DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2"

Transkript

1 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden I perioden Nøkkeltall i Diverse aktiviteter... 7 Sak 3 Regnskap 2007 og sak 6 budsjett Resultatregnskap pr for IFID Resultatregnskap pr for Lærergruppen Sak 4 Saker fra Sentralstyret Sak 4.1 Ny kursorganisering Sak 4.2 Råd for behandling av yrkesetiske saker Sak 4.3 Utsendelse av representantskapsmappen Sak 4.4 Endring av utbetaling til tillitsvalgte i kretsene Sak 4.5 Deltakelse på representantskapsmøte Sak 5 Innkomne forslag Sak 7 Valg Vedlegg 1: vedtekter NFF Navn Formål Medlemmer Organisasjon Medlemmenes rettigheter og plikter Kontingent Utmeldelse og utelukkelse Representantskap/Landstyre Sentralstyret Suspensjon Fagbladet Sponsormidler Vedtektsendring Tilslutning til hovedorganisasjon Oppløsning Ikrafttreden og godkjenning Vedtekter for kretslag av Norske Fotterapeuters Forbund Vedlegg 2: Etiske retningslinjer... 21

2 Åpning av Representantskapsmøtet Sak 1 Konstituering Navneopprop Valg av dirigent Godkjenning av innkalling Godkjenning av dagsorden Godkjenning av forretningsorden Valg av referenter Valg av protokollkomité Valg av tellekorps Sak 2 Årsberetninger for 2007 Sak 3 Regnskap 2007 DAGSORDEN Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Saker fra Sentralstyret Innkomne saker Budsjett Valg Representantskapsmappe

3 SAK 1 FORRETNINGSORDEN 1. Alle delegater i NFF som deltar på Representantskapsmøtet har tale- og stemmerett. Man tegner seg til talelisten ved å vise nummertegn. Hvitt nummer for innlegg og blått nummer for replikk. 2. Dirigenten kan med Representantskapets godkjenning fastsette maksimaltid for innlegg. Det er anledning til å be om replikk. Replikk er et kort innlegg (rett på sak) for å oppklare uklarheter, eller korrigere misforståelser i siste talers innlegg. Replikk skal avvikles før man går videre på talerlisten. Det er ikke anledning til å tegne seg for replikk under replikkordskifte. 3. Forslag må leveres dirigenten skriftlig og undertegnet av forslagsstilleren. Forslag som ikke har sammenheng med de på dagsorden oppførte saker kan ikke behandles. Forslag til vedtektene må ha sammenheng med den bestemmelse som er foreslått endret i innkallingen. Forslag må varsles til dirigenten før strek settes for å kunne fremmes/trekkes. 4. Delegater kan få ordet bare en gang, og høyst to minutter, til samme sak angående forretningsorden. 5. Alle avstemminger skjer ved håndsopprekking, så sant ikke Representantskapsmøtet vedtar noe annet. Alle avstemminger avgjøres med alminnelig flertall hvis ikke annet er bestemt i NFFs vedtekter. Ved stemmelikhet er forslaget forkastet. 6. Det foretas navneopprop ved møtestart første dag. Observatører har tale- og forslagsrett. Dersom en deltager forlater salen under møtet, skal nummerskilt leveres ved utgangen. Representantskapsmappe

4 SAK 2 Årsberetning 2007 Året 2007 ble et år med utskiftninger, både i NFFs sekretariat, og i sentralstyret. I begynnelsen av året ble sekretariatet drevet av en person fra et vikarbyrå som trådte inn da sekretariatet på kort varsel sto uten sekretær på høsten i NFF har de siste årene utviklet seg som forbund på mange måter, både når det gjelder antall medlemmer, og ikke minst hvilke saker det arbeides med, og hvordan dette arbeidet gjøres. Det var derfor en stor utfordring for sentralstyret å definere hva slags person vi trengte, og hvilke krav til kompetanse vi skulle sette. Løsningen ble å ansette en sekretær i 60 % stilling, og engasjere en organisasjonskonsulent etter behov i tillegg. 1. mars startet vår nye sekretær i NFFs sekretariat. Dessverre sa vedkommende opp sin stilling fra og med 1. juli. Sentralstyret tok da en ny vurdering av behov og mulighet, og valgte å ansette en ny sekretær i 100 % stilling fra og med 1. august. Sentralstyret så raskt at den nye sekretæren fungerte meget godt, og at stillingsstørrelsen var korrekt i forhold til det behovet NFF har. Det første halve året av 2007 var preget av utskiftinger, også i sentralstyret. Fire nye medlemmer ble valgt inn på representantskapsmøte i april. Det ble derfor ikke satt i gang nye store arbeidsoppgaver dette året. Fokus har vært på å overføre de oppgaver det tidligere sentralstyret hadde til de nye medlemmene.. De nye medlemmene benyttet tiden til å sette seg inn i NFF som organisasjon, og finne løsning på videre samarbeid innad i styre. Sentralstyret har hatt et godt og spennende samarbeid, og har hatt en flott utvikling hele tiden. Dessverre er det noen saker sentralstyret har vært nødt til å nedprioritere i Vi fikk blant annet ikke besøkt alle skolene, og arbeidet med å få utdannelsen på et høyere nivå var vi også nødt til å utsette. Dette beklager jeg på vegne av sentralstyret, og vi vil prioritere dette i NFFs representantskap ble avholdt på Gardermoen den 21. april. Leif H Eriksen fra Delta var dirigent. NFFs revisor Helge Nordvik fra Delta deltok også på møtet. Den 22. april arrangerte vi en samling for tillitsvalgte, der organiseringen av NFF i fremtiden sto på dagsorden. Grunnen til at vi ønsket å diskutere den fremtidige organiseringen til NFF, er å møte fremtidens utfordringer, og bli et enda bedre forbund å være medlem i. Dessverre merker vi at det enkelte steder er vanskelig å etablere kretslag, og vi mener at lokal aktivitet er veldig viktig for våre medlemmer. Det er også viktig å ha en organisasjon som fungerer best mulig for de som er tillitsvalgte, og for de som er ansatt/ tilknyttet organisasjonen Vi hadde en fantastisk flott verdens fothelsemåned i mai med fokus på barnefoten. Det som ble gjort i den forbindelse, både sentralt og lokalt, var veldig bra. Vi hadde et flott samarbeid med fysioterapeut Hege Godheim Eriksen og elevene ved Kristiansand fotterapiskole. Sammen fikk vi laget informasjonsmateriell, i form av brosjyrer og powerpoint-presentasjon, som mange av dere benyttet dere av. Vi laget også en veiledning om kontakt med media som vi har fått tilbakemeldinger om at flere av medlemmene har hatt nytte av. Sentralstyret er av den oppfatning at dette er et prosjekt det er viktig å satse på også i fremtiden. Representantskapsmappe

5 I mai arrangerte FIP (Det Internasjonale Podologiforbund) sin årlige generalforsamling. Mona Boysen og Liv Bruhaug representerte NFF på møtet. Utdannelse og kompetanse stod også i år sentralt på agendaen. Det ble besluttet at styret i FIP skulle utvides med én person, slik at det fra nå av er fem medlemmer i styret. Robert Chelin fra Canada ble valgt inn som ny president. I forbindelse med FIP sitt møte, arrangerte de nordiske landene et nordisk møte. Tema på møtet var utdannelsessituasjonen i de ulike landene, og interessen var stor for hvordan det fungerer i Sverige som nylig har fått utdannelsen på høgskole. Verdenskongressen ble arrangert i Danmark. Det deltok mange fotterapeuter fra Norge, og i år var vi også representert blant foredragsholderne ved Elin Langeng. Det ble i løpet av året jobbet videre med å få startet kurs på høgskolen på Gjøvik. I september ble endelig dato for kursstart satt, og arbeidet for NFF sin del, dermed avsluttet. Det har vært en lang, og til tider krevende prosess, så det var godt å endelig kunne se at arbeidet hadde gitt resultater. I november avholdt DELTA sitt representantskapsmøte. Renate Hansen representerte NFF på møte. Det ble vedtatt at DELTA skal skifte navn til Delta. På Deltas YO-leder samlinger har NFF vært representert ved Eva Steen Johansen og Renate Hansen. I 2007 var det fokus på de ulike samarbeidsavtalene mellom Delta og yrkesorganisasjonene, og basistjenester for yrkesorganisasjonene innen blant annet regnskap og IT. I oktober representerte Nina Johansen sentralstyret på møte i lærergruppen. Det har også i 2007 vært viktig for sentralstyret å ha fokus på å bedre økonomien til forbundet. Til tross for ulike og til dels uventede utfordringer, som enkelte ganger har vært en belastning for NFFs økonomi, kan vi endelig presentere en sunn økonomi. Vi kan se tilbake på nok et år med fremgang på mange områder, og er svært fornøyd med det som er gjennomført i forhold til hvilke mål og forventninger vi hadde på starten av året. Med vennlig hilsen Mona Boysen, forbundsleder Representantskapsmappe

6 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden Forbundsleder: Mona Boysen Oslo/Akershus Nestleder: Eva Steen Johansen Oslo/Akershus Styremedlemmer: Torill Høgseth Hedmark Liv Bruhaug Troms Helene Sandaker Vest-Agder Varamedlemmer: Anita Solberg Vestfold Tone Zakariassen Nordland Ingrid Skjerdal Sogn og Fjordane I perioden Forbundsleder: Mona Boysen Vestfold Nestleder: Mona AliceLundås Troms Styremedlemmer: Tone Zakariassen Nordland Styremedlemmer: Renate Hansen Rogaland Styremedlemmer: Nina Kristin Johansen Finnmark Varamedlemmer: Anita Solberg Vestfold Ingrid Skjerdal Sogn og Fjordane Laila Marie Hansen Hedmark Fotterapeuten Redaktør: Ann Beate Grasdalen Valgkomite: Guri Figenschou Vestfold Kirsti Marie Fiskebekk Rogaland Hege Høyem Trøndelag Kurskomite: Bente Holter Hedmark Ann Jorunn Sagli Møre og Romsdal Marta Småbrekk Thomson Hordaland Kontrollutvalg Karin Britt Unsgaard Trøndelag Ranveig Tvedt Breivik Møre og Romsdal Arbeidsutvalg i IFID Siri Petersen Nordland Eva Røssing Trøndelag Edith Overskaug Trøndelag Representantskapsmappe

7 DELTA: Representantskap, nettverkssamlinger og yrkesorganisasjonssamlinger Representanter: Mona Boysen/Eva Steen Johansen/Renate Hansen FIP Delegat: Mona Boysen Nasjonalt Diabetesforum Delegat: Eva Steen Johansen Medisinsk Fagråd Delegat: Nøkkeltall i 2006 Karin Boysen medlemmer Medlemsstatus per : 715 Innmeldinger i løpet av 2007: 114 Utmeldinger i løpet av 2007: 42 Sentralstyret Antall Sentralstyremøter avholdt: 4 DELTA Antall ledersamlinger avholdt: 3 Antall ordinære representantskapsmøter: 1 Sekretariatet Ant. dager betjent: 3 til fra Fotterapeuten Det ble utgitt 4 utgivelser av fagtidsskriftet i Opplaget har vært på Diverse aktiviteter Representantskapsmøte Møtet ble avholdt og det var 17 delegater tilstede. Workshop ble det avholdt en arbeidssamling for alle NFFs delegater til representantskapsmøte. Temaet for samlingen var NFFs organisering lokalt og samarbeidet mellom kretser og sekretariatet/sentralstyre. Delegatene kom med mange gode innspill som er dokumentert i en rapport. Fagkongress Fagkongressen ble arrangert september Arrangementet var vellykket både faglig og sosialt, med god deltagelse fra medlemmer og utstillere. Ca. 110 fotterapeuter og elever deltok på kongressen, og over 20 utstillere var med. Representantskapsmappe

8 Generalforsamling i FIP Generalforsamling i FIP ble arrangert med Danmark som vertsland. Møtet ble avholdt i København. To representanter fra Norge deltok. Mona Boysen og Liv Bruhaug Verdenskongressen Denne ble arrangert i København med Danmark som vertsland Rekruttering Våren 2007 besøkte representanter for NFF flere skoler med fotterapeutlinjer i landet. Dette har resultert i flere nye medlemmer, og oppslutningen er bra. Verdens fothelsemåned Temaet for kampanjen i mai 2007 var barneføtter, under slagordet Frihet for barneføtter!. Målet med kampanjen var å informere foreldre, barnehageansatte og andre som påvirker barns fottøy om barnefoten. Det ble utarbeidet brosjyre, plakater og en foredragsmal i PowerPoint til kampanjen. Alle medlemmer fikk tilsendt materiell i posten. Sak 3 Regnskap 2007 og sak 6 budsjett 2008 ÅRSREGNSKAP og BUDSJETT INNTEKTER Note Regnskap 2006 RESULTAT Regnskap 2007 BUDSJETT 2007 Avvik 07 BUDSJETT 2008 Internkontroll -500 Annonser Fotterapeuten Profilprodukter Royality Abonnement Kontingent Salg av webplass Refusjon og tilskudd DELTA Inntekt kurs/seminar Inntekt kongresser Sponsorinntekter Standleie Inntekter lokallag IFID Salg av info.materiell SUM INNTEKTER Representantskapsmappe

9 DRIFTSUTGIFTER Ref. av kont.kretsene Lønn og sosiale utgifter Innleid hjelp Godtgjørelse sentralstyre (og t.v) Utgifter lokale Utgifter Fotterapeuten Revisjon og regnskap Org.konsulent Datakostnader Kontorhold Kostnader kretser Kurs og konferanser Telefon og porto Fagkongress Bilg.gj og reiseutgifter Rekruttering Kontingenter og gaver Forsikring Tilskudd kretsstyrer Bank og kortgebyr Andre kostnader Tapskonto Tap på fordringer Komp.forb.led.avgang Til styrets disposisjon SUM DRIFTSUTGIFTER DRIFTSRESULTAT FINANSPOSTER Renteinntekter Rentekostnader Kapitalkostnader 1283 SUM FINANSPOSTER ÅRETS RESULTAT Lystad Regnskap AS Løken Representantskapsmappe

10 ÅRSREGNSKAP og BUDSJETT NOTER 1 NOTE REGNSKAP VARELAGER Foreløpig ikke opptelt men anslagsvis stippulert en beholdning brosjyrer etc til KASSE Kasse NFF ,5 Kasse lokalavdelinger ,95 SUM KASSE ,45 3 BANKKONTI Postgiro ,19 Bankkonto NFF ,7 Bankkonto IFID Skattetrekk 0 Bankkonto lokallag ,7 SUM BANKKONTO ,6 4 Kontingent Kontingent ble vedtatt endret i 2007 mens det for 2008 er budsjettert med samme kontingent. Budsjett 2007 Budsjett 2008 Antall medlemmer har øket vesentlig Inntekt kongresser I 2007 tok hotellet arbeidet med booking og deltakerne betalte direkte. Ingen fakturering gjennom NFF Inntekter er derfor kun deltakeravgift Inntekter Standleie Inntekter for utleie av standplass under fagkongress er fra år 2008 budsjettert som egen post Lønn og sosiale utgifter Lønn daglig leder/sekretær Lønn forbundsleder Feriepengeavsetninger Arbeidsgiveravgift Andre sosiale utgifter /opplæring Pensjonskostnad KLP SUM LØNN OG SOSIALE UTGIFTER Regnskapet for 2007 viser at lønn og sosiale utgifter har øket i forhold til budsjettert og det er fordi det er ansatt på heltid en daglig leder fra høsten Denne stillingen er også grunn til at budsjettet for 2008 er øket vesentlig mens budsjett for innleid hjelp er redusert ned til null. 8 Innleid hjelp Lønn NFED 5838 Leid kontorhjelp SUM INNLEID HJELP Representantskapsmappe

11 9 Godtgjørelse og tapt arb.fortj.styret Telefon forbundsleder Godtgjørelse styre og bedr.forsamling Tapt arbeidsfortjeneste styret Tapt arbeidsfortjeneste andre SUM GODTGJ.og TAPT.ARB.FORTJ Utgifter lokale Leie lokale Lys og varme Renhold Andre kostnader lokale Sum lokale Resultatregnskap pr for IFID Regnskap 2007 INNTEKTER Kontingent + Andre inntekter IFID Sum inntekter KOSTNADER Kurskostnader IFID Reiser/møter IFID Sum kostnader Driftsresultat Årsresultat Resultatregnskap pr for Lærergruppen Regnskap 2007 INNTEKTER Medlemskontingent 0 Sum inntekter 0 KOSTNADER Kurskostnader Lærergruppen + kopiering Sum kostnader Årsresultat Representantskapsmappe

12 ÅRSREGNSKAP og BUDSJETT BALANSE EIENDELER Note REGNSKAP 2006 REGNSKAP 2007 Anleggsmidler Inventar 6800 Reiseforskudd Sum Anleggsmidler Omløpsmidler Varelager Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Kasse Bankkonti Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Opptjent egenkapital Egenkapital NFF Egenkapital lokallag Overført resultat Sum opptjent egenkapital Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Differanse kretser Kretsrefusjon nedlagte kretser Ansvarsforsikring Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Differanse i balansen KOMMENTARER 2006 regnskapet viser en "liten" differanse i balansen på kr Godkjent resultatregnskap viser underskudd på kr men det fremkommer av disse regnearkene at underskuddet skulle ha vært kr og det gir en differanse på kr 1376,- Undertegnede er ikke ansvarlig for regnskapene som foreligger for Her fremkommer en liten differanse i balansen på kr 2220,- Ved gjennomgang av regnskapet for dette oppsett, fremkom flere feil som foreløpig ikke er endret. Regnskapet er ikke revidert. Resultatet for 2007 er et overskudd på kr ,- og det er meget positivt. Lystad Regnskap AS Løken Solveig Lystad Representantskapsmappe

13 Sak 4.1 Ny kursorganisering Sak 4 Saker fra Sentralstyret Sentralstyret foreslår at sekretariatet i NFF, i samarbeid med kurskomiteen, utarbeider kurspakker som tilbys kretsene for gjennomføring. Sekretariatet har ansvaret for det økonomiske, som blant annet markedsføring, påmeldinger og fakturering, og må ha myndighet til å avlyse kurs som ikke har nok påmeldte. Kretsene har ansvaret for den praktiske gjennomføringen og må blant annet stille med én ansvarlig person på alle kurs. Sak 4.2 Råd for behandling av yrkesetiske saker Sentralstyret foreslår at det opprettes et råd som skal vurdere innkomne saker av yrkesetisk karakter. Rådet skal utforme svar på de enkelte henvendelsene og anbefale eventuelle tiltak til behandling i sentralstyret. Medlemmene velges av sentralstyre. Sak 4.3 Utsendelse av representantskapsmappen Sentralstyret anbefaler at NFF fra og med 2009 slutter å sende representantskapsmappen i posten til alle medlemmer. Det vil spare NFF for ressurser og hindre unødvendig mye trykking av papir. Representantskapsmappen vil i stedet bli tilgjengelig for alle medlemmer på passordbeskyttede medlemssider på internett. Delegater til representantskapsmøte vil fremdeles få mappen tilsendt i posten. Sentralstyret foreslår derfor endring i 8 i NFFs vedtekter. Nåværende tekst: 8 Representantskap/Landstyre Representantskapet/Landstyret avholdes hvert år innen 1. mai. Kunngjøring om tid og sted fastsettes av Sentralstyret som gir kretslagene melding om berammelse med 3 måneders varsel. Innkalling med saksliste og dokumenter som skal behandles på møtet skal være medlemmene i hende 1 måned før møtet avholdes. Saker som kretslag ønsker behandles på møtet, må være sekretariatet i hende 9 uker før møtet. Protokoll sendes til medlemmene og DELTA senest 1 måned etter møtet. Angående vedtektsendringer, se 13. Forslag til ny tekst 8 Representantskap/Landstyre Representantskapet/Landstyret avholdes hvert år innen 1. mai. Kunngjøring om tid og sted fastsettes av Sentralstyret som gir kretslagene melding om berammelse med 3 måneders varsel. Innkalling med saksliste og dokumenter som skal behandles på møtet skal være tilgjengelig for medlemmene 1 måned før møtet avholdes. Saker som kretslag ønsker behandles på møtet, må være sekretariatet i hende 9 uker før møtet. Protokoll sendes til medlemmene og DELTA senest 1 måned etter møtet. Angående vedtektsendringer, se 13. Representantskapsmappe

14 Sak 4.4 Endring av utbetaling til tillitsvalgte i kretsene Sentralstyret foreslår å erstatte kretslederhonorar med et fast tilskudd til kretsstyrene. Kretsstyret år tildelt en sum som kan benyttes til sosiale aktiviteter, eller lignende, innad i kretsstyret. Sentralstyret foreslår at årets tilskudd til kretsstyrene skal være på 2500 kr i halvåret. Sak 4.5 Deltakelse på representantskapsmøte Medlemmer som står til valg som styreleder, nestleder eller styremedlemmer i sentralstyre må delta på representantskapsmøte. Begrunnelse: Det er viktig at alle medlemmene i sentralstyret blir informert om hva representantskapet ønsker at NFF skal arbeide med fremover. Sak 5 Innkomne forslag Det er ingen innkomne forslag fra kretsene til representantskapsmøtet. Sak 7 Valg Valg av leder, nestleder, ett styremedlem og to varamedlemmer til Sentralstyret, samt to til valgkomiteen, to til kurskomiteen og to til kontrollkomiteen. Representantskapsmappe

15 Vedlegg 1: vedtekter NFF 1 Navn Norske Fotterapeuters Forbund NFF 2 Formål NFF er en partipolitisk uavhengig, faglig yrkesorganisasjon innen DELTA, hvis formål er å arbeide for medlemmenes faglige, økonomiske og sosiale interesser. 3 Medlemmer Søknad om medlemskap skal skje skriftlig på godkjent skjema. Som medlemmer kan opptas: 1. Alle fotterapeuter med autorisasjon/offentlig godkjenning. Kopi av autorisasjons- /offentlig godkjenningsdokument må vedlegges søknaden. 2. Elever og privatister. Vedlagt bekreftelse fra studieplass. Alle medlemmer blir tilsluttet nærmeste kretslag, hvis ikke annet er ønskelig. 4 Organisasjon NFFs organisasjon består av følgende: 1 Representantskapsmøte/ Landsmøte 2 Sentralstyre 3 Kretslag Representantskapsmøte/Landsmøte er organisasjonens høyeste myndighet. Sentralstyret er organisasjonens høyeste myndighet mellom Representantskapsmøte/Landsmøte. 5 Medlemmenes rettigheter og plikter Det enkelte medlem har rettigheter i henhold til disse vedtekter, og er forpliktet til å handle i samsvar med lovlig fattede vedtak og retningslinjer, som er trukket opp av forbundets høyeste myndighet. 5.1 Medlemmene skal kunne kreve hjelp vedrørende økonomi og i faglige og sosiale spørsmål. 5.2 Medlemmene skal holde seg oppdatert i faget, i henhold til Helsepersonelloven. 6 Kontingent Medlemskontingenten dekker kontingent til forbundet sentralt, kretslag, DELTA og FIP. Medlemskontingenten fastsettes av Representantskapsmøte/Landsmøte og indeksreguleres hvert år. Medlemskontingenten forfaller til betaling to ganger pr. år. Representantskapsmappe

16 6.1 A-medlemskap. Fullt betalende medlemmer. 6.3 K-kommunalt ansatt. Kommunalt ansatte i 100% stilling betaler kontingent til DELTA etter gjeldende satser regulert i forhold til lønn. Kommunalt ansatt i 75% stilling betaler 1/ 4 årskontingent til NFF og til DELTA etter etter gjeldende satser regulert i forhold til lønn. Kommunalt ansatt i 50% stilling betaler ½ årskontingent til NFF og til DELTA etter gjeldende satser regulert i forhold til lønn. Kommunalt ansatt i 25% stilling betaler ¾ årskontingent til NFF og til DELTA etter gjeldende satser regulert i forhold til lønn. Kommunalt ansatt under 25% betaler 1/1 årskontingent til NFF. 6.4 Passive medlemmer. Passive medlemmer er medlemmer som er midlertidig ute av yrket. Søknad om passivt medlemskap må være skriftlig med dokumentasjon, og kan innvilges av Sentralstyre for et år om gangen. Medlemmer må selv melde fra, skriftlig med dokumentasjon, når de blir pensjonister eller 100 % uførepensjonister. 6.5 Pensjonsistmedlemskap Pensjonister og 100 % uførepensjonister betaler abonnementskostnadene kr for å være medlem. 7 Utmeldelse og utelukkelse 7.1 Utmeldelse Det enkelte medlem må selv foreta skriftlig utmelding til sekretariatet. Utmeldelsen må være sekretariatet i hende før utgangen av den første måneden i et nytt kontingenthalvår. 7.2 Utelukkelse Sentralstyret kan utelukke enkeltmedlemmer som ikke overholder NFFs vedtekter, eller på annen måte skader eller setter NFF i dårlig ry. Medlemmet kan anke saken inn for første Representantskapsmøte/Landsmøte etter at melding om utelukkelse er postlagt som rekommandert sending til oppgitte adresse. 8 Representantskap Representantskapet er organisasjonens høyeste myndighet. Det treffer avgjørelser i alle organisasjonsmessige saker, og består av leder/kontaktperson i kretsene og Sentralstyret. IFID og Lærergruppen har møterett med forslag og talerett. Representant fra DELTA har møte, tale og forslagsrett på NFFs Representantskap Representantskapet avholdes hvert år innen 1. mai. Kunngjøring om tid og sted fastsettes av Sentralstyret som gir kretslagene melding om berammelse med 3 måneders varsel. Innkalling med saksliste og dokumenter som skal behandles på møtet skal være medlemmene i hende 1 måned før møtet avholdes. Saker som kretslag ønsker behandles på møtet, må være sekretariatet i hende 9 uker før møtet. Protokoll sendes til medlemmene og DELTA senest 1 måned etter møtet. Angående vedtektsendringer, se 13. Representantskapsmappe

17 8.1 Dagsorden Dagsorden på det årlige Representantskapsmøtet/Landsmøtet skal være: 1 Konstituering 2 Sentralstyrets beretning for perioden 3 Revidert regnskap pr med revisorrapport 4 Innkomne forslag 5 Hovedsatsingsområdene for kommende periode. 6 Prinsipp program for kommende 3 årsperiode 7 Budsjett for kommende år 8 Valg. Det velges Forbundsleder og nestleder annenhvert år. Et styremedlem et år og to det følgene. Det samme gjelder varamedlemmer. Eksempel: Første år er 2006, da velges følgende: Nestleder, 2 styremedlemmer og 1 vara. År 2006 velges følgende: Forbundsleder, 1 styremedlem og 2 varamedlemmer. Valgkomiteen består av 2 medlemmer og ett varamedlem. Hvert medlem sitter to år. Den lengst sittende er leder og kontaktperson til Sentralstyret. Rullerende valg Kurskomiteen består av 3 medlemmer som hver velges for to år. Komiteen bestemmer selv hvem som er leder og kontaktperson til Sentralstyret. Rullerende valg. Det skal kun behandles de på sakslisten oppførte saker, både ved ordinære og ekstraordinært møte. Punkt 1 i 8.1 behandles også på ekstraordinært Representantskapsmøte. 8.2 Ekstraordinært Representantskapsmøte Ekstraordinært Representantskapsmøte/Landsmøte kan innkalles av Sentralstyret med 1 måneds varsel, hvis styret finner det nødvendig. Det skal også innkalles til ekstraordinært Representantskapsmøte/Landsmøte hvis 1/3 av Representantskapets medlemmer eller 1/3 av kretslagene, eller DELTAs hovedstyre finner det nødvendig. 8.3 Avstemminger Sentralstyret har ikke stemmerett angående regnskap og beretning. Alle saker som behandles på et ordinært eller ekstraordinært Representantskapsmøte/Landsmøte avgjøres med absolutt flertall, dvs. mer enn 50% av stemmene, når ikke annet er bestemt i NFFs vedtekter. Ved stemmelikhet er forslaget forkastet. Fullmakter kan ikke benyttes. Blanke stemmer teller ikke, og det stemmes alltid kontra. 8.4 Uravstemming Sentralstyret eller Representantskapsmøte/Landsmøte kan beslutte at viktige saker skal sendes ut til uravstemming. Uravstemmingen administreres av sekretariatet. Anonyme stemmesedler. Stemmesedlene returneres senest 14 dager etter utsendelsesdato fra sekretariatet. Stemmesedlene åpnes og telles i nærvær av Forbundsleder og 2 medlemmer fra valgkomiteen. 8.5 Avhende Representantskap/Landsmøte bestemmer hvem som kan avhende eller behefte NFFs eiendeler. Representantskapsmappe

18 9 Sentralstyret 9.1 Sammensetning Sentralstyret består av: leder, nestleder, 3 styremedlemmer og 3 varamedlemmer. Sentralstyrets medlemmer velges rullerende på Representantskapsmøte/Landsmøte. 9.2 Sentralstyrets ansvar Sentralstyret leder forbundet mellom møtene i Representantskapsmøte/Landsmøte. De har ansvar for at forbundets regnskap blir ført i samsvar med til enhver tids gjeldende lover og forskrifter. Sentralstyret skal: Ansette sekretær. Sekretæren kan ikke være medlem av NFF. Forvalte samarbeidsavtaler med DELTA og andre interesse organisasjoner. Oppnevne, om nødvendig, faste og/eller hurtigarbeidende utvalg eller råd. Utarbeide forslag til handlingsprogram og budsjett i tråd med hovedsatsingsområder vedtatt av representantskapet. 9.3 Prokura Forbundsleder, nestleder og et styremedlem (økonomiansvarlig) har prokura. 9.4 Sentralstyrets møter Sentralstyrets møter ledes av Forbundsleder eller nestleder og har møter når Forbundsleder bestemmer det, eller når minst 2 av Sentralstyrets medlemmer krever det. Sentralstyret er beslutningsdyktig når minst 3 av medlemmene er til stede, herunder leder eller nestleder. Fra Sentralstyrets møter føres protokoll som sendes Representantskapets medlemmer og DELTA. Sentralstyret har rett til å være representert på alle nivåer i organisasjonen. Hvis en krets fremmer en sak for Sentralstyret, har de rett til å være representert med tale- og forslagsrett, men uten stemmerett, ved behandlingen i Sentralstyret. 10 Suspensjon Tillitsvalgte som bevisst handler i strid med NFFs vedtekter og motarbeider NFFs Prinsipp og handlingsprogram, Jfr. også organisasjonens kultur og etikk; kan fratas sine tillitsverv etter vedtak i Sentralstyret. Frist for å anke til Representantskapsmøte/Landsmøte er 1 måned etter at melding er postlagt som rekommandert sending til oppgitte adresse. Tillitsvalgte som blir suspendert beholder sine rettigheter som medlemmer. 11 Fagbladet Sentralstyret har det overordnede ansvar for fagbladet og utpeker redaktør. Det er Sentralstyret som fastsetter abonnementsavgiften på bladet Redaktøren Redaktøren skal ha forbundets formål og tidsskriftets oppgave for øye, samt ha den Norske Fagpresses Forenings redaktørplakat som veiledende retningslinjer for sin redaksjonelle virksomhet. Representantskapsmappe

19 12 Sponsormidler Representantskapsmøte/Landsmøte godkjenner sponsormidler som ikke er øremerket. Alle sponsormidler skal til enhver tid budsjetteres og fremlegges i regnskapet. 13 Vedtektsendring Endring av vedtektene kan bare skje etter behandling og godkjenning av Representantskapsmøte/Landsmøte. Forslag til endring av vedtektene må være sendt Sentralstyre innen 15. oktober året før Representantskapsmøte/Landsmøte holdes. Det kreves 2/3 flertall av møtende delegater for at endring kan skje. 14 Tilslutning til hovedorganisasjon Forslag om å melde NFF ut eller inn i hovedorganisasjon kan bare behandles av Representantskap/Landsmøte og må vedtas med 2/3 flertall av de møtende delegater. 15 Oppløsning Oppløsning av NFF kan bare vedtas på ordinært Representantskapsmøte/Landsmøte og med 2/3 flertall av møtende delegater. Ved oppløsning av NFF vil alle kommunale, fylkeskommunale og interkommunale medlemmer stå som enkeltmedlemmer i DELTA. Forbundets eiendeler og aktiva skal anvendes til formål som Representantskapsmøte/Landsmøte bestemmer. 16 Ikrafttreden og godkjenning Vedtektene trer i kraft på NFFs Representantskapsmøte 23. april 2006 og erstatter NFFs tidligere vedtekter Disse vedtektene er vedtatt av Representantskapsmøtet 23. april 2006, og godkjent av DELTAs organisasjonsutvalg juni 2006 Representantskapsmappe

20 Vedtekter for kretslag av Norske Fotterapeuters Forbund 1 Navn Kretslagets navn skal være Norske Fotterapeuters Forbund avd. Krets. 2 Organisering Alle NFFs medlemmer skal tilknyttes en kretslag med mindre annet er avtalt. Norske Fotterapeuters Forbund lokalt organiseres slik at omfang og struktur ivaretar variasjoner i medlemstall, geografi og virksomheter. Kretslaget skal legge følgende normalaktiviteter inn i sine budsjetter: 2 medlemsmøter per år, eventuelt i tilknytning til faglige aktiviteter og årsmøte. Kretslaget står ellers fritt til å organisere sin virksomhet, dog slik at de oppgaver er pålagt blir i varetatt. 3 Kretslaget Ordinært årsmøte holdes hvert år innen 15. februar. Årsmøtet innkalles med minst 1 måneds varsel. Saker som medlemmene ønsker behandlet i årsmøtet, må bringes inn for styret senest 6 uker før årsmøtet. Her skal saker som skal behandles i Representantskapet/Landsmøtet drøftes og behandles. 3.1 Sammensetning Det skal velges leder og nestleder på rullerende valg annen hver år. Henholdsvis 2 og 3 av de øvrig valgte styremedlemmene stilles på valg hvert år. Protokollen sendes til forbundets sekretariat innen 1. mars. Kretslaget skal ha minimum en kontaktperson. Leder av kretslaget fungerer som medlemmenes hovedtillitsvalgte i kretsen og har det daglige ansvaret for Norske Fotterapeuters Forbund på kretsnivå. Leder er medlem av NFFs Representantskap. 4 Arbeidsområde Kretslaget skal arbeide for å fremme Norske Fotterapeuters Forbunds formål på grunnlag av program og handlingsplan og retningslinjer trukket opp av representantskapet og sentralstyret Representantskapsmappe

Forretningsorden... 3. Årsberetning... 5. Sak 3 Regnskap 2012 og 2013 Sak 6 Budsjett 2014 og 2015... 18. Sak 4 Saker fra sentralstyre...

Forretningsorden... 3. Årsberetning... 5. Sak 3 Regnskap 2012 og 2013 Sak 6 Budsjett 2014 og 2015... 18. Sak 4 Saker fra sentralstyre... REPRESENTANTSKAPSMAPPE 2014 Innholdsfortegnelse Forretningsorden... 3 Årsberetning... 5 Sak 3 Regnskap 2012 og 2013 Sak 6 Budsjett 2014 og 2015... 18 Sak 4 Saker fra sentralstyre... 23 Sak 5 Innkomne forslag...

Detaljer

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb. VEDTEKTER 2012 2014 1 Bilde 2 Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.no INNHOLDSFORTEGNELSE FFHBs visjoner og verdier

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE Dyrebeskyttelsen Norge Karl Johans gate 6 0154 OSLO Tlf: 23 13 92 50 Faks: 23 13 92 51 www.dyrebeskyttelsen.no FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE 1 Organisasjonens navn og oppbygging...2 2 Formål...2

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

Vedtekter for ADHD Norge

Vedtekter for ADHD Norge Vedtekter for ADHD Norge Vedtatt på Landsmøtet 2007 1 NAVN OG FORMÅL 1. Navnet på organisasjonen er: ADHD Norge. 2. ADHD Norges formål er å: 3. arbeide for full likestilling og samfunnsmessig deltakelse

Detaljer

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer

Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag

Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag Regionsting 7. mai 2012 Idrettens Hus, Trondheim 1 Regionsting NVBF region Sør- Trøndelag 7. mai 2012 Idrettens Hus, Trondheim Dagsorden 1. Åpning av tinget

Detaljer

VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN

VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN 1 Navn Organisasjonens navn er Ryggforeningen i Norge. Heretter kalt RiN. 2 Formål RiN er en livssyns- og partipolitisk uavhengig organisasjon som arbeider for

Detaljer

VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER. for

VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER. for VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER for Gjeldende fra 5. Mars 2012 Forord: Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn (BIS).

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

Lover og vedtekter for Tekna

Lover og vedtekter for Tekna Lover og vedtekter for Tekna vedtatt av Representantskapet 2015 LOVER OG VEDTEKTER FOR TEKNA VEDTATT AV REPRESENTANTSKAPET 2007 Forord BRUK AV LOVER, VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER Lover brukes alene om foreningens

Detaljer

Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015

Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015 Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015 Innhold 1 Ledernes formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Organisasjon 5 Lokale organisasjonsledd 6 Sentrale organisasjonsledd 7 Valgbarhet og valg 8 Vedtak

Detaljer

Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb

Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb Saksliste: 1 Godkjenning av innkallingen 2 Valg av møteleder og referent 3 Gjennomgang og godkjenning av årsmelding og regnskap for 2012 4 Valg av nytt styre, valgkomité

Detaljer

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Revidert på landsmøtet 26.4.2015 1 GRUNNREGLER 1.1 Navn Organisasjonens navn er Landsforeningen for barnevernsbarn og forkortes LFB. Det engelske navnet

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2012

GENERALFORSAMLING 2012 Norsk Bearded Collie Klubbs GENERALFORSAMLING 2012 lørdag 2. juni - kl 16.00 Drammen Travbane Veiforklaring og ytterligere info finner du på klubbens webside www.nbck.net side 1 DAGSORDEN Sak 1: Sak 2:

Detaljer

Årsmøte 2013 for LLH Sør

Årsmøte 2013 for LLH Sør Årsmøte 2013 for LLH Sør Haandverkeren Rådhusgata 15 Kristiansand 21. februar 2013 Godkjenning av innkalling og dagsorden Varsel om Årsmøte i LLH Sør LLH Sør avholder ordinært årsmøte torsdag 21/02 2013,

Detaljer

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål Normalvedtekter for samvirkelag Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag 2013 Bokmål SA 39 Frivillig organ: Organisasjon Lag med åpent årsmøte Kontrollkomité 3 medlemmer Årsmøtet Valgkomité

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager VEDTEKTER FOR: Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager 1 Formål Det skal være midler tilgjengelig til vern og bevaring av parsell- og kolonihager, samt oppretting

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 OSLO AKERSHUS Til medlemmene i F2F Oslo og Akershus INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 Dato: Tirsdag 27. januar kl 18-19 Sted: Scandic Victoria Hotell, Rosenkrantzgate 13 (Nedenfor Stortinget) DAGSORDEN 1. Velkommen

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK BRIDGEFORBUND VEDTATT AV BRIDGETINGET 7. juni 1998 OG GJØRES GJELDENDE FRA 1. januar 1999 SIST ENDRET AV BRIDGETINGET 7.

VEDTEKTER FOR NORSK BRIDGEFORBUND VEDTATT AV BRIDGETINGET 7. juni 1998 OG GJØRES GJELDENDE FRA 1. januar 1999 SIST ENDRET AV BRIDGETINGET 7. 1 VEDTEKTER 2 VEDTEKTER FOR NORSK BRIDGEFORBUND VEDTATT AV BRIDGETINGET 7. juni 1998 OG GJØRES GJELDENDE FRA 1. januar 1999 SIST ENDRET AV BRIDGETINGET 7. juni 2008 INNHOLD SIDE Kapittel 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite Torsdag 12. mars 2015 kl. 18.00 i Vallhall (kantinen 2. etasje) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I VÅLERENGA FOTBALL ELITE Styret i Vålerenga Fotball Elite innkaller til årsmøte,

Detaljer

Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932.

Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932. Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932. Vedtekter bygger på lovnorm utgitt av Norges Idrettsforbund og Olympiske komité i 2012. Erstatter lagets tidligere vedtekter og

Detaljer