MNOK Note Omsetning ,8 44,4 30,3 Produktandel % Utenlands-andel produkt %

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MNOK Note 1998 1997 1996 1995 1994 Omsetning 568 155 73,8 44,4 30,3 Produktandel % 44 51 55 51 44 Utenlands-andel produkt % 79 54 48 49 44"

Transkript

1

2 N ø k k e l t a l l MNOK Note Omsetning ,8 44,4 30,3 Produktandel % Utenlands-andel produkt % Driftsresultat før F&U , ,9 11,3 Utviklingskostnader (F&U) 79 29, EBITDA (Driftsresultat før avskrivninger) 47 5,2 5,7 5,5 1 EBITDA margin % Driftsresultat 25,4 0,8 3 4,9 0,3 Driftsmargin (%) Resultat før skatt 28 3,1 5 4,8 0,3 Resultatmargin før skatt (%) Resultat 21 2,8 3,7 4,7 0,3 Egenkapital Egenkapitalandel (%) Egenkapitalavkastning % Kontanstrøm 2 41,8 6,4 7,2 5,4 0,9 Likviditetsgrad 3 1,6 3,3 4,3 2,9 1,4 Antall aksjer (mill.) 4 48,1 34,7 30,5 22,7 20,2 Antall aksjer (mill.) utvannet 5 49,0 35,7 31,5 23,7 21,2 Antall ansatte Fortjeneste pr. Aksje - NOK 0,43 0,08 0,12 0,21 0,01 Kontantstrøm pr. Aksje - NOK 0,87 0,18 0,24 0,24 0,04 Utvannet Fortjeneste pr. Aksje - NOK 0,42 0,08 0,12 0,20 0,01 Utvannet Kontantstrøm pr. Aksje - NOK 0,85 0,18 0,23 0,23 0,04 * Nøkkeltalloppstillingen viser rapporterte tall i det enkelte årsregnskap og er ikke utarbeidet med pro-forma tall for gjennomførte fusjoner. 1) Beregnet av gjennomsnittlig egenkapital 2) Kontanstrøm = Res.før skatt + avskrivninger - betalbar skatt 3) Likviditetsgard = Omløpsmidler / Kortsiktig gjeld 4) Gjennomsnittlig antall aksjer (mill.), justert for splitt/fondsemisjoner 5) Antall aksjer ,(mill.), justert for splitt/fondsemisjoner og for opsjoner «in the money»

3 I n n h o l d Introduksjon 5 Styrets beretning 7 Regnskap og noter 19 Revisors beretning Aksjonærinformasjon 32 Produktbeskrivelse 35 Agresso kunder: Aker Maritime 40 Midlands 42 Honeywell 44 Alberta Vocational College 46

4

5 INTRODUKSJON A g r e s s o G r o u p A S A Agresso Group ASA er produsent og leverandør av internasjonal administrativ programvare. Produktet AGRESSO består av en rekke tett integrerte programmoduler som samlet gir et komplett tilbud innen regnskapsføring, økonomistyring, prosjektkontroll, logistikk samt lønn- og personaladministrasjon. Selskapets produktspekter omfatter programvare, tjenester og support. Salg og distribusjon skjer både gjennom partnere/forhandlere og direkte til kunde. MÅLSETTING Agresso Group ASA har som målsetting å bli en ledende internasjonal leverandører av standard administrativ programvare for mellomstore og store organisasjoner som ikke driver tradisjonell vareproduksjon. STRATEGI Agressos produkter skal løpende videreutvikles, slik at produktet fremstår blant de beste, både når det gjelder teknologi og funksjonalitet. Produktutvikling som bidrar til reduserte kostnader ved installasjon, implementering og drift av AGRESSO skal prioriteres. Sterk vekst er en forutsetning for å lykkes som et selvstendig selskap. Dette skal oppnås ved en kombinasjon av organisk vekst og oppkjøp. kostnadseffektiv distribusjon som muliggjøres ved at alle programmoduler er standardiserte med felles programkode uavhengig av marked, språk og teknisk plattform. ORGANISASJON Agresso konsernet består av morselskapet Agresso Group ASA, og heleide datterselskap i England, Tyskland, Sverige, Canada, USA, Frankrike og Norge. Selskapet har også virksomhet i Belgia, Italia og Spania. Pr var det 955 ansatte i konsernet, hvorav 739 er ansatt i utlandet. Morselskapet Agresso Group ASA ivaretar utviklingen av Agresso produktet. I tillegg har morselskapet fellesfunksjoner for konsern samt støttefunksjoner for alle datterselskapene som er ansvarlig for salg, implementering og kundesupport i sine lokalmarkeder. Ved utløpet av 1998 var det 96 ansatte i Agresso Group ASA, hvorav 72 ansatte i utvikling. VIKTIGE BEGIVENHETER I 1998 Omsetning i MNOK Omsetningsvekst på 266 % Agresso foretok følgende fusjoner og oppkjøp Solid resultat, 28 MNOK før skatt Datorisering Konsult AB, Sverige 79 % av omsetningen utenfor Norge Ergosoft AS i Norge Sverige er det største enkeltmarkedet BG Partner i Frankrike KONKURRANSEFORTRINN Agresso leverer produkter som gir kunden bedre og mer fleksible løsninger til en lavere kostnad, både når det gjelder anskaffelse og drift. Agresso har videre en med 25 % av omsetningen Emisjon på 115 MNOK i mai og 75 MNOK i oktober Betydelig videreutvikling av AGRESSO 5 Visionary Solutions Corp. i Canada IT Infotechnik Gmbh i Tyskland Concept SA, Frankrike 5

6

7 STYRETS BERETNING S t y r e t s b e r e t n i n g INNLEDNING Agresso Group ASA ekspanderte i 1998 sin internasjonale virksomhet ytterligere. Agresso har ekspandert ved sterk organisk vekst samtidig som selskapet har gjennomført flere fusjoner og oppkjøp. I 1998 viste selskapet en samlet vekst på 266 %, med en organisk vekst på 90 %. Selskapet har i 1998 via bedriftsovertagelser etablert virksomhet i Canada og Tyskland, samt forsterket sin posisjon i Frankrike, Sverige og Norge. 79 % av omsetningen fant sted utenfor Norge. Med unntak av Concept har alle bedriftsovertagelsene blitt gjennomført som fusjoner etter kontinuitetsmetoden. Det er således utarbeidet proforma sammenligningstall for 1997 for de fusjonerte selskapene. Der annet ikke er nevnt refererer sammenligningstall for 1997 til proformatallene. To rettede emisjoner på totalt 190 MNOK har bidratt til å opprettholde selskapets solide finansielle fundament. Videreutviklingen av versjon 5 har fortsatt i 1998 og produktmessig har Agresso en meget god posisjon i de markedene selskapet opererer. Lønnsomheten er vesentlig forbedret i 1998, men oppkjøp og fusjoner har også i 1998 medført betydelige ekstrakostnader. og utgjorde 44 % av omsetningen sammenlignet med 51 % i Produktandelen er midlertidig svekket på grunn av fusjoner og oppkjøp, men selskapets mål om en høy produktandel står ved lag. Vedlikehold bidro med 22 % av omsetningen, mens konsulentinntekter stod for 34 %. Til tross for flere bedriftsovertagelser med tilhørende kostnader fikk Agresso et markert bedre resultat i Driftsresultatet utgjorde 25 MNOK, sammenlignet med fjorårets resultat på 4 MNOK. Alle produktog utviklingskostnader er løpende kostnadsført. Kostnader knyttet til ekspansjonen i nye markeder har også belastet årets resultatet. Selskapet har en god finansiell posisjon og netto finansposter bidro med 2,6 MNOK i 1998 mens det belastet resultatet i 1997 med 2,5 MNOK. Resultatet før skatt ble dermed 28 MNOK sammenlignet med 1,7 MNOK i Etter skatt var resultatet 21 MNOK i 1998 mot -1,0 MNOK året før. Resultat pr. aksje økte fra NOK 0,02 i 1997 til NOK 0,43 i Kontantinntjening pr. aksje økte tilsvarende til NOK 0,87 sammenlignet med NOK 0,34 i Resultat før skatt MNOK OMSETNING OG RESULTAT Konsernets driftsinntekter økte fra 155 MNOK i 1997 regnskapet til 568 MNOK i 1998, som representerte en økning på 266 %. Proformatallene viste en inntektsøkning på 69 %. Produktsalget økte med 216 % i 1998 STRATEGI Agressos målsetting er å bli en ledende internasjonal leverandør av administrativ programvare. Agresso skal være totalleverandør av administrative og virksomhetskritiske applikasjoner til ikke vareproduserende 7

8 STYRETS BERETNING virksomheter som utgjør % av totalmarkedet for administrative løsninger. Det omfatter også offentlig forvaltning og ideelle virksomheter. Selskapet har derfor valgt å konsentrere programvaren om økonomi, logistikk, lønn og personaladministrasjon samt prosjektregnskap. I tillegg leverer selskapet en rekke tilleggsmoduler med støtte- og analysefunksjoner. Agresso skal primært nå sine mål ved en sterk vekst i de eksisterende markedene - Nord-Amerika og Vest- Europa. Agresso har de senere år hatt en organisk vekst på %. Selskapet forventer en klart høyere vekst enn markedet også de nærmeste årene. For å kunne nå sine langsiktige mål bør Agresso ha en omsetning innen 2001 tilsvarende minimum 300 mill. USD. Agresso har ikke ambisjoner om selv å levere produksjons- og materialadministrasjons-systemer. En markedsføring av AGRESSO i dette markedet vil skje via OEM-avtaler med eksisterende aktører. Det ble i januar 1998 inngått en OEM-avtale med Symix Corp. i USA om salg av AGRESSO som en integrert del av deres programvare for produksjonstyring. Programvareindustrien for administrative løsninger er inne i en sterk konsolidering. Drivkraften bak denne utviklingen er de store kostnadene som er forbundet med videreutvikling av programvaren teknologisk og funksjonelt. Det vil kreve en betydelig kundebase for å kunne bære de store utviklingskostnadene i fremtiden. Dette gjør seg gjeldende i dag, men vil forsterkes ytterligere i årene fremover. Små og mellomstore nasjonale leverandører vil ikke ha noen fremtid. Etter Agressos oppfatning vil det innen noen år være et fåtall store internasjonale leverandører som vil dominere denne bransjen. I tillegg vil det være plass til fokuserte internasjonale nisjeleverandører. Selskapet vil fortsatt vokse gjennom oppkjøp. Normalt vil det ta for lang tid å gå veien om å etablere egne selskaper fra bunnen av. Selskapet prioriterer ikke ytterligere geografisk spredning i de neste par årene. Bedriftsoppkjøp vil primært være rettet mot å styrke Agressos posisjon i Nord-Amerika og i Tyskland, samt oppkjøp i de markedene man allerede er representert. Agressos oppkjøpsstrategi er å overta selskaper med etablert distribusjonsapparat og kundebase. Det er også viktig å få tilgang til dyktige implementeringsressurser. Agresso kjøper ikke teknologi og programvare for å videreføre produktene og teknologien. Dette bidrar til å redusere risikoen ved oppkjøp. Konvertering av kundebasen vil skje over tid i takt med kundenes ønsker. Nysalget legges imidlertid relativt raskt om til salg av Agresso programvare. Agresso har en langsiktig målsetting om en resultatmargin før skatt på 20 %. Dette tilsvarer det nivået de beste selskapene i bransjen oppnår % bør kunne nås i løpet av 3 år med en gradvis forbedring for 8

9 STYRETS BERETNING hvert år ikke hensyntatt nye oppkjøp. Forbedret lønnsomhet spesielt i de svakeste markedene er den viktigste enkeltfaktoren for å nå dette. Det kreves et visst volum og en viss størrelse før det oppnås gode marginer i et marked. Utnyttelse av stordriftsfordeler i markedsføring og på organisasjonssiden gjennom høyere inntjening pr. ansatt er nødvendig for å bedre marginen. Agressos datterselskaper hadde i 1998 en gjennomsnittlig driftsmargin før FOU- og konsernkostnader på 23 %. De høyeste marginene ble oppnådd i de markedene konsernet har hatt virksomhet lengst. Den langsiktige målsettingen betinger en gjennomsnittlig driftsmargin på %. I den utstrekning oppkjøpte selskaper gir økt fortjeneste pr. aksje vil Agresso kunne akseptere en kortsiktig negativ virkning av oppkjøpte selskaper på lønnsomhetsmarginen. En forutsetning for slike oppkjøp er imidlertid at virksomheten på lengre sikt må ha potensiale for å oppnå en lønnsomhet på linje med Agressos langsiktige mål. Agressos fokus som et programvareselskap er å ekspandere produktsalget, og konsulentvirksomheten ekspanderes kun i den utstrekning det er nødvendig for å støtte programvaresalget. Agresso har som mål at produktandelen skal utgjøre over 50 % av den totale omsetningen. For produkt og vedlikeholdsinntekter totalt er målet en andel på omkring 70 %. For at Agresso skal kunne nå sine produktandels-, omsetnings- og resultatmål, og samtidig kunne betjene kundene på en god måte er det viktig for selskapet å knytte til seg eksterne implementeringspartnere i de ulike markedene. Det er slike avtaler i en rekke av Agressos markeder, men det er nødvendig å arbeide videre for å styrke denne typen samarbeid slik at selskapet kan fokusere enda sterkere på programvaresalget. Agresso Group ASA har satt seg ambisiøse, men realistiske mål. Programvarebransjen er imidlertid en bransje med betydelig risiko. Det gjelder teknologiske endringer såvel som endringer i løsninger og i markedets krav. Det er avgjørende for Agresso at man også i fremtiden kan levere produktløsninger markedet etterspør på en relevant teknologisk plattform. OPPKJØP OG FUSJONER Agresso har i 1998 overtatt følgende selskap: Canadiske Visionary Solutions Corp., franske BG Partners SA og Concept SA, tyske IT Infotechnik Gmbh, svenske Datorisering Konsult AB samt norske Ergosoft AS. Selskapene hadde i 1997 en samlet omsetning i størrelsesorden 466 MNOK (herav Concept 285 MNOK) Transaksjonene har gitt Agresso et godt fundament for videre ekspansjon i Nord-Amerika, Frankrike og Tyskland samtidig som selskapets posisjon i Norden er blitt styrket. Integrasjonen av selskapene pågår for fullt og størstedelen av selskapenes virksomhet vil i 1999 være Agressobasert. EBITDA (driftsresultat før avskrivninger)

10 STYRETS BERETNING Omsetning pr. land 1998 Storbritannia 127 MNOK Norge 118 MNOK Sverige 142 MNOK Frankrike 102 MNOK Tyskland 21 MNOK Øvrig Europa 18 MNOK Nord-Amerika 40 MNOK MARKEDSSITUASJON OG KONKURRANSEFORHOLD Agresso ekspanderte kraftig internasjonalt, samtidig som man opprettholdt en betydelig vekst i hjemmemarkedet. Selskapet omsatte i 1998 for 450 MNOK utenfor Norge tilsvarende 79 %. England var også i 1998 selskapets største enkeltmarked med 22 % av den totale omsetningen, mens Norden samlet var det største området med 46 % av konsernets omsetning. Det ble i 1998 solgt AGRESSO løsning til omlag 300 nye kunder. Samlet antall Agresso-kunder utgjorde ved utgangen av 1998 mer enn 1000 fordelt på omlag 1500 installasjoner. Den totale kundebasen i de overtatte selskapene utgjør omlag kunder. Konkurransen i programvaremarkedet øker stadig og de internasjonale leverandørene styrket i 1998 sin posisjon ytterligere på bekostning av lokale leverandører. AGRESSO systemene hevder seg godt i konkurransen med de store internasjonale programvarehusene. Det viser seg både i markedet og ved uavhengige vurderinger og tester. Konkurranseforholdene er stort sett like fra marked til marked. Selskapet møter i stor grad de samme konkurrentene i alle markeder, med enkelte lokale aktører i tillegg. Den økte konkurransen har ikke hatt noen negativ effekt på prisen Agresso har oppnådd på sine produkter i Selskapet forventer heller ingen slik effekt i Agresso har i 1998 som følge av den kraftige veksten også fått oppmerksomhet fra innflytelsesrike internasjonale IT-analytikere. Dette er viktig for selskapets videre utvikling. Tilsvarende opplever man også økt interesse for samarbeid fra større internasjonale implementeringskonsulenter. Norden Agresso har ved en kombinasjon av sterk organisk vekst og bedriftsovertagelser vesentlig styrket sin posisjon i Norden. Den samlede nordiske omsetningen var 260 MNOK i 1998 mot 86 MNOK i 1997, en økning på 202 %. (Pro-forma 1997-omsetningen tilsvarte 200 MNOK) Selskapet omsatte for 142 MNOK i Sverige og 118 MNOK i Norge i Den organiske veksten var spesielt sterk i Sverige. Selskapet hadde også en god vekst i Norge. Driftsresultatet i Norden økte fra 28 MNOK i 1997 til 32 MNOK i Driftsmarginen viste imidlertid en svakere utvikling og ble redusert fra 20 % i 1997 til 13 % i Den viktigste årsaken er betydelige rekrutterings- og opplæringskostnader samt lavere marginer i Datorisering. Direktesalget viste den største veksten også i 1998, men selskapets partnere har også hatt et godt salg og Agressos partner IBM har vunnet en rekke nye kontrakter i kommunemarkedet. Fusjonen med Ergosoft var en viktig utvidelse mot det såkalte SMB-markedet (Små og Mellomstore Bedrifter) i Norge. Mot slutten av 1998 ble det lansert en ny Ergosoft-versjon basert på Agresso-systemet. Ergosoft har 2500 kunder på sin opprinnelige dos-programvare. 10

11 STYRETS BERETNING Virksomheten i Sverige utviklet seg positivt i 1998 med en organisk vekst på 73 %. Overtagelsen av Datorisering bidro også til en viktig styrking av Agressos posisjon i det svenske markedet. Selskapet har en sterk posisjon blant annet innen kommune- og entreprenør-sektoren. For å håndtere den sterke organiske veksten har Agresso gjennomført en betydelig rekruttering. ESV Ekonomistyringsverket (tidligere RRV) er fortsatt en viktig partner i statsmarkedet i Sverige. Ved utgangen av 1998 hadde selskapet 261 ansatte i den nordiske organisasjonen. Storbritannia I Storbritannia fortsatte den sterke veksten i 1998 etter den meget vellykkede overtagelsen av Ampersand i Selskapet hadde en organisk vekst på 112 % fra 1997 til Storbritannia hadde en omsetning tilsvarende 127 MNOK sammenlignet med 60 MNOK i Gjennomsnittlig ordreverdi har økt også i 1998 og har bidratt til den sterke veksten. AGRESSO produktet har oppnådd en meget god posisjon i det engelske markedet og fått høy oppmerksomhet fra potensielle kunder. Samtidig med den kraftige veksten har selskapet også forbedret lønnsomheten vesentlig. Driftsresultatet økte fra 2 MNOK i 1997 til 21 MNOK i Den relative marginen bedret seg også og viste 17 % i 1998 sammenlignet med 3 % året før. Antall ansatte i selskapet var 108 ved utgangen av 1998 Forhandleravtalen for Irland som ble inngått i 1997 har også bidratt positivt. Øvrige Europa Fra en beskjeden virksomhet bestående av et lite selskap i etableringsfasen i Frankrike med omlag 10 ansatte i 1997 har virksomheten på kontinentet utviklet seg betydelig i Kjøpet av Concept SA var den viktigste begivenheten i 1998, men overtagelsene av franske BG Partner SA og tyske Infotechnik Gmbh representerte også viktige milepæler i selskapets europeiske ekspansjon. Agresso hadde i 1998 en samlet omsetning i øvrige Europa på 141 MNOK, tilsvarende 25 % av konsernets totalomsetning, sammenlignet med 3 MNOK i 1997 (42 MNOK proforma 1997). Driftsresultatet utviklet seg også positivt og utgjorde 9 MNOK i 1998 mot et negativt resultat på 6 MNOK i Fusjonen med BG Partner medførte en betydelig styrking av Agressos organisasjon og markedsposisjon i Frankrike. BG Partner med sine 20 ansatte omsatte i 1997 for omlag 20 MFRF. Selskapet har ca. 250 kunder på en egenutviklet administrativ programvareløsning som det tas sikte på å fase ut til fordel for AGRESSO i løpet av to-tre år. Overtagelsen av BG Partner ledet til en revitalisering og styrking av selskapets posisjon Frankrike. 11

12 STYRETS BERETNING Agresso overtok det franske IT-selskapet Concept SA for 10 MFRF i oktober. Concept er konsolidert med regnskapsmessig virkning fra fjerde kvartal Agresso har i tillegg til kjøpesummen forpliktet seg til å skyte inn ny egenkapital i Concept på 16 MFRF og til å gi selskapet en kortsiktig låneramme på inntil 38 MFRF Inkludert restruktureringsavsetninger har Concept ved overtagelsen en negativ egenkapital på 70 MFRF etter betydelige tap knyttet til ny økonomiprogramvare for NT i 1997 og Oppkjøpet medfører en immatriell eiendel i Agressos konsoliderte balanse med 94 MNOK, tilsvarende den negative egenkapitalen. Det avskrives med 9 MNOK pr. år fra fjerde kvartal Concepts tapsbringende økonomiprogramvare for Windows-NT (Compta-Win) ble i desember 1998 overdratt til et annet fransk selskap som vil videreføre produktet rettet mot småbedriftsmarkedet. I Concept vil Compta-Win bli erstattet av Agresso programvare. Det er videre gjennomført et restruktureringsprogram som vil medføre en total reduksjon på omlag 60 ansatte (inkludert ca 30 i Compta-Win) Det er også etablert en ny ledelse i Concept med basis i Agressos franske ledelse samt deler av den gamle Concept-ledelsen forsterket med eksternt rekrutterte ledere. Concepts øvrige aktiviteter; konsoliderings- og finansstyringsprogramvare gir positive driftsbidrag og vil bli videreført. Det vil imidlertid skje en samordning på produktsiden med Agresso. Overtagelsen og restruktureringen av Concept har belastet Agressos franske organisasjon betydelig i andre halvår. Både nysalg og implementering av Agresso har lidd under dette. Denne prosessen er i stor grad avsluttet i 1998 og i 1999 vil selskapet kunne konsentrere seg om normalt salg og implementering av Agresso programvare. Intern kompetanseoppbygging rundt Agresso vil være viktig i 1999 både på salgs- og implementeringssiden. Concept omsatte i 1998 for 221 MFRF totalt, hvorav 67 MFRF i fjerde kvartal vil i stor grad preges av konsolidering av virksomheten og reetablering av lønnsomheten samt omlegging av deler av selskapet til Agresso-basert virksomhet. Inntektsvekst er ikke prioritert i 1999 og det forventes en omsetning på nivå med 1998 fra Concept. I tillegg til Frankrike har Concept også heleide datterselskap i Spania, Italia og Belgia som omsatte for omlag 44 MFRF totalt i Overtagelsen av Infotechnik Gmbh i München representerte starten for Agresso i det tyske markedet. I andre halvår har selskapet fullført den tyske versjonen av Agresso-systemet. Systemet ble lansert i oktober og man har allerede vunnet de første ordrene og lagt et godt grunnlag for salg av Agresso i

13 STYRETS BERETNING Nord-Amerika Virksomheten i Nord-Amerika preges fortsatt av å være i startfasen. Overtakelsen av 82 % av Visionary Solutions Corp. i Canada som ble gjennomført i 1998 var et viktig skritt for Agressos satsning i det nord-amerikanske markedet. Visionarys virksomhet er allerede lagt om i betydelig grad slik at den i 1998 hovedsakelig har vært basert på AGRESSO. Visionary hadde ved overtagelsen omlag 50 ansatte. Sammen med Agressos operasjon i USA har dette gitt selskapet et godt fundament for videre vekst i Nord-Amerika. Selskapet omsatte i 1998 for 40 MNOK, 7 % av konsernets omsetning, sammenlignet med en omsetning på 6 MNOK i (33 MNOK i pro-forma 1997-omsetning) Driftsresultatet var negativt også i 1998 med 12 MNOK mot minus 7 MNOK i Etter et svakt første halvår har andre halvår vist en god salgsutvikling for Agresso-systemet og det er lagt et godt fundament for positive resultater i Salgs- og implementeringsressursene er betydelig utbygget i løpet av Det har gitt et visst bidrag mot slutten av året, men full effekt ventes først i Det er videre oppnådd viktige kontrakter og referansekunder i 1998, og selskapets posisjon er vesentlig forbedret fra Fremgangen i 1998 har vært betydelig om enn ikke så stor som håpet. Det er imidlertid klart at Agresso har en konkurransedyktig løsning også i det nord-amerikanske markedet. Det vil i tillegg til videre organisk vekst være nødvendig å kjøpe eksisterende bedrifter for å få en slagkraftig organisasjon med tilstrekkelig markedsdekning. I løpet av 2-3 år tar Agresso sikte på å ha en organisasjon på ansatte i Nord-Amerika. Ved utgangen av 1998 hadde selskapet 74 ansatte i Nord-Amerika. ØVRIGE MARKEDER Foruten de markedene hvor Agresso har egne datterselskaper er det et visst salg av Agresso også i enkelte andre land som administreres av det norske datterselskapet. KONTANTSTRØM Driften belastet likviditeten med 78 MNOK i 1998 sammenlignet med 7 MNOK året før. Økte kundefordringer som følge av den økte veksten er den viktigste årsaken. I tillegg har kjøpet av Concept medført en likviditetsbelastning på 7 MFRF (10 MFRF i kjøpesum og -3 MFRF som netto fra drift i fjerde kvartal justert for kontantbeholdning.) Investeringer i anleggsmidler utgjorde 10 MNOK sammenlignet med 58 MNOK i Ergosofts tilbakekjøp av virksomheten fra Telenor for omlag 45 MNOK var den viktigste enkeltinvesteringen i Øvrige anleggsmiddelinvesteringer i 1997 og 1998 gjelder driftsrelatert utstyr og inventar. Likviditetstilskuddet fra emisjonen i mai og oktober redusert med netto nedbetaling av lån på totalt 28 MNOK bidro til en netto 13

14 STYRETS BERETNING Utviklingskostnader (F&U) MNOK Driftsresultat før F&U MNOK likviditetstilførsel fra finansiering på 158 MNOK i 1998, mens opptak av lån ved tilbakekjøpet fra Telenor på 36 MNOK og emisjon på 59 MNOK bidro til en tilførsel av 90 MNOK i Totalt har selskapets beholdning av likvider økt med 71 MNOK i Beholdning utgjorde pr. 31. desember 157 MNOK mens beholdningen ved utgangen av 1997 utgjorde 86 MNOK etter en netto likviditetstilførsel i 1997 på 26 MNOK. Agresso har således en god likviditetsposisjon. FORSKNING OG UTVIKLING Det har i 1998 vært lagt ned store ressurser i produktutvikling. Agresso hadde i 1998 produktutviklingskostnader på 46 MNOK for AGRESSO relatert utvikling og 33 MNOK i utviklingskostander for andre produkter som i sin helhet er kostnadsført. Viderutviklingen av AGRESSO 5 fortsatte i En ny release ble ferdigstilt mot slutten av året med ny og utvidet funksjonalitet, for blant annet web og Euro. Det innebærer en ytterligere videreutvikling av et allerede svært funksjonsrikt produkt. Det har i forbindelse med ny release i 1998 vært gjennomført omfattende tester knyttet til år Testingen har bekreftet at AGRESSO systemet som fra starten ble designet med fire-sifret årstallangivelse fullt ut takler år I dag har Agresso en god posisjon på produktsiden som selskapet vil videreutvikle gjennom en fokusert produktutvikling. Optimal utnyttelse av network computing konseptet vil stå sentralt i den videre utvikling av AGRESSO produktet. Et annet sentralt mål for selskapets produktutvikling er at AGRESSO skal bidra til reduserte kostnader for kunden. Det gjelder kostnader til såvel implementering som drift og opplæring uten at dette skal gå på bekostning av produktets funksjonelle egenskaper. Ved utgangen av 1998 var det ansatt 72 personer i utviklingsavdelingen i Norge en økning på 35 % fra året før. I tillegg arbeidet omlag 100 personer innen produktutvikling i de overtatte selskapene. I løpet av 1999 vil majoriteten av disse arbeide med videreutvikling av Agresso programvare. ÅR 2000 I tillegg til det som er nevnt vedrørende Agresso produktet har selskapet også kartlagt om egne driftssystemer håndterer overgangen til år Selskapet har utarbeidet et program for oppgradering eller utskifting som vil være avsluttet i første halvår Agresso har også satt i gang et kartleggingsarbeid overfor selskapets kunder for å avdekke om noen av kundene benytter maskinvare eller databaseprogramvare som ikke vil takle år 2000 og der det er relevant forsikre selskapet om at kunden har truffet de tiltak som er nødvendig for å bøte på eventuelle mangler. På utvalgte nøkkelområder vil det også bli utarbeidet beredskapsplaner dersom løsningene allikevel skulle svikte. 14

15 STYRETS BERETNING ORGANISASJON Agresso-konsernet økte i 1998 antall ansatte fra 228 i januar til 955 ved utgangen av året. En stor del av disse er kommet inn via de overtatte selskapene, men det har også vært gjennomført et betydelig rekrutteringsarbeid. I et stramt arbeidsmarked har Agresso lykkes med å rekruttere kompetente medarbeidere samtidig som man har opprettholdt en lav turnover. 739 personer er ansatt i de utenlandske datterselskapene. I morselskapet økte antall ansatte fra 73 til 96 ved årsskiftet. Styret vil rette en takk til alle ansatte for den arbeidsinnsats som er vist i Agresso har i løpet av året tatt et langt steg i retning av å bli en ledende europeisk leverandør av administrative systemer. Dette arbeidet vil fortsette i 1999 med betydelige utfordringer for våre ansatte. Selskapet har et godt arbeidsmiljø, med gode samarbeidsforhold og er godt rustet for disse utfordringene. Virksomheten i Agresso forurenser ikke det ytre miljø og forbruker i liten grad ikke fornybare ressurser, utover det som vanlig kontordrift og en viss reisevirksomhet medfører. Administrerende direktør har i 1998 mottatt kr i lønn og annen godtgjørelse. Regnskapet er belastet med styrehonorar på kr og kr i honorar til revisor, hvorav kr er konsulenthonorar. FINANSIELLE FORHOLD Agresso har en god soliditet. Selskapet har beskjeden rentebærende gjeld og en høy egenkapitalandel, 51 %. Styrets oppfatning er at dette er nødvendig for et selskap som driver i programvarebransjen. Emisjoner på totalt 190 MNOK har vært viktige for å opprettholde soliditeten og finansiere vekst og oppkjøp. Det er også viktig for våre kunder at Agresso har de nødvendige finansielle ressurser til å videreutvikle systemene også i årene framover. Selskapet hadde en god likviditet gjennom året og hadde likvide midler på 157 MNOK. ved utgangen av God likviditet er nødvendig for å realisere selskapets ambisiøse målsetting om vekst. AKSJONÆRFORHOLD OG EMISJONER Agresso-aksjen har vist en positiv utvikling gjennom 1998, men med betydelig volatilitet. Kursen økte med 25 % gjennom Kursen var NOK 25,50 starten av året og nådde all-time high i mai med NOK 39. Agresso ble også rammet av børs-uroen i 1998 og nådde sitt laveste nivå i oktober med NOK 17. Kursen tok seg så gradvis opp gjennom resten av 1998 til kursnivået på NOK 32 ved utløpet av året. Det har vært en god likviditet i aksjen med 101 % av aksjene omsatt gjennom året. Tilsvarer 200 % av free float. Fortsatt varierer likviditeten betydelig slik at det i enkelte perioder er beskjeden omsetning. Antall ansatte konsern 1998 Norden (inkl. Agresso Group) 357 Storbritannia 108 Europa forøvrig 411 Nord-Amerika 79 15

16 STYRETS BERETNING Resultat og kontantstrøm pr. aksje NOK Fortjeneste pr aksje Kontantstrøm pr. aksje Ved årsskiftet hadde selskapet totalt 631 aksjonærer. Utenlandsandelen utgjorde 43 %. Agresso gjennomførte rettede emisjoner i mai og oktober på 190 MNOK fordelt på 6,7 mill. aksjer. Det var god interesse for emisjonene både fra norske og utenlandske institusjonelle investorer. Styrets medlemmer eier/kontrollerer følgende antall aksjer (inkludert kjøpsopsjoner): Øystein Tvenge % Thorolf Kildal % Jarle Sky % Birger Nergaard 0 Tom Wingrei FREMTIDSUTSIKTER Agressos langsiktige mål betinger en fortsatt kraftig vekst. Selskapet forventer at veksten fra 1998 til 1999 vil være i tråd med selskapets langsiktige vekstmål på % er et år hvor bransjeutviklingen synes mer usikker enn på lenge. Det skyldes ikke minst år 2000 relaterte forhold. Det er imidlertid ikke noe som tyder på en redusert investeringsvilje blant de mellomstore virksomhetene som er Agressos kjernemarked. Med Agressos korte implementeringstid vil selskapet kunne tilby nye kunder en år 2000 sikker løsning ferdig installert før årsskiftet gjennom mesteparten av Den økte usikkerheten vil også bli møtt med et økt fokus på salg av nye moduler til eksisterende kunder. Det er et betydelig inntektspotensiale på dette området som selskapet i beskjeden grad har utnyttet hittil. 16

17 STYRETS BERETNING 1999 vil blant annet preges av omlegging av virksomheten i Concept og Datorisering til å bli mer Agresso programvarebasert. Det vil også bli satt i verk arbeid med sikte på å tilby Agresso programvare også i Spania, Italia og Belgia gjennom de datterselskapene man overtok ved oppkjøpet av Concept. Det vil belaste resultatet i 1999, men være et viktig skritt for å ivareta selskapets fremtidige vekst og inntjeningspotensiale. Selskapet vil i tillegg arbeide aktivt med sikte på å styrke Agressos posisjon i de andre markedene selskapet opererer. Resultatmessig forventer Agresso i 1999 å ta ytterligere skritt i retning av selskapets langsiktige lønnsomhetsmål. Resultatet vil imidlertid fortsatt preges av kostnader for å gjennomføre den planlagte veksten, etableringskostnader i de nyeste markedene samt at det fortsatt satses store ressurser på videre produktutvikling. Resultatet bør allikevel kunne bli klart bedre enn i MORSELSKAPETS REGNSKAP Morselskapet i konsernet Agresso Group ASA viste et resultat på kr som i sin helhet foreslås overført disposisjonsfond. Oslo, 22. mars 1999 Øystein Tvenge Thorolf Kildal Kjellrun Kyllo Formann Birger Nergaard Jarle Sky Tom Wingerei 17

18

19 AGRESSO GROUP ASA R e s u l t a t TNOK Note Konsern Morselskap (Proforma) Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter Andre inntekter Sum inntekter Forbruk av varer og tjenester Personalkostnader Andre salgs- og adm.kostnader Ordinære avskrivninger Avskrivning immatrielle eiendeler Tap på fordringer (597) Driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekter Renteinntekt fra konsernselskaper Andre finansinntekter Rentekostnader (2.835) (4.909) (30) (104) Andre finanskostnader (816) (499) (216) (401) Netto finansposter (2.454) Resultat før skattekostnad Skattekostnad Årets overskudd (underskudd) (976) Overføringer Til disposisjonsfond Totale overføringer og disposisjoner Resultat pr. aksje (NOK) 0,43 0,02 Kontantinntjening pr. aksje (NOK) 0,87 0,34 19

20 AGRESSO GROUP ASA B a l a n s e TNOK Note Konsern Morselskap (Proforma) EIENDELER Omløpsmidler: Kontanter og bankinnskudd Kundefordringer Fordring på konsernselskap Andre kortsiktige fordringer Varelager Sum omløpsmidler Anleggsmidler: Aksjer i datterselskap Aksjer i tilknyttet selskap Utsatt skattefordel Andre langsiktige fordringer Immatrielle eiendeler inkl. goodwill EDB-utstyr, biler, inventar m.m Sum anleggsmidler SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL Kortsiktig gjeld: Leverandørgjeld Skyldig off. avgifter, lønn og feriepenger Betalbar skatt Forskudd fra kunder Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Langsiktig gjeld: Utsatt skatt Netto pensjonsforpliktelse Annen langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Egenkapital: Aksjekapital ( à kr. 2) Reservefond Disposisjonsfond Sum egenkapital 9, 12, SUM GJELD OG EGENKAPITAL Garantistillelser Pantstillelser

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS:

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS: Vedlegg 1: Proforma resultatregnskap og balanse Proforma tall presentert nedenfor er utarbeidet med utgangspunkt i reviderte årsregnskaper for Catch Communications ASA, BlueCom AS og ID Comnet AS for regnskapsåret

Detaljer

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat DATA DESIGN SYSTEM ASA NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2004 Note 1 Egenkapital et Aksjekapital Annen innskutt egenkapital Overkursfond Annen egenkapital Sum Egenkapital 31.12.2003 3 487 500 86 025 7 378 491 5

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Agresso Group ASA (AGR) Kvartalsrapport - 3. kvartal 1998

Agresso Group ASA (AGR) Kvartalsrapport - 3. kvartal 1998 Agresso Group ASA (AGR) Kvartalsrapport - 3. kvartal 1998 Rekordvekst og overskudd Veksttakten til Agresso økte ytterligere i tredje kvartal. Til tross for at sommeren normalt innebærer ett noe lavere

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

CRUDECORP AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Alle tall er i oppgitt i hele kroner (NOK) med

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2004

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2004 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 30. juni 2004 Inntekter på 336,2 mill. kroner i 2. kvartal (327,3 mill. kroner i 2. kvartal 2003) Driftsresultat i 2. kvartal på 8,5 mill. kroner (5,6 mill. kroner)

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 82,2 mill. mot NOK 68,5 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat (EBIT) på NOK 4,7 mill. mot NOK - 6,7 mill. i samme periode i fjor. Endret

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 4. TINE hadde i en omsetning på 15, 9 mrd kroner, en økning på 3,9 prosent fra. Utviklingen karrakteriseres som tilfredsstillende, men heving av resultatmarginene er nødvendig for

Detaljer

Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA. Oppstart med ny distributør i Asia. Ny distributør i Storbritannia. Fullmakt til erverv av egne aksjer

Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA. Oppstart med ny distributør i Asia. Ny distributør i Storbritannia. Fullmakt til erverv av egne aksjer Inngått utviklingsavtale for ultralydsbasert avbildning Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA Oppstart med ny distributør i Asia Ny distributør i Storbritannia Fullmakt til erverv av egne aksjer Fullmakt

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i 2. kvartal et resultatet etter skatt

Detaljer

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt Andre kvartal 20 Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Reforhandling av avtale med distributør i USA pågår Utvikling innen avbilding går som planlagt

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS

ÅRSREGNSKAP. Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS ÅRSREGNSKAP Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS 2007 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 2 51 706 366 44

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i første kvartal et resultat etter

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2015 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2015 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 256 333 192 264 006 289 198 708 213 Annen driftsinntekt 3 7 202 516 3 000

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 95,6 mill. mot NOK 80,2 mill. i samme kvartal i fjor. Nytt kvartal med forbedret driftsresultat. NOK 9,3 mill. mot NOK - 6,8 mill. i

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 Hovedpunkter i kvartalet: Rekordhøy omsetning MNOK 685,0 (+19%) Dekningsgrad på 14,2% Rekordhøyt driftsresultat - MNOK 30,4 (+32%) 68% vekst i direktesalg

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6.

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. ANDRE KVARTAL 2007 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. 25,9 % vekst i fortjeneste per aksje til NOK 0,34 per aksje. Beste kvartal i selskapets historie. Vellykket etablering av salgsorganisasjon i USA.

Detaljer

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 1 Salgsinntekt 552 000 1 048 000 Sum driftsinntekter 552 000 1 048 000 Varekostnad 28 359 2 628 655 5 Annen driftskostnad 184

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014 Oppsummering - En marginal økning i nettoinntjening/dag i forhold til 3Q, men litt under tilsvarende periode 2013 grunnet svak slutt på 4. kvartal - EBITDA på MEUR 9,8 i kvartalet og driftsresultat på

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

1. KVARTAL 2003 BLOM

1. KVARTAL 2003 BLOM 1. KVARTAL 2003 BLOM Blomkonsernet hadde i 1. kvartal en omsetning på MNOK 22,6 mot MNOK 27,7 i 2002. Driftsresultatet viste et underskudd på MNOK 5,3 mot et underskudd på MNOK 6,2 i 2002. Resultat før

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013 Oppsummering - Konsernet har lagt om til EUR som funksjonell- og presentasjonsvaluta - En liten nedgang i nettoinntjening/dag i 4. kvartal, men positivt driv i markedet - EBITDA på MEUR 10,7 i kvartalet

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Aktivitetsregnskap 2014 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2014 2013 2012 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2005

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 30. juni 2005 Inntekter på 370,7 mill. kroner i 2. kvartal (336,2 mill. kroner i 2. kvartal 2004) Driftsresultat i 2. kvartal på 8,8 mill. kroner (6,7 mill. kroner)

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2008 Hovedpunkter Salgsinntektene

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

2011 Q2. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

2011 Q2. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no 2011 Q2 Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm t t og EK-oppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning EBITDA-underskuddet

Detaljer

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2000

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2000 EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2000 Oppsummering EDB Business Partners tall for 2. kvartal viser solid omsetnings- og resultatvekst for samtlige forretningsområder, og marginbildet har

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2004

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2004 Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 24 Hovedpunkter i 3. kvartal: Fortsatt god aktivitet i markedet Driftsinntekter MNOK 62,5 (58,1) Resultat MNOK 16,7 (16,3) Resultat pr. aksje NOK 3,34 (3,25) Aktiviteten

Detaljer

Rapport for 4. kvartal 2005

Rapport for 4. kvartal 2005 Høydepunkter Vellykket studie på Alzheimers sykdom Samtaler med BioMerieux videreført Tildelte midler fra FUGE til prosjekt for Alzheimers sykdom Forskning og utvikling Resultatene fra pilotstudien for

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Sørfold Kraftlag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salg energi/overføring 20 347 271 22 076 891 Salg installasjon 8 682 761 9 720 904 Annen driftsinntekt 381 658 981

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Andelen flatskjermer ligger på 75% av totalt antallet levert, noe som er på samme nivå som forrige kvartal.

Andelen flatskjermer ligger på 75% av totalt antallet levert, noe som er på samme nivå som forrige kvartal. Resultatrapport 2. Kvartal 2006 OTRUM ASA 2. kvartal 2006 OTRUM installerte 7.000 rom i 2. kvartal 2006, sammenlignet med 7.300 rom i samme kvartal i fjor 3-års avtale signert med ACCOR Danubiues (Ungarn)

Detaljer

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559 Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS Foretaksnr. 991834559 Årsberetning 2010 Beskrivelse av selskapets virksomhet VisuRay Holding AS investerer i andre selskaper. Virksomheten drives i Randaberg komune.

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked Pressemelding Itera med gode tall i urolig marked Itera ASA legger igjen fram positive tall. På tross av et urolig og turbulent marked, preget av restrukturering og konjunkturnedgang kan konsulentselskapet

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 81,9 mill. mot NOK 67,9 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat EBIT på NOK 3,6 mill. mot NOK - 3,3 mill. i samme periode i fjor. Avslutning

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 56,3 mill. mot NOK 64,5 mill. i samme kvartal i fjor. Nedskrivninger og avsetninger på NOK 73,4 mill. i kvartalet. Driftsresultat EBIT på NOK 94,2

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer