Generelle salgsvilkår for Foundry Service GmbH overfor næringsdrivende

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Generelle salgsvilkår for Foundry Service GmbH overfor næringsdrivende"

Transkript

1 Generelle salgsvilkår for Foundry Service GmbH overfor næringsdrivende 1 Generelt - Virkeområde 1. Disse generelle salgsvilkårene gjelder for alle nåværende og fremtidige forretningsforhold mellom Foundry Service GmbH og næringsdrivende (bestillere). 2. Næringsdrivende, i betydningen i disse generelle salgsvilkårene, er en fysisk eller juridisk person eller en forening med rettslig handleevne, som inngår et rettsforhold i forbindelse med utøvelsen av sin næringsmessige eller selvstendige faglige aktivitet. 3. Avvikende, motstridende eller supplerende generelle forretningsvilkår, selv om de har kommet til vår kunnskap, er ikke en del av kontrakten, med mindre det er uttrykkelig, skriftlig avtalt at de skal gjelde. 4. Endrer Foundry Service GmbH disse vilkårene, blir de endrede vilkårene med det varslede, nye innholdet en del av kontrakten, hvis ikke kjøperen protesterer innen én måned. Foundry Service GmbH vil i meddelelsen om den nye versjonen henvise til at manglende protest på meddelelsen vil ha samme virkning som en aksept av de endrede generelle salgsvilkårene. 2 Kontraktsinngåelse 3 Priser 1. Tilbudene fra Foundry Service GmbH er uforpliktende. Opplysninger i kataloger, brosjyrer, online-tilbud og andre medier er uforpliktende. Tekniske endringer og endringer i form, farge og/eller vekt forbeholdes i den grad det er rimelig. 2. Ved å bestille en levering og ytelse erklærer kunden med bindende virkning at han vil kjøpe varene og tjenestene som blir bestilt. Foundry Service GmbH har rett til å akseptere tilbudet i bestillingen innen 2 uker etter mottak. 3. Kontraktsinngåelsen skjer med forbehold om riktig og rettidig levering fra underleverandører. Forbeholdet bortfaller hvis riktig eller rettidig levering er ansvaret til Foundry Service GmbH, spesielt ved manglende eller for sen inngåelse av tilsvarende kontrakt med underleverandører. 1. Prisene i euro gjelder fritt vårt lager, eksklusive emballasje og transport samt eventuell lovbestemt merverdiavgift. 2. Prisene som er trykket i katalogen, er prisene som gjaldt på tidspunktet for trykking. Vi forbeholder oss korrigering av trykkfeil. Det gjelder prisene ved kontraktsinngåelsen. 3. Hvis gjennomføringen av et oppdrag som Foundry Service GmbH har påtatt seg, når det gjelder tidsperioden mellom datoen på ordrebekreftelsen fra Foundry Service GmbH og dato for erklæring av beredskap fra Foundry Service GmbHs side, tar lengre tid enn 3 måneder, er Foundry Service GmbH berettiget til å videreføre prisøkninger som de i anledning gjennomføringen av ordren blir belastet fra egne leverandører eller selgere, eller på annen måte fra tredjeparter, med identisk omfang som et pristillegg til prisen som er angitt i ordrebekreftelsen eller avtalt på annen måte. 4 Betalingsbetingelser 1. Fakturaer skal betales netto innen 30 dager etter fakturadato uten fradrag. Ved betaling innen 14 dager etter fakturadato gis 2 % kontantrabatt.

2 2. Ved forsinket betaling må bestilleren må betale forsinkelsesrenter på den misligholdte gjelden med en rente på 8 % over basisrentesatsen. Foundry Service GmbH er berettiget til å fakturere EUR 2,50 for hver purring som sendes ut. 3. Hvis bestilleren misligholder mottak av varen eller tjenesten, forfaller kjøpesummen på datoen for erklæring av forsendelsesberedskap. 4. Foundry Service GmbH forbeholder seg uttrykkelig retten til å avvise sjekker eller veksler. Aksept skjer alltid med forbehold om oppfyllelse. Diskonto- eller vekselgebyrer skal bæres av bestilleren og forfaller straks til betaling. 5. Bestilleren har kun rett til motregning hvis hans motkrav er tvangskraftige eller godkjent av Foundry Service GmbH. 6. Bestilleren kan bare utøve tilbakeholdsrett dersom hans motkrav er basert på det samme kontraktsforholdet. 5 Leverings- og ytelsestidspunkt, delleveranser 1. Leveringsdatoer eller -frister er kun bindende hvis disse er uttrykkelig tilsikret. De må være skriftlige. 2. Ved forsinkelse av levering fra Foundry Service GmbHs side har bestilleren rett til skriftlig å gi en fristforlengelse med trussel om nekting av mottak hvis levering ikke skjer innen fristen, og han kan heve kjøpet etter utløp av fristen hvis ikke levering har skjedd. Fristforlengelsen må likevel ikke være kortere enn følgende: b. fire uker for utførelse av reparasjonsarbeider på transportcontainere for smeltede masser og på induksjonsanlegg, c. tre måneder for den nyproduserte mekaniske maskiner til transport av smeltede masser, d. tre måneder for nyproduserte elektriske anlegg, e. tre måneder for kontrakter som dreier seg om handel med induksjonsanlegg og beholdere til transport av smeltede masser og tilhørende periferutstyr. 3. Hvis forsinkelse med leveringen skyldes force majeure, arbeidskonflikter, uforutsette hindringer eller andre forhold som Foundry Service GmbH ikke har ansvaret for, spesielt når slike forhold oppstår hos underleverandører, skal leveringsfristen bli forlenget i rimelig grad. 4. Foundry Service GmbH er berettiget til å foreta delleveranser. 5. Foundry Service GmbH er når som helst berettiget til å gjøre en levering avhengig av kontant betaling uten å angi grunn. Tilbakeholdsrett fra bestillerens side iht. 273, 320 BGB er utelukket, hvis disse ikke bygger på aksepterte eller rettskraftige motkrav fra bestillerens side. 6. Overholdelse av avtalte frister for levering forutsetter rettidig mottak av alle dokumentasjon som bestilleren skal levere, nødvendige tillatelser og godkjenninger, spesielt tegninger, samt de avtalte betalingsbetingelsene og andre forpliktelser, fra bestillerens side. Dersom disse vilkårene ikke blir oppfylt i rett tid, skal fristene forlenges i rimelig grad. Dette gjelder ikke dersom Foundry Service GmbH er ansvarlig for forsinkelsen. 7. Hvis Foundry Service GmbH blir forsinket, kan bestilleren, hvis han sannsynliggjør at dette har påført ham et tap, kreve erstatning for hver hele uke av forsinkelsen med 0,5 %, maksimalt 5 %, av prisen på den delen av leveransen som på grunn av forsinkelsen ikke kunne brukes som forutsatt. 6 Forsendelse, installasjon og montering, risikoovergang 1. Forsendelsen skjer for bestillerens regning og risiko. Det samme gjelder for eventuelle returer, med mindre bestilleren ikke har rett til returen. 2. Risikoen for tilfeldig tap og utilsiktet forringelse av leveransen og ytelsen, går over på bestilleren ved overlevering til speditøren, transportøren eller andre personer

3 eller institusjoner som er utpekt til å utføre forsendelsen. Dette gjelder selv om det skjer delleveranser eller Foundry Service GmbH har påtatt seg å yte andre tjenester, for eksempel forsendelse, tilkjøring eller installasjon. Etter bestillerens ønske kan Foundry Service GmbH for bestillerens regning forsikre forsendelsen mot tyveri, brekkasje, transport-, brann- og vannskader og eventuelle andre skader. 3. Hvis forsendelsen blir forsinket på grunn av forhold som kunden har ansvaret for, går risikoen over på bestilleren fra datoen for erklæring av leveringsberedskap, men Foundry Service GmbH plikter etter bestillerens ønske og for bestillerens regning å tegne forsikringene som denne krever. Foundry Service GmbH forbeholder seg retten til å lagre leveringen og ytelsen hvis det oppstår relevante forhold. Kostnadene for lagringen bæres av kjøperen. 4. Dersom forsendelsen, leveringen, starten eller gjennomføringen av installasjonen eller monteringen, mottaket på eget anlegg eller prøvedriften, blir forsinket av forhold som bestilleren har ansvaret for, eller hvis bestilleren på annen måte har unnlatt å motta levering, går risikoen over på bestilleren. 5. For installasjon og montering gjelder, hvis ikke noe annet er avtalt, følgende bestemmelse: a. Bestilleren skal for egen regning og i god tid sørge for: aa. all graving, bygging og andre sidearbeider, inkludert nødvendig faglært og ufaglært arbeidskraft, materialer og verktøy, bb. nødvendig utstyr og stoffer som er nødvendige for installasjon og idriftsettelse, som stillaser, løfteutstyr og andre enheter, drivstoff og smøremidler, cc. energi og vann på bruksstedet, herunder tilkoblinger, oppvarming og belysning, dd. tilstrekkelig store, egnede, tørre og låsbare rom til lagring av maskindeler, utstyr, materialer, verktøy etc., og egnede arbeids- og oppholdsrom til monteringspersonell, herunder passende sanitæranlegg. Ellers må bestilleren iverksatte samme relevante tiltak for å beskytte eiendeler som tilhører Foundry Service GmbH og monteringspersonellet på stedet, som han ville iverksatt for å ta vare på egne eiendeler, ee. verneklær og -utstyr som er nødvendig som følge av spesielle forhold på monteringsstedet. b. Før monteringsarbeidene starter, må bestilleren uanmodet stille til disposisjon nødvendig informasjon om plassering av skjulte strøm-, gass- og vannledninger og lignende anlegg, herunder nødvendige statiske opplysninger. c. Før oppstart av installasjons- eller monteringsarbeidene må nødvendig utstyr og gjenstander for å utføre arbeidene befinne seg på oppdrags- og monteringsstedet og forberedelsesarbeidene må være kommet så langt at installasjons- eller monteringsarbeidene kan påbegynnes som avtalt og utføres uten avbrudd. Adkomstveier og installasjons- eller monteringssted må være plant og ryddet. d. Bestilleren må hver uke uten opphold attestere overfor Foundry Service GmbH arbeidstimene til monteringspersonellet og ferdigstillelsen av installasjonen, monteringen eller igangkjøringen. e. Hvis Foundry Service GmbH krever avholdt overtakelsesforretning etter ferdigstillelse av arbeidene, må bestilleren gjennomføre denne innen to uker. Hvis dette ikke skjer anses overtakelsesforretningen som gjennomført. Overtakelse anses også gjennomført når leveringen, eventuelt etter avslutning av en avtalt testperiode, blir tatt i bruk.

4 7 Eiendomsforbehold 1. Foundry Service GmbH forbeholder seg eiendomsretten til leveransen og ytelsen inntil kjøpesummen og alle krav som utspringer av forretningsforholdet er betalt i sin helhet. 2. Bestilleren plikter å behandle leveransen og ytelsen med aktsomhet. 3. Bestilleren plikter å informere Foundry Service GmbH umiddelbart om tredjeparts utlegg i leveransen eller ytelsen og skader eller ødeleggelse på leveransen og ytelsen. En endring i besittelsen til leveransen og ytelsen utenom den ordinære forretningsvirksomheten skal varsles av bestilleren umiddelbart. 4. Ved mislighold, spesielt ved betalingsmislighold eller brudd på en plikt etter punkt 2 eller 3 i disse vilkårene, kan Foundry Service GmbH, hvis bestilleren har misligholdt en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse, heve avtalen og kreve leveransen og ytelsene utlevert. 5. Bestilleren har rett til å bearbeide leveransen og ytelsen i sammenheng med den ordinære virksomheten, eller å koble dem sammen med eller integrere dem i andre gjenstander. Bearbeidingen, tilkoblingen eller integreringen skjer på vegne av Foundry Service GmbH, kjøperen plikter å oppbevare gjenstanden som dermed oppstår (leveranse og ytelse) for Foundry Service GmbH med forretningsmessig forsvarlig aktsomhet. Ved bearbeiding, tilkobling eller integrering med gjenstander som ikke tilhører Foundry Service GmbH, har Foundry Service GmbH en eierandel til leveransen og ytelsen i en størrelse som består av forholdet mellom verdien av gjenstandene levert av Foundry Service GmbH og verdien av leveransen og ytelsen. Bestilleren blir først fri fra ovennevnte plikter og Foundry Service GmbHs avtalte rettigheter når hele betalingsforpliktelsen overfor Foundry Service GmbH har blitt fullstendig betalt, dvs. samtlige fakturaer som utspringer av leveransen og ytelsen og eventuelle tilleggsytelser. 6. Bestilleren har rett til å videreselge leveransen og ytelsen, eller nyleveransen og ytelsen, i sammenheng med den ordinære driften. Bestilleren overdrar allerede nå alle fordringer inntil størrelsen på fakturabeløpene for leveransen og ytelsen fra Foundry Service GmbH for den videresolgte leveransen og ytelsen til Foundry Service GmbH, som erverves som følge av videresalg til tredjepart. Foundry Service GmbH aksepterer overdragelsen av fordringene. Etter overdragelsen har bestilleren fullmakt til å innkassere gjelden inntil den eventuelt blir trukket tilbake. Foundry Service GmbH forbeholder seg retten til å innkassere fordringen selv hvis kjøperen ikke oppfyller sine økonomiske forpliktelser og misligholder betalingen. 8 Mangelsansvar, undersøkelsesplikt, tilbakelevering 1. Foundry Service GmbH har etter eget valg mulighet til å oppfylle berettigede reklamasjoner ved å foreta etterlevering eller utføre reparasjon, fastsatt etter eget skjønn. I tillegg kan bestilleren etter eget valg gjøre gjeldende sine lovbestemte rettigheter. Ved et mindre kontraktsbrudd, spesielt ved mindre vesentlige mangler, har bestilleren ikke rett til å heve kjøpet eller kreve erstatning. 2. Foundry Service GmbH anses å ikke ha noen skyld innenfor rammen av mangelsansvaret hvis en mangel ikke var synlig eller bare kunne oppdages med urimelig innsats fra Foundry Service GmbHs side. 3. Bestilleren har lovbestemt reklamasjonsplikten iht. 377 HGB og må reklamere skriftlig overfor Foundry Service GmbH over åpenbare mangler, og også ellers, innen en frist på åtte dager fra mottak av leveransen og ytelsen, ellers anses leveransen og ytelsen fra Foundry Service GmbH som godkjent og levert i henhold til kontrakten. 4. Hvis den bestilte leveransen og ytelsen blir stilt til disposisjon fra Foundry Service GmbHs side på riktig måte, er en heving av kjøpet og retur av leveransen og

5 ytelsen kun tillatt med uttrykkelig samtykke fra Foundry Service GmbH. Foundry Service GmbH krever et behandlingsgebyr for heving av kontrakten på 10 % av fakturabeløpet. 5. Bestilleren har bevisbyrden for alle forutsetninger som ligger i hans sfære når det gjelder noen av hans påståtte mangelsansvarskrav, spesielt for mangelen i seg selv, for tidspunktet for oppdagelse av mangelen, og endelig for at han har overholdt anvisningene i brukerhåndboken ved bruk av leveransen og ytelsen fra Foundry Service GmbH og også for at det er reklamert innen lovens frist. 6. Som beskaffenhet av leveransen og ytelsen gjelder i prinsippet kun innholdet i leveransebeskrivelsen i den skriftlige ordrebekreftelsen som Foundry Service GmbH leverte skriftlig til bestilleren. 7. Mangelsansvarsfristen for leveransen og ytelsen fra Foundry Service GmbH er som følger: a. For levering av nyproduserte gjenstander og fabrikkprodukter, aa. ett år, bb. i den grad den leverte ytelsen fra Foundry Service GmbH anses som byggleveranse, fem år, b. Ved handle med brukte varer og gjenstander, aa. bb. ved unntaksvis salg av slike til forbrukere, ett år, ved salg av slike til andre næringsdrivende skjer salget "som den befinner seg" og utelukker et mangelsansvar. Den næringsdrivende som kjøper gjenstanden henvises i den anledningen til sin undersøkelsesplikt når det gjelder salget til 377 HGB, som kommer til anvendelse. Hvis noen av de ovennevnte bestemmelsene er uvirksomme, skal lovens korteste frist gjelde. 8. Foundry Service GmbHs mangelsansvar og plikter når det gjelder ytelsen er uavhengig av spørsmål om skyld, når gjenstandene som er levert av Foundry Service GmbH blir brukt eller utnyttet på en måte som avviker fra den medfølgende brukerhåndboken, har bestilleren bevisbyrden for at gjenstanden ikke er blitt brukt i strid med anvisningene i brukerhåndboken. 9. Foundry Service GmbH gir ingen garantier i rettslig forstand. Produsentenes eventuelle garantier blir ikke berørt av dette. 9 Ansvarsbegrensning 1. Ved mindre uaktsom overtredelse av pliktene fra Foundry Service GmbHs side, er ansvaret begrenset til den etter typen leveranse og ytelse forutsigbare, kontraktstypiske, direkte gjennomsnittsskaden, men maksimalt EUR Dette gjelder også for mindre uaktsom overtredelse av pliktene til rettslige representanter eller oppfyllelseshjelpere. For mindre uaktsomme brudd på uvesentlige, kontraktsmessige plikter har Foundry Service GmbH ikke noe ansvar. Ovennevnte bestemmelser omfatter alle krav om skadeserstatning i tillegg til ytelsen og krav om erstatning i stedet for ytelsen, uansett av hvilken juridisk grunn, spesielt på grunn av mangler, brudd på plikter når det gjelder skyld, umulighet, eller på grunn av ulovlig handling. 2. Ovenstående ansvarsbegrensninger, i den grad Foundry Service GmbH unntaksvis skulle bli berørt av dem, gjelder ikke krav som utspringer fra produktansvar overfor slike bestillere som blir ansett som forbrukere. Videre gjelder ansvarsbegrensningene ikke for Foundry Service GmbH når det gjelder forhold som selskapet har ansvar for som påfører personskader på legeme eller helse, eller tap av liv. 3. Erstatningskrav som utspringer av en mangel foreldes ett år etter leveringen av leveransen og ytelsen. Dette gjelder ikke dersom Foundry Service GmbH har gjort

6 seg skyldig i grov uaktsomhet, eller i tilfeller det oppstår personskader på legeme eller helse eller tap av liv som Foundry Service GmbH har ansvaret for. 10 Fritak fra produktansvarskrav 1. Bestilleren plikter å holde Foundry Service GmbH skadesløs mot krav fra tredjeparter som disse gjør gjeldende mot Foundry Service GmbH som følge av skader påført av et produkt fra Foundry Service GmbH som har blitt integrert i et annet sluttprodukt, hvis prisen på produktet som er levert av Foundry Service GmbH ikke står i rimelig forhold til salgsprisen på sluttproduktet. Rimeligheten blir overskredet hvis salgsprisen på sluttproduktet beløper seg til 2000 ganger kjøpesummen av produktet som er levert av Foundry Service GmbH. 11 Product Watch-Service 1. Foundry Service GmbH vil anstrenge seg for å gi informasjon på forhånd, innenfor rammene av hva som er mulig for selskapet, hvis produkter vil bli avviklet i fremtiden, og/eller selskapet ikke lenger vil kunne levere reservedeler og foreta passende anbefalinger om reservedeler (Product Watch-Service). Informasjon om slike forhold er ikke alltid mulig, bestilleren har ikke noe rettslig krav på å motta slik informasjon, heller ikke hvis han uttrykkelig har bedt om slik informasjon. 2. Product Watch-Service er en gratistjeneste for bestilleren. 3. Foundry Service GmbH påtar seg ikke ansvar for riktigheten og/eller aktualiteten av informasjonen i Product Watch-Service. Informasjonen om at et produkt ikke lenger kan leveres, inkluderer ikke uttalelsen om at produktet heler ikke kan fremskaffes via andre kanaler. Hvis Foundry Service GmbH nevner et erstatningsprodukt, er det bestillerens plikt å undersøke om det anbefalte produktet egner seg til hans formål. Foundry Service GmbH påtar seg ikke noe ansvar for at erstatningsproduktet er egnet til bestillerens bruksområder. 4. De ovennevnte begrensningene gjelder ikke for forsettlig eller grovt uaktsomt feilinformasjon fra Foundry Service GmbH. Videre gjelder ikke ansvarsbegrensningene for Foundry Service GmbH når det gjelder forhold som selskapet har ansvar for som påfører personskader på legeme eller helse og/eller tap av liv. 12 Sluttbestemmelser 1. Lovene i Forbundsrepublikken Tyskland skal gjelde. Bestemmelsene i FNs kjøpsrett skal ikke komme til anvendelse. 2. Dersom bestilleren er næringsdrivende, en juridisk person etter offentlig rett eller offentligrettslig spesialformue, er det eksklusive vernetinget for alle tvister som utspringer fra kontrakter, som disse vilkårene gjelder for, Landgericht Hagen. Det samme gjelder dersom bestilleren ikke har noe alminnelig verneting i Tyskland, eller bostedet eller det vanlige oppholdsstedet er ukjent på tidspunktet for iverksettelse av rettslige skritt. Foundry Service GmbH står imidlertid fritt til å saksøke bestilleren på hans alminnelige verneting. 3. Hvis noen bestemmelser i kontrakten med bestilleren, herunder disse generelle salgsvilkårene, helt eller delvis er eller blir ugyldige, skal gyldigheten av de gjenværende bestemmelsene ikke bli berørt. Den helt eller delvis ugyldige bestemmelsen skal erstattes av en bestemmelse som tilsvarer den økonomiske virkningen som partene tilsiktet med bestemmelsen, hvis dette ikke er mulig skal deklaratoriske lovbestemmelser gjelde.

7 13 Personvernmerknad 1. Personopplysningene til bestilleren blir oppbevart av Foundry Service GmbH for å kunne yte kundeservice og -informasjon. 2. Hvis en bestiller ikke ønsker ytterligere informasjon, vil dette bli vurdert av Foundry Service GmbH etter tilsvarende mottatt meddelelse.

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser.

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser. Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Dryppvanning AS. 1. Generelt Disse generelle salgs- og leveringsbetingelsene gjelder alle leveranser fra Dryppvanning AS («Selger») til kunder («Kjøper»). De

Detaljer

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER FOR AVNET NORTEC AS

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER FOR AVNET NORTEC AS SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER FOR AVNET NORTEC AS 11.2005 1. Gyldighet AVNET Nortec AS ("Selger") standard salgs og leveringsbetingelser følger nedenfor, og gjelder for alle leveranser fra Selger med mindre

Detaljer

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGSBETINGELSER 1. De her bekreftede betingelser gjelder for alle leveringer fra DEFA Lighting AS dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Ved bestilling bekrefter kunden

Detaljer

Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company

Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company 1. Avtalen Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for avtale om kjøp av kjøkken, garderobe, bad mv. («Varene») mellom Strai Kjøkken AS («Selger») og forbrukerkjøper («Kunden»).

Detaljer

RAMMEAVTALE LEASING OG KJØP AV BILER

RAMMEAVTALE LEASING OG KJØP AV BILER RAMMEAVTALE FOR LEASING OG KJØP AV BILER Er inngått mellom: (heretter kalt Leverandør) og Frosta kommune, Stjørdal kommune, Meråker kommune, Selbu kommune og Tydal kommune (heretter kalt Oppdragsgiver)

Detaljer

Standard salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser Standard salgsbetingelser Innholdsfortegnelse: Innledning 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering 8. Risikoen for varen 9. Angrerett 10. Undersøkelsesplikt

Detaljer

Generelle betingelser og vilkår for levering fra SICK AS fra 1. april 2013

Generelle betingelser og vilkår for levering fra SICK AS fra 1. april 2013 Generelle betingelser og vilkår for levering fra SICK AS fra 1. april 2013 1 Generelt 1.1 Med mindre annet er avtalt, er følgende generelle betingelser og vilkår for levering som er kunngjort for Kjøper,

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester

Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester. Generelt 2. Tilbud. Pris 3. Spesifikasjon Kvalitet 4. Levering Risikoansvar 5. Undersøkelse - Varsler

Detaljer

GENERELLE BETINGELSER FOR PRODUKSJON OG LEVERING AV ARMERINGSSTÅL

GENERELLE BETINGELSER FOR PRODUKSJON OG LEVERING AV ARMERINGSSTÅL [Skriv inn tekst] GENERELLE BETINGELSER FOR PRODUKSJON OG LEVERING AV ARMERINGSSTÅL Dette dokumentet tilhører Celsa Steel Service AS, med mindre noe annet er avtalt. Dokumentet skal ikke reproduseres,

Detaljer

Generelle vilkår og betingelser for Olympus Online Shop

Generelle vilkår og betingelser for Olympus Online Shop Generelle vilkår og betingelser for Olympus Online Shop 1 Omfang 2 Kontraktinngåelse 3 Forbrukerens angrerett 4 Priser 5 Levering 6 Forfallsdato og betaling, standard 7 Forskyvning, tilbakehold 8 Reservering

Detaljer

ASLEM 12 26. 1. Anvendelse 2. Forholdet ASLEM 12. Side 1 av 6 6.01.2012

ASLEM 12 26. 1. Anvendelse 2. Forholdet ASLEM 12. Side 1 av 6 6.01.2012 26 6.01.2012 Anbefalte salgs av Elektroforeningen. og leveringsbetingelser for elektrisk materiell i Norge, utarbeidet Salgs og leveringsbetingelsene regulerer ikke levering av tjenester, elektriske husholdningsapparater,

Detaljer

Såfremt det ikke er inngått annen avtale brukes de nedenstående leveringsbetingelsene som gjelder for de produktene som leveres av HAGENS FJÆRER.

Såfremt det ikke er inngått annen avtale brukes de nedenstående leveringsbetingelsene som gjelder for de produktene som leveres av HAGENS FJÆRER. Såfremt det ikke er inngått annen avtale brukes de nedenstående leveringsbetingelsene som gjelder for de produktene som leveres av HAGENS FJÆRER. Alminnelige leveringsbetingelser Anvendelse 1. Nedenstående

Detaljer

GENERELLE INNKJØPSBETINGELSER 2009

GENERELLE INNKJØPSBETINGELSER 2009 side 1 av 6 GENERELLE INNKJØPSBETINGELSER 2009 1. DEFINISJONER 1.1 "Kjøpsavtale" betyr disse generelle betingelser, bestillingsformularet og annen dokumentasjon som utgjør deler av denne Kjøpsavtale ved

Detaljer

Prisliste Globus Landbruksutstyr 1-2015

Prisliste Globus Landbruksutstyr 1-2015 Prisliste Globus Landbruksutstyr 1-2015 MED FORBEHOLD OM TRYKKFEIL Salgs og leveringsbetingelser 1. Gyldighet. Disse salgsbetingelsene gjelder for ethvert salg av varer fra, heretter kalt GLOBUS, med mindre

Detaljer

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere. SALGSBETINGELSER Innledning Dette kjøpet er regulert av følgende salgsbetingelser. Alle spørsmål rundt betingelsene rettes mot selger. 1. Avtalen Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger

Detaljer

FORSVARSDEPARTEMENTETS ALMINNELIGE KO VILK ÅR FOR KONSULENTTJENESTER

FORSVARSDEPARTEMENTETS ALMINNELIGE KO VILK ÅR FOR KONSULENTTJENESTER FORSVARSDEPARTEMENTETS 0 ALMINNELIGE KO VILK ÅR FOR KONSULENTTJENESTER 1. Anvendelsen av kontrakten... 4 2. Oppdragstakers ansvar for oppdraget og utførelsen... 4 2.1 Ansvar... 4 2.2 Oppdragstakers personell...

Detaljer

STANDARDBETINGELSER VED SALG AV UTSTYR OG/ELLER PROGRAMVARE

STANDARDBETINGELSER VED SALG AV UTSTYR OG/ELLER PROGRAMVARE STANDARDBETINGELSER VED SALG AV UTSTYR OG/ELLER PROGRAMVARE 1 DEFINISJONER, LEVERING OG INSTALLASJON 1.1 Definisjoner Avtalen Kjøpsavtalen Kunden Partene Leveransen Leveringsstedet Standardbetingelsene

Detaljer

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale)

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) mellom BS KJØKKENINFO (heretter kalt BS) og (heretter

Detaljer

Avtale bygget på Annonsørforeningens anbefalte avtalebestemmelser mellom kunde og reklamebyrå. Rammeavtale om kjøp av reklamebyråtjenester mellom

Avtale bygget på Annonsørforeningens anbefalte avtalebestemmelser mellom kunde og reklamebyrå. Rammeavtale om kjøp av reklamebyråtjenester mellom Avtale bygget på Annonsørforeningens anbefalte avtalebestemmelser mellom kunde og reklamebyrå Rammeavtale om kjøp av reklamebyråtjenester mellom Norsk Tipping AS og (reklamebyråets navn) Avtalereferanse

Detaljer

DACAPO STAINLESS AS Alminnelige Salgs- og Leveringsbetingelser

DACAPO STAINLESS AS Alminnelige Salgs- og Leveringsbetingelser DACAPO STAINLESS AS Alminnelige Salgs- og Leveringsbetingelser 1. INNLEDNING De Alminnelige Salgs- og Leveringsbetingelser ( Leveringsbetingelsene ) er gjeldende for alle leveranser av produkter og/eller

Detaljer

SALGSBETINGELSER FOR NORGE ( For Norway only) Innholdsfortegnelse:

SALGSBETINGELSER FOR NORGE ( For Norway only) Innholdsfortegnelse: 1 SALGSBETINGELSER FOR NORGE ( For Norway only) Innholdsfortegnelse: 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering 8. Risikoen for varen 9. Angrerett 10.

Detaljer

AVTALEVILKÅR. Side 1 av 5

AVTALEVILKÅR. Side 1 av 5 AVTALEVILKÅR 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes kontaktpersoner... 2 1.5 Kommunikasjon... 2 2. LEVERANDØRS GENERELLE PLIKTER... 2 3.

Detaljer

Avtale. Kjøp av to elbiler.... (leverandør) Akershus fylkeskommune (oppdragsgiver)

Avtale. Kjøp av to elbiler.... (leverandør) Akershus fylkeskommune (oppdragsgiver) VEDLEGG 2: AVTALEDOKUMENT Avtale om Kjøp av to elbiler er inngått mellom... (leverandør) og Akershus fylkeskommune (oppdragsgiver) Akershus fylkeskommune Navn: Knut Sletta Tittel: Fylkesdirektør administrasjon

Detaljer

Alminnelige innkjøpsvilkår for Tranøy kommune

Alminnelige innkjøpsvilkår for Tranøy kommune Alminnelige innkjøpsvilkår for Tranøy kommune 1 INNLEDNING 1.1 Nedenstående alminnelige innkjøpsvilkår gjelder for kjøp av tjenester og varer til Tranøy kommune så langt de ikke strider mot norsk lov eller

Detaljer

Standard Salgs- og leveringsbetingelser for Smart Connection IKT AS

Standard Salgs- og leveringsbetingelser for Smart Connection IKT AS Standard Salgs- og leveringsbetingelser for Smart Connection IKT AS 1. Anvendelse 1.1. Alle Smart Connection IKT AS tilbud, salg og leveringer reguleres av disse betingelser og vilkår, med mindre annet

Detaljer

SALGS/-LEVERINGSBETINGELSER

SALGS/-LEVERINGSBETINGELSER SALGS/-LEVERINGSBETINGELSER Leveringsbetingelser Ordrer 499,- 10 % frakt 500 1199,- 7,5 % frakt 1200 2499,- 5 % frakt over 2500,- fritt levert På forsendelser til Svalbard tilkommer et tillegg på kr.152,-

Detaljer

Standard salgsbetingelser for HPottur

Standard salgsbetingelser for HPottur Standard salgsbetingelser for HPottur Innholdsfortegnelse: Innledning 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering m.v. 8. Risikoen for varen 9. Angrerett

Detaljer

Avtale om. leie av medlemssystemet Zubarus. er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og. (heretter kalt Kunden)

Avtale om. leie av medlemssystemet Zubarus. er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og. (heretter kalt Kunden) Avtale om leie av medlemssystemet Zubarus er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Kundens underskrift Leverandørens underskrift

Detaljer

ALMINNELIGE SALGSVILKÅR 2007-01-15

ALMINNELIGE SALGSVILKÅR 2007-01-15 1. Definisjoner Alminnelige vilkår Avtale Dag Doka Kjøperen Salgsgjenstand Uke 2. Leveranse ALMINNELIGE SALGSVILKÅR 2007-01-15 skal bety disse alminnelige salgsvilkår. skal bety avtalen mellom Doka og

Detaljer

Veiledende salgs- og leveringsbestemmelser Januar 2008

Veiledende salgs- og leveringsbestemmelser Januar 2008 Veiledende salgs- og leveringsbestemmelser Januar 2008 Følgende salgs- og leveringsbetingelser kommer bare til anvendelse dersom de er gjort til en del av avtalen og noe annet ikke uttrykkelig er skriftlig

Detaljer

Forord Denne kontrakten er utarbeidet av NHO Service tilsluttet NHO, i samarbeid med bemanningsbransjen i Norge.

Forord Denne kontrakten er utarbeidet av NHO Service tilsluttet NHO, i samarbeid med bemanningsbransjen i Norge. Alminnelige kontraktsbestemmelser om leie av arbeidskraft Forord Denne kontrakten er utarbeidet av NHO Service tilsluttet NHO, i samarbeid med bemanningsbransjen i Norge. Denne kontrakten regulerer de

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 5 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER INNHOLD 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes kontaktpersoner...

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER Vedlegg C Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 7 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER INNHOLD 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes

Detaljer

Rammeavtale Melk og melkeprodukter

Rammeavtale Melk og melkeprodukter Rammeavtale Melk og melkeprodukter 2016 Andøy kommune INNHOLD 1. GENERELLE BESTEMMELSER...3 1.1 Partene 3 1.2 Kontrakten består av følgende dokument...3 1.3 Avtalens varighet 3 1.4 Kontaktpersoner..3 1.5

Detaljer

Standard salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser //LAGT TIL ETTER ØNSKE FRA KUNDE! Standard salgsbetingelser Kjøpsbetingelser for forhandlere finner du her Innholdsfortegnelse: 1. Innledning 2. Avtalen 3. Partene 4. Priser 5. Avtaleinngåelsen 6. Ordrebekreftelse

Detaljer

1 Generelt. 4 Levering

1 Generelt. 4 Levering GKN Driveline Service Scandinavia ABs Generelle leveringsbetingelser Disse generelle leveringsbetingelsene gjelder for GKN Driveline Service Scandinavia AB ( vi ) sine forretningstransaksjoner med juridiske

Detaljer

Detektorer. - For tilstedeværelse og bevegelse KNX. stork as brynsveien 100 1352 kolsås. web: www.stork.no e-post: stork@stork.no

Detektorer. - For tilstedeværelse og bevegelse KNX. stork as brynsveien 100 1352 kolsås. web: www.stork.no e-post: stork@stork.no Detektorer - For tilstedeværelse og bevegelse KNX stork as brynsveien 100 1352 kolsås web: www.stork.no e-post: stork@stork.no PD2 TILSTEDEVÆRELSEDETEKTOR Vanlige bruksområder er kontorer, grupperom, stille

Detaljer

Alminnelige vilkår ved anskaffelser

Alminnelige vilkår ved anskaffelser Alminnelige vilkår ved anskaffelser Forsvaret 1 Anvendelsesområde og dokumentrang Blankett 5002 inneholder Forsvarets alminnelige avtalevilkår ved anskaffelser. De alminnelige avtalevilkårene utgjør en

Detaljer

Standard salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser Standard salgsbetingelser Innholdsfortegnelse: 1. Innledning 2. Avtalen 3. Partene 4. Priser 5. Avtaleinngåelsen 6. Ordrebekreftelse 7. Betaling 8. Levering m.v. 9. Risikoen for varen 10. Angrerett 11.

Detaljer

PKS STANDARD SALGSVILKÅR

PKS STANDARD SALGSVILKÅR PKS STANDARD SALGSVILKÅR Standard salgs- og leveringsbetingelser ved kjøp fra selskap i PKS GROUP, herunder PKS Interiør AS, PKS Industri AS og Q-Railing Norge (heretter omtalt som «PKS»). Innledning Med

Detaljer

Generelle Innkjøpsvilkår

Generelle Innkjøpsvilkår Generelle Innkjøpsvilkår 1. Anvendelse 1.1. Disse generelle innkjøpsbetingelser gjelder for Cermaq Norway AS. 1.2. De alminnelige bestemmelsene i lov om kjøp av 13. mai 1988 nr. 27 (kjøpsloven) kommer

Detaljer

evry.com Avtalevilkår

evry.com Avtalevilkår evry.com Avtalevilkår SPING 1 Vilkår for tjenesten SPING Disse kontraktsvilkår skal gjelde for EVRY Norge AS, org. nr. 933 012 867 («EVRY» eller «Leverandøren») leveranse av tjenester. Kontraktsvilkårene

Detaljer

AVTALE. Kjøp av tjenester

AVTALE. Kjøp av tjenester AVTALE Kjøp av tjenester Avtale om kjøp av tjenester Kjøp av tjenester (vår sak 2014/382) er inngått mellom: nn org nr aaa bbb ccc MVA (heretter kalt Leverandøren) og GRIMSTAD KOMMUNE (heretter kalt Kunden)

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Innledning Disse Salgs- og leveringsbetingelser gjelder mellom Kjøper og Strømmen AS (Leverandør), som en del av avtalen mellom partene, for levering og montering av alle

Detaljer

Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Avdeling for konserninnkjøp. Standard kontraktsvilkår for Oslo kommunes kjøp av varer

Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Avdeling for konserninnkjøp. Standard kontraktsvilkår for Oslo kommunes kjøp av varer Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Avdeling for konserninnkjøp Standard kontraktsvilkår for Oslo kommunes kjøp av varer Innhold 1 Anvendelse... 4 2 Definisjoner... 4 2.1 Total kontraktssum...

Detaljer

Skytjenester. Avtale om skytjenester. Telenor Norge

Skytjenester. Avtale om skytjenester. Telenor Norge Skytjenester Avtale om skytjenester Telenor Norge AVTALE OM SKYTJENESTER Avtale om skytjenester mellom Telenor Norge AS, Snarøyveien 30, 1331 Fornebu ( Telenor ) og ( Kunde ) Avtale

Detaljer

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig.

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. Side 1 av 6 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2 Dersom leverandøren benytter eller henviser

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 6 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER INNHOLD 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes kontaktpersoner...

Detaljer

Multilux AS Standard leveringsbetingelser 2014

Multilux AS Standard leveringsbetingelser 2014 1. AVTALEN OG AVTALEINNGÅELSEN 1.1. Disse alminnelige leveringsbetingelser gjelder for alle leveranser fra Selger (Multilux AS) til Kjøper med mindre partene skriftlig har avtalt avvik. 1.2. Dersom det

Detaljer

Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG. Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole

Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG. Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Stangnes videregående skole innbyr til begrenset anbudskonkurranse

Detaljer

Kvalitetssystem / Leveringsbetingelser

Kvalitetssystem / Leveringsbetingelser Kvalitetssystem / Leveringsbetingelser kapittel 17 Astrup Kvalitetssystem 186 Leveringsbetingelser 187 Kvalitetssystem Leveringsbetingelser METALLKATALOGEN 2016 Kvalitetssystem / Leveringsbetingelser 185

Detaljer

Hvis du ikke forstår deler av betingelsene, anbefaler vi at du tar kontakt med salgsadministrasjonen, før du begynner å bruke hjemmesiden.

Hvis du ikke forstår deler av betingelsene, anbefaler vi at du tar kontakt med salgsadministrasjonen, før du begynner å bruke hjemmesiden. HANDELSBETINGELSER 1 GENERELL INFORMASJON Salg fra denne hjemmesiden, webshop.sivantos.no, foretas av Sivantos Høreapparater A/S, Nedre Vollgate 5, 0158 Oslo, ORG 940953456, med følgende e-postadresse:

Detaljer

GENERELLE AVTALEVILKÅR FOR KJØP AV VARER

GENERELLE AVTALEVILKÅR FOR KJØP AV VARER Standard avtalebetingelser for kjøp av varer 1 GENERELLE AVTALEVILKÅR FOR KJØP AV VARER Vilkårene skal være basis for inngåelse av endelig avtale. Eventuelle forbehold til generelle avtalevilkår for kjøp

Detaljer

(a) "Kontrakten" viser til avtalen mellom Selger og Kjøper angående Produktene nevnt nedenfor, herunder disse generelle vilkårene.

(a) Kontrakten viser til avtalen mellom Selger og Kjøper angående Produktene nevnt nedenfor, herunder disse generelle vilkårene. Generelle vilkår for salg, levering og tjenester 1. DEFINISJONER (a) "Kontrakten" viser til avtalen mellom Selger og Kjøper angående Produktene nevnt nedenfor, herunder disse generelle vilkårene. (b) "Produktene"

Detaljer

1 Anvendelsesområde. 2 Produktinformasjon. 3 Tegninger og andre dokumenter

1 Anvendelsesområde. 2 Produktinformasjon. 3 Tegninger og andre dokumenter 2009-01-12. ALMINNELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR BFSN - BRANSJEFORENING FOR STORKJØKKENLEVERANDØRER I NORGE. 1 Anvendelsesområde Disse alminnelige salgs- og leveringsbetingelser får anvendelse

Detaljer

Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten).

Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten). 1. Anvendelse Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten). Eventuelle avvikende kontraktsvilkår er uten virkning

Detaljer

Rammeavtale Trykking av plakater, kart, hefter og foldere

Rammeavtale Trykking av plakater, kart, hefter og foldere Rammeavtale Trykking av plakater, kart, hefter og foldere Sak 2015/1038 Avtale om Trykking av plakater, kart, hefter og foldere Ruter As Organisasjonsnummer: 991 609 407 (Heretter kalt Oppdragsgiver) og

Detaljer

ALMINNELIGE INNKJØPSBETINGELSER FOR INSTITUTT FOR ENERGITEKNIKK

ALMINNELIGE INNKJØPSBETINGELSER FOR INSTITUTT FOR ENERGITEKNIKK ALMINNELIGE INNKJØPSBETINGELSER FOR INSTITUTT FOR ENERGITEKNIKK 1. Tilbud 1.1 Selger utarbeider tilbud omkostningsfritt. Eventuelle avvik fra forespørselsdokumentene må spesifiseres uttrykkelig. 1.2 Kjøper

Detaljer

Reklamasjonshåndtering. Kjøpsloven Håndtering i praksis

Reklamasjonshåndtering. Kjøpsloven Håndtering i praksis Reklamasjonshåndtering Kjøpsloven Håndtering i praksis Reklamasjon = stopp i innbetalinger! Kjøpsloven Kapittel I. Virkeområde. 1. Alminnelig virkeområde (1) Loven gjelder kjøp for så vidt ikke annet er

Detaljer

Statens standardavtale om kjøp, disposisjonsrett og andre ytelser ved anskaffelse av IT av mindre omfang

Statens standardavtale om kjøp, disposisjonsrett og andre ytelser ved anskaffelse av IT av mindre omfang Statens standardavtale om kjøp, disposisjonsrett og andre ytelser ved anskaffelse av IT av mindre omfang Denne avtalen er inngått mellom: Avtalen omfatter: Som del av avtalen følger: Oslo og Akershus fylkeskommune

Detaljer

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelse 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering m.v. 8. Risikoen for varen 9. Angrerett

Detaljer

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Vejledende udsalgspriser 2013 - tillæg Oversigt over de nyeste produkter Priser & teknisk data samlet et sted Alle grundlæggende tekniske data på de nye produkter er inkluderet

Detaljer

Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen. Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet

Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen. Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet 1 AVTALE OM KONSULENTBISTAND/KONSULENTOPPDRAG Avtalen er inngått mellom: Person eller

Detaljer

Generelle salgs- og leveringsbetingelser

Generelle salgs- og leveringsbetingelser Generelle salgs- og leveringsbetingelser Gjeldende fra 01.01.2016 1 1. Innledning 1. Disse generelle salgs- og leveringsbetingelsene (heretter Leveringsbetingelsene) gjelder for all levering av varer og

Detaljer

Avtale om kjøp av Kapselendoskopi mellom Vestre Viken HF NO MVA (senere kalt Helseforetaket) og. (senere kalt Leverandøren)

Avtale om kjøp av Kapselendoskopi mellom Vestre Viken HF NO MVA (senere kalt Helseforetaket) og. (senere kalt Leverandøren) Avtale om kjøp av Kapselendoskopi mellom Vestre Viken HF NO 894 166 762 MVA (senere kalt Helseforetaket) og (senere kalt Leverandøren) For Vestre Viken HF Drammen den... den. Arkiv 15/02727 1 Denne kontrakten

Detaljer

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser SIEMENS Generelle leveringsbetingelser 1. Generelt Disse generelle leveringsbetingelsene gjelder for all levering av varer og tjenester (heretter Leveransen), herunder kvalitet, tekniske spesifikasjoner,

Detaljer

STANDARD INNKJØPSBETINGELSER FOR KJØP AV VARER

STANDARD INNKJØPSBETINGELSER FOR KJØP AV VARER STANDARD INNKJØPSBETINGELSER FOR KJØP AV VARER Revidert Juli 2011 Side 1 av 7 1 Innledning... 3 1.1 Tilbud... 3 1.2 Bestilling... 3 1.3 Ordrebekreftelse... 3 1.4 Offentligrettslige krav... 3 1.5 Samfunnsansvar...

Detaljer

GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KGH

GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KGH GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KGH 1. Generelt 1.1 Disse generelle salgs- og leveringsbetingelser ("Vilkårene") gjelder for alle tjenester som ytes fra KGH til Kunden, med mindre noe annet

Detaljer

Avtalevilkår for Egoria Televakt

Avtalevilkår for Egoria Televakt Online Services AS Telefon: 55 70 64 40 Postboks 219 Sentrum Telefaks: 55 32 73 91 NO-5804 BEREN E-post: post@egoria.no NO 988 914 754 MVA Internett: www.egoria.no Avtalevilkår for Televakt (heretter kalt

Detaljer

REKLAMASJON OG TIDSFRISTER I LEIEFORHOLD ESTATE PRAKTISK HUSLEIERETT 3.3.2016. advokat Tore Stønjum og advokat Amund Berthelsen Erdal

REKLAMASJON OG TIDSFRISTER I LEIEFORHOLD ESTATE PRAKTISK HUSLEIERETT 3.3.2016. advokat Tore Stønjum og advokat Amund Berthelsen Erdal REKLAMASJON OG TIDSFRISTER I LEIEFORHOLD ESTATE PRAKTISK HUSLEIERETT 3.3.2016 advokat Tore Stønjum og advokat Amund Berthelsen Erdal TEMAET Reklamasjonsregler og andre utvalgte fristregler i leieforhold

Detaljer

Generelle avtalevilkår for kjøp av varer. Versjon: Februar 2015. Agder Energi

Generelle avtalevilkår for kjøp av varer. Versjon: Februar 2015. Agder Energi Generelle avtalevilkår for kjøp av varer Versjon: Februar 2015 Agder Energi Innhold Generelle avtalevilkår for kjøp av varer 3 1. Bestilling og avtaleinngåelse 3 2. Levering og leveringstid 3 3. Kvalitet

Detaljer

GENERELLE UTLEIEVILKÅR FOR SOUNDERGY

GENERELLE UTLEIEVILKÅR FOR SOUNDERGY GENERELLE UTLEIEVILKÅR FOR SOUNDERGY Revisjon 2.A av 09.01.2014 Dette dokumentet gir de generelle utleievillkårene for Soundergy. Utleievillkårene er gitt av 47 punkter, fordelt over ni kategorier. Dokumentets

Detaljer

Dokument C Kontraktsvilkår - Kjøp av bil for persontransport i klasse B

Dokument C Kontraktsvilkår - Kjøp av bil for persontransport i klasse B Dokument C Kontraktsvilkår - Kjøp av bil for persontransport i klasse B Innholdsfortegnelse C.1 DEFINISJONER... 2 C.2 KONTRAKTSDOKUMENTER OG TOLKNINGSREGLER... 2 C.3 PARTENES REPRESENTANTER... 2 C.4 LOVER

Detaljer

3. SPESIFIKASJONER OG TEGNINGER

3. SPESIFIKASJONER OG TEGNINGER Service policy 1. GYLDIGHET Disse alminnelige betingelser gjelder i den utstrekning ikke annet fremgår av skriftlig overenskomst, og gjelder for motorer og deler fra Power Take Off. Betingelsene kan endres

Detaljer

Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (under EØS-terskelverdi)

Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (under EØS-terskelverdi) Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (under EØS-terskelverdi) 1. Utførelse av oppdraget 1.1 Tjenesteyter skal utføre oppdraget i henhold til avtalen, inkludert disse Alminnelige Betingelser. 1.2

Detaljer

Rammeavtale Reisekort og Impulsbilletter

Rammeavtale Reisekort og Impulsbilletter Rammeavtale Reisekort og Impulsbilletter Avtale om Leveranse av Reisekort og impulsbilletter er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Oppdragsgiver) Sted og dato: Ruter As (Leverandørens

Detaljer

GROM HUS PRISLLISTE 11.092008

GROM HUS PRISLLISTE 11.092008 GROM HUS PRISLLISTE 11.092008 Priser kan endres uten varsel. OBS! NYE VARENUMRE Det tas forbehold om feil i prislisten. Org. 980 249 816 MVA Fredheimveien 20 B 1087 Oslo GROM HUS BASIS MODELLER FASADER

Detaljer

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Crowd Services AS Kundens underskrift

Detaljer

Generelle salgs- og leveringsbetingelser

Generelle salgs- og leveringsbetingelser Generelle salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt Disse generelle salgs- og leveringsbetingelsene gjelder alle leveranser fra Felleskjøpet ( Selger ) til kunder ( Kjøper ). Ved salg og leveranser til

Detaljer

Sør-Norge Aluminium AS

Sør-Norge Aluminium AS 1 - Innkjøpsbetingelser Emne Spesifikasjon 1.1 Alminnelige innkjøpsbetingelser Utgiver enhet MAT Dato: 21.08.2015 av Knut Årthun Utarbeidet MAT av Knut Årthun Dokument nr.: 1.1 Rev.nr. 3.7 Gjelder fra:

Detaljer

Generelle forretningsbetingelser

Generelle forretningsbetingelser Generelle forretningsbetingelser I. Gjeldende område/generelt 1. De generelle forretningsvilkårene til wedi GmbH gjelder for alle lukkede kontrakter mellom kunden og oss angående levering av varer. Den

Detaljer

AVTALE OM KJØP AV BOLIGEIENDOM

AVTALE OM KJØP AV BOLIGEIENDOM AVTALE OM KJØP AV BOLIGEIENDOM Standardisert mal kan bli endret. Denne avtale ("Avtalen") er inngått den [ ] mellom: (i) Flekkerøy eiendom AS, (org nr.988 759 553), Østerøya 39, 4625 Flekkerøy ("Selger")

Detaljer

Generelle salgsbetingelser for Eurofins selskaper i Norge

Generelle salgsbetingelser for Eurofins selskaper i Norge 1. Virkeområde 1.1 Alle bestillinger akseptert av Eurofins selskaper eller filialer (samlet kalt Eurofins ) skal være underlagt disse generelle salgsbetingelser ( Generelle Salgsbetingelser ), inkludert

Detaljer

Brannsikring. - For elektriske installasjoner. stork as brynsveien 100 1352 kolsås. web: www.stork.no e-post: stork@stork.no

Brannsikring. - For elektriske installasjoner. stork as brynsveien 100 1352 kolsås. web: www.stork.no e-post: stork@stork.no Brannsikring - For elektriske installasjoner stork as brynsveien 100 1352 kolsås web: www.stork.no e-post: stork@stork.no Branngjennomføring multi Branngjennomføring DS 90/120 mm er velegnet til en rekke

Detaljer

Vedlegg 4 AVTALE. Det er i dag inngått avtale om mellom. Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli. Entreprenør

Vedlegg 4 AVTALE. Det er i dag inngått avtale om mellom. Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli. Entreprenør Vedlegg 4 AVTALE Det er i dag inngått avtale om mellom Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli og Entreprenør Innhold 1. Alminnelige bestemmelser... 4 1.1 Oppdragets omfang... 4 1.2 Gjennomføring

Detaljer

1: PANELER / MATTER (6100x1000mm) Lagerførte SP og OSPss matter i Stokke

1: PANELER / MATTER (6100x1000mm) Lagerførte SP og OSPss matter i Stokke 1: PANELER / MATTER (6100x1000mm) Lagerførte SP og OSPss matter i Stokke 1.1 (Industri) Ubehandlede matter 1-2 stk. 3-5 stk. 6-9 stk. 10-19 stk. 20- stk. 1000 252-34-50 3 088.- 2 933.- 2 727.- 2 514.-

Detaljer

Betingelser for privatkunder

Betingelser for privatkunder Betingelser for privatkunder Innledning: Dette kjøpet er regulert av Cleaner.no salgsbetingelser for kjøp av varer gjennom nettbutikken www.cleaner.no Forbrukerkjøp over Internett reguleres hovedsakelig

Detaljer

Reklamasjoner, garantier og mangler

Reklamasjoner, garantier og mangler Reklamasjoner, garantier og mangler Grunnleggende i forb med reklamasjonsbehandling Skriv, ikke tenk. Ta kopi. Arkiver Vær sikker på at det kommer frem. 1 Utfordringer Forbrukervernlovgivningen er knalltøff

Detaljer

Prosjekterendes ansvar for forsinkede tegningsleveranser. av advokat Anne Cathrine Røed

Prosjekterendes ansvar for forsinkede tegningsleveranser. av advokat Anne Cathrine Røed Prosjekterendes ansvar for forsinkede tegningsleveranser av advokat Anne Cathrine Røed Entreprisejuridisk seminar, Holmsbu september 2009 Agenda Rekkevidden av ansvar for forsinkelse Praktiske og rettslige

Detaljer

BOSSNETT AS. Minimumskrav for vedlikehold og service til undernett påkoblet bossnettet 2013-01-02. Dokument 11. Revisjonshåndtering

BOSSNETT AS. Minimumskrav for vedlikehold og service til undernett påkoblet bossnettet 2013-01-02. Dokument 11. Revisjonshåndtering BOSSNETT AS Minimumskrav for vedlikehold og service til undernett påkoblet bossnettet 2013-01-02 Dokument 11 Revisjonshåndtering Revisjon Endring Dato Utført av Innholdsfortegnelse 1 Avtalepartnere...

Detaljer

Sist revidert: 10/1/2015 Forretningsbetingelser og vilkår ved bruk av www.levelpluss.no - nettbutikk

Sist revidert: 10/1/2015 Forretningsbetingelser og vilkår ved bruk av www.levelpluss.no - nettbutikk Sist revidert: 10/1/2015 Forretningsbetingelser og vilkår ved bruk av www.levelpluss.no - nettbutikk Innholdsfortegnelse: Innledning 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse

Detaljer

Kundeavtale. mellom. Norsk Helsenett SF, (heretter Leverandøren) (heretter Kunden) POSTNR./POSTSTED TELEFAKS TELEFAKS 73 93 14 80

Kundeavtale. mellom. Norsk Helsenett SF, (heretter Leverandøren) (heretter Kunden) POSTNR./POSTSTED TELEFAKS TELEFAKS 73 93 14 80 Kundeavtale mellom Norsk Helsenett SF (heretter Leverandøren) og (heretter Kunden) KUNDE FORETAKSNUMMER FORETAKSNUMMER NORSK HELSENETT SF 994 598 759 BESØKSADRESSE BESØKSADRESSE Professor Brochs gate 2,

Detaljer

VEDLEGG 7 Alminnelige betingelser for kjøp av tjenester

VEDLEGG 7 Alminnelige betingelser for kjøp av tjenester VEDLEGG 7 Alminnelige betingelser for kjøp av tjenester Sarpsborg kommunes alminnelige betingelser for kjøp av tjenester Vedtatt av bystyret 7.9.2000, sak 00/52. Disse alminnelige betingelser gjelder for

Detaljer

15/124 Kjøp av elektriske busser AVTALEDOKUMENT OG ALMINNELIGE KONTRAKTSVILKÅR

15/124 Kjøp av elektriske busser AVTALEDOKUMENT OG ALMINNELIGE KONTRAKTSVILKÅR 15/124 Kjøp av elektriske busser AVTALEDOKUMENT OG ALMINNELIGE KONTRAKTSVILKÅR Kontrakt om partsforpliktelser mellom: Kolumbus AS (heretter omtalt som Kunden) og [Navn på Leverandøren] (heretter omtalt

Detaljer

Per person dobbelt - PAKKE 1 Rom Frok Lun Mid Frukt Kaffe

Per person dobbelt - PAKKE 1 Rom Frok Lun Mid Frukt Kaffe Til: Norges Bridgeforbund Att: Inger Hjellemarken Mail: hjellemarken@gmail.com Trondheim Lufthavn, 22.03.11 2011 TILBUD FRA RADISSON BLU HOTEL, TRONDHEIM AIRPORT Nye Radisson Blu Hotel, Trondheim Airport

Detaljer

Generelle betingelser for Industriplast AS

Generelle betingelser for Industriplast AS Generelle betingelser for Industriplast AS 1. Tilbud og kontraktsinngåelse 1.1 Tilbud fra Industriplast AS (heretter kalt Selger) gjelder i 30 dager fra dets mottakelse dersom annet ikke er avtalt. 1.2

Detaljer

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER FOR MIKROS SKOTTVOLL ENK Anvendelse. Disse alminnelige salgs- og leveringsbetingelser får anvendelse på alt salg fra Mikros Skottvoll ENK, også kalt Selger eller Mikros, såfremt

Detaljer

Salgs og leveringsbetingelser LEBA retail

Salgs og leveringsbetingelser LEBA retail Salgs og leveringsbetingelser LEBA retail 1. GYLDIGHET 2. BINDENDE SALGSAVTALE 3. SALGSGJENSTANDER 4. PRISER 5. BETALINGSBETINGELSER 6. BESTILLING 7. VARER MED STANDARD MÅL SOM KREVER TILPASNING VED MONTERING

Detaljer

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING Ved å sette opp og lage en Preoday App og E-handelsløsning for ditt utsalgssted eller restaurant godtar du disse vilkårene. Hvis du ikke godtar vilkårene,

Detaljer