DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2006. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2007 2"

Transkript

1 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning Nøkkelpersoner i NFF i perioden Nøkkeltall i Diverse aktiviteter... 7 Sak 3 Regnskap Balanse pr Resultatregnskap pr Resultatregnskap pr for IFID Resultatregnskap pr for Lærergruppen Sak 4 Saker fra Sentralstyret Sak 4.1 Kompetanseutvalgets innstilling Sak 4.2 Forslag til ny paragraf i etiske retningslinjer: Sak 5 Innkomne forslag Sak 5.1 fra Hordaland krets, markedsføringstiltak Sak 5.2 fra Hordaland krets, forsikringsfordeler Sak 6 Revidert budsjett for 2007 og budsjett for Inntekter Kostnader Sak 7 Valg Vedlegg 1: vedtekter NFF Navn Formål Medlemmer Organisasjon Medlemmenes rettigheter og plikter Kontingent Utmeldelse og utelukkelse Representantskap/Landstyre Sentralstyret Suspensjon Fagbladet Sponsormidler Vedtektsendring Tilslutning til hovedorganisasjon Oppløsning Ikrafttreden og godkjenning Vedtekter for kretslag av Norske Fotterapeuters Forbund Vedlegg 2: Etiske retningslinjer Vedlegg 3: Kompetanseutvalgets innstilling Faglige begrunnelser Samfunnsmessige begrunnelser Utfordringer i fotterapeutyrket... 28

2 Åpning av Representantskapsmøtet Sak 1 Konstituering Navneopprop Valg av dirigent Godkjenning av innkalling Godkjenning av dagsorden Godkjenning av forretningsorden Valg av referenter Valg av protokollkomité Valg av tellekorps Sak 2 Årsberetninger for 2006 Sak 3 Regnskap 2006 DAGSORDEN Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Saker fra Sentralstyret Innkomne saker Budsjett Valg Representantskapsmappe

3 SAK 1 FORRETNINGSORDEN 1. Alle delegater i NFF som deltar på Representantskapsmøtet har tale- og stemmerett. Man tegner seg til talelisten ved å vise nummertegn. Hvitt nummer for innlegg og blått nummer for replikk. 2. Dirigenten kan med Representantskapets godkjenning fastsette maksimaltid for innlegg. Det er anledning til å be om replikk. Replikk er et kort innlegg (rett på sak) for å oppklare uklarheter, eller korrigere misforståelser i siste talers innlegg. Replikk skal avvikles før man går videre på talerlisten. Det er ikke anledning til å tegne seg for replikk under replikkordskifte. 3. Forslag må leveres dirigenten skriftlig og undertegnet av forslagsstilleren. Forslag som ikke har sammenheng med de på dagsorden oppførte saker kan ikke behandles. Forslag til vedtektene må ha sammenheng med den bestemmelse som er foreslått endret i innkallingen. Forslag må varsles til dirigenten før strek settes for å kunne fremmes/trekkes. 4. Delegater kan få ordet bare en gang, og høyst to minutter, til samme sak angående forretningsorden. 5. Alle avstemminger skjer ved håndsopprekking, så sant ikke Representantskapsmøtet vedtar noe annet. Alle avstemminger avgjøres med alminnelig flertall hvis ikke annet er bestemt i NFFs vedtekter. Ved stemmelikhet er forslaget forkastet. 6. Det foretas navneopprop ved møtestart første dag. Observatører har tale- og forslagsrett. Dersom en deltager forlater salen under møtet, skal nummerskilt leveres ved utgangen. Representantskapsmappe

4 SAK 2 Årsberetning har vært et spennende og innholdsrikt år. Det har gjennom hele året vært stort fokus på utdanningssituasjonen for fotterapeuter i Norge, nå og i fremtiden. Kompetanseutvalget som ble opprettett etter representantskapsmøte i 2005 har avsluttet sitt arbeid, og det er utarbeidet en rapport som sentralstyret vil benytte som grunnlag til å fremme en sak for NFFs Representantskap i Sentralstyret har også dette året arbeidet meget godt sammen, og hatt et flott arbeidsmiljø. Dette kom tydelig frem når NFF fikk store administrative utfordringer på høsten. Etter at Ann Beate Grasdalen valgte å si opp sin stilling med virkning fra 1. september, var det ansatt en ny daglig leder en kort periode. Sentralstyret valgte å leie inn en vikar fra og med oktober. Ann Beate Grasdalen var tilknyttet NFF som redaktør og konsulent i denne perioden. For sentralstyret var dette en slitsom og til dels vanskelig tid, samtidig påførte dette NFF store økonomiske utgifter. Av disse årsakene valgte sentralstyret å utsette et planlagt styremøte i november. NFF har i de siste årene arbeidet for å få flere medlemmer, og for at NFF skal være et attraktivt forbund å være medlem i for de fotterapeutene som allerede er medlemmer. Det har derfor vært spesielt gledelig å følge med på den store medlemsveksten. I utgangen av 2006 hadde NFF 652 medlemmer! Det utgjør en netto økning på 79 medlemmer i løpet av ett år. I begynnelsen av 2006 ble mye av tiden brukt til planlegging og arbeid med utdanningskonferansen God fotomsorg, alles ansvar. Den ble arrangert på Holmenkollen Park Rica Hotell 26. april. Målet med konferansen var å sette fokus på fotterapeutens kompetanse nå og i fremtiden, sammenlignet med andre yrkesgrupper, og fotterapeuter i andre land. FIP, det internasjonale podologiforbundet, deltok med flere representanter og styremedlemmer fra andre medlemsland. Også Norges Diabetesforbund og norske myndigheter var representert. Kompetanseutvalget var til stede under arrangementet, for å fange opp verdifull informasjon rundt utdanningsspørsmålet. Konferansen var vellykket, og ga sentralstyret mye og viktig materiale å arbeide videre med. FIP AGM. Det internasjonale podologiforbundets (FIP) årlige generalforsamling (AGM) ble arrangert i Norge, på Holmenkollen Park Rica Hotell. Det var ca 40 delegater fra forskjellige medlemsland til stede. I forbindelse med møtet ble det arrangert kurs for deltagerlandene. Ann Beate Grasdalen, og Mona Boysen deltok på kurset. Mona Boysen var Norges delegat på generalforsamlingen, der Helene Sandaker også deltok. Ranveig Tvedt Breivik ble valgt som revisor i FIP. I forbindelse med FIPs generalforsamling ble det også avholdt et nordisk møte, der forbundsleder Mona Boysen representerte Norge. Det som ble diskutert på det nordiske møtet var i hovedsak verdenskongressen i 2007, og utdanningssituasjonen i Sverige med opprettelse av ny utdannelse på høyskole. Representantskapsmappe

5 Representantskapsmøte 2006 ble avholdt på Rica Gardermoen Hotell. 20 delegater tilstede. Leif H Eriksen fra KFO var møtets dirigent. Søndag arrangerte vi, i samarbeid med KFO ved Trine Frantzen, et regnskapskurs for tillitsvalgte. Vår revisor, Helge Nordvik var også til stede. Det ble en gjennomgang av regnskapsrutiner, søknadsmuligheter og norsk regnskapslov. Tilbakemeldingene fra deltagerne var positive, og viste at det var et behov for et slikt kurs for våre tillitsvalgte. Verdens fothelsemåned var i mai. Sentralstyremedlem Helene Sandaker var ansvarlig for gjennomføring av tiltakene. Det ble annonsert i bladet Bedre Helse, sendt ut pressemeldinger til landets aviser og laget reklamemateriell som medlemmene fikk benytte seg av. Mange av medlemmene fikk omtale i lokale aviser, og tilbakemeldingene vi fikk på materiellet tilsa at det var veldig godt mottatt av medlemmene. Møte med høyskolen. I juni var det et møte mellom Høgskolen på Gjøvik og NFF. Vi hadde et ønske om å få tilrettelagt diabeteskurs for fotterapeuter på høyskolen, både for å kvalitetssikre kurset faglig sett, og fordi omfanget av kurset har økt voldsomt den siste tiden. Møtet var positivt, og kort tid etter fikk vi tilbakemelding om at de ville prøve å få arrangert kurs i løpet av høsten. På begynnelsen av høsten fikk vi beskjed om at kursoppstart var utsatt til januar Da vi senere på året henvendte oss til skolen igjen, fikk vi ny beskjed om at det var mulig planene ble skrinlagt, på grunn av at administrasjonskapasiteten var for dårlig på skolen. Det var dessverre ikke avklart noe innen utgangen av året. Også i 2006 ble de aller fleste skoler med fotterapeut linje besøkt av NFF. Skolebesøkene ser sentralstyret på som den aller viktigste arena for å rekruttere nye medlemmer. Daglig leder ble ansatt 15.juli. Daglig leder valgte å si opp sin stilling i september. Sentralstyret besluttet å leie inn en vikar ut året, samtidig som Ann Beate Grasdalen tok på seg noen av arbeidsoppgavene september arrangerte NFF fagkongress for fotterapeuter i Sandvika. Det var ca 200 deltagere, og 20 utstillere. Arrangementet var, til tross for ulike administrative problemer, vellykket i de flestes øyne. For første gang var det satt opp parallelle sesjoner. Fredag den 24. november ble en interpellasjon fra stortingsrepresentant Vigdis Gilthun behandlet på Stortinget. Interpellasjonen omhandlet fotterapeutens rolle i diabetesteam ved norske sykehus. Ann Beate Grasdalen og forbundsleder Mona Boysen overvar behandlingen av interpellasjonen. I etterkant av dette sendte NFF brev til Helse og omsorgsminister Sylvia Brustad og direktøren for Nasjonal strategi for behandling, forebygging og forskning innen diabetes. Vi tror at dette har gitt økt oppmerksomhet rundt fotterapeutens rolle i diabetesbehandlingen, og gitt NFF gode kontakter som vil føre til større påvirkningskraft i fremtiden. Lærermøte. Det ble avholdt et lærermøte i oktober, der forbundsleder Mona Boysen deltok. De nye læreplanene ble spesielt diskutert. I forbindelse med nye lærerplaner foreslo Utdanningsdirektoratet å slå sammen fagene ortopediteknikk, hudpleie og fotterapi. Etter stort påtrykk fra ortopediteknikere, KFO og NFF valgte Utdanningsdirektoratet å slå sammen ortopediteknikk og fotterapi på VG1, noe begge parter ser på som positivt. Representantskapsmappe

6 Forbundsleder har representert NFF i forbindelse med KFOs møter, nettverksamlinger og Representantskap. I løpet av 2006 ble nesten alle fotterapeutlinjene besøkt, noe som ga et stort antall nye innmeldinger. Kompetanseutvalget hadde i 2006 to møter, i tillegg til at utvalget deltok på utdanningskonferansen i april. I løpet av 2006 avsluttet kompetanseutvalget sitt arbeid, og la frem en rapport for sentralstyret i NFF, med en anbefaling. Dette materialet vil sentralstyret legge til grunn for den saken de skal fremme for NFFs representantskap i var et spesielt aktivt år. Sentralstyret valgte å ha et høyt aktivitetsnivå, for blant annet å få mulighet til å komme videre med flere av de utfordringene vi har hatt som forbund og faggruppe de siste årene. Dette mener vi i sentralstyret har vært et riktig valg, da vi føler at vi nå har kommet et godt stykke videre i forhold til hvor vi var før året startet. Med vennlig hilsen Mona Boysen Forbundsleder i NFF Nøkkelpersoner i NFF i perioden Sentralstyret Forbundsleder: Mona Boysen Oslo/Akershus Nestleder: Eva Steen Johansen Oslo/Akershus Styremedlemmer: Torill Høgseth Hedmark Liv Bruhaug Troms Helene Sandaker Vest-Agder Varamedlemmer: Anita Solberg Vestfold Tone Zakariassen Nordland Ingrid Skjerdal Sogn og Fjordane Fotterapeuten Redaktør: Valgkomite: Kurskomite: Kontrollutvalg Ann Beate Grasdalen Guri Figenschau Kirsti Marie Fiskebekk Hege Høyem Bente Holter Ann Jorunn Sagli Monica Iren Sundseth Karin Britt Unsgaard Ranveig Tvedt Breivik Vestfold Rogaland Trøndelag Hedmark Møre og Romsdal Oslo/Akershus Trøndelag Møre og Romsdal Representantskapsmappe

7 Arbeidsutvalg i IFID Fram til Brith Larsen Vestfold Hege Høyem Trøndelag Annelise Bråthen Oslo/Akershus KFO: Representantskap, nettverkssamlinger og yrkesorganiasjonssamlinger Representant: FIP Delegat: Nasjonalt Diabetesforum Medisinsk Fagråd Nøkkeltall i 2006 medlemmer Mona Boysen Mona Boysen Eva Steen Johansen Karin Boysen Medlemsstatus per : 652 Innmeldinger i løpet av 2006: 122 Utmeldinger i løpet av 2006: 43 Sentralstyret Antall Sentralstyremøter avholdt: 3 KFO Antall ledersamlinger avholdt: 2 Antall ordinære representantskapsmøter: 1 Sekretariatet Ant. dager betjent: 4 til fra til fra Fotterapeuten Det ble utgitt 4 utgivelser av fagtidsskriftet i Opplaget har vært på Diverse aktiviteter Representantskapsmøte Møtet ble avhold 22. april. 20 delegater var til stede. Workshop 23. april ble det avholdt workshop for NFFs tillitsvalgte med regnskapsansvar. Målet med kurset var at tillitsvalgte skulle få større kunnskap om regnskap og regnskapsloven. Representantskapsmappe

8 Fagkongress Fagkongressen ble arrangert september Arrangementet var vellykket både faglig og sosialt, med rekordstor deltagelse fra medlemmer og utstillere. Ca. 200 fotterapeuter og elever deltok på kongressen, og over 20 utstillere var med. Generalforsamling i FIP Generalforsamling i FIP ble arrangert med Norge som vertsland. Møtet ble avholdt i Oslo. To representanter fra Norge deltok. Utdanningskonferanse Konferansen fant sted i Oslo den 26. april. Det var deltagere fra Norge og utlandet,. Arrangementet var meget vellykket. Rekruttering 2006 Våren 2006 besøkte representanter for NFF de fleste skoler med fotterapilinjer i landet. I 2006 fikk vi totalt 122 nye medlemmer, hvorav 82 personer var nyutdannede. Verdens fothelsemåned Forbundet utviklet slagordet Føtter trenger også fagfolk og en markedsføringsprofil i forbindelse med kampanjen i mai måned. Målet med kampanjen var å opplyse om hva fotterapeuter gjør, og at vi er autorisert helsepersonell. Alle medlemmer fikk tilsendt en A3- og to A4-plakater, en flyermal og en pressemelding i forkant av kampanjen. Sak 3 Regnskap 2006 Regnskapet inneholder mange feil. Fullstendig og revidert regnskap vil foreligge på Representantskapsmøtet. Balanse pr EIENDELER Anleggsmidler Inventar Reiseforskudd Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varelager Forskuddsbetalt 0 0 Kundefordringer NFF 0 0 Kundefordringer Kid Andre kortsiktige fordringer Representantskapsmappe

9 Kasse Kasse lokalavdelinger Postgiro Bankkonto NFF Bankkonto IFID Skattetrekk 0 0 Bankkonto lokalavdelinger Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Opptjent egenkapital Egenkapital Egenkapital lokalag Overført resultat Sum opptjent egenkapital Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Sum skyldige offentlige avgifter Forskudd fra kunder Skyldig kretsrefusjon Differanse kretser Kretsrefusjon nedlagte kretser Ansvarsforsikring Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld Representantskapsmappe

10 Resultatregnskap pr Regnskap Budsjett Avvik INNTEKTER Internkontroll 500,00 500,00 0,00 Annonser Fotterapeuten , , ,00 Profilprodukter , , ,00 Abonnement Fotterapeuten , , ,00 Kontingent , , ,00 Salg av webplass ,00 0, ,00 1) Refusjon fra KFO , , ,00 Tilskudd fra KFO , , ,00 Inntekter kurs/seminar , , ,00 10) Inntekt kongresser , , ,00 2) Sponsorinntekter , , ,00 Standleie 0, , ,00 3) Inntekter lokallag ,00 0, ,00 Sum inntekter , ,00 Regnskap Budsjett Avvik KOSTNADER Kostnader Fotterapeuten , , ,00 Ref. av kont. til kretsene , , ,00 4) Lønn daglig leder , , ,00 5) Lønn forbundsleder , , ,00 6) Arb.giveravg., feriepenger og pensj , , ,00 Telefon forbundsleder 1 999,00 0, ,00 Godtgjørelse til styre og t.v , , ,00 7) Tapt arbeidsfortjeneste styre , ,00-500,00 7) Tapt arbeidsfortjeneste andre , , ,00 7) Annen personalkostnad 8 558, , ,00 8) Leie lokaler , , ,00 Lys, varme 1 461, ,00 39,00 Renhold 2 830, , ,00 Annen kostnad lokaler , , ,00 Kopiering 2 215, ,00-215,00 Inventar, utstyr 0, , ,00 Rev.- og regnskapshonorar 7 596, , ,00 Datakostnader 7 875, , ,00 Representantskapsmappe

11 Regnskap Budsjett Avvik Intervju/honorar Fotterapeuten 5 389, , ,00 Utsendelse Fotterapeuten , , ,00 Annonsekonsulent Fotterapeuten 5 120, , ,00 Honorarer ikke oppg.pliktig ,00 0, ,00 9) Kontorrekvisita , , ,00 Diverse trykksaker , , ,00 Kostnader kretser ,00 0, ,00 Kurs, seminar i NFFs regi , , ,00 10) FIP AGM ,00 0, ,00 Konferanse "Fremtidens fotomsorg" ,00 0, ,00 13) Kurs tillitsvalgte 0, , ,00 11) Kurs, seminar i andres regi 8 416,00 0, ,00 Annen kontorkostnad , , ,00 Telefon , , ,00 Porto , , ,00 Postutsendelse 7 720,00 0, ,00 Bilgodtgjørelse oppgavepliktig 1 050,00 0, ,00 Representantskap , , ,00 11) Fagkongress , , ,00 2) Reise-/møtekostnader , , ,00 12) Reisekostnader delegater , , ,00 Kostnader kompetanseutvalg , , ,00 13) Andre reiser/møter , , ,00 Markedsføring/rekruttering , , ,00 Kontingent FIP , , ,00 Kontingent NDF 350,00 350,00 0,00 Gaver 8 739, , ,00 Kontingent KFO , , ,00 14) Forsikringspremie 3 258, ,00 242,00 Tilskudd til kretser 5 000,00 0, ,00 15) Stipendfond 0, , ,00 Bank og kortgebyrer , , ,00 Annen kostnad , , ,00 Tapskonto ,00 0, ,00 16) Tap på fordringer 1 080, ,00 920,00 Sum kostnader , ,00 Driftsresultat , ,00 Annen renteinntekt ,00 0,00 Inntekt purregebyr 0,00 0,00 Representantskapsmappe

12 Annen rentekostnad 932,00 0,00 Annen kapitalkostnad 1 283,00 0,00 RESULTAT , ,00 Noter til resultatregnskapet 1) Salg av webplass Vi har hatt utgifter på salg av webplass på grunn av tilbakebetaling av feilinnkrevde penger i ) Inntekt og kostnad fagkongress Det store avviket mellom budsjettet og faktiske inntekter og utgifter skyldes at NFF fakturerte deltakerne for hotellkostnadene. 3) Standleie Inntekter fra standleie i forbindelse med fagkongress er inntektsført under inntekter kongresser. 4) Refusjon av kontingent til kretsene Østfold krets fikk ved en feiltakelse utbetalt 30349,-. For mye for 2. halvdel av Riktig tall vil fremkomme i det reviderte regnskapet. 5) Lønn daglig leder Overskridelsene i budsjettet skyldes overgang for en kort periode til 100 % ansatt daglig leder, og to ansatte i en opplæringsperiode på en måned. Den reelle overskridelsen er imidlertid noe mindre på grunn av feilkontering. Det riktige tallet vil framkomme i det reviderte regnskapet. 6) Lønn forbundsleder Overskridelsene i forhold til budsjettert skyldes feilkonteringer. Riktig tall vil forekomme i revidert regnskap. 7) Tapt arbeidsfortjeneste Tapt arbeidsfortjeneste dekker frikjøp av styremedlemmer og andre tillitsvalgte i forbindelse med fagkongress, deltakelse KFO samlinger, skolebesøk og rekruttering. Ca. kr ,- skyldes feilkontering og skal føres på Godtgjørelse styre og t.v. Riktig tall vil framkomme i revidert regnskap. 8)Annen personalkostnad Kontoen inneholder flere gale posteringer. Summen vil bli betraktelig lavere i revidert regnskap. 9) Honorarer Kontoen gjelder vikartjeneste i perioden oktober-desember. I tillegg er det ca kr i feilposteringer. Representantskapsmappe

13 10) Inntekter og kostnader kurs/seminar NFF har hatt i inntekter og i kostnader i forbindelse med kurs og seminarer. Det lille underskuddet skyldes at ett av kursene var gratis for deltakerne. 11) Representantskap og Kurs tillitsvalgte av utgiftene i forbindelse med representantskapsmøtet gjelder avholdelse av regnskapskurs for tillitsvalgte, og skal posteres på konto ) Reise- møtekostnader Budsjettoverskuddet skyldes ett styremøte mindre enn planlagt og at sentralstyret har vært kostnadsbevisste med hensyn til reiseutgifter. 13) Fremtidens fotomsorg og Kompetanseutvalg Kontoen gjelder kongress avholdt i april Kontoen inneholder feilposteringer for ca kr som egentlig skulle vært ført på ) Kontingent KFO Vi har, som planlagt, betalt skyldig kontingent for siste halvår i 2005, i tillegg til kontingent for hele Beslutningen ble godkjent av Representantskapet i ) Tilskudd til kretser Beløpet på 5000 kr gjelder bevilgning til Nordland krets gitt i 2005 som ble innvilget før Representantskapet besluttet å fjerne denne posten. 16) Tapskonto NFF solgte i 2006 en maskin som ikke var avskrevet i tidligere regnskap, og av den grunn hadde en for høy verdi i forhold til salgspris. Forklaring til regnskapets underskudd KFO fakturerte NFF for ca ,- i 2006, som var utgifter i Av dette var sentralstyret oppmerksom på ca ,-. Revisor har kommentert dette overfor KFO, og bedt om at det skal faktureres fortløpende. På grunn av den spesielle situasjonen i sekretariatet, har det vært kostnader på om lag ,- mer enn forventet, i forbindelse med vikar-, konsulent-, og opplæringsutgifter. Slik sentralstyret anså situasjonen, fantes det ikke annet alternativ for å opprettholde driften av organisasjonen. Sentralstyret har de siste årene arbeidet for at regnskapet skal være à jour med fakturaer i forhold til regnskapsåret, noe revisor har påpekt overfor sentralstyret og KFO. Vi er nå endelig helt à jour, og kan ved utgangen av 2006 se oss ferdig med det arbeidet. Tidligere regnskapsår vil fremover ikke påvirke det fremtidige regnskapsåret. Vi håper på medlemmenes forståelse for de valg vi har tatt i 2006, og det forslaget sentralstyret legger frem til budsjett, der det tydelig fremkommer et overskudd. Representantskapsmappe

14 Resultatregnskap pr for IFID INNTEKTER Regnskap 2006 Kontingent Andre inntekter IFID Sum inntekter KOSTNADER Kurskostnader IFID Reiser/møter IFID Sum kostnader Driftsresultat Annen renteinntekt 16 Årsresultat Resultatregnskap pr for Lærergruppen Regnskap 2006 INNTEKTER Medlemskontingent Sum inntekter 8400 KOSTNADER Kurskostnader Lærergruppen 408 Sum kostnader Årsresultat 7992 Representantskapsmappe

15 Sak 4 Saker fra Sentralstyret Sak 4.1 Kompetanseutvalgets innstilling NFF skal arbeide aktivt for opprettelsen av et treårig utdanningsløp, med spesialisering innen fot, på høgskole/universitetsnivå i Norge. Forslaget fremmes på bakgrunn av kompetanseutvalgets rapport, som er behandlet av NFFs sentralstyre og tilsendt alle kretsledere. Sentralstyret tar utvalgets innstilling til etterretning og anbefaler representantskapet å vedta forslaget. Kompetanseutvalgets innstilling presenteres i sin helhet i Vedlegg nr. 3 Mandat: Sentralstyret oppretter et utvalg på 4 personer som skal arbeide med å få utdannelsen for fotterapeuter på høyskolenivå. Utvalget forplikter seg til å følge arbeidet til det er fullført. Sak 4.2 Forslag til ny paragraf i etiske retningslinjer: 6 Fotterapeuten har anledning til å markedsføre sin virksomhet. Markedsføringen må være saklig, informativ og ikke inneholde noe som er uriktig, villedende eller illojalt overfor kolleger. Tjenesten bør ikke markedsføres med pris. Sentralstyret ønsker å diskutere med Representantskapet om ordlyden i den siste setningen skal være Tjenesten bør ikke markedsføres med pris. eller Tjenesten skal ikke markedsføres med pris.. Se de etiske retningslinjene i vedlegg nr. 2. Sak 5 Innkomne forslag Sak 5.1 fra Hordaland krets, markedsføringstiltak Vi ønsker at NFF skal utforme en markedsføringsbrosjyre i miniformat som kan benyttes til å markedsføre/informere brukere om fotterapiyrket i helsesektoren, om fotterapeutens arbeidsoppgaver, hva vi kan tilby og forskjellen på fotterapeut/fotpleier. Sentralstyret anbefaler Av ressursmessige årsaker anbefaler vi ikke at det lages nye brosjyrer pr. dags dato. Men Sentralstyret vil sørge for at brosjyren trykkes i miniformat når det er behov for å trykke opp nye brosjyrer. Representantskapsmappe

16 Sak 5.2 fra Hordaland krets, forsikringsfordeler Vi ønsker at NFF skal arbeide for at fotterapeuter som har ansatte, kan få benytte seg av NFFs ansvarsforsikring for sine ansatte, selv om den ansatte ikke er medlem i NFF. Dette fordi det er den som ansetter som er hovedansvarlig for arbeidet som blir gjort, og som har ansvar for å forsikre den ansatte Så når den som ansetter er medlem, mener vi at dette en riktig løsning. Sentralstyret anbefaler Sentralstyret anbefaler ikke forslaget. Medlemskapet i NFF er personlig og medlemsfordeler i NFF skal kunne benyttes av alle medlemmer. Dette vil være en medlemsfordel som kun kan benyttes av de få av NFFs medlemmer som er arbeidsgivere. Vi mener også at en slik fordel undergraver NFFs intensjon om at alle fotterapeuter bør være medlem av NFF. Sak 6 Revidert budsjett for 2007 og budsjett for 2008 Inntekter Salg av profilprodukter , ,00 Kontingent* , ,00 Refusjon KFO , ,00 Tilskudd KFO , ,00 Inntekter kurs/seminar , ,00 Inntekt kongresser , ,00 Sponsorinntekter , ,00 Abonnement Fotterapeuten , ,00 Annonser Fotterapeuten , ,00 Inntekter lokalavdelinger , ,00 Sum , ,00 Kostnader Kostnader Fotterapeuten , ,00 Refusjon kontingent til kretsene* , ,00 Lønn sekretær , ,00 Lønn forbundsleder , ,00 Vikartjenester , ,00 Organisasjonskonsulent , ,00 Feriepenger beregnet , ,00 Godtgjørelse til styre og tillitsvalgte , ,00 Representantskapsmappe

17 Tapt arbeidsfortjeneste styre , ,00 Tapt arbeidsfortjeneste andre , ,00 Arbeidsgiveravgift , ,00 Pensjonskostnad KLP , ,00 Annen personalkostnad 5 000, ,00 Leie lokaler , ,00 Lys, varme 1 500, ,00 Renhold 4 000, ,00 Annen kostnad lokaler , ,00 Kopiering 2 000, ,00 Inventar, utstyr 1 000, ,00 Revisjons- og regnskapshonorar , ,00 Datakostnader , ,00 Intervju/Honorar Fotterapeuten , ,00 Utsendelse Fotterapeuten , ,00 Annonsekonsulent , ,00 Kontorrekvisita , ,00 Diverse trykksaker 2 000, ,00 Kostnader kretser , ,00 Kurs, seminar i NFFs regi , ,00 AGM , ,00 Kurs tillitsvalgte , ,00 Annen kontorkostnad , ,00 Telefon , ,00 Porto , ,00 Postutsendelse , ,00 Bilgodtgjørelse oppgavepliktig 1 000, ,00 Representantskap , ,00 Fagkongress , ,00 Reise-/møtekostnader , ,00 Reisekostnader delegater , ,00 Andre reiser/møter , ,00 Markedsføring/Rekruttering , ,00 Kontingent FIP , ,00 Kontingent NDF 350,00 350,00 Gaver 5 000, ,00 Kontingent KFO , ,00 Forsikringspremie 3 500, ,00 Stipendfond , ,00 Bank og kortgebyrer , ,00 Annen kostnad , ,00 Tap på fordringer 2 000, ,00 Sum , ,00 Representantskapsmappe

18 *Kontingent og kretsrefusjon forklaring til budsjett 2007 Antall Kontingent Inntekter Kretsrefsj. (6%) A-medlemmer A-medlemmer (2. halvår) N4 medlemmer Nyutd. Medl. (1. halvår) Nytutd. Medl. (2. halvår) F medlemmer J medlemmer K medlemmer P medlemmer Totalt Forklaring til medlemskategoriene N medlemmer er nye medlemmer i 1-4 semester som har fått introduksjonstilbudet som gjaldt fram til (900 kr først år og kr andre år i medlemskontingent). Nyutdannede medlemmer får fra halv pris på medlemskapet det første året. F,J og K medlemmer betaler deler eller hele medlemskontingenten til KFO. P medlemmer er enten pensjonister, uføretrygdede eller medlemmer i svangerskapspermisjon. Sak 7 Valg Valg av nestleder, tre styremedlemmer og ett varamedlem til Sentralstyret, samt ett medlem til valgkomiteen og ett medlem til kurskomiteen. Representantskapsmappe

19 Vedlegg 1: vedtekter NFF 1 Navn Norske Fotterapeuters Forbund NFF 2 Formål NFF er en partipolitisk uavhengig, faglig yrkesorganisasjon innen KFO, hvis formål er å arbeide for medlemmenes faglige, økonomiske og sosiale interesser. 3 Medlemmer Søknad om medlemskap skal skje skriftlig på godkjent skjema. Som medlemmer kan opptas: 1. Alle fotterapeuter med autorisasjon/offentlig godkjenning. Kopi av autorisasjons- /offentlig godkjenningsdokument må vedlegges søknaden. 2. Elever og privatister. Vedlagt bekreftelse fra studieplass. Alle medlemmer blir tilsluttet nærmeste kretslag, hvis ikke annet er ønskelig. 4 Organisasjon NFFs organisasjon består av følgende: 1 Representantskapsmøte/ Landsmøte 2 Sentralstyre 3 Kretslag Representantskapsmøte/Landsmøte er organisasjonens høyeste myndighet. Sentralstyret er organisasjonens høyeste myndighet mellom Representantskapsmøte/Landsmøte. 5 Medlemmenes rettigheter og plikter Det enkelte medlem har rettigheter i henhold til disse vedtekter, og er forpliktet til å handle i samsvar med lovlig fattede vedtak og retningslinjer, som er trukket opp av forbundets høyeste myndighet. 5.1 Medlemmene skal kunne kreve hjelp vedrørende økonomi og i faglige og sosiale spørsmål. 5.2 Medlemmene skal holde seg oppdatert i faget, i henhold til Helsepersonelloven. 6 Kontingent Medlemskontingenten dekker kontingent til forbundet sentralt, kretslag, KFO og FIP. Representantskapsmappe

20 Medlemskontingenten fastsettes av Representantskapsmøte/Landsmøte og indeksreguleres hvert år. Medlemskontingenten forfaller til betaling to ganger pr. år. 6.1 A-medlemskap. Fullt betalende medlemmer. 6.3 K-kommunalt ansatt. Kommunalt ansatte i 100% stilling betaler kontingent til KFO etter gjeldende satser regulert i forhold til lønn. Kommunalt ansatt i 75% stilling betaler 1/ 4 årskontingent til NFF og til KFO etter etter gjeldende satser regulert i forhold til lønn. Kommunalt ansatt i 50% stilling betaler ½ årskontingent til NFF og til KFO etter gjeldende satser regulert i forhold til lønn. Kommunalt ansatt i 25% stilling betaler ¾ årskontingent til NFF og til KFO etter gjeldende satser regulert i forhold til lønn. Kommunalt ansatt under 25% betaler 1/1 årskontingent til NFF. 6.4 Passive medlemmer. Passive medlemmer er medlemmer som er midlertidig ute av yrket. Søknad om passivt medlemskap må være skriftlig med dokumentasjon, og kan innvilges av Sentralstyre for et år om gangen. Medlemmer må selv melde fra, skriftlig med dokumentasjon, når de blir pensjonister eller 100 % uførepensjonister. 6.5 Pensjonsistmedlemskap Pensjonister og 100 % uførepensjonister betaler abonnementskostnadene kr for å være medlem. 7 Utmeldelse og utelukkelse 7.1 Utmeldelse Det enkelte medlem må selv foreta skriftlig utmelding til sekretariatet. Utmeldelsen må være sekretariatet i hende før utgangen av den første måneden i et nytt kontingenthalvår. 7.2 Utelukkelse Sentralstyret kan utelukke enkeltmedlemmer som ikke overholder NFFs vedtekter, eller på annen måte skader eller setter NFF i dårlig ry. Medlemmet kan anke saken inn for første Representantskapsmøte/Landsmøte etter at melding om utelukkelse er postlagt som rekommandert sending til oppgitte adresse. 8 Representantskap/Landstyre Representantskapet/Landstyret er organisasjonens høyeste myndighet. Det treffer avgjørelser i alle organisasjonsmessige saker, og består av leder/kontaktperson i kretsene og Sentralstyret. Representantskapsmappe

3 Medlemmer Søknad om medlemskap skal skje skriftlig. Som medlemmer kan opptas:

3 Medlemmer Søknad om medlemskap skal skje skriftlig. Som medlemmer kan opptas: 1 Navn Fotterapeutforbundet 2 Formål Fotterapeutforbundet er en partipolitisk uavhengig, faglig yrkesorganisasjon innen Delta, hvis formål er å arbeide for medlemmenes faglige, økonomiske og sosiale interesser.

Detaljer

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 21. april 2007, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Nestleder Eva Steen Johansen Styremedlem

Detaljer

DAGSORDEN. Representantskapsmøte 2006

DAGSORDEN. Representantskapsmøte 2006 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2005... 4 Nøkkelpersoner i NFF i perioden 23.04.2005 22.04.2006... 7 Nøkkeltall i 2005... 8 Diverse aktiviteter... 8 Sak

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Fungerende forb.leder Tone F. Zakariassen

Detaljer

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 22. april 2005, Rica Hotel Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Nestleder Eva Steen Johansen Styremedlem Torill Høgseth Styremedlem

Detaljer

Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet

Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet 1 Navn Forbundets navn er: Kost- og ernæringsforbundet The Norwegian Diet and Nutrition Association 2 Formål Kost- og ernæringsforbundet er en partipolitisk uavhengig

Detaljer

REPRESENTANTSKAPSMAPPE. Norske Fotterapeuters Forbund

REPRESENTANTSKAPSMAPPE. Norske Fotterapeuters Forbund REPRESENTANTSKAPSMAPPE Norske Fotterapeuters Forbund 2009 INNHOLD DAGSORDEN... 3 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 4 SAK 2 Årsmelding 2008... 5 Nøkkelpersoner NFF sentralstyre 2008... 8 Nøkkeltall 2008... 9 Aktiviteter...

Detaljer

PROTOKOLL. Landsmøte i NFF. Norske Fotterapeuters Forbund Representantskapsmøte 2004 Trondheim

PROTOKOLL. Landsmøte i NFF. Norske Fotterapeuters Forbund Representantskapsmøte 2004 Trondheim PROTOKOLL Landsmøte i NFF Lørdag og søndag, 24. og 25. april 2004 Rica Hell Hotell, Trondheim Sentralstyret er representert ved: Solveig Annie Magnussen Forbundsleder Lise Burud Smestad Nestleder Mona

Detaljer

1.1 Deltas vedtekter Ajour 20.11.2007.doc Side 1 av 12

1.1 Deltas vedtekter Ajour 20.11.2007.doc Side 1 av 12 Vedtekter for Delta (Vedtatt av KFOs landsmøte 2000, og siste gang endret av KFOs representantskap på møte 21. 23. november 2006. Redaksjonell endring av navn på representantskapsmøtet 20.11.2007) 1.1

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai. 2003 Endret på representantskapet 7. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING Side 1 av 5 Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell og etisk forsvarlig informasjon. Norsk kommunikasjonsforening er partipolitisk uavhengig.

Detaljer

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1 VEDTEKTER Econa Troms og Finnmark KAPITTEL 1 ORGANER FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1.1 NAVN Lokalavdelingens navn er Econa Troms og Finnmark. Den er tilsluttet Econa som lokalavdelingen for

Detaljer

2. Parat arbeider for å styrke medlemmenes faglige rettigheter, tillitsvalgtes rettigheter og muligheter for å utføre sine verv.

2. Parat arbeider for å styrke medlemmenes faglige rettigheter, tillitsvalgtes rettigheter og muligheter for å utføre sine verv. Parats vedtekter Vedtatt på landsmøtet 2015. 1 Navn og tilslutning til hovedorganisasjon Parat er en medlemsstyrt, partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon og er tilsluttet Yrkesorganisasjonenes

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND REVIDERT siste gang 14. mars 2015 Opprinnelig vedtatt av landsmøtet i september 1927 omredigert i samsvar med vedtak i påfølgende landsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter

Detaljer

Vedtekter for Brystkreftforeningen

Vedtekter for Brystkreftforeningen Vedtekter for Brystkreftforeningen 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brystkreftforeningen. Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og er assosiert medlem av Kreftforeningen. Foreningens internasjonale

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

1 Navn Forbundets formål Organisasjon Medlemskap Kontingent Årsmøte Valg Styret Valgkomité...

1 Navn Forbundets formål Organisasjon Medlemskap Kontingent Årsmøte Valg Styret Valgkomité... Vedtekter for Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 6 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

1: Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer

1: Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER Gjeldende fra og med landsmøtet 2016. 1: Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer 1-1 Navn Organisasjonens navn er Afasiforbundet i Norge (AFN/Afasiforbundet). Afasiforbundet

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

Vedtekter for Buskerud musikkråd Vedtatt på årsmøtet 27. mars VERDIGRUNNLAG

Vedtekter for Buskerud musikkråd Vedtatt på årsmøtet 27. mars VERDIGRUNNLAG Vedtekter for Buskerud musikkråd Vedtatt på årsmøtet 27. mars 2014 1 VERDIGRUNNLAG Grunnlaget for Buskerud musikkråd ligger i en erkjennelse av at musikk er en kilde til glede og mening, til læring og

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

2.1. STAFOs formål er å ivareta og fremme medlemmenes økonomiske, faglige og sosiale interesser.

2.1. STAFOs formål er å ivareta og fremme medlemmenes økonomiske, faglige og sosiale interesser. 1 Navn og tilslutning STAFO, stiftet 17. november 1923, er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon. Forbundet er en sammenslutning av medlemsorganisasjoner og er tilsluttet Yrkesorganisasjonenes

Detaljer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER Gjeldende fra og med Landsmøtet 2013. Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer 1-1 Navn Organisasjonens navn er Afasiforbundet i Norge (AFN/Afasiforbundet). Afasiforbundet

Detaljer

Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014

Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014 Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014 1. ORGANISASJON Bryne Musikkorps ble stiftet 5. september 1934 av Jørgen Tjøtta under navnet Bryne Hornmusikk. Iflg. vedtak 6. desember 1948 ble navnet

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO NORGES TAXIFORBUND Avdeling Oslo VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO Vedtatt på stiftelsesmøte 15.desember 2008. Endret på Årsmøte 12. Mai 2009. Endret på Årsmøtet 2. mai 2011. Endret på årsmøte

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S 1 Selskapets firma skal være: Vest-Norges Brusselkontor AS 2 Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bergen 3 Selskapets formål er å fremme Foreningen Vest-Norges

Detaljer

Foreningen er medlem av Eurordis (European Organisation for Rare Diseases) og Sällsynta Diagnoser, Sverige.

Foreningen er medlem av Eurordis (European Organisation for Rare Diseases) og Sällsynta Diagnoser, Sverige. VEDTEKTER for Nordic hypopara Organisation (vedtatt på Generalforsamlingen 20. juli 2006, 2. juli 2008, 31. mai 2012 og 12.mai 2016.) Organisasjonsnr: 988 978 787 1 Sted Foreningen har sitt sete på Vettre.

Detaljer

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Navn, formål og adresse 1 Foreningens navn er Kommunikologforeningen, og er registrert med dette navnet i Brønnøysundregisteret i Norge. Foreningens

Detaljer

Vedtekter for Matbransjens Opplæringskontor Hedmark og Oppland

Vedtekter for Matbransjens Opplæringskontor Hedmark og Oppland Vedtekter for Matbransjens Opplæringskontor Hedmark og Oppland Sist revidert på årsmøtet 29.04.14. 1. Formål Matbransjens Opplæringskontor er opprettet i medhold av Opplæringslova og forskrifter, og har

Detaljer

For Østfold musikkråd er alle musikksjangre likeverdige og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg.

For Østfold musikkråd er alle musikksjangre likeverdige og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg. Vedtekter for Østfold musikkråd Vedtatt av årsmøtet 29.4.14 1 VERDIGRUNNLAG Grunnlaget for Østfold musikkråd ligger i en erkjennelse av at musikk er en kilde til glede og mening, til læring og personlig

Detaljer

VEDTEKTER Vedtatt april 2009

VEDTEKTER Vedtatt april 2009 VEDTEKTER Vedtatt april 2009 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun godkjent

Detaljer

Vedtekter for Den Norske Coachforening

Vedtekter for Den Norske Coachforening Vedtekter for Den Norske Coachforening Sist endret tirsdag, 28. april 2015 Kapittel 1 Formål, oppbygging og ansvarlig organ 1-1 Foreningens offisielle navn er: Den Norske Coachforening (DNCF) Det engelske

Detaljer

Norges Myalgisk Encefalopati Forening VEDTEKTER. Å arbeide for å bedre situasjonen for alle som har ME gjennom:

Norges Myalgisk Encefalopati Forening VEDTEKTER. Å arbeide for å bedre situasjonen for alle som har ME gjennom: Norges Myalgisk Encefalopati Forening VEDTEKTER 1 NAVN Organisasjonens navn er Norges Myalgisk Encefalopati Forening, forkortet til Norges MEforening / NMEF. 2 FORMÅL Å arbeide for å bedre situasjonen

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.1990 2 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.90, med senere endringer av.. Godkjent av Idrettsstyret den 1. Formål Laget er selveiende

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

2.1. STAFOs formål er å ivareta og fremme medlemmenes økonomiske, faglige og sosiale interesser.

2.1. STAFOs formål er å ivareta og fremme medlemmenes økonomiske, faglige og sosiale interesser. 1 Navn og tilslutning STAFO, stiftet 17. november 1923, er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon. Forbundet er en sammenslutning av medlemsorganisasjoner og er tilsluttet Yrkesorganisasjonenes

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E Klubbens vedtekter V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell, pålitelig og etisk kommunikasjon. Norsk kommunikasjonsforening

Detaljer

Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP)

Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Vedtekter Vedtatt på generalforsamling 07.11.2013 1 FORENINGENS NAVN Foreningens navn er Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Internasjonalt benevnes foreningen

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR LEVANGER SVØMME- OG LIVREDNINGSKLUBB 1. FORMAL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund (NIF).

Detaljer

Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011.

Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011. Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011. 1. Navn Klubbens navn er: Vardeneset Ballklubb, forkortet VBK. Klubben er stiftet 22. november 1990.

Detaljer

VEDTEKTER FOR UNG KREFT

VEDTEKTER FOR UNG KREFT VEDTEKTER FOR UNG KREFT Organisasjonen ble stiftet i 1983. Vedtektene ble sist revidert på sitt 30. ordinære Landsmøte i 2016 1. FORENINGENS NAVN ER sine fylkesgrupper skal hete (fylke/region) 2. FORMÅL

Detaljer

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps Vedtekter for Hedalen Musikkorps 16.3.2007 Innhold 1 Organisasjon. 2 Formål. 3 Medlemskap. 4 Årsmøtet. 5 Styret. 6 Medlemsmøter. 7 Komiteer. 8 Uenighet/tvister. 9 Utmelding av Norges Musikkorps Forbund.

Detaljer

Vedtekter for Kleppe Båtlag Av 2. Desember 1983 Revidert.2014 Vedtekter revisjon 8

Vedtekter for Kleppe Båtlag Av 2. Desember 1983 Revidert.2014 Vedtekter revisjon 8 KLEPPE Org. Nr. :985 453 233 BÅTLAG Bank nr.: 3470 44 62001 Vedtekter for Kleppe Båtlag Av 2. Desember 1983 Revidert.2014 Vedtekter revisjon 8 1. Kleppe båtlag er en ideell, frivillig, ikke fortjenestebærende

Detaljer

Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening

Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening Vedtatt på Generalforsamlingen på Rica Parken, Ålesund 4. juni 2009 1. Innledning NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening (VVS-Foreningen) er en

Detaljer

VEDTEKTER. NORILCOs Ungdom

VEDTEKTER. NORILCOs Ungdom VEDTEKTER NORILCOs Ungdom 1 1 NAVN... 3 2 FORMÅL... 3 3 MEDLEMMER... 3 3.1 Medlemskap... 3 3.2 Kontingent... 3 4 UNGDOMSKONFERANSEN... 3 4.1 Møterett på ungdomskonferansen... 4 4.2 Saksliste... 4 4.3 Valg

Detaljer

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING Vedtekter Vedtatt 2. april 2003, med endringer av 20. april 2005, 22. mars 2006, 21. mars 2007, 25. mars 2009, 17. mars 2010, 6. april 2011, 17. mars 2015 og 28. mars 2017. KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS

Detaljer

VEDTEKTER FOR DIABETESFORBUNDET

VEDTEKTER FOR DIABETESFORBUNDET VEDTEKTER FOR DIABETESFORBUNDET Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 9. 11. oktober 2015 2 INNHOLD KAPITTEL 01 KAPITTEL 02 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP 01 Navn 4 02 Formål 4 03 Medlemskap

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM NAVN Foreningens navn er Rindal Næringsforum. 1 FORMÅL Rindal Næringsforum er samarbeids-, interesse- og serviceorganisasjon for de næringsdrivende i Rindal kommune, -

Detaljer

Vedtekter for Norsk MHE-forening

Vedtekter for Norsk MHE-forening Vedtekter for Norsk MHE-forening 1 Formål: Foreningen er en landsomfattende organisasjon (pasient- og støtteforening) for personer som har MHE (Multiple Hereditære Exostoser) og deres pårørende. Dette

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 3 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap og kontingent... 3 4 Kontingent... 3 KAPITTEL 2 LANDSMØTE...

Detaljer

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps Håland og Dysjaland skulekorps stiftet 27. april 1981 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Rogaland 1. ORGANISERING AV MUSIKKORPSET 1.1.Musikkorpset har følgende aldersbestemmelser:

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG r i I fl I LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Endring vedtatt av årsmøte 11. mars 2012 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 1 GJELDENDE LOVER FOR FROL IDRETTSLAG Vedtatt den 03.12.90, med senere

Detaljer

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Endret sist den 31. mars 2005. FIF er benyttet som forkortelse for Furuset Idrettsforening. NIF er benyttet som forkortelse for Norges Idrettsforbund.

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen.

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen. Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 2 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 4 Kontingent... 2 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 2 5 Generelt... 2 6 Sammensetning og delegater... 2

Detaljer

VEDTEKTER FOR MA-UNGDOM

VEDTEKTER FOR MA-UNGDOM VEDTEKTER FOR MA-UNGDOM For perioden 2016 2018 Kapittel 1 FORBUNDSSTYRET 1-1 INNLEDNING MA- rusfri trafikk og livsstil, heretter kalt MA, har overlatt sitt ungdomsarbeid til MA-Ungdom 1-2 FORMÅL MA-Ungdom

Detaljer

Vedtekter for NK Oslo - Akershus

Vedtekter for NK Oslo - Akershus Vedtekter for NK Oslo - Akershus VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND OSLO-AKERSHUS Vedtatt på årsmøte 17. mars 2004. Sist endret på årsmøte 28. mars 2008 1 ORGANISASJON Norges Korforbund Oslo-Akershus er et

Detaljer

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927.

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. Vedtatt den 01.08.1927 med senere endringer senest av 02.02.1994. PARAGRAF 1. FORMÅL. Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Detaljer

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO TAXI

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO TAXI NORGES TAXIFORBUND Avdeling Oslo Taxi VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO TAXI Vedtatt på Årsmøte 9. januar 2006. Endret på Årsmøte 22. april 2006. Endret på Årsmøte 19. April 2008. Endret på Ekstraordinært

Detaljer

VEDTEKTER FOR FINNMARK KORFORBUND

VEDTEKTER FOR FINNMARK KORFORBUND VEDTEKTER FOR FINNMARK KORFORBUND HVORI OPPTATT: FINNMARK SANGERFORBUND, STIFTET 1916 FINNMARK DAMEKORFORBUND FINNMARK SANGERLAG, STIFTET 1952 1 ORGANISASJON Finnmark Korforbund er en selvstendig fylkesomfattende

Detaljer

VEDTEKTER for Forsvarets seniorforbund, avdeling Vesterålen (FSFVAL) ORG.Nr.:

VEDTEKTER for Forsvarets seniorforbund, avdeling Vesterålen (FSFVAL) ORG.Nr.: Forsvarets seniorforbund, Avdeling Vesterålen VEDTEKTER for Forsvarets seniorforbund, avdeling Vesterålen (FSFVAL) ORG.Nr.: 998 323 479 Forsvarets Pensjonistforening Vesterålen ble stiftet 12. januar 2011

Detaljer

Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet

Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet 11.04.16 1 NAVN Foreningens navn er Norges Bygg- og Eiendomsforening (NBEF) 2 FORMÅL Foreningens formål er å Samle byggherrer,

Detaljer

Vedtekter for Forleggerforeningens servicekontor stiftet 15. juni 2004 1

Vedtekter for Forleggerforeningens servicekontor stiftet 15. juni 2004 1 Vedtekter for Forleggerforeningens servicekontor stiftet 15. juni 2004 1 1 Navn selskapsform Virksomhetens navn er Forleggerforeningens servicekontor. Forleggerforeningens servicekontor er en forening

Detaljer

VEDTEKTER. FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar NAVN

VEDTEKTER. FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar NAVN 1 VEDTEKTER FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar 1967. 1. NAVN Foreningens navn er Eigersund Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Vedtekter for Ensliges Landsforbund Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Ensliges Landsforbund: side 2 9 Ensliges Landsforbunds lokalavdelinger: side 10-15) VEDTEKTER FOR ENSLIGES LANDSFORBUND Ensliges

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING Vedtekter Vedtatt 2. april 2003, med endringer av 20. april 2005, 22. mars 2006, 21. mars 2007, 25. mars 2009, 17. mars 2010 og 6. april 2011. Forslag til endringer fremlagt på representantskapsmøte 17.

Detaljer

VEDTEKTER FOR NFFs FAGGRUPPE FOR NEVROLOGI, ORTOPEDI OG REVMATOLOGI (NOR) Sist endret av faggruppens styre 2.mars 2016

VEDTEKTER FOR NFFs FAGGRUPPE FOR NEVROLOGI, ORTOPEDI OG REVMATOLOGI (NOR) Sist endret av faggruppens styre 2.mars 2016 VEDTEKTER FOR NFFs FAGGRUPPE FOR NEVROLOGI, ORTOPEDI OG REVMATOLOGI (NOR) Sist endret av faggruppens styre 2.mars 2016 1 Formål Faggruppe NOR skal bidra til å oppfylle NFFs formål i samsvar med forbundets

Detaljer

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION)

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) LOV FOR NORGES RUGBYFORBUND Stiftet 15. februar 1982 Side 1 av 6 Versjon ajourført etter årsmøtet 27. februar 2011 1 Overordnet mål Norges Rugbyforbunds

Detaljer

Vedtekter for Norges Parkinsonforbund

Vedtekter for Norges Parkinsonforbund 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun godkjent logo kan benyttes. 2 FORMÅL

Detaljer

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland:

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: . Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: 1 VEDTEKTENS PUNKT OM ÅRSMØTET OG STYRETS GJØREMÅL Forslag til endring legges fram for årsmøtet

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK LEKTORLAG

VEDTEKTER FOR NORSK LEKTORLAG 1 Navn og formål VEDTEKTER FOR NORSK LEKTORLAG Navnet på foreningen er Norsk Lektorlag, som forkortes NLL. Norsk Lektorlag skal arbeide for: å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår å ivareta medlemmenes

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Osen Jeger -og Fiskerforening. Stiftet 1993.

VEDTEKTER FOR. Osen Jeger -og Fiskerforening. Stiftet 1993. 1 NAVN VEDTEKTER FOR Osen Jeger -og Fiskerforening Stiftet 1993. Foreningens navn er Osen Jeger og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. 2 FORMÅL

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbund SØR-TRØNDELAG

VEDTEKTER Norges Korforbund SØR-TRØNDELAG VEDTEKTER Norges Korforbund SØR-TRØNDELAG Vedtatt 26.01.2018 1 ORGANISASJON NORGES KORFORBUND SØR-TRØNDELAG, er et distriktsledd av Norges Korforbund, som er en partipolitisk og religiøs nøytral organisasjon.

Detaljer

Vedtekter 1 NAVN. Faggruppe av Sykepleiere i Rehabilitering (FSRH) 2 FORMÅL

Vedtekter 1 NAVN. Faggruppe av Sykepleiere i Rehabilitering (FSRH) 2 FORMÅL Vedtekter 1 NAVN Faggruppe av Sykepleiere i Rehabilitering (FSRH) 2 FORMÅL FSRH skal være et forum for faglig identitet og tilhørighet gjennom idé-, erfarings- og kunnskapsutveksling. FSRH skal bidra til

Detaljer

VEDTEKTER FOR MUSIKKENS STUDIEFORBUND, med endringer vedtatt på Representantskapsmøtet i Trondheim 31. mai VERDIGRUNNLAG

VEDTEKTER FOR MUSIKKENS STUDIEFORBUND, med endringer vedtatt på Representantskapsmøtet i Trondheim 31. mai VERDIGRUNNLAG Vedtekter MUSIKKENS STUDIEFORBUND, etablert 1.1.2004 VEDTEKTER FOR MUSIKKENS STUDIEFORBUND, med endringer vedtatt på Representantskapsmøtet i Trondheim 31. mai 2013 1 VERDIGRUNNLAG Grunnlaget for Musikkens

Detaljer

Lover for GJØVIK HUNDEKLUBB stiftet Vedtatt av årsmøtet den 30. september Sist endret av Ekstraordinært Årsmøte 6. juni 2012.

Lover for GJØVIK HUNDEKLUBB stiftet Vedtatt av årsmøtet den 30. september Sist endret av Ekstraordinært Årsmøte 6. juni 2012. Lover for GJØVIK HUNDEKLUBB stiftet 1976. Vedtatt av årsmøtet den 30. september 1976. Sist endret av Ekstraordinært Årsmøte 6. juni 2012. Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub 26.02.2015 Kap 1 Innledende

Detaljer

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN 1 NAVN Ingen endringer NSFs Landsgruppe av Sykepleiere i Akuttmottak, AMK og Ambulansetjeneste. Forkortet NLSA 2 FORMÅL 2 FORMÅL Landsgruppens innretning skal være i Landsgruppens innretning skal være

Detaljer

Industri Energi avd. 267

Industri Energi avd. 267 Industri Energi avd. 267 Vedtekter oppdatert 2.11.2010 1 Foreningens organisasjonsmessige tilknytning 1.1 Foreningen er medlem av Industri Energi (IE) 1.2 Foreningen er underlagt IEs enhver tid gjeldende

Detaljer

For Ski musikkråd er alle musikksjangre likeverdige, og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg.

For Ski musikkråd er alle musikksjangre likeverdige, og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg. Forslag til nye: VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD 2017 Vedtatt på Årsmøtet Februar 1985 Senere revidert på årsmøtene 30/01/1986, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98, 02/03/2009, 04/02/13. Sist

Detaljer

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service Endret ved årsmøte 16.10.03. Revidert 25.oktober 2006 og den 24. oktober 2007. 1 FORMÅL Formålet til Bemanningsbransjen i NHO Service er å: Ivareta medlemmenes

Detaljer

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ENDRET VED: Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ÅRSMØTE 16. OKTOBER 2003, REVIDERT 25. OKTOBER 2006, REVIDERT 24. OKTOBER 2007, REVIDERT 18. OKTOBER 2012, IKKE ENDRET 23. OKTOBER 2013, REVIDERT

Detaljer

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Kristiansand Orienteringsklubb, stiftet 23.11.1973 Vedtatt 23.11.1973 med senere endringer, senest 14.02.2005 Godkjent av Idrettsstyret den 04.03.2005 1 Formål Klubbens formål er å drive idrett

Detaljer

Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR RANA ELGJEGERFORENING 1 NAVN Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. 2 FORMÅL Foreningens formål er: Å

Detaljer