OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/"

Transkript

1 Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Frol Oppvekstsenter Dato: Tid: 13:00 Merk! Møtested Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene, må melde fra så snart som mulig, på tlf , eller e- post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr Innhold PS 42/08 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 5. mars 2008 PS 43/08 Restaureringsfondet 2007 PS 44/08 Vedtekter Levanger Ungdomsråd PS 45/08 Paul Okkenhaug-jubileet 2008 PS 46/08 PS 47/08 Rinnleiret - salg av næringsareal Regionsamarbeidet Frostating - forslag til nye vedtekter Orienteringer: Omvisning med orientering v/resultatenhetsleder Bjørn Wiik Overformynderiet v/overformynder Ketil Vidar Iversen Levanger, den 3. april 2008 Robert Svarva ordfører OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside:

2 PS 42/08 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 5. mars av 31

3 Levanger kommune Sakspapir RESTAURERINGSFONDET 2007 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Hilde Røstad Arkivref: 2007/ /242 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Plan- og utviklingskomiteen i Levanger /08 Levanger formannskap /08 Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Inhabilitet: Gunnar Løvås, SV, fratrådte som inhabil. Forslag i møte: Ingen. Avstemning: Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. INNSTILLING: Kr ,- av fondsmidlene i 2007 overføres til 2008, jfr. vedtektene for fond til restaurering og fornying av bygg- og bomiljø i Levanger sentrum 5. VEDTAK: Det foretas følgende tildeling av midler fra fond for restaurering av bygg- og bomiljø i Levanger sentrum for 2007: Bymuseet i Levanger søknad om midler til utskifting av stolper under Dampskipsbrygga kr ,- Tine Lian søknad om midler til skifting av vinduer og dører Kirkegata 5 kr ,- Vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningslovens 28. Det er tre ukers klagefrist fra mottatt dato av dette vedtaket. Rådmannens forslag til innstilling: Kr ,- av fondsmidlene i 2007 overføres til 2008, jfr. vedtektene for fond til restaurering og fornying av bygg- og bomiljø i Levanger sentrum 5. Rådmannens forslag til vedtak: Det foretas følgende tildeling av midler fra fond for restaurering av bygg- og bomiljø i Levanger sentrum for 2007: 3 av 31

4 Bymuseet i Levanger søknad om midler til utskifting av stolper under Dampskipsbrygga kr ,- Tine Lian søknad om midler til skifting av vinduer og dører Kirkegata 5 kr ,- Vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningslovens 28. Det er tre ukers klagefrist fra mottatt dato av dette vedtaket. Vedlegg: 1 Uttalelse fra Nord-Trøndelag Fylkeskommune 2 Vedtekter for fond til fornying av bygg- og bomiljø i Levanger sentrum Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 1. Søknad fra bymuseet i Levanger 2. Søknader fra Tine Lian 3. Brev til Tine Lian vedr. beskrivelse av vinduer 4. Beskrivelse av vinduer Tine Lian 5. Oversendelsesbrev til Nord-Trøndelag Fylkeskommune 6. Spørsmål til søknadene fra Nord-Trøndelag Fylkeskommune 7. Uttalelse fra Snekkeriet til søknad fra Tine Lian 8. Uttalelse fra Kolbein Dahle til søknad fra bymuseet i Levanger Saksopplysninger: Ved fristens utløp var det kommet inn 2 søknader. Søknadene har vært forelagt fylkeskonservatoren i samsvar med Restaureringsfondets vedtekter. I følge vedtektene til restaureringsfondet kan 90 % av fondets renter deles ut som tilskudd til restaurering og fornying av bygg- og bomiljø i Levanger sentrum. Fondet har nå en størrelse på 6,38 mill. kroner. Rentene for 2007 utgjør kr ,-. 90 % av rentene utgjør kr ,- som er beløpet til utdeling. I henhold til vedtektenes 9 kan det gis støtte til følgende: Planlegging, prosjektering og gjennomføring av kvartalsfornying, herunder miljøforbedrende tiltak i indre gårdsrom i de lukkede kvartaler. Utbedringstiltak for enkeltbygg som tar sikte på bevaring eller tilbakeføring til strøkets opprinnelige byggestil. Nybygg hvor det kan dokumenteres merkostnad til fasademessig utforming og materialbruk som følge av tilpasning til strøkkarakter. Bymuseet i Levanger søknad om midler til utskifting av stolper under Dampskipsbrygga 4 av 31

5 Dette er en viktig bygning for å belyse utviklingen av Levanger fra markedsplass til moderne by. Bygningen er en viktig del av miljøet i det gamle havneområdet. Innherreds Aktie Dampskipsselskap ble i 1890 eier av Sjøgaten 19. Nåværende bygning er bygd opp rett etter siste bybrann i Bygningen har blitt fullstendig restaurert etter av Bymuseet overtok den i 1992, det som nå er problemet er fundamentene. Stolpene er sterkt råteskadet i flomålet og betongfundamentene under stolpene er sterkt forvitra, mange av dem må støpes på nytt. Arbeidet er ikke vanskelig i seg selv, men det er vanskelig å komme til med utstyr og materialer, da det er bygd kai foran byggefronten og arbeidet må utføres ved fjære sjø. Arbeidet er kostnadsberegnet til kr ,-. Prosjektet anbefales av Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Tine Lian søknad om midler til skifting av vinduer og dører Kirkegata 5 Dette er en tidligere lensmannsgård som er flyttet fra Sparbu og oppsatt ved sundet i Den er en av de få bygningene i Levanger sentrum som berget for byens siste store bybrann (1897). Gården er i empire stil og skiller seg ut fra hovedtyngden av trehusbebyggelsen i Levanger sentrum i både stil og ved at den ligger tilbaketrukket fra gata. Bygningen representerer en sjeldenhet som det er å ta vare på. Huset har ikke originale vinduer og ytterdører lenger. Det skal nå lages tidstypiske dører og vinduer i forhold til husets stilperiode og historie. Arbeidet er kostnadsberegnet til ,-. Prosjektet er anbefalt på det sterkeste av Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Vurdering: Det er 2 gode søknader til restaureringsfondet i år. Både søknaden fra Bymuseet i Levanger til utskifting av stolper under dampskipsbrygga og søknaden fra Tine Lian til skifting av vinduer å dører i Kirkegata 5 er anbefalt av Fylkeskommunen. Plan- og byggesakssjefen foreslår at midlene fordeles mellom de to prosjektene. Siden Kirkegata 5 er anbefalt på det sterkeste av Fylkeskommunen, og totalkostnadene er vesentlig høyere i dette prosjektet, er det naturlig å gi mest støtte der. 5 av 31

6 Plan- og byggesakssjefen anbefaler et tilskudd på kr ,- til Tine Lian for skifting av vinduer og dører i Kirkegata 5 og kr ,- til Levanger bymuseum for utskifting av stolper under dampskipsbrygga. Ettersom det i år er kun to søknader, anbefaler vi at deler av beløpet overføres til neste år. Etter fondets vedtekter 5 kan formannskapet avgjøre slike søknader. Fondets vedtekter følger vedlagt (vedlegg 2). 6 av 31

7 Innherred samkommune Postboks LEVANGER Levanger kommune - Restaureringsfondet for Uttalelse Viser til oversendelse av søknader datert og korrespondanse med saksbehandler i etterkant. For generelle kommentarer om restaureringspraksisen i Levanger viser jeg til våre brev fra tidligere år. Søknadene er her satt opp i prioritert rekkefølge og får en kort beskrivelse. 1. Trine Lian, Meirikgården, Kirkegata 5. Søknaden gjelder tilskudd til utskifting av dører og vinduer. Målet med tiltaket er å tilbakeføre huset til mer original stand. Håndverkere med antikvarisk kompetanse er viktig både til rekonstruksjon av vinduer og dører og til monteringen. Dette synes godt ivaretatt. Vi anbefaler denne søknaden på det sterkeste og ser svært positivt på ønsket om å tilbakeføre huset til mer opprinnelig utseende. 2. Bymuseet i Levanger, Dampskipsbrygga, Sjøgata 19B. Søknaden gjelder tilskudd til utskifting av stolper. Å ha et godt fundament er nødvendig for ivaretakelse av Damskipsbrygga. Stolper og andre deler av fundamentet er svært utsatt for nedbrytning da det står i flomålet. Dette har ført til utskiftinger av fundamentet i flere faser slik at det nå er vanskelig å rekonstruere det opprinnelige. Nåværende fundament viser forskjellige tanker om beste materialer til fundamentering av brygga i ulike tidsperioder. Utføring av omsøkt arbeid vil bli et nytt ledd i denne tradisjonen. Tiltaket er viktig for bevaring av brygga, vi anbefaler derfor støtte fra restaureringsfondet. Med hilsen Anne Bjørg Evensen Rådgiver kulturminnevern 7 av 31

8 8 av 31

9 Levanger kommune Sakspapir VEDTEKTER LEVANGER UNGDOMSRÅD Saksbehandler: E-post: Tlf.: Alf Birger Haugnes Arkivref: 2008/ / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger formannskap /08 Levanger kommunestyre Rådmannens forslag til innstilling: 1. De nye vedtektene for Levanger Ungdomsråd godkjennes. 2. Rådmannen peker ut egen kontaktperson for oppfølging og tilrettelegging av ungdomsrådets arbeid. Vedlegg: 1 Nye Vedtekter Levanger Ungdomsråd Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Levanger Ungdomsråd har de siste måneder revidert rådets vedtekter. Arbeidsprosessen startet sammen med Verdal Ungdomsråd våren Det er enighet om at Verdal Ungdomsråd sine rammevilkår og nærhet til administrasjon danner mal for organisering også i Levanger. Vedtektene ble oversendt kommunen for behandling. Ved gjennomgang/kvalitetssikring av forslaget viste det seg at en del av bestemmelsene i forslag til vedtekter lå utenfor de rammer bl.a. lovverket gir adgang til. En del av vedtektene grep også inn i andre råds bestemmelser. De fleste av disse bestemmelsene var overført fra de gjeldende bestemmelser. Med bakgrunn i dette ble det arrangert et møte med lederen av ungdomsrådet, representanter fra kulturenheten og rådmannen hvor vedtektene ble gjennomgått. Vedlagte vedtekter er et omforent forslag etter denne gjennomgangen. I forhold til gjeldende bestemmelser omhandler hovedendringene først og fremst rådets medlemsmasse, oppbygging og møtestruktur. Det har blitt lagt til flere ansvarsområder/verv for bredere ansvarsfordeling, der leder og nestleder før var de eneste valgte rådsrepresentanter. Det er også foretatt forandringer på antall medlemmer i rådet. I de gamle vedtektene står det at rådet skal bestå av 2 representanter fra hver skole (medlem og vararepresentant), 4 frivillige valgt på USLE (Ungdomssamling i Levanger), samt kommunal rådgiver/tilrettelegger. Rådet ble dermed tungt å drifte med sine 19 medlemmer. 9 av 31

10 De nye vedtektene innebærer at det kun skal være en representant fra hver av de seks skolene (dvs. ingen vararepresentant), bortsett fra Levanger videregående skole som skal ha 3 representanter (1 fra studiespes., 1 fra yrkesfaglig studieretning og 1 lærlingrepresentant) samt de 4 representanter som i tillegg velges inn fra USLE (Ungdomssamling i levanger). Totalt vil da rådet bestå av 13 valgte representanter. Det vises ellers til det vedlagte forslag til vedtekter. Ungdomsrådet ønsker at vedtektene og senere endringer av disse skal behandles av kommunestyret selv. Vurdering: Levanger Ungdomsråd har gjort et godt og nødvendig arbeid for å effektivisere, tilpasse og aktualisere vedtektene til dagens situasjon En revisjon av vedtektene som foreslått vil effektiviserer rådets arbeid vesentlig ved at flere vil kunne komme med innspill og ansvarliggjøres under saksbehandling. Ungdomsrådet legger opp til tettere dialog med politisk og administrativ ledelse og det er således vedtatt at rådet skal ha minst to møter i året med ordfører. To møter med ordfører er allerede blitt gjennomført i tillegg til at Ungdomsrådet er invitert inn til møter i det nyopprettede politirådet. Det er i tillegg viktig at ungdomsrådets arbeid kobles opp mot skolene og elevrådene gjennom sin valgte representant ved den enkelte skole. Rådsmedlemmene er og ønsker å være aktive og dyktige bidragsytere i det offentlige rom som det er klokt å lytte til og å bruke aktivt og målrettet i kommunens utviklingsarbeid. Som et godt eksempel på slik deltakelse er at Ungdomsrådet bl.a. deltatt har i den pågående kommuneplanprosess. Prosjektleder for kommuneplanarbeidet er svært fornøyd med Ungdomsrådets engasjement i dette arbeidet. Rådmannen foreslår at de nye vedtektene for Levanger Ungdomsråd godkjennes. 10 av 31

11 Levanger Ungdomsråd Vedtekter Siste gang revidert Vedtatt i kommunestyret... Ungdomsrådet skal være talerør og en felles arena for saker som er aktuelle for barn og ungdom av 31

12 FORMÅL OG ANSVARSOMRÅDE Levanger kommune Formannskapet Sakliste 1. Ungdomsrådet skal være talerør og en felles arena for saker som er aktuelle for barn og ungdom. Gjennom demokratiske prosesser skal ungdomsrådet gi ungdommene i Levanger mer innflytelse over sin egen hverdag. Rådet skal være partipolitisk uavhengig og ivareta interessene til ungdom i hele Levanger kommune. Slik vil Levanger kommunes ungdom sikres muligheter til medvirkning og innflytelse i lokaldemokratiet 2. Ungdomsrådet skal ta vare på interessene og øke samfunnsengasjementet hos ungdommer i Levanger. Gjennom ungdomsrådet kan de unge selv få være med på å skape sin egen fritid, trygge sine rettigheter og drive ungdomspolitikk ut fra egne ønsker og meninger. Ungdomsrådet vil gi ungdommene reell trening i medvirkning gjennom opplæring i demokratiske spilleregler. 3. Ungdomsrådet skal ha arbeid for et godt ungdomsmiljø som er et viktig ansvars område. Det er ei målsetting at alle ungdommene i Levanger skal ha mulighet til å treffe andre unge og gjøre noe artig og nyttig sammen på fritida. Her ligger det også et stort ansvar i de problemene som ungdommene møter i hverdagen, som for eksempel rusmisbruk, mobbing, rasisme, vold, urettferdig behandling av elever og lignende av 31

13 VEDTEKTER 1 FORHOLDET TIL LEVANGER KOMMUNE 1.1. Ungdomsrådet bør legge fram årsmelding for kommunestyret innen hvert år. Årsmeldinga skal gjenspeile aktivitetene ungdomsrådet har hatt det siste året Ungdomsrådet skal ha en fast kontaktperson i kommuneadministrasjonen. Kontaktpersonens fremste rolle er å være en tilrettelegger for ungdomsrådet. Ungdomsrådet skal ha jevnlige møter med resultatenheten barn og familie(bafa) Ungdomsrådet er et fast høringsorgan i kommunen i saker som har konsekvenser for barn og unges hverdag. Representanter fra ungdomsrådet bør inviteres til formannskapsmøter, komitemøter og kommunale utvalg der barneog ungdomssaker behandles Ungdomsrådet har rett til innsyn i saksdokumenter som omhandler viktige eller aktuelle saker for barn og ungdom. Ungdomsrådets leder skal motta sakliste for kommunsestyremøter og formannskapsmøter 2. 2 VALG OG SAMMENSETNING AV UNGDOMSRÅD 2.1. Medlemmene i rådet velges i perioden november - desember. Frem til neste år blir en overgangsperiode der gammelt råd tar en skolering på det nye rådet. Dermed skal det nye rådet velge sitt nye styre, som igjen skal få en skolering i hvordan utføre sin plikt innen det eventuelle vervet. Under denne prosessen bør gode og dårlige erfaringer utveksles mellom det nye og gamle rådet I et samlet råd skal det til sammen være 13 representanter, derav 9 skolerepresentanter, (1 representant fra hver ungdomsskole i kommunen: Nesset, Frol, Åsen, Skogn, Ytterøy, Elihu) og 3 representanter fra videregående skole (1 fra studieveiledning, 1 fra yrkesfag og 1 lærling.), og frivillige som har blitt valgt inn via USLE-møter 4 representanter. Alle representantene skal være innen en alder av 13-25år. Det er ingen begrensning på antall perioder en representant kan sitte i rådet ut over begrensningen i alder Rådet skal deles opp i verv (Velges ut blant de som sitter i rådet) Leder - Skal lede møtene, kan delegere bort oppgaver til de andre i rådet Nestleder - Skal lede møtene dersom leder ikke er tilstede, kan ta på seg arbeidsoppgaver Referent - Skal skrive sakliste, referat, samt samarbeide opp mot nettansvarlig, der formålet er å holde nettstedet til rådet oppdatert Sekretær - Skal svare på brev og søknader, skal også skrive formelle brev, innlegg i aviser eller andre medier. Økonomiansvarlig Medlemmer - Skal føre regnskap over disponible midler. - Skal kunne ta på seg ansvar opp mot forskjellige oppgaver 13 av 31

14 2.4. Hver skole representant skal velges under et allmøte på skolen sin, med rektor og elevråd til stede, alle kvalifiserte elever på skolen skal kunne bli valgt Ved større arrangementer og andre aktiviteter for ungdom kan det være nødvendig å oppnevne personer til arbeidsgrupper/utvalg. Her må minst 1 representant fra ungdomsrådsstyret være med. Ungdomsrådet står fritt til å oppnevne ansvarspersoner og arbeidsgrupper/utvalg etter behov. Disse personene rapporterer jevnlig til rådet MØTER 3.1. Ungdomsrådet skal arrangere og kalle inn til USLE (allmøte) minst én gang i året. Samlinga skal være i begynnelsen av november. Her legger ungdomsrådet fram regnskap og årsmelding og arrangerer valg av nye representanter. Vedtektene skal tas opp til vurdering ved hver ungdomssamling. USLE er et åpent allmøte, og alle som møter har stemme-, tale- og forslagsrett. Det skal åpnes for at alle kan komme med innspill og foreslå saker for ungdomsrådet Ungdomsrådet skal holde minst 6 møter hvert år derav skal det holdes minst to åpne møter, USLE-møtet er ett av disse. Etter ungdomssamlinga skal det arrangeres et seminar for de nyvalgte representantene og vararepresentantene. Dette for å sette de inn i hva et ungdomsråd er og for at representantene skal bli kjent med hverandre Alle vedtak skal avgjøres med simpelt flertal, bortsett fra mistillitsforslag på medlemmer samt forslag til vedtektsendringer som avgjøres med 2/3 flertall. Vedtektsendringer vedtas i kommunestyret etter forslag fra Ungdomsrådet. Ungdomsrådet er vedtaksdyktig når minst 50% av medlemmene i rådet møter. Ved likt stemmetall er det lederens stemme som avgjør. Det skal i fellesskap ta avgjørelser, men i saker som må tas p.g.a. tidspress, i skoleferie eller lignende kan fungerende leder ta avgjørelser den mener er det beste for rådet. Disse sakene skal godkjennes av ungdomsrådet på neste møte Det skal sendes ut møteinnkalling med saksliste før hvert møte, samt referat fra siste møte. Disse skal legges ut på nettsiden, og sendes ut på eller per SMS. Møteinnkalling skal sendes ut senest 5 dager før møtet Medlemmer fra ungdomsrådet bør videre inviteres til rådslagning/ informasjonsvirksomhet i de ulike ungdomsorganisasjonene i Levanger kommune Følgende personer inviteres til ungdomsrådets møter. Disse vil være observatører, altså ikke delegat (De vil bare ha forslags- og talerett) Kontaktpersonen i kommuneadministrasjonen Ordføreren Rådmannen Barns representant i plansaker 14 av 31

15 Ungdomsrepresentanter og andre fra politiske partier og organisasjoner i Levanger Leder i ungdomsrådet fra tidlige perioder. Evt. andre etter flertalls avgjørelse av rådet ØKONOMI 4.1. Ungdomsrådet disponerer sitt eget driftsbudsjett. En del av midlene brukes til reisegodtgjørelse, seminar og enkel servering på møtene. Ungdomsrådet står videre fritt til å disponere midlene sine til eksempelvis ungdomstiltak etter søknad, eller egne arrangementer og aktiviteter. Størrelsen på budsjettet blir fastsatt ved de årlige budsjettbehandlingene i kommunestyret Det gis ikke møtegodtgjørelse for møtene i ungdomsrådet utover dekning av reiseutgifter Enhetsleder i kommuneadministrasjonen har det overordna ansvaret for ungdomsrådets budsjett- og regnskap Ungdomsrådet har ikke anledning til å låne ut penger. Rådet gir kun tilskudd/støtte. 15 av 31

16 Levanger kommune Sakspapir PAUL OKKENHAUG-JUBILEET 2008 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Guri Sivertsen Haugan Arkivref: 2008/ / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger formannskap /08 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Det bevilges kr til gjennomføring av Paul Okkenhaug- jubileet Beløpet belastes formannskapets tilskuddskonto. Vedlegg: 1 Programskisse Paul Okkenhaug-jubileet Budsjett Paul Okkenhaug-jubileet 2008 Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Paul Okkenhaug ble født 30. juni 1908, og det er i år 100 år siden hans fødsel. Han vokste opp og hadde sitt virke i Levanger, som gårdbruker på Øvre Okkenhaug. I tillegg hadde han et mangfoldig virke innen musikk, som organist og kirkekorleder, pianist og lærer, og - ikke minst som komponist. Okkenhaug døde i Mange aktører er aktive i formidlingen av Okkenhaugs musikk. Levanger kommune, Stiklestad nasjonale kultursenter, Trondheim symfoniorkester og Paul Okkenhaugdagene 2008 ønsker å samordne arrangementene sine i jubileumsåret. Paul Okkenhaug-dagene ble også arrangert i 2001 og Paul Okkenhaug-dagene eies av Levanger kommune og Høgskolen i Nord-Trøndelag. Stiklestad nasjonale kultursenter er i tillegg representert i styringsgruppen, som dermed består av ordfører Robert Svarva, rektor Knut Arne Hovdal og direktør Turid Hofstad. I Paul Okkenhaug-jubileet inngår fire hovedarrangement: 15. juni: Avslutning av Levanger kulturfestival på Levanger Torg, et arrangement som også innleder jubileumsmarkeringene. 30. juni: Konsert i Levanger kirke på Paul Okkenhaugs fødselsdag. 19. juni: Konsert i Borggården på Stiklestad under Olsokdagene oktober: Okkenhaugdagene Konserter i Olavshallen i Trondheim og i Levanger kirke, samt seminar på HiNT. For detaljer, se vedlagte programskisse. 16 av 31

17 Budsjettet PO-jubileets totale kostnadsramme er på kr. Se vedlagte budsjett. Det er budsjettert med tilskudd fra Levanger kommune på kr til markering av hans 100års fødselsdag den 30. juni, samt kr i tilskudd til Paul Okkenhaugdagene i oktober. Vurdering: Paul Okkenhaug ruver som komponist i trøndersk sammenheng. Det planlagte jubileumsprogrammet vil gi en verdig markering av at det i år er 100 år siden han ble født. Rådmannen vurderer det som viktig og riktig at kommunen gir økonomisk støtte til denne markeringen. Rådmannen foreslår at beløpet belastes formannskapets tilskuddskonto. I inneværende år er kr disponert. Med de kr ,- som her foreslås disponert til POjubileet, gjenstår kr ,- til disposisjon. 17 av 31

18 VEDLEGG Programskisse Levanger kommune Formannskapet Sakliste SØNDAG 15. JUNI LEVANGER TORG Ansvarlig: Leiv Ramfjord. Arbeidsgruppe nedsettes. Arrangementet vil avslutte Levanger kulturfestival samtidig som det innleder markeringene i jubileumsåret. Musikalsk blir det lagt vekt på komponistens vokalverk. Aktører: - Kor og korps i Levanger, påmeldingsfrist 15. februar. - Elever fra Levanger kulturskole innen musikk og dans - Hildegunn Eggen, konferansier/forteller - Eventuelt solist(er). MANDAG 30 JUNI: FØDSELSDAGEN i LEVANGER KIRKE Konserten planlegges satt sammen av musikk som belyser ulike temaer som belyser komponisten som folkemusikksamler, familiemannen, naturmenneske, organist, kunstnervenn, et søkende menneske. Aktører (med noe forbehold): - Isa gericke, sopran - Knut Stiklestad, baryton - Marita Kvarving Sølberg, sopran - Einar Olav Larsen, fiolin - Knut Ola Vang, orgel - Levanger blandakor, dir. Per Anker Johansen Etter konserten vil det være en fødselsdagssamling på Brusve, begrenset deltagelse. LØRDAG 19. JULI - TIRSDAG 29. JULI: OLSOKDAGENE PÅ STIKLESTAD Lørdag 19. juli: Konsert i Borggården. Programmet vil blant annet inneholde: Urfremføring av bestillingsverk av Wolfgang Plagge, basert på sanger av Paul Okkenhaug. Musikk av Geirr Tveitt (nær komponistkollega og også 100 årsjubilant i år) Aktører (med forbehold): - Marianne Beate Kielland, mezzo - Ola Marius Ryan, tenor - Gjermund Larsen, hardingfele - Olsokorkesteret og Olsokkoret, dir. Ole Kristian Ruud Fredag 25. juli: Stiklestad kirke. Sammensatt program, men med musikk av Okkenhaug som sentralt innslag. Aktører: - Kjetil Støa, baryton - Olsokkoret, dir. Tore Erik Mohn PAUL OKKENHAUG-DAGENE 2008 Åpningskonsert i Olavshallen, Trondheim, torsdag 23. oktober kl 1930 Program vil inneholde bestillingsverket av Wolfgang Plagge, basert på tematikk fra Spelmusikken. Orkesterverk av Paul Okkenhaug og Geirr Tveitt. Aktører: - Håvard Gimse, klaver 18 av 31

19 - Konservert - Trondheim symfoniorkester, dir. Ole Kristian Ruud, dirigent Levanger kommune Formannskapet Sakliste HiNT-seminaret 2008 Dette seminaret vil denne gangen strekke seg over hele semesteret inklusive programposter under dagene. Se egen redegjørelse nedenfor. Det å skape. Seminar fredag 24. og lørdag 25. oktober Seminaret skal ledes av komponisten Wolfgang Plagge. Opplegge vil rette seg mot barn på mellomtrinnet i grunnskolen og ender opp i en fremføring lørdag. Dette opplegget må også sees i sammenheng med at Plagge inviteres til HiNT-seminaret tidligere på høsten, der han også vil undervise våre musikkstudenter i hvordan en kan arbeide med det å skape prosesser overfor barn og unge. Konsert i Levanger kirke fredag 24. oktober kl 1900 Okkenhaug-program, med basis i Eg veit ei lita gjente. Aktører: - Eir Inderhaug, sopran - Marianne E. Andersen, mezzo - Øystein Sonstad, cello - Sveinung Bjelland, klaver Konsert i Levanger kirke lørdag 25. oktober kl 1900 Program ikke lagt. Aktører: - Hilde Mathisen Gimse, fiolin - Øyvind Gimse, cello - Håvard Gimse, klaver - Arve Tellefsen, fiolin (forbehold) Musikkgudstjeneste i Levanger kirke søndag 26. oktober kl 1100 Del av ordinær virksomhet, overføres i radio. Avslutningskonsert i Levanger kirke 26. oktober kl 1800 Hovedverket er Levanger-kantaten fra Programmet for øvrig vil bestå av en orgelkonsert av Poulenc og korsanger av PO. Aktører: - Marianne E. Andersen, mezzo - Kåre Nordstoga, orgel - Prosjektkor med utg.pkt.i Trondheim og Levanger kammerkor, dir. Norunn Illevold Giske - Trondheim symfoniorkester, dir. Ole Kristian Ruud HINT - SEMINARET HØST 2008 Dette seminaret vil i år strekke seg over hele semesteret, både som et åpent seminar og med tanke på å bygge det inn i semesterplanene for lærerstudentene. Seminaret vil således fremstå som en særlig markering fra HiNTs side. Det kan, som i 2005, også være aktuelt å knytte deler av arrangementet opp mot Forskningsdagene. 19 av 31

20 Planene så langt er disse: Medio september Erling Okkenhaug om de samfunnsmessige perspektivene på det å skape. Kan også være aktuelt å involvere forfatteren Jan Erik Wold, som Okkenhaug har samarbeidet en del med. Erling Okkenhaug er nevø av komponisten, arbeider bl.a. innenfor prospektet Den stille bølgen og har gitt mange ideer til gjennomføringen av Okkenhaugdagene, se Ultimo september Vi vil invitere Wolfgang Plagge til å fortelle om de to komposisjonene han har skapt til jubileet. Samtidig vil vi bruke han i arbeidet med studentene og knytte linjer til det seminaret han skal ha med barn under Okkenhaug-dagene. Vi ønsker å søke et samarbeid om dokumentasjon av dette opplegget med multimedia-studiet i HiNT. Primo oktober Seminar om Levanger-kantaten, laget til Levanger bys 100 års jubileum i 1936 og direkte overført i radio fra Levanger kirke 18. mai samme år. Verket har hatt noen fremføringer siden, men under PO-dagene blir det første gang på et profesjonelt nivå. Verket foreligger kun i manuskript og overføres nå til notetrykk, et omfattende arbeid som er godt i gang. Aktuelt å drøfte en samtidig fotografiutstilling med Levanger museum. Ansvarlig: Rolf Diesen, flere vil bli involvert. Fredag 24. oktober Idar Karevold inviteres til å holde et foredrag ut fra et personlig minne om komponisten og klaverpedagogen. Han vil samtidig plassere komponisten i en musikkhistorisk sammenheng. Det er planen også å knytte en liten konsert til dette foredraget. Karevold er vokst opp i Levanger, er tilknyttet Norges musikkhøgskole og mangeårig musikkritiker i Aftenposten. Fredag 24. oktober, lørdag 25. oktober, og ved andre anledninger i løpet av året: Paul Okkenhaug etterlot seg en omfattende samling lydbåndopptak gjort på 50-tallet. I tillegg til egen utøvelse på piano, orgel og også seljefløyte, ikke minst som improvisator, er fortellerkunsten til Anton Flatås og Oskar Arntzen sentral i disse opptakene. Arntzen er i tillegg vokal folkemusikkutøver. En gruppe bestående av Eli Lunnan, Fredrik Okkenhaug, Leiv Ramfjord og Arve Flatås arbeider nå med dette materialet med tanke på formidle deler av det i løpet av året. Det kan være aktuelt å bruke dette materialet ved flere anledninger i løpet av året: i tilknytning til 30. juni, under Olsok, i løpet av høsten inkl. PO-dagene, og med Tørkhuset, Brusve, Levanger kirke, biblioteket, HiNT-Røstad som aktuelle steder. Idéer som skal arbeides videre med: Seminar som tar for seg det å gjenskape vs det å skape, ikke minst med grunnlag i debatten Spelet om Heilag Olav. Aktuelt tema også for teaterutdannelsen i HiNT. Konsert i regi av Levanger Jazzklubb, med improvisasjon ut fra eksempelvis folke- og kunstmusikalsk materiale som grunnlag. Arrangement som formelt og økonomisk vil ligge utenfor PO-dagene. Røstad-seminaret 2008 ultimo november. Dra videre veksler på det arbeidet som er gjort i seminarene med Wolfgang Plagge og i musikkseksjonen for øvrig, og der målgruppen er lærere i barnehage og skole. Viktig å utvikle materiell som kan anvendes i skolen på en god og praktisk måte. 20 av 31

21 Inntrøndelag seniorforening - medio november: Presentasjon av Okkenhaug og kulturen rundt Tørkhuset. Leiv Ramfjord og Sverre Krüger Den kulturelle skolesekken, Levanger kommune Tilbud til alle 6. klassinger. Solveig Salthammer Kolaas. Levanger kommune Formannskapet Sakliste Røstad, 26. februar 2008 Rolf Diesen 21 av 31

22 PAUL OKKENHAUG- JUBILEET 2008 BUDSJETT PR SAMLET OG DELT UTGIFTER INNTEKTER 1. Markering på Levanger Torg 15. juni Utgifter: Kor, utgifter 5000 Orkester, utgifter 2500 Kunstnere, solister Lyd, evt lys Markedsføring, annonsering Andre utgifter Sum utgifter Inntekter: COOP Inntrøndelag (delsum av tilskudd) Billettinntekter Markedsføring, Trønderavisa Sum inntekter Konsert/markering PO 100års fødselsdag 30.juni Utgifter Artister, solsiter Kor, utgifter 5000 Markedsføring, plakat, Andre utgifter Sum utgifter Inntekter: Billettinntekter Norsk Kulturråd TA- markedsføring NT-fylkeskommune Levanger kommune Sum inntekter Jubileumskonsert Olsok, 19. juli, SNK Utgifter Jubileumskonsert m Olsokorkesteret Sum utgifter Inntekter Tilskudd NT fylke Norsk Kulturråd Billettinntekter NTE, SPB 1 Midt-Norge, TA Sum inntekter av 31

Levanger Ungdomsråd. Vedtekter. Siste gang revidert 02.04.2008 Vedtatt i kommunestyret...

Levanger Ungdomsråd. Vedtekter. Siste gang revidert 02.04.2008 Vedtatt i kommunestyret... Levanger Ungdomsråd Vedtekter Siste gang revidert 02.04.2008 Vedtatt i kommunestyret... Ungdomsrådet skal være talerør og en felles arena for saker som er aktuelle for barn og ungdom. 1 FORMÅL OG ANSVARSOMRÅDE

Detaljer

Levanger Ungdomsråd. Ungdomsrådet skal være talerør og en felles arena for saker som er aktuelle for barn og ungdom. VEDTEKTER

Levanger Ungdomsråd. Ungdomsrådet skal være talerør og en felles arena for saker som er aktuelle for barn og ungdom. VEDTEKTER Levanger Ungdomsråd Ungdomsrådet skal være talerør og en felles arena for saker som er aktuelle for barn og ungdom. VEDTEKTER Rådmannens forslag (januar 2017) FORMÅL OG ANSVARSOMRÅDE 1. Ungdomsrådet skal

Detaljer

Paul Okkenhaug-jubileet 2008 Rapport og regnskap

Paul Okkenhaug-jubileet 2008 Rapport og regnskap Paul Okkenhaug-jubileet 2008 Rapport og regnskap For fullstendig program for gjennomføringen av Paul Okkenhaug-jubileet/Paul Okkenhaugdagene 2008 vises til følgende trykte program: - Programbrosjyre, utgitt

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll. Formannskapet

LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll. Formannskapet LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 10.11.04 Møtetid: Kl. 13:35 14:15 Fra saksnr. 115/04-121/04 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av

Detaljer

Formannskapets medlemmer

Formannskapets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 08.11.2012 Tid: 10:00 Formannskapets

Detaljer

Utvalg: Eldres Råd Møtested: Formannskapssalen, rom 3008, Levanger kommune Dato: Tid: 10:00

Utvalg: Eldres Råd Møtested: Formannskapssalen, rom 3008, Levanger kommune Dato: Tid: 10:00 Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Eldres Råd Møtested: Formannskapssalen, rom 3008, Levanger kommune Dato: 09.04.2008 Tid: 10:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Møteinnkalling Utvalg: styre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 10.10.2007 Tid: 17:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: 3008, Levanger rådhus Dato: 16.01.2006 Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Elin Aune Leder Ola

Detaljer

REGLEMENT FOR BARN OG UNGES KOMMUNESTYRE I NES KOMMUNE (Revidert av BUK 05/ og vedtatt i kommunestyret 26/ )

REGLEMENT FOR BARN OG UNGES KOMMUNESTYRE I NES KOMMUNE (Revidert av BUK 05/ og vedtatt i kommunestyret 26/ ) REGLEMENT FOR BARN OG UNGES KOMMUNESTYRE I NES KOMMUNE (Revidert av BUK 05/09 2017 og vedtatt i kommunestyret 26/09 2017) 1. Formål Gjennom barn og unges kommunestyre (BUK) skal barn og ungdom i Nes: 1.

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 17.10.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Orienteringer: Orientering/drøfting av formannskapets arbeidsform framover. Arbeidet med budsjett og økonomiplan v/rådmannen.

Orienteringer: Orientering/drøfting av formannskapets arbeidsform framover. Arbeidet med budsjett og økonomiplan v/rådmannen. Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 05.10.2011 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 02.05.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Etter formannskapets møte vil det bli avviklet klageorgan.

Etter formannskapets møte vil det bli avviklet klageorgan. Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 06.03.2014 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Ungdomsrådet Møtested: Herredshuset Møtedato: 25.03.2010 Tid: 18.00 Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 10/4 10/14 SAKSPROTOKOLL: MELDINGER 10/5

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 19.09.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside:

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 21.12.2011 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Nina Bakken Bye MEDL H/V

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Nina Bakken Bye MEDL H/V Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 23.09.2009 Tid: 13:00 15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 11 av 11. Ellers møtte: Assisterende rådmann Ingvar Rolstad og formannskapssekretær Rita-Mari Keiserås.

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 11 av 11. Ellers møtte: Assisterende rådmann Ingvar Rolstad og formannskapssekretær Rita-Mari Keiserås. LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll Driftskomité Møtested: Rådhuset, kantina Møtedato: 21.04.2004 Møtetid: Kl. 15:00 18:05 Fra saksnr. 022/04-028/04 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 11 av 11 Oppmøte:

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside:

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 21.09.2011 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 13 av 13 Oppmøte:

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 13 av 13 Oppmøte: LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rom 3008 Møtedato: 20.08.2003 Møtetid: Kl. 14:15 15:15 Fra saksnr. - 077/03 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 13 av 13

Detaljer

Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Verdal rådhus Dato: Tid: 10:00

Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Verdal rådhus Dato: Tid: 10:00 Innherred samkommune Møteinnkalling Rev. 02.12.16 Lagt til sak 39/16 Rev. 06.12.16 Revidert møteplan sak 37/16 Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Verdal rådhus Dato: 09.12.2016 Tid:

Detaljer

Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger Møtested: 3008, Formannskapssalen, 3. etg. Rådhuset Dato:

Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger Møtested: 3008, Formannskapssalen, 3. etg. Rådhuset Dato: Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger Møtested: 3008, Formannskapssalen, 3. etg. Rådhuset Dato: 20.06.2017 Tid: 12:00 Faste medlemmer er med dette

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 13.08.2008 Tid: 11:00 11:50 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Bodø ungdomsråd vedtektsendringer og årsberetning.

Bodø ungdomsråd vedtektsendringer og årsberetning. Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.01.2011 1302/2011 2011/267 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/5 Komite for oppvekst og kultur 10.03.2011 11/35 Bystyret 14.04.2011 Bodø ungdomsråd

Detaljer

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post:

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post: Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 12. april 2012 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, møterom Lyon De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Innhold PS 26/12 Godkjenning av protokoll fra møte Budsjett 2013 og Økonomiplan Levanger kommune Møteplan Eldres råd

Innhold PS 26/12 Godkjenning av protokoll fra møte Budsjett 2013 og Økonomiplan Levanger kommune Møteplan Eldres råd Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Eldres Råd Møtested: Rom 2040, 2. etg. Rådhuset Dato: 12.12.2012 Tid: 10:00 NB! Merk møtested Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Ellers møtte: Rådmann Ola Stene og formannskapssekretær Rita-Mari Keiserås.

Ellers møtte: Rådmann Ola Stene og formannskapssekretær Rita-Mari Keiserås. LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 17.08.2005 Møtetid: Kl. 13:00 15:00 Fra saksnr. 058/05-065/05 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Tor-Petter Abelsen MEDL AP/H/KRF Pål Sverre Fikse MEDL SP//SV/V/FRP/MDG/UAV

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Tor-Petter Abelsen MEDL AP/H/KRF Pål Sverre Fikse MEDL SP//SV/V/FRP/MDG/UAV Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 20.10.2016 Tid: 09:00 14:45 Til stede: 9 representanter. Formannskapets møte ble satt etter orienteringene,

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Hojem MEDL DNA/SP/KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Hojem MEDL DNA/SP/KRF Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 09.02.2011 Tid: 13:00 15:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Lill Kristin Nordahl MEDL DNA/SP/KRF Gunnar Morten Løvås MEDL H-V-SV

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Lill Kristin Nordahl MEDL DNA/SP/KRF Gunnar Morten Løvås MEDL H-V-SV Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 14.03.2012 Tid: 13:00-15:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Bjørn Iversen ordfører (s)

Bjørn Iversen ordfører (s) Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 24.11.2011

Detaljer

I forbindelse med den bebudede kommunereformen la rådmannen i slutten av møtet - fram 1. utgave av utvalgte nøkkeltall. Se vedlegg.

I forbindelse med den bebudede kommunereformen la rådmannen i slutten av møtet - fram 1. utgave av utvalgte nøkkeltall. Se vedlegg. Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 18.09.2014 Tid: 09:00-11:20 Til stede: 9 representanter Oppdatert sakliste ble utdelt i møtet. I

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: Tid: 13:00 13:50

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: Tid: 13:00 13:50 Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 30.06.2010 Tid: 13:00 13:50 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Heieraas

Detaljer

Kommunestyrets medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte:

Kommunestyrets medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Verdal kommune Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 30.04.2007 Tid: 18:00 Evt.

Detaljer

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 03.12.2013 13/801 414 5.1 PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Møtedato: Onsdag 3. desember 2013 kl 08.30 11.30 Møtested: 3. etasje, gml Sjøfossen-bygget, Inndyr

Detaljer

VEDTEKTER FOR UNGDOMSRÅDET I KONGSVINGER

VEDTEKTER FOR UNGDOMSRÅDET I KONGSVINGER VEDTEKTER FOR UNGDOMSRÅDET I KONGSVINGER Vedtatt i kommunestyret sak 102/13 den 31.10.2013. Gjelder fra 01.12.2013. 2 1 MÅLSETTING, RETTIGHETER, OPPGAVER 1.1 Målsetting for ungdomsrådet: Gi ungdom større

Detaljer

Innhold PS 1/13 Godkjenning av protokoll fra møte Årsmelding Eldres råd i Levanger kommune. Levanger, den 31.

Innhold PS 1/13 Godkjenning av protokoll fra møte Årsmelding Eldres råd i Levanger kommune. Levanger, den 31. Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Eldres Råd Møtested: 2040, 2. etg., Levanger rådhus Dato: 06.02.2013 Tid: 10:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller

Detaljer

VEDTEKTER (UNGDOMSRÅDET I INDRE FOSEN)

VEDTEKTER (UNGDOMSRÅDET I INDRE FOSEN) 22.02.2017 11.00 VEDTEKTER (UNGDOMSRÅDET I INDRE FOSEN) FOR PERIODEN 2017-2018 Side 2: 1 Målsetting, rettigheter og oppgaver Side 3: 2 Sammensetning og valgordning Side 4: 3 Møtevirksomhet og økonomi Side

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 18.04.2007 Tid: 13:00 14:25 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Odd E Thraning

Detaljer

Bjørn Iversen Ordfører (s)

Bjørn Iversen Ordfører (s) Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 09.05.2016 Tid: 17:00 OBSOBS

Detaljer

Saksnr Innhold PS 2/11 Søknad til Arbeids og velferdsdirektoratet - "ufrivillig deltid " PS 3/11 Prosjektsøknad - "Saman om ein betre kommune"

Saksnr Innhold PS 2/11 Søknad til Arbeids og velferdsdirektoratet - ufrivillig deltid  PS 3/11 Prosjektsøknad - Saman om ein betre kommune Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger Administrasjonsutvalg Møtested: 1119 (v/kommunestyresalen), Levanger Rådhus Dato: 07.09.2011 Tid: 13:00 (Før formannskapets møte) Faste medlemmer er med

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på samkommunens hjemmeside:

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på samkommunens hjemmeside: Innherred samkommune Møteinnkalling Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 20.10.2005 Tid: 10:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Arne Aalberg MEDL FRP

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Arne Aalberg MEDL FRP Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 11.12.2013 Tid: 13:00 13:40 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Utvalg: Eldres Råd Møtested: 3008, Levanger rådhus Dato: Tid: 10:00

Utvalg: Eldres Råd Møtested: 3008, Levanger rådhus Dato: Tid: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Eldres Råd Møtested: 3008, Levanger rådhus Dato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av saken,

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Bente Kristin Andersen MEDL AP Knut Even Wormdal MEDL AP

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Bente Kristin Andersen MEDL AP Knut Even Wormdal MEDL AP Orkdal kommune Møteprotokoll Side 1 av 6 Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Orkdal Rådhus Dato: 19.09.2006 Tid: 13:00 - Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Gunnar Hoff

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I FROSTATING 28.11.03, FONNFJELL HOTELL, MERÅKER

REFERAT FRA MØTE I FROSTATING 28.11.03, FONNFJELL HOTELL, MERÅKER Levanger 01.12.03 REFERAT FRA MØTE I FROSTATING 28.11.03, FONNFJELL HOTELL, MERÅKER Til stede: 1. Per Sverre Rannem Steinkjer kommune 2. Trond Waldal Steinkjer kommune 3. Tomas Iver Hallem Verdal kommune

Detaljer

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 13 av 13

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 13 av 13 LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rom 3008 Møtedato: 28.05.2003 Møtetid: Kl. 11:30 15:00 Fra saksnr. 048/03-056/03 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 13

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Hojem MEDL DNA-KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Hojem MEDL DNA-KRF Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Levanger Rådhus, formannskapssalen Dato: 04.11.2011 Tid: 13:00 15:05 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Myrvold. Eventuelt

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Myrvold. Eventuelt Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 26. januar 2012 Møtetid: Kl. 1000 Møtested: Namsos Samfunnshus, formannskapssalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 06.09.2006 Tid: 13:00 15:40 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Odd E Thraning

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Arild Børseth MEDL DNA-KRF Karl Meinert Buchholdt MEDL V-SV

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Arild Børseth MEDL DNA-KRF Karl Meinert Buchholdt MEDL V-SV Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 13.11.2013 Tid: 14:50 15:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Olav Strid MEDL DNA/SP/KRF Tove Irene Løvås MEDL DNA/SP/KRF Arman Rad MEDL DNA/SP/KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Olav Strid MEDL DNA/SP/KRF Tove Irene Løvås MEDL DNA/SP/KRF Arman Rad MEDL DNA/SP/KRF Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: 1008 (1. etg.), Levanger Rådhus Dato: 24.08.2011 Tid: 14:00-16:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Auditoriet, HUNT forskningssenter Dato: (OBS Mandag) Tid: 10:00

Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Auditoriet, HUNT forskningssenter Dato: (OBS Mandag) Tid: 10:00 Innherred samkommune Møteinnkalling Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Auditoriet, HUNT forskningssenter Dato: 07.09.2015 (OBS Mandag) Tid: 10:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Kommunereformen - intensjonsavtale til folkeavstemming Saksbehandler: E-post: Tlf.: Jostein Grimstad jostein.grimstad@verdal.no 74 04 82 59 Arkivref: 2014/8125 - / Saksordfører:

Detaljer

Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Nesset ungd.skole Dato: 12.11.2012 Tid: 13:00 15:00

Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Nesset ungd.skole Dato: 12.11.2012 Tid: 13:00 15:00 Møteinnkalling Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Nesset ungd.skole Dato: 12.11.2012 Tid: 13:00 15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær hilde.skavdahl@innherred-samkommune.nosom sørger for

Detaljer

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Stein Erik Lauvås Roy Sverre Hagen Kirsten Hofseth Kjersti

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 21.03.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

MØTEINNKALLING. Ungdomsrådet

MØTEINNKALLING. Ungdomsrådet MØTEINNKALLING Dato: 16.08.2016 kl. 15:30-17:30 Sted: Rådhuset 2.etasje Ungdomsrådet Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes iht. lovverk.

Detaljer

Formannskapets medlemmer

Formannskapets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 15.12.2016 Tid: 09:00 Evt forfall,

Detaljer

OVERSENDELSE AV DOKUMENTER ETTER KONTROLLUTVALGETS MØTE. I tillegg følger saksprotokoll for sak 19/13 Kontrollutvalgets årsplan / møteplan for 2014.

OVERSENDELSE AV DOKUMENTER ETTER KONTROLLUTVALGETS MØTE. I tillegg følger saksprotokoll for sak 19/13 Kontrollutvalgets årsplan / møteplan for 2014. Orgnr. 987672196 Postboks 2564 7735 Steinkjer Tlf. 74 11 14 76 www.komsek.no Innherred samkommune Ordføreren Administrasjonssjefen Deres ref.: Vår ref.: Arkiv: Dato: Saksbehandler: 13/011 433-1798-5.6

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne STJØRDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne F-salen, Rådhuset Dato: 19.08.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til hanne.elin.ovesen@stjordal.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møtested: Rakkestad kommune, møterom 2 Tidspunkt: 05.03.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 28.04.2005 Fra kl. 1130 Til kl. 1350 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Formannskapet. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 09:00 13:30

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Formannskapet. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 09:00 13:30 Frosta kommune MØTEPROTOKOLL Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 12.05.2014 Tid: 09:00 13:30 Faste medlemmer: Johan Petter Skogseth Leder SP Torun Nesse Medlem KRF Frode

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Birger Meinhardt MEDL FRP

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Birger Meinhardt MEDL FRP Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.09.2005 Tid: 13:00 16:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Olav Norberg Nestleder H Odd E Thraning Leder

Detaljer

Tilleggsinnkalling(2)

Tilleggsinnkalling(2) STOKKE KOMMUNE FORMANNSKAPET Tilleggsinnkalling(2) Møtested: Kommunestyresalen Dato: 20.03.2013 Tidspunkt: 09:30 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 00, eller e-post: postmottak@stokke.kommune.no

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Formannskapet. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 09:00 -

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Formannskapet. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 09:00 - Frosta kommune MØTEPROTOKOLL Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 20.11.2012 Tid: 09:00 - Faste medlemmer: Johan Petter Skogseth Leder SP Torun Nesse Medlem KRF Frode Revhaug

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Levanger v.g. skole Dato: 09.11.2005 Tid: 11:30 14:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Odd E Thraning Ordfører

Detaljer

Verdal kommune Møteprotokoll

Verdal kommune Møteprotokoll Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 04.12.2008 Tid: 09:00 10:45 Til stede: 9 representanter Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside:

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: 1119 (v/kommunestyrsalen), Levanger Rådhus Dato: 07.09.2011 Tid: 13:00 (Etter administrasjonsutvalgets møte) Faste medlemmer er med

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Karl Meinert Buchholdt Medlem V-SV

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Karl Meinert Buchholdt Medlem V-SV Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Møterom 1008, 1. etg., Levanger rådhus Dato: 19.08.2015 Tid: 13:00 14:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Anne

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 13. november 2012 Tid: Kl. 09:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065 NB! MERK STED Møteinnkallingen sendes kontrollutvalgets medlemmer,

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING

MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 14.04.2011 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post)

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2009-2012 - Budsjett 2009 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2008/10561 - / Saksordfører:

Detaljer

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale.

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 16. februar 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Lierne kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Formannskapet F-salen, Rådhuset Møtedato: 01.10.2015 Tidspunkt: 13:00-16:00 Møteprotokoll Fra sak: PS 128/15 Til sak: PS 136/15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep.

Detaljer

Reglement Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutvalg i Vest-Agder Vedtatt i Fylkestingets møte

Reglement Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutvalg i Vest-Agder Vedtatt i Fylkestingets møte Reglement Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutvalg i Vest-Agder Vedtatt i Fylkestingets møte 21.6.2016 1. Mandat og formål 1.1. Ungdommens fylkesting (UFT) er opprettet etter vedtak av fylkestinget

Detaljer

Det vil etter formannskapets møte bli avviklet møte i klageorgan. Verdal, 9. desember Bjørn Iversen ordfører(s)

Det vil etter formannskapets møte bli avviklet møte i klageorgan. Verdal, 9. desember Bjørn Iversen ordfører(s) Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 15.12.2011 Tid: 09:00 Møtet

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Budsjett 2008 - Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2007/10036 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato

Detaljer

Utvalg: Levanger seniorråd Møtested: 3008, Levanger rådhus Dato: Tid: 10:00

Utvalg: Levanger seniorråd Møtested: 3008, Levanger rådhus Dato: Tid: 10:00 Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger seniorråd Møtested: 3008, Levanger rådhus Dato: 25.05.2016 Tid: 10:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller

Detaljer

Møteinnkalling. Namsoss formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Namsoss formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Namsoss formannskap Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: 05.11.2013 Tidspunkt: 12:00 De faste medlemmeneinnkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall,

Detaljer

Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: Tid: 11:00

Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: Tid: 11:00 Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 13.08.2008 Tid: 11:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Administrasjonsutvalgets medlemmer

Administrasjonsutvalgets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 11.06.2015

Detaljer

Møteinnkalling. Forfall meldes til Servicetorget som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Møteinnkalling. Forfall meldes til Servicetorget som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utvalg: Rissa Kommunestyre Møtested: Rissa rådhus - Kommunestyresalen Møtedato: 03.07.2015 Tid: 09:00 Forfall meldes til Servicetorget som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer

Detaljer

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 15. november 2011 Tid: Kl. 14:30 Sted: Stjørdal rådhus, Formannskapssalen MERK STED

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 15. november 2011 Tid: Kl. 14:30 Sted: Stjørdal rådhus, Formannskapssalen MERK STED MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 15. november 2011 Tid: Kl. 14:30 Sted: Stjørdal rådhus, Formannskapssalen NB! MERK STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TILLEGGSSAKLISTE

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TILLEGGSSAKLISTE FOLLDAL KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: 23.11.2017 Tid: Rett etter møtet i administrasjonsutvalget TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 96/17 15/694

Detaljer

INTERPELLASJON. Innledning: Fra: Birger Meinhardt Levanger FrP

INTERPELLASJON. Innledning: Fra: Birger Meinhardt Levanger FrP Fra: Birger Meinhardt Levanger FrP Innledning: INTERPELLASJON Levanger kommune vedtok i kommunestyremøte den, 24. november 2004 jf sak 0073/04, å kjøpe eiendommen Rinnleiret leir, gnr. 253, bnr. 5 for

Detaljer

Administrasjonsutvalgets medlemmer

Administrasjonsutvalgets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: Onsdag

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 28.02.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Snorre Sundquist Nestleder AP John Wahl Medlem AP

Detaljer

Utvalg: Eldres Råd LK Møtested: 3008, Formannskapssalen, 3. etg. Rådhuset Dato: Tid: 10:00

Utvalg: Eldres Råd LK Møtested: 3008, Formannskapssalen, 3. etg. Rådhuset Dato: Tid: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Eldres Råd LK Møtested: 3008, Formannskapssalen, 3. etg. Rådhuset Dato: 02.12.2015 Tid: 10:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

Godkjenning av innkalling og saksliste. Informasjon om ungdomsrådets oppgaver og rolle v/voksenkontakt

Godkjenning av innkalling og saksliste. Informasjon om ungdomsrådets oppgaver og rolle v/voksenkontakt Utvalg: Ungdomsrådet Møtested: Bootleg, Rom 305 - Lillestua Dato: 15.10.2014 Tidspunkt: 17:00 Møtereferat Medlemmer som møtte: Marthe Strømme Emil Blix Sørnes Benedikte Holmen Nora Olsen Trygve Karlsen

Detaljer

VEDTEKTER OG VILJESERKLÆRING

VEDTEKTER OG VILJESERKLÆRING SAK 11/15 VEDTEKTER OG VILJESERKLÆRING Saksopplysning Regionrådet for Hallingdal tok i 1992/1993 initiativ til eit prosjekt for å utgreie event. eit meir forpliktande interkommunalt samarbeid. Prosjektet

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Gunhild Øwrum Nesgård MEDL DNA/SP/KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Gunhild Øwrum Nesgård MEDL DNA/SP/KRF Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 25.08.2010 Tid: 13:00 14:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE Møteprotokoll

INNHERRED SAMKOMMUNE Møteprotokoll INNHERRED SAMKOMMUNE Møteprotokoll Samkommunestyret Møtested: Verdal Rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 07.10.2004 Møtetid: Kl. 13:00 15:20 Fra saksnr. 042/04-045/04 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

FROLAND KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyret1 Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 08.08.2008 Tidspunkt: 15:00

FROLAND KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyret1 Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 08.08.2008 Tidspunkt: 15:00 FROLAND KOMMUNE Utvalg: Kommunestyret1 Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 08.08.2008 Tidspunkt: 15:00 Møteinnkalling Forfall meldes til sentralbord i Froland kommune, 37 23 55 00, post@froland.kommune.no,

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 06.06.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

:'K. ~vu fj-b, I. Referat fra årsmøte i Museene i Levanger. Avholdt på Dampskipsbrygga tirsdag 13. juni 2017

:'K. ~vu fj-b, I. Referat fra årsmøte i Museene i Levanger. Avholdt på Dampskipsbrygga tirsdag 13. juni 2017 Referat fra årsmøte i Museene i Levanger Avholdt på Dampskipsbrygga tirsdag 13. juni 2017 Tilstede: Ivar Haarstad, politisk valgt representant Levanger kommune Aud Åse Reitan, Levanger fotomuseum, driftsselskapet

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Torbjørn Andre Moe MEDL DNA/SP/KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Torbjørn Andre Moe MEDL DNA/SP/KRF Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 15.02.2012 Tid: 13:00-15:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer