STANDARDBETINGELSER VED SALG AV UTSTYR OG/ELLER PROGRAMVARE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STANDARDBETINGELSER VED SALG AV UTSTYR OG/ELLER PROGRAMVARE"

Transkript

1 STANDARDBETINGELSER VED SALG AV UTSTYR OG/ELLER PROGRAMVARE 1 DEFINISJONER, LEVERING OG INSTALLASJON 1.1 Definisjoner Avtalen Kjøpsavtalen Kunden Partene Leveransen Leveringsstedet Standardbetingelsene Standardbetingelsene og De individualiserte vilkår som er avtalt og som er nærmere angitt i dokument beskrevet som Kjøpsavtale, med bilag. Den Leica Geosystems inngår Avtalen med og som er angitt som Kunden i Leica Geosystems og Kunden. De produkter, herunder utstyr og/eller programvare, som omfattes av Avtalen mellom Partene og som er nærmere beskrevet i Det sted Leveransen skal leveres. Disse standardbetingelsene. 1.2 Levering Leveringsdato og leveringssted er avtalt i Leveransen anses for levert når den er brakt til Leveringsstedet. Kunden forplikter seg til å være til stede på Leveringsstedet på leveringsdato. Leveringsdato beskrevet i samtlige salgsdokumenter er indikativ. 1.3 Risikoens overgang Risikoen for Leveransen går over på Kunden ved levering, også om Leica Geosystems står for installasjon av Leveransen. Dette gjelder selv om Kunden ikke kan motta Leveransen på Leveringsstedet. Risikoen går likevel ikke over på Kunden hvis årsaken til at Kunden ikke kan motta Leveransen er forhold som nevnt i Standardbetingelsenes bestemmelse om fritakelsesgrunner. Dersom det er avtalt at speditør skal frakte Leveransen frem til Kunden, går risikoen over ved overlevering til speditøren. 1.4 Leveransen Kunden kjøper med dette utstyr og/eller programvare som beskrevet i Dersom Leveransen skal benyttes sammen med utstyr og programmer som allerede er installert hos Kunden, må Kunden selv sørge for oppgradering av utstyr og programvare og andre forberedelser som er nødvendige for at det kan virke sammen med Leveransen. Med Leveransen følger den dokumentasjon som Leica Geosystems til enhver tid har utarbeidet i forbindelse med den aktuelle type leveranse. Dokumentasjonen kan være på engelsk. Dokumentasjonen kan gis i et papireksemplar eller i maskinlesbar form på CD eller annet medium. Hvis ikke annet er fastsatt i Kjøpsavtalen, har Leveransen den ytelse og funksjonalitet som fremgår av Leica Geosystems produktspesifikasjon. Leica Geosystems er ikke ansvarlig for begrensninger i systemets yteevne og funksjonalitet som skyldes utstyr og programmer som ikke er omfattet av Leveransen. 1.5 Installasjon Leica Geosystems er kun ansvarlig for å installere Leveransen dersom det er fastsatt i Det samme gjelder opplæring. Installasjonen gjennomføres etter at Leveransen er levert. Installasjonen skal skje på Kundens forretningsadresse så lenge ikke annet er avtalt. Leica Geosystems kan utpeke andre til å foreta installasjonen. 2 KUNDENS YTELSER OG PLIKTER 2.1 Pris og betaling Faktura forfaller til betaling slik det er bestemt i Dersom ikke annet er avtalt, forfaller fakturaen til betaling 15 dager etter fakturadato. 2.2 Forsikring Kunden forplikter seg til å holde Leveransen fullverdiforsikret fra og med levering inntil den er fullstendig nedbetalt. Dersom Leica Geosystems ber om det, forplikter Kunden seg til å bekrefte skriftlig overfor Leica Geosystems at forsikringen er tegnet. Hvis Kunden ikke fremlegger slik skriftlig bekreftelse på Leica Geosystems forespørsel, kan Leica Geosystems tegne slike forsikringer for Kundens regning. Premien for slik forsikring belastes Kunden i tillegg til det avtalte vederlag. 2.3 Driftsmiljøkrav For produkter som stiller spesielle krav til miljø, strømeller vannforsyning, er kravene spesifisert i produktbeskrivelsen i bilag til 2.4 Disposisjoner over utstyret/kundens vedlikeholdsplikt Når det er avtalt salgspant, er Kunden forpliktet til å behandle utstyret i samsvar med de krav panteloven stiller, for at salgspant ikke skal falle bort. 2.5 Serviceavtale Det inngås eventuelt en særskilt serviceavtale i forbindelse med Leveransen. 2.6 Manglende medvirkning Kan ikke Kunden motta leveransen på leveringstidspunktet, eller må slik forsinkelse fra hans side anses som sannsynlig, skal han straks meddele Leica Geosystems dette skriftlig, og samtidig angi årsaken til forsinkelsen og såvidt mulig, det tidspunkt avhenting kan finne sted. Unnlater Kunden å motta Leveransen på leveringstidspunktet er han likevel forpliktet til å betale som om Leveransen hadde funnet sted. Leica Geosystems skal, når Kunden ikke mottar Leveransen på leveringstidspunktet, besørge lagring av Leveransen for Kundens regning og risiko. 3. MANGLER VED LEICAS YTELSE 3.1 Mangler Mangel foreligger dersom Leveransen ikke svarer til beskrivelsen i Kjøpsavtalen eller produktspesifikasjon, og dette skyldes forhold Leica Geosystems er ansvarlig for, slik som feil konstruksjon, materiale eller programvare. Det foreligger således ikke mangel dersom feil skyldes mangelfullt vedlikehold, uegnet lokale, uriktig montering fra Kundens side, forandringer i Leveransen som ikke er foretatt i overensstemmelse med Avtalen eller reparasjon som Kunden eller andre har utført på feilaktig måte eller feilaktig bruk av Leveransen. Ansvaret omfatter heller ikke normal slitasje og/eller forringelse. Det er ikke mangel om det er mindre feil i programvare. 3.2 Kundens undersøkelsesplikt Kunden plikter å undersøke Leveransen så snart det er anledning til det. Dersom Kunden ikke foretar slike

2 undersøkelser som det er rimelig at han gjennomfører, kan han ikke påberope mangler som burde vært oppdaget ved undersøkelsen. 3.3 Virkningen av mangel Leica Geosystems forplikter seg til å avhjelpe mangel ved Leveransen ved å foreta utbedring eller omlevering så snart som mulig. Dersom Leica Geosystems ikke innen 30 dager avhjelper mangelen, kan Kunden skriftlig gi Leica Geosystems en siste frist for oppfyllelse som ikke skal være kortere enn 14 dager. Er ikke forpliktelsen oppfylt innen fristen, har Kunden etter eget valg rett til enten: a) å la tredjemann utføre de reparasjoner som er nødvendige for Leica Geosystems regning forutsatt at reparasjon foretas av personale godkjent av Leica Geosystems og at reparasjonen gjøres på en rimelig måte. eller b) å kreve prisavslag som tilsvarer produktets verditap for kunden, begrenset oppad til 5 % av det avtalte vederlag. eller c) forutsatt at mangelen er vesentlig, å heve Kunden kan i så fall kreve erstattet det direkte tap han har lidt som følge av mangelen, begrenset oppad til 5 % av det avtalte vederlag. Kunden kan ikke kreve dekket indirekte tap. 3.4 Reklamasjon Dersom Kunden vil påberope en mangel, skal han straks og senest innen 8 dager etter at mangelen ble oppdaget, gi skriftlig informasjon til Leica Geosystems. Leica Geosystems skal bekrefte mottakelsen skriftlig. 3.5 Begrensninger i Leica Geosystems avhjelpsplikt garanti Uansett hva som er foreskrevet i Standardbetingelsene gjelder Leica Geosystems mangelsansvar ikke for noen del av Leveransen, lenger enn utløpet av den garantiperiode som fremgår av Hvis ikke annet er fastsatt i Kjøpsavtalen, gjelder en garantiperiode på 6 måneder. For programvare faller mangelskrav bort etter 3 måneder og etter 1 måned for brukt utstyr. Dersom leveringen av utstyret var forsinket på grunn av forhold på Kundens side, skal Leica Geosystems mangelsansvar regnes fra avtalt leveringsdato med mindre Partene blir enige om noe annet. 3.6 Ansvarsbegrensning Leica Geosystems har intet erstatningsansvar på grunn av mangler utover det som er angitt ovenfor. Dette gjelder ethvert tap mangelen måtte foranledige som f.eks. driftstap, tapt fortjeneste eller annet indirekte tap. 4 FORSINKET LEVERING 4.1 Forsinkelse Forsinkelse foreligger dersom avtalt leveringsdato ikke overholdes, og dette skyldes forhold Leica Geosystems har ansvar for. 4.2 Melding om forsinkelse Leica Geosystems skal straks gi Kunden skriftlig beskjed dersom det er sannsynlig at Leica Geosystems ikke kan overholde avtalt leveringstidspunkt. Leica Geosystems skal samtidig angi forsinkelsens årsak og såvidt mulig når levering kan skje. 4.3 Virkningen av at forsinkelse foreligger Når det foreligger en forsinkelse, har Kunden rett til å fastholde Avtalen og kreve oppfyllelse. Dette gjelder ikke hvis forsinkelsen skyldes fritakelsesgrunner slik det er beskrevet i Standardbetingelsene, eller dersom oppfyllelse praktisk eller økonomisk vil være uforholdsmessig tyngende for Leica Geosystems. Kunden kan bare heve Kjøpsavtalen når forsinkelsen medfører at hans formål med inngåelsen av Avtalen blir vesentlig forfeilet. Før slik heving kan kreves, må Kunden gi Leica Geosystems et skriftlig varsel om heving og samtidig gi Leica Geosystems en frist på 14 dager fra Leica Geosystems mottagelse av denne underrettingen til å gjennomføre levering. Hvis Kjøpsavtalen heves, kan Kunden kreve erstattet det direkte tap han har lidt som følge av forsinkelsen. Leica Geosystems erstatningsansvar er under enhver omstendighet begrenset til 5 % av det avtalte vederlag. Kunden kan ikke kreve dekket indirekte tap. 4.4 Reklamasjon Kunden må gi Leica Geosystems skriftlig varsel uten ugrunnet opphold om han ønsker å gjøre krav gjeldende som følge av forsinkelse. 5 ANNET ANSVAR ENN DET SOM FØLGER AV MISLIGHOLD Leica Geosystems er ikke ansvarlig for skade på person og på gjenstander i forbrukerforhold ut over det som følger av reglene i lov av 23. desember 1988 nr. 104 om produktansvar (produktansvarsloven). Leica Geosystems har intet ansvar for skade på person eller ting som er unntatt fra produktansvarsloven. I intet tilfelle har Leica Geosystems ansvar for driftstap, tapt fortjeneste eller annet indirekte tap. 6 KUNDENS MISLIGHOLD 6.1 Forsinket betaling/forsinkelsesrente Hvis betaling ikke er mottatt innen forfall belastes den til enhver tid gjeldende forsinkelsesrente, jfr. lov av 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling. 6.2 Utlevering ved mislighold Dersom Kunden ikke betaler som avtalt kan Leica Geosystems kreve utlevering som bestemt i 6.3 Heving og erstatning Dersom salgspantet ikke kan gjøres gjeldende og dersom Kunden ikke har betalt forfalte beløp, eller på annen måte har misligholdt sine forpliktelser etter Avtalen, kan Leica Geosystems gjennom skriftlig meddelelse til Kunden heve Avtalen og i tillegg til forsinkelsesrente kreve erstatning av Kunden for det tap Leica Geosystems er påført som følge av misligholdelsen. 6.4 Virkning av manglende medvirkning Kunden plikter å medvirke til at Leica Geosystems kan oppfylle sine forpliktelser i henhold til Avtalen. Brudd på medvirkningspliktene, herunder i forbindelse med levering og eventuell installasjon, kan medføre erstatningsplikt for Kunden. Erstatningen vil utgjøre det tap som Leica Geosystems er påført pga manglende eller mangelfull medvirkning. Unnlater Kunden å motta Leveransen innen fristen, kan Leica Geosystems gjennom skriftlig meddelelse til Kunden heve Avtalen. Leica Geosystems har i så fall rett til erstatning for den kostnad Kundens forsømmelse har voldt Leica Geosystems, herunder rentetap.

3 7 FRITAKELSESGRUNNER (FORCE MAJEURE) En ekstraordinær situasjon som ligger utenfor Partenes kontroll, skal betraktes som fritakelsesgrunn dersom den hindrer Kjøpsavtalens oppfyllelse eller gjør oppfyllelse urimelig tyngende, forutsatt at hindringen ikke kunne ventes å bli tatt i betraktning på avtaletidspunktet eller virkning av den ikke kunne forutsees. Slik hindring kan blant annet være arbeidskonflikt, brann, krig, opprør, valutarestriksjoner, stans i samferdselen, stans i betalingsformidlingen. Fritakelsesgrunner foreligger også hvor Partenes mangel eller forsinkelse skyldes at slike omstendigheter har rammet leveranse fra underleverandører. Den Part som ønsker å påberope seg fritakelsesgrunner som nevnt, må uten opphold skriftlig underrette den annen Part. Ved fritakelsesgrunner hos Kunden skal Kunden dekke de utgifter Leica Geosystems pådrar seg for å sikre og beskytte leveransen. Videre skal Kunden dekke Leica Geosystems utgifter til personell, underleverandører, utstyr og lagringsplass m.v. som Leica Geosystems måtte pådra seg i tilknytning til Leveransen. Hver av Partene kan heve Kjøpsavtalen ved skriftlig meddelelse til den annen Part dersom Kjøpsavtalens oppfyllelse vil bli hindret av begivenheter som nevnt i mer enn tre måneder. 8 GENERELLE BESTEMMELSER 8.1 Salgspant Leica Geosystems tar forbehold om salgspant i solgte varer inntil kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger i sin helhet er betalt. Hvis salgspantet gjelder gjenstander som kan bli installert som den faste eiendoms tilbehør, har Leica Geosystems rett til å tinglyse Kjøpsavtalen som salgspant på fast eiendoms grunnboksblad. Omkostninger ved slik eventuell tinglysning belastes Kunden. Ved salg av varer for videresalg, hvor det ikke kan avtales salgspant, tas forbehold om å kreve varelagerpant og/eller pant i kundefordringer. 8.2 Eiendomsrett/bruksrett Utstyret som leveres i henhold til Kjøpsavtalen, blir Kundens eiendom fra leveringstidspunktet. Eiendomsrettens overgang medfører at Kunden får faktisk og rettslig disposisjonsrett over utstyret med de begrensninger som følger av Programvaren forblir Leica Geosystems eiendom, men Kunden får bruksrett til en programkopi i henhold til de til enhver tid gjeldende lisensvilkår for den aktuelle programvaren eller på de vilkår som er fastsatt i Kunden kan anvende programvaren på det utstyr Kjøpsavtalen omfatter uten noen tidsbegrensning. Kunden kan ikke uten Leica Geosystems samtykke kopiere programvare til annet formål enn nødvendige sikkerhetskopier. 8.3 Overdragelse av Kjøpsavtalen Kunden kan ikke overdra Kjøpsavtalen uten skriftlig forhåndssamtykke fra Leica Geosystems. Leica Geosystems har rett til når som helst å overdra Avtalen med alle rettigheter og plikter, inkludert salgspant til tredjemann under forutsetning av at Kunden kan forvente en fullstendig oppfyllelse av Kjøpsavtalen fra tredjemann. 8.4 Manglende betalingsevne Leica Geosystems kan be Kunden dokumentere at de avtalte betalingsbetingelser kan overholdes, f.eks. gjennom en bekreftelse fra tredjepart (ekstern finansieringskilde). Hvis Leica Geosystems etter forespørsel ikke har mottatt slik bekreftelse innen 1 måned etter kontraktsinngåelse (og før levering av utstyr), eller Leica Geosystems ikke godkjenner finansieringen, bortfaller denne Kjøpsavtale. I slike tilfelle kan ikke Kunden gjøre gjeldende noen erstatningskrav overfor Leica Geosystems. 8.5 Verneting Enhver tvist som måtte oppstå på bakgrunn av denne Kjøpsavtalen skal avgjøres ved Leica Geosystems hovedkontors hjemting og etter norsk rett. 8.6 Tilleggsavtaler Eventuelt tillegg eller endringer til Kjøpsavtalen er kun bindende om de er skriftlige. 8.7 Undertegning Den Kjøpsavtale som Standardbetingelsene er en del av, skal undertegnes i to eksemplarer, hvorav hver Part beholder ett eksemplar.

4 BILAG 1 Beskrivelse av Leveransen Leveransen er slik den er beskrevet i produktspesifikasjonen som er overlevert Kunden, som vedlegg i tilbudet. BILAG 2 Betalingsbetingelser og/eller finansiering Betaling skjer i henhold til gjeldende tilbud. Det er avtalt salgspant som sikkerhet for betaling av Kjøpesummen. Kunden skal behandle utstyret i samsvar med de krav panteloven stiller for at salgspantet ikke skal falle bort. Særlig nevnes at utstyret ikke må sammenføyes med fast eiendom eller annen hovedting på en slik måte at utskilling vil medføre uforholdsmessige omkostninger eller urimelig verditap. Utstyret må heller ikke bearbeides eller påkostes slik at det finner sted en ikke uvesentlig forandring av utstyrets karakter eller verdi. Hvis arrest, eksekusjon eller utpantingsforretning forsøkes avholdt i utstyret, plikter Kunden å opplyse om at det hviler salgspant på gjenstandene. Ustyret må ikke uten skriftlig forhåndssamtykke fra Leica Geosystems selges, håndpantsettes, utleies eller disponeres på noen måte som kan forringe utstyrets verdi, vanskeliggjøre Leica Geosystems adgang til å kreve utstyret utlevert eller utsette salgspantet for fare. Ved flytting forplikter Kunden seg til å underrette Leica Geosystems med minst 8 dagers varsel. Dersom Kunden ikke betaler avdraget innen en måned etter avdragsforfall, og avdraget utgjør minst 1/10 av kredittkjøpssummen, eller dersom minst to avdrag ikke er betalt, kan Leica Geosystems kreve hele gjelden betalt, eller kreve utstyret utlevert etter kredittkjøpslovens 15. Det samme gjelder dersom restgjelden ikke er blitt betalt etter en måned etter forfall eller dersom Kunden utsetter pantet for vesentlig fare. Både ved krav på utlevering og krav på betaling av restavdraget, skal Kunden ha skriftlig varsel med 2 ukers frist til å rette på forholdet. Leica Geosystems kan kreve dekning av beløpet etter tvangsfullbyrdelseslovens regler, uten først å anlegge søksmål, jfr. tvangsfullbyrdelsesloven 8-1.

5 BILAG 3 Installasjon og opplæring Leica Geosystems personell skal i tilknytning til installasjonen, sammen med Kundens installasjonskontakt og eventuelt andre brukere, gå gjennom brukermanualer og gi oppstartsveiledning for Leveransen samt redegjøre for enkelt vedlikehold og krav til teknisk forbruksmateriell i henhold til tilbud. BILAG 4 Garantibestemmelser Leica Geosystems garanterer at Leveransen ikke har konstruksjons- eller fabrikasjonsfeil i garantiperioden slik det er fastsatt i Standardbetingelsene og Garantiperioden er ett år(12 måneder), med unntak av CF-kort og batterier hvor garantitiden er 90 dager(3 måneder). Garantiperioden beregnes som fastsatt i Standardbetingelsene. I garantiperioden vil Leica Geosystems rette feil eller etter eget valg erstatte enkelte komponenter som ikke fungerer. Leica Geosystems vil rette feil hos Kunden eller på eget verksted. Reiseomkostninger for tekniker i forbindelse med reparasjon dekkes av Kunden dersom Kunden ikke har egen servicekontrakt. Kunden dekker kostnader og har risikoen ved frakt av utstyr til og fra Leica Geosystems lager. Om Kunden ber om at rettinger i henhold til denne garantien skal utføres utenom normal arbeidstid, vil Kunden bli belastet etter gjeldende overtidssatser. Garanti på reparasjon er 3 tre måneder etter at reparasjonen ble gjennomført. Garanti på bruktutstyr, forbeholdt utstyr som har gjennomgått salgs-service, har garanti i 6 seks måneder. Garantien dekker ikke skader eller tap som skyldes feil bruk, at krav til driftsmiljø ikke er fulgt, ytre påvirkninger som lynnedslag, brann, oversvømmelse, ustabil nettspenning, feil på nettverk, feil forårsaket av programvare som ikke er levert av Leica Geosystems, eller andre forhold som ligger utenfor Leica Geosystems kontroll. Garantien dekker ikke forbruksartikler som lamper, sikringer etc. Alle feil må meldes skriftlig til Leica Geosystems servicekontor straks og senest innen 8 dager etter at mangelen ble oppdaget eller burde ha vært oppdaget.

GENERELLE BETINGELSER FOR PRODUKSJON OG LEVERING AV ARMERINGSSTÅL

GENERELLE BETINGELSER FOR PRODUKSJON OG LEVERING AV ARMERINGSSTÅL [Skriv inn tekst] GENERELLE BETINGELSER FOR PRODUKSJON OG LEVERING AV ARMERINGSSTÅL Dette dokumentet tilhører Celsa Steel Service AS, med mindre noe annet er avtalt. Dokumentet skal ikke reproduseres,

Detaljer

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser.

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser. Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Dryppvanning AS. 1. Generelt Disse generelle salgs- og leveringsbetingelsene gjelder alle leveranser fra Dryppvanning AS («Selger») til kunder («Kjøper»). De

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester

Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester. Generelt 2. Tilbud. Pris 3. Spesifikasjon Kvalitet 4. Levering Risikoansvar 5. Undersøkelse - Varsler

Detaljer

Statens standardavtale om kjøp, disposisjonsrett og andre ytelser ved anskaffelse av IT av mindre omfang

Statens standardavtale om kjøp, disposisjonsrett og andre ytelser ved anskaffelse av IT av mindre omfang Statens standardavtale om kjøp, disposisjonsrett og andre ytelser ved anskaffelse av IT av mindre omfang Denne avtalen er inngått mellom: Avtalen omfatter: Som del av avtalen følger: Oslo og Akershus fylkeskommune

Detaljer

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGSBETINGELSER 1. De her bekreftede betingelser gjelder for alle leveringer fra DEFA Lighting AS dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Ved bestilling bekrefter kunden

Detaljer

Multilux AS Standard leveringsbetingelser 2014

Multilux AS Standard leveringsbetingelser 2014 1. AVTALEN OG AVTALEINNGÅELSEN 1.1. Disse alminnelige leveringsbetingelser gjelder for alle leveranser fra Selger (Multilux AS) til Kjøper med mindre partene skriftlig har avtalt avvik. 1.2. Dersom det

Detaljer

Alminnelige vilkår ved anskaffelser

Alminnelige vilkår ved anskaffelser Alminnelige vilkår ved anskaffelser Forsvaret 1 Anvendelsesområde og dokumentrang Blankett 5002 inneholder Forsvarets alminnelige avtalevilkår ved anskaffelser. De alminnelige avtalevilkårene utgjør en

Detaljer

1 Anvendelsesområde. 2 Produktinformasjon. 3 Tegninger og andre dokumenter

1 Anvendelsesområde. 2 Produktinformasjon. 3 Tegninger og andre dokumenter 2009-01-12. ALMINNELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR BFSN - BRANSJEFORENING FOR STORKJØKKENLEVERANDØRER I NORGE. 1 Anvendelsesområde Disse alminnelige salgs- og leveringsbetingelser får anvendelse

Detaljer

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale)

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) mellom BS KJØKKENINFO (heretter kalt BS) og (heretter

Detaljer

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER FOR AVNET NORTEC AS

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER FOR AVNET NORTEC AS SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER FOR AVNET NORTEC AS 11.2005 1. Gyldighet AVNET Nortec AS ("Selger") standard salgs og leveringsbetingelser følger nedenfor, og gjelder for alle leveranser fra Selger med mindre

Detaljer

Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company

Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company 1. Avtalen Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom

Detaljer

Standard Salgs- og leveringsbetingelser for Smart Connection IKT AS

Standard Salgs- og leveringsbetingelser for Smart Connection IKT AS Standard Salgs- og leveringsbetingelser for Smart Connection IKT AS 1. Anvendelse 1.1. Alle Smart Connection IKT AS tilbud, salg og leveringer reguleres av disse betingelser og vilkår, med mindre annet

Detaljer

Kvalitetssystem / Leveringsbetingelser

Kvalitetssystem / Leveringsbetingelser Kvalitetssystem / Leveringsbetingelser kapittel 17 Astrup Kvalitetssystem 186 Leveringsbetingelser 187 Kvalitetssystem Leveringsbetingelser METALLKATALOGEN 2016 Kvalitetssystem / Leveringsbetingelser 185

Detaljer

DACAPO STAINLESS AS Alminnelige Salgs- og Leveringsbetingelser

DACAPO STAINLESS AS Alminnelige Salgs- og Leveringsbetingelser DACAPO STAINLESS AS Alminnelige Salgs- og Leveringsbetingelser 1. INNLEDNING De Alminnelige Salgs- og Leveringsbetingelser ( Leveringsbetingelsene ) er gjeldende for alle leveranser av produkter og/eller

Detaljer

GENERELLE INNKJØPSBETINGELSER 2009

GENERELLE INNKJØPSBETINGELSER 2009 side 1 av 6 GENERELLE INNKJØPSBETINGELSER 2009 1. DEFINISJONER 1.1 "Kjøpsavtale" betyr disse generelle betingelser, bestillingsformularet og annen dokumentasjon som utgjør deler av denne Kjøpsavtale ved

Detaljer

Prisliste Globus Landbruksutstyr 1-2015

Prisliste Globus Landbruksutstyr 1-2015 Prisliste Globus Landbruksutstyr 1-2015 MED FORBEHOLD OM TRYKKFEIL Salgs og leveringsbetingelser 1. Gyldighet. Disse salgsbetingelsene gjelder for ethvert salg av varer fra, heretter kalt GLOBUS, med mindre

Detaljer

RAMMEAVTALE LEASING OG KJØP AV BILER

RAMMEAVTALE LEASING OG KJØP AV BILER RAMMEAVTALE FOR LEASING OG KJØP AV BILER Er inngått mellom: (heretter kalt Leverandør) og Frosta kommune, Stjørdal kommune, Meråker kommune, Selbu kommune og Tydal kommune (heretter kalt Oppdragsgiver)

Detaljer

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR 1. DEFINISJONER I Lisensavtalen med tilhørende lisensvilkår skal begreper som opplistet under forstås slik: Avtalen: Brukere: Brukerstøtteavtale: Dokumentasjon:

Detaljer

ALMINNELIGE INNKJØPSBETINGELSER FOR INSTITUTT FOR ENERGITEKNIKK

ALMINNELIGE INNKJØPSBETINGELSER FOR INSTITUTT FOR ENERGITEKNIKK ALMINNELIGE INNKJØPSBETINGELSER FOR INSTITUTT FOR ENERGITEKNIKK 1. Tilbud 1.1 Selger utarbeider tilbud omkostningsfritt. Eventuelle avvik fra forespørselsdokumentene må spesifiseres uttrykkelig. 1.2 Kjøper

Detaljer

STANDARD INNKJØPSBETINGELSER FOR KJØP AV VARER

STANDARD INNKJØPSBETINGELSER FOR KJØP AV VARER STANDARD INNKJØPSBETINGELSER FOR KJØP AV VARER Revidert Juli 2011 Side 1 av 7 1 Innledning... 3 1.1 Tilbud... 3 1.2 Bestilling... 3 1.3 Ordrebekreftelse... 3 1.4 Offentligrettslige krav... 3 1.5 Samfunnsansvar...

Detaljer

ASLEM 12 26. 1. Anvendelse 2. Forholdet ASLEM 12. Side 1 av 6 6.01.2012

ASLEM 12 26. 1. Anvendelse 2. Forholdet ASLEM 12. Side 1 av 6 6.01.2012 26 6.01.2012 Anbefalte salgs av Elektroforeningen. og leveringsbetingelser for elektrisk materiell i Norge, utarbeidet Salgs og leveringsbetingelsene regulerer ikke levering av tjenester, elektriske husholdningsapparater,

Detaljer

Statens standardavtale om kjøp, disposisjonsrett og andre ytelser ved anskaffelse av IT av mindre omfang

Statens standardavtale om kjøp, disposisjonsrett og andre ytelser ved anskaffelse av IT av mindre omfang Denne avtalen er inngått mellom: Avtalen omfatter: Utdanningsdirektoratet Kjøp av utstyr Statens standardavtale om kjøp, disposisjonsrett og andre ytelser ved anskaffelse av IT av mindre omfang (heretter

Detaljer

Såfremt det ikke er inngått annen avtale brukes de nedenstående leveringsbetingelsene som gjelder for de produktene som leveres av HAGENS FJÆRER.

Såfremt det ikke er inngått annen avtale brukes de nedenstående leveringsbetingelsene som gjelder for de produktene som leveres av HAGENS FJÆRER. Såfremt det ikke er inngått annen avtale brukes de nedenstående leveringsbetingelsene som gjelder for de produktene som leveres av HAGENS FJÆRER. Alminnelige leveringsbetingelser Anvendelse 1. Nedenstående

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for avtale om kjøp av kjøkken, garderobe, bad mv. («Varene») mellom Strai Kjøkken AS («Selger») og forbrukerkjøper («Kunden»).

Detaljer

VEDLEGG D GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER

VEDLEGG D GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER VEDLEGG D GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 3 1 ANSATTE OG UNDEROPERATØRERS LØNNS- OG ARBEIDSFORHOLD... 3 2 ENDRINGER... 3 2.1 FORMKRAV

Detaljer

Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG. Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole

Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG. Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Stangnes videregående skole innbyr til begrenset anbudskonkurranse

Detaljer

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig.

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. Side 1 av 6 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2 Dersom leverandøren benytter eller henviser

Detaljer

Generelle salgs- og leveringsbetingelser

Generelle salgs- og leveringsbetingelser Generelle salgs- og leveringsbetingelser Gjeldende fra 01.01.2016 1 1. Innledning 1. Disse generelle salgs- og leveringsbetingelsene (heretter Leveringsbetingelsene) gjelder for all levering av varer og

Detaljer

Standard salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser Standard salgsbetingelser Innholdsfortegnelse: Innledning 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering 8. Risikoen for varen 9. Angrerett 10. Undersøkelsesplikt

Detaljer

ALMINNELIGE SALGSVILKÅR 2007-01-15

ALMINNELIGE SALGSVILKÅR 2007-01-15 1. Definisjoner Alminnelige vilkår Avtale Dag Doka Kjøperen Salgsgjenstand Uke 2. Leveranse ALMINNELIGE SALGSVILKÅR 2007-01-15 skal bety disse alminnelige salgsvilkår. skal bety avtalen mellom Doka og

Detaljer

Avtale om. leie av medlemssystemet Zubarus. er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og. (heretter kalt Kunden)

Avtale om. leie av medlemssystemet Zubarus. er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og. (heretter kalt Kunden) Avtale om leie av medlemssystemet Zubarus er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Kundens underskrift Leverandørens underskrift

Detaljer

FORSVARSDEPARTEMENTETS ALMINNELIGE KO VILK ÅR FOR KONSULENTTJENESTER

FORSVARSDEPARTEMENTETS ALMINNELIGE KO VILK ÅR FOR KONSULENTTJENESTER FORSVARSDEPARTEMENTETS 0 ALMINNELIGE KO VILK ÅR FOR KONSULENTTJENESTER 1. Anvendelsen av kontrakten... 4 2. Oppdragstakers ansvar for oppdraget og utførelsen... 4 2.1 Ansvar... 4 2.2 Oppdragstakers personell...

Detaljer

Avtale om Bake- og konditorvarer

Avtale om Bake- og konditorvarer Avtale om Bake- og konditorvarer er inngått mellom:.. (heretter kalt Leverandøren) og Ruter As, Org. Nr.: 991 609 407 Dronningens gate 40, Postboks 1030 Sentrum, 0104 Oslo (heretter kalt Oppdragsgiver)

Detaljer

Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten).

Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten). 1. Anvendelse Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten). Eventuelle avvikende kontraktsvilkår er uten virkning

Detaljer

Generelle vilkår Internet Service Portfolio

Generelle vilkår Internet Service Portfolio Generelle vilkår Internet Service Portfolio Side 1 av 5 1. LEVERANSENS FORMÅL Avtalen inngås for å sikre Kunden en kostnadseffektiv og stabil leveranse av Tjenestene som er bestilt. I Tjenesten(e) inngår

Detaljer

Utleier holder forsikring på leieobjekt. Leietaker dekker eventuell egenandel ved forsikring.

Utleier holder forsikring på leieobjekt. Leietaker dekker eventuell egenandel ved forsikring. Leiekontrakt Møre stillasutleie (heretter kalt utleier) har ansvar for at leieobjektet er i godkjent stand. Utleier holder forsikring på leieobjekt. Leietaker dekker eventuell egenandel ved forsikring.

Detaljer

STANDARDVILKÅR FOR FORBRUKER

STANDARDVILKÅR FOR FORBRUKER STANDARDVILKÅR FOR FORBRUKER Dette er Wipe AS standardvilkår ved avtale med forbruker om rengjøring av bolig, sist revidert den 24. september 2015. Alle våre kunder blir gjort oppmerksomme på at nærværende

Detaljer

1: PANELER / MATTER (6100x1000mm) Lagerførte SP og OSPss matter i Stokke

1: PANELER / MATTER (6100x1000mm) Lagerførte SP og OSPss matter i Stokke 1: PANELER / MATTER (6100x1000mm) Lagerførte SP og OSPss matter i Stokke 1.1 (Industri) Ubehandlede matter 1-2 stk. 3-5 stk. 6-9 stk. 10-19 stk. 20- stk. 1000 252-34-50 3 088.- 2 933.- 2 727.- 2 514.-

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 5 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER INNHOLD 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes kontaktpersoner...

Detaljer

Skytjenester. Avtale om skytjenester. Telenor Norge

Skytjenester. Avtale om skytjenester. Telenor Norge Skytjenester Avtale om skytjenester Telenor Norge AVTALE OM SKYTJENESTER Avtale om skytjenester mellom Telenor Norge AS, Snarøyveien 30, 1331 Fornebu ( Telenor ) og ( Kunde ) Avtale

Detaljer

Avtalevilkår for Egoria Televakt

Avtalevilkår for Egoria Televakt Online Services AS Telefon: 55 70 64 40 Postboks 219 Sentrum Telefaks: 55 32 73 91 NO-5804 BEREN E-post: post@egoria.no NO 988 914 754 MVA Internett: www.egoria.no Avtalevilkår for Televakt (heretter kalt

Detaljer

Detektorer. - For tilstedeværelse og bevegelse KNX. stork as brynsveien 100 1352 kolsås. web: www.stork.no e-post: stork@stork.no

Detektorer. - For tilstedeværelse og bevegelse KNX. stork as brynsveien 100 1352 kolsås. web: www.stork.no e-post: stork@stork.no Detektorer - For tilstedeværelse og bevegelse KNX stork as brynsveien 100 1352 kolsås web: www.stork.no e-post: stork@stork.no PD2 TILSTEDEVÆRELSEDETEKTOR Vanlige bruksområder er kontorer, grupperom, stille

Detaljer

AVTALE OM LEIE AV IKT-RELATERT UTSTYR FOR STATENS LANDBRUKSFORVALTNING

AVTALE OM LEIE AV IKT-RELATERT UTSTYR FOR STATENS LANDBRUKSFORVALTNING AVTALE OM LEIE AV IKT-RELATERT UTSTYR FOR STATENS LANDBRUKSFORVALTNING Leieavtale av maskinvare Avtale om leie av IKT-relatert utstyr for Statens landbruksforvaltning mellom: (heretter kalt Utleieren)

Detaljer

Avtale bygget på Annonsørforeningens anbefalte avtalebestemmelser mellom kunde og reklamebyrå. Rammeavtale om kjøp av reklamebyråtjenester mellom

Avtale bygget på Annonsørforeningens anbefalte avtalebestemmelser mellom kunde og reklamebyrå. Rammeavtale om kjøp av reklamebyråtjenester mellom Avtale bygget på Annonsørforeningens anbefalte avtalebestemmelser mellom kunde og reklamebyrå Rammeavtale om kjøp av reklamebyråtjenester mellom Norsk Tipping AS og (reklamebyråets navn) Avtalereferanse

Detaljer

Utgitt 2006 av Hovedorganisationen Dansk Industri, Danmark, Teknologiindustrin, Finland, Norsk Industri, Norge, og Teknikföretagen, Sverige.

Utgitt 2006 av Hovedorganisationen Dansk Industri, Danmark, Teknologiindustrin, Finland, Norsk Industri, Norge, og Teknikföretagen, Sverige. ALMINNELIGE BETINGELSER FOR VEDLIKEHOLD Utgitt 2006 av Hovedorganisationen Dansk Industri, Danmark, Teknologiindustrin, Finland, Norsk Industri, Norge, og Teknikföretagen, Sverige. NU 06 Anvendelse 1.

Detaljer

Standard salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser //LAGT TIL ETTER ØNSKE FRA KUNDE! Standard salgsbetingelser Kjøpsbetingelser for forhandlere finner du her Innholdsfortegnelse: 1. Innledning 2. Avtalen 3. Partene 4. Priser 5. Avtaleinngåelsen 6. Ordrebekreftelse

Detaljer

Generelle betingelser for Industriplast AS

Generelle betingelser for Industriplast AS Generelle betingelser for Industriplast AS 1. Tilbud og kontraktsinngåelse 1.1 Tilbud fra Industriplast AS (heretter kalt Selger) gjelder i 30 dager fra dets mottakelse dersom annet ikke er avtalt. 1.2

Detaljer

M E S S I A S. Programlisensavtale 2014. Meningsfylt Edb- System Som Ivaretar Allslags Statistikkdata. for datasystemet GENERELLE KONTRAKTSVILKÅR

M E S S I A S. Programlisensavtale 2014. Meningsfylt Edb- System Som Ivaretar Allslags Statistikkdata. for datasystemet GENERELLE KONTRAKTSVILKÅR Programlisensavtale for datasystemet Messias Side: 1 av 1 Programlisensavtale 2014 for datasystemet M E S S I A S Meningsfylt Edb- System Som Ivaretar Allslags Statistikkdata GENERELLE KONTRAKTSVILKÅR

Detaljer

Veiledende salgs- og leveringsbestemmelser Januar 2008

Veiledende salgs- og leveringsbestemmelser Januar 2008 Veiledende salgs- og leveringsbestemmelser Januar 2008 Følgende salgs- og leveringsbetingelser kommer bare til anvendelse dersom de er gjort til en del av avtalen og noe annet ikke uttrykkelig er skriftlig

Detaljer

www.uk.no Generelle kontraktsbestemmelser for utførelse av uavhengig kontroll

www.uk.no Generelle kontraktsbestemmelser for utførelse av uavhengig kontroll www.uk.no Generelle kontraktsbestemmelser for utførelse av uavhengig kontroll 1. Formål Dette avtaledokument beskriver de generelle avtalevilkår mellom oppdragsgiver(tiltakshaver/byggherre) og kontrollforetak

Detaljer

Eier(rolle)/Owner(role):

Eier(rolle)/Owner(role): Løvås Svein Firma/Company: IKM Gruppen AS Side 1 av 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2

Detaljer

Vedlegg 4 AVTALE. Det er i dag inngått avtale om mellom. Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli. Entreprenør

Vedlegg 4 AVTALE. Det er i dag inngått avtale om mellom. Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli. Entreprenør Vedlegg 4 AVTALE Det er i dag inngått avtale om mellom Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli og Entreprenør Innhold 1. Alminnelige bestemmelser... 4 1.1 Oppdragets omfang... 4 1.2 Gjennomføring

Detaljer

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi KJØPEKONTRAKT Mellom Selger: Sunnaas Sykehus HF Org.nr: 883 971 752 heretter kalt Selger og Kjøper: Askim Kommune Org.nr: 840 894 312 heretter kalt Kjøper er i dag inngått følgende avtale: 1. SALGSOBJEKTET

Detaljer

AVTALE OM KJØP AV BOLIGEIENDOM

AVTALE OM KJØP AV BOLIGEIENDOM AVTALE OM KJØP AV BOLIGEIENDOM Standardisert mal kan bli endret. Denne avtale ("Avtalen") er inngått den [ ] mellom: (i) Flekkerøy eiendom AS, (org nr.988 759 553), Østerøya 39, 4625 Flekkerøy ("Selger")

Detaljer

Generelle salgs- og leveringsbetingelser

Generelle salgs- og leveringsbetingelser Generelle salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt Disse generelle salgs- og leveringsbetingelsene gjelder alle leveranser fra Felleskjøpet ( Selger ) til kunder ( Kjøper ). Ved salg og leveranser til

Detaljer

Avtale nr.: Om kjøp av

Avtale nr.: Om kjøp av Avtale nr.: Om kjøp av Mellom Sykehuset Innlandet HF Postboks 104 2381 Brumunddal Org.nr.: 983 971 709 (Heretter kalt Kunden) og Org.nr.: (Heretter kalt Leverandøren) For Kunden: For Leverandøren:... Sted,

Detaljer

Addtech, Alminnelige betingelser - Komponenter 2012

Addtech, Alminnelige betingelser - Komponenter 2012 Addtech, Alminnelige betingelser - Komponenter 2012 1 Anvendelse 1.1 Disse Alminnelige Vilkårene skal benyttes når partene (Bestiller og Leverandør) skriftlig eller på annen måte har avtalt det. Avvik

Detaljer

Rammeavtale Reisekort og Impulsbilletter

Rammeavtale Reisekort og Impulsbilletter Rammeavtale Reisekort og Impulsbilletter Avtale om Leveranse av Reisekort og impulsbilletter er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Oppdragsgiver) Sted og dato: Ruter As (Leverandørens

Detaljer

RAMMEAVTALE MELLOM DET KONGELIGE UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENT (UFD) OG UNINETT FAS AS

RAMMEAVTALE MELLOM DET KONGELIGE UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENT (UFD) OG UNINETT FAS AS RAMMEAVTALE MELLOM DET KONGELIGE UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENT (UFD) OG UNINETT FAS AS FOR LEVERANSE AV Teknisk drift av TROFAST-tjenere for høgskolene Rammeavtale om teknisk drift av TROFAST-tjenere

Detaljer

Avtale om arkivtjeneste

Avtale om arkivtjeneste Avtale om arkivtjeneste Avtale om arkivtjeneste er inngått mellom: Hedmark fylkeskommune, Serviceenhet Arkiv (heretter kalt Leverandør) og Interkommunal arkivordning Øst IKS (IKA Øst), org.nr.. (heretter

Detaljer

Generelle avtalevilkår

Generelle avtalevilkår 1 Generelle avtalevilkår Avtalen og bilagene skal dekke ulike forhold. Skulle imidlertid motstrid oppstå går bilagene foran avtalen og yngre bilag foran eldre. 1.1 3.1. Leveringsomfang Ved avvik, som avtalte

Detaljer

Avtale om tjenester på fast eiendom

Avtale om tjenester på fast eiendom Avtale om tjenester på fast eiendom Avtalen gjelder arbeidsavtale mellom yrkesutøver og privat forbruker om endring eller reparasjon av fast eiendom som hovedsakelig benyttes til personlig bruk for forbrukeren.

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 6 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER INNHOLD 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes kontaktpersoner...

Detaljer

Den lille kjøpsavtalen Avtale om kjøp, disposisjonsrett og andre ytelser ved IT-anskaffelser i mindre omfang Statens standardavtaler for

Den lille kjøpsavtalen Avtale om kjøp, disposisjonsrett og andre ytelser ved IT-anskaffelser i mindre omfang Statens standardavtaler for Den lille kjøpsavtalen Avtale om kjøp, disposisjonsrett og andre ytelser ved IT-anskaffelser i mindre omfang Statens standardavtaler for IT-anskaffelser SSA-K lille SSA-K_lille 19-03-2009 Avtale om kjøp,

Detaljer

Hvilke punkter i avtalene bør man være oppmerksom på?

Hvilke punkter i avtalene bør man være oppmerksom på? Hvilke punkter i avtalene bør man være oppmerksom på? SSA-konferansen 11. mars 2009 advokat Ingvild Hanssen-Bauer ihb@wr.no WIKBORG REIN 1 Innledning Utgangspunkt i kjøpsavtalen og de viktigste endringene

Detaljer

Rammeavtale Trykking av plakater, kart, hefter og foldere

Rammeavtale Trykking av plakater, kart, hefter og foldere Rammeavtale Trykking av plakater, kart, hefter og foldere Sak 2015/1038 Avtale om Trykking av plakater, kart, hefter og foldere Ruter As Organisasjonsnummer: 991 609 407 (Heretter kalt Oppdragsgiver) og

Detaljer

Standard salgsbetingelser for HPottur

Standard salgsbetingelser for HPottur Standard salgsbetingelser for HPottur Innholdsfortegnelse: Innledning 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering m.v. 8. Risikoen for varen 9. Angrerett

Detaljer

KJØPSAVTALE DAB måleutstyr

KJØPSAVTALE DAB måleutstyr KJØPSAVTALE DAB måleutstyr Basert på: Statens standardavtale om kjøp, disposisjonsrett og andre ytelser ved IT-anskaffelser i mindre omfang Den lille kjøpsavtalen Avtale om kjøp, disposisjonsrett og andre

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER Vedlegg C Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 7 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER INNHOLD 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes

Detaljer

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser SIEMENS Generelle leveringsbetingelser 1. Generelt Disse generelle leveringsbetingelsene gjelder for all levering av varer og tjenester (heretter Leveransen), herunder kvalitet, tekniske spesifikasjoner,

Detaljer

Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen. Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet

Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen. Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet 1 AVTALE OM KONSULENTBISTAND/KONSULENTOPPDRAG Avtalen er inngått mellom: Person eller

Detaljer

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Crowd Services AS Kundens underskrift

Detaljer

PKS STANDARD SALGSVILKÅR

PKS STANDARD SALGSVILKÅR PKS STANDARD SALGSVILKÅR Standard salgs- og leveringsbetingelser ved kjøp fra selskap i PKS GROUP, herunder PKS Interiør AS, PKS Industri AS og Q-Railing Norge (heretter omtalt som «PKS»). Innledning Med

Detaljer

Forbrukerrådets kontrakt for service og reparasjon av bil

Forbrukerrådets kontrakt for service og reparasjon av bil 1. Partene i avtalen Forbruker Navn: Adresse: Postnr/sted: E-post: Telefonnr.: Tjenesteyter Navn: Adresse: Postnr/sted: E-post: Telefonnr.: Org.nr: 2. Bilen det skal utføres arbeid på Merke årsmodell Reg.nr.

Detaljer

Forbrukerrådets kontrakt for service og reparasjon av bil

Forbrukerrådets kontrakt for service og reparasjon av bil Om bilservicekontrakten Du kan fritt velge det verkstedet du vil, forutsatt at det er et offentlig godkjent verksted. Det er ikke lovlig for bilprodusent/- importør å kreve at service utføres av et merkeverksted

Detaljer

Driftslisensavtale for datasystemet Messias Side: 1 av 1 Dato: 05.12.2013. Driftslisensavtale 2014. for datasystemet M E S S I A S

Driftslisensavtale for datasystemet Messias Side: 1 av 1 Dato: 05.12.2013. Driftslisensavtale 2014. for datasystemet M E S S I A S Driftslisensavtale for datasystemet Messias Side: 1 av 1 Driftslisensavtale 2014 for datasystemet M E S S I A S Meningsfylt Edb- System Som Ivaretar Allslags Statistikkdata GENERELLE KONTRAKTSVILKÅR Driftslisensavtale

Detaljer

GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KGH

GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KGH GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KGH 1. Generelt 1.1 Disse generelle salgs- og leveringsbetingelser ("Vilkårene") gjelder for alle tjenester som ytes fra KGH til Kunden, med mindre noe annet

Detaljer

AVTALEVILKÅR. Side 1 av 5

AVTALEVILKÅR. Side 1 av 5 AVTALEVILKÅR 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes kontaktpersoner... 2 1.5 Kommunikasjon... 2 2. LEVERANDØRS GENERELLE PLIKTER... 2 3.

Detaljer

RAMMEAVTALE OM TRANSKRIPSJON AV INTERVJUER

RAMMEAVTALE OM TRANSKRIPSJON AV INTERVJUER RAMMEAVTALE OM TRANSKRIPSJON AV INTERVJUER Avtalen er inngått mellom: Person eller firma org. nr: (heretter kalt oppdragstaker) og Riksrevisjonen org. nr.: 974 760 843 Sted og dato: Riksrevisjonen Oppdragstaker

Detaljer

Alminnelige innkjøpsvilkår for Tranøy kommune

Alminnelige innkjøpsvilkår for Tranøy kommune Alminnelige innkjøpsvilkår for Tranøy kommune 1 INNLEDNING 1.1 Nedenstående alminnelige innkjøpsvilkår gjelder for kjøp av tjenester og varer til Tranøy kommune så langt de ikke strider mot norsk lov eller

Detaljer

KONTRAKT. 13/00385 Leasingavtale traktor. mellom. Firmanavn: Firmanavn: Romerike Avfallsforedling Org.nr:

KONTRAKT. 13/00385 Leasingavtale traktor. mellom. Firmanavn: Firmanavn: Romerike Avfallsforedling Org.nr: KONTRAKT 13/00385 Leasingavtale traktor mellom Firmanavn: Romerike Avfallsforedling Org.nr: 965 075 364 (heretter kalt LEIETAKER) og Firmanavn: (heretter kalt LEVERANDØR) Som en del av avtalen følger:

Detaljer

SALGS/-LEVERINGSBETINGELSER

SALGS/-LEVERINGSBETINGELSER SALGS/-LEVERINGSBETINGELSER Leveringsbetingelser Ordrer 499,- 10 % frakt 500 1199,- 7,5 % frakt 1200 2499,- 5 % frakt over 2500,- fritt levert På forsendelser til Svalbard tilkommer et tillegg på kr.152,-

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Innledning Disse Salgs- og leveringsbetingelser gjelder mellom Kjøper og Strømmen AS (Leverandør), som en del av avtalen mellom partene, for levering og montering av alle

Detaljer

Kontrakt om kjøp av Medisinsk Teknisk Utstyr. er inngått mellom. SYKEHUSET INNLANDET HF Org.nr (Kunde) FIRMANAVN

Kontrakt om kjøp av Medisinsk Teknisk Utstyr. er inngått mellom. SYKEHUSET INNLANDET HF Org.nr (Kunde) FIRMANAVN Kjøpsavtale medisinsk teknisk utstyr Side 1 av 7 Avtale nr. Kontrakt om kjøp av Medisinsk Teknisk Utstyr er inngått mellom SYKEHUSET INNLANDET HF Org.nr. 983 971 79 (Kunde) og FIRMANAVN Org.nr. (Leverandør)

Detaljer

Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Avdeling for konserninnkjøp. Standard kontraktsvilkår for Oslo kommunes kjøp av varer

Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Avdeling for konserninnkjøp. Standard kontraktsvilkår for Oslo kommunes kjøp av varer Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Avdeling for konserninnkjøp Standard kontraktsvilkår for Oslo kommunes kjøp av varer Innhold 1 Anvendelse... 4 2 Definisjoner... 4 2.1 Total kontraktssum...

Detaljer

Utvalg for tekniske saker 01.09.10 sak 46/10 vedlegg 3

Utvalg for tekniske saker 01.09.10 sak 46/10 vedlegg 3 Utvalg for tekniske saker 01.09.10 sak 46/10 vedlegg 3 Dokumentet er endret 15.07.2010 endelig forslag K J Ø P E K O N T R A K T Mellom SANDNES KOMMUNE og VÅGSGATEN 16 AS vedr. gnr. 111 og bnr. 1102, snr.

Detaljer

Avtale om tjenester på løsøre

Avtale om tjenester på løsøre Avtale om tjenester på løsøre Avtalen gjelder arbeidsavtale mellom privat forbruker og yrkesutøver om forundersøkelse, rådgivning eller reparasjon av løsøre som hovedsakelig benyttes til personlig bruk

Detaljer

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011 Kontrakt og kontraktsbestemmelser Innhold 1 Kontraktsperiode... 3 2 Partenes representanter... 3 3 Kontraktsdokumentene og rangordning... 3 4 Tvister...

Detaljer

1. GENERELT 1.1 Disse innkjøpsbetingelser gjelder med mindre annet er avtalt skriftlig.

1. GENERELT 1.1 Disse innkjøpsbetingelser gjelder med mindre annet er avtalt skriftlig. Dok.ID/ Doc.ID: 001818 Opprettet/Created: 2008.0.24 2013.09.0 Rev.nr/Revision: 005 Løvås Svein Firma/Company: IKM Gruppen AS Side 1 av 1. GENERELT 1.1 Disse innkjøpsbetingelser gjelder med mindre annet

Detaljer

GROM HUS PRISLLISTE 11.092008

GROM HUS PRISLLISTE 11.092008 GROM HUS PRISLLISTE 11.092008 Priser kan endres uten varsel. OBS! NYE VARENUMRE Det tas forbehold om feil i prislisten. Org. 980 249 816 MVA Fredheimveien 20 B 1087 Oslo GROM HUS BASIS MODELLER FASADER

Detaljer

Reklamasjoner, garantier og mangler

Reklamasjoner, garantier og mangler Reklamasjoner, garantier og mangler Grunnleggende i forb med reklamasjonsbehandling Skriv, ikke tenk. Ta kopi. Arkiver Vær sikker på at det kommer frem. 1 Utfordringer Forbrukervernlovgivningen er knalltøff

Detaljer

SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE tilknyttet kjøp av motorsykler til politiet

SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE tilknyttet kjøp av motorsykler til politiet SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE EKSEMPLAR NR. GRADERING KONTRAKTNUMMER 1 av 2 INGEN SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE tilknyttet kjøp av motorsykler til politiet Inngått mellom [politidistriktets navn] og

Detaljer

Abonnementsavtale for bruk av Ehandelsplattformen Kjøper

Abonnementsavtale for bruk av Ehandelsplattformen Kjøper Abonnementsavtale for bruk av Ehandelsplattformen Kjøper Versjon-2 1 av 8 Kjøper Denne abonnementsavtale med vedlegg ( Abonnementsavtalen ) er i dag, , inngått mellom: IBX Norge AS, Postboks

Detaljer

Reklamasjonshåndtering. Kjøpsloven Håndtering i praksis

Reklamasjonshåndtering. Kjøpsloven Håndtering i praksis Reklamasjonshåndtering Kjøpsloven Håndtering i praksis Reklamasjon = stopp i innbetalinger! Kjøpsloven Kapittel I. Virkeområde. 1. Alminnelig virkeområde (1) Loven gjelder kjøp for så vidt ikke annet er

Detaljer

evry.com Avtalevilkår

evry.com Avtalevilkår evry.com Avtalevilkår SPING 1 Vilkår for tjenesten SPING Disse kontraktsvilkår skal gjelde for EVRY Norge AS, org. nr. 933 012 867 («EVRY» eller «Leverandøren») leveranse av tjenester. Kontraktsvilkårene

Detaljer

ASLEM!2,"0"0" Innholdsfortegnelse. 1. Anvendelse 2. Forholdet til kj6psloven 3. Varens egenskaper, kvalitet og kvantitet

ASLEM!2,00 Innholdsfortegnelse. 1. Anvendelse 2. Forholdet til kj6psloven 3. Varens egenskaper, kvalitet og kvantitet rc f,le(trono.f,ningin ASLEM!2,"0"0" Anbefalte salgs- og leveringsbetingelser for elektrisk materiell i Norge, utarbeidet av Elektroforeningen. Salgs- og leveringsbetingelsene regulerer ikke levering av

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. mellom. Ørland Kommune... SUS v/morten Berg. vedrørende salg av. Bolig og Næringstomt på Brekstad, gnr. 68 bnr. 383.

KJØPEKONTRAKT. mellom. Ørland Kommune... SUS v/morten Berg. vedrørende salg av. Bolig og Næringstomt på Brekstad, gnr. 68 bnr. 383. Oppdragsnr.: 48160070 KJØPEKONTRAKT mellom Ørland Kommune og.. SUS v/morten Berg vedrørende salg av Bolig og Næringstomt på Brekstad, gnr. 68 bnr. 383 i Ørland kommune EiendomsMegler 1 Midt Norge AS Adresse:

Detaljer

Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten).

Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten). 1. Anvendelse Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten). Eventuelle avvikende kontraktsvilkår er uten virkning

Detaljer

AVTALE. Kjøp av tjenester

AVTALE. Kjøp av tjenester AVTALE Kjøp av tjenester Avtale om kjøp av tjenester Kjøp av tjenester (vår sak 2014/382) er inngått mellom: nn org nr aaa bbb ccc MVA (heretter kalt Leverandøren) og GRIMSTAD KOMMUNE (heretter kalt Kunden)

Detaljer