STANDARDBETINGELSER VED SALG AV UTSTYR OG/ELLER PROGRAMVARE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STANDARDBETINGELSER VED SALG AV UTSTYR OG/ELLER PROGRAMVARE"

Transkript

1 STANDARDBETINGELSER VED SALG AV UTSTYR OG/ELLER PROGRAMVARE 1 DEFINISJONER, LEVERING OG INSTALLASJON 1.1 Definisjoner Avtalen Kjøpsavtalen Kunden Partene Leveransen Leveringsstedet Standardbetingelsene Standardbetingelsene og De individualiserte vilkår som er avtalt og som er nærmere angitt i dokument beskrevet som Kjøpsavtale, med bilag. Den Leica Geosystems inngår Avtalen med og som er angitt som Kunden i Leica Geosystems og Kunden. De produkter, herunder utstyr og/eller programvare, som omfattes av Avtalen mellom Partene og som er nærmere beskrevet i Det sted Leveransen skal leveres. Disse standardbetingelsene. 1.2 Levering Leveringsdato og leveringssted er avtalt i Leveransen anses for levert når den er brakt til Leveringsstedet. Kunden forplikter seg til å være til stede på Leveringsstedet på leveringsdato. Leveringsdato beskrevet i samtlige salgsdokumenter er indikativ. 1.3 Risikoens overgang Risikoen for Leveransen går over på Kunden ved levering, også om Leica Geosystems står for installasjon av Leveransen. Dette gjelder selv om Kunden ikke kan motta Leveransen på Leveringsstedet. Risikoen går likevel ikke over på Kunden hvis årsaken til at Kunden ikke kan motta Leveransen er forhold som nevnt i Standardbetingelsenes bestemmelse om fritakelsesgrunner. Dersom det er avtalt at speditør skal frakte Leveransen frem til Kunden, går risikoen over ved overlevering til speditøren. 1.4 Leveransen Kunden kjøper med dette utstyr og/eller programvare som beskrevet i Dersom Leveransen skal benyttes sammen med utstyr og programmer som allerede er installert hos Kunden, må Kunden selv sørge for oppgradering av utstyr og programvare og andre forberedelser som er nødvendige for at det kan virke sammen med Leveransen. Med Leveransen følger den dokumentasjon som Leica Geosystems til enhver tid har utarbeidet i forbindelse med den aktuelle type leveranse. Dokumentasjonen kan være på engelsk. Dokumentasjonen kan gis i et papireksemplar eller i maskinlesbar form på CD eller annet medium. Hvis ikke annet er fastsatt i Kjøpsavtalen, har Leveransen den ytelse og funksjonalitet som fremgår av Leica Geosystems produktspesifikasjon. Leica Geosystems er ikke ansvarlig for begrensninger i systemets yteevne og funksjonalitet som skyldes utstyr og programmer som ikke er omfattet av Leveransen. 1.5 Installasjon Leica Geosystems er kun ansvarlig for å installere Leveransen dersom det er fastsatt i Det samme gjelder opplæring. Installasjonen gjennomføres etter at Leveransen er levert. Installasjonen skal skje på Kundens forretningsadresse så lenge ikke annet er avtalt. Leica Geosystems kan utpeke andre til å foreta installasjonen. 2 KUNDENS YTELSER OG PLIKTER 2.1 Pris og betaling Faktura forfaller til betaling slik det er bestemt i Dersom ikke annet er avtalt, forfaller fakturaen til betaling 15 dager etter fakturadato. 2.2 Forsikring Kunden forplikter seg til å holde Leveransen fullverdiforsikret fra og med levering inntil den er fullstendig nedbetalt. Dersom Leica Geosystems ber om det, forplikter Kunden seg til å bekrefte skriftlig overfor Leica Geosystems at forsikringen er tegnet. Hvis Kunden ikke fremlegger slik skriftlig bekreftelse på Leica Geosystems forespørsel, kan Leica Geosystems tegne slike forsikringer for Kundens regning. Premien for slik forsikring belastes Kunden i tillegg til det avtalte vederlag. 2.3 Driftsmiljøkrav For produkter som stiller spesielle krav til miljø, strømeller vannforsyning, er kravene spesifisert i produktbeskrivelsen i bilag til 2.4 Disposisjoner over utstyret/kundens vedlikeholdsplikt Når det er avtalt salgspant, er Kunden forpliktet til å behandle utstyret i samsvar med de krav panteloven stiller, for at salgspant ikke skal falle bort. 2.5 Serviceavtale Det inngås eventuelt en særskilt serviceavtale i forbindelse med Leveransen. 2.6 Manglende medvirkning Kan ikke Kunden motta leveransen på leveringstidspunktet, eller må slik forsinkelse fra hans side anses som sannsynlig, skal han straks meddele Leica Geosystems dette skriftlig, og samtidig angi årsaken til forsinkelsen og såvidt mulig, det tidspunkt avhenting kan finne sted. Unnlater Kunden å motta Leveransen på leveringstidspunktet er han likevel forpliktet til å betale som om Leveransen hadde funnet sted. Leica Geosystems skal, når Kunden ikke mottar Leveransen på leveringstidspunktet, besørge lagring av Leveransen for Kundens regning og risiko. 3. MANGLER VED LEICAS YTELSE 3.1 Mangler Mangel foreligger dersom Leveransen ikke svarer til beskrivelsen i Kjøpsavtalen eller produktspesifikasjon, og dette skyldes forhold Leica Geosystems er ansvarlig for, slik som feil konstruksjon, materiale eller programvare. Det foreligger således ikke mangel dersom feil skyldes mangelfullt vedlikehold, uegnet lokale, uriktig montering fra Kundens side, forandringer i Leveransen som ikke er foretatt i overensstemmelse med Avtalen eller reparasjon som Kunden eller andre har utført på feilaktig måte eller feilaktig bruk av Leveransen. Ansvaret omfatter heller ikke normal slitasje og/eller forringelse. Det er ikke mangel om det er mindre feil i programvare. 3.2 Kundens undersøkelsesplikt Kunden plikter å undersøke Leveransen så snart det er anledning til det. Dersom Kunden ikke foretar slike

2 undersøkelser som det er rimelig at han gjennomfører, kan han ikke påberope mangler som burde vært oppdaget ved undersøkelsen. 3.3 Virkningen av mangel Leica Geosystems forplikter seg til å avhjelpe mangel ved Leveransen ved å foreta utbedring eller omlevering så snart som mulig. Dersom Leica Geosystems ikke innen 30 dager avhjelper mangelen, kan Kunden skriftlig gi Leica Geosystems en siste frist for oppfyllelse som ikke skal være kortere enn 14 dager. Er ikke forpliktelsen oppfylt innen fristen, har Kunden etter eget valg rett til enten: a) å la tredjemann utføre de reparasjoner som er nødvendige for Leica Geosystems regning forutsatt at reparasjon foretas av personale godkjent av Leica Geosystems og at reparasjonen gjøres på en rimelig måte. eller b) å kreve prisavslag som tilsvarer produktets verditap for kunden, begrenset oppad til 5 % av det avtalte vederlag. eller c) forutsatt at mangelen er vesentlig, å heve Kunden kan i så fall kreve erstattet det direkte tap han har lidt som følge av mangelen, begrenset oppad til 5 % av det avtalte vederlag. Kunden kan ikke kreve dekket indirekte tap. 3.4 Reklamasjon Dersom Kunden vil påberope en mangel, skal han straks og senest innen 8 dager etter at mangelen ble oppdaget, gi skriftlig informasjon til Leica Geosystems. Leica Geosystems skal bekrefte mottakelsen skriftlig. 3.5 Begrensninger i Leica Geosystems avhjelpsplikt garanti Uansett hva som er foreskrevet i Standardbetingelsene gjelder Leica Geosystems mangelsansvar ikke for noen del av Leveransen, lenger enn utløpet av den garantiperiode som fremgår av Hvis ikke annet er fastsatt i Kjøpsavtalen, gjelder en garantiperiode på 6 måneder. For programvare faller mangelskrav bort etter 3 måneder og etter 1 måned for brukt utstyr. Dersom leveringen av utstyret var forsinket på grunn av forhold på Kundens side, skal Leica Geosystems mangelsansvar regnes fra avtalt leveringsdato med mindre Partene blir enige om noe annet. 3.6 Ansvarsbegrensning Leica Geosystems har intet erstatningsansvar på grunn av mangler utover det som er angitt ovenfor. Dette gjelder ethvert tap mangelen måtte foranledige som f.eks. driftstap, tapt fortjeneste eller annet indirekte tap. 4 FORSINKET LEVERING 4.1 Forsinkelse Forsinkelse foreligger dersom avtalt leveringsdato ikke overholdes, og dette skyldes forhold Leica Geosystems har ansvar for. 4.2 Melding om forsinkelse Leica Geosystems skal straks gi Kunden skriftlig beskjed dersom det er sannsynlig at Leica Geosystems ikke kan overholde avtalt leveringstidspunkt. Leica Geosystems skal samtidig angi forsinkelsens årsak og såvidt mulig når levering kan skje. 4.3 Virkningen av at forsinkelse foreligger Når det foreligger en forsinkelse, har Kunden rett til å fastholde Avtalen og kreve oppfyllelse. Dette gjelder ikke hvis forsinkelsen skyldes fritakelsesgrunner slik det er beskrevet i Standardbetingelsene, eller dersom oppfyllelse praktisk eller økonomisk vil være uforholdsmessig tyngende for Leica Geosystems. Kunden kan bare heve Kjøpsavtalen når forsinkelsen medfører at hans formål med inngåelsen av Avtalen blir vesentlig forfeilet. Før slik heving kan kreves, må Kunden gi Leica Geosystems et skriftlig varsel om heving og samtidig gi Leica Geosystems en frist på 14 dager fra Leica Geosystems mottagelse av denne underrettingen til å gjennomføre levering. Hvis Kjøpsavtalen heves, kan Kunden kreve erstattet det direkte tap han har lidt som følge av forsinkelsen. Leica Geosystems erstatningsansvar er under enhver omstendighet begrenset til 5 % av det avtalte vederlag. Kunden kan ikke kreve dekket indirekte tap. 4.4 Reklamasjon Kunden må gi Leica Geosystems skriftlig varsel uten ugrunnet opphold om han ønsker å gjøre krav gjeldende som følge av forsinkelse. 5 ANNET ANSVAR ENN DET SOM FØLGER AV MISLIGHOLD Leica Geosystems er ikke ansvarlig for skade på person og på gjenstander i forbrukerforhold ut over det som følger av reglene i lov av 23. desember 1988 nr. 104 om produktansvar (produktansvarsloven). Leica Geosystems har intet ansvar for skade på person eller ting som er unntatt fra produktansvarsloven. I intet tilfelle har Leica Geosystems ansvar for driftstap, tapt fortjeneste eller annet indirekte tap. 6 KUNDENS MISLIGHOLD 6.1 Forsinket betaling/forsinkelsesrente Hvis betaling ikke er mottatt innen forfall belastes den til enhver tid gjeldende forsinkelsesrente, jfr. lov av 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling. 6.2 Utlevering ved mislighold Dersom Kunden ikke betaler som avtalt kan Leica Geosystems kreve utlevering som bestemt i 6.3 Heving og erstatning Dersom salgspantet ikke kan gjøres gjeldende og dersom Kunden ikke har betalt forfalte beløp, eller på annen måte har misligholdt sine forpliktelser etter Avtalen, kan Leica Geosystems gjennom skriftlig meddelelse til Kunden heve Avtalen og i tillegg til forsinkelsesrente kreve erstatning av Kunden for det tap Leica Geosystems er påført som følge av misligholdelsen. 6.4 Virkning av manglende medvirkning Kunden plikter å medvirke til at Leica Geosystems kan oppfylle sine forpliktelser i henhold til Avtalen. Brudd på medvirkningspliktene, herunder i forbindelse med levering og eventuell installasjon, kan medføre erstatningsplikt for Kunden. Erstatningen vil utgjøre det tap som Leica Geosystems er påført pga manglende eller mangelfull medvirkning. Unnlater Kunden å motta Leveransen innen fristen, kan Leica Geosystems gjennom skriftlig meddelelse til Kunden heve Avtalen. Leica Geosystems har i så fall rett til erstatning for den kostnad Kundens forsømmelse har voldt Leica Geosystems, herunder rentetap.

3 7 FRITAKELSESGRUNNER (FORCE MAJEURE) En ekstraordinær situasjon som ligger utenfor Partenes kontroll, skal betraktes som fritakelsesgrunn dersom den hindrer Kjøpsavtalens oppfyllelse eller gjør oppfyllelse urimelig tyngende, forutsatt at hindringen ikke kunne ventes å bli tatt i betraktning på avtaletidspunktet eller virkning av den ikke kunne forutsees. Slik hindring kan blant annet være arbeidskonflikt, brann, krig, opprør, valutarestriksjoner, stans i samferdselen, stans i betalingsformidlingen. Fritakelsesgrunner foreligger også hvor Partenes mangel eller forsinkelse skyldes at slike omstendigheter har rammet leveranse fra underleverandører. Den Part som ønsker å påberope seg fritakelsesgrunner som nevnt, må uten opphold skriftlig underrette den annen Part. Ved fritakelsesgrunner hos Kunden skal Kunden dekke de utgifter Leica Geosystems pådrar seg for å sikre og beskytte leveransen. Videre skal Kunden dekke Leica Geosystems utgifter til personell, underleverandører, utstyr og lagringsplass m.v. som Leica Geosystems måtte pådra seg i tilknytning til Leveransen. Hver av Partene kan heve Kjøpsavtalen ved skriftlig meddelelse til den annen Part dersom Kjøpsavtalens oppfyllelse vil bli hindret av begivenheter som nevnt i mer enn tre måneder. 8 GENERELLE BESTEMMELSER 8.1 Salgspant Leica Geosystems tar forbehold om salgspant i solgte varer inntil kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger i sin helhet er betalt. Hvis salgspantet gjelder gjenstander som kan bli installert som den faste eiendoms tilbehør, har Leica Geosystems rett til å tinglyse Kjøpsavtalen som salgspant på fast eiendoms grunnboksblad. Omkostninger ved slik eventuell tinglysning belastes Kunden. Ved salg av varer for videresalg, hvor det ikke kan avtales salgspant, tas forbehold om å kreve varelagerpant og/eller pant i kundefordringer. 8.2 Eiendomsrett/bruksrett Utstyret som leveres i henhold til Kjøpsavtalen, blir Kundens eiendom fra leveringstidspunktet. Eiendomsrettens overgang medfører at Kunden får faktisk og rettslig disposisjonsrett over utstyret med de begrensninger som følger av Programvaren forblir Leica Geosystems eiendom, men Kunden får bruksrett til en programkopi i henhold til de til enhver tid gjeldende lisensvilkår for den aktuelle programvaren eller på de vilkår som er fastsatt i Kunden kan anvende programvaren på det utstyr Kjøpsavtalen omfatter uten noen tidsbegrensning. Kunden kan ikke uten Leica Geosystems samtykke kopiere programvare til annet formål enn nødvendige sikkerhetskopier. 8.3 Overdragelse av Kjøpsavtalen Kunden kan ikke overdra Kjøpsavtalen uten skriftlig forhåndssamtykke fra Leica Geosystems. Leica Geosystems har rett til når som helst å overdra Avtalen med alle rettigheter og plikter, inkludert salgspant til tredjemann under forutsetning av at Kunden kan forvente en fullstendig oppfyllelse av Kjøpsavtalen fra tredjemann. 8.4 Manglende betalingsevne Leica Geosystems kan be Kunden dokumentere at de avtalte betalingsbetingelser kan overholdes, f.eks. gjennom en bekreftelse fra tredjepart (ekstern finansieringskilde). Hvis Leica Geosystems etter forespørsel ikke har mottatt slik bekreftelse innen 1 måned etter kontraktsinngåelse (og før levering av utstyr), eller Leica Geosystems ikke godkjenner finansieringen, bortfaller denne Kjøpsavtale. I slike tilfelle kan ikke Kunden gjøre gjeldende noen erstatningskrav overfor Leica Geosystems. 8.5 Verneting Enhver tvist som måtte oppstå på bakgrunn av denne Kjøpsavtalen skal avgjøres ved Leica Geosystems hovedkontors hjemting og etter norsk rett. 8.6 Tilleggsavtaler Eventuelt tillegg eller endringer til Kjøpsavtalen er kun bindende om de er skriftlige. 8.7 Undertegning Den Kjøpsavtale som Standardbetingelsene er en del av, skal undertegnes i to eksemplarer, hvorav hver Part beholder ett eksemplar.

4 BILAG 1 Beskrivelse av Leveransen Leveransen er slik den er beskrevet i produktspesifikasjonen som er overlevert Kunden, som vedlegg i tilbudet. BILAG 2 Betalingsbetingelser og/eller finansiering Betaling skjer i henhold til gjeldende tilbud. Det er avtalt salgspant som sikkerhet for betaling av Kjøpesummen. Kunden skal behandle utstyret i samsvar med de krav panteloven stiller for at salgspantet ikke skal falle bort. Særlig nevnes at utstyret ikke må sammenføyes med fast eiendom eller annen hovedting på en slik måte at utskilling vil medføre uforholdsmessige omkostninger eller urimelig verditap. Utstyret må heller ikke bearbeides eller påkostes slik at det finner sted en ikke uvesentlig forandring av utstyrets karakter eller verdi. Hvis arrest, eksekusjon eller utpantingsforretning forsøkes avholdt i utstyret, plikter Kunden å opplyse om at det hviler salgspant på gjenstandene. Ustyret må ikke uten skriftlig forhåndssamtykke fra Leica Geosystems selges, håndpantsettes, utleies eller disponeres på noen måte som kan forringe utstyrets verdi, vanskeliggjøre Leica Geosystems adgang til å kreve utstyret utlevert eller utsette salgspantet for fare. Ved flytting forplikter Kunden seg til å underrette Leica Geosystems med minst 8 dagers varsel. Dersom Kunden ikke betaler avdraget innen en måned etter avdragsforfall, og avdraget utgjør minst 1/10 av kredittkjøpssummen, eller dersom minst to avdrag ikke er betalt, kan Leica Geosystems kreve hele gjelden betalt, eller kreve utstyret utlevert etter kredittkjøpslovens 15. Det samme gjelder dersom restgjelden ikke er blitt betalt etter en måned etter forfall eller dersom Kunden utsetter pantet for vesentlig fare. Både ved krav på utlevering og krav på betaling av restavdraget, skal Kunden ha skriftlig varsel med 2 ukers frist til å rette på forholdet. Leica Geosystems kan kreve dekning av beløpet etter tvangsfullbyrdelseslovens regler, uten først å anlegge søksmål, jfr. tvangsfullbyrdelsesloven 8-1.

5 BILAG 3 Installasjon og opplæring Leica Geosystems personell skal i tilknytning til installasjonen, sammen med Kundens installasjonskontakt og eventuelt andre brukere, gå gjennom brukermanualer og gi oppstartsveiledning for Leveransen samt redegjøre for enkelt vedlikehold og krav til teknisk forbruksmateriell i henhold til tilbud. BILAG 4 Garantibestemmelser Leica Geosystems garanterer at Leveransen ikke har konstruksjons- eller fabrikasjonsfeil i garantiperioden slik det er fastsatt i Standardbetingelsene og Garantiperioden er ett år(12 måneder), med unntak av CF-kort og batterier hvor garantitiden er 90 dager(3 måneder). Garantiperioden beregnes som fastsatt i Standardbetingelsene. I garantiperioden vil Leica Geosystems rette feil eller etter eget valg erstatte enkelte komponenter som ikke fungerer. Leica Geosystems vil rette feil hos Kunden eller på eget verksted. Reiseomkostninger for tekniker i forbindelse med reparasjon dekkes av Kunden dersom Kunden ikke har egen servicekontrakt. Kunden dekker kostnader og har risikoen ved frakt av utstyr til og fra Leica Geosystems lager. Om Kunden ber om at rettinger i henhold til denne garantien skal utføres utenom normal arbeidstid, vil Kunden bli belastet etter gjeldende overtidssatser. Garanti på reparasjon er 3 tre måneder etter at reparasjonen ble gjennomført. Garanti på bruktutstyr, forbeholdt utstyr som har gjennomgått salgs-service, har garanti i 6 seks måneder. Garantien dekker ikke skader eller tap som skyldes feil bruk, at krav til driftsmiljø ikke er fulgt, ytre påvirkninger som lynnedslag, brann, oversvømmelse, ustabil nettspenning, feil på nettverk, feil forårsaket av programvare som ikke er levert av Leica Geosystems, eller andre forhold som ligger utenfor Leica Geosystems kontroll. Garantien dekker ikke forbruksartikler som lamper, sikringer etc. Alle feil må meldes skriftlig til Leica Geosystems servicekontor straks og senest innen 8 dager etter at mangelen ble oppdaget eller burde ha vært oppdaget.

3. AKSESSLINJER, LOKALT DISTRIBUSJONSNETTVERK

3. AKSESSLINJER, LOKALT DISTRIBUSJONSNETTVERK ABONNEMENTSBETINGELSER FOR INTERNETT Generelle avtalevilkår for levering av bredbåndstjenester fra Phonect AS. Vilkårene kommer i tillegg til Avtalen og Abonnementsbetingelser. Ved eventuell motstrid mellom

Detaljer

NLM 10 ALMINNELIGE BETINGELSER

NLM 10 ALMINNELIGE BETINGELSER ALMINNELIGE BETINGELSER for levering med montering av maskiner samt annet mekanisk, elektrisk og elektronisk utstyr i og mellom Danmark, Finland, Norge og Sverige. Utgitt i 2010 av DI, Danmark, Teknologiateollisuus

Detaljer

Standard Salgs- og leveringsbetingelser for Smart Connection IKT AS

Standard Salgs- og leveringsbetingelser for Smart Connection IKT AS Standard Salgs- og leveringsbetingelser for Smart Connection IKT AS 1. Anvendelse 1.1. Alle Smart Connection IKT AS tilbud, salg og leveringer reguleres av disse betingelser og vilkår, med mindre annet

Detaljer

NLG 03 Alminnelige leveringsbetingelser

NLG 03 Alminnelige leveringsbetingelser NLG 03 Alminnelige leveringsbetingelser for støpegods i og mellom Danmark, Finland, Norge og Sverige. Utgitt i 2003 av Hovedorganisationen Dansk Industri og Danske Støberiers Brancheforening, Danmark,

Detaljer

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser SIEMENS Generelle leveringsbetingelser 1. Generelt Disse generelle leveringsbetingelsene gjelder for all levering av varer og tjenester (heretter Leveransen), herunder kvalitet, tekniske spesifikasjoner,

Detaljer

Standardvilkår for kjøp av varer for ISS Facility Services AS

Standardvilkår for kjøp av varer for ISS Facility Services AS Standardvilkår for kjøp av varer for 1. Innledende bestemmelser 1.1 Standardvilkårenes virkeområde Med Standardvilkårene menes disse avtalevilkårene. Standardvilkårene gjelder ethvert varekjøp foretatt

Detaljer

ALMINNELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINNELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINNELIGE LEVERINGSBETINGELSER for leveranser av maskiner samt annen mekanisk, elektrisk og elektronisk utrustning i og mellom Danmark, Finland, Norge og Sverige. Utgitt i 2001 av Hovedorganisationen

Detaljer

Alminnelige vilkår ved anskaffelser

Alminnelige vilkår ved anskaffelser Alminnelige vilkår ved anskaffelser Forsvaret 1 Anvendelsesområde og dokumentrang Blankett 5002 inneholder Forsvarets alminnelige avtalevilkår ved anskaffelser. De alminnelige avtalevilkårene utgjør en

Detaljer

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS Standardvilkår for kjøp av tjenester for 1 Innledende bestemmelser 1.1 Standardvilkårenes virkeområde Med Standardvilkårene menes disse avtalevilkårene. Standardvikårene gjelder ethvert tjenestekjøp foretatt

Detaljer

Standard innkjøpsbetingelser for kjøp av varer for E.C. Dahls Eiendom AS

Standard innkjøpsbetingelser for kjøp av varer for E.C. Dahls Eiendom AS Standard innkjøpsbetingelser for kjøp av varer for E.C. Dahls Eiendom AS 1 Innledning 1.1 DEFINISJONER Kjøper: E.C. Dahls Eiendom AS med tilhørende datterselskaper (også benevnt «ECDE»). Selger: Firma

Detaljer

Standardbetingelser for levering av produkter og tjenester fra Dräger Safety Norge AS

Standardbetingelser for levering av produkter og tjenester fra Dräger Safety Norge AS Standardbetingelser for levering av produkter og tjenester fra Dräger Safety Norge AS 1 Virkeområde 1.1 Disse standardbetingelser ( Standardbetingelser ) får anvendelse på alle salg av produkter og tjenester

Detaljer

Bestillingsskjema Bredbånd - Privat

Bestillingsskjema Bredbånd - Privat Bestillingsskjema Bredbånd - Privat Navn: Adresse: Postnr./Sted: Telefon: E-post: Fødselsdato: Undertegnede bestiller herved trådløs ADSL/SDSL av Infonor Kompetanse AS etter følgende spesifikasjoner: (sett

Detaljer

Forbruker kjøpsloven

Forbruker kjøpsloven Forbruker kjøpsloven INNHOLD Lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven). Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1. Alminnelig virkeområde 2. Lovens anvendelse i noen særlige forhold 3. Ufravikelighet. Lovvalg

Detaljer

Gyldig fra dato: AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER

Gyldig fra dato: AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER AVTALEFORHOLDET Denne avtale (Avtalen) gjelder mellom bedriften som er registrert som Kunde/juridisk eier (Kunde) og Telenor Norge AS med organisasjonsnummer 976967631

Detaljer

Skytjenester. Avtale om skytjenester. Telenor Norge

Skytjenester. Avtale om skytjenester. Telenor Norge Skytjenester Avtale om skytjenester Telenor Norge AVTALE OM SKYTJENESTER Avtale om skytjenester mellom Telenor Norge AS, Snarøyveien 30, 1331 Fornebu ( Telenor ) og ( Kunde ) Avtale

Detaljer

Avtale om kjøp av datainnsamling-, analyse og rapporteringstjenester

Avtale om kjøp av datainnsamling-, analyse og rapporteringstjenester Avtale om kjøp av datainnsamling-, analyse og rapporteringstjenester Avtale om (navn på anskaffelsen) er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: (Kundens navn)

Detaljer

STANDARDBESTEMMELSER. Canon Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.4 av 01 september 2015. 1.

STANDARDBESTEMMELSER. Canon Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.4 av 01 september 2015. 1. Canon Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.4 av 01 september 2015 STANDARDBESTEMMELSER 1.1 Anvendelse 1.1.1 Salg av produkter For salg og levering av produkter gjelder

Detaljer

KONGSBERG KOMMUNE. Standard kontraktsvilkår. For kjøp av. Varer og tjenester

KONGSBERG KOMMUNE. Standard kontraktsvilkår. For kjøp av. Varer og tjenester Side 1 av 12 KONGSBERG KOMMUNE Standard kontraktsvilkår For kjøp av Varer og tjenester Av 15.11.2006 Side 2 av 12 I N N H O L D S F O R T E G N E L S E 1. ANVENDELSE 4 2. PARTENES SAMARBEID OG GJENSIDIGE

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester

Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester. Generelt 2. Tilbud. Pris 3. Spesifikasjon Kvalitet 4. Levering Risikoansvar 5. Undersøkelse - Varsler

Detaljer

STANDARDBESTEMMELSER. Canon Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.3 Dato 20. april 2015. 1.

STANDARDBESTEMMELSER. Canon Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.3 Dato 20. april 2015. 1. Canon Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.3 Dato 20. april 2015 STANDARDBESTEMMELSER 1.1 Anvendelse 1.1.1 Salg av produkter For salg og levering av produkter gjelder

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER RAMMEAVTALE

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER RAMMEAVTALE Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 8 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER RAMMEAVTALE INNHOLD 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes

Detaljer

Serit Østereng IT Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.0 - Dato 6. mars 2013

Serit Østereng IT Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.0 - Dato 6. mars 2013 Serit Østereng IT Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.0 - Dato 6. mars 2013 STANDARDBESTEMMELSER 1.1 Anvendelse 1.1.1 Salg av produkter For salg og levering av produkter

Detaljer

GENERELLE INNKJØPSBETINGELSER 2009

GENERELLE INNKJØPSBETINGELSER 2009 side 1 av 6 GENERELLE INNKJØPSBETINGELSER 2009 1. DEFINISJONER 1.1 "Kjøpsavtale" betyr disse generelle betingelser, bestillingsformularet og annen dokumentasjon som utgjør deler av denne Kjøpsavtale ved

Detaljer

HYDRATIGHT NORGE AS GENERELLE VILKÅR SALG AV ANLEGG

HYDRATIGHT NORGE AS GENERELLE VILKÅR SALG AV ANLEGG 1 DEFINISJONER 1.1 I disse vilkårene skal følgende ord ha følgende betydninger: 1.1.1 Anlegg betyr og skal omfatte anlegg, maskineri, verktøy og utstyr som leveres av Selskapet til Kunden; 1.1.2 Kontrakt

Detaljer

Salgs og leveringsbetingelser for Rørteft AS, heretter kalt RT AS

Salgs og leveringsbetingelser for Rørteft AS, heretter kalt RT AS Salgs og leveringsbetingelser for Rørteft AS, heretter kalt RT AS 1. Praktiske forhold 1. Bruksområde for vilkårene. Disse alminnelige vilkårene gjelder ved enhver leveranse fra RT AS, med mindre annet

Detaljer

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig.

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. Side 1 av 6 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2 Dersom leverandøren benytter eller henviser

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER Vedlegg C Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 7 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER INNHOLD 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes

Detaljer

Besl. O. nr. 67. Jf. Innst. O. nr. 69 (2001-2002) og Ot.prp. nr. 44 (2001-2002) År 2002 den 10. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 67. Jf. Innst. O. nr. 69 (2001-2002) og Ot.prp. nr. 44 (2001-2002) År 2002 den 10. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 67 Jf. Innst. O. nr. 69 (2001-2002) og Ot.prp. nr. 44 (2001-2002) År 2002 den 10. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven) Kapittel

Detaljer

Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder

Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder 1 Innledende bestemmelser Disse vilkår regulerer Telio Telecom AS ( Telio ) leveranse av elektroniske tjenester til privatkunder. Slike elektroniske tjenester

Detaljer

M E S S I A S. Programlisensavtale 2014. Meningsfylt Edb- System Som Ivaretar Allslags Statistikkdata. for datasystemet GENERELLE KONTRAKTSVILKÅR

M E S S I A S. Programlisensavtale 2014. Meningsfylt Edb- System Som Ivaretar Allslags Statistikkdata. for datasystemet GENERELLE KONTRAKTSVILKÅR Programlisensavtale for datasystemet Messias Side: 1 av 1 Programlisensavtale 2014 for datasystemet M E S S I A S Meningsfylt Edb- System Som Ivaretar Allslags Statistikkdata GENERELLE KONTRAKTSVILKÅR

Detaljer