REPRESENTANTSKAPSMAPPE. Norske Fotterapeuters Forbund

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REPRESENTANTSKAPSMAPPE. Norske Fotterapeuters Forbund"

Transkript

1 REPRESENTANTSKAPSMAPPE Norske Fotterapeuters Forbund 2009

2 INNHOLD DAGSORDEN... 3 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 4 SAK 2 Årsmelding Nøkkelpersoner NFF sentralstyre Nøkkeltall Aktiviteter... 9 Sak 3 Regnskap 2008 & Sak 6 Budsjett Sak 4 Saker fra Sentralstyret Sak 4.1 Fordeling av kursoverskudd Sak 5 Innkomne forslag Sak 7 Valg Vedlegg 1 Vedtekter NFF Navn Formål Medlemmer Organisasjon Medlemmenes rettigheter og plikter Kontingent Utmeldelse og utelukkelse Representantskap Sentralstyret Suspensjon Fagbladet Sponsormidler Vedtektsendring Tilslutning til hovedorganisasjon Oppløsning Ikrafttreden og godkjenning Vedtekter for kretslag av Norske Fotterapeuters Forbund Vedlegg 2 Etiske retningslinjer Representantskap 2009 Side 2 av 24

3 DAGSORDEN Åpning av Representantskapsmøtet Sak 1 Konstituering Navneopprop Valg av dirigent Godkjenning av innkalling Godkjenning av dagsorden Godkjenning av forretningsorden Valg av referenter Valg av protokollkomité Valg av tellekorps Sak 2 Årsberetning for 2008 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Regnskap Saker fra Sentralstyret Innkomne saker Budsjett Valg Representantskap 2009 Side 3 av 24

4 SAK 1 FORRETNINGSORDEN 1. Alle delegater i NFF som deltar på Representantskapsmøtet har tale- og stemmerett. Man tegner seg til talelisten ved å vise nummertegn. Hvitt nummer for innlegg og blått nummer for replikk. 2. Dirigenten kan med Representantskapets godkjenning fastsette maksimaltid for innlegg. Det er anledning til å be om replikk. Replikk er et kort innlegg (rett på sak) for å oppklare uklarheter, eller korrigere misforståelser i siste talers innlegg. Replikk skal avvikles før man går videre på talerlisten. Det er ikke anledning til å tegne seg for replikk under replikkordskifte. 3. Forslag må leveres dirigenten skriftlig og undertegnet av forslagsstilleren. Forslag som ikke har sammenheng med de på dagsorden oppførte saker kan ikke behandles. Forslag til vedtektene må ha sammenheng med den bestemmelse som er foreslått endret i innkallingen. Forslag må varsles til dirigenten før strek settes for å kunne fremmes/trekkes. 4. Delegater kan få ordet bare en gang, og høyst to minutter, til samme sak angående forretningsorden. 5. Alle avstemminger skjer ved håndsopprekking, så sant ikke Representantskapsmøtet vedtar noe annet. Alle avstemminger avgjøres med alminnelig flertall hvis ikke annet er bestemt i NFFs vedtekter. Ved stemmelikhet er forslaget forkastet. 6. Det foretas navneopprop ved møtestart første dag. Observatører har tale- og forslagsrett. Dersom en deltager forlater salen under møtet, skal nummerskilt leveres ved utgangen. Representantskap 2009 Side 4 av 24

5 SAK 2 Årsmelding 2008 Året 2008 har vært et bra år for NFF, selv om vi har hatt noen utfordringer underveis. I februar hadde vi en kollaps i datasystemet vårt, og konsekvensen av dette ble at medlemsregisteret ble skadelidende og vi var nødt til å bruke mye ressurser på å rette opp i dette. Vi har hatt sekretariatet bemannet hver dag av vår sekretær Kirsten Anker. I tillegg har organisasjonskonsulent Ann Beate Grasdalen vært tilknyttet forbundet. Hun har i 2008 hatt flere arbeidsoppgaver enn tidligere, da hun har overtatt noen av arbeidsoppgavene til forbundsleder. I flere år har sentralstyret vært nødt til å nedprioritere flere arbeidsoppgaver, som oftest på grunn av mangel på økonomiske midler. I 2007 fikk vi endelig et godt år økonomisk, og det ga oss i 2008 mulighet til å jobbe med flere saker som vi i lang tid har sett på som meget viktige. Resultatet er at vi har hatt et meget høyt aktivitetsnivå, noe som dessverre bidrar til å gi en negativ økonomi i Vi ser derimot positivt på mulighetene til å endre dette i Fra fungerte styremedlem Tone Finstad Zakariassen som forbundsleder, da jeg var i svangerskapspermisjon. Etter representantskapsmøtet i april fungerte jeg igjen som forbundsleder, men jeg har delegert flere arbeidsoppgaver mellom de andre styremedlemmene, og da spesielt på nestleder. Dette har hatt en positiv effekt på sentralstyret på mange måter, blant annet bedre innsikt og kunnskap om de sakene vi jobber med. Sentralstyret og sekretariatet samarbeider godt, og vi har et godt arbeidsmiljø. Regnskapet ble fra satt ut til en ekstern regnskapsfører, Lystad Regnskap. Det var nødvendig å bruke mye ressurser i starten av regnskapsåret for å rette opp i feil i regnskapet for Ann Beate Grasdalen har bistått regnskapsfører i dette arbeidet. Vi har hatt flere revisjonsrapporter gjennom året av vår revisor Helge Nordvik. Det har blitt veldig tydelig for sentralstyret at den store utfordringen vår ligger i at vi har store variable kostnader, og få faste kostnader. Dette har vist at det er et stort behov for en regnskapskyndig person i sekretariatet som kan følge med på budsjettet og regnskapet kontinuerlig. I april arrangerte vi representantskapsmøte på Gardermoen. Det var flere delegater og observatører enn noen gang tidligere, og engasjementet var stort. Det var totalt 36 personer til stede. Av disse var 26 delegater, to fra kontrollutvalget, revisor, regnskapsfører og Delta var representert ved Grete Holen. I forbindelse med representantskapsmøte ble det arrangert kurs for tillitsvalgte med Ove Sletta. Tema på samlingen var blant annet yrkesstolthet. Verdens Fothelsemåned hadde aktive føtter som hovedtema, med slagordet Aktive føtter trenger mer enn gode sko. Vi laget i den forbindelse brosjyrer, plakater og en PowerPoint-presentasjon. Det ble også sendt ut pressemelding. Vi fikk flere tilbakemeldinger som viste at tiltaket var positivt og nyttig. Vi samarbeidet i 2008 med fysioterapeut Hege Godheim Erichsen. Sentralstyremedlem Renate Hansen var prosjektansvarlig FIP, Det Internasjonale Podologiforbundet, hadde sin AGM (generalforsamling) i Roma i midten av mai. Anita K. Solberg og Mona Boysen deltok for NFF. Som tidligere var også i år en felles plattform innen utdannelse for fotterapeuter i Europa et stort og viktig tema. Det er store sprik i de ulike landene, og det er en stor utfordring å finne løsninger for dette arbeidet. Styret i FIP ble utvidet med én person til totalt fem personer, dette fordi FIP stadig vokser i antall medlemsland, og også i arbeidsmengde for styret. Vi startet høsten med å arrangere fagkongress i Tønsberg. Det var i underkant av 150 deltagere og 13 utstillere. Det var mange dyktige forelesere, og de sosiale rammene rundt arrangementet var bra. Tilbakemeldingene fra deltagerne var positive, og sentralstyret var godt fornøyd med arrangementet. Representantskap 2009 Side 5 av 24

6 Delta har arrangert tre samlinger for yrkesorganisasjonsledere, og et Representantskap. Renate Hansen og Anita K. Solberg har deltatt for NFF Omorganisering av kursarrangeringen og kurskomiteen er et viktig arbeid som ble påbegynt høsten Kurskomité og organisasjonskonsulent har hatt ansvaret for omleggingen i samarbeid med sekretariatet. Tanken bak forandringen er at vi vil øke aktiviteten lokalt, og gi et bedre kurstilbud til våre medlemmer ved å legge til rette for at kurs enkelt kan arrangeres flere steder rundt om i landet. Kurs vil i fremtiden bli arrangert i samarbeid med kretsene. Utvalget som skal jobbe med å heve fotterapiutdannelsen til høgskole/universitetsnivå har hatt to møter høsten Det har da vært jobbet med å definere utvalgets mandat, kartlegge arbeidsomfanget og utarbeide disposisjon for studieplanen Bachelor i Fotterapi. Arbeidet fortsetter i I løpet av høsten begynte vi arbeidet med å finne daglig leder til vårt sekretariat. For å få et best mulig resultat, valgte vi å benytte firmaet rekrutteringsbyrået Temp-Team til å bistå oss i arbeidet. Vi hadde intervjurunder i november, og bestemte oss for å ansette Sissel Rakvåg. Hun er utdannet ved BI med Bachelor of Management og spesialisering innen HR/personal og allsidig yrkeserfaring. NFF har i mange år søkt etter løsninger for å forbedre arbeidsforholdene ved fotterapeutklinikker i private og kommunale institusjoner for eldre. I 2008 vedtok sentralstyret å sette av midler til å få utredet minstestandarder for lokaler og utstyr i fotterapeutklinikker. Arbeidet utføres av det eksterne konsulentbyrået HMS kompetanse, og blir ferdigstilt våren Høsten 2008 sendte NFF ut en spørreundersøkelse til alle medlemmer for å kartlegge fotterapeutbransjen sin tilstand i Norge. Spørsmålene dekket blant annet arbeidsform, arbeidsmengde, klinikkstørrelse og hvilke terapiformer som tilbys. Responsen på undersøkelsen var bra. Resultatene fra undersøkelsen blir presentert i Det hender sentralstyret får inn saker der det for eksempel kan være konflikt mellom to fotterapeuter der begge er medlem av NFF. I en slik situasjon er vanskelig for sentralstyret å være behjelpelig med å løse konflikten. Høsten 2008 opprettet vi av den grunn et yrkesetisk utvalg som består av tre medlemmer, deres rolle er å fungere som meglere i vanskelige saker mellom medlemmer og være rådgivere for sentralstyret. I løpet av høsten fikk vi også utviklet våre nettsider Vi har nå fått lukkede sider for våre medlemmer med nyttig informasjon som vi kun ønsker at våre medlemmer skal ha nytte av, noe flere har etterspurt. Vi har også opprettet et diskusjonsforum for våre medlemmer. Sentralstyret har som mål at medlemmer skal bruke og delta på siden og forumet. Lærergruppen har hatt to møter i Nina Johansen har representert sentralstyret. Et nytt nettbasert studietilbud som dukket opp høsten 2008 bød på store utfordringer for NFF, da Aftenskolen i Trondheim startet fotterapeut utdanning uten undervisning i praktiske ferdigheter. Etter nærmere undersøkelser fant NFF det umulig å akseptere denne utdanningen som fullverdig. Vi tok kontakt med skolen, der vi blant annet informerte om at elevene ikke ville få mulighet til å bli medlem i NFF etter endt utdannelse. Våre reaksjoner resulterte i at Aftenskolen la ned tilbudet med umiddelbar virkning. NFF oppfatter utdanningstilbud av lav kvalitet som en stor trussel mot yrket, og vil i 2009 samarbeide med lærergruppen for å finne løsninger. Vennlig hilsen Mona Boysen Forbundsleder NFF Representantskap 2009 Side 6 av 24

