Generelle salgsvilkår for Foundry Service GmbH overfor næringsdrivende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Generelle salgsvilkår for Foundry Service GmbH overfor næringsdrivende"

Transkript

1 Generelle salgsvilkår for Foundry Service GmbH overfor næringsdrivende 1 Generelt - Virkeområde 1. Disse generelle salgsvilkårene gjelder for alle nåværende og fremtidige forretningsforhold mellom Foundry Service GmbH og næringsdrivende (bestillere). 2. Næringsdrivende, i betydningen i disse generelle salgsvilkårene, er en fysisk eller juridisk person eller en forening med rettslig handleevne, som inngår et rettsforhold i forbindelse med utøvelsen av sin næringsmessige eller selvstendige faglige aktivitet. 3. Avvikende, motstridende eller supplerende generelle forretningsvilkår, selv om de har kommet til vår kunnskap, er ikke en del av kontrakten, med mindre det er uttrykkelig, skriftlig avtalt at de skal gjelde. 4. Endrer Foundry Service GmbH disse vilkårene, blir de endrede vilkårene med det varslede, nye innholdet en del av kontrakten, hvis ikke kjøperen protesterer innen én måned. Foundry Service GmbH vil i meddelelsen om den nye versjonen henvise til at manglende protest på meddelelsen vil ha samme virkning som en aksept av de endrede generelle salgsvilkårene. 2 Kontraktsinngåelse 3 Priser 1. Tilbudene fra Foundry Service GmbH er uforpliktende. Opplysninger i kataloger, brosjyrer, online-tilbud og andre medier er uforpliktende. Tekniske endringer og endringer i form, farge og/eller vekt forbeholdes i den grad det er rimelig. 2. Ved å bestille en levering og ytelse erklærer kunden med bindende virkning at han vil kjøpe varene og tjenestene som blir bestilt. Foundry Service GmbH har rett til å akseptere tilbudet i bestillingen innen 2 uker etter mottak. 3. Kontraktsinngåelsen skjer med forbehold om riktig og rettidig levering fra underleverandører. Forbeholdet bortfaller hvis riktig eller rettidig levering er ansvaret til Foundry Service GmbH, spesielt ved manglende eller for sen inngåelse av tilsvarende kontrakt med underleverandører. 1. Prisene i euro gjelder fritt vårt lager, eksklusive emballasje og transport samt eventuell lovbestemt merverdiavgift. 2. Prisene som er trykket i katalogen, er prisene som gjaldt på tidspunktet for trykking. Vi forbeholder oss korrigering av trykkfeil. Det gjelder prisene ved kontraktsinngåelsen. 3. Hvis gjennomføringen av et oppdrag som Foundry Service GmbH har påtatt seg, når det gjelder tidsperioden mellom datoen på ordrebekreftelsen fra Foundry Service GmbH og dato for erklæring av beredskap fra Foundry Service GmbHs side, tar lengre tid enn 3 måneder, er Foundry Service GmbH berettiget til å videreføre prisøkninger som de i anledning gjennomføringen av ordren blir belastet fra egne leverandører eller selgere, eller på annen måte fra tredjeparter, med identisk omfang som et pristillegg til prisen som er angitt i ordrebekreftelsen eller avtalt på annen måte. 4 Betalingsbetingelser 1. Fakturaer skal betales netto innen 30 dager etter fakturadato uten fradrag. Ved betaling innen 14 dager etter fakturadato gis 2 % kontantrabatt.

2 2. Ved forsinket betaling må bestilleren må betale forsinkelsesrenter på den misligholdte gjelden med en rente på 8 % over basisrentesatsen. Foundry Service GmbH er berettiget til å fakturere EUR 2,50 for hver purring som sendes ut. 3. Hvis bestilleren misligholder mottak av varen eller tjenesten, forfaller kjøpesummen på datoen for erklæring av forsendelsesberedskap. 4. Foundry Service GmbH forbeholder seg uttrykkelig retten til å avvise sjekker eller veksler. Aksept skjer alltid med forbehold om oppfyllelse. Diskonto- eller vekselgebyrer skal bæres av bestilleren og forfaller straks til betaling. 5. Bestilleren har kun rett til motregning hvis hans motkrav er tvangskraftige eller godkjent av Foundry Service GmbH. 6. Bestilleren kan bare utøve tilbakeholdsrett dersom hans motkrav er basert på det samme kontraktsforholdet. 5 Leverings- og ytelsestidspunkt, delleveranser 1. Leveringsdatoer eller -frister er kun bindende hvis disse er uttrykkelig tilsikret. De må være skriftlige. 2. Ved forsinkelse av levering fra Foundry Service GmbHs side har bestilleren rett til skriftlig å gi en fristforlengelse med trussel om nekting av mottak hvis levering ikke skjer innen fristen, og han kan heve kjøpet etter utløp av fristen hvis ikke levering har skjedd. Fristforlengelsen må likevel ikke være kortere enn følgende: b. fire uker for utførelse av reparasjonsarbeider på transportcontainere for smeltede masser og på induksjonsanlegg, c. tre måneder for den nyproduserte mekaniske maskiner til transport av smeltede masser, d. tre måneder for nyproduserte elektriske anlegg, e. tre måneder for kontrakter som dreier seg om handel med induksjonsanlegg og beholdere til transport av smeltede masser og tilhørende periferutstyr. 3. Hvis forsinkelse med leveringen skyldes force majeure, arbeidskonflikter, uforutsette hindringer eller andre forhold som Foundry Service GmbH ikke har ansvaret for, spesielt når slike forhold oppstår hos underleverandører, skal leveringsfristen bli forlenget i rimelig grad. 4. Foundry Service GmbH er berettiget til å foreta delleveranser. 5. Foundry Service GmbH er når som helst berettiget til å gjøre en levering avhengig av kontant betaling uten å angi grunn. Tilbakeholdsrett fra bestillerens side iht. 273, 320 BGB er utelukket, hvis disse ikke bygger på aksepterte eller rettskraftige motkrav fra bestillerens side. 6. Overholdelse av avtalte frister for levering forutsetter rettidig mottak av alle dokumentasjon som bestilleren skal levere, nødvendige tillatelser og godkjenninger, spesielt tegninger, samt de avtalte betalingsbetingelsene og andre forpliktelser, fra bestillerens side. Dersom disse vilkårene ikke blir oppfylt i rett tid, skal fristene forlenges i rimelig grad. Dette gjelder ikke dersom Foundry Service GmbH er ansvarlig for forsinkelsen. 7. Hvis Foundry Service GmbH blir forsinket, kan bestilleren, hvis han sannsynliggjør at dette har påført ham et tap, kreve erstatning for hver hele uke av forsinkelsen med 0,5 %, maksimalt 5 %, av prisen på den delen av leveransen som på grunn av forsinkelsen ikke kunne brukes som forutsatt. 6 Forsendelse, installasjon og montering, risikoovergang 1. Forsendelsen skjer for bestillerens regning og risiko. Det samme gjelder for eventuelle returer, med mindre bestilleren ikke har rett til returen. 2. Risikoen for tilfeldig tap og utilsiktet forringelse av leveransen og ytelsen, går over på bestilleren ved overlevering til speditøren, transportøren eller andre personer

3 eller institusjoner som er utpekt til å utføre forsendelsen. Dette gjelder selv om det skjer delleveranser eller Foundry Service GmbH har påtatt seg å yte andre tjenester, for eksempel forsendelse, tilkjøring eller installasjon. Etter bestillerens ønske kan Foundry Service GmbH for bestillerens regning forsikre forsendelsen mot tyveri, brekkasje, transport-, brann- og vannskader og eventuelle andre skader. 3. Hvis forsendelsen blir forsinket på grunn av forhold som kunden har ansvaret for, går risikoen over på bestilleren fra datoen for erklæring av leveringsberedskap, men Foundry Service GmbH plikter etter bestillerens ønske og for bestillerens regning å tegne forsikringene som denne krever. Foundry Service GmbH forbeholder seg retten til å lagre leveringen og ytelsen hvis det oppstår relevante forhold. Kostnadene for lagringen bæres av kjøperen. 4. Dersom forsendelsen, leveringen, starten eller gjennomføringen av installasjonen eller monteringen, mottaket på eget anlegg eller prøvedriften, blir forsinket av forhold som bestilleren har ansvaret for, eller hvis bestilleren på annen måte har unnlatt å motta levering, går risikoen over på bestilleren. 5. For installasjon og montering gjelder, hvis ikke noe annet er avtalt, følgende bestemmelse: a. Bestilleren skal for egen regning og i god tid sørge for: aa. all graving, bygging og andre sidearbeider, inkludert nødvendig faglært og ufaglært arbeidskraft, materialer og verktøy, bb. nødvendig utstyr og stoffer som er nødvendige for installasjon og idriftsettelse, som stillaser, løfteutstyr og andre enheter, drivstoff og smøremidler, cc. energi og vann på bruksstedet, herunder tilkoblinger, oppvarming og belysning, dd. tilstrekkelig store, egnede, tørre og låsbare rom til lagring av maskindeler, utstyr, materialer, verktøy etc., og egnede arbeids- og oppholdsrom til monteringspersonell, herunder passende sanitæranlegg. Ellers må bestilleren iverksatte samme relevante tiltak for å beskytte eiendeler som tilhører Foundry Service GmbH og monteringspersonellet på stedet, som han ville iverksatt for å ta vare på egne eiendeler, ee. verneklær og -utstyr som er nødvendig som følge av spesielle forhold på monteringsstedet. b. Før monteringsarbeidene starter, må bestilleren uanmodet stille til disposisjon nødvendig informasjon om plassering av skjulte strøm-, gass- og vannledninger og lignende anlegg, herunder nødvendige statiske opplysninger. c. Før oppstart av installasjons- eller monteringsarbeidene må nødvendig utstyr og gjenstander for å utføre arbeidene befinne seg på oppdrags- og monteringsstedet og forberedelsesarbeidene må være kommet så langt at installasjons- eller monteringsarbeidene kan påbegynnes som avtalt og utføres uten avbrudd. Adkomstveier og installasjons- eller monteringssted må være plant og ryddet. d. Bestilleren må hver uke uten opphold attestere overfor Foundry Service GmbH arbeidstimene til monteringspersonellet og ferdigstillelsen av installasjonen, monteringen eller igangkjøringen. e. Hvis Foundry Service GmbH krever avholdt overtakelsesforretning etter ferdigstillelse av arbeidene, må bestilleren gjennomføre denne innen to uker. Hvis dette ikke skjer anses overtakelsesforretningen som gjennomført. Overtakelse anses også gjennomført når leveringen, eventuelt etter avslutning av en avtalt testperiode, blir tatt i bruk.

4 7 Eiendomsforbehold 1. Foundry Service GmbH forbeholder seg eiendomsretten til leveransen og ytelsen inntil kjøpesummen og alle krav som utspringer av forretningsforholdet er betalt i sin helhet. 2. Bestilleren plikter å behandle leveransen og ytelsen med aktsomhet. 3. Bestilleren plikter å informere Foundry Service GmbH umiddelbart om tredjeparts utlegg i leveransen eller ytelsen og skader eller ødeleggelse på leveransen og ytelsen. En endring i besittelsen til leveransen og ytelsen utenom den ordinære forretningsvirksomheten skal varsles av bestilleren umiddelbart. 4. Ved mislighold, spesielt ved betalingsmislighold eller brudd på en plikt etter punkt 2 eller 3 i disse vilkårene, kan Foundry Service GmbH, hvis bestilleren har misligholdt en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse, heve avtalen og kreve leveransen og ytelsene utlevert. 5. Bestilleren har rett til å bearbeide leveransen og ytelsen i sammenheng med den ordinære virksomheten, eller å koble dem sammen med eller integrere dem i andre gjenstander. Bearbeidingen, tilkoblingen eller integreringen skjer på vegne av Foundry Service GmbH, kjøperen plikter å oppbevare gjenstanden som dermed oppstår (leveranse og ytelse) for Foundry Service GmbH med forretningsmessig forsvarlig aktsomhet. Ved bearbeiding, tilkobling eller integrering med gjenstander som ikke tilhører Foundry Service GmbH, har Foundry Service GmbH en eierandel til leveransen og ytelsen i en størrelse som består av forholdet mellom verdien av gjenstandene levert av Foundry Service GmbH og verdien av leveransen og ytelsen. Bestilleren blir først fri fra ovennevnte plikter og Foundry Service GmbHs avtalte rettigheter når hele betalingsforpliktelsen overfor Foundry Service GmbH har blitt fullstendig betalt, dvs. samtlige fakturaer som utspringer av leveransen og ytelsen og eventuelle tilleggsytelser. 6. Bestilleren har rett til å videreselge leveransen og ytelsen, eller nyleveransen og ytelsen, i sammenheng med den ordinære driften. Bestilleren overdrar allerede nå alle fordringer inntil størrelsen på fakturabeløpene for leveransen og ytelsen fra Foundry Service GmbH for den videresolgte leveransen og ytelsen til Foundry Service GmbH, som erverves som følge av videresalg til tredjepart. Foundry Service GmbH aksepterer overdragelsen av fordringene. Etter overdragelsen har bestilleren fullmakt til å innkassere gjelden inntil den eventuelt blir trukket tilbake. Foundry Service GmbH forbeholder seg retten til å innkassere fordringen selv hvis kjøperen ikke oppfyller sine økonomiske forpliktelser og misligholder betalingen. 8 Mangelsansvar, undersøkelsesplikt, tilbakelevering 1. Foundry Service GmbH har etter eget valg mulighet til å oppfylle berettigede reklamasjoner ved å foreta etterlevering eller utføre reparasjon, fastsatt etter eget skjønn. I tillegg kan bestilleren etter eget valg gjøre gjeldende sine lovbestemte rettigheter. Ved et mindre kontraktsbrudd, spesielt ved mindre vesentlige mangler, har bestilleren ikke rett til å heve kjøpet eller kreve erstatning. 2. Foundry Service GmbH anses å ikke ha noen skyld innenfor rammen av mangelsansvaret hvis en mangel ikke var synlig eller bare kunne oppdages med urimelig innsats fra Foundry Service GmbHs side. 3. Bestilleren har lovbestemt reklamasjonsplikten iht. 377 HGB og må reklamere skriftlig overfor Foundry Service GmbH over åpenbare mangler, og også ellers, innen en frist på åtte dager fra mottak av leveransen og ytelsen, ellers anses leveransen og ytelsen fra Foundry Service GmbH som godkjent og levert i henhold til kontrakten. 4. Hvis den bestilte leveransen og ytelsen blir stilt til disposisjon fra Foundry Service GmbHs side på riktig måte, er en heving av kjøpet og retur av leveransen og

5 ytelsen kun tillatt med uttrykkelig samtykke fra Foundry Service GmbH. Foundry Service GmbH krever et behandlingsgebyr for heving av kontrakten på 10 % av fakturabeløpet. 5. Bestilleren har bevisbyrden for alle forutsetninger som ligger i hans sfære når det gjelder noen av hans påståtte mangelsansvarskrav, spesielt for mangelen i seg selv, for tidspunktet for oppdagelse av mangelen, og endelig for at han har overholdt anvisningene i brukerhåndboken ved bruk av leveransen og ytelsen fra Foundry Service GmbH og også for at det er reklamert innen lovens frist. 6. Som beskaffenhet av leveransen og ytelsen gjelder i prinsippet kun innholdet i leveransebeskrivelsen i den skriftlige ordrebekreftelsen som Foundry Service GmbH leverte skriftlig til bestilleren. 7. Mangelsansvarsfristen for leveransen og ytelsen fra Foundry Service GmbH er som følger: a. For levering av nyproduserte gjenstander og fabrikkprodukter, aa. ett år, bb. i den grad den leverte ytelsen fra Foundry Service GmbH anses som byggleveranse, fem år, b. Ved handle med brukte varer og gjenstander, aa. bb. ved unntaksvis salg av slike til forbrukere, ett år, ved salg av slike til andre næringsdrivende skjer salget "som den befinner seg" og utelukker et mangelsansvar. Den næringsdrivende som kjøper gjenstanden henvises i den anledningen til sin undersøkelsesplikt når det gjelder salget til 377 HGB, som kommer til anvendelse. Hvis noen av de ovennevnte bestemmelsene er uvirksomme, skal lovens korteste frist gjelde. 8. Foundry Service GmbHs mangelsansvar og plikter når det gjelder ytelsen er uavhengig av spørsmål om skyld, når gjenstandene som er levert av Foundry Service GmbH blir brukt eller utnyttet på en måte som avviker fra den medfølgende brukerhåndboken, har bestilleren bevisbyrden for at gjenstanden ikke er blitt brukt i strid med anvisningene i brukerhåndboken. 9. Foundry Service GmbH gir ingen garantier i rettslig forstand. Produsentenes eventuelle garantier blir ikke berørt av dette. 9 Ansvarsbegrensning 1. Ved mindre uaktsom overtredelse av pliktene fra Foundry Service GmbHs side, er ansvaret begrenset til den etter typen leveranse og ytelse forutsigbare, kontraktstypiske, direkte gjennomsnittsskaden, men maksimalt EUR Dette gjelder også for mindre uaktsom overtredelse av pliktene til rettslige representanter eller oppfyllelseshjelpere. For mindre uaktsomme brudd på uvesentlige, kontraktsmessige plikter har Foundry Service GmbH ikke noe ansvar. Ovennevnte bestemmelser omfatter alle krav om skadeserstatning i tillegg til ytelsen og krav om erstatning i stedet for ytelsen, uansett av hvilken juridisk grunn, spesielt på grunn av mangler, brudd på plikter når det gjelder skyld, umulighet, eller på grunn av ulovlig handling. 2. Ovenstående ansvarsbegrensninger, i den grad Foundry Service GmbH unntaksvis skulle bli berørt av dem, gjelder ikke krav som utspringer fra produktansvar overfor slike bestillere som blir ansett som forbrukere. Videre gjelder ansvarsbegrensningene ikke for Foundry Service GmbH når det gjelder forhold som selskapet har ansvar for som påfører personskader på legeme eller helse, eller tap av liv. 3. Erstatningskrav som utspringer av en mangel foreldes ett år etter leveringen av leveransen og ytelsen. Dette gjelder ikke dersom Foundry Service GmbH har gjort

6 seg skyldig i grov uaktsomhet, eller i tilfeller det oppstår personskader på legeme eller helse eller tap av liv som Foundry Service GmbH har ansvaret for. 10 Fritak fra produktansvarskrav 1. Bestilleren plikter å holde Foundry Service GmbH skadesløs mot krav fra tredjeparter som disse gjør gjeldende mot Foundry Service GmbH som følge av skader påført av et produkt fra Foundry Service GmbH som har blitt integrert i et annet sluttprodukt, hvis prisen på produktet som er levert av Foundry Service GmbH ikke står i rimelig forhold til salgsprisen på sluttproduktet. Rimeligheten blir overskredet hvis salgsprisen på sluttproduktet beløper seg til 2000 ganger kjøpesummen av produktet som er levert av Foundry Service GmbH. 11 Product Watch-Service 1. Foundry Service GmbH vil anstrenge seg for å gi informasjon på forhånd, innenfor rammene av hva som er mulig for selskapet, hvis produkter vil bli avviklet i fremtiden, og/eller selskapet ikke lenger vil kunne levere reservedeler og foreta passende anbefalinger om reservedeler (Product Watch-Service). Informasjon om slike forhold er ikke alltid mulig, bestilleren har ikke noe rettslig krav på å motta slik informasjon, heller ikke hvis han uttrykkelig har bedt om slik informasjon. 2. Product Watch-Service er en gratistjeneste for bestilleren. 3. Foundry Service GmbH påtar seg ikke ansvar for riktigheten og/eller aktualiteten av informasjonen i Product Watch-Service. Informasjonen om at et produkt ikke lenger kan leveres, inkluderer ikke uttalelsen om at produktet heler ikke kan fremskaffes via andre kanaler. Hvis Foundry Service GmbH nevner et erstatningsprodukt, er det bestillerens plikt å undersøke om det anbefalte produktet egner seg til hans formål. Foundry Service GmbH påtar seg ikke noe ansvar for at erstatningsproduktet er egnet til bestillerens bruksområder. 4. De ovennevnte begrensningene gjelder ikke for forsettlig eller grovt uaktsomt feilinformasjon fra Foundry Service GmbH. Videre gjelder ikke ansvarsbegrensningene for Foundry Service GmbH når det gjelder forhold som selskapet har ansvar for som påfører personskader på legeme eller helse og/eller tap av liv. 12 Sluttbestemmelser 1. Lovene i Forbundsrepublikken Tyskland skal gjelde. Bestemmelsene i FNs kjøpsrett skal ikke komme til anvendelse. 2. Dersom bestilleren er næringsdrivende, en juridisk person etter offentlig rett eller offentligrettslig spesialformue, er det eksklusive vernetinget for alle tvister som utspringer fra kontrakter, som disse vilkårene gjelder for, Landgericht Hagen. Det samme gjelder dersom bestilleren ikke har noe alminnelig verneting i Tyskland, eller bostedet eller det vanlige oppholdsstedet er ukjent på tidspunktet for iverksettelse av rettslige skritt. Foundry Service GmbH står imidlertid fritt til å saksøke bestilleren på hans alminnelige verneting. 3. Hvis noen bestemmelser i kontrakten med bestilleren, herunder disse generelle salgsvilkårene, helt eller delvis er eller blir ugyldige, skal gyldigheten av de gjenværende bestemmelsene ikke bli berørt. Den helt eller delvis ugyldige bestemmelsen skal erstattes av en bestemmelse som tilsvarer den økonomiske virkningen som partene tilsiktet med bestemmelsen, hvis dette ikke er mulig skal deklaratoriske lovbestemmelser gjelde.

7 13 Personvernmerknad 1. Personopplysningene til bestilleren blir oppbevart av Foundry Service GmbH for å kunne yte kundeservice og -informasjon. 2. Hvis en bestiller ikke ønsker ytterligere informasjon, vil dette bli vurdert av Foundry Service GmbH etter tilsvarende mottatt meddelelse.

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser.

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser. Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Dryppvanning AS. 1. Generelt Disse generelle salgs- og leveringsbetingelsene gjelder alle leveranser fra Dryppvanning AS («Selger») til kunder («Kjøper»). De

Detaljer

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER FOR AVNET NORTEC AS

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER FOR AVNET NORTEC AS SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER FOR AVNET NORTEC AS 11.2005 1. Gyldighet AVNET Nortec AS ("Selger") standard salgs og leveringsbetingelser følger nedenfor, og gjelder for alle leveranser fra Selger med mindre

Detaljer

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGSBETINGELSER 1. De her bekreftede betingelser gjelder for alle leveringer fra DEFA Lighting AS dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Ved bestilling bekrefter kunden

Detaljer

Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company

Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company 1. Avtalen Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom

Detaljer

Standard salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser Standard salgsbetingelser Innledning Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig

Detaljer

Askøy kommunes alminnelige kontraktsvilkår for kjøp av varer

Askøy kommunes alminnelige kontraktsvilkår for kjøp av varer Askøy kommunes alminnelige kontraktsvilkår for kjøp av varer 1 ANVENDELSE... 1 2 KONTRAKTEN... 1 3 PRIS M.V... 2 4 LEVERING... 2 5 BETALING... 3 6 KVALITET... 3 7 ANSVAR FOR FEIL OG MANGLER... 4 8 ENDRINGER

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for avtale om kjøp av kjøkken, garderobe, bad mv. («Varene») mellom Strai Kjøkken AS («Selger») og forbrukerkjøper («Kunden»).

Detaljer

Alminnelig innkjøpsvilkår for Trondheim kommunes kjøp av tjenester

Alminnelig innkjøpsvilkår for Trondheim kommunes kjøp av tjenester Alminnelig innkjøpsvilkår for Trondheim kommunes kjøp av tjenester AIK tjenester 2012 1. Anvendelse Disse alminnelig kontraktsvilkår gjelder mellom Trondheim kommune (heretter kalt Oppdragsgiver), og den

Detaljer

Salgsbetingelser for kjøp av varer fra

Salgsbetingelser for kjøp av varer fra Salgsbetingelser for kjøp av varer fra www.radonkompetanse.no Innledning: Dette kjøpet er regulert av den nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Med forbrukerkjøp

Detaljer

VILKÅR OG BETINGELSER

VILKÅR OG BETINGELSER VILKÅR OG BETINGELSER Velkommen til Gustav&Berta Oppskriften du kjøper er kun til eget bruk, og ikke for videre salg eller distribusjon. Alle rettigheter er forbeholdt Gustav&Berta AS. Ved handel på denne

Detaljer

RAMMEAVTALE LEASING OG KJØP AV BILER

RAMMEAVTALE LEASING OG KJØP AV BILER RAMMEAVTALE FOR LEASING OG KJØP AV BILER Er inngått mellom: (heretter kalt Leverandør) og Frosta kommune, Stjørdal kommune, Meråker kommune, Selbu kommune og Tydal kommune (heretter kalt Oppdragsgiver)

Detaljer

Standard salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser Standard salgsbetingelser Innholdsfortegnelse: Innledning 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering 8. Risikoen for varen 9. Angrerett 10. Undersøkelsesplikt

Detaljer

Generelle betingelser og vilkår for levering fra SICK AS fra 1. april 2013

Generelle betingelser og vilkår for levering fra SICK AS fra 1. april 2013 Generelle betingelser og vilkår for levering fra SICK AS fra 1. april 2013 1 Generelt 1.1 Med mindre annet er avtalt, er følgende generelle betingelser og vilkår for levering som er kunngjort for Kjøper,

Detaljer

Avtale for kjøp av produkter fra TDC AS Gjeldende fra

Avtale for kjøp av produkter fra TDC AS Gjeldende fra Avtale for kjøp av produkter fra TDC AS Avtale for kjøp av produkter fra TDC Direkte TDC AS. Telefon 21 50 21 00. Innhold 1. GYLDIGHETSOMRÅDE... 3 2. AVTALENS FORM... 3 3. KUNDESERVICE.... 3 4. PRODUKTBESKRIVELSE....

Detaljer

Disse kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiverne (Oppdragsgiver), og den part som påtar seg å levere produktene og tjenestene (Leverandør).

Disse kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiverne (Oppdragsgiver), og den part som påtar seg å levere produktene og tjenestene (Leverandør). VEDLEGG 1: KONTRAKTSBESTEMMELSER. 1. Anvendelse Disse kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiverne (Oppdragsgiver), og den part som påtar seg å levere produktene og tjenestene (Leverandør). Eventuelle

Detaljer

Salgsvilkår og Betingelser

Salgsvilkår og Betingelser Salgsvilkår og Betingelser Telefon: 03812 Innhold: 1. Salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer fra Ventilasjon Øst AS 2. Levering 3. Reklamasjon 4. Retur, bytte og Angrerett 5. Kontaktinformasjon Salgsbetingelser

Detaljer

Såfremt det ikke er inngått annen avtale brukes de nedenstående leveringsbetingelsene som gjelder for de produktene som leveres av HAGENS FJÆRER.

Såfremt det ikke er inngått annen avtale brukes de nedenstående leveringsbetingelsene som gjelder for de produktene som leveres av HAGENS FJÆRER. Såfremt det ikke er inngått annen avtale brukes de nedenstående leveringsbetingelsene som gjelder for de produktene som leveres av HAGENS FJÆRER. Alminnelige leveringsbetingelser Anvendelse 1. Nedenstående

Detaljer

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere. SALGSBETINGELSER Innledning Dette kjøpet er regulert av følgende salgsbetingelser. Alle spørsmål rundt betingelsene rettes mot selger. 1. Avtalen Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger

Detaljer

Prisliste Globus Landbruksutstyr 1-2015

Prisliste Globus Landbruksutstyr 1-2015 Prisliste Globus Landbruksutstyr 1-2015 MED FORBEHOLD OM TRYKKFEIL Salgs og leveringsbetingelser 1. Gyldighet. Disse salgsbetingelsene gjelder for ethvert salg av varer fra, heretter kalt GLOBUS, med mindre

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester

Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester. Generelt 2. Tilbud. Pris 3. Spesifikasjon Kvalitet 4. Levering Risikoansvar 5. Undersøkelse - Varsler

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel. Avtaledokument. Kontrakt nr. xx/xxx. mellom

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel. Avtaledokument. Kontrakt nr. xx/xxx. mellom Side: 1 av 9 Avtaledokument Kontrakt nr. xx/xxx mellom Nasjonalt folkehelseinstitutt Postboks 4404, Nydalen 0403 Oslo Org nr. 983744516 (heretter kalt Kunden) og [LEVERANDØR] [Navn, adresse, org.nr.] (heretter

Detaljer

DACAPO STAINLESS AS Alminnelige Salgs- og Leveringsbetingelser

DACAPO STAINLESS AS Alminnelige Salgs- og Leveringsbetingelser DACAPO STAINLESS AS Alminnelige Salgs- og Leveringsbetingelser 1. INNLEDNING De Alminnelige Salgs- og Leveringsbetingelser ( Leveringsbetingelsene ) er gjeldende for alle leveranser av produkter og/eller

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for avtale om kjøp av varer mv. (heretter benevnt «Varene») mellom Byggma ASA, og/eller datterselskapene Huntonit AS, Forestia

Detaljer

GENERELLE INNKJØPSBETINGELSER 2009

GENERELLE INNKJØPSBETINGELSER 2009 side 1 av 6 GENERELLE INNKJØPSBETINGELSER 2009 1. DEFINISJONER 1.1 "Kjøpsavtale" betyr disse generelle betingelser, bestillingsformularet og annen dokumentasjon som utgjør deler av denne Kjøpsavtale ved

Detaljer

GENERELLE BETINGELSER FOR PRODUKSJON OG LEVERING AV ARMERINGSSTÅL

GENERELLE BETINGELSER FOR PRODUKSJON OG LEVERING AV ARMERINGSSTÅL [Skriv inn tekst] GENERELLE BETINGELSER FOR PRODUKSJON OG LEVERING AV ARMERINGSSTÅL Dette dokumentet tilhører Celsa Steel Service AS, med mindre noe annet er avtalt. Dokumentet skal ikke reproduseres,

Detaljer

ASLEM 12 26. 1. Anvendelse 2. Forholdet ASLEM 12. Side 1 av 6 6.01.2012

ASLEM 12 26. 1. Anvendelse 2. Forholdet ASLEM 12. Side 1 av 6 6.01.2012 26 6.01.2012 Anbefalte salgs av Elektroforeningen. og leveringsbetingelser for elektrisk materiell i Norge, utarbeidet Salgs og leveringsbetingelsene regulerer ikke levering av tjenester, elektriske husholdningsapparater,

Detaljer

Generelle vilkår og betingelser for Olympus Online Shop

Generelle vilkår og betingelser for Olympus Online Shop Generelle vilkår og betingelser for Olympus Online Shop 1 Omfang 2 Kontraktinngåelse 3 Forbrukerens angrerett 4 Priser 5 Levering 6 Forfallsdato og betaling, standard 7 Forskyvning, tilbakehold 8 Reservering

Detaljer

Kontrakt for levering av lønns- og personalsystem

Kontrakt for levering av lønns- og personalsystem Kontrakt for levering av lønns- og personalsystem 1 AVTALEPARTER Ruter As Dronningensgate 40 0151 Oslo Org. nr: 991 609 407 (Heretter ofte Ruter) (Heretter ofte Leverandøren) 2 KONTRAKTENS OMFANG OG VARIGHET

Detaljer

Stranda ungdomsskule møbler og utstyr. Stranda kommune og

Stranda ungdomsskule møbler og utstyr. Stranda kommune og Møbler og utstyr til Stranda ungdomsskule ER INNGÅTT MELLOM: Stranda kommune og (heretter kalt kunden) (heretter kalt leverandøren) Omfattende kontrakt K1, K2 og K3 AVTALEN GJELDER: Levering og montering

Detaljer

DEN NORSKE KYRKJA Sauherad og Nes sokn

DEN NORSKE KYRKJA Sauherad og Nes sokn KONTRAKTSVILKÅR 1 Formål og anvendelse Prosjektet gjennomføres på grunnlag av arbeidsprogram og kostnadskalkyle som fremgår av kontrakten eller annet avtaledokument. Kontraktsvilkårene har til formål å

Detaljer

Avtale om kjøp av Hjulgraver med kort hekk. Oppegård kommune Saksnr. 16/3396

Avtale om kjøp av Hjulgraver med kort hekk. Oppegård kommune Saksnr. 16/3396 Avtale om kjøp av Hjulgraver med kort hekk Vedlegg 2 Oppegård kommune Saksnr. 16/3396 Oppegård kommune Postboks 510 1411 KOLBOTN Organisasjonsnummer: 944 384 081 heretter kalt Oppdragsgiver og Navn på

Detaljer

AVTALEVILKÅR. Side 1 av 5

AVTALEVILKÅR. Side 1 av 5 AVTALEVILKÅR 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes kontaktpersoner... 2 1.5 Kommunikasjon... 2 2. LEVERANDØRS GENERELLE PLIKTER... 2 3.

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel Side: 1 av 8 Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel Innholdsfortegnelse 1 Alminnelige bestemmelser... 2 1.1 Partene... 2 1.2 Kontraktens vedlegg... 2 1.3 Tolkning prioritet ved motstrid... 2 1.4 Leveransen...

Detaljer

FORSLAG TIL KONTRAKTSBESTEMMELSER. Nytt orgel Melhus kirke

FORSLAG TIL KONTRAKTSBESTEMMELSER. Nytt orgel Melhus kirke FORSLAG TIL KONTRAKTSBESTEMMELSER Nytt orgel Melhus kirke Vedlegg 2 til konkurransegrunnlaget Tilbudsfrist: 14. april 2014 kl. 1200 INNHOLD 1 FORMÅL... 3 2 KONTRAKTSDOKUMENTENE... 3 2.1 Følgende dokumenter

Detaljer

FORSVARSDEPARTEMENTETS ALMINNELIGE KO VILK ÅR FOR KONSULENTTJENESTER

FORSVARSDEPARTEMENTETS ALMINNELIGE KO VILK ÅR FOR KONSULENTTJENESTER FORSVARSDEPARTEMENTETS 0 ALMINNELIGE KO VILK ÅR FOR KONSULENTTJENESTER 1. Anvendelsen av kontrakten... 4 2. Oppdragstakers ansvar for oppdraget og utførelsen... 4 2.1 Ansvar... 4 2.2 Oppdragstakers personell...

Detaljer

Rammeavtale. mellom. AtB AS (oppdragsgiver) (leverandør)

Rammeavtale. mellom. AtB AS (oppdragsgiver) (leverandør) Rammeavtale mellom AtB AS (oppdragsgiver) og (leverandør) Alminnelige bestemmelser 1. Avtalen Avtalen består av generelle kontraktsvilkår (dette dokumentet), med følgende vedlegg: Utfylt prisskjema Leverandørens

Detaljer

DENNE BROSJYREN ER EN ENKEL OVERSIKT OVER VÅRE MEST FREKVENTE PRODUKTER. TEKNISK INFORMASJON KAN DU FINNE PÅ VÅR HJEMMESIDE:

DENNE BROSJYREN ER EN ENKEL OVERSIKT OVER VÅRE MEST FREKVENTE PRODUKTER. TEKNISK INFORMASJON KAN DU FINNE PÅ VÅR HJEMMESIDE: DENNE BROSJYREN ER EN ENKEL OVERSIKT OVER VÅRE MEST FREKVENTE PRODUKTER. TEKNISK INFORMASJON KAN DU FINNE PÅ VÅR HJEMMESIDE: www.pretec.no 4.8 ELF GJENGESTENGER Flyt: 320 N/mm² Brudd: 400 N/mm² M3 X M16

Detaljer

Avtalevilkår. For å handle i vår nettbutikk må du ha fylt 18 år. 2. Partene Selger:

Avtalevilkår. For å handle i vår nettbutikk må du ha fylt 18 år. 2. Partene Selger: 1. Avtalen Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysning er om varens art, mengde, kvalitet, andre

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 6 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER INNHOLD 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes kontaktpersoner...

Detaljer

STANDARDBETINGELSER VED SALG AV UTSTYR OG/ELLER PROGRAMVARE

STANDARDBETINGELSER VED SALG AV UTSTYR OG/ELLER PROGRAMVARE STANDARDBETINGELSER VED SALG AV UTSTYR OG/ELLER PROGRAMVARE 1 DEFINISJONER, LEVERING OG INSTALLASJON 1.1 Definisjoner Avtalen Kjøpsavtalen Kunden Partene Leveransen Leveringsstedet Standardbetingelsene

Detaljer

ALMINNELIG INNKJØPSBETINGELSER FOR VARER

ALMINNELIG INNKJØPSBETINGELSER FOR VARER ALMINNELIG INNKJØPSBETINGELSER FOR VARER Versjon 3.0 Alminnelige innkjøpsbetingelser varer 1 Anvendelse 1.1 Disse alminnelige innkjøpsbetingelser gjelder for kjøp av varer for Universitetet i Oslo, heretter

Detaljer

SALGSBETINGELSER FOR NORGE ( For Norway only) Innholdsfortegnelse:

SALGSBETINGELSER FOR NORGE ( For Norway only) Innholdsfortegnelse: 1 SALGSBETINGELSER FOR NORGE ( For Norway only) Innholdsfortegnelse: 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering 8. Risikoen for varen 9. Angrerett 10.

Detaljer

Standard salgsbetingelser for HPottur

Standard salgsbetingelser for HPottur Standard salgsbetingelser for HPottur Innholdsfortegnelse: Innledning 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering m.v. 8. Risikoen for varen 9. Angrerett

Detaljer

AVTALE. Kjøp av tjenester

AVTALE. Kjøp av tjenester AVTALE Kjøp av tjenester Avtale om kjøp av tjenester Kjøp av tjenester (vår sak 2014/2940) er inngått mellom: nn org nr aaa bbb ccc MVA (heretter kalt Leverandøren) og GRIMSTAD KOMMUNE (heretter kalt Oppdragsgiver)

Detaljer

FRAKT. KJØPSBETINGELSENE Betingelser

FRAKT. KJØPSBETINGELSENE Betingelser FRAKT FRAKT & LEVERING Bestilte produkter leveres fritt til innenfor Fastlands-Norge. Leveranser utenfor dette vil bli belastet med fraktkostnader. Kinnarps vil kontakte alle kunder i forkant dersom slike

Detaljer

Avtale bygget på Annonsørforeningens anbefalte avtalebestemmelser mellom kunde og reklamebyrå. Rammeavtale om kjøp av reklamebyråtjenester mellom

Avtale bygget på Annonsørforeningens anbefalte avtalebestemmelser mellom kunde og reklamebyrå. Rammeavtale om kjøp av reklamebyråtjenester mellom Avtale bygget på Annonsørforeningens anbefalte avtalebestemmelser mellom kunde og reklamebyrå Rammeavtale om kjøp av reklamebyråtjenester mellom Norsk Tipping AS og (reklamebyråets navn) Avtalereferanse

Detaljer

Avtale. Kjøp av to elbiler.... (leverandør) Akershus fylkeskommune (oppdragsgiver)

Avtale. Kjøp av to elbiler.... (leverandør) Akershus fylkeskommune (oppdragsgiver) VEDLEGG 2: AVTALEDOKUMENT Avtale om Kjøp av to elbiler er inngått mellom... (leverandør) og Akershus fylkeskommune (oppdragsgiver) Akershus fylkeskommune Navn: Knut Sletta Tittel: Fylkesdirektør administrasjon

Detaljer

GENERELLE AVTALEVILKÅR OSLO LUFTHAVN TELE & DATA AS

GENERELLE AVTALEVILKÅR OSLO LUFTHAVN TELE & DATA AS GENERELLE AVTALEVILKÅR OSLO LUFTHAVN TELE & DATA AS Per 11. september 2012 Innholdsfortegnelse 1. DEFINISJONER... 3 2. AVTALEN... 3 3. BESTILLING... 3 4. ENDRINGER I LEVERANSEN... 4 5. FUNKSJONSTEST...

Detaljer

Oppdragsavtale. Avtalen omfatter: Startdato og sluttdato: Opsjoner: Oppdragsavtale Statens kartverk

Oppdragsavtale. Avtalen omfatter: Startdato og sluttdato: Opsjoner: Oppdragsavtale Statens kartverk Oppdragsavtale Avtalen omfatter: Startdato og sluttdato: Opsjoner: Avtalen er inngått mellom (heretter kalt Leverandøren) Og Statens kartverk (heretter kalt Kunden) Sted og dato: (Kundens navn) (Leverandørens

Detaljer

Avtale om. leie av medlemssystemet Zubarus. er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og. (heretter kalt Kunden)

Avtale om. leie av medlemssystemet Zubarus. er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og. (heretter kalt Kunden) Avtale om leie av medlemssystemet Zubarus er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Kundens underskrift Leverandørens underskrift

Detaljer

SALGS/-LEVERINGSBETINGELSER

SALGS/-LEVERINGSBETINGELSER SALGS/-LEVERINGSBETINGELSER Leveringsbetingelser Ordrer 499,- 10 % frakt 500 1199,- 7,5 % frakt 1200 2499,- 5 % frakt over 2500,- fritt levert På forsendelser til Svalbard tilkommer et tillegg på kr.152,-

Detaljer

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale)

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) mellom BS KJØKKENINFO (heretter kalt BS) og (heretter

Detaljer

ALMINNELIGE SALGSVILKÅR 2007-01-15

ALMINNELIGE SALGSVILKÅR 2007-01-15 1. Definisjoner Alminnelige vilkår Avtale Dag Doka Kjøperen Salgsgjenstand Uke 2. Leveranse ALMINNELIGE SALGSVILKÅR 2007-01-15 skal bety disse alminnelige salgsvilkår. skal bety avtalen mellom Doka og

Detaljer

GENERELLE AVTALEVILKÅR OSLO LUFTHAVN TELE & DATA AS

GENERELLE AVTALEVILKÅR OSLO LUFTHAVN TELE & DATA AS GENERELLE AVTALEVILKÅR OSLO LUFTHAVN TELE & DATA AS Per 30. mars 2017 Innholdsfortegnelse 1. DEFINISJONER... 3 2. AVTALEN... 3 3. BESTILLING... 3 4. ENDRINGER I LEVERANSEN... 4 5. FUNKSJONSTEST... 4 5.1

Detaljer

Alminnelige innkjøpsvilkår for Tranøy kommune

Alminnelige innkjøpsvilkår for Tranøy kommune Alminnelige innkjøpsvilkår for Tranøy kommune 1 INNLEDNING 1.1 Nedenstående alminnelige innkjøpsvilkår gjelder for kjøp av tjenester og varer til Tranøy kommune så langt de ikke strider mot norsk lov eller

Detaljer

Avtale om varekjøp. Avtalenummer: Avtalen gjelder: Sperremateriell Bergen lufthavn Flesland - 1 -

Avtale om varekjøp. Avtalenummer: Avtalen gjelder: Sperremateriell Bergen lufthavn Flesland - 1 - Avtale om varekjøp Avtalenummer: 182324 Avtalen gjelder: Sperremateriell Bergen lufthavn Flesland - 1 - Denne avtalen er inngått mellom: Kjøper Navn: Org.nr.: 985 198 292 Postboks 150 2061 Gardermoen Leverandør

Detaljer

Veiledende salgs- og leveringsbestemmelser Januar 2008

Veiledende salgs- og leveringsbestemmelser Januar 2008 Veiledende salgs- og leveringsbestemmelser Januar 2008 Følgende salgs- og leveringsbetingelser kommer bare til anvendelse dersom de er gjort til en del av avtalen og noe annet ikke uttrykkelig er skriftlig

Detaljer

1 Generelt. 4 Levering

1 Generelt. 4 Levering GKN Driveline Service Scandinavia ABs Generelle leveringsbetingelser Disse generelle leveringsbetingelsene gjelder for GKN Driveline Service Scandinavia AB ( vi ) sine forretningstransaksjoner med juridiske

Detaljer

Standard Salgs- og leveringsbetingelser for Smart Connection IKT AS

Standard Salgs- og leveringsbetingelser for Smart Connection IKT AS Standard Salgs- og leveringsbetingelser for Smart Connection IKT AS 1. Anvendelse 1.1. Alle Smart Connection IKT AS tilbud, salg og leveringer reguleres av disse betingelser og vilkår, med mindre annet

Detaljer

Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster

Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster 1 1. Anvendelse Disse kontraktsvilkårene gjelder mellom Birkenes kommune (heretter kalt Oppdragsgiveren) og den part som leverer tjenestene (heretter

Detaljer

Rammeavtale Melk og melkeprodukter

Rammeavtale Melk og melkeprodukter Rammeavtale Melk og melkeprodukter 2016 Andøy kommune INNHOLD 1. GENERELLE BESTEMMELSER...3 1.1 Partene 3 1.2 Kontrakten består av følgende dokument...3 1.3 Avtalens varighet 3 1.4 Kontaktpersoner..3 1.5

Detaljer

PKS STANDARD SALGSVILKÅR

PKS STANDARD SALGSVILKÅR PKS STANDARD SALGSVILKÅR Standard salgs- og leveringsbetingelser ved kjøp fra selskap i PKS GROUP, herunder PKS Interiør AS, PKS Industri AS og Q-Railing Norge (heretter omtalt som «PKS»). Innledning Med

Detaljer

Unntatt offentlighet 23. Kontrakt. mellom. Skedsmo kommune

Unntatt offentlighet 23. Kontrakt. mellom. Skedsmo kommune Unntatt offentlighet 23 Kontrakt mellom xx og Skedsmo kommune 01.11.2014-30.10.2017 1 1. Kontraktsdokumentene Med mindre annet er avtalt, består avtalen av følgende dokumenter: a) Avtaledokumentet b) Konkurransegrunnlaget

Detaljer

Standard salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser //LAGT TIL ETTER ØNSKE FRA KUNDE! Standard salgsbetingelser Kjøpsbetingelser for forhandlere finner du her Innholdsfortegnelse: 1. Innledning 2. Avtalen 3. Partene 4. Priser 5. Avtaleinngåelsen 6. Ordrebekreftelse

Detaljer

Alminnelige vilkår ved anskaffelser

Alminnelige vilkår ved anskaffelser Alminnelige vilkår ved anskaffelser Forsvaret 1 Anvendelsesområde og dokumentrang Blankett 5002 inneholder Forsvarets alminnelige avtalevilkår ved anskaffelser. De alminnelige avtalevilkårene utgjør en

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER Vedlegg C Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 7 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER INNHOLD 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 5 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER INNHOLD 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes kontaktpersoner...

Detaljer

Multilux AS Standard leveringsbetingelser 2014

Multilux AS Standard leveringsbetingelser 2014 1. AVTALEN OG AVTALEINNGÅELSEN 1.1. Disse alminnelige leveringsbetingelser gjelder for alle leveranser fra Selger (Multilux AS) til Kjøper med mindre partene skriftlig har avtalt avvik. 1.2. Dersom det

Detaljer

KONTRAKT NR.: D

KONTRAKT NR.: D Side 1 av 5 KONTRAKT NR.: D-2015-083 Om LEVERANSE AV UTSTYR mellom

Detaljer

Forord Denne kontrakten er utarbeidet av NHO Service tilsluttet NHO, i samarbeid med bemanningsbransjen i Norge.

Forord Denne kontrakten er utarbeidet av NHO Service tilsluttet NHO, i samarbeid med bemanningsbransjen i Norge. Alminnelige kontraktsbestemmelser om leie av arbeidskraft Forord Denne kontrakten er utarbeidet av NHO Service tilsluttet NHO, i samarbeid med bemanningsbransjen i Norge. Denne kontrakten regulerer de

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser Dato: 26/04/2017

Salgs- og leveringsbetingelser Dato: 26/04/2017 Innhold 1. Gyldighet... 2 2. Alminnelige salgs- og leveringsbe8ngelser... 3 3. Kuldemedieavgi

Detaljer

evry.com Avtalevilkår

evry.com Avtalevilkår evry.com Avtalevilkår SPING 1 Vilkår for tjenesten SPING Disse kontraktsvilkår skal gjelde for EVRY Norge AS, org. nr. 933 012 867 («EVRY» eller «Leverandøren») leveranse av tjenester. Kontraktsvilkårene

Detaljer

Detektorer. - For tilstedeværelse og bevegelse KNX. stork as brynsveien 100 1352 kolsås. web: www.stork.no e-post: stork@stork.no

Detektorer. - For tilstedeværelse og bevegelse KNX. stork as brynsveien 100 1352 kolsås. web: www.stork.no e-post: stork@stork.no Detektorer - For tilstedeværelse og bevegelse KNX stork as brynsveien 100 1352 kolsås web: www.stork.no e-post: stork@stork.no PD2 TILSTEDEVÆRELSEDETEKTOR Vanlige bruksområder er kontorer, grupperom, stille

Detaljer

UTLENDINGSDIREKTORATET

UTLENDINGSDIREKTORATET Kontraktsnummer: xxxx/xxxx Kontrakt mellom UTLENDINGSDIREKTORATET Org nr 974760746 (som Kjøper) og XX Org nr xxx xxx xxx (som Leverandør) Kjøp av * 1 KONTRAKTSPARTER Parter i denne kontrakten er Utlendingsdirektoratet

Detaljer

Kontrakt om kjøp og disposisjonsrett

Kontrakt om kjøp og disposisjonsrett Kontrakt om kjøp og disposisjonsrett Kontrakt om kjøp og disposisjonsrett av apparater til treningsrom Kontrakt om Kjøp av utstyr til treningsrom i Kunnskapsdepartementet er inngått mellom: (heretter kalt

Detaljer

Avtale om kartlegging av Vox organisasjonsstruktur og intern oppgavefordeling

Avtale om kartlegging av Vox organisasjonsstruktur og intern oppgavefordeling Avtale om kartlegging av Vox organisasjonsstruktur og intern oppgavefordeling Side 1 av 8 Avtale om Kartlegging av Vox organisasjonsstruktur og intern oppgavefordeling er inngått mellom: (heretter kalt

Detaljer

Kvalitetssystem / Leveringsbetingelser

Kvalitetssystem / Leveringsbetingelser Kvalitetssystem / Leveringsbetingelser kapittel 17 Astrup Kvalitetssystem 186 Leveringsbetingelser 187 Kvalitetssystem Leveringsbetingelser METALLKATALOGEN 2016 Kvalitetssystem / Leveringsbetingelser 185

Detaljer

1 ANVENDELSE GENERELLE BESTEMMELSER Leverandørens uavhengighet Lønns- og arbeidsvilkår Etisk handel...

1 ANVENDELSE GENERELLE BESTEMMELSER Leverandørens uavhengighet Lønns- og arbeidsvilkår Etisk handel... II - GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER INNHOLDSFORTEGNELSE 1 ANVENDELSE... 3 2 GENERELLE BESTEMMELSER... 3 2.1 Leverandørens uavhengighet... 3 2.2 Lønns- og arbeidsvilkår... 3 2.3 Etisk handel... 4 3 ORGANISATORISKE

Detaljer

KONTRAKT. Leveranse av fabrikkny hageavfallskvern 13/019. mellom. Firmanavn: as Org.nr: Firmanavn: Romerike Avfallsforedling Org.

KONTRAKT. Leveranse av fabrikkny hageavfallskvern 13/019. mellom. Firmanavn: as Org.nr: Firmanavn: Romerike Avfallsforedling Org. KONTRAKT Leveranse av fabrikkny hageavfallskvern 13/019 mellom Firmanavn: Romerike Avfallsforedling Org.nr: 965 075 364 (heretter kalt OPPDRAGSGIVER) og Firmanavn: as Org.nr: (heretter kalt LEVERANDØR)

Detaljer

Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Avdeling for konserninnkjøp. Standard kontraktsvilkår for Oslo kommunes kjøp av varer

Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Avdeling for konserninnkjøp. Standard kontraktsvilkår for Oslo kommunes kjøp av varer Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Avdeling for konserninnkjøp Standard kontraktsvilkår for Oslo kommunes kjøp av varer Innhold 1 Alminnelige bestemmelser... 4 1.1 Kontrakten... 4 2 Partenes

Detaljer

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig.

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. Side 1 av 6 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2 Dersom leverandøren benytter eller henviser

Detaljer

Standard salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser Standard salgsbetingelser Innholdsfortegnelse: 1. Innledning 2. Avtalen 3. Partene 4. Priser 5. Avtaleinngåelsen 6. Ordrebekreftelse 7. Betaling 8. Levering m.v. 9. Risikoen for varen 10. Angrerett 11.

Detaljer

AVTALE OM. Avtale om partsforpliktelser. mellom:

AVTALE OM. Avtale om partsforpliktelser. mellom: AVTALE OM Kjøp av rens og oljing av parkett, Universitetet i Nordland, campus Bodø Avtale om partsforpliktelser mellom: org.nr. 970 940 243 8049 BODØ, heretter kalt oppdragsgiver og org.nr....... heretter

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 6 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER INNHOLD 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes kontaktpersoner...

Detaljer

Skytjenester. Avtale om skytjenester. Telenor Norge

Skytjenester. Avtale om skytjenester. Telenor Norge Skytjenester Avtale om skytjenester Telenor Norge AVTALE OM SKYTJENESTER Avtale om skytjenester mellom Telenor Norge AS, Snarøyveien 30, 1331 Fornebu ( Telenor ) og ( Kunde ) Avtale

Detaljer

(a) "Kontrakten" viser til avtalen mellom Selger og Kjøper angående Produktene nevnt nedenfor, herunder disse generelle vilkårene.

(a) Kontrakten viser til avtalen mellom Selger og Kjøper angående Produktene nevnt nedenfor, herunder disse generelle vilkårene. Generelle vilkår for salg, levering og tjenester 1. DEFINISJONER (a) "Kontrakten" viser til avtalen mellom Selger og Kjøper angående Produktene nevnt nedenfor, herunder disse generelle vilkårene. (b) "Produktene"

Detaljer

Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet

Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet mellom [navn på leverandør] (heretter kalt Leverandøren) og INNOVASJON NORGE (heretter kalt Kunden) 1 Innhold 1. Alminnelige

Detaljer

Hvis du ikke forstår deler av betingelsene, anbefaler vi at du tar kontakt med salgsadministrasjonen, før du begynner å bruke hjemmesiden.

Hvis du ikke forstår deler av betingelsene, anbefaler vi at du tar kontakt med salgsadministrasjonen, før du begynner å bruke hjemmesiden. HANDELSBETINGELSER 1 GENERELL INFORMASJON Salg fra denne hjemmesiden, webshop.sivantos.no, foretas av Sivantos Høreapparater A/S, Nedre Vollgate 5, 0158 Oslo, ORG 940953456, med følgende e-postadresse:

Detaljer

Konkurransegrunnlagets Del II a) KONTRAKTSVILKÅR FOR RAMMEAVTALE

Konkurransegrunnlagets Del II a) KONTRAKTSVILKÅR FOR RAMMEAVTALE Konkurransegrunnlagets Del II a) KONTRAKTSVILKÅR FOR RAMMEAVTALE Konkurransegrunnlagets Del II... 1 KONTRAKTSVILKÅR FOR RAMMEAVTALE... 1 1 Definisjoner... 2 2 Bakgrunn... 2 3 Rammeavtalens karakter...

Detaljer

AVTALE OM PORTEFØLJEFORVALTNING OG FYSISK LEVERING AV ELEKTRISK ENERGI

AVTALE OM PORTEFØLJEFORVALTNING OG FYSISK LEVERING AV ELEKTRISK ENERGI Bilag 3 AVTALE OM PORTEFØLJEFORVALTNING OG FYSISK LEVERING AV ELEKTRISK ENERGI Avtale om porteføljeforvaltning og fysisk levering av elektrisk kraft mellom: (heretter kalt Leverandør) og Helse Nord RHF

Detaljer

Avtale om kjøp av flytekai(er) mellom. Finnmark fylkeskommune (oppdragsgivere) for leverandør

Avtale om kjøp av flytekai(er) mellom. Finnmark fylkeskommune (oppdragsgivere) for leverandør Avtale om kjøp av flytekai(er) mellom Finnmark fylkeskommune (oppdragsgivere) og (leverandør) for oppdragsgiver for leverandør Sted / Dato Sted / Dato Side 2 av 7 1. KONTAKTPERSONER Hovedkontakt avtale,

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Innledning Disse Salgs- og leveringsbetingelser gjelder mellom Kjøper og Strømmen AS (Leverandør), som en del av avtalen mellom partene, for levering og montering av alle

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE. Alminnelige vilkår ved anskaffelser

DEN NORSKE KIRKE. Alminnelige vilkår ved anskaffelser KONKURRANSEGRUNNLAG 1018/12 VEDLEGG 3 DEN NORSKE KIRKE Alminnelige vilkår ved anskaffelser Den Norske Kirke Sandnes Kirkelig Fellesråd 1 Anvendelsesområde og dokumentrang Det inneholder Sandnes Kirkelige

Detaljer

Generelle Innkjøpsvilkår

Generelle Innkjøpsvilkår Generelle Innkjøpsvilkår 1. Anvendelse 1.1. Disse generelle innkjøpsbetingelser gjelder for Cermaq Norway AS. 1.2. De alminnelige bestemmelsene i lov om kjøp av 13. mai 1988 nr. 27 (kjøpsloven) kommer

Detaljer

AVTALE nr. " Konsulent- og rådgivningsbistand i forbindelse med etableringen av Oslo universitetssykehus HF som ett foretak. Saksnummer: 2014/6847

AVTALE nr.  Konsulent- og rådgivningsbistand i forbindelse med etableringen av Oslo universitetssykehus HF som ett foretak. Saksnummer: 2014/6847 AVTALE nr mellom Oslo universitetssykehus HF (Org nr 993 467 049) heretter benevnt Kjøper og Leverandør (Org.nr: heretter benevnt Selger " Konsulent- og rådgivningsbistand i forbindelse med etableringen

Detaljer

1 Anvendelsesområde. 2 Produktinformasjon. 3 Tegninger og andre dokumenter

1 Anvendelsesområde. 2 Produktinformasjon. 3 Tegninger og andre dokumenter 2009-01-12. ALMINNELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR BFSN - BRANSJEFORENING FOR STORKJØKKENLEVERANDØRER I NORGE. 1 Anvendelsesområde Disse alminnelige salgs- og leveringsbetingelser får anvendelse

Detaljer

RAMMEAVTALE FOR KJØP AV VARER OG TJENESTER. mellom. Norsk Tipping AS. (Leverandørens navn) (heretter kalt leverandøren) vedrørende.

RAMMEAVTALE FOR KJØP AV VARER OG TJENESTER. mellom. Norsk Tipping AS. (Leverandørens navn) (heretter kalt leverandøren) vedrørende. RAMMEAVTALE FOR KJØP AV VARER OG TJENESTER mellom Norsk Tipping AS og (Leverandørens navn) (heretter kalt leverandøren) vedrørende Banktjenester Med referanse NT-0690-14 Avtalens varighet Fra og med: 01.01.2015

Detaljer

Kontrakt om levering og montering av møbler til Nordland fylkeskommune

Kontrakt om levering og montering av møbler til Nordland fylkeskommune Kontrakt om levering og montering av møbler til Nordland fylkeskommune 1. Virkeområde Denne kontrakten gjelder mellom Nordland fylkeskommune og.. for leveranse og montering av møbler og inventar til Brønnøysund

Detaljer

Standard endringer for AFK eiendom FKF i SSA-D bilag 7 og 8

Standard endringer for AFK eiendom FKF i SSA-D bilag 7 og 8 Vedlegg 1 Standard endringer for AFK eiendom FKF i SSA-D bilag 7 og 8 Bilag 7 Samlet pris og prisbestemmelser Avtalen punkt 3.2. Endringsoverslag Standardpriser for utarbeidelse av endringsoverslag: (Skal

Detaljer

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser SIEMENS Generelle leveringsbetingelser 1. Generelt Disse generelle leveringsbetingelsene gjelder for all levering av varer og tjenester (heretter Leveransen), herunder kvalitet, tekniske spesifikasjoner,

Detaljer