Årsmelding for IKT Agder IKS 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding for IKT Agder IKS 2012"

Transkript

1 Årsmelding for IKT Agder IKS 2012 Besøksadresse: Fylkeshuset Ragnvald Blakstads v Arendal Postadresse: IKT Agder IKS Postboks 788 Stoa 4809 Arendal ÅRSMELDING

2 ÅRSMELDING 2012 Forord 2012 har vært et godt år for IKT Agder. Den positive utviklingen selskapet har hatt de senere år når det gjelder målt kundetilfredshet er videreført og forsterket i Selskapet leverer et solid økonomisk resultat. Dette viser at kostnadseffektiviteten i selskapet har utviklet seg i positiv retning. IKT Agder har i løpet av 2012 ansatt ny daglig leder. Ledelsen har tatt et solid grep om styringen av selskapet og bidratt til økt tillit til selskapet hos kunder, ansatte og eiere. Sykefraværet har gått ned og medarbeiderundersøkelsen viser at arbeidsmiljøet oppleves som godt. Vi ser samtidig at IKT Agder har utfordringer på flere områder: - Selskapet skal framstå som et effektivt redskap for å holde kommunenes IKT kostnader på et konkurransedyktig nivå - Tjenestene skal videreutvikles i tråd med kunders og eieres forventninger og teknologiske muligheter - Selv om kundetilfredsheten samlet sett er høy må det gjøres en innsats for å styrke kundeopplevelsen for noen kundegrupper - Kompetansenivå og trivsel hos de ansatte må vedlikeholdes og videreutvikles. Selskapet må framstå som en attraktiv arbeidsplass. Det er styrets oppfatning at selskapet i 2012 har lagt et godt grunnlag for å møte disse utfordringene. Det er grunn til å takke selskapets ledelse og medarbeidere for innsatsen de har gjort og de resultatene de har oppnådd i løpet av Det er også grunn til å takke samarbeidspartnere hos leverandører og kunder som konstruktivt bidrar til at selskapet kan realisere sin visjon utvikling i samarbeid. Kurt Birkeland Styreleder ÅRSMELDING 2012 I side 3

3 Innhold Forord 3 Innledning 5 Visjon og verdier 4 Representantskap 5 Styret 5 Organisering 6 Personal- og lønnsforhold 7 Likestilling 7 Fravær 7 Miljø 8 Tjenesteutvikling/kundeprosjekter 8 Pensjonsforpliktelser 9 Økonomi 10 Brukerundersøkelse 11 Medarbeidertilfredshet 11 Vedlegg 1- Årsregnskap Agder IKT Driftssenter IKS Resultatregnskap Balanse pr Noter 15 Vedlegg 2 - Revisors beretning Vedlegg 3 - Informasjon om selskapet 26 Daglig leder 26 Avdeling Stab 29 Avdeling Service 30 Avdeling Drift 32 Avdeling Prosjekt 33 Vedlegg 4 - Oppsummering fra årlige evalueringsmøter for oppfølging av service level of agreement (SLA) 34 Innledning Selskapet kom i operativ drift 1. februar 2003, og registrert under navnet Agder IKT Driftssenter IKS. Til daglig benyttes IKT Agder. Eierne av selskapet er Aust-Agder fylkeskommune og kommunene Arendal, Froland og Grimstad. IKT Agder er lokalisert i Arendal kommune med fysisk lokalisering og selskapsadresse Ragnvald Blakstadsvei 1, Postboks 788 Stoa 4809 Arendal. Selskapet leier også noen få kontorplasser i Ericssonbygget i Grimstad. Det ble vedtatt en eierstrategi for selskapet 30. september Den tar utgangspunkt i selskapsavtalens 4 som sier: Selskapet skal ivareta deltakernes oppgaver knyttet til drift, service og utvikling av informasjons- og kommunikasjonsteknologi, samt være deltakernes faglige instans innen dette området. De strategiske hovedpunktene er at IKT Agder skal: være et felles kompetansemiljø innenfor IKT for eierne bidra til at ansatte og folkevalgte i eierorganisasjonene har effektive og fremtidsrettede IKT-verktøy bidra til kostnadseffektive IKT-tjenester for eierne med optimal kvalitet på brukergrensesnittet bidra til at innbyggerne tilbys gode og hensiktsmessige kommunale digitale tjenester være miljøbevisst ivareta de roller og utføre de oppgaver som eierne anser som hensiktsmessige for å realisere eiernes mål med selskapet Eierstrategien er lagt til grunn for utarbeidelsen av selskapsstrategien. Visjon og verdier Selskapets visjon og verdier er som følger: Visjon: Utvikling i samarbeid Våre verdier GLØDENDE, OFFENSIV, TROVERDIG og TYDELIG skal danne grunnlag for vårt arbeid, prege oss i alt vi gjør og vi skal leve opp til vår visjon. Selskapets visjon skal underbygge hovedmålsetning om å oppnå gode, fremtidsrettede og felles IKT løsninger for eierne. Selskapets verdier understøtter følgende: Glødende -> vi skal dyrke entusiasmen hos medarbeiderne Offensiv -> vi skal være i forkant av utfordringene Troverdig -> vi skal besitte kompetanse Tydelig -> vi skal være tydelige i forhold til hva vi er og hvilke råd vi gir ÅRSMELDING 2012 I side 4 ÅRSMELDING 2012 I side 5

4 Representantskap Representantskapet er selskapets øverste organ og eierne utøver sin myndighet i selskapet gjennom dette fora. Representantskapet avholdt tre møter i 2012, hvor følgende saker ble behandlet: Årsmelding og regnskap for 2011 Valg av ny leder for representantskapet Valg av nytt styre inkludert styreleder og nestleder Budsjett for 2013 Økonomiplan for perioden Representantskapet bestod ved utgangen av 2012 av følgende medlemmer: Leder Willy Hægeland Froland kommune Representant Harald Danielsen Arendal kommune Representant Arild Eielsen Aust-Agder fylkeskommune Representant Per Kristian Vareide Grimstad kommune Representantskapets medlemmer er rådmennene i de fire eierkommunene. Styret Styret hadde i 2012 tolv styremøter. I tillegg ble det gjennomført et strategiseminar og et kurs i styrerollen. Det har vært løpende kontakt mellom styreleder og daglig leder. Frem til august 2012 var Alv Birger Uldal konstituert daglig leder i selskapet. Kjetil Nyhus ble ansatt som ny daglig leder i mai 2012 og tiltrådte stillingen i august Representantskapet utnevnte nytt styre i august Det ble da også besluttet å engasjere inn en ekstern styreleder i tillegg til styrerepresentantene fra de fire eierkommunene. Representantene fra kommunene Grimstad og Froland fortsatte i styret. De ansatte i selskapet revalgte i oktober 2012 ansattrepresentant og observatør til styret. Sentrale saker som har vært behandlet i styret var: Medarbeider og brukerundersøkelse fra 2011 Årsregnskap og årsmelding 2011 Ansettelse av daglig leder Budsjett og økonomiplan for perioden Jevnlige regnskaps- og statusrapporter Myndighetsmatrise knyttet til økonomi Gjennomgang av selskapets pris- og produktmodell Selskapsstrategi for perioden (under behandling) Styret har fra august 2012 hatt følgende sammensetning: Leder Kurt Birkeland Ekstern styreleder Nestleder Helge Moen Grimstad kommune Styremedlem Ingunn Kilen Thomassen Arendal kommune Styremedlem Anne-Liv Garmann-Johnsen Froland kommune Styremedlem Stig Nilssen Aust-Agder fylkeskommune Styremedlem Daniel Sjølander Ansattrepresentant IKT Agder Observatør Glenn Tegnander Ansatte IKT Agder Varamedlem Jon Eiklund Grimstad kommune Varamedlem Kari Rasmussen Arendal kommune Varamedlem Bård Noraberg Froland kommune Varamedlem Ebba Laabakk Aust- Agder fylkeskommune Varamedlem John G. Berg Aust- Agder fylkeskommune (for styreleder) Varamedlem Hilde Westnes Ansattrepresentant IKT Agder Varamedlem Sigrun Krumsvik Observatør ansatte IKT Agder IKT Agder IKS Selskapet oppfyller kravene i allmennaksjelovens 6-11a (krav om representasjon av begge kjønn i styret) Organisering Selskapet er organisert i følgende avdelinger: Daglig leder Kjetil Nyhus Avdelingsleder Solveig Aanjesen Service Avdelingsleder Tonny Morewood Drift Avdelingsleder Rolf Chr. Ørnholt Stab Avdelingsleder Alv Birger Uldal Prosjekt Ved utgangen av 2012 hadde selskapet 49 ansatte. ÅRSMELDING 2012 I side 6 ÅRSMELDING 2012 I side 7

5 Fra oktober 2012 ble det innført fem funksjonsgrupper for å ivareta en tydeligere oppfølging av selskapets kunder, samt å bedre kommunikasjons- og informasjonsflyt på tvers. Følgende funksjonsgrupper (FG) ble etablert: FG Kunde FG Kunde Forvaltning FG Teknisk FG Sikkerhet Har det operative oppfølgingsansvaret overfor hver kunde Har ansvaret for å koordinere aktivitet knyttet opp mot kundenes IKT forvaltningsorganisasjon (forvaltning og nyutvikling av IKT løsninger) Har ansvaret for å utrede og gi rådgivende innspill til teknologisk IKT utvikling i selskapet Har ansvaret for å utrede og gi rådgivende innspill knyttet til teknisk sikkerhet og informasjonssikkerhet i selskapet og ut mot kunder Likestilling IKT er fortsatt en mannsdominert bransje. Selskapet har likevel en kvinneandel på 17,6 %. Blant lederne i selskapet er kvinneandelen 20 %. Etter siste lønnsoppgjør i 2012 hadde kvinner i snitt 96,04 % av menns lønn. De ansatte og innleide i selskapet i 2012 hadde bakgrunn fra fem ulike nasjoner. Fravær Som det går fram av den forenklede tabellen under, er den samlede fraværsprosenten for selskapet på 4,18 %, eller over 95,8 % nærvær. Dette er en forbedring fra 2011, der samlet fravær var på 4,71 %. Det er nedgang i alle typer fravær. FG Service-Management Har ansvaret for å koordinere aktivitet knyttet til ITIL prosessene i selskapet År Egenmelding 1-3dgr 4-16dgr 17dgr+ Fraværs% ,66 % 0,07 % 0,28 % 2,70 % 4,71 % ,42 % 0,02 % 0,31 % 2,43 % 4,18 % Personal- og lønnsforhold Pr hadde IKT Agder 49 ansatte (økning på 1 fra 2011) som delte på 47,8 hele stillinger (tilsvarende 46,8 i 2011). Selskapet samarbeider med fylkeskommunen om to lærlingplasser og har ytterligere to selv. Selskapet har i forhold til lønnsforhold, forholdt seg hovedsakelig til kommunenes rammebetingelser og brukt KS-tariffområde. Selskapet benytter også KLP som pensjonsleverandør. Med utgangspunkt i forebyggende helsearbeide, startet selskapet i 2010 en generell satsing på stimulering til fysisk aktivitet for de ansatte. Dette har fortsatt både gjennom 2011 og Fra 2012 fikk den interne miljøgruppen et større ansvar for dette arbeidet. Det var i 2012 ingen skader eller ulykker blant ansatte knyttet til arbeidsforhold eller arbeidsplass. Dette er uendret status fra selskapets opprettelse. Kompetanse er selskapets viktigste styrke. IKT området endrer seg raskt og det har vært satset tungt på kompetanseutvikling. I 2012 ble det brukt kr på kompetansehevende tiltak. I 2011 ble det brukt kr Det jobbes kontinuerlig med å påvirke og redusere både kortids- og langtidsfraværet. Selskapets interne miljøgruppe er gitt handlingsrom for forebyggende aktiviteter både knyttet til trivsel og fysisk aktivitet. Det er naturlig også en lederoppgave å følge dette opp tett og jevnlig. Miljø I 2010 ble selskapet Miljøfyrtårnsertifisert. Dette ble realisert gjennom en større kartlegging innenfor miljø, energi og avfallshåndtering. Arbeidet har styrket selskapets internkontroll og bevisstgjøring på forurensing og energibesparelse. Dette arbeidet har fortsatt i Størst praktisk og økonomisk betydning har dette i forhold til energiforbruket på serverrommene. Målet er en reduksjon på 60 % energiforbruk, hvilket vil utgjøre vel en halv million kroner innen Lønns- og personalrettede kostnader var i 2012 som i 2011 på vel kr 30 millioner. Dette utgjør i underkant av 45 % av samlet drift, noe som er en økning av andel fra 2011 på ca 3 %. ÅRSMELDING 2012 I side 8 ÅRSMELDING 2012 I side 9

6 Tjenesteutvikling / kundeprosjekter Selskapet har deltatt med mye ressurser i prosjekter, og bidratt til utvikling av nye tjenester mot eierkommunenes portaler. Flere av prosjektene pågår videre i Byggeprosjekter på blant annet Sam Eyde/Eureka/St.Franciskus: Generell IT-rådgivning for utskrift og maskinvare, samt teknisk bistand på flere områder, men spesielt i forhold til kablet og trådløst nett. Oppgradering trådløst nettverk i grunnskolen, Grimstad kommune Oppgradering felles Sak/Arkivsystem: Prosjektledelse og teknisk gjennomføring av oppgradering av program- og maskinvare på servere og klienter. Skole pc-er til Grimstad kommune: Prosjektledelse og teknisk løsning for skolepc-er. Inkludert testing og stor-skala utrulling. Telefoni: Bytte av telefonsentral og støttesystem for kommunene Arendal og Froland samt innføring samme system i Aust-Agder fylkeskommune (Fylkeshuset og Sam Eyde videregående skole). Printerorganisering: Standardisering av maskinvare og styresystem for utskrift. Innføring og utvidelse av sikker utskriftsløsningen Uniflow. Innføring av rutiner for drift av løsningen. Inn og utgående elektronisk faktura: Sende og motta elektroniske fakturaer direkte fra og til økonomisystemet. Feide for grunnskolen: Utvikling av Feide autentisering og en helhetlig identitetshåndtering av alle elever og ansatte i grunnskolen. Mine Eiendommer Utvikling av tjeneste hvor innbyggere kan autentiseres ved hjelp av IdPorten i kommunenes portal for å se på sine eiendommer, med tilhørende eiendomsdokumentasjon og innsyn i gebyrgrunnlaget. Mobiltilpasning: Tilpasning av kommunenes portaler på mobil plattform. Meldingsløftet: Kople fagprogrammer som benyttes innenfor Helse- og omsorg, til Norsk helsenett slik at de kan utveksle meldinger som epikriser, prøvesvar, vaksinasjoner og andre typer meldinger med sykehus, fastleger, NAV, Helfo og andre samarbeidsparter. Økonomi Selskapet har utviklet en prismodell for eierkommunene som er grunnlag for betaling for selskapets tjenester. Den enkelte kommune betaler for de tjenester som rent faktisk tas ut. Dette gir en forutsigbarhet både for kundene og selskapet. I bunn for prismodellen ligger en SLA (tjenestenivåavtale) som styrer kvalitet på tjenestene. Denne modellen vurderes til å fungere bra. Selskapet hadde i 2010 og 2011 underskudd på grunn av behov for å finansiere felles kundeprosjekter. I 2012 går selskapet med et betydelig høyere overskudd enn budsjettert. Årsaken til dette er knyttet til et mindre forbruk innenfor lønn og større aktivering av utstyrskjøp enn tidligere. Selskapet har siden 2006 ført IKT prosjektregnskap for kommunene. For å kunne skille prosjekter fra drift er regnskapsoversikten derfor delt opp. Prosjekter er finansiert av kommunene selv, mens drift blir finansiert gjennom selskapets produkt- og prismodell (hver enkelt kommunes uttak av tjenester). Årets resultat er bedre enn budsjettert og ligger innenfor en ramme som tilsier at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. Pensjonsforpliktelser Under behandlingen av årets regnskap, ble det besluttet å endre regnskapsprinsipp gjennom å synliggjøre selskapets totale pensjonsforpliktelse med virkning fra Årets pensjonskostnad er da naturlig tatt inn som en kostnad. Se vedlegg 1 og 2 for ytterligere informasjon. Til og med har selskapet vært selvassurandør på AFP og avsatt midler for inndekning. Det ble i 2012 tegnet pensjonsforsikring for dette hos KLP. Opparbeidet forpliktelse er ved årets slutt ble anslått til kr og balansens avsetning til formålet er derfor redusert med kr ÅRSMELDING 2012 I side 10 ÅRSMELDING 2012 I side 11

7 Brukerundersøkelse Selskapet har over flere år gjennomført en årlig brukerundersøkelse. For 2012 ble denne utført i desember. Målet med brukerundersøkelsen er å få en god oversikt over hvor tilfredse brukerne er med de tjenester selskapet tilbyr. Undersøkelsen ble sendt ut til 8008 brukere, hvor en har fått 2345 svar. Dette utgjør 29,5 i svarprosent. Dette er en liten nedgang sammenliknet med Hovedårsaken til dette ligger i at undersøkelsen sendes ut til brukere som ikke er aktive brukere. Undersøkelsen viser et totalt meget bra resultat. Den viser fremgang fra 2011 innenfor alle områder, og den viser en generell tilfredshet på 70,4 % (topp 2 som er karakterene 5 eller 6, hvor 6 er høyeste karakter). Året 2005 viste en generell tilfredshet på 48 % (topp 2). Selskapet har arbeidet målrettet med å øke denne, noe årets resultat bekrefter. Ut i fra resultatene fra årets undersøkelse konkluderer selskapets ledelse med at den generelle service- og supporttjeneste er på det nivået den skal være. Det vil naturlig alltid være områder som må vedlikeholdes og forbedres, og en vil ha fokus på følgende områder videre i 2013: Tilstrekkelig informasjon under saksbehandlingen Tilstrekkelig kapasitet til å gi forventet oppfølging av en sak Prioritere saker riktig i henhold til de rutiner og prosesser som er avtalt med kundene Bedre responstiden Medarbeidertilfredshet: Selskapet har i flere år gjennomført medarbeidertilfredshetsundersøkelse. I 2012 ble denne gjennomført i november og desember. Det totale resultatet viser at arbeidsmiljøet i IKT Agder er godt. Dette gjelder både det faglige og sosiale miljøet. Helhetsvurderingen på 4,5 (hvor 6 er høyeste karakter) er som snittet ellers i Norge. Året 2012 var et spesielt år med to lederfunksjoner som var midlertidig besatt. Dette gjorde også at fokuset knyttet til HR var mindre enn det man normalt kunne forvente. Resultatet er et svært godt utgangspunkt for å arbeide videre spesielt innenfor de områder som siste året har vist en nedgang. Det er allerede satt i gang aktiviteter/tiltak som: Strategien til selskapet for perioden er presentert for alle ansatte. Det skal videre arbeides konkret med handlingsplaner hvor ansatte vil bli involvert på ulike nivå Allmøter er innført hver andre måned for å bedre kommunikasjon/informasjon Det arbeides aktivt med å få større samordning mellom avdelingene Selskapets omdømme arbeides det med jevnlig gjennom kundeseminarer og tilstedeværelse på ulike arrangementer i Agder Den samme kundeundersøkelsen har vært gjennomført i flere år. Dette har vært fornuftig for å måle en del aktuelle områder og ikke minst sammenlikne disse over tid. Selskapet ser det som nødvendig å endre noe av undersøkelsen fra 2013 da det vil være fornuftig å teste brukertilfredsheten innenfor også andre områder. ÅRSMELDING 2012 I side 12

8 Regnskapsresultat 2012 Noter Driftsinntekter Salg av tjenester til eierkommunene 1,2, Andre inntekter Sum Driftsinntekter Driftskostnader Lønns- og personalkostnader 3,4, Avskrivninger Andre driftsutgifter Sum Driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekter Andre finansinntekter Rentekostnader Resultat av Finansposter Årets resultat Overføringer Overføring til/fra annen egenkapital Balanse pr Noter * Anleggsmidler Varige driftsmidler Maskiner og utstyr Vedlegg 1 Årsregnskap Agder IKT driftssenter IKS 2012 Finansielle anleggsmidler Egenkapitalinnskudd KLP Sum anleggsmidler Omløpsmidler Kundefordringer Andre fordringer Kasse og bankinnskudd Sum omløpsmidler Sum eiendeler ÅRSMELDING 2012 I side 15

9 Noter * Egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelse AFP Pensjonsforpliktelse KLP Sum avsetning for forpliktelser Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig skattetrekk Skyldig arbeidsgiveravgift Påløpte feriepenger Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld *Den ekstra kolonnen , er tatt med for å illustrere endringen av regnskapsprinsipp knyttet til synliggjøring av selskapets pensjonsforpliktelse. Noter Note 1 Regnskapsprinsipper Agder IKT Driftssenter IKS er et interkommunalt selskap som fører regnskapet etter regnskapslovens bestemmelser for små foretak. Prosjekter i arbeid er inntektsført i henhold til fremdrift. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet Varige driftsmidler er balanseført og avskrives over driftsmidlets forventede levetid. Selskapets ansatte er omfattet av en kollektiv pensjonsordning gjennom Kommunal Landspensjonskasse (KLP) som oppfyller kravene etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Dette er en forsikret ordning. Pensjonsforsikringen med KLP omfatter ikke AFP ordningen år. Det er foretatt balanseføring vedrørende denne forpliktelsen. Selskapets har besluttet å endre regnskapsprinsipp for presentasjon av pensjonsforpliktelsen i regnskapet. Netto pensjonsforpliktelse pr på kr er innarbeidet med en tilsvarende reduksjon av egenkapitalen. Pensjonsordningen er omtalt i note 3. Note 2 Prosjekter i arbeid Selskapet utfører tjenester for sine eiere. Prosjekter som er av en slik størrelse at de løper over flere år blir vurdert med hensyn til fremdrift pr Opptjente ikke fakturerte inntekter (utfakturerte inntekter er mindre enn medgåtte kostnader) blir presentert som kundefordringer i balansen. Forskuddsfakturerte inntekter (utfakturerte inntekter er større enn medgåtte kostnader) blir presentert som kortsiktig gjeld i balansen. I resultatregnskapet presenteres endringer i året som økning/reduksjon av salgsinntekter. Ved fullførelsen av prosjektene skal utfakturerte inntekter være lik medgåtte kostnader. Prosjektene skal ikke gi tap eller fortjeneste for selskapet. ÅRSMELDING 2012 I side 16 ÅRSMELDING 2012 I side 17

10 Prosjektnavn: Medgåtte kostna- Utfakturert For lite/ For lite/ der pr pr for mye(-) for mye(-) utfakturert utfakturert pr pr Utlegg for eiere Pedagoger i admin Meldingsløftet Sam Eydes vgs Idrettsparken E-faktura Time/prosjekt OFG prosjekter Fellesprosjekter Totalt pr Forskuddsfakturerte inntekter (i tabellen For lite/for mye (-) utfakturert pr ) kr pr presenteres som kortsiktig gjeld. Opptjente ikke fakturerte inntekter pr kr (i tabellen For lite/for mye utfakturert pr ) ble presentert som kundefordring. Årets endring på kr inngår i regnskapslinjen Salg av tjenester til eierkommunene i resultatregnskapet. Note 3 Pensjonsforpliktelser Selskapet har kollektiv pensjonsforsikring i KLP Forsikring. Pensjonsordningen er ytelsesbasert og er tilpasset nytt avtaleverk for offentlig tjenestepensjon, inklusive pensjonen fra folketrygden. Det var 49 ansatte som er med i ordningen pr Balanseført verdi for pensjonspremiefond og pensjonsforpliktelser samsvarer med beste estimat pr beregnet av KLP. Arbeidsgiveravgift på netto pensjonsforpliktelse er innarbeidet i regnskapet. Estimatendringer pr er resultatført etter beregning fra KLP i henhold til regnskapslovens regler. Pensjonskostnad: 2012 Årets opptjening Rentekostnad Forventet avkastning Adm.kostnader Resultatført estimatavvik Netto pensjonskostnad Pensjonspremie dekt av de ansatte Selskapets andel av pensjonskostnaden Arbeidsgiveravgift netto pensjonskostnad Netto pensjonskostnad inkl. arbeidsgiveravgift Spesifikasjon av brutto pensjonspremiemidler pr Brutto pensjonsmidler Forfalt premie inkl. adm Administrasjonskostnad Utbetalinger Forventet avkastning Avvik i estimat Brutto pensjonspremiefond Spesifikasjon av brutto pensjonsforpliktelse pr Brutto pensjonsforpliktelse Årets opptjening Rentekostnad Utbetalinger Avvik i estimat Brutto pensjonsforpliktelse Netto pensjonsforpliktelse Beregnet AGA på netto pensjonsforpliktelse Balanseført netto forpliktelse inkl. aga Økonomiske forutsetninger: Diskonteringsrente 4,50 % 4,50 % Forventet lønnsvekst 3,16 % 2,96 % Forventet G-reg/ pensjonsreg 3,16 % 2,96 % Forventet avkastning 5,50 % 5,50 % Pensjonsforsikringen med KLP har frem til ikke omfattet AFP ordningen år. Det har derfor til og med 2011 blitt avsatt for forpliktelse for å dekke dette. Akkumulert avsetning pr utgjør kr Fra og med vil denne forpliktelsen bli omfattet av pensjonsforsikringen med KLP. Tidligere forpliktelse er betydelig redusert og KLP har anslått denne til å være ca. kr Årets pensjonskostnad er redusert med kr ÅRSMELDING 2012 I side 18 ÅRSMELDING 2012 I side 19

11 Note 4 Spesifikasjon av lønnskostnader Lønns- og personalkostnader fordeler seg slik: Lønn inkl. feriepenger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader *) Andre personalkostnader Sum lønns- og personalkostnader *) inklusiv reduksjon av egen avsetning til AFP med kr (økt i 2011 med kr ). Pensjonskostnader: Netto pensjonskostnad inkl. aga kr Reduksjon avsetning AFP kr Tilskudd sikringsordningen KLP kr AGA av årets betalte premie som inngår i linjen for arbeidsgiveravg. kr Pensjonskostnader kr Pensjonspremien til KLP for 2012 utgjør kr ( ). Det er 49 personer som omfattes av pensjonsordningen og har denne aldersfordelingen: år år år år 60+ Antall Note 5 Antall ansatte, godtgjørelse til styre og revisor og daglig leder Selskapet har hatt 49 ansatte gjennom året og det er utført totalt 47,8 årsverk. Det er ikke utbetalt godtgjørelse til styret i Utbetalt lønn og annen godtgjørelse til daglig leder utgjør kr Årslønn til daglig leder var kr Som honorar til revisor er det kostnadsført kr ekskl. mva for revisjon, og kr ekskl. mva. for annen bistand. Note 6 Driftsmidler Maskiner og Datautstyr/ Data- Sum drifts utstyr maskinvare programmer midler Anskaffelseskost Tilgang i året Anskaffelseskost Akk. Avskrivninger Bokført verdi Årets avskrivninger Økonomisk levetid 5 år 5 år 4 år Note 7 Kasse- og bankinnskudd Herav bundne skattetrekksmidler på kr Selskapet har en innvilget trekkrettighet på 47 mill. Note 8 Salg av varer og tjenester til eierkommunene Selskapets utfakturering til eierkommunene skjer på grunnlag av faktisk forbruk I 2011 og 2012 fordeler denne utfaktureringen seg som følger: Eier: Utfakturert Prosentvis Utfakturert Prosentvis 2012 fordeling 2011 fordeling Arendal kommune ,27 % ,58 % Froland kommune ,53 % ,53 % Grimstad kommune ,35 % ,52 % Aust-Agder fylkes- kommune ,85 % ,37 % Sum % % Endring prosjekter i arbeid Jfr. note 2 Årets inntekter fra eierkommunene ÅRSMELDING 2012 I side 20 ÅRSMELDING 2012 I side 21

12 Vedlegg 2 Revisors beretning 2011 ÅRSMELDING 2012 I side 23

13 Vedlegg 3 Informasjon om selskapet Daglig leder Daglig leder tiltrådte stillingen i august Frem til årsskifte har følgende vært hovedfokus: Bli kjent med selskapet, ansatte, kunder og de mange IKT løsningene Ny selskapsstrategi for perioden Budsjett for 2013 og økonomiplan for perioden Mindre omorganisering knyttet til bedre kommunikasjons- og informasjonsflyt ut mot kunder og internt i selskapet Ansettelse av ny avdelingsleder Drift Årlig kundeseminar Rådgivende rolle knyttet til kundens forvaltningsorganisasjon Endringer og tiltak knytte til strukturelle forbedringer internt i selskapet Rapportering og saksutredninger til styret og representantskap Daglig leder vil fremheve det gode arbeidsmiljøet, stå på viljen og engasjementet fra de ansatte om å utvikle selskapet teknologisk og forretningsmessig. For selskapet vil strategiplanen være et viktig styringsdokument de kommende fire årene. Følgende oppsummerer de strategiske målene: Strategiske mål, oppsummert Selskapet skal være en robust og kostnadseffektiv leverandør for våre nåværende kunder og attraktiv for andre offentlige aktører i regionen. Selskapet skal videreutvikle og utvide tjenestetilbudet til kundene Selskapet skal ha et spesielt fokus på økonomiutvikling. Det samme gjelder for en effektiv avtaleforvaltning. Selskapet skal være en attraktiv og inkluderende arbeidsplass Kommentar Selskapet skal fortsette å levere gode driftstjenester gjennom å effektivisere drift og oppfølging. Virkemidler er proaktivitet, overvåking, automatisere arbeidsprosesser og øke kompetansen. Det blir sentralt å videreutvikle og ta i bruk ny teknologi (f.eks skybaserte tjenester), arkitekturprinsipper, åpne nasjonale standarder og integrasjoner for å understøtte kundene (kommunene) og innbyggernes bruk av digitale tjenester. Selskapet skal sammen med eierne/kundene, ha et sterkt fokus på å samordne digital tjenesteutvikling. Nye satsningsområder vil være kompetansehevende tiltak for kundene, totalt innkjøpsansvar, prosjektledelse, utviklingskompetanse og samordning innenfor informasjonssikkerhet. Videreutvikle dagens produkt- og prismodell. Sikre at selskapet og våre kunder har en forutsigbar økonomi knyttet til IKT området. Effektivisere drift, som betyr å synliggjøre gevinstene og ta disse ut i reduserte kostnader eller økt tjenestekvalitet. Ansatte skal ha betingelser hvor lønnsforhold, sosiale goder, kompetanseutvikling og arbeidsoppgaver utgjør en totalitet som er konkurransedyktig og markedstilpasset. Den enkelte ansatt skal oppleve fleksibilitet knyttet til sitt arbeid og «frihet under ansvar» skal være en del av kulturen. ÅRSMELDING 2012 I side 24 ÅRSMELDING 2012 I side 25

14 Avdeling Stab Avdelingen består av fire personer fordelt på 3,8 årsverk. Hovedoppgaver til avdelingen er: Merkantil forvaltning: Inn- og utgående faktura forvaltning, sak/arkiv, ajourføre regnskapet med hovedboksbilag, bestilling av varer og tjenester for felles forvaltning, pris- og produktmodell Uttak og presentasjon av regnskap, overtidsbruk og fravær: For daglig leder, avdelingsvis og for styre og representantskap Budsjett og årsregnskapsdokumenter Løpende innkjøp for kommunene Forvaltning av felles IKT kontrakter for kommunene: Anbudsutarbeidelser, kontraktsforhandlinger, kontraktsoppfølging Prosjektforvaltning Følge opp regnskapsmessig selskapets interne og eksterne prosjekter Personalforvaltning (støttefunksjon for avdelingene) Sikkerhet- og beredskapsansvar Avdelingen har hatt mye sykefravær i 2012, så man har vært avhengig av engasjerte og motiverte arbeidstakere for å holde unna arbeidsmengden. ÅRSMELDING 2012 I side 26 ÅRSMELDING 2012 I side 27

15 Avdeling Service Avdelingen har i 2012 bestått av 18 ansatte fordelt på 17,4 årsverk. Fire læringer har deltatt aktivt for å øke kundetilfredshet og arbeidsmiljø. Avdelingen har to hovedfunksjoner: Servicedesk som behandler henvendelser fra brukerne Serviceteknikere som bistår brukere ute på kundens lokasjoner Avdelingen har følgende ansvars- og arbeidsområder: Servicedesk er singel-point-of-contact inn mot IKT Agder Avdelingen skal bidra til rask, effektiv og kundetilfredse løsninger Gi god og riktig informasjon til kundene, både knyttet til driftsmeldinger og annen sentral informasjon Arbeide proaktivt for å holde stabil drift knyttet til problemer eller feil Avdelingen skal: o videreformidle henvendelser videre inn i organisasjonen. o bidra til innføringsstøtte ved realisering av nye produkter og tjenester. Dette inkluderer også utvikling av rutiner og arbeidsprosesser for videre vedlikehold. o levere og klargjøre klientutstyr til brukere. o administrasjon av brukere og tilganger til ulike tjenester. Servicedesk har åpningstider fra kl Utvidet åpningstid realiseres gjennom forskjøvet arbeidstid som fungerer meget tilfredsstillende. Totalt i 2012 er det registrert henvendelser. I 2011 ble det registrert henvendelser. Reduksjonen i antall saker har en direkte kobling opp mot mer stabil drift og effektivisering av arbeidsflyt. Gevinsten av reduksjonen har vært benyttet til større deltakelse i prosjekter og kundefokus. Arbeidsmetodikk og påvirkning på drift: Serviceteknikere arbeider innenfor geografisk inndelte arbeidsområder o Teknikere får et godt kjennskap til sitt område og kunden får en fast tekniker å forholde seg til. Dette styrker kunnskap og kjennskap til de ulike arbeidsområdene som bidrar til økt kundetilfredshet og stabil drift. Samtidig er de ulike geografiske arbeidsområdene teknisk sett like noe som muliggjør bytte av lokasjoner ved fravær. Verktøyet System Center Configuration Manager Dette gir mulighet til å tanke opp utstyr på stedet og sende programpakker via nett til større grupper. Gjennom 2012 har det klart kommet frem at dette gir en effektiviserende gevinst gjennom reduksjon i antall jobber ute på lokasjonene. Verktøyet System Center Operation manager (overvåking) Avdelingen har bidratt med ressurser inn i prosjektet og har deltatt aktivt med å forme og utvikle overvåking. Servicedesk vil ha en sentral rolle i daglig bruk av verktøyet. Optimalisere bruken av helpdesksystemet Footprint Avdelingen innehar meget god kompetanse på verktøyet. Kundens ønsker har etter beste evne blitt oppfylt gjennom definert arbeidsflyt og rapportering. Service har bidratt omfattende i ulike prosjektene i selskapet ÅRSMELDING 2012 I side 28 ÅRSMELDING 2012 I side 29

16 Avdeling Drift Avdelingen består av 18 årsverk og har følgende oppgaver: Utføre proaktiv drift ved å overvåke de til enhver tid gjeldende tekniske løsninger og sørge for å opprettholde en så høy oppetid som mulig samt levere tjenester til våre kunder i henhold til avtalt og gjeldende SLA Forvalte og utvikle leveranser knyttet til basistjenester og infrastruktur innenfor blant annet database, server plattform, nettverk, lagring og backup Sikre optimal forvaltning av basis infrastruktur, både teknologisk og økonomisk Driftsplanlegging, koordinering og implementasjon av teknisk infrastruktu Vedlikeholde og videreutvikle tjenester og forvaltning av disse Vedlikeholde, dokumentere og utvikle teknisk løsningsdesign i forhold til teknologi Forvalte og utvikle plattform for kommunikasjonstjenester og sikkerhet Bistå med teknisk produktstøtte og oppdragsbasert prosjektstøtte ved behov Videreutvikle og vedlikeholde systemer og tjenester for teknisk sikkerhet Forvalte og utvikle test- og utviklingsmiljøer etter behov ifb med utvikling av nye tjenester Alle tjenester som etablereres kan forbedres og videreutvikles. Det gjelder så vel det funksjonelle som det mer teknologiske aspektet med driftsleveransen For året 2012 har det vært gjennomført større endringer og utvikling innenfor følgende tekniske områder: Ny løsning for backup av servere og data ble innført høsten Systemet ble i 2012 videreutviklet og utvidet for å ivareta behov for å sikre at vi har en kopi at backupdata på utsiden av egne datarom. Det ble høsten 2012 investert i en speiling av løsningen som ble fysisk plassert i et datarom på annen geografisk lokasjon. Prosjekt for migrering av domene for de enkelte kommunene ble startet opp og gjennomført for Froland kommune og IKT Agder Agderskolen sin e-postløsning ble oppgradert til Exchange 2010 Utskifting av trådløst nettverk på ny Cisco løsning er gjennomført på følgende lokasjoner: o Grimstad skolene o Fylkeshuset o Asdal ungdomsskole og Stinta ungdomsskole o Dahlske videregående skole Fortsatt arbeidet fra 2011 med virtualisering av fysiske servere Oppgradert telefoniløsningen for Arendal kommune, Froland kommune og Aust- Agder fylkeskommune. Våre eiere har alle pågående byggeprosjekter hvor IKT Agder bidrar med rådgivning, design og implementering av totalløsninger for nettverk. Det være seg kablet, trådløst eller andre behov som naturlig hører inn under IKT Agders ansvarsområde. Av større leveranse i 2012 kan nevnes Sam Eyde videregående skole og Eureka bygget. Påbegynt arbeider med ny overvåkningsløsning Avdelingen har i 2012 hatt noe utskifting av medarbeidere og leder. I perioden juni til desember var avdelingsleder konstituert samtidig med at prosessen med ansettelse av permanent leder for avdelingen pågikk. I tillegg til dette så har det kommet inn tre nye medarbeidere. Avdeling Prosjekt I 2012 har avdelingen bestått av åtte engasjerte medarbeidere med høy kompetanse innenfor fagområdene prosjektledelse, utvikling, IT- og løsningsarkitektur og strategisk/forretningsmessig kundeoppfølging. Kundeoppfølgingen knyttet til leveranser iht. til SLA organiseres i avdelingen, og har gjennom året fulgt en fast plan avtalt med hver kunde, jfr. vedlegg 4. Selskapets innsats i felles samarbeidsorgan Forvaltningsorganisasjonen koordineres og utføres i avdelingen. Produkt- og prismodellen er nå godt innarbeid og er et viktig verktøy for våre kunder i deres planarbeid for uttak av tjenester fra IKT Agder i sammenheng med egen budsjettplanlegging. Kundene har satt i gang et arbeid for å evaluere og vurdere fordelingsnøkler mellom seg. Det arbeides kontinuerlig med gjennomføring og leveranse av prosjekter etter bestillinger fra våre kunder. I prosessen fra prosjektide til leveranse er IKT Agders ressurser med for å bidra til at løsningene blir så kosteffektive som mulig. Prosjektlederkompetansen brukes også ved gjennomføring av større interne prosjekter av mer teknisk karakter. Avdelingen har medvirket til gjennomføring av nok et vellykket kundeseminar. Avdelingen har gjennom året hatt de fleste ansatte på ett eller flere kurs/seminarer for å vedlikeholde/øke kompetansen innenfor fagfeltene avdelingen representerer. ÅRSMELDING 2012 I side 30 ÅRSMELDING 2012 I side 31

17 Vedlegg 4 Oppsummering fra årlige evalueringsmøter for oppfølging av service level of agreement (SLA) I henhold til pkt. 1.4 i gjeldende SLA skal referat fra de årlige SLA-evalueringsmøtene vedlegges årsmeldingen. Evalueringen for 2012 kan oppsummeres som følger: Opplevd servicenivå Totalt antall saker viser en nedgang på ca 10 % i forhold til 2011, og gjennomsnittlig løsningstid er blitt lavere. Generelt for kundene er det eksempler på at servicedesken setter en for lav prioritet på saker som meldes inn, spesielt prioritet 2-saker. Det etterlyses også bedre tilbakemelding på høyt prioriterte saker; både rask beskjed om løsningsperspektiv og status på feilrettingen. Hver av partene tar en gjennomgang av varslingsrutiner for det enkelte system. Det ønskes daglig tilbakemelding for alle saker som gjelder nedetid på de større fagsystemene. Det generelle servicenivået oppleves som positivt, men det ønskes en rapportering som skiller mellom feilmeldinger og bestillinger. Grimstad kommune opplever at saker som blir meldt inn kan bli liggende i lengre tid uten at dette får konsekvenser, og saker blir liggende uten at dato for "forventet løst" oppdateres. Tilbakemelding og oppfølging ved bestilling av utstyr oppleves tidvis som mangelfull. IKT Agder bes utvikle en webside hvor alle kan ha tilgang til driftsmeldingene. Omfattende hendelser som har inntruffet Alle kundene ble i februar rammet av problemer med mottak av ekstern e-post og treghet i portalene. Froland kommune har hatt flere utfall av nettverk på kommunehuset som rammet sykehjem og skole. Grimstad kommune har hatt problemer med Gerica og WinMed, feil i ephorte og nettverksfeil på Grimstad ungdomsskole. Arendal kommune har hatt gjentakende problemer med tilgang til åpent og sensitivt skrivebord. Aust-Agder fylkeskommune hadde nettverksproblemer 1. juni. Dette var kritisk på Åmli videregående skole pga. eksamen. Etter en leveranse av pc-er til skolene i Grimstad kommune har ca 50 av disse vært ustabile Det har vært ustabilitet på telefonløsningen og sentralbord i forbindelse med utskifting. Etterarbeidet her har tatt relativ lang tid. Froland kommune har hatt gjentakende utskriftsproblemer på grunn av driverproblematikk. Arendal kommune har tidvis opplevd ustabilitet på rådhusets trådløse nett. Aust-Agder fylkeskommune ble rammet av en stopp i remittering i august. Arendal kommune hadde i november nedetid på ephorte på grunn av påloggingsproblemer. ÅRSMELDING 2012 I side 32 ÅRSMELDING 2012 I side 33

18 Utestående utfordringer knyttet til SLA Varslingsrutiner ved prioritet 1- og 2-feil Bedre utnyttelse av testmiljø Test av restore Ferdigstille ROS-analyse for domeneomlegging. Rydding i ansvarsforholdet mellom kundene, IKT Agder og underleverandører Vesentlige oppgaver for 2013 Feide-prosjektet skal ferdigstilles Arbeidet med domenemigrering skal fortsette og ferdigstilles Det skal utredes bedre sikring og profesjonell bruk av mobile enheter Oppgradering av Familia og WinMed er planlagt, og Grimstad kommune skal innføre meldingsutveksling via Norsk Helsenett For Arendal kommune er det mye arbeid med nye bygg som Eureka II, brannstasjonen og Stuenes skole For Aust-Agder fylkeskommune skal museumsbygg for Kulturhistorisk Senter og siste byggetrinn på Sam Eyde videregående skole ferdigstillelse For Grimstad kommune skal det etableres nettverk på nye Fevik skole. Det skal gjøres revisjon og avklaringer rundt gjeldende vaktordning Fremtidige forhold som vil påvirke service Utskifting av trådløst nett i skolene for kommunene i Arendal og Froland og enkelte videregående skoler. Det forventes å gi bedre funksjonalitet og stabilitet Fornyelse av pc-parken i kommunene Grimstad og Arendal Feide og IAM vil gi økt grad av selvbetjening og integrasjon mellom systemer Det planlegges «follow me-print» i sensitivt nett for bedre sikkerhet Ny utskriftsløsning i Froland kommune forventes å gi bedre stabilitet Større endringer i tjenestens funksjonalitet Håndteres gjennom kundemøter og forvaltningsorganisasjonen, samt handlingsplaner basert på ny IKT-strategi. Eventuelle ønsker om endringer i tjenestenivåavtalen Alle parter godtar en videreføring av SLA i nåværende versjon. Forslag til SLA-vedlegg med enkelte presiseringer for Grimstad kommune er under arbeid. ÅRSMELDING 2012 I side 34

ÅRSMELDING 2012 Årsmelding for Agder IKT Driftssenter IKS 2012

ÅRSMELDING 2012 Årsmelding for Agder IKT Driftssenter IKS 2012 ÅRSMELDING 2012 Årsmelding for Agder IKT Driftssenter IKS 2012 ÅRSMELDING 2012 FORORD 2012 har vært et godt år for IKT Agder. Den positive utviklingen selskapet har hatt de senere år når det gjelder målt

Detaljer

ÅRSMELDING FOR IKT AGDER IKS 2013

ÅRSMELDING FOR IKT AGDER IKS 2013 ÅRSMELDING FOR IKT AGDER IKS 2013 FORORD I 2013 markerte IKT Agder sitt 10 årsjubileet med både interne og eksterne arrangementer. Jubileumsseminaret den 8. februar, med blant annet besøk og gode ord fra

Detaljer

Årsmelding for IKT Agder IKS 2011

Årsmelding for IKT Agder IKS 2011 Årsmelding for IKT Agder IKS 2011 ÅRSMELDING ÅRSMELDING 2011 Forord Året 2011 har vært et innholdsrikt år for IKT Agder IKS. Mot slutten av året ble ny eierstrategi vedtatt, og legger grunnlaget for å

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510 Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Driftsinntekter pr virksomhetsområde Annet 575 039 549 507 Sum driftsinntekter 575 039 549 507 Driftsinntekter fordelt på geografi Helse Midt-Norge

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2015 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Varekostnad 12 5 981 535 Lønn og annen personalkostnad

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392!

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392! ÅRSREGNSKAP2014 Organisasjonsnummer880349392 Resultatregnskap Østnorsk jazzsenter Driftsinntekter Note 2014 2013 Tilskudd 2 6 149 818 5 972 742 Annen driftsinntekt 582 766 205 666 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 AGDER IKT DRIFTSSENTER IKS ORGANISASJONSNUMMER: 985 359 385

ÅRSMELDING 2014 AGDER IKT DRIFTSSENTER IKS ORGANISASJONSNUMMER: 985 359 385 ÅRSMELDING 2014 AGDER IKT DRIFTSSENTER IKS ORGANISASJONSNUMMER: 985 359 385 FORORD Styret for IKT Agder presenterer her årsmelding for selskapets drift i 2014. Det er å håpe at denne gir et godt bilde

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

SFK LYN. Årsregnskap 2016

SFK LYN. Årsregnskap 2016 SFK LYN Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Ski og Fotballklubben Lyn Driftsinntekter og -kostnader Note 2016 2015 Medlemsinntekter 7 565 901 500 854 Leieinntekter 4 2 576 060 2 573 958 Kioskdrift klubbhus

Detaljer

Årsregnskap. Seniornett Norge

Årsregnskap. Seniornett Norge Årsregnskap Seniornett Norge 2016 REGNSKAP FOR SENIORNETT NORGE 2016 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Fosnaheim Barnehagelag SA

Årsregnskap 2015 for Fosnaheim Barnehagelag SA Årsregnskap 2015 for Fosnaheim Barnehagelag SA Foretaksnr. 971487305 Utarbeidet av: SpareBank 1 SMN Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Kremmergården 7100 RISSA Årsberetning 2015 Virksomhetens

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Medlemsinntekter 354 754 351 044 Stevne-/ arr. inntekter 3 856 514 3 782 582 Salgsinntekt 2 369 156 610 Inntektsbringende tiltak 245 650 178 800 Reklame/sponsorinntekter

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2015 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2015 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 256 333 192 264 006 289 198 708 213 Annen driftsinntekt 3 7 202 516 3 000

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Org nr 970 540 636 RESULTATREGNSKAP Note 2015 2014 Kontingenter 3 334 175 3 072 137 Administrasjonsinntekter 1 362 710 1 372 148 Andre driftsinntekter

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Hitra Næringsforening Foretaksnr. 979187548 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver som interesseforening for næringslivet i Hitra Kommune. Utvikling i resultat og stilling

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING Organisasjonsnr. 984574568 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 268 204 1 367 329 Annen driftsinntekt

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002 BA ÅRSBERETNING FOR 2002 Bedriften produserer Journalisten på nett og papir og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn for årsregnskapet. Arbeidsmiljøet

Detaljer

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Årsregnskap 2016 Nordnorsk Kunstnersenter Org.nr.:970 918 256 Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Vedlegg 3 STRATEGIDOKUMENT

Vedlegg 3 STRATEGIDOKUMENT Vedlegg 3 Handlingsplan Vedlegg 3 STRATEGIDOKUMENT 2013 2016 Rev. 1.0 21. mars 2013 Side 1 av 13 Innhold 1 Innledning... 3 2 Handlingsplan... 3 2.1 Selskapet... 3 2.2 Kunder... 4 2.3 Brukere... 5 2.4 Overordnede

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger Årsregnskap for 2016 4009 Stavanger Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 1 Salgsinntekt 552 000 1 048 000 Sum driftsinntekter 552 000 1 048 000 Varekostnad 28 359 2 628 655 5 Annen driftskostnad 184

Detaljer

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 Mosjøen og Omegn Boligbyggelag note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 INNTEKTER Inntekter fra tekn. tjenester 150,342 110,170 96,000 117,600 Forretningsførerhonorar

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442 Årsregnskap 2012 Norsk helse- og avholdsforbund Org.nr.: 876 077 442 Resultatregnskap Norsk Helse- Og Avholdsforbund Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Subsidier 6 767 471 747 784 Annen

Detaljer