SG Finans AS We support. You succeed.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SG Finans AS We support. You succeed."

Transkript

1 29 Årsrapport SG Finans AS We support. You succeed.

2 årsrapport 29 innledning xx Lysaker (hovedkontor) Bildene på omslagssiden er fra selskapets medarbeiderkonferanse som fant sted i januar 21. På konferansen kåres Årets Medarbeidere (med utgangspunkt i selskapets verdier; Salgs- og relasjonsfokus, Entusiasme og lagånd og Kunnskap) samt kåring av selskapets beste selgere.

3 Innhold innledning 5 kundetilfredshet 6 HOVEDTALL 7 STYRETS ÅRSBERETNING 8 SELSKAPSFORHOLD 8 VIRKSOMHETEN 8 UTVIKLING AV SELSKAPET 8 MARKEDSFORHOLD 9 RESULTATER 1 RISIKOforhold 1 ORGANISASJON 11 FREMTIDSUTSIKTER 12 ORGANISASJONEN SG FINANS AS 12 VISJON OG VERDIER 12 VAREMERKER OG PROFIL 13 SG Equipment finance organisering og ledelse 17 SG Finans NORGE 18 SG Finans Danmark 19 SG Finans sverige ÅRSREGNSKAP 21 RESULTATREGNSKAP 22 balanse 24 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 25 endringer egenkapital 26 NOTEoversikt 45 REVISORS BERETNING 45 KONTrollkomitéens uttalelse 46 TILLITSVALGTE OG LEDELSE 47 ADRESSER

4 "I en vanskelig og uforutsigbar tid setter vi mye inn på å opprettholde og vedlikeholde de gode relasjonene vi har med våre kunder. Ikke minst vil vi vise at vi er en forutsigbar og pålitelig medspiller for næringslivskunder i Skandinavia som har tro på fremtiden. Carsten Thorne Administrerende direktør SG Finans AS

5 45 årsrapport 29 innledning Kundetilfredshet Det er i tider som vi opplevde i 29 at vi skal leve opp til vår forretningsidé om å tilfredsstille nordisk næringslivs behov for utstyr, likviditet og administrative tjenester. Kundetilfredshet er i denne sammenheng en viktig forutsetning for at vi skal kunne nå våre målsettinger, i dag og i fremtiden. 29 har vært et år preget av knapphet på kapital og Kundetilfredshet en viktig forutsetning likviditet i tillegg til redusert investeringsvilje i et vanskelig Vår siste KTI (Kundetilfredshetsundesøkelsen 29) viser at marked for skandinavisk næringsliv. Følgene for oss har vært vi har et meget godt omdømme i markedet. Vi innser også en sterk økning i kredittap, samtidig som det også har fått viktigheten av å stå last og brast med lojale kunder og alvorlige følger for et stort antall kunder og samarbeids samarbeidspartnere i en vanskelig periode for svært mange. partnere som vi har jobbet med over lang tid. Jeg har derfor med meg samtlige ansatte når jeg sier at vi i I motsetning til et fortsatt høyt privat forbruk, spesielt i tiden fremover ikke bare skal bidra med gode finansielle Norge, har bedriftenes etterspørsel etter kreditt medført en løsninger, men vi skal også gi av vår kunnskap, entusiasme sterk nedgang i nysalgsvolumene i forhold til 28. Det er og teamspirit. Dette til beste for alle parter. imidlertid gledelig å kunne konstatere at vi i en slik situasjon likevel har greid å beholde, og til og med øke selskapets Jeg takker kunder og samarbeidspartere for den tillit de har markedsandeler. vist oss, og gir samtidig selskapets ansatte og tillitsvalgte honnør for den innsats de har gjort i 29. Vi er på utkikk etter de som tror på fremtiden. Vi forventer at 21 fortsatt vil preges av vanskelige tider for næringslivet i alle skandinaviske land. Som følge av dette vil vi nok for andre år på rad oppleve et stort antall konkurser og kredittap. Fra vår side innebærer det tettere oppfølging av utsatte engasjementer samtidig som vi fortsatt skal ivareta de svært gode forbindelsene vi har med våre kunder og samarbeidspartnere. I en vanskelig og uforutsigbar markedssituasjon vil vi sette mye inn på å opprettholde og vedlikeholde de gode relasjonene vi har med våre kunder. Ikke minst vil vi i denne sammenheng vise at vi er en forutsigbar og pålitelig medspiller for næringslivskunder som har tro på fremtiden. Carsten Thorne

6 Hovedtall Resultat Netto inntekter Driftskostnader Resultat før tap Tap Resultat før skatt Brutto utlån NORGE Equipment Transport Factoring Øvrig Equipment Danmark Equipment Sverige Sum Danmark/Sverige Sum brutto utlån Risikovektet balanse Sum ansvarlig kapital ,2 % 9,64 % Sum Norge SVERIGE/DANMARK Kapitaldekning

7 67 årsrapport 29 STYRETS ÅRSBERETNING Styrets årsberetning Ved inngangen til 29 var usikkerheten stor og signalene tydelige om at det ville bli fortsatt vanskelig tider for skandinavisk næringsliv i store deler av året. Finanskrisen kulminerte på mange måter høsten 28, og vi kunne forvente oss at ringvirkningene av krisen i verdensøkonomien ville gi seg utslag i fortsatt knapphet på kapital og likviditet, redusert investeringsvilje og økende antall konkurser. Myndighetene innførte tiltakspakker for å motvirke effektene av krisen og stimulere for videre vekst, mens sentralbankene kuttet styringsrentene i et omfang og ned til historisk lave nivåer. Like fullt har året vært markert av et stort antall konkurser, og for SG Finans har dette dessverre også truffet et stort antall store og små kunder vi har jobbet sammen med over lang tid. Et økende antall konkurser i porteføljen har naturlig nok gitt kredittrisiko. Etter en betydelig økning i kredittpriser, som seg utslag i en betydelig økning av overtatte eiendeler og kom til uttrykk som økte fundingkostnader for banker og en kredittap for selskapet. I en slik periode har det vært viktig kraftig endring i prisbildet for bedriftene, har bedriftenes for selskapet å ha en sterk eier i ryggen, som har sikret oss investeringsvilje og etterspørsel etter kreditt dempet seg, og fortsatt tilgang til likviditet for å opprettholde og videre nysalgsvolumet ble således kraftig redusert i forhold til befeste vår posisjon som en viktig, og langsiktig, 28. Selskapet opprettholder dog sin markedledende samarbeidspartner for skandinavisk næringsliv. Med dette posisjon og vinner markedsandeler innen IKT finansiering som utgangspunkt lanserte SG Finans i siste del av 29 en samt i Sverige og Danmark. Med redusert nysalgsvolum og kampanje med budskapet Vi er på utkikk etter de som har økte kredittap viste også utlånsvolumet en fallende trend i tro på fremtiden. siste halvdel av 29. Samlet gikk utlånsvolumet ned med 6,7 % i forhold til starten på året. Filialen i Sverige var i en På mange måter har 29 markert fortsettelsen på inter litt annen situasjon, med god vekst i nysalget og utlåns nasjonal uro, etter en periode med økt usikkerhet for volumene. I perioden har vi også sett en endring i utviklingen fremover. Ved inngangen til året foretok Norges konkurranse bildet ved at flere internasjonale aktører har Bank dramatiske kutt i styringsrenten. Dette resulterte i redusert sin aktivitet eller avviklet sin virksomhet i det nærmere 6 % fall i den norske pengemarkedsrenten i løpet skandinaviske markedet. Tilgang til kapital og likviditet har av en seks måneders periode fra høsten 28 til våren ikke vært en begrensning for SG Finans, og selskapet har 29. opprettholdt sin strategi om å utvikle og bevare langsiktige relasjoner til kunder og samarbeidspartnere i det lokale Finanskrisen og økt usikkerhet har medført en betydelig endring i viljen til å ta risiko og dermed prisingen av markedet.

8 I 29 har vi sett resultatene av en rekke interne prosjekter UTVIKLING AV SELSKAPET for videreutvikling av virksomheten. Selskapet har 29 har vært nok et begivenhetsrikt år, dog markert i stor implementert et nytt factoringssystem, utviklet nye grad av den økonomiske situasjon som har preget nærings løsninger for å dekke våre kunders behov, og også livet i Skandinavia. Etter flere år med kontinuerlig vekst i gjennomført interne endringer knyttet til nye regulatoriske totale utlån og antall kontrakter, snudde utviklingen i 29 krav. En milepæl ble nådd da selskapet presenterte søknad og samlede utlån ble redusert med 6,7 % i løpet av året. En til Finanstilsynet om bruk av interne metoder for beregning direkte årsak er lavere investeringer for næringslivet, og av kapitalkravet for operasjonell risiko og for deler av dermed lavere etterspørsel etter kapitalvarer, innen de fleste kredittporteføljen. sektorer. Selskapet etablerte ny finansiering for totalt NOK Til tross for et stramt arbeidsmarked med konkurranse om 9,2 mrd i 29, noe som er en nedgang på 18% i forhold til høyt kvalifiserte medarbeidere, har organisasjonen taklet 28. Dette må likevel anses som tilfredsstillende i et situasjonen på en god måte. En sterk kunde- og markeds marked der etterspørselen har sunket med mer enn 25 %. orientering preger organisasjonen, og takket være Innen enkelte områder, særskilt finansiering av IKT utstyr, kompetente og innsatsvillige medarbeidere samt gode har selskapet hatt god vekst og vi ser nå at IKT finansiering relasjoner med kunder og samarbeidspartnere, viser utgjør omtrent 2 % av ny finansiering. Videre har vi klart å selskapet også i 29 et godt resultat. (Tall for SG Finans opprettholde nysalgsvolum i Sverige på samme nivå som i AS). Resultatet før skatt ble på MNOK 244,3. Totale utlån 28, også dette i et fallende marked. SG Finans opprett ved årets utgang utgjorde NOK 3,6 mrd. Dette utgjør en holder posisjonen som ledende innen equipment leasing i nedgang i utlånsvolumet med 6,7 % i løpet av året. Norge. Selskapet er også markedsleder i Norge på ordinær factoring. Det er en målsetting å kontinuerlig videreutvikle SELSKAPSFORHOLD produkter og systemer på begge produktområder. SG Finans AS er et heleid selskap av Société Générale Group. Selskapet er en del av virksomhetsområdet SG Som en viktig del av selskapets fokus på relasjonsbyggende Equipment Finance, som er Europas ledende aktør innenfor aktiviteter, har det også i 29 blitt gjennomført en rekke equipment leasing. Factoring er et viktig satsningsområde. markedstiltak og arrangementer. Målsettingen med disse Société Générale er et ledende finanskonsern i eurosonen aktivitetene har i første rekke vært å styrke relasjonene med med hovedkontor i Paris. I Société Générale Group var det selskapets viktigste kunder og samarbeidspartnere. Videre ved årsskiftet 163. ansatte. er det et mål å videreutvikle den skandinaviske bedrifts kulturen samt å styrke selskapets merkevarer, SG VIRKSOMHETEN Equipment Finance og SG Factoring. SG Finans AS skal med lokalt nærvær og et europeisk nettverk tilfredsstille skandinavisk næringslivs behov for MARKEDSFORHOLD kapitalkrevende utstyr, likviditet og administrative tjenester. De norske finansieringsselskapene har i flere år hatt en god Selskapet er et skandinavisk finansieringsselskap, og vekst som følge av utviklingen i norsk økonomi, men virksomheten drives gjennom et bredt og landsdekkende utviklingen har i 29 snudd som følge av distribusjonsapparat med 16 region- og salgskontorer i konjunkturendringene. Dette har også fått følger for SG Norge samt 5 kontorer i Sverige og 2 i Danmark. Finans. En tiltagende knapphet og økt pris på likviditet har Hovedkontoret er på Lysaker. 358 personer var ansatt i tvunget frem en endring i prisbildet. Konjunkturutsiktene for selskapet ved årsskiftet. 21 indikerer en videre nedgang i den økonomiske veksten, også for SG Finans, om enn ikke i like stor grad som i 29. Virksomheten i SG Finans forurenser ikke det ytre miljø, derimot vil enkelte leasinggjenstander kunne virke SG Finans har en meget sterk markedsposisjon innenfor forurensende i sin virksomhet. sine produktområder i det norske markedet. Basert på tall

9 89 årsrapport 29 STYRETS ÅRSBERETNING fra Finansieringsselskapenes Forening pr , er 2,8 % i 28. Gitt omfanget av finanskrisen og selskapets markedsandeler: konsekvensene for skandinavisk næringsliv, må usikker heten knyttet til fremtidige tap fremdeles antas å være Equipment leasing 31,7 % større enn normalt. Styret vurderer nedskrivningene for Factoring (ordinær) 4, % kredittap som et tilfredsstillende estimat av forventede tap i porteføljen ved utgangen av 29. Ved inngangen til 21 SG Finans opprettholder dermed sin markedsledende tilsier dog de fleste indikatorer at man må forvente fortsatt posisjon i Norge innen begge produktområder. Selskapet høye kredittap i det kommende året. har også styrket sin posisjon i Sverige og Danmark med økte markedsandeler, og SG Finans er dermed et av Overtatte eiendeler som følge av misligholdte leasing- og Skandinavias ledende finansieringsselskaper. lånekontrakter er ved årsskiftet MNOK 246,6 fordelt på 795 kontrakter. Dette er en økning på 94,5 mill. i løpet av året. RESULTATER Det er omsatt overtatte eiendeler for MNOK 7,1 i løpet av For 29 ble resultatet før skatt for SG Finans AS MNOK året, som er en oppgang fra 28 da det ble omsatt for 244,3 mot MNOK 39,6 foregående år. MNOK 455,. Selskapets inntekter utgjorde i 29 samlet MNOK 1.144,5 Totale utlån har gått ned fra NOK 32,8 mrd. til NOK 3,6 mot MNOK 93,7 i 28. Økningen i inntekter er i all mrd. Dette er en nedgang på 6,7 % i løpet av året. hovedsak knyttet til økte marginer på utlån. Driftskostnader Virksomhetene i Sverige og Danmark representerte ved utgjorde MNOK 44,1 mot MNOK 436,2 foregående år. årsskiftet 18 % av selskapets totale utlån. Personalkostnader utgjør ca. 59 % av samlede kostnader i 29, som er på samme nivå som foregående år. I Selskapets egenkapital var MNOK 2.923,7 inklusive årets forbindelse med overgang fra ytelsesbasert til resultat ved utgangen av 29. Ansvarlig kapital for innskuddsbasert pensjonsordning for selskapets ansatte i beregning av kapitaldekningen utgjorde MNOK 2.896,8 pr. Norge er det inntektsført en engangseffekt på MNOK 35, , inklusive årets resultat. Kapitaldekningen ved utgangen av 29 var 11,2 %. Selskapet har i 29 søkt I 29 har selskapet, som markedet for øvrig, erfart myndighetene om godkjennelse for å benytte interne ytterligere en kraftig økning i antallet konkurser, etter en metoder for beregning av kapitalkravet for kredittrisiko for et økning som startet i 28 fra et forholdsvis lavt nivå i 27. antall porteføljer samt avansert metode for beregning av Som et resultat av dette har totale utlånstap økt til MNOK kapitalkravet for operasjonell risiko. Søknaden er enda ikke 46,1 mot MNOK 13,9 i 28. Dette tilsvarer 1,58 % av ferdig behandlet, og selskapet har beregnet kapitalbehov og gjennomsnittlige utlån, opp fra,37 % av gjennomsnittlige kapitaldekning for 29 ut fra Basel II regelverkets standard utlån i 28. metode for kredittrisiko og grunnleggende metode for operasjonell risiko. Total risikovektet balanse var MNOK De samlede nedskrivninger for kredittrisiko utgjorde ved ,6 ved utgangen av 29 og kapitalkrav for kreditt årsskiftet MNOK 371,6 tilsvarende 1,22 % av brutto utlån. risiko var MNOK 1.943,5. Kapitalkravet for operasjonell risiko Dette er en økning på MNOK 27,6 i løpet av året. Ved var MNOK 125,6. Selskapet inngår ikke markedsrisiko og utgangen av 28 utgjorde til sammenligning samlede kapitaldekningskravet for markedsrisiko var null. Samlet nedskrivninger for kredittrisiko MNOK 164, eller,5 % av kapitalkrav var dermed MNOK 2.69,1. Kapitaldekningen er brutto utlån. Samlet brutto tapsutsatte engasjementer er tilfredsstillende i forhold til myndighetenes minimumskrav MNOK 984,1 mot MNOK 928,1 foregående år. Dette og selskapets interne krav og retningslinjer til egen soliditet representerer 3,2 % av brutto utlån, som er en økning fra og kapitaldekning. Som del av selskapets kapitalstyring

10 foretas stresstester av relevante risikoer og vurdering av av vår policy og prosedyrer for kapitalstyring, har vi gjennom endring i kapitalbehovet under ulike stress-scenarier. ført vurdering av kapitalsituasjonen og kapital tilstrekkelighet Kapitaldekningen er vurdert som tilfredsstillende også under gitte stresstester av ulike scenarioer og relevante hensyntatt utfallet av gjennomførte stresstester. Fri risikotyper. Dette er gjennomført i tråd med regulatoriske egenkapital etter gjennomførte stresstester og krav om krav til interne prosesser for vurdering av kapitaldekning tilleggskapital (pilar 2 krav) er MNOK 643, inklusive årets (Internal Capital Adequacy Assessment Process eller ICAAP). resultat, mot MNOK 277,9 ved utgangen av 28. Analysen viser at selskapets kapitaldekning og soliditet er tilfredsstillende i forhold til forventet videre vekst og også Resultatet etter skatt er MNOK 17,2 mill for selskapet. etter de gjennomførte stresstester. Dette foreslås disponert til annen egenkapital. I 27 og 28 har selskapet implementert de sentrale Styret mener at det fremlagte regnskapet gir et rettvisende elementer i Société Générale Gruppens metodikk og uttrykk for selskapets økonomiske stilling. Utover det som prosedyrer for styring av operasjonell risiko. Selskapet har fremgår av årsregnskapet har det ikke inntruffet hendelser innført overvåking og rapportering av nøkkelindikatorer for etter balansedagen som har vesentlig betydning for det operasjonell risiko og scenario-analyse av ulike krise scenarioer. avlagte årsregnskapet. Med de foreliggende resultater I tillegg videreføres hendelses- og taps rapportering samt konstaterer styret at det er grunnlag for fortsatt drift, og dette konsernets rammeverk for egen evaluering og rapportering er lagt til grunn ved utarbeidelsen av årsregnskapet for 29. av risiko og kontroller. SG Finans tilfredsstiller dermed Société Générale Gruppens krav til anvendelse av avansert RISIKOFORHOLD metode (AMA iht Basel II regel verket) for beregning av Selskapets prinsipper for risikostyring er presentert mer kapitalkrav for operasjonell risiko. Selskapet har i 29 søkt detaljert i note 18 Risikoforhold. om godkjennelse for å benytte avansert metode i kapital deknings beregning og rapportering til tilsynsmyndigheter Siden siste halvdel av 27 har kapitalmarkedene vært og i offentlig rapportering. preget av finanskrise, tillitssvikt og sterk innstramming av likviditeten i interbankmarkedet samt økning i innlåns Som del av Société Générale, har selskapet arbeidet i tråd kostnader grunnet generell økning i kredittspreader. med konsernets prinsipper og rammeverk for intern kontroll Interbankmarkedet har i 29 vært fortsatt turbulent med og god virksomhetsstyring (corporate governance). Det store endringer i styringsrentene fra de skandinaviske foretas regelmessige vurderinger av sentrale risikoer og sentralbankene. SG Finans henter sin finansiering effektiviteten av interne kontroller. Resultatene av disse ( funding ) fra morselskapet, og vi har i hele perioden vurderingene er tilfredsstillende. opprettholdt en tett kontakt med morselskapet. Samlet kan vi konstatere at selskapet til enhver tid har hatt tilgang til ORGANISASJON tilfredsstillende funding og likviditet, til tross for generell Ved årsskiftet var det ansatt til sammen 358 personer i finanskrise og ekstraordinær turbulens i markedene. Et selskapet, hvorav 295 personer i den norske virksomheten, sentralt element i selskapets håndtering av finanskrisen har 34 i Sverige og 29 i Danmark. I løpet av året er det også vært muligheten til å innarbeide økte finansieringskostnader kommet til noen endringer i selskapets ledelse. Anders i prisingen av utlån. Holmgren ble tilsatt som ny leder for filialen i Sverige, Sverre Edin tok over ansvaret for selskapets IKT funksjon, og Selskapet er underlagt interne og eksterne krav til tilfreds Armand Taillandier erstattet Odd Sørensen som leder for stillende kapitaldekning. De interne retningslinjer pålegger Kreditt og Engasjement. Styret ønsker alle nyansatte i løpet selskapet til enhver tid å tilfredsstille interne krav som er av året velkommen til SG Finans AS. strengere enn lokale regulatoriske minimumskrav. Som del SG Finans er opptatt av at medarbeiderne opplever at det er

11 1 11 årsrapport 29 STYRETS ÅRSBERETNING likestilling mellom kjønnene. Arbeidet med å legge til rette Virksomheten har medarbeidere med høy kompetanse og for dette er nedfelt i selskapets strategiplan. Videre er det i erfaring, og organisasjonen har både evne og vilje til SG Finans etablert funksjoner og rutiner som skal sikre at omstilling og endring. det ikke foregår noen form for diskriminering i selskapet. Dette ivaretas gjennom selskapets Lønns- og Ansettelses Lysaker 2. mars 21 råd samt Arbeidsmiljøutvalg (begge bestående av represen tanter fra de tillitsvalgte og selskapets ledelse), anonym varslingsfunksjon for ansatte, regelmessige medarbeider samtaler samt personaltilfredshetsundersøkelser hvor eventuell diskriminering skal avdekkes og bekjempes. Som følge av et stramt arbeidsmarked med høy etterspørsel etter medarbeidere med kompetanse innen finansbransjen, har det også i 29 vært en forholdsvis høy turn-over, dog noe lavere enn de foregående år. Sykefraværet har økt noe i forhold til 28, men er fortsatt på et akseptabelt nivå med totalt 4131 dager sykefravær. Dette tilsvarer 4,8% sykefravær. Styret er ikke kjent med at det har skjedd personskader på arbeidsplassen i 29. Arbeidsmiljøet i SG Finans vurderes som godt. Dette ble også bekreftet i selskapets personaltilfr edshetsundersøkelse. Selskapet har arbeidsmiljøutvalg og samarbeidsutvalg. Lovbestemte møter er avholdt. Det har i 29 vært gjennomført ulike kultur- og kompetanse byggende tiltak, både i sentral og lokal regi (i regioner og filialer). Det har også blitt lagt vekt på å fortsette bygging av en felles skandinavisk kultur, samtidig som fordelene ved å være i et av Europas største bankkonsern markedsføres Jean-Marc Mignerey aktivt overfor de ansatte. Tilhørigheten til Société Générale Styrets formann blir også aktivt markedsført i rekrutteringssammenheng. FREMTIDSUTSIKTER Verdensøkonomien har bedret seg betraktelig i 29 i forhold til 28. Like fullt må vi forvente at nedgangs Jacques Bensen Gérard Pignatel Tommy Pedersen Kjell Vegard Opheim Christine B. Meyer Carsten Thorne konjunkturen vi er inne i vil vedvare langt inn i 21. Vi må forvente et fortsatt høyt antall konkurser og kredittap. For SG Finans vil utviklingen i 21 stort sett følge den samme utviklingen som resten av bransjen. 21 blir derfor et utfordrende år, og det endrede konjunkturbildet vil tvinge frem en ytterligere styrking av kostnadskontrollen og oppfølgingen av utsatte engasjementer. For SG Finans er det imidlertid viktig i en periode med nedgangskonjunktur å fortsatt vedlikeholde og videreutvaikle de gode relasjonene til kunder og samarbeidspartnere. Organisasjonen er godt rigget til å møte utfordringene. Administrerende direktør

12 Organisasjon 29 SG Finans AS en skandinavisk aktør i Société Générale Group SG Finans AS er et heleid selskap av Société Générale Visjonen bygger på følgende verdigrunnlag: Group. Selskapet drives gjennom 15 region- og salgskontorer i Norge, 5 kontorer i Sverige og 2 i Danmark. salgs- og relasjonsfokus Selskapet har totalt 354 ansatte, og hovedkontoret ligger på kunnskap Lysaker utenfor Oslo. entusiasme og lagånd Selskapet er en del av virksomhetsområdet SG Equipment Finance i Société Générale Group, som samlet er Europas Varemerker og profil ledende aktør innenfor equipment leasing. Société Générale Kjernevirksomheten i Norge, Sverige og Danmark er er blant de ledende tilbydere av finansielle tjenester i equipment finance (hovedsakelig leasing) og factoring eurosonen. Konsernet har 165 ansatte og er (foreløpig kun i Norge). Produktområdene markedsføres representert i 84 land. under varemerkene SG Equipment Finance og SG Factoring. SG Equipment Finance benyttes som logo på selskapsnivå. Dette er i tråd med profilen for den samlede leasing- og Visjon og verdier factoringvirksomheten i de andre finansieringsselskapene i SG Finans skal oppleves som en ledende nordisk aktør hvor SG Group som også markedsføres under samme verdier skapes gjennom samspill og kunnskap. merkevare. Adm. direktør Carsten Thorne Group coordinator Kjell Brevik Kreditt Armand Taillandier HR/Personal Rådgiver Kreditt Odd Sørensen Maria Ulla Intern revisjon Økonomi Carl Gunnar Lunde Hans Einar Herzog IT Sverre Edin Region Oslo/Akershus og Sør Arne Hodnefjell Forretningsområde Leasing Forretningsområde Factoring Sverige Finn Mathisen Jan Juliussen Anders Holmgren Region Østlandet Danmark Finn Kristiansen Lars Rasmussen Region Vest Espen Brochmann Region Nord Stig-Are Eriksen

13 12 13 årsrapport 29 SG Equipment finance SG Equipment Finance 29 SG Equipment Finance, European market leader, operating in 25 countries worldwide, proves its resilience in the current economic conditions. In 29, the leasing market fell by 35% in the equipment In a year 21 with little visibility, we will continue to leasing sector, according to Leaseurope estimates. In this demonstrate that our business model can prosper even in context, SG Equipment Finance gained market shares and difficult economic conditions. We will continue to focus on succeeded in offsetting the adverse consequences of the our vendors and clients, develop our core business and economic slowdown and the growing rate of defaults, by assets and provide value added services. offering new services to its clients and improving operational efficiency. 23 Billion Euros End Managed Assets 28 Employees SG Equipment Finance originated new business worth No. 1 in Europe in Equipment & Vendor Finance 8,5 Billion in 29 which is well spread across a wide range 8.5 Billion Euros New Business Volume of products. The volume of managed assets had grown to 14 Customers over 23 Billion by the end of 29. Thanks to the sustained More than 1 branches development of our Vendor business, new key Vendor partnerships and the robust growth of our activity in emerging countries like Brazil and China, we have proved our resilience in a changing economic environment. Besides, our latest acquisition, PEMA offers a great opportunity to our clients to gain flexibility and reduce fixed costs in a still fragile economic recovery. In a context of scarce funding, our position as a subsidiary of Société Générale Group is giving us a clear competitive advantage. Société Générale bank ranks 1th in Europe in terms of market capitalisation as of December 31st 29, posted a Net Income of EUR.68 Billion for the financial year 29 with a solid Tier one ratio (Basel II) of 1.7% and Core Tier One of 8.4%. Société Générale is one of the market's leading providers of specialised financial services. It has established specialised financial services in 47 countries worldwide - with a workforce of about 3 people. As a core business of Société Générale, SG Equipment Finance benefits from the Group s support to implement its strategy and support its customers.

14 SG Finans AS Organisering og ledelse Virksomheten i SG Finans er organisert i regioner (Norge) og filialer (Sverige og Danmark). Viktige områder som understøtter distribusjonen av selskapets produkter og tjenester er kreditt, finans, IT samt avdelingene for salg- og forretningsutvikling equipment (SOFE) og salg- og forretningsutvikling factoring (SOFF). Carsten Thorne Hans Einar Herzog Adm. Direktør Finans Lysaker Lysaker Armand Taillandier Odd Sørensen Kreditt Rådgiver Kreditt Lysaker Lysaker Sverre Edin IT Lysaker

15 14 15 årsrapport 29 Organisering og ledelse Finn Mathisen Jan Juliussen SOFE SOFF Lysaker Lysaker Arne Hodnefjell Stig-Are Eriksen Espen Brochmann Region Sør og Oslo/Akershus Region Nord Region Vest Lysaker/Kr.sand Trondheim Bergen Finn Kristiansen Lars Rasmussen Anders Holmgren Region Østlandet Danmark Sverige Hamar København Stockholm

16 Den Norske Opera, Oslo

17 16 17 årsrapport 29 SG EQUIPMENT FINANCE i norge SG Finans Norge Den eventyrlige veksten i norsk virksomhet flatet ut i 28, og vanskelighetene for næringslivet tårnet seg opp gjennom hele 29. Et stort antall selskap, store som små, opplevde over natten å måtte legge inn årene, eller i beste fall gå til innskrenkninger med alvorlige følger for ansatte og ulike samarbeidspartnere. Som en viktig finansiell partner for et bredt spekter av norske bedrifter, rammet også de vanskelige tidene virksomheten i SG Finans. Resultatet for norsk virksomhet er derfor sterkt preget av tap. Til tross for dette har norsk virksomhet opprettholdt sin markeds ledende posisjon både på leasing og på factoring. Den norske virksomheten er selve ryggraden i selskapet, Leasing et vanskelig år 29 og selv om næringslivet på langt nær er friskmeldt, ser Nysalget i 29 ble på samme nivå som året før. Det betyr utsiktene noe lysere ut for 21. Det er likevel grunn til å at vi i et vanskelig år har opprettholdt vår markedsledende anta at vi for andre år på rad vil få oppleve konkurser og posisjon med 31,7 %. IKT viser sterk fremgang, mens vi kredittap langt ut over det normale. innenfor tradisjonelle bransjer som anlegg og transport har Oppmerksomhet rettet mot kostnadsreduserende tiltak vil opplevd et svært vanskelig 29. Samme trend forventes derfor fortsatt være på dagsorden samtidig som relasjonene også i 21. med selskapets kundegrupper skal fortsterkes ytterligere. Hva gjelder landbruk, registreres også en begrenset nedgang i investeringene i 29. For SG Finans forventes Konkurransebildet i Norge er tilnærmet uendret i forhold til dog minst nedgang innenfor dette segmentet. 28. Det gjelder for begge våre hovedprodukter, leasing og factoring. Factoring SG Finans i en markedsledende posisjon Om den norske virksomheten er ryggraden i SG Finans, så Ordinær factoring er selskapets hovedprodukt. Med en representerer gjeldende regionstruktur grunnlaget for de markedsandel på 4 % er selskapet markedsleder. Vi nære og gode relasjoner som er etablert med norske registrerer også en økende etterspørsel etter produktet, bedrifter. Opprettholdelse av denne strukturen er vesentlig Selskapet har i 29 opprettholdt et høyt nivå på for fortsatt suksess. Resultatene for 29 hva gjelder internasjonal factoring. regionene, viser også at verdiskapningen i Norge fordeler Parallelt med videreutvikling av den norske virksomheten, seg jevnt over det ganske land. vurderer selskapet mulighetene for å etablere virksomhet i Sverige. På flere viktige områder i virksomheten pågår det kontinuerlig forbedrings- og effektiviseringsprosesser; driftsog it-relaterte eller prosesser knyttet til kredittgiving og risikostyring.

18 SG Finans Danmark Den økonomiske krise ramte Danmark hårdest, sammenlignet med øvrige skandinaviske lande. Driftsresultatet blev på grund af stigende hensættelser til tab, ikke tilfredsstillende. Ved øget salgsindsats og konkurrencekraft øgedes markedsandelen også i 29. Den økonomiske krise gennem 29 har sat sit negative dette udgangspunkt har vi således forholdsmæssigt øget præg på de finansielle markeder, og vi har i Danmark oplevet vores salgsindsats i leasingmarkedet og i et vanskeligt en markant nedgang i aktivitetsniveauet for finansiering af marked øget vores markedsandel. erhvervsinvesteringer. Erhvervslivets stærkt faldende omsætning, nedgang i produktion og knappe likviditet har I 29 blev likviditet en knap og dyr faktor. Markederne, medført rekordhøjt antal af konkurser og konkurstruede oplevede at flere banker ikke kunne stille likviditet til virksomheder i Danmark. rådighed og måtte kræve endog meget store pristillæg. Som følge af SG Finans stærke ejerforhold i Société Erhvervslivets vanskelige vilkår har naturligvis medført øget Générale, har vi til fulde kunnet stille likviditet til rådighed behov for finansiel fleksibilitet, og hvor det har været og til konkurrencedygtige priser. nødvendigt, har vi hjulpet kunder gennem vanskelige tilpasnings- og omstillingsperioder. Vores kunder og samarbejdspartnere oplever faldende efterspørgsel og deraf faldende behov for leasing, men i På trods af vores brede differentiering indenfor brancher, forhold til virksomhedernes aktivitetsniveau og den samlede geografi og udstyrstyper, samt overvejende stærk finansieringsstruktur forventes leasing at udgøre en stadig kundesammensætning, har vi måttet konstatere stærkt stigende andel. Gennem vort aktivitetsniveau i nuværende stigende behov for hensættelser til tab. Leasingmarkedet for marked skabes således erhvervsudstyr er i 29 faldet med mere end 35%. fremtidigt øget potentiale. 21 forventes at blive endnu Det er vores ambition at blive oplevet som det mest et vanskeligt år. Som attraktive leasingselskab af kunder, samarbejdspartnere og finansieringsselskab, med et medarbejdere og vi lægger derfor stor vægt på tilbage stærkt finansielt bagland og melding fra disse interessenter. Gennem vores kunde- og som uafhængigt af øvrige medarbejdertilfredshedsanalyser er det bekræftet, at SG danske aktører og banker, har Finans Danmark har en meget høj kunde- og medarbejder vi et solidt grundlag for fortsat tilfredshed, som danner stærkt grundlag for videre vækst udvidelse og udvikling af SG og udvikling. Finans Danmark. Trods krise og nedgangstider i dansk økonomi og erhvervs liv, har vi et mål om fortsat vækst. Vi skaber værdi gennem samarbejde med kunder og samarbejdspartnere, hvor vi tilbyder leasingløsninger, fleksibilitet og høj service. Med Lars Rasmussen

19 årsrapport 29 SG EQUIPMENT FINANCE I danmark og sverige SG Finans Sverige 29 blev ett utmaningens år dock med goda möjligheter att stärka vår position på marknaden. Ökade kreditförluster i kombination med brist på likviditet på kreditmarkanden präglade vårt arbete under 29. Tack vare vår stabila ägare har vi under året kunnat erbjuda både tillgång på likviditet och konkurrenskraftiga villkor, vilket medförde att vår position på marknaden förstärkts. Nyförsäljningen på den totala finansbolagsmarknaden under Med den grund som lagts de tre första kvartalen 29 minskade med 17 % jämfört under åren ser vi med tillförsikt med 28. Vi lyckades, trots en väsentligt lägre investerings fram emot 21. En stigande takt, behålla vår nyförsäljningsvolym från 28 och ökade investeringsvilja och lägre därmed vår markandsandel från 4,1 % till 4,9 %. Under kreditförluster bör möjliggöra tredje kvartalet 29 uppgick vår marknadsandel av den en fortsatt förstärkning av vår totala finansbolagsmarknaden till 7,4 % att jämföra med 5 % marknadsposition. tredje kvartalet 28. Under året har vi etablerat ett antal nya samarbeten med både nationella och internationella leverantörer. Liksom marknaden i stort påverkades även vi av ökade kreditförluster. Ett ökat fokus och förstärkning av denna del i affärsprocessen, gör att vi idag har god kontroll på detta. Uppdelningen av vår säljorganisation i tre regioner som skedde under slutet av 28 har varit framgångsrik. Genom den regionala närvaron har vi lyckats kombinera närhet till våra samarbetspartners och kunder med styrkan av att tillhöra ett av Europas ledande finansbolag, med fördelar som globalt nätverk och stor kompetens inom många områden. Personalomsättningen har liksom tidigare år varit låg och stort fokus läggs på att vidareutveckla medarbetarna och ledarskapet. Leverantörs- och kundundersökningar gav även 29 mycket goda resultat, vilket stärker vår tro på lokal närvaro, kompetenta medarbetare samt hög aktivitet. Anders Holmgren

20 Lysaker (hovedkontor)

SG Finans AS We support. You succeed.

SG Finans AS We support. You succeed. Årsrapport 211 SG Finans AS We support. You succeed. Marie-Christine Ducholet tok over etter Jean-Marc Mignerey som styreleder i SG Finans fra september 211. Innhold 5 5 innledning 5 verdier og prestasjonskultur

Detaljer

årsrapport 2014 KLP Banken AS

årsrapport 2014 KLP Banken AS årsrapport 2014 Forsidefoto: Ingrid Eriksen Åpen KLP inviterte i 2014 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere en av KLPs verdier: åpen, tydelig, ansvarlig og engasjert, eller «For

Detaljer

1 ÅRSSRAPPORT 2013. årsrapport 2013 KLP Banken AS

1 ÅRSSRAPPORT 2013. årsrapport 2013 KLP Banken AS 1 ÅRSSRAPPORT 2013 årsrapport 2013 2 årssrapport 2013 Forsidefoto: Anders Eidsnes Åpen og tydelig KLP inviterte i 2013 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere en av KLPs verdier: åpen,

Detaljer

årsrapport Pareto Bank

årsrapport Pareto Bank 2012 årsrapport Pareto Bank 2 Innholdsfortegnelse Om Pareto Bank 5 Styrets beretning 6 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Endring i egenkapital 13 Kontantstrømoppstilling 13 Noter til regnskapet 14 Note 1

Detaljer

årsrapport 2011 KLP Banken AS

årsrapport 2011 KLP Banken AS årsrapport 2011 Innhold Styrets beretning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Egenkapitaloppstilling 12 Egenkapitaloppstilling konsern 13 Noter til regnskapet 14-41 Revisjonsberetning

Detaljer

5.driftsår. Årsrapport2013

5.driftsår. Årsrapport2013 5.driftsår Årsrapport2013 Innhold Nøkkeltall... 3 Styrets årsberetning... 4 Resultatregnskap... 7 Totalresultat... 8 Balanse... 9 Kontantstrømoppstilling...10 Endring egenkapital...10 Noter til årsregnskapet...11

Detaljer

Årsberetning 2012 3. Årsregnskap 2012 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømanalyse 9

Årsberetning 2012 3. Årsregnskap 2012 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømanalyse 9 Årsrapport 2012 Forsidefoto: Gaute Bruvik INNHOLDSFORTEGNELSE Årsberetning 2012 3 Årsregnskap 2012 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømanalyse 9 Noter til årsregnskapet 10 Note 1 - Regnskapsprinsipper

Detaljer

Banksjefens kommentar 3. Styrets Beretning 2013 4. Resultat og Balanse 15. Egenkapitaloppstilling 17. Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19

Banksjefens kommentar 3. Styrets Beretning 2013 4. Resultat og Balanse 15. Egenkapitaloppstilling 17. Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19 Årsberetning 2013 1 Innhold Banksjefens kommentar 3 Styrets Beretning 2013 4 Resultat og Balanse 15 Egenkapitaloppstilling 17 Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19 Eierstyring og selskapsledelse 2013 (Corporate

Detaljer

årsrapport Pareto Bank

årsrapport Pareto Bank 2013 årsrapport Pareto Bank 2 Innholdsfortegnelse Om Pareto Bank 5 Styrets beretning 6 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endring i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16 Note 1

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2006 128. REGNSKAPSÅR

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2006 128. REGNSKAPSÅR ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2006 128. REGNSKAPSÅR INNHOLD Styrets årsberetning 4 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Kontantstrømanalyse 16 Regnskapsprinsipper 17 Noter til regnskapet 19 Nøkkeltall 34 Revisjonsberetning,

Detaljer

127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSBERETNING 2011 INNLEDNING Gjerstad Sparebank er en selvstendig sparebank med hovedkontor på Brokelandsheia i Gjerstad kommune og med salgskontor i Risør.

Detaljer

Årsrapport. BN Kreditt AS

Årsrapport. BN Kreditt AS Årsrapport 2010 BN Kreditt AS Innhold 2010 Nøkkeltall... 4 Årsberetning... 6 Resultatregnskap... 11 Balanse... 12 Endring i egenkapital... 13 Kontantstrømoppstilling... 13 Noter 1 Regnskapsprinsipper...

Detaljer

Foto: Sten Ivar Tønsberg

Foto: Sten Ivar Tønsberg Foto: Sten Ivar Tønsberg Årsberetning 2009 Innhold Banksjefens kommentar... 3 Styrets beretning... 4 Regnskap for året 2009... 18 Eiendeler... 19 Gjeld og egenkapital... 20 Noter... 21 Kontantstrømanalyse...

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. 129. Forretningsår

ÅRSRAPPORT 2013. 129. Forretningsår ÅRSRAPPORT 2013 129. Forretningsår INNHOLD 1. Innhold...side 2 2. Styrets beretning side 3 3. Resultatregnskap...side 10 4. Balanse..side 11 5. Generelle regnskapsprinsipper..side 13 6. Noter..side 16

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 BRAGE FINANS AS

ÅRSRAPPORT 2014 BRAGE FINANS AS 1 Innhold... 4... 5... 8... 9... 10... 11... 12... 13... 33... 35 2 Adm. Direktør Jack Iversen 2014 et år med god vekst og solide resultater Fjoråret var et år der Brage Finans fortsatte den positive utviklingen

Detaljer

Styrets beretning for 2013

Styrets beretning for 2013 Innhold Styrets beretning side 3-15 Resultatregnskap og balanse side 16-19 Noter til regnskapet side 20-46 Revisors beretning side 47 Kontrollkomiteens uttalelse side 48 2 Styrets beretning for 2013 HOVEDTALL

Detaljer

Meldal Sparebank Årsrapport 2013. Meldal Sparebank. Årsrapport 2013

Meldal Sparebank Årsrapport 2013. Meldal Sparebank. Årsrapport 2013 Meldal Sparebank Årsrapport 2013 Meldal Sparebank Årsrapport 2013 1 ÅRSRAPPORT - 2013 Meldal Sparebank Forretningside Januar 2014 En bank med selvstendighet og uavhengighet. En bank med lokal forankring

Detaljer

Innhold ÅRSRAPPORT FOR SPAREBANKEN ØST BOLIGKREDITT AS 2011 2

Innhold ÅRSRAPPORT FOR SPAREBANKEN ØST BOLIGKREDITT AS 2011 2 3. dr i f t s år År s r appor t2011 Innhold Nøkkeltall... 3 Styrets årsberetning... 4 Resultatregnskap... 8 Totalresultat... 8 Balanse... 9 Kontantstrømoppstilling... 10 Endring egenkapital... 10 Noter

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2010. Foto: Hans Dieter Fleger

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2010. Foto: Hans Dieter Fleger ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2010 Foto: Hans Dieter Fleger BANKSJEFENS FORORD... 3 STYRETS ÅRSBERETNING... 4 ÅRSREGNSKAP 2010...14 KONTANTSTRØMOPPSTILLING...19 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET...20 1 INNLEDNING...20

Detaljer

Enkelt og greit. Innhold. Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Kjerneverdier. Markedsposisjon. Markedstilbud

Enkelt og greit. Innhold. Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Kjerneverdier. Markedsposisjon. Markedstilbud Årsrapport 29 Innhold 3 Visjon, mål, posisjon og tilbud 4 Nøkkeltall 5 Viktige begivenheter 6 Ledelsen 7 Styret 8 Årsberetning 15 Resultatregnskap 16 Balanse 18 Kontantstrømoppstilling 19 Noter 37 Investorinformasjon

Detaljer

Meldal Sparebank Årsrapport 2014. Meldal Sparebank. Årsrapport 2014

Meldal Sparebank Årsrapport 2014. Meldal Sparebank. Årsrapport 2014 Meldal Sparebank Årsrapport 2014 Meldal Sparebank Årsrapport 2014 1 ÅRSRAPPORT - 2014 Meldal Sparebank Forretningside Januar 2015 En bank med selvstendighet og uavhengighet. En bank med lokal forankring

Detaljer

Kragerø Sparebank. Årsberetning 2010

Kragerø Sparebank. Årsberetning 2010 Kragerø Sparebank Årsberetning 2010 1 INNHOLD SIDE Styrets årsberetning 3 - Den økonomiske utviklingen 3 - Styret 5 - Ansatte, organisasjon, likestilling, miljø 6 - Kapitalforhold 6 - Soliditet 6 - Markedsutvikling/markedsposisjon

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. 130. Forretningsår

ÅRSRAPPORT 2014. 130. Forretningsår ÅRSRAPPORT 2014 130. Forretningsår - nær deg hele livet INNHOLD 1. Innhold...side 3 2. Styrets beretning side 4 3. Resultatregnskap...side 16 4. Balanse..side 17 5. Generelle regnskapsprinsipper..side

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2011 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

å r s r a p p o r t BN Boligkreditt AS

å r s r a p p o r t BN Boligkreditt AS å r s r a p p o r t 2008 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning... 4 Resultatregnskap...12 Balanse...12 Endring i egenkapital...13 Kontantstrømoppstilling...13 Noter 1 Regnskapsprinsipper... 14 2 Renteinntekter

Detaljer

Sparebanken Pluss Årsrapport 2010

Sparebanken Pluss Årsrapport 2010 Sparebanken Pluss Årsrapport 2010 1 Administrerende direktør 2 Hovedtrekk Nøkkeltall 3 Hovedtall Kvartalsvise resultater 4 Årsberetning 11 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endringer i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

BANKSJEFENS FORORD. 3 STYRETS ÅRSBERETNING. 4 ÅRSREGNSKAP 2011.16 KONTANTSTRØMOPPSTILLING.20 NOTER TIL REGNSKAPET.21 ERKLÆRING FRA STYRET OG BANKSJEF

BANKSJEFENS FORORD. 3 STYRETS ÅRSBERETNING. 4 ÅRSREGNSKAP 2011.16 KONTANTSTRØMOPPSTILLING.20 NOTER TIL REGNSKAPET.21 ERKLÆRING FRA STYRET OG BANKSJEF ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSREGNSKAP 2011 BANKSJEFENS FORORD... 3 STYRETS ÅRSBERETNING... 4 ÅRSREGNSKAP 2011...16 KONTANTSTRØMOPPSTILLING...20 NOTER TIL REGNSKAPET...21 ERKLÆRING FRA STYRET OG BANKSJEF...39

Detaljer

Årsrapport 2014. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort

Årsrapport 2014. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort Årsrapport 2014 Årsberetning og regnskap sn.no fond lån forsikring sparing kort ÅRSRAPPORT 2014 Sparebanken Narvik Daltinden. Foto: Christina Amundsen Innhold Styrets beretning...................... 3

Detaljer

Årsrapport 2012. Eika Kredittbank

Årsrapport 2012. Eika Kredittbank Årsrapport 2012 Eika Kredittbank Årsberetning 2012 for Eika Kredittbank AS Eierstruktur og virksomhetens art Eika Kredittbank AS (tidligere Terra Kortbank AS) ble stiftet 19. juni 2006. Selskapet er resultatet

Detaljer

Årsrapport 2014. Eika Kredittbank

Årsrapport 2014. Eika Kredittbank Årsrapport 2014 Eika Kredittbank Årsberetning 2014 for Eika Kredittbank AS Eika Kredittbank AS er en del av konsernet Eika Gruppen og et heleid datterselskap av Eika Gruppen AS som igjen er eiet av 77

Detaljer