Til andelseierne i Haugerud Borettslag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til andelseierne i Haugerud Borettslag"

Transkript

1 1 Haugerud Borettslag Til andelseierne i Haugerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse for borettslaget ved å møte opp på generalforsamlingen. Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte ditt bomiljø i det kommende året. Hvem kan delta på generalforsamlingen? Alle andelseiere har rett til å være med i generalforsamlingen med forslags-, taleog stemmerett. Det er kun én stemme pr. andel. Andelseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av andelseierens husstand har rett til å være til stede og til å uttale seg. Styremedlemmer, forretningsfører og leier av bolig i borettslaget har også rett til å være til stede i generalforsamlingen og til å uttale seg. En andelseier kan ta med en rådgiver til generalforsamlingen. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det. En andelseier kan møte ved fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn én andelseier, men der flere eier en andel sammen kan de ha samme fullmektig. En fullmakt kan trekkes tilbake når som helst. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

2 2 Haugerud Borettslag Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling i Haugerud Borettslag avholdes tirsdag 20. mai 2014 kl. 19:00 i samlingssalen, TROSTERUD SKOLE. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse C) Valg av referent og minst en andelseier til å underskrive protokollen D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 2013 A) Årsberetning og regnskap for 2013 B) Disponering av årets resultat 3. GODTGJØRELSER A) Styret B) Andre godtgjørelser 4. INNKOMNE FORSLAG (side 20) A) Forslag fra styret om endring av husordensreglene B) Forslag fra Harald Hagen om reduksjon av antall containerdager 5. VALG AV TILLITSVALGTE (side 22) A) Valg av styreleder for 2 år B) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år C) Valg av 4 varamedlemmer for 1 år D) Valg av valgkomité for 1 år E) Valg av 2 delegerte med vara til OBOS generalforsamling for 1 år Oslo, Styret i Haugerud Borettslag Jon-Erik Berger /s/ Agatha Al-Saadi /s/ Knut Sælid /s/ Tom Erik Trondsen /s/ May Liss Urang /s/

3 3 Haugerud Borettslag ÅRSBERETNING FOR 2013 TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: Styreleder Jon-Erik Berger Stjernemyrveien 40 Nestleder Agatha Al-Saadi Haugerudveien 32 Styremedlem Knut Sælid Haugerudveien 4 Tom Erik Trondsen Stjernemyrveien 16 May Liss Urang Stjernemyrveien 6 Varamedlem Mohammed Usman Ali Haugerudveien 42 Idar Lauritzen Haugerudveien 8 Jean R Bernadotte Nordenstam Stjernemyrveien 28 Jorun Slette Stjernemyrveien 14 Valgkomité Dag Endal Stjernemyrveien 24 Siri Ingebjørg Keul Stjernemyrveien 32 Ingar Sivertsen Haugerudveien 20 OBOS generalforsamling Agatha Al-Saadi Haugerudveien 32 Tom Erik Trondsen Stjernemyrveien 16 Varadelegert OBOS Idar Lauritzen Haugerudveien 8 Knut Sælid Haugerudveien 4 Styrets medlemmer består i dag av 2 kvinner og 3 menn. Borettslaget sørger for at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. GENERELLE OPPLYSNINGER OM BORETTSLAGET Haugerud Borettslag er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer , ligger i Oslo kommune bydel Alna og har adresse: Haugerudvn 2 70, 0674 Oslo Stjernemyrvn 2 48, 0673 Oslo Borettslaget består av 577 andelsleiligheter + 1 tjenesteleilighet fordelt på 17 lavblokker med totalt 59 oppganger. Byggearbeidene startet i 1965 og innflytting skjedde i perioden Tomten ble kjøpt i 1986, er på m 2 og har gårdsnr. 141 og bruksnr. 101 / 105. Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom (borett) og å drive virksomhet som står i sammenheng med dette. Borettslaget driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Borettslaget har 1 fast ansatt, samt rengjøringshjelp ansatt på deltid. Arbeidsmiljølovens bestemmelser følges og det tilstrebes et godt arbeidsmiljø. Det er ikke registrert skader eller ulykker i Forretningsførsel og revisjon Forretningsførselen er utført av OBOS i henhold til kontrakt. Borettslaget har utvidet forretningsførerkontrakt. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. Borettslagets revisor er PricewaterhouseCoopers AS.

4 4 Haugerud Borettslag KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2013 Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av borettslagets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om borettslagets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkt om budsjett for Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2013 er satt opp under denne forutsetning. Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad og at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene. Virkelig verdi av bygningene er således høyere enn den bokførte verdien. For øvrig vises det til de enkelte tallene i regnskapet for Disponible midler Borettslaget hadde pr negative disponible midler på kr Årsaken skyldes avventing av låneopptak til det var nødvendig i Borettslagets styre har utarbeidet et budsjett som vil gi positive disponible midler i Dette innebærer et låneopptak på kr og en økning (indeksregulering) av felleskostnadene på ca. 3 %. Neste års budsjett er nærmere omtalt på neste side i heftet. Inntekter Driftsinntekter i 2013 var til sammen kr mot budsjettert kr Andre inntekter fremgår av note 3 i regnskapet. Kostnader Driftskostnadene i 2013 var til sammen kr mot budsjettert kr Avviket skyldes i stor grad at nye nedgravde søppelbeholderne er kostnadsført i balansen og ikke i resultatregnskapettregnskapet som budsjettert. Konsulenthonorar viser lavere kostnader enn budsjettert og skyldes at byggeledelse fasadearbeider er under posten Drift og vedlikehold. Energi/fyring viser også lavere kostnader enn budsjettert og skyldes avregning varmesentralen som viste til gode kr , samt reduserte energikostnader. Energi/fyring 17,5 % Andre driftskostn 6,5 % Kabel-TV 4,6 % Kommunale avgifter 7,1 % Forsikring 2,3 % Finanskostn. 6,6 % Avdrag 12,3 % Styrehonorar 0,9 % Drift og vedlikehold 35,9 % Personalkostn. 3,0 % Div. honorar/ avskrivninger 3,1 % Diagrammet over viser borettslagets kostnader i 2013 fordelt prosentvis og gir en indikasjon på hva husleien (felleskostnadene) brukes til. Resultat Årets resultat fremkommer i resultatregnskapet som et underskudd på kr og foreslås dekket ved overføring fra opptjent egenkapital.

5 5 Haugerud Borettslag KOMMENTARER TIL BUDSJETT FOR 2014 Til orientering for generalforsamlingen legger styret fram budsjett for 2014 som fremgår av kolonnen lengst til høyre i resultatregnskapet. I posten drift og vedlikehold er det budsjettert med ca kr til ordinært vedlikehold og ca kr til større vedlikehold (fasadearbeider blokk 11-17, sylindre kjellerdører, varmeanlegget, takluker, trefelling, trapper, uteareal mv.). Kommunale avgifter i Oslo kommune Vann- og avløpsavgiften øker med 3,5 %, renovasjonsavgiften øker med 8 %, mens feieavgiften forblir uendret. Energikostnader Energikostnadene er variable og er vanskelige å anslå. Det er for 2014 budsjettert iht. gjeldende a-konto fra varmesentralen til fyring og varmtvann. Når det gjelder elektrisk energi (lys i oppganger, utelys og varmekabler) er budsjettet redusert i forhold til Forsikring Forsikringspremien for 2014 reduseres med ca. 10 %. Lån Borettslaget har totalt 3 lån: Husbanklån 2 er et annuitetslån med halvårlige terminforfall til fastrente 4,9 %. Lånet er iht. betalingsprognose nedbetalt Husbanklån 1 er et annuitetslån med kvartalsvise terminforfall til fastrente hhv. 2,182 % (til ) og 2,771 % (til ). Lånet er iht. betalingsprognose nedbetalt Lån i Eika Boligkreditt er tatt opp ifb. fasadearbeider, og har en ramme på kr Lån er et serielån over 30 år avdragsfritt til Det er avtalt inntil 4 delutbetalinger i løpet av 2013 og For opplysninger om opprinnelig lånebeløp og restsaldo henvises til note 20 i regnskapet. Innskuddsrente i OBOS-banken (pr ) Driftskonto: 0,35 % for alle innskudd Sparekonto: 3,30 % for innskudd under kr ,35 % for innskudd fra kr til kr ,40 % for innskudd over kr Forretningsførerhonorar Forretningsførerhonoraret øker med 1 %. Medlemskontingent Medlemskontingenten til OBOS er kr 200 pr. andelsleilighet for Felleskostnader I budsjettet har styret tatt hensyn til ovennevnte, samt øvrige prisendringer knyttet til produkter og tjenester borettslaget anskaffer. Dette danner grunnlaget for foreløpig fastsettelse av felleskostnader for 2014 som etter planen øker med ca. 3 % fra (tilsvarende byggekostnadsindeksen). I tillegg ser styret at det er nødvendig å ta opp lån for å dekke de planlagte drifts- og vedlikeholdsoppgavene. For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet.

6 6 Haugerud Borettslag HAUGERUD VARMESENTRAL AS Borettslaget er, sammen med Solfjellet B/L, medeier i Haugerud Varmesentral AS. Som en orientering er resultatregnskap og balanse pr inntatt bakerst i årsberetningsheftet. Den som ønsker ytterligere informasjon om sameiet, kan henvende seg til forretningsfører (OBOS) for å få utlevert sameiets årsberetning og regnskap. Oslo, Styret i Haugerud Borettslag Jon-Erik Berger /s/ Agatha Al-Saadi /s/ Knut Sælid /s/ Tom Erik Trondsen /s/ May Liss Urang /s/

7 7 Haugerud Borettslag Til generalforsamlingen i Haugerud Borettslag Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Haugerud Borettslag, som viser et underskudd på kr Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2013, resultatregnskap, oppstilling over endring av disponible midler for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Styret og forretningsførerss ansvar for årsregnskapet Styret og forretningsfører er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret og forretningsfører finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonenn for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for borettslagets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av borettslagets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Konklusjon Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til Haugerud Borettslag per 31. desember 2013, og av resultater for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. PricewaterhouseCoopers AS, T:, org. no.: MVA, Statsautoriserte revisorer, medlemmer av Den norske Revisorforening og autorisert regnskapsførerselskap

8 8 Haugerud Borettslag Andre forhold Budsjettallene som fremkommer i årsregnskapet og årsberetningen er ikke revidert. Uttalelse om øvrige forhold Konklusjon om årsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til dekning av tap er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon, mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av borettslagets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. Oslo, 8. april 2014 PricewaterhouseCoopers AS Anders Grini /s/ Statsautorisert revisor PricewaterhouseCoopers AS, T:, org. no.: MVA, Statsautoriserte revisorer, medlemmer av Den norske Revisorforening og autorisert regnskapsførerselskap

9 . 9 Haugerud Borettslag INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag. Regnskapsloven stiller strenge krav til hvordan et regnskap skal føres og presenteres. I tillegg krever forskriften om årsregnskap og årsberetning i borettslag at man må gi mer informasjon. Dette innebærer blant annet at man må gi informasjon i form av noter, og utarbeide en oversikt over de disponible midlene i årsregnskapet. Det vil også være informasjon om borettslagets økonomi i styrets årsmelding. På de neste sidene presenteres borettslagets resultatregnskap, balanse og tilhørende noter. Årsregnskapet gir imidlertid ikke en fullstendig oversikt over borettslagets disponible midler ved årsskiftet. I resultatregnskapet presenteres det en oversikt over borettslagets inntekter og kostnader. Det regnskapsmessige overskuddet tar ikke hensyn til en del viktige økonomiske forhold som påvirker borettslagets disponible midler. Dette gjelder for eksempel avskrivninger, opptak og avdrag på lån, samt kjøp og salg av anleggsmidler. Borettslagets disponible midler er de økonomiske midlene som borettslaget har til rådighet, og de defineres som omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld. Størrelsen på de disponible midlene kan blant annet benyttes til å vurdere om det er nødvendig å endre størrelsen på innkrevde felleskostnader som den enkelte beboer betaler, og om det er behov for å ta opp lån eller om det er mulighet til å betale ned ekstra på eksisterende gjeld. DISPONIBLE MIDLER Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note A. DISP. MIDLER PR B. ENDRING I DISP. MIDLER: Årets resultat (se res.regnskapet) Tilbakeføring av avskrivning Fradrag kjøpesum anl.midler Tillegg for nye langsiktige lån Fradrag for avdrag på langs. lån B. ÅRETS ENDR. I DISP. MIDLER C. DISP. MIDLER PR SPESIFIKASJON AV DISPONIBLE MIDLER: Omløpsmidler Kortsiktig gjeld C. DISP. MIDLER PR

10 10 Haugerud Borettslag RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Avskrivninger Revisjonshonorar Andre honorarer Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Kontingenter Drift og vedlikehold Forsikringer Kommunale avgifter Energi/fyring Kabel-/TV-anlegg Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter Finanskostnader RES. FINANSINNT./-KOSTNADER ÅRSRESULTAT Overføringer: Fra opptjent egenkapital Til opptjent egenkapital

11 11 Haugerud Borettslag BALANSE Note EIENDELER ANLEGGSMIDLER: Bygninger Tomt Andre varige driftsmidler Aksjer og andeler Langsiktige fordringer SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER: Kundefordringer Kortsiktige fordringer Driftskonto i OBOS-banken/OBOS Sparekonto i OBOS-banken/OBOS SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL: Innskutt egenkapital 577 * Opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD: Pante- og gjeldsbrevlån Borettsinnskudd SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD: Leverandørgjeld Skyldig til offentlige myndigheter Påløpne renter Påløpne avdrag Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelse Garantiansvar 0 0 Oslo, Styret i Haugerud Borettslag Jon-Erik Berger /s/ Agatha Al-Saadi /s/ Knut Sælid /s/ Tom Erik Trondsen /s/ May Liss Urang /s/

12 12 Haugerud Borettslag NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, god regnskapsskikk for små foretak og etter forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag. INNTEKTER Felleskostnadene inntektsføres månedlig. HOVEDREGEL FOR KLASSIFISERING OG VURDERING AV EIENDELER OG GJELD Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til anskaffelseskost. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Bygninger er ikke avskrevet da det er gjennomført vedlikehold som oppveier for verdiforringelse. Tomter avskrives ikke. Andre varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid. FORDRINGER Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. SKATTETREKKSKONTO OBOS-konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DNB som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven Forskuddstrekk blir overført til nevnte konto ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Felleskostnader Lokaler Balkongtillegg SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER NOTE: 3 ANDRE INNTEKTER Forsikringsoppgjør nedbrent søppelhus Salgsplass for juletrær Solfjellet Borettslag, tomteleie parkeringsplass Søppelgebyr 500 Diverse 816 SUM ANDRE INNTEKTER NOTE: 4 PERSONALKOSTNADER Ordinær lønn, fast ansatte Ordinær lønn, vikarer Overtid Lønn rengjøringshjelp Annen lønn Påløpne feriepenger Fri bolig Motkonto fri bolig Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader AFP-pensjon Yrkesskadeforsikring Gaver til ansatte Bedriftshelsetjeneste Arbeidsklær SUM PERSONALKOSTNADER

13 13 Haugerud Borettslag Det har gjennomsnittlig vært sysselsatt 1,5 årsverk i selskapet. Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har etablert pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i denne lov. NOTE: 5 STYREHONORAR Honorar til styret gjelder for perioden 2012/2013 kr I tillegg har styret fått dekket julebord, sommeravslutning og servering styremøter for kr jfr. note 11. NOTE: 6 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr NOTE: 7 KONSULENTHONORAR Juridisk bistand OBOS (tilleggstjenester) -208 OBOS Prosjekt AS (befaring vannskader) SUM KONSULENTHONORAR NOTE: 8 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Murerarbeider overdekninger (Murmester Nils Berg AS) Byggeledelse murerarbeider (Dr.Techn.Kristoffer Apeland AS) Nye sylindre hovedinngangsdører Rengjøring ventilasjonskanaler Styring av varmeanlegg (serviceavtaler) Styring av varmeanlegg (drift, vedlikehold og utvidelser) Sensorstyring av lamper i oppganger Overvannskum SUM STØRRE BYGNINGSMESSIGE VEDLIKEHOLD Drift/vedlikehold bygninger Drift/vedlikehold VVS Drift/vedlikehold elektro Drift/vedlikehold utvendig anlegg Drift/vedlikehold fyringsanlegg Drift/vedlikehold brannsikring -380 Drift/vedlikehold ventilasjonsanlegg Drift/vedlikehold parkeringsplasser Kostnader leiligheter, lokaler Egenandel forsikring Kostnader dugnader SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene. NOTE: 9 KOMMUNALE AVGIFTER Vann- og avløpsavgift Renovasjonsavgift SUM KOMMUNALE AVGIFTER NOTE: 10 ENERGI / FYRING Elektrisk energi Haugerud varmesentral SUM ENERGI / FYRING

14 14 Haugerud Borettslag NOTE: 11 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Lokalleie Container Skadedyrarbeid/soppkontroll Diverse leiekostnader/leasing Verktøy og redskaper Telefon-/kontormaskiner Driftsmateriell Lyspærer og sikringer Vaktmestertjenester Bomlåsing/parkeringsregulering Renhold ved firmaer Snørydding/gressklipping HMS-abn -545 Kontor- og datarekvisita Kopieringsmateriell Trykksaker Andre kostnader tillitsvalgte Andre kontorkostnader -372 Telefon vaktmester- og driftskontoret Telefonrefusjon styret/vaktmester Porto Drivstoff maskiner Vedlikehold maskiner Gaver/bevilgninger Bank- og kortgebyr Velferdskostnader SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER NOTE: 12 FINANSINNTEKTER Renter av driftskonto i OBOS-banken/OBOS Renter av sparekonto i OBOS-banken/OBOS Andre renteinntekter 96 SUM FINANSINNTEKTER NOTE: 13 FINANSKOSTNADER Husbanken, renter lån Husbanken, renter lån OBOS-banken/OBOS, renter lån Eika Boligkreditt AS, renter lån Husbanken, termingebyr -180 Eika Boligkreditt AS, etablerings- og termingebyr OBOS-banken/OBOS, termingebyr -600 Renter på leverandørgjeld -432 Renter og provisjon kassekreditt SUM FINANSKOSTNADER NOTE: 14 BYGNINGER Kostpris/Bokf.verdi Rehabilitering (styringssystem energieffektivisering) tilgang Rehabilitering (nye balkonger og inngangspartier) tilgang SUM BYGNINGER

15 Tomten ble kjøpt i Gnr.141/bnr.101 og Haugerud Borettslag Tjenesteleilighet hvor innskudd ikke er beregnet: nr Bygningene er ikke avskrevet. Styret har i stedet vurdert at tilstrekkelig vedlikehold er gjennomført, jf. noten om drift og vedlikehold. NOTE: 15 VARIGE DRIFTSMIDLER Gressklipper tilgang Avskrevet tidligere Gressklipper tilgang Avskrevet tidligere Avfallsanlegg tilgang Avskrevet i år Garasjeanlegg kostpris Tilgang Avgang Høytaleranlegg kostpris Avskrevet tidligere SUM VARIGE DRIFTSMIDLER SUM ÅRETS AVSKRIVNINGER NOTE: 16 AKSJER OG ANDELER Selskapet eier aksjer i Haugerud Varmesentral AS. Denne investeringen er regnskapsført etter kostmetoden, dvs. at de er bokført til opprinnelig kjøpspris. Antall aksjer: 490, pålydende: kr 100, balanseført verdi: kr Den samlede aksjekapital i Haugerud Varmesentral AS er på kr NOTE: 17 LANGSIKTIGE FORDRINGER Haugerud Varmesentral AS, halvdel tomt SUM LANGSIKTIGE FORDRINGER NOTE: 18 KUNDEFORDRINGER Kundefordringer Tap på krav SUM KUNDEFORDRINGER NOTE: 19 KORTSIKTIGE FORDRINGER Haugerud Varmesentral AS, avregning Skattetrekk overført OBOS Andre forskuddsbetalte kostnader (vil bli kostnadsført i 2014) SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER Posten "Andre forskuddsbetalte kostnader" inkluderer mottatte, ikke betalte fakturaer som vedrører 2014 med motpost i leverandørgjeld. Utbetaling vil skje i 2014.

16 16 Haugerud Borettslag NOTE: 20 PANTE- OG GJELDSBREVLÅN Eika Boligkreditt AS (serielån med flytende rente 3,85 % pr ). Løpetid 30 år. Lånet er avdragsfritt frem til Innvilget låneramme pålydende kr Delutbetalt Nedbetalt tidligere 0 Nedbetalt i år 0 OBOS-banken (annuitetslån med flytende rente 4,3 % pr ). Løpetid 5 år. Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år Husbanken 2 (annuitetslån med fastrenteavtale 4,9 % frem til ). Løpetid 18 år. Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år Husbanken 1 (annuitetslån med fastrenteavtale 4,7 % frem til ). Løpetid 30 år. Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år Husbanken 1 består av 5 dellån. Fra er det inngått nye fastrenteavtaler for hhv. dellån 10 og 20 og for dellån 30, 40 og 50. Lånet er derfor splittet i 2 f.o.m : Dellån 10 og 20 Annuitetslån med fastrenteavtale 2,182 % frem til Løpetid 30 år. Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år Dellån 30, 40 og 50 Annuitetslån med fastrenteavtale 2,771 % frem til Løpetid 30 år. Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år SUM PANTE- OG GJELDSBREVLÅN AVDRAGSFRIHET PÅ LÅN EIKA BOLIGKREDITT TIL Selskapet har 1 lån med avdragsfrihet (Eika). Lånet har en låneramme pålydende kr og er delutbetalt med kr I tabellen nedenfor er det estimert utifra dagens låneopptak hva lånekostnadene for den enkelte andel vil øke med pr. måned, og fra hvilket tidspunkt avdragene begynner å løpe. Estimatet forutsetter at avdrags- og rentebetingelsene pr beholdes uendret. Da fremtidige endringer i lånebetingelsene vil kunne medføre endringer i den informasjon som fremkommer av tabellen, må man utvise forsiktighet med å bruke beregningene som grunnlag for økonomisk planlegging eller investeringer. Det understrekes at felleskostnadene i et borettslag ikke nødvendigvis vil øke fra det tidspunkt avdragene begynner å løpe. Det er borettslagets styre som bestemmer om felleskostnadene skal økes og fra hvilket tidspunkt. Alle tall er avrundet til nærmeste 50 kroner. Leilighetsnr Anslått økning felleskostnader fra (1 og 2-roms) (4-roms) 100

17 17 Haugerud Borettslag NOTE: 21 BORETTSINNSKUDD Opprinnelig Opprinnelig Opprinnelig SUM BORETTSINNSKUDD NOTE: 22 SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER Forskuddstrekk Skyldig arbeidsgiveravgift SUM SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER NOTE: 23 ANNEN KORTSIKTIG GJELD Feriepenger SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD NOTE: 24 PANTSTILLELSE Av anleggets bokførte gjeld er følgende sikret ved pant: Borettsinnskudd: Pantelån: Påløpne avdrag: TOTALT Eiendommen som er stillet som sikkerhet hadde pr følgende bokførte verdi: Bygninger: Tomt: TOTALT

18 18 Haugerud Borettslag HAUGERUD VARMESENTRAL AS RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett DRIFTSINNTEKTER: Avgiftspliktige inntekter Avregning, avsetninger Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Avskrivninger Revisjonshonorar Andre honorarer Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Kontingenter Drift og vedlikehold Forsikringer Kommunale avgifter Energi/fyring Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter Finanskostnader RES. FINANSINNT./-KOSTNADER RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD: Skattekostnad ÅRSRESULTAT Overføringer: Til opptjent egenkapital 0 0

19 19 Haugerud Borettslag HAUGERUD VARMESENTRAL AS BALANSE EIENDELER ANLEGGSMIDLER: Bygninger 1 1 Tomt Andre varige driftsmidler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER: Beholdninger Restanser på felleskostnader Kortsiktige fordringer Driftskonto i OBOS-banken / OBOS SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL: Aksjekapital SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD: Annen langsiktig gjeld SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD: Forskuddsbetalte felleskostnader Leverandørgjeld Skyldig til offentlige myndigheter Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelse Garantiansvar Oslo, Styret i Haugerud Varmesentral AS Jon-Erik Berger /s/ Steinar Mjør-Grimsrud /s/ Rune Ljostad /s/

20 20 Haugerud Borettslag FORSLAG A) Forslag fra styret om endring av husordensreglene ANDELSEIERS ERSTATNINGSPLIKT Følgende setning foreslås lagt til: Ved mistanke om at baderommet er i strid med lov eller forskrift, kan borettslaget forlange kontroll av baderom BRUK AV TRAPPEROM, GANGER OG FELLESROM Markert tekst foreslås lagt til: Det er ikke lov å røyke i oppgangene, i kjelleren eller i andre innvendige fellesarealer i borettslaget. Sykler, ski, kjelker eller lignende må ikke settes i trapperom eller ganger. Barnevogner kan om nødvendig stå under trapp til underetasjen forutsatt at de fjernes på dagen for trappevask, men de må aldri parkeres i inngangspartiene. Kun rullatorer / gåstoler og rullestol av mindre str. kan om nødvendig stå i inngangspartiet. Ting som lagres i fellesrom i kjeller (tidligere bomberom) skal være merket med eiers navn. Ting som lagres i fellesrom og ikke er merket med eiers navn, kan kastes uten erstatningsplikt ovenfor eier. Fottøy, leker og lignende skal ikke settes utenfor entrèdørene. Mopeder, motorsykler og scootere som settes i kjellere vil i medhold av Brannforskriftene bli fjernet uten ansvar for borettslaget. SØPPEL OG AVFALL - REGLER FOR BRUK AV CONTAINER-DAGEN Markerte avsnitt foreslås slettet: Borettslaget har også glasscontainere, storcontainer for papp og papir og UFFcontainer for klær og skotøy på plassen midt i borettslaget. Har man mye avfall etter ombygging eller liknende kan vaktmester kontaktes mellom container-dagene om utplassering av traktorskuffe slik at man kan laste direkte i den der man bor. Styrets kommentar: Avsnittet om containere på plassen midt i borettslaget slettes, da disse containerne fjernes pga. forsøpling. Avsnittet om utplassering av taktorskuffe foreslås fjernet, da dette påfører borettslaget store kostnader. Har man mye avfall etter ombygning eller liknende kan man kjøpe en isekk (stor gul sekk) for bortkjøring av avfallet. Sekken kan kjøpes på bl.a. Maxbo Alnabru og henting bestilles på

Til andelseierne i Haugerud Borettslag

Til andelseierne i Haugerud Borettslag 1 Haugerud Borettslag Til andelseierne i Haugerud Borettslag Velkommen til generalforsamling 26.mai 2015. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Side 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling torsdag 6. mai

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 12. mai

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Til andelseierne i Munkebekken Borettslag

Til andelseierne i Munkebekken Borettslag 1 Munkebekken Borettslag Til andelseierne i Munkebekken Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag 1 Stavangergata Borettslag Til andelseierne i Stavangergata Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til andelseierne i Bjerke Borettslag

Til andelseierne i Bjerke Borettslag 1 Bjerke Borettslag Til andelseierne i Bjerke Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og

Detaljer

Til andelseierne i Rognerud Borettslag

Til andelseierne i Rognerud Borettslag 1 Rognerud Borettslag Til andelseierne i Rognerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag

Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag 1 Kolåsbakken Borettslag Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Til beboerne i Rognerud Borettslag

Til beboerne i Rognerud Borettslag 1 Rognerud Borettslag Til beboerne i Rognerud Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til andelseierne i Sandaker Borettslag

Til andelseierne i Sandaker Borettslag 1 Sandaker Borettslag Til andelseierne i Sandaker Borettslag Velkommen til generalforsamling Onsdag 14. mai kl 19.00, på Nordpolen skole, møterom Torget Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning

Detaljer

Til andelseierne i Nylænde Borettslag

Til andelseierne i Nylænde Borettslag 1 Nylænde Borettslag Til andelseierne i Nylænde Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til andelseierne i Verksgata Borettslag

Til andelseierne i Verksgata Borettslag 1 Verksgata Borettslag Til andelseierne i Verksgata Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

torsdag 29. mars 2012 kl. 19.00 i Ragnhild Schibbyes vei 40, underetasjen.

torsdag 29. mars 2012 kl. 19.00 i Ragnhild Schibbyes vei 40, underetasjen. 1 Vestliskogen Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling torsdag 29. mars 2012 kl. 19.00 i Ragnhild Schibbyes vei 40, underetasjen. Innkallingen du holder i hånden inneholder

Detaljer

Til andelseierne i Etterstad Vest Borettslag

Til andelseierne i Etterstad Vest Borettslag 1 Etterstad Vest Borettslag Til andelseierne i Etterstad Vest Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til beboerne i Flaen Borettslag

Til beboerne i Flaen Borettslag 1 Flaen Borettslag Til beboerne i Flaen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Nylænde Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Til andelseierne i Vallerudåsen Borettslag

Til andelseierne i Vallerudåsen Borettslag 1 Vallerudåsen Borettslag Til andelseierne i Vallerudåsen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag 1 Innspurten 4 Borettslag Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til beboerne i Plogveien Borettslag!

Til beboerne i Plogveien Borettslag! 1 Plogveien Borettslag Til beboerne i Plogveien Borettslag! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Onsdag 9 mai kl 18:00 i Sagene Samfunnshus møterom Trinserud

Onsdag 9 mai kl 18:00 i Sagene Samfunnshus møterom Trinserud 1 Mogaten Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Onsdag 9 mai kl 18:00 i Sagene Samfunnshus møterom Trinserud Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning

Detaljer

Mandag 21. mai 2012 kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole.

Mandag 21. mai 2012 kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole. 1 Etterstad Vest Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Mandag 21. mai 2012 kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole. Innkallingen du holder i hånden inneholder

Detaljer

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til beboerne i Enerhaugen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Det vil som vanlig bli servert kaffe/te, brus og noe å bite i fra kl 18.00

Det vil som vanlig bli servert kaffe/te, brus og noe å bite i fra kl 18.00 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling onsdag 14. mai kl. 18.30 i Lambertseter Kirke. Det vil som vanlig bli servert kaffe/te, brus og noe å bite i fra kl 18.00 Innkallingen inneholder

Detaljer

Til beboerne i Storgården Borettslag

Til beboerne i Storgården Borettslag 1 Storgården Borettslag Til beboerne i Storgården Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 212. Styret håper du leser

Detaljer