Paul Okkenhaug-jubileet 2008 Rapport og regnskap

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Paul Okkenhaug-jubileet 2008 Rapport og regnskap"

Transkript

1 Paul Okkenhaug-jubileet 2008 Rapport og regnskap For fullstendig program for gjennomføringen av Paul Okkenhaug-jubileet/Paul Okkenhaugdagene 2008 vises til følgende trykte program: - Programbrosjyre, utgitt primo juni, med oversikter for hele jubileumsåret - Program for konsertene 15. og 30. juni - Program for konsertene 19. og 25. juli under Olsokdagene på Stiklestad - Program for Paul Okkenhaug-dagene 2008, oktober - Musikkgudstjeneste i Levanger kirke 26. oktober - HiNT-seminarene, inklusive interne opplegg for studentene, i tiden 3. september 16. oktober. Vi viser også til våre nettsider med omfattende stoff om arrangementet i år og de tidligere arrangementene i 2001 og Som grunnlag for planlegging av årets arrangement viser vi spesielt til Visjon for årets jubileum, som er formulert på side 2 i programbrosjyren. I denne rapporten vil vi peke på noen områder som har stått sentralt i gjennomføring av dette jubileumsåret. Nyskrevet musikk, nye arrangement Helt sentral i denne sammenheng sto de to bestillingsverkene av Wolfgang Plagge, På eigen gard og Illuxit. På eigen gard er et orkesterarrangement av seks sanger og to klaverstykker av Okkenhaug. Verket ble urfremført på Stiklestad nasjonale kultursenter 19. juli, av Olsokorkesteret under ledelse av Ole Kristian Ruud, og med Marianne E. Andersen og Ola Marius Ryan som solister. Verket ble finansiert gjennom det ordinære budsjettet for jubileet, og med et ekstra bidrag fra Aasen sparebank. Denne jubileumskonserter, der også musikk av Geirr Tveitt sto på programmet, ble gjort mulig gjennom et betydelig bidrag fra SNK som en del av programmet for Olsokdagene Om Illuxit skrev Plagge dette blant annet: I arbeidet med det foreliggende verket har det vært maktpåliggende for meg å skape et nytt og selvstendig klangbilde, samtidig som det på en eller annen måte skulle knyttes opp mot Okkenhaugs liv og virke. To av hans komposisjoner blir derfor sitert i løpet av verket, den ene en liten bånsull for fiolin og klaver, Vøggsång, den andre selve varemerket for Okkenhaugs musikalske produksjon, hornmotivet fra Spelmusikken. Dette verket ble urfremført i Olavshallen under åpningskonserten 23. oktober av Trondheim symfoniorkester under ledelse av Ole Kristian Ruud. Verket ble også sendt i NRK P2 fredag 21. november. Verket ble bestilt av Paul Okkenhaug-dagene 2008 og finansiert gjennom Norsk komponistfond. Her skal også nevnes fremføringen av Voggevise ved konserten 30. juni, i et arrangement av Knut Ola Vang, og flere av korsangene arrangert spesielt for mannskor av Tore Erik Mohn, ved konserten i Stiklestad kirke 25. juli.

2 Levangerkantaten Fra starten av Paul Okkenhaug-dagene i 2001 har det vært snakk om å få fremført Kantate til Levanger by ved 100-årsjubilæet 1936 på nytt. Det skjedde i Levanger kirke under avslutningskonserten 26. oktober, med solisten Marianne E. Andersen, kor satt sammen av Levanger kammerkor, Trondheim kammerkor, Embla, og Trondheim symfoniorkester under ledelse av Ole Kristian Ruud. For første gang fikk verket det en kan kalle en profesjonell fremførelse, og for første gang kunne det dermed også vise seg hvilke kvaliteter dette verket også innehar. Notematerialet til kantaten fra 1936 er gjennomgått på nytt og skrevet ut i noteprogrammet Finale. Det gjenstår fortsatt en gjennomgang av hele notematerialet på bakgrunn av erfaringer som ble gjort under denne innstuderingen. I tilknytning til Levangerkantaten inngikk et eget seminar der tilblivelseshistorien til dette musikkverket ble belyst, også gjennom en egen utstilling av fotografier fra Levanger bys jubileumsår Lydbåndopptak fra 50-tallet etter Paul Okkenhaug, av egen musikk og annet. Dette materialet ble blant annet brukt i tilknytning til - konserten på selve 100-års dagen 30. juni, der Knut Ola Vang innledet konserten med å videreføre et improvisasjonsopptak av Okkenhaug på orgelet i Levanger kirke. - seminaret om musikk- og fortellertradisjon Nei, nu skal de hør! som ble holdt i Tørkhuset på Okkenhaug med to fulle hus 26. oktober. Samtidig er arbeidet startet med å overføre dette materialet fra de gamle lydbåndene til digital lyd på CD. Barn og unge Som under de tidligere dagene var det også i år lagt stor vekt på å kunne gi spesielle tilbud til barn og unge. Dette ble fulgt opp først og fremst gjennom engasjementet av, og til, Wolfgang Plagge. Helt spesielt var opplegget Det å skape for barn, musikkverksted for barn ved Frol oppvekstsenter. I denne sammenheng skal også nevnes, selv om det ikke hører formelt under Paul Okkenhaug dagene, Paul Okkenhaug og spelmusikken produsert av Solveig Salthammer Kolaas og Siv Trine Haldaas. Opplegget er i regi av Den kulturelle skolesekken og vises for femte året på rad for alle 6. klassingene i Levanger kommune. Fra og med i år vil det også bli vist årlig for alle 6. klassingene i Verdal kommune. Paul Okkenhaug- prisen Etter initiativ av NTE ble det i år utdelt en Paul Okkenhaug pris. I premissene for prisen het det blant annet: Skape Formidle Oppleve er tre ord som hører sammen og som sier noe om det å være menneske, det å ta i bruk seg selv, er noe av visjonen for arbeidet med å formidle en kulturarv i Paul Okkenhaugs navn. Med denne prisen vil vi gi heder til en person som innen musikken har lyktes i et slikt perspektiv, samtidig som vi håper at prisen vil stimulere prisvinner og andre til fortsatt virke i en slik sammenheng. Prisen, på kr, ble overrakt kantor Knut Ola Vang ved avslutningen av fødselsdagskonserten 30. juni. Musikkgudstjenesten i Levanger kirke søndag 26. oktober, også overført på NRK P1, understreket nok en gang berettigelsen av denne prisen til Knut Ola Vang. Det er en ambisjon å kunne videreføre utdelingen av denne prisen. Wolfgang Plagge, Marianne E. Andersen og Ole Kristian Ruud

3 Uten forkleinelse for noen har disse tre kunstnerne bidratt helt spesielt til å gjøre jubileumsarrangement meget vellykket: Wolfgang Plagge med sine to nye komposisjoner, og uvurderlig bidrag i tilknytning til seminar og konserter; Marianne E. Andersen som solist under urfremførelsen av På eigen gard, under solistkonserten med Okkenhaug-programmet og som fantastisk ivaretaker av altpartiet i Levangerkantaten. Ole Kristian Ruuds betydning for revitaliseringen av Okkenhaugs musikk kan ikke overvuderes. Den er formidabel. Med fremførelsen av kantaten har han fremmet ytterligere forståelse i befolkningen om hvilke kvaliteter det ligger i musikken etter Paul Okkenhaug. Finansiering - sponsorer Et helt sentralt økonomisk grunnlag for å gjennomføre årets mange jubileumsarrangementer var sponsoravtalen med Sparebank 1 Midt-Norge, Nord-Trøndelag elektrisitetsverk og Trønder-Avisa. I en spesiell sammenheng står bidraget fra Innherred Vekst, som gjorde utarbeidelsen av nytt partitur av Levangerkantaten mulig, og Trondheim kommune, som la økonomisk til rette for å kunne engasjere Trondheim symfoniorkester til avslutningskonserten i Levanger kirke. Samtidig ytte flere private aktører verdifulle bidrag, som har fremgått gjennom annonsering og markedsføring for øvrig. Dette, sammen med bidragene fra Norsk kulturråd og Nord-Trøndelag fylkeskommune, gjorde at eierne, Levanger kommune og HiNT, fikk den avgjørende tilførselen av ekstern kapital. Eiernes bidrag var både i form av direkte kapital, personlige ressurser og infrastruktur. Trondheim symfoniorkester og Stiklestad nasjonale kultursenter har vært sentrale som samarbeidspartnere under årets jubileumsarrangement. I alle årene med Paul Okkenhaug-dager har Erling Okkenhaug vært til meget god hjelp, som ideskaper og inspirator, han har drevet nettstedet og han har gjort en omfattende dokumentasjon av virksomheten. Regnskapsresultat Regnskapet for jubileumsfeiringen/paul Okkenhaug-dagene 2008 viser et overskudd på 81835kr. Grunnlaget for dette overskuddet kan forklares ut fra flere faktorer: - et omfattende arbeid på sponsorsiden, gode avtaler på sentrale utgiftsposter og streng økonomistyring - billettinntekter over det budsjetterte på tre av arrangementene; 15. og 30. juni, 26. oktober. - store deler av faglig og administrativ ledelse er ivaretatt som frivillig virksomhet og/eller del av eiernes infrastruktur. Det er ønskelig å investere overskuddet i et videre utviklingsarbeid i tråd med de intensjoner en i disse årene har arbeidet etter. Paul Okkenhaug-dagene ble første gang gjennomført i 2001, og ble videre planlagt i 2005 og Med årets Paul Okkenhaug-dager, som også ble utvidet med jubileumsarrangement fra 15. juni og fremover, er det dermed satt et punktum for Paul Okkenhaug-dagene i denne formen. Vi mener at de sentrale målsettingene for arbeidet er nådd på et meget tilfredsstillende nivå. Dette betyr samtidig at det vil fortsatt ligge svært aktuelle arbeidsoppgaver i tiden fremover. Stortingsrepresentant Arild Stokkan-Grande holdt åpningstalen ved konserten på Levanger torv 15. juni. Han talte også ved avslutningskonserten i Levanger kirke 26. oktober. Her forsterket han et budskap fra åpningstalen ved å si at han ønsket å engasjere seg i et videre arbeid med å formidle de mulighetene som fortsatt vil ligge i arven etter Paul

4 Okkenhaugs virke. Som ytterligere grunnlag for dette hadde han også hatt forhåndssamtaler med fylkesråd for kultur Annikken Kjær Haraldsen og ordfører Robert Svarva. Dette initiativet ble fulgt opp i et møte med Stokkan-Grande 7.november. Her møtte representanter for familien og eierne av Paul Okkenhaug-dagene. Dette møtet konkluderte med at kommunen vil ta initiativ til å nedsette en arbeidsgruppe som kan drøfte videreføringer av det arbeidet som er nedlagt så langt. Stokkan-Grande ønsker god kontakt med dette arbeidet. Han pekte spesielt på de mulighetene som nå ligger for finansiering av ulike former for dokumentasjon. HiNT v/musikkseksjonen vil for sin del videreføre sitt arbeid i et årlig Paul Okkenhaugseminar, lagt opp i tråd med oppgaver innen undervisning, formidling og forskning, og med varierende omfang fra år til år. HiNT vil også gi nytt navn til Musikksalen i Nylåna på Røstad: Okkenhaug-salen. Avslutning Med dette anser arbeidsutvalget Paul Okkenhaug- jubileet 2008 for avsluttet. Samtidig er det vårt klare ønske at arbeidet med å ivareta og videreutvikle kulturarven etter Paul Okkenhaug holder frem. Dette må gjøres med grunnlag i offentlig virksomhet på alle nivåer. Sentralt i denne sammenheng vil være å etablere virksomheten i en fastere organisasjonsform, og med utgangspunkt i Levanger kommune, Nord-Trøndelag fylkeskommune og Høgskolen i Nord-Trøndelag. Det gode samarbeidet med Stiklestad Nasjonale Kultursenter videreføres. Samarbeidet med familien har vært og vil fortsatt være av stor betydning. Med en slik videreføring vil arbeidet med Paul Okkenhaug-dagene ikke bare være et avsluttet, men også et påbegynt nytt kapittel. Levanger, 26. januar 2009 Martin Stavrum, leder Mari Lunnan Solveig Salthammer Kolaas Odd Håpnes Rolf Diesen PAUL OKKENHAUGJUBILEET 2008 KOSTNADSOVERSLAG OG REGNSKAP FOR Inntekter/utgifter Artskonto Kostnads- Regnskap

5 Utgifter overslag Søn/helg/natt Honorar Div lønn Arbeidsgiveravgift Matvarer Andre driftsutgifter, Annonser Info/markedsføring Trykking, kopiering Kurs/opplæring Oppholdsutgifter Transport/skyss Andre transp.utg Andre avgifter, kont Konsulenttjenester Innleie av arb.kraft Innleie av artister Kjøp av tjen fra priv Mellomregnskap TSO Diverse overf./ tilskudd til andre Sum utgifter Inntekter Avgiftsfrie salgsinntekter Bilettinntekter Andre refusjoner fra stat/fylke Diverse refusjoner fra andre, komm/ fylke/stat Sum inntekter Fondsavsetning Regnskapskommentarer: PO-jubileet 2008 har hatt utgifter både i 2007 og 2009, men hoveddelen av utbetalingene er gjennomført i Det er gitt følgende større tilskudd til jubileet: Trondheim kommune, NTE, Sparebank 1 Midt- Norge, Innherred Vekst, N-Trøndelag fylkeskommune og Levanger kommune har alle bidratt med kr Norsk Kulturråd og HiNT har bidratt med kr hver. I tillegg er det gitt noen mindre tilskudd. Samarbeidsavtalen med Trønder-Avisa med sterkt rabatterte annonser tilsvarte et tilskudd på ca kr Levanger Odd Håpnes, kultursjef

Vår ref Arkivkode Deres ref 05/00017-004 MARTiN 150

Vår ref Arkivkode Deres ref 05/00017-004 MARTiN 150 r ~. Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep Stikiestad, 15.03.2005 0030 OSLO Vår ref Arkivkode Deres ref 05/00017-004 MARTiN 150 BUISJETTS0KNIAJ) FOR 2006 Wren 2004 dannet Stikiestad Nasjonale

Detaljer

Arrangementkonkurranse

Arrangementkonkurranse Sluttrapport av prosjektet «Prøysen i KOR» en Arrangementkonkurranse Innhold Intensjon... 3 Bakgrunn... 3 Organisering... 3 Gjennomførte aktiviteter... 4 Vurdering av måloppnåelse og hvordan målene ble

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 SLUTTRAPPORT Universell utforming som regional utfordring Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 April 2014 1 Innledning Leder i styringsgruppa og fylkesråd for samferdsel og miljø, Tor Erik Jensen Nord-Trøndelag

Detaljer

Indeks side 1. Innledning side 2. I. Avtalen om Kulturskatten side 2 a) Kontrakten side 2 b) Gjennomføringen side 2

Indeks side 1. Innledning side 2. I. Avtalen om Kulturskatten side 2 a) Kontrakten side 2 b) Gjennomføringen side 2 1 INDEKS: Indeks side 1 Innledning side 2 I. Avtalen om Kulturskatten side 2 a) Kontrakten side 2 b) Gjennomføringen side 2 II. Andre forhold, avtaler og dokument av viktighet for avtalenside 3 a) 1. Kommuneavtalen

Detaljer

Veien til et jubileum. Forprosjekt Byjubileet 2016

Veien til et jubileum. Forprosjekt Byjubileet 2016 Veien til et jubileum Forprosjekt Byjubileet 2016 Grafiske elementer Sarpsborg kommune Farge: PMS 201 Font: The Sans/The Sans Bold Sarpsborg kommune Servicetorget Akvareller av Svein M.Jakobsen SAMMENDRAG

Detaljer

EIERSTRUKTUR OG EIERFORMER MENIGHETS- OG ORGANISASJONSBARNEHAGER. Medlemsinformasjon IKOs Barnehagekontor

EIERSTRUKTUR OG EIERFORMER MENIGHETS- OG ORGANISASJONSBARNEHAGER. Medlemsinformasjon IKOs Barnehagekontor EIERSTRUKTUR OG EIERFORMER MENIGHETS- OG ORGANISASJONSBARNEHAGER Medlemsinformasjon IKOs Barnehagekontor ORGANISERING AV EIERSKAP OG DRIFT AV MENIGHETS- OG ORGANISASJONSBARNEHAGER Utarbeidet av Øystein

Detaljer

JEVNAKER 2020 ÅRSRAPPORT 2011

JEVNAKER 2020 ÅRSRAPPORT 2011 JEVNAKER 2020 ÅRSRAPPORT 2011 Vedtatt i kreativt utvalg 6.mars 2012 1 1 JEVNAKER 2020 Styret i Jevnaker Næringsdrivende og Jevnaker kommunestyre vedtok i desember 2010 å etablere samarbeidsprosjektet Jevnaker

Detaljer

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50 KAPITTEL 1 SAMMENDRAG....2 1.1 INNLEDNING....2 1.2 RÅDMANNENS VURDERINGER...2 1.3 BEHANDLEDE SAKER....5 KAPITTEL 2 HOVEDTALL FRA REGNSKAPET....6 2.1 REGNSKAPSRESULTATET....6 2.2 DRIFTSINNTEKTER....7 2.3

Detaljer

Holdninger, etikk og ledelse

Holdninger, etikk og ledelse Revidert handlingsplan for forsvarssektoren for perioden 2009 2012 Holdninger, etikk og ledelse Innledning Forsvarssektorens omtrent 20 000 medarbeidere møter etiske- og holdningsmessige utfordringer og

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Flyktningguiden som døråpner

Flyktningguiden som døråpner Veronika Paulsen Kristin Thorshaug Mette Portaas Haugen Berit Berg Flyktningguiden som døråpner Nasjonal evaluering av Flyktningguiden i Røde Kors Veronika Paulsen, Kristin Thorshaug, Mette Portaas Haugen

Detaljer

En plass i samfunnet - også for meg? "Rapport mai 08 - april 09" Rapport mai 08 - april 09

En plass i samfunnet - også for meg? Rapport mai 08 - april 09 Rapport mai 08 - april 09 En plass i samfunnet - også for meg? "Rapport mai 08 - april 09" Rapport mai 08 - april 09 1. Bakgrunn for prosjektet 2. Metodikk 3. Målsetninger/tiltaksbeskrivelse 4. Statistikker 5. kommentarer til statistikkene

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

OECD-prosjektet. Høyere utdanningsinstitusjoners bidrag til regional utvikling

OECD-prosjektet. Høyere utdanningsinstitusjoners bidrag til regional utvikling OECD-prosjektet Høyere utdanningsinstitusjoners bidrag til regional utvikling Foto: NTNU Info Sluttrapport fra Trøndelag Januar 2007 1 1. OECD-prosjektet OECD-prosjektet om høyere utdanningsinstitusjoners

Detaljer

Rapport og planer 2011-2012. Versjon 1.0

Rapport og planer 2011-2012. Versjon 1.0 Rapport og planer 2011-2012 Versjon 1.0 1 Innledning 1.1 Overordnet om aktiviteten i 2011 I oppstartsåret 2011 har arbeidet innen de tre hovedområdene CRIStin har ansvar for hatt svært ulik vinkling: Aktiviteten

Detaljer

EL A Tromsø Generalforsamling Høsten 2014 24. November

EL A Tromsø Generalforsamling Høsten 2014 24. November EL A Tromsø Generalforsamling Høsten 2014 24. November 1 Innkallelse til Generalforsamling Styret i ELSA Tromsø 2014/2015 har den glede å innkalle til Generalforsamling, i samsvar med vedtektenes 7, 1.ledd.

Detaljer

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 Faglig notat angående prosjektet Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 av: Sara Birgitte Øfsti Nesje og Liv Klakegg Dahlin Oslo, februar 2007 Høgskolen i Oslo, Avdeling for estetiske

Detaljer

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT RAPPORT Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker Hva skal til for å bygge opp og synliggjøre uføretrygdede og personer med nedsatt funksjonsevne sin kompetanse og arbeidskraft på en måte

Detaljer

Visjonen for Soul Children er å vinne og bevare unge for Jesus Kristus gjennom sang og musikk de kjenner seg igjen i! Soul Children Konseptet

Visjonen for Soul Children er å vinne og bevare unge for Jesus Kristus gjennom sang og musikk de kjenner seg igjen i! Soul Children Konseptet HISTORIE/BAKGRUNN I mars 2001 startet Ragnhild Hiis Ånestad et barne - og tenåringskor som heter Oslo Soul Children (OSC). Dette er et kor for sangere i alderen 10-16 år som synger musikk i stilartene

Detaljer

Der ordene slutter Håkon Berge, Gro Bergrabb, Thorstein Granly, Gro Shetelig

Der ordene slutter Håkon Berge, Gro Bergrabb, Thorstein Granly, Gro Shetelig Der ordene slutter Håkon Berge, Gro Bergrabb, Thorstein Granly, Gro Shetelig En evaluering av Bergen Filharmoniske Orkester, Det Norske Blåseensemble anno 1734 og Trondheim Symfoniorkester Bilde på forsiden:

Detaljer

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Kunnskap gir nye muligheter, Inn på tunet som alternativ tjeneste i kommunen Prosjekteier Sande kommune Prosjektet ble gjennomført fra oktober 2012 til desember

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS Premieutdeling ved Garder skole i Vestby Foto Vestby avis, Matias Mellquist Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet

Detaljer

Evaluering Utdanningsdirektoratet. Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom

Evaluering Utdanningsdirektoratet. Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom Evaluering Utdanningsdirektoratet Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom Januar 2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Problemstillinger... 4 1.3 Metodisk tilnærming...

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

Anna Hagen og Odd Bjørn Ure. Evaluering av KIM Program for kompetanseutvikling i matsektoren

Anna Hagen og Odd Bjørn Ure. Evaluering av KIM Program for kompetanseutvikling i matsektoren Anna Hagen og Odd Bjørn Ure Evaluering av KIM Program for kompetanseutvikling i matsektoren Anna Hagen og Odd Bjørn Ure Evaluering av KIM Program for Kompetanseutvikling i matsektoren Fafo-notat 2006:12

Detaljer

Vi i vel NÆRMILJØ OG LOKALSAMFUNN NYTT MAGASIN OM. Vi i vel

Vi i vel NÆRMILJØ OG LOKALSAMFUNN NYTT MAGASIN OM. Vi i vel Vi i vel NYTT MAGASIN OM NÆRMILJØ OG LOKALSAMFUNN Vi i vel Utgiver: VELforbundet Krogsrudvegen 229 N-2223 Galterud Tlf: 09685 post@dittvel.no Vi i vel Magasin for nærmiljø og lokalsamfunn Nr. 1 2011 Ansvarlig

Detaljer

Sak 10: Økonomi. Sak 10.1. Økonomiske prioriteringer for perioden

Sak 10: Økonomi. Sak 10.1. Økonomiske prioriteringer for perioden Sak 10: Økonomi Sak 10.1. Økonomiske prioriteringer for perioden 1 10.1 Økonomiske prioriteringer for perioden Forslag 10.101 Forslagstiller: landsstyret Kongressen tar de prognoser og forutsetninger som

Detaljer

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Prosjektrapport nr. 12/2002 Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Jens Kristian Fosse og Hans Kjetil Lysgård Tittel Kompetanseutvikling i utkantkommuner lokal mobilisering

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD-TRØNDELAG

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD-TRØNDELAG ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD-TRØNDELAG 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer