snart kriseledelser er etablert. Fylkesmannen skal ha samordningsansvaret ved større katastrofer, eller hvis hendelsen omfatter flere kommuner.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "snart kriseledelser er etablert. Fylkesmannen skal ha samordningsansvaret ved større katastrofer, eller hvis hendelsen omfatter flere kommuner."

Transkript

1 SNILLFJORD KOMMUNE KRISEPLAN En plan for den kommunale ledelse og kommunens Kriseteam Definisjon av krise : Ulykker og andre påkjenninger som i art og omfang går ut over det som regnes som normalrisiko og normalbelastning i fredstid. Definisjon av kommunal kriseledelse : Ordføreren, varaordføreren, rådmannen, kommunalsjef, brannsjef og personalsjef.) Definisjon av Kriseteam: Tverrfaglig team for å sikre psykososial hjelp både i en forebyggende-, akutt utøvende- og i en oppfølgings/etterarbeids fase. INNLEDNING 1. Generelt. Katastrofer, alvorlige ulykker og svikt i samfunnsviktige funksjoner avslører ofte at samfunnet ikke er godt nok forberedt på å håndtere vanskelige situasjoner tilfredsstillende. Selv mindre hendelser resulterer ofte i vesentlige tap for mennesker eller virksomheter og skade på miljøet. Med enkle midler kan mange slike situasjoner unngås. 2. Katastrofer/ulykker: Som eksempel på katastrofer/ større ulykker som kan inntreffe i vår kommune, kan man nevne: Storm/orkan Flom Snøras/ jordras/ leirras Større skog-/ lyngbranner Overgrep mot barn Sabotasje eller hærverk Olje- og kjemikalieforurensning Svikt i strømforsyningen Radioaktivt nedfall Svikt i vann- og avløpsforsyninga Eksplosjoner Større trafikkulykker I de fleste tilfeller vil hendelser som de nevnt ovenfor, ikke være av et større omfang enn at redningstjenesten vil ha kapasitet til å takle situasjonen. Redningstjenesten blir ledet av politiet og omfatter brannvesenet, helsetjenesten, heimevernet, hjelpekorpset m.m. Dersom en omfattende katastrofe eller ulykke inntreffer, og de ordinære ressursene ikke strekker til, kan kommunen bli engasjert i rednings- og oppryddingsaksjoner. I slike situasjoner vil det bli stilt store krav til kommunen, også utenfor det å stille ressurser til disposisjon. Politiet er ved lov pålagt å lede redningsarbeidet dersom det er fare for skade på eller tap av liv. Etter den nye politiloven er politiet nå pålagt ansvaret for akuttinnsatsen, også dersom det bare er fare for materielle verdier. Ved slike situasjoner skal kommunen overta ledelsen så

2 snart kriseledelser er etablert. Fylkesmannen skal ha samordningsansvaret ved større katastrofer, eller hvis hendelsen omfatter flere kommuner. Etter loven er brannvesenet forpliktet til innsats, også ved andre akutte ulykkessituasjoner, og det er brannsjefen som har ledelsen på et ulykkessted inntil politiet tar over. Kommunen har ansvaret for at samfunnet fungerer mest mulig som normalt 3. Kommunens oppgaver. Eksempler på hva kommunen kan få ansvaret for å håndtere i en krisesituasjon: Ta hånd om skadde personer. Omsorg for personer som er blitt utsatt for psykiske/fysiske påkjenninger/overgrep. Evakuering av personer fra et utsatt område. Innkvartering av evakuerte, skadde og/ eller redningsmannskap. Informere om situasjonen i kommunen og gi retningslinjer. Forpleining og annen forsyningsstøtte. Sikre helsemessig trygge næringsmidler og drikkevann. Rette opp skade på kommunikasjonen og andre anlegg. Opprydding, opprensking, avfallsdeponering og annen innsats for å verne miljøet. Vern om kulturelle verdier. 4. Plan for kriseledelse i kommunen. Kommuneledelsen har ansvaret for at beredskapsforberedelser blir utført innen de ulike kommunale aktivitetsområdene, og har i tillegg et generelt ansvar for innbyggernes ve og vel i en krisesituasjon, både i krig og fred. Kriseplanen for Snillfjord kommune er en samordnet plan for ledelsen, og vil være et nødvendig hjelpemiddel for at kommunen skal kunne reagere raskt og effektivt i kritiske situasjoner. KRISETEAM Kommunens KRISETEAM opprettes uavhengig om Kriseledelsen blir aktivert. Etablering av kriseledelsen avgjøres med bakgrunn i omfanget av hendelse/forløp og etter innstilling/ anbefaling fra Kriseteamet Denne planen skal ikke erstatte eksisterende planer som er utarbeidet for kommunale fagområder. Eksempel på slike er nevnt i påfølgende skisse. Kriseplan for kommuneledelsen Fagberedskapsplaner, f. eksempel Brann-Redning KRISELEDELSE

3 1. Kriseledelse i Snillfjord kommune: Ordfører Varaordfører Rådmann Kommunalsjef Brannsjef Personalsjef Dersom noen av medlemmene i kriseledelsen, eller noen ansatt i Snillfjord kommune oppdager en hendelse eller noe som kan hende og som vedkommende mener kan kreve handling fra kommunen, har hver enkelt rett og plikt til å si fra slike at et medlem kan kalle sammen kriseledelsen. Kriseledelsen benytter rådmannens kontor som beredskapssekretariat. Politisk sekretariat innkalles som informasjonsstab. Omfanget av hendelsen avgjør om hele eller deler av beredskapsrådet eller andre skal kalles inn av kriseledelsen som rådgivere. Kriseledelsen avgjør også om det skal søkes hjelp fra Heimevernet, frivillige hjelpeorganisasjoner, idrettslag eller andre. Alle tilsatte i kommunen skal være orientert om at dersom de får kjennskap til store ulykker eller katastrofer, skal de straks oppsøke nærmeste overordnede. 2. Fullmakter. Kriseledelsen disponerer økonomiske ressurser etter egne vurderinger. 3. Etablering. Kriseledelsen etablerer seg på rådmannens kontor. Beredskapssekretariatet etablerer seg i ekspedisjonen. Samband: Telefoner, telefaks, e-post og radio er til stede. Fjernsyn hentes fra lageret, eventuelt fra kommunestyresalen. KRISETEAM Snillfjord kommunes Kriseteam etableres ved behov uavhengig av om kommunens kriseteam er etablert. Ved opprettelse av Kriseteamet skal imidlertid Ordfører og Rådmann varsles. Kriseteamet består av: Kommunelege-Helsesøster-Leder PPT tjenesten-prest-psykiatrisk sykepleier-lensmann

4 4. Kriseledelsens oppgaver: Innhente opplysninger om situasjonen i kommunen. Treffe vedtak om tiltak for å hindre/ redusere skader på personer, miljø og materielle verdier. Prioritere ressurser fra kommunens side. Holde kontakt med skadestedsledelsen. Utarbeide og sende ut informasjon til innbyggerne og media. Gi rapport om situasjonen i kommunen til Fylkesmannen. 5. Loggføring. Sekretariatet loggfører for kriseledelsen. 6. Opplæring. Adressatene i kommunen skal minst en gang årlig gå gjennom kriseplanen med sine ansatte. 7. Ajourhold. Kriseplanen skal ajourføres i første kvartal hvert år. Brannsjefen har ansvaret for ajourholdet. Snillfjord, den. / John Lernes ordfører Arild Monsen rådmann

5 Kriseledelsens ansvarsområder: Helse, pleie og omsorg: Faglig adm. leder pleie og omsorg Avdelingsleder SAS Avd. leder Hjemmetjenesten Skoler og barnehager: Leder Ven oppvekstsenter Leder Vågan oppvekstsenter Rektor Aa oppvekstsenter Styrer Krokstadøra barnehage Øvrig: Brannsjef: Krokstadøra: Brannsjef 2 utrykningsledere Sunde: Varabrannsjef 2 Utrykningsleder Avd. ing. Vann/ kloakk Sekretariat: Leder for politisk sekretariat Sekretær post/arkiv

6 VARSLINGSLISTE FOR KRISELEDELSEN: Navn: Adresse: Tlf. privat: Mob./pers.søk.: E-post: Ordfører ommune.no John Lernes Varaordfører Arnt Magne Flesvik Rådmann ommune.no Arild Monsen Kommunalsjef Brannsjef Reidulf Myren Personalsjef Bernt Olaf Aune SEKRETARIAT: ommune.no ommune.no Navn: Adresse: Tlf. privat: Mob./jobb/perso E-post: nsøker: Inger Krokstad ommune.no KRISETEAM Navn: Adresse: Tlf. privat: Mob./jobb/perso nsøker: Jon Nilsen RuthEllen Aune Helga Melås Jimmy Wikell Bente Mostue E-post: VARSLINGSLISTE FOR NØKKELPERSONER; HELSE, PLEIE OG OMSORG: MOSTUE, BENTE KROKSTADØRA SYEPLEIER I PSYKIATRI HAFSMO, ANITA HEMNSKJEL ASS. SYKEPLEIER BERG, HERMO, KARI BERG SYKEPLEIER JACOBSEN, MAGNHILD VINGVÅGEN SYKEPLEIER PRESIC, LJILJANA KROKSTADØRA PLO-LEDER SOLHAUG, UNNI YTRE SN.FJ. SYKEPLEIER VOLDEN, BRITT EVA SNILDALSÆTRA SYKEPLEIER

7 FIELDING, GUNNBJØRG KROKSTADØRA SYKEPLEIER BERG, SOLVEIG O. BERG HJELPEPLEIER / Pensjonist DJUPÅ, MARIT VINGVÅGEN HJELPEPLEIER GAMST, GRETHE KROKSTADØRA HJELPEPLEIER HAFSMO, EDEL TANNVIKVÅGEN HJELPEPLEIER i eldreomsorg HÅVIK, GERD HEMNSKJEL HJELPEPLEIER RAMVIK, ELSE RAMVIKA HJELPEPLEIER i eldreomsorg SKÅRILD, LISE SKÅRILD SEKR./HJ.PL SKÅRILD, MAY ANITA KROKSTADØRA HJELPEPLEIER i eldreomsorg SLØRDAHL, JORUN KROKSTADØRA FAGARBEIDER SLØRDAHL, KARI KROKSTADØRA HJELPEPLEIER i psykiatri SNILDAL, TORIL KROKSTADØRA HJELPEPLEIER f.t. ikke aktiv WINGAN, ASBJØRG VINGVÅGEN HJELPEPLEIER AA, MAY IREN SNILDALEN HJELPEPLEIER WUTTUDAL, ANNA B. VUTTUDALEN HJELPEPLEIER i eldreomsorg BJØRGAN, KARI MOLTUN FAGARBEIDER STOLPNES, ANN KRISTIN ÅSTFJORDEN FAGARBEIDER KROKSTAD, INGEBORG KROKSTADØRA FAGARBEIDER f.t. ikke aktiv SÆTHER, TOVE YTRE SN.FJ. FAGARBEIDER BERDAL, HEGE BERDALEN FAGARBEIDER MJØNES, KARI S. ÅSTFJORDEN FAGARBEDIER BERDAL, SVANHILD SLØRDAL SYKEPL.STUD PETTERSEN, HEIDI KROKSTADØRA SYKEPLEIER LARSEN, TORUN YTRE SN.FJ. FAGARBIDER RAMVIK, RITA FENES FYSIO STUD f.t. sv.perm BERG, BIRGITTE KROKSTADØRA SYKEPL.STUD BERDAL, KARI JOHANNE BERDALEN FAGARBEIDER KOSBERG, ANN BODIL VASSLAG HJELPEPLEIER Ikke fast tilsatt MIKALSEN, KINE SUNDLANDET Stud. Fagarbeider JØRSTAD, NINA STOLPNES Stud. Fagarbeider KLUNGERVIK, INGER SUNDLANDET Stud. Fagarbeider RØDAL, KARI SUNDLANDET Stud. Fagarbeider MJØNES, GERD GUNNES HEGSTAD Stud. Fagarbeider RØVIK, ANNE MARIT S KROKSTADØRA Stud. Fagarbeider PETTERSEN, SOLRUN KROKSTADØRA Omsorgsarbeider

8 OPPVEKSTSENTRA, SKOLER OG BARNEHAGER: Navn: Adresse: Tlf. privat: Tlf. jobb/mobil, personsøker: Åge Berit Marit R.B E-post: ØVRIGE: Navn: Adresse: Tlf. privat: Mob./jobb/perso nsøker: Aage Krokstad Anton Røvik Jørund Sunde Roar S Grindvold ANNET NØKKELPERSONELL: Navn: Adresse: Tlf. privat: Mob./jobb/perso nsøker: Vaslag Service Anne Lise Snildal Nordsæther Heimevernet områdesjef Ketil Spjøtvold Ørlandet hovedflystasjon Posten: Egil Krokstad Bank: Sparebank 1 Lensmannen i Hemne og Snillfjord Næringsmiddelt ilsynet: Sivilforsvaret Telenor (overvåkning VPT) Drosjer: - Hestnes - Rottem - Moe E-post: E-post:

9 - Sæternes Friv.sentralen Varsling av innbyggerene Dersom kommunen finner det nødvendig å sende ut signalet VIKTIG MELDING HØR PÅ RADIO ved hjelp av brannvesenets sirene eventuelt med kirkeklokker, skal Fylkesmannen kontaktes. Meldingen til NRK skal komme fra lensmannen. Ordføreren kommer til å bruke Radio Frøya (tlf pr. tlf. katalog 2000) til lokale meldinger. Deler av kommunen som ikke kan varsles med sirener/klokker, skal varsles over telefon, eventuelt kombinert med budbringer.

10 Vedlegg 1: Vindstyrkeskala. R:\Kommunal beredskap\kriseledelse endret doc EKSTREME VÆRFORHOLD Hendelse: Konsekvenser: Forberedelser: Tiltak: Uvær med ekstreme forhold som orkan, mye nedbør (regn, snø). Mennesker kan ha blitt skadet/ omkommet. Det kan bli store skader på økonomiske verdier og miljø. Livsviktig infrastruktur kan bli ødelagt. Kommunen må: - sørge for at nøkkelpersoner er kjent med beredskapsplanen for varsling av ekstreme værforhold. - ha drøftet kommunens kriseplan i kriseledelsen. Kommunen må: - diskutere i kriseledelsen om det varslede uværet kan få konsekvenser for kommunen, og i så fall: - varsle aktuelle kommunale etater, barnehager, skoler og institusjoner. - varsle virksomheter og andre som driver med byggearbeid. - Varsle virksomheter og andre som er særlig utsatte (for eksempel fiskeoppdrett). - Varsle innbyggerene over nærradio og lokal- TV. - Forberede seg på evt. Hjelpeinstans for eksempel ved å kontakte nøkkelpersoner i sivilforsvaret, heimevernet, frivillige hjelpeorganisasjoner osv. Tiltak som blir satt i verk må vurderes nøye, og det samme gjelder konsekvensen av varselet. For eksempel der det tilrådes å holde barna hjemme fra barnehage og skole, må disse også ha tilsyn av voksne. Det er viktig at man ved eventuell varsling understreker at etter mottatt varsel må hver enkelt må selv følge værutviklingen ved å lytte til radio og TV. Merknader: Handlingsplan for Fylkesmannen (B-avd.) : (info for kommunen). Varslingsansvar: - Det norske meteorologiske institutt (DNMI) og/ eller værvarslinga for Vestlandet - har ansvar for varsling til hovedredningssentralen (HRS) som igjen varsler lokal redningssentral (LRS). Kopi av varselet går direkte til Fylkesmannen og til lensmennene. Fylkesmannen har varslingsplikt til kommunene. Kopi av varsel går også til nærradioene og lokal-tv. Varslingsrutine: - Avgrensning: Erfaringsvis kan ekstreme værforhold slå ut særs lokalt. Vurdering av hvilke kommuner som skal varsles, kan være vanskelig, og alle kommunene (gruppesendelse per telefaks) vil derfor bli varslet hvis annet ikke er opplyst. - Varsel i kontortida: Varsel blir sendt ut over faks som gruppesending. Kopi går til VINDSTYRKESKALA nærradioer og lokal-tv. - Varsel utenfor kontortid: Mottaker må vurdere innkalling til kontor for telefonisk varsling av kriseledelsen i kommunene, primært ordfører kommuneledelsen. - Fylkesmannen varsler i god tid.

11 EVAKUERING OG MOTTAK/ INNKVARTERING AV EVAKUERTE Hendelse: Konsekvenser: Rasfare, flom, ekstreme værforhold, brann, radioaktivt nedfall, strømstans, kjemikalieulykker eller andre hendelser eller andre hendelser som gjør det nødvendig å evakuere mennesker og kanskje dyr fra avgrensede områder i kommunen. Innkvartering, forpleining og annen støtte må skaffes for de evakuerte. Forberedelser: Tiltak: Vedlikeholde beredskapen, kriseplaner, varslingslister m.m. Evakueringsledelsen og de ansvarlige for innkvartering må gjøre seg kjent med planverket. Ansvar for evakuering: - ansvarlig leder for evakuering vil normalt være lensmann. I tilfeller der brannsjefen kommer først til skadestedet, er han skadestedsleder til lensmann kommer. - mannskap til evakuering blir kalt inn fra Heimevernet og Frivillighetssentralen. I alvorlige akuttsituasjoner vil skadesetedslederen kunne bruke ressurspersoner blant de som skal evakueres. Evakueringsledelsen må: - skaffe oversikt over evakuringsområdet (hvem bor hvor m.m.) - informere de som skal evakueres om hva de skal ta med seg m.m. - skaffe egnet transport - sørge for at et mottakerapparat tar seg av innkvartering, forpleining m.m. - samle personer i egnede lokaler når innkvartering ikke skal skje direkte - registrere hvem som er innkvartert hvor, hvem som flytter på egen hånd m.m. - kontrollere at evakueringsområdet er tomt og sette ut vaktmannskap - hjelpe til med å behandle fysisk og psykisk skadde personer - samarbeide med lokal redningssentral (LRS)/skadestedsleder - varsle kommunens omsorgsberedskapsgruppe, evt prest - gi informasjon til de evakuerte, andre innbyggere, presse m.m. NB: Kriseledelsen i kommunen må varsles så tidlig som mulig!

12 Ansvar for innkvartering: Ansvarlig leder for innkvartering enten om det gjelder evakuerte fra egen kommune eller utenfra er personalsjefen med kommunens ansatte som ressurs. Merknader: Aktuelle mottak/ innkvarteringssteder/ omsorg: Snillfjord alders- og sykehjem og Fjøsgata Kro

13 INFORMASJON (INTERNT OG EKSTERNT) ETABLERING AV PRESSE- OG PUBLIKUMSTJENESTE Hendelse: Konsekvenser: Forberedelser: Uønsket hendelse har inntruffet eller kan komme til å skje. Det blir nødvendig med informasjonstiltak internt og eksternt, og etablering av publikumstelefoner. Regelmessig informasjon og opplæring av personellet. Tiltak: Ansvar for informasjon: - leder av politisk sekretariat er utpekt til pressekontakt - informasjonsseksjonen er ansvarlig for intern informasjon Pressetjeneste: Etablere arbeidsplasser for mediapersonell i rådhuset. Publikumstjenesten: Sentralbordet på rådhuset har VPT- linjer, og all kommunikasjon vil derfor gå gjennom sentralbordet. I tillegg har en del nøkkelpersoner innlagt VPT- linje i tilfelle krise. NB: Telefonnummer for kommunens publikumstelefoner må snarest kunngjøres over NRK, lokal- TV og nærradio(er). For kontakt med Telenor om flere linjer eller endring av VPTnummer, bruk 147 eventuelt Merknader:

14 TELENETTET BRYTER SAMMEN Hending: Konsekvenser: AMBAND Forberedelser: Telenettet bryter sammen pga. ras, uvær eller andre årsaker, eller blir blokkert pga. ekstrem pågang. Kommunen står uten eksternt og internt samband, eller kriseledelsen og nøkkelpersoner få ikke ringt pga. blokkering. Kommunen må. - ha ajourført oversikt over alternative samband som kan benyttes (HV, sivilforsvaret, trygghetstelefoner innen skogbruk, hjelpekorps, brannvesenets, høyspentlinjer med mer). - sammen med HV- området øve HVs nødsamband. - holde ajour listen over VPT- abonnenter (abonnenter som skal beholde summetonen dersom Telenor kobler denne ut pga. blokkering). Skolene og barnehagene er på VPT- listen slik at innbyggerne i en akuttsituasjon har en plass å ring ut fra. Tiltak: Kommunen må: - iverksette alternative samband.

15 ATOMULYKKER Hendelse: forurensning. Konsekvenser: Atomulykker med fare for spredning av radioaktiv Ulike årsaker: - atomkraftulykke med radioaktivt nedfall. - ulykke der radioaktive stoffer kan skade innbyggerne. Mennesker, dyr, vann, mat o.s.v. kan bli utsatt for radioaktiv stråling Forberedelser: Statens strålevern (SSV) har døgnvakt med målestasjoner og varslingsavtaler med andre land med sikte på å få tidlig varsling ved en atomulykke. Kriseutvalget for atomulykker har vide fullmakter til å iverksette tiltak dersom atomuhell kan være farlige for Norge. Fylkesmannen er SSVs regionale kontaktledd og har Plan for uhell ved radioaktiv stråling og et atomberedskapsutvalg der Fylkesmannen er formann. Atomberedskapsavtaler er sammensatt av ressurspersoner innen aktuelle fagområder og står i nær kontakt med Kriseutvalget for atomulykker. Tiltak: Kommunen må sette seg inn i atomulykkeberedskapen i Norge og forberede seg best mulig på aktuelle vernetiltak. Kommunen må: - iverksette infoplan for innbyggerene. - sørge for hjelp til de som ikke er i stand til å ta vare på seg selv. - være forberedt på å ta imot forurenset materiale som spesialavfall. - Iverksatte tiltak etter de retningslinjer gitt for området av den statlige beredskapsorganisasjonen, se også merknader. Merknader: Generelle vernetiltak: - Tilfluktsrom vil gi best dekning. Hus i mur og betong gir best vern. Man bør oppholde seg så langt under bakkenivå som mulig for eksempel i kjelleren og i rom som er omgitt av mest mulig massiv konstruksjon for eksempel et indre rom. Kjellervinduer og vegger som er over bakkenivå kan dekkes med sandsekker eller jord. Vann fra takrenner bør føres bort fra grunnmur. Dekningsrommet kan vernes ytterligere med metallplater, sandsekker og/ eller man kan bygge opp et ekstra dekningsrom inne i rommet (for eksempel med møbler og bøker. - Nødvendige forberedelser for opphold i tilfluktsrom/ dekningsrom omfatter bl.a. å skaffe mat, vann, varme klær, batteriradio, batteri, lys og førstehjelpsutstyr. - Den som eventuelt blir utsatt for radioaktivt nedfall må snarest renses, dvs. fjerne forurensede klær, dusje seg osv. Hustak må spyles, gressplen klippes. Oppsamlet gress, klær og andre ting som er blitt utsatt for radioaktivitet må behandles som spesialavfall. - Mer utfyllende verneregler vil bli gitt over NRK program 1 (P1).

16 VED STRØMBRUDD Kontakt strømleverandør - ved strømstans mer enn 8 timer: Kall sammen kriseledelsen Iverksett informasjonsberedskapen Iverksett hjelpetiltak for hjemmeboende gamle og syke Følg beredskapsinstruks for innkvartering og forpleining STRØMLEVERANSE PRIORITERTE BYGNINGER: 1. Snillfjord alders- og sykehjem 2. Rådhuset m/administrasjonsbygget 3. Bensinstasjonene 4. Orkla S-lag :avd 19 Sunde avd 18 Krokstadøra Vennabua A.S. 5. Snillfjord kirke 6. Oppvekstsentrene 7. Barnehagen på Krokstadøra 8. Aa oppvekstsenter FORPLEINING OG INNKVARTERING: 1. Snillfjord alders- og sykehjem 2. Rådhuset (Fjøsgata Kro)

17 VINDSTYRKESKALA (vindstyrke i 10 meters høyde over flatt lende) Beaufort Meter pr. Km pr. time: Knop: I klart språk: Virkninger: skala sekund: 0 0,0-0,2 Under Stille Røyken stiger rett opp 1 0,3-1, Flau vind Røyken driver 2 1,6-3, Svak vind Blad på trær rører seg. En vimpel løfter seg 3 3,4-5, Lett bris Små kvister rører seg. Lette flagg strekker seg. 4 5,5-7, Laber bris Mindre greiner rører seg. Større flagg stekker seg. 5 8,0-10, Frisk bris Små tre med løv svaier 6 10,8-13, Liten kuling Større greiner rører seg 7 13,9-17, Stiv kuling Tre rører på seg, ubehagelig motvind 8 17,2-20, Sterk kuling Kviser brekker, tung å gå i motvind 9 20,8-24, Liten storm Store trær svaier, takstein kan blåse av 10 24,5-28, Full storm Tre rykkes opp med rota Ødeleggelser på hus 11 28,5-32, Sterk storm Større ødeleggelser

18 12 Over 32,6 Over 117 Over 63 Orkan Raserer!!! Aktuelle samarbeidspartnere Lokalt Heimevern Hemne Røde Kors hjelpekorps v/ Fig- gruppe Hitra m/ utstyr Fig- gruppe Orkdal m/ utstyr Frøya kommune Hitra kommune Hemne kommune Orkdal kommune Agdenes kommune Brannvakta i Trondheim Varslingssentralene 110, 112 og 113 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Tilgjengelige materielle ressurser Kommunalt brannvesen Brannvesenet avd. Krokstadøra (110), v/ brannsjef Dag R. Bjørshol Brannvesenet avd. Sunde (110), v/ varabrannsjef Sigvald Husdal Begge kommunens brannstasjoner disponerer: Brannbil m/ brannpumper Slukkeutstyr inkl. skum Kommunikasjonsutstyr m/ personsøkere Frigjøringsutstyr m/ luftputer Hjertestartere Førstehjelpskofferter både mot sårskader og brannskader Oksygenapparater ( røykdykkerutstyr) Bårer m/ pledd Arbeidslys Arbeidsutstyr som motorsag, spett, øks, spader Utstyr for øvrig Snøskutere Krokstadøra idrettslag v/ Terje Krokstad Hemne Røde Kors hjelpekorps Kranbiler Viking- Hitra Viking Orkdal NAF- Hitra NAF Orkdal

19 Redningsbiler Hitra kommune Orkdal kommune Traktorer m/ vinsj Redningsbåter m/ kran Andor Fugløy, Fugløya Lernes Fisk A.S, Hemne R. Lernes A.S, Hemne Midnor A.S, Hemnskjel Midnor A.S, Kongensvoll/ Moldtun Br. Wingan Andre aktuelle båter Martin Klungervik Odd Fugløy Kongensvoll Marina v/ Terje Mannvik Geir Stålvik

20 Innholdsfortegnelse Fordelingsliste: Kriseplan for Snillfjord kommune er fordelt etter følgende oversikt Eksemplar nr 1 Eksemplar nr 2 Eksemplar nr 3 Eksemplar nr 4 Eksemplar nr 5 Eksemplar nr 6 Ordfører Varaordfører Rådmann Assisterende rådmann Skole/Helse Assisterende rådmann Teknisk / Brannsjef Personalsjef Plan: Omfatter kriseplan for den kommunale ledelse Ansvar: Inndelt i ansvarsområder og myndighets utøvelse Varsling: Varslingsliste for kriseledelse, nøkkelpersonell Institusjoner, øvrige Varsling innbyggere: Varsling lokal befolkning Tiltak: Tiltak ved strømbrudd, naturkatastrofer, evakuering, telebrudd, Informasjon, Atomberedskap Skjemaer: Skjemaer for utøvende kriseledelse, loggføring- rapportering Definisjoner:

Molde kommune Plan- og utviklingsavdelingen Plan for helsemessig- og sosial beredskap. Sist oppdatert januar 2014 KRISEPLAN FOR MOLDE KOMMUNE

Molde kommune Plan- og utviklingsavdelingen Plan for helsemessig- og sosial beredskap. Sist oppdatert januar 2014 KRISEPLAN FOR MOLDE KOMMUNE . Sist oppdatert januar 2014 KRISEPLAN FOR MOLDE KOMMUNE 1 . Sist oppdatert januar 2014 PLAN FOR KRISELEDELSEN I MOLDE KOMMUNE INNLEDNING: DEL 1 KRISELEDELSEN: DEL 2 VARSLINGSLISTER: DEL 3 Beredskapskatalogen

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN for den kommunale kriseledelsen

BEREDSKAPSPLAN for den kommunale kriseledelsen SNILLFJORD KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN for den kommunale kriseledelsen Innholdsfortegnelse: 1. Organisering 1.1 Målsetting side 2 1.2 Definisjoner side 2 1.3 Kommunal kriseledelse, medlemmer side 2 2. Varsling,

Detaljer

Sentraladministrasjonen

Sentraladministrasjonen Sentraladministrasjonen Dretvik, Kai Terje Rådmann ktd.@snillfjord.kommune. 91181486 Lian, May Hårstad Kommunalsjef, mhl@snillfjord.kommune. økomi Mæhle, Mildrid V. Kommunalsjef, mvm@snillfjord.kommune.

Detaljer

Sentraladministrasjonen

Sentraladministrasjonen Sentraladministrasjonen Dretvik, Kai Terje Rådmann ktd@snillfjord.kommune. 91181486 Lian, May Hårstad Kommunalsjef, økomi Mæhle, Mildrid Værnes Kommunalsjef, personal og organisasjonsutv. Berg, Solveig

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE INNHOLD 0. Plan fastsatt av/dato 1. Mål og definisjoner 2. Ledelse, ansvar og roller, delegasjon 3. Situasjoner, varsling 4. Informasjon, dokumentasjon 5.

Detaljer

PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE

PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE 1 PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE Utarbeidet: Januar 2005 Neste oppdatering: Januar 2006 Av: Anne Kaja Knutsen Ansvarlig: Rådmannen 2 INNHOLD 1. ADMINISTRATIV DEL Innledning

Detaljer

Beredskap 2015. Kommunestyrets vedtak 10. mars 2015

Beredskap 2015. Kommunestyrets vedtak 10. mars 2015 Beredskap 2015 Kommunestyrets vedtak 10. mars 2015 1. Organisering og etablering... 2 2. Roller og rolledefinisjon... 4 3. Praktisk tilrettelegging... 5 4. Rapporteringsrutiner og loggføring... 5 5. Fullmakter

Detaljer

Plan for kommunal kriseledelse PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE

Plan for kommunal kriseledelse PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Plan for kommunal kriseledelse PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Vedtatt i KST 11.05.05, sak 35/05 Justert oktober 2014 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Målsetting... 3 1.2 Medlemmer... 3 2. Varsling... 3 2.1

Detaljer

Samfunnsmedisinsk beredskap

Samfunnsmedisinsk beredskap Samfunnsmedisinsk beredskap v/svein Hindal Norsk samfunnsmedisinsk forening Årsmøtekurs 24. aug. 2010 Disposisjon Begreper Flere nivåer Hvilke kriser og hendelser? Forebyggende og forberedende tiltak Kommunenes

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Hensikt Beredskapsplanen for Oslo universitetssykehus HF (OUS) skal sikre at helseforetaket er i stand til å forebygge, begrense og håndtere kriser og andre

Detaljer

Siljan kommune. Kriseledelse 2005. Flom i Opdalen

Siljan kommune. Kriseledelse 2005. Flom i Opdalen Siljan kommune Kriseledelse 2005 Flom i Opdalen Kriseledelse 2005 18. april 2005 Organisering og etablering (2) Roller og rolledefinisjon (3) Praktisk tilrettelegging (4) Rapporteringsrutiner og logg (4)

Detaljer

PLAN FOR KRISELEDELSE

PLAN FOR KRISELEDELSE MANDAL KOMMUNE PLAN FOR KRISELEDELSE Godkjent av Mandal bystyre 17.12.2009 Ny revisjon innen 01.04.2011 Erik Hillesund, rådmann INNHOLDSFORTEGNELSE NR TEKST SIDE 1 INNLEDNING 2 1.1 Kommunens rolle i en

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE HADSEL KOMMUNE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) 2009 Ansvarlig for kvalitetssikring av dette dokument er rådmannen v/beredskapsansvarlig. Dersom revisjon medfører endring i dokumentet skal dokumentet

Detaljer

Fagdag smittevern og beredskap

Fagdag smittevern og beredskap Buen Kulturhus Mandal 20. mars 2013 Kommunal beredskapsplikt Risiko og sårbarhetsanalyse Overordnet beredskapsplan Øvelse smitte CIM Fylkesmannens hovedoppgaver på beredskapsfeltet. - Oversikt forebygging

Detaljer

Beredskapsplan. Prosjektnavn Prosjektnummer Kontraktsnummer

Beredskapsplan. Prosjektnavn Prosjektnummer Kontraktsnummer Beredskapsplan Prosjektnavn Prosjektnummer Kontraktsnummer 1. FORMÅL Beredskapsplanen er etablert for å håndtere og begrense skadevirkningene av ulykker, brann, forurensning av ytre miljø og andre farlige

Detaljer

Dere husker vel litt av det vi lærte om luft. Da lærte vi litt om atmosfæren. Atmosfæren er luftlaget rundt jorda. Det er i atmosfæren vi har vær.

Dere husker vel litt av det vi lærte om luft. Da lærte vi litt om atmosfæren. Atmosfæren er luftlaget rundt jorda. Det er i atmosfæren vi har vær. 1 Dere husker vel litt av det vi lærte om luft. Da lærte vi litt om atmosfæren. Atmosfæren er luftlaget rundt jorda. Det er i atmosfæren vi har vær. Husker dere også at varm luft stiger og kald luft synker?

Detaljer

PLAN FOR ATOMBEREDSKAPEN LEBESBY KOMMUNE

PLAN FOR ATOMBEREDSKAPEN LEBESBY KOMMUNE PLAN FOR ATOMBEREDSKAPEN I LEBESBY KOMMUNE Februar 2009 Vedtatt i Kommuenstyresak 09/257 1.0 Generell del 1.1 Forord Den overordnede målsettingen med plan for atomberedskap er å styrke landets atomberedskap

Detaljer

Lege 113. Politi 112. Brann 110. Plan for helse- og sosial beredskap ved store ulykker og katastrofer. Se også Overordnet beredskapsplan

Lege 113. Politi 112. Brann 110. Plan for helse- og sosial beredskap ved store ulykker og katastrofer. Se også Overordnet beredskapsplan 2015 Plan for helse- og sosial beredskap ved store ulykker og katastrofer Se også Overordnet beredskapsplan med o Plan for kommunal kriseledelse o Ressursoversikt o Evakueringsplan o Plan for kommunikasjon

Detaljer

2. PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP

2. PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP 2. PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP INNHOLD 2.1 MÅLSETTING...2 2.1.1 Hovedmål...2 2.1.2 Delmål...2 2.2 LOVGRUNNLAG...2 2.3 PROSEDYRER FOR RESSURSDISPONERING OG OMLEGGING AV DRIFT...3 2.3.1 Evakuering

Detaljer

Plan for kriseledelse. Namdalseid kommune

Plan for kriseledelse. Namdalseid kommune Side 1 av 8 Revidert 01.06.06 Behandlet styret 21.06.06 Side 2 av 8 Revidert 01.06.06 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Planstruktur 3 1.1 Kommunal beredskap og planlegging... 3 1.2 Kommunens kriseplan... 3 2. Organisering

Detaljer

KRISEPLAN FOR KATASTROFER I FREDSTID RØMSKOG KOMMUNE

KRISEPLAN FOR KATASTROFER I FREDSTID RØMSKOG KOMMUNE KRISEPLAN FOR KATASTROFER I FREDSTID RØMSKOG KOMMUNE 23.06.04 04.01.05 05.03.08 03.02.11 22.06.12 - 2 - INNHOLDSFORTEGNELSE Side Innledning 3 Revisjonsliste 4 Fordelingsliste 5 Kommunal kriseledelse 6

Detaljer

SANDØY KOMMUNE KRISEPLAN

SANDØY KOMMUNE KRISEPLAN SANDØY KOMMUNE KRISEPLAN Pr. 2009 Sist endra: 12.03.2010 INNHALD Plan for kriseleiing i Sandøy kommune 1. Kva er ei krise? 2. Delplanar 3. Kriseleiing 4. Beredskapssekretatiatet 5. Etablering til krisemøte

Detaljer

Strømbrudd i kommunen som varer i flere dager

Strømbrudd i kommunen som varer i flere dager Strømbrudd i kommunen som varer i flere dager Sannsynlighet Konsekvenser Bortfall av kommunikasjon Trygghetsalarmer Nødnett, mobiltelefoner hvor lenge fungerer de? Radio / TV Transport Mangel på nødstrøm

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE KLÆBU KOMMUNE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE KLÆBU KOMMUNE Forslag av 19.04.2010 Rådmannen 1.0. INNLEDNING 1.1. MÅLSETTING Kriseledelsen i Klæbu kommune skal koordinere og lede alle kommunale tiltak når en krise oppstår.

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR NORDBERGHJEMMET. Carl Kjelsensvei 23 C 0860 Oslo. Revidert: 15.05.15

BEREDSKAPSPLAN FOR NORDBERGHJEMMET. Carl Kjelsensvei 23 C 0860 Oslo. Revidert: 15.05.15 BEREDSKAPSPLAN FOR NORDBERGHJEMMET Carl Kjelsensvei 23 C 0860 Oslo Revidert: 15.05.15 Nordberghjemmets beredskapsgruppe -1- Ansvarlig Ansvarsområde Tlf. Stedfortreder Tlf. Daglig leder Kikki Bratberget

Detaljer

KRISEPLAN TYNSET KOMMUNE

KRISEPLAN TYNSET KOMMUNE TYNSET KOMMUNE Sist endret: 26.05.14 Godkjent av kommunestyret i Tynset: 27.02.07 Revidert av kommunestyret: 02.10.12 KRISEPLAN TYNSET KOMMUNE INNHOLD 1.1 Planens grunnlag (hjemmel) og omfang... 3 1.2

Detaljer

Den kommunale beredskapenfungerer

Den kommunale beredskapenfungerer Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Den kommunale beredskapenfungerer den? Fylkesberedskapssjef Dag Otto Skar Fylkesmannen skal Beredskapsinstruksen samordne samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet i fylket

Detaljer

PLANGRUNNLAG FOR DEN KOMMUNALE ATOMBEREDSKAPEN

PLANGRUNNLAG FOR DEN KOMMUNALE ATOMBEREDSKAPEN 1 PLANGRUNNLAG FOR DEN KOMMUNALE ATOMBEREDSKAPEN Revidert 1. november 2004 Utarbeidet i samarbeid mellom fylkesmennene og Statens strålevern 2 Innholdsfortegnelse: PLANGRUNNLAG FOR KOMMUNAL ATOMULYKKESBEREDSKAP...

Detaljer

PLAN FOR KRISELEDELSE Mål, forutsetninger og lovhjemmel (Revidert september 2010)

PLAN FOR KRISELEDELSE Mål, forutsetninger og lovhjemmel (Revidert september 2010) PLAN FOR KRISELEDELSE Mål, forutsetninger og lovhjemmel (Revidert september 2010) Rådmannens overordnede plan for kriseledelse består av: Risikoanalyser Tiltakskort Varslingslister og utstyrslister Målsetnings-

Detaljer

Krise- og ulykkesplan 2014-2015

Krise- og ulykkesplan 2014-2015 Krise- og ulykkesplan 2014-2015 Lions MD 104 beredskapstelefon: +47 95 11 31 24 Om varsling, organisering, omsorg og informasjon i krise og ulykkessituasjoner Forord Hva gjør vi i Lions når det skjer en

Detaljer

Plan for helsemessig og sosial beredskap

Plan for helsemessig og sosial beredskap Plan for helsemessig og sosial beredskap NORSAM 05.09.2012 Øyvind Haarr, Rådgiver beredskap Kriser En krise er en hendelse som har et potensial til å true viktige verdier og svekke en virksomhets evne

Detaljer

KRISEPLAN FOR BARDU KOMMUNE

KRISEPLAN FOR BARDU KOMMUNE KRISEPLAN FOR BARDU KOMMUNE O1.05.14 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. KOMMUNALT KRISEHÅNDTERINGSAPPARAT... 3 1.1 KOMMUNAL KRISELEDELSE... 3 1.2 BEREDSKAPSRÅD... 4 1.3 STØTTEAPPARAT FOR INFORMASJON... 5 1.4 STØTTEAPPARAT

Detaljer

Retning og stryke. Vindkast

Retning og stryke. Vindkast Luftas bestanddeler beveger seg i alle retninger. Den horisontale bevegelsen kalles vind. Denne bevegelsen karakteriseres ved vindhastigheten (f.eks. knop, m/s eller Beaufort) og vindretningen, den retningen

Detaljer

PLAN FOR KRISELEDELSE

PLAN FOR KRISELEDELSE V E N N E S L A K O M M U N E PLAN FOR KRISELEDELSE Godkjent av Vennesla kommunestyre i møte 27.09.12 Ny revisjon innen 01.08.14 Vennesla, 02.09.13 Svein Skisland, rådmann INNHOLDSFORTEGNELSE NR TEKST

Detaljer

Beredskapsplan i forbindelse med kriser og katastrofer i fredstid

Beredskapsplan i forbindelse med kriser og katastrofer i fredstid Beredskapsplan i forbindelse med kriser og katastrofer i fredstid juni 2006 sist oppdatert august 2013 Innledning I henhold til kgl.res. av 3. november 2000 er det enkelte departement ansvarlig for alt

Detaljer

Kriseledelse ved skolene i Hemne kommune.

Kriseledelse ved skolene i Hemne kommune. 13/159-38 X20 Kriseledelse ved skolene i Hemne kommune. Vedlegg til «Plan for kommunal kriseledelse». - 1 1. INNLEDNING. Denne planen skisserer det overordnede ansvaret for ledelse, organisering, oppgaver

Detaljer

OVERORDNA KRISEPLAN TORSKEN KOMMUNE

OVERORDNA KRISEPLAN TORSKEN KOMMUNE OVERORDNA KRISEPLAN TORSKEN KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 19.12.07 Utarbeidet: Oktober 2003 Av: Anne Kaja i samarbeid med Fylkesmannen Oppdatert april 2005, oktober 2007, september 2009, november 2010,

Detaljer

Ås kommune www.as.kommune.no. Plan for Ås kommunes kriseledelse (2008 2011)

Ås kommune www.as.kommune.no. Plan for Ås kommunes kriseledelse (2008 2011) Ås kommune www.as.kommune.no Plan for Ås kommunes kriseledelse (2008 2011) Vedtatt i kommunestyret 28.11.07 Oppdatert 07.05.2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...3 1.1 HENSIKTEN MED PLANEN...3 1.2 KRAV

Detaljer

KRISEPLAN FOR BARDU KOMMUNE

KRISEPLAN FOR BARDU KOMMUNE KRISEPLAN FOR BARDU KOMMUNE 01.03.07 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. KOMMUNALT KRISEHÅNDTERINGSAPPARAT... 3 1.1 KOMMUNAL KRISELEDELSE... 3 1.2 BEREDSKAPSRÅD... 4 1.3 STØTTEAPPARAT FOR INFORMASJON... 5 1.4 STØTTEAPPARAT

Detaljer

Rapport. Veileder i kriseplanlegging for kommunens kriseledelse

Rapport. Veileder i kriseplanlegging for kommunens kriseledelse Rapport Veileder i kriseplanlegging for kommunens kriseledelse 1 Innhold Forord......................................................... 3 HVORFOR LAGE EN KRISEPLAN?................................ 4 Hva

Detaljer

Overordnet kriseplan

Overordnet kriseplan Aure kommune Overordnet kriseplan Plan for kriseledelse Vedtatt av kommunestyret 12. mars 2009 i sak 17/09. Sist revidert av kriseledelsen: 16.03.2012 Innholdsliste Overordnet kriseplan... 1 Plan for kriseledelse...

Detaljer

Beredskapsplan - kommunikasjon

Beredskapsplan - kommunikasjon Beredskapsplan - kommunikasjon Innledning I arbeidet med sikkerhet og beredskap er kommunikasjon et sentralt verktøy. God kommunikasjonshåndtering i en krisesituasjon er avgjørende for interne og eksterne

Detaljer

Fylkesmannens krisehåndtering i forbindelse med flom- og skredhendelser

Fylkesmannens krisehåndtering i forbindelse med flom- og skredhendelser Fylkesmannens krisehåndtering i forbindelse med flom- og skredhendelser Johan Løberg Tofte beredskapssjef, Fylkesmannen i Oslo og Akershus jlt@fmoa.no Bakgrunnsdokumenter Muligheter og begrensninger Bakgrunnsdokumenter

Detaljer

Elverum kommune beredskap - kriseteam psykososial plan

Elverum kommune beredskap - kriseteam psykososial plan Elverum kommune beredskap - kriseteam psykososial plan 1 Metadata PLANENS NAVN: PLANENS VIRKEOMRÅDE: OVERORDNET PLANVERK: Beredskapsplan for psykososialt kriseteam Elverum kommunes Hovedberedskapsplan

Detaljer

Krisehåndteringsplan - Gresvik IF

Krisehåndteringsplan - Gresvik IF Krisehåndteringsplan - Gresvik IF Innholdsfortegnelse Viktige nødtelefonnummer... 2 Innledning... 2 En alvorlig ulykke defineres som følger:... 2 Alvorlig ulykke med én utøver... 2 Bemanning av klubbkontor

Detaljer

Handlingsplaner ved alvorlig ulykke, skade, dødsfall eller krise som har store konsekvenser for Vikhammer ungdomsskole.

Handlingsplaner ved alvorlig ulykke, skade, dødsfall eller krise som har store konsekvenser for Vikhammer ungdomsskole. Handlingsplaner ved alvorlig ulykke, skade, dødsfall eller krise som har store konsekvenser for Vikhammer ungdomsskole. Beredskapsledelse VUS: tlf 73980240 Ester Sandtrø (rektor) mob 95065928 Cecilie Karlsen

Detaljer

KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN. for. Det frivillige Skyttervesen

KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN. for. Det frivillige Skyttervesen KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN for Det frivillige Skyttervesen Vedtatt av Norges Skytterstyre Ajourføring ved generalsekretær - sist ajourført: 1. september 2015 Plassering av kriseplan: Skytterkontoret INNHOLD

Detaljer

PLAN FOR KRISELEDELSE

PLAN FOR KRISELEDELSE PLAN FOR KRISELEDELSE OG BEREDSKAP Karlsøy kommune Vedtatt av komunestyret: 210606 Ajourført pr. 1/1-08. 2 Innhold: Side Mål og hensikt med planen. 3 ROS-analysen. 3 Kriseledelsen. Etablering og oppgaver.

Detaljer

Varsel kommer hva gjør vi i kommunen?

Varsel kommer hva gjør vi i kommunen? Varsel kommer hva gjør vi i kommunen? ODDA HORDALAND TROLLTUNGA RINGEDALSVATNET Odda kommune, Tekniske tjenester har kontinuerlig fokus på: Ordinære værmeldinger Nedbør over tid Snømengder Vannføring i

Detaljer

ELEVMILJØARBEID I RENNEBUSKOLEN del D

ELEVMILJØARBEID I RENNEBUSKOLEN del D ELEVMILJØARBEID I RENNEBUSKOLEN del D Plan for Kriseberedskap Innhold 1 KRISEBEREDSKAP Rennebuskolen... 2 1.1 Beredskapsgruppe... 2 1.2 Psykososialt team... 2 1.2 Kommunalt kriseteam:... 2 1.3 Viktige

Detaljer

Informasjon strategi Pandemi for Flekkefjord kommune

Informasjon strategi Pandemi for Flekkefjord kommune Informasjon strategi Pandemi for Flekkefjord kommune Generelt I en pandemisituasjon er behovet for informasjon til befolkningen og egne ansatte meget stort. Plan for informasjonsberedskap (P2) i Flekkefjord

Detaljer

VEDLEGG 23. Beredskapsplan for Forus avfallssorteringsanlegg 2015-2016

VEDLEGG 23. Beredskapsplan for Forus avfallssorteringsanlegg 2015-2016 VEDLEGG 23 Beredskapsplan for Forus avfallssorteringsanlegg 2015-2016 Gjeldende utgave Beredskapsplan for Forus avfallssorteringsanlegg foreligger i elektronisk utgave i TQM systemet under: Fellesområde

Detaljer

KRISEPLAN FOR BARDU KOMMUNE

KRISEPLAN FOR BARDU KOMMUNE KRISEPLAN FOR BARDU KOMMUNE O1.04.15 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. KOMMUNALT KRISEHÅNDTERINGSAPPARAT... 3 1.1 KOMMUNAL KRISELEDELSE... 3 1.2 BEREDSKAPSRÅD... 4 1.3 STØTTEAPPARAT FOR INFORMASJON... 5 1.4 STØTTEAPPARAT

Detaljer

SAKSFREMLEGG. * Kommunestyret oppnevner følgende medlemmer til kommunens beredskapsråd: NAVN TELEFON JOBB. MOBIL- TELEFON Ordfører

SAKSFREMLEGG. * Kommunestyret oppnevner følgende medlemmer til kommunens beredskapsråd: NAVN TELEFON JOBB. MOBIL- TELEFON Ordfører SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/542-5 Arkiv: X20 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: BEREDSKAPSARBEID I ALTA KOMMUNE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Administrasjonens innstilling: * Kommunestyret

Detaljer

KRISEPLAN FOR BARDU KOMMUNE

KRISEPLAN FOR BARDU KOMMUNE KRISEPLAN FOR BARDU KOMMUNE 01.02.04 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. KOMMUNALT KRISEHÅNDTERINGSAPPARAT... 3 1.1 KOMMUNAL KRISELEDELSE... 3 1.2 BEREDSKAPSRÅD... 4 1.3 STØTTEAPPARAT FOR INFORMASJON... 5 1.4 STØTTEAPPARAT

Detaljer

BEREDSKAPS- KRISEPLAN I ASKØY KOMMUNE FOR FAGAVDELING BARNEHAGE

BEREDSKAPS- KRISEPLAN I ASKØY KOMMUNE FOR FAGAVDELING BARNEHAGE Krise og beredskapsplan for Fagavdeling barnehage Revidert mai 2016 1 BEREDSKAPS- KRISEPLAN I ASKØY KOMMUNE FOR FAGAVDELING BARNEHAGE ADMINISTRATIV DEL 1. Om planen 1.1 Virkeområde Denne beredskaps/kriseplan

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FLÅ KOMMUNE

BEREDSKAPSPLAN FLÅ KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN FLÅ KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret i sak 83/14 1 Innhold Kommunalt krisehåndteringsapparat... 3 Kommunal kriseledelse... 3 Varsling av kriseledelsen... 3 Sted for etablering av kriseledelsen...

Detaljer

SAMFUNNSSIKKERHET - ANSVAR OG OPPGAVER PÅ REGIONALT OG KOMMUNALT NIVÅ. FOKUS PÅ NOEN FORVENTNINGER OG MULIGHETER TIL SAMHANDLING MED LANDBRUKET.

SAMFUNNSSIKKERHET - ANSVAR OG OPPGAVER PÅ REGIONALT OG KOMMUNALT NIVÅ. FOKUS PÅ NOEN FORVENTNINGER OG MULIGHETER TIL SAMHANDLING MED LANDBRUKET. SAMFUNNSSIKKERHET - ANSVAR OG OPPGAVER PÅ REGIONALT OG KOMMUNALT NIVÅ. FOKUS PÅ NOEN FORVENTNINGER OG MULIGHETER TIL SAMHANDLING MED LANDBRUKET. Dag Auby Hagen Fylkesberedskapssjef Telefon: 370 17522 og

Detaljer

Haugesund. Samfunnssikkerhet og beredskap. Best i vest? Hilde S Hauge, Beredskapskoordinator.

Haugesund. Samfunnssikkerhet og beredskap. Best i vest? Hilde S Hauge, Beredskapskoordinator. Haugesund Samfunnssikkerhet og beredskap Best i vest? Hilde S Hauge, Beredskapskoordinator. 1 HAUGESUND KOMMUNE Fra historisk tid kalt Kongevegen gjennom Karmsundet 1839 bodde kun 12 familier ved sundet.

Detaljer

Krisehåndteringsplan - Gresvik IF

Krisehåndteringsplan - Gresvik IF Krisehåndteringsplan - Gresvik IF Viktige nødtelefonnummer Landsdekkende: Norge - Brann 110 Norge Politi 112 Norge Medisinsk nødhjelp 113 Alarmtelefon for barn og unge (barnevern) Lokalt: 1 116111 Sykehuset

Detaljer

Gildeskål kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE

Gildeskål kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Gildeskål kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Revidert 19.juni 2013 Revisjonsbestemmelser: Ansvarlig for kvalitetssikring av denne planen er ass.rådmann. Plan for kommunal kriseledelse skal rutinemessig

Detaljer

Beredskap i Gildeskål

Beredskap i Gildeskål Beredskap i Gildeskål Beredskapen i Gildeskål kommune bygger på en Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS- analyse). Uønskede hendelser eller kriser vil fra tid til annen ramme også vår kommune. Når noe slikt

Detaljer

7. Telefon og adresselister àjour 24.04.2006

7. Telefon og adresselister àjour 24.04.2006 7. Telefon og adresselister àjour 24.04.2006 7.1 KOMMUNAL KRISELEDELSE Stilling Navn Arbeidssted Telefon arb. Mob.telefon Privatadresse Privattelefon Kriseledelse Ordfører Per. R. Berger Herredshuset 32

Detaljer

9.9 Beredskap og krisehåndtering

9.9 Beredskap og krisehåndtering 9.9 Beredskap og krisehåndtering Planen skal oppdateres årlig med nye navn etter hvert årsmøte eller dersom andre forhold tilsier oppdatering. VIKTIGE TELEFONNUMMER Landsdekkende: Norge - Brann 110 Norge

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Planen er godkjent i kommunestyret 20.03.2012 Sak nr.: 23/12 Revidert: Båtsfjord kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Ansvarlig for kvalitetssikring av denne planen som beredskapsansvarlig: Rådmannen

Detaljer

Psykososialt støtteteam. Håndtering av akutte psykiske kriser i relasjon til ulykker, selvmord og katastrofer.

Psykososialt støtteteam. Håndtering av akutte psykiske kriser i relasjon til ulykker, selvmord og katastrofer. Psykososialt støtteteam. Håndtering av akutte psykiske kriser i relasjon til ulykker, selvmord og katastrofer. Delplan under Plan for helsemessig og sosial beredskap i Alvdal kommune. Revidert 3.5.2012

Detaljer

PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE

PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE 0 Vedtatt i k- styre 29.04.04 Sak 0013/04 Revidert november 2013 Omsorgsgruppen skal være en ressursgruppe i det psykososiale omsorgsarbeidet ved

Detaljer

Innsatsplan 4 Kriminell handling utført av elev/tilsett i teneste Versjon: 1.0 Dato: 15.02.2016

Innsatsplan 4 Kriminell handling utført av elev/tilsett i teneste Versjon: 1.0 Dato: 15.02.2016 4 Kriminell handling utført av elev/tilsett i teneste Innsatsplanendekker hendingar som: Beskriving Tilsett/elev utøver grov maktmisbruk over elev/tilsett. Tilsikta handling/sabotasje utført av elev/tilsett:

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN GOL KOMMUNE

BEREDSKAPSPLAN GOL KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN GOL KOMMUNE Adresse: Gamlevegen 4 Telefon: 32 02 90 00 Bankgiro: 23240500051 Poststad: 3550 Gol Telefaks: 32 02 90 10 Bankgiro skatt: 78550506172 www.gol.kommune.no E-post: postmottak@gol.kommune.no

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR GAUSDAL

BEREDSKAPSPLAN FOR GAUSDAL BEREDSKAPSPLAN FOR GAUSDAL Vedtatt av kommunestyret 15.02.00 Revidert september 2010 RETTELSER OG ENDRINGER Ansvarlig for kvalitetssikring av denne planen er beredskapskoordinator, jfr pkt 6.5.3 Dette

Detaljer

Beredskapsplan for Pedagogiske tjenester

Beredskapsplan for Pedagogiske tjenester Beredskapsplan for Pedagogiske tjenester Utarbeidet av: Gunn Alice Andersen, Dato: 11.05.2016 Frode Olsen og Hans Birger Nilsen Godkjent av: Roar Aaserud Dato: 13.05.2016 Oppdatert av: Dato: Planen revideres

Detaljer

6. Ansvarsområde og instruks for innsatsgruppene

6. Ansvarsområde og instruks for innsatsgruppene Lokal beredskapsplan for Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Godkjent av: Fakultetsdirektør Jørgen Fossland Dato: 25.03.2015 Sist oppdatert INNHOLD 0. Varslingslister 1. Omfang

Detaljer

Beredskap i Statens vegvesen. Hva er samfunnssikkerhet og beredskap? 1. Hva er samfunnssikkerhet og beredskap? 1 (2) Arne Gussiås, Region midt

Beredskap i Statens vegvesen. Hva er samfunnssikkerhet og beredskap? 1. Hva er samfunnssikkerhet og beredskap? 1 (2) Arne Gussiås, Region midt Beredskap i Statens vegvesen Arne Gussiås, Region midt Hva er samfunnssikkerhet og beredskap? 1 Samfunnssikkerhet kan beskrives som den evne samfunnet har til å opprettholde viktige samfunnsfunksjoner

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISEHÅNDTERING

PLAN FOR KOMMUNAL KRISEHÅNDTERING I n d e r ø y k o m m u n e PLAN FOR KOMMUNAL KRISEHÅNDTERING Vedtatt av Inderøy kommunestyre 14.12.2005 RETTELSER OG ENDRINGER Ansvarlig for kvalitetssikring av denne planen er beredsskapskoordinator

Detaljer

Kurs i vinterdrift. Kapittel G: Drift av høgfjellsveger. 2008 Kap H 1

Kurs i vinterdrift. Kapittel G: Drift av høgfjellsveger. 2008 Kap H 1 Kurs i vinterdrift Kapittel G: Drift av høgfjellsveger 1 Hva er spesielt for høyfjellsveger Utfordringer på en høyfjellsveg når det blåser og eventuelt snør: Sikt Brøyting Fare for funksjonsfeil på biler

Detaljer

Kriseplan. For Overhalla kommune

Kriseplan. For Overhalla kommune Kriseplan For Overhalla kommune Innhold 1. ORGANISERING AV KOMMUNAL KRISEHÅNDTERING OG ETABLERING AV KOMMUNAL KRISELEDELSE... 3 1.1 ORGANISASJONSKART OVER KOMMUNAL KRISEHÅNDTERING:... 3 1.2 VARSLING OG

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN BRANN og andre uønskede hendelser FOR VARDØ VIDEREGÅENDE SKOLE

BEREDSKAPSPLAN BRANN og andre uønskede hendelser FOR VARDØ VIDEREGÅENDE SKOLE BEREDSKAPSPLAN BRANN og andre uønskede hendelser FOR VARDØ VIDEREGÅENDE SKOLE OMFATTER: ADMINISTRASJON/HOVEDBYGG KAIGATA 6 PRODUKSJONSANLEGG KAIGATA 6 SKOLEBYGNING/MEKANISK SKOLEGATA 3 KANTINE /ELEVHJEM

Detaljer

2011-2015 KOMMUNALE STYRER, RÅD, UTVALG OG KOMITEER

2011-2015 KOMMUNALE STYRER, RÅD, UTVALG OG KOMITEER 2011-2015 KOMMUNALE STYRER, RÅD, UTVALG OG KOMITEER Kommunestyret: Ordfører: John Geir Stølan, Sp Vara: Ola Krokstad, Formannskapet: John Geir Stølan, Sp, Ola Krokstad,, vara Laila Selven, John Lernes,

Detaljer

Beredskapsplan for Rindal kommune Del 3 RINDAL KOMMUNE

Beredskapsplan for Rindal kommune Del 3 RINDAL KOMMUNE Del 3 RINDAL KOMMUNE VARSLINGSLISTER Kriseledelsen i Rindal kommune... Vedlegg 3-1 Beredskapssekretariatet i Rindal kommune... Vedlegg 3-2 Nøkkelpersonell i Rindal kommune... Vedlegg 3-3 Kriseteam i Rindal

Detaljer

Plan for kommunal atomberedskap

Plan for kommunal atomberedskap NORDDAL KOMMUNE Plan for kommunal atomberedskap Delplan knytt til kriseplan for Norddal kommune Vedteken av Norddal kommunestyre i sak 09/04 1. Målsetting Med heimel i Lov om helsemessig og sosial beredskap

Detaljer

Atomberedskap: Hvordan skal jeg forholde meg ved en atomhendelse?

Atomberedskap: Hvordan skal jeg forholde meg ved en atomhendelse? Atomberedskap: Hvordan skal jeg forholde meg ved en atomhendelse? Stråling og mennesker Mennesker kan bli utsatt for stråling på ulike måter. De radioaktive stoffene kan spres via luft og de tas opp i

Detaljer

Plan for helsemessig og sosial beredskap i praksis

Plan for helsemessig og sosial beredskap i praksis Plan for helsemessig og sosial beredskap i praksis Foredrag 9. september Plans are nothing; planning is everything Dwight D. Eisenhower Beredskapsprinsippene Ansvar Den som har det daglige har også ansvaret

Detaljer

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Verdal kommune. Plan for kriseledelse. Også omtalt som Kriseplan / Beredskapsplan. Gjelder fra 20. oktober 2005

Verdal kommune. Plan for kriseledelse. Også omtalt som Kriseplan / Beredskapsplan. Gjelder fra 20. oktober 2005 Verdal kommune Plan for kriseledelse Også omtalt som Kriseplan / Beredskapsplan Gjelder fra 20. oktober 2005 (Dersom du finner feilinformasjon i dette dokumentet, vennligst ta kontakt med ingermarie.bakken@verdal.kommune.no

Detaljer

STEINKJER KOMMUNE. PLAN for KOMMUNAL KRISELEDELSE

STEINKJER KOMMUNE. PLAN for KOMMUNAL KRISELEDELSE STEINKJER KOMMUNE PLAN for KOMMUNAL KRISELEDELSE Plan utarbeidet 08.02.2013 Vedtatt av kommunestyret 20.03.2013 Sist revidert av beredskapsansvarlig: 25.11.2014 2 PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

KOMMUNAL KRISEHÅNDTERING RØDØY KOMMUNE

KOMMUNAL KRISEHÅNDTERING RØDØY KOMMUNE PLAN FOR KOMMUNAL KRISEHÅNDTERING RØDØY KOMMUNE BRANN 110 POLITI 112 LEGE 113 SKADESTED Skadestedsleder KOMMUNAL BEREDKSAPSLEDELSE¹Media VEDTATT K-SAK 007/2014 27. FEBRUAR 2014 VERSJONER/REVISJON: K-SAK

Detaljer

HORTEN KOMMUNE. Generell beredskapsplan Versjon 3.1 Januar 2015

HORTEN KOMMUNE. Generell beredskapsplan Versjon 3.1 Januar 2015 HORTEN KOMMUNE Generell beredskapsplan Versjon 3.1 Januar 2015 Generell beredskapsplan for Horten kommune angir hovedprinsippene for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap i kommunen. Videre gis det

Detaljer

Plangrunnlag for kommunal atomberedskap. Revidert oktober 2008 Utarbeidet i samarbeid mellom Fylkesmennene og Statens Strålevern

Plangrunnlag for kommunal atomberedskap. Revidert oktober 2008 Utarbeidet i samarbeid mellom Fylkesmennene og Statens Strålevern Illustrasjon: Statens strålevern/inger Sandved Anfinsen www.koboltdesign.no Plangrunnlag for kommunal atomberedskap Revidert oktober 2008 Utarbeidet i samarbeid mellom Fylkesmennene og Statens Strålevern

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISEHÅNDTERING

PLAN FOR KOMMUNAL KRISEHÅNDTERING I n d e r ø y k o m m u n e PLAN FOR KOMMUNAL KRISEHÅNDTERING Vedtatt av Inderøy kommunestyre 14.12.2005 RETTELSER OG ENDRINGER Ansvarlig for kvalitetssikring av denne planen er beredsskapskoordinator

Detaljer

Kommunal enhet for Psykisk og Sosial Omsorg ved Ulykker og Katastrofer - (POSOM)

Kommunal enhet for Psykisk og Sosial Omsorg ved Ulykker og Katastrofer - (POSOM) Søndre Land kommune Side 1 21.11.2007 Kommunal enhet for Psykisk og Sosial Omsorg ved Ulykker og Katastrofer - (POSOM) Funksjonsbeskrivelse: Enheten er en selvstendig ressurs med kompetanse på områdene

Detaljer

8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering

8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering 8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering Revidert 2012 Innledning Hensikten med denne planen er at studenter og ansatte skal være mest mulig forberedt til å møte kriser og ulykker

Detaljer

OVERORDNA KRISEPLAN TORSKEN KOMMUNE

OVERORDNA KRISEPLAN TORSKEN KOMMUNE OVERORDNA KRISEPLAN TORSKEN KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 19.12.07 Utarbeidet: Oktober 2003 Av: Anne Kaja i samarbeid med Fylkesmannen Oppdatert april 2005, oktober 2007, september 2009, november 2010

Detaljer

BRANNEN I LÆRDAL 18.01.14. Ved Brannmester Jan Gunnar Holvik

BRANNEN I LÆRDAL 18.01.14. Ved Brannmester Jan Gunnar Holvik BRANNEN I LÆRDAL 18.01.14 Ved Brannmester Jan Gunnar Holvik 22:53 Det brenn på utsida av huset i Kyrkjeteigen. Det brenn opp etter bordkledningen. Alle personane er komne ut. Det er vind i området og det

Detaljer

Trygghet og beredskap på høyfjellet. Jernbaneverket Assisterende banedirektør Tony Dæmring

Trygghet og beredskap på høyfjellet. Jernbaneverket Assisterende banedirektør Tony Dæmring Trygghet og beredskap på høyfjellet Jernbaneverket Assisterende banedirektør Tony Dæmring Jernbaneverkets rolle og ansvar Sikkerhets- og beredskapskoordinerende myndighet på det nasjonale jernbanenettet.

Detaljer

NÅR KRISEN INNTREFFER MARS 2014

NÅR KRISEN INNTREFFER MARS 2014 INFORMASJON w INFORMASJONSBROSJYRE FRA MELØY KOMMUNES KRISELEDELSE NÅR KRISEN INNTREFFER MARS 2014 Foto: Connie Slettan Olsen Meløy kommunes kriseledelse På bakgrunn av uheldige hendelser med flom og flere

Detaljer

Lærer Temaløype - Vær og klima, 8.-10. trinn

Lærer Temaløype - Vær og klima, 8.-10. trinn Temaløype - Vær og klima, 8.-10. trinn Klassen deles inn i grupper på ca. 3 personer. Hver gruppe får utdelt hver sitt temaløypehefte med oppgaver når de ankommer VilVite. Elevark skal være printet ut

Detaljer

VEDTATT AV KOMMUNESTYRET

VEDTATT AV KOMMUNESTYRET Eks. nr X av 17 BEREDSKAPSPLAN inkl. kriseledelse for FOSNES KOMMUNE VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 23.04.2009 PS 12/09 2 0. INNHOLDSFORTEGNELSE 0. INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. INNLEDNING 4 1.0 Bakgrunn 4 1.1 Målsetting

Detaljer

VEDTATT AV KOMMUNESTYRET

VEDTATT AV KOMMUNESTYRET Eks. nr X av 21 BEREDSKAPSPLAN inkl. kriseledelse for FOSNES KOMMUNE VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 23.04.2009 PS 12/09 Sist oppdatert 09.03.2011 2 0. INNHOLDSFORTEGNELSE 0. INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. INNLEDNING

Detaljer

Organisering av EPS Mottakssenter for evakuerte og pårørende

Organisering av EPS Mottakssenter for evakuerte og pårørende Oppdatert 17. november 2011 1. Bakgrunn Organisering av EPS Mottakssenter for evakuerte og pårørende Er en del av kommunens krise- og beredskapsgruppe. Se navneliste for hovedfunksjoner, vedlegg nr. 2.

Detaljer

OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN

OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN SAMFUNNSSIKKERHET OG PLANLEGGING Agdenes kommune OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN «Ikke sitt inne når alt håp er ute» Organisasjon Godkjent av Dato Gyldig til Agdenes kommune Rådmannen 11.03.2015 11.03.2016 Vedtatt

Detaljer