PKS STANDARD SALGSVILKÅR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PKS STANDARD SALGSVILKÅR"

Transkript

1 PKS STANDARD SALGSVILKÅR Standard salgs- og leveringsbetingelser ved kjøp fra selskap i PKS GROUP, herunder PKS Interiør AS, PKS Industri AS og Q-Railing Norge (heretter omtalt som «PKS»). Innledning Med mindre annet er avtalt i skriftlig form eller fremgår skriftlig i ordrebekreftelsen, gjelder PKS salgsvilkår for ethvert kjøp av PKS produkter uavhengig kjøpers eventuelle standard kjøpsbetingelser. Ved kjøp fra PKS aksepterer kunden de til enhver tid gjeldene standard salgsvilkår som fremgår nedenfor. Innholdsfortegnelse 1. PARTER 2. PRISER BESTILLING - TILBUD AVTALE 3. LEVERINGSBETINGELSER RISIKOOVERGANG FORSIKRING 4. LEVERINGSTID FRISTFORLENGELSE FORSINKELSER 5. EIENDOMSRETT SALGSPANT 6. BETALINGSBETINGELSER 7. FORCE MAJEUR 8. RETUR AV VARER /AVBESTILLING / ANNULASJON 9. KRAV TIL LEVERANSEN TOLERANSE - DOKUMENTASJON 10. UNDERSØKELSESPLIKT REKLAMASJONSFRISTER 11. KJØPERS RETTIGHETER VED FORSINKELSE 12. KJØPERS RETTIGHETER VED MANGEL 13. HMS MILJØ 14. ANSVARSBEGRENSNING 15. OVERDRAGELSE 16. MARKEDSFØRING - VAREMERKE 17. KONFIDENSIELL INFORMASJON 18. MISLIGHOLD 19. TVISTER 1. PARTER PKS omtales i det følgende som «selger» og kunden som kjøper som «kjøper». Selger og kjøper blir i fellesskap omtalt som «Partene», og hver for seg også som «Part». Selgers kunder er i det vesentligste næringskunder. Informasjon og salgsvilkår er derfor utformet til dette formål. Kjøper må derfor opplyse dersom henvendelsen gjelder et «forbrukerkjøp» som i så fall omfattes av enkelte preseptoriske bestemmelser i Forbrukskjøpsloven og Bustadoppføringsloven, som ikke kan fravikes ved avtale. Med «forbrukerkjøp» menes her salg av varer til forbruker som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. 1

2 2. PRISER BESTILLING - TILBUD AVTALE 2.1. Samtlige priser opplyses uten merverdiavgift (eks MVA) som p.t. utgjør 25 % og uten kostnader til eventuell frakt, da det forutsettes at varende hentes av Kjøper på Selgers lager. Evt. paller og heising utover normal lossing belastes separat. Det tas forbehold om prisendringer og evt. endring av leverandør/produkt uten varsel, samt trykkfeil i prislister og annet skriftlig materiell Ethvert tilbud fra Selger er basert på «PKS- standard salgsvilkår» som ikke kan endres uten etter skriftlig aksept fra Selger Ethvert tilbud gjelder samlet leveranse, slik at enkeltposter ikke kan tas ut av dette Kunden kan bestille produkter fra PKS ved å sende kjøpsordre. Kjøpsordre blir bindende for kunden idet Selger utsteder en skriftlig ordrebekreftelse eller ved leveranse av varen dersom ordrebekreftelse ikke utstedes. Eventuelle endringer i Kjøpers kjøpsordre eller tilbud fra Selger, etter utstedelse av ordrebekreftelse, må avtales skriftlig. En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra Selger og den annen part innså eller burde ha innsett at det foreslå en slik feil Kjøper oppfordres til å kontrollere at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen mht. antall varer, varetype, pris osv. Dersom det ikke er samsvar mellom bestilling og ordrebekreftelse, vil ordrebekreftelsen bli lagt til grunn som avtale med mindre kjøper kontakter selger omgående for eventuell endring. Kjøper kan ikke påberope seg manglende samsvar mellom bestilling og ordrebekreftelse etter at varene er hentet eller sendt fra Selger. 3. LEVERINGSBETINGELSER RISIKOOVERGANG 3.1. Selger kan kreve betaling fra det tidspunkt varen blir sendt fra selger til kjøper Tilbyr Selger etterfakturering, skal faktura til kjøperen utstedes ved forsendelse av varen. Forfallsfristen skal settes til minimum 14 dager fra kjøper mottar forsendelsen (Eller: Fra Kjøper henter varene eller Selger sender varene.) Har Selger særskilt behov for forskuddsbetaling fra Kjøper, for eksempel ved tilvirkningskjøp eller kjøp av produkter som Selger ikke normalt har på lager, kan Selger kreve dette Levering av varen fra Selger til Kjøper skal skje på den måte og på det sted som er avtalt eller fremgår av ordrebekreftelsen Skal Selger sørge for at varen blir sendt til Kjøper, plikter Selger å få varen fraktet til bestemmelsesstedet på egnet måte og på vanlige vilkår for slik transport. Bestemmelsesstedet er hos Kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene Risiko for leveransen går over på Kjøper når leveransen er levert på anvist sted eller overtatt av kjøper iht. avtalen. Hvis leveringstiden er kommet og Kjøper unnlater å overta leveransen som er stilt til Kjøpers rådighet iht. avtalen, har Kjøper likevel overtatt risiko for tap eller skade. 4. LEVERINGSTID FRISTFORLENGELSE FORSINKELSER Dersom det er avtalt at varene skal sendes, plikter Selger å sende varene fra Selger innen avtalt tid. Selger svarer ikke for forsinkelser dersom det er benyttet egnet leveringsmåte og forsinkelsen beror på forhold som Selger ikke var klar over på forsendelsestidspunktet, eller ikke kunne avverge følgene av. 2

3 Hvis leveringstidspunkt ikke fremgår av avtale eller ordrebekreftelse, skal selger levere varen til kjøper innen rimelig tid og senest innen30 dager etter bestilling fra Kunden. Leveringstiden kan forlenges dersom det oppstår forsinkelser som beror på Kjøper, Kjøpers disposisjoner eller forsinket levering fra produsent. Dersom ikke annet er avtalt plikter Kjøper å hente varene hos Selger innen avtalt tid. Dersom det ikke er avtalt tidspunkt for henting plikter Kjøper å hente varene innen 7 dager etter at Selger har bedt om henting. Ved manglende henting plikter Kjøper å erstatte de kostnader Selger har i forbindelse med lagring av varene. 5. EIENDOMSRETT SALGSPANT Eiendomsrett til varene overføres til Kjøper når full betaling for leveransen er mottatt på Selgers bankkonto. Selger har salgspant i leverte varer inntil kjøpesummen, inklusive eventuelle transportkostnader, renter og omkostninger er betalt i sin helhet. Det opplyses at ting som er beheftet med salgspant ikke kan videreselges. Et eventuelt videresalg av varer med salgspant kan medføre straffeansvar. Det legges til grunn at ting beheftet med salgspant dekkes av kjøpers forsikringer. 6. BETALINGSBETINGELSER Betaling skal gjøres uoppfordret i henhold til Selgers faktura. Ved manglende betaling innen fristen påløper det forsinkelsesrenter i henhold til Forsinkelsesrenteloven 3, samt utenrettslige inndrivelseskostnader i henhold til Inkassoloven. Ved avtalte delleveranser har Selger anledning til å kreve betaling for hver enkelt delleveranse. Har Selger grunn til å anta at Kjøper ikke vil betale rettidig, har Selger anledning til å kreve sikkerhetsstillelse fra Kjøper før varene leveres. Kjøper har ikke rett til å holde tilbake kjøpesum eller motregne overfor Selger, uten skriftlig forhåndsgodkjenning fra Selger. 7. FORCE MAJEUR Hvis det skulle oppstå en uventet situasjon som hindrer Selger fra å utføre sine forpliktelser iht ordrebekreftelsen, f.eks arbeidskonflikter som streik, lock-out, blokade eller andre forhold som partene ikke rår over som f.eks. brann, eksplosjon, maskinskader eller annen driftsstans m.v., opptøyer, krig eller inngrep av offentlig myndighet eller andre forstyrrelser av selgers forretningsvirksomhet, skal selgers forpliktelser oppheves så lenge og i den grad situasjonen varer, forutsatt at den ekstraordinære situasjonen ligger utenfor selgers kontroll og det ikke er rimelig at den kunne vært forutsett eller løst av Selger («Force majeure»). Den andre parts forpliktelser skal også oppheves tilsvarende i den samme perioden. Den berørte parten skal umiddelbart varsle den andre parten om situasjonen og følgende den vil få for den andre parten. Eventuelle forsinkelser fra PKS leverandører eller transportfirma engasjert av PKS skal regnes som Force majeure, uavhengig av årsaken til forsinkelsen. Force majeure skal ikke fri Kjøper fra punktlig oppfyllelse av finansielle forpliktelser (betaling av vederlag) med forfall før Force majeure situasjonen oppsto. 3

4 8. RETUR AV VARER /AVBESTILLING 8.1. Bestilte varer som er bekreftet i ordrebekreftelse (se pkt 2.4) kan ikke avbestilles, og vil bli belastet i sin helhet Solgte varer (iht. ordrebekreftelse - se pkt 2.4.) tas ikke i retur uten etter forhåndsavtale mellom Partene som er bekreftet pr epost eller i annen skriftlig form. 9. KRAV TIL LEVERANSEN TOLERANSE - DOKUMENTASJON 9.1. Kvalitetskrav Varene skal tilfredsstille de krav som er angitt i avtalen mellom partene. Er det ikke avtalt spesifikke krav i avtalen mellom Partene, skal varene tilfredsstille slike kvalitetskrav som er vanlige for lignende varer. Varene anses uansett å tilfredsstille kravene i avtalen hvis de er egnet til å oppfylle det formål som Kjøper har opplyst om i forbindelse med avtaleinngåelsen. Kjøper kan ikke påberope seg at varene ikke tilfredsstiller krav som ikke er særskilt avtalt eller er vanlig for lignende varer Selgers opplysningsplikt Dersom det foreligger særlige krav til oppbevaring, montering, bruk, drift eller vedlikehold, skal Selger opplyse Kjøper om dette Kjøperens spesifikasjoner Kjøper bærer risiko for eventuelle feil i sine spesifikasjoner. Kjøper bærer også risikoen for at varene er egnet til å oppfylle det formål Kjøper har med varene, om ikke det er særskilt avtalt at varene skal kunne benyttes til et bestemt formål. Kjøpers spesifikasjoner må fremgå skriftlig innen Selger utsteder ordrebekreftelse. Etter dette tidspunkt kan det kun påberopes særskilte spesifikasjoner i den grad dette er avtales mellom partene Toleranse Kjøper må akseptere avvik som er innenfor de toleranekrav som anses som bransjestandard. 10. UNDERSØKELSESPLIKT REKLAMASJONSFRISTER Kjøperens mottakskontroll. Reklamasjon. Når kjøper henter varene hos Selger, plikter Kjøper å kontrollere varene senest samtidig med hentingen. Dersom varene sendes, plikter Kjøper å kontrollere varene omgående etter at varene er ankommet. Kjøpers mottakskontroll inkluderer at det er overensstemmelse mellom varer og bestilling/følgeseddel og i rimelig grad foreta kvalitetskontroll. Mottakskontrollen skal foretas i samsvar med god praksis for de aktuelle varer. Reklamasjon som avdekkes eller burde ha vært avdekket ved Kjøpers mottakskontroll må påberopes uten ugrunnet opphold. Ved henting av varene hos Selger må reklamasjonen fremmes omgående. Kjøper taper retten til å gjøre mangler gjeldende dersom det ikke reklameres innen de frister som her er gitt Senere reklamasjon For senere reklamasjon gjelder at Kjøper skal reklamere snarest, og senest innen 14 kalenderdager etter at Kjøper oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen. Kjøper taper sin rett til reklamasjon dersom manglene ikke gjøres gjeldende innen fristen. Kjøper kan ikke under noen omstendighet påberope mangler senere enn 1 år etter leveringsdato. (Se punkt 13) 4

5 10.3. Spesifikasjon av evt. mangler. Dokumentasjon. Kjøpers reklamasjon skal spesifisere art, omfang og konsekvenser av de mangler som påberopes så langt det er mulig. Kjøper skal så raskt som mulig fremlegge alle tilgjengelige opplysninger vedrørende ethvert krav knyttet til reklamasjoner. Varen må oppbevares og emballeres forsvarlig, slik at det ikke kan oppstå tvil om årsak til reklamasjon. Selger har rett til å utbedre feil og mangler og Kjøper har selv en tapsbegrensingsplikt som innebærer at Kjøper selv må begrense skadeomfang, som f.eks. kostnader i forbindelse med evt. midlertidig sikring dersom leveranse av varene er forsinket Reklamasjon på faktura. Enhver reklamasjon på faktura, herunder pris, rabatt eller andre betingelser, må meddeles Selger omgående og senest innen 1 uke etter mottak av faktura. Alle fakturaer skal betales i rett tid selv om det er reklamert, såfremt ikke annet er skriftlig avtalt med Selger. 11. HMS MILJØ I den grad det er krav om det vil Selger sørge for at biler, løfteredskap og utstyr som befinner seg på Kjøpers prosjekter er sertifiserte i henhold til gjeldende regler, at førere av disse har de nødvendige sertifikater og opplæring i bruk, at Selgers representanter, ved opphold på Kjøpers prosjekter, er iført foreskrevet verneutstyr som hjelm og vernesko, samt at egeneide og fast innleide kjøretøy har akustisk signal ved rygging. 12. KJØPERS RETTIGHETER VED MANGEL /FORSINKELSE Dersom det er en mangel ved leveransen kan Kjøper etter forutgående reklamasjon (se pkt 10) ha krav på prisavslag, erstatning eller heving etter Selgers valg. Se pkt 14. Dersom det oppstår forsinkelse (jf Pkt 3) som Selger har ansvar for (jf Pkt 7), kan Kjøper kreve en dagmulkt for hver virkedag forsinkelsen varer med 1 promille av det samlede vederlaget Kjøper skal betale. 13. ANSVARSBEGRENSNING Hvis produktene er mangelfulle eller defekte pga. produksjonsfeil, eller hvis mål og antall avviker utover de aksepterte grenser, som Selger har ansvar for, kan Selger etter eget skjønn velge å enten; a) rette opp feilen eller mangelen ved å utbedre, levere erstatningsprodukter, omlevere eller etterlevere, eller b) gi et forholdsmessig prisavslag ved å utstede en kreditnota for de produktene som er berørt av de aktuelle manglene eller avvikende mengder/antall, eller c) for det tilfellet at mangelen berettiger et vesentlig prisavslag, kan Selger isteden velge å heve kontrakten med godskrivning av fakturaverdien Ethvert ansvar Selger måtte ha for leveransen eller knyttet til leveransen, begrenses til 1 år fra leveringsdato og ansvaret er uansett begrenset oppad til det beløp som Kjøper har betalt for varen. Selger er ikke ansvarlig for skjulte feil og mangler. 5

6 13.3. Selger dekker ikke under noen omstendighet erstatning for indirekte tap som nevnt i Kjøpsloven 67, 3.ledd og heller ikke annet følgetap som arbeidsutgifter, dagmulkt, skadeserstatning, leietap eller noe tap av inntekt, goodwill, oppdrag eller muligheter som Kjøper påføres, uansett grunn eller uansett hvordan oppstått Ansvarsbegrensninger i pkt. 13 gjelder både ved mangler og ved forsinkelse, men gjelder ikke dersom mangelen eller forsinkelsen skyldes at Selger har opptrådt grovt uaktsomt eller forsettlig. 14. OVERDRAGELSE Selger har rett til å benytte egnet tredjepart til helt eller delvis gjennomføre sine forpliktelser. Kjøper kan ikke selge, overføre, overdra eller på noen annen måte behefte sine rettigheter og forpliktelser overfor Selger uten etter uttrykkelig skriftlig forutgående samtykke fra Selger. 15. MARKEDSFØRING VAREMERKE Varemerker som produktene til Selger selges under, tilhører Selger og vedblir å være Selgers eksklusive eiendom. Uautorisert bruk eller misbruk av disse varemerker eller annet beskyttet materiale utgjør et brudd på varemerkerettigheter og vil bli forfulgt rettslig. 16. KONFIDENSIELL INFORMASJON Partene skal ikke overfor andre bekjentgjøre forretningshemmeligheter og tekniske hemmeligheter tilhørende den annen Part som Partene og deres respektive ansatte får tilgang til knyttet til avtale mellom partene, med mindre den annen Part skriftlig samtykker. Forpliktelsen til å holde informasjonen konfidensiell skal gjelde også etter av avtalen mellom Partene har opphørt. 17. MISLIGHOLD OPPHØR AV AVTALE Betalingsmislighold utover 14 dager, anses som et vesentlig mislighold av avtalen, og gir Selger anledning til å heve avtalen. Adgangen til heving omfatter også andre kjøpsavtaler mellom Partene, hvor varene enda ikke er levert, eller hvor de er levert og forfallstidspunktet ikke har inntruffet. Ved avtale om delleveranser har Selger anledning til å stanse videre leveranser til Kjøper dersom det foreligger betalingsmislighold for en av delleveransene. Dersom Kjøper innstiller sine betalinger, undergis akkord, gjeldsforhandling eller konkurs, har Selger rett til å heve avtalen omgående etter forutgående skriftlig erklæring til Kjøper. 18. TVISTER Enhver tvist som ikke kan løses gjennom forhandlinger skal avgjøres ved de ordinære domstoler med Drammen Tingrett som verneting hvor tvisten skal avgjøres etter norsk lov. 6

OPTIMERAS STANDARD SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR NÆRINGSDRIVENDES VAREKJØP

OPTIMERAS STANDARD SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR NÆRINGSDRIVENDES VAREKJØP OPTIMERAS STANDARD SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR NÆRINGSDRIVENDES VAREKJØP 2. UTGAVE 12/2012 1. PARTER I disse standard salgs-og leveringsbetingelser ( Standard salgsbetingelser ) er Optimera AS,

Detaljer

OPTIMERAS STANDARD OPPDRAGSBETINGELSER FOR NÆRINGSDRIVENDES KJØP AV TEKNISKE TJENESTER

OPTIMERAS STANDARD OPPDRAGSBETINGELSER FOR NÆRINGSDRIVENDES KJØP AV TEKNISKE TJENESTER OPTIMERAS STANDARD OPPDRAGSBETINGELSER FOR NÆRINGSDRIVENDES KJØP AV TEKNISKE TJENESTER 2. UTGAVE 03/2014 1. PARTER I disse standard oppdragsbetingelser for næringsdrivende ( Standard oppdragsbetingelser

Detaljer

Standard Salgs- og leveringsbetingelser for Smart Connection IKT AS

Standard Salgs- og leveringsbetingelser for Smart Connection IKT AS Standard Salgs- og leveringsbetingelser for Smart Connection IKT AS 1. Anvendelse 1.1. Alle Smart Connection IKT AS tilbud, salg og leveringer reguleres av disse betingelser og vilkår, med mindre annet

Detaljer

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser SIEMENS Generelle leveringsbetingelser 1. Generelt Disse generelle leveringsbetingelsene gjelder for all levering av varer og tjenester (heretter Leveransen), herunder kvalitet, tekniske spesifikasjoner,

Detaljer

Standard innkjøpsbetingelser for kjøp av varer for E.C. Dahls Eiendom AS

Standard innkjøpsbetingelser for kjøp av varer for E.C. Dahls Eiendom AS Standard innkjøpsbetingelser for kjøp av varer for E.C. Dahls Eiendom AS 1 Innledning 1.1 DEFINISJONER Kjøper: E.C. Dahls Eiendom AS med tilhørende datterselskaper (også benevnt «ECDE»). Selger: Firma

Detaljer

Registrering: Priser: Tilgjengelighet: Betaling med kort og sikkerhet: Betaling med faktura: Gavekort:

Registrering: Priser: Tilgjengelighet: Betaling med kort og sikkerhet: Betaling med faktura: Gavekort: Kjøpsbetingelser Registrering: For å handle i nettbutikken må du registrere deg som kunde. Dette koster ingenting og er lett å gjøre enten under Min side eller før du foretar ditt første kjøp. Du finner

Detaljer

Sist revidert: 10/1/2015 Forretningsbetingelser og vilkår ved bruk av www.levelpluss.no - nettbutikk

Sist revidert: 10/1/2015 Forretningsbetingelser og vilkår ved bruk av www.levelpluss.no - nettbutikk Sist revidert: 10/1/2015 Forretningsbetingelser og vilkår ved bruk av www.levelpluss.no - nettbutikk Innholdsfortegnelse: Innledning 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse

Detaljer

SALGSBETINGELSER FOR NORGE ( For Norway only) Innholdsfortegnelse:

SALGSBETINGELSER FOR NORGE ( For Norway only) Innholdsfortegnelse: 1 SALGSBETINGELSER FOR NORGE ( For Norway only) Innholdsfortegnelse: 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering 8. Risikoen for varen 9. Angrerett 10.

Detaljer

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett Versjon 1.0 Innholdsfortegnelse: Innledning 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering

Detaljer

Standardvilkår for kjøp av varer for ISS Facility Services AS

Standardvilkår for kjøp av varer for ISS Facility Services AS Standardvilkår for kjøp av varer for 1. Innledende bestemmelser 1.1 Standardvilkårenes virkeområde Med Standardvilkårene menes disse avtalevilkårene. Standardvilkårene gjelder ethvert varekjøp foretatt

Detaljer

07.12 Standard Avtalevilkår

07.12 Standard Avtalevilkår 07.12 Standard Avtalevilkår Virksomhet/avdeling Drammen kommune ID 601.07.12 Utarbeidet av: Frode Herlung Godkjent dato: 20.10.2011 Godkjent av: Erik Bruun-Pedersen Signatur: FAH Erstatter: Vers.02 av

Detaljer

Vedlegg A-02: Alminnelige innkjøpsvilkår

Vedlegg A-02: Alminnelige innkjøpsvilkår Vedlegg A-02: Alminnelige innkjøpsvilkår A-2.1 Generelt Disse alminnelige innkjøpsvilkår gjelder for all levering av varer og tjenester til Ringsaker kommune hvor ikke annet er avtalt. Kjøper er Ringsaker

Detaljer

Tjenesteavtale Konsulentbistand

Tjenesteavtale Konsulentbistand Norproff Quality Management AS/Norproff AS E-post: postkasse@norporff.no Telefon: +47 4005 1110 Tjenesteavtale Konsulentbistand heretter kalt Avtalen Mellom Norproff QM AS (org.nr. 9861992259MVA) heretter

Detaljer

Standard salgsbetingelser for Factory Outlet Norge AS, reg.nr 993 091 030 mva Versjon nr 1 gjeldende fra 15.11.2011 kl 00.00

Standard salgsbetingelser for Factory Outlet Norge AS, reg.nr 993 091 030 mva Versjon nr 1 gjeldende fra 15.11.2011 kl 00.00 FactoryOutlet Norge AS Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett Innledning: Dette kjøpet er regulert av disse standardbetingelsene for forbrukerkjøp av varer over Internett slik

Detaljer

Betingelser for privatkunder

Betingelser for privatkunder Betingelser for privatkunder Innledning: Dette kjøpet er regulert av Cleaner.no salgsbetingelser for kjøp av varer gjennom nettbutikken www.cleaner.no Forbrukerkjøp over Internett reguleres hovedsakelig

Detaljer

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig.

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. Side 1 av 6 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2 Dersom leverandøren benytter eller henviser

Detaljer

Standardbetingelser for levering av produkter og tjenester fra Dräger Safety Norge AS

Standardbetingelser for levering av produkter og tjenester fra Dräger Safety Norge AS Standardbetingelser for levering av produkter og tjenester fra Dräger Safety Norge AS 1 Virkeområde 1.1 Disse standardbetingelser ( Standardbetingelser ) får anvendelse på alle salg av produkter og tjenester

Detaljer

Skytjenester. Avtale om skytjenester. Telenor Norge

Skytjenester. Avtale om skytjenester. Telenor Norge Skytjenester Avtale om skytjenester Telenor Norge AVTALE OM SKYTJENESTER Avtale om skytjenester mellom Telenor Norge AS, Snarøyveien 30, 1331 Fornebu ( Telenor ) og ( Kunde ) Avtale

Detaljer

Alminnelige vilkår ved anskaffelser

Alminnelige vilkår ved anskaffelser Alminnelige vilkår ved anskaffelser Forsvaret 1 Anvendelsesområde og dokumentrang Blankett 5002 inneholder Forsvarets alminnelige avtalevilkår ved anskaffelser. De alminnelige avtalevilkårene utgjør en

Detaljer

Betingelser, shop.constructor.no

Betingelser, shop.constructor.no Betingelser, shop.constructor.no Generelt Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer og tjenester (produkter) fra shop.constructor.no til forbrukere. Salgsbetingelsene utgjør sammen med din

Detaljer

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale)

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) mellom BS KJØKKENINFO (heretter kalt BS) og (heretter

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER Vedlegg C Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 7 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER INNHOLD 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes

Detaljer

Eier(rolle)/Owner(role):

Eier(rolle)/Owner(role): Løvås Svein Firma/Company: IKM Gruppen AS Side 1 av 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2

Detaljer

Standard avtalevilkår ved kjøp av varer og/eller tjenester

Standard avtalevilkår ved kjøp av varer og/eller tjenester Standard avtalevilkår ved kjøp av varer og/eller tjenester INNHOLD 1. INNLEDENDE BESTEMMELSER... 2 2. DOKUMENTRANG... 2 3. RETT OG PLIKT TIL Å BENYTTE AVTALEN... 2 4. LEVERANDØRENS ANSVAR... 2 5. PRISBESTEMMELSER...

Detaljer

Generelle vilkår Internet Service Portfolio

Generelle vilkår Internet Service Portfolio Generelle vilkår Internet Service Portfolio Side 1 av 5 1. LEVERANSENS FORMÅL Avtalen inngås for å sikre Kunden en kostnadseffektiv og stabil leveranse av Tjenestene som er bestilt. I Tjenesten(e) inngår

Detaljer

Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè

Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè Avtale om: Drift av kiosk/kafe Nordberg Fort Kunde: Vest-Agder fylkeskommune Leverandør: Vest-Agder-museet IKS Periode: 1.4.2011 31.3.2014 Saksnr./ref.nr.:

Detaljer

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS Standardvilkår for kjøp av tjenester for 1 Innledende bestemmelser 1.1 Standardvilkårenes virkeområde Med Standardvilkårene menes disse avtalevilkårene. Standardvikårene gjelder ethvert tjenestekjøp foretatt

Detaljer

Alminnelige Forretningsvilkår og Kundeinformasjon

Alminnelige Forretningsvilkår og Kundeinformasjon Alminnelige Forretningsvilkår og Kundeinformasjon A. Kundeinformasjon I. Informasjon om leverandøren unitedprint.com Norge AS ( unitedprint ) Nydalsveien 33 0484 OSLO Org.nr 990 415 862 MVA Kontaktinformasjon

Detaljer

Alminnelige Forretningsvilkår og Kundeinformasjon

Alminnelige Forretningsvilkår og Kundeinformasjon Alminnelige Forretningsvilkår og Kundeinformasjon A. Kundeinformasjon I. Informasjon om leverandøren unitedprint.com Norge AS ( unitedprint ) Nydalsveien 33 0484 OSLO Org.nr 990 415 862 MVA Kontaktinformasjon

Detaljer

Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen. Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet

Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen. Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet 1 AVTALE OM KONSULENTBISTAND/KONSULENTOPPDRAG Avtalen er inngått mellom: Person eller

Detaljer