Generelle betingelser og vilkår for levering fra SICK AS fra 1. april 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Generelle betingelser og vilkår for levering fra SICK AS fra 1. april 2013"

Transkript

1 Generelle betingelser og vilkår for levering fra SICK AS fra 1. april Generelt 1.1 Med mindre annet er avtalt, er følgende generelle betingelser og vilkår for levering som er kunngjort for Kjøper, en del av alle tilbud og kontrakter på leveranser og serviceoppdrag utført av Leverandøren. Avvikende tillegg og generelle betingelser og vilkår fra Kjøper er kun bindende hvis de er skriftlig bekreftet av Leverandøren. 1.2 Ved å legge inn en ordre, akseptere en ordre fra Leverandøren eller slutte en kontrakt med Leverandøren, frasier Kjøper seg sine egne generelle betingelser og vilkår, spesielt ved klausuler som fastsetter eksklusiv anvendelse av samme 2 Tilbud, kontraktsinngåelse og dokumenter 2.1 Så fremt de ikke er utrykkelig avtalt som bindende, er ingen tilbud bindende. Ikke-bindende tilbud fra Leverandøren kan være gjenstand for endringer inntil kontrakten er sluttet. Med mindre annet er avtalt, skal alle tilbud være gyldige i maksimum tre (3) måneder. Muntlige eller skriftlige bestillinger anses akseptert ved en skriftlig ordrebekreftelse eller levering av bestilte produkter innen en adekvat tidsperiode. 2.2 Bestillinger skal utføres i samsvar med Kjøpers instrukser, standarder, leverings- og testspesifikasjoner mv. Varer og tjenester skal være i overenstemmelse med tekniske og lovfestede krav angitt i DIN/VDE regelverket og forskrifter og andre tekniske standarder, herunder forskrifter som er relatert til sikkerhet og beskyttelse av miljøet. Produktene skal være i samsvar med CE krav. 2.3 Spesifikasjoner i kataloger, produktbeskrivelser, datablader, tilbud, diagram eller andre dokumenter, laget på mål, mengde, farge, applikasjon, tekniske data eller andre egenskaper), spesielt når det gjelder tilgjengelighet, lesehastighet, nøyaktig størrelse etc. refererer til kvaliteten og egenskapen til et produkt, med mindre de er utrykkelig bestilt - skal ikke være bindende, med mindre de er uttrykkelig referert til i den bekreftede ordre. 2.4 Dokumenter vedrørende og vedlagt tilbudet, så som illustrasjoner, tegninger, tekniske spesifikasjoner og andre dokumenter er omfattet av Leverandørens eiendomsrett og opphavsrett; Kjøperen er ikke berettiget til å gi tredjepart adgang til de foran nevnte dokumenter. 2.5 Alle tillegg til kontrakten skal være skriftlig bekreftet for å være gyldige. 3 Pris og betaling 3.1 Med mindre annet er avtalt, skal priser for levering være FCA SICK AS Gjettum Incoterms 2000, eksklusiv Leverandørens standard emballasje og eksklusiv gjeldende avgifter. Hvis gebyrer, avgifter eller andre omkostninger blir oppkrevet i forbindelse med leveringen, skal de dekkes av Kjøper. Frakt, og dersom forsikring er utrykkelig ønsket av Kjøperen, skal priser som gjelder for den perioden legges til og beregnes separat. 3.2 Prislister og andre generelle pris-spesifikasjoner er ikke bindende og oppdateres jevnlig av Leverandøren. De tilbudte priser er kun gyldige for den respektive individuelle ordre. Faste prisavtaler må utrykkelig være skriftlig avtalt. Version 04/2013 Page 1 of 5

2 3.3 Dersom det på grunn av lovendringer - mellom avtaledato og leveringsdato, skulle inntreffe tilleggs- eller økte avgifter spesielt toll, beskatning, valutaendinger, skal Leverandøren ha rett til å øke prisene tilsvarende. Det samme skal gjelde ved eventuelle avgifter for inspeksjon Fakturaer for produkter for service skal betales innen 30 dager fra fakturadato uten forsinkelse. 3.5 Kjøperen har kun rett til å holde tilbake betaling eller framsette motkrav for så vidt som hans motkrav er ubestridelig eller er bestemt lovlig bindende. 4 Levering 4.1 Produktene skal leveres FCA, SICK AS (Incoterms 2000). 4.2 Leverandøren har rett til akseptabel dellevering. 4.3 Med mindre utrykkelig skriftlig avtalt, skal enhver antatt leveringstid eller tømming være ikke bindende. Dersom det er avtalt bindende leveringstid, skal Leverandøren uten opphold underrette Kjøperen skriftlig om at avtalt leveringstid ikke vil bli overholdt. 4.4 Dersom annet ikke er avtalt, skal Kjøperen dekke kostnaden med transport. Enhver transportforsikring skal kun tegnes etter spesiell forespørsel fra Kjøperen. Alle utgifter forbundet med dette skal belastes Kjøperen. 4.5 I tilfeller av Force Majeure, d.v.s. inntrufne omstendigheter som gjør levering eller service umulig eller vanskelig å gjennomføre, slik som krig, opprør, streik, lockout eller lignende, skal leveringsbetingelsene utvides tilstrekkelig. 4.6 Dersom en avtalt tid for levering eller tømming blir overskredet, og hendelsen ikke kan betegnes som Force Majeure, må Kjøperen gi Leverandøren en rimelig tid å rette hendelses på minimum to uker. Etter denne perioden må Kjøperen innen rimelig tid informere Leverandøren om han ønsker å trekke seg fra kontrakten grunnet Leverandørens forsinkelse, eller insistere på levering. I alle tilfeller har Kjøperen ingen rett til å søke kompensasjon for at Leverandøren har brutt kontrakten eller ikke holdt ord, uten I tilfeller av forsettlighet eller total forsømmelse av leverandøren. 4.7 Dersom Kjøper ikke kan ta imot varen til avtalt tidspunkt, skal han straks orientere Leverandøren skriftlig om forholdet. Kjøper skal i tillegg opplyse når han venter å være i stand til å motta leveringen. Om annet ikke er avtalt skal Leverandøren oppbevare produktet for Kjøpers regning og risiko. Leverandøren skal på anmodning fra Kjøper forsikre produktet for Kjøpers regning. Dersom Kjøper ikke kan ta imot varen til avtalt tidspunkt, vil han likevel være forpliktet til å betale som om varen var levert. 5 Overføring av rett 5.1 Risikoen skal overføres til Kjøperen ved overtakelse av produktet. Så fremt annet ikke er uttrykkelig avtalt, går risikoen over på Kjøper når produktet sendes fra Leverandøren. I den grad Leverandøren har påtatt seg installasjon, montering eller igangsettelse, overføres risikoen til Kjøperen med overtakelsen av produktet på installasjonsstedet. Version 04/2013 Page 2 of 5

3 5.2 Skulle installasjonen, monteringen eller igangsettelse av utstyret bli forsinket eller utgå av grunner Kjøperen er ansvarlig for, skal risikoen overføres Kjøperen på den dagen den ville ha blitt overført uten at noen forsinkelser hadde oppstått. 5.3 Leverandøren skal på forespørsel og for Kjøperens regning forsikre forsendelsen mot tyveri, beskadigelse, skade på Produkter forårsaket av transport, brann, vann eller andre risikoer det kan forsikres mot. 6 Salgspant Produktene forblir Leverandørens eiendom som reserverte varer inntil alle krav/fordringer / tilgodehavende til Kjøperen er innfridd, selv om betaling for de konkrete produkter allerede er fullført. 7 Garanti og begrensning av ansvar 7.1 Garantiperioden er 12 måneder fra leveringsdato for leverte produkter, og 12 måneder fra sluttført installasjon for service. Dersom produktet benyttes i større omfang enn avtalt, eller det som var forutsatt da avtalen ble inngått, skal perioden reduseres proporsjonalt. 7.2 For deler av produktet som har blitt reparert eller utbedret innenfor garantiperioden, innrømmer Leverandøren fortsatt garanti. Leverandøren er ansvarlig for feil ved del av varen som er reparert eller byttet ut i den grad dette kunne vært krevet for original vare. 7.3 For feil som gjelder kvalitet eller rettsbestemmelser, skal Leverandøren uten ytterligere krav men ifølge Sec 8 (skader) garantere som følger: 7.4 Feil som gjelder kvalitet og kvantitet Kjøper skal innen rimelig tid undersøke produktet for mulige avvik på kvalitet og kvantitet Dersom det avdekkes avvik på kvalitet eller kvantitet, skal Kjøperen gi et skriftlig varsel til Leverandøren uten unødig opphold Deler eller service som viser seg å være defekt når det gjelder kvalitet skal etter Leverandørens ønske utbedres eller leveres på nytt uten omkostninger. Kjøperen kan ikke nekte levering som skyldes ubetydelige feil Kjøperen skal gi Leverandøren rimelig tid og mulighet til å skaffe nødvendig erstatning og alternativ leveranse. Kun i presserende tilfeller, så som ved nedsatt sikkerhet i behandlingen, for å forhindre uforholdsmessige skader etc., skal Kjøperen ha lov til å utbedre feilen selv eller utbedre den gjennom tredjepart og kunne forlange nødvendig kompensasjon av Leverandøren. For at rettigheten skal være i behold må Kjøper opptre med tilbørlig aktsomhet. Leverandøren skal i tillegg varsles uten opphold Hvis supplerende tiltak ikke iverksettes i tide, eller slår feil, så skal Kjøperen ha rett til å trekke seg fra kontrakten. Dersom mangelen er ubetydelig, skal Kjøperen kun ha rett på reduksjon i kontraktsprisen. Reduksjonen er begrenset til 10 % av kontraktsprisen. Bortsett fra dette, har man ikke rett på reduksjon. Dersom Kjøperen trekker seg fra kontrakten, har han krav på kompensasjon for tap han er påført. Kompensasjonen er begrenset til 10 % av kontraktssummen Forutsatt at kravet er legitimt, skal Leverandøren ved utbedring eller erstatningslevering bære kostnadene for erstatningsdeler, inkludert forsendelse. Videre skal Leverandøren bære kostnadene ved demontering og montering og å skaffe Leverandørens nødvendige montører og hjelpere, inkludert utgifter til pendling, med mindre det kommer til uforholdsmessig store omkostninger. Kjøper vil likevel være ansvarlig for å dekke merkostnadene for å utbedre en mangel dersom produktet befinner seg på et annet sted enn avtalt, <eller om ikke sted er angitt stedet der produktet ble levert. Version 04/2013 Page 3 of 5

4 7.4.7 Feil som går på kvalitet gjelder ikke ved følgende tilfeller: feil bruk, feilkoblinger og / eller igangsetting gjennom Kjøperen eller tredjepart, slitasje, feil eller uaktsom behandling, feilaktig vedlikehold, bruk av feil utstyr, elektrokjemisk eller elektrisk innflytelse med mindre dette er forårsaket av Leverandøren Hvis Kjøperen eller en tredjepart reparerer feilen på feil måte, så skal Leverandøren ikke holdes ansvarlig for konsekvensene som har oppstått. Det samme gjelder for forandringer som er gjort på produktet uten forhåndsgodkjenning av leverandøren Reklamerer Kjøperen ikke innen to år etter den dag da han overtok tingen, kan han ikke senere gjøre mangelen gjeldende Forøvrig skal Sec. 8 (Skader) gjelde for krav vedrørende skader. Eventuelle ytterligere krav til Leverandøren som gjelder kvalitetsfeil, skal avvises. 7.5 Rettsbestemmelser Dersom bruken av produktet forårsaker krenkelse av nasjonale immaterielle rettigheter eller copyrights, skal Leverandøren for egen kostnad forsyne Kjøperen med prinsipielle rettigheter til bruk, eller han skal modifisere Produktet på en akseptabel måte for Kjøperen, men han skal på samme tid unngå fremtidige krenkelser av immaterielle rettigheter Hvis dette ikke er rettskraftig ved økonomisk tilstrekkelige vilkår, eller innenfor rimelig tid, så skal Kjøperen ha lov til å trekke seg fra kontrakten. Underlagt de nevnte forutsetninger skal Leverandøren ha rett til å trekke seg fra avtalen Videre skal Leverandøren holde Kjøperen fra ubestridte eller rettskraftig krav forårsaket av brudd på immaterielle rettigheter De tidligere nevnte forpliktelser for Leverandøren gjelder bare dersom: Kjøper gir skriftlig melding til Leverandøren om krav som er fremsatt av tredjeparter uten ugrunnet opphold og Kjøper ikke aksepterer en overtredelse, og alle forsvar handlinger er reservert til Leverandør Kjøperen er ikke ansvarlig for krenkelse av immaterielle rettigheter overtredelsen ikke var forårsaket av spesielle krav fra Kjøperen, eller et uforutsett program fra Leverandørens side, eller på grunn av at Kjøper har endret produktet eller brukte produktet sammen med et produkt som ikke leveres av Leverandøren Ved andre rettsbestemmelser fastsatt i henhold til Sec. 7.3 (Defekter som gjelder kvalitet) skal gjelde tilsvarende For resten skal Sec. 8 (Skader) gjelde for krav om erstatning. Eventuelle ytterligere krav mot Leverandør grunnet rettsbestemmelser skal utelukkes. 8 Skader 8.1 Leverandøren er ansvarlig for skader, uavhengig av den juridiske årsaken utelukkende: ved intensjon, ved grov uaktsomhet, ved klanderverdig overtredelse av person / helse / liv, i tilfelle at Leverandøren svikaktig har skjult en feil i den utstrekning SICK er ansvarlig for skader forårsaket av personer eller privat brukt eiendom i henhold til loven om produktansvar 8.2 Eventuelle ytterligere krav skal utelukkes. 9 Justering, tilbaketrekking Version 04/2013 Page 4 of 5

5 9.1 Dersom og når utforutsette hendelser i henhold til Sec 4,5 (Force Majeure) endrer de økonomiske mål eller innhold av leveransen vesentlig, eller har en betydelig innvirkning på driften til Leverandøren, skal kontrakten bli justert tilsvarende underlagt bestemmelsen fastsatt i henhold til Sec. 4,5 (Force Majeure) og i god tro. 9.2 Dersom en slik justering ikke er økonomisk fornuftig, har Leverandøren rett til å trekke seg fra kontrakten. 9,3 Leverandøren skal ha rett til å holde tilbake sine tjenester, eller å trekke seg fra kontrakten i tilfelle at Leverandøren får kjennskap til eventuelle omstendigheter der Kjøperen kan bli insolvent, eller ikke er i stand til å behørig oppfylle sin plikt til betaling på grunn av andre årsaker. 10 Bestemmelser om begrensning Alle krav fra Kjøperen uansett rettslig årsak foreldes etter 24 måneder, med mindre det motsatte er spesifisert i gjeldende lov. Videre skal dette ikke gjelde for tilfeller av skade på person, helse eller liv, verken i tilfeller av intensjon, grov uaktsomhet eller uredelig atferd. 11 Verneting/ lovvalg 11.1 Verneting for eventuelle søksmål som direkte eller indirekte følge av denne kontrakten skal foregå på Leverandørens sted for virksomheten. Likevel skal Leverandør også ha rett til å klage ved en domstol i nærheten av Kjøpers virksomhet Alle juridiske forhold som følge av denne kontrakten skal reguleres av norsk lov. Anvendelsen av FNs konvensjon om kontrakter for internasjonalt salg av varer (CISG) skal utelukkes. 12 Gyldighetsklausul Blir noen av bestemmelsene i denne avtalen gjort ugyldig eller opphevet, skal gyldigheten av de gjenværende bestemmelsene forbli upåvirket av dette. I et slikt tilfelle skal den ugyldige eller opphevede bestemmelsen tolkes eller erstattes av en bestemmelse som kommer nærmest det tiltenkte økonomiske målet for den ugyldige eller opphevede bestemmelsen. Dette gjelder ikke dersom etterlevelse av kontakten utgjør en uakseptabel rigor til hver av kontraktspartnerne. Version 04/2013 Page 5 of 5

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser SIEMENS Generelle leveringsbetingelser 1. Generelt Disse generelle leveringsbetingelsene gjelder for all levering av varer og tjenester (heretter Leveransen), herunder kvalitet, tekniske spesifikasjoner,

Detaljer

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGSBETINGELSER 1. De her bekreftede betingelser gjelder for alle leveringer fra DEFA Lighting AS dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Ved bestilling bekrefter kunden

Detaljer

DMG Mori Seiki Norway AS generelle salgsbetingelser for ettermarkedstjenester (som service, reparasjoner oh levering av reservedeler)

DMG Mori Seiki Norway AS generelle salgsbetingelser for ettermarkedstjenester (som service, reparasjoner oh levering av reservedeler) www.dmgmori.com DMG Mori Seiki Norway AS generelle salgsbetingelser for ettermarkedstjenester (som service, reparasjoner oh levering av reservedeler) 1. Generelle bestemmelser Følgende vilkår og betingelser

Detaljer

Standardbetingelser for levering av produkter og tjenester fra Dräger Safety Norge AS

Standardbetingelser for levering av produkter og tjenester fra Dräger Safety Norge AS Standardbetingelser for levering av produkter og tjenester fra Dräger Safety Norge AS 1 Virkeområde 1.1 Disse standardbetingelser ( Standardbetingelser ) får anvendelse på alle salg av produkter og tjenester

Detaljer

Eier(rolle)/Owner(role):

Eier(rolle)/Owner(role): Løvås Svein Firma/Company: IKM Gruppen AS Side 1 av 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2

Detaljer

1. GENERELLE PRINSIPPER

1. GENERELLE PRINSIPPER UNIVAR (LEVERANSER I NORGE) SALGSVILKÅR I disse vilkårene viser «Selger» til UNIVAR BV og «Kjøper» viser til det enkelte firma eller selskap som et tilbud er adressert til eller hvis bestilling er akseptert

Detaljer

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig.

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. Side 1 av 6 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2 Dersom leverandøren benytter eller henviser

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR SALG

GENERELLE VILKÅR FOR SALG GENERELLE VILKÅR FOR SALG 1. ANVENDELSEN AV DISSE VILKÅRENE Disse vilkår og betingelser for salg ("Vilkårene") skal gjelde for alle anbud og eventuell salgskontrakt ("Avtalen"), med mindre partene avtaler

Detaljer

HYDRATIGHT NORGE AS GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR KJØP

HYDRATIGHT NORGE AS GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR KJØP 1. TOLKNING 1.1. Følgende definisjoner gjelder i disse vilkårene: 1.1.1. "Arbeid" betyr alt arbeid som Leverandøren er pålagt å utføre i henhold til bestemmelsene i Kontrakten, inkludert bestemmelsene

Detaljer

3. AKSESSLINJER, LOKALT DISTRIBUSJONSNETTVERK

3. AKSESSLINJER, LOKALT DISTRIBUSJONSNETTVERK ABONNEMENTSBETINGELSER FOR INTERNETT Generelle avtalevilkår for levering av bredbåndstjenester fra Phonect AS. Vilkårene kommer i tillegg til Avtalen og Abonnementsbetingelser. Ved eventuell motstrid mellom

Detaljer

Generelle salgsvilkår for Foundry Service GmbH overfor næringsdrivende

Generelle salgsvilkår for Foundry Service GmbH overfor næringsdrivende Generelle salgsvilkår for Foundry Service GmbH overfor næringsdrivende 1 Generelt - Virkeområde 1. Disse generelle salgsvilkårene gjelder for alle nåværende og fremtidige forretningsforhold mellom Foundry

Detaljer

Generelle kjøpsvilkår

Generelle kjøpsvilkår Parker Hannifin AS 1. Omfang 1.1 Parker Hannifin AS ( Parker ) generelle kjøpsvilkår ("Generelle vilkår") skal eksklusivt gjelde for alle bestillinger med mindre det eksplisitt er avtalt noe annet skriftlig.

Detaljer

HYDRATIGHT NORGE AS GENERELLE VILKÅR SALG AV ANLEGG

HYDRATIGHT NORGE AS GENERELLE VILKÅR SALG AV ANLEGG 1 DEFINISJONER 1.1 I disse vilkårene skal følgende ord ha følgende betydninger: 1.1.1 Anlegg betyr og skal omfatte anlegg, maskineri, verktøy og utstyr som leveres av Selskapet til Kunden; 1.1.2 Kontrakt

Detaljer

GENERELLE INNKJØPSBETINGELSER 2009

GENERELLE INNKJØPSBETINGELSER 2009 side 1 av 6 GENERELLE INNKJØPSBETINGELSER 2009 1. DEFINISJONER 1.1 "Kjøpsavtale" betyr disse generelle betingelser, bestillingsformularet og annen dokumentasjon som utgjør deler av denne Kjøpsavtale ved

Detaljer

Standard innkjøpsbetingelser for kjøp av varer for E.C. Dahls Eiendom AS

Standard innkjøpsbetingelser for kjøp av varer for E.C. Dahls Eiendom AS Standard innkjøpsbetingelser for kjøp av varer for E.C. Dahls Eiendom AS 1 Innledning 1.1 DEFINISJONER Kjøper: E.C. Dahls Eiendom AS med tilhørende datterselskaper (også benevnt «ECDE»). Selger: Firma

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER Vedlegg C Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 7 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER INNHOLD 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER RAMMEAVTALE

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER RAMMEAVTALE Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 8 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER RAMMEAVTALE INNHOLD 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes

Detaljer

NLM 10 ALMINNELIGE BETINGELSER

NLM 10 ALMINNELIGE BETINGELSER ALMINNELIGE BETINGELSER for levering med montering av maskiner samt annet mekanisk, elektrisk og elektronisk utstyr i og mellom Danmark, Finland, Norge og Sverige. Utgitt i 2010 av DI, Danmark, Teknologiateollisuus

Detaljer

HYDRATIGHT NORGE AS GENERELLE VILKÅR FOR DRIFTSTJENESTER OG/ELLER LEIE

HYDRATIGHT NORGE AS GENERELLE VILKÅR FOR DRIFTSTJENESTER OG/ELLER LEIE 1. DEFINISJONER 1.1 I disse vilkårene skal følgende ord ha følgende betydninger: 1.1.1 Arbeidet betyr anlegg og/eller tjenester som Selskapet skal levere ifølge Kontrakten, inkludert men ikke begrenset

Detaljer

OPTIMERAS STANDARD OPPDRAGSBETINGELSER FOR NÆRINGSDRIVENDES KJØP AV TEKNISKE TJENESTER

OPTIMERAS STANDARD OPPDRAGSBETINGELSER FOR NÆRINGSDRIVENDES KJØP AV TEKNISKE TJENESTER OPTIMERAS STANDARD OPPDRAGSBETINGELSER FOR NÆRINGSDRIVENDES KJØP AV TEKNISKE TJENESTER 2. UTGAVE 03/2014 1. PARTER I disse standard oppdragsbetingelser for næringsdrivende ( Standard oppdragsbetingelser

Detaljer

Generelle vilkår for bedriftskunder

Generelle vilkår for bedriftskunder Generelle vilkår for bedriftskunder Informasjon om selskapet: Kontraktpartner for alle avtaler som inngås via nettstedet www.staples.no (heretter kalt «nettsted»), er: Staples Norway AS, Online (heretter

Detaljer

1.2 Disse generelle vilkårene gjelder for alle kjøp og leveringer av en vare bestilt av deg på hjemmesiden.

1.2 Disse generelle vilkårene gjelder for alle kjøp og leveringer av en vare bestilt av deg på hjemmesiden. Generelle vilkår For www.zalando.no Denne siden / dette avsnitt (samt de dokumenter, som det refereres til) inneholder de generelle vilkår (de generelle vilkår ), som gjelder for alle varer (enhver vare

Detaljer

STANDARDBESTEMMELSER. Canon Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.4 av 01 september 2015. 1.

STANDARDBESTEMMELSER. Canon Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.4 av 01 september 2015. 1. Canon Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.4 av 01 september 2015 STANDARDBESTEMMELSER 1.1 Anvendelse 1.1.1 Salg av produkter For salg og levering av produkter gjelder

Detaljer

GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR KJØP

GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR KJØP GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR KJØP 1. Omfang 1.1. Disse generelle vilkårene og betingelsene for kjøp ( GVK ) regulerer de kontraktsmessige forholdene mellom: (a) Eurofins, det vil si selskaper som

Detaljer

STANDARDBESTEMMELSER. Canon Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.3 Dato 20. april 2015. 1.

STANDARDBESTEMMELSER. Canon Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.3 Dato 20. april 2015. 1. Canon Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.3 Dato 20. april 2015 STANDARDBESTEMMELSER 1.1 Anvendelse 1.1.1 Salg av produkter For salg og levering av produkter gjelder

Detaljer

Vedlegg A-02: Alminnelige innkjøpsvilkår

Vedlegg A-02: Alminnelige innkjøpsvilkår Vedlegg A-02: Alminnelige innkjøpsvilkår A-2.1 Generelt Disse alminnelige innkjøpsvilkår gjelder for all levering av varer og tjenester til Ringsaker kommune hvor ikke annet er avtalt. Kjøper er Ringsaker

Detaljer

PKS STANDARD SALGSVILKÅR

PKS STANDARD SALGSVILKÅR PKS STANDARD SALGSVILKÅR Standard salgs- og leveringsbetingelser ved kjøp fra selskap i PKS GROUP, herunder PKS Interiør AS, PKS Industri AS og Q-Railing Norge (heretter omtalt som «PKS»). Innledning Med

Detaljer

Gyldig fra dato: AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER

Gyldig fra dato: AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER AVTALEFORHOLDET Denne avtale (Avtalen) gjelder mellom bedriften som er registrert som Kunde/juridisk eier (Kunde) og Telenor Norge AS med organisasjonsnummer 976967631

Detaljer

Generelle avtalevilkår for kjøp av varer. Versjon: Februar 2015. Agder Energi

Generelle avtalevilkår for kjøp av varer. Versjon: Februar 2015. Agder Energi Generelle avtalevilkår for kjøp av varer Versjon: Februar 2015 Agder Energi Innhold Generelle avtalevilkår for kjøp av varer 3 1. Bestilling og avtaleinngåelse 3 2. Levering og leveringstid 3 3. Kvalitet

Detaljer

STANDARDBETINGELSER VED SALG AV UTSTYR OG/ELLER PROGRAMVARE

STANDARDBETINGELSER VED SALG AV UTSTYR OG/ELLER PROGRAMVARE STANDARDBETINGELSER VED SALG AV UTSTYR OG/ELLER PROGRAMVARE 1 DEFINISJONER, LEVERING OG INSTALLASJON 1.1 Definisjoner Avtalen Kjøpsavtalen Kunden Partene Leveransen Leveringsstedet Standardbetingelsene

Detaljer