Kommunal informasjonsavis for kommunene Frei og Kristiansund Nr. 1 - Februar årgang

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunal informasjonsavis for kommunene Frei og Kristiansund Nr. 1 - Februar - 2006-3. årgang"

Transkript

1 Kommunal informasjonsavis for kommunene Frei og Kristiansund Nr. 1 - Februar årgang 7. trinn presenterer Frei skole.

2 Fellesnemndas medlemmer I Kommunen vår i 2006 vil vi gi en kort presentasjon av fellesnemndas medlemmer. Våre spørsmål var: Navn; Yrke; Politisk parti; Politisk erfaring; Hvilke tre saker synes du er viktigst i forbindelse med vår kommunesammenslåing? Her er svarene vi fikk: Per Harald Kvalvik Salgssjef hos Ramvik AS Arbeiderpartiet Engasjert i skolepolitikk, Ellers ganske fersk i gamet, men har engasjementet i blodet. 1: At alle skal føle seg hjemme i ny-kommunen 2: At man skal dra nytte av et enda tettere samarbeid 3: At våre barn skal få gode oppvekstvilkår i gode skoler Astrid-Iren Brevik Avdelingsleder Høyre Andre periode i bystyret, medlem i driftsutvalg og oljeutvalg, div. styreverv. 1. Det viktigste er en god off. sektor med sterke velferdstjenester. 2. Bedre politisk samordning i målet om en bærekraftig utvikling slik at ny-kommunen blir en viktig drivkraft for hele Nordmøre. 3. For å oppnå dette, viktig å lytte til både ansatte og innbyggere når den nye kommunen skapes. Bjarne Storfold Elde Personalsjef (Nordmøre Energiverk AS) Arbeiderpartiet Nå: medlem i bystyret, driftsutvalget, Fellesnemnda, PAU, nestleder i adm.utvalget, sekretær i Kristiansund Arbeiderparti. Før: Medlem i bystyret, medlem i formannskapet, medlem i kulturstyret, nestleder i skolestyret, nestleder i Administrasjonsutvalget, medlem i høgskolestyret for Møre og Romsdal, leder i Nordlandet AUF, leder i Kristiansund Arbeiderparti, leder i Møre og Romsdal AUF, styremedlem Møre og Romsdal AP, landsstyremedlem AUF, vara til Stortinget 1. Å etablere en service- og resultatorientert kommune 2. Fortsatt satsing på lokal næringsutvikling; der nykommunens muligheter tas aktivt i bruk 3. Utvikling og profilering av kulturlivet; som næring, underholdning og fritidsaktivitet Klaus Dalseth Driftssjef Senterpartiet 2. periode i Frei kommunestyre, vara Leder Klientutvalget, Skatteutvalget. Styreleder Frei Trygdeboliger i inneværende periode. 1. vara til Formannskapet. 1. Tjenesteyting 2. Oppvekstmiljø 3. Arealforvaltning Roger Hagen Selger Fremskrittspartiet Formann i Kristiansund FrP. Medlem i bystyreret og utviklingsutvalget. Medlem i FrP siden slutten av -80 tallet. Tidl. formann i Grünerløkka/Sofienberg FrP, Formann i Oslo FpU, medlem av fylkesstyret i Oslo FrP. Sekretær i Sørum FrP. 1. At skatte og avgiftsnivået holdes så lavt som mulig. 2. At kommunen er til for innbyggerne og ikke omvendt. 3. Bidra til at veksten i kommunen fortsetter! Om fellesnemndas oppgaver I forbindelse med kommunesammenslåing er fellesnemnda er et lovpålagt politiske utvalg som skal planlegge prosjektet, samordne og forberede iverksetting av sammenslåingen. Fellesnemnda velges av og blant medlemmene i kommunestyrene. Antall representanter fra hver kommune skal i følge inndelingsloven, avspeile innbyggertallet. Kristiansund og Frei har i fellesskap søkt om unntak fra dette for å oppnå likeverdig representasjon. Søknaden ble imøtekommet og i følge den kongelige resolusjonen skal fellesnemnda bestå av elleve medlemmer fra Frei og elleve medlemmer fra Kristiansund. Intensjonen med fellesnemnda er å få en smidig organisering av arbeidet med kommunesammenslutningen. Inndelingsloven åpner i utgangspunktet for å gi fellesnemnda store fullmakter, men det er kommunestyrene som bestemmer hvor store fullmakter de vil gi. I tiden fram til kommunesammenslåingen vil fellesnemnda i økende grad spille en sentral rolle. Her er de 22 faste medlemmene av fellesnemnda Dagfinn Ripnes, Steinar Berge, Anne Grete Holmen, Gerhard Sæther, Astrid-Iren Brevik, Maritta Ohrstrand, Klaus Dalseth, Bernhard Lillevik, Roger Hagen, Steve Runar Kalvøy, Anette Thomsen, Joachim Røsandhaug, Ellinor Røsandhaug, Nora K. Wårle, Per Kristian Øyen, Kirsten Skaret Gulla, Bjarne S. Elde, Per Kvalvik, Astrid Dyrnes, Olaf Torvik, Margareth Reitan, Per Erik Bentz.

3 Kommunen vår Kommunen vår er et informasjonsblad som gis ut i forbindelse med den vedtatte sammenslåingen av Frei kommune og Kristiansund kommune. Den formelle sammenslåingen finner sted 1. januar i Den nye kommunen skal hete Kristiansund. Kommunen vår har fem utgivelser pr. år, med informasjon om arbeidet med sammenslåingen og generell informasjon fra begge kommuner. Utgiver Kristiansund kommune og Frei kommune Ansvarlige redaktører Karl Kjetil Skuseth, utviklingssjef i Frei Just Ingebrigtsen, kommunalsjef i Kristiansund Redaksjon Annette Gundersen Rigmor Holten Petter Ingeberg Just Ingebrigtsen Karl Kjetil Skuseth Anders A. Vik Sekretariat, layout og montasje Trykk Holm Grafiske AS Distribusjon Norpost, Kristiansund Distribueres til alle husstander i Kristiansund og Frei Utgivelser i 2006 Nr. 1/2006 Februar Nr. 2/2006 April Nr. 3/2006 Juni Nr. 4/2006 September Nr. 5/2006 November Design av magasinhode Ramvikdesign.no Et hakk nærmere Arbeidet med sammenslåingen av våre to kommuner har nå akselerert et hakk. I kommuneadministrasjonene merker vi at det stadig er litt mer tid som går med til dette arbeidet. Tendensen vil nok fortsette, og det er kanskje ikke så rart. Det er to relativt store organisasjoner som skal sammenkobles, det er mange koblingsstykker og vi ønsker at jobben skal gjøres skikkelig. Det er for tiden 17 grupper som arbeider med sammenslåing av de ulike delene av kommunenes gjøremål. Arbeidet omfatter alt fra sammenslåing av bibliotekene, som er relativt små enheter, til sammenslåing av helse og sosialtjenestene som utgjør en stor del av kommunenes tjenestetilbud. Arbeidsgruppene består av representanter fra ledelse, ansatte og tillitsvalgte. Enkelte tiltak, eksempelvis fagadministrasjon av barnehagene og grunnskolen, er allerede slått sammen. Det arbeides for at de fleste tiltakene skal være helt eller delvis sammenslått før 1. januar i I tillegg til sammenslåing av de ulike delene av den kommunale virksomheten, er det også en gruppe som arbeider med forslag til politisk og administrativ organisering av nykommunen. Arbeidsgruppen er relativt stor, og består av politikere fra alle parti, representanter fra administrasjonen og tillitsvalgte. Gruppen har laget et grovforslag til administrativ struktur som behandles av fellesnemnda 16. februar, og deretter av kommunestyrene. I grove trekk foreslås det en tilpasset videreføring av den organiseringen som både Kristiansund og Frei har i dag. Det foreslås det en administrativ struktur med en rådmann, fire kommunalsjefer, en personalseksjon, en økonomiseksjon, en utviklingsseksjon, og et antall enheter som omfatter kommunens tjenestetilbud. Av hensyn til det videre arbeid med sammenslåingen og en hensiktsmessig løpende drift av dagens kommuner, er det viktig at den administrative organiseringen av nye Kristiansund blir bestemt så raskt som mulig. Arbeidsgruppen har også laget en foreløpig skisse til politisk organisering. Det videre arbeidet med dette planlegges slik at fellesnemnda kan behandle saken i møte 4. mai. En annen arbeidsgruppe arbeider med utvelgelse av pensjonsleverandør for de ansatte i den nye kommunen. Frei har i dag en leverandør og Kristiansund har en annen. En ny arbeidsgruppe, bestående av politikere, representanter fra administrasjonen og tillitsvalgte er under oppnevnt for å se på bruken av administrasjonsbygg. Vi har blant annet to rådhus og flere andre bygg som i dag brukes som administrasjonsbygg. Arbeidsgruppen skal se nærmere på det behov som den nye kommunen har, og komme med konkrete forslag. En av forutsetningene for gruppens arbeid er at begge rådhusene fortsatt skal brukes. Gruppens forslag skal politisk behandles innen oktober i En annen sak er valg av kommunevåpen for den nye kommunen. Begge kommuner har i dag egne våpen. Fellesnemnda må ta stilling til om vi skal bruke en av disse eller om det skal utarbeides et helt nytt kommunevåpen for nye Kristiansund. Vi vil fortløpende gi bred informasjon om arbeidet med kommunesammenslåingen. Informasjonen kommer i dette bladet og i pressen. I tillegg så legger vi fortløpende ut informasjon på vår nettside Forsidefoto Tove Johannessen Se egen hjemmeside om kommunesammenslåingen Karl Kjetil Skuseth utviklingssjef i Frei Just Ingebrigtsen kommunalsjef i Kristiansund Petter Ingeberg prosjektleder

4 Utdanningsmessa 2006 Torsdag 2. februar ble den årlige utdanningsmessa arrangert i Kristiansund. Ungdommer fra hele Nordmøre brukte dagen til å orientere seg om framtidig utdanning og yrkesvalg. Messa ble holdt i Braatthallen, og i tillegg var det åpen dag på Atlanten videregående skole. Kristiansund kommune hadde egen stand Å velge utdanning og framtidig yrke kan være vanskelig. På Utdanningsmessa 2006 fikk ungdommen en mulighet til å sette seg bedre inn i hvilke muligheter som finnes, hva det enkelte yrke innebærer, og hvilken utdanning de må ha for å få den jobben de helst vil ha. Mange ungdommer er også opptatt av hva lokalt næringsliv etterspør av arbeidskraft, og hvilke muligheter de har for å få en jobb i eget distrikt etter endt utdanning. Dette kunne noen av de til sammen 43 stands fra næringslivet, skoler, universitet og organisasjoner gi svar på. Avgangselevene fra både grunnskolene og videregående skolene på Nordmøre var invitert til å besøke utdanningsmessa. Nøyaktig hvor mange som var innom i løpet av dagen har vi foreløpig ikke oversikt over, men det var en jevn tilstrømming av kunnskapssøkende ungdom hele dagen. Utdanningsmessa er et samarbeid mellom Kristiansund kommune og Ungdommens næringshage. Atlanten videregående skole og Kristiansund videregående skole arrangerte Åpen dag for avgangseleven fra grunnskolene på Nordmøre samme dag, og parallelt med dette hadde universitet, høgskoler og andre studiested obligatorisk studie- og yrkesorientering for avgangselevene fra videregående skole. Kirken hadde også stand på utdanningsmessa. Vikarprest Tormod Sikkeland har fått besøk av Kirsten Skaret Gulla, som for anledningen fikk prøve presteantrekk. Tekst: Helen Haga Felles barnehageopptak For første gang i historien er det i år felles barnehageopptak for barnehagene i Kristiansund og Frei. Barnehagene har nå felles informasjonsbrosjyre, felles søknadsskjema og felles opptaksområde. Innbyggerne i Frei og Kristiansund kan også søke til alle de 21 barnehagene som finnes i opptaksområdet. Hovedopptaket til barnehagene for driftsåret 2006/2007 gjennomføres i felles opptaksmøte 9. og 10. mars. Da behandles alle søknader som er registrert innen søknadsfristen som er satt til 15. februar. En foreløpig oversikt viser at det pr. 14. februar var kommet inn 330 søknader. Dette er litt flere enn det man hadde på samme tid i fjor. Etter at søknadene er behandlet i opptaksmøtet vil alle søkere bli tilskrevet med melding om resultatet fra opptaksmøtet. Glimt fra Vassbakken barnehage på Frei Foto: Gunvor Rolland - Erfaringene viser at de fleste søkerne tildeles plass, sier barnehagekonsulent Gunvor Rolland. - Noen må likevel regne med å måtte stå på venteliste. Dette gjelder enkelte aldersgrupper, spesielt de yngste, og i noen de tilfeller der foreldrene kun har søkt plass i en bestemt barnehage, sier Rolland. Selv om man ikke har sendt inn søknad om barnehageplass innen 15. februar er det likevel mulig å sende inn søknad gjennom hele året. Fristen 15. februar er satt for å kunne gjøre et stort hovedopptak i forhold til alle de plassene som hvert år blir ledige i august når de eldste barnehagebarna begynner i skolen. - Vi har jevnlig avgang og tilgang på plasser gjennom hele året og vi fyller opp plassene så fort de blir ledige, sier barnehagekonsulent Gunvor Rolland. Begge Servicekontorene tar i mot barnehagesøknader hele året. Søknadsskjema får du få på Servicekontorene, i den enkelte barnehage eller på og Servicekontorene bistår også med utfylling av skjema til de som har behov for det.

5 Kulturtilskudd for 2006 Søknadsfrist for å søke kulturtilskudd er satt til: Onsdag 1. mars Organisasjoner, lag og foreninger som kommer inn under det utvidede kulturbegrepet kan søke om kulturtilskudd til barn/ungdoms- og idrettsarbeid, sang og musikk og allmenne kulturformål. Søknadsskjema: Er lagt ut på våre to Servicekontor i Frei og Kristiansund. Elektroniske utgaver er også lagt ut på våre hjemmesider. og Søknader som blir innlevert etter fristens utløp blir ikke behandlet. Tiltaksteamet for barn Full rulle også til neste år i BRAATTHALLEN Årets UKM ble for første gang arrangert i Braatthallen med Braatthallen som teknisk arrangør. Kulturadministrasjonene i Averøy, Frei og Kristiansund ser tilbake på en vellykket kulturmønstring med mange deltakere og et mangfold av deltakerinnslag. Neste års mønstring er allerede under planlegging og er datofestet til lørdag 3. februar Mønstringen vil da forsøke å involvere skolene innenfor kunstutstillingen og kulturskolene mer på sceneinnslagene. Herved er utfordringen gitt. For barn- og ungdom mellom 10 og 20 er det bare å legge seg i «selen». Tiltaksteamet startet opp i september 2005, og er et toårig prosjekt innen KAFsamarbeidet (Kristiansund, Averøy og Frei) - med støtte fra Bufetat. Teamet har base ved Helsehuset i Frei, og er en del av barneverntjenestenes tiltaksapparat. Målgruppen er foreldre med barn i alderen 0-12 år, der barnet har utviklet eller er i risikosonene for utvikling av atferdsvansker. Tiltaksteamets overordnede og langsiktige mål er å forebygge og redusere behovet for å overta omsorgen for barn og/eller plassere barn utenfor hjemmet. Dette skal nås gjennom å ta i bruk nye metoder for endringsarbeid. Et av delmålene til Tiltaksteamet er å kvalitetssikre familiebaserte tiltak gjennom systematiserte og målbare tiltak, samt å øke det tverrfaglige samarbeidet med blant annet helsestasjonene og barnehagene i de tre KAF-kommunene. En av de metodene Tiltaksteamet rår over er «De utrolige årene», utarbeidet av amerikanske Carolyn Webster-Stratton. De utrolige årene er et videobasert foreldreveiledningsprogram for foreldre til barn mellom tre og åtte år, og som har atferdsvansker, eller er i risiko for å utvikle atferdsvansker. Programmet bygger på moderne atferdsanalyse, kognitiv tenkning, sosial læringsteori, utviklingspsykologisk teori, samt kunnskap om gruppeprosesser. De utrolige årene er: Bygging av positive relasjoner ved bruk av lek, ros og positiv oppmerksomhet. Motivering ved bruk av ulike belønningssystemer. Hvordan fremme barnets sosiale og emosjonelle kompetanse. Strategier for å redusere og håndtere atferdsproblemer. Foreldrene til seks eller syv barn møtes i gruppe en gang i uka der det utvikles individuelle strategier for hver familie for å hjelpe foreldrene til å løse atferdsproblemer. Virkemidlene inkluderer et titalls videovignetter som danner utgangspunkt for diskusjoner i foreldregruppa om de mest hensiktsmessige strategier for å hjelpe barnet, rollespill for å øve på samspill med barna og hjemmeoppgaver for å prøve ut nye samspill i det virkelige liv. Tiltaksteamet består av Trude Jonassen og Gjertrud Ugelstad. Salg av bøker på bibliotekene Ta turen til bibloteket på i Kristiansund og Frei. Her selger bibliotekene ut bøker som nå blir ryddet ut av bokreolene. Flotte bøker, i alle sjangre. Pris pr bok kun kr 10,- eller 6 bøker for 50,- Også lydbøker på kassett. Her kan du nok gjøre et bokkupp. Ta turen til bliblioteket i Kristiansund og Frei. Oppdatering av Lag og foreninger Informasjon om lag og foreninger finner du på kommunenes nettsider. Sjekk om ditt lag eller din forening er registrert, og om det er riktig informasjon som ligger inne. Kontakt ett av våre to Servicekontor hvis du ønsker endringer. Kristiansund kommune Tlf Frei kommune Tlf

6 Aktive og samfunnsengasjerte Barn og unges råd i Kristiansund og Frei består av 41 aktive og samfunnsengasjerte ungdommer med det til felles at de er glade i hjemkommunene sine og opptatt av miljøet de vokser opp i. Stine Hol er leder i rådet, med Linnea Lyngvær som nestleder. Barn og unges råd skal ha to møter i året. Barn og unges formannskap har 16 representanter og skal behandle saker som må avgjøres utenom møtene i barn og unges råd. Flere av representantene har imidlertid signalisert at de vil ha flere møter i året. De har mange saker som de vil ta opp, og har i den forbindelse bedt administrasjonen om å forberede en sak om endringer i reglene. Fra venstre, Mads Helde, Linnea Lyngvær, Marit Heggem og Stine Hol fra barn og unges råd i Kristiansund og Frei. Representantene fra barn og unges råd er med på langt mer enn det som foregår på de formelle møtene. De er blant annet involvert i kommunalt planarbeid, og tre ungdommer fra Kristiansund og Frei er med i arbeidsgruppe for styrking av barn og unges oppvekstmiljø. Rådet har dessuten to representanter i 17. maikomiteen og en representant har møte- og talerett i plan- og bygningsrådet i Kristiansund. I tillegg er barn og unges råd representert med to personer i ruspolitisk gruppe i Kristiansund. Martin Pedersen, elev på 8. trinn ved Atlanten ungdomsskole, representerer barn og unges råd i plan og bygningsrådet i Kristiansund. Han deltok på sitt første møte torsdag 26. januar 2006, der reguleringsplan for Kristiansund Lufthavn Kvernberget var en av sakene som ble behandlet. På møtet i slutten av februar vil saksbehandler for planen orientere resten av barn og unges råd om det som skjer i området rundt flyplassen. På samme møte skal det også avgjøres hvem som skal få ungdommens pris for 2005, og i tillegg skal man i dette møtet fordele kroner på frivillige lag og organisasjoner som har tilbud om aktiviteter/tiltak for barn og ungdom i Kristiansund og Frei. Stine Hol, Mads Helde, Linnea Lyngvær og Marit Heggem fra barn og unges råd gir oss et lite innblikk i hva de er opptatt av, og hva de liker å gjøre på fritida. - Ungdom under 18 år mangler et sted å være på fredag og lørdagskvelder! Vi savner et sted i sentrum som er vårt! Dette signaliserte vi også ovenfor politikerne under den ruspolitiske debatten i bystyre tidligere i vinter, sier Stine og Marit som begge representerer barn og unges råd i ruspolitisk gruppe. - Stedet behøver ikke være så stort og flott, men kaffemaskin, PC, og musikk må det være. Og så hadde det vært fint om vi kunne få en plass hvor vi kunne arrangere små konserter med lokale band, danseoppvisninger og andre kulturelle innslag. Vi har masse ideer og er full av arbeidslyst. Så skaff oss et sted og vi vil sette i gang!, sier de fire representantene unisont. Stine, Mads, Linnea og Marit er også engasjert i arbeidet mot rus, rasisme og mobbing, og bruker en del av fritida si på det. - Vi tror at mange av problemene med rusmisbruk og småkriminalitet kunne vært unngått ved å ungdom inn i et fellesskap med positive aktiviteter, sier de. Et bedre tilbud ved Ungdommens helsestasjon er også et tema som opptar dem. - Vi har et stort ønske om utvidet åpningstid ved Ungdommens helsestasjon, i dag er det kø for å komme inn! En annen fritidsaktivitet som engasjerer er dans! - Det er gleden ved å danse som driver oss. Vi tror det nesten er like mange dansere som fotballspillere i Kristiansund og Frei, uten at vi får like bred omtale og oppmerksomhet, sier Stine, Mads, Linnea og Marit til kulturkonsulent Helen Haga som er sekretær for barn og unges råd i Kristiansund og Frei.

7 Den store prisfesten - Festiviteten - Lørdag 4. mars 2006, kl Den store Prisfesten Program Fra den store prisfesten i Kl Prisfesten åpner Prisutdelinger og underholdning med bl.a.: Kristiansund Storband, Paraplyrevyen samt andre lokale kulturkrefter fra Kristiansund og Frei. Konfransier: Per Arne Westavik Billetter selges ved servicekontorene i Kristiansund og Frei. Billettprisen er kr 100,- Foto: Petter Ingeberg. Priser som skal deles ut Under en høytidelig tilstelning og en forhåpentligvis fullsatt sal skal en rekke priser deles ut på den store Prisfeten i Festiviteten. Det vil bli høytid i Festiviteten når konfransier Per Arne Westavik skal lede den store festen med en musikalsk ramme med bl.a. Kristiansund Storband. Følgende priser blir delt ut: Årets operautstiller, Ungdommens pris, Årets servicebedrift, Årets idrettsutøver på Nordmøre, Renby-prisen, Byggeskikkprisen, NM-vinnere 2005 i Kristiansund og Frei, Seniorprisen, Frei kommunes kulturpris, Kristiansunds-prisen, Nordeas kultur-pris» og Årets hederspris i Kristiansund. Den store prisfesten ble arrangert for første gang i 2004, og for andre år på rad der også Frei var med i det flotte arrangementet. Vilt på Frei Miljøvernleder Aud Stølen inviterer til en informasjonskveld på Frei krydret med underholdning. Møtet blir arrangert i sammenheng med vilområdekartleggingen der kommunen setter falkeblikk på det fantastiske fugle- og dyrelivet på Frei. På programmet står bl.a.: Viltkartleggingen i Frei. Miljø- og faunakriminalitet. Tilbereding av vilt. Underholdning med Rensvik Kulturkollektiv. Salg av kaffe og kaker, utlodning. Rensvik Samfunnshus tirsdag 28. februar 2006, kl Gratis inngang, utlodning.

8 Nye Kristiansund lufthavn Planleggingen er inne i en travel fase Plan- og bygningsrådet i Kristiansund har vedtatt å legge ut reguleringsplan og konsekvensutredning om utvidelse av flyplassen til offentlig ettersyn. Det blir informasjonsmøte om dette i Kristiansund rådhus torsdag 2. mars. Representanter fra kommunen, Avinor og Asplan Viak vil orientere og svare på spørsmål. De som ønsker innformasjon kan selvsagt ta kontakt med kommunen uavhengig av dette, både før og etter det offisielle innformasjonsmøtet. I reguleringsplanen og konsekvensutredning er det sett på aktuelle hensyn som det er naturlig å gjennomgå i planleggingen og senere gjennomføring av tiltak. Det er vurdert konsekvenser for blant annet miljø, vilt, planteliv, kulturminner, friluftsliv, trafikk og støy. Støybelastningen totalt sett minskes ved større sikkerhetsområder og rullebane, men slår noe ulikt ut for de enkelte husstander. Beregnet støynivå anses som moderate ut fra nøytrale kriterier. Avhengig av hvor stor del av planen som gjennomføres vil massebehovet variere fra ca. 2,2 millioner kubikkmeter for en ny 1800 meters bane, til ca. 3,5 mill. kubikkmeter med full utbygging av en rullebane på ca meter. Dette tilsvarer ganger så mye masse som det som ble flyttet i forbindelse med fyllingen av den nye Storkaia. Rullebane på minst 1800 meter som oppfyller ny forskrift og nye sikkerhetskrav, er nødvendig for å tilfredsstille flyselskapenes krav for rutegående jetfly. SAS Braathens fly kan nøye seg med bane på 1800 meter, mens en del andre selskap krever minst 2000 meter for sine større jetfly. For charterfly og fraktfly er det ønskelig at rullebanens lengde er minst 2000 meter. Reguleringsplanen viser ny trase for flyplassveien, i tilfelle nåværende vei må flyttes på grunn av nærhet til rullebane. Planen viser tursti til friluftsområdene øst for Omsaveien rundt det utvidete flyplassområdet. Turstien gir også adkomst til de fine strandområdene i Haltvika. En annen viktig del av planen er terminalområdet. Dagens terminal er liten og det samme er også helikopterterminalen. Reguleringsplanen viser mulighet for et vesentlig større og romslig område for flyterminalen, helikopterterminalen, trafikk- og parkeringsanlegg. Det blir også god plass til andre aktiviteter som har et nært samarbeid med flyplassen, flyfrakt, bilutleie, flyklubb etc. Planleggingen er nå inne i en viktig fase. Hvis fremdriften går som tenkt kan godkjent reguleringsplan foreligge til høsten I forbindelse med kommunesammenslåingen har fellesnemnda bevilget 2 millioner kroner, av de tildelte infrastrukturmidlene, som startkapital til forlenget rullebane. Fly direkte til Mallorca og Romania Det er tydelig møringene setter pris på direkteruter til sydligere breddegrader! Fjorårets charter direkte fra Kristiansund til Mallorca og Romania ble en stor suksess. Også i sommer blir det ukentlige avganger til begge reisemål. Reisemål Mallorca - Spania Mamaia - Romania Turoperatør Saga Solreiser/Ving Reiselederen Periode 23. mai 26. september 11.juni 20. august Ukedag Tirsdag Under avklaring Avreise Kristiansund Kl Under avklaring Ankomst Kristiansund Kl Under avklaring Flytid 3 timer 50 minutter 3 timer 45 minutter Store jetfly frakter deg tur/retur uten mellomlanding, og du slipper fordyrende og tidkrevende tilførselsreiser. På Kvernberget står bilen trygt med tilsyn for kun 100 kroner pr. uke. Turene kjøpes hos reisebyråene Bennett Ferie, Via Flyspesialisten, Peer Gynt Tours (Romania) og på internett.

9 Ønsker flere å delta med aktiviteter på Kul Kultur sommeren 2006? Kul Kultur sine aktiviteter har blitt godt mottatt fra barn- og unge i Averøy, Frei og Kristiansund. Det har hver sommerferie blitt gitt et variert tilbud de første sommerukene etter at skolen har sluttet. Dette da mange ikke har et tilbud og mor og far gjerne fortsatt er på arbeid. Kul Kultur er koorinert av kulturadministrasjonene og blir utført av ulike lag og foreninger i de tre kommunene. Det har særlig blitt lagt vekt på fysisk aktivitet og friluftliv. Kulturadminstrasjonene ønsker nå tilbakemelding om det er andre organisasjoner som ønsker å tilby aktiviteter gjennom Kul Kultur. Kommunene koordinerer aktivitetene og ivaretar kvalitetssikring på områdene forsikring, sikkerhet, internkontroll og utdanning av instruktører som blir benyttet. Alle må ha skriftlige rutiner innenfor helse, miljø og sikkerhet. Er dette interesant ber vi om at undertegnede blir kontaktet. Send gjerne en SMS til: Fra en av de mange maritime campene som er blitt arrangert på Viken Gard på Frei. Foto: Anders Vestnes Felles lunsj i storbåtnaustet på Viken Gard der maritim camp, villmarkscamp og dykkercamp har blitt arrangert. Foto: Anders Vestnes Møst Revyteater med NY FORESTILLING fredag 10. mars 2006 Møst Revyteater er klar for en ny forestilling. FJorårets 100 års jubilant er sprek som bare det. Festforestillingen har premiere lørdag 11. mars 2006 på Møst Ungdomshus. Forestillingene skjer på mandag, tirsdag, onsdag og søndag i påfølgende uke. Den svenvende jomfru kjent fra NRK TV og oppsetninger i teatrene i Oslo. Det er også samme forfatter som den kjente Spanske flue. Situasjonskomedie med utroskap, forvekslinger og forvirringer rundt dette. Alt med utspring fra en vinhandlerfamile med absolutte forviklinger innenfor samlivet. Ta turen til Møstavågen fra den 10. mars og en uke frem i tid. Billetter selges ved døra foran hver forestilling. Frei kulturkole har LEDIGE DANSEPLASSER Hver torsdag har Frei kulturskole et variert dansetilbud til sine elever. Dansegruppene er delt inn i tre grupper: 1. Dans for de minste, fra kl for de fra 4-6 år. 2. Dans for de mellomste, fra kl for de fra 7-9 år. 3. Dans for de største, fra kl for de fra 10 år og oppover. Er dette spennende ta kontakt med Frei Kulturskole på telefon ( )eller møt opp på førstkommende torsdag for en gratis prøvetime. Rektor, Stein Åge Sørlie, ønsker flere med så herved er utfordringen gitt. Ny gapskrattkveld på Rensvik Samfunnshus Ny GAPSKRATT-kveld på Rensvik Samfunnshus fredag 3. mars, den åttende i rekken, og alltid for fulle hus. Det er Rensvik Kulturkollektiv som står som arrangør. Fortellere fra Surnadal og Batnfjord gir garantert muskeltrøbbel. Deretter dans et par timer. Billetter på NYHET Arbeidsstasjon for syns- og lesehemmede Kristiansund Folkebibliotek har fått en arbeidsstasjon for blinde og svaksynte, bevegelseshemmede og personer med lese- og skrivevansker. Her er det en datamaskin med spesialprogrammer for syns- og lesehemmede, skanner og punktskriver, og en lese-tv. Utstyret er gratis å bruke og tilgjengelig for alle som måtte ha behov for det. Det er plassert på heve- og senkebord, slik at f.eks. rullestolbrukere kan få riktig arbeidshøyde på bordet. Kristiansund kommune har som mål å skape færre hindringer for funksjonshemmede, og dette er et av bidragene for å skape en mer tilgjengelig kommune for alle. Men man må ikke være sterkt funksjonshemmet for å kunne ha nytte av dette utstyret, for eksempel vil mange eldre som begynner å se dårligere enn før, kunne ha hjelp av lese-tv en. Og datamaskinen håper vi også kan være til hjelp for personer med lese- og skrivevansker, ved at man kan få tekst på skjermen lest opp for seg. Man kan ta med f.eks. brev eller viktig informasjon og få det skannet og lest opp. Vi håper utstyret blir tatt i bruk av dere som har behov for det, vi vet at dere finnes! Ta kontakt med biblioteket for mer infomrasjon om 1. PC med spesialutstyr 2. Lese - TV Biblioteket kan gi enkel veiledning i bruk av utstyret, kontakt oss hvis du lurer på noe. Tlf: E-post:

10 Presentasjon av Frei skole: I hvert nummer av Kommunen vår vil en av grunnskolene bli presentert. Første klasse ut er 7. klasse ved Frei skole som setter fokus på uteskole og sitt attraktive uteområde. Her kan enhver av oss finne tips til flere spennende turmål ved Frei skole på Storbakken. Takk til 7. klasse ved Frei skole for et særdeles godt bidrag. 7.trinn ved Frei skole består av 32 elever. Det er disse elevene som har laget bidragene på disse sidene. Vi ønsker å vise at skole foregår både inne og ute. Vi har mange med oss når vi sier at: Frei skole er en bra skole!! 7. klasse står bak skolesidene! 7. på Frei skole har vi 32 elever. Vi har 11 jenter og 21 gutter. Det er 160 elever på Frei skolen. Vi jobber med Apro og lærer mye nytt hver uke. Lærerene heter Tove og Britt Inger. De lærer oss mye om matte,samfunn, natur-miljø,norsk. I engelsken har vi en lærer som heter Sigrun. I kunsten har vi Benete G. På mandager begynner vi kl 9:20, men resten av uka begynner vi 8:20. I 7 klasse har vi to grupper og to klasserom. Gruppene heter blå og grønn. Vi er en sammensveiset gjeng som har mye moro sammen. Dette er Frei skole På Frei skole er det 165 elever og 15 lærere. Skolen er 2700 m² og har 23 rom. Omkretsen er 300 m. Rektoren på skolen heter Paul Tidemand Søvik og inspektøren heter Kjell Arne Haugan. Skolen åpnet høsten 1999 og er den nyeste av barneskolene på Frei. Skolen har et flott uteområde med mange muligheter for forskjellige aktiviteter. Skolen brukes ikke bare i skoletiden, men også på ettermiddagstid. De som leier skolen om ettermiddagen/kvelden er bl.a. barnekor, badminton, dans, aerobic, barnetrim, volleyball, Frei skolekorps, dametrim, herretrim, Frei kulturskole, Fredøens basarensemble, Foreldrebølgen. Noen ganger blir det arrangert disco på fredagene, da samles det ca 100 ungdommer fra Frei. Da er det mange som danser i gymsalen, mens noen er ute og klatrer og leker i jungelen.

11 Skole med fokus på uteliv og uteområdet Utestedet på Frei skolen På utestedet her på Frei skolen har vi mange ting som vi kan bruke. Vi har en stor «jungel» som er meget populær for alle som går på skolen. Jungelen er også meget populær på fritiden. I jungelen vår har vi tau vi kan slenge oss i, vi har store taubruer, vi har to klatrevegger og store nett som vi kan ligge og hvile oss i. Her er det et bilde av noe av jungelen. Den flotte broa ved Freivatnet. I fjor høst fikk vi en ny fotball - og basketballbinge som er en av de mest populære tingene på skolen vår. Når det er finværsdager er bingen full, og folk er der hele dagen. Da er det fotball som er mest populært. Av og til er det folk som kommer fra Kristiansund for å spille i den nye bingen. Bingen er mest brukt på kveldstid. Ved siden av fotballbingen har vi en stor fotballbane. Vi har også fått asfalt rundt skolen vår. Når det er sommer ferie er det mange som kommer for å gå på rolleblades. Vi har en skatebane som er populær for ungdommene på fritiden,når det er sommer og fint vær. Klatrejungelen ved Frei skole. Hele skolen på tur til Lågfjellet. Turplasser for Frei skole Selv om vi har en skole som vi synes er veldig fin, så er vi også mye ute i nærmiljøet. Alle klassene har uteskole. Vi bruker også nærmiljøet til å gå på turer, og vi har mange fine turmål her rundt omkring. Vi bruker å gå til «Moseby». Vi kaller det» Moseby» fordi det var fullt av mose der tidligere Det er ikke så mye mose der nå da. I «Moseby» er det en fin foss, og det er laget en gapahuk der som vi kan søke ly under. Ved gapahuken har vi et bål og der har vi noen stekepanner som vi blant annet bruker å steke fisk på. Og så har vi Freivatnet. Også der har vi en gapahuk. Men der bruker vi som oftest å dra for å lete etter insekter. Der har vi mange slags typer av insekter. Det er også fisk der for dem som har lyst til å prøve fiskelykken. Hvis du er glad i insekter og i å fiske, bør du dra dit! Bolgavatnet har vi også brukt til turer. Om høsten bruker vi området til å studere livet i elv og vann. Vatnet er også brukt til å padle på. På vinterstid er Bolgavatnet supert når isen er trygg. I januar hadde vi skøytedag for mellomtrinnet på skolen vår,og selv «Moseby». om det var mange minusgrader,så hørte vi ikke at noen klaget på at de var kalde. I løpet av vinteren så bruker vi også å ha en skidag. Skytterlaget er plassen for oss. Der lager vi hopp,og leker i snøen. De som er glade i å gå mye på ski, går rundt Hysåsen. Til Freistranda går turene på våren. Da undersøker vi livet i fjæra,og studerer fuglelivet. Ellers har vi badedag i juni.. Da hopper og stuper vi og koser oss i vannet, selv om det nesten alltid er dårlig vær! Vi må ikke glemme gamle Freikollen. Det er også et turmål hvor vi bruker å gå. Like ved Lågfjellet ligger det et lite vann. Der bruker de som ikke har lyst til å bestige Freikollen å dra. Der koser de små seg, og de store snakker og har det artig. På sommeren/høsten bruker de tøffeste å bade. Dette er bare der Frei skole bruker å gå, men det er mange andre plasser på Frei og! SFO Her på Frei skole har vi en skolefritidsordning. Her jobber det 8 personer og her går det ca 65 barn fra 1.-4.kl. Skolefritidsordningen har som mål å skape et trygt og godt miljø. Skolefritidsordningen åpner kl.7.00 og stenger kl mandag- fredag.

12 Rådhusene våre I forbindelse med kommunesammenslåingen er det er nedsatt en egen arbeidsgruppe som skal vurdere behovet for administrasjonsbygg i den nye kommunen vår. En av forutsetningene for gruppens arbeid er at begge rådhusene skal benyttes. Den politiske delen av rådhuset er formet som et naust. Den andre delen, kontordelen, er i funksjonalistisk stil Kristiansund rådhus (skrevet av Johan Tømmervåg) På slutten av 1930-tallet fikk professor ved Norges Tekniske Høyskole, Sverre Pedersen, oppdrag å foreslå en omregulering av Kristiansund sentrum da man ønsket å bygge rådhus og ny brannstasjon. Det var meningen at den nye brannstasjonen skulle ligge på Helsinghaugen. Rådhuset ville man føre opp på Fisketorget. Sommeren 1940 ble den berømte arkitekt Arne Korsmo ansatt som byarkitekt. En av hans viktigste oppgaver var å finne plass for offentlige bygg. Han var enig i at nytt rådhus måtte plasseres som fastsatt i 1939, og han laget en perspektivtegning der han plasserte et rådhus bakerst på Fisketorget og i ren funksjonalistisk stil. En tegning fra 1942 viser en noe forandret utgave der et tårn er tegnet til. Total kostnad 1,7 millioner. Rådhus hadde ikke høyeste prioritet under og etter krigen. I 1947 ble plasseringen igjen bekreftet og en arkitektkonkurranse utlyst. Arkitektekteparet Molle og Per Cappelen vant med utkastet Naust. Det skilte seg sterkt fra de forestillinger byens borgere hadde om hvordan rådhuset burde se ut. Vinnerutkastet ble presentert i oktober 1947 og vakte diskusjon. Men det førte bare til to små forandringer. Gavlen på Naustet ble snudd mot Kaibakken og taket ble noe senket og gjort mindre spisst. Naustet skulle inneholde den politiske delen med møterom for bystyre, formannskap og komiteer. Den administrative delen var mer i samsvar med tidens funksjonalistiske stil. I februar 1948 uttaler bygningsrådet at det ikke vil motsette seg at rådhuset blir oppført etter ekteparet Cappelens tegninger Ordbruken sier vel sitt. Sommeren 1949 ble den gjenstridige Loennechengården revet. Bygging kan starte. Rådhuset ble offisielt åpnet 31. januar Brutto gulvflate 1145 kvadratmeter. Er det blitt stygt eller vakkert? Meningene kan være delte, men det er i alle fall et bygg man ikke kan stille seg likegyldig til. I og utenfor rådhuset er det flere utsmykninger. Utenfor hovedinngangen finner vi Flygende måser laget av Jaime F. Pimentel. På gavlveggen mot Kaibakken henger byens segl, skåret av treskjærer Rolf Sogge som også har laget byvåpenet som henger mot rådhusplassen og byvåpenet som henger i bystyresalen. Inne i rådhuset er det blant annet minneplate over falne i de to verdenskrigene, Nordmørsbilde (1) laget av Axel Fiske, Nordmørsbilde (2) laget av Nils Fiske, skulpturen to søstre av Ørnulf Bast, kopi av steinskulptur fra Nidarosdomen, Veggteppet Snorre av Jarle Rosseland, som også laget silketrykkene i trappeoppgangen og i korridoren i 2. etasje. Frei rådhus (skrevet av Petter Ingeberg) Etter å ha holdt til i midlertidige, trange og utilfredsstillende lokaler i en årrekke ble det i 1978 nedsatt en byggekomite som skulle for bygging av et eget administrasjonsbygg for Frei kommune. På denne tiden holdt administrasjonen delvis til i den gamle barneskolen i Ørnvika og delvis i andre lokaler rundt omkring på øya. Endelig skulle Frei få eget rådhus, og både administrasjon, ansatte og innbyggerne så fram til at kommunen skulle få et staselig kommunehus. Intensjonen var at en samling av administrasjonen i hensiktsmessige lokaler, ville føre til mer effektivitet, bedre service til kommunens innbyggere samt en bedre og triveligere arbeidsplass for de ansatte. Vedtak om bygging av rådhuset ble fattet av kommunestyret 10. februar i Det ble bestemt at råd- Frei Rådhus ble offisielt åpnet 11. november 1988 huset skulle ligge på området Sylte på Rensvik. Arkitektkontoret Jakobsen og Holter i Trondheim vant arkitektkonkurransen og Block Watne ble valgt som hovedentrepenør. Det var beregnet ett års byggetid med innflytting året etter. Byggestart var i september måned i Frei rådhus ble offisielt åpnet av ordfører Tord M. Kvalvåg den 11. november i Da sto rådhuset fram som et langstrakt og vakkert to-etasjers bygg i naturskjønne omgivelser. Utvendig er bygget kledd med brunbeiset stående panel. Innvendig er det lyse og trivelige kontor og møterom. Utvendig er det rikelig med parkeringsplasser. Byggekostnaden var 22,8 millioner kroner. Bygningen har en brutto gulvflate på 2300 kvadratmeter. I rådhuset finner man kommuneadministrasjonen, ordførerens kontor og servicekontoret og kantine. I tillegg er det møtelokaler for de folkevalgte og lokaler for folkebibliotek. Helsehuset er bygget som et tilbygg til rådhuset og her har også barn og familieenheten sine kontorplasser. Utvendig henger en stor kopi av kommunevåpenet, laget av treskjærer Rolf Sogge. Av innvendige utsmykninger nevnes spesielt maleriet Rastarkalv av Nils Fiske som henger i kommunestyresalen, treskulpturen av tre canadagjess av Nils Fiske, samt annen kunst som utsmykkingskomiteen for rådhuset har anskaffet.

13 Lavere priser på Hagelin miljøstasjon ved selvsortering av avfall (Foto: Hans Ohrstrand) Miljøstasjon Gjenbrukshall mandag kl Stengt for salg tirsdag kl kl onsdag kl kl torsdag kl kl fredag kl Stengt for salg Tekst: Eivind Raanes Freiøya historielag har laget en CD-rom fra kongebesøket og 1000 års jubileet ved Rastarkalv i Over besøkende. - Kong Håkon stakk innom år siden slaget ved Rastarkalv stod - Utgitt av Freiøya Historielag i samarbeid Per Kvalvik fra Frei. - Pris kr. l50 pr. stk. - Inneholder filmsnutt fra Filmavisen, mange bilder og dokument og dokumentasjon fra forberedelsene fra stevnet, gjennomføringen og alt etterarbeid. - Mange avisutklipp fra Tidens Krav, Romsdalsposten og Romsdal Budstjkke. - Lydopptak fra selve stevnet. - Premieren på Freiøysongen. - Vi hører også kongen tale En god nyhet for brukere av miljøstasjonen (selvsortering) på Hagelin er at prisen for levering er redusert med 67 prosent, fra kr. 1,50 pr kilo i 2005 til 50 øre pr. kilo i 2006 for mengder over 100 kilo. Minstegebyret på kr. 50 opp til 100 kilo er beholdt. Vi er vel nå blant de rimeligste kommuner på ekstra avfall fra husholdningene til selvsortering. Torsdager har miljøstasjonen langåpent til kl. 18. Etter påske blir det en periode med utvidet langåpent til kl. 19 på torsdager. Alle som strever med å bli kvitt avfall fra emballasje, oppussing av bolig, hageavfall etc. får nå svært lempelige betingelser når de bringer avfallet til selvsorteringen på Hagelin. For at de som jobber ved renholdsverket skal kunne yte så god service som mulig, er det noen kjøreregler som må følges. Det er viktig at man stiller seg i køen og venter på tur. Køsniking irriterer andre kunder gjør arbeidet unødig hektisk for vektoperatøren. Kjør ikke opp på vekta før bilen framfor deg har kjørt av. Kunden før deg får da angitt feil vekt og dermed feil pris. Kunder som ikke har kreditt må betale kontant. Vektbua får kortterminal i løpet av våren Hvis hageavfall leveres i plastsekker er det viktig å tømme sekken og kaste denne i restavfallet på selvsorteringen. Hageavfall kvernes og brukes om igjen uten plast. I gjenbrukshallen kan man levere gratis gjenstander til gjenbruk. Dette selges videre for en billig penge. Det er betjeningen som bestemmer hva som kan leveres og hva som må kastes. Det er ofte smart å kontakt miljøstasjonen på forhånd først for å få greie på hvordan du på den beste og billigste måten kan kvitte deg med avfallet. Renholdsverkets telefon er / Historisk CD-rom Fra 1000 års stevnet ved Rastarkalv Mye spennende og mye lokalhistorie. Anbefales til både store og små, også til skolene. Viktig tilbakeblikk til den nære forhistorie. CD-platen er lagt ut for salg hos bokhandlerne På bildet ser vi Kong Haakon ankommer Frei kirke, ledsaget av ordfører Axel Fiske. En stor folkemengde var møtt opp, og vi ser Freikollen ruve i bakgrunnen.

14 Bedre drikkevann i Kristiansund og Frei Av avdelingsingeniør Thor Magne Hasselø Kristiansund kommune er i ferd med å bygge ut og oppgradere vannverket. Utbyggingen er kostnadsberegnet til 19,5 millioner kroner (eks. moms) og omfatter utvidelse av vannbehandlingen på Storvatnet til et fellingsanlegg for humusfjerning og bygging av UV-anlegg i Ørnvika pumpestasjon. UV-anlegget i Ørnvika ferdigstilt. Vi kommer tilbake til utbyggingen ved Storvatnet i en senere utgave. Resultatet av dette er at innbyggerne i Frei og Kristiansund får enda bedre drikkevann. Klorgassanlegget på Storvatnet som nå blir erstattet av UV-anlegg. Det nye UV-anlegget i Ørnvika. Har 3 UV-aggregat hver med 40 lamper. Historie Offentlig vannforsyning i Kristiansund startet i begynnelsen på tallet med til sammen 13 brønner. I perioden ble det bygget 4 oppsamlingsdammer på Kirkelandet (Vanndamman). Etter hvert ble disse komplettert med et sinnrikt takrennesystem på ca. 2 kilometer rundt Kringsjå med oppsamling av regnvann. Til tross for disse tiltakene ble kapasiteten for liten og i 1914 tok byen i bruk Bolgvatnet i Frei som vannkilde. Etter stadige problemer med høyt fargetall og kapasitet ble det nye vannverket med forsyning fra Storvatnet i Tingvoll kommune bygget ut i Vannet herfra forsyner Frei og Kristiansund via samme vannverk. Etter nye retningslinjer fra Folkehelsa samt et behov for bedre korrosjonsbeskyttelse av ledningene ble vannbehandlingsanlegget på Storvatnet utvidet i 1995 med et marmorfilteranlegg for å minske vannets korrosivitet. Desinfeksjon av drikkevann I Norge har vi i alle år hatt som mål at drikkevannskilden skal være så ren og beskyttet som mulig, slik at vannskvaliteten i liten grad blir avhengig av avanserte rensesystemer. Et viktig prinsipp i vannforsyningen er bruken av flere hygieniske barrierer. Dette innebærer at selv om kilden er god, må alt vann som leveres som drikkevann fra vannverk desinfiseres. Kristiansund vannverk har helt siden starten benyttet klor som desinfeksjonsmiddel. Først som utblandet i væskeform og siden 1979 ved klorgass. Bruken av klor i drikkevann med høyt innhold av humus (organisk materiale) har imidlertid ført til bekymringer for at enkelte uheldige kjemiske forbindelser kunne dannes i drikkevannet. I tillegg er håndteringen av klorgassen forbundet med del fare. Klor har også dårlig virkning overfor enkelte nye sykdomsorganismer som kan overleve lenge i vann. Det var organismer av denne typen som førte til sykdomsutbruddene i Bergen. I forbindelse med utbyggingen av Kristiansund vannverk ønsket en derfor å gå bort fra bruken av klorgass og heller gå over til å benytte ultrafiolett (UV) lys for å desinfisere vannet. UV lys er en spesifikk del av det naturlige lysspektrum som har lavere bølgelengde enn det synlige lyset.ved å utsette en mikroorganisme for UV lys vil en i løpet av sekunder starte en fotokjemisk reaksjon i organismens DNA som resulterer i at organismen dør eller mister sin evne til å reprodusere seg. For at UV lys skal ha den ønskede effekt er en avhengig av at vannet ikke har for mye farge eller er grumsete. Når vannbehandlingsanlegget ved Storvatnet er ferdig utbygd vil vannet ha et fargetall ned mot 0 (helt blankt), mens vannet i dag har et fargetall på Det har vært et anerkjent prinsipp å dimensjonere UV anleggene ved vannverk etter kvaliteten på det behandlede vannet, men for Kristiansund vannverk ønsket vi å øke sikkerheten ytterligere. Dette innebærer at vi som det første vannverket i Norge har bygd et UV-anlegg som er i stand til å desinfisere råvann og samtidig levere maksimum vannmengde. Anlegget består av tre separate UV-aggregat som hver har 40 lysrør som gir fra seg ultrafiolett lys. Avhengig av vannmengde og vannets UV-transmisjon ledes vannet parallelt igjennom et eller flere UV-aggregat der det passerer forbi lampene og får sin nødvendige dose med ultrafiolett lys. Ved normal drift med det nye vannbehandlingsanlegget vil kun et av de tre UV-aggregatene være i drift mens de to andre er i reserve. UV-anlegget er nå ferdig montert og vil bli satt i drift. For å ivareta sikkerheten vil imidlertid klorgassanleget også bli holdt i drift i ennå noen måneder.

15 I front på Nordmøre Strategisk næringsplan for Averøy, Frei og Kristiansund ( ) Av prosjektleder Christine Reitan Strategisk næringsplan for Averøy, Frei og Kristiansund inkludert handlingsplan for 2006 ble vedtatt i desember For å sikre en god gjennomføring av de prioriterte tiltakene er det nedsatt et næringspolitisk råd for Averøy, Frei og Kristiansund bestående av to medlemmer fra hver av partnerne bak planen. Partnerne er foruten de tre kommunene også Averøy næringsforum og Kom vekst. Rådet ledes av ordfører i Averøy Kjell Magne Sandø og nestleder er ordfører i Frei Maritta Ohrstrand. Sekretariatet er lagt til Kristiansund kommune. Strategisk næringsplan ligger i nedlastbare versjoner på og Planene kan også fås ved henvendelse til Kristiansund kommune. Visjon for næringsutviklingen i Averøy, Frei og Kristiansund (KAF-området) frem mot 2020: I front på Nordmøre! KAF-området skal være en spydspiss for en positiv utvikling på Nordmøre og skal fremstå som en optimistisk og nyskapende region med sterke og innovative fagmiljøer innen prioriterte næringsklynger. For å nå denne visjonen er det lagt opp til en strategi som er todelt. En søker å få en styrking av de sentrale næringsklyngene: Petroleum og energi Marin sektor Kultur og reiseliv Handel og service Dette ønskes gjennomført ved å fokusere på følgende næringsnøytrale strategier: Tilrettelegging av for gründere og innovasjon Utvikling av kompetansen i regionen Tilgang på risikokapital Utvikling av infrastruktur og arealutnyttelse Skape felles positive holdninger i og til regionen Strategisk næringsplan er vedtatt. Et næringspolitisk råd er nedsatt for å sikre god gjennomføring av tiltakene. Disse strategiene følges opp med konkrete tiltak i handlingsplanen for I 2006 skal følgende prosjekter prioriteres: Etablering av et gründer- og nyskapingssenter Prosjekt nyrekruttering Arrangement investordag Etablering av et felles arealforum Prosjekt media, markedsføring og merkevare Operafestukene Elever laget festmiddag til 325 gjester Når dette bladet kommer ut går vi mot slutten av årets operafestuker. To fenomenale kulturuker med sang og musikk i høysetet på alle tenkelige og noen utenkelige steder. Det hele startet med premiere på Don Juan torsdag 9. februar og deretter premieremiddag på Vestbase for 325 inviterte gjester med kommunen og operaen som vertskap. Maten som besto av en rekke varme og kalde klippfiskretter var komponert, produsert og servert av elever på hotell- og næringsmiddelfaglinjen ved Kristiansund videregående skole, under ledelse av sjefskokk Arne Roksvåg. En imponerende innsats. Gjestene skrøt uhemmet av den delikate og velsmakende maten.

16 Ruspolitisk debatt i bystyret Tirsdag 10. januar 2006 avsatte Bystyret et helt møte til å drøfte ruspolitikk i Kristiansund. Mange fagfolk kom med innspill og erfaringer, noe som gjorde at det politiske engasjementet ble stort. I fjor vedtok bystyret i Kristiansund Ruspolitisk handlingsplan ( ). Et av tiltakene i planen er å gjennomføre en årlig ruspolitisk debatt. Ruspolitisk arbeidsgruppe, som består av representanter fra alle politiske parti i Kristiansund, har ansvar for å planlegge og gjennomføre den ruspolitiske debatten. Paneldebatt om ruspolitikk i bystyresalen 10. januar. Fra venstre Marit Heggem (Barn og unges byråd), Tonje Betten (Barnevernet), Astrid Grydeland Ersvik (Helsestasjon- og skolehelsetjenesten), Anett Hauknes (sosialkontoret), Anne Nilssen (ruspolitisk arbeidsgruppe), Rita Valkvæ (Midt-Norsk kometansesenter for rusfaget), Bjørn Fiske (Kristiansund og Frei politistasjon) Are Olsen (Basisteamet). Varaordfører Geir Gjengstø ønsket velkommen, og da spesielt til representanter for barn og unges råd og til foredragsholdere. Leder av den ruspolitiske arbeidsgruppen Gunnar Owe Gundersen presenterte den ruspolitiske arbeidsgruppa og gjennomgikk de 20 tiltakene i handlingsplanen. Det ble deretter en kort gjennomgang av trender i alkoholomsetningen i Kristiansund og en presentasjon av ungdommens rusvaner. Ungdommens rusvaner er basert på en spørreundersøkelse som omfattet alle elever ved samtlige ungdomsskoler og videregående skoler i Kristiansund. Undersøkelsen er gjennomført av Statens Institutt for Rusmiddelforskning (SIRUS). Hva ungdommene selv rapporterer bør gi grunnlag for hvilke satsinger kommunene bør gjøre i årene som kommer for å redusere ulovlig rusbruk. Representanter fra Kristiansund og Frei politistasjon var også tilstede og beskrev russituasjonen sett fra politiets side. Engasjert politikere hørte på og deltok i debatten. Innlegg fra både helsestasjons- og skolehelsetjenesten, sosialtjenesten, barnevernet, basisteam ved skolene, ungdomsrepresentant barn og unges byråd og Midt Norsk kompetansesenter for rusfaget leverte engasjerende og beskrivende innlegg. Alle innleggene viser at det nytter å satse på koordinert forebyggende arbeid. Å sette inn tiltak tidlig er mest virkningsfullt. Skal dette arbeidet videreføres og fortsatt gi virkninger må det satses systematisk, faglig og økonomisk fremover. Dette var et klart budskap til byens politikere. Flere politikere viste stort engasjement og fikk gode svar tilbake fra paneldeltagerne. Spesialkonsulent Rita Valkvæ fra Midt-Norsk kompetansesenter for rusfaget oppsummerte de ulike erfaringene med at det viktigste arbeidet politikerne bør satse på fremover er å begrense etterspørselen etter rusmidler, begrense tilgjengelighet på rusmidler og forhindre utvikling og konsekvenser av skadelige rusmiddelvaner. Dette er med på å utvikle en ansvarlig rusmiddelkultur i nærmiljøet. Den ruspolitiske arbeidsgruppe vil i tiden framover videreføre de ulike tiltakene i planen, og neste år skal det igjen gjennomføres ny ruspolitisk debatt i bystyret. Tekst: Stein Kulø/Bente Elshaug. Foto: Bente Elshaug Timian Ripnes Naastad bidro med et musikalsk innslag.

17 Depresjon kan mestres! Kurs i mestring av depresjon (KiD) er et tilbud til personer med lett til moderat depresjon og gir hjelp til selvhjelp. Depresjon er en av de vanligste psykiske lidelsene vi har. Derfor er det nå etablert et fast undervisningstilbud i regi av helsetjenesten og psykiatritjenesten i Kristiansund kommune. Kursene går hver vår og høst over 8-10 uker, og er et tilbud til innbyggere både i Kristiansund og Frei. Deltagerne kan henvises fra lege, psykolog eller selv melde seg på. På kurset lærer deltagerne metoder og teknikker slik at de selv kan mestre depresjonen bedre og forebygge nye episoder med depresjon. Deltagerne rapporterer om god virkning! Øvelse og egeninnsats er viktig, og det er derfor utarbeidet et eget arbeidshefte til kurset. Kurset er billig, i inneværende år koster det kr Hvert kurs blir annonsert ved kursstart. Ønsker du å vite mer kan du kontakte kurslederne på telefon (Kaspersen) eller (Orholm). Lederne på kurs i mestring av depresjon er familieveileder Hildegunn Orholm/ fra helsetjenesten og psykiatrisk sykepleier Kari Raanes Kaspersen fra Psykiatritjenesten. En ekstra innsats for barn og unge? Møtested for eldre Barmennhaugen eldresenter er et møtested for eldre i Kristiansund og Frei. Senteret har nå utvidet tiden for middagssalg i kafeteriaen slik at flere kan få benytte dette tilbudet. Åpent for middag kl ,30. Vanlig Kafeteriadisk kl Dette som alle andre tilbud ved senteret er for de over 60 år. Velkommen til oss. Barneverntjenesten i Kristiansund og Frei ønsker å knytte til seg trygge voksne, som kan gjøre en innsats for barn og unge. Besøkshjem Barneverntjenesten søker familier/voksne, som har tid til overs og interesse for arbeid med barn og unge. Vi ønsker robuste, trygge og ansvarlige personer, som kan være aktive som besøkshjem. Støttekontakter Barnevernet har behov for voksne ungdommer, kvinner og menn, som kan være aktive sammen med barn/ungdom i fritidsaktiviteter og hjelpe barnet til å utvikle gode relasjoner til andre. Avlønning etter KS gjeldende satser. Dersom du/dere er interessert i å bli besøkshjem eller støttekontakt, eller har spørsmål, ta kontakt for en uformell prat med; Barneverntjenesten i Kristiansund, tlf , spør etter Tanja Solli Strand eller Catrine Waagbø. Barneverntjenesten i Frei, tlf , spør etter Magnhild Fiske. Fredagstema kl gratis adgang Med hjelp fra Rehabiliteringsenheten tilbyr eldresenteret informasjon om disse temaene i vår: kl = RYGG v/ fysio- og ergoterapeurt kl = OSTEOPOROSE v/ergoterapeut kl = KOLS v/ fysioterapeut kl = RYGG v/fysio- og ergoterapeurt kl = OSTEOPOROSE v/ rgoterapeut Dette gjelder for både ung og gammel. De som er interessert i å lære mer om disse temaene kan møte på stua ved Barmanhaugen eldresenter. Slik informasjon er en viktig del av forebyggende helsearbeid og gratis for de som vil høre på.

18 Hælan i taket på nyttårsballet Fra venstre Anny Jensen, Dag Ohr, Marianne Strand og Bente Johnsen Nyttårsballet i Folkets Hus i Kristiansund siste lørdag i januar er blitt en årlig tradisjon. Hvert år deltar ca 180 funksjonshemmede med venner, familie og bekjente fra hele Nordmøre til fest med middag, dans, underholdning og sosialt samvær. Langt flere kunne nok tenke seg å være med, men det er ikke plass til flere i lokalene. Årets nyttårsball var det tolvte i rekken. Som vanlig var Dag Ohr primus motor med ansvar for både planlegging og gjennomføring av arrangementet. Med seg på laget hadde han Birgit Knudseth som konferansier, mens Borko og Erling Ingard Aae sørget for musikken. Festpyntede deltakere hadde sett fram til denne kvelden i lengre tid, de gledet seg til å møte gamle kjente fra tidligere nyttårsball, til å spise god mat og ikke minst var de kommet for å danse. Varaordfører Geir Gjengstø ønsket velkommen, og som gave fra kommunen lovte han gratis pizzafest i Klubba til våren. I tillegg fikk deltakerne hver sin turtermos med motiv fra Kristiansund. Etter middagen med taler og hilsninger ble golvet ryddet til polonese og dans. Maken til dansglade deltakere skal man nok lete lenge etter. Gulvet var stappende fullt hele kvelden! Og da dansere fra Anetts Danceteria inviterte flere av deltakerne til å danse sammen med seg, steg stemningen helt i taket! Flere av deltakerne bidro også til underholdning med sang og musikk både under middagen og senere utover kvelden. Honnør til Dag Ohr og hans hjelpere for enda et kjempetrivelig nyttårsball! Stor takk også til alle frivillige som stilte opp til dugnad på en lørdagskveld. Det være seg frivillige lag og organisasjoner, kommunalt ansatte og enkeltpersoner. Sammen med Dag har de alle æren for at også Nyttårsballet 2006 ble en stor opplevelse for deltakerne! Atle Kanestrøm og Kjell Sæterøy serveres kake av Siv Sandvik Tekst: Helen Haga. Foto: Anny Jensen og Kjell Johansen Om lag 180 funksjonshemmede med venner, familie og bekjente, fylte Folkets Hus lørdag 28. januar Glimt fra polonesen. Fra venstre Nancy Bruseth, Elin Maridal og Hanane Rabben

19 Aure og Tustna er blitt en Imarsundbrua kommer etter Av Hans Lauritzen, ordfører i Aure kommune Kommunevåpenet til nye Aure Hans Lauritzen er første ordfører i nye Aure kommune Aure og Tustna ble slått sammen til en kommune fra og med 1. januar Den nye kommunen har fått navnet Aure. Etter sammenslåing har nye Aure knapt innbyggere. Det har i mange år vært arbeidet for å få Tustna landfast nordover med bru over Imarsundet. Manglende bevilgninger til riksveier og prioriteringer i fylket, tvang oss til å tenke nytt og kreativt for å få gjennomført dette prosjektet. Denne kreative prosessen innebar bl.a. at vi skulle slå sammen de to kommunene Aure og Tustna. Vi sier at dette er en frivillig sammenslåing, men brua var en viktig forutsetning. Hva som hadde skjedd i folkeavstemmingen uten brua, kan en bare spekulere i. Identitet og trygghet betyr svært mye for folk flest og det må vi alle akseptere og respektere. Aksepten i folket for denne sammenslåingen, viser bare hvor viktig kommunikasjoner er for folk flest. Hva betyr så denne sammenslåingen i et framtidig perspektiv? For det første betyr det en større og mer slagkraftig kommuneenhet nord for Kristiansund. Det gir oss bedre muligheter til å videreutvikle de områdene vi er sterke på, som havbruk, landbruk, skipsindustri og gass. Det gir oss også muligheter til å bygge ut innen de områdene vi har unike forutsetninger, som bl.a. reiseliv og opplevelse. For det andre betyr det at Aure også kan bli en naturlig del av bo- og arbeidsmarkedet knyttet til regionsenteret, Kristiansund. Når Imarsundbrua er på plass, blir det nå bare halvannen times reisetid fra byen til Tjeldbergodden. Det er litt viktig for meg å påpeke at dette gjelder begge veier. Folket og næringslivet får nye muligheter til utnytte hverandres fortrinn på ulike områder. Ved å arbeide videre med de nære bånd det har vært mellom by og land i mange år, vil vi alle komme styrket ut i framtiden. Sammenslåingen av Kristiansund og Frei ser vi på som naturlig utvikling av regionen vår, og håper dere alle får en god opplevelse i den prosessen som er i gang. Slike prosesser er svært arbeidskrevende for alle parter - administrasjon, politikere og fagorganiserte. Det vil ikke være riktig av meg å gi noen råd i det arbeidet dere står midt opp i. Sjøl om nye Aure kommune så dagens lys 1. januar 2006 etter en prosess på halvannet år, må vi slå fast at vi ennå ikke er ferdig. Tiden ble for kort, men sjøl om den hadde vært et halvt år lenger eller enda mer, ville det likevel stått igjen elementer det ikke går an å ta på forskudd. Dette er arbeid vi må ta nå etter hvert som utfordringene dukker opp. Skal en likevel nevne et moment vi fikk god erfaring med, må det være at det er viktig å møte hverandre som likeverdige parter, og at de fagorganiserte er med i alle delprosesser. Lykke til med arbeidet! Vi ser fram til et godt samarbeid med den nye storkommunen og regionsenteret. Møteplan 1. halvår 2006 Møter i folkevalgte organ holdes for åpne dører, når sakene ikke er underlagt taushetsplikt. Møtedag/tid/sted Januar Februar Mars April Mai Juni Juli Bystyret i Kristiansund tirsdag kl Rådhuset 10., , Driftsutvalget i Kristiansund tirsdag kl Rådhuset 10., , , Utviklingsutvalget i Kristiansund tirsdag kl Rådhuset Plan- og bygningsrådet i Kr.sund torsdag kl Brannstasjonen , , Administrasjonsutvalget Kr.sund onsdag kl Rådhuset Eldrerådet i Kristiansund mandag kl Rådhuset Møter avholdes etter behov i samråd med leder og sekretær. Kontrollutvalget i Kristiansund torsdag kl Rådhuset Kommunestyret i Frei tirsdag kl Rådhuset Formannskapet i Frei tirsdag kl Rådhuset 17., , , Administrasjonsutvalget, Arbeidsmiljøutvalget, Eldrerådet og Rådhuset Møter avholdes etter behov i samråd med leder og sekretær. Klientutvalget i Frei Fellesnemnda Kristiansund/Frei onsdag kl Rådhuset

20 Atlanterhavsbadet blant de beste Forbrukerrapporten har kåret Atlanterhavsbadet i Kristiansund til det fjerde beste badeland i Norge. Vi er kjempefornøyde, sier leder Torgeir Haukebø, som også legger til at anlegget er flott samt at de har et korps med meget dyktige medarbeidere. Kåringen er derfor vel fortjent, sier Haukebø. Atlanterhavsbadet har siden åpningen i 2005 hatt et eventyrlig besøk fra hele regionen besøkende fra Hammerfest i Nord til Kristiansand i sør. Om lag Nitti tusen badegjester har besøkt Atlanterhavsbadet siden starten i juli Alle basseng har vært godt besøkt av både store og små, og tilbakemeldingene er nesten bare positive. Virksomhetsleder Torgeir Haukebø opplyser videre at anlegget er topp, og at det er blitt godt mottatt. - Vi skal ikke hvile på laurbærene. Kontinuerlig fokus på tilrettelegging, dialog og samarbeid er viktig. Dette er og skal være folkets bad, sier Haukebø Resultat fra det første halve året viser at budsjettrammen holdt selv om det har vært store investeringer. Atlanterhavsbadets hadde første halvår en inntekt på ca 6 millioner kroner og samtidig høyere besøkstall enn forventet. Det store besøkstallet har også medført noe høyere utgifter på grunn av økt antall badevakter og hyppigere utskifting av vann. - Sikkerheten skal settes i høysetet og vannet skal holde beste kvalitet, sier Haukebø. Haukebø retter også en stor takk til de ansatte som har gjort en kjempeinnsats for å få anlegget dit det er i dag. - Servicearbeidere, resepsjonister, vaktmestere og koordinatorer har gjort en formidabel jobb. Uten deres optimisme og stå på humør, hadde ikke anlegget vært der det er i dag, sier han. - De ansattes store utfordring har vært å lære seg alle innkjøringsdetaljer og ikke minst å sette sikkerhet og trygghet for de besøkende som det viktigste mål. Det er bare å svinge hatten, sier en fornøyd Haukebø, som også opplyser at hovedmålet er å gjøre folk glade.

Kommunal informasjonsavis for kommunene Frei og Kristiansund Nr. 3 - Juni 2007-4. årgang

Kommunal informasjonsavis for kommunene Frei og Kristiansund Nr. 3 - Juni 2007-4. årgang Kommunal informasjonsavis for kommunene Frei og Kristiansund Nr. 3 - Juni 2007-4. årgang God sommer! Til for byens befolkning ikke bare for trærne og blomstene Av servicemedarbeider Kristin Schrøder Vi

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Tirsdag 4. september 2007 Møtestart: kl 12.00 (merk tiden) Sted: Kristiansund Rådhus bystyresalen

Detaljer

Daniels smarte valg. Valg til høsten. Ny skole på Nesøya. Hjelp å få hjemme

Daniels smarte valg. Valg til høsten. Ny skole på Nesøya. Hjelp å få hjemme INFORMASJON TIL ALLE HUSSTANDER I ASKER KOMMUNE NUMMER 1 - ÅRGANG 2 - JANUAR 2015 Valg til høsten 14. september er det kommune- og fylkestingsvalg. Juridisk rådgiver Rolf Brakstad i Asker kommune er nøye

Detaljer

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om:

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Landbrukskontoret Andebu og Stokke Nytt barnehage- og skoleår Bredbånd i Andebu

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Onsdag 21. desember 2005 Tid: kl 12.00 Sted: Frei rådhus - kommunestyresalen Sakliste Merknader

Detaljer

Andebu. Stikk@ Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18.

Andebu. Stikk@ Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18. Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår Andebu Utgiver: Andebu

Detaljer

Andebu. Stikk@ Riv ut det grønne arket! INFORMASJON. Familiesenteret Valg 2011 Det Grønne arket 2011 Frisklivsentral i Andebu

Andebu. Stikk@ Riv ut det grønne arket! INFORMASJON. Familiesenteret Valg 2011 Det Grønne arket 2011 Frisklivsentral i Andebu Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2011-20. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Familiesenteret Valg 2011 Det Grønne arket 2011 Frisklivsentral i Andebu Riv

Detaljer

Odalstidende. Pensjonssparing - bare for gamlinger?

Odalstidende. Pensjonssparing - bare for gamlinger? Odalstidende Ny redaktør i Odalsportalen Pensjonssparing - bare for gamlinger? Informasjon fra GIR Informasjonsavis for Nord-Odal kommune, Sør-Odal kommune og Odal Sparebank. Nr 4-2014 1 Hva vil banken

Detaljer

Bæringen. Skole og miljø. Legevakt og sykehus får nytt telefonnummer. Vern for eldre på seniorsentrene Se side 7

Bæringen. Skole og miljø. Legevakt og sykehus får nytt telefonnummer. Vern for eldre på seniorsentrene Se side 7 Bæringen INFORMaSjON Fredag 28. mars 2008 Informasjon til alle husstander i Bærum kommune Nr. 4 Årgang 20 Legevakt og sykehus får nytt telefonnummer Vern for eldre på seniorsentrene Se side 7 Skole og

Detaljer

2 2015 ÅRGANG 18 INFORMASJON OG FAGFORMIDLING FRA KORUS-NORD. KOMPETANSESENTER RUS NORD-NORGE, UNN

2 2015 ÅRGANG 18 INFORMASJON OG FAGFORMIDLING FRA KORUS-NORD. KOMPETANSESENTER RUS NORD-NORGE, UNN 2 2015 ÅRGANG 18 INFORMASJON OG FAGFORMIDLING FRA KORUS-NORD. KOMPETANSESENTER RUS NORD-NORGE, UNN LEDER 4 Djupedalsutvalget: Ny politikk for å bekjempe mobbing 6 Kampen mot mobbing: Systematisk og langsiktig

Detaljer

Andebu. Stikk@ God jul! Nattevandring INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2012-21. årgang

Andebu. Stikk@ God jul! Nattevandring INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2012-21. årgang Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2012-21. årgang Nattevandring Lørdag 3. november startet vi opp med nattevandring i Andebu. Hva er en nattevandrer? En nattevandrer

Detaljer

Bæringen. - Det er kostbart å bo og leve her. Vil unge, sultne og risikovillige ha råd til å starte opp nyskapende bedrifter.

Bæringen. - Det er kostbart å bo og leve her. Vil unge, sultne og risikovillige ha råd til å starte opp nyskapende bedrifter. Bæringen TORSDAG 24. SEPTEMBER 2009 INFORMASJON TIL ALLE HUSSTANDER I BÆRUM KOMMUNE NR. 11 ÅRGANG 21 Kan bli bedre på mangfold Mangfold og toleranse er viktig for teknologisk og økonomisk vekst i moderne

Detaljer

Andebu. Stikka. God jul! I dette nummer kan du lese om: Budsjettforslag 2008 Værstasjon på Andebu skole Gravdal barnehage Åpningsfest på Anexet

Andebu. Stikka. God jul! I dette nummer kan du lese om: Budsjettforslag 2008 Værstasjon på Andebu skole Gravdal barnehage Åpningsfest på Anexet INFORMASJON Andebu Stikka Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2007-16. årgang God jul! I dette nummer kan du lese om: Budsjettforslag 2008 Værstasjon på Andebu skole Gravdal barnehage Åpningsfest

Detaljer

Odalstidende. Vellykket HMS kurs

Odalstidende. Vellykket HMS kurs Odalstidende Godt år for lokalbanken Vellykket HMS kurs Vi er Odalen! Informasjonsavis for Nord-Odal kommune, Sør-Odal kommune og Odal Sparebank. Nr 2-2014 1 Utvikling engasjement og frivillighet Vi har

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

Store forandringer i Heggedal

Store forandringer i Heggedal INFORMASJON TIL ALLE HUSSTANDER I ASKER KOMMUNE NUMMER 1 - ÅRGANG 1 - ONSDAG 8. OKTOBER 2014 Store forandringer i Heggedal Heggedal skal de neste årene gjennomgå store forandringer. Blant annet kommer

Detaljer

Bæringen. i historien. 20. august begynner 1 651 førsteklassinger på skolen. Side 4 5. Smart miljø. På tide å flytte. Manga-dans

Bæringen. i historien. 20. august begynner 1 651 førsteklassinger på skolen. Side 4 5. Smart miljø. På tide å flytte. Manga-dans Bæringen TORSdag 16. august 2012 Informasjon til alle husstander i Bærum kommune Nr. 7 Årgang 24 Skolehverdagen venter Smart miljø I juni deltok ordfører Lisbeth Hammer Krog på SmartCity-konferanse i Amsterdam.

Detaljer

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2014-23. årgang. Les også mer om:

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2014-23. årgang. Les også mer om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2014-23. årgang Kongen av frivillighet på slottsbesøk Gunnbjørn Tangen var på audiens hos kong Harald og dronning Sonja i oktober sammen

Detaljer

Andebu. Stikk@ Grunnlovsjubiléet i Andebu INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2014-23. årgang

Andebu. Stikk@ Grunnlovsjubiléet i Andebu INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2014-23. årgang Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2014-23. årgang Grunnlovsjubiléet i Andebu 200 år siden Andebu kirke var valgsted 4. mars 1814 ble det holdt valg i Andebu kirke. Da

Detaljer

Bæringen. Det tar av på Fornebu

Bæringen. Det tar av på Fornebu Bæringen INFORMASJON Fredag 22. juni 2007 Informasjon til alle husstander i Bærum kommune Nr. 8 Årgang 19 God sommer! Side 13-15 Si din mening om nye planer i Bærum Side 3 Nordiske venner Bærum har fem

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Onsdag 21. september Tid: kl 14.00 Sted: Frei Rådhus - kommunestyresalen Sakliste 11/05 Godkjenning

Detaljer

Der innflytteren tas vare på

Der innflytteren tas vare på Prosjektrapport nr. 7/2003 Der innflytteren tas vare på En studie av utvikling, strategisk tenkning og praktisk arbeid med inn- og tilbakeflytting i Tinn kommune Hanne Mari Førland SERA Hans Kjetil Lysgård

Detaljer

Grenseland AVISA. Trivsel i Rømskog. friidrett populært. endelig kafé i AremArk. dyrefor Av Beste sort

Grenseland AVISA. Trivsel i Rømskog. friidrett populært. endelig kafé i AremArk. dyrefor Av Beste sort Nr. 2 februar 2013 friidrett populært Grenseland AVISA et MØTeSTeD for aremark MarKer rømskog forholdene ligger vel til rette for fysisk aktivitet i Grenseland. I Marker er åtti barn og unge opptatt med

Detaljer

AVISA. Nr. 10 Desember 2012. God jul og godt nytt år i Grenseland!

AVISA. Nr. 10 Desember 2012. God jul og godt nytt år i Grenseland! AVISA Nr. 10 Desember 2012 Et møtested for Aremark Marker Rømskog God jul og godt nytt år i Grenseland! 2 Avisa Grenseland desember 2012 Desember 2012 Aremark Innbyggere: 1.423 Areal: 321 km² Kommunesenter:

Detaljer

Innblikk. Rom for nye muligheter. Venter på snøen. Hjelp til selvhjelp

Innblikk. Rom for nye muligheter. Venter på snøen. Hjelp til selvhjelp Innblikk Internavis for Tromsø kommune Nr 4 2007 Vi som skole er ofte både fengsel, skole og sykehus i en og samme institusjon, men vi er det uten at ressursene til å være det er der. Les hele debattinnlegget

Detaljer

informasjonsblad for tillitsvalgte oss@fagforbundet.no februar, nr. 1/2008 årgang 6

informasjonsblad for tillitsvalgte oss@fagforbundet.no februar, nr. 1/2008 årgang 6 B-Postabonnement oss tillitsvalgte informasjonsblad for tillitsvalgte februar, nr. 1/2008 årgang 6 ffnei til økt skatt for 130.000 uføre, sier LO. Forslaget om økte pensjoner gir tap for offentlig ansatte.

Detaljer

fri ung Film på hjul Opera for alle Møt hun fra Topp 20 Rocka jenter på Juvenile Endelig sommerferie Vil sikre retten til å organisere seg

fri ung Film på hjul Opera for alle Møt hun fra Topp 20 Rocka jenter på Juvenile Endelig sommerferie Vil sikre retten til å organisere seg ung j u n i 2 0 0 8 : 2 & fri Film på hjul Opera for alle Møt hun fra Topp 20 Rocka jenter på Juvenile Endelig sommerferie Vil sikre retten til å organisere seg Tverrfaglig samarbeid - et mål for alle?

Detaljer

bladet Utsikt og visjoner Helle-Viv Magnerud: Hverdager er best! Se side 6 Nr. 2 2012 58. årgang Fra landsmøtet, se side 12

bladet Utsikt og visjoner Helle-Viv Magnerud: Hverdager er best! Se side 6 Nr. 2 2012 58. årgang Fra landsmøtet, se side 12 CP Utsikt og visjoner Fra landsmøtet, se side 12 bladet Nr. 2 2012 58. årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen Helle-Viv Magnerud: Hverdager er best! Se side 6 CP bladet Nr. 2 2012 58. årgang

Detaljer

Sammen for barn og unge i Stange

Sammen for barn og unge i Stange Sammen for barn og unge i Stange Foto: Vidar Hansen Slik jobber vi i Stange kommune for å sikre at utsatte barn og unge i Stange og deres familier blir sett og respektert for den de er og blir tilbudt

Detaljer

Huldra. Informasjonsavis for Lardal kommune. Nr 1 Juni 2010 Årgang 17. www.lardal.kommune.no

Huldra. Informasjonsavis for Lardal kommune. Nr 1 Juni 2010 Årgang 17. www.lardal.kommune.no Huldra Informasjonsavis for Lardal kommune Nr 1 Juni 2010 Årgang 17 I dette nummeret kan du bl.a. lese om: Siste 17. mai-feiring i Styrvoll Informasjon om kulturskolen Huldrestier i Lardal Sommer på Nordgardsetra

Detaljer