7 Representantskap 2009 Side 7 av 24

8 Nøkkelpersoner NFF sentralstyre 2008 Forbundsleder: Mona Boysen Oslo/Akershus Nestleder: Tone Zakariassen Nordland Anita K. Solberg Vestfold (fra 1. mai) Styremedlemmer: Renate Hansen Rogaland (frem til 1. mai) Nina Johansen Finnmark Tone Zakariassen Nordland (fra 1. mai) Torill Røyland Rogaland (fra 1. mai) Varamedlemmer: Anita Solberg Vestfold (frem til 1. mai) Trude Grennes Vestfold (fra 1. mai) Ingjerd Sørmo Trøndelag (fra 1. mai) Laila Marie Hansen Hedmark Fotterapeuten redaktør: Org.kons. Ann Beate Grasdalen Valgkomite: Anette Triber Oslo/Akershus Lise B. Smestad Oslo/Akershus Gørild S. Furunes Rogaland Kurskomite: Marta Småbrekke Hordaland Ann Jorunn Sagli Møre og Romsdal Hege Kristin Høyem Trøndelag Kontrollutvalg Karin Britt Unsgaard Trøndelag Ranveig Tvedt Breivik Møre og Romsdal Arbeidsutvalg IFID Siri Petersen Nordland Eva Røssing Trøndelag Edith Overskaug Trøndelag Representantskap 2009 Side 8 av 24

9 DELTA: Representantskap, nettverkssamlinger og yrkesorganisasjonssamlinger Representanter: Anita Solberg/Renate Hansen FIP Delegat: Mona Boysen Nasjonalt Diabetesforum Representant: Eva Steen Johansen Medisinsk Fagråd Representant: Karin Boysen Nøkkeltall 2008 Medlemmer Medlemsstatus : 832 Innmeldinger: 174 Utmeldinger: 137 Tallene representerer opprydning i Delta sitt medlemsregister og fører til at tallene ikke følger virkeligheten, og elevmedlemmer er inkl. i denne statistikken. Sentralstyret Antall Sentralstyremøter avholdt: 4 DELTA Antall ledersamlinger avholdt: 3 Antall ordinære representantskapsmøter: 1 Sekretariatet Kirsten Anker har vært sekretær på heltid og vært tilgjengelig daglig. Ann Beate Grasdalen har vært tilknyttet som Organisasjonskonsulent. Lystad Regnskap har hatt ansvaret for regnskapsføring og rådgivning. Revisjon er gjennomført av Helge Nordvik. Fotterapeuten Fire utgivelser av fagtidsskriftet. Opplaget har økt til Aktiviteter Representantskapsmøte Møtet ble avholdt 26. april og det var 21 delegater til stede. Kontrollkomité, revisor og representant fra Delta overvar møtet. Representantskap 2009 Side 9 av 24

10 Workshop 27. april ble det avholdt et seminar for alle NFF sine delegater med fysioterapeut og foredragsholder Ove Sletta. Temaet for samlingen var blant annet, selvrespekt, yrkesstolthet og kundeservice. Fagkongress Fagkongressen ble arrangert september i Tønsberg. Arrangementet var vellykket både faglig og sosialt, med god deltagelse fra medlemmer og utstillere. Ca. 150 fotterapeuter og elever deltok på kongressen, og 16 utstillere var representert. Komiker Christer Torjussen satte en god spiss på arrangementet og foredragene av Andreas Dietze, Anita Jernberger, Hege Erichsen Godheim og Kjersti Langli-Jørgensen ble godt mottatt. Generalforsamling i FIP Generalforsamling i FIP ble arrangert med Italia som vertsland i mai. Møtet ble avholdt i Roma. To representanter fra Norge deltok; forbundsleder Mona Boysen og nestleder Anita Solberg. Det har kommet til nye medlemsland i FIP i løpet av det siste året, bl.a. Hellas, New Zealand, Portugal og Spania. Rekruttering Dette året ble rekrutteringsarbeidet ikke så bra som forventet grunnet tidspress, men vi fikk besøkt noen skoler og fikk god kontakt med elevene, samt at alle nyutdannede fotterapeuter fikk tilsendt informasjon. Verdens fothelsemåned Temaet for kampanjen i mai var ulike fotproblemer relatert til aktivitet, under slagordet Aktive føtter trenger mer enn gode sko. Målet med kampanjen var informasjon om egenpleie, behandling og fotproblemer ved aktivitet. Det ble utarbeidet brosjyre, plakater, pressemelding og en PP-foredragsmal til kampanjen som medlemmene fikk tilsendt. Sak 3 Regnskap 2008 & Sak 6 Budsjett 2009 NORSKE FOTTERAPEUTERS FORBUND INNTEKTER Salg ansvarsforsikring Note pr RESULTAT REGNSKAP 2007 REGNSKAP 2008 BUDSJETT 2008 BUDSJETT 2009 Annonser Fotterapeuten Profilprodukter Provisjon innt. Health Workers Abonnement Kontingent Salg av webplass Refusjon og tilskudd KFO Inntekt kurs Inntekt kongresser Sponsorinntekter Standleie Salg av forsikringer Representantskap 2009 Side 10 av 24

11 Inntekter lokallag IFID Salg av info.materiell SUM INNTEKTER DRIFTSUTGIFTER Ref. av kont.kretsene Lønn og sosiale utgifter Innleid hjelp Godtgjørelse sentralstyre (og t.v) Utgifter lokale Utgifter Fotterapeuten Revisjon og regnskap Org.konsulent Datakostnader Kontorhold Kostnader kretser Kurs og konferanser Telefon og porto Fagkongress Bilg.gj og reiseutgifter Rekruttering Kontingenter og gaver Forsikring Avsvarsforsikring Tilskudd kretsstyrer Bank og kortgebyr Andre kostnader Tapskonto Tap på fordringer Komp.forb.led.avgang Til styrets disposisjon SUM DRIFTSUTGIFTER DRIFTSRESULTAT FINANSPOSTER Renteinntekter Rentekostnader Kapitalkostnader 16 SUM FINANSPOSTER ÅRETS RESULTAT Lystad Regnskap AS Oslo korr Representantskap 2009 Side 11 av 24

12 NORSKE FOTTERAPEUTERS FORBUND 2009 NOTER side1 NOTE 1 VARELAGER Uendret siden Stippulert beholdning brosjyrer etc Regnskap 2008 Budsjett KASSE Kasse NFF 0,00 Kasse lokalavdelinger 6030,30 SUM KASSE 6030, BANKKONTI Postgiro 6931,19 Bankkonto NFF ,46 Bankkonto IFID 41009,00 Skattetrekk Bankkonto lokallag ,33 SUM BANKKONTO , Kontingent Medlemskontingent NFF ,46 Kontingent lærergruppen -6300,00 Elevmedlemskap -7125, , Inntekt kongresser Inntekt kongresser , , Lønn og sosiale utgifter Lønn daglig leder , Lønn sekretær Lønn forbundsleder 91248, Refusjon sykepenger ,00 Feriepengeavsetninger 53317, Arbeidsgiveravgift 65016, Andre sosiale utgifter /opplæring 2206,00 0 Pensjonskostnad KLP 43302, SUM LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , Innleid hjelp Lønn NFED 0,00 0 Leid kontorhjelp 13125, SUM INNLEID HJELP 13125, Godtgjørelse og tapt arb.fortj.styret Telefon forbundsleder Godtgjørelse styre og kretser 40000, Tapt arbeidsfortjeneste styret , Tapt arbeidsfortjeneste andre , SUM GODTGJ.og TAPT.ARB.FORTJ , Utgifter lokale Leie lokale 26334, Lys og varme 1489, Renhold 4415, Representantskap 2009 Side 12 av 24

13 Andre kostnader lokale 16159, Sum lokale 48397, Utgifter Fotterapeuten Kostnader Fotterapeuten Trykk og layout 74850, Intervju/honorar 60710, Utsendelse 19679, Redaktør 59850, Annonsekonsulent 11830, Andre kostnader Fotterapeuten 1349,00 Sum Fotterapeuten , Kontorhold, brosjyrer og slagord Kopiering/leie av maskin 5230, Inventar 3575, Kontorrekvisita 29934, Trykksaker (ny brosjyre) 35015,35 Reklame og "slagord" 9560,00 Drift av internettsider 18066,00 Sum kontorhold , Kurs og konferanser Kurs,seminar i NFFs regi 75453, FIP AGM og IFID 40092, Kurs tillitsvalgte 17500,00 Kurs,seminar i andres regi 13200,00 Sum Kurs , Bilgodtgj. og reiser Bilgodtgjørelse 11543, Representantskap , Reise/møtekostnader sentralstyret 95557, Reisekostnader delegater 35157, Utdanningsutvalget 31913,00 0 Andre reiser og møter 39754, Sum reiseutgifter , Kontingenter og gaver Kontingent FIP 31770, Kontingent NDF 0, Gaver 7701, Kontingent KFO , Sum kontingent , Kompensasjon ved forbundsleders avgang Styrevedtak på at det skal settes av hvert år Nytt i budsjett 2008 er også til styrets disposisjon Lystad Regnskap AS Oslo korr Representantskap 2009 Side 13 av 24

14 NORSKE FOTTERAPEUTERS FORBUND 2008 BALANSE Periode EIENDELER Note REGNSKAP 2008 REGNSKAP 2007 Anleggsmidler Inventar 0 0 Reiseforskudd 0 0 Sum Anleggsmidler 0 0 Omløpsmidler Varelager Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Kasse Bankkonti Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Opptjent egenkapital Egenkapital NFF Egenkapital lokallag Periodens resultat 0 Sum opptjent egenkapital Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Differanse kretser 0 0 Kretsrefusjon nedlagte kretser 0 0 Ansvarsforsikring Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Lystad Regnskap AS Oslo korr Marianne Engh og Solveig Lystad REGNSKAP IFID 2008 INNTEKTER Kontingent IFID SUM INNTEKTER UTGIFTER Kurskostnader IFID Reiser/møter IFID SUM UTGIFTER DRIFTSRESULTAT 5062 Renteinntekter bank 8 ÅRSRESULTAT 5070 Lystad Regnskap AS Oslo korr Representantskap 2009 Side 14 av 24

15 REGNSKAP LÆRERGRUPPEN 2008 INNTEKTER 2008 Kontingent 6300 SUM INNTEKTER 6300 UTGIFTER Kurskostnader 0 Reiser/møter 0 SUM UTGIFTER 0 DRIFTSRESULTAT 6300 Renteinntekter bank 0 ÅRSRESULTAT 6300 Lystad Regnskap AS Oslo korr KRETSREGNSKAP NFF 2008 BANK KONTO IB BANK KONTO UB KASSE IB KASSE UB INNTEKTER UTGIFTER RESULTAT Vestfold 7346, ,75 304,1 304,1 6006, ,54 Buskerud 37233, , , ,97 Trøndelag 43854, , , , , ,93 Oppland ,7 1986, ,13 Hordaland 11917, , , ,69 Oslo & Akershus 80600, , , ,66 Nordland 20184, , , , Aust og Vest-Agder 21066, , , , ,8 3398,9 Hedmark 11937, , ,6 5193,4 Møre og Romsdal 19269, , , , ,26 Østfold 10356, ,56 986,3 682, , ,27 190,95 Sogn og Fjordane Rogaland 37000, , , , ,5 Troms 0 Finmark 0 SUM KRETSER , , ,9 6030, , , ,55 Korr og Løken Lystad Regnskap AS Representantskap 2009 Side 15 av 24

16 Til Representantskapet i Norske Fotterapeuters Forbund REVISJONSBERETNING REGNSKAP MED KRETSENE FOR 2008 Regnskapet for regnskapsåret 2008 med kretsene er nå revidert og fremkommer med et underskudd på kr Underskuddet dekkes av tidligere oppsparte midler, men gjør at NFF sentralt må bygge opp igjen egenkapital for å ha en forsvarlig driftsøkonomi. NFF må arbeide videre for å finne løsning på regnskapsføringen i kretsene. De kretser som ønsker å gå over til kontantkasse med et fast kronebeløp, slipper regnskapsføring og oversender bilagene til sentralt hold for refusjon av beløp. I tillegg må det arbeides frem en løsning som forhindrer den kapitaloppbygging i kretsene som skjer i dag. Dette er en oppbygging av død kapital (nær ) som ikke kommer medlemmene til gode gjennom aktivitet. Jeg har revidert regnskapet og fått opplyst at det er grunnlag for fortsatt drift. Jeg har foretatt revisjon i samsvar med lover og regler. Revisjonen omfatter kontroll av utvalgte bilag med underliggende informasjon som gir betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Jeg mener at min revisjon gir et forsvarlig grunnlag for min uttalelse som: årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir uttrykk for NFFs økonomiske stilling pr. 31. desember 2008 og for resultatet i regnskapsåret i overensstemmelse med god regnskapsskikk. Sandsli 17. april 2009 Helge Nordvik valgt revisor Representantskap 2009 Side 16 av 24

17 Sak 4 Saker fra Sentralstyret Sak 4.1 Fordeling av kursoverskudd Arrangørkretsen får halvparten av eventuelt overskudd fra kurset, etter at variable og faste kostnader er trukket fra. De faste kostnadene er hovedsakelig sekretariatets administrasjon og kurskomiteens arbeid, og beregnes årlig. De variable kostnadene er hovedsakelig forelesers honorar og reiseutgifter, lokalleie, servering og kursmateriell. Kostnader forbundet med kurs som går i tap trekkes fra det totale kretsoverskuddet, og belastes ikke den enkelte krets. Kursgodtgjørelsen for hver enkelt krets beregnes årlig på starten av nyåret. Sak 5 Innkomne forslag Det er ingen innkomne forslag fra kretsene. Sak 7 Valg Valg av forbundsleder, to styremedlemmer og et varamedlem til Sentralstyret, og et medlem til kurskomiteen, hvorav alle funksjoner innehar 2 års varighet. Representantskap 2009 Side 17 av 24

18 Vedlegg 1 Vedtekter NFF 1 Navn Norske Fotterapeuters Forbund - NFF 2 Formål NFF er en partipolitisk uavhengig, faglig yrkesorganisasjon innen DELTA, hvis formål er å arbeide for medlemmenes faglige, økonomiske og sosiale interesser. 3 Medlemmer Søknad om medlemskap skal skje skriftlig på godkjent skjema. Som medlemmer kan opptas: 1. Alle fotterapeuter med autorisasjon/offentlig godkjenning. Kopi av autorisasjons- /offentlig godkjenningsdokument må vedlegges søknaden. 2. Elever og privatister. Vedlagt bekreftelse fra studieplass. Alle medlemmer blir tilsluttet nærmeste kretslag, hvis ikke annet er ønskelig. 4 Organisasjon NFFs organisasjon består av følgende: 1 Representantskapsmøte/ Landsmøte 2 Sentralstyre 3 Kretslag Representantskapsmøte/Landsmøte er organisasjonens høyeste myndighet. Sentralstyret er organisasjonens høyeste myndighet mellom Representantskapsmøte/Landsmøte. 5 Medlemmenes rettigheter og plikter Det enkelte medlem har rettigheter i henhold til disse vedtekter, og er forpliktet til å handle i samsvar med lovlig fattede vedtak og retningslinjer, som er trukket opp av forbundets høyeste myndighet. 5.1 Medlemmene skal kunne kreve hjelp vedrørende økonomi og i faglige og sosiale spørsmål. 5.2 Medlemmene skal holde seg oppdatert i faget, i henhold til Helsepersonelloven. 6 Kontingent Medlemskontingenten dekker kontingent til forbundet sentralt, kretslag, DELTA og FIP. Medlemskontingenten fastsettes av Representantskapsmøte og indeksreguleres årlig. Medlemskontingenten forfaller til betaling to ganger pr. år. Representantskap 2009 Side 18 av 24

19 6.1 A-medlemskap Fullt betalende medlemmer. 6.3 K-kommunalt ansatt Kommunalt ansatte i 100 % stilling betaler kontingent til DELTA etter gjeldende satser regulert i forhold til lønn. Kommunalt ansatt i 75 % stilling betaler 1/4 årskontingent til NFF og til DELTA etter gjeldende satser regulert i forhold til lønn. Kommunalt ansatt i 50 % stilling betaler ½ årskontingent til NFF og til DELTA etter gjeldende satser regulert i forhold til lønn. Kommunalt ansatt i 25 % stilling betaler ¾ årskontingent til NFF og til DELTA etter gjeldende satser regulert i forhold til lønn. Kommunalt ansatt under 25 % betaler hel årskontingent til NFF. 6.4 Passive medlemmer Passive medlemmer er medlemmer som er midlertidig ute av yrket. Søknad om passivt medlemskap må være skriftlig med dokumentasjon, og kan innvilges av Sentralstyret for et år om gangen. Medlemmer må selv melde fra, skriftlig med dokumentasjon, når de blir pensjonister eller 100 % uførepensjonister. 6.5 Pensjonistmedlemskap Pensjonister og 100 % uførepensjonister betaler abonnementskostnadene kr for å være medlem. 7 Utmeldelse og utelukkelse 7.1 Utmeldelse Det enkelte medlem må selv foreta skriftlig utmelding til sekretariatet. Utmeldelsen må være sekretariatet i hende før utgangen av den første måneden i et nytt kontingenthalvår. 7.2 Utelukkelse Sentralstyret kan utelukke enkeltmedlemmer som ikke overholder NFFs vedtekter, eller på annen måte skader eller setter NFF i dårlig ry. Medlemmet kan anke saken inn for første Representantskapsmøte/Landsmøte etter at melding om utelukkelse er postlagt som rekommandert sending til oppgitte adresse. 8 Representantskap Representantskapet er organisasjonens høyeste myndighet. Det treffer avgjørelser i alle organisasjonsmessige saker, og består av leder/kontaktperson i kretsene og Sentralstyret. IFID og Lærergruppen har møterett med forslag og talerett. Representant fra DELTA har møte, tale og forslagsrett på NFFs Representantskap Representantskapet avholdes hvert år innen 1. mai. Kunngjøring om tid og sted fastsettes av Sentralstyret som gir kretslagene melding om berammelse med 3 måneders varsel. Innkalling med saksliste og dokumenter som skal behandles på møtet skal være medlemmene i hende 1 måned før møtet avholdes. Saker som kretslag ønsker behandles på møtet, må være sekretariatet i hende 9 uker Representantskap 2009 Side 19 av 24

20 før møtet. Protokoll sendes til medlemmene og DELTA senest 1 måned etter møtet. Angående vedtektsendringer, se Dagsorden Dagsorden på det årlige Representantskapsmøtet/Landsmøtet skal være: 1 Konstituering 2 Sentralstyrets beretning for perioden 3 Revidert regnskap pr med revisorrapport 4 Innkomne forslag 5 Hovedsatsingsområdene for kommende periode. 6 Prinsipp program for kommende tre års periode 7 Budsjett for kommende år 8 Valg. Det velges Forbundsleder og nestleder annethvert år. Et styremedlem et år og to styremedlemmer påfølgende år. Det samme gjelder varamedlemmer. Eksempel: Første år er 2006, da velges følgende: Nestleder, 2 styremedlemmer og 1 vara. År 2006 velges følgende: Forbundsleder, 1 styremedlem og 2 varamedlemmer. Valgkomiteen består av 2 medlemmer og ett varamedlem. Hvert medlem sitter to år. Den lengst sittende er leder og kontaktperson til Sentralstyret. Rullerende valg Kurskomiteen består av 3 medlemmer som hver velges for to år. Komiteen bestemmer selv hvem som er leder og kontaktperson til Sentralstyret. Rullerende valg. Det skal kun behandles de på sakslisten oppførte saker, både ved ordinære og ekstraordinært møte. Punkt 1 i 8.1 behandles også på ekstraordinært Representantskapsmøte. 8.2 Ekstraordinært Representantskapsmøte Ekstraordinært Representantskapsmøte kan innkalles av Sentralstyret med 1 måneds varsel, hvis styret finner det nødvendig. Det skal også innkalles til ekstraordinært Representantskapsmøte hvis 1/3 av Representantskapets medlemmer eller 1/3 av kretslagene, eller DELTA sitt hovedstyre finner det nødvendig. 8.3 Avstemminger Sentralstyret har ikke stemmerett angående regnskap og beretning. Alle saker som behandles på et ordinært eller ekstraordinært Representantskapsmøte avgjøres med flertall, dvs. mer enn 50 % av stemmene, når ikke annet er bestemt i NFFs vedtekter. Ved stemmelikhet er forslaget forkastet. Fullmakter kan ikke benyttes. Blanke stemmer teller ikke, og det stemmes alltid kontra. 8.4 Uravstemning Sentralstyret eller Representantskapsmøte/Landsmøte kan beslutte at viktige saker skal sendes ut til uravstemning. Uravstemningen administreres av sekretariatet. Anonyme stemmesedler. Stemmesedlene returneres senest 14 dager etter utsendelsesdato fra sekretariatet. Stemmesedlene åpnes og telles i nærvær av Forbundsleder og 2 medlemmer fra valgkomiteen. 8.5 Avhende Representantskap/Landsmøte bestemmer hvem som kan avhende eller behefte NFFs eiendeler. Representantskap 2009 Side 20 av 24

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2006. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2007 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2006. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2007 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2006... 4 Nøkkelpersoner i NFF i perioden 23.04.2006 22.04.2006... 6 Nøkkeltall i 2006... 7 Diverse aktiviteter... 7 Sak

Detaljer

DAGSORDEN. Representantskapsmøte 2006

DAGSORDEN. Representantskapsmøte 2006 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2005... 4 Nøkkelpersoner i NFF i perioden 23.04.2005 22.04.2006... 7 Nøkkeltall i 2005... 8 Diverse aktiviteter... 8 Sak

Detaljer

Forretningsorden... 3. Årsberetning... 5. Sak 3 Regnskap 2012 og 2013 Sak 6 Budsjett 2014 og 2015... 18. Sak 4 Saker fra sentralstyre...

Forretningsorden... 3. Årsberetning... 5. Sak 3 Regnskap 2012 og 2013 Sak 6 Budsjett 2014 og 2015... 18. Sak 4 Saker fra sentralstyre... REPRESENTANTSKAPSMAPPE 2014 Innholdsfortegnelse Forretningsorden... 3 Årsberetning... 5 Sak 3 Regnskap 2012 og 2013 Sak 6 Budsjett 2014 og 2015... 18 Sak 4 Saker fra sentralstyre... 23 Sak 5 Innkomne forslag...

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb. VEDTEKTER 2012 2014 1 Bilde 2 Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.no INNHOLDSFORTEGNELSE FFHBs visjoner og verdier

Detaljer

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Fungerende forb.leder Tone F. Zakariassen

Detaljer

Uføres Landsorganisasjon fastsetter følgende grunnverdier for sin virksomhet:

Uføres Landsorganisasjon fastsetter følgende grunnverdier for sin virksomhet: . erdierklæring Uføres Landsorganisasjon fastsetter følgende grunnverdier for sin virksomhet: - i går sammen, for retten til et verdig liv 1 For det enkelte medlem For å ivareta enkeltpersoners integritet:

Detaljer

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE Dyrebeskyttelsen Norge Karl Johans gate 6 0154 OSLO Tlf: 23 13 92 50 Faks: 23 13 92 51 www.dyrebeskyttelsen.no FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE 1 Organisasjonens navn og oppbygging...2 2 Formål...2

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS)

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Generalforsamling Drammen 23.september 2015 1 Velkommen til årets Generalforsamling! Det er en glede å invitere til Generalforsamling

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no Forord Vi ønsker stadig

Detaljer

VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN

VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN 1 Navn Organisasjonens navn er Ryggforeningen i Norge. Heretter kalt RiN. 2 Formål RiN er en livssyns- og partipolitisk uavhengig organisasjon som arbeider for

Detaljer

MEDLEMSHÅNDBOK FOR MEDLEMMER I NORSK AUDIOGRAFFORBUND

MEDLEMSHÅNDBOK FOR MEDLEMMER I NORSK AUDIOGRAFFORBUND MEDLEMSHÅNDBOK FOR MEDLEMMER I NORSK AUDIOGRAFFORBUND Innholdsfortegnelse Innledning...2 Audiografen...2 Hjemmesiden...2 Medlemsinformasjon via E- post...2 Yrkesetiske retningslinjer for medlemmer i NAF

Detaljer

VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK

VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK VEDTEKTER FOR DISPOSISJONS- OG RESERVEFOND INSTRUKSER FOR: * HOVEDTILLITSVALGT MED EVENTUELT ARBEIDSUTVALG, LOKAL TILLITSVALGT MED EVENTUELT LOKALT UTVALG * FULLMAKTSKOMITEEN

Detaljer

NORGES SEILFORBUNDS TING

NORGES SEILFORBUNDS TING NORGES SEILFORBUNDS TING 2009 LØRDAG 21. MARS 2009 KL 12.00 SØNDAG 22. MARS 2009 KL 09.00 Hotel Clarion, Stavanger - Program - Saksliste 1 2 SEILTINGET 2009 PROGRAM STED: Hotel Clarion, Stavanger LØRDAG

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

FRA PROSJEKT TIL FAGFORBUND

FRA PROSJEKT TIL FAGFORBUND FRA PROSJEKT TIL FAGFORBUND BF INVITASJON TIL STIFTELSESMØTET FOR BIBLIOTEKARFORBUNDET Alle medlemmer i Prosjekt Bibliotekarforbund inviteres til å delta på stiftelsesmøtet for Bibliotekarforbundet lørdag

Detaljer

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov - Lovdata

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov - Lovdata Side 1 av 38 Dato Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov Ikrafttredelse 08.05.2011 Sist endret Endrer Rettet NIFLOV-2011-05-08-1 NIFLOV-2007-05-12-1 Korttittel NIF-loven 2011 Endret

Detaljer

Sentrale vedtekter for Norsk Lymfødemforening

Sentrale vedtekter for Norsk Lymfødemforening Sentrale vedtekter for Norsk Lymfødemforening pr 21. april 2012 1 Navn Organisasjonens navn er Norsk Lymfødemforening. Norsk Lymfødemforening (NLF) er en landsomfattende ideell interesseorganisasjon stiftet

Detaljer

HÅNDBOK FOR KVAM IDRETTSLAG

HÅNDBOK FOR KVAM IDRETTSLAG HÅNDBOK FOR KVAM IDRETTSLAG 2015 1 Håndbok for Kvam IL Håndboken skal fungere som hjelp og oppslagsverk for å gjøre arbeid for styret/administrasjon/ grupper/medlemmer enklere og mer effektivt. Håndboken

Detaljer

MEDLEMSHÅNDBOK FOR MEDLEMMER I NORSK AUDIOGRAFFORBUND

MEDLEMSHÅNDBOK FOR MEDLEMMER I NORSK AUDIOGRAFFORBUND u 1 MEDLEMSHÅNDBOK FOR MEDLEMMER I NORSK AUDIOGRAFFORBUND 1. Innledning...2 2. Styreverv...3 3. Yrkesetiske retningslinjer...4 4. Autorisasjon...5 5. Rettigheter via Folketrygden...6 6. Medlemsfordeler

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014. www.elev.no

VEDTEKTER. Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014. www.elev.no VEDTEKTER Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014 www.elev.no Innholdsfortegnelse Vedtektene Navn og formål s. 5 Organisasjon s. 5 Medlemskap s. 6 Institusjonsbasert medlemskap

Detaljer

Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag

Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag Regionsting 7. mai 2012 Idrettens Hus, Trondheim 1 Regionsting NVBF region Sør- Trøndelag 7. mai 2012 Idrettens Hus, Trondheim Dagsorden 1. Åpning av tinget

Detaljer

Nimbus Fallskjermklubb Årsmøte avholdt 14.02.2013

Nimbus Fallskjermklubb Årsmøte avholdt 14.02.2013 Nimbus Fallskjermklubb Årsmøte avholdt 14.02.2013 Side 1 Agenda for årsmøtet 1. Godkjenning av fremmøtte representanter. 2. Valg av ordstyrer, referent, og to til å undertegne protokollen. 3. Godkjenne

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015

Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015 Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015 Innhold 1 Ledernes formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Organisasjon 5 Lokale organisasjonsledd 6 Sentrale organisasjonsledd 7 Valgbarhet og valg 8 Vedtak

Detaljer

Landsmøtet nærmer seg!

Landsmøtet nærmer seg! Landsmøtet nærmer seg! Her har du en komplett oversikt over sakene til Bibliotekarforbundets landsmøte 1999. De fleste landsmøtesakene er klare og trykt i dette nummeret. Det samme gjelder noe landsmøteinformasjon.

Detaljer

V E D T E K T E R F O R L A N D S F O R E N I N G E N F O R T R A F I K K S K A D D E VEDTATT PÅ LANDSMØTE I 2013 NAVN

V E D T E K T E R F O R L A N D S F O R E N I N G E N F O R T R A F I K K S K A D D E VEDTATT PÅ LANDSMØTE I 2013 NAVN V E D T E K T E R F O R L A N D S F O R E N I N G E N F O R T R A F I K K S K A D D E VEDTATT PÅ LANDSMØTE I 2013 1 NAVN Organisasjonens navn er Personskadeforbundet LTN (heretter kalt LTN). 2 FORMÅL LTN

Detaljer