DAGSORDEN. Representantskapsmøte 2006

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DAGSORDEN. Representantskapsmøte 2006"

Transkript

1 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning Nøkkelpersoner i NFF i perioden Nøkkeltall i Diverse aktiviteter... 8 Sak 3 Regnskap Balanse pr Resultatregnskap pr Resultatregnskap pr for IFID Sak 4 Saker fra Sentralstyret Sak 4.1 Opprettelse av sponsorforum Sak 4.2 Visjon for NFF Sak 5 Innkomne forslag Sak 6 Diskusjonssak Sak 7 Satsingsområder NFF Øke yrkets status som helsepersonell Kompetanseheving hos yrkesgruppen NFF skal være et attraktivt forbund å være engasjert i Sak 8 Budsjett for 2006 og Inntekter Kostnader Kontingent og kretsrefusjon forklaring til budsjett Sak 9 Valg Vedlegg vedtekter NFF Navn Formål Medlemmer Organisasjon Medlemmenes rettigheter og plikter Kontingent Utmeldelse og utelukkelse Representantskap/Landstyre Sentralstyret Suspensjon Fagbladet Sponsormidler Vedtektsendring Tilslutning til hovedorganisasjon Oppløsning Ikrafttreden og godkjenning Vedtekter for kretslag av Norske Fotterapeuters Forbund... 23

2 Åpning av Representantskapsmøtet Sak 1 Konstituering Navneopprop Valg av dirigent Godkjenning av innkalling Godkjenning av dagsorden Godkjenning av forretningsorden Valg av referenter Valg av protokollkomité Valg av tellekorps Sak 2 Årsberetninger for 2005 Sak 3 Regnskap 2005 DAGSORDEN Sak 4 Sak 5 Sak 6 Saker fra Sentralstyret Innkomne saker Diskusjonssak Sak 7 Sentralstyrets forslag til visjon og satsingsområder for Sak 8 Budsjett 9.1 Godkjenning av revidert budsjett for Godkjenning av budsjett for 2007 Sak 9 Valg 2

3 SAK 1 FORRETNINGSORDEN 1. Alle delegater i NFF som deltar på Representantskapsmøtet har tale- og stemmerett. Man tegner seg til talelisten ved å vise nummertegn. Hvitt nummer for innlegg og blått nummer for replikk. 2. Dirigenten kan med Representantskapets godkjenning fastsette maksimaltid for innlegg. Det er anledning til å be om replikk. Replikk er et kort innlegg (rett på sak) for å oppklare uklarheter, eller korrigere misforståelser i siste talers innlegg. Replikk skal avvikles før man går videre på talerlisten. Det er ikke anledning til å tegne seg for replikk under replikkordskifte. 3. Forslag må leveres dirigenten skriftlig og undertegnet av forslagsstilleren. Forslag som ikke har sammenheng med de på dagsorden oppførte saker kan ikke behandles. Forslag til vedtektene må ha sammenheng med den bestemmelse som er foreslått endret i innkallingen. Forslag må varsles til dirigenten før strek settes for å kunne fremmes/trekkes. 4. Delegater kan få ordet bare en gang, og høyst to minutter, til samme sak angående forretningsorden. 5. Alle avstemminger skjer ved håndsopprekking, så sant ikke Representantskapsmøtet vedtar noe annet. Alle avstemminger avgjøres med alminnelig flertall hvis ikke annet er bestemt i NFFs vedtekter. Ved stemmelikhet er forslaget forkastet. 6. Det foretas navneopprop ved møtestart første dag. Observatører har tale- og forslagsrett. Dersom en deltager forlater salen under møtet, skal nummerskilt leveres ved utgangen. 3

4 SAK 2 Årsberetning har vært et godt år for NFF på mange måter. Vi har hatt en stor medlemsvekst, og hatt et stort engasjement på flere steder og områder. Arbeidsoppgavene har i 2005 stått i kø både for sentralstyre og sekretariat. Vi har prioritert å jobbe med medlemsverving, markedsføring, kurs, nettverksbygging og medlemspleie. Sentralstyret har i 2005 arbeidet meget godt. Vi har hele tiden hatt en åpen dialog, og hatt et felles fokus på hva vi ønsker for NFFs fremtid, og hvordan vi skal nå de mål vi har satt oss. Sekretariatet har fungert utmerket, selv om det i perioder har vært et stort arbeidspress. Forbundsleder har fra hatt 20 % stilling. Dette har gjort det enklere for forbundsleder å ivareta dette vervet på en god måte, samtidig som det har vært mulig å arbeide grundigere med de arbeidsoppgavene sentralsyre har hatt. Den tidligere tittelen sekretær ble fra endret til daglig leder, da dette er mer beskrivende for det stillingen innebærer. I mars var kontorlokalene i Lakkegata under oppussing, og forbundet måtte flytte sekretariatet for en periode. I juli flyttet vi tilbake til nye og flotte lokaler. I februar arrangerte FIP (det Internasjonale Podologiforbundet) generalforsamling og kurs for medlemslandene i Dublin, Irland. Norge var representert ved forbundsleder Mona Boysen og Ann Beate Karlsen. I forbindelse med samlingen, ble det avholdt et møte for de nordiske delegatene, der det bl.a. ble fokusert på utdanningssituasjonen i de ulike landene. Finland har sin utdannelse på universitet, mens Sverige vil få sin utdannelse på universitet høsten Island har jobbet mye for å få en egen utdannelse på universitsnivå, men har dessverre ikke lykkes. Islendere må fremdeles ta fotterapeututdannelse i et annet land, og har av den grunn stor interesse for utviklingen i Norden. På generalforsamlingen søkte Norge om å få arrangere FIPs generalforsamling i 2006, det var et enstemmig flertall for denne søknaden. I løpet av skoleåret fikk nesten alle skoler med avgangsklasser besøk av NFF. Det ga oss mange viktige nye medlemmer. Sentralstyret har arbeidet målbevisst for å opprette en god kontakt med leverandører og samarbeidspartnere. Antall utstillere på fagkongressen, reklamefinansierte brosjyrer, og det faktum at Tjøstolvsen as sendte ut en vervebrosjyre om NFF til alle sine kunder høsten 2005, viser gode resultater av samarbeidet. I løpet av 2005 fungerte endelig våre nettsider. Som mange vet, har arbeidet tatt tid. På nettsidene vil man kunne finne informasjon om fotteraputyrket, NFF, kurs og aktuelle nyheter. Det er også laget en database, hvor brukere kan søke etter en fotterapeut. Her er det også mulig å søke opp fotterapeuter med fordypning innen diabetes. Alle medlemmer av NFF får stå gratis i databasen. 4

5 I september arrangerte NFF fagkongress for fotterapeuter og elever, på Hamar. Et rekordstort antall og utstillere fotterapeuter deltok. Hamar krets gjorde en flott innsats i forberedelsene og under arrangementet. Alle tilbakemeldingene som kom under og i etterkant av fagkongressen, viste at det en vellykket kongress. NFF har i samarbeid med et firma produsert 2 ulike brosjyrer. En vervebrosjyre og en brosjyre til å markedsføre yrket. Brosjyrene er reklamefinansiert, og etterspørselen har vært stor fra våre medlemmer. 27. oktober ble felleserklæringen undertegnet. Erklæringen har til hensikt å uttrykke en felles forståelse for de ulike faggruppers rolle innen forebygging og behandling av den diabetiske fot. Den uttrykker et samarbeid mellom yrkesgruppene og en bedre organisering av diabetesomsorgen, med mål om å redusere fotplager hos mennesker med diabetes. 10 ulike organisasjoner står bak erklæringen. Norges diabetesforbund og NFF inngikk et samarbeid i forbindelse med Verden diabetesdag 14. november. NDFs medlemmer fikk tilbud om konsultasjon hos fotterapeut med fordypning i diabetes til 150 kroner. Målet vårt var å komme i kontakt med de menneskene som har diabetes, men aldri har oppsøkt fotterapeut. Oppslutningen var litt ulik i landet, men vi fikk en god markedsføring av oss som gruppe. I forbindelse med verdens diabetesdag sendte vi ut en pressemelding. I ettertid har vi også sendt et brev til helse og omsorgsminister Sylvia Brustad, der vi ber henne følge opp kravet fra NDF ang. fotbehandling på blå resept, og ansettelser av fotterapeuter på norske sykehus. Representantskapsmøte 2005 ble avholdt i Oslo 23. april. Det var 13 delegater til stede. Anne Lise Bjerke, KFOs organisasjonssjef, var dirigent under møtet. Nye vedtekter ble vedtatt. Det ble også besluttet å opprette et kompetanseutvalg som skal utrede kompetansenivået på utdannelsen i Norge. Sentralstyret arrangerte en workshop for delegatene dagen etter Representantskapsmøtet, hvor det ble satt mål for NFFs videre arbeid Sentralstyret har forespurt 6 fotterapeuter om deltagelse i kompetanseutvalget. Det ble avholdt et møte høsten 2005, hvor det ble diskutert hva som ligger i mandatet, hvordan oppgaven skal løses og videre fremdrift. Sentralstyret har i 2005 forsøkt å blåse liv i noen av kretsene som har hatt liten eller ingen aktivitet i de siste årene ved å arrangere kretsmøter. Det er med glede vi kan konstantere at blant annet Oppland krets igjen har startet opp med kretsaktiviteter. I løpet av våren og sommeren utførte NFF en spørreundersøkelse blant alle utdanningsinstitusjonene med undervisning i fotterapeutfaget i Norge. Målet med undersøkelsen var å gi Sentralstyret og sekretariat kunnskaper om hvordan undervisningen gjennomføres rundt om i landet. Undersøkelsen ga også lærerne et godt sammenligningsgrunnlag for videre faglige diskusjoner. Undersøkelsen har bidratt til større innsikt rundt utdanningssituasjonen og vil bli fulgt opp med en ny undersøkelse i KFO har i 2005 fokusert på et tettere samarbeid internt i organisasjonen. KFO har avholdt 2 representantskapsmøter i Det har også vært 2 samlinger for yrkesorganisasjonsledere og fagbladredaktører. Forbundsleder har representert NFF på alle samlinger. 5

6 I forkant av valget høsten 2005 arrangerte KFO en politisk debatt. NFF satte fokus på at mange benamputasjoner på mennesker med diabetes kunne vært unngått med forebyggende behandling. Vi påpekte også viktigheten av å ansette fotterapeuter ved norske sykehus. Det ble i november avholdt et møte i lærergruppen tilknyttet NFF. Forbundsleder Mona Boysen og nestleder Eva Steen Johansen representerte NFF. I mai inviterte NDF til møte angående en nasjonal plan for forebygging, forskning og behandling av diabetes. Forbundsleder representerte NFF, og vi kom med innspill til fotterapeutens rolle i forbindelse med diabetesfoten. Forbundet merker stor interesse for videreutdanning innen diabetes blant medlemmene. Høsten 2004 startet v i opp igjen kurstilbudet etter en periode med opphold har vært et år med høy kursaktivitet. Til sammen har forbundet arrangert 12 kurshelger, og over 50 personer har deltatt på kursene. Ca. 20 personer har blitt ferdig med diabetesfordypningen i løpet av året. 6

7 Nøkkelpersoner i NFF i perioden Sentralstyret Forbundsleder: Mona Boysen Oslo/Akershus Nestleder: Eva Steen Johansen Oslo/Akershus Styremedlemmer: Torill Høgseth Hedmark Liv Bruhaug Troms Helene Sandaker Vest-Agder Varamedlemmer: Heidi Erikstad Herskedal Oslo/Akershus Teddy Mathiesen Nordland Ingrid Skjerdal Sogn og Fjordane Fotterapeuten Redaktør: Valgkomite: Kurskomite: Kontrollutvalg Arbeidsutvalg i IFID Ann Beate Karlsen Karin Hansen Irene Snuggerud Teddy Mathiesen Evy Torsvik Anita Lossius Wiig Monica Iren Sundseth Mona Sevlejordet Karin Hansen Vestfold Oppland Nordland Hordaland Nord/Sør-Tr.lag Oslo/Akershus Vestfold Vestfold Fram til Ranveig Tvedt Breivik Møre og Romsdal Etter Brith Larsen Vestfold Hege Høyem Nord/Sør-Tr.lag Annelise Bråthen Oslo/Akershus KFO: Representantskap, nettverkssamlinger og yrkesorganiasjonssamlinger Representant: Mona Boysen FIP Delegat: Mona Boysen Nasjonalt Diabetesforum Fram til mai Elin Langeng Fra mai Brith Larsen Medisinsk Fagråd Karin Boysen 7

8 Nøkkeltall i 2005 medlemmer Medlemsstatus per : 576 Innmeldinger i løpet av 2005: 149 Utmeldinger i løpet av 2005: 34 Sentralstyret Antall Sentralstyremøter avholdt: 5 KFO Antall ledersamlinger avholdt: 2 Antall ordinære representantskapsmøter: 1 Antall ekstraordinære rep.skapsmøter: 1 Sekretariatet Ant. dager betjent: 4 Fotterapeuten Det ble utgitt 4 utgivelser av fagtidsskriftet i Opplaget har gjennom året steget fra eksemplarer Diverse aktiviteter Representantskapsmøte Møtet ble avhold 23. april. 13 delegater var til stede. Workshop 24. april ble det avholdt workshop for NFFs tillitsvalgte. Målet for arbeidet var å utarbeide en strategisk satsingsplan for NFFs videre arbeid. Fagkongress Fagkongressen ble arrangert september Arrangementet var vellykket både faglig og sosialt, med rekordstor deltagelse fra medlemmer og utstillere. Ca. 150 fotterapeuter og elever deltok på kongressen, og over 20 utstillere var med. Generalforsamling i FIP Generalforsamling i FIP ble avholdt i Dublin, Irland i mars NFF sendte to representanter. Rekruttering 2005 Våren 2005 besøkte representanter for NFF de fleste skoler med fotterapilinjer i landet. Høsten 2005 sendte vi ut informasjonbrosjyre om NFF og tilbud om medlemsskap, sammen med kundeavisen til Tjøstolfsen AS. I 2005 fikk vi totalt 149 nye medlemmer, hvorav 68 personer var nyutdannede. Våren og sommeren 2005 fikk vi laget en reklamefinansiert vervebrosjyre. 8

9 Sak 3 Regnskap 2005 Regnskapet mangler innberetninger fra noen av NFFs kretser og er derfor ufullstendig. Fullstendig og revidert regnskap vil foreligge på Representantskapsmøtet. Tallene for NFF sentralt er imidlertid korrekte. Balanse pr EIENDELER Anleggsmidler Inventar Reiseforskudd Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varelager Forskuddsbetalt Kundefordringer NFF Kundefordringer Kid Andre kortsiktige fordringer Kasse Postgiro Bankkonto NFF Bankkonto IFID Skattetrekk Bankkonto lokalavdelinger Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

10 EGENKAPITAL OG GJELD Opptjent egenkapital Annen egenkapital Egenkapital lokalag Resultat (underskudd) Sum opptjent egenkapital Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter (mva) Forskudd fra kunder ) Skyldig kretsrefusjon Kretsrefusjon nedlagte kretser Ansvarsforsikring Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld Noter til balansen 1) Forskuddet fra kunder er kursinntekter som er fakturert i 2005 for kurs som avholdes i

11 Resultatregnskap pr Regnskap Budsjett Avvik INNTEKTER Internkontroll Salg av profilprodukter Kontingent Refusjon KFO Tilskudd KFO Inntekter kurs/seminar ) Standleie ) Sponsorinntekter ) Inntekt kongresser ) Abonnement Fotterapeuten Annonser Fotterapeuten Sum inntekter Noter til resultatregnskapet 2) I 2004 ble det forskuddsfakturert og inntektsført kr som gjaldt kurs som ble holdt i ) De budsjetterte inntektene for standleie og sponsorinntekter er ført under konto Inntekt kongresser. 11

12 KOSTNADER Kjøp/trykking av profilprod Ref. av kont. til kretsene Daglig leder Forbundsleder Feriepenger beregnet Godtgjørelse til styre og t.v Tapt arbeidsfortjeneste styre Tapt arbeidsfortjeneste andre ) Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnad KLP Annen personalkostnad Leie lokaler Lys, varme Renhold Annen kostnad lokaler ) Kopiering Inventar, utstyr Rev.- og regnskapshonorar Datakostnader Kontorrekvisita Diverse trykksaker Aviser, tidsskrifter, bøker Kurs, seminar i NFFs regi Kurs tillitsvalgte Annen kontorkostnad Telefon Porto Representantskap Fagkongress Reise-/møtekostnader Reisekostnader delegater Kostnader kompetanseutvalg Andre reiser/møter Markedsføring Kontingent FIP Kontingent NDF Gaver Kontingent KFO ) Forsikringspremie Tilskudd til kretser Stipendfond

13 Bank og kortgebyrer Annen kostnad Tap på fordringer Annonsekonsulent Kostnader Fotterapeuten Honorar Fotterapeuten Til styrets disposisjon Sum kostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Inntekt purregebyr RESULTAT ) Fortsettelse noter til resultatregnskapet 4) Posten gjelder tapt arbeidsfortjeneste i forbindelse med besøk av fotterapeutelever ved skolene. 5) Gjelder felleskostnader i kontorlandskapet. 6) Kontingent til KFO for andre halvår 2005 blir kostnadsført i ) Alle kurskostnadene ble belastet i ) Det reelle underskuddet er på ca kr. ( , ref 2) og 3)) Resultatregnskap pr for IFID INNTEKTER Regnskap 2005 Kontingent Inntekter kurs/seminar Andre inntekter IFID 1000 Sum inntekter KOSTNADER Kurskostnader IFID Reiser/møter IFID Bank og kortgebyrer 261 Sum kostnader Driftsresultat

14 Sak 4 Saker fra Sentralstyret Sak 4.1 Opprettelse av sponsorforum Sentralstyret ønsker å opprette et sponsorforum for våre samarbeidspartnere på leverandørsiden. Sponsorene må betale en sum for å være med i forumet. Forumet vil bli profilert på nettsidene og tilbudt ett møte i året med sentralstyret. Forslaget er et svar på fjorårets diskusjonssak under representantskapsmøte angående støttemedlemskap. Sak 4.2 Visjon for NFF Sentralstyret ønsker at NFF skal ha en visjon som skal være en rettesnor for NFFs arbeid i kommende periode, Sentralstyrets forslag er: Fotterapeuten skal være en naturlig del av den offentlige og private helsetjenesten. Sak 5 Innkomne forslag Sentralstyret har ikke mottatt innkommende saker fra kretsene. Sak 6 Diskusjonssak Sentralstyret ønsker å diskutere fremtidig samarbeid mellom sentralstyre og kretsstyrene, og kretsaktiviteter i fremtiden. 14

15 Sak 7 Satsingsområder NFF Sentralstyret tar utgangspunkt i arbeidet som ble gjort under workshopen for tillitsvalgte i april, og på styremedlemmenes egne erfaringer. Følgende blir foreslått som hovedsatsingsområder, med påfølgende underpunkter: 1. Øke yrkets status som helsepersonell Bevisstgjøring rundt vår yrkesidentitet Det er viktig at alle fotterapeuter er bevisst sin unike kompetanse når det gjelder behandling av fotproblemer, og sin rolle som helsepersonell. Fotterapeuten er en ressursperson, og en viktig samarbeidspartner for annet helsepersonell. Skaffe til veie dokumentasjon For å øke kunnskapsnivået og forståelsen av fotterapeutens rolle i helsevesenet, må behandlingsresultater dokumenteres. Øke kjennskapen til yrkestittelen NFF erfarer at myndigheter, annet helsepersonell og samfunnet generelt har liten kjennskap til fotterapeutens unike kompetanse. 2. Kompetanseheving hos yrkesgruppen Inspirere, motivere og legge til rette for kompetanseheving hos yrkesgruppen. 3. NFF skal være et attraktivt forbund å være engasjert i Forbundet ønsker å kartlegge og ivareta medlemmenes behov og ønsker. Sentralstyret ønsker å motivere medlemmene lokalt til fortsatt aktivitet, og til å være bidragsytere på alle nivå i NFFs arbeid. 15

16 Inntekter Sak 8 Budsjett for 2006 og Internkontroll Salg av profilprodukter Kontingent* Refusjon KFO Tilskudd KFO Inntekter kurs/seminar Inntekt kongresser Sponsorinntekter Abonnement Fotterapeuten Annonser Fotterapeuten Sum Kostnader Refusjon kontingent til kretsene* Daglig leder Forbundsleder Feriepenger beregnet Godtgjørelse til styre og tillitsvalgte Tapt arbeidsfortjeneste styre Tapt arbeidsfortjeneste andre Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnad KLP Annen personalkostnad Leie lokaler Lys, varme Renhold Annen kostnad lokaler Kopiering Inventar, utstyr Revisjons- og regnskapshonorar Datakostnader Kontorrekvisita Diverse trykksaker Aviser, tidsskrifter, bøker Kurs, seminar i NFFs regi

17 Kurs tillitsvalgte Annen kontorkostnad Telefon Porto Representantskap Fagkongress Reise-/møtekostnader Reisekostnader delegater Kostnader kompetanseutvalg** Andre reiser/møter Markedsføring Kontingent FIP Kontingent NDF Gaver Kontingent KFO Forsikringspremie Stipendfond Bank og kortgebyrer Annen kostnad Tap på fordringer Annonsekonsulent Kostnader Fotterapeuten Intervju/Honorar Fotterapeuten Utsendelse Fotterapeuten Til styrets disposisjon Sum Det er for 2006 budsjettert med et overskudd på ca kr. Deler av overskuddet vil gå til å dekke inn tap i * Se Kontingent og kretsrefusjon forklaring til budsjett. ** Det avsettes kr, som besluttet på Representantskapsmøte i 2005, i tillegg til som ikke ble brukt av de som ble avsatt i *** Det avsettes kr til stipendfond, som besluttet under Representantskapsmøte i

18 Kontingent og kretsrefusjon forklaring til budsjett 2006 Ant. Kontingent Inntekter Kretsrefsj. (6%) A medlemmer , ,00 A medlemmer (2. halvår) , ,00 N4 medlemmer , ,00 N3 medlemmer , ,00 N2 medlemmer , ,00 Nyutd. Medl. (1.halvår 06) , ,00 Nyutd. Medl. (1. halvår 06) , ,00 F medlemmer ,00 40,50 J medlemmer ,00 729,00 K medlemmer ,00 0,00 P medlemmer ,00 270,00 Totalt , , Ant. Kontingent Inntekter Kretsrefsj. (6 %) A medlemmer , ,00 A medlemmer (1. halvår) , ,00 N4 medlemmer , ,00 Nyutd. Medl. (2. halvår 06) , ,00 Nyutd. Medl. (1. halvår 07) , ,00 Nyutd. Medl. (2. halvår 07) , ,00 F medlemmer ,00 40,50 J medlemmer ,00 729,00 K medlemmer ,00 0,00 P medlemmer ,00 270,00 Totalt , ,50 Forklaring til medlemskategoriene N medlemmer er nye medlemmer i 1-4 semester som har fått introduksjonstilbudet som gjaldt fram til (900 kr først år og kr andre år i medlemskontingent). Nyutdannede medlemmer får fra halv pris på medlemskapet det første året. F,J og K medlemmer betaler deler eller hele medlemskontingenten til KFO. P medlemmer er enten pensjonister, uføretrygdede eller medlemmer i svangerskapspermisjon. Sak 9 Valg Valg av forbundsleder, nestleder, ett styremedlem og to varamedlemmer til Sentralstyret, samt to medlemmer til valgkomiteen, to medlemmer til desisjonsutvalget og to medlemmer til kurskomiteen. 18

19 Vedlegg vedtekter NFF 1 Navn Norske Fotterapeuters Forbund NFF 2 Formål NFF er en partipolitisk uavhengig, faglig yrkesorganisasjon innen KFO, hvis formål er å arbeide for medlemmenes faglige, økonomiske og sosiale interesser. 3 Medlemmer Søknad om medlemskap skal skje skriftlig på godkjent skjema. Som medlemmer kan opptas: 1. Alle fotterapeuter med autorisasjon/offentlig godkjenning. Kopi av autorisasjons- /offentlig godkjenningsdokument må vedlegges søknaden. 2. Elever og privatister. Vedlagt bekreftelse fra studieplass. Alle medlemmer blir tilsluttet nærmeste kretslag, hvis ikke annet er ønskelig. 4 Organisasjon NFFs organisasjon består av følgende: 1 Representantskapsmøte/ Landsmøte 2 Sentralstyre 3 Kretslag Representantskapsmøte/Landsmøte er organisasjonens høyeste myndighet. Sentralstyret er organisasjonens høyeste myndighet mellom Representantskapsmøte/Landsmøte. 5 Medlemmenes rettigheter og plikter Det enkelte medlem har rettigheter i henhold til disse vedtekter, og er forpliktet til å handle i samsvar med lovlig fattede vedtak og retningslinjer, som er trukket opp av forbundets høyeste myndighet. 5.1 Medlemmene skal kunne kreve hjelp vedrørende økonomi og i faglige og sosiale spørsmål. 5.2 Medlemmene skal holde seg oppdatert i faget, i henhold til Helsepersonelloven. 6 Kontingent Medlemskontingenten dekker kontingent til forbundet sentralt, kretslag, KFO og FIP. Medlemskontingenten fastsettes av Representantskapsmøte/Landsmøte og indeksreguleres hvert år. 19

20 Medlemskontingenten forfaller til betaling to ganger pr. år. 6.1 A-medlemskap. Fullt betalende medlemmer. 6.3 K-kommunalt ansatt. Kommunalt ansatte i 100% stilling betaler kontingent til KFO etter gjeldende satser regulert i forhold til lønn. Kommunalt ansatt i 75% stilling betaler 1/ 4 årskontingent til NFF og til KFO etter etter gjeldende satser regulert i forhold til lønn. Kommunalt ansatt i 50% stilling betaler ½ årskontingent til NFF og til KFO etter gjeldende satser regulert i forhold til lønn. Kommunalt ansatt i 25% stilling betaler ¾ årskontingent til NFF og til KFO etter gjeldende satser regulert i forhold til lønn. Kommunalt ansatt under 25% betaler 1/1 årskontingent til NFF. 6.4 Passive medlemmer. Passive medlemmer er medlemmer som er midlertidig ute av yrket. Søknad om passivt medlemskap må være skriftlig med dokumentasjon, og kan innvilges av Sentralstyre for et år om gangen. Medlemmer må selv melde fra, skriftlig med dokumentasjon, når de blir pensjonister eller 100 % uførepensjonister. 6.5 Pensjonsistmedlemskap Pensjonister og 100 % uførepensjonister betaler abonnementskostnadene kr for å være medlem. 7 Utmeldelse og utelukkelse 7.1 Utmeldelse Det enkelte medlem må selv foreta skriftlig utmelding til sekretariatet. Utmeldelsen må være sekretariatet i hende før utgangen av den første måneden i et nytt kontingenthalvår. 7.2 Utelukkelse Sentralstyret kan utelukke enkeltmedlemmer som ikke overholder NFFs vedtekter, eller på annen måte skader eller setter NFF i dårlig ry. Medlemmet kan anke saken inn for første Representantskapsmøte/Landsmøte etter at melding om utelukkelse er postlagt som rekommandert sending til oppgitte adresse. 8 Representantskap/Landstyre Representantskapet/Landstyret er organisasjonens høyeste myndighet. Det treffer avgjørelser i alle organisasjonsmessige saker, og består av leder/kontaktperson i kretsene og Sentralstyret. IFID og Lærergruppen har møterett med forslag og talerett. Representant fra KFO har møte, tale og forslagsrett på NFFs Representantskap/Landsmøte. 20

21 Representantskapet/Landstyret avholdes hvert år innen 1. mai. Kunngjøring om tid og sted fastsettes av Sentralstyret som gir kretslagene melding om berammelse med 3 måneders varsel. Innkalling med saksliste og dokumenter som skal behandles på møtet skal være medlemmene i hende 1 måned før møtet avholdes. Saker som kretslag ønsker behandles på møtet, må være sekretariatet i hende 9 uker før møtet. Protokoll sendes til medlemmene og KFO senest 1 måned etter møtet. Angående vedtektsendringer, se Dagsorden Dagsorden på det årlige Representantskapsmøtet/Landsmøtet skal være: 1 Konstituering 2 Sentralstyrets beretning for perioden 3 Revidert regnskap pr med revisorrapport 4 Innkomne forslag 5 Hovedsatsingsområdene for kommende periode. 6 Prinsipp program for kommende 3 årsperiode 7 Budsjett for kommende år 8 Valg. Det velges Forbundsleder og nestleder annenhvert år. Et styremedlem et år og to det følgene. Det samme gjelder varamedlemmer. Eksempel: Første år er 2005, da velges følgende: Nestleder, 2 styremedlemmer og 1 vara. År 2006 velges følgende: Forbundsleder, 1 styremedlem og 2 varamedlemmer. Valgkomiteen består av 2 medlemmer og ett varamedlem. Hvert medlem sitter to år. Den lengst sittende er leder og kontaktperson til Sentralstyret. Rullerende valg Kurskomiteen består av 3 medlemmer som hver velges for to år. Komiteen bestemmer selv hvem som er leder og kontaktperson til Sentralstyret. Rullerende valg. Det skal kun behandles de på sakslisten oppførte saker, både ved ordinære og ekstraordinært møte. Punkt 1 i 8.1 behandles også på ekstraordinært Representantskapsmøte/Landsmøte. 8.2 Ekstraordinært Representantskapsmøte/Landsmøte Ekstraordinært Representantskapsmøte/Landsmøte kan innkalles av Sentralstyret med 1 måneds varsel, hvis styret finner det nødvendig. Det skal også innkalles til ekstraordinært Representantskapsmøte/Landsmøte hvis 1/3 av Representantskapets medlemmer eller 1/3 av kretslagene, eller KFOs hovedstyre finner det nødvendig. 8.3 Avstemminger Sentralstyret har ikke stemmerett angående regnskap og beretning. Alle saker som behandles på et ordinært eller ekstraordinært Representantskapsmøte/Landsmøte avgjøres med absolutt flertall, dvs. mer enn 50% av stemmene, når ikke annet er bestemt i NFFs vedtekter. Ved stemmelikhet er forslaget forkastet. Fullmakter kan ikke benyttes. Blanke stemmer teller ikke, og det stemmes alltid kontra. 21

22 8.4 Uravstemming Sentralstyret eller Representantskapsmøte/Landsmøte kan beslutte at viktige saker skal sendes ut til uravstemming. Uravstemmingen administreres av sekretariatet. Anonyme stemmesedler. Stemmesedlene returneres senest 14 dager etter utsendelsesdato fra sekretariatet. Stemmesedlene åpnes og telles i nærvær av Forbundsleder og 2 medlemmer fra valgkomiteen. 8.5 Avhende Representantskap/Landsmøte bestemmer hvem som kan avhende eller behefte NFFs eiendeler. 9 Sentralstyret 9.1 Sammensetning Sentralstyret består av: leder, nestleder, 3 styremedlemmer og 3 varamedlemmer. Sentralstyrets medlemmer velges rullerende på Representantskapsmøte/Landsmøte. 9.2 Sentralstyrets ansvar Sentralstyret leder forbundet mellom møtene i Representantskapsmøte/Landsmøte. De har ansvar for at forbundets regnskap blir ført i samsvar med til enhver tids gjeldende lover og forskrifter. Sentralstyret skal: Ansette sekretær. Sekretæren kan ikke være medlem av NFF. Forvalte samarbeidsavtaler med KFO og andre interesse organisasjoner. Oppnevne, om nødvendig, faste og/eller hurtigarbeidende utvalg eller råd. Utarbeide forslag til handlingsprogram og budsjett i tråd med hovedsatsingsområder vedtatt av representantskapet. 9.3 Prokura Forbundsleder, nestleder og et styremedlem (økonomiansvarlig) har prokura. 9.4 Sentralstyrets møter Sentralstyrets møter ledes av Forbundsleder eller nestleder og har møter når Forbundsleder bestemmer det, eller når minst 2 av Sentralstyrets medlemmer krever det. Sentralstyret er beslutningsdyktig når minst 3 av medlemmene er til stede, herunder leder eller nestleder. Fra Sentralstyrets møter føres protokoll som sendes Representantskapets medlemmer og KFO. Sentralstyret har rett til å være representert på alle nivåer i organisasjonen. Hvis en krets fremmer en sak for Sentralstyret, har de rett til å være representert med tale- og forslagsrett, men uten stemmerett, ved behandlingen i Sentralstyret. 10 Suspensjon Tillitsvalgte som bevisst handler i strid med NFFs vedtekter og motarbeider NFFs Prinsipp og handlingsprogram, Jfr. også organisasjonens kultur og etikk; kan fratas sine tillitsverv etter vedtak i Sentralstyret. Frist for å anke til Representantskapsmøte/Landsmøte er 1 måned etter at melding er postlagt som rekommandert sending til oppgitte adresse. Tillitsvalgte som blir suspendert beholder sine rettigheter som medlemmer. 22

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer

Forretningsorden... 3. Årsberetning... 5. Sak 3 Regnskap 2012 og 2013 Sak 6 Budsjett 2014 og 2015... 18. Sak 4 Saker fra sentralstyre...

Forretningsorden... 3. Årsberetning... 5. Sak 3 Regnskap 2012 og 2013 Sak 6 Budsjett 2014 og 2015... 18. Sak 4 Saker fra sentralstyre... REPRESENTANTSKAPSMAPPE 2014 Innholdsfortegnelse Forretningsorden... 3 Årsberetning... 5 Sak 3 Regnskap 2012 og 2013 Sak 6 Budsjett 2014 og 2015... 18 Sak 4 Saker fra sentralstyre... 23 Sak 5 Innkomne forslag...

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb. VEDTEKTER 2012 2014 1 Bilde 2 Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.no INNHOLDSFORTEGNELSE FFHBs visjoner og verdier

Detaljer

MEDLEMSHÅNDBOK FOR MEDLEMMER I NORSK AUDIOGRAFFORBUND

MEDLEMSHÅNDBOK FOR MEDLEMMER I NORSK AUDIOGRAFFORBUND u 1 MEDLEMSHÅNDBOK FOR MEDLEMMER I NORSK AUDIOGRAFFORBUND 1. Innledning...2 2. Styreverv...3 3. Yrkesetiske retningslinjer...4 4. Autorisasjon...5 5. Rettigheter via Folketrygden...6 6. Medlemsfordeler

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

MEDLEMSHÅNDBOK FOR MEDLEMMER I NORSK AUDIOGRAFFORBUND

MEDLEMSHÅNDBOK FOR MEDLEMMER I NORSK AUDIOGRAFFORBUND MEDLEMSHÅNDBOK FOR MEDLEMMER I NORSK AUDIOGRAFFORBUND Innholdsfortegnelse Innledning...2 Audiografen...2 Hjemmesiden...2 Medlemsinformasjon via E- post...2 Yrkesetiske retningslinjer for medlemmer i NAF

Detaljer

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE Dyrebeskyttelsen Norge Karl Johans gate 6 0154 OSLO Tlf: 23 13 92 50 Faks: 23 13 92 51 www.dyrebeskyttelsen.no FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE 1 Organisasjonens navn og oppbygging...2 2 Formål...2

Detaljer

VEDTEKTER - REVISJONSUTKAST

VEDTEKTER - REVISJONSUTKAST TYSKFORUM - Norsk tysklærerforening VEDTEKTER - REVISJONSUTKAST (Avstemmes på årsmøtet 29. oktober 2015) 1 Navn, org.nr. og adresse Foreningens navn er TYSKFORUM Norsk tysklærerforening (Norwegischer Deutschlehrerverband).

Detaljer

VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK

VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK VEDTEKTER FOR DISPOSISJONS- OG RESERVEFOND INSTRUKSER FOR: * HOVEDTILLITSVALGT MED EVENTUELT ARBEIDSUTVALG, LOKAL TILLITSVALGT MED EVENTUELT LOKALT UTVALG * FULLMAKTSKOMITEEN

Detaljer

Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb

Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb Saksliste: 1 Godkjenning av innkallingen 2 Valg av møteleder og referent 3 Gjennomgang og godkjenning av årsmelding og regnskap for 2012 4 Valg av nytt styre, valgkomité

Detaljer

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager VEDTEKTER FOR: Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager 1 Formål Det skal være midler tilgjengelig til vern og bevaring av parsell- og kolonihager, samt oppretting

Detaljer

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN

VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN 1 Navn Organisasjonens navn er Ryggforeningen i Norge. Heretter kalt RiN. 2 Formål RiN er en livssyns- og partipolitisk uavhengig organisasjon som arbeider for

Detaljer

Årsmøte i Norske 4H-alumner. 25. juli 2010

Årsmøte i Norske 4H-alumner. 25. juli 2010 Årsmøte i Norske 4H-alumner 25. juli 2010 6.1 Årsmøte Årsmøtet er Norske 4H-alumner sitt høyeste organ. Årsmøtet avholdes hvert år i tilknytning til lands- eller nordisk leir. På årsmøte har alle alumner

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov - Lovdata

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov - Lovdata Side 1 av 38 Dato Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov Ikrafttredelse 08.05.2011 Sist endret Endrer Rettet NIFLOV-2011-05-08-1 NIFLOV-2007-05-12-1 Korttittel NIF-loven 2011 Endret

Detaljer

Vedtekter for ADHD Norge

Vedtekter for ADHD Norge Vedtekter for ADHD Norge Vedtatt på Landsmøtet 2007 1 NAVN OG FORMÅL 1. Navnet på organisasjonen er: ADHD Norge. 2. ADHD Norges formål er å: 3. arbeide for full likestilling og samfunnsmessig deltakelse

Detaljer

VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER. for

VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER. for VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER for Gjeldende fra 5. Mars 2012 Forord: Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn (BIS).

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

www.bardufossturn.org ÅRSMØTE for Bardufoss Gymnastikk og Turnforening Stiftet 4.april 1990

www.bardufossturn.org ÅRSMØTE for Bardufoss Gymnastikk og Turnforening Stiftet 4.april 1990 www.bardufossturn.org ÅRSMØTE 2011 for Bardufoss Gymnastikk og Turnforening Stiftet 4.april 1990 INNHOLD: - Saksliste - Årsberetning for 2011 - Regnskap 2011 - Innkomne forslag - Budsjettforslag 2012 -

Detaljer

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 2 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 12. april 2015

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 12. april 2015 SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 12. april 2015 1 FORORD Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn (BIS). Heftet er gyldig frem til

Detaljer

VEDTEKTER. Etisk regelverk. for. Statutter for merker og medaljer. samt. Ajourført etter landsmøtet 2014

VEDTEKTER. Etisk regelverk. for. Statutter for merker og medaljer. samt. Ajourført etter landsmøtet 2014 VEDTEKTER for samt Etisk regelverk og Statutter for merker og medaljer Ajourført etter landsmøtet 2014 INNHOLD VEDTEKTER side Forbundets navn og formål 1 3 Medlemmer 2 3 Forbundets organisasjonsledd 3

Detaljer

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr.

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. www.skiklubben.no Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00 Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. 982 694 65 2 Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua 19. mars 2012 kl 19.00 Saksliste:

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer