Generelle salgsvilkår for Foundry Service GmbH overfor næringsdrivende

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Generelle salgsvilkår for Foundry Service GmbH overfor næringsdrivende"

Transkript

1 Generelle salgsvilkår for Foundry Service GmbH overfor næringsdrivende 1 Generelt - Virkeområde 1. Disse generelle salgsvilkårene gjelder for alle nåværende og fremtidige forretningsforhold mellom Foundry Service GmbH og næringsdrivende (bestillere). 2. Næringsdrivende, i betydningen i disse generelle salgsvilkårene, er en fysisk eller juridisk person eller en forening med rettslig handleevne, som inngår et rettsforhold i forbindelse med utøvelsen av sin næringsmessige eller selvstendige faglige aktivitet. 3. Avvikende, motstridende eller supplerende generelle forretningsvilkår, selv om de har kommet til vår kunnskap, er ikke en del av kontrakten, med mindre det er uttrykkelig, skriftlig avtalt at de skal gjelde. 4. Endrer Foundry Service GmbH disse vilkårene, blir de endrede vilkårene med det varslede, nye innholdet en del av kontrakten, hvis ikke kjøperen protesterer innen én måned. Foundry Service GmbH vil i meddelelsen om den nye versjonen henvise til at manglende protest på meddelelsen vil ha samme virkning som en aksept av de endrede generelle salgsvilkårene. 2 Kontraktsinngåelse 3 Priser 1. Tilbudene fra Foundry Service GmbH er uforpliktende. Opplysninger i kataloger, brosjyrer, online-tilbud og andre medier er uforpliktende. Tekniske endringer og endringer i form, farge og/eller vekt forbeholdes i den grad det er rimelig. 2. Ved å bestille en levering og ytelse erklærer kunden med bindende virkning at han vil kjøpe varene og tjenestene som blir bestilt. Foundry Service GmbH har rett til å akseptere tilbudet i bestillingen innen 2 uker etter mottak. 3. Kontraktsinngåelsen skjer med forbehold om riktig og rettidig levering fra underleverandører. Forbeholdet bortfaller hvis riktig eller rettidig levering er ansvaret til Foundry Service GmbH, spesielt ved manglende eller for sen inngåelse av tilsvarende kontrakt med underleverandører. 1. Prisene i euro gjelder fritt vårt lager, eksklusive emballasje og transport samt eventuell lovbestemt merverdiavgift. 2. Prisene som er trykket i katalogen, er prisene som gjaldt på tidspunktet for trykking. Vi forbeholder oss korrigering av trykkfeil. Det gjelder prisene ved kontraktsinngåelsen. 3. Hvis gjennomføringen av et oppdrag som Foundry Service GmbH har påtatt seg, når det gjelder tidsperioden mellom datoen på ordrebekreftelsen fra Foundry Service GmbH og dato for erklæring av beredskap fra Foundry Service GmbHs side, tar lengre tid enn 3 måneder, er Foundry Service GmbH berettiget til å videreføre prisøkninger som de i anledning gjennomføringen av ordren blir belastet fra egne leverandører eller selgere, eller på annen måte fra tredjeparter, med identisk omfang som et pristillegg til prisen som er angitt i ordrebekreftelsen eller avtalt på annen måte. 4 Betalingsbetingelser 1. Fakturaer skal betales netto innen 30 dager etter fakturadato uten fradrag. Ved betaling innen 14 dager etter fakturadato gis 2 % kontantrabatt.

2 2. Ved forsinket betaling må bestilleren må betale forsinkelsesrenter på den misligholdte gjelden med en rente på 8 % over basisrentesatsen. Foundry Service GmbH er berettiget til å fakturere EUR 2,50 for hver purring som sendes ut. 3. Hvis bestilleren misligholder mottak av varen eller tjenesten, forfaller kjøpesummen på datoen for erklæring av forsendelsesberedskap. 4. Foundry Service GmbH forbeholder seg uttrykkelig retten til å avvise sjekker eller veksler. Aksept skjer alltid med forbehold om oppfyllelse. Diskonto- eller vekselgebyrer skal bæres av bestilleren og forfaller straks til betaling. 5. Bestilleren har kun rett til motregning hvis hans motkrav er tvangskraftige eller godkjent av Foundry Service GmbH. 6. Bestilleren kan bare utøve tilbakeholdsrett dersom hans motkrav er basert på det samme kontraktsforholdet. 5 Leverings- og ytelsestidspunkt, delleveranser 1. Leveringsdatoer eller -frister er kun bindende hvis disse er uttrykkelig tilsikret. De må være skriftlige. 2. Ved forsinkelse av levering fra Foundry Service GmbHs side har bestilleren rett til skriftlig å gi en fristforlengelse med trussel om nekting av mottak hvis levering ikke skjer innen fristen, og han kan heve kjøpet etter utløp av fristen hvis ikke levering har skjedd. Fristforlengelsen må likevel ikke være kortere enn følgende: b. fire uker for utførelse av reparasjonsarbeider på transportcontainere for smeltede masser og på induksjonsanlegg, c. tre måneder for den nyproduserte mekaniske maskiner til transport av smeltede masser, d. tre måneder for nyproduserte elektriske anlegg, e. tre måneder for kontrakter som dreier seg om handel med induksjonsanlegg og beholdere til transport av smeltede masser og tilhørende periferutstyr. 3. Hvis forsinkelse med leveringen skyldes force majeure, arbeidskonflikter, uforutsette hindringer eller andre forhold som Foundry Service GmbH ikke har ansvaret for, spesielt når slike forhold oppstår hos underleverandører, skal leveringsfristen bli forlenget i rimelig grad. 4. Foundry Service GmbH er berettiget til å foreta delleveranser. 5. Foundry Service GmbH er når som helst berettiget til å gjøre en levering avhengig av kontant betaling uten å angi grunn. Tilbakeholdsrett fra bestillerens side iht. 273, 320 BGB er utelukket, hvis disse ikke bygger på aksepterte eller rettskraftige motkrav fra bestillerens side. 6. Overholdelse av avtalte frister for levering forutsetter rettidig mottak av alle dokumentasjon som bestilleren skal levere, nødvendige tillatelser og godkjenninger, spesielt tegninger, samt de avtalte betalingsbetingelsene og andre forpliktelser, fra bestillerens side. Dersom disse vilkårene ikke blir oppfylt i rett tid, skal fristene forlenges i rimelig grad. Dette gjelder ikke dersom Foundry Service GmbH er ansvarlig for forsinkelsen. 7. Hvis Foundry Service GmbH blir forsinket, kan bestilleren, hvis han sannsynliggjør at dette har påført ham et tap, kreve erstatning for hver hele uke av forsinkelsen med 0,5 %, maksimalt 5 %, av prisen på den delen av leveransen som på grunn av forsinkelsen ikke kunne brukes som forutsatt. 6 Forsendelse, installasjon og montering, risikoovergang 1. Forsendelsen skjer for bestillerens regning og risiko. Det samme gjelder for eventuelle returer, med mindre bestilleren ikke har rett til returen. 2. Risikoen for tilfeldig tap og utilsiktet forringelse av leveransen og ytelsen, går over på bestilleren ved overlevering til speditøren, transportøren eller andre personer

