STANDARDBETINGELSER VED SALG AV UTSTYR OG/ELLER PROGRAMVARE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STANDARDBETINGELSER VED SALG AV UTSTYR OG/ELLER PROGRAMVARE"

Transkript

1 STANDARDBETINGELSER VED SALG AV UTSTYR OG/ELLER PROGRAMVARE 1 DEFINISJONER, LEVERING OG INSTALLASJON 1.1 Definisjoner Avtalen Kjøpsavtalen Kunden Partene Leveransen Leveringsstedet Standardbetingelsene Standardbetingelsene og De individualiserte vilkår som er avtalt og som er nærmere angitt i dokument beskrevet som Kjøpsavtale, med bilag. Den Leica Geosystems inngår Avtalen med og som er angitt som Kunden i Leica Geosystems og Kunden. De produkter, herunder utstyr og/eller programvare, som omfattes av Avtalen mellom Partene og som er nærmere beskrevet i Det sted Leveransen skal leveres. Disse standardbetingelsene. 1.2 Levering Leveringsdato og leveringssted er avtalt i Leveransen anses for levert når den er brakt til Leveringsstedet. Kunden forplikter seg til å være til stede på Leveringsstedet på leveringsdato. Leveringsdato beskrevet i samtlige salgsdokumenter er indikativ. 1.3 Risikoens overgang Risikoen for Leveransen går over på Kunden ved levering, også om Leica Geosystems står for installasjon av Leveransen. Dette gjelder selv om Kunden ikke kan motta Leveransen på Leveringsstedet. Risikoen går likevel ikke over på Kunden hvis årsaken til at Kunden ikke kan motta Leveransen er forhold som nevnt i Standardbetingelsenes bestemmelse om fritakelsesgrunner. Dersom det er avtalt at speditør skal frakte Leveransen frem til Kunden, går risikoen over ved overlevering til speditøren. 1.4 Leveransen Kunden kjøper med dette utstyr og/eller programvare som beskrevet i Dersom Leveransen skal benyttes sammen med utstyr og programmer som allerede er installert hos Kunden, må Kunden selv sørge for oppgradering av utstyr og programvare og andre forberedelser som er nødvendige for at det kan virke sammen med Leveransen. Med Leveransen følger den dokumentasjon som Leica Geosystems til enhver tid har utarbeidet i forbindelse med den aktuelle type leveranse. Dokumentasjonen kan være på engelsk. Dokumentasjonen kan gis i et papireksemplar eller i maskinlesbar form på CD eller annet medium. Hvis ikke annet er fastsatt i Kjøpsavtalen, har Leveransen den ytelse og funksjonalitet som fremgår av Leica Geosystems produktspesifikasjon. Leica Geosystems er ikke ansvarlig for begrensninger i systemets yteevne og funksjonalitet som skyldes utstyr og programmer som ikke er omfattet av Leveransen. 1.5 Installasjon Leica Geosystems er kun ansvarlig for å installere Leveransen dersom det er fastsatt i Det samme gjelder opplæring. Installasjonen gjennomføres etter at Leveransen er levert. Installasjonen skal skje på Kundens forretningsadresse så lenge ikke annet er avtalt. Leica Geosystems kan utpeke andre til å foreta installasjonen. 2 KUNDENS YTELSER OG PLIKTER 2.1 Pris og betaling Faktura forfaller til betaling slik det er bestemt i Dersom ikke annet er avtalt, forfaller fakturaen til betaling 15 dager etter fakturadato. 2.2 Forsikring Kunden forplikter seg til å holde Leveransen fullverdiforsikret fra og med levering inntil den er fullstendig nedbetalt. Dersom Leica Geosystems ber om det, forplikter Kunden seg til å bekrefte skriftlig overfor Leica Geosystems at forsikringen er tegnet. Hvis Kunden ikke fremlegger slik skriftlig bekreftelse på Leica Geosystems forespørsel, kan Leica Geosystems tegne slike forsikringer for Kundens regning. Premien for slik forsikring belastes Kunden i tillegg til det avtalte vederlag. 2.3 Driftsmiljøkrav For produkter som stiller spesielle krav til miljø, strømeller vannforsyning, er kravene spesifisert i produktbeskrivelsen i bilag til 2.4 Disposisjoner over utstyret/kundens vedlikeholdsplikt Når det er avtalt salgspant, er Kunden forpliktet til å behandle utstyret i samsvar med de krav panteloven stiller, for at salgspant ikke skal falle bort. 2.5 Serviceavtale Det inngås eventuelt en særskilt serviceavtale i forbindelse med Leveransen. 2.6 Manglende medvirkning Kan ikke Kunden motta leveransen på leveringstidspunktet, eller må slik forsinkelse fra hans side anses som sannsynlig, skal han straks meddele Leica Geosystems dette skriftlig, og samtidig angi årsaken til forsinkelsen og såvidt mulig, det tidspunkt avhenting kan finne sted. Unnlater Kunden å motta Leveransen på leveringstidspunktet er han likevel forpliktet til å betale som om Leveransen hadde funnet sted. Leica Geosystems skal, når Kunden ikke mottar Leveransen på leveringstidspunktet, besørge lagring av Leveransen for Kundens regning og risiko. 3. MANGLER VED LEICAS YTELSE 3.1 Mangler Mangel foreligger dersom Leveransen ikke svarer til beskrivelsen i Kjøpsavtalen eller produktspesifikasjon, og dette skyldes forhold Leica Geosystems er ansvarlig for, slik som feil konstruksjon, materiale eller programvare. Det foreligger således ikke mangel dersom feil skyldes mangelfullt vedlikehold, uegnet lokale, uriktig montering fra Kundens side, forandringer i Leveransen som ikke er foretatt i overensstemmelse med Avtalen eller reparasjon som Kunden eller andre har utført på feilaktig måte eller feilaktig bruk av Leveransen. Ansvaret omfatter heller ikke normal slitasje og/eller forringelse. Det er ikke mangel om det er mindre feil i programvare. 3.2 Kundens undersøkelsesplikt Kunden plikter å undersøke Leveransen så snart det er anledning til det. Dersom Kunden ikke foretar slike

2 undersøkelser som det er rimelig at han gjennomfører, kan han ikke påberope mangler som burde vært oppdaget ved undersøkelsen. 3.3 Virkningen av mangel Leica Geosystems forplikter seg til å avhjelpe mangel ved Leveransen ved å foreta utbedring eller omlevering så snart som mulig. Dersom Leica Geosystems ikke innen 30 dager avhjelper mangelen, kan Kunden skriftlig gi Leica Geosystems en siste frist for oppfyllelse som ikke skal være kortere enn 14 dager. Er ikke forpliktelsen oppfylt innen fristen, har Kunden etter eget valg rett til enten: a) å la tredjemann utføre de reparasjoner som er nødvendige for Leica Geosystems regning forutsatt at reparasjon foretas av personale godkjent av Leica Geosystems og at reparasjonen gjøres på en rimelig måte. eller b) å kreve prisavslag som tilsvarer produktets verditap for kunden, begrenset oppad til 5 % av det avtalte vederlag. eller c) forutsatt at mangelen er vesentlig, å heve Kunden kan i så fall kreve erstattet det direkte tap han har lidt som følge av mangelen, begrenset oppad til 5 % av det avtalte vederlag. Kunden kan ikke kreve dekket indirekte tap. 3.4 Reklamasjon Dersom Kunden vil påberope en mangel, skal han straks og senest innen 8 dager etter at mangelen ble oppdaget, gi skriftlig informasjon til Leica Geosystems. Leica Geosystems skal bekrefte mottakelsen skriftlig. 3.5 Begrensninger i Leica Geosystems avhjelpsplikt garanti Uansett hva som er foreskrevet i Standardbetingelsene gjelder Leica Geosystems mangelsansvar ikke for noen del av Leveransen, lenger enn utløpet av den garantiperiode som fremgår av Hvis ikke annet er fastsatt i Kjøpsavtalen, gjelder en garantiperiode på 6 måneder. For programvare faller mangelskrav bort etter 3 måneder og etter 1 måned for brukt utstyr. Dersom leveringen av utstyret var forsinket på grunn av forhold på Kundens side, skal Leica Geosystems mangelsansvar regnes fra avtalt leveringsdato med mindre Partene blir enige om noe annet. 3.6 Ansvarsbegrensning Leica Geosystems har intet erstatningsansvar på grunn av mangler utover det som er angitt ovenfor. Dette gjelder ethvert tap mangelen måtte foranledige som f.eks. driftstap, tapt fortjeneste eller annet indirekte tap. 4 FORSINKET LEVERING 4.1 Forsinkelse Forsinkelse foreligger dersom avtalt leveringsdato ikke overholdes, og dette skyldes forhold Leica Geosystems har ansvar for. 4.2 Melding om forsinkelse Leica Geosystems skal straks gi Kunden skriftlig beskjed dersom det er sannsynlig at Leica Geosystems ikke kan overholde avtalt leveringstidspunkt. Leica Geosystems skal samtidig angi forsinkelsens årsak og såvidt mulig når levering kan skje. 4.3 Virkningen av at forsinkelse foreligger Når det foreligger en forsinkelse, har Kunden rett til å fastholde Avtalen og kreve oppfyllelse. Dette gjelder ikke hvis forsinkelsen skyldes fritakelsesgrunner slik det er beskrevet i Standardbetingelsene, eller dersom oppfyllelse praktisk eller økonomisk vil være uforholdsmessig tyngende for Leica Geosystems. Kunden kan bare heve Kjøpsavtalen når forsinkelsen medfører at hans formål med inngåelsen av Avtalen blir vesentlig forfeilet. Før slik heving kan kreves, må Kunden gi Leica Geosystems et skriftlig varsel om heving og samtidig gi Leica Geosystems en frist på 14 dager fra Leica Geosystems mottagelse av denne underrettingen til å gjennomføre levering. Hvis Kjøpsavtalen heves, kan Kunden kreve erstattet det direkte tap han har lidt som følge av forsinkelsen. Leica Geosystems erstatningsansvar er under enhver omstendighet begrenset til 5 % av det avtalte vederlag. Kunden kan ikke kreve dekket indirekte tap. 4.4 Reklamasjon Kunden må gi Leica Geosystems skriftlig varsel uten ugrunnet opphold om han ønsker å gjøre krav gjeldende som følge av forsinkelse. 5 ANNET ANSVAR ENN DET SOM FØLGER AV MISLIGHOLD Leica Geosystems er ikke ansvarlig for skade på person og på gjenstander i forbrukerforhold ut over det som følger av reglene i lov av 23. desember 1988 nr. 104 om produktansvar (produktansvarsloven). Leica Geosystems har intet ansvar for skade på person eller ting som er unntatt fra produktansvarsloven. I intet tilfelle har Leica Geosystems ansvar for driftstap, tapt fortjeneste eller annet indirekte tap. 6 KUNDENS MISLIGHOLD 6.1 Forsinket betaling/forsinkelsesrente Hvis betaling ikke er mottatt innen forfall belastes den til enhver tid gjeldende forsinkelsesrente, jfr. lov av 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling. 6.2 Utlevering ved mislighold Dersom Kunden ikke betaler som avtalt kan Leica Geosystems kreve utlevering som bestemt i 6.3 Heving og erstatning Dersom salgspantet ikke kan gjøres gjeldende og dersom Kunden ikke har betalt forfalte beløp, eller på annen måte har misligholdt sine forpliktelser etter Avtalen, kan Leica Geosystems gjennom skriftlig meddelelse til Kunden heve Avtalen og i tillegg til forsinkelsesrente kreve erstatning av Kunden for det tap Leica Geosystems er påført som følge av misligholdelsen. 6.4 Virkning av manglende medvirkning Kunden plikter å medvirke til at Leica Geosystems kan oppfylle sine forpliktelser i henhold til Avtalen. Brudd på medvirkningspliktene, herunder i forbindelse med levering og eventuell installasjon, kan medføre erstatningsplikt for Kunden. Erstatningen vil utgjøre det tap som Leica Geosystems er påført pga manglende eller mangelfull medvirkning. Unnlater Kunden å motta Leveransen innen fristen, kan Leica Geosystems gjennom skriftlig meddelelse til Kunden heve Avtalen. Leica Geosystems har i så fall rett til erstatning for den kostnad Kundens forsømmelse har voldt Leica Geosystems, herunder rentetap.

3 7 FRITAKELSESGRUNNER (FORCE MAJEURE) En ekstraordinær situasjon som ligger utenfor Partenes kontroll, skal betraktes som fritakelsesgrunn dersom den hindrer Kjøpsavtalens oppfyllelse eller gjør oppfyllelse urimelig tyngende, forutsatt at hindringen ikke kunne ventes å bli tatt i betraktning på avtaletidspunktet eller virkning av den ikke kunne forutsees. Slik hindring kan blant annet være arbeidskonflikt, brann, krig, opprør, valutarestriksjoner, stans i samferdselen, stans i betalingsformidlingen. Fritakelsesgrunner foreligger også hvor Partenes mangel eller forsinkelse skyldes at slike omstendigheter har rammet leveranse fra underleverandører. Den Part som ønsker å påberope seg fritakelsesgrunner som nevnt, må uten opphold skriftlig underrette den annen Part. Ved fritakelsesgrunner hos Kunden skal Kunden dekke de utgifter Leica Geosystems pådrar seg for å sikre og beskytte leveransen. Videre skal Kunden dekke Leica Geosystems utgifter til personell, underleverandører, utstyr og lagringsplass m.v. som Leica Geosystems måtte pådra seg i tilknytning til Leveransen. Hver av Partene kan heve Kjøpsavtalen ved skriftlig meddelelse til den annen Part dersom Kjøpsavtalens oppfyllelse vil bli hindret av begivenheter som nevnt i mer enn tre måneder. 8 GENERELLE BESTEMMELSER 8.1 Salgspant Leica Geosystems tar forbehold om salgspant i solgte varer inntil kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger i sin helhet er betalt. Hvis salgspantet gjelder gjenstander som kan bli installert som den faste eiendoms tilbehør, har Leica Geosystems rett til å tinglyse Kjøpsavtalen som salgspant på fast eiendoms grunnboksblad. Omkostninger ved slik eventuell tinglysning belastes Kunden. Ved salg av varer for videresalg, hvor det ikke kan avtales salgspant, tas forbehold om å kreve varelagerpant og/eller pant i kundefordringer. 8.2 Eiendomsrett/bruksrett Utstyret som leveres i henhold til Kjøpsavtalen, blir Kundens eiendom fra leveringstidspunktet. Eiendomsrettens overgang medfører at Kunden får faktisk og rettslig disposisjonsrett over utstyret med de begrensninger som følger av Programvaren forblir Leica Geosystems eiendom, men Kunden får bruksrett til en programkopi i henhold til de til enhver tid gjeldende lisensvilkår for den aktuelle programvaren eller på de vilkår som er fastsatt i Kunden kan anvende programvaren på det utstyr Kjøpsavtalen omfatter uten noen tidsbegrensning. Kunden kan ikke uten Leica Geosystems samtykke kopiere programvare til annet formål enn nødvendige sikkerhetskopier. 8.3 Overdragelse av Kjøpsavtalen Kunden kan ikke overdra Kjøpsavtalen uten skriftlig forhåndssamtykke fra Leica Geosystems. Leica Geosystems har rett til når som helst å overdra Avtalen med alle rettigheter og plikter, inkludert salgspant til tredjemann under forutsetning av at Kunden kan forvente en fullstendig oppfyllelse av Kjøpsavtalen fra tredjemann. 8.4 Manglende betalingsevne Leica Geosystems kan be Kunden dokumentere at de avtalte betalingsbetingelser kan overholdes, f.eks. gjennom en bekreftelse fra tredjepart (ekstern finansieringskilde). Hvis Leica Geosystems etter forespørsel ikke har mottatt slik bekreftelse innen 1 måned etter kontraktsinngåelse (og før levering av utstyr), eller Leica Geosystems ikke godkjenner finansieringen, bortfaller denne Kjøpsavtale. I slike tilfelle kan ikke Kunden gjøre gjeldende noen erstatningskrav overfor Leica Geosystems. 8.5 Verneting Enhver tvist som måtte oppstå på bakgrunn av denne Kjøpsavtalen skal avgjøres ved Leica Geosystems hovedkontors hjemting og etter norsk rett. 8.6 Tilleggsavtaler Eventuelt tillegg eller endringer til Kjøpsavtalen er kun bindende om de er skriftlige. 8.7 Undertegning Den Kjøpsavtale som Standardbetingelsene er en del av, skal undertegnes i to eksemplarer, hvorav hver Part beholder ett eksemplar.

4 BILAG 1 Beskrivelse av Leveransen Leveransen er slik den er beskrevet i produktspesifikasjonen som er overlevert Kunden, som vedlegg i tilbudet. BILAG 2 Betalingsbetingelser og/eller finansiering Betaling skjer i henhold til gjeldende tilbud. Det er avtalt salgspant som sikkerhet for betaling av Kjøpesummen. Kunden skal behandle utstyret i samsvar med de krav panteloven stiller for at salgspantet ikke skal falle bort. Særlig nevnes at utstyret ikke må sammenføyes med fast eiendom eller annen hovedting på en slik måte at utskilling vil medføre uforholdsmessige omkostninger eller urimelig verditap. Utstyret må heller ikke bearbeides eller påkostes slik at det finner sted en ikke uvesentlig forandring av utstyrets karakter eller verdi. Hvis arrest, eksekusjon eller utpantingsforretning forsøkes avholdt i utstyret, plikter Kunden å opplyse om at det hviler salgspant på gjenstandene. Ustyret må ikke uten skriftlig forhåndssamtykke fra Leica Geosystems selges, håndpantsettes, utleies eller disponeres på noen måte som kan forringe utstyrets verdi, vanskeliggjøre Leica Geosystems adgang til å kreve utstyret utlevert eller utsette salgspantet for fare. Ved flytting forplikter Kunden seg til å underrette Leica Geosystems med minst 8 dagers varsel. Dersom Kunden ikke betaler avdraget innen en måned etter avdragsforfall, og avdraget utgjør minst 1/10 av kredittkjøpssummen, eller dersom minst to avdrag ikke er betalt, kan Leica Geosystems kreve hele gjelden betalt, eller kreve utstyret utlevert etter kredittkjøpslovens 15. Det samme gjelder dersom restgjelden ikke er blitt betalt etter en måned etter forfall eller dersom Kunden utsetter pantet for vesentlig fare. Både ved krav på utlevering og krav på betaling av restavdraget, skal Kunden ha skriftlig varsel med 2 ukers frist til å rette på forholdet. Leica Geosystems kan kreve dekning av beløpet etter tvangsfullbyrdelseslovens regler, uten først å anlegge søksmål, jfr. tvangsfullbyrdelsesloven 8-1.

5 BILAG 3 Installasjon og opplæring Leica Geosystems personell skal i tilknytning til installasjonen, sammen med Kundens installasjonskontakt og eventuelt andre brukere, gå gjennom brukermanualer og gi oppstartsveiledning for Leveransen samt redegjøre for enkelt vedlikehold og krav til teknisk forbruksmateriell i henhold til tilbud. BILAG 4 Garantibestemmelser Leica Geosystems garanterer at Leveransen ikke har konstruksjons- eller fabrikasjonsfeil i garantiperioden slik det er fastsatt i Standardbetingelsene og Garantiperioden er ett år(12 måneder), med unntak av CF-kort og batterier hvor garantitiden er 90 dager(3 måneder). Garantiperioden beregnes som fastsatt i Standardbetingelsene. I garantiperioden vil Leica Geosystems rette feil eller etter eget valg erstatte enkelte komponenter som ikke fungerer. Leica Geosystems vil rette feil hos Kunden eller på eget verksted. Reiseomkostninger for tekniker i forbindelse med reparasjon dekkes av Kunden dersom Kunden ikke har egen servicekontrakt. Kunden dekker kostnader og har risikoen ved frakt av utstyr til og fra Leica Geosystems lager. Om Kunden ber om at rettinger i henhold til denne garantien skal utføres utenom normal arbeidstid, vil Kunden bli belastet etter gjeldende overtidssatser. Garanti på reparasjon er 3 tre måneder etter at reparasjonen ble gjennomført. Garanti på bruktutstyr, forbeholdt utstyr som har gjennomgått salgs-service, har garanti i 6 seks måneder. Garantien dekker ikke skader eller tap som skyldes feil bruk, at krav til driftsmiljø ikke er fulgt, ytre påvirkninger som lynnedslag, brann, oversvømmelse, ustabil nettspenning, feil på nettverk, feil forårsaket av programvare som ikke er levert av Leica Geosystems, eller andre forhold som ligger utenfor Leica Geosystems kontroll. Garantien dekker ikke forbruksartikler som lamper, sikringer etc. Alle feil må meldes skriftlig til Leica Geosystems servicekontor straks og senest innen 8 dager etter at mangelen ble oppdaget eller burde ha vært oppdaget.

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser.

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser. Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Dryppvanning AS. 1. Generelt Disse generelle salgs- og leveringsbetingelsene gjelder alle leveranser fra Dryppvanning AS («Selger») til kunder («Kjøper»). De

Detaljer

GENERELLE BETINGELSER FOR PRODUKSJON OG LEVERING AV ARMERINGSSTÅL

GENERELLE BETINGELSER FOR PRODUKSJON OG LEVERING AV ARMERINGSSTÅL [Skriv inn tekst] GENERELLE BETINGELSER FOR PRODUKSJON OG LEVERING AV ARMERINGSSTÅL Dette dokumentet tilhører Celsa Steel Service AS, med mindre noe annet er avtalt. Dokumentet skal ikke reproduseres,

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester

Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester. Generelt 2. Tilbud. Pris 3. Spesifikasjon Kvalitet 4. Levering Risikoansvar 5. Undersøkelse - Varsler

Detaljer

Stranda ungdomsskule møbler og utstyr. Stranda kommune og

Stranda ungdomsskule møbler og utstyr. Stranda kommune og Møbler og utstyr til Stranda ungdomsskule ER INNGÅTT MELLOM: Stranda kommune og (heretter kalt kunden) (heretter kalt leverandøren) Omfattende kontrakt K1, K2 og K3 AVTALEN GJELDER: Levering og montering

Detaljer

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGSBETINGELSER 1. De her bekreftede betingelser gjelder for alle leveringer fra DEFA Lighting AS dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Ved bestilling bekrefter kunden

Detaljer

Multilux AS Standard leveringsbetingelser 2014

Multilux AS Standard leveringsbetingelser 2014 1. AVTALEN OG AVTALEINNGÅELSEN 1.1. Disse alminnelige leveringsbetingelser gjelder for alle leveranser fra Selger (Multilux AS) til Kjøper med mindre partene skriftlig har avtalt avvik. 1.2. Dersom det

Detaljer

Statens standardavtale om kjøp, disposisjonsrett og andre ytelser ved anskaffelse av IT av mindre omfang

Statens standardavtale om kjøp, disposisjonsrett og andre ytelser ved anskaffelse av IT av mindre omfang Statens standardavtale om kjøp, disposisjonsrett og andre ytelser ved anskaffelse av IT av mindre omfang Denne avtalen er inngått mellom: Avtalen omfatter: Som del av avtalen følger: Oslo og Akershus fylkeskommune

Detaljer

1 Anvendelsesområde. 2 Produktinformasjon. 3 Tegninger og andre dokumenter

1 Anvendelsesområde. 2 Produktinformasjon. 3 Tegninger og andre dokumenter 2009-01-12. ALMINNELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR BFSN - BRANSJEFORENING FOR STORKJØKKENLEVERANDØRER I NORGE. 1 Anvendelsesområde Disse alminnelige salgs- og leveringsbetingelser får anvendelse

Detaljer

Alminnelige vilkår ved anskaffelser

Alminnelige vilkår ved anskaffelser Alminnelige vilkår ved anskaffelser Forsvaret 1 Anvendelsesområde og dokumentrang Blankett 5002 inneholder Forsvarets alminnelige avtalevilkår ved anskaffelser. De alminnelige avtalevilkårene utgjør en

Detaljer

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale)

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) mellom BS KJØKKENINFO (heretter kalt BS) og (heretter

Detaljer

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER FOR AVNET NORTEC AS

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER FOR AVNET NORTEC AS SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER FOR AVNET NORTEC AS 11.2005 1. Gyldighet AVNET Nortec AS ("Selger") standard salgs og leveringsbetingelser følger nedenfor, og gjelder for alle leveranser fra Selger med mindre

Detaljer

Standard Salgs- og leveringsbetingelser for Smart Connection IKT AS

Standard Salgs- og leveringsbetingelser for Smart Connection IKT AS Standard Salgs- og leveringsbetingelser for Smart Connection IKT AS 1. Anvendelse 1.1. Alle Smart Connection IKT AS tilbud, salg og leveringer reguleres av disse betingelser og vilkår, med mindre annet

Detaljer

Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company

Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company 1. Avtalen Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for avtale om kjøp av varer mv. (heretter benevnt «Varene») mellom Byggma ASA, og/eller datterselskapene Huntonit AS, Forestia

Detaljer

Prisliste Globus Landbruksutstyr 1-2015

Prisliste Globus Landbruksutstyr 1-2015 Prisliste Globus Landbruksutstyr 1-2015 MED FORBEHOLD OM TRYKKFEIL Salgs og leveringsbetingelser 1. Gyldighet. Disse salgsbetingelsene gjelder for ethvert salg av varer fra, heretter kalt GLOBUS, med mindre

Detaljer

Kvalitetssystem / Leveringsbetingelser

Kvalitetssystem / Leveringsbetingelser Kvalitetssystem / Leveringsbetingelser kapittel 17 Astrup Kvalitetssystem 186 Leveringsbetingelser 187 Kvalitetssystem Leveringsbetingelser METALLKATALOGEN 2016 Kvalitetssystem / Leveringsbetingelser 185

Detaljer

ALMINNELIGE INNKJØPSBETINGELSER FOR INSTITUTT FOR ENERGITEKNIKK

ALMINNELIGE INNKJØPSBETINGELSER FOR INSTITUTT FOR ENERGITEKNIKK ALMINNELIGE INNKJØPSBETINGELSER FOR INSTITUTT FOR ENERGITEKNIKK 1. Tilbud 1.1 Selger utarbeider tilbud omkostningsfritt. Eventuelle avvik fra forespørselsdokumentene må spesifiseres uttrykkelig. 1.2 Kjøper

Detaljer

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR 1. DEFINISJONER I Lisensavtalen med tilhørende lisensvilkår skal begreper som opplistet under forstås slik: Avtalen: Brukere: Brukerstøtteavtale: Dokumentasjon:

Detaljer

RAMMEAVTALE LEASING OG KJØP AV BILER

RAMMEAVTALE LEASING OG KJØP AV BILER RAMMEAVTALE FOR LEASING OG KJØP AV BILER Er inngått mellom: (heretter kalt Leverandør) og Frosta kommune, Stjørdal kommune, Meråker kommune, Selbu kommune og Tydal kommune (heretter kalt Oppdragsgiver)

Detaljer

Alminnelig innkjøpsvilkår for Trondheim kommunes kjøp av tjenester

Alminnelig innkjøpsvilkår for Trondheim kommunes kjøp av tjenester Alminnelig innkjøpsvilkår for Trondheim kommunes kjøp av tjenester AIK tjenester 2012 1. Anvendelse Disse alminnelig kontraktsvilkår gjelder mellom Trondheim kommune (heretter kalt Oppdragsgiver), og den

Detaljer

DACAPO STAINLESS AS Alminnelige Salgs- og Leveringsbetingelser

DACAPO STAINLESS AS Alminnelige Salgs- og Leveringsbetingelser DACAPO STAINLESS AS Alminnelige Salgs- og Leveringsbetingelser 1. INNLEDNING De Alminnelige Salgs- og Leveringsbetingelser ( Leveringsbetingelsene ) er gjeldende for alle leveranser av produkter og/eller

Detaljer

ASLEM 12 26. 1. Anvendelse 2. Forholdet ASLEM 12. Side 1 av 6 6.01.2012

ASLEM 12 26. 1. Anvendelse 2. Forholdet ASLEM 12. Side 1 av 6 6.01.2012 26 6.01.2012 Anbefalte salgs av Elektroforeningen. og leveringsbetingelser for elektrisk materiell i Norge, utarbeidet Salgs og leveringsbetingelsene regulerer ikke levering av tjenester, elektriske husholdningsapparater,

Detaljer

GENERELLE INNKJØPSBETINGELSER 2009

GENERELLE INNKJØPSBETINGELSER 2009 side 1 av 6 GENERELLE INNKJØPSBETINGELSER 2009 1. DEFINISJONER 1.1 "Kjøpsavtale" betyr disse generelle betingelser, bestillingsformularet og annen dokumentasjon som utgjør deler av denne Kjøpsavtale ved

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE. Alminnelige vilkår ved anskaffelser

DEN NORSKE KIRKE. Alminnelige vilkår ved anskaffelser KONKURRANSEGRUNNLAG 1018/12 VEDLEGG 3 DEN NORSKE KIRKE Alminnelige vilkår ved anskaffelser Den Norske Kirke Sandnes Kirkelig Fellesråd 1 Anvendelsesområde og dokumentrang Det inneholder Sandnes Kirkelige

Detaljer

Standard salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser Standard salgsbetingelser Innledning Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig

Detaljer

Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster

Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster 1 1. Anvendelse Disse kontraktsvilkårene gjelder mellom Birkenes kommune (heretter kalt Oppdragsgiveren) og den part som leverer tjenestene (heretter

Detaljer

FORSLAG TIL KONTRAKTSBESTEMMELSER. Nytt orgel Melhus kirke

FORSLAG TIL KONTRAKTSBESTEMMELSER. Nytt orgel Melhus kirke FORSLAG TIL KONTRAKTSBESTEMMELSER Nytt orgel Melhus kirke Vedlegg 2 til konkurransegrunnlaget Tilbudsfrist: 14. april 2014 kl. 1200 INNHOLD 1 FORMÅL... 3 2 KONTRAKTSDOKUMENTENE... 3 2.1 Følgende dokumenter

Detaljer

Statens standardavtale om kjøp, disposisjonsrett og andre ytelser ved anskaffelse av IT av mindre omfang

Statens standardavtale om kjøp, disposisjonsrett og andre ytelser ved anskaffelse av IT av mindre omfang Denne avtalen er inngått mellom: Avtalen omfatter: Utdanningsdirektoratet Kjøp av utstyr Statens standardavtale om kjøp, disposisjonsrett og andre ytelser ved anskaffelse av IT av mindre omfang (heretter

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel Side: 1 av 8 Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel Innholdsfortegnelse 1 Alminnelige bestemmelser... 2 1.1 Partene... 2 1.2 Kontraktens vedlegg... 2 1.3 Tolkning prioritet ved motstrid... 2 1.4 Leveransen...

Detaljer

KONTRAKT. Leveranse av fabrikkny hageavfallskvern 13/019. mellom. Firmanavn: as Org.nr: Firmanavn: Romerike Avfallsforedling Org.

KONTRAKT. Leveranse av fabrikkny hageavfallskvern 13/019. mellom. Firmanavn: as Org.nr: Firmanavn: Romerike Avfallsforedling Org. KONTRAKT Leveranse av fabrikkny hageavfallskvern 13/019 mellom Firmanavn: Romerike Avfallsforedling Org.nr: 965 075 364 (heretter kalt OPPDRAGSGIVER) og Firmanavn: as Org.nr: (heretter kalt LEVERANDØR)

Detaljer

Alminnelige vilkår ved anskaffelser. Stavanger Universitetssjukehus Helse Stavanger HF. Bl 5002 (revidert des 2004)

Alminnelige vilkår ved anskaffelser. Stavanger Universitetssjukehus Helse Stavanger HF. Bl 5002 (revidert des 2004) Alminnelige vilkår ved anskaffelser Stavanger Universitetssjukehus Helse Stavanger HF Bl 5002 (revidert des 2004) 1 Anvendelsesområde og dokumentrang Blankett 5002 inneholder Helse Stavanger HFs alminnelige

Detaljer

Avtale om kartlegging av Vox organisasjonsstruktur og intern oppgavefordeling

Avtale om kartlegging av Vox organisasjonsstruktur og intern oppgavefordeling Avtale om kartlegging av Vox organisasjonsstruktur og intern oppgavefordeling Side 1 av 8 Avtale om Kartlegging av Vox organisasjonsstruktur og intern oppgavefordeling er inngått mellom: (heretter kalt

Detaljer

Rammeavtale om konsulentbistand til planlegging og gjennomføring av ledelsesutvikling

Rammeavtale om konsulentbistand til planlegging og gjennomføring av ledelsesutvikling // RAMMEAVTALE Rammeavtale om konsulentbistand til planlegging og gjennomføring av ledelsesutvikling Sign.: / Side 2 av 10 RAMMEAVTALE FOR LEDELSESUTVIKLING Rammeavtalen er inngått mellom: [Leverandørens

Detaljer

Såfremt det ikke er inngått annen avtale brukes de nedenstående leveringsbetingelsene som gjelder for de produktene som leveres av HAGENS FJÆRER.

Såfremt det ikke er inngått annen avtale brukes de nedenstående leveringsbetingelsene som gjelder for de produktene som leveres av HAGENS FJÆRER. Såfremt det ikke er inngått annen avtale brukes de nedenstående leveringsbetingelsene som gjelder for de produktene som leveres av HAGENS FJÆRER. Alminnelige leveringsbetingelser Anvendelse 1. Nedenstående

Detaljer

STANDARD INNKJØPSBETINGELSER FOR KJØP AV VARER

STANDARD INNKJØPSBETINGELSER FOR KJØP AV VARER STANDARD INNKJØPSBETINGELSER FOR KJØP AV VARER Revidert Juli 2011 Side 1 av 7 1 Innledning... 3 1.1 Tilbud... 3 1.2 Bestilling... 3 1.3 Ordrebekreftelse... 3 1.4 Offentligrettslige krav... 3 1.5 Samfunnsansvar...

Detaljer

Disse kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiverne (Oppdragsgiver), og den part som påtar seg å levere produktene og tjenestene (Leverandør).

Disse kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiverne (Oppdragsgiver), og den part som påtar seg å levere produktene og tjenestene (Leverandør). VEDLEGG 1: KONTRAKTSBESTEMMELSER. 1. Anvendelse Disse kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiverne (Oppdragsgiver), og den part som påtar seg å levere produktene og tjenestene (Leverandør). Eventuelle

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for avtale om kjøp av kjøkken, garderobe, bad mv. («Varene») mellom Strai Kjøkken AS («Selger») og forbrukerkjøper («Kunden»).

Detaljer

VEDLEGG D GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER

VEDLEGG D GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER VEDLEGG D GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 3 1 ANSATTE OG UNDEROPERATØRERS LØNNS- OG ARBEIDSFORHOLD... 3 2 ENDRINGER... 3 2.1 FORMKRAV

Detaljer

Unntatt offentlighet 23. Kontrakt. mellom. Skedsmo kommune

Unntatt offentlighet 23. Kontrakt. mellom. Skedsmo kommune Unntatt offentlighet 23 Kontrakt mellom xx og Skedsmo kommune 01.11.2014-30.10.2017 1 1. Kontraktsdokumentene Med mindre annet er avtalt, består avtalen av følgende dokumenter: a) Avtaledokumentet b) Konkurransegrunnlaget

Detaljer

ALMINNELIGE SALGSVILKÅR 2007-01-15

ALMINNELIGE SALGSVILKÅR 2007-01-15 1. Definisjoner Alminnelige vilkår Avtale Dag Doka Kjøperen Salgsgjenstand Uke 2. Leveranse ALMINNELIGE SALGSVILKÅR 2007-01-15 skal bety disse alminnelige salgsvilkår. skal bety avtalen mellom Doka og

Detaljer

VILKÅR OG BETINGELSER

VILKÅR OG BETINGELSER VILKÅR OG BETINGELSER Velkommen til Gustav&Berta Oppskriften du kjøper er kun til eget bruk, og ikke for videre salg eller distribusjon. Alle rettigheter er forbeholdt Gustav&Berta AS. Ved handel på denne

Detaljer

Leieavtale konvolutteringsmaskin inkludert service og vedlikehold

Leieavtale konvolutteringsmaskin inkludert service og vedlikehold Leieavtale konvolutteringsmaskin inkludert service og vedlikehold Versjon 1.0 Avtalen omfatter: Startdato og sluttdato: Opsjoner: Leie av konvolutteringsmaskin inkludert service og vedlikehold til 1 år

Detaljer

Anskaffelsens omfang følger av konkurransegrunnlaget med vedlegg.

Anskaffelsens omfang følger av konkurransegrunnlaget med vedlegg. VILKÅR TIL RAMMEAVTALEN KONTRAKTSBETINGELSER: 1. Avtalens dokumenter Avtalen består av følgende dokumenter: Avtaledokument Vilkår til avtalen (dette dokument) Konkurransegrunnlag med vedlegg Leverandørens

Detaljer

RAMMEAVTALE FOR KJØP AV VARER OG TJENESTER. mellom. Norsk Tipping AS. (Leverandørens navn) (heretter kalt leverandøren) vedrørende.

RAMMEAVTALE FOR KJØP AV VARER OG TJENESTER. mellom. Norsk Tipping AS. (Leverandørens navn) (heretter kalt leverandøren) vedrørende. RAMMEAVTALE FOR KJØP AV VARER OG TJENESTER mellom Norsk Tipping AS og (Leverandørens navn) (heretter kalt leverandøren) vedrørende Banktjenester Med referanse NT-0690-14 Avtalens varighet Fra og med: 01.01.2015

Detaljer

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig.

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. Side 1 av 6 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2 Dersom leverandøren benytter eller henviser

Detaljer

Standard salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser Standard salgsbetingelser Innholdsfortegnelse: Innledning 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering 8. Risikoen for varen 9. Angrerett 10. Undersøkelsesplikt

Detaljer

Kjøpsavtale for Varekjøp

Kjøpsavtale for Varekjøp Kjøpsavtale for Varekjøp Versjon 1.0 Avtalen omfatter: Startdato og sluttdato: Kjøp av lett lastebil inkl. serviceavtale Avtalen er inngått mellom (heretter kalt Leverandøren) Og Nittedal kommune (heretter

Detaljer

Generelle salgs- og leveringsbetingelser

Generelle salgs- og leveringsbetingelser Generelle salgs- og leveringsbetingelser Gjeldende fra 01.01.2016 1 1. Innledning 1. Disse generelle salgs- og leveringsbetingelsene (heretter Leveringsbetingelsene) gjelder for all levering av varer og

Detaljer

Lisensavtale for iknowbase

Lisensavtale for iknowbase Lisensavtale for iknowbase Innholdsfortegnelse 1. Avtale... 3 1.1. Definisjoner... 3 1.2. Bruksrett... 3 1.3. Opphavsrett og restriksjoner... 3 1.4. Ansvar, Ansvarsbegrensninger og Rettigheter... 4 1.5.

Detaljer

Avtale for kjøp av produkter fra TDC AS Gjeldende fra

Avtale for kjøp av produkter fra TDC AS Gjeldende fra Avtale for kjøp av produkter fra TDC AS Avtale for kjøp av produkter fra TDC Direkte TDC AS. Telefon 21 50 21 00. Innhold 1. GYLDIGHETSOMRÅDE... 3 2. AVTALENS FORM... 3 3. KUNDESERVICE.... 3 4. PRODUKTBESKRIVELSE....

Detaljer

Salgsvilkår og Betingelser

Salgsvilkår og Betingelser Salgsvilkår og Betingelser Telefon: 03812 Innhold: 1. Salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer fra Ventilasjon Øst AS 2. Levering 3. Reklamasjon 4. Retur, bytte og Angrerett 5. Kontaktinformasjon Salgsbetingelser

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel. Avtaledokument. Kontrakt nr. xx/xxx. mellom

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel. Avtaledokument. Kontrakt nr. xx/xxx. mellom Side: 1 av 9 Avtaledokument Kontrakt nr. xx/xxx mellom Nasjonalt folkehelseinstitutt Postboks 4404, Nydalen 0403 Oslo Org nr. 983744516 (heretter kalt Kunden) og [LEVERANDØR] [Navn, adresse, org.nr.] (heretter

Detaljer

14.1 Salgs- og leveringsbetingelser Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Variant VVS Norge AS 396

14.1 Salgs- og leveringsbetingelser Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Variant VVS Norge AS 396 395 Innhold 14.1 Salgs- og leveringsbetingelser 396 14.1.1 Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Variant VVS Norge AS 396 14.2 Rettledning 398 14.2.1 Rettledning om prislisten 398 14.3 Egne notater

Detaljer

Avtale om. leie av medlemssystemet Zubarus. er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og. (heretter kalt Kunden)

Avtale om. leie av medlemssystemet Zubarus. er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og. (heretter kalt Kunden) Avtale om leie av medlemssystemet Zubarus er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Kundens underskrift Leverandørens underskrift

Detaljer

Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG. Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole

Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG. Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Stangnes videregående skole innbyr til begrenset anbudskonkurranse

Detaljer

FORSVARSDEPARTEMENTETS ALMINNELIGE KO VILK ÅR FOR KONSULENTTJENESTER

FORSVARSDEPARTEMENTETS ALMINNELIGE KO VILK ÅR FOR KONSULENTTJENESTER FORSVARSDEPARTEMENTETS 0 ALMINNELIGE KO VILK ÅR FOR KONSULENTTJENESTER 1. Anvendelsen av kontrakten... 4 2. Oppdragstakers ansvar for oppdraget og utførelsen... 4 2.1 Ansvar... 4 2.2 Oppdragstakers personell...

Detaljer

Avtale om Bake- og konditorvarer

Avtale om Bake- og konditorvarer Avtale om Bake- og konditorvarer er inngått mellom:.. (heretter kalt Leverandøren) og Ruter As, Org. Nr.: 991 609 407 Dronningens gate 40, Postboks 1030 Sentrum, 0104 Oslo (heretter kalt Oppdragsgiver)

Detaljer

Utleier holder forsikring på leieobjekt. Leietaker dekker eventuell egenandel ved forsikring.

Utleier holder forsikring på leieobjekt. Leietaker dekker eventuell egenandel ved forsikring. Leiekontrakt Møre stillasutleie (heretter kalt utleier) har ansvar for at leieobjektet er i godkjent stand. Utleier holder forsikring på leieobjekt. Leietaker dekker eventuell egenandel ved forsikring.

Detaljer

Generelle betingelser for Industriplast AS

Generelle betingelser for Industriplast AS Generelle betingelser for Industriplast AS 1. Tilbud og kontraktsinngåelse 1.1 Tilbud fra Industriplast AS (heretter kalt Selger) gjelder i 30 dager fra dets mottakelse dersom annet ikke er avtalt. 1.2

Detaljer

Askøy kommunes alminnelige kontraktsvilkår for kjøp av varer

Askøy kommunes alminnelige kontraktsvilkår for kjøp av varer Askøy kommunes alminnelige kontraktsvilkår for kjøp av varer 1 ANVENDELSE... 1 2 KONTRAKTEN... 1 3 PRIS M.V... 2 4 LEVERING... 2 5 BETALING... 3 6 KVALITET... 3 7 ANSVAR FOR FEIL OG MANGLER... 4 8 ENDRINGER

Detaljer

Detektorer. - For tilstedeværelse og bevegelse KNX. stork as brynsveien 100 1352 kolsås. web: www.stork.no e-post: stork@stork.no

Detektorer. - For tilstedeværelse og bevegelse KNX. stork as brynsveien 100 1352 kolsås. web: www.stork.no e-post: stork@stork.no Detektorer - For tilstedeværelse og bevegelse KNX stork as brynsveien 100 1352 kolsås web: www.stork.no e-post: stork@stork.no PD2 TILSTEDEVÆRELSEDETEKTOR Vanlige bruksområder er kontorer, grupperom, stille

Detaljer

STANDARDVILKÅR FOR FORBRUKER

STANDARDVILKÅR FOR FORBRUKER STANDARDVILKÅR FOR FORBRUKER Dette er Wipe AS standardvilkår ved avtale med forbruker om rengjøring av bolig, sist revidert den 24. september 2015. Alle våre kunder blir gjort oppmerksomme på at nærværende

Detaljer

2,2 KJØPEKONTRAKT. Mellom. SELGER: Valsneset Utvikling KF, org. nr (heretter kalt "Selger") KJØPER: Botngaard AS, org. nr.

2,2 KJØPEKONTRAKT. Mellom. SELGER: Valsneset Utvikling KF, org. nr (heretter kalt Selger) KJØPER: Botngaard AS, org. nr. 2,2 KJØPEKONTRAKT Mellom SELGER: Valsneset Utvikling KF, org. nr. 989 946 854 (heretter kalt "Selger") og KJØPER: Botngaard AS, org. nr. 994 668 420 (heretter kalt "Kjøper") BAKGRUNN OG SALGSGJENSTAND

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 5 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER INNHOLD 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes kontaktpersoner...

Detaljer

Kontrakt om kjøp og disposisjonsrett

Kontrakt om kjøp og disposisjonsrett Kontrakt om kjøp og disposisjonsrett Kontrakt om kjøp og disposisjonsrett av apparater til treningsrom Kontrakt om Kjøp av utstyr til treningsrom i Kunnskapsdepartementet er inngått mellom: (heretter kalt

Detaljer

Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten).

Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten). 1. Anvendelse Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten). Eventuelle avvikende kontraktsvilkår er uten virkning

Detaljer

Professor Ivar Alvik. Petroleumskontrakter Mislighold - dag 2

Professor Ivar Alvik. Petroleumskontrakter Mislighold - dag 2 Professor Ivar Alvik Petroleumskontrakter Mislighold - dag 2 Mangler disposisjon: Strukturen i mangelreguleringen art 23 og 25 Hva er en mangel? Mangler i garantiperioden Løpende inspeksjon og endringer

Detaljer

LISENSAVTALE for programvare fra Stiftelsen Asta

LISENSAVTALE for programvare fra Stiftelsen Asta LISENSAVTALE for programvare fra Stiftelsen Asta Disse lisensvilkårene utgjør Lisensavtalen mellom Stiftelsen Asta (heretter kalt Leverandøren) og kunden som er angitt i Vedlikeholdsavtalen (heretter kalt

Detaljer

Skytjenester. Avtale om skytjenester. Telenor Norge

Skytjenester. Avtale om skytjenester. Telenor Norge Skytjenester Avtale om skytjenester Telenor Norge AVTALE OM SKYTJENESTER Avtale om skytjenester mellom Telenor Norge AS, Snarøyveien 30, 1331 Fornebu ( Telenor ) og ( Kunde ) Avtale

Detaljer

Rammeavtale for anskaffelse av PCer og servere mellom Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Leverandøren

Rammeavtale for anskaffelse av PCer og servere mellom Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Leverandøren Rammeavtale for anskaffelse av PCer og servere mellom Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Leverandøren RAMMEAVTALE FOR ANSKAFFELSE AV PCer OG SERVERE mellom NVE og LEVERANDØREN (heretter kalt

Detaljer

DEN NORSKE KYRKJA Sauherad og Nes sokn

DEN NORSKE KYRKJA Sauherad og Nes sokn KONTRAKTSVILKÅR 1 Formål og anvendelse Prosjektet gjennomføres på grunnlag av arbeidsprogram og kostnadskalkyle som fremgår av kontrakten eller annet avtaledokument. Kontraktsvilkårene har til formål å

Detaljer

1. GENERELT 1.1 Disse innkjøpsbetingelser gjelder med mindre annet er avtalt skriftlig.

1. GENERELT 1.1 Disse innkjøpsbetingelser gjelder med mindre annet er avtalt skriftlig. IKM-I-K-01N Standard innkjøpsbetingelser IKM Gruppen Side 1 av 6 1. GENERELT 1.1 Disse innkjøpsbetingelser gjelder med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2 Dersom selger benytter eller henviser til andre

Detaljer

Generelle vilkår Internet Service Portfolio

Generelle vilkår Internet Service Portfolio Generelle vilkår Internet Service Portfolio Side 1 av 5 1. LEVERANSENS FORMÅL Avtalen inngås for å sikre Kunden en kostnadseffektiv og stabil leveranse av Tjenestene som er bestilt. I Tjenesten(e) inngår

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 6 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER INNHOLD 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes kontaktpersoner...

Detaljer

Avtalevilkår for Egoria Televakt

Avtalevilkår for Egoria Televakt Online Services AS Telefon: 55 70 64 40 Postboks 219 Sentrum Telefaks: 55 32 73 91 NO-5804 BEREN E-post: post@egoria.no NO 988 914 754 MVA Internett: www.egoria.no Avtalevilkår for Televakt (heretter kalt

Detaljer

Standard salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser //LAGT TIL ETTER ØNSKE FRA KUNDE! Standard salgsbetingelser Kjøpsbetingelser for forhandlere finner du her Innholdsfortegnelse: 1. Innledning 2. Avtalen 3. Partene 4. Priser 5. Avtaleinngåelsen 6. Ordrebekreftelse

Detaljer

Kontrakt for levering av lønns- og personalsystem

Kontrakt for levering av lønns- og personalsystem Kontrakt for levering av lønns- og personalsystem 1 AVTALEPARTER Ruter As Dronningensgate 40 0151 Oslo Org. nr: 991 609 407 (Heretter ofte Ruter) (Heretter ofte Leverandøren) 2 KONTRAKTENS OMFANG OG VARIGHET

Detaljer

KONTRAKT Materialhåndteringsmaskin. mellom. Firmanavn: Org.nr: Firmanavn: Romerike Avfallsforedling Org.nr:

KONTRAKT Materialhåndteringsmaskin. mellom. Firmanavn: Org.nr: Firmanavn: Romerike Avfallsforedling Org.nr: KONTRAKT 14-00519 Materialhåndteringsmaskin mellom Firmanavn: Romerike Avfallsforedling Org.nr: 965 075 364 (heretter kalt OPPDRAGSGIVER) og Firmanavn: Org.nr: (heretter kalt LEVERANDØR) Som en del av

Detaljer

STANDARD LEVERANSEVILKÅR FOR REGNSKAPSOPPDRAG

STANDARD LEVERANSEVILKÅR FOR REGNSKAPSOPPDRAG STANDARD LEVERANSEVILKÅR FOR REGNSKAPSOPPDRAG Innhold 1. PARTENES PLIKTER... 1 1.1 Regnskapsforetakets plikter... 1 1.2 Kundens plikter... 1 1.3 Kommunikasjon og dokumentasjon... 2 1.4 Regnskapsmateriale...

Detaljer

Eier(rolle)/Owner(role):

Eier(rolle)/Owner(role): Løvås Svein Firma/Company: IKM Gruppen AS Side 1 av 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av tjenester - enkel

Generelle vilkår for kjøp av tjenester - enkel Side: 1 av 9 Generelle vilkår for kjøp av tjenester - enkel Innholdsfortegnelse 1 Alminnelige bestemmelser... 2 1.1 Partene... 2 1.2 Tjenesten... 2 1.3 Kontraktens vedlegg... 2 1.4 Tolkning prioritet ved

Detaljer

Salgsbetingelser for kjøp av varer fra

Salgsbetingelser for kjøp av varer fra Salgsbetingelser for kjøp av varer fra www.radonkompetanse.no Innledning: Dette kjøpet er regulert av den nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Med forbrukerkjøp

Detaljer

VEDLEGG 2 - STANDARDBETINGELSER VED KJØP OG SALG AV UTSTYR

VEDLEGG 2 - STANDARDBETINGELSER VED KJØP OG SALG AV UTSTYR VEDLEGG 2 - STANDARDBETINGELSER VED KJØP OG SALG AV UTSTYR 1. GENERELT Denne avtalen omfatter kjøp og salg av salgsgjenstand som beskrevet i konkurransegrunnlaget. Tillegg eller avvik i henhold til kontraktsinngåelse

Detaljer

Utstedt av Stortinget av: Stortingets administrasjon 0026 Oslo. heretter benevnt - Kunden - Leverandørens navn og adresse:

Utstedt av Stortinget av: Stortingets administrasjon 0026 Oslo. heretter benevnt - Kunden - Leverandørens navn og adresse: RAMMEAVTALE STORTINGET Eksemplar nummer x av 2 Journalnummer Utstedt av Stortinget av: Avtalenummer: 2014-xxxxx Stortingets administrasjon 0026 Oslo heretter benevnt - Kunden - Leverandørens navn og adresse:

Detaljer

AVTALE OM BRUKSRETT OG VEDLIKEHOLD FOR BRUKER AV PaperLess Dokumentsenter

AVTALE OM BRUKSRETT OG VEDLIKEHOLD FOR BRUKER AV PaperLess Dokumentsenter AVTALE OM BRUKSRETT OG VEDLIKEHOLD FOR BRUKER AV PaperLess Dokumentsenter 1 BAKGRUNN OG INNGÅELSE AV AVTALEN Denne avtalen om bruksrett og vedlikehold av programvare for brukere ("Avtalen") er inngått

Detaljer

Nye Ahus. Del II 6743 Carts for Goods. Kontraktsbestemmelser (Conditions of Contract)

Nye Ahus. Del II 6743 Carts for Goods. Kontraktsbestemmelser (Conditions of Contract) Prosjekt: Nye Ahus Tittel: Del II 6743 Carts for Goods Kontraktsbestemmelser (Conditions of Contract) 02 For Anbud 15.10.07 AHA JRM KOJ 01 For Anbud 10.10.07 AHA JRM KOJ Rev. Beskrivelse Rev. Dato Utarbeidet

Detaljer

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser Følgende bestemmelser gjelder for leveranse som er akseptert av STAMINA GROUP AS. Alt arbeid som utføres er underlagt disse vilkårene med mindre annet er klart og skriftlig avtalt.

Detaljer

AVTALE. Kjøp av tjenester

AVTALE. Kjøp av tjenester AVTALE Kjøp av tjenester Avtale om kjøp av tjenester Kjøp av tjenester (vår sak 2014/2940) er inngått mellom: nn org nr aaa bbb ccc MVA (heretter kalt Leverandøren) og GRIMSTAD KOMMUNE (heretter kalt Oppdragsgiver)

Detaljer

Rammeavtale for Kjøp, produksjon og distribusjon av adressemerker

Rammeavtale for Kjøp, produksjon og distribusjon av adressemerker Rammeavtale for Kjøp, produksjon og distribusjon av adressemerker Avtalen omfatter: Startdato og sluttdato: Opsjoner: 1+1 år 1 Avtalen er inngått mellom (heretter kalt Leverandøren) Og Statens kartverk

Detaljer

Avtale om tjenester på fast eiendom

Avtale om tjenester på fast eiendom Avtale om tjenester på fast eiendom Avtalen gjelder arbeidsavtale mellom yrkesutøver og privat forbruker om endring eller reparasjon av fast eiendom som hovedsakelig benyttes til personlig bruk for forbrukeren.

Detaljer

Generelle salgs- og leveringsbetingelser

Generelle salgs- og leveringsbetingelser Generelle salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt Disse generelle salgs- og leveringsbetingelsene gjelder alle leveranser fra Felleskjøpet ( Selger ) til kunder ( Kjøper ). Ved salg og leveranser til

Detaljer

Kontrakt. mellom. Justis- og beredskapsdepartementet. xxxxxxxxxxx. om levering av elektronisk nyhetsovervåking til Justis- og beredskapsdepartementet

Kontrakt. mellom. Justis- og beredskapsdepartementet. xxxxxxxxxxx. om levering av elektronisk nyhetsovervåking til Justis- og beredskapsdepartementet Kontrakt mellom Justis- og beredskapsdepartementet og xxxxxxxxxxx om levering av elektronisk nyhetsovervåking til Justis- og beredskapsdepartementet Kontrakten består av denne underskrevne side med etterfølgende

Detaljer

Oppdragsavtale. Avtalen omfatter: Startdato og sluttdato: Opsjoner: Oppdragsavtale Statens kartverk

Oppdragsavtale. Avtalen omfatter: Startdato og sluttdato: Opsjoner: Oppdragsavtale Statens kartverk Oppdragsavtale Avtalen omfatter: Startdato og sluttdato: Opsjoner: Avtalen er inngått mellom (heretter kalt Leverandøren) Og Statens kartverk (heretter kalt Kunden) Sted og dato: (Kundens navn) (Leverandørens

Detaljer

AVTALE. Kjøp av Kapnografer

AVTALE. Kjøp av Kapnografer AVTALE Kjøp av Kapnografer Side 2 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Avtalens parter... 3 2. Avtalens omfang... 3 3. Avtaleperioden... 3 4. Avtaleforvaltning... 3 4.1 Kontaktperson... 3 4.2 Kommunikasjon...

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 6 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER INNHOLD 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes kontaktpersoner...

Detaljer

Spørsmål med svar fra oppdragsgiver.

Spørsmål med svar fra oppdragsgiver. Spørsmål med svar fra oppdragsgiver. Anbud rammeavtale PC-utstyr og tjenester ref. 2014/401334 27.01.15 Spørsmål 3: Siden dette er en offentlig anskaffelse som bruker SSA-K som kontrakt har vi noen juridiske

Detaljer

AVTALE OM KJØP AV INTERNREVISJONSTJENESTER. mellom. Folketrygdfondet. Org nr [Revisors navn] Org nr [NR.

AVTALE OM KJØP AV INTERNREVISJONSTJENESTER. mellom. Folketrygdfondet. Org nr [Revisors navn] Org nr [NR. AVTALE OM KJØP AV INTERNREVISJONSTJENESTER mellom Folketrygdfondet Org nr 971 525 061 og [Revisors navn] Org nr [NR.] Dato: [DATO] Utkast til kontrakt med bilag.docgas-71496 1 AVTALE OM KJØP AV INTERNREVISJONSTJENESTER

Detaljer

Avtale nr.: Om kjøp av

Avtale nr.: Om kjøp av Avtale nr.: Om kjøp av Mellom Sykehuset Innlandet HF Postboks 104 2381 Brumunddal Org.nr.: 983 971 709 (Heretter kalt Kunden) og Org.nr.: (Heretter kalt Leverandøren) For Kunden: For Leverandøren:... Sted,

Detaljer

M E S S I A S. Programlisensavtale 2014. Meningsfylt Edb- System Som Ivaretar Allslags Statistikkdata. for datasystemet GENERELLE KONTRAKTSVILKÅR

M E S S I A S. Programlisensavtale 2014. Meningsfylt Edb- System Som Ivaretar Allslags Statistikkdata. for datasystemet GENERELLE KONTRAKTSVILKÅR Programlisensavtale for datasystemet Messias Side: 1 av 1 Programlisensavtale 2014 for datasystemet M E S S I A S Meningsfylt Edb- System Som Ivaretar Allslags Statistikkdata GENERELLE KONTRAKTSVILKÅR

Detaljer

Utgitt 2006 av Hovedorganisationen Dansk Industri, Danmark, Teknologiindustrin, Finland, Norsk Industri, Norge, og Teknikföretagen, Sverige.

Utgitt 2006 av Hovedorganisationen Dansk Industri, Danmark, Teknologiindustrin, Finland, Norsk Industri, Norge, og Teknikföretagen, Sverige. ALMINNELIGE BETINGELSER FOR VEDLIKEHOLD Utgitt 2006 av Hovedorganisationen Dansk Industri, Danmark, Teknologiindustrin, Finland, Norsk Industri, Norge, og Teknikföretagen, Sverige. NU 06 Anvendelse 1.

Detaljer