OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/"

Transkript

1 Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Frol Oppvekstsenter Dato: Tid: 13:00 Merk! Møtested Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene, må melde fra så snart som mulig, på tlf , eller e- post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr Innhold PS 42/08 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 5. mars 2008 PS 43/08 Restaureringsfondet 2007 PS 44/08 Vedtekter Levanger Ungdomsråd PS 45/08 Paul Okkenhaug-jubileet 2008 PS 46/08 PS 47/08 Rinnleiret - salg av næringsareal Regionsamarbeidet Frostating - forslag til nye vedtekter Orienteringer: Omvisning med orientering v/resultatenhetsleder Bjørn Wiik Overformynderiet v/overformynder Ketil Vidar Iversen Levanger, den 3. april 2008 Robert Svarva ordfører OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside:

2 PS 42/08 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 5. mars av 31

3 Levanger kommune Sakspapir RESTAURERINGSFONDET 2007 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Hilde Røstad Arkivref: 2007/ /242 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Plan- og utviklingskomiteen i Levanger /08 Levanger formannskap /08 Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Inhabilitet: Gunnar Løvås, SV, fratrådte som inhabil. Forslag i møte: Ingen. Avstemning: Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. INNSTILLING: Kr ,- av fondsmidlene i 2007 overføres til 2008, jfr. vedtektene for fond til restaurering og fornying av bygg- og bomiljø i Levanger sentrum 5. VEDTAK: Det foretas følgende tildeling av midler fra fond for restaurering av bygg- og bomiljø i Levanger sentrum for 2007: Bymuseet i Levanger søknad om midler til utskifting av stolper under Dampskipsbrygga kr ,- Tine Lian søknad om midler til skifting av vinduer og dører Kirkegata 5 kr ,- Vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningslovens 28. Det er tre ukers klagefrist fra mottatt dato av dette vedtaket. Rådmannens forslag til innstilling: Kr ,- av fondsmidlene i 2007 overføres til 2008, jfr. vedtektene for fond til restaurering og fornying av bygg- og bomiljø i Levanger sentrum 5. Rådmannens forslag til vedtak: Det foretas følgende tildeling av midler fra fond for restaurering av bygg- og bomiljø i Levanger sentrum for 2007: 3 av 31

4 Bymuseet i Levanger søknad om midler til utskifting av stolper under Dampskipsbrygga kr ,- Tine Lian søknad om midler til skifting av vinduer og dører Kirkegata 5 kr ,- Vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningslovens 28. Det er tre ukers klagefrist fra mottatt dato av dette vedtaket. Vedlegg: 1 Uttalelse fra Nord-Trøndelag Fylkeskommune 2 Vedtekter for fond til fornying av bygg- og bomiljø i Levanger sentrum Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 1. Søknad fra bymuseet i Levanger 2. Søknader fra Tine Lian 3. Brev til Tine Lian vedr. beskrivelse av vinduer 4. Beskrivelse av vinduer Tine Lian 5. Oversendelsesbrev til Nord-Trøndelag Fylkeskommune 6. Spørsmål til søknadene fra Nord-Trøndelag Fylkeskommune 7. Uttalelse fra Snekkeriet til søknad fra Tine Lian 8. Uttalelse fra Kolbein Dahle til søknad fra bymuseet i Levanger Saksopplysninger: Ved fristens utløp var det kommet inn 2 søknader. Søknadene har vært forelagt fylkeskonservatoren i samsvar med Restaureringsfondets vedtekter. I følge vedtektene til restaureringsfondet kan 90 % av fondets renter deles ut som tilskudd til restaurering og fornying av bygg- og bomiljø i Levanger sentrum. Fondet har nå en størrelse på 6,38 mill. kroner. Rentene for 2007 utgjør kr ,-. 90 % av rentene utgjør kr ,- som er beløpet til utdeling. I henhold til vedtektenes 9 kan det gis støtte til følgende: Planlegging, prosjektering og gjennomføring av kvartalsfornying, herunder miljøforbedrende tiltak i indre gårdsrom i de lukkede kvartaler. Utbedringstiltak for enkeltbygg som tar sikte på bevaring eller tilbakeføring til strøkets opprinnelige byggestil. Nybygg hvor det kan dokumenteres merkostnad til fasademessig utforming og materialbruk som følge av tilpasning til strøkkarakter. Bymuseet i Levanger søknad om midler til utskifting av stolper under Dampskipsbrygga 4 av 31

5 Dette er en viktig bygning for å belyse utviklingen av Levanger fra markedsplass til moderne by. Bygningen er en viktig del av miljøet i det gamle havneområdet. Innherreds Aktie Dampskipsselskap ble i 1890 eier av Sjøgaten 19. Nåværende bygning er bygd opp rett etter siste bybrann i Bygningen har blitt fullstendig restaurert etter av Bymuseet overtok den i 1992, det som nå er problemet er fundamentene. Stolpene er sterkt råteskadet i flomålet og betongfundamentene under stolpene er sterkt forvitra, mange av dem må støpes på nytt. Arbeidet er ikke vanskelig i seg selv, men det er vanskelig å komme til med utstyr og materialer, da det er bygd kai foran byggefronten og arbeidet må utføres ved fjære sjø. Arbeidet er kostnadsberegnet til kr ,-. Prosjektet anbefales av Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Tine Lian søknad om midler til skifting av vinduer og dører Kirkegata 5 Dette er en tidligere lensmannsgård som er flyttet fra Sparbu og oppsatt ved sundet i Den er en av de få bygningene i Levanger sentrum som berget for byens siste store bybrann (1897). Gården er i empire stil og skiller seg ut fra hovedtyngden av trehusbebyggelsen i Levanger sentrum i både stil og ved at den ligger tilbaketrukket fra gata. Bygningen representerer en sjeldenhet som det er å ta vare på. Huset har ikke originale vinduer og ytterdører lenger. Det skal nå lages tidstypiske dører og vinduer i forhold til husets stilperiode og historie. Arbeidet er kostnadsberegnet til ,-. Prosjektet er anbefalt på det sterkeste av Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Vurdering: Det er 2 gode søknader til restaureringsfondet i år. Både søknaden fra Bymuseet i Levanger til utskifting av stolper under dampskipsbrygga og søknaden fra Tine Lian til skifting av vinduer å dører i Kirkegata 5 er anbefalt av Fylkeskommunen. Plan- og byggesakssjefen foreslår at midlene fordeles mellom de to prosjektene. Siden Kirkegata 5 er anbefalt på det sterkeste av Fylkeskommunen, og totalkostnadene er vesentlig høyere i dette prosjektet, er det naturlig å gi mest støtte der. 5 av 31

6 Plan- og byggesakssjefen anbefaler et tilskudd på kr ,- til Tine Lian for skifting av vinduer og dører i Kirkegata 5 og kr ,- til Levanger bymuseum for utskifting av stolper under dampskipsbrygga. Ettersom det i år er kun to søknader, anbefaler vi at deler av beløpet overføres til neste år. Etter fondets vedtekter 5 kan formannskapet avgjøre slike søknader. Fondets vedtekter følger vedlagt (vedlegg 2). 6 av 31

7 Innherred samkommune Postboks LEVANGER Levanger kommune - Restaureringsfondet for Uttalelse Viser til oversendelse av søknader datert og korrespondanse med saksbehandler i etterkant. For generelle kommentarer om restaureringspraksisen i Levanger viser jeg til våre brev fra tidligere år. Søknadene er her satt opp i prioritert rekkefølge og får en kort beskrivelse. 1. Trine Lian, Meirikgården, Kirkegata 5. Søknaden gjelder tilskudd til utskifting av dører og vinduer. Målet med tiltaket er å tilbakeføre huset til mer original stand. Håndverkere med antikvarisk kompetanse er viktig både til rekonstruksjon av vinduer og dører og til monteringen. Dette synes godt ivaretatt. Vi anbefaler denne søknaden på det sterkeste og ser svært positivt på ønsket om å tilbakeføre huset til mer opprinnelig utseende. 2. Bymuseet i Levanger, Dampskipsbrygga, Sjøgata 19B. Søknaden gjelder tilskudd til utskifting av stolper. Å ha et godt fundament er nødvendig for ivaretakelse av Damskipsbrygga. Stolper og andre deler av fundamentet er svært utsatt for nedbrytning da det står i flomålet. Dette har ført til utskiftinger av fundamentet i flere faser slik at det nå er vanskelig å rekonstruere det opprinnelige. Nåværende fundament viser forskjellige tanker om beste materialer til fundamentering av brygga i ulike tidsperioder. Utføring av omsøkt arbeid vil bli et nytt ledd i denne tradisjonen. Tiltaket er viktig for bevaring av brygga, vi anbefaler derfor støtte fra restaureringsfondet. Med hilsen Anne Bjørg Evensen Rådgiver kulturminnevern 7 av 31

8 8 av 31

9 Levanger kommune Sakspapir VEDTEKTER LEVANGER UNGDOMSRÅD Saksbehandler: E-post: Tlf.: Alf Birger Haugnes Arkivref: 2008/ / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger formannskap /08 Levanger kommunestyre Rådmannens forslag til innstilling: 1. De nye vedtektene for Levanger Ungdomsråd godkjennes. 2. Rådmannen peker ut egen kontaktperson for oppfølging og tilrettelegging av ungdomsrådets arbeid. Vedlegg: 1 Nye Vedtekter Levanger Ungdomsråd Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Levanger Ungdomsråd har de siste måneder revidert rådets vedtekter. Arbeidsprosessen startet sammen med Verdal Ungdomsråd våren Det er enighet om at Verdal Ungdomsråd sine rammevilkår og nærhet til administrasjon danner mal for organisering også i Levanger. Vedtektene ble oversendt kommunen for behandling. Ved gjennomgang/kvalitetssikring av forslaget viste det seg at en del av bestemmelsene i forslag til vedtekter lå utenfor de rammer bl.a. lovverket gir adgang til. En del av vedtektene grep også inn i andre råds bestemmelser. De fleste av disse bestemmelsene var overført fra de gjeldende bestemmelser. Med bakgrunn i dette ble det arrangert et møte med lederen av ungdomsrådet, representanter fra kulturenheten og rådmannen hvor vedtektene ble gjennomgått. Vedlagte vedtekter er et omforent forslag etter denne gjennomgangen. I forhold til gjeldende bestemmelser omhandler hovedendringene først og fremst rådets medlemsmasse, oppbygging og møtestruktur. Det har blitt lagt til flere ansvarsområder/verv for bredere ansvarsfordeling, der leder og nestleder før var de eneste valgte rådsrepresentanter. Det er også foretatt forandringer på antall medlemmer i rådet. I de gamle vedtektene står det at rådet skal bestå av 2 representanter fra hver skole (medlem og vararepresentant), 4 frivillige valgt på USLE (Ungdomssamling i Levanger), samt kommunal rådgiver/tilrettelegger. Rådet ble dermed tungt å drifte med sine 19 medlemmer. 9 av 31

10 De nye vedtektene innebærer at det kun skal være en representant fra hver av de seks skolene (dvs. ingen vararepresentant), bortsett fra Levanger videregående skole som skal ha 3 representanter (1 fra studiespes., 1 fra yrkesfaglig studieretning og 1 lærlingrepresentant) samt de 4 representanter som i tillegg velges inn fra USLE (Ungdomssamling i levanger). Totalt vil da rådet bestå av 13 valgte representanter. Det vises ellers til det vedlagte forslag til vedtekter. Ungdomsrådet ønsker at vedtektene og senere endringer av disse skal behandles av kommunestyret selv. Vurdering: Levanger Ungdomsråd har gjort et godt og nødvendig arbeid for å effektivisere, tilpasse og aktualisere vedtektene til dagens situasjon En revisjon av vedtektene som foreslått vil effektiviserer rådets arbeid vesentlig ved at flere vil kunne komme med innspill og ansvarliggjøres under saksbehandling. Ungdomsrådet legger opp til tettere dialog med politisk og administrativ ledelse og det er således vedtatt at rådet skal ha minst to møter i året med ordfører. To møter med ordfører er allerede blitt gjennomført i tillegg til at Ungdomsrådet er invitert inn til møter i det nyopprettede politirådet. Det er i tillegg viktig at ungdomsrådets arbeid kobles opp mot skolene og elevrådene gjennom sin valgte representant ved den enkelte skole. Rådsmedlemmene er og ønsker å være aktive og dyktige bidragsytere i det offentlige rom som det er klokt å lytte til og å bruke aktivt og målrettet i kommunens utviklingsarbeid. Som et godt eksempel på slik deltakelse er at Ungdomsrådet bl.a. deltatt har i den pågående kommuneplanprosess. Prosjektleder for kommuneplanarbeidet er svært fornøyd med Ungdomsrådets engasjement i dette arbeidet. Rådmannen foreslår at de nye vedtektene for Levanger Ungdomsråd godkjennes. 10 av 31

11 Levanger Ungdomsråd Vedtekter Siste gang revidert Vedtatt i kommunestyret... Ungdomsrådet skal være talerør og en felles arena for saker som er aktuelle for barn og ungdom av 31

12 FORMÅL OG ANSVARSOMRÅDE Levanger kommune Formannskapet Sakliste 1. Ungdomsrådet skal være talerør og en felles arena for saker som er aktuelle for barn og ungdom. Gjennom demokratiske prosesser skal ungdomsrådet gi ungdommene i Levanger mer innflytelse over sin egen hverdag. Rådet skal være partipolitisk uavhengig og ivareta interessene til ungdom i hele Levanger kommune. Slik vil Levanger kommunes ungdom sikres muligheter til medvirkning og innflytelse i lokaldemokratiet 2. Ungdomsrådet skal ta vare på interessene og øke samfunnsengasjementet hos ungdommer i Levanger. Gjennom ungdomsrådet kan de unge selv få være med på å skape sin egen fritid, trygge sine rettigheter og drive ungdomspolitikk ut fra egne ønsker og meninger. Ungdomsrådet vil gi ungdommene reell trening i medvirkning gjennom opplæring i demokratiske spilleregler. 3. Ungdomsrådet skal ha arbeid for et godt ungdomsmiljø som er et viktig ansvars område. Det er ei målsetting at alle ungdommene i Levanger skal ha mulighet til å treffe andre unge og gjøre noe artig og nyttig sammen på fritida. Her ligger det også et stort ansvar i de problemene som ungdommene møter i hverdagen, som for eksempel rusmisbruk, mobbing, rasisme, vold, urettferdig behandling av elever og lignende av 31

13 VEDTEKTER 1 FORHOLDET TIL LEVANGER KOMMUNE 1.1. Ungdomsrådet bør legge fram årsmelding for kommunestyret innen hvert år. Årsmeldinga skal gjenspeile aktivitetene ungdomsrådet har hatt det siste året Ungdomsrådet skal ha en fast kontaktperson i kommuneadministrasjonen. Kontaktpersonens fremste rolle er å være en tilrettelegger for ungdomsrådet. Ungdomsrådet skal ha jevnlige møter med resultatenheten barn og familie(bafa) Ungdomsrådet er et fast høringsorgan i kommunen i saker som har konsekvenser for barn og unges hverdag. Representanter fra ungdomsrådet bør inviteres til formannskapsmøter, komitemøter og kommunale utvalg der barneog ungdomssaker behandles Ungdomsrådet har rett til innsyn i saksdokumenter som omhandler viktige eller aktuelle saker for barn og ungdom. Ungdomsrådets leder skal motta sakliste for kommunsestyremøter og formannskapsmøter 2. 2 VALG OG SAMMENSETNING AV UNGDOMSRÅD 2.1. Medlemmene i rådet velges i perioden november - desember. Frem til neste år blir en overgangsperiode der gammelt råd tar en skolering på det nye rådet. Dermed skal det nye rådet velge sitt nye styre, som igjen skal få en skolering i hvordan utføre sin plikt innen det eventuelle vervet. Under denne prosessen bør gode og dårlige erfaringer utveksles mellom det nye og gamle rådet I et samlet råd skal det til sammen være 13 representanter, derav 9 skolerepresentanter, (1 representant fra hver ungdomsskole i kommunen: Nesset, Frol, Åsen, Skogn, Ytterøy, Elihu) og 3 representanter fra videregående skole (1 fra studieveiledning, 1 fra yrkesfag og 1 lærling.), og frivillige som har blitt valgt inn via USLE-møter 4 representanter. Alle representantene skal være innen en alder av 13-25år. Det er ingen begrensning på antall perioder en representant kan sitte i rådet ut over begrensningen i alder Rådet skal deles opp i verv (Velges ut blant de som sitter i rådet) Leder - Skal lede møtene, kan delegere bort oppgaver til de andre i rådet Nestleder - Skal lede møtene dersom leder ikke er tilstede, kan ta på seg arbeidsoppgaver Referent - Skal skrive sakliste, referat, samt samarbeide opp mot nettansvarlig, der formålet er å holde nettstedet til rådet oppdatert Sekretær - Skal svare på brev og søknader, skal også skrive formelle brev, innlegg i aviser eller andre medier. Økonomiansvarlig Medlemmer - Skal føre regnskap over disponible midler. - Skal kunne ta på seg ansvar opp mot forskjellige oppgaver 13 av 31

14 2.4. Hver skole representant skal velges under et allmøte på skolen sin, med rektor og elevråd til stede, alle kvalifiserte elever på skolen skal kunne bli valgt Ved større arrangementer og andre aktiviteter for ungdom kan det være nødvendig å oppnevne personer til arbeidsgrupper/utvalg. Her må minst 1 representant fra ungdomsrådsstyret være med. Ungdomsrådet står fritt til å oppnevne ansvarspersoner og arbeidsgrupper/utvalg etter behov. Disse personene rapporterer jevnlig til rådet MØTER 3.1. Ungdomsrådet skal arrangere og kalle inn til USLE (allmøte) minst én gang i året. Samlinga skal være i begynnelsen av november. Her legger ungdomsrådet fram regnskap og årsmelding og arrangerer valg av nye representanter. Vedtektene skal tas opp til vurdering ved hver ungdomssamling. USLE er et åpent allmøte, og alle som møter har stemme-, tale- og forslagsrett. Det skal åpnes for at alle kan komme med innspill og foreslå saker for ungdomsrådet Ungdomsrådet skal holde minst 6 møter hvert år derav skal det holdes minst to åpne møter, USLE-møtet er ett av disse. Etter ungdomssamlinga skal det arrangeres et seminar for de nyvalgte representantene og vararepresentantene. Dette for å sette de inn i hva et ungdomsråd er og for at representantene skal bli kjent med hverandre Alle vedtak skal avgjøres med simpelt flertal, bortsett fra mistillitsforslag på medlemmer samt forslag til vedtektsendringer som avgjøres med 2/3 flertall. Vedtektsendringer vedtas i kommunestyret etter forslag fra Ungdomsrådet. Ungdomsrådet er vedtaksdyktig når minst 50% av medlemmene i rådet møter. Ved likt stemmetall er det lederens stemme som avgjør. Det skal i fellesskap ta avgjørelser, men i saker som må tas p.g.a. tidspress, i skoleferie eller lignende kan fungerende leder ta avgjørelser den mener er det beste for rådet. Disse sakene skal godkjennes av ungdomsrådet på neste møte Det skal sendes ut møteinnkalling med saksliste før hvert møte, samt referat fra siste møte. Disse skal legges ut på nettsiden, og sendes ut på eller per SMS. Møteinnkalling skal sendes ut senest 5 dager før møtet Medlemmer fra ungdomsrådet bør videre inviteres til rådslagning/ informasjonsvirksomhet i de ulike ungdomsorganisasjonene i Levanger kommune Følgende personer inviteres til ungdomsrådets møter. Disse vil være observatører, altså ikke delegat (De vil bare ha forslags- og talerett) Kontaktpersonen i kommuneadministrasjonen Ordføreren Rådmannen Barns representant i plansaker 14 av 31

15 Ungdomsrepresentanter og andre fra politiske partier og organisasjoner i Levanger Leder i ungdomsrådet fra tidlige perioder. Evt. andre etter flertalls avgjørelse av rådet ØKONOMI 4.1. Ungdomsrådet disponerer sitt eget driftsbudsjett. En del av midlene brukes til reisegodtgjørelse, seminar og enkel servering på møtene. Ungdomsrådet står videre fritt til å disponere midlene sine til eksempelvis ungdomstiltak etter søknad, eller egne arrangementer og aktiviteter. Størrelsen på budsjettet blir fastsatt ved de årlige budsjettbehandlingene i kommunestyret Det gis ikke møtegodtgjørelse for møtene i ungdomsrådet utover dekning av reiseutgifter Enhetsleder i kommuneadministrasjonen har det overordna ansvaret for ungdomsrådets budsjett- og regnskap Ungdomsrådet har ikke anledning til å låne ut penger. Rådet gir kun tilskudd/støtte. 15 av 31

16 Levanger kommune Sakspapir PAUL OKKENHAUG-JUBILEET 2008 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Guri Sivertsen Haugan Arkivref: 2008/ / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger formannskap /08 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Det bevilges kr til gjennomføring av Paul Okkenhaug- jubileet Beløpet belastes formannskapets tilskuddskonto. Vedlegg: 1 Programskisse Paul Okkenhaug-jubileet Budsjett Paul Okkenhaug-jubileet 2008 Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Paul Okkenhaug ble født 30. juni 1908, og det er i år 100 år siden hans fødsel. Han vokste opp og hadde sitt virke i Levanger, som gårdbruker på Øvre Okkenhaug. I tillegg hadde han et mangfoldig virke innen musikk, som organist og kirkekorleder, pianist og lærer, og - ikke minst som komponist. Okkenhaug døde i Mange aktører er aktive i formidlingen av Okkenhaugs musikk. Levanger kommune, Stiklestad nasjonale kultursenter, Trondheim symfoniorkester og Paul Okkenhaugdagene 2008 ønsker å samordne arrangementene sine i jubileumsåret. Paul Okkenhaug-dagene ble også arrangert i 2001 og Paul Okkenhaug-dagene eies av Levanger kommune og Høgskolen i Nord-Trøndelag. Stiklestad nasjonale kultursenter er i tillegg representert i styringsgruppen, som dermed består av ordfører Robert Svarva, rektor Knut Arne Hovdal og direktør Turid Hofstad. I Paul Okkenhaug-jubileet inngår fire hovedarrangement: 15. juni: Avslutning av Levanger kulturfestival på Levanger Torg, et arrangement som også innleder jubileumsmarkeringene. 30. juni: Konsert i Levanger kirke på Paul Okkenhaugs fødselsdag. 19. juni: Konsert i Borggården på Stiklestad under Olsokdagene oktober: Okkenhaugdagene Konserter i Olavshallen i Trondheim og i Levanger kirke, samt seminar på HiNT. For detaljer, se vedlagte programskisse. 16 av 31

17 Budsjettet PO-jubileets totale kostnadsramme er på kr. Se vedlagte budsjett. Det er budsjettert med tilskudd fra Levanger kommune på kr til markering av hans 100års fødselsdag den 30. juni, samt kr i tilskudd til Paul Okkenhaugdagene i oktober. Vurdering: Paul Okkenhaug ruver som komponist i trøndersk sammenheng. Det planlagte jubileumsprogrammet vil gi en verdig markering av at det i år er 100 år siden han ble født. Rådmannen vurderer det som viktig og riktig at kommunen gir økonomisk støtte til denne markeringen. Rådmannen foreslår at beløpet belastes formannskapets tilskuddskonto. I inneværende år er kr disponert. Med de kr ,- som her foreslås disponert til POjubileet, gjenstår kr ,- til disposisjon. 17 av 31

18 VEDLEGG Programskisse Levanger kommune Formannskapet Sakliste SØNDAG 15. JUNI LEVANGER TORG Ansvarlig: Leiv Ramfjord. Arbeidsgruppe nedsettes. Arrangementet vil avslutte Levanger kulturfestival samtidig som det innleder markeringene i jubileumsåret. Musikalsk blir det lagt vekt på komponistens vokalverk. Aktører: - Kor og korps i Levanger, påmeldingsfrist 15. februar. - Elever fra Levanger kulturskole innen musikk og dans - Hildegunn Eggen, konferansier/forteller - Eventuelt solist(er). MANDAG 30 JUNI: FØDSELSDAGEN i LEVANGER KIRKE Konserten planlegges satt sammen av musikk som belyser ulike temaer som belyser komponisten som folkemusikksamler, familiemannen, naturmenneske, organist, kunstnervenn, et søkende menneske. Aktører (med noe forbehold): - Isa gericke, sopran - Knut Stiklestad, baryton - Marita Kvarving Sølberg, sopran - Einar Olav Larsen, fiolin - Knut Ola Vang, orgel - Levanger blandakor, dir. Per Anker Johansen Etter konserten vil det være en fødselsdagssamling på Brusve, begrenset deltagelse. LØRDAG 19. JULI - TIRSDAG 29. JULI: OLSOKDAGENE PÅ STIKLESTAD Lørdag 19. juli: Konsert i Borggården. Programmet vil blant annet inneholde: Urfremføring av bestillingsverk av Wolfgang Plagge, basert på sanger av Paul Okkenhaug. Musikk av Geirr Tveitt (nær komponistkollega og også 100 årsjubilant i år) Aktører (med forbehold): - Marianne Beate Kielland, mezzo - Ola Marius Ryan, tenor - Gjermund Larsen, hardingfele - Olsokorkesteret og Olsokkoret, dir. Ole Kristian Ruud Fredag 25. juli: Stiklestad kirke. Sammensatt program, men med musikk av Okkenhaug som sentralt innslag. Aktører: - Kjetil Støa, baryton - Olsokkoret, dir. Tore Erik Mohn PAUL OKKENHAUG-DAGENE 2008 Åpningskonsert i Olavshallen, Trondheim, torsdag 23. oktober kl 1930 Program vil inneholde bestillingsverket av Wolfgang Plagge, basert på tematikk fra Spelmusikken. Orkesterverk av Paul Okkenhaug og Geirr Tveitt. Aktører: - Håvard Gimse, klaver 18 av 31

19 - Konservert - Trondheim symfoniorkester, dir. Ole Kristian Ruud, dirigent Levanger kommune Formannskapet Sakliste HiNT-seminaret 2008 Dette seminaret vil denne gangen strekke seg over hele semesteret inklusive programposter under dagene. Se egen redegjørelse nedenfor. Det å skape. Seminar fredag 24. og lørdag 25. oktober Seminaret skal ledes av komponisten Wolfgang Plagge. Opplegge vil rette seg mot barn på mellomtrinnet i grunnskolen og ender opp i en fremføring lørdag. Dette opplegget må også sees i sammenheng med at Plagge inviteres til HiNT-seminaret tidligere på høsten, der han også vil undervise våre musikkstudenter i hvordan en kan arbeide med det å skape prosesser overfor barn og unge. Konsert i Levanger kirke fredag 24. oktober kl 1900 Okkenhaug-program, med basis i Eg veit ei lita gjente. Aktører: - Eir Inderhaug, sopran - Marianne E. Andersen, mezzo - Øystein Sonstad, cello - Sveinung Bjelland, klaver Konsert i Levanger kirke lørdag 25. oktober kl 1900 Program ikke lagt. Aktører: - Hilde Mathisen Gimse, fiolin - Øyvind Gimse, cello - Håvard Gimse, klaver - Arve Tellefsen, fiolin (forbehold) Musikkgudstjeneste i Levanger kirke søndag 26. oktober kl 1100 Del av ordinær virksomhet, overføres i radio. Avslutningskonsert i Levanger kirke 26. oktober kl 1800 Hovedverket er Levanger-kantaten fra Programmet for øvrig vil bestå av en orgelkonsert av Poulenc og korsanger av PO. Aktører: - Marianne E. Andersen, mezzo - Kåre Nordstoga, orgel - Prosjektkor med utg.pkt.i Trondheim og Levanger kammerkor, dir. Norunn Illevold Giske - Trondheim symfoniorkester, dir. Ole Kristian Ruud HINT - SEMINARET HØST 2008 Dette seminaret vil i år strekke seg over hele semesteret, både som et åpent seminar og med tanke på å bygge det inn i semesterplanene for lærerstudentene. Seminaret vil således fremstå som en særlig markering fra HiNTs side. Det kan, som i 2005, også være aktuelt å knytte deler av arrangementet opp mot Forskningsdagene. 19 av 31

20 Planene så langt er disse: Medio september Erling Okkenhaug om de samfunnsmessige perspektivene på det å skape. Kan også være aktuelt å involvere forfatteren Jan Erik Wold, som Okkenhaug har samarbeidet en del med. Erling Okkenhaug er nevø av komponisten, arbeider bl.a. innenfor prospektet Den stille bølgen og har gitt mange ideer til gjennomføringen av Okkenhaugdagene, se Ultimo september Vi vil invitere Wolfgang Plagge til å fortelle om de to komposisjonene han har skapt til jubileet. Samtidig vil vi bruke han i arbeidet med studentene og knytte linjer til det seminaret han skal ha med barn under Okkenhaug-dagene. Vi ønsker å søke et samarbeid om dokumentasjon av dette opplegget med multimedia-studiet i HiNT. Primo oktober Seminar om Levanger-kantaten, laget til Levanger bys 100 års jubileum i 1936 og direkte overført i radio fra Levanger kirke 18. mai samme år. Verket har hatt noen fremføringer siden, men under PO-dagene blir det første gang på et profesjonelt nivå. Verket foreligger kun i manuskript og overføres nå til notetrykk, et omfattende arbeid som er godt i gang. Aktuelt å drøfte en samtidig fotografiutstilling med Levanger museum. Ansvarlig: Rolf Diesen, flere vil bli involvert. Fredag 24. oktober Idar Karevold inviteres til å holde et foredrag ut fra et personlig minne om komponisten og klaverpedagogen. Han vil samtidig plassere komponisten i en musikkhistorisk sammenheng. Det er planen også å knytte en liten konsert til dette foredraget. Karevold er vokst opp i Levanger, er tilknyttet Norges musikkhøgskole og mangeårig musikkritiker i Aftenposten. Fredag 24. oktober, lørdag 25. oktober, og ved andre anledninger i løpet av året: Paul Okkenhaug etterlot seg en omfattende samling lydbåndopptak gjort på 50-tallet. I tillegg til egen utøvelse på piano, orgel og også seljefløyte, ikke minst som improvisator, er fortellerkunsten til Anton Flatås og Oskar Arntzen sentral i disse opptakene. Arntzen er i tillegg vokal folkemusikkutøver. En gruppe bestående av Eli Lunnan, Fredrik Okkenhaug, Leiv Ramfjord og Arve Flatås arbeider nå med dette materialet med tanke på formidle deler av det i løpet av året. Det kan være aktuelt å bruke dette materialet ved flere anledninger i løpet av året: i tilknytning til 30. juni, under Olsok, i løpet av høsten inkl. PO-dagene, og med Tørkhuset, Brusve, Levanger kirke, biblioteket, HiNT-Røstad som aktuelle steder. Idéer som skal arbeides videre med: Seminar som tar for seg det å gjenskape vs det å skape, ikke minst med grunnlag i debatten Spelet om Heilag Olav. Aktuelt tema også for teaterutdannelsen i HiNT. Konsert i regi av Levanger Jazzklubb, med improvisasjon ut fra eksempelvis folke- og kunstmusikalsk materiale som grunnlag. Arrangement som formelt og økonomisk vil ligge utenfor PO-dagene. Røstad-seminaret 2008 ultimo november. Dra videre veksler på det arbeidet som er gjort i seminarene med Wolfgang Plagge og i musikkseksjonen for øvrig, og der målgruppen er lærere i barnehage og skole. Viktig å utvikle materiell som kan anvendes i skolen på en god og praktisk måte. 20 av 31

21 Inntrøndelag seniorforening - medio november: Presentasjon av Okkenhaug og kulturen rundt Tørkhuset. Leiv Ramfjord og Sverre Krüger Den kulturelle skolesekken, Levanger kommune Tilbud til alle 6. klassinger. Solveig Salthammer Kolaas. Levanger kommune Formannskapet Sakliste Røstad, 26. februar 2008 Rolf Diesen 21 av 31

22 PAUL OKKENHAUG- JUBILEET 2008 BUDSJETT PR SAMLET OG DELT UTGIFTER INNTEKTER 1. Markering på Levanger Torg 15. juni Utgifter: Kor, utgifter 5000 Orkester, utgifter 2500 Kunstnere, solister Lyd, evt lys Markedsføring, annonsering Andre utgifter Sum utgifter Inntekter: COOP Inntrøndelag (delsum av tilskudd) Billettinntekter Markedsføring, Trønderavisa Sum inntekter Konsert/markering PO 100års fødselsdag 30.juni Utgifter Artister, solsiter Kor, utgifter 5000 Markedsføring, plakat, Andre utgifter Sum utgifter Inntekter: Billettinntekter Norsk Kulturråd TA- markedsføring NT-fylkeskommune Levanger kommune Sum inntekter Jubileumskonsert Olsok, 19. juli, SNK Utgifter Jubileumskonsert m Olsokorkesteret Sum utgifter Inntekter Tilskudd NT fylke Norsk Kulturråd Billettinntekter NTE, SPB 1 Midt-Norge, TA Sum inntekter av 31

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 28.11.2007 Tid: ca. 12:30 (Etter administrasjonsutvalgets møte!!) Faste medlemmer er med

Detaljer

Paul Okkenhaug-jubileet 2008 Rapport og regnskap

Paul Okkenhaug-jubileet 2008 Rapport og regnskap Paul Okkenhaug-jubileet 2008 Rapport og regnskap For fullstendig program for gjennomføringen av Paul Okkenhaug-jubileet/Paul Okkenhaugdagene 2008 vises til følgende trykte program: - Programbrosjyre, utgitt

Detaljer

Driftskomité LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING. TID: 21.04.2004 Kl. 15:00 STED: Rådhuset, kantina

Driftskomité LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING. TID: 21.04.2004 Kl. 15:00 STED: Rådhuset, kantina LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING Driftskomité TID: 21.04.2004 Kl. 15:00 STED: Rådhuset, kantina Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene,

Detaljer

Hvis det kommer inn spørsmål kan det bli avviklet åpen spørretime før møte settes.

Hvis det kommer inn spørsmål kan det bli avviklet åpen spørretime før møte settes. Verdal kommune Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 22.06.2009 Tid: 18:00 Evt.

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18 ELEVRÅDSVEILEDER Kjære elevråd...2 Elevrådsarbeid...3 Kapittel 9a i opplæringsloven Elevenes arbeidsmiljølov...3 Skoleutvalget...3 Skolemiljøutvalget...3 Tillitseleven...3 Drift av elevrådet...4 Elevrådstyret...5

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 28.11.2012 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage ELEVRÅDSVEILEDER 1 2 Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage INNHOLD Kjære elevråd...4 Elevrådsarbeid...5 Kapittel

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet. Dato: 28.08.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet. Dato: 28.08.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 28.08.2013 Tidspunkt: 09:00 Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 30

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 30 Hattfjelldal kommune Side 1 av 30 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) AP -

Detaljer

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 21.05.2014 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Orienteringer: Klima- og energiplan for Levanger kommune. Prosjektleder Øystein Lunnan gir en orientering om innholdet i planen.

Orienteringer: Klima- og energiplan for Levanger kommune. Prosjektleder Øystein Lunnan gir en orientering om innholdet i planen. Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 21.01.2009 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Tirsdag 4. september 2007 Møtestart: kl 12.00 (merk tiden) Sted: Kristiansund Rådhus bystyresalen

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 09.06.2010 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502 som sørger for innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.10.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008)

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008) Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 22.05.2008 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: 12.12.2007 Tid: 15:00 19:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: 07.10.2009 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

I tillegg vil det bli gitt en orientering om forprosjektet på Fjordtun skole.

I tillegg vil det bli gitt en orientering om forprosjektet på Fjordtun skole. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 7/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, obs. endret møtested Dato: Torsdag 12.05.05 Tidspunkt: Kl. 12:00 Forfall meldes snarest mulig og senest innen

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

Det vil i starten av møtet bli økonomirapportering og stillingsrapportering. Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte:

Det vil i starten av møtet bli økonomirapportering og stillingsrapportering. Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Verdal kommune Møteinnkalling Driftskomiteens medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Driftskomiteen i Verdal Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 16.06.2010 Tid: 09:00

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 23.08.2010 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2 06.04.2011 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer