Årsmelding for IKT Agder IKS 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding for IKT Agder IKS 2012"

Transkript

1 Årsmelding for IKT Agder IKS 2012 Besøksadresse: Fylkeshuset Ragnvald Blakstads v Arendal Postadresse: IKT Agder IKS Postboks 788 Stoa 4809 Arendal ÅRSMELDING

2 ÅRSMELDING 2012 Forord 2012 har vært et godt år for IKT Agder. Den positive utviklingen selskapet har hatt de senere år når det gjelder målt kundetilfredshet er videreført og forsterket i Selskapet leverer et solid økonomisk resultat. Dette viser at kostnadseffektiviteten i selskapet har utviklet seg i positiv retning. IKT Agder har i løpet av 2012 ansatt ny daglig leder. Ledelsen har tatt et solid grep om styringen av selskapet og bidratt til økt tillit til selskapet hos kunder, ansatte og eiere. Sykefraværet har gått ned og medarbeiderundersøkelsen viser at arbeidsmiljøet oppleves som godt. Vi ser samtidig at IKT Agder har utfordringer på flere områder: - Selskapet skal framstå som et effektivt redskap for å holde kommunenes IKT kostnader på et konkurransedyktig nivå - Tjenestene skal videreutvikles i tråd med kunders og eieres forventninger og teknologiske muligheter - Selv om kundetilfredsheten samlet sett er høy må det gjøres en innsats for å styrke kundeopplevelsen for noen kundegrupper - Kompetansenivå og trivsel hos de ansatte må vedlikeholdes og videreutvikles. Selskapet må framstå som en attraktiv arbeidsplass. Det er styrets oppfatning at selskapet i 2012 har lagt et godt grunnlag for å møte disse utfordringene. Det er grunn til å takke selskapets ledelse og medarbeidere for innsatsen de har gjort og de resultatene de har oppnådd i løpet av Det er også grunn til å takke samarbeidspartnere hos leverandører og kunder som konstruktivt bidrar til at selskapet kan realisere sin visjon utvikling i samarbeid. Kurt Birkeland Styreleder ÅRSMELDING 2012 I side 3

3 Innhold Forord 3 Innledning 5 Visjon og verdier 4 Representantskap 5 Styret 5 Organisering 6 Personal- og lønnsforhold 7 Likestilling 7 Fravær 7 Miljø 8 Tjenesteutvikling/kundeprosjekter 8 Pensjonsforpliktelser 9 Økonomi 10 Brukerundersøkelse 11 Medarbeidertilfredshet 11 Vedlegg 1- Årsregnskap Agder IKT Driftssenter IKS Resultatregnskap Balanse pr Noter 15 Vedlegg 2 - Revisors beretning Vedlegg 3 - Informasjon om selskapet 26 Daglig leder 26 Avdeling Stab 29 Avdeling Service 30 Avdeling Drift 32 Avdeling Prosjekt 33 Vedlegg 4 - Oppsummering fra årlige evalueringsmøter for oppfølging av service level of agreement (SLA) 34 Innledning Selskapet kom i operativ drift 1. februar 2003, og registrert under navnet Agder IKT Driftssenter IKS. Til daglig benyttes IKT Agder. Eierne av selskapet er Aust-Agder fylkeskommune og kommunene Arendal, Froland og Grimstad. IKT Agder er lokalisert i Arendal kommune med fysisk lokalisering og selskapsadresse Ragnvald Blakstadsvei 1, Postboks 788 Stoa 4809 Arendal. Selskapet leier også noen få kontorplasser i Ericssonbygget i Grimstad. Det ble vedtatt en eierstrategi for selskapet 30. september Den tar utgangspunkt i selskapsavtalens 4 som sier: Selskapet skal ivareta deltakernes oppgaver knyttet til drift, service og utvikling av informasjons- og kommunikasjonsteknologi, samt være deltakernes faglige instans innen dette området. De strategiske hovedpunktene er at IKT Agder skal: være et felles kompetansemiljø innenfor IKT for eierne bidra til at ansatte og folkevalgte i eierorganisasjonene har effektive og fremtidsrettede IKT-verktøy bidra til kostnadseffektive IKT-tjenester for eierne med optimal kvalitet på brukergrensesnittet bidra til at innbyggerne tilbys gode og hensiktsmessige kommunale digitale tjenester være miljøbevisst ivareta de roller og utføre de oppgaver som eierne anser som hensiktsmessige for å realisere eiernes mål med selskapet Eierstrategien er lagt til grunn for utarbeidelsen av selskapsstrategien. Visjon og verdier Selskapets visjon og verdier er som følger: Visjon: Utvikling i samarbeid Våre verdier GLØDENDE, OFFENSIV, TROVERDIG og TYDELIG skal danne grunnlag for vårt arbeid, prege oss i alt vi gjør og vi skal leve opp til vår visjon. Selskapets visjon skal underbygge hovedmålsetning om å oppnå gode, fremtidsrettede og felles IKT løsninger for eierne. Selskapets verdier understøtter følgende: Glødende -> vi skal dyrke entusiasmen hos medarbeiderne Offensiv -> vi skal være i forkant av utfordringene Troverdig -> vi skal besitte kompetanse Tydelig -> vi skal være tydelige i forhold til hva vi er og hvilke råd vi gir ÅRSMELDING 2012 I side 4 ÅRSMELDING 2012 I side 5

4 Representantskap Representantskapet er selskapets øverste organ og eierne utøver sin myndighet i selskapet gjennom dette fora. Representantskapet avholdt tre møter i 2012, hvor følgende saker ble behandlet: Årsmelding og regnskap for 2011 Valg av ny leder for representantskapet Valg av nytt styre inkludert styreleder og nestleder Budsjett for 2013 Økonomiplan for perioden Representantskapet bestod ved utgangen av 2012 av følgende medlemmer: Leder Willy Hægeland Froland kommune Representant Harald Danielsen Arendal kommune Representant Arild Eielsen Aust-Agder fylkeskommune Representant Per Kristian Vareide Grimstad kommune Representantskapets medlemmer er rådmennene i de fire eierkommunene. Styret Styret hadde i 2012 tolv styremøter. I tillegg ble det gjennomført et strategiseminar og et kurs i styrerollen. Det har vært løpende kontakt mellom styreleder og daglig leder. Frem til august 2012 var Alv Birger Uldal konstituert daglig leder i selskapet. Kjetil Nyhus ble ansatt som ny daglig leder i mai 2012 og tiltrådte stillingen i august Representantskapet utnevnte nytt styre i august Det ble da også besluttet å engasjere inn en ekstern styreleder i tillegg til styrerepresentantene fra de fire eierkommunene. Representantene fra kommunene Grimstad og Froland fortsatte i styret. De ansatte i selskapet revalgte i oktober 2012 ansattrepresentant og observatør til styret. Sentrale saker som har vært behandlet i styret var: Medarbeider og brukerundersøkelse fra 2011 Årsregnskap og årsmelding 2011 Ansettelse av daglig leder Budsjett og økonomiplan for perioden Jevnlige regnskaps- og statusrapporter Myndighetsmatrise knyttet til økonomi Gjennomgang av selskapets pris- og produktmodell Selskapsstrategi for perioden (under behandling) Styret har fra august 2012 hatt følgende sammensetning: Leder Kurt Birkeland Ekstern styreleder Nestleder Helge Moen Grimstad kommune Styremedlem Ingunn Kilen Thomassen Arendal kommune Styremedlem Anne-Liv Garmann-Johnsen Froland kommune Styremedlem Stig Nilssen Aust-Agder fylkeskommune Styremedlem Daniel Sjølander Ansattrepresentant IKT Agder Observatør Glenn Tegnander Ansatte IKT Agder Varamedlem Jon Eiklund Grimstad kommune Varamedlem Kari Rasmussen Arendal kommune Varamedlem Bård Noraberg Froland kommune Varamedlem Ebba Laabakk Aust- Agder fylkeskommune Varamedlem John G. Berg Aust- Agder fylkeskommune (for styreleder) Varamedlem Hilde Westnes Ansattrepresentant IKT Agder Varamedlem Sigrun Krumsvik Observatør ansatte IKT Agder IKT Agder IKS Selskapet oppfyller kravene i allmennaksjelovens 6-11a (krav om representasjon av begge kjønn i styret) Organisering Selskapet er organisert i følgende avdelinger: Daglig leder Kjetil Nyhus Avdelingsleder Solveig Aanjesen Service Avdelingsleder Tonny Morewood Drift Avdelingsleder Rolf Chr. Ørnholt Stab Avdelingsleder Alv Birger Uldal Prosjekt Ved utgangen av 2012 hadde selskapet 49 ansatte. ÅRSMELDING 2012 I side 6 ÅRSMELDING 2012 I side 7

5 Fra oktober 2012 ble det innført fem funksjonsgrupper for å ivareta en tydeligere oppfølging av selskapets kunder, samt å bedre kommunikasjons- og informasjonsflyt på tvers. Følgende funksjonsgrupper (FG) ble etablert: FG Kunde FG Kunde Forvaltning FG Teknisk FG Sikkerhet Har det operative oppfølgingsansvaret overfor hver kunde Har ansvaret for å koordinere aktivitet knyttet opp mot kundenes IKT forvaltningsorganisasjon (forvaltning og nyutvikling av IKT løsninger) Har ansvaret for å utrede og gi rådgivende innspill til teknologisk IKT utvikling i selskapet Har ansvaret for å utrede og gi rådgivende innspill knyttet til teknisk sikkerhet og informasjonssikkerhet i selskapet og ut mot kunder Likestilling IKT er fortsatt en mannsdominert bransje. Selskapet har likevel en kvinneandel på 17,6 %. Blant lederne i selskapet er kvinneandelen 20 %. Etter siste lønnsoppgjør i 2012 hadde kvinner i snitt 96,04 % av menns lønn. De ansatte og innleide i selskapet i 2012 hadde bakgrunn fra fem ulike nasjoner. Fravær Som det går fram av den forenklede tabellen under, er den samlede fraværsprosenten for selskapet på 4,18 %, eller over 95,8 % nærvær. Dette er en forbedring fra 2011, der samlet fravær var på 4,71 %. Det er nedgang i alle typer fravær. FG Service-Management Har ansvaret for å koordinere aktivitet knyttet til ITIL prosessene i selskapet År Egenmelding 1-3dgr 4-16dgr 17dgr+ Fraværs% ,66 % 0,07 % 0,28 % 2,70 % 4,71 % ,42 % 0,02 % 0,31 % 2,43 % 4,18 % Personal- og lønnsforhold Pr hadde IKT Agder 49 ansatte (økning på 1 fra 2011) som delte på 47,8 hele stillinger (tilsvarende 46,8 i 2011). Selskapet samarbeider med fylkeskommunen om to lærlingplasser og har ytterligere to selv. Selskapet har i forhold til lønnsforhold, forholdt seg hovedsakelig til kommunenes rammebetingelser og brukt KS-tariffområde. Selskapet benytter også KLP som pensjonsleverandør. Med utgangspunkt i forebyggende helsearbeide, startet selskapet i 2010 en generell satsing på stimulering til fysisk aktivitet for de ansatte. Dette har fortsatt både gjennom 2011 og Fra 2012 fikk den interne miljøgruppen et større ansvar for dette arbeidet. Det var i 2012 ingen skader eller ulykker blant ansatte knyttet til arbeidsforhold eller arbeidsplass. Dette er uendret status fra selskapets opprettelse. Kompetanse er selskapets viktigste styrke. IKT området endrer seg raskt og det har vært satset tungt på kompetanseutvikling. I 2012 ble det brukt kr på kompetansehevende tiltak. I 2011 ble det brukt kr Det jobbes kontinuerlig med å påvirke og redusere både kortids- og langtidsfraværet. Selskapets interne miljøgruppe er gitt handlingsrom for forebyggende aktiviteter både knyttet til trivsel og fysisk aktivitet. Det er naturlig også en lederoppgave å følge dette opp tett og jevnlig. Miljø I 2010 ble selskapet Miljøfyrtårnsertifisert. Dette ble realisert gjennom en større kartlegging innenfor miljø, energi og avfallshåndtering. Arbeidet har styrket selskapets internkontroll og bevisstgjøring på forurensing og energibesparelse. Dette arbeidet har fortsatt i Størst praktisk og økonomisk betydning har dette i forhold til energiforbruket på serverrommene. Målet er en reduksjon på 60 % energiforbruk, hvilket vil utgjøre vel en halv million kroner innen Lønns- og personalrettede kostnader var i 2012 som i 2011 på vel kr 30 millioner. Dette utgjør i underkant av 45 % av samlet drift, noe som er en økning av andel fra 2011 på ca 3 %. ÅRSMELDING 2012 I side 8 ÅRSMELDING 2012 I side 9

6 Tjenesteutvikling / kundeprosjekter Selskapet har deltatt med mye ressurser i prosjekter, og bidratt til utvikling av nye tjenester mot eierkommunenes portaler. Flere av prosjektene pågår videre i Byggeprosjekter på blant annet Sam Eyde/Eureka/St.Franciskus: Generell IT-rådgivning for utskrift og maskinvare, samt teknisk bistand på flere områder, men spesielt i forhold til kablet og trådløst nett. Oppgradering trådløst nettverk i grunnskolen, Grimstad kommune Oppgradering felles Sak/Arkivsystem: Prosjektledelse og teknisk gjennomføring av oppgradering av program- og maskinvare på servere og klienter. Skole pc-er til Grimstad kommune: Prosjektledelse og teknisk løsning for skolepc-er. Inkludert testing og stor-skala utrulling. Telefoni: Bytte av telefonsentral og støttesystem for kommunene Arendal og Froland samt innføring samme system i Aust-Agder fylkeskommune (Fylkeshuset og Sam Eyde videregående skole). Printerorganisering: Standardisering av maskinvare og styresystem for utskrift. Innføring og utvidelse av sikker utskriftsløsningen Uniflow. Innføring av rutiner for drift av løsningen. Inn og utgående elektronisk faktura: Sende og motta elektroniske fakturaer direkte fra og til økonomisystemet. Feide for grunnskolen: Utvikling av Feide autentisering og en helhetlig identitetshåndtering av alle elever og ansatte i grunnskolen. Mine Eiendommer Utvikling av tjeneste hvor innbyggere kan autentiseres ved hjelp av IdPorten i kommunenes portal for å se på sine eiendommer, med tilhørende eiendomsdokumentasjon og innsyn i gebyrgrunnlaget. Mobiltilpasning: Tilpasning av kommunenes portaler på mobil plattform. Meldingsløftet: Kople fagprogrammer som benyttes innenfor Helse- og omsorg, til Norsk helsenett slik at de kan utveksle meldinger som epikriser, prøvesvar, vaksinasjoner og andre typer meldinger med sykehus, fastleger, NAV, Helfo og andre samarbeidsparter. Økonomi Selskapet har utviklet en prismodell for eierkommunene som er grunnlag for betaling for selskapets tjenester. Den enkelte kommune betaler for de tjenester som rent faktisk tas ut. Dette gir en forutsigbarhet både for kundene og selskapet. I bunn for prismodellen ligger en SLA (tjenestenivåavtale) som styrer kvalitet på tjenestene. Denne modellen vurderes til å fungere bra. Selskapet hadde i 2010 og 2011 underskudd på grunn av behov for å finansiere felles kundeprosjekter. I 2012 går selskapet med et betydelig høyere overskudd enn budsjettert. Årsaken til dette er knyttet til et mindre forbruk innenfor lønn og større aktivering av utstyrskjøp enn tidligere. Selskapet har siden 2006 ført IKT prosjektregnskap for kommunene. For å kunne skille prosjekter fra drift er regnskapsoversikten derfor delt opp. Prosjekter er finansiert av kommunene selv, mens drift blir finansiert gjennom selskapets produkt- og prismodell (hver enkelt kommunes uttak av tjenester). Årets resultat er bedre enn budsjettert og ligger innenfor en ramme som tilsier at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. Pensjonsforpliktelser Under behandlingen av årets regnskap, ble det besluttet å endre regnskapsprinsipp gjennom å synliggjøre selskapets totale pensjonsforpliktelse med virkning fra Årets pensjonskostnad er da naturlig tatt inn som en kostnad. Se vedlegg 1 og 2 for ytterligere informasjon. Til og med har selskapet vært selvassurandør på AFP og avsatt midler for inndekning. Det ble i 2012 tegnet pensjonsforsikring for dette hos KLP. Opparbeidet forpliktelse er ved årets slutt ble anslått til kr og balansens avsetning til formålet er derfor redusert med kr ÅRSMELDING 2012 I side 10 ÅRSMELDING 2012 I side 11

7 Brukerundersøkelse Selskapet har over flere år gjennomført en årlig brukerundersøkelse. For 2012 ble denne utført i desember. Målet med brukerundersøkelsen er å få en god oversikt over hvor tilfredse brukerne er med de tjenester selskapet tilbyr. Undersøkelsen ble sendt ut til 8008 brukere, hvor en har fått 2345 svar. Dette utgjør 29,5 i svarprosent. Dette er en liten nedgang sammenliknet med Hovedårsaken til dette ligger i at undersøkelsen sendes ut til brukere som ikke er aktive brukere. Undersøkelsen viser et totalt meget bra resultat. Den viser fremgang fra 2011 innenfor alle områder, og den viser en generell tilfredshet på 70,4 % (topp 2 som er karakterene 5 eller 6, hvor 6 er høyeste karakter). Året 2005 viste en generell tilfredshet på 48 % (topp 2). Selskapet har arbeidet målrettet med å øke denne, noe årets resultat bekrefter. Ut i fra resultatene fra årets undersøkelse konkluderer selskapets ledelse med at den generelle service- og supporttjeneste er på det nivået den skal være. Det vil naturlig alltid være områder som må vedlikeholdes og forbedres, og en vil ha fokus på følgende områder videre i 2013: Tilstrekkelig informasjon under saksbehandlingen Tilstrekkelig kapasitet til å gi forventet oppfølging av en sak Prioritere saker riktig i henhold til de rutiner og prosesser som er avtalt med kundene Bedre responstiden Medarbeidertilfredshet: Selskapet har i flere år gjennomført medarbeidertilfredshetsundersøkelse. I 2012 ble denne gjennomført i november og desember. Det totale resultatet viser at arbeidsmiljøet i IKT Agder er godt. Dette gjelder både det faglige og sosiale miljøet. Helhetsvurderingen på 4,5 (hvor 6 er høyeste karakter) er som snittet ellers i Norge. Året 2012 var et spesielt år med to lederfunksjoner som var midlertidig besatt. Dette gjorde også at fokuset knyttet til HR var mindre enn det man normalt kunne forvente. Resultatet er et svært godt utgangspunkt for å arbeide videre spesielt innenfor de områder som siste året har vist en nedgang. Det er allerede satt i gang aktiviteter/tiltak som: Strategien til selskapet for perioden er presentert for alle ansatte. Det skal videre arbeides konkret med handlingsplaner hvor ansatte vil bli involvert på ulike nivå Allmøter er innført hver andre måned for å bedre kommunikasjon/informasjon Det arbeides aktivt med å få større samordning mellom avdelingene Selskapets omdømme arbeides det med jevnlig gjennom kundeseminarer og tilstedeværelse på ulike arrangementer i Agder Den samme kundeundersøkelsen har vært gjennomført i flere år. Dette har vært fornuftig for å måle en del aktuelle områder og ikke minst sammenlikne disse over tid. Selskapet ser det som nødvendig å endre noe av undersøkelsen fra 2013 da det vil være fornuftig å teste brukertilfredsheten innenfor også andre områder. ÅRSMELDING 2012 I side 12

8 Regnskapsresultat 2012 Noter Driftsinntekter Salg av tjenester til eierkommunene 1,2, Andre inntekter Sum Driftsinntekter Driftskostnader Lønns- og personalkostnader 3,4, Avskrivninger Andre driftsutgifter Sum Driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekter Andre finansinntekter Rentekostnader Resultat av Finansposter Årets resultat Overføringer Overføring til/fra annen egenkapital Balanse pr Noter * Anleggsmidler Varige driftsmidler Maskiner og utstyr Vedlegg 1 Årsregnskap Agder IKT driftssenter IKS 2012 Finansielle anleggsmidler Egenkapitalinnskudd KLP Sum anleggsmidler Omløpsmidler Kundefordringer Andre fordringer Kasse og bankinnskudd Sum omløpsmidler Sum eiendeler ÅRSMELDING 2012 I side 15

9 Noter * Egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelse AFP Pensjonsforpliktelse KLP Sum avsetning for forpliktelser Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig skattetrekk Skyldig arbeidsgiveravgift Påløpte feriepenger Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld *Den ekstra kolonnen , er tatt med for å illustrere endringen av regnskapsprinsipp knyttet til synliggjøring av selskapets pensjonsforpliktelse. Noter Note 1 Regnskapsprinsipper Agder IKT Driftssenter IKS er et interkommunalt selskap som fører regnskapet etter regnskapslovens bestemmelser for små foretak. Prosjekter i arbeid er inntektsført i henhold til fremdrift. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet Varige driftsmidler er balanseført og avskrives over driftsmidlets forventede levetid. Selskapets ansatte er omfattet av en kollektiv pensjonsordning gjennom Kommunal Landspensjonskasse (KLP) som oppfyller kravene etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Dette er en forsikret ordning. Pensjonsforsikringen med KLP omfatter ikke AFP ordningen år. Det er foretatt balanseføring vedrørende denne forpliktelsen. Selskapets har besluttet å endre regnskapsprinsipp for presentasjon av pensjonsforpliktelsen i regnskapet. Netto pensjonsforpliktelse pr på kr er innarbeidet med en tilsvarende reduksjon av egenkapitalen. Pensjonsordningen er omtalt i note 3. Note 2 Prosjekter i arbeid Selskapet utfører tjenester for sine eiere. Prosjekter som er av en slik størrelse at de løper over flere år blir vurdert med hensyn til fremdrift pr Opptjente ikke fakturerte inntekter (utfakturerte inntekter er mindre enn medgåtte kostnader) blir presentert som kundefordringer i balansen. Forskuddsfakturerte inntekter (utfakturerte inntekter er større enn medgåtte kostnader) blir presentert som kortsiktig gjeld i balansen. I resultatregnskapet presenteres endringer i året som økning/reduksjon av salgsinntekter. Ved fullførelsen av prosjektene skal utfakturerte inntekter være lik medgåtte kostnader. Prosjektene skal ikke gi tap eller fortjeneste for selskapet. ÅRSMELDING 2012 I side 16 ÅRSMELDING 2012 I side 17

10 Prosjektnavn: Medgåtte kostna- Utfakturert For lite/ For lite/ der pr pr for mye(-) for mye(-) utfakturert utfakturert pr pr Utlegg for eiere Pedagoger i admin Meldingsløftet Sam Eydes vgs Idrettsparken E-faktura Time/prosjekt OFG prosjekter Fellesprosjekter Totalt pr Forskuddsfakturerte inntekter (i tabellen For lite/for mye (-) utfakturert pr ) kr pr presenteres som kortsiktig gjeld. Opptjente ikke fakturerte inntekter pr kr (i tabellen For lite/for mye utfakturert pr ) ble presentert som kundefordring. Årets endring på kr inngår i regnskapslinjen Salg av tjenester til eierkommunene i resultatregnskapet. Note 3 Pensjonsforpliktelser Selskapet har kollektiv pensjonsforsikring i KLP Forsikring. Pensjonsordningen er ytelsesbasert og er tilpasset nytt avtaleverk for offentlig tjenestepensjon, inklusive pensjonen fra folketrygden. Det var 49 ansatte som er med i ordningen pr Balanseført verdi for pensjonspremiefond og pensjonsforpliktelser samsvarer med beste estimat pr beregnet av KLP. Arbeidsgiveravgift på netto pensjonsforpliktelse er innarbeidet i regnskapet. Estimatendringer pr er resultatført etter beregning fra KLP i henhold til regnskapslovens regler. Pensjonskostnad: 2012 Årets opptjening Rentekostnad Forventet avkastning Adm.kostnader Resultatført estimatavvik Netto pensjonskostnad Pensjonspremie dekt av de ansatte Selskapets andel av pensjonskostnaden Arbeidsgiveravgift netto pensjonskostnad Netto pensjonskostnad inkl. arbeidsgiveravgift Spesifikasjon av brutto pensjonspremiemidler pr Brutto pensjonsmidler Forfalt premie inkl. adm Administrasjonskostnad Utbetalinger Forventet avkastning Avvik i estimat Brutto pensjonspremiefond Spesifikasjon av brutto pensjonsforpliktelse pr Brutto pensjonsforpliktelse Årets opptjening Rentekostnad Utbetalinger Avvik i estimat Brutto pensjonsforpliktelse Netto pensjonsforpliktelse Beregnet AGA på netto pensjonsforpliktelse Balanseført netto forpliktelse inkl. aga Økonomiske forutsetninger: Diskonteringsrente 4,50 % 4,50 % Forventet lønnsvekst 3,16 % 2,96 % Forventet G-reg/ pensjonsreg 3,16 % 2,96 % Forventet avkastning 5,50 % 5,50 % Pensjonsforsikringen med KLP har frem til ikke omfattet AFP ordningen år. Det har derfor til og med 2011 blitt avsatt for forpliktelse for å dekke dette. Akkumulert avsetning pr utgjør kr Fra og med vil denne forpliktelsen bli omfattet av pensjonsforsikringen med KLP. Tidligere forpliktelse er betydelig redusert og KLP har anslått denne til å være ca. kr Årets pensjonskostnad er redusert med kr ÅRSMELDING 2012 I side 18 ÅRSMELDING 2012 I side 19

11 Note 4 Spesifikasjon av lønnskostnader Lønns- og personalkostnader fordeler seg slik: Lønn inkl. feriepenger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader *) Andre personalkostnader Sum lønns- og personalkostnader *) inklusiv reduksjon av egen avsetning til AFP med kr (økt i 2011 med kr ). Pensjonskostnader: Netto pensjonskostnad inkl. aga kr Reduksjon avsetning AFP kr Tilskudd sikringsordningen KLP kr AGA av årets betalte premie som inngår i linjen for arbeidsgiveravg. kr Pensjonskostnader kr Pensjonspremien til KLP for 2012 utgjør kr ( ). Det er 49 personer som omfattes av pensjonsordningen og har denne aldersfordelingen: år år år år 60+ Antall Note 5 Antall ansatte, godtgjørelse til styre og revisor og daglig leder Selskapet har hatt 49 ansatte gjennom året og det er utført totalt 47,8 årsverk. Det er ikke utbetalt godtgjørelse til styret i Utbetalt lønn og annen godtgjørelse til daglig leder utgjør kr Årslønn til daglig leder var kr Som honorar til revisor er det kostnadsført kr ekskl. mva for revisjon, og kr ekskl. mva. for annen bistand. Note 6 Driftsmidler Maskiner og Datautstyr/ Data- Sum drifts utstyr maskinvare programmer midler Anskaffelseskost Tilgang i året Anskaffelseskost Akk. Avskrivninger Bokført verdi Årets avskrivninger Økonomisk levetid 5 år 5 år 4 år Note 7 Kasse- og bankinnskudd Herav bundne skattetrekksmidler på kr Selskapet har en innvilget trekkrettighet på 47 mill. Note 8 Salg av varer og tjenester til eierkommunene Selskapets utfakturering til eierkommunene skjer på grunnlag av faktisk forbruk I 2011 og 2012 fordeler denne utfaktureringen seg som følger: Eier: Utfakturert Prosentvis Utfakturert Prosentvis 2012 fordeling 2011 fordeling Arendal kommune ,27 % ,58 % Froland kommune ,53 % ,53 % Grimstad kommune ,35 % ,52 % Aust-Agder fylkes- kommune ,85 % ,37 % Sum % % Endring prosjekter i arbeid Jfr. note 2 Årets inntekter fra eierkommunene ÅRSMELDING 2012 I side 20 ÅRSMELDING 2012 I side 21

12 Vedlegg 2 Revisors beretning 2011 ÅRSMELDING 2012 I side 23

13 Vedlegg 3 Informasjon om selskapet Daglig leder Daglig leder tiltrådte stillingen i august Frem til årsskifte har følgende vært hovedfokus: Bli kjent med selskapet, ansatte, kunder og de mange IKT løsningene Ny selskapsstrategi for perioden Budsjett for 2013 og økonomiplan for perioden Mindre omorganisering knyttet til bedre kommunikasjons- og informasjonsflyt ut mot kunder og internt i selskapet Ansettelse av ny avdelingsleder Drift Årlig kundeseminar Rådgivende rolle knyttet til kundens forvaltningsorganisasjon Endringer og tiltak knytte til strukturelle forbedringer internt i selskapet Rapