snart kriseledelser er etablert. Fylkesmannen skal ha samordningsansvaret ved større katastrofer, eller hvis hendelsen omfatter flere kommuner.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "snart kriseledelser er etablert. Fylkesmannen skal ha samordningsansvaret ved større katastrofer, eller hvis hendelsen omfatter flere kommuner."

Transkript

1 SNILLFJORD KOMMUNE KRISEPLAN En plan for den kommunale ledelse og kommunens Kriseteam Definisjon av krise : Ulykker og andre påkjenninger som i art og omfang går ut over det som regnes som normalrisiko og normalbelastning i fredstid. Definisjon av kommunal kriseledelse : Ordføreren, varaordføreren, rådmannen, kommunalsjef, brannsjef og personalsjef.) Definisjon av Kriseteam: Tverrfaglig team for å sikre psykososial hjelp både i en forebyggende-, akutt utøvende- og i en oppfølgings/etterarbeids fase. INNLEDNING 1. Generelt. Katastrofer, alvorlige ulykker og svikt i samfunnsviktige funksjoner avslører ofte at samfunnet ikke er godt nok forberedt på å håndtere vanskelige situasjoner tilfredsstillende. Selv mindre hendelser resulterer ofte i vesentlige tap for mennesker eller virksomheter og skade på miljøet. Med enkle midler kan mange slike situasjoner unngås. 2. Katastrofer/ulykker: Som eksempel på katastrofer/ større ulykker som kan inntreffe i vår kommune, kan man nevne: Storm/orkan Flom Snøras/ jordras/ leirras Større skog-/ lyngbranner Overgrep mot barn Sabotasje eller hærverk Olje- og kjemikalieforurensning Svikt i strømforsyningen Radioaktivt nedfall Svikt i vann- og avløpsforsyninga Eksplosjoner Større trafikkulykker I de fleste tilfeller vil hendelser som de nevnt ovenfor, ikke være av et større omfang enn at redningstjenesten vil ha kapasitet til å takle situasjonen. Redningstjenesten blir ledet av politiet og omfatter brannvesenet, helsetjenesten, heimevernet, hjelpekorpset m.m. Dersom en omfattende katastrofe eller ulykke inntreffer, og de ordinære ressursene ikke strekker til, kan kommunen bli engasjert i rednings- og oppryddingsaksjoner. I slike situasjoner vil det bli stilt store krav til kommunen, også utenfor det å stille ressurser til disposisjon. Politiet er ved lov pålagt å lede redningsarbeidet dersom det er fare for skade på eller tap av liv. Etter den nye politiloven er politiet nå pålagt ansvaret for akuttinnsatsen, også dersom det bare er fare for materielle verdier. Ved slike situasjoner skal kommunen overta ledelsen så

2 snart kriseledelser er etablert. Fylkesmannen skal ha samordningsansvaret ved større katastrofer, eller hvis hendelsen omfatter flere kommuner. Etter loven er brannvesenet forpliktet til innsats, også ved andre akutte ulykkessituasjoner, og det er brannsjefen som har ledelsen på et ulykkessted inntil politiet tar over. Kommunen har ansvaret for at samfunnet fungerer mest mulig som normalt 3. Kommunens oppgaver. Eksempler på hva kommunen kan få ansvaret for å håndtere i en krisesituasjon: Ta hånd om skadde personer. Omsorg for personer som er blitt utsatt for psykiske/fysiske påkjenninger/overgrep. Evakuering av personer fra et utsatt område. Innkvartering av evakuerte, skadde og/ eller redningsmannskap. Informere om situasjonen i kommunen og gi retningslinjer. Forpleining og annen forsyningsstøtte. Sikre helsemessig trygge næringsmidler og drikkevann. Rette opp skade på kommunikasjonen og andre anlegg. Opprydding, opprensking, avfallsdeponering og annen innsats for å verne miljøet. Vern om kulturelle verdier. 4. Plan for kriseledelse i kommunen. Kommuneledelsen har ansvaret for at beredskapsforberedelser blir utført innen de ulike kommunale aktivitetsområdene, og har i tillegg et generelt ansvar for innbyggernes ve og vel i en krisesituasjon, både i krig og fred. Kriseplanen for Snillfjord kommune er en samordnet plan for ledelsen, og vil være et nødvendig hjelpemiddel for at kommunen skal kunne reagere raskt og effektivt i kritiske situasjoner. KRISETEAM Kommunens KRISETEAM opprettes uavhengig om Kriseledelsen blir aktivert. Etablering av kriseledelsen avgjøres med bakgrunn i omfanget av hendelse/forløp og etter innstilling/ anbefaling fra Kriseteamet Denne planen skal ikke erstatte eksisterende planer som er utarbeidet for kommunale fagområder. Eksempel på slike er nevnt i påfølgende skisse. Kriseplan for kommuneledelsen Fagberedskapsplaner, f. eksempel Brann-Redning KRISELEDELSE

3 1. Kriseledelse i Snillfjord kommune: Ordfører Varaordfører Rådmann Kommunalsjef Brannsjef Personalsjef Dersom noen av medlemmene i kriseledelsen, eller noen ansatt i Snillfjord kommune oppdager en hendelse eller noe som kan hende og som vedkommende mener kan kreve handling fra kommunen, har hver enkelt rett og plikt til å si fra slike at et medlem kan kalle sammen kriseledelsen. Kriseledelsen benytter rådmannens kontor som beredskapssekretariat. Politisk sekretariat innkalles som informasjonsstab. Omfanget av hendelsen avgjør om hele eller deler av beredskapsrådet eller andre skal kalles inn av kriseledelsen som rådgivere. Kriseledelsen avgjør også om det skal søkes hjelp fra Heimevernet, frivillige hjelpeorganisasjoner, idrettslag eller andre. Alle tilsatte i kommunen skal være orientert om at dersom de får kjennskap til store ulykker eller katastrofer, skal de straks oppsøke nærmeste overordnede. 2. Fullmakter. Kriseledelsen disponerer økonomiske ressurser etter egne vurderinger. 3. Etablering. Kriseledelsen etablerer seg på rådmannens kontor. Beredskapssekretariatet etablerer seg i ekspedisjonen. Samband: Telefoner, telefaks, e-post og radio er til stede. Fjernsyn hentes fra lageret, eventuelt fra kommunestyresalen. KRISETEAM Snillfjord kommunes Kriseteam etableres ved behov uavhengig av om kommunens kriseteam er etablert. Ved opprettelse av Kriseteamet skal imidlertid Ordfører og Rådmann varsles. Kriseteamet består av: Kommunelege-Helsesøster-Leder PPT tjenesten-prest-psykiatrisk sykepleier-lensmann

4 4. Kriseledelsens oppgaver: Innhente opplysninger om situasjonen i kommunen. Treffe vedtak om tiltak for å hindre/ redusere skader på personer, miljø og materielle verdier. Prioritere ressurser fra kommunens side. Holde kontakt med skadestedsledelsen. Utarbeide og sende ut informasjon til innbyggerne og media. Gi rapport om situasjonen i kommunen til Fylkesmannen. 5. Loggføring. Sekretariatet loggfører for kriseledelsen. 6. Opplæring. Adressatene i kommunen skal minst en gang årlig gå gjennom kriseplanen med sine ansatte. 7. Ajourhold. Kriseplanen skal ajourføres i første kvartal hvert år. Brannsjefen har ansvaret for ajourholdet. Snillfjord, den. / John Lernes ordfører Arild Monsen rådmann

5 Kriseledelsens ansvarsområder: Helse, pleie og omsorg: Faglig adm. leder pleie og omsorg Avdelingsleder SAS Avd. leder Hjemmetjenesten Skoler og barnehager: Leder Ven oppvekstsenter Leder Vågan oppvekstsenter Rektor Aa oppvekstsenter Styrer Krokstadøra barnehage Øvrig: Brannsjef: Krokstadøra: Brannsjef 2 utrykningsledere Sunde: Varabrannsjef 2 Utrykningsleder Avd. ing. Vann/ kloakk Sekretariat: Leder for politisk sekretariat Sekretær post/arkiv

6 VARSLINGSLISTE FOR KRISELEDELSEN: Navn: Adresse: Tlf. privat: Mob./pers.søk.: E-post: Ordfører ommune.no John Lernes Varaordfører Arnt Magne Flesvik Rådmann ommune.no Arild Monsen Kommunalsjef Brannsjef Reidulf Myren Personalsjef Bernt Olaf Aune SEKRETARIAT: ommune.no ommune.no Navn: Adresse: Tlf. privat: Mob./jobb/perso E-post: nsøker: Inger Krokstad ommune.no KRISETEAM Navn: Adresse: Tlf. privat: Mob./jobb/perso nsøker: Jon Nilsen RuthEllen Aune Helga Melås Jimmy Wikell Bente Mostue E-post: VARSLINGSLISTE FOR NØKKELPERSONER; HELSE, PLEIE OG OMSORG: MOSTUE, BENTE KROKSTADØRA SYEPLEIER I PSYKIATRI HAFSMO, ANITA HEMNSKJEL ASS. SYKEPLEIER BERG, HERMO, KARI BERG SYKEPLEIER JACOBSEN, MAGNHILD VINGVÅGEN SYKEPLEIER PRESIC, LJILJANA KROKSTADØRA PLO-LEDER SOLHAUG, UNNI YTRE SN.FJ. SYKEPLEIER VOLDEN, BRITT EVA SNILDALSÆTRA SYKEPLEIER

7 FIELDING, GUNNBJØRG KROKSTADØRA SYKEPLEIER BERG, SOLVEIG O. BERG HJELPEPLEIER / Pensjonist DJUPÅ, MARIT VINGVÅGEN HJELPEPLEIER GAMST, GRETHE KROKSTADØRA HJELPEPLEIER HAFSMO, EDEL TANNVIKVÅGEN HJELPEPLEIER i eldreomsorg HÅVIK, GERD HEMNSKJEL HJELPEPLEIER RAMVIK, ELSE RAMVIKA HJELPEPLEIER i eldreomsorg SKÅRILD, LISE SKÅRILD SEKR./HJ.PL SKÅRILD, MAY ANITA KROKSTADØRA HJELPEPLEIER i eldreomsorg SLØRDAHL, JORUN KROKSTADØRA FAGARBEIDER SLØRDAHL, KARI KROKSTADØRA HJELPEPLEIER i psykiatri SNILDAL, TORIL KROKSTADØRA HJELPEPLEIER f.t. ikke aktiv WINGAN, ASBJØRG VINGVÅGEN HJELPEPLEIER AA, MAY IREN SNILDALEN HJELPEPLEIER WUTTUDAL, ANNA B. VUTTUDALEN HJELPEPLEIER i eldreomsorg BJØRGAN, KARI MOLTUN FAGARBEIDER STOLPNES, ANN KRISTIN ÅSTFJORDEN FAGARBEIDER KROKSTAD, INGEBORG KROKSTADØRA FAGARBEIDER f.t. ikke aktiv SÆTHER, TOVE YTRE SN.FJ. FAGARBEIDER BERDAL, HEGE BERDALEN FAGARBEIDER MJØNES, KARI S. ÅSTFJORDEN FAGARBEDIER BERDAL, SVANHILD SLØRDAL SYKEPL.STUD PETTERSEN, HEIDI KROKSTADØRA SYKEPLEIER LARSEN, TORUN YTRE SN.FJ. FAGARBIDER RAMVIK, RITA FENES FYSIO STUD f.t. sv.perm BERG, BIRGITTE KROKSTADØRA SYKEPL.STUD BERDAL, KARI JOHANNE BERDALEN FAGARBEIDER KOSBERG, ANN BODIL VASSLAG HJELPEPLEIER Ikke fast tilsatt MIKALSEN, KINE SUNDLANDET Stud. Fagarbeider JØRSTAD, NINA STOLPNES Stud. Fagarbeider KLUNGERVIK, INGER SUNDLANDET Stud. Fagarbeider RØDAL, KARI SUNDLANDET Stud. Fagarbeider MJØNES, GERD GUNNES HEGSTAD Stud. Fagarbeider RØVIK, ANNE MARIT S KROKSTADØRA Stud. Fagarbeider PETTERSEN, SOLRUN KROKSTADØRA Omsorgsarbeider

8 OPPVEKSTSENTRA, SKOLER OG BARNEHAGER: Navn: Adresse: Tlf. privat: Tlf. jobb/mobil, personsøker: Åge Berit Marit R.B E-post: ØVRIGE: Navn: Adresse: Tlf. privat: Mob./jobb/perso nsøker: Aage Krokstad Anton Røvik Jørund Sunde Roar S Grindvold ANNET NØKKELPERSONELL: Navn: Adresse: Tlf. privat: Mob./jobb/perso nsøker: Vaslag Service Anne Lise Snildal Nordsæther Heimevernet områdesjef Ketil Spjøtvold Ørlandet hovedflystasjon Posten: Egil Krokstad Bank: Sparebank 1 Lensmannen i Hemne og Snillfjord Næringsmiddelt ilsynet: Sivilforsvaret Telenor (overvåkning VPT) Drosjer: - Hestnes - Rottem - Moe E-post: E-post:

9 - Sæternes Friv.sentralen Varsling av innbyggerene Dersom kommunen finner det nødvendig å sende ut signalet VIKTIG MELDING HØR PÅ RADIO ved hjelp av brannvesenets sirene eventuelt med kirkeklokker, skal Fylkesmannen kontaktes. Meldingen til NRK skal komme fra lensmannen. Ordføreren kommer til å bruke Radio Frøya (tlf pr. tlf. katalog 2000) til lokale meldinger. Deler av kommunen som ikke kan varsles med sirener/klokker, skal varsles over telefon, eventuelt kombinert med budbringer.

10 Vedlegg 1: Vindstyrkeskala. R:\Kommunal beredskap\kriseledelse endret doc EKSTREME VÆRFORHOLD Hendelse: Konsekvenser: Forberedelser: Tiltak: Uvær med ekstreme forhold som orkan, mye nedbør (regn, snø). Mennesker kan ha blitt skadet/ omkommet. Det kan bli store skader på økonomiske verdier og miljø. Livsviktig infrastruktur kan bli ødelagt. Kommunen må: - sørge for at nøkkelpersoner er kjent med beredskapsplanen for varsling av ekstreme værforhold. - ha drøftet kommunens kriseplan i kriseledelsen. Kommunen må: - diskutere i kriseledelsen om det varslede uværet kan få konsekvenser for kommunen, og i så fall: - varsle aktuelle kommunale etater, barnehager, skoler og institusjoner. - varsle virksomheter og andre som driver med byggearbeid. - Varsle virksomheter og andre som er særlig utsatte (for eksempel fiskeoppdrett). - Varsle innbyggerene over nærradio og lokal- TV. - Forberede seg på evt. Hjelpeinstans for eksempel ved å kontakte nøkkelpersoner i sivilforsvaret, heimevernet, frivillige hjelpeorganisasjoner osv. Tiltak som blir satt i verk må vurderes nøye, og det samme gjelder konsekvensen av varselet. For eksempel der det tilrådes å holde barna hjemme fra barnehage og skole, må disse også ha tilsyn av voksne. Det er viktig at man ved eventuell varsling understreker at etter mottatt varsel må hver enkelt må selv følge værutviklingen ved å lytte til radio og TV. Merknader: Handlingsplan for Fylkesmannen (B-avd.) : (info for kommunen). Varslingsansvar: - Det norske meteorologiske institutt (DNMI) og/ eller værvarslinga for Vestlandet - har ansvar for varsling til hovedredningssentralen (HRS) som igjen varsler lokal redningssentral (LRS). Kopi av varselet går direkte til Fylkesmannen og til lensmennene. Fylkesmannen har varslingsplikt til kommunene. Kopi av varsel går også til nærradioene og lokal-tv. Varslingsrutine: - Avgrensning: Erfaringsvis kan ekstreme værforhold slå ut særs lokalt. Vurdering av hvilke kommuner som skal varsles, kan være vanskelig, og alle kommunene (gruppesendelse per telefaks) vil derfor bli varslet hvis annet ikke er opplyst. - Varsel i kontortida: Varsel blir sendt ut over faks som gruppesending. Kopi går til VINDSTYRKESKALA nærradioer og lokal-tv. - Varsel utenfor kontortid: Mottaker må vurdere innkalling til kontor for telefonisk varsling av kriseledelsen i kommunene, primært ordfører kommuneledelsen. - Fylkesmannen varsler i god tid.

11 EVAKUERING OG MOTTAK/ INNKVARTERING AV EVAKUERTE Hendelse: Konsekvenser: Rasfare, flom, ekstreme værforhold, brann, radioaktivt nedfall, strømstans, kjemikalieulykker eller andre hendelser eller andre hendelser som gjør det nødvendig å evakuere mennesker og kanskje dyr fra avgrensede områder i kommunen. Innkvartering, forpleining og annen støtte må skaffes for de evakuerte. Forberedelser: Tiltak: Vedlikeholde beredskapen, kriseplaner, varslingslister m.m. Evakueringsledelsen og de ansvarlige for innkvartering må gjøre seg kjent med planverket. Ansvar for evakuering: - ansvarlig leder for evakuering vil normalt være lensmann. I tilfeller der brannsjefen kommer først til skadestedet, er han skadestedsleder til lensmann kommer. - mannskap til evakuering blir kalt inn fra Heimevernet og Frivillighetssentralen. I alvorlige akuttsituasjoner vil skadesetedslederen kunne bruke ressurspersoner blant de som skal evakueres. Evakueringsledelsen må: - skaffe oversikt over evakuringsområdet (hvem bor hvor m.m.) - informere de som skal evakueres om hva de skal ta med seg m.m. - skaffe egnet transport - sørge for at et mottakerapparat tar seg av innkvartering, forpleining m.m. - samle personer i egnede lokaler når innkvartering ikke skal skje direkte - registrere hvem som er innkvartert hvor, hvem som flytter på egen hånd m.m. - kontrollere at evakueringsområdet er tomt og sette ut vaktmannskap - hjelpe til med å behandle fysisk og psykisk skadde personer - samarbeide med lokal redningssentral (LRS)/skadestedsleder - varsle kommunens omsorgsberedskapsgruppe, evt prest - gi informasjon til de evakuerte, andre innbyggere, presse m.m. NB: Kriseledelsen i kommunen må varsles så tidlig som mulig!

12 Ansvar for innkvartering: Ansvarlig leder for innkvartering enten om det gjelder evakuerte fra egen kommune eller utenfra er personalsjefen med kommunens ansatte som ressurs. Merknader: Aktuelle mottak/ innkvarteringssteder/ omsorg: Snillfjord alders- og sykehjem og Fjøsgata Kro

13 INFORMASJON (INTERNT OG EKSTERNT) ETABLERING AV PRESSE- OG PUBLIKUMSTJENESTE Hendelse: Konsekvenser: Forberedelser: Uønsket hendelse har inntruffet eller kan komme til å skje. Det blir nødvendig med informasjonstiltak internt og eksternt, og etablering av publikumstelefoner. Regelmessig informasjon og opplæring av personellet. Tiltak: Ansvar for informasjon: - leder av politisk sekretariat er utpekt til pressekontakt - informasjonsseksjonen er ansvarlig for intern informasjon Pressetjeneste: Etablere arbeidsplasser for mediapersonell i rådhuset. Publikumstjenesten: Sentralbordet på rådhuset har VPT- linjer, og all kommunikasjon vil derfor gå gjennom sentralbordet. I tillegg har en del nøkkelpersoner innlagt VPT- linje i tilfelle krise. NB: Telefonnummer for kommunens publikumstelefoner må snarest kunngjøres over NRK, lokal- TV og nærradio(er). For kontakt med Telenor om flere linjer eller endring av VPTnummer, bruk 147 eventuelt Merknader:

14 TELENETTET BRYTER SAMMEN Hending: Konsekvenser: AMBAND Forberedelser: Telenettet bryter sammen pga. ras, uvær eller andre årsaker, eller blir blokkert pga. ekstrem pågang. Kommunen står uten eksternt og internt samband, eller kriseledelsen og nøkkelpersoner få ikke ringt pga. blokkering. Kommunen må. - ha ajourført oversikt over alternative samband som kan benyttes (HV, sivilforsvaret, trygghetstelefoner innen skogbruk, hjelpekorps, brannvesenets, høyspentlinjer med mer). - sammen med HV- området øve HVs nødsamband. - holde ajour listen over VPT- abonnenter (abonnenter som skal beholde summetonen dersom Telenor kobler denne ut pga. blokkering). Skolene og barnehagene er på VPT- listen slik at innbyggerne i en akuttsituasjon har en plass å ring ut fra. Tiltak: Kommunen må: - iverksette alternative samband.

15 ATOMULYKKER Hendelse: forurensning. Konsekvenser: Atomulykker med fare for spredning av radioaktiv Ulike årsaker: - atomkraftulykke med radioaktivt nedfall. - ulykke der radioaktive stoffer kan skade innbyggerne. Mennesker, dyr, vann, mat o.s.v. kan bli utsatt for radioaktiv stråling Forberedelser: Statens strålevern (SSV) har døgnvakt med målestasjoner og varslingsavtaler med andre land med sikte på å få tidlig varsling ved en atomulykke. Kriseutvalget for atomulykker har vide fullmakter til å iverksette tiltak dersom atomuhell kan være farlige for Norge. Fylkesmannen er SSVs regionale kontaktledd og har Plan for uhell ved radioaktiv stråling og et atomberedskapsutvalg der Fylkesmannen er formann. Atomberedskapsavtaler er sammensatt av ressurspersoner innen aktuelle fagområder og står i nær kontakt med Kriseutvalget for atomulykker. Tiltak: Kommunen må sette seg inn i atomulykkeberedskapen i Norge og forberede seg best mulig på aktuelle vernetiltak. Kommunen må: - iverksette infoplan for innbyggerene. - sørge for hjelp til de som ikke er i stand til å ta vare på seg selv. - være forberedt på å ta imot forurenset materiale som spesialavfall. - Iverksatte tiltak etter de retningslinjer gitt for området av den statlige beredskapsorganisasjonen, se også merknader. Merknader: Generelle vernetiltak: - Tilfluktsrom vil gi best dekning. Hus i mur og betong gir best vern. Man bør oppholde seg så langt under bakkenivå som mulig for eksempel i kjelleren og i rom som er omgitt av mest mulig massiv konstruksjon for eksempel et indre rom. Kjellervinduer og vegger som er over bakkenivå kan dekkes med sandsekker eller jord. Vann fra takrenner bør føres bort fra grunnmur. Dekningsrommet kan vernes ytterligere med metallplater, sandsekker og/ eller man kan bygge opp et ekstra dekningsrom inne i rommet (for eksempel med møbler og bøker. - Nødvendige forberedelser for opphold i tilfluktsrom/ dekningsrom omfatter bl.a. å skaffe mat, vann, varme klær, batteriradio, batteri, lys og førstehjelpsutstyr. - Den som eventuelt blir utsatt for radioaktivt nedfall må snarest renses, dvs. fjerne forurensede klær, dusje seg osv. Hustak må spyles, gressplen klippes. Oppsamlet gress, klær og andre ting som er blitt utsatt for radioaktivitet må behandles som spesialavfall. - Mer utfyllende verneregler vil bli gitt over NRK program 1 (P1).

16 VED STRØMBRUDD Kontakt strømleverandør - ved strømstans mer enn 8 timer: Kall sammen kriseledelsen Iverksett informasjonsberedskapen Iverksett hjelpetiltak for hjemmeboende gamle og syke Følg beredskapsinstruks for innkvartering og forpleining STRØMLEVERANSE PRIORITERTE BYGNINGER: 1. Snillfjord alders- og sykehjem 2. Rådhuset m/administrasjonsbygget 3. Bensinstasjonene 4. Orkla S-lag :avd 19 Sunde avd 18 Krokstadøra Vennabua A.S. 5. Snillfjord kirke 6. Oppvekstsentrene 7. Barnehagen på Krokstadøra 8. Aa oppvekstsenter FORPLEINING OG INNKVARTERING: 1. Snillfjord alders- og sykehjem 2. Rådhuset (Fjøsgata Kro)

17 VINDSTYRKESKALA (vindstyrke i 10 meters høyde over flatt lende) Beaufort Meter pr. Km pr. time: Knop: I klart språk: Virkninger: skala sekund: 0 0,0-0,2 Under Stille Røyken stiger rett opp 1 0,3-1, Flau vind Røyken driver 2 1,6-3, Svak vind Blad på trær rører seg. En vimpel løfter seg 3 3,4-5, Lett bris Små kvister rører seg. Lette flagg strekker seg. 4 5,5-7, Laber bris Mindre greiner rører seg. Større flagg stekker seg. 5 8,0-10, Frisk bris Små tre med løv svaier 6 10,8-13, Liten kuling Større greiner rører seg 7 13,9-17, Stiv kuling Tre rører på seg, ubehagelig motvind 8 17,2-20, Sterk kuling Kviser brekker, tung å gå i motvind 9 20,8-24, Liten storm Store trær svaier, takstein kan blåse av 10 24,5-28, Full storm Tre rykkes opp med rota Ødeleggelser på hus 11 28,5-32, Sterk storm Større ødeleggelser

18 12 Over 32,6 Over 117 Over 63 Orkan Raserer!!! Aktuelle samarbeidspartnere Lokalt Heimevern Hemne Røde Kors hjelpekorps v/ Fig- gruppe Hitra m/ utstyr Fig- gruppe Orkdal m/ utstyr Frøya kommune Hitra kommune Hemne kommune Orkdal kommune Agdenes kommune Brannvakta i Trondheim Varslingssentralene 110, 112 og 113 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Tilgjengelige materielle ressurser Kommunalt brannvesen Brannvesenet avd. Krokstadøra (110), v/ brannsjef Dag R. Bjørshol Brannvesenet avd. Sunde (110), v/ varabrannsjef Sigvald Husdal Begge kommunens brannstasjoner disponerer: Brannbil m/ brannpumper Slukkeutstyr inkl. skum Kommunikasjonsutstyr m/ personsøkere Frigjøringsutstyr m/ luftputer Hjertestartere Førstehjelpskofferter både mot sårskader og brannskader Oksygenapparater ( røykdykkerutstyr) Bårer m/ pledd Arbeidslys Arbeidsutstyr som motorsag, spett, øks, spader Utstyr for øvrig Snøskutere Krokstadøra idrettslag v/ Terje Krokstad Hemne Røde Kors hjelpekorps Kranbiler Viking- Hitra Viking Orkdal NAF- Hitra NAF Orkdal

19 Redningsbiler Hitra kommune Orkdal kommune Traktorer m/ vinsj Redningsbåter m/ kran Andor Fugløy, Fugløya Lernes Fisk A.S, Hemne R. Lernes A.S, Hemne Midnor A.S, Hemnskjel Midnor A.S, Kongensvoll/ Moldtun Br. Wingan Andre aktuelle båter Martin Klungervik Odd Fugløy Kongensvoll Marina v/ Terje Mannvik Geir Stålvik

20 Innholdsfortegnelse Fordelingsliste: Kriseplan for Snillfjord kommune er fordelt etter følgende oversikt Eksemplar nr 1 Eksemplar nr 2 Eksemplar nr 3 Eksemplar nr 4 Eksemplar nr 5 Eksemplar nr 6 Ordfører Varaordfører Rådmann Assisterende rådmann Skole/Helse Assisterende rådmann Teknisk / Brannsjef Personalsjef Plan: Omfatter kriseplan for den kommunale ledelse Ansvar: Inndelt i ansvarsområder og myndighets utøvelse Varsling: Varslingsliste for kriseledelse, nøkkelpersonell Institusjoner, øvrige Varsling innbyggere: Varsling lokal befolkning Tiltak: Tiltak ved strømbrudd, naturkatastrofer, evakuering, telebrudd, Informasjon, Atomberedskap Skjemaer: Skjemaer for utøvende kriseledelse, loggføring- rapportering Definisjoner:

Beredskapsplan. for kriseledelsens håndtering av. ulykker, kriser og katastrofer OFFENTLIG UTGAVE. Vedtatt i Andebu kommunestyre 23.04.14, sak 15.

Beredskapsplan. for kriseledelsens håndtering av. ulykker, kriser og katastrofer OFFENTLIG UTGAVE. Vedtatt i Andebu kommunestyre 23.04.14, sak 15. Beredskapsplan for kriseledelsens håndtering av ulykker, kriser og katastrofer OFFENTLIG UTGAVE Oppdateringer: feb. 15. Vedtatt i Andebu kommunestyre 23.04.14, sak 15. Innhold Kap. 1 Handlingsplan. side

Detaljer

KRISEPLAN FOR KATASTROFER I FREDSTID RØMSKOG KOMMUNE

KRISEPLAN FOR KATASTROFER I FREDSTID RØMSKOG KOMMUNE KRISEPLAN FOR KATASTROFER I FREDSTID RØMSKOG KOMMUNE 23.06.04 04.01.05 05.03.08 03.02.11 22.06.12 - 2 - INNHOLDSFORTEGNELSE Side Innledning 3 Revisjonsliste 4 Fordelingsliste 5 Kommunal kriseledelse 6

Detaljer

PLAN FOR KRISELEDELSE

PLAN FOR KRISELEDELSE PLAN FOR KRISELEDELSE OG BEREDSKAP Karlsøy kommune Vedtatt av komunestyret: 210606 Ajourført pr. 1/1-08. 2 Innhold: Side Mål og hensikt med planen. 3 ROS-analysen. 3 Kriseledelsen. Etablering og oppgaver.

Detaljer

Plan for kommunal kriseledelse Hamar kommune 2015

Plan for kommunal kriseledelse Hamar kommune 2015 Plan for kommunal kriseledelse Hamar kommune 2015 Ytre sperring Innsatsområde Helikopter landing Vente plasser Indre sperring Åsted Fareområde ILKO BRANN 110 Stab POLITI 112 AMK 113 Samleplass skadde Samleplass

Detaljer

Krødsherad kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE. Utarbeidet juli 2000. Seineste ajourføring: Mai 2007. Godkjent av Kommunestyret 21.10.

Krødsherad kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE. Utarbeidet juli 2000. Seineste ajourføring: Mai 2007. Godkjent av Kommunestyret 21.10. Krødsherad kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Utarbeidet juli 2000. Seineste ajourføring: Mai 2007. Godkjent av Kommunestyret 21.10.04 Rettelser og endringer: Ansvarlig for kvalitetssikring av denne

Detaljer

KRISEPLAN FOR NOTODDEN KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE

KRISEPLAN FOR NOTODDEN KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE KRISEPLAN FOR NOTODDEN KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 1. ETABLERING AV KOMMUNAL KRISELEDELSE... 2 2. ETABLERING AV BEREDSKAPSRÅD... 3 3. ETABLERING AV BEREDSKAPSUTVALG... 4 4. ETABLERING AV STØTTEAPPARAT:

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Eigersund kommune

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Eigersund kommune Risiko- og sårbarhetsanalyse for Eigersund kommune Vedtatt av kommunestyret 28.10.2013 K-069/13 Innholdsfortegnelse Side 1. Innledning 3 2. Sammendrag 5 3. Organisering av arbeidet 8 4. Målsetting 10 5.

Detaljer

DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK FROGN NESODDEN OPPEGÅRD SKI ÅS BEREDSKAP. Forvaltningsrevisjonsrapport - Frogn kommune

DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK FROGN NESODDEN OPPEGÅRD SKI ÅS BEREDSKAP. Forvaltningsrevisjonsrapport - Frogn kommune FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS Org.nr. 914 022 134 MVA DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK FROGN NESODDEN OPPEGÅRD SKI ÅS BEREDSKAP Forvaltningsrevisjonsrapport - Frogn kommune Revisjonsrapport 2/2015 Ski, 23.april

Detaljer

Overordnet beredskapsplan

Overordnet beredskapsplan Overordnet beredskapsplan Sandnes Kommune Revidert 26.11.2014 Forord Samfunnet må forholde seg til risiko og kunne håndtere situasjoner som er krevende. I dag består hverdagen vår i stor grad av systembaserte

Detaljer

Helhetlig ROS-analyse for Marker kommune. Politisk behandlet juni 2015

Helhetlig ROS-analyse for Marker kommune. Politisk behandlet juni 2015 Helhetlig ROS-analyse for Marker kommune Politisk behandlet juni 2015 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 2 1.1 Bakgrunn og formål... 2 2.0 Definisjoner... 3 3.0 Styrende dokumenter... 4 4.0 Grunnlagsdokumenter...

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE for Hadeland 2012 Det er sannsynlig at noe usannsynlig skjer ROS-analyse Hadeland 16.04.12 2 Innholdsfortegnelse Side 1. Innledning 3 2. Sammendrag 5 3. Organisering av arbeidet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.03.2015 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Krise- og beredskapsplan

Krise- og beredskapsplan Krise- og beredskapsplan Holmen skole Grunnskole og videregående skole Skolens beredskapsgruppe Funksjon Navn Jobb tlf Mobil tlf Leder Rektor Bjørn Henning Fredriksen 66855301 93285620 Nestleder Ass. rektor

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN HELSE FONNA

BEREDSKAPSPLAN HELSE FONNA BEREDSKAPSPLAN HELSE FONNA Versjon november 2012 Beredskapsplan 1 Innhold 1 Varsling og administrativt ansvar... 5 1.1 Varsling... 5 1.1.1 Beredskapsalarm... 5 1.2 AMK... 6 1.3 Innkallingsplan... 7 1.4

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE ØSTRE TOTEN KOMMUNE OKTOBER 2012

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE ØSTRE TOTEN KOMMUNE OKTOBER 2012 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE ØSTRE TOTEN KOMMUNE OKTOBER 2012 Østre Toten kommune Side 1 1 Innledning 3 1.1 Hjemmelsgrunnlag 3 1.2 Bakgrunn for ROS-analysen 3 1.3 Mål 3 2 Sammendrag 4 3 Metode 5 3.1 Definisjoner

Detaljer

Evalueringsrapport fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag etter ekstremværene Hilde og Ivar

Evalueringsrapport fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag etter ekstremværene Hilde og Ivar Evalueringsrapport fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag etter ekstremværene Hilde og Ivar Fylkesmannen har i sitt embetsoppdrag at vi skal evaluere uønskede hendelser av regional betydning, og at dette skal

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE for Farsund kommune Flekkefjord kommune Hægebostad kommune Kvinesdal kommune Lyngdal kommune Sirdal kommune 2012 Det er sannsynlig at noe usannsynlig skjer Innholdsfortegnelse

Detaljer

HØGSKOLEN I ÅLESUND SENTRAL BEREDSKAPSPLAN

HØGSKOLEN I ÅLESUND SENTRAL BEREDSKAPSPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND SENTRAL BEREDSKAPSPLAN HAR DET SKJEDD EN HENDELSE? Høgskolen har egen satelitttelefon som kan brukes dersom alt annet samband svikter. CSO har denne. Telefonen kan hentes og brukes

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN for kriser, brann, ulykker og alvorlige hendelser. Kriser og krisehåndtering. Versjon 1,3 OFFENTLIG

BEREDSKAPSPLAN for kriser, brann, ulykker og alvorlige hendelser. Kriser og krisehåndtering. Versjon 1,3 OFFENTLIG BEREDSKAPSPLAN for kriser, brann, ulykker og alvorlige hendelser Kriser og krisehåndtering Versjon OFFENTLIG Innhold 1 OM BEREDSKAPSPLANEN... 3 Omfang... 3 Prinsipper for høgskolens beredskapsledelse...

Detaljer

Beredskapsplan for kriser og alvorlige hendelser ved Høgskolen i Nesna. Versjon 1 2014

Beredskapsplan for kriser og alvorlige hendelser ved Høgskolen i Nesna. Versjon 1 2014 Beredskapsplan for kriser og alvorlige hendelser ved Høgskolen i Nesna Versjon 1 2014 Innhold 1 OM BEREDSKAPSPLANEN... 4 Omfang... 4 Prinsipper for høgskolens beredskapsledelse... 6 Oppdatering av planen

Detaljer

Overordnet beredskapsplan

Overordnet beredskapsplan Fredrikstad kommune Overordnet beredskapsplan Krisestab Kriseleder Rådmann Beredskapsleder Kommuneoverlege K-1 - Personell K-2 - Situasjon K-3 - Operasjon K-4 - Logistikk K-5 - Informasjon og kommunikasjon

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN VED AKUTT FORURENSNING MIDT AGDER

BEREDSKAPSPLAN VED AKUTT FORURENSNING MIDT AGDER BEREDSKAPSPLAN VED AKUTT FORURENSNING I MIDT AGDER Oktober 2014 Jan Røilid 1 BEREDSKAPSPLAN VED AKUTT FORURENSNING I MIDT - AGDER Innhold Del A. Administrativ del Side 1. Midt-Agder IUA sin organisering

Detaljer

BEREDSKAPSPLANER FOR IUA TELEMARK

BEREDSKAPSPLANER FOR IUA TELEMARK FOR IUA TELEMARK Region 9 Revidert 11.11.2014 Innledning Interkommunalt Utvalgt mot Akuttforurensing (IUA Telemark) er etablert for å ivareta forurensning både fra olje og andre kjemikalier og dekker sjø,

Detaljer

Nedre Glomma helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) 2014

Nedre Glomma helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) 2014 Nedre Glomma helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) 2014 Rapporten inneholder: Arbeidsmetode Planlegging og oppstart Forutsetninger og avgrensinger Beskrivelse av analyseobjekt Hendelser

Detaljer

www.pwc.no Øvre Romerike Overordnet regional risiko- og sårbarhetsanalyse August 2013 23. august 2013 Side 1 av 40

www.pwc.no Øvre Romerike Overordnet regional risiko- og sårbarhetsanalyse August 2013 23. august 2013 Side 1 av 40 www.pwc.no Øvre Romerike Overordnet regional risiko- og sårbarhetsanalyse August 2013 23. august 2013 Side 1 av 40 Øvre Romerike, regionalt samarbeid v / Tor Johan Ekkjestøl, Prosjektleder Beredskapsansvarlig,

Detaljer

Regional helseberedskapsplan

Regional helseberedskapsplan Regional helseberedskapsplan Godkjent av styret for Helse Midt-Norge RHF den 26.06.2006 Revidert GJELDER FRA 30.6.2006 På våre nettsider www.helse-midt.no vil det til enhver tid ligge en oppdatert versjon.

Detaljer

Kartlegging og vurdering av uønskede hendelser i kommunen.

Kartlegging og vurdering av uønskede hendelser i kommunen. RANDABERG KOMMUNE ROS-ANALYSE OKTOBER 01 ROS-ANALYSE Kartlegging og vurdering av uønskede hendelser i kommunen. Randaberg kommune Tungindustri i Mekjarvikområdet (Foto: Ove Tennfjord) ROS-analyse Randaberg

Detaljer

Saksframlegg. Beredskapsplan for akutt forurensing i midt agder

Saksframlegg. Beredskapsplan for akutt forurensing i midt agder Søgne kommune Arkiv: 026 Saksmappe: 2014/3173-9769/2015 Saksbehandler: Paal Kristensen Dato: 06.03.2015 Saksframlegg Beredskapsplan for akutt forurensing i midt agder Utv.saksnr Utvalg Møtedato 31/15 Formannskapet

Detaljer

Retningslinjer for varsling og rapportering på samordningskanal

Retningslinjer for varsling og rapportering på samordningskanal Retningslinjer for varsling og rapportering på samordningskanal Varslingsgang fra sentrale varselutstedere til fylkesmenn og kommuner. Rapportering fra kommuner og fylkesmenn til sentrale myndigheter.

Detaljer

Barnehagene i Notodden. Håndbok ved behov for øyeblikkelig hjelp

Barnehagene i Notodden. Håndbok ved behov for øyeblikkelig hjelp Barnehagene i Notodden Håndbok ved behov for øyeblikkelig hjelp rev. april 2015 INNHOLD 1.0 VARSLING VED BEHOV FOR ØYEBLIKKELIG HJELP... 3 1.1 VARSLINGSKART... 3 2.0 OVERSIKT OVER TILTAK... 5 2.1 HER OG

Detaljer