgiro Formann/ansvarlig leder

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Lurer på om det kommer en båt. Barnehage året 2012 2013 er vi 10 barn på avdeling Lykke. Vi vil være 3 faste personale på avdelingen fordelt slik Personalet

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Utviklingsutvalget 08.06.2004

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Utviklingsutvalget 08.06.2004 Utviklingsutvalget 08.06.2004 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 04/21 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLLER FRA S MØTE 11.05. 2004 REFERANSE 033 PS 04/22 PS 04/23 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA S MØTE 18.05.2004

Detaljer

SOMMER SAMMEN PROGRAM Informasjon og påmelding EN OPPLEVELSESRIK SOMMER MED AKTIVITETER

SOMMER SAMMEN PROGRAM Informasjon og påmelding EN OPPLEVELSESRIK SOMMER MED AKTIVITETER SOMMER SAMMEN PROGRAM 2017 Informasjon og påmelding EN OPPLEVELSESRIK SOMMER MED AKTIVITETER Avdeling Barn og Unge Fritid ved Kulturenheten i Harstad kommune, ønsker alle som vil oppleve en spennende og

Detaljer

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 Handlingsplan for Revehi 2012-2013 Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 INNLEDNING: Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. Vi håper alle har hatt en fin sommer, og vi gleder

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 Aller først vil vi ønske deg velkommen til skolefritidsordningen ved Otta skole. Vi er glade for at du har meldt deg på, og håper

Detaljer

Sommer 2015. Vassøynytt

Sommer 2015. Vassøynytt Vassøynytt Nyhetsbrev fra Vassøy Beboerforening Styret i Vassøy Beboerforening har fast møtetid første mandag hver måned. Møtene er åpne for alle betalende medlemmer. Saker som ønskes behandlet må være

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 2008/321-9 234 Lena Hansson 06.10.2009

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 2008/321-9 234 Lena Hansson 06.10.2009 Torsken kommune Rådmannens stab Fylkesmannen i Troms v/ Geir Håvard Hansen postboks 6600 9296 TROMSØ Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 2008/321-9 234 Lena Hansson 06.10.2009 Sjumilsteget - egenrapportering

Detaljer

Kreativt, sosialt og nært- vi bruker det vi har lært

Kreativt, sosialt og nært- vi bruker det vi har lært Kreativt, sosialt og nært- vi bruker det vi har lært Formål: 1 Oppdal kommune eier og driver SFO ved alle de kommunale barneskolene. 2 SFO er et åpent tilbud for alle skolebarn fra 1. til 4.trinn. Innhold

Detaljer

Grip dagen, mulighetene og Nordmøre

Grip dagen, mulighetene og Nordmøre 2010 Grip dagen, mulighetene og Nordmøre Torsdag 28. januar 2010 Caroline konferansesenter Kristiansund Brynjulv Røeggen Avdelingsbanksjef Kontakt oss 03900 eller snv.no Bank. Forsikring. Og deg. Velkommen

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Ny modell for SLT-arbeid i Sørum kommune. Vedtatt i politiråd

Ny modell for SLT-arbeid i Sørum kommune. Vedtatt i politiråd Ny modell for SLT-arbeid i Sørum kommune Vedtatt i politiråd 12.03.15 Vedtatt i politirådsmøte 12. mars 2015 Mål Gjennom et forpliktende tverrfaglig forebyggende samarbeid skal SLT-arbeidet bidra til å

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET FEBRUAR 2012 Hei alle sammen Vi er på vei mot våren og vi gleder oss over at sola titter mer frem og at temperaturen stiger! Denne måneden har vi hatt karnevalsfeiring og

Detaljer

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte?

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte?? Det er et spørsmål som sikkert mange medarbeidere

Detaljer

VELK0MMEN TIL SAKSHAUG SFO

VELK0MMEN TIL SAKSHAUG SFO VELK0MMEN TIL SAKSHAUG SFO TIL DEG SOM SKAL BEGYNNE PÅ SFO NÅR DU ER PÅ SFO: Skal du kunne leke nesten hele tiden. Du kan være ute eller inne, i store eller små rom, med få eller mange barn, med eller

Detaljer

PERSONALET Leder: Sølvi Thoresen. Assistenter: Karin Granlund Maxime Saint Victor Cathrine Follestad Per Johann Avdal Ragnhild Carlsen

PERSONALET Leder: Sølvi Thoresen. Assistenter: Karin Granlund Maxime Saint Victor Cathrine Follestad Per Johann Avdal Ragnhild Carlsen Hva er SFO SFO er et omsorgs- og fritidstilbud til barn fra 1. 4. klasse. Åpningstiden er fra 07.00 og frem til skolestart og fra skoleslutt og frem til kl. 17.00. I skolens ferier er maksimal åpningstid

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

Møteprotokoll for Ungdomsrådet

Møteprotokoll for Ungdomsrådet Trøgstad kommune Møteprotokoll for Ungdomsrådet Møtedato: 09.03.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 16:00-19:00 Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Emma Kølner, Lene Håkonsen, Madelen Aadalen,

Detaljer

Informasjonsbrosjyre ved skolestart

Informasjonsbrosjyre ved skolestart Informasjonsbrosjyre ved skolestart Åskollen skole våren 2012 VELKOMMEN TIL ÅSKOLLEN SKOLE Nå nærmer det seg skolestart! Vi gleder oss veldig til å ta i mot de nye førsteklassingene våre. Med dere på laget,

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 11/1 PS 11/2 PS 11/3 PS 11/4 Vann- og avløpsnorm (VA-norm) og Standard abonnementsvilkår for vann og avløp i Kristiansund

Detaljer

Velkommen. til samtale om kommunereformen. 9. og 10 klasse,

Velkommen. til samtale om kommunereformen.  9. og 10 klasse, Velkommen til samtale om kommunereformen http://www.evenes.kommune.no/startsiden-kommunereformen 9. og 10 klasse, 15.3.2016 Kommunereformen er Debatt om framtiden for lokalsamfunnet, viktig debatt for

Detaljer

Hol kommune. Informasjonsbrosjyre til foreldre

Hol kommune. Informasjonsbrosjyre til foreldre Hol kommune Informasjonsbrosjyre til foreldre Barnehagen: Lek og læring hånd i hånd Barnehagene i Hol kommune tar imot barn i alderen 0-5 år. Noen av barnehagene har egne småbarns-avdelinger (0-3 år).

Detaljer

Norges Byggmesterforbunds Landsmøte 2015

Norges Byggmesterforbunds Landsmøte 2015 Norges Byggmesterforbunds Landsmøte 2015 Nord-Trøndelag 29. -31. mai Foto: Steinar Johansen Vertskap: Byggmesterforbundet Nord-Trøndelag Foto: Olav Breen Byggmesterforbundet og Byggmesterforbundet Nord-Trøndelag

Detaljer

Velkommen til Holeskolen. Røyse skole Sundvollen oppvekstsenter Vik skole (Hole ungdomsskole)

Velkommen til Holeskolen. Røyse skole Sundvollen oppvekstsenter Vik skole (Hole ungdomsskole) Velkommen til Holeskolen Røyse skole Sundvollen oppvekstsenter Vik skole (Hole ungdomsskole) Barneskolene i Hole Det sies at det er to varige ting vi må gi våre barn - det ene er røtter - det andre er

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

Årvoll. Kurser og tilbud for tredje trinn høsten 2015!

Årvoll. Kurser og tilbud for tredje trinn høsten 2015! Kurser og tilbud for tredje trinn høsten 2015! Velkommen til tredje trinn på Årvoll Aktivitetsskole! Ett stort Hei til både barn og foresatte! Sammen med de andre voksne på AKS har vi laget, et hva vi

Detaljer

24.06.2014 SELBU KOMMUNE. Virksomhetsplan for Bell Skole SFO. 2014-2016 Bell skole

24.06.2014 SELBU KOMMUNE. Virksomhetsplan for Bell Skole SFO. 2014-2016 Bell skole 24.06.2014 SELBU KOMMUNE Virksomhetsplan for Bell Skole SFO 2014-2016 Bell skole Innhold Innhold Innledning... 2 Visjon... 2 Mål for Bell skole og Bell SFO er å:... 2 Sosial kompetanse gjennom lek... 3

Detaljer

Åfjord Næringsforening

Åfjord Næringsforening Åfjord Næringsforening nytt fra næringsliv i Åfjord Plansmia er i gang! Åfjord Næringsforening Telefon: 72 53 15 00 Fax: 72 53 15 01 Web: E-post: Adresse: www.aanf.no post@aanf.no Næringstorget, 7170 Åfjord

Detaljer

Årsplan for SFO ved Strusshamn skole 2015-2016

Årsplan for SFO ved Strusshamn skole 2015-2016 Årsplan for SFO ved Strusshamn skole 2015-2016 Årsplanen er et arbeidsredskap for personalet ved skolefritidsordningen (SFO) på Strusshamn skole. Den gir foresatte og andre informasjon om innhold og organisering

Detaljer

SOMMER SAMMEN PROGRAM 2016. Informasjon og påmelding EN OPPLEVELSESRIK SOMMER MED AKTIVITETER

SOMMER SAMMEN PROGRAM 2016. Informasjon og påmelding EN OPPLEVELSESRIK SOMMER MED AKTIVITETER SOMMER SAMMEN PROGRAM 2016 Informasjon og påmelding EN OPPLEVELSESRIK SOMMER MED AKTIVITETER Avdeling Barn og Unge Fritid ved Kulturenheten i Harstad kommune, ønsker alle som vil oppleve en spennende og

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. Fredager

Detaljer

Saksframlegg LØTEN KOMMUNE

Saksframlegg LØTEN KOMMUNE Løpenummer: 11420/14 Saksnummer: 14/1840 Arkivkoder: Saksframlegg LØTEN KOMMUNE Saksbehandler: Elin Kleppe Ellingsen INNFØRING AV MOT I LØTEN KOMMUNE Rådmannens forslag til vedtak ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune

Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune - 1 - Utfordringer og hovedmålsettinger for 2005. Kommunestyret og formannskapet har bestemt at Søndre Torsken Bygdesentral skal

Detaljer

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2016.

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2016. Fiolen Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2016. I oktober har vi vært mye på tur i skogen. Det er mange av barna som liker seg i skogen og synes det er moro å klatre og å leke under trærne. Annenhver

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ FEBRUAR2012 Hei Da var snøen og isen som preget mye av de siste ukene borte, og en liten følelse av vår er i luften. Februar måned er jo en kort måned, og det har vi også

Detaljer

FRIVILLIGHETSSENTRALEN

FRIVILLIGHETSSENTRALEN ÅRSMELDING 2004 Solnedgang sett fra Røyse i Hole kommune foto Odd B. Odinsen FRA FRIVILLIGHETSSENTRALEN I HOLE Frivillighetssentralen ble startet i Hole kommune i 1996 og er et svært viktig bidrag til

Detaljer

KLÆBU + TRONDHEIM = SANT NYHETSBREV OM KOMMUNESAMMENSLÅING

KLÆBU + TRONDHEIM = SANT NYHETSBREV OM KOMMUNESAMMENSLÅING KLÆBU + TRONDHEIM = SANT April 2017 NYHETSBREV OM KOMMUNESAMMENSLÅING Nidelva renner gjennom Trondheim og Klæbu kommuner, fra Selbusjøen til munningen av Trondheimsfjorden. Foto: Klæbu kommune Hilsen fra

Detaljer

iflatanger næringsutvikling Flatanger - aktivt og åpent!

iflatanger næringsutvikling Flatanger - aktivt og åpent! iflatanger næringsutvikling 2 Miljøbygget og Lauvsnes sentrum Om Flatanger Flatanger kommune ligger idyllisk til på Namdalskysten i Nord-Trøndelag, med 1130 innbyggere (1.1.2009). Flatanger er et populært

Detaljer

Flora Barnehage Nythetsavis

Flora Barnehage Nythetsavis Flora Barnehage Nythetsavis Da er påska over, og vi er inn i hverdagen igjen, Floristen blir litt forsinket denne måneden, i og med at vi fikk påskeferien inn i denne måneden. Vi velger også å ta både

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE SFO VANG SKOLE 2011/12

INFORMASJONSHEFTE SFO VANG SKOLE 2011/12 INFORMASJONSHEFTE SFO VANG SKOLE 2011/12 VI ØNSKER DERE VELKOMMEN TIL SFO VANG SKOLE. Ditt barn har nå fått plass ved SFO, og her er litt informasjon om hvordan vi har det her hos oss. Vi håper at du finner

Detaljer

MAKS-1. Tilbudskatalog!

MAKS-1. Tilbudskatalog! MAKS-1 Tilbudskatalog! Vår 2016 Marienlyst Aktivitetsskole Vår 2016 Endelig har våren begynt å komme til oss på Marienlyst Aktivitetsskole. Vi på MAKS gleder oss skikkelig til å benytte de fine uteområdene

Detaljer

Referat fra 19. Mars 2002

Referat fra 19. Mars 2002 R Bærum G E-post: rgb@c2i.net Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Postboks 287, 1301 SANDVIKA Tlf: 90 10 03 90 Nr.162 Referat fra 19. Mars 2002 Tilstede: Jon Erling Hagen, John-Harald Wangen, Tove

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår desember - 14

Arbeidsplan for Gullhår desember - 14 Arbeidsplan for Gullhår desember - 14 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 3 åringene har kulturskole. Felles samling i Agoraen kl 11. Juleverksted kl 10. Pepperkakedag. Foreldrekaffe

Detaljer

En forelesning av Rita Valkvæ

En forelesning av Rita Valkvæ En forelesning av Rita Valkvæ Hva er folkehelsearbeid? St.meld. nr. 47 (2008 09) Målet med folkehelsearbeid er flere leveår med god helse i befolkningen og å redusere sosiale helseforskjeller. Vi vil skape

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

TORSDAGSPOSTEN 12.11.2015

TORSDAGSPOSTEN 12.11.2015 TORSDAGSPOSTEN 12.11.2015 Ukentlig informasjonsbrev fra Lillehammer Steinerskole Hjemmeside: http://www.lillehammersteinerskole.no Kalender uke 46 Tirsdag 24.11 Månedsfest kl.11:30. Foreldre er velkomne

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 19.08.2008 Tid: kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 19.08.2008 Tid: kl. 19.00 SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset : 19.08.2008 Tid: kl. 19.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806030 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Våren 2015. Sammen skaper vi mestring, glede og trygghet

Våren 2015. Sammen skaper vi mestring, glede og trygghet Våren 2015 Litt om hverdagen vår Temaer vi jobber med 2 Så er vi godt i gang med det nye året, på kalenderen står det 2015, det har endelig blitt ordentlig vinter og vi gleder oss til nye eventyr sammen.

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

våren 2009 2009neråv

våren 2009 2009neråv ren 2009 våren 2009 Hva er G60? Et kulturtilbud til ungdom mellom 13-20 år som ønsker å gjøre noe kreativt på fritida Tilbyr kurs og lokaler til aktiviteter som band, foto, tekstil, keramikk, grafikk m.m.

Detaljer

Årvoll. Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015!

Årvoll. Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015! Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015! Velkommen til fjerde trinn på Aktivitetsskolen Årvoll! Hei til både barn og foresatte! Sammen med de andre voksne på AKS har vi laget, noe som vi tror blir

Detaljer

AKTIVITETER PÅ OG FRA KYSTGÅRD. UTFLUKTER TURER SPENNENDE AKTIVITETER.

AKTIVITETER PÅ OG FRA KYSTGÅRD. UTFLUKTER TURER SPENNENDE AKTIVITETER. Prosjekt nr: 2009/3/0458 AKTIVITETER PÅ OG FRA KYSTGÅRD. UTFLUKTER TURER SPENNENDE AKTIVITETER. Et prosjekt i regi av ADHD Norge Sør Trøndelag. 1 INNHOLD: Side 1: Side 2: Side 3: Side 4: Side 4: Side 5:

Detaljer

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling I korte trekk Antall innbyggere ca 13800 Areal 74 km 2 Strandlinje 34 km Tettsteder Ekholt, Øreåsen og Halmstad Sentral beliggenhet Perfekt for deg som ønsker

Detaljer

STORSAMLING. Velkommen til en frihelg med faglig påfyll, nyttig erfaringsutveksling og hyggelig samvær. Fredag 20. september til

STORSAMLING. Velkommen til en frihelg med faglig påfyll, nyttig erfaringsutveksling og hyggelig samvær. Fredag 20. september til STORSAMLING Fredag 20. september til 2013 søndag 22. september blir det Storsamling på Thon Hotel Arena på Lillestrøm. De to siste årene har vi opplevd et stort og trivelig fellesskap på CP-foreningens

Detaljer

MAKS-1. Tilbudskatalog! Høst Marienlyst Aktivitetsskole

MAKS-1. Tilbudskatalog! Høst Marienlyst Aktivitetsskole MAKS-1 Tilbudskatalog! Høst 2017 Marienlyst Aktivitetsskole Gledelig skolestart! Endelig har skolen begynt etter sommerferien! Vi på MAKS gleder oss skikkelig til å begynne, og avslutte, dagen med dere

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Møterom 2, Kongens Plass 1 Dato: 17.09.2012 Tidspunkt: 13:00

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Møterom 2, Kongens Plass 1 Dato: 17.09.2012 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Næringsutvalg Møtested: Møterom 2, Kongens Plass 1 Dato: 17.09.2012 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 43 90 eller til Rigmor.holten@kristiansund.kommune.no

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Ungdomsrådet

MØTEPROTOKOLL Ungdomsrådet Ås kommune Møtetid: 03.05.2016 kl. 15:30 17:30 Sted: Rådhuset 2.etasje MØTEPROTOKOLL Ungdomsrådet Av utvalgets medlemmer møtte 5 av 7. Møtende medlemmer: Sverre Strand Teigen (H), Mathias Zakariassen,

Detaljer

31/10-13 Lillehammer hotell

31/10-13 Lillehammer hotell 31/10-13 Lillehammer hotell LUNDGAARDSLØKKA BARNEHAGE Satsningsområde: Aktive barn 64 plasser 15 Årsverk, 4 menn i faste stillinger. Baklivegen 181 2625 Fåberg Lillehammer kommune BAKRUNN FOR PROSJEKTET

Detaljer

MAKS-1. Tilbudskatalog! Vinter Marienlyst Aktivitetsskole

MAKS-1. Tilbudskatalog! Vinter Marienlyst Aktivitetsskole MAKS-1 Tilbudskatalog! Vinter 2017 Marienlyst Aktivitetsskole Gledelig vinter! Velkommen til nye kurs her på MAKS! Vi på MAKS gleder oss skikkelig til å begynne, og avslutte, dagen med dere barna. Vi har

Detaljer

MØTEINNKALLING. Ungdomsrådet

MØTEINNKALLING. Ungdomsrådet MØTEINNKALLING Dato: 17.01.2017 kl. 15:30-17:30 Sted: Ås rådhus, 2.etasje Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes iht. lovverk. Møtedokumenter

Detaljer

NYTT FRA SØRUM SKOLE NR. 3 08/09

NYTT FRA SØRUM SKOLE NR. 3 08/09 NYTT FRA SØRUM SKOLE NR. 3 08/09 ADMINISTRASJONENS HJØRNE Nok et skoleår går mot slutten og sommeren nærmer seg med stormskritt! Ungene koser seg ute i friminuttene og det skjer andre ting på skolen enn

Detaljer

Informasjon fra Loppa april Hva er gjort siden forrige plan, gjennomførte aktiviteter.

Informasjon fra Loppa april Hva er gjort siden forrige plan, gjennomførte aktiviteter. Informasjon fra Loppa april 2017. Hva er gjort siden forrige plan, gjennomførte aktiviteter. Vi har hatt om grisen i prosjektgruppene våre denne måneden. Grisen har blitt presentert med sang og regler,

Detaljer

Vårprogram 2016 Askim bibliotek

Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til biblioteket Vårens program byr på et mangfold av aktiviteter for alle aldersgrupper. Du får som vanlig lesestunder for

Detaljer

Emilie, Ane, Andreas, Maja, Mira, Sara, Simen, Snorre, Stephanie, Anosha og Stein Thoresen. Marte, Aslak, Fridtjof, og Karl

Emilie, Ane, Andreas, Maja, Mira, Sara, Simen, Snorre, Stephanie, Anosha og Stein Thoresen. Marte, Aslak, Fridtjof, og Karl Oslo kommune Bydel Nordre Aker Seksjon for ungdom og kultur Protokoll Utvalg: Ungdomsrådet Møtedato: Onsdag 17.03.10 og torsdag 18.03.10 Tidspunkt: 18.00 20.00 Møtested: Glasshuset på Nordberg skole. Sognsveien

Detaljer

dugnad Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal

dugnad Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal dugnad Vi tilbyr veiledning, kompetanse og stimulerings-midler. Kommunen mobiliserer og utvikler tiltak og samarbeid. Kompetansesenter

Detaljer

Kristiansund kommune Frei kommune. Utviklingsprogram for styrking av barn og unges oppvekstmiljø RAPPORT FOR ARBEIDET I 2006

Kristiansund kommune Frei kommune. Utviklingsprogram for styrking av barn og unges oppvekstmiljø RAPPORT FOR ARBEIDET I 2006 Kristiansund kommune Frei kommune Utviklingsprogram for styrking av barn og unges oppvekstmiljø RAPPORT FOR ARBEIDET I 2006 Satsingsområder i perioden 2005-2007 1. Medvirkning 2. Holdningsskapende arbeid

Detaljer

TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø

TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø Kjære tromsøværing! NÆRING Vår visjon er at Tromsø skal være verdens Arktiske hovedstad. Etableringen av Arktisk råd sitt sekretariat er både en anerkjennelse

Detaljer

Velkommen til Kulturskolen i Odalen!

Velkommen til Kulturskolen i Odalen! Velkommen til Kulturskolen i Odalen! Kulturskolen i Odalen er en interkommunal kulturskole mellom Nord- og Sør-Odal kommune. Sør-Odal er kulturskolens hovedbase, men kursene er jevnt fordelt mellom begge

Detaljer

Intensjonsavtale for Rjukan kommune

Intensjonsavtale for Rjukan kommune Intensjonsavtale for Rjukan kommune Foto: Trond Stegarud Innledning Hjartdal og Tinn kommuner har som ledd i kommunereformen som Stortinget har vedtatt, gjennomført en naboprat og forhandlinger om denne

Detaljer

Protokoll ungdomsrådsmøte

Protokoll ungdomsrådsmøte Protokoll ungdomsrådsmøte 02.09.2011 Formannskapssalen 1.etg, Rådhuset Kl: 18:00 Til stede Forfall Ikke møtt Skjalg Hamnes, Anna Hagland, Jeanette Martinussen, Arne Petter Bartholsen, Odin Hamnes og Wilhelm

Detaljer

Nytt fra CISV-Rogaland

Nytt fra CISV-Rogaland Nytt fra CISV-Rogaland Januar 2011 Innhold 1) Bli medlem i CISV 2) Ledige plasser i sommer 3) Pre-camp for barneleirer 4) Helgeleir 10+ 5) Helgeleir 13+ 6) Søknadsfrister 7) IPP skal arrangeres i Rogaland

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR STEINGRUA oktober 2016 uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

MÅNEDSPLAN FOR STEINGRUA oktober 2016 uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag MÅNEDSPLAN FOR STEINGRUA oktober 2016 uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 40 3.-7 Oktober 41 10.-14 Oktober JUBILEUMSUKA Offisiell åpning av nye Granåsen barnehage av Ordføreren kl 13 Skifer friluftsuke

Detaljer

Velkommen til Nittedal. Youth Camp 19. 21. mars 2010

Velkommen til Nittedal. Youth Camp 19. 21. mars 2010 Velkommen til Nittedal Youth Camp 19. 21. mars 2010 1 Youth Camp Nittedal er en aktivitetshelg for ungdom i alderen 13-18 år. Alle kan melde seg på, så ta kontakt med din lokale forening/kommune/fritidsklubb/skolekorps/

Detaljer

Floristen januar 2014

Floristen januar 2014 1 Flora Barnehage Nyhetsavis Side 1 Tilbakeblikk på februar og mars 2 Også i februar har snøen glimret med sitt fravær, så syklene har vært flittig brukt. Likeså har det vært en del aktivitet i sandkassen.

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 24.02.2004

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 24.02.2004 Bystyrets møte 24.02.2004 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 04/15 VEDERLAG FRA KRISTIANSUND PARKERING AS FOR RETTEN TIL INNKREVING AV PARKERINGSGEBYR PÅ KOMMUNALE PARKERINGSPLASSER. REFERANSE 611 Q52

Detaljer

Kapp-elever på pilegrimsferd

Kapp-elever på pilegrimsferd Informasjon til hjemmene Kapp-elever på pilegrimsferd Med start på Hoffsvangen fulgte elevene pilegrimsleden gjennom prestegårdsskogen på Hoff, til gården Lie, videre leden til Apelsvoll, ned til Kapp

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR STJERNESKUDDET JUNI 2016

MÅNEDSPLAN FOR STJERNESKUDDET JUNI 2016 UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG MERKNADER 22. 30. 31. 1. Tur til gammel skolen på Spongdal 3. 2. KASPER 6 ÅR MAT smøremåltid matpakke tursekk smøremåltid varmmat 23. 6. Tur i nærområdet 7. 8.

Detaljer

Palsfokus for uke 9 og 10:

Palsfokus for uke 9 og 10: Palsfokus for uke 9 og 10: Hvordan tar vi vare på hverandre? Jeg er positiv og hjelpsom i friminuttene. Jeg tar med andre i lek og sier i fra til en voksen hvis det er behov. Palsfokus for uke 11 og 12:

Detaljer

Valgprogram Aremark Høyre

Valgprogram Aremark Høyre k r a ra em Valgprogram Aremark Høyre 2015-2019 Valgprogram Aremark Høyre 2015-2019 Aremark Høyre vil arbeide for at Aremark kommune skal være en god bostedskommune hvor et godt utbygd tjenestetilbud for

Detaljer

Teaterforestillinger for barnefamilier

Teaterforestillinger for barnefamilier Aktivitetshuset EPA og Sarpsborg-bibliotekene presenterer Teaterforestillinger for barnefamilier Vinter/vår 2015 www.sarpsborg.com Aktivitetshuset EPA, lørdag 31. januar kl. 13.00 De tre små griser» Teater

Detaljer

Mars 2015. Man. Tir. Ons. Tor. Fre. 2. Kulturskole. 6. Vi repeterer formen sirkel. 4. Vi går på tur

Mars 2015. Man. Tir. Ons. Tor. Fre. 2. Kulturskole. 6. Vi repeterer formen sirkel. 4. Vi går på tur Mars 2015 Man. Tir. Ons. Tor. Fre. 2. Kulturskole 3. 4. 5. 6. Vi repeterer formen sirkel 9. Lekegrupper på avdeling 10. 11. 12. 13. Vi jobber med formen «trekant» 16. Kulturskole 17. 18. 19. 20. Vi jobber

Detaljer