3 eller institusjoner som er utpekt til å utføre forsendelsen. Dette gjelder selv om det skjer delleveranser eller Foundry Service GmbH har påtatt seg å yte andre tjenester, for eksempel forsendelse, tilkjøring eller installasjon. Etter bestillerens ønske kan Foundry Service GmbH for bestillerens regning forsikre forsendelsen mot tyveri, brekkasje, transport-, brann- og vannskader og eventuelle andre skader. 3. Hvis forsendelsen blir forsinket på grunn av forhold som kunden har ansvaret for, går risikoen over på bestilleren fra datoen for erklæring av leveringsberedskap, men Foundry Service GmbH plikter etter bestillerens ønske og for bestillerens regning å tegne forsikringene som denne krever. Foundry Service GmbH forbeholder seg retten til å lagre leveringen og ytelsen hvis det oppstår relevante forhold. Kostnadene for lagringen bæres av kjøperen. 4. Dersom forsendelsen, leveringen, starten eller gjennomføringen av installasjonen eller monteringen, mottaket på eget anlegg eller prøvedriften, blir forsinket av forhold som bestilleren har ansvaret for, eller hvis bestilleren på annen måte har unnlatt å motta levering, går risikoen over på bestilleren. 5. For installasjon og montering gjelder, hvis ikke noe annet er avtalt, følgende bestemmelse: a. Bestilleren skal for egen regning og i god tid sørge for: aa. all graving, bygging og andre sidearbeider, inkludert nødvendig faglært og ufaglært arbeidskraft, materialer og verktøy, bb. nødvendig utstyr og stoffer som er nødvendige for installasjon og idriftsettelse, som stillaser, løfteutstyr og andre enheter, drivstoff og smøremidler, cc. energi og vann på bruksstedet, herunder tilkoblinger, oppvarming og belysning, dd. tilstrekkelig store, egnede, tørre og låsbare rom til lagring av maskindeler, utstyr, materialer, verktøy etc., og egnede arbeids- og oppholdsrom til monteringspersonell, herunder passende sanitæranlegg. Ellers må bestilleren iverksatte samme relevante tiltak for å beskytte eiendeler som tilhører Foundry Service GmbH og monteringspersonellet på stedet, som han ville iverksatt for å ta vare på egne eiendeler, ee. verneklær og -utstyr som er nødvendig som følge av spesielle forhold på monteringsstedet. b. Før monteringsarbeidene starter, må bestilleren uanmodet stille til disposisjon nødvendig informasjon om plassering av skjulte strøm-, gass- og vannledninger og lignende anlegg, herunder nødvendige statiske opplysninger. c. Før oppstart av installasjons- eller monteringsarbeidene må nødvendig utstyr og gjenstander for å utføre arbeidene befinne seg på oppdrags- og monteringsstedet og forberedelsesarbeidene må være kommet så langt at installasjons- eller monteringsarbeidene kan påbegynnes som avtalt og utføres uten avbrudd. Adkomstveier og installasjons- eller monteringssted må være plant og ryddet. d. Bestilleren må hver uke uten opphold attestere overfor Foundry Service GmbH arbeidstimene til monteringspersonellet og ferdigstillelsen av installasjonen, monteringen eller igangkjøringen. e. Hvis Foundry Service GmbH krever avholdt overtakelsesforretning etter ferdigstillelse av arbeidene, må bestilleren gjennomføre denne innen to uker. Hvis dette ikke skjer anses overtakelsesforretningen som gjennomført. Overtakelse anses også gjennomført når leveringen, eventuelt etter avslutning av en avtalt testperiode, blir tatt i bruk.

4 7 Eiendomsforbehold 1. Foundry Service GmbH forbeholder seg eiendomsretten til leveransen og ytelsen inntil kjøpesummen og alle krav som utspringer av forretningsforholdet er betalt i sin helhet. 2. Bestilleren plikter å behandle leveransen og ytelsen med aktsomhet. 3. Bestilleren plikter å informere Foundry Service GmbH umiddelbart om tredjeparts utlegg i leveransen eller ytelsen og skader eller ødeleggelse på leveransen og ytelsen. En endring i besittelsen til leveransen og ytelsen utenom den ordinære forretningsvirksomheten skal varsles av bestilleren umiddelbart. 4. Ved mislighold, spesielt ved betalingsmislighold eller brudd på en plikt etter punkt 2 eller 3 i disse vilkårene, kan Foundry Service GmbH, hvis bestilleren har misligholdt en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse, heve avtalen og kreve leveransen og ytelsene utlevert. 5. Bestilleren har rett til å bearbeide leveransen og ytelsen i sammenheng med den ordinære virksomheten, eller å koble dem sammen med eller integrere dem i andre gjenstander. Bearbeidingen, tilkoblingen eller integreringen skjer på vegne av Foundry Service GmbH, kjøperen plikter å oppbevare gjenstanden som dermed oppstår (leveranse og ytelse) for Foundry Service GmbH med forretningsmessig forsvarlig aktsomhet. Ved bearbeiding, tilkobling eller integrering med gjenstander som ikke tilhører Foundry Service GmbH, har Foundry Service GmbH en eierandel til leveransen og ytelsen i en størrelse som består av forholdet mellom verdien av gjenstandene levert av Foundry Service GmbH og verdien av leveransen og ytelsen. Bestilleren blir først fri fra ovennevnte plikter og Foundry Service GmbHs avtalte rettigheter når hele betalingsforpliktelsen overfor Foundry Service GmbH har blitt fullstendig betalt, dvs. samtlige fakturaer som utspringer av leveransen og ytelsen og eventuelle tilleggsytelser. 6. Bestilleren har rett til å videreselge leveransen og ytelsen, eller nyleveransen og ytelsen, i sammenheng med den ordinære driften. Bestilleren overdrar allerede nå alle fordringer inntil størrelsen på fakturabeløpene for leveransen og ytelsen fra Foundry Service GmbH for den videresolgte leveransen og ytelsen til Foundry Service GmbH, som erverves som følge av videresalg til tredjepart. Foundry Service GmbH aksepterer overdragelsen av fordringene. Etter overdragelsen har bestilleren fullmakt til å innkassere gjelden inntil den eventuelt blir trukket tilbake. Foundry Service GmbH forbeholder seg retten til å innkassere fordringen selv hvis kjøperen ikke oppfyller sine økonomiske forpliktelser og misligholder betalingen. 8 Mangelsansvar, undersøkelsesplikt, tilbakelevering 1. Foundry Service GmbH har etter eget valg mulighet til å oppfylle berettigede reklamasjoner ved å foreta etterlevering eller utføre reparasjon, fastsatt etter eget skjønn. I tillegg kan bestilleren etter eget valg gjøre gjeldende sine lovbestemte rettigheter. Ved et mindre kontraktsbrudd, spesielt ved mindre vesentlige mangler, har bestilleren ikke rett til å heve kjøpet eller kreve erstatning. 2. Foundry Service GmbH anses å ikke ha noen skyld innenfor rammen av mangelsansvaret hvis en mangel ikke var synlig eller bare kunne oppdages med urimelig innsats fra Foundry Service GmbHs side. 3. Bestilleren har lovbestemt reklamasjonsplikten iht. 377 HGB og må reklamere skriftlig overfor Foundry Service GmbH over åpenbare mangler, og også ellers, innen en frist på åtte dager fra mottak av leveransen og ytelsen, ellers anses leveransen og ytelsen fra Foundry Service GmbH som godkjent og levert i henhold til kontrakten. 4. Hvis den bestilte leveransen og ytelsen blir stilt til disposisjon fra Foundry Service GmbHs side på riktig måte, er en heving av kjøpet og retur av leveransen og

5 ytelsen kun tillatt med uttrykkelig samtykke fra Foundry Service GmbH. Foundry Service GmbH krever et behandlingsgebyr for heving av kontrakten på 10 % av fakturabeløpet. 5. Bestilleren har bevisbyrden for alle forutsetninger som ligger i hans sfære når det gjelder noen av hans påståtte mangelsansvarskrav, spesielt for mangelen i seg selv, for tidspunktet for oppdagelse av mangelen, og endelig for at han har overholdt anvisningene i brukerhåndboken ved bruk av leveransen og ytelsen fra Foundry Service GmbH og også for at det er reklamert innen lovens frist. 6. Som beskaffenhet av leveransen og ytelsen gjelder i prinsippet kun innholdet i leveransebeskrivelsen i den skriftlige ordrebekreftelsen som Foundry Service GmbH leverte skriftlig til bestilleren. 7. Mangelsansvarsfristen for leveransen og ytelsen fra Foundry Service GmbH er som følger: a. For levering av nyproduserte gjenstander og fabrikkprodukter, aa. ett år, bb. i den grad den leverte ytelsen fra Foundry Service GmbH anses som byggleveranse, fem år, b. Ved handle med brukte varer og gjenstander, aa. bb. ved unntaksvis salg av slike til forbrukere, ett år, ved salg av slike til andre næringsdrivende skjer salget "som den befinner seg" og utelukker et mangelsansvar. Den næringsdrivende som kjøper gjenstanden henvises i den anledningen til sin undersøkelsesplikt når det gjelder salget til 377 HGB, som kommer til anvendelse. Hvis noen av de ovennevnte bestemmelsene er uvirksomme, skal lovens korteste frist gjelde. 8. Foundry Service GmbHs mangelsansvar og plikter når det gjelder ytelsen er uavhengig av spørsmål om skyld, når gjenstandene som er levert av Foundry Service GmbH blir brukt eller utnyttet på en måte som avviker fra den medfølgende brukerhåndboken, har bestilleren bevisbyrden for at gjenstanden ikke er blitt brukt i strid med anvisningene i brukerhåndboken. 9. Foundry Service GmbH gir ingen garantier i rettslig forstand. Produsentenes eventuelle garantier blir ikke berørt av dette. 9 Ansvarsbegrensning 1. Ved mindre uaktsom overtredelse av pliktene fra Foundry Service GmbHs side, er ansvaret begrenset til den etter typen leveranse og ytelse forutsigbare, kontraktstypiske, direkte gjennomsnittsskaden, men maksimalt EUR Dette gjelder også for mindre uaktsom overtredelse av pliktene til rettslige representanter eller oppfyllelseshjelpere. For mindre uaktsomme brudd på uvesentlige, kontraktsmessige plikter har Foundry Service GmbH ikke noe ansvar. Ovennevnte bestemmelser omfatter alle krav om skadeserstatning i tillegg til ytelsen og krav om erstatning i stedet for ytelsen, uansett av hvilken juridisk grunn, spesielt på grunn av mangler, brudd på plikter når det gjelder skyld, umulighet, eller på grunn av ulovlig handling. 2. Ovenstående ansvarsbegrensninger, i den grad Foundry Service GmbH unntaksvis skulle bli berørt av dem, gjelder ikke krav som utspringer fra produktansvar overfor slike bestillere som blir ansett som forbrukere. Videre gjelder ansvarsbegrensningene ikke for Foundry Service GmbH når det gjelder forhold som selskapet har ansvar for som påfører personskader på legeme eller helse, eller tap av liv. 3. Erstatningskrav som utspringer av en mangel foreldes ett år etter leveringen av leveransen og ytelsen. Dette gjelder ikke dersom Foundry Service GmbH har gjort

6 seg skyldig i grov uaktsomhet, eller i tilfeller det oppstår personskader på legeme eller helse eller tap av liv som Foundry Service GmbH har ansvaret for. 10 Fritak fra produktansvarskrav 1. Bestilleren plikter å holde Foundry Service GmbH skadesløs mot krav fra tredjeparter som disse gjør gjeldende mot Foundry Service GmbH som følge av skader påført av et produkt fra Foundry Service GmbH som har blitt integrert i et annet sluttprodukt, hvis prisen på produktet som er levert av Foundry Service GmbH ikke står i rimelig forhold til salgsprisen på sluttproduktet. Rimeligheten blir overskredet hvis salgsprisen på sluttproduktet beløper seg til 2000 ganger kjøpesummen av produktet som er levert av Foundry Service GmbH. 11 Product Watch-Service 1. Foundry Service GmbH vil anstrenge seg for å gi informasjon på forhånd, innenfor rammene av hva som er mulig for selskapet, hvis produkter vil bli avviklet i fremtiden, og/eller selskapet ikke lenger vil kunne levere reservedeler og foreta passende anbefalinger om reservedeler (Product Watch-Service). Informasjon om slike forhold er ikke alltid mulig, bestilleren har ikke noe rettslig krav på å motta slik informasjon, heller ikke hvis han uttrykkelig har bedt om slik informasjon. 2. Product Watch-Service er en gratistjeneste for bestilleren. 3. Foundry Service GmbH påtar seg ikke ansvar for riktigheten og/eller aktualiteten av informasjonen i Product Watch-Service. Informasjonen om at et produkt ikke lenger kan leveres, inkluderer ikke uttalelsen om at produktet heler ikke kan fremskaffes via andre kanaler. Hvis Foundry Service GmbH nevner et erstatningsprodukt, er det bestillerens plikt å undersøke om det anbefalte produktet egner seg til hans formål. Foundry Service GmbH påtar seg ikke noe ansvar for at erstatningsproduktet er egnet til bestillerens bruksområder. 4. De ovennevnte begrensningene gjelder ikke for forsettlig eller grovt uaktsomt feilinformasjon fra Foundry Service GmbH. Videre gjelder ikke ansvarsbegrensningene for Foundry Service GmbH når det gjelder forhold som selskapet har ansvar for som påfører personskader på legeme eller helse og/eller tap av liv. 12 Sluttbestemmelser 1. Lovene i Forbundsrepublikken Tyskland skal gjelde. Bestemmelsene i FNs kjøpsrett skal ikke komme til anvendelse. 2. Dersom bestilleren er næringsdrivende, en juridisk person etter offentlig rett eller offentligrettslig spesialformue, er det eksklusive vernetinget for alle tvister som utspringer fra kontrakter, som disse vilkårene gjelder for, Landgericht Hagen. Det samme gjelder dersom bestilleren ikke har noe alminnelig verneting i Tyskland, eller bostedet eller det vanlige oppholdsstedet er ukjent på tidspunktet for iverksettelse av rettslige skritt. Foundry Service GmbH står imidlertid fritt til å saksøke bestilleren på hans alminnelige verneting. 3. Hvis noen bestemmelser i kontrakten med bestilleren, herunder disse generelle salgsvilkårene, helt eller delvis er eller blir ugyldige, skal gyldigheten av de gjenværende bestemmelsene ikke bli berørt. Den helt eller delvis ugyldige bestemmelsen skal erstattes av en bestemmelse som tilsvarer den økonomiske virkningen som partene tilsiktet med bestemmelsen, hvis dette ikke er mulig skal deklaratoriske lovbestemmelser gjelde.

7 13 Personvernmerknad 1. Personopplysningene til bestilleren blir oppbevart av Foundry Service GmbH for å kunne yte kundeservice og -informasjon. 2. Hvis en bestiller ikke ønsker ytterligere informasjon, vil dette bli vurdert av Foundry Service GmbH etter tilsvarende mottatt meddelelse.

Standardbetingelser for levering av produkter og tjenester fra Dräger Safety Norge AS

Standardbetingelser for levering av produkter og tjenester fra Dräger Safety Norge AS Standardbetingelser for levering av produkter og tjenester fra Dräger Safety Norge AS 1 Virkeområde 1.1 Disse standardbetingelser ( Standardbetingelser ) får anvendelse på alle salg av produkter og tjenester

Detaljer

HYDRATIGHT NORGE AS GENERELLE VILKÅR SALG AV ANLEGG

HYDRATIGHT NORGE AS GENERELLE VILKÅR SALG AV ANLEGG 1 DEFINISJONER 1.1 I disse vilkårene skal følgende ord ha følgende betydninger: 1.1.1 Anlegg betyr og skal omfatte anlegg, maskineri, verktøy og utstyr som leveres av Selskapet til Kunden; 1.1.2 Kontrakt

Detaljer

DMG Mori Seiki Norway AS generelle salgsbetingelser for ettermarkedstjenester (som service, reparasjoner oh levering av reservedeler)

DMG Mori Seiki Norway AS generelle salgsbetingelser for ettermarkedstjenester (som service, reparasjoner oh levering av reservedeler) www.dmgmori.com DMG Mori Seiki Norway AS generelle salgsbetingelser for ettermarkedstjenester (som service, reparasjoner oh levering av reservedeler) 1. Generelle bestemmelser Følgende vilkår og betingelser

Detaljer

Standardvilkår for kjøp av varer for ISS Facility Services AS

Standardvilkår for kjøp av varer for ISS Facility Services AS Standardvilkår for kjøp av varer for 1. Innledende bestemmelser 1.1 Standardvilkårenes virkeområde Med Standardvilkårene menes disse avtalevilkårene. Standardvilkårene gjelder ethvert varekjøp foretatt

Detaljer

Alminnelige Forretningsvilkår og Kundeinformasjon

Alminnelige Forretningsvilkår og Kundeinformasjon Alminnelige Forretningsvilkår og Kundeinformasjon A. Kundeinformasjon I. Informasjon om leverandøren unitedprint.com Norge AS ( unitedprint ) Nydalsveien 33 0484 OSLO Org.nr 990 415 862 MVA Kontaktinformasjon

Detaljer

OPTIMERAS STANDARD OPPDRAGSBETINGELSER FOR NÆRINGSDRIVENDES KJØP AV TEKNISKE TJENESTER

OPTIMERAS STANDARD OPPDRAGSBETINGELSER FOR NÆRINGSDRIVENDES KJØP AV TEKNISKE TJENESTER OPTIMERAS STANDARD OPPDRAGSBETINGELSER FOR NÆRINGSDRIVENDES KJØP AV TEKNISKE TJENESTER 2. UTGAVE 03/2014 1. PARTER I disse standard oppdragsbetingelser for næringsdrivende ( Standard oppdragsbetingelser

Detaljer

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser SIEMENS Generelle leveringsbetingelser 1. Generelt Disse generelle leveringsbetingelsene gjelder for all levering av varer og tjenester (heretter Leveransen), herunder kvalitet, tekniske spesifikasjoner,

Detaljer

ALMINNELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINNELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINNELIGE LEVERINGSBETINGELSER for leveranser av maskiner samt annen mekanisk, elektrisk og elektronisk utrustning i og mellom Danmark, Finland, Norge og Sverige. Utgitt i 2001 av Hovedorganisationen

Detaljer

NLG 03 Alminnelige leveringsbetingelser

NLG 03 Alminnelige leveringsbetingelser NLG 03 Alminnelige leveringsbetingelser for støpegods i og mellom Danmark, Finland, Norge og Sverige. Utgitt i 2003 av Hovedorganisationen Dansk Industri og Danske Støberiers Brancheforening, Danmark,

Detaljer

Gyldig fra dato: AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER

Gyldig fra dato: AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER AVTALEFORHOLDET Denne avtale (Avtalen) gjelder mellom bedriften som er registrert som Kunde/juridisk eier (Kunde) og Telenor Norge AS med organisasjonsnummer 976967631

Detaljer

Dell Channel-forhandleravtale

Dell Channel-forhandleravtale Dell Channel-forhandleravtale 1. Hva er dette dokumentet? 1.1 Dette dokument ( Avtalen) utgjør vilkårene for virksomheter som ønsker å kjøpe hardware, software og dertil relaterte produkter, inkl. printere

Detaljer

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS Standardvilkår for kjøp av tjenester for 1 Innledende bestemmelser 1.1 Standardvilkårenes virkeområde Med Standardvilkårene menes disse avtalevilkårene. Standardvikårene gjelder ethvert tjenestekjøp foretatt

Detaljer

Standard innkjøpsbetingelser for kjøp av varer for E.C. Dahls Eiendom AS

Standard innkjøpsbetingelser for kjøp av varer for E.C. Dahls Eiendom AS Standard innkjøpsbetingelser for kjøp av varer for E.C. Dahls Eiendom AS 1 Innledning 1.1 DEFINISJONER Kjøper: E.C. Dahls Eiendom AS med tilhørende datterselskaper (også benevnt «ECDE»). Selger: Firma

Detaljer

Generelle kjøpsvilkår

Generelle kjøpsvilkår Parker Hannifin AS 1. Omfang 1.1 Parker Hannifin AS ( Parker ) generelle kjøpsvilkår ("Generelle vilkår") skal eksklusivt gjelde for alle bestillinger med mindre det eksplisitt er avtalt noe annet skriftlig.

Detaljer

Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder

Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder 1 Innledende bestemmelser Disse vilkår regulerer Telio Telecom AS ( Telio ) leveranse av elektroniske tjenester til privatkunder. Slike elektroniske tjenester

Detaljer

Alminnelige vilkår for fiberbredbånd til privatkunder. 5.2 Kunden skal følge de anvisninger som er gitt av Tysnes Breiband for graving og kabling.

Alminnelige vilkår for fiberbredbånd til privatkunder. 5.2 Kunden skal følge de anvisninger som er gitt av Tysnes Breiband for graving og kabling. 1. Avtalens parter og gjenstand 1.1 Disse alminnelige vilkår (Alminnelige vilkår) gjelder for tilknytting til bredbåndnettet og levering av de i Bestillingsskjema angitte Altibox-produkter og tjenester

Detaljer

BILAG 1 TIL TJENESTEBESKRIVELSE. ALMINNELIGE VILKÅR FOR NetWorld Norway DA. ALMINNELIGE VILKÅR 2011 NETWORLD NORWAY DA - SIDE 1 av 9

BILAG 1 TIL TJENESTEBESKRIVELSE. ALMINNELIGE VILKÅR FOR NetWorld Norway DA. ALMINNELIGE VILKÅR 2011 NETWORLD NORWAY DA - SIDE 1 av 9 BILAG 1 TIL TJENESTEBESKRIVELSE ALMINNELIGE VILKÅR FOR NetWorld Norway DA ALMINNELIGE VILKÅR 2011 NETWORLD NORWAY DA - SIDE 1 av 9 1. Generelt. NetWorld Norway DA, organisasjonsnummer 997 790 5903 er leverandør

Detaljer

Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom privatkunder og Fusa Kraftlag

Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom privatkunder og Fusa Kraftlag Januar 2013 Nedenfor kan du lese Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom privatkunder og Fusa Kraftlag. Her finner du også en tjenestebeskrivelser. Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom

Detaljer

Generelle vilkår for bedriftskunder

Generelle vilkår for bedriftskunder Generelle vilkår for bedriftskunder Informasjon om selskapet: Kontraktpartner for alle avtaler som inngås via nettstedet www.staples.no (heretter kalt «nettsted»), er: Staples Norway AS, Online (heretter

Detaljer

Mal for NS/oversatt ISO i én spalte

Mal for NS/oversatt ISO i én spalte Mal for NS/oversatt ISO i én spalte Versjon 5.2 39 Det er utarbeidet to maler for Norsk Standard som til sammen skal dekke de forskjellige variantene som utarbeides. Malene danner grunnlaget for videre

Detaljer

07.12 Standard Avtalevilkår

07.12 Standard Avtalevilkår 07.12 Standard Avtalevilkår Virksomhet/avdeling Drammen kommune ID 601.07.12 Utarbeidet av: Frode Herlung Godkjent dato: 20.10.2011 Godkjent av: Erik Bruun-Pedersen Signatur: FAH Erstatter: Vers.02 av

Detaljer

Serit Østereng IT Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.0 - Dato 6. mars 2013

Serit Østereng IT Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.0 - Dato 6. mars 2013 Serit Østereng IT Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.0 - Dato 6. mars 2013 STANDARDBESTEMMELSER 1.1 Anvendelse 1.1.1 Salg av produkter For salg og levering av produkter

Detaljer

STANDARDBESTEMMELSER. Canon Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.3 Dato 20. april 2015. 1.

STANDARDBESTEMMELSER. Canon Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.3 Dato 20. april 2015. 1. Canon Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.3 Dato 20. april 2015 STANDARDBESTEMMELSER 1.1 Anvendelse 1.1.1 Salg av produkter For salg og levering av produkter gjelder

Detaljer

PRODUKSJON OG DISTRIBUSJON AV IDENTITETSKORT (ID-KORT) FOR BYGGE- OG ANLEGGSNÆRINGEN

PRODUKSJON OG DISTRIBUSJON AV IDENTITETSKORT (ID-KORT) FOR BYGGE- OG ANLEGGSNÆRINGEN AVTALE OM PRODUKSJON OG DISTRIBUSJON AV IDENTITETSKORT (ID-KORT) FOR BYGGE- OG ANLEGGSNÆRINGEN MELLOM Arbeids- og inkluderingsdepartementet ( Oppdragsgiver ) xxxxxxxx ( Leverandør ) Side 2 av 16 AVTALEDOKUMENT

Detaljer

Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè

Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè Avtale om: Drift av kiosk/kafe Nordberg Fort Kunde: Vest-Agder fylkeskommune Leverandør: Vest-Agder-museet IKS Periode: 1.4.2011 31.3.2014 Saksnr./ref.nr.:

Detaljer

Alminnelige vilkår for avtale om fiber- og bredbåndbaserte tjenester Privat

Alminnelige vilkår for avtale om fiber- og bredbåndbaserte tjenester Privat Alminnelige vilkår for avtale om fiber- og bredbåndbaserte tjenester Privat 1. Avtalens parter og gjenstand 1.1 Disse alminnelige vilkår (Alminnelige vilkår) gjelder for tilknytting til fiber- og bredbåndnettet

Detaljer

HYDRATIGHT NORGE AS GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR KJØP

HYDRATIGHT NORGE AS GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR KJØP 1. TOLKNING 1.1. Følgende definisjoner gjelder i disse vilkårene: 1.1.1. "Arbeid" betyr alt arbeid som Leverandøren er pålagt å utføre i henhold til bestemmelsene i Kontrakten, inkludert bestemmelsene

Detaljer

Bestillingsskjema Bredbånd - Privat

Bestillingsskjema Bredbånd - Privat Bestillingsskjema Bredbånd - Privat Navn: Adresse: Postnr./Sted: Telefon: E-post: Fødselsdato: Undertegnede bestiller herved trådløs ADSL/SDSL av Infonor Kompetanse AS etter følgende spesifikasjoner: (sett

Detaljer

Avtaleklausuler for samarbeid med Visma Services Norge AS Vedlegg til Oppdragsavtale.

Avtaleklausuler for samarbeid med Visma Services Norge AS Vedlegg til Oppdragsavtale. Avtaleklausuler for samarbeid med Visma Services Norge AS Vedlegg til Oppdragsavtale. 1. Generelt Visma Services Norge AS («Visma») er et autorisert regnskapsførerselskap underlagt tilsyn fra Finanstilsynet.

Detaljer