REPRESENTANTSKAPSMAPPE. Norske Fotterapeuters Forbund

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REPRESENTANTSKAPSMAPPE. Norske Fotterapeuters Forbund"

Transkript

1 REPRESENTANTSKAPSMAPPE Norske Fotterapeuters Forbund 2009

2 INNHOLD DAGSORDEN... 3 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 4 SAK 2 Årsmelding Nøkkelpersoner NFF sentralstyre Nøkkeltall Aktiviteter... 9 Sak 3 Regnskap 2008 & Sak 6 Budsjett Sak 4 Saker fra Sentralstyret Sak 4.1 Fordeling av kursoverskudd Sak 5 Innkomne forslag Sak 7 Valg Vedlegg 1 Vedtekter NFF Navn Formål Medlemmer Organisasjon Medlemmenes rettigheter og plikter Kontingent Utmeldelse og utelukkelse Representantskap Sentralstyret Suspensjon Fagbladet Sponsormidler Vedtektsendring Tilslutning til hovedorganisasjon Oppløsning Ikrafttreden og godkjenning Vedtekter for kretslag av Norske Fotterapeuters Forbund Vedlegg 2 Etiske retningslinjer Representantskap 2009 Side 2 av 24

3 DAGSORDEN Åpning av Representantskapsmøtet Sak 1 Konstituering Navneopprop Valg av dirigent Godkjenning av innkalling Godkjenning av dagsorden Godkjenning av forretningsorden Valg av referenter Valg av protokollkomité Valg av tellekorps Sak 2 Årsberetning for 2008 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Regnskap Saker fra Sentralstyret Innkomne saker Budsjett Valg Representantskap 2009 Side 3 av 24

4 SAK 1 FORRETNINGSORDEN 1. Alle delegater i NFF som deltar på Representantskapsmøtet har tale- og stemmerett. Man tegner seg til talelisten ved å vise nummertegn. Hvitt nummer for innlegg og blått nummer for replikk. 2. Dirigenten kan med Representantskapets godkjenning fastsette maksimaltid for innlegg. Det er anledning til å be om replikk. Replikk er et kort innlegg (rett på sak) for å oppklare uklarheter, eller korrigere misforståelser i siste talers innlegg. Replikk skal avvikles før man går videre på talerlisten. Det er ikke anledning til å tegne seg for replikk under replikkordskifte. 3. Forslag må leveres dirigenten skriftlig og undertegnet av forslagsstilleren. Forslag som ikke har sammenheng med de på dagsorden oppførte saker kan ikke behandles. Forslag til vedtektene må ha sammenheng med den bestemmelse som er foreslått endret i innkallingen. Forslag må varsles til dirigenten før strek settes for å kunne fremmes/trekkes. 4. Delegater kan få ordet bare en gang, og høyst to minutter, til samme sak angående forretningsorden. 5. Alle avstemminger skjer ved håndsopprekking, så sant ikke Representantskapsmøtet vedtar noe annet. Alle avstemminger avgjøres med alminnelig flertall hvis ikke annet er bestemt i NFFs vedtekter. Ved stemmelikhet er forslaget forkastet. 6. Det foretas navneopprop ved møtestart første dag. Observatører har tale- og forslagsrett. Dersom en deltager forlater salen under møtet, skal nummerskilt leveres ved utgangen. Representantskap 2009 Side 4 av 24

5 SAK 2 Årsmelding 2008 Året 2008 har vært et bra år for NFF, selv om vi har hatt noen utfordringer underveis. I februar hadde vi en kollaps i datasystemet vårt, og konsekvensen av dette ble at medlemsregisteret ble skadelidende og vi var nødt til å bruke mye ressurser på å rette opp i dette. Vi har hatt sekretariatet bemannet hver dag av vår sekretær Kirsten Anker. I tillegg har organisasjonskonsulent Ann Beate Grasdalen vært tilknyttet forbundet. Hun har i 2008 hatt flere arbeidsoppgaver enn tidligere, da hun har overtatt noen av arbeidsoppgavene til forbundsleder. I flere år har sentralstyret vært nødt til å nedprioritere flere arbeidsoppgaver, som oftest på grunn av mangel på økonomiske midler. I 2007 fikk vi endelig et godt år økonomisk, og det ga oss i 2008 mulighet til å jobbe med flere saker som vi i lang tid har sett på som meget viktige. Resultatet er at vi har hatt et meget høyt aktivitetsnivå, noe som dessverre bidrar til å gi en negativ økonomi i Vi ser derimot positivt på mulighetene til å endre dette i Fra fungerte styremedlem Tone Finstad Zakariassen som forbundsleder, da jeg var i svangerskapspermisjon. Etter representantskapsmøtet i april fungerte jeg igjen som forbundsleder, men jeg har delegert flere arbeidsoppgaver mellom de andre styremedlemmene, og da spesielt på nestleder. Dette har hatt en positiv effekt på sentralstyret på mange måter, blant annet bedre innsikt og kunnskap om de sakene vi jobber med. Sentralstyret og sekretariatet samarbeider godt, og vi har et godt arbeidsmiljø. Regnskapet ble fra satt ut til en ekstern regnskapsfører, Lystad Regnskap. Det var nødvendig å bruke mye ressurser i starten av regnskapsåret for å rette opp i feil i regnskapet for Ann Beate Grasdalen har bistått regnskapsfører i dette arbeidet. Vi har hatt flere revisjonsrapporter gjennom året av vår revisor Helge Nordvik. Det har blitt veldig tydelig for sentralstyret at den store utfordringen vår ligger i at vi har store variable kostnader, og få faste kostnader. Dette har vist at det er et stort behov for en regnskapskyndig person i sekretariatet som kan følge med på budsjettet og regnskapet kontinuerlig. I april arrangerte vi representantskapsmøte på Gardermoen. Det var flere delegater og observatører enn noen gang tidligere, og engasjementet var stort. Det var totalt 36 personer til stede. Av disse var 26 delegater, to fra kontrollutvalget, revisor, regnskapsfører og Delta var representert ved Grete Holen. I forbindelse med representantskapsmøte ble det arrangert kurs for tillitsvalgte med Ove Sletta. Tema på samlingen var blant annet yrkesstolthet. Verdens Fothelsemåned hadde aktive føtter som hovedtema, med slagordet Aktive føtter trenger mer enn gode sko. Vi laget i den forbindelse brosjyrer, plakater og en PowerPoint-presentasjon. Det ble også sendt ut pressemelding. Vi fikk flere tilbakemeldinger som viste at tiltaket var positivt og nyttig. Vi samarbeidet i 2008 med fysioterapeut Hege Godheim Erichsen. Sentralstyremedlem Renate Hansen var prosjektansvarlig FIP, Det Internasjonale Podologiforbundet, hadde sin AGM (generalforsamling) i Roma i midten av mai. Anita K. Solberg og Mona Boysen deltok for NFF. Som tidligere var også i år en felles plattform innen utdannelse for fotterapeuter i Europa et stort og viktig tema. Det er store sprik i de ulike landene, og det er en stor utfordring å finne løsninger for dette arbeidet. Styret i FIP ble utvidet med én person til totalt fem personer, dette fordi FIP stadig vokser i antall medlemsland, og også i arbeidsmengde for styret. Vi startet høsten med å arrangere fagkongress i Tønsberg. Det var i underkant av 150 deltagere og 13 utstillere. Det var mange dyktige forelesere, og de sosiale rammene rundt arrangementet var bra. Tilbakemeldingene fra deltagerne var positive, og sentralstyret var godt fornøyd med arrangementet. Representantskap 2009 Side 5 av 24

6 Delta har arrangert tre samlinger for yrkesorganisasjonsledere, og et Representantskap. Renate Hansen og Anita K. Solberg har deltatt for NFF Omorganisering av kursarrangeringen og kurskomiteen er et viktig arbeid som ble påbegynt høsten Kurskomité og organisasjonskonsulent har hatt ansvaret for omleggingen i samarbeid med sekretariatet. Tanken bak forandringen er at vi vil øke aktiviteten lokalt, og gi et bedre kurstilbud til våre medlemmer ved å legge til rette for at kurs enkelt kan arrangeres flere steder rundt om i landet. Kurs vil i fremtiden bli arrangert i samarbeid med kretsene. Utvalget som skal jobbe med å heve fotterapiutdannelsen til høgskole/universitetsnivå har hatt to møter høsten Det har da vært jobbet med å definere utvalgets mandat, kartlegge arbeidsomfanget og utarbeide disposisjon for studieplanen Bachelor i Fotterapi. Arbeidet fortsetter i I løpet av høsten begynte vi arbeidet med å finne daglig leder til vårt sekretariat. For å få et best mulig resultat, valgte vi å benytte firmaet rekrutteringsbyrået Temp-Team til å bistå oss i arbeidet. Vi hadde intervjurunder i november, og bestemte oss for å ansette Sissel Rakvåg. Hun er utdannet ved BI med Bachelor of Management og spesialisering innen HR/personal og allsidig yrkeserfaring. NFF har i mange år søkt etter løsninger for å forbedre arbeidsforholdene ved fotterapeutklinikker i private og kommunale institusjoner for eldre. I 2008 vedtok sentralstyret å sette av midler til å få utredet minstestandarder for lokaler og utstyr i fotterapeutklinikker. Arbeidet utføres av det eksterne konsulentbyrået HMS kompetanse, og blir ferdigstilt våren Høsten 2008 sendte NFF ut en spørreundersøkelse til alle medlemmer for å kartlegge fotterapeutbransjen sin tilstand i Norge. Spørsmålene dekket blant annet arbeidsform, arbeidsmengde, klinikkstørrelse og hvilke terapiformer som tilbys. Responsen på undersøkelsen var bra. Resultatene fra undersøkelsen blir presentert i Det hender sentralstyret får inn saker der det for eksempel kan være konflikt mellom to fotterapeuter der begge er medlem av NFF. I en slik situasjon er vanskelig for sentralstyret å være behjelpelig med å løse konflikten. Høsten 2008 opprettet vi av den grunn et yrkesetisk utvalg som består av tre medlemmer, deres rolle er å fungere som meglere i vanskelige saker mellom medlemmer og være rådgivere for sentralstyret. I løpet av høsten fikk vi også utviklet våre nettsider Vi har nå fått lukkede sider for våre medlemmer med nyttig informasjon som vi kun ønsker at våre medlemmer skal ha nytte av, noe flere har etterspurt. Vi har også opprettet et diskusjonsforum for våre medlemmer. Sentralstyret har som mål at medlemmer skal bruke og delta på siden og forumet. Lærergruppen har hatt to møter i Nina Johansen har representert sentralstyret. Et nytt nettbasert studietilbud som dukket opp høsten 2008 bød på store utfordringer for NFF, da Aftenskolen i Trondheim startet fotterapeut utdanning uten undervisning i praktiske ferdigheter. Etter nærmere undersøkelser fant NFF det umulig å akseptere denne utdanningen som fullverdig. Vi tok kontakt med skolen, der vi blant annet informerte om at elevene ikke ville få mulighet til å bli medlem i NFF etter endt utdannelse. Våre reaksjoner resulterte i at Aftenskolen la ned tilbudet med umiddelbar virkning. NFF oppfatter utdanningstilbud av lav kvalitet som en stor trussel mot yrket, og vil i 2009 samarbeide med lærergruppen for å finne løsninger. Vennlig hilsen Mona Boysen Forbundsleder NFF Representantskap 2009 Side 6 av 24

7 Representantskap 2009 Side 7 av 24

8 Nøkkelpersoner NFF sentralstyre 2008 Forbundsleder: Mona Boysen Oslo/Akershus Nestleder: Tone Zakariassen Nordland Anita K. Solberg Vestfold (fra 1. mai) Styremedlemmer: Renate Hansen Rogaland (frem til 1. mai) Nina Johansen Finnmark Tone Zakariassen Nordland (fra 1. mai) Torill Røyland Rogaland (fra 1. mai) Varamedlemmer: Anita Solberg Vestfold (frem til 1. mai) Trude Grennes Vestfold (fra 1. mai) Ingjerd Sørmo Trøndelag (fra 1. mai) Laila Marie Hansen Hedmark Fotterapeuten redaktør: Org.kons. Ann Beate Grasdalen Valgkomite: Anette Triber Oslo/Akershus Lise B. Smestad Oslo/Akershus Gørild S. Furunes Rogaland Kurskomite: Marta Småbrekke Hordaland Ann Jorunn Sagli Møre og Romsdal Hege Kristin Høyem Trøndelag Kontrollutvalg Karin Britt Unsgaard Trøndelag Ranveig Tvedt Breivik Møre og Romsdal Arbeidsutvalg IFID Siri Petersen Nordland Eva Røssing Trøndelag Edith Overskaug Trøndelag Representantskap 2009 Side 8 av 24

9 DELTA: Representantskap, nettverkssamlinger og yrkesorganisasjonssamlinger Representanter: Anita Solberg/Renate Hansen FIP Delegat: Mona Boysen Nasjonalt Diabetesforum Representant: Eva Steen Johansen Medisinsk Fagråd Representant: Karin Boysen Nøkkeltall 2008 Medlemmer Medlemsstatus : 832 Innmeldinger: 174 Utmeldinger: 137 Tallene representerer opprydning i Delta sitt medlemsregister og fører til at tallene ikke følger virkeligheten, og elevmedlemmer er inkl. i denne statistikken. Sentralstyret Antall Sentralstyremøter avholdt: 4 DELTA Antall ledersamlinger avholdt: 3 Antall ordinære representantskapsmøter: 1 Sekretariatet Kirsten Anker har vært sekretær på heltid og vært tilgjengelig daglig. Ann Beate Grasdalen har vært tilknyttet som Organisasjonskonsulent. Lystad Regnskap har hatt ansvaret for regnskapsføring og rådgivning. Revisjon er gjennomført av Helge Nordvik. Fotterapeuten Fire utgivelser av fagtidsskriftet. Opplaget har økt til Aktiviteter Representantskapsmøte Møtet ble avholdt 26. april og det var 21 delegater til stede. Kontrollkomité, revisor og representant fra Delta overvar møtet. Representantskap 2009 Side 9 av 24

10 Workshop 27. april ble det avholdt et seminar for alle NFF sine delegater med fysioterapeut og foredragsholder Ove Sletta. Temaet for samlingen var blant annet, selvrespekt, yrkesstolthet og kundeservice. Fagkongress Fagkongressen ble arrangert september i Tønsberg. Arrangementet var vellykket både faglig og sosialt, med god deltagelse fra medlemmer og utstillere. Ca. 150 fotterapeuter og elever deltok på kongressen, og 16 utstillere var representert. Komiker Christer Torjussen satte en god spiss på arrangementet og foredragene av Andreas Dietze, Anita Jernberger, Hege Erichsen Godheim og Kjersti Langli-Jørgensen ble godt mottatt. Generalforsamling i FIP Generalforsamling i FIP ble arrangert med Italia som vertsland i mai. Møtet ble avholdt i Roma. To representanter fra Norge deltok; forbundsleder Mona Boysen og nestleder Anita Solberg. Det har kommet til nye medlemsland i FIP i løpet av det siste året, bl.a. Hellas, New Zealand, Portugal og Spania. Rekruttering Dette året ble rekrutteringsarbeidet ikke så bra som forventet grunnet tidspress, men vi fikk besøkt noen skoler og fikk god kontakt med elevene, samt at alle nyutdannede fotterapeuter fikk tilsendt informasjon. Verdens fothelsemåned Temaet for kampanjen i mai var ulike fotproblemer relatert til aktivitet, under slagordet Aktive føtter trenger mer enn gode sko. Målet med kampanjen var informasjon om egenpleie, behandling og fotproblemer ved aktivitet. Det ble utarbeidet brosjyre, plakater, pressemelding og en PP-foredragsmal til kampanjen som medlemmene fikk tilsendt. Sak 3 Regnskap 2008 & Sak 6 Budsjett 2009 NORSKE FOTTERAPEUTERS FORBUND INNTEKTER Salg ansvarsforsikring Note pr RESULTAT REGNSKAP 2007 REGNSKAP 2008 BUDSJETT 2008 BUDSJETT 2009 Annonser Fotterapeuten Profilprodukter Provisjon innt. Health Workers Abonnement Kontingent Salg av webplass Refusjon og tilskudd KFO Inntekt kurs Inntekt kongresser Sponsorinntekter Standleie Salg av forsikringer Representantskap 2009 Side 10 av 24

11 Inntekter lokallag IFID Salg av info.materiell SUM INNTEKTER DRIFTSUTGIFTER Ref. av kont.kretsene Lønn og sosiale utgifter Innleid hjelp Godtgjørelse sentralstyre (og t.v) Utgifter lokale Utgifter Fotterapeuten Revisjon og regnskap Org.konsulent Datakostnader Kontorhold Kostnader kretser Kurs og konferanser Telefon og porto Fagkongress Bilg.gj og reiseutgifter Rekruttering Kontingenter og gaver Forsikring Avsvarsforsikring Tilskudd kretsstyrer Bank og kortgebyr Andre kostnader Tapskonto Tap på fordringer Komp.forb.led.avgang Til styrets disposisjon SUM DRIFTSUTGIFTER DRIFTSRESULTAT FINANSPOSTER Renteinntekter Rentekostnader Kapitalkostnader 16 SUM FINANSPOSTER ÅRETS RESULTAT Lystad Regnskap AS Oslo korr Representantskap 2009 Side 11 av 24

12 NORSKE FOTTERAPEUTERS FORBUND 2009 NOTER side1 NOTE 1 VARELAGER Uendret siden Stippulert beholdning brosjyrer etc Regnskap 2008 Budsjett KASSE Kasse NFF 0,00 Kasse lokalavdelinger 6030,30 SUM KASSE 6030, BANKKONTI Postgiro 6931,19 Bankkonto NFF ,46 Bankkonto IFID 41009,00 Skattetrekk Bankkonto lokallag ,33 SUM BANKKONTO , Kontingent Medlemskontingent NFF ,46 Kontingent lærergruppen -6300,00 Elevmedlemskap -7125, , Inntekt kongresser Inntekt kongresser , , Lønn og sosiale utgifter Lønn daglig leder , Lønn sekretær Lønn forbundsleder 91248, Refusjon sykepenger ,00 Feriepengeavsetninger 53317, Arbeidsgiveravgift 65016, Andre sosiale utgifter /opplæring 2206,00 0 Pensjonskostnad KLP 43302, SUM LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , Innleid hjelp Lønn NFED 0,00 0 Leid kontorhjelp 13125, SUM INNLEID HJELP 13125, Godtgjørelse og tapt arb.fortj.styret Telefon forbundsleder Godtgjørelse styre og kretser 40000, Tapt arbeidsfortjeneste styret , Tapt arbeidsfortjeneste andre , SUM GODTGJ.og TAPT.ARB.FORTJ , Utgifter lokale Leie lokale 26334, Lys og varme 1489, Renhold 4415, Representantskap 2009 Side 12 av 24

13 Andre kostnader lokale 16159, Sum lokale 48397, Utgifter Fotterapeuten Kostnader Fotterapeuten Trykk og layout 74850, Intervju/honorar 60710, Utsendelse 19679, Redaktør 59850, Annonsekonsulent 11830, Andre kostnader Fotterapeuten 1349,00 Sum Fotterapeuten , Kontorhold, brosjyrer og slagord Kopiering/leie av maskin 5230, Inventar 3575, Kontorrekvisita 29934, Trykksaker (ny brosjyre) 35015,35 Reklame og "slagord" 9560,00 Drift av internettsider 18066,00 Sum kontorhold , Kurs og konferanser Kurs,seminar i NFFs regi 75453, FIP AGM og IFID 40092, Kurs tillitsvalgte 17500,00 Kurs,seminar i andres regi 13200,00 Sum Kurs , Bilgodtgj. og reiser Bilgodtgjørelse 11543, Representantskap , Reise/møtekostnader sentralstyret 95557, Reisekostnader delegater 35157, Utdanningsutvalget 31913,00 0 Andre reiser og møter 39754, Sum reiseutgifter , Kontingenter og gaver Kontingent FIP 31770, Kontingent NDF 0, Gaver 7701, Kontingent KFO , Sum kontingent , Kompensasjon ved forbundsleders avgang Styrevedtak på at det skal settes av hvert år Nytt i budsjett 2008 er også til styrets disposisjon Lystad Regnskap AS Oslo korr Representantskap 2009 Side 13 av 24

14 NORSKE FOTTERAPEUTERS FORBUND 2008 BALANSE Periode EIENDELER Note REGNSKAP 2008 REGNSKAP 2007 Anleggsmidler Inventar 0 0 Reiseforskudd 0 0 Sum Anleggsmidler 0 0 Omløpsmidler Varelager Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Kasse Bankkonti Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Opptjent egenkapital Egenkapital NFF Egenkapital lokallag Periodens resultat 0 Sum opptjent egenkapital Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Differanse kretser 0 0 Kretsrefusjon nedlagte kretser 0 0 Ansvarsforsikring Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Lystad Regnskap AS Oslo korr Marianne Engh og Solveig Lystad REGNSKAP IFID 2008 INNTEKTER Kontingent IFID SUM INNTEKTER UTGIFTER Kurskostnader IFID Reiser/møter IFID SUM UTGIFTER DRIFTSRESULTAT 5062 Renteinntekter bank 8 ÅRSRESULTAT 5070 Lystad Regnskap AS Oslo korr Representantskap 2009 Side 14 av 24

15 REGNSKAP LÆRERGRUPPEN 2008 INNTEKTER 2008 Kontingent 6300 SUM INNTEKTER 6300 UTGIFTER Kurskostnader 0 Reiser/møter 0 SUM UTGIFTER 0 DRIFTSRESULTAT 6300 Renteinntekter bank 0 ÅRSRESULTAT 6300 Lystad Regnskap AS Oslo korr KRETSREGNSKAP NFF 2008 BANK KONTO IB BANK KONTO UB KASSE IB KASSE UB INNTEKTER UTGIFTER RESULTAT Vestfold 7346, ,75 304,1 304,1 6006, ,54 Buskerud 37233, , , ,97 Trøndelag 43854, , , , , ,93 Oppland ,7 1986, ,13 Hordaland 11917, , , ,69 Oslo & Akershus 80600, , , ,66 Nordland 20184, , , , Aust og Vest-Agder 21066, , , , ,8 3398,9 Hedmark 11937, , ,6 5193,4 Møre og Romsdal 19269, , , , ,26 Østfold 10356, ,56 986,3 682, , ,27 190,95 Sogn og Fjordane Rogaland 37000, , , , ,5 Troms 0 Finmark 0 SUM KRETSER , , ,9 6030, , , ,55 Korr og Løken Lystad Regnskap AS Representantskap 2009 Side 15 av 24

16 Til Representantskapet i Norske Fotterapeuters Forbund REVISJONSBERETNING REGNSKAP MED KRETSENE FOR 2008 Regnskapet for regnskapsåret 2008 med kretsene er nå revidert og fremkommer med et underskudd på kr Underskuddet dekkes av tidligere oppsparte midler, men gjør at NFF sentralt må bygge opp igjen egenkapital for å ha en forsvarlig driftsøkonomi. NFF må arbeide videre for å finne løsning på regnskapsføringen i kretsene. De kretser som ønsker å gå over til kontantkasse med et fast kronebeløp, slipper regnskapsføring og oversender bilagene til sentralt hold for refusjon av beløp. I tillegg må det arbeides frem en løsning som forhindrer den kapitaloppbygging i kretsene som skjer i dag. Dette er en oppbygging av død kapital (nær ) som ikke kommer medlemmene til gode gjennom aktivitet. Jeg har revidert regnskapet og fått opplyst at det er grunnlag for fortsatt drift. Jeg har foretatt revisjon i samsvar med lover og regler. Revisjonen omfatter kontroll av utvalgte bilag med underliggende informasjon som gir betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Jeg mener at min revisjon gir et forsvarlig grunnlag for min uttalelse som: årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir uttrykk for NFFs økonomiske stilling pr. 31. desember 2008 og for resultatet i regnskapsåret i overensstemmelse med god regnskapsskikk. Sandsli 17. april 2009 Helge Nordvik valgt revisor Representantskap 2009 Side 16 av 24

17 Sak 4 Saker fra Sentralstyret Sak 4.1 Fordeling av kursoverskudd Arrangørkretsen får halvparten av eventuelt overskudd fra kurset, etter at variable og faste kostnader er trukket fra. De faste kostnadene er hovedsakelig sekretariatets administrasjon og kurskomiteens arbeid, og beregnes årlig. De variable kostnadene er hovedsakelig forelesers honorar og reiseutgifter, lokalleie, servering og kursmateriell. Kostnader forbundet med kurs som går i tap trekkes fra det totale kretsoverskuddet, og belastes ikke den enkelte krets. Kursgodtgjørelsen for hver enkelt krets beregnes årlig på starten av nyåret. Sak 5 Innkomne forslag Det er ingen innkomne forslag fra kretsene. Sak 7 Valg Valg av forbundsleder, to styremedlemmer og et varamedlem til Sentralstyret, og et medlem til kurskomiteen, hvorav alle funksjoner innehar 2 års varighet. Representantskap 2009 Side 17 av 24

18 Vedlegg 1 Vedtekter NFF 1 Navn Norske Fotterapeuters Forbund - NFF 2 Formål NFF er en partipolitisk uavhengig, faglig yrkesorganisasjon innen DELTA, hvis formål er å arbeide for medlemmenes faglige, økonomiske og sosiale interesser. 3 Medlemmer Søknad om medlemskap skal skje skriftlig på godkjent skjema. Som medlemmer kan opptas: 1. Alle fotterapeuter med autorisasjon/offentlig godkjenning. Kopi av autorisasjons- /offentlig godkjenningsdokument må vedlegges søknaden. 2. Elever og privatister. Vedlagt bekreftelse fra studieplass. Alle medlemmer blir tilsluttet nærmeste kretslag, hvis ikke annet er ønskelig. 4 Organisasjon NFFs organisasjon består av følgende: 1 Representantskapsmøte/ Landsmøte 2 Sentralstyre 3 Kretslag Representantskapsmøte/Landsmøte er organisasjonens høyeste myndighet. Sentralstyret er organisasjonens høyeste myndighet mellom Representantskapsmøte/Landsmøte. 5 Medlemmenes rettigheter og plikter Det enkelte medlem har rettigheter i henhold til disse vedtekter, og er forpliktet til å handle i samsvar med lovlig fattede vedtak og retningslinjer, som er trukket opp av forbundets høyeste myndighet. 5.1 Medlemmene skal kunne kreve hjelp vedrørende økonomi og i faglige og sosiale spørsmål. 5.2 Medlemmene skal holde seg oppdatert i faget, i henhold til Helsepersonelloven. 6 Kontingent Medlemskontingenten dekker kontingent til forbundet sentralt, kretslag, DELTA og FIP. Medlemskontingenten fastsettes av Representantskapsmøte og indeksreguleres årlig. Medlemskontingenten forfaller til betaling to ganger pr. år. Representantskap 2009 Side 18 av 24

19 6.1 A-medlemskap Fullt betalende medlemmer. 6.3 K-kommunalt ansatt Kommunalt ansatte i 100 % stilling betaler kontingent til DELTA etter gjeldende satser regulert i forhold til lønn. Kommunalt ansatt i 75 % stilling betaler 1/4 årskontingent til NFF og til DELTA etter gjeldende satser regulert i forhold til lønn. Kommunalt ansatt i 50 % stilling betaler ½ årskontingent til NFF og til DELTA etter gjeldende satser regulert i forhold til lønn. Kommunalt ansatt i 25 % stilling betaler ¾ årskontingent til NFF og til DELTA etter gjeldende satser regulert i forhold til lønn. Kommunalt ansatt under 25 % betaler hel årskontingent til NFF. 6.4 Passive medlemmer Passive medlemmer er medlemmer som er midlertidig ute av yrket. Søknad om passivt medlemskap må være skriftlig med dokumentasjon, og kan innvilges av Sentralstyret for et år om gangen. Medlemmer må selv melde fra, skriftlig med dokumentasjon, når de blir pensjonister eller 100 % uførepensjonister. 6.5 Pensjonistmedlemskap Pensjonister og 100 % uførepensjonister betaler abonnementskostnadene kr for å være medlem. 7 Utmeldelse og utelukkelse 7.1 Utmeldelse Det enkelte medlem må selv foreta skriftlig utmelding til sekretariatet. Utmeldelsen må være sekretariatet i hende før utgangen av den første måneden i et nytt kontingenthalvår. 7.2 Utelukkelse Sentralstyret kan utelukke enkeltmedlemmer som ikke overholder NFFs vedtekter, eller på annen måte skader eller setter NFF i dårlig ry. Medlemmet kan anke saken inn for første Representantskapsmøte/Landsmøte etter at melding om utelukkelse er postlagt som rekommandert sending til oppgitte adresse. 8 Representantskap Representantskapet er organisasjonens høyeste myndighet. Det treffer avgjørelser i alle organisasjonsmessige saker, og består av leder/kontaktperson i kretsene og Sentralstyret. IFID og Lærergruppen har møterett med forslag og talerett. Representant fra DELTA har møte, tale og forslagsrett på NFFs Representantskap Representantskapet avholdes hvert år innen 1. mai. Kunngjøring om tid og sted fastsettes av Sentralstyret som gir kretslagene melding om berammelse med 3 måneders varsel. Innkalling med saksliste og dokumenter som skal behandles på møtet skal være medlemmene i hende 1 måned før møtet avholdes. Saker som kretslag ønsker behandles på møtet, må være sekretariatet i hende 9 uker Representantskap 2009 Side 19 av 24

20 før møtet. Protokoll sendes til medlemmene og DELTA senest 1 måned etter møtet. Angående vedtektsendringer, se Dagsorden Dagsorden på det årlige Representantskapsmøtet/Landsmøtet skal være: 1 Konstituering 2 Sentralstyrets beretning for perioden 3 Revidert regnskap pr med revisorrapport 4 Innkomne forslag 5 Hovedsatsingsområdene for kommende periode. 6 Prinsipp program for kommende tre års periode 7 Budsjett for kommende år 8 Valg. Det velges Forbundsleder og nestleder annethvert år. Et styremedlem et år og to styremedlemmer påfølgende år. Det samme gjelder varamedlemmer. Eksempel: Første år er 2006, da velges følgende: Nestleder, 2 styremedlemmer og 1 vara. År 2006 velges følgende: Forbundsleder, 1 styremedlem og 2 varamedlemmer. Valgkomiteen består av 2 medlemmer og ett varamedlem. Hvert medlem sitter to år. Den lengst sittende er leder og kontaktperson til Sentralstyret. Rullerende valg Kurskomiteen består av 3 medlemmer som hver velges for to år. Komiteen bestemmer selv hvem som er leder og kontaktperson til Sentralstyret. Rullerende valg. Det skal kun behandles de på sakslisten oppførte saker, både ved ordinære og ekstraordinært møte. Punkt 1 i 8.1 behandles også på ekstraordinært Representantskapsmøte. 8.2 Ekstraordinært Representantskapsmøte Ekstraordinært Representantskapsmøte kan innkalles av Sentralstyret med 1 måneds varsel, hvis styret finner det nødvendig. Det skal også innkalles til ekstraordinært Representantskapsmøte hvis 1/3 av Representantskapets medlemmer eller 1/3 av kretslagene, eller DELTA sitt hovedstyre finner det nødvendig. 8.3 Avstemminger Sentralstyret har ikke stemmerett angående regnskap og beretning. Alle saker som behandles på et ordinært eller ekstraordinært Representantskapsmøte avgjøres med flertall, dvs. mer enn 50 % av stemmene, når ikke annet er bestemt i NFFs vedtekter. Ved stemmelikhet er forslaget forkastet. Fullmakter kan ikke benyttes. Blanke stemmer teller ikke, og det stemmes alltid kontra. 8.4 Uravstemning Sentralstyret eller Representantskapsmøte/Landsmøte kan beslutte at viktige saker skal sendes ut til uravstemning. Uravstemningen administreres av sekretariatet. Anonyme stemmesedler. Stemmesedlene returneres senest 14 dager etter utsendelsesdato fra sekretariatet. Stemmesedlene åpnes og telles i nærvær av Forbundsleder og 2 medlemmer fra valgkomiteen. 8.5 Avhende Representantskap/Landsmøte bestemmer hvem som kan avhende eller behefte NFFs eiendeler. Representantskap 2009 Side 20 av 24

3 Medlemmer Søknad om medlemskap skal skje skriftlig. Som medlemmer kan opptas:

3 Medlemmer Søknad om medlemskap skal skje skriftlig. Som medlemmer kan opptas: 1 Navn Fotterapeutforbundet 2 Formål Fotterapeutforbundet er en partipolitisk uavhengig, faglig yrkesorganisasjon innen Delta, hvis formål er å arbeide for medlemmenes faglige, økonomiske og sosiale interesser.

Detaljer

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Fungerende forb.leder Tone F. Zakariassen

Detaljer

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 21. april 2007, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Nestleder Eva Steen Johansen Styremedlem

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 22. april 2005, Rica Hotel Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Nestleder Eva Steen Johansen Styremedlem Torill Høgseth Styremedlem

Detaljer

Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet

Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet 1 Navn Forbundets navn er: Kost- og ernæringsforbundet The Norwegian Diet and Nutrition Association 2 Formål Kost- og ernæringsforbundet er en partipolitisk uavhengig

Detaljer

PROTOKOLL. Landsmøte i NFF. Norske Fotterapeuters Forbund Representantskapsmøte 2004 Trondheim

PROTOKOLL. Landsmøte i NFF. Norske Fotterapeuters Forbund Representantskapsmøte 2004 Trondheim PROTOKOLL Landsmøte i NFF Lørdag og søndag, 24. og 25. april 2004 Rica Hell Hotell, Trondheim Sentralstyret er representert ved: Solveig Annie Magnussen Forbundsleder Lise Burud Smestad Nestleder Mona

Detaljer

DAGSORDEN. Representantskapsmøte 2006

DAGSORDEN. Representantskapsmøte 2006 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2005... 4 Nøkkelpersoner i NFF i perioden 23.04.2005 22.04.2006... 7 Nøkkeltall i 2005... 8 Diverse aktiviteter... 8 Sak

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai. 2003 Endret på representantskapet 7. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

2. Parat arbeider for å styrke medlemmenes faglige rettigheter, tillitsvalgtes rettigheter og muligheter for å utføre sine verv.

2. Parat arbeider for å styrke medlemmenes faglige rettigheter, tillitsvalgtes rettigheter og muligheter for å utføre sine verv. Parats vedtekter Vedtatt på landsmøtet 2015. 1 Navn og tilslutning til hovedorganisasjon Parat er en medlemsstyrt, partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon og er tilsluttet Yrkesorganisasjonenes

Detaljer

1.1 Deltas vedtekter Ajour 20.11.2007.doc Side 1 av 12

1.1 Deltas vedtekter Ajour 20.11.2007.doc Side 1 av 12 Vedtekter for Delta (Vedtatt av KFOs landsmøte 2000, og siste gang endret av KFOs representantskap på møte 21. 23. november 2006. Redaksjonell endring av navn på representantskapsmøtet 20.11.2007) 1.1

Detaljer

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING Side 1 av 5 Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell og etisk forsvarlig informasjon. Norsk kommunikasjonsforening er partipolitisk uavhengig.

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER Gjeldende fra og med Landsmøtet 2013. Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer 1-1 Navn Organisasjonens navn er Afasiforbundet i Norge (AFN/Afasiforbundet). Afasiforbundet

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

2.1. STAFOs formål er å ivareta og fremme medlemmenes økonomiske, faglige og sosiale interesser.

2.1. STAFOs formål er å ivareta og fremme medlemmenes økonomiske, faglige og sosiale interesser. 1 Navn og tilslutning STAFO, stiftet 17. november 1923, er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon. Forbundet er en sammenslutning av medlemsorganisasjoner og er tilsluttet Yrkesorganisasjonenes

Detaljer

1 Navn Forbundets formål Organisasjon Medlemskap Kontingent Årsmøte Valg Styret Valgkomité...

1 Navn Forbundets formål Organisasjon Medlemskap Kontingent Årsmøte Valg Styret Valgkomité... Vedtekter for Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 6 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

Vedtekter for Brystkreftforeningen

Vedtekter for Brystkreftforeningen Vedtekter for Brystkreftforeningen 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brystkreftforeningen. Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og er assosiert medlem av Kreftforeningen. Foreningens internasjonale

Detaljer

2.1. STAFOs formål er å ivareta og fremme medlemmenes økonomiske, faglige og sosiale interesser.

2.1. STAFOs formål er å ivareta og fremme medlemmenes økonomiske, faglige og sosiale interesser. 1 Navn og tilslutning STAFO, stiftet 17. november 1923, er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon. Forbundet er en sammenslutning av medlemsorganisasjoner og er tilsluttet Yrkesorganisasjonenes

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND REVIDERT siste gang 14. mars 2015 Opprinnelig vedtatt av landsmøtet i september 1927 omredigert i samsvar med vedtak i påfølgende landsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

1: Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer

1: Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER Gjeldende fra og med landsmøtet 2016. 1: Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer 1-1 Navn Organisasjonens navn er Afasiforbundet i Norge (AFN/Afasiforbundet). Afasiforbundet

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Navn, formål og adresse 1 Foreningens navn er Kommunikologforeningen, og er registrert med dette navnet i Brønnøysundregisteret i Norge. Foreningens

Detaljer

Vedtekter for Xercize

Vedtekter for Xercize Vedtekter for Xercize Vedtatt i ordinært landsmøte den 26. mars 2016 Kapittel 1: Innledende bestemmelser 1-1. Organisasjon Xercize er en frivillig og uavhengig kristen barne- og ungdomsforening som har

Detaljer

Vedtekter for Brunstad Ungdomsklubb

Vedtekter for Brunstad Ungdomsklubb Vedtekter for Brunstad Ungdomsklubb Vedtatt på ekstraordinært årsmøte for Brunstad Ungdomsklubb 29. desember 2014. Kapittel 1: Innledende bestemmelser 1-1. Organisasjon Brunstad Ungdomsklubb (BUK) er en

Detaljer

STAFO - SAMFUNNSSIKKERHET VEDTEKTER

STAFO - SAMFUNNSSIKKERHET VEDTEKTER STAFO - SAMFUNNSSIKKERHET VEDTEKTER Vedtatt av representantskapet 1.4.2014 Vedtekter for STAFO - samfunnssikkerhet Stiftet 01. april 1965 I ORGANISASJON 1 1. Navnet på foreningen er STAFO-samfunnssikkerhet

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell, pålitelig og etisk kommunikasjon. Norsk kommunikasjonsforening

Detaljer

VEDTEKTER HUMANISTFORBUNDET. HUMANISTFORBUNDET Øvre Slottsgate 6, 0157 Oslo

VEDTEKTER HUMANISTFORBUNDET. HUMANISTFORBUNDET Øvre Slottsgate 6, 0157 Oslo VEDTEKTER HUMANISTFORBUNDET HUMANISTFORBUNDET Øvre Slottsgate 6, 0157 Oslo 1 INNHOLD 1 Innhold... 1 1 Navn og Formål... 2 2 Virksomhet... 2 3 Medlemskap... 2 4 Organisasjonsstruktur... 2 4.1 Humanistforbundets

Detaljer

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1 VEDTEKTER Econa Troms og Finnmark KAPITTEL 1 ORGANER FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1.1 NAVN Lokalavdelingens navn er Econa Troms og Finnmark. Den er tilsluttet Econa som lokalavdelingen for

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK LEKTORLAG

VEDTEKTER FOR NORSK LEKTORLAG 1 Navn og formål VEDTEKTER FOR NORSK LEKTORLAG Navnet på foreningen er Norsk Lektorlag, som forkortes NLL. Norsk Lektorlag skal arbeide for: å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår å ivareta medlemmenes

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

Norges Myalgisk Encefalopati Forening VEDTEKTER. Å arbeide for å bedre situasjonen for alle som har ME gjennom:

Norges Myalgisk Encefalopati Forening VEDTEKTER. Å arbeide for å bedre situasjonen for alle som har ME gjennom: Norges Myalgisk Encefalopati Forening VEDTEKTER 1 NAVN Organisasjonens navn er Norges Myalgisk Encefalopati Forening, forkortet til Norges MEforening / NMEF. 2 FORMÅL Å arbeide for å bedre situasjonen

Detaljer

VEDTEKTER FOR NFFs FAGGRUPPE FOR NEVROLOGI, ORTOPEDI OG REVMATOLOGI (NOR) Sist endret av faggruppens styre 2.mars 2016

VEDTEKTER FOR NFFs FAGGRUPPE FOR NEVROLOGI, ORTOPEDI OG REVMATOLOGI (NOR) Sist endret av faggruppens styre 2.mars 2016 VEDTEKTER FOR NFFs FAGGRUPPE FOR NEVROLOGI, ORTOPEDI OG REVMATOLOGI (NOR) Sist endret av faggruppens styre 2.mars 2016 1 Formål Faggruppe NOR skal bidra til å oppfylle NFFs formål i samsvar med forbundets

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge 1 NAVN OG FORMÅL Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 Forslag til Landsmøte 5. mai 2017 Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon,

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter

Europabevegelsens vedtekter Europabevegelsens vedtekter 2015-2017 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og likeverd,

Detaljer

VEDTEKTER Vedtatt april 2009

VEDTEKTER Vedtatt april 2009 VEDTEKTER Vedtatt april 2009 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun godkjent

Detaljer

Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014

Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014 Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014 1. ORGANISASJON Bryne Musikkorps ble stiftet 5. september 1934 av Jørgen Tjøtta under navnet Bryne Hornmusikk. Iflg. vedtak 6. desember 1948 ble navnet

Detaljer

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps Vedtekter for Hedalen Musikkorps 16.3.2007 Innhold 1 Organisasjon. 2 Formål. 3 Medlemskap. 4 Årsmøtet. 5 Styret. 6 Medlemsmøter. 7 Komiteer. 8 Uenighet/tvister. 9 Utmelding av Norges Musikkorps Forbund.

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 3 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap og kontingent... 3 4 Kontingent... 3 KAPITTEL 2 LANDSMØTE...

Detaljer

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO NORGES TAXIFORBUND Avdeling Oslo VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO Vedtatt på stiftelsesmøte 15.desember 2008. Endret på Årsmøte 12. Mai 2009. Endret på Årsmøtet 2. mai 2011. Endret på årsmøte

Detaljer

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen.

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen. Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 2 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 4 Kontingent... 2 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 2 5 Generelt... 2 6 Sammensetning og delegater... 2

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013 Europabevegelsens vedtekter Vedtatt 8. juni 2013 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og

Detaljer

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S 1 Selskapets firma skal være: Vest-Norges Brusselkontor AS 2 Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bergen 3 Selskapets formål er å fremme Foreningen Vest-Norges

Detaljer

Vedtekter for Landslaget for nordlandshest/lyngshest

Vedtekter for Landslaget for nordlandshest/lyngshest Vedtekter for Landslaget for nordlandshest/lyngshest Vedtatt på årsmøtet 13. september 2003 Ajourført på årsmøtet 2. april 2005 (besto i korreksjon av skrivefeil) Revidert på landsmøtet 29. mars 2008 (

Detaljer

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Vedtekter for Ensliges Landsforbund Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Ensliges Landsforbund: side 2 9 Ensliges Landsforbunds lokalavdelinger: side 10-15) VEDTEKTER FOR ENSLIGES LANDSFORBUND Ensliges

Detaljer

Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011.

Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011. Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011. 1. Navn Klubbens navn er: Vardeneset Ballklubb, forkortet VBK. Klubben er stiftet 22. november 1990.

Detaljer

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION)

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) LOV FOR NORGES RUGBYFORBUND Stiftet 15. februar 1982 Side 1 av 6 Versjon ajourført etter årsmøtet 27. februar 2011 1 Overordnet mål Norges Rugbyforbunds

Detaljer

Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP)

Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Vedtekter Vedtatt på generalforsamling 07.11.2013 1 FORENINGENS NAVN Foreningens navn er Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Internasjonalt benevnes foreningen

Detaljer

Vedtekter for Halsa Næringsforening

Vedtekter for Halsa Næringsforening Vedtekter for Halsa Næringsforening av 11.05.2016 1 Navn Foreningens navn er HALSA NÆRINGSFORENING 2 Formål Halsa Næringsforening skal bidra til å skape engasjement og ivre for næringsutvikling i Halsa

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.1990 2 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.90, med senere endringer av.. Godkjent av Idrettsstyret den 1. Formål Laget er selveiende

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer

VEDTEKTER FOR UNG KREFT

VEDTEKTER FOR UNG KREFT VEDTEKTER FOR UNG KREFT Organisasjonen ble stiftet i 1983. Vedtektene ble sist revidert på sitt 30. ordinære Landsmøte i 2016 1. FORENINGENS NAVN ER sine fylkesgrupper skal hete (fylke/region) 2. FORMÅL

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

Vedtekter for Aktivitetsklubben

Vedtekter for Aktivitetsklubben Vedtekter for Aktivitetsklubben Vedtatt av landsmøtet for Aktivitetsklubben 15. februar 2016. Kapittel 1: Innledende bestemmelser 1-1. Organisasjon Aktivitetsklubben (AK) er en frivillig og uavhengig forening

Detaljer

Foreningen er medlem av Eurordis (European Organisation for Rare Diseases) og Sällsynta Diagnoser, Sverige.

Foreningen er medlem av Eurordis (European Organisation for Rare Diseases) og Sällsynta Diagnoser, Sverige. VEDTEKTER for Nordic hypopara Organisation (vedtatt på Generalforsamlingen 20. juli 2006, 2. juli 2008, 31. mai 2012 og 12.mai 2016.) Organisasjonsnr: 988 978 787 1 Sted Foreningen har sitt sete på Vettre.

Detaljer

VEDTEKTER FOR DIABETESFORBUNDET

VEDTEKTER FOR DIABETESFORBUNDET VEDTEKTER FOR DIABETESFORBUNDET Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 9. 11. oktober 2015 2 INNHOLD KAPITTEL 01 KAPITTEL 02 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP 01 Navn 4 02 Formål 4 03 Medlemskap

Detaljer

Stiftelsens navn er "Stiftelsen Norsk Luftambulanse" (SNLA). Stiftelsens forretningskontor er i Frogn.

Stiftelsens navn er Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA). Stiftelsens forretningskontor er i Frogn. VEDTEKTER AV 27. AUGUST 1997 FOR STIFTELSEN NORSK LUFTAMBULANSE (med endringer av 11.09.98, 02.10.00, 26.09.01, 12.09.02, 23.09.03, 21.09.04 og 20.09.07) Disse vedtekter erstatter alle tidligere vedtekter

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG r i I fl I LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Endring vedtatt av årsmøte 11. mars 2012 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 1 GJELDENDE LOVER FOR FROL IDRETTSLAG Vedtatt den 03.12.90, med senere

Detaljer

Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps

Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps Vedtekter for Asker og Bærum ungdomskorps - stiftet 10.oktober 2006. 1 Formål Musikkorpset Asker og Bærum ungdomskorps, ABUK, skal være et tilbud til unge musikanter

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbund SØR-TRØNDELAG

VEDTEKTER Norges Korforbund SØR-TRØNDELAG VEDTEKTER Norges Korforbund SØR-TRØNDELAG Vedtatt 26.01.2018 1 ORGANISASJON NORGES KORFORBUND SØR-TRØNDELAG, er et distriktsledd av Norges Korforbund, som er en partipolitisk og religiøs nøytral organisasjon.

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

VEDTEKTER FOR MTL 1 Formål 2 Tilslutning 3 Medlemskap 4 Årsmøtet

VEDTEKTER FOR MTL 1 Formål 2 Tilslutning 3 Medlemskap 4 Årsmøtet VEDTEKTER FOR MTL 1 Formål Å organisere tilsatte ved meteorologiske etat til samarbeid for å fremme deres økonomiske, faglige og sosiale interesser ved å: A) arbeide for opprettelse av overenskomster mellom

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRANDBU SKOLEKORPS

VEDTEKTER FOR BRANDBU SKOLEKORPS VEDTEKTER FOR BRANDBU SKOLEKORPS 1 ORGANISASJON Brandbu Skolekorps, stiftet i 1948 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) gjennom regionen Hedmark / Oppland. 1.1 ORGANISERING AV KORPSET a) Korpset

Detaljer

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO TAXI

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO TAXI NORGES TAXIFORBUND Avdeling Oslo Taxi VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO TAXI Vedtatt på Årsmøte 9. januar 2006. Endret på Årsmøte 22. april 2006. Endret på Årsmøte 19. April 2008. Endret på Ekstraordinært

Detaljer

Vedtekter for Mosterøy skolekorps

Vedtekter for Mosterøy skolekorps Vedtekter for Mosterøy skolekorps Vedtektene er basert på NMFs mønstervedtekter for musikkorps og ble revidert og framlagt på årsmøtet i februar 2012. 1 ORGANISASJON Mosterøy skolekorps ble stiftet 09.

Detaljer

Vedtekter for Nordlandshest/Lyngshest Østlandet, tilsluttet Landslaget for Nordlandshest/Lyngshest

Vedtekter for Nordlandshest/Lyngshest Østlandet, tilsluttet Landslaget for Nordlandshest/Lyngshest Vedtekter for Nordlandshest/Lyngshest Østlandet, tilsluttet Landslaget for Nordlandshest/Lyngshest Vedtatt på årsmøtet 11.februar 2006 1. Formål Landslaget for Nordlandshest/Lyngshest er en ideell organisasjon

Detaljer

VEDTEKTER LANDSFORENINGEN FOR BARNEVERNSBARN

VEDTEKTER LANDSFORENINGEN FOR BARNEVERNSBARN VEDTEKTER LANDSFORENINGEN FOR BARNEVERNSBARN Kapittel 1 Formål 1.1 Navn Organisasjonens navn er Landsforeningen for barnevernsbarn og forkortes LFB. Det engelske navnet er Norwegian organization for children

Detaljer

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps Håland og Dysjaland skulekorps stiftet 27. april 1981 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Rogaland 1. ORGANISERING AV MUSIKKORPSET 1.1.Musikkorpset har følgende aldersbestemmelser:

Detaljer

VEDTEKTER for Forsvarets seniorforbund, avdeling Vesterålen (FSFVAL) ORG.Nr.:

VEDTEKTER for Forsvarets seniorforbund, avdeling Vesterålen (FSFVAL) ORG.Nr.: Forsvarets seniorforbund, Avdeling Vesterålen VEDTEKTER for Forsvarets seniorforbund, avdeling Vesterålen (FSFVAL) ORG.Nr.: 998 323 479 Forsvarets Pensjonistforening Vesterålen ble stiftet 12. januar 2011

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

Vedtekter for Bønes skolekorps

Vedtekter for Bønes skolekorps Vedtekter for Bønes skolekorps 1 ORGANISASJON Bønes Skolekorps stiftet i 1964 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Hordaland krets. Organisering av musikkorpset Musikkorpset

Detaljer

Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet

Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet 11.04.16 1 NAVN Foreningens navn er Norges Bygg- og Eiendomsforening (NBEF) 2 FORMÅL Foreningens formål er å Samle byggherrer,

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger

Detaljer

FORTIDSMINNEFORENINGENS LOVER.

FORTIDSMINNEFORENINGENS LOVER. FORTIDSMINNEFORENINGENS LOVER. Vedtatt av Representantskapsmøtet 2016 (revidert pr. 4. juni 2016) Forrige revisjoner foretatt: Lovendringer vedtatt av representantskapsmøtet 4. juni 2016 Lovendringer vedtatt

Detaljer

VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG

VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG Vedtatt på årsmøtet 12. desember 2003 Tillegg, siste avsnitt 3 vedtatt på årsmøtet 12. januar 2007 Revisjon av vedtekter vedtatt på ekstraordinært årsmøte

Detaljer

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL Revidert og vedtatt på Representantskapsmøte 02.12.05, 23.11.07. 27.11.09, 24.11.11 og 27.11.14 I Formål 1. FOKUS skal være kvinneorganisasjonenes

Detaljer

VEDTEKTER FOR FINNMARK KORFORBUND

VEDTEKTER FOR FINNMARK KORFORBUND VEDTEKTER FOR FINNMARK KORFORBUND HVORI OPPTATT: FINNMARK SANGERFORBUND, STIFTET 1916 FINNMARK DAMEKORFORBUND FINNMARK SANGERLAG, STIFTET 1952 1 ORGANISASJON Finnmark Korforbund er en selvstendig fylkesomfattende

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2006. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2007 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2006. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2007 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2006... 4 Nøkkelpersoner i NFF i perioden 23.04.2006 22.04.2006... 6 Nøkkeltall i 2006... 7 Diverse aktiviteter... 7 Sak

Detaljer

VEDTEKTER FOR MA-UNGDOM

VEDTEKTER FOR MA-UNGDOM VEDTEKTER FOR MA-UNGDOM For perioden 2016 2018 Kapittel 1 FORBUNDSSTYRET 1-1 INNLEDNING MA- rusfri trafikk og livsstil, heretter kalt MA, har overlatt sitt ungdomsarbeid til MA-Ungdom 1-2 FORMÅL MA-Ungdom

Detaljer

FORSLAG TIL ENDRING AV VEDTEKTER FOR NORSK FORENING FOR OSTEOGENESIS IMPERFECTA

FORSLAG TIL ENDRING AV VEDTEKTER FOR NORSK FORENING FOR OSTEOGENESIS IMPERFECTA FORSLAG TIL ENDRING AV VEDTEKTER FOR NORSK FORENING FOR OSTEOGENESIS IMPERFECTA Gjeldende vedtekter vedtatt på NFOIs årsmøte på Frambu 15. juni 1985. Sist endret 1. mai 2014 Foreslåtte endringer er merket

Detaljer

Misjonsforbundet UNGs Lover

Misjonsforbundet UNGs Lover Misjonsforbundet UNGs Lover (Vedtatt på Misjonsforbundet UNGs Landsmøte i Oslo 27.-28. november 2009, med endringer etter LM 2011) 1 ORGANISASJONEN 1.1 Organisasjonens navn er Misjonsforbundet UNG. 1.2

Detaljer

VEDTEKTER for Vestlandet krets av NORSK POST- OG KOMMUNIKASJONSFORBUND 1 KRETSENS NAMN

VEDTEKTER for Vestlandet krets av NORSK POST- OG KOMMUNIKASJONSFORBUND 1 KRETSENS NAMN VEDTEKTER for Vestlandet krets av NORSK POST- OG KOMMUNIKASJONSFORBUND 1 KRETSENS NAMN Kretsens navn er Vestlandet krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund 2 KRETSENS VIRKEOMRÅDE Vestlandet krets

Detaljer

Vedtekter for norske kunsthåndverkere

Vedtekter for norske kunsthåndverkere Vedtekter for norske kunsthåndverkere Vedtekter for Norske Kunsthåndverkere: 1. Navn og formål Norske Kunsthåndverkere (NK) er en organisasjon for profesjonelle kunsthåndverkere i Norge. NK er partipolitisk

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS

BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS LOV FOR BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS Vedtatt på av kretsstyret etter fullmakt fra kretstinget 21. November 2012 1 Basis-lovnorm for særkretser Lov for Buskerud, Telemark og Vestfold Ishockeykrets

Detaljer

Vedtekter for Norges Parkinsonforbund

Vedtekter for Norges Parkinsonforbund 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun godkjent logo kan benyttes. 2 FORMÅL

Detaljer

Vedtekter for Tjøme Skolemusikk

Vedtekter for Tjøme Skolemusikk Vedtekter for Tjøme Skolemusikk Vedtatt på årsmøte 08.02.07. (Revisjon av vedtekter datert 23.09.97) l. Organisasjon. Organisasjonens navn er Tjøme Skolemusikk (heretter kalt skolemusikken). Skolemusikken

Detaljer

Vedtekter for foreningen Ålesund Studentsamfunn

Vedtekter for foreningen Ålesund Studentsamfunn Vedtekter for foreningen Ålesund Studentsamfunn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Ålesund Studentsamfunn og ble stiftet 28.10.2009 Organisasjons nr: 982754399 2 Formål 2.1 Ålesund Studentsamfunn

Detaljer

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtatt på stiftelsesmøtet Revidert 2013 Nye standardvedtekter utarbeidet av DIS-Norge i 2012 DIS-Saltens vedtekter i dag Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøtet

Detaljer

Lov for Snowboardforbundet. Norges Snowboardforbunds Lov

Lov for Snowboardforbundet. Norges Snowboardforbunds Lov Norges Snowboardforbunds Lov Vedtatt på årsmøte 17. Juni 2011 1 Lov for Norges Snowboardforbund (Snowboardforbundet), stiftet 1987. Vedtatt av årsmøtet 16-03-1996 med senere endringer, på årsmøtene 08.06.2007

Detaljer

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 23.01.2016 Navn, adresse og formål 1 Foreningens navn er Kommunikologforeningen, og er registrert med dette navnet i Brønnøysundregisteret i Norge. Foreningens

Detaljer

For Ski musikkråd er alle musikksjangre likeverdige, og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg.

For Ski musikkråd er alle musikksjangre likeverdige, og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg. Forslag til nye: VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD 2017 Vedtatt på Årsmøtet Februar 1985 Senere revidert på årsmøtene 30/01/1986, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98, 02/03/2009, 04/02/13. Sist

Detaljer

VEDTEKTER. NORILCOs Ungdom

VEDTEKTER. NORILCOs Ungdom VEDTEKTER NORILCOs Ungdom 1 1 NAVN... 3 2 FORMÅL... 3 3 MEDLEMMER... 3 3.1 Medlemskap... 3 3.2 Kontingent... 3 4 UNGDOMSKONFERANSEN... 3 4.1 Møterett på ungdomskonferansen... 4 4.2 Saksliste... 4 4.3 Valg

Detaljer