REPRESENTANTSKAPSMAPPE. Norske Fotterapeuters Forbund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REPRESENTANTSKAPSMAPPE. Norske Fotterapeuters Forbund"

Transkript

1 REPRESENTANTSKAPSMAPPE Norske Fotterapeuters Forbund 2009

2 INNHOLD DAGSORDEN... 3 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 4 SAK 2 Årsmelding Nøkkelpersoner NFF sentralstyre Nøkkeltall Aktiviteter... 9 Sak 3 Regnskap 2008 & Sak 6 Budsjett Sak 4 Saker fra Sentralstyret Sak 4.1 Fordeling av kursoverskudd Sak 5 Innkomne forslag Sak 7 Valg Vedlegg 1 Vedtekter NFF Navn Formål Medlemmer Organisasjon Medlemmenes rettigheter og plikter Kontingent Utmeldelse og utelukkelse Representantskap Sentralstyret Suspensjon Fagbladet Sponsormidler Vedtektsendring Tilslutning til hovedorganisasjon Oppløsning Ikrafttreden og godkjenning Vedtekter for kretslag av Norske Fotterapeuters Forbund Vedlegg 2 Etiske retningslinjer Representantskap 2009 Side 2 av 24

3 DAGSORDEN Åpning av Representantskapsmøtet Sak 1 Konstituering Navneopprop Valg av dirigent Godkjenning av innkalling Godkjenning av dagsorden Godkjenning av forretningsorden Valg av referenter Valg av protokollkomité Valg av tellekorps Sak 2 Årsberetning for 2008 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Regnskap Saker fra Sentralstyret Innkomne saker Budsjett Valg Representantskap 2009 Side 3 av 24

4 SAK 1 FORRETNINGSORDEN 1. Alle delegater i NFF som deltar på Representantskapsmøtet har tale- og stemmerett. Man tegner seg til talelisten ved å vise nummertegn. Hvitt nummer for innlegg og blått nummer for replikk. 2. Dirigenten kan med Representantskapets godkjenning fastsette maksimaltid for innlegg. Det er anledning til å be om replikk. Replikk er et kort innlegg (rett på sak) for å oppklare uklarheter, eller korrigere misforståelser i siste talers innlegg. Replikk skal avvikles før man går videre på talerlisten. Det er ikke anledning til å tegne seg for replikk under replikkordskifte. 3. Forslag må leveres dirigenten skriftlig og undertegnet av forslagsstilleren. Forslag som ikke har sammenheng med de på dagsorden oppførte saker kan ikke behandles. Forslag til vedtektene må ha sammenheng med den bestemmelse som er foreslått endret i innkallingen. Forslag må varsles til dirigenten før strek settes for å kunne fremmes/trekkes. 4. Delegater kan få ordet bare en gang, og høyst to minutter, til samme sak angående forretningsorden. 5. Alle avstemminger skjer ved håndsopprekking, så sant ikke Representantskapsmøtet vedtar noe annet. Alle avstemminger avgjøres med alminnelig flertall hvis ikke annet er bestemt i NFFs vedtekter. Ved stemmelikhet er forslaget forkastet. 6. Det foretas navneopprop ved møtestart første dag. Observatører har tale- og forslagsrett. Dersom en deltager forlater salen under møtet, skal nummerskilt leveres ved utgangen. Representantskap 2009 Side 4 av 24

5 SAK 2 Årsmelding 2008 Året 2008 har vært et bra år for NFF, selv om vi har hatt noen utfordringer underveis. I februar hadde vi en kollaps i datasystemet vårt, og konsekvensen av dette ble at medlemsregisteret ble skadelidende og vi var nødt til å bruke mye ressurser på å rette opp i dette. Vi har hatt sekretariatet bemannet hver dag av vår sekretær Kirsten Anker. I tillegg har organisasjonskonsulent Ann Beate Grasdalen vært tilknyttet forbundet. Hun har i 2008 hatt flere arbeidsoppgaver enn tidligere, da hun har overtatt noen av arbeidsoppgavene til forbundsleder. I flere år har sentralstyret vært nødt til å nedprioritere flere arbeidsoppgaver, som oftest på grunn av mangel på økonomiske midler. I 2007 fikk vi endelig et godt år økonomisk, og det ga oss i 2008 mulighet til å jobbe med flere saker som vi i lang tid har sett på som meget viktige. Resultatet er at vi har hatt et meget høyt aktivitetsnivå, noe som dessverre bidrar til å gi en negativ økonomi i Vi ser derimot positivt på mulighetene til å endre dette i Fra fungerte styremedlem Tone Finstad Zakariassen som forbundsleder, da jeg var i svangerskapspermisjon. Etter representantskapsmøtet i april fungerte jeg igjen som forbundsleder, men jeg har delegert flere arbeidsoppgaver mellom de andre styremedlemmene, og da spesielt på nestleder. Dette har hatt en positiv effekt på sentralstyret på mange måter, blant annet bedre innsikt og kunnskap om de sakene vi jobber med. Sentralstyret og sekretariatet samarbeider godt, og vi har et godt arbeidsmiljø. Regnskapet ble fra satt ut til en ekstern regnskapsfører, Lystad Regnskap. Det var nødvendig å bruke mye ressurser i starten av regnskapsåret for å rette opp i feil i regnskapet for Ann Beate Grasdalen har bistått regnskapsfører i dette arbeidet. Vi har hatt flere revisjonsrapporter gjennom året av vår revisor Helge Nordvik. Det har blitt veldig tydelig for sentralstyret at den store utfordringen vår ligger i at vi har store variable kostnader, og få faste kostnader. Dette har vist at det er et stort behov for en regnskapskyndig person i sekretariatet som kan følge med på budsjettet og regnskapet kontinuerlig. I april arrangerte vi representantskapsmøte på Gardermoen. Det var flere delegater og observatører enn noen gang tidligere, og engasjementet var stort. Det var totalt 36 personer til stede. Av disse var 26 delegater, to fra kontrollutvalget, revisor, regnskapsfører og Delta var representert ved Grete Holen. I forbindelse med representantskapsmøte ble det arrangert kurs for tillitsvalgte med Ove Sletta. Tema på samlingen var blant annet yrkesstolthet. Verdens Fothelsemåned hadde aktive føtter som hovedtema, med slagordet Aktive føtter trenger mer enn gode sko. Vi laget i den forbindelse brosjyrer, plakater og en PowerPoint-presentasjon. Det ble også sendt ut pressemelding. Vi fikk flere tilbakemeldinger som viste at tiltaket var positivt og nyttig. Vi samarbeidet i 2008 med fysioterapeut Hege Godheim Erichsen. Sentralstyremedlem Renate Hansen var prosjektansvarlig FIP, Det Internasjonale Podologiforbundet, hadde sin AGM (generalforsamling) i Roma i midten av mai. Anita K. Solberg og Mona Boysen deltok for NFF. Som tidligere var også i år en felles plattform innen utdannelse for fotterapeuter i Europa et stort og viktig tema. Det er store sprik i de ulike landene, og det er en stor utfordring å finne løsninger for dette arbeidet. Styret i FIP ble utvidet med én person til totalt fem personer, dette fordi FIP stadig vokser i antall medlemsland, og også i arbeidsmengde for styret. Vi startet høsten med å arrangere fagkongress i Tønsberg. Det var i underkant av 150 deltagere og 13 utstillere. Det var mange dyktige forelesere, og de sosiale rammene rundt arrangementet var bra. Tilbakemeldingene fra deltagerne var positive, og sentralstyret var godt fornøyd med arrangementet. Representantskap 2009 Side 5 av 24

6 Delta har arrangert tre samlinger for yrkesorganisasjonsledere, og et Representantskap. Renate Hansen og Anita K. Solberg har deltatt for NFF Omorganisering av kursarrangeringen og kurskomiteen er et viktig arbeid som ble påbegynt høsten Kurskomité og organisasjonskonsulent har hatt ansvaret for omleggingen i samarbeid med sekretariatet. Tanken bak forandringen er at vi vil øke aktiviteten lokalt, og gi et bedre kurstilbud til våre medlemmer ved å legge til rette for at kurs enkelt kan arrangeres flere steder rundt om i landet. Kurs vil i fremtiden bli arrangert i samarbeid med kretsene. Utvalget som skal jobbe med å heve fotterapiutdannelsen til høgskole/universitetsnivå har hatt to møter høsten Det har da vært jobbet med å definere utvalgets mandat, kartlegge arbeidsomfanget og utarbeide disposisjon for studieplanen Bachelor i Fotterapi. Arbeidet fortsetter i I løpet av høsten begynte vi arbeidet med å finne daglig leder til vårt sekretariat. For å få et best mulig resultat, valgte vi å benytte firmaet rekrutteringsbyrået Temp-Team til å bistå oss i arbeidet. Vi hadde intervjurunder i november, og bestemte oss for å ansette Sissel Rakvåg. Hun er utdannet ved BI med Bachelor of Management og spesialisering innen HR/personal og allsidig yrkeserfaring. NFF har i mange år søkt etter løsninger for å forbedre arbeidsforholdene ved fotterapeutklinikker i private og kommunale institusjoner for eldre. I 2008 vedtok sentralstyret å sette av midler til å få utredet minstestandarder for lokaler og utstyr i fotterapeutklinikker. Arbeidet utføres av det eksterne konsulentbyrået HMS kompetanse, og blir ferdigstilt våren Høsten 2008 sendte NFF ut en spørreundersøkelse til alle medlemmer for å kartlegge fotterapeutbransjen sin tilstand i Norge. Spørsmålene dekket blant annet arbeidsform, arbeidsmengde, klinikkstørrelse og hvilke terapiformer som tilbys. Responsen på undersøkelsen var bra. Resultatene fra undersøkelsen blir presentert i Det hender sentralstyret får inn saker der det for eksempel kan være konflikt mellom to fotterapeuter der begge er medlem av NFF. I en slik situasjon er vanskelig for sentralstyret å være behjelpelig med å løse konflikten. Høsten 2008 opprettet vi av den grunn et yrkesetisk utvalg som består av tre medlemmer, deres rolle er å fungere som meglere i vanskelige saker mellom medlemmer og være rådgivere for sentralstyret. I løpet av høsten fikk vi også utviklet våre nettsider Vi har nå fått lukkede sider for våre medlemmer med nyttig informasjon som vi kun ønsker at våre medlemmer skal ha nytte av, noe flere har etterspurt. Vi har også opprettet et diskusjonsforum for våre medlemmer. Sentralstyret har som mål at medlemmer skal bruke og delta på siden og forumet. Lærergruppen har hatt to møter i Nina Johansen har representert sentralstyret. Et nytt nettbasert studietilbud som dukket opp høsten 2008 bød på store utfordringer for NFF, da Aftenskolen i Trondheim startet fotterapeut utdanning uten undervisning i praktiske ferdigheter. Etter nærmere undersøkelser fant NFF det umulig å akseptere denne utdanningen som fullverdig. Vi tok kontakt med skolen, der vi blant annet informerte om at elevene ikke ville få mulighet til å bli medlem i NFF etter endt utdannelse. Våre reaksjoner resulterte i at Aftenskolen la ned tilbudet med umiddelbar virkning. NFF oppfatter utdanningstilbud av lav kvalitet som en stor trussel mot yrket, og vil i 2009 samarbeide med lærergruppen for å finne løsninger. Vennlig hilsen Mona Boysen Forbundsleder NFF Representantskap 2009 Side 6 av 24

7 Representantskap 2009 Side 7 av 24

8 Nøkkelpersoner NFF sentralstyre 2008 Forbundsleder: Mona Boysen Oslo/Akershus Nestleder: Tone Zakariassen Nordland Anita K. Solberg Vestfold (fra 1. mai) Styremedlemmer: Renate Hansen Rogaland (frem til 1. mai) Nina Johansen Finnmark Tone Zakariassen Nordland (fra 1. mai) Torill Røyland Rogaland (fra 1. mai) Varamedlemmer: Anita Solberg Vestfold (frem til 1. mai) Trude Grennes Vestfold (fra 1. mai) Ingjerd Sørmo Trøndelag (fra 1. mai) Laila Marie Hansen Hedmark Fotterapeuten redaktør: Org.kons. Ann Beate Grasdalen Valgkomite: Anette Triber Oslo/Akershus Lise B. Smestad Oslo/Akershus Gørild S. Furunes Rogaland Kurskomite: Marta Småbrekke Hordaland Ann Jorunn Sagli Møre og Romsdal Hege Kristin Høyem Trøndelag Kontrollutvalg Karin Britt Unsgaard Trøndelag Ranveig Tvedt Breivik Møre og Romsdal Arbeidsutvalg IFID Siri Petersen Nordland Eva Røssing Trøndelag Edith Overskaug Trøndelag Representantskap 2009 Side 8 av 24

9 DELTA: Representantskap, nettverkssamlinger og yrkesorganisasjonssamlinger Representanter: Anita Solberg/Renate Hansen FIP Delegat: Mona Boysen Nasjonalt Diabetesforum Representant: Eva Steen Johansen Medisinsk Fagråd Representant: Karin Boysen Nøkkeltall 2008 Medlemmer Medlemsstatus : 832 Innmeldinger: 174 Utmeldinger: 137 Tallene representerer opprydning i Delta sitt medlemsregister og fører til at tallene ikke følger virkeligheten, og elevmedlemmer er inkl. i denne statistikken. Sentralstyret Antall Sentralstyremøter avholdt: 4 DELTA Antall ledersamlinger avholdt: 3 Antall ordinære representantskapsmøter: 1 Sekretariatet Kirsten Anker har vært sekretær på heltid og vært tilgjengelig daglig. Ann Beate Grasdalen har vært tilknyttet som Organisasjonskonsulent. Lystad Regnskap har hatt ansvaret for regnskapsføring og rådgivning. Revisjon er gjennomført av Helge Nordvik. Fotterapeuten Fire utgivelser av fagtidsskriftet. Opplaget har økt til Aktiviteter Representantskapsmøte Møtet ble avholdt 26. april og det var 21 delegater til stede. Kontrollkomité, revisor og representant fra Delta overvar møtet. Representantskap 2009 Side 9 av 24

10 Workshop 27. april ble det avholdt et seminar for alle NFF sine delegater med fysioterapeut og foredragsholder Ove Sletta. Temaet for samlingen var blant annet, selvrespekt, yrkesstolthet og kundeservice. Fagkongress Fagkongressen ble arrangert september i Tønsberg. Arrangementet var vellykket både faglig og sosialt, med god deltagelse fra medlemmer og utstillere. Ca. 150 fotterapeuter og elever deltok på kongressen, og 16 utstillere var representert. Komiker Christer Torjussen satte en god spiss på arrangementet og foredragene av Andreas Dietze, Anita Jernberger, Hege Erichsen Godheim og Kjersti Langli-Jørgensen ble godt mottatt. Generalforsamling i FIP Generalforsamling i FIP ble arrangert med Italia som vertsland i mai. Møtet ble avholdt i Roma. To representanter fra Norge deltok; forbundsleder Mona Boysen og nestleder Anita Solberg. Det har kommet til nye medlemsland i FIP i løpet av det siste året, bl.a. Hellas, New Zealand, Portugal og Spania. Rekruttering Dette året ble rekrutteringsarbeidet ikke så bra som forventet grunnet tidspress, men vi fikk besøkt noen skoler og fikk god kontakt med elevene, samt at alle nyutdannede fotterapeuter fikk tilsendt informasjon. Verdens fothelsemåned Temaet for kampanjen i mai var ulike fotproblemer relatert til aktivitet, under slagordet Aktive føtter trenger mer enn gode sko. Målet med kampanjen var informasjon om egenpleie, behandling og fotproblemer ved aktivitet. Det ble utarbeidet brosjyre, plakater, pressemelding og en PP-foredragsmal til kampanjen som medlemmene fikk tilsendt. Sak 3 Regnskap 2008 & Sak 6 Budsjett 2009 NORSKE FOTTERAPEUTERS FORBUND INNTEKTER Salg ansvarsforsikring Note pr RESULTAT REGNSKAP 2007 REGNSKAP 2008 BUDSJETT 2008 BUDSJETT 2009 Annonser Fotterapeuten Profilprodukter Provisjon innt. Health Workers Abonnement Kontingent Salg av webplass Refusjon og tilskudd KFO Inntekt kurs Inntekt kongresser Sponsorinntekter Standleie Salg av forsikringer Representantskap 2009 Side 10 av 24

11 Inntekter lokallag IFID Salg av info.materiell SUM INNTEKTER DRIFTSUTGIFTER Ref. av kont.kretsene Lønn og sosiale utgifter Innleid hjelp Godtgjørelse sentralstyre (og t.v) Utgifter lokale Utgifter Fotterapeuten Revisjon og regnskap Org.konsulent Datakostnader Kontorhold Kostnader kretser Kurs og konferanser Telefon og porto Fagkongress Bilg.gj og reiseutgifter Rekruttering Kontingenter og gaver Forsikring Avsvarsforsikring Tilskudd kretsstyrer Bank og kortgebyr Andre kostnader Tapskonto Tap på fordringer Komp.forb.led.avgang Til styrets disposisjon SUM DRIFTSUTGIFTER DRIFTSRESULTAT FINANSPOSTER Renteinntekter Rentekostnader Kapitalkostnader 16 SUM FINANSPOSTER ÅRETS RESULTAT Lystad Regnskap AS Oslo korr Representantskap 2009 Side 11 av 24

12 NORSKE FOTTERAPEUTERS FORBUND 2009 NOTER side1 NOTE 1 VARELAGER Uendret siden Stippulert beholdning brosjyrer etc Regnskap 2008 Budsjett KASSE Kasse NFF 0,00 Kasse lokalavdelinger 6030,30 SUM KASSE 6030, BANKKONTI Postgiro 6931,19 Bankkonto NFF ,46 Bankkonto IFID 41009,00 Skattetrekk Bankkonto lokallag ,33 SUM BANKKONTO , Kontingent Medlemskontingent NFF ,46 Kontingent lærergruppen -6300,00 Elevmedlemskap -7125, , Inntekt kongresser Inntekt kongresser , , Lønn og sosiale utgifter Lønn daglig leder , Lønn sekretær Lønn forbundsleder 91248, Refusjon sykepenger ,00 Feriepengeavsetninger 53317, Arbeidsgiveravgift 65016, Andre sosiale utgifter /opplæring 2206,00 0 Pensjonskostnad KLP 43302, SUM LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , Innleid hjelp Lønn NFED 0,00 0 Leid kontorhjelp 13125, SUM INNLEID HJELP 13125, Godtgjørelse og tapt arb.fortj.styret Telefon forbundsleder Godtgjørelse styre og kretser 40000, Tapt arbeidsfortjeneste styret , Tapt arbeidsfortjeneste andre , SUM GODTGJ.og TAPT.ARB.FORTJ , Utgifter lokale Leie lokale 26334, Lys og varme 1489, Renhold 4415, Representantskap 2009 Side 12 av 24

13 Andre kostnader lokale 16159, Sum lokale 48397, Utgifter Fotterapeuten Kostnader Fotterapeuten Trykk og layout 74850, Intervju/honorar 60710, Utsendelse 19679, Redaktør 59850, Annonsekonsulent 11830, Andre kostnader Fotterapeuten 1349,00 Sum Fotterapeuten , Kontorhold, brosjyrer og slagord Kopiering/leie av maskin 5230, Inventar 3575, Kontorrekvisita 29934, Trykksaker (ny brosjyre) 35015,35 Reklame og "slagord" 9560,00 Drift av internettsider 18066,00 Sum kontorhold , Kurs og konferanser Kurs,seminar i NFFs regi 75453, FIP AGM og IFID 40092, Kurs tillitsvalgte 17500,00 Kurs,seminar i andres regi 13200,00 Sum Kurs , Bilgodtgj. og reiser Bilgodtgjørelse 11543, Representantskap , Reise/møtekostnader sentralstyret 95557, Reisekostnader delegater 35157, Utdanningsutvalget 31913,00 0 Andre reiser og møter 39754, Sum reiseutgifter , Kontingenter og gaver Kontingent FIP 31770, Kontingent NDF 0, Gaver 7701, Kontingent KFO , Sum kontingent , Kompensasjon ved forbundsleders avgang Styrevedtak på at det skal settes av hvert år Nytt i budsjett 2008 er også til styrets disposisjon Lystad Regnskap AS Oslo korr Representantskap 2009 Side 13 av 24

14 NORSKE FOTTERAPEUTERS FORBUND 2008 BALANSE Periode EIENDELER Note REGNSKAP 2008 REGNSKAP 2007 Anleggsmidler Inventar 0 0 Reiseforskudd 0 0 Sum Anleggsmidler 0 0 Omløpsmidler Varelager Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Kasse Bankkonti Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Opptjent egenkapital Egenkapital NFF Egenkapital lokallag Periodens resultat 0 Sum opptjent egenkapital Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Differanse kretser 0 0 Kretsrefusjon nedlagte kretser 0 0 Ansvarsforsikring Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Lystad Regnskap AS Oslo korr Marianne Engh og Solveig Lystad REGNSKAP IFID 2008 INNTEKTER Kontingent IFID SUM INNTEKTER UTGIFTER Kurskostnader IFID Reiser/møter IFID SUM UTGIFTER DRIFTSRESULTAT 5062 Renteinntekter bank 8 ÅRSRESULTAT 5070 Lystad Regnskap AS Oslo korr Representantskap 2009 Side 14 av 24

15 REGNSKAP LÆRERGRUPPEN 2008 INNTEKTER 2008 Kontingent 6300 SUM INNTEKTER 6300 UTGIFTER Kurskostnader 0 Reiser/møter 0 SUM UTGIFTER 0 DRIFTSRESULTAT 6300 Renteinntekter bank 0 ÅRSRESULTAT 6300 Lystad Regnskap AS Oslo korr KRETSREGNSKAP NFF 2008 BANK KONTO IB BANK KONTO UB KASSE IB KASSE UB INNTEKTER UTGIFTER RESULTAT Vestfold 7346, ,75 304,1 304,1 6006, ,54 Buskerud 37233, , , ,97 Trøndelag 43854, , , , , ,93 Oppland ,7 1986, ,13 Hordaland 11917, , , ,69 Oslo & Akershus 80600, , , ,66 Nordland 20184, , , , Aust og Vest-Agder 21066, , , , ,8 3398,9 Hedmark 11937, , ,6 5193,4 Møre og Romsdal 19269, , , , ,26 Østfold 10356, ,56 986,3 682, , ,27 190,95 Sogn og Fjordane Rogaland 37000, , , , ,5 Troms 0 Finmark 0 SUM KRETSER , , ,9 6030, , , ,55 Korr og Løken Lystad Regnskap AS Representantskap 2009 Side 15 av 24

16 Til Representantskapet i Norske Fotterapeuters Forbund REVISJONSBERETNING REGNSKAP MED KRETSENE FOR 2008 Regnskapet for regnskapsåret 2008 med kretsene er nå revidert og fremkommer med et underskudd på kr Underskuddet dekkes av tidligere oppsparte midler, men gjør at NFF sentralt må bygge opp igjen egenkapital for å ha en forsvarlig driftsøkonomi. NFF må arbeide videre for å finne løsning på regnskapsføringen i kretsene. De kretser som ønsker å gå over til kontantkasse med et fast kronebeløp, slipper regnskapsføring og oversender bilagene til sentralt hold for refusjon av beløp. I tillegg må det arbeides frem en løsning som forhindrer den kapitaloppbygging i kretsene som skjer i dag. Dette er en oppbygging av død kapital (nær ) som ikke kommer medlemmene til gode gjennom aktivitet. Jeg har revidert regnskapet og fått opplyst at det er grunnlag for fortsatt drift. Jeg har foretatt revisjon i samsvar med lover og regler. Revisjonen omfatter kontroll av utvalgte bilag med underliggende informasjon som gir betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Jeg mener at min revisjon gir et forsvarlig grunnlag for min uttalelse som: årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir uttrykk for NFFs økonomiske stilling pr. 31. desember 2008 og for resultatet i regnskapsåret i overensstemmelse med god regnskapsskikk. Sandsli 17. april 2009 Helge Nordvik valgt revisor Representantskap 2009 Side 16 av 24

17 Sak 4 Saker fra Sentralstyret Sak 4.1 Fordeling av kursoverskudd Arrangørkretsen får halvparten av eventuelt overskudd fra kurset, etter at variable og faste kostnader er trukket fra. De faste kostnadene er hovedsakelig sekretariatets administrasjon og kurskomiteens arbeid, og beregnes årlig. De variable kostnadene er hovedsakelig forelesers honorar og reiseutgifter, lokalleie, servering og kursmateriell. Kostnader forbundet med kurs som går i tap trekkes fra det totale kretsoverskuddet, og belastes ikke den enkelte krets. Kursgodtgjørelsen for hver enkelt krets beregnes årlig på starten av nyåret. Sak 5 Innkomne forslag Det er ingen innkomne forslag fra kretsene. Sak 7 Valg Valg av forbundsleder, to styremedlemmer og et varamedlem til Sentralstyret, og et medlem til kurskomiteen, hvorav alle funksjoner innehar 2 års varighet. Representantskap 2009 Side 17 av 24

18 Vedlegg 1 Vedtekter NFF 1 Navn Norske Fotterapeuters Forbund - NFF 2 Formål NFF er en partipolitisk uavhengig, faglig yrkesorganisasjon innen DELTA, hvis formål er å arbeide for medlemmenes faglige, økonomiske og sosiale interesser. 3 Medlemmer Søknad om medlemskap skal skje skriftlig på godkjent skjema. Som medlemmer kan opptas: 1. Alle fotterapeuter med autorisasjon/offentlig godkjenning. Kopi av autorisasjons- /offentlig godkjenningsdokument må vedlegges søknaden. 2. Elever og privatister. Vedlagt bekreftelse fra studieplass. Alle medlemmer blir tilsluttet nærmeste kretslag, hvis ikke annet er ønskelig. 4 Organisasjon NFFs organisasjon består av følgende: 1 Representantskapsmøte/ Landsmøte 2 Sentralstyre 3 Kretslag Representantskapsmøte/Landsmøte er organisasjonens høyeste myndighet. Sentralstyret er organisasjonens høyeste myndighet mellom Representantskapsmøte/Landsmøte. 5 Medlemmenes rettigheter og plikter Det enkelte medlem har rettigheter i henhold til disse vedtekter, og er forpliktet til å handle i samsvar med lovlig fattede vedtak og retningslinjer, som er trukket opp av forbundets høyeste myndighet. 5.1 Medlemmene skal kunne kreve hjelp vedrørende økonomi og i faglige og sosiale spørsmål. 5.2 Medlemmene skal holde seg oppdatert i faget, i henhold til Helsepersonelloven. 6 Kontingent Medlemskontingenten dekker kontingent til forbundet sentralt, kretslag, DELTA og FIP. Medlemskontingenten fastsettes av Representantskapsmøte og indeksreguleres årlig. Medlemskontingenten forfaller til betaling to ganger pr. år. Representantskap 2009 Side 18 av 24

19 6.1 A-medlemskap Fullt betalende medlemmer. 6.3 K-kommunalt ansatt Kommunalt ansatte i 100 % stilling betaler kontingent til DELTA etter gjeldende satser regulert i forhold til lønn. Kommunalt ansatt i 75 % stilling betaler 1/4 årskontingent til NFF og til DELTA etter gjeldende satser regulert i forhold til lønn. Kommunalt ansatt i 50 % stilling betaler ½ årskontingent til NFF og til DELTA etter gjeldende satser regulert i forhold til lønn. Kommunalt ansatt i 25 % stilling betaler ¾ årskontingent til NFF og til DELTA etter gjeldende satser regulert i forhold til lønn. Kommunalt ansatt under 25 % betaler hel årskontingent til NFF. 6.4 Passive medlemmer Passive medlemmer er medlemmer som er midlertidig ute av yrket. Søknad om passivt medlemskap må være skriftlig med dokumentasjon, og kan innvilges av Sentralstyret for et år om gangen. Medlemmer må selv melde fra, skriftlig med dokumentasjon, når de blir pensjonister eller 100 % uførepensjonister. 6.5 Pensjonistmedlemskap Pensjonister og 100 % uførepensjonister betaler abonnementskostnadene kr for å være medlem. 7 Utmeldelse og utelukkelse 7.1 Utmeldelse Det enkelte medlem må selv foreta skriftlig utmelding til sekretariatet. Utmeldelsen må være sekretariatet i hende før utgangen av den første måneden i et nytt kontingenthalvår. 7.2 Utelukkelse Sentralstyret kan utelukke enkeltmedlemmer som ikke overholder NFFs vedtekter, eller på annen måte skader eller setter NFF i dårlig ry. Medlemmet kan anke saken inn for første Representantskapsmøte/Landsmøte etter at melding om utelukkelse er postlagt som rekommandert sending til oppgitte adresse. 8 Representantskap Representantskapet er organisasjonens høyeste myndighet. Det treffer avgjørelser i alle organisasjonsmessige saker, og består av leder/kontaktperson i kretsene og Sentralstyret. IFID og Lærergruppen har møterett med forslag og talerett. Representant fra DELTA har møte, tale og forslagsrett på NFFs Representantskap Representantskapet avholdes hvert år innen 1. mai. Kunngjøring om tid og sted fastsettes av Sentralstyret som gir kretslagene melding om berammelse med 3 måneders varsel. Innkalling med saksliste og dokumenter som skal behandles på møtet skal være medlemmene i hende 1 måned før møtet avholdes. Saker som kretslag ønsker behandles på møtet, må være sekretariatet i hende 9 uker Representantskap 2009 Side 19 av 24

20 før møtet. Protokoll sendes til medlemmene og DELTA senest 1 måned etter møtet. Angående vedtektsendringer, se Dagsorden Dagsorden på det årlige Representantskapsmøtet/Landsmøtet skal være: 1 Konstituering 2 Sentralstyrets beretning for perioden 3 Revidert regnskap pr med revisorrapport 4 Innkomne forslag 5 Hovedsatsingsområdene for kommende periode. 6 Prinsipp program for kommende tre års periode 7 Budsjett for kommende år 8 Valg. Det velges Forbundsleder og nestleder annethvert år. Et styremedlem et år og to styremedlemmer påfølgende år. Det samme gjelder varamedlemmer. Eksempel: Første år er 2006, da velges følgende: Nestleder, 2 styremedlemmer og 1 vara. År 2006 velges følgende: Forbundsleder, 1 styremedlem og 2 varamedlemmer. Valgkomiteen består av 2 medlemmer og ett varamedlem. Hvert medlem sitter to år. Den lengst sittende er leder og kontaktperson til Sentralstyret. Rullerende valg Kurskomiteen består av 3 medlemmer som hver velges for to år. Komiteen bestemmer selv hvem som er leder og kontaktperson til Sentralstyret. Rullerende valg. Det skal kun behandles de på sakslisten oppførte saker, både ved ordinære og ekstraordinært møte. Punkt 1 i 8.1 behandles også på ekstraordinært Representantskapsmøte. 8.2 Ekstraordinært Representantskapsmøte Ekstraordinært Representantskapsmøte kan innkalles av Sentralstyret med 1 måneds varsel, hvis styret finner det nødvendig. Det skal også innkalles til ekstraordinært Representantskapsmøte hvis 1/3 av Representantskapets medlemmer eller 1/3 av kretslagene, eller DELTA sitt hovedstyre finner det nødvendig. 8.3 Avstemminger Sentralstyret har ikke stemmerett angående regnskap og beretning. Alle saker som behandles på et ordinært eller ekstraordinært Representantskapsmøte avgjøres med flertall, dvs. mer enn 50 % av stemmene, når ikke annet er bestemt i NFFs vedtekter. Ved stemmelikhet er forslaget forkastet. Fullmakter kan ikke benyttes. Blanke stemmer teller ikke, og det stemmes alltid kontra. 8.4 Uravstemning Sentralstyret eller Representantskapsmøte/Landsmøte kan beslutte at viktige saker skal sendes ut til uravstemning. Uravstemningen administreres av sekretariatet. Anonyme stemmesedler. Stemmesedlene returneres senest 14 dager etter utsendelsesdato fra sekretariatet. Stemmesedlene åpnes og telles i nærvær av Forbundsleder og 2 medlemmer fra valgkomiteen. 8.5 Avhende Representantskap/Landsmøte bestemmer hvem som kan avhende eller behefte NFFs eiendeler. Representantskap 2009 Side 20 av 24

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Fungerende forb.leder Tone F. Zakariassen

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 21. april 2007, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Nestleder Eva Steen Johansen Styremedlem

Detaljer

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 22. april 2005, Rica Hotel Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Nestleder Eva Steen Johansen Styremedlem Torill Høgseth Styremedlem

Detaljer

PROTOKOLL. Landsmøte i NFF. Norske Fotterapeuters Forbund Representantskapsmøte 2004 Trondheim

PROTOKOLL. Landsmøte i NFF. Norske Fotterapeuters Forbund Representantskapsmøte 2004 Trondheim PROTOKOLL Landsmøte i NFF Lørdag og søndag, 24. og 25. april 2004 Rica Hell Hotell, Trondheim Sentralstyret er representert ved: Solveig Annie Magnussen Forbundsleder Lise Burud Smestad Nestleder Mona

Detaljer

DAGSORDEN. Representantskapsmøte 2006

DAGSORDEN. Representantskapsmøte 2006 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2005... 4 Nøkkelpersoner i NFF i perioden 23.04.2005 22.04.2006... 7 Nøkkeltall i 2005... 8 Diverse aktiviteter... 8 Sak

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

2. Parat arbeider for å styrke medlemmenes faglige rettigheter, tillitsvalgtes rettigheter og muligheter for å utføre sine verv.

2. Parat arbeider for å styrke medlemmenes faglige rettigheter, tillitsvalgtes rettigheter og muligheter for å utføre sine verv. Parats vedtekter Vedtatt på landsmøtet 2015. 1 Navn og tilslutning til hovedorganisasjon Parat er en medlemsstyrt, partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon og er tilsluttet Yrkesorganisasjonenes

Detaljer

1.1 Deltas vedtekter Ajour 20.11.2007.doc Side 1 av 12

1.1 Deltas vedtekter Ajour 20.11.2007.doc Side 1 av 12 Vedtekter for Delta (Vedtatt av KFOs landsmøte 2000, og siste gang endret av KFOs representantskap på møte 21. 23. november 2006. Redaksjonell endring av navn på representantskapsmøtet 20.11.2007) 1.1

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER Gjeldende fra og med Landsmøtet 2013. Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer 1-1 Navn Organisasjonens navn er Afasiforbundet i Norge (AFN/Afasiforbundet). Afasiforbundet

Detaljer

Vedtekter for Brystkreftforeningen

Vedtekter for Brystkreftforeningen Vedtekter for Brystkreftforeningen 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brystkreftforeningen. Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og er assosiert medlem av Kreftforeningen. Foreningens internasjonale

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND REVIDERT siste gang 14. mars 2015 Opprinnelig vedtatt av landsmøtet i september 1927 omredigert i samsvar med vedtak i påfølgende landsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

STAFO - SAMFUNNSSIKKERHET VEDTEKTER

STAFO - SAMFUNNSSIKKERHET VEDTEKTER STAFO - SAMFUNNSSIKKERHET VEDTEKTER Vedtatt av representantskapet 1.4.2014 Vedtekter for STAFO - samfunnssikkerhet Stiftet 01. april 1965 I ORGANISASJON 1 1. Navnet på foreningen er STAFO-samfunnssikkerhet

Detaljer

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Navn, formål og adresse 1 Foreningens navn er Kommunikologforeningen, og er registrert med dette navnet i Brønnøysundregisteret i Norge. Foreningens

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell, pålitelig og etisk kommunikasjon. Norsk kommunikasjonsforening

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer

Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014

Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014 Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014 1. ORGANISASJON Bryne Musikkorps ble stiftet 5. september 1934 av Jørgen Tjøtta under navnet Bryne Hornmusikk. Iflg. vedtak 6. desember 1948 ble navnet

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK LEKTORLAG

VEDTEKTER FOR NORSK LEKTORLAG 1 Navn og formål VEDTEKTER FOR NORSK LEKTORLAG Navnet på foreningen er Norsk Lektorlag, som forkortes NLL. Norsk Lektorlag skal arbeide for: å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår å ivareta medlemmenes

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 3 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap og kontingent... 3 4 Kontingent... 3 KAPITTEL 2 LANDSMØTE...

Detaljer

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen.

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen. Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 2 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 4 Kontingent... 2 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 2 5 Generelt... 2 6 Sammensetning og delegater... 2

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2006. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2007 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2006. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2007 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2006... 4 Nøkkelpersoner i NFF i perioden 23.04.2006 22.04.2006... 6 Nøkkeltall i 2006... 7 Diverse aktiviteter... 7 Sak

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Vedtekter for Ensliges Landsforbund Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Ensliges Landsforbund: side 2 9 Ensliges Landsforbunds lokalavdelinger: side 10-15) VEDTEKTER FOR ENSLIGES LANDSFORBUND Ensliges

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.1990 2 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.90, med senere endringer av.. Godkjent av Idrettsstyret den 1. Formål Laget er selveiende

Detaljer

Vedtekter for Aktivitetsklubben

Vedtekter for Aktivitetsklubben Vedtekter for Aktivitetsklubben Vedtatt av landsmøtet for Aktivitetsklubben 15. februar 2016. Kapittel 1: Innledende bestemmelser 1-1. Organisasjon Aktivitetsklubben (AK) er en frivillig og uavhengig forening

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

Vedtekter for Bønes skolekorps

Vedtekter for Bønes skolekorps Vedtekter for Bønes skolekorps 1 ORGANISASJON Bønes Skolekorps stiftet i 1964 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Hordaland krets. Organisering av musikkorpset Musikkorpset

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG r i I fl I LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Endring vedtatt av årsmøte 11. mars 2012 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 1 GJELDENDE LOVER FOR FROL IDRETTSLAG Vedtatt den 03.12.90, med senere

Detaljer

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S 1 Selskapets firma skal være: Vest-Norges Brusselkontor AS 2 Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bergen 3 Selskapets formål er å fremme Foreningen Vest-Norges

Detaljer

Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011.

Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011. Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011. 1. Navn Klubbens navn er: Vardeneset Ballklubb, forkortet VBK. Klubben er stiftet 22. november 1990.

Detaljer

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION)

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) LOV FOR NORGES RUGBYFORBUND Stiftet 15. februar 1982 Side 1 av 6 Versjon ajourført etter årsmøtet 27. februar 2011 1 Overordnet mål Norges Rugbyforbunds

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps

Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps Vedtekter for Asker og Bærum ungdomskorps - stiftet 10.oktober 2006. 1 Formål Musikkorpset Asker og Bærum ungdomskorps, ABUK, skal være et tilbud til unge musikanter

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL Revidert og vedtatt på Representantskapsmøte 02.12.05, 23.11.07. 27.11.09, 24.11.11 og 27.11.14 I Formål 1. FOKUS skal være kvinneorganisasjonenes

Detaljer

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund 1 Formål Folkets Hus Landsforbund har til formål: a) å være en interesseorganisasjon for Folkets Hus-foreninger hvor arbeiderbevegelsens organisasjoner eier eller arbeider

Detaljer

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps Håland og Dysjaland skulekorps stiftet 27. april 1981 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Rogaland 1. ORGANISERING AV MUSIKKORPSET 1.1.Musikkorpset har følgende aldersbestemmelser:

Detaljer

VEDTEKTER FOR FINNMARK KORFORBUND

VEDTEKTER FOR FINNMARK KORFORBUND VEDTEKTER FOR FINNMARK KORFORBUND HVORI OPPTATT: FINNMARK SANGERFORBUND, STIFTET 1916 FINNMARK DAMEKORFORBUND FINNMARK SANGERLAG, STIFTET 1952 1 ORGANISASJON Finnmark Korforbund er en selvstendig fylkesomfattende

Detaljer

REPRESENTANTSKAPSMAPPE. Norske Fotterapeuters Forbund

REPRESENTANTSKAPSMAPPE. Norske Fotterapeuters Forbund REPRESENTANTSKAPSMAPPE Norske Fotterapeuters Forbund 2012 Innhold DAGSORDEN... 3 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 4 SAK 2 Årsberetning 2010-2011... 5 Nøkkelpersoner 2010-2011... 7 Nøkkeltall 2010-2011... 8 Aktiviteter...

Detaljer

Vedtekter for norske kunsthåndverkere

Vedtekter for norske kunsthåndverkere Vedtekter for norske kunsthåndverkere Vedtekter for Norske Kunsthåndverkere: 1. Navn og formål Norske Kunsthåndverkere (NK) er en organisasjon for profesjonelle kunsthåndverkere i Norge. NK er partipolitisk

Detaljer

Stiftelsens navn er "Stiftelsen Norsk Luftambulanse" (SNLA). Stiftelsens forretningskontor er i Frogn.

Stiftelsens navn er Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA). Stiftelsens forretningskontor er i Frogn. VEDTEKTER AV 27. AUGUST 1997 FOR STIFTELSEN NORSK LUFTAMBULANSE (med endringer av 11.09.98, 02.10.00, 26.09.01, 12.09.02, 23.09.03, 21.09.04 og 20.09.07) Disse vedtekter erstatter alle tidligere vedtekter

Detaljer

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO TAXI

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO TAXI NORGES TAXIFORBUND Avdeling Oslo Taxi VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO TAXI Vedtatt på Årsmøte 9. januar 2006. Endret på Årsmøte 22. april 2006. Endret på Årsmøte 19. April 2008. Endret på Ekstraordinært

Detaljer

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse VEDTEKTER FOR LILLEAKER SKOLES MUSIKKORPS (LSM) 1 Organisasjon LSM er stiftet 21.01.1909 og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Oslo Viken. 2 Formål LSM har som formål å fremme

Detaljer

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtatt på stiftelsesmøtet Revidert 2013 Nye standardvedtekter utarbeidet av DIS-Norge i 2012 DIS-Saltens vedtekter i dag Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøtet

Detaljer

Lov for Snowboardforbundet. Norges Snowboardforbunds Lov

Lov for Snowboardforbundet. Norges Snowboardforbunds Lov Norges Snowboardforbunds Lov Vedtatt på årsmøte 17. Juni 2011 1 Lov for Norges Snowboardforbund (Snowboardforbundet), stiftet 1987. Vedtatt av årsmøtet 16-03-1996 med senere endringer, på årsmøtene 08.06.2007

Detaljer

NORMALLOV FOR TRAVLAG

NORMALLOV FOR TRAVLAG NORMALLOV FOR TRAVLAG * * * Lov for.travlag, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer på lagets generalforsamling senest av. Godkjent av Styret i DNT den.. 1 Navn (1). travlag stiftet, som er

Detaljer

Lov. For Hallingdal Tråvlag

Lov. For Hallingdal Tråvlag Lov For Hallingdal Tråvlag Stiftet 10. mai 1985 Vedtatt den 10. mai 1985 med senere endringer på lagets generalforsamling senest av 31. januar 2008 Godkjent av Styret i DNT den.. 1 Navn Hallingdal tråvlag

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013)

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) 1. Navn Organisasjonen er stiftet 18. mai 1918. Ved stiftelsen fikk den navnet Norske Døves Landsforbund. I 1977 ble navnet endret

Detaljer

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Endret sist den 31. mars 2005. FIF er benyttet som forkortelse for Furuset Idrettsforening. NIF er benyttet som forkortelse for Norges Idrettsforbund.

Detaljer

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927.

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. Vedtatt den 01.08.1927 med senere endringer senest av 02.02.1994. PARAGRAF 1. FORMÅL. Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Detaljer

Vedtekter for Rolling Tones

Vedtekter for Rolling Tones Vedtekter for Rolling Tones 1 Organisasjon Rolling Tones, stiftet 22.08.2005, er et partipolitisk nøytralt blandet kor i Trondheim. Koret er tilsluttet Norges Korforbund, Sør-Trøndelag. 2 Formål 2.1 Korets

Detaljer

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F INNHOLDSFORTEGNELSE Paragrafer: Side: 1 Formål 3 2 Organisatorisk tilknytning 3 3 Medlemmer 3 4 Kontingent 3 5 Stemmerett og valgbarhet 3 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Bli ny -utvalgets forslag. Gjeldende vedtekter

Bli ny -utvalgets forslag. Gjeldende vedtekter Her bringer vi de nye forslagene til vedtekter fra Bli ny -utvalget og de eksisterende vedtekter. I noen av paragrafene er det kun kosmetiske endringer, men andre har større endringer p.g.a. Bli ny -utvalgets

Detaljer

Misjonsforbundet UNGs Lover

Misjonsforbundet UNGs Lover Misjonsforbundet UNGs Lover (Vedtatt på Misjonsforbundet UNGs Landsmøte i Oslo 27.-28. november 2009, med endringer etter LM 2011) 1 ORGANISASJONEN 1.1 Organisasjonens navn er Misjonsforbundet UNG. 1.2

Detaljer

Vedtekter for Huseiernes Landsforbund - HL

Vedtekter for Huseiernes Landsforbund - HL Vedtekter for Huseiernes Landsforbund - HL Formål 1-1 Huseiernes Landsforbund (HL) er partipolitisk uavhengig og har til formål å ivareta medlemmenes huseierinteresser. HL er en landsomfattende interesseorganisasjon

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM NAVN Foreningens navn er Rindal Næringsforum. 1 FORMÅL Rindal Næringsforum er samarbeids-, interesse- og serviceorganisasjon for de næringsdrivende i Rindal kommune, -

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

a Vedtekter for Norske Kirkeakademier 7.3 Signaturrett Styreleder og generalsekretær har hver for seg signaturrett i Brønnøysundregisteret.

a Vedtekter for Norske Kirkeakademier 7.3 Signaturrett Styreleder og generalsekretær har hver for seg signaturrett i Brønnøysundregisteret. NKA 10/15 Vedtektsendringer Saksdokumenter: a Vedtekter for Norske Kirkeakademier Forslag til vedtak:. Styret anbefaler årsmøtet å vedta følgende tillegg til vedtektene. 7.3 Signaturrett Styreleder og

Detaljer

Vedtekter. Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon

Vedtekter. Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon Vedtekter for Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon 1 Navn, lokalisering og organisasjon Navn: Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon Lokalisering: Oslo Foretaksnummer: 975 979 768 Organisasjonsform:

Detaljer

Vedtekter for Den Norske Coachforening

Vedtekter for Den Norske Coachforening Vedtekter for Den Norske Coachforening Sist endret tirsdag, 28. april 2015 Kapittel 1 Formål, oppbygging og ansvarlig organ 1-1 Foreningens offisielle navn er: Den Norske Coachforening (DNCF) Det engelske

Detaljer

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING Vedtekter Vedtatt 2. april 2003, med endringer av 20. april 2005, 22. mars 2006, 21. mars 2007, 25. mars 2009, 17. mars 2010 og 6. april 2011. Forslag til endringer fremlagt på representantskapsmøte 17.

Detaljer

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION)

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION) NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION) Medlem av International Rugby Board FIRA-AER Association Européenne de Rugby - Skandinavisk Rugby Union Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité LOV FOR NORGES

Detaljer

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR LEVANGER SVØMME- OG LIVREDNINGSKLUBB 1. FORMAL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund (NIF).

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

LOV FOR AKERSHUS BEDRIFTSIDRETTSKRETS (ABIK)

LOV FOR AKERSHUS BEDRIFTSIDRETTSKRETS (ABIK) Vedtatt på kretstinget 31.03.2011. LOV FOR AKERSHUS BEDRIFTSIDRETTSKRETS (ABIK) 1 Formål Akershus Bedriftsidrettskrets' formål er å arbeide for bedriftsidrettens utvikling etter NBIFs formålsparagraf,

Detaljer

Industri Energi avd. 267

Industri Energi avd. 267 Industri Energi avd. 267 Vedtekter oppdatert 2.11.2010 1 Foreningens organisasjonsmessige tilknytning 1.1 Foreningen er medlem av Industri Energi (IE) 1.2 Foreningen er underlagt IEs enhver tid gjeldende

Detaljer

Vedtekter Sist oppdatert på forbundets landsmøte 17.-19. november 2014

Vedtekter Sist oppdatert på forbundets landsmøte 17.-19. november 2014 Vedtekter Sist oppdatert på forbundets landsmøte 17.-19. november 2014 1. Organisasjon 1.1 Forbundets navn er Norsk Ergoterapeutforbund. 1.2 Forbundet er tilsluttet Unio. 1.3 Forbundet er medlem av World

Detaljer

1. Foreningens navn er Norsk Geologisk Forening (NGF). Offisielt engelsk navn er Geological Society of Norway (GSN)

1. Foreningens navn er Norsk Geologisk Forening (NGF). Offisielt engelsk navn er Geological Society of Norway (GSN) VEDTEKTER FOR NORSK GEOLOGISK FORENING Etablert xx.xx.xx, sist revidert 9.1.2013 1. Navn og formål 1. Foreningens navn er Norsk Geologisk Forening (NGF). Offisielt engelsk navn er Geological Society of

Detaljer

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet.

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet. VEDTEKTER NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Norsk forening for cystisk fibrose, NFCF. Foreningens internasjonale navn er Norwegian cystic fibroses association, NCFA. 2 NFCFs oppgaver er å arbeide for

Detaljer

Lov for Troms Svømmekrets

Lov for Troms Svømmekrets Lov for Troms Svømmekrets 1. Formål Troms svømmekrets formål er å arbeide for svømmeidrettens utvikling innen Troms krets, og å fremme samarbeidet mellom lagene. Vi skal bistå Norges Svømmeforbund i alle

Detaljer

VEDTEKTER FOR LILAND BÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LILAND BÅTFORENING VEDTEKTER FOR LILAND BÅTFORENING Stiftet: 5. september 1979 Sist revidert: 25. mars 2015 I. NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Liland Båtforening og dens initialer er LB. 2 LB s formål er å eie brygger

Detaljer

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell Vedtekter 2014-2015 Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell 1 1Formål 1.1. Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF) er en organisasjon for alle fagskolestudenter i Norge.

Detaljer

Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon VEDTEKTER

Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon VEDTEKTER Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon VEDTEKTER 1 Formål NISO er et landsomfattende forbund for idrettsutøvere innen idrettene fotball-, håndballog ishockey, samt utøvere innen individuelle idretter

Detaljer

Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013

Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013 Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013 1 FORMÅL Foreningens formål er å være et samlende forum for medlemmene og andre med tilknytning til samfunnsøkonomi som fag/arbeidsfelt,

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD. Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09.

VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD. Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09. Vedtatt på Årsmøte den 14. januar 1985. VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09. Ski musikkråd er lokalleddet

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

1.2 CP-foreningens fylkesavdeling betegnes CP-foreningen i.. (fylkets, regionens navn).

1.2 CP-foreningens fylkesavdeling betegnes CP-foreningen i.. (fylkets, regionens navn). VEDTEKTER 1 Navn 1.1 Organisasjonens offisielle navn er Cerebral Parese-foreningen som forkortes CPforeningen. CP-foreningens engelske navn er The Norwegian Cerebral Palsy Assosiation. 1.2 CP-foreningens

Detaljer

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets (NTOK), stiftet (31.01.1987).Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) 22.desember 2010. 1 Formål NTOK formål er å arbeide

Detaljer

VEDTEKTER FOR AUF I BUSKERUD

VEDTEKTER FOR AUF I BUSKERUD VEDTEKTER FOR AUF I BUSKERUD DEL 1. GENERELLE BESTEMMELSER Kapitel 1. Navn, formål og oppgaver 1-1. Navn Fylkeslagets navn er AUF i Buskerud. 1-2. Organisering Fylkeslaget er Arbeidernes Ungdomsfylkings

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSKE SAMERS RIKSFORBUND Vedtatt på NSRs 40. landsmøte, 26.10.2008

VEDTEKTER FOR NORSKE SAMERS RIKSFORBUND Vedtatt på NSRs 40. landsmøte, 26.10.2008 VEDTEKTER FOR NORSKE SAMERS RIKSFORBUND Vedtatt på NSRs 40. landsmøte, 26.10.2008 Landsstyrets forslag av 23.08.2008 1 Navn Forbundets navn er Norgga Sámiid Riikkasearvi / Vuona Sámij Rijkasiebrre / Nøørjen

Detaljer

Lov for Norges Minigolfforbund.

Lov for Norges Minigolfforbund. Lov for Norges Minigolfforbund. Stiftet i Oslo, den 14.08.1985. Endret og vedtatt på ekstraordinært forbundsting 21.11.98, og på ordinært forbundsting 09.05.2001 og 20.04.2002 1 Formål Norges Minigolfforbunds

Detaljer

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN 2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN For en hver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på SKBs landsmøte (vedtektenes

Detaljer

Vedtekter for Oslo Lifetech

Vedtekter for Oslo Lifetech Vedtekter for Oslo Lifetech 1 Foreningens navn Foreningens navn er Oslo Lifetech, og ble stiftet 09.03.2016. 2 Foreningens formål Oslo Lifetech er en næringsklynge og har som formål: - Å skape næringslivsvekst

Detaljer

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring.

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. VEDTEKTER for VEITEKNISK INSTITUTT 1 Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. Formål og arbeidsoppgaver VI skal være et kompetansesenter for FoU, kvalitetskontroll og dokumentasjon av

Detaljer

Vedtekter for NK Oslo - Akershus

Vedtekter for NK Oslo - Akershus Vedtekter for NK Oslo - Akershus VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND OSLO-AKERSHUS Vedtatt på årsmøte 17. mars 2004. Sist endret på årsmøte 28. mars 2008 1 ORGANISASJON Norges Korforbund Oslo-Akershus er et

Detaljer

VEDTEKTER FOR VANG SKOLEKORPS.

VEDTEKTER FOR VANG SKOLEKORPS. VEDTEKTER FOR VANG SKOLEKORPS. 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTE 5 STYRET 6 MEDLEMSMØTENE 7 KOMITEER 8 OPPLØSNING 9 VEDTEKTSENDRINGER 1 ORGANISASJON Vang Skolekorps (VSK), stiftet 1. april

Detaljer

VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015

VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015 VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015 Krets LO Finans Postkom består av Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund sine medlemmer innen finanssektoren. 1 Formål

Detaljer

Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag

Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag Revidert og vedtatt av kretstinget 31.03.2009, stadfestet av Norsk Bridgeforbund 27.03.2009 og gjort gjeldende fra 31.03.2009 KAPITTEL 1... 2 BASISVEDTEKTER SOM SKAL VÆRE

Detaljer

Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013

Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013 Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013 1 FORMÅL OG VERDIGRUNNLAG Samfunnsviterne har til formål å arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og å fremme

Detaljer

STAVANGER MUSIKKORPS AV 1919

STAVANGER MUSIKKORPS AV 1919 Vedtatt i Generalforsamling 13.03.2010 1 ORGANISASJON Stavanger Musikkorps av 1919, stiftet 9. september 1919 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund gjennom NMF Rogaland. Organisering av musikkorpset

Detaljer

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR PORSGRUNN ORIENTERINGSLAG Vedtatt på ekstraordinært årsmøtet 18.2.1993 Godkjent av Norges Idrettsforbund 1.6.1993 Revidert på årsmøte 4.11 1994, 16.11.1998, 27.11.2002, 30.11.2006, 29.11.2007 og

Detaljer