MNOK Note Omsetning ,8 44,4 30,3 Produktandel % Utenlands-andel produkt %

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MNOK Note 1998 1997 1996 1995 1994 Omsetning 568 155 73,8 44,4 30,3 Produktandel % 44 51 55 51 44 Utenlands-andel produkt % 79 54 48 49 44"

Transkript

1

2 N ø k k e l t a l l MNOK Note Omsetning ,8 44,4 30,3 Produktandel % Utenlands-andel produkt % Driftsresultat før F&U , ,9 11,3 Utviklingskostnader (F&U) 79 29, EBITDA (Driftsresultat før avskrivninger) 47 5,2 5,7 5,5 1 EBITDA margin % Driftsresultat 25,4 0,8 3 4,9 0,3 Driftsmargin (%) Resultat før skatt 28 3,1 5 4,8 0,3 Resultatmargin før skatt (%) Resultat 21 2,8 3,7 4,7 0,3 Egenkapital Egenkapitalandel (%) Egenkapitalavkastning % Kontanstrøm 2 41,8 6,4 7,2 5,4 0,9 Likviditetsgrad 3 1,6 3,3 4,3 2,9 1,4 Antall aksjer (mill.) 4 48,1 34,7 30,5 22,7 20,2 Antall aksjer (mill.) utvannet 5 49,0 35,7 31,5 23,7 21,2 Antall ansatte Fortjeneste pr. Aksje - NOK 0,43 0,08 0,12 0,21 0,01 Kontantstrøm pr. Aksje - NOK 0,87 0,18 0,24 0,24 0,04 Utvannet Fortjeneste pr. Aksje - NOK 0,42 0,08 0,12 0,20 0,01 Utvannet Kontantstrøm pr. Aksje - NOK 0,85 0,18 0,23 0,23 0,04 * Nøkkeltalloppstillingen viser rapporterte tall i det enkelte årsregnskap og er ikke utarbeidet med pro-forma tall for gjennomførte fusjoner. 1) Beregnet av gjennomsnittlig egenkapital 2) Kontanstrøm = Res.før skatt + avskrivninger - betalbar skatt 3) Likviditetsgard = Omløpsmidler / Kortsiktig gjeld 4) Gjennomsnittlig antall aksjer (mill.), justert for splitt/fondsemisjoner 5) Antall aksjer ,(mill.), justert for splitt/fondsemisjoner og for opsjoner «in the money»

3 I n n h o l d Introduksjon 5 Styrets beretning 7 Regnskap og noter 19 Revisors beretning Aksjonærinformasjon 32 Produktbeskrivelse 35 Agresso kunder: Aker Maritime 40 Midlands 42 Honeywell 44 Alberta Vocational College 46

4

5 INTRODUKSJON A g r e s s o G r o u p A S A Agresso Group ASA er produsent og leverandør av internasjonal administrativ programvare. Produktet AGRESSO består av en rekke tett integrerte programmoduler som samlet gir et komplett tilbud innen regnskapsføring, økonomistyring, prosjektkontroll, logistikk samt lønn- og personaladministrasjon. Selskapets produktspekter omfatter programvare, tjenester og support. Salg og distribusjon skjer både gjennom partnere/forhandlere og direkte til kunde. MÅLSETTING Agresso Group ASA har som målsetting å bli en ledende internasjonal leverandører av standard administrativ programvare for mellomstore og store organisasjoner som ikke driver tradisjonell vareproduksjon. STRATEGI Agressos produkter skal løpende videreutvikles, slik at produktet fremstår blant de beste, både når det gjelder teknologi og funksjonalitet. Produktutvikling som bidrar til reduserte kostnader ved installasjon, implementering og drift av AGRESSO skal prioriteres. Sterk vekst er en forutsetning for å lykkes som et selvstendig selskap. Dette skal oppnås ved en kombinasjon av organisk vekst og oppkjøp. kostnadseffektiv distribusjon som muliggjøres ved at alle programmoduler er standardiserte med felles programkode uavhengig av marked, språk og teknisk plattform. ORGANISASJON Agresso konsernet består av morselskapet Agresso Group ASA, og heleide datterselskap i England, Tyskland, Sverige, Canada, USA, Frankrike og Norge. Selskapet har også virksomhet i Belgia, Italia og Spania. Pr var det 955 ansatte i konsernet, hvorav 739 er ansatt i utlandet. Morselskapet Agresso Group ASA ivaretar utviklingen av Agresso produktet. I tillegg har morselskapet fellesfunksjoner for konsern samt støttefunksjoner for alle datterselskapene som er ansvarlig for salg, implementering og kundesupport i sine lokalmarkeder. Ved utløpet av 1998 var det 96 ansatte i Agresso Group ASA, hvorav 72 ansatte i utvikling. VIKTIGE BEGIVENHETER I 1998 Omsetning i MNOK Omsetningsvekst på 266 % Agresso foretok følgende fusjoner og oppkjøp Solid resultat, 28 MNOK før skatt Datorisering Konsult AB, Sverige 79 % av omsetningen utenfor Norge Ergosoft AS i Norge Sverige er det største enkeltmarkedet BG Partner i Frankrike KONKURRANSEFORTRINN Agresso leverer produkter som gir kunden bedre og mer fleksible løsninger til en lavere kostnad, både når det gjelder anskaffelse og drift. Agresso har videre en med 25 % av omsetningen Emisjon på 115 MNOK i mai og 75 MNOK i oktober Betydelig videreutvikling av AGRESSO 5 Visionary Solutions Corp. i Canada IT Infotechnik Gmbh i Tyskland Concept SA, Frankrike 5

6

7 STYRETS BERETNING S t y r e t s b e r e t n i n g INNLEDNING Agresso Group ASA ekspanderte i 1998 sin internasjonale virksomhet ytterligere. Agresso har ekspandert ved sterk organisk vekst samtidig som selskapet har gjennomført flere fusjoner og oppkjøp. I 1998 viste selskapet en samlet vekst på 266 %, med en organisk vekst på 90 %. Selskapet har i 1998 via bedriftsovertagelser etablert virksomhet i Canada og Tyskland, samt forsterket sin posisjon i Frankrike, Sverige og Norge. 79 % av omsetningen fant sted utenfor Norge. Med unntak av Concept har alle bedriftsovertagelsene blitt gjennomført som fusjoner etter kontinuitetsmetoden. Det er således utarbeidet proforma sammenligningstall for 1997 for de fusjonerte selskapene. Der annet ikke er nevnt refererer sammenligningstall for 1997 til proformatallene. To rettede emisjoner på totalt 190 MNOK har bidratt til å opprettholde selskapets solide finansielle fundament. Videreutviklingen av versjon 5 har fortsatt i 1998 og produktmessig har Agresso en meget god posisjon i de markedene selskapet opererer. Lønnsomheten er vesentlig forbedret i 1998, men oppkjøp og fusjoner har også i 1998 medført betydelige ekstrakostnader. og utgjorde 44 % av omsetningen sammenlignet med 51 % i Produktandelen er midlertidig svekket på grunn av fusjoner og oppkjøp, men selskapets mål om en høy produktandel står ved lag. Vedlikehold bidro med 22 % av omsetningen, mens konsulentinntekter stod for 34 %. Til tross for flere bedriftsovertagelser med tilhørende kostnader fikk Agresso et markert bedre resultat i Driftsresultatet utgjorde 25 MNOK, sammenlignet med fjorårets resultat på 4 MNOK. Alle produktog utviklingskostnader er løpende kostnadsført. Kostnader knyttet til ekspansjonen i nye markeder har også belastet årets resultatet. Selskapet har en god finansiell posisjon og netto finansposter bidro med 2,6 MNOK i 1998 mens det belastet resultatet i 1997 med 2,5 MNOK. Resultatet før skatt ble dermed 28 MNOK sammenlignet med 1,7 MNOK i Etter skatt var resultatet 21 MNOK i 1998 mot -1,0 MNOK året før. Resultat pr. aksje økte fra NOK 0,02 i 1997 til NOK 0,43 i Kontantinntjening pr. aksje økte tilsvarende til NOK 0,87 sammenlignet med NOK 0,34 i Resultat før skatt MNOK OMSETNING OG RESULTAT Konsernets driftsinntekter økte fra 155 MNOK i 1997 regnskapet til 568 MNOK i 1998, som representerte en økning på 266 %. Proformatallene viste en inntektsøkning på 69 %. Produktsalget økte med 216 % i 1998 STRATEGI Agressos målsetting er å bli en ledende internasjonal leverandør av administrativ programvare. Agresso skal være totalleverandør av administrative og virksomhetskritiske applikasjoner til ikke vareproduserende 7

8 STYRETS BERETNING virksomheter som utgjør % av totalmarkedet for administrative løsninger. Det omfatter også offentlig forvaltning og ideelle virksomheter. Selskapet har derfor valgt å konsentrere programvaren om økonomi, logistikk, lønn og personaladministrasjon samt prosjektregnskap. I tillegg leverer selskapet en rekke tilleggsmoduler med støtte- og analysefunksjoner. Agresso skal primært nå sine mål ved en sterk vekst i de eksisterende markedene - Nord-Amerika og Vest- Europa. Agresso har de senere år hatt en organisk vekst på %. Selskapet forventer en klart høyere vekst enn markedet også de nærmeste årene. For å kunne nå sine langsiktige mål bør Agresso ha en omsetning innen 2001 tilsvarende minimum 300 mill. USD. Agresso har ikke ambisjoner om selv å levere produksjons- og materialadministrasjons-systemer. En markedsføring av AGRESSO i dette markedet vil skje via OEM-avtaler med eksisterende aktører. Det ble i januar 1998 inngått en OEM-avtale med Symix Corp. i USA om salg av AGRESSO som en integrert del av deres programvare for produksjonstyring. Programvareindustrien for administrative løsninger er inne i en sterk konsolidering. Drivkraften bak denne utviklingen er de store kostnadene som er forbundet med videreutvikling av programvaren teknologisk og funksjonelt. Det vil kreve en betydelig kundebase for å kunne bære de store utviklingskostnadene i fremtiden. Dette gjør seg gjeldende i dag, men vil forsterkes ytterligere i årene fremover. Små og mellomstore nasjonale leverandører vil ikke ha noen fremtid. Etter Agressos oppfatning vil det innen noen år være et fåtall store internasjonale leverandører som vil dominere denne bransjen. I tillegg vil det være plass til fokuserte internasjonale nisjeleverandører. Selskapet vil fortsatt vokse gjennom oppkjøp. Normalt vil det ta for lang tid å gå veien om å etablere egne selskaper fra bunnen av. Selskapet prioriterer ikke ytterligere geografisk spredning i de neste par årene. Bedriftsoppkjøp vil primært være rettet mot å styrke Agressos posisjon i Nord-Amerika og i Tyskland, samt oppkjøp i de markedene man allerede er representert. Agressos oppkjøpsstrategi er å overta selskaper med etablert distribusjonsapparat og kundebase. Det er også viktig å få tilgang til dyktige implementeringsressurser. Agresso kjøper ikke teknologi og programvare for å videreføre produktene og teknologien. Dette bidrar til å redusere risikoen ved oppkjøp. Konvertering av kundebasen vil skje over tid i takt med kundenes ønsker. Nysalget legges imidlertid relativt raskt om til salg av Agresso programvare. Agresso har en langsiktig målsetting om en resultatmargin før skatt på 20 %. Dette tilsvarer det nivået de beste selskapene i bransjen oppnår % bør kunne nås i løpet av 3 år med en gradvis forbedring for 8

9 STYRETS BERETNING hvert år ikke hensyntatt nye oppkjøp. Forbedret lønnsomhet spesielt i de svakeste markedene er den viktigste enkeltfaktoren for å nå dette. Det kreves et visst volum og en viss størrelse før det oppnås gode marginer i et marked. Utnyttelse av stordriftsfordeler i markedsføring og på organisasjonssiden gjennom høyere inntjening pr. ansatt er nødvendig for å bedre marginen. Agressos datterselskaper hadde i 1998 en gjennomsnittlig driftsmargin før FOU- og konsernkostnader på 23 %. De høyeste marginene ble oppnådd i de markedene konsernet har hatt virksomhet lengst. Den langsiktige målsettingen betinger en gjennomsnittlig driftsmargin på %. I den utstrekning oppkjøpte selskaper gir økt fortjeneste pr. aksje vil Agresso kunne akseptere en kortsiktig negativ virkning av oppkjøpte selskaper på lønnsomhetsmarginen. En forutsetning for slike oppkjøp er imidlertid at virksomheten på lengre sikt må ha potensiale for å oppnå en lønnsomhet på linje med Agressos langsiktige mål. Agressos fokus som et programvareselskap er å ekspandere produktsalget, og konsulentvirksomheten ekspanderes kun i den utstrekning det er nødvendig for å støtte programvaresalget. Agresso har som mål at produktandelen skal utgjøre over 50 % av den totale omsetningen. For produkt og vedlikeholdsinntekter totalt er målet en andel på omkring 70 %. For at Agresso skal kunne nå sine produktandels-, omsetnings- og resultatmål, og samtidig kunne betjene kundene på en god måte er det viktig for selskapet å knytte til seg eksterne implementeringspartnere i de ulike markedene. Det er slike avtaler i en rekke av Agressos markeder, men det er nødvendig å arbeide videre for å styrke denne typen samarbeid slik at selskapet kan fokusere enda sterkere på programvaresalget. Agresso Group ASA har satt seg ambisiøse, men realistiske mål. Programvarebransjen er imidlertid en bransje med betydelig risiko. Det gjelder teknologiske endringer såvel som endringer i løsninger og i markedets krav. Det er avgjørende for Agresso at man også i fremtiden kan levere produktløsninger markedet etterspør på en relevant teknologisk plattform. OPPKJØP OG FUSJONER Agresso har i 1998 overtatt følgende selskap: Canadiske Visionary Solutions Corp., franske BG Partners SA og Concept SA, tyske IT Infotechnik Gmbh, svenske Datorisering Konsult AB samt norske Ergosoft AS. Selskapene hadde i 1997 en samlet omsetning i størrelsesorden 466 MNOK (herav Concept 285 MNOK) Transaksjonene har gitt Agresso et godt fundament for videre ekspansjon i Nord-Amerika, Frankrike og Tyskland samtidig som selskapets posisjon i Norden er blitt styrket. Integrasjonen av selskapene pågår for fullt og størstedelen av selskapenes virksomhet vil i 1999 være Agressobasert. EBITDA (driftsresultat før avskrivninger)

10 STYRETS BERETNING Omsetning pr. land 1998 Storbritannia 127 MNOK Norge 118 MNOK Sverige 142 MNOK Frankrike 102 MNOK Tyskland 21 MNOK Øvrig Europa 18 MNOK Nord-Amerika 40 MNOK MARKEDSSITUASJON OG KONKURRANSEFORHOLD Agresso ekspanderte kraftig internasjonalt, samtidig som man opprettholdt en betydelig vekst i hjemmemarkedet. Selskapet omsatte i 1998 for 450 MNOK utenfor Norge tilsvarende 79 %. England var også i 1998 selskapets største enkeltmarked med 22 % av den totale omsetningen, mens Norden samlet var det største området med 46 % av konsernets omsetning. Det ble i 1998 solgt AGRESSO løsning til omlag 300 nye kunder. Samlet antall Agresso-kunder utgjorde ved utgangen av 1998 mer enn 1000 fordelt på omlag 1500 installasjoner. Den totale kundebasen i de overtatte selskapene utgjør omlag kunder. Konkurransen i programvaremarkedet øker stadig og de internasjonale leverandørene styrket i 1998 sin posisjon ytterligere på bekostning av lokale leverandører. AGRESSO systemene hevder seg godt i konkurransen med de store internasjonale programvarehusene. Det viser seg både i markedet og ved uavhengige vurderinger og tester. Konkurranseforholdene er stort sett like fra marked til marked. Selskapet møter i stor grad de samme konkurrentene i alle markeder, med enkelte lokale aktører i tillegg. Den økte konkurransen har ikke hatt noen negativ effekt på prisen Agresso har oppnådd på sine produkter i Selskapet forventer heller ingen slik effekt i Agresso har i 1998 som følge av den kraftige veksten også fått oppmerksomhet fra innflytelsesrike internasjonale IT-analytikere. Dette er viktig for selskapets videre utvikling. Tilsvarende opplever man også økt interesse for samarbeid fra større internasjonale implementeringskonsulenter. Norden Agresso har ved en kombinasjon av sterk organisk vekst og bedriftsovertagelser vesentlig styrket sin posisjon i Norden. Den samlede nordiske omsetningen var 260 MNOK i 1998 mot 86 MNOK i 1997, en økning på 202 %. (Pro-forma 1997-omsetningen tilsvarte 200 MNOK) Selskapet omsatte for 142 MNOK i Sverige og 118 MNOK i Norge i Den organiske veksten var spesielt sterk i Sverige. Selskapet hadde også en god vekst i Norge. Driftsresultatet i Norden økte fra 28 MNOK i 1997 til 32 MNOK i Driftsmarginen viste imidlertid en svakere utvikling og ble redusert fra 20 % i 1997 til 13 % i Den viktigste årsaken er betydelige rekrutterings- og opplæringskostnader samt lavere marginer i Datorisering. Direktesalget viste den største veksten også i 1998, men selskapets partnere har også hatt et godt salg og Agressos partner IBM har vunnet en rekke nye kontrakter i kommunemarkedet. Fusjonen med Ergosoft var en viktig utvidelse mot det såkalte SMB-markedet (Små og Mellomstore Bedrifter) i Norge. Mot slutten av 1998 ble det lansert en ny Ergosoft-versjon basert på Agresso-systemet. Ergosoft har 2500 kunder på sin opprinnelige dos-programvare. 10

11 STYRETS BERETNING Virksomheten i Sverige utviklet seg positivt i 1998 med en organisk vekst på 73 %. Overtagelsen av Datorisering bidro også til en viktig styrking av Agressos posisjon i det svenske markedet. Selskapet har en sterk posisjon blant annet innen kommune- og entreprenør-sektoren. For å håndtere den sterke organiske veksten har Agresso gjennomført en betydelig rekruttering. ESV Ekonomistyringsverket (tidligere RRV) er fortsatt en viktig partner i statsmarkedet i Sverige. Ved utgangen av 1998 hadde selskapet 261 ansatte i den nordiske organisasjonen. Storbritannia I Storbritannia fortsatte den sterke veksten i 1998 etter den meget vellykkede overtagelsen av Ampersand i Selskapet hadde en organisk vekst på 112 % fra 1997 til Storbritannia hadde en omsetning tilsvarende 127 MNOK sammenlignet med 60 MNOK i Gjennomsnittlig ordreverdi har økt også i 1998 og har bidratt til den sterke veksten. AGRESSO produktet har oppnådd en meget god posisjon i det engelske markedet og fått høy oppmerksomhet fra potensielle kunder. Samtidig med den kraftige veksten har selskapet også forbedret lønnsomheten vesentlig. Driftsresultatet økte fra 2 MNOK i 1997 til 21 MNOK i Den relative marginen bedret seg også og viste 17 % i 1998 sammenlignet med 3 % året før. Antall ansatte i selskapet var 108 ved utgangen av 1998 Forhandleravtalen for Irland som ble inngått i 1997 har også bidratt positivt. Øvrige Europa Fra en beskjeden virksomhet bestående av et lite selskap i etableringsfasen i Frankrike med omlag 10 ansatte i 1997 har virksomheten på kontinentet utviklet seg betydelig i Kjøpet av Concept SA var den viktigste begivenheten i 1998, men overtagelsene av franske BG Partner SA og tyske Infotechnik Gmbh representerte også viktige milepæler i selskapets europeiske ekspansjon. Agresso hadde i 1998 en samlet omsetning i øvrige Europa på 141 MNOK, tilsvarende 25 % av konsernets totalomsetning, sammenlignet med 3 MNOK i 1997 (42 MNOK proforma 1997). Driftsresultatet utviklet seg også positivt og utgjorde 9 MNOK i 1998 mot et negativt resultat på 6 MNOK i Fusjonen med BG Partner medførte en betydelig styrking av Agressos organisasjon og markedsposisjon i Frankrike. BG Partner med sine 20 ansatte omsatte i 1997 for omlag 20 MFRF. Selskapet har ca. 250 kunder på en egenutviklet administrativ programvareløsning som det tas sikte på å fase ut til fordel for AGRESSO i løpet av to-tre år. Overtagelsen av BG Partner ledet til en revitalisering og styrking av selskapets posisjon Frankrike. 11

12 STYRETS BERETNING Agresso overtok det franske IT-selskapet Concept SA for 10 MFRF i oktober. Concept er konsolidert med regnskapsmessig virkning fra fjerde kvartal Agresso har i tillegg til kjøpesummen forpliktet seg til å skyte inn ny egenkapital i Concept på 16 MFRF og til å gi selskapet en kortsiktig låneramme på inntil 38 MFRF Inkludert restruktureringsavsetninger har Concept ved overtagelsen en negativ egenkapital på 70 MFRF etter betydelige tap knyttet til ny økonomiprogramvare for NT i 1997 og Oppkjøpet medfører en immatriell eiendel i Agressos konsoliderte balanse med 94 MNOK, tilsvarende den negative egenkapitalen. Det avskrives med 9 MNOK pr. år fra fjerde kvartal Concepts tapsbringende økonomiprogramvare for Windows-NT (Compta-Win) ble i desember 1998 overdratt til et annet fransk selskap som vil videreføre produktet rettet mot småbedriftsmarkedet. I Concept vil Compta-Win bli erstattet av Agresso programvare. Det er videre gjennomført et restruktureringsprogram som vil medføre en total reduksjon på omlag 60 ansatte (inkludert ca 30 i Compta-Win) Det er også etablert en ny ledelse i Concept med basis i Agressos franske ledelse samt deler av den gamle Concept-ledelsen forsterket med eksternt rekrutterte ledere. Concepts øvrige aktiviteter; konsoliderings- og finansstyringsprogramvare gir positive driftsbidrag og vil bli videreført. Det vil imidlertid skje en samordning på produktsiden med Agresso. Overtagelsen og restruktureringen av Concept har belastet Agressos franske organisasjon betydelig i andre halvår. Både nysalg og implementering av Agresso har lidd under dette. Denne prosessen er i stor grad avsluttet i 1998 og i 1999 vil selskapet kunne konsentrere seg om normalt salg og implementering av Agresso programvare. Intern kompetanseoppbygging rundt Agresso vil være viktig i 1999 både på salgs- og implementeringssiden. Concept omsatte i 1998 for 221 MFRF totalt, hvorav 67 MFRF i fjerde kvartal vil i stor grad preges av konsolidering av virksomheten og reetablering av lønnsomheten samt omlegging av deler av selskapet til Agresso-basert virksomhet. Inntektsvekst er ikke prioritert i 1999 og det forventes en omsetning på nivå med 1998 fra Concept. I tillegg til Frankrike har Concept også heleide datterselskap i Spania, Italia og Belgia som omsatte for omlag 44 MFRF totalt i Overtagelsen av Infotechnik Gmbh i München representerte starten for Agresso i det tyske markedet. I andre halvår har selskapet fullført den tyske versjonen av Agresso-systemet. Systemet ble lansert i oktober og man har allerede vunnet de første ordrene og lagt et godt grunnlag for salg av Agresso i

13 STYRETS BERETNING Nord-Amerika Virksomheten i Nord-Amerika preges fortsatt av å være i startfasen. Overtakelsen av 82 % av Visionary Solutions Corp. i Canada som ble gjennomført i 1998 var et viktig skritt for Agressos satsning i det nord-amerikanske markedet. Visionarys virksomhet er allerede lagt om i betydelig grad slik at den i 1998 hovedsakelig har vært basert på AGRESSO. Visionary hadde ved overtagelsen omlag 50 ansatte. Sammen med Agressos operasjon i USA har dette gitt selskapet et godt fundament for videre vekst i Nord-Amerika. Selskapet omsatte i 1998 for 40 MNOK, 7 % av konsernets omsetning, sammenlignet med en omsetning på 6 MNOK i (33 MNOK i pro-forma 1997-omsetning) Driftsresultatet var negativt også i 1998 med 12 MNOK mot minus 7 MNOK i Etter et svakt første halvår har andre halvår vist en god salgsutvikling for Agresso-systemet og det er lagt et godt fundament for positive resultater i Salgs- og implementeringsressursene er betydelig utbygget i løpet av Det har gitt et visst bidrag mot slutten av året, men full effekt ventes først i Det er videre oppnådd viktige kontrakter og referansekunder i 1998, og selskapets posisjon er vesentlig forbedret fra Fremgangen i 1998 har vært betydelig om enn ikke så stor som håpet. Det er imidlertid klart at Agresso har en konkurransedyktig løsning også i det nord-amerikanske markedet. Det vil i tillegg til videre organisk vekst være nødvendig å kjøpe eksisterende bedrifter for å få en slagkraftig organisasjon med tilstrekkelig markedsdekning. I løpet av 2-3 år tar Agresso sikte på å ha en organisasjon på ansatte i Nord-Amerika. Ved utgangen av 1998 hadde selskapet 74 ansatte i Nord-Amerika. ØVRIGE MARKEDER Foruten de markedene hvor Agresso har egne datterselskaper er det et visst salg av Agresso også i enkelte andre land som administreres av det norske datterselskapet. KONTANTSTRØM Driften belastet likviditeten med 78 MNOK i 1998 sammenlignet med 7 MNOK året før. Økte kundefordringer som følge av den økte veksten er den viktigste årsaken. I tillegg har kjøpet av Concept medført en likviditetsbelastning på 7 MFRF (10 MFRF i kjøpesum og -3 MFRF som netto fra drift i fjerde kvartal justert for kontantbeholdning.) Investeringer i anleggsmidler utgjorde 10 MNOK sammenlignet med 58 MNOK i Ergosofts tilbakekjøp av virksomheten fra Telenor for omlag 45 MNOK var den viktigste enkeltinvesteringen i Øvrige anleggsmiddelinvesteringer i 1997 og 1998 gjelder driftsrelatert utstyr og inventar. Likviditetstilskuddet fra emisjonen i mai og oktober redusert med netto nedbetaling av lån på totalt 28 MNOK bidro til en netto 13

14 STYRETS BERETNING Utviklingskostnader (F&U) MNOK Driftsresultat før F&U MNOK likviditetstilførsel fra finansiering på 158 MNOK i 1998, mens opptak av lån ved tilbakekjøpet fra Telenor på 36 MNOK og emisjon på 59 MNOK bidro til en tilførsel av 90 MNOK i Totalt har selskapets beholdning av likvider økt med 71 MNOK i Beholdning utgjorde pr. 31. desember 157 MNOK mens beholdningen ved utgangen av 1997 utgjorde 86 MNOK etter en netto likviditetstilførsel i 1997 på 26 MNOK. Agresso har således en god likviditetsposisjon. FORSKNING OG UTVIKLING Det har i 1998 vært lagt ned store ressurser i produktutvikling. Agresso hadde i 1998 produktutviklingskostnader på 46 MNOK for AGRESSO relatert utvikling og 33 MNOK i utviklingskostander for andre produkter som i sin helhet er kostnadsført. Viderutviklingen av AGRESSO 5 fortsatte i En ny release ble ferdigstilt mot slutten av året med ny og utvidet funksjonalitet, for blant annet web og Euro. Det innebærer en ytterligere videreutvikling av et allerede svært funksjonsrikt produkt. Det har i forbindelse med ny release i 1998 vært gjennomført omfattende tester knyttet til år Testingen har bekreftet at AGRESSO systemet som fra starten ble designet med fire-sifret årstallangivelse fullt ut takler år I dag har Agresso en god posisjon på produktsiden som selskapet vil videreutvikle gjennom en fokusert produktutvikling. Optimal utnyttelse av network computing konseptet vil stå sentralt i den videre utvikling av AGRESSO produktet. Et annet sentralt mål for selskapets produktutvikling er at AGRESSO skal bidra til reduserte kostnader for kunden. Det gjelder kostnader til såvel implementering som drift og opplæring uten at dette skal gå på bekostning av produktets funksjonelle egenskaper. Ved utgangen av 1998 var det ansatt 72 personer i utviklingsavdelingen i Norge en økning på 35 % fra året før. I tillegg arbeidet omlag 100 personer innen produktutvikling i de overtatte selskapene. I løpet av 1999 vil majoriteten av disse arbeide med videreutvikling av Agresso programvare. ÅR 2000 I tillegg til det som er nevnt vedrørende Agresso produktet har selskapet også kartlagt om egne driftssystemer håndterer overgangen til år Selskapet har utarbeidet et program for oppgradering eller utskifting som vil være avsluttet i første halvår Agresso har også satt i gang et kartleggingsarbeid overfor selskapets kunder for å avdekke om noen av kundene benytter maskinvare eller databaseprogramvare som ikke vil takle år 2000 og der det er relevant forsikre selskapet om at kunden har truffet de tiltak som er nødvendig for å bøte på eventuelle mangler. På utvalgte nøkkelområder vil det også bli utarbeidet beredskapsplaner dersom løsningene allikevel skulle svikte. 14

15 STYRETS BERETNING ORGANISASJON Agresso-konsernet økte i 1998 antall ansatte fra 228 i januar til 955 ved utgangen av året. En stor del av disse er kommet inn via de overtatte selskapene, men det har også vært gjennomført et betydelig rekrutteringsarbeid. I et stramt arbeidsmarked har Agresso lykkes med å rekruttere kompetente medarbeidere samtidig som man har opprettholdt en lav turnover. 739 personer er ansatt i de utenlandske datterselskapene. I morselskapet økte antall ansatte fra 73 til 96 ved årsskiftet. Styret vil rette en takk til alle ansatte for den arbeidsinnsats som er vist i Agresso har i løpet av året tatt et langt steg i retning av å bli en ledende europeisk leverandør av administrative systemer. Dette arbeidet vil fortsette i 1999 med betydelige utfordringer for våre ansatte. Selskapet har et godt arbeidsmiljø, med gode samarbeidsforhold og er godt rustet for disse utfordringene. Virksomheten i Agresso forurenser ikke det ytre miljø og forbruker i liten grad ikke fornybare ressurser, utover det som vanlig kontordrift og en viss reisevirksomhet medfører. Administrerende direktør har i 1998 mottatt kr i lønn og annen godtgjørelse. Regnskapet er belastet med styrehonorar på kr og kr i honorar til revisor, hvorav kr er konsulenthonorar. FINANSIELLE FORHOLD Agresso har en god soliditet. Selskapet har beskjeden rentebærende gjeld og en høy egenkapitalandel, 51 %. Styrets oppfatning er at dette er nødvendig for et selskap som driver i programvarebransjen. Emisjoner på totalt 190 MNOK har vært viktige for å opprettholde soliditeten og finansiere vekst og oppkjøp. Det er også viktig for våre kunder at Agresso har de nødvendige finansielle ressurser til å videreutvikle systemene også i årene framover. Selskapet hadde en god likviditet gjennom året og hadde likvide midler på 157 MNOK. ved utgangen av God likviditet er nødvendig for å realisere selskapets ambisiøse målsetting om vekst. AKSJONÆRFORHOLD OG EMISJONER Agresso-aksjen har vist en positiv utvikling gjennom 1998, men med betydelig volatilitet. Kursen økte med 25 % gjennom Kursen var NOK 25,50 starten av året og nådde all-time high i mai med NOK 39. Agresso ble også rammet av børs-uroen i 1998 og nådde sitt laveste nivå i oktober med NOK 17. Kursen tok seg så gradvis opp gjennom resten av 1998 til kursnivået på NOK 32 ved utløpet av året. Det har vært en god likviditet i aksjen med 101 % av aksjene omsatt gjennom året. Tilsvarer 200 % av free float. Fortsatt varierer likviditeten betydelig slik at det i enkelte perioder er beskjeden omsetning. Antall ansatte konsern 1998 Norden (inkl. Agresso Group) 357 Storbritannia 108 Europa forøvrig 411 Nord-Amerika 79 15

16 STYRETS BERETNING Resultat og kontantstrøm pr. aksje NOK Fortjeneste pr aksje Kontantstrøm pr. aksje Ved årsskiftet hadde selskapet totalt 631 aksjonærer. Utenlandsandelen utgjorde 43 %. Agresso gjennomførte rettede emisjoner i mai og oktober på 190 MNOK fordelt på 6,7 mill. aksjer. Det var god interesse for emisjonene både fra norske og utenlandske institusjonelle investorer. Styrets medlemmer eier/kontrollerer følgende antall aksjer (inkludert kjøpsopsjoner): Øystein Tvenge % Thorolf Kildal % Jarle Sky % Birger Nergaard 0 Tom Wingrei FREMTIDSUTSIKTER Agressos langsiktige mål betinger en fortsatt kraftig vekst. Selskapet forventer at veksten fra 1998 til 1999 vil være i tråd med selskapets langsiktige vekstmål på % er et år hvor bransjeutviklingen synes mer usikker enn på lenge. Det skyldes ikke minst år 2000 relaterte forhold. Det er imidlertid ikke noe som tyder på en redusert investeringsvilje blant de mellomstore virksomhetene som er Agressos kjernemarked. Med Agressos korte implementeringstid vil selskapet kunne tilby nye kunder en år 2000 sikker løsning ferdig installert før årsskiftet gjennom mesteparten av Den økte usikkerheten vil også bli møtt med et økt fokus på salg av nye moduler til eksisterende kunder. Det er et betydelig inntektspotensiale på dette området som selskapet i beskjeden grad har utnyttet hittil. 16

17 STYRETS BERETNING 1999 vil blant annet preges av omlegging av virksomheten i Concept og Datorisering til å bli mer Agresso programvarebasert. Det vil også bli satt i verk arbeid med sikte på å tilby Agresso programvare også i Spania, Italia og Belgia gjennom de datterselskapene man overtok ved oppkjøpet av Concept. Det vil belaste resultatet i 1999, men være et viktig skritt for å ivareta selskapets fremtidige vekst og inntjeningspotensiale. Selskapet vil i tillegg arbeide aktivt med sikte på å styrke Agressos posisjon i de andre markedene selskapet opererer. Resultatmessig forventer Agresso i 1999 å ta ytterligere skritt i retning av selskapets langsiktige lønnsomhetsmål. Resultatet vil imidlertid fortsatt preges av kostnader for å gjennomføre den planlagte veksten, etableringskostnader i de nyeste markedene samt at det fortsatt satses store ressurser på videre produktutvikling. Resultatet bør allikevel kunne bli klart bedre enn i MORSELSKAPETS REGNSKAP Morselskapet i konsernet Agresso Group ASA viste et resultat på kr som i sin helhet foreslås overført disposisjonsfond. Oslo, 22. mars 1999 Øystein Tvenge Thorolf Kildal Kjellrun Kyllo Formann Birger Nergaard Jarle Sky Tom Wingerei 17

18

19 AGRESSO GROUP ASA R e s u l t a t TNOK Note Konsern Morselskap (Proforma) Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter Andre inntekter Sum inntekter Forbruk av varer og tjenester Personalkostnader Andre salgs- og adm.kostnader Ordinære avskrivninger Avskrivning immatrielle eiendeler Tap på fordringer (597) Driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekter Renteinntekt fra konsernselskaper Andre finansinntekter Rentekostnader (2.835) (4.909) (30) (104) Andre finanskostnader (816) (499) (216) (401) Netto finansposter (2.454) Resultat før skattekostnad Skattekostnad Årets overskudd (underskudd) (976) Overføringer Til disposisjonsfond Totale overføringer og disposisjoner Resultat pr. aksje (NOK) 0,43 0,02 Kontantinntjening pr. aksje (NOK) 0,87 0,34 19

20 AGRESSO GROUP ASA B a l a n s e TNOK Note Konsern Morselskap (Proforma) EIENDELER Omløpsmidler: Kontanter og bankinnskudd Kundefordringer Fordring på konsernselskap Andre kortsiktige fordringer Varelager Sum omløpsmidler Anleggsmidler: Aksjer i datterselskap Aksjer i tilknyttet selskap Utsatt skattefordel Andre langsiktige fordringer Immatrielle eiendeler inkl. goodwill EDB-utstyr, biler, inventar m.m Sum anleggsmidler SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL Kortsiktig gjeld: Leverandørgjeld Skyldig off. avgifter, lønn og feriepenger Betalbar skatt Forskudd fra kunder Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Langsiktig gjeld: Utsatt skatt Netto pensjonsforpliktelse Annen langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Egenkapital: Aksjekapital ( à kr. 2) Reservefond Disposisjonsfond Sum egenkapital 9, 12, SUM GJELD OG EGENKAPITAL Garantistillelser Pantstillelser

Dette er EDB-konsernet

Dette er EDB-konsernet Dette er EDB-konsernet EDB-konsernet er børsnotert og består av de tre hovedselskapene EDB ASA i Oslo og Drammen, EDB Intech AS på Kongsberg og EDB MaXware AS i Trondheim. Konsernet har over 600 ansatte

Detaljer

sense.kommunikasjon er kontakt mellom mennesker. Alt det andre skal bare være enkle, elegante, effektive kommunikasjonsløsninger som det er lett å

sense.kommunikasjon er kontakt mellom mennesker. Alt det andre skal bare være enkle, elegante, effektive kommunikasjonsløsninger som det er lett å sense.kommunikasjon er kontakt mellom mennesker. Alt det andre skal bare være enkle, elegante, effektive kommunikasjonsløsninger som det er lett å forholde seg til. Mer frihet og enkelhet mindre bryderi

Detaljer

OM HÅG. Børsnotert Våren 1992 ble HÅG notert på Oslo Børs SMB-liste. Etter en periode med lav omsetningsaktivitet i 1992

OM HÅG. Børsnotert Våren 1992 ble HÅG notert på Oslo Børs SMB-liste. Etter en periode med lav omsetningsaktivitet i 1992 OM HÅG HÅGs filosofi «Annerledes og bedre» HÅG skal oppnå økt lønnsomhet og vekst ved å løse det aktivt arbeidende menneskets behov for sitteløsninger på en annerledes og bedre måte. HÅG skal være en internasjonal,

Detaljer

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 Styrets beretning Strata Marine & Offshore er et konsern som opererer innenfor tre hovedområder. Det første er presisjonsmaskinering / mekanisk produksjon, sveis, montasje

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron.

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron. Årsrapport 2012 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2012 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Noter til morselskapets årsregnskap

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2001. Solstad Offshore ASA

ÅRSRAPPORT 2001. Solstad Offshore ASA ÅRSRAPPORT 2001 Solstad Offshore ASA VÅR FORRETNINGSIDÉ Selskapets forretningsidé er å drive lønnsom integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon innenfor sine segmenter basert på egne

Detaljer

Expert Eilag viste styrke

Expert Eilag viste styrke Å R S R A P P O R T Innhold Konsernsjefen har ordet 3 Et ledende handelskonsern 4 Året 2001 høydepunkter 5 Hovedtall 5 Årsberetning 2001 7 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrømoppstilling 14 Regnskapsprinsipper

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2002 SOLSTAD OFFSHORE ASA

ÅRSRAPPORT 2002 SOLSTAD OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2002 R W SOLSTAD OFFSHORE ASA VÅR FORRETNINGSIDÉ Selskapets forretningsidé er å drive lønnsom integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon basert på egne eller innleide skip.

Detaljer

Off i ce Systems ASA. Å r s ra p p o rt 1 9 9 9. Off i ce Systems ASA. Off i ce line Mac & carry AS. Off i ce Pa rtner AS

Off i ce Systems ASA. Å r s ra p p o rt 1 9 9 9. Off i ce Systems ASA. Off i ce line Mac & carry AS. Off i ce Pa rtner AS Å r s ra p p o rt 1 9 9 9 Off i ce Systems ASA Off i ce line Mac & carry AS Off i ce Pa rtner AS I n n h o l d Oppsummering 4 Styrets beretning 5 Office Partner AS 9 Office line Mac & carry AS 10 Arken

Detaljer

Innhold. Utarbeidelse og design: Printers, Stavanger Bilder: Scana, Printers, Tom Haga

Innhold. Utarbeidelse og design: Printers, Stavanger Bilder: Scana, Printers, Tom Haga Årsrapport 2001 Innhold Viktige hendelser 1 Finansielle nøkkeltall 2 Konsernsjefen har ordet 3 Årsberetning 4 Resultatregnskap. Konsern 8 Balanse. Konsern 9 Kontantstrømoppstilling. Konsern 10 Regnskapsprinsipper

Detaljer

Repant Årsregnskap 2008

Repant Årsregnskap 2008 Årsregnskap 2008 ÅRSREGNSKAP 2008 SIDE 2-3 Repant Årsregnskap 2008 Repant ASA Tel: +47 32 20 91 00 Web: www.repant.com Postboks 720, Strømsø Fax: +47 32 20 91 01 Mail: mail@repant.com 3003 Drammen Org.nr.

Detaljer

Viktige hendelser 2005

Viktige hendelser 2005 D O F A S A Å R S R A P P O R T 2 0 0 5 INNHOLD side Viktige hendelser 2005 Dette er DOF ASA 03 2005 - kursen videre 04 Hovedtall 05 Styrets beretning 06 Resultatregnskap 09 Balanse 10 Egenkapitalbevegelse

Detaljer

Your ambition. Our passion. Årsrapport

Your ambition. Our passion. Årsrapport Your ambition. Our passion. Årsrapport 2013 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2013 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 52 Noter til

Detaljer

Årsrapport 2007. PSI Group ASA

Årsrapport 2007. PSI Group ASA PSI Group ASA Om PSI Innhold Side Finansielle hovedtall 3 Årsberetning for 2007 4 Resultat PSI konsern 7 Balanse PSI konsern 8 EK-oppstilling 9 Kontantstrømoppstilling 10 Noter 11 Resultat PSI Group ASA

Detaljer

Prospekt. PSI Group ASA. Captura ASA. forslag om fisjon av. med børsnotering av det utfisjonerte selskapet. Tilrettelagt av

Prospekt. PSI Group ASA. Captura ASA. forslag om fisjon av. med børsnotering av det utfisjonerte selskapet. Tilrettelagt av Prospekt forslag om fisjon av PSI Group ASA med børsnotering av det utfisjonerte selskapet Captura ASA Tilrettelagt av 18. november 2005 Innholdsfortegnelse 1. SAMMENDRAG... 7 1.1 FISJONSFORSLAGET...7

Detaljer

FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA Verdipapirsentralen Holding ASA

FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA Verdipapirsentralen Holding ASA FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA og Verdipapirsentralen Holding ASA Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Oslo Børs Holding ASA - årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning

Detaljer

INNHOLD. Side. Konsernoversikt. Historikk. Konsernstruktur og adresser. Om Client Computing konsernet. Nøkkeltall. Administrerende direktørs rapport

INNHOLD. Side. Konsernoversikt. Historikk. Konsernstruktur og adresser. Om Client Computing konsernet. Nøkkeltall. Administrerende direktørs rapport ÅRSRAPPORT 28 2 INNHOLD Side Konsernoversikt Historikk Konsernstruktur og adresser Om Client Computing konsernet Nøkkeltall Administrerende direktørs rapport Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanseregnskap

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

NetCom ASA. Fremtiden er trådløs. www.netcom.no

NetCom ASA. Fremtiden er trådløs. www.netcom.no NetCom ASA Å R S R A P P O R T 1999 Fremtiden er trådløs www.netcom.no 1 Innhold Dette er NetCom 2 Nøkkeltall 2 Årets hovedtrekk 3 Styrets beretning for NetCom ASA 5 NetCom Konsern 1999, årsregnskap 12

Detaljer

innhold Dette er Kitron 2 Årsberetning 5 Konsernets årsregnskap og noter 12 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Revisjonsberetning 67

innhold Dette er Kitron 2 Årsberetning 5 Konsernets årsregnskap og noter 12 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Revisjonsberetning 67 ÅRSRAPPORT 2009 1 innhold Dette er Kitron 2 Årsberetning 5 Konsernets årsregnskap og noter 12 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Revisjonsberetning 67 Ledelseserklæring 68 Eierstyring og selskapsledelse

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS 1 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift av eiendommer. Selskapet er

Detaljer

WINDER ASA ÅRSRAPPORT

WINDER ASA ÅRSRAPPORT WINDER ASA ÅRSRAPPORT 2006 ÅRSBERETNING 2006 VIRKSOMHETEN Winder ASA er et investeringsselskap som har som formål å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapet er lokalisert i Oslo og

Detaljer

Årsrapport 2001. PolyDisplay ASA. Morselskap og Konsern. for

Årsrapport 2001. PolyDisplay ASA. Morselskap og Konsern. for Årsrapport 2001 for PolyDisplay ASA Morselskap og Konsern STYRETS BERETNING 2001 Historikk PolyDisplay ASA ble stiftet i 1991. Formålet med selskapet er å kommersialisere displayteknologien EASL DMD (

Detaljer

2010 client computing KONSERNET ÅRSRAPPORT

2010 client computing KONSERNET ÅRSRAPPORT 21 client COMPUTING KONSERNET ÅRSRAPPORT 2 INNHOLD Side Konsernoversikt Historikk Konsernstruktur og adresser Om Client Computing konsernet Nøkkeltall Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanseregnskap

Detaljer

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS Årsrapport 2014 1 NØ Årsrapport 2014 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og ŠKODA. Selskapet er representert

Detaljer

Ementor ASA Årsrapport 2007

Ementor ASA Årsrapport 2007 Ementor ASA Årsrapport 2007 Styrets beretning Styrets beretning Konsernet tilbyr hovedsakelig hardware- og softwareprodukter og relaterte konsulenttjenester innenfor IT-infrastruktur. Gjennom et tilbud

Detaljer

Nok et år med lønnsom vekst

Nok et år med lønnsom vekst 14 ÅRSRAPPORT Innhold Konsernsjefen har ordet 4 Årsberetning 6 Styrets og ledelsens erklæring 11 Regnskap med noter - Konsern 12 Regnskap med noter - Morselskap 41 Aksjonærinformasjon 56 Eierstyring og

Detaljer

Historikk 3. Organisasjonskart 4. Client Computing Europe ASA 5. Nøkkeltall 6. Administrerende direktørs rapport 7. Styrets årsberetning 9

Historikk 3. Organisasjonskart 4. Client Computing Europe ASA 5. Nøkkeltall 6. Administrerende direktørs rapport 7. Styrets årsberetning 9 1 Årsrapport 27 2 INNHOLD Konsernoversikt Historikk 3 Organisasjonskart 4 Client Computing Europe ASA 5 Nøkkeltall 6 Administrerende direktørs rapport 7 Styrets årsberetning 9 Resultatregnskap 12 Balanse

Detaljer

Året 1998. Finansielle hovedtall for BNbank-konsernet 1998 1997 1996 1995 1994

Året 1998. Finansielle hovedtall for BNbank-konsernet 1998 1997 1996 1995 1994 Året 1998 Egenkapitalrentabilitet på 9,2 prosent. Årsoverskuddet ble på 134 millioner kroner, en forbedring på 24 millioner kroner i forhold til foregående år. Rendyrking av kjernevirksomheten styrket

Detaljer