Regnskapsstatistikk Små industriforetak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regnskapsstatistikk 1983-1992. Små industriforetak"

Transkript

1

2

3 Kapitalmarked og næringsutvikling Torunn K vinge og Ove Langeland Regnskapsstatistikk Små industriforetak FAFO-rapport 179

4 Forskningsstif telsen F APO 1995 SBN Omslag: Anne Lise Stenseth Sort- hvitt foto: NTB... Trykk: <-Falch Hurtigtrykk, Oslo

5 FAFO Regnskapsstatistikk 3 Forord Temaet for denne studien er lønnsomhet og soliditet i små industriforetak. Småforetak antas å ha stor betydning for vekst, sysselsetting og industriell fornyelse i de fleste industriland. Samtidig hevdes de å ha problemer med å finansiere nye investeringer på grunn av sviktende inntjening og svak kapital struktur. undersøkelsen drøftes spørsmål knyttet til kapitalmarked og foretaksfinansiering, og det gis en beskrivelse av foretakenes finansieringsmønster. en omfattende empirisk analyse sammenliknes småforetakenes verdiskaping, lønnsomhet og soliditet med utviklingen i store foretak. Analysen tar utgangspunkt i teori om finansiering av foretak og beskriver utviklingen på basis av to empiriske datasett: regnskapsdata for 1000 små industriforetak for perioden , og en spørreskjemaundersøkelse i de samme foretak gjennomført i Følgende problemstillinger søkes besvart:.. Hvordan finansierer småforetak seg?.. Støter småforetak på spesielle finansieringsproblemer?.. Hvordan er lønnsomhet og soliditet i småforetak sammenliknet med store foretak?.. Hvordan er lønnsomhet og soliditet i norske småforetak sammenliknet med svenske småforetak? FAFOs Regnskapsstatistikk er en av publikasjonene fra prosjektet «Kapitalmarked og næringsutvikling», som FAFO utfører for Norges Forskningsråd under programmet om næringspolitikk og markedsutvikling (Nærings-LOS). Den er et tabellvedlegg til hovedrapporten Smått, men ikke bare godt. Lønnsomhet og soliditet i små industriforetak. FAFO-notatet Spørreundersøkelse - Små og mellomstore industriforetak. Dokumentasjon og resultater følger også som dokumentasjonsvedlegg til hovedrapporten. tillegg utdypes finanansieringsspørsmål i FAFO-notatet Finansieringsanalyse av små industriforetak (publiseres 1995). Tre hovedoppgaver er planlagt skrevet innenfor prosjektet i løpet av 1995: «Finansieringsrnodeller og eierstruktur. En komparativ studie av England, Tyskland, Sverige og Norge», «Offentlige virkemidler og næringspolitikk. En komparativ studie av Norge og Sverige» og «Kapital struktur og lønnsomhet i nyetablerte små industriforetak». FAFOs Regnskapsstatistikk omfatter små industriforetak med under 50 sysselsatte. Statistikken inneholder resultatregnskap, balanse og en del avledede analysetall som nøkkeltall og bakgrunnstall. Den er bygget opp etter mønster av Statistisk sentralbyrås regnskapsstatistikk og gir dermed grunnlag for sammenlikninger av små og store industriforetak over tid og mellom ulike bransjer, eierformer og størrelsesgrupper. Statistikken gir også holdepunkter for å sammenlikne og vurdere enkeltforetaks regnskapstall. Torunn Kvinge har vært ansvarlig for tilrettelegging og analyse av regnskapsdata. Jardar E. Flaa har medvirket i oppstartingen av prosjektet og deltatt i innsamling og tilrettelegging av data. Lars Henrik Johansen har gjort en betydelig innsats med å utforme tabeller og tilrettelegge manus. Bente Bakken har vært ansvarlig for endelig ferdigstilling av manus. arbeidet med å etablere regnskapsdatabasen vil vi dessuten få takke Jonny versen som har laget dataprogram for registrering av data, og Eva Malkenes, Torun Krogsvold, Anne Liabø, Tom B. Kristiansen og nger Sivertsvik, som har punchet data.

6 4 FAFO Regnskapsstatistikk Takk også til Jo Cranner, Bjørn Bøhler, Anne Gustavsen og Sol Storheil for praktisk tilrettelegging i arbeidet med innsamli ng av data. Endeli g vi l vi ta1<.ke alle likningskontorene rundt i landet, som velvillig har sendt oss de mange tusen regnskapsskjemaene som iigger til grunn for denne rapporten. Oslo, februar 1995 Ove Langeland (prosjektleder) Torunn K vinge

7 FAFO Regnskapsstatistikk 5 nnhold Tabellregister Formål, omfang og innhold Formål og omfang nnhold Datagrunnlag Begrep og kjennemerker Foretak og bedrift Regnskapstall Resultatregnskap Balanse Nøkkeltall og bakgrunnstall Andre kjennemerker Næringsområde og konkurransetype Eierform Sysselsetting Landsdel Endringer i statistikken ; Noen hovedresultater Tabelldel : Vedlegg A-C Alminnelig regnskapsskjema A. Personlige foretak B. Aksjeselskaper C. Rettledning , 202 1D-F Alminnelig næringsoppgave D. Personlige foretak E. Aksjeselskaper F. Rettledning Brev fra Finansdepartementet til likningskontorene Definisjoner av nøkkeltall og bakgrunnstall Gruppering av landsdeler og konkurransetyper Kjennetegn ved populasjon og utvalg Frafall og svarprosent Ekstreme verdier Samsvar mellom regnskapsposter de enkelte år

8 6 FAFO Regnskapsstatistikk Tabellre ister 1. Nøkkeltall Utvalgte regnskapstall Prosent Ut,ralgte regnskapstall Løpende kroner. Gj ennomsnitt Nøkkeltall fordelt på eierform, størrelse, næringsområde og landsdel Nøkkeltall fordelt på eierfolm, størrelse, næringsområde og landsdel Nøkkeltall fordelt på eielform, størrelse, næringsområde og landsdel Bakgrunnstall for kapitalavkastningen a. Samlet b. Ulike landsdeler c. Ulike næringshovedgrupper d. Ulike eierformer e. Ulike sysselsettings grupper Utvalgte regnskapstall fordelt på driftsinntekt a. Løpende kroner. Gjennomsnitt b. Prosent Utvalgte regnskapstall fordelt på landsdel a. Løpende kroner. Gjennomsnitt b. Prosent Utvalgte regn skapstall for foretak i ulike næri ngshovedgrupper a. Løpende kroner. Gj ennomsnitt b. Prosent Utvalgte regnskapstall for foretak i ulike konkurransetyper a. Løpende kroner. Gjennomsnitt b. Prosent Utvalgte regnskapstall for foretak med ulike eierformer a. Løpende kroner. Gjennomsnitt b. Prosent., Utvalgte regnskapstall for foretak i ulike sysselsettingsgrupper a. Løpende kroner. Gj ennomsnitt b. Prosent Nøkkeltall for foretak i ulike eierformer Nøkkeltall for foretak i ulike sysselsettingsgrupper Nøkkeltall for foretak i ulike konkurransetyper ,.",. "." " "..", 181 Foretak etter størrelsen på totalrentabilitet Foretak etter størrelsen på totalrentabilitet i ulike eierformer, næriongsområder sysselsettings grupper og landsdeler Foretak etter størrelsen på egenkapitalrentabilitet Foretak etter størrelsen på egenkapitalrentabilitet i ulike eierformer, næringsområder sysselsettings grupper og landsdeler Foretak etter størrelsen på egenkapitalandel , Foretak etter størrelsen på egenkapitalandel i ulike eierformer, næringsområder sysselsettings grupper og landsdeler

9 FAFO Regnskapsstatistikk 7 ndex of tab les 1. Key figures Selected accounting figures Per cent " Selected accounting figures Key figures for enterpri ses in different ow ner groups, employment groups, industry major groups and locations groups " Key figures for enterprises in different ow ner groups, employment groups, industry major groups and locations groups " Key figures for enterp rises in different ow ner groups, employment groups, industry major groups and locations groups Background figures for return on capital a. All enterprises b. Different location groups c. Different industry major groups d. Different ow ner groups " 58 e. Different employment groups Selected accounting figures for enterprises in different operating income groups a. Kroner b. Per cent Selected accounting figures for enterprises in different location groups " 76 a. Kroner b. Per cent Selected accounting figures for enterprises in different industry major groups a. Kroner b. Per cent Selected accounting figures for enterprises in different competetive types a. Kroner b. Per cent Selected accounting figures for enterprises in different ow ner groups , 142 a. Kroner b. Per cent Selected accounting figures for enterprises in different employment groups a. Kroner b. Per cent Key figures for enterprises in different ow ner groups Key figures for enterprises in different employment groups Key figures for enterprises in different competetive types a Enterprises by size of return on total assets b. Enterprises by size of return on total assets in different ow ner groups, employment groups, industry major groups and location groups a Enterprises by size of return on eq uity , b. Enterprises by size of return on eq uity in different ow ner groups, employment groups, industry major groups and location groups a Enterprises by size of eq uity ratio b. Enterprises by size of eq uity ratio in different ow ner groups, employment groups, industry major groups and location groups

10 .. 8 FAFO Regnskapsstatistikk: 1 Formål, omfang og innhold 1.1 Formål og omfang denne rapporten publiseres regnskapstall for industriforetak med inntil 49 ansatte for perioden Småforetak utgjør en stor del av sam let antall foretak i Norge. Det er dessuten disse foretakene som oftest framheves å ha betydning for nyskaping av arbeidsplasser. Rapportens form og innhold er bygget opp på samme måte som Statistisk sentralbyrås regnskapspublikasjoner (NOS) slik at det for brukeren skal være lett å sammenlikne tallmateriale for store og små foretak. Statistisk sentralbyrås regnskapsstatistikk for perioden omfatter industriforetak med minst 50 sysselsatte. Fra og med 1991 dekker Statistisk sentralbyrås regnskapsstatistikk foretak med minst 100 sysselsatte. Store deler av avsnitt 3 og avsnitt 4 nedenfor er tatt direkte fra Norges offisielle statistikk for perioden Avsnitt 3 tar for seg definisjoner av sentrale begreper mens avsnitt 4 særlig omhandler endringer i statistikken over det aktuelle tidsrommet. 1.2 nnhold Regnskapsstatistikken omfatter resultatregnskap, balanse, nøkkeltall og bakgrunnstall. Resultatregnskapet spesifiserer inntekter, kostnader og resultatstørrei ser. Balansen består på den ene siden av eiendeler, og på den andre siden av gjeld og egenkapital. Nøkkeltallene gir forholdet mellom ulike størrelser i resultatregnskapet og balansen, og bidrar til å kaste lys over foretakenes lønnsomhet, soliditet og likviditet. Med bakgrunnstallene gis det en sammenhengende analyse av de faktorene som påvirker lønnsomheten. Det rapporteres gjennomsnittsstørrelser for alle foretak. resultatregnskapet rapporteres dessuten sentrale størrelser (som vareforbruk, lønnskostnader, driftsresultat, finanskostnader ru.v.) som gjennomsnittlige prosentvise andeler av drifts inntekter. balansen oppgis omløpsmidler og anleggsmidler som gjennomsnittlige prosentvise andeler av eiendeler mens kortsiktig, langsiktig gjeld og egenkapital rapporteres som gjennomsnittlige prosentvise andeler av samlet gjeld og egenkapital. Statistikken gir grunnlag for sammenlikninger av foretak over tid, mellom ulike næringsområder, konkurranseformer, eierformer, landsdeler og størrelsesgrupper. Resultatene er beskrevet nærmere i Kvinge, T og O. Langeland (1995) Smått, men ikke alltid godt. LØnnsomhet og soliditet i små industriforetak. FAFO-rapport nr 178. Det er mulig å få utført spesialanalyser på regnskapsmaterialet.

11 FAFO Regnskapsstatistikk 9 2 Datagrunnlag Utv alget er trukket ut fra Det sentrale bedrifts- og foretaksregisteret i Statistisk Sentralbyrå. Statistisk Sentralbyrå har stått for trekkingen. Næringsområder og regioner med relativ t få enheter er ov errepresentert i utv alget. Populasjonen omfattet i industriforetak med inntil 49 ansatte. Utv alget består av 1001 foretak. Fordi enkelte landsdeler og næringsområde ble ov errepresenterte mens andre ble underrepresenterte ved trekking av utvalget, er datamaterialet vektet. En ov ersikt ov er de vektene som er brukt det enkelte år finnes i dokumentasjon til regnskapsfilen. Statistikken omfatter samme foretak i perioden og i 1992 som i En del av de foretakene som var registrert i SSBs bedrifts- og foretaksregister pr 1991 var imidlertid ikke etablert på et tidligere tidspunkt og enkelte ble nedlagt dette året, slik at det ikke eksisterer data for Vi har dermed ikke regnskapsopplysninger for alle foretak i sv argruppen for alle år og flest opplysninger for Totalt ble det registrert regnskapsopplysninger for 896 foretak, som innebærer enn sv arprosent på 89,5. Det er gjort nærmere rede for kjennetegn ved populasjon, utv alg og sv argruppen i vedlegg 5 og 6. Tabell 1 viser sv argruppens fordeling på regnskapsår. Tabell \1984 \1985 \1986 \1987 \1988 \1989 \1990 \ \ Antall foretak Statistikken bygger på opplysninger fra alminnelig næringsoppgave (resultatregnskap og balanse) og opplysninger i Det sentrale bedrifts- og foretaksregister i Statistisk sentralbyrå (næringsområde, eierform og sysselsettings gruppe ) pr Regnskapsoppgavene er innhentet direkte fra likningskontorene etter dispensasjon fra Finansdepartementet, jf vedlegg 2. Næringsoppgaven foreligger i to varianter, en for personlige foretak (enkeltsmannsforetak, ansv arlige selskap og kommandittselskap) og en for ikke-personlige foretak (aksjeselskap, andelslag 0.1.). Skjemaene er gjengitt i henholdsvis vedlegg 1A-1F. Det har vært noen små endringer i skjemaene ov er perioden Den største endringen korn fra og med 1992 i forbindelse med skattereformen, jf av snitt 4 nedenfor. Regnskapsoppgavene viste seg å inneholde mange feil, som fortegnsfeil, summeringsfeil og utelatte beløp i balansen. Der vi med sikkerhet kunne lokalisere feilen, er dataene rettet opp. Foretak som har unnlatt å gi eller gitt særlig ufullstendig regnskapsoppgave er ikke med i statistikken. Foretak med «ekstreme» verdier på sentrale størrelser som totalrentabilitet, egenkapitalrentabilitet, egenkapitalandel og likviditetsgrad er dessuten holdt utenfor. Det vises til vedlegg 5, 6 og 7 for nærmere redegjørelse for definisjon av ekstreme verdier, trekking av utv alg og utv algets representativitet.

12 10 FAFO Regnskapsstatistikk 3 Begrep og kjennemerker 3.1 Foretak og bedrift Regnskapsoppgavene innhentes for det enkelte foretak. Standardfor næringsgruppering defineres foretak som en institusjonell enhet som omfatter all virksomhet drevet av samme eier. Foretaksenheten faller som regel sammeq med begrepet firma og er den minste enhet som det er naturlig å legge til grunn ved regnskapsstatistikk. Et foretak kan f.eks. være et aksjeselskap, et andelslag, et kommandittselskap eller et ansvarlig selskap. Norsk filial av utenlandsk aksjeselskap regnes som eget foretak. Et foretak kan omfatte flere bedrifter. Bedrift defineres i Standard fo r næringsgruppering som en lokalt avgrenset funksjonell enhet hvor det hovedsakelig drives aktiviteter som faller innenfor en bestemt næringsgruppe. vårt utvalg er det stort sett sammenfall mellom foretak og bedrift. 3.2 Regnskapstall Statistikken gir resu ltatregnskap, balanse og avledede opplysninger om nøkkelt all og bakgrunnstall. Oppgavene i resultatregnskapet og balanse bygger på bestemmelser i regnskapslovgivningen og på innarbeidet regnskapspraksis. For mer detaljerte opplysninger enn det som er gitt nedenfor, vises det til vedlegg bak i publikasjonen Resultatregnskap Resultatregnskapet omfatter disse hovedgruppene: Driftsinntekter og driftskostnader Finansinntekter og finanskostnader Ekstraordinære inntekter og ' kostnader ÅrsoppgjørSdisposisjoner ( 1992: Skattekostnad) Årsoverskudd Hovedgruppene for skattekostnad er innarbeidet i statistikken for 1992 og erstatter den tidligere hovedgruppen for årsoppgjørsdisposisjoner. Grunnlaget for oppgavene er realiserte inntekter i regnskapsåret og tilhørende historisk registrerte kostnader (periodiserte utgifter). Differansen mellom inntektene og kostnadene i de enkelte hovedgruppene gir de tilhørende resultatstørrei ser. tillegg registreres resultat før ekstraordinære poster og resultat før årsoppgjørsdisposisjoner (skattekostnad). Å rsoverskuddet tilsvarer resultatet etter årsoppgjør sdisposisjoner (skattekostnad).

13 FAFO Regnskapsstatistikk 11 Driftsinntekter og driftskostnader Som driftsinntekter og driftskostnader regnes ordinære inntekter og kostnader utenom de finansielle. Driftsinntektene omfatter salgsinntekter, provisjonsinntekter, leieinntekter, aktiverte egne investeringsarbeid, løpende offentlige driftstilskudd (f.eks. subsidier, frakttilskudd og produksjonsstøtte til aviser) og andre inntekter knyttet til driften. Det er medregnet poster knyttet til så vel foretakets hovedvirksomhet som dets bivirksomheter. driftsinntektene er medregnet salgsinntektsreduksjoner for frakter, mens rabatter og returer er trukket fra. Det er videre gjort fradrag for medverdiavgift og (i egen post på inntektssiden) spesielle offentlige avgifter knyttet til salget (bl.a. for omsetning av tobakk, øl, mineralvann, sj okolade, kosmetikk, bensin, råolje og naturgass). nterne leveranser mellom foretakets avdelinger er ikke med. Driftskostnader omfatter vareforbruk, lønnskostnader (lønninger, arbeidsgiveravgift, pensjonskostnader og indirekte personalkostnader), ordinære av- og nedskrivninger og andre kostnader knyttet til salg, produksjon og administrasjon (leiekostnader, diverse tjenesteinnsats, utgiftsførte investeringer, tap på fordringer m.m.). Driftskostnadene er først fratrukket fradragsberettiget merverdiavgift. vareforbruket er inkludert toll, innkjøpsavgifter og kostnader til fremmed inntransport, mens returer og rabatter er trukket fra. Lønnskostnadene er registrert før fradrag for de ansattes skatter og trygdeavgifter. Her er det også medregnet godtgjørelser til medlemmer av styre, representantskap og bedriftsforsamling. De ordinære avskrivningene gjelder planmessige avskrivninger på anleggsmidler (varige driftsmidler, immaterielle eiendeler o.l.) som forringes pga. slit, alder eller liknende årsak. Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter og finanskostnader er ordinære inntekter og kostnader knyttet til pengeplasseringer, verdipapirer, fordringer og gjeld. Finansinntektene omfatter bl.a. utdeling på aksjer og andeler, renteinntekter, kursgevinst på valutaposter (agio) og salgsgevinster på kortsiktige investeringer i verdipapirer (omløpsmidler). Finanskostnadene dekker renter og andre lånekostnader, kurstap på valutaposter (disagio), tap ved salg av kortsiktige verdipapirer, kostnader ved factoring m.m.. finanskostnadene er ikke medregnet tap på fordringer som registreres som driftskostnad. Ekstraordinære inntekter og kostnader Ekstraordinære inntekter og kostnader gjelder vesentlig poster som er uvanlige for virksomheten og som ikke opptrer regelmessig. Dette kan bl.a. være gevinst (tap) ved salg av anleggsmidler (varige driftsmidler, aksjer o.l.), enkeltstående offentlige tilskudd (f.eks. investeringstilskudd og særskilt driftstøtte til enkeltbedrifter), gjeldsettergivelse og regnskapsmessige nedskrivninger på anleggsmidler som er verdsatt for høyt i balansen. Slike poster kan imidlertid delvis også være å oppfatte som ordinære for virksomheten. Å rsoppgjørsdisposisjoner ( ) Under årsoppgjørsdisposisjoner inngår bl.annet regnskapsmessige oppskrivinger på anleggsmidler som er undervurdert i balansen, anvendelse av oppskrivingsbeløp til forhøyelse av aksjekapital og overføringer av slike beløp til og fra oppskrivingsfond. Nevnte fondsbevegelser korrigerer den bokførte egenkapitalen. Overføringer til og fra gruppen Betinget skattefrie avsetninger i balansen er tilordnet årsoppgjørsdisposisjoner. Dette er ikke inntekter og kostnader i vanlig forstand, men disposisjoner som normalt

14 12 FAFO Regnskapsstatistikk benyttes til å oppnå endelig skattefritak på deler av avsetningene. Tilbakeførte avsetninger framgår fullt ut i regnskapet, også for eventuell skattefri del. Posten for de ekstraordinære skattemessige av- og nedskrivningene omfattet den delen av skatteavskrivni ngene som ikke er registrert som ordinære avskrivni nger i gruppen for dr iftskostnader. Posten kan f.eks. omfatte andel av skattemessig saldoavskriving og nedskriving mot salgsgevinst, distriktsutbyggingsfond o.l. Disse skattemessige meravskrivningene er (fra 1987) i regelen overført til anleggsreserv under gruppen Betinget skattefrie avsetninger, men kan ikke i noen tilfelle fratrekkes direkte i anleggsmiddelverdiene. Dersom skatteavskrivningene er mindre enn de ordinære avskrivningene, framgår differansen som negativ ekstraordinær skatteavskrivning (skattemessig mindreavskrivning). slike situasjoner er anleggsreserven redusert. Blant årsoppgjørsdisposisjonene er også medregnet skatt på inntekt og formue for aksjeselskap og andre ikke-personlige foretak. Dette er den skatten foretaket regnet med ville bli utliknet for regnskapsåret, korrigert for eventuelt avvik mellom beregnet og utliknet skatt året før. Skatten forfaller normalt til betaling året etter regnskapsåret. For personlige foretak er ikke skatten registrert som årsoppgjørsdisposi sjon, men inngår sammen med utbytte under disponeringen av årsoverskuddet. Skattekostnad (fra og med 1992) Skattekostnadene representerer skatt knyttet til det regnskapsmessige re sultatet, og består av betalbar skatt (medregnet forventede refusjonskrav fra eiere) og endring i utsatt skatt. Skattekostnaden oppgis for aksjeselskap og andre ikke-personlige foretak. For personlige foretak, som ikke er egne skattesubjekter, registreres ikke skattebeløp med unntak for forventede refusjonskrav i deltagerliknede selskap (ansvarlige selskap, kommandittselskap o.l.). Den betalbare skatten er den skatten som forventes å bli utliknet på årets skattepliktige inntekt og formue, korrigert for eventuelt avvik mellom beregnet og utliknet skatt året før. Skatten forfaller normalt til betaling året etter regnskapsåret. Forventet refusjonskrav fra eiere gjelder skatt på personinntekt fastsatt for de aktive eierne i foretaket. Posten er bare aktuell for de foretakene som kommer inn under delingsreglene i skatteloven. Eiere som blir liknet for personinntekt fra et foretak kan kreve skatten på denne inntekten refundert fra foretaket. Endring i utsatt skatt gjelder skatt knyttet til midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessig og skattemessig periodisering av inntekter og kostnader. Skatten beregnes med utgangspunkt i netto endring i de balanseførte poster for utsatt skatt og skattefordel fra inngangen til utgangen av året. Utsatt skatt knyttet til eventuell oppskrivning av anleggsmidler er imi dlertid fratrukket i oppskrivningsbeløpet og inngår ikke i posten for skattekostnad. Utsatt skatt knyttet til oppkjøp, fusjon o.l. føres heller ikke her, men balanseføres direkte. Postene for forventede refusjonskrav og utsatt skatt er innarbeidet i regnskapene fra 1992.

15 FAFO Regnskapsstatistikk 13 Disponering av årsoverskudd Her vises det hvordan årsoverskudd disponeres (underskudd dekkes opp) med utbytte til eierne og overføringer til og fra egenkapitalen. Som utbytte i personlige foretak regnes uttak over privatkonto og skatter. utbyttebegrepet inngår også overføringer fra norsk filial av utenlandsk aksjeselskap til selskapets hovedkontor. Avsetning til utbytte. blir ført som kortsiktig gjeld i balansen Balanse Balansen er inndelt i følgende hovedgrupper: Eiendeler Omløpsmidler Anleggsmidler Gjeld og egenkapital Kortsiktig gjeld Langsiktig gjeld Betinget skattefrie avsetninger ( ) Egenkapital statistikken t.o.m er det under Gjeld og egenkapital med en hovedgruppe for betinget skattefrie avsetninger. Fra 1992 er de tidligere avsetningene i hovedsak fordelt på egenkapital og utsatt skatt (langsiktig gjeld). Omløpsmidler Som omløpsmidler er regnet eiendeler som ikke er bestemt til varig eie eller bruk for foretaket. Her inngår betalingsmidler og kortsiktige plasseringer (kontanter, bankinnskudd, aksjer, obligasjoner 0.1.), kundefordringer og andre kortsiktige fordringer og var elager. Fordringer er omløpsmidler hvis det er avtait eller forutsatt at de skal betales tilbake innen ett år etter regnskapsårets utløp. OmlØpsmidlene kan ifølge regnskapsbestemmelsene ikke verdsette høyere enn til historisk anskaffelseskost (tilvirkningskost) og ikke høyere enn til virkelig verdi. Omløpsmidlene skal altså nedskrives for verdifall, men kan ikke skrives opp for verdiøkning. Et avvik fra denne regelen gjelder foretak som i vesentlig grad produserer varer på bestilling og med lang tilvirkningstid. Disse kan til anskaffelskostnadene legge forventet fortjeneste på det utførte arbeidet.,. Anleggsmidler Anleggsmidler omfatter eiendeler som er bestemt til varig eie eller bruk for foretaket. Her inngår varige driftsmidler (transportmidler, maskiner og utstyr, bygninger og grunnareal), immaterielle eiendeler (patenter, goodwill og aktiverte kostnader) og langsiktige fordringer og plasseringer (aksjer, andeler, obligasjoner o.l.). Fordringer regnes normalt som anleggsmidler hvis det er avtalt eller forutsatt at de skal tilbakebetales senere enn ett år etter utgangen av regnskapsåret. Fra 1992 er som anleggsmiddel også

16 14 FAFO Regnskapsst atistikk regnet utsatt skattefordel som representerer en påregnelig reduksjon i fremtidig betalbar skatt. Utsatt skattefordel vil ofte være utliknet mot utsaii skau, og kan ikke oppføre s me d høye re beløp enn dette i balansen. Anleggsmidlene registreres i utgangsp unktet til histor isk an skaffelsesko st frat rukket ordinære regnskapsmessige avskrivninger for eiendeler som forringes pga. slit, alder e.l. Verdiene er i noen grad justert for ekstraordinære opp- og nedskrivninger i samsvar med bestemmelser i regnskapslovgivningen for å tilpasse de bokførte verdiene bedre til de reelle. Kortsiktig gjeld og langsiktig gjeld Som kortsiktig gjeld regnes gjeld som forfaller til betaling innen ett år etter regnskapsårets utløp. Dette omfatter bl.a. leverandørgjeld og andre løpende forpliktelser og avsetninger knyttet til driften (skyldige og påløpte betalbare skatter og avgifter, lønninger, renter og andre ikke betalte kostnader, garanti avsetninger m.m.). Her medregnes også avsetning til aksjeutbytte. den kortsiktige gjelden inngår videre kassakreditt og annen kortsiktig lånegjeld. Langsiktig gjeld er gjeld med forfall senere enn ett år etter regnskapsårets utløp. Her medregnes bl.a. ihendehaveobli gasjonslån, pantelån og ansvarli g lånekapit al. Også kapitaliser te pensjonsforpliktelser er med så sant disse er ført som gjeld i balansen. Som langsiktig gjeld er også regnet utsatt skatt (fra 1992). Utsatt skatt gjelder skatteforpliktelser som vil føre til økt betalbar skatt i fremtiden. Forpliktelsene er knyttet til midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessig og skattemessig verdsetting av eiendeler og gjeld (herunder skattemessige avsetninger). Utsatt skatt vil ofte være nettoført etter fradrag for utsatt skattefordel. Betinget skattefrie avsetninger De betinget skattefrie avsetningene representerer til og med 1991 ubeskattede reserver og er delvis egenkapital og delvis gjeld. Gruppen omfatter distriktsutbyggingsfond, konsolideringsfond, avsatte salgsgevinster på anleggsmidler, kontraktavskrivninger vedrørende anskaffelse av varige driftsmidler, nedskrivninger på kontrakter om varekjøp, lagerreserver, anleggsreserver og visse andre avsetninger. Distriktsutbyggingsfondet har vært øremerket til investeringsformål i Nord-Norge, Namdalen eller bestemte utbyggingsområder. Konsolideringsfondet har ikke vært knyttet til bestemt bruk og midlene ble ikke beskattet så lenge de var i selskapet. Avsatte salgsgevinster er ført sammen med negativ saldo på avskrivbare driftsmidler. Kontraktavskriving gjaldt driftsmidler som ikke var levert. Ved levering ble avsetningen tilbakeført og benyttet til skattemessig nedskrivning på driftsmidlet. Nedskrivingen på varekontrakter er knyttet til prisfall på varene etter kontraktens avslutning. Det er også tatt hensyn til påviselig risiko for prisfall. Lagerreserven tilsvarer differansen mellom den høyeste verdien varelageret kunne oppføres til ifølge regnskapslovgivningen (anskaffelsesverdi redusert for eventuelt verdifall) og den bokførte verdien. Anleggsreserven består av akkumulerte skattemessige meravskrivninger.

17 FAFO Regnskapsstatistikk 15 Endringene i de betinget skattefrie avsetningene er i resultatregnskapet vanligvis forklart som årsoppgjørsdisposisjoner. Også fusjoner/ fisjoner kan medføre endringer i postene. Egenkapital Egenkapitalen framkommer som verdien av eiendelene fratrukket gjeld (og t.o.m fratrukket betinget skattefrie avsetninger). Egenkapitalen består av aksjekapital o.l., reservefond, tilbakeføringsfond, oppskrivningsfond og fri egenkapital. Tilbakeføringsfond er bare oppgitt for aksjeselskap, og representerer et tidsbegrenset bundet fond etablert som følge av skattereformen 1991/ For andelslag er andelskapitalen fra 1992 klassifisert sammen med reservefond, mens den tidligere ble registrert i samme gruppe som aksjekapital. norske filialer av utenlandske aksjeselskap er hele egenkapitalen ført som fri egenkapital med unntak for eventuelt oppskrivningsfond. Endringene i egenkapitalen forklares delvis i resultatregnskapet ved overskuddsdisponering og delvis ved eksterne transaksjoner (f.eks. ved kapitalutvidelse og fusjoner) Nøkkeltall og bakgrunnstall Nøkkeltallene gir sammenfattet informasjon om foretakenes lønnsomhet, soliditet og likviditet. Totalrentabiliteten måler avkastningen på investert totalkapital, mens egenkapitalrentabiliteten viser avkastningen på egenkapitalen. Egenkapitalandelen gir uttrykk for foretakernes soliditet (dvs. deres evne til å tåle tilbakeslag og tap), mens likviditets graden gir en pekepinn på deres evne til å betale gjeld. Siden likviditetsgraden bare måles på balansetidspunktet, gir den begrenset informasjon om den løpende betalingsdyktighet. Med bakgrunnstallene gis det en sammenhengende analyse av de faktorene som påvirker kapitalavkastningen. Analysen viser hvorledes endringer i egenkapitalrentabilitet bestemmes av endringer i totalrentabilitet, gjennomsnittelig gjeldsrente (på rentebærende og rentefri gjeld) og gjeldsgrad (som gir et mål på soliditeten). Videre vises det hvordan endringen i totalrentabilitet kan forklares ved endringer i driftsmessige og finansielle forhold, bl.a. for driftskapitalrentabilitet og finanskapitalrentabilitet. Til slutt forklares endringen i driftskapitalrentabilitet delvis ved endringer i driftsresultat (i prosent av driftsinntekter) og delvis ved endringer i omløpshastigheter for driftskapital. Sammenhengen mellom egenkapitalrentabilitet, totalrentabilitet, gjeldsrente og gjeldsgrad viser bl.a. at egenkapitalrentabiliteten er spesielt følsom for endringer i totalrentabiliteten når gjeldsgraden er høy. Dersom totalrentabiliteten overstiger gjeldsrenten vil gjeldsfinansieringen bidra positivt til egenkapitalrentabiliteten. Jo høyere gjeldsgraden er, jo høyere blir da avkastningen på egenkapitalen. Det motsatte vil imidlertid være tilfelle hvis totalrentabiliteten faller under gjeldsrenten. HØY gjeldsgrad vil i slike tilfelle kunne gi betydelig underskudd for foretaket og føre til kraftig reduksjon i egenkapitalen. Dette betyr at foretak som har gode utsikter til vedvarende høy inntjening vil ha fordel av en relativt høy gjeldsfi.nansiering. For foretak med sterke svigninger i inntjeningen vil det derimot være gunstig med mer egenkapitalfinansiering for å stå bedre rustet i dårlige tider. Bakgrunnen for å skille mellom avkastning på driftskapital og finanskapital er at den finansielle inntjeningen etter hvert har fått større betydning for foretakenes samlede resultater. Det byr imidlertid på

18 16 FAFO Regnskapsstatistikk problemer å skille mellom disse to ty pene av kapital. Regnskapsskjemaet er ikke spesifisert fullt for dette formål, og deler av kapitalen kan ha en dobbel funksjon (f.eks. rentegivende bankinnskudd som beny ttes til betaling av løpende driftsutgifter). Som et tilnærmet uttrykk for finanskapitalen er regnet de eiendelene som hovedsaklig antas å gi finansiell inntjening. Her inngår bankinnskudd, aksjer og obligasjoner, fordringer på konsernselskap og diverse langsiktige fordringer. Også kontanter er medregnet fordi disse ofte rapporteres under ett med bankinnskudd. De øvrige eiendelene er regnet til driftskapitalen. Opply sningene om driftsmarginer og omløpshastigheter gjør det lettere å identifisere de fak torene som bidrar til endring i driftskapitalens avkastning. En reduksjon i avkastningen kan f.eks. skyldes en nedgang i driftsresultatmarginen som følge av en svikt i driftsinntektene eller kanskje en spesielt sterk økning i lønnskostnadene. En annen forklaring kan være at omløpshastigheten er svekket p.g.a. betydelige investeringer i varige driftsmidler eller oppby gging av varelager. Forskjeller i størrelser på driftsmarginene og omløpshastighetene mellom næringsområdene gjenspeiler foruten lønnsomhetsforhold den ulike driftsstrukturen. For kapitalintensive næringsområder med lav omløpshastighet for driftskapitalen, vil det være nødvendig med høy resultatinntjening pr. omsatt krone for å oppnå en tilfredsstillende kapitalavkastning. Nøkkeltallene og bakgrunnstallene er nærmere definert i vedlegg Andre kjennemerker Næringsområde og konkurransetype nndelingen i næringsområder er i samsvar med norsk Standard for næringsgruppering (SN) som by gger på FNs nternational Standard Classification of all Economic Activities (SC ). Foretak som driver virksomhet i flere næringsområder, er prinsipielt gruppert etter den virksomhet som bidrar mest til foretakets samlede bearbeidingsverdi. Grupperingen svarer til situasjonen pr Dersom et foretak har skiftet virksomhet over perioden , framkommer ikke dette i statistikken. For industri er næringsområdene klassifisert i følgende konkurransetyper: Skjermet industri Konkurranseutsatt industri nndelingen by gger hovedsaklig på den gruppering som er benyttet i nasjonalregnskapet. En liste over de enkelte næringsområdene med angivelse av deres konkurransetype er gitt i vedlegg 4. Tabell 2 viser hvordan mottatte regnskapsskjemaer fordeler seg på ulike næringsområder for det enkelte regnskapsår. Bruttotallene svarer til totalt antall registrerte skjemaer, mens nettotallene refererer til det antallet som er brukt i analy sene etter at foret ak med ekstreme verdier på sentrale nøkkeltall er tatt ut.

19 FAFO Regnskapsstatistikk 17 Tabell 2 Antall foretak fordelt på næringsområder Antall foretak \1987 \1988\1989 \ \1992 Nærings- og Netto: nytelsesmidler Brutto: Tekstilvarer Netto: Brutto: Trevarer Netto: Brutto: Kjemiske Netto: produkter Brutto: Mineralske Netto: produkter Brutto: Produksjon Netto: av metall Brutto: Verksted- Netto: produkter Brutto: ndustri- Netto: 18 produksjon ellers Brutto Treforedling Netto: Brutto: Grafisk prod. Netto: og forlag Brutto: Sum Netto: Brutto:

20 18 FAFO Regnskapsstatistic..k Eierform statistikken er det skilt mellom følgende eierformer: 41 Personlige foretak Aksjeselskap Som personlige foretak er regnet enkeltmannsforetak, ansvarlige selskap og kommandittselskap. de personlige foretakene er det minst en eier som hefter med hele sin formue for foretakets forpliktelser. aksjeselskapene er aksjekapitalen i utgangspunktet en fast størrelse (som bare kan endres etter bestemte regler). Tabell 3 viser hvordan mottatte regnskapsskjemaer fordeler seg på ulike selskapsformer for det enkelte regnskapsår. Bruttotallene svarer til totalt antall registrerte skjemaer mens nettotallene refererer til det antallet som er brukt i analy sene etter at foretak med ekstreme verdier på sentrale nøkkeltall er selektert bort. Tabell 3 Antall fo retak fo rdelt på eierform Antall foretak Aksjeselskap Netto: Brutto: Personlig selskap Netto: Brutto: Sum Netto: Brutto:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Trond Kristoffersen. Oversikt. Aksjeselskap. Finansregnskap. Balansen. Egenkapitalen, jf rskl. 6-2. Egenkapital og gjeld. Regnskapsføring av skatt 4

Trond Kristoffersen. Oversikt. Aksjeselskap. Finansregnskap. Balansen. Egenkapitalen, jf rskl. 6-2. Egenkapital og gjeld. Regnskapsføring av skatt 4 Trond Kristoffersen Finansregnskap Regnskapsføring av skatt Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp BA Året 2012 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 190 000 142 500 Sum

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntektsføring ved

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 978 655 521 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661 OSLO

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2016 2015 Salgsinntekter 2.305.200 2.461.863 2 Driftstilskudd og prosjektstøtte 550.823 716.842 Arrangementsinntekter 10.000 10.000

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2009 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 262 142 4 448 780 Annen driftsinntekt

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

TNOK 2012 2013 12 13 2014 13 14 Totale inntekter 20,591 24,038 41,904. Driftsresultat 80 276 3,608. Årsresultat (e.sk.

TNOK 2012 2013 12 13 2014 13 14 Totale inntekter 20,591 24,038 41,904. Driftsresultat 80 276 3,608. Årsresultat (e.sk. SELSKAPSINFORMASJON DEMOBEDRIFTEN AS Organisasjonsnr. 123454321 Telefon Selskapsnavn DEMOBEDRIFTEN AS NACE 81 Adresse Adresse50 NACE beskrivelse Beplantning av hager og parkanlegg Postnr 2332 Antall ansatte

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

AA God kredittverdighet

AA God kredittverdighet Totalrapport BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS 998594782 16.jun.2014 Firmainformasjon BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS Orgnr.: 998594782 Juridisk adresse: D-U-N-S: 345043809 Besøksadresse: Telefon: 90603306 Postadresse:

Detaljer

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = =

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = = Skatteetaten Næringsoppgave 4 for For banker, finansieringsforetak mv. Se i rettledningen (RF-1174) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Resultatregnskap pr.:

Resultatregnskap pr.: Resultatregnskap pr.: 30.04.2007 Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 34 584 35 523 106 593 Gebyrer og lisenser 1 0 0 0 Tilskudd og overføringer fra andre statlige

Detaljer

AAA Høyeste kredittverdighet

AAA Høyeste kredittverdighet Utvidet rapport BEDRE INNEKLIMA AS 990162689 04.apr.2014 Firmainformasjon BEDRE INNEKLIMA AS Overvåk firma Orgnr.: 990162689 D-U-N-S: 566533563 Telefon: 95041135 Juridisk adresse: Bekkeveien 3, 3236 Sandefjord

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap. Seniornett Norge

Årsregnskap. Seniornett Norge Årsregnskap Seniornett Norge 2016 REGNSKAP FOR SENIORNETT NORGE 2016 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

AA God kredittverdighet

AA God kredittverdighet Totalrapport BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS 998594782 24.jul.2015 Firmainformasjon BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS Orgnr.: 998594782 Juridisk adresse: D-U-N-S: 345043809 Besøksadresse: Telefon: 90603306 Postadresse:

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

AAA Høyeste kredittverdighet

AAA Høyeste kredittverdighet Utvidet rapport ATRIUM DESIGN & TRADE AS 995465450 19.jun.2012 GRUNNFAKTA Delbedømmelse: ETABLERT Grunnfakta Selskapsform AS - Privat aksjeselskap Etableringsår 2010 Stiftelsesdato 21-04-2010 Aksjekapital

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

Finansregnskapet. Høgskolen i Østfold. John-Erik Andreassen

Finansregnskapet.  Høgskolen i Østfold. John-Erik Andreassen Finansregnskapet http://www.aftenposten.no/info/rapport/2000/resultat.html Rentabilitet Eiendeler Anleggsmidler Omløpsmidler Sum Eiendeler Egenkapital og gjeld Egenkapital Gjeld Sum Egenkapital og gjeld

Detaljer

Delbedømmelser Grunnfakta Eier/Juridisk Økonomi Betalingserfaring

Delbedømmelser Grunnfakta Eier/Juridisk Økonomi Betalingserfaring 02.08.2011 FIRMAINFORMASJON Organisasjonsnr 986540121 D U N S 730079964 Firma navn BYGG OG MALERMESTERTJENESTEN AS Juridisk adresse Kolbotnveien 5 Besøksadresse Kolbotnveien 5 Postadresse Postboks 79 Telefon

Detaljer

REGNSKAP TRD Campus AS

REGNSKAP TRD Campus AS REGNSKAP 30.06.2017 Konsern Kun til rapporteringsformål - ikke revidert Forretningsfører Pareto Business Management AS Dronning Mauds gate 3 Postboks 1396 vika 0114 Oslo Tlf: 22 87 87 00 Fax: 22 87 88

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen. Regnskapslovens oppstillingsplan. Spesifikasjon og opplysningsplikt.

Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen. Regnskapslovens oppstillingsplan. Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen Årsregnskap Presentasjon av resultatregnskap og balanse Spesifikasjon og opplysningsplikt Generelt Lovgiver har pålagt de regnskapspliktige Plikt til å bokføre og dokumentere regnskapsopplysninger

Detaljer

6. IKT-sektoren. Lønnsomhet

6. IKT-sektoren. Lønnsomhet IKT-barometer 1 en. Lønnsomhet. en. Lønnsomhet Dette avsnittet belyser lønnsomheten for aksjeselskap i en. Nøkkeltall for en er sammenliknet med gjennomsnittet for alle ikke-finansielle aksjeselskap. Datagrunnlaget

Detaljer

Periodisk Regnskapsrapport

Periodisk Regnskapsrapport Peder Ås Kinaputtveien 234 BAGN Periodisk Regnskapsrapport juli - august 29 Innhold Resultatrapport Balanserapport Nøkkeltall Grafikk 7 6 5 4 3 2 Utarbeidet av Frivold Regnskap Skrevet ut: 6.5.2 Resultat

Detaljer

Resultatregnskap Dette oppsettet gjelder halvårsrapportering av økonomidata for private høgskoler. Malene er utformet for å dekke flere typer institusjoner. Det kan derfor være rekker

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Løvlien Georåd AS RESULTATREGNSKAP FOR 2013

Løvlien Georåd AS RESULTATREGNSKAP FOR 2013 RESULTATREGNSKAP FOR 2013 Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekt 1 30 308 475 23 861 282 SUM DRIFTSINNTEKT 30 308 475 23 861 282 Varekostnad 13 025 801 8 503 866 Lønnskostnad m.m. 2 8 513

Detaljer

ORDINÆR EKSAMEN. BE 100 Finansregnskap med analyse. Fredag 25. november 2011 kl. 09.00 - kl. 13.00

ORDINÆR EKSAMEN. BE 100 Finansregnskap med analyse. Fredag 25. november 2011 kl. 09.00 - kl. 13.00 ORDINÆR EKSAMEN BE 100 Finansregnskap med analyse Fredag 25. november 2011 kl. 09.00 - kl. 13.00 Tillatte emidler Hjelpemiddelhefte i BE 100 Norges Lover/ særtrykk eller samlinger av lover uten kommentarer

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN Årsregnskap 2010 for BRANN BATALJONEN BERGEN Foretaksnr. 985 813 841 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 938 795 1 219 163 Annen driftsinntekt

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr Årsregnskap 2013 for BRB Vekst AS Foretaksnr. 911 784 505 Resultatregnskap Note 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Drifts- og prosjektinntekter 1 1 048 000 Sum driftsinntekter 1 048

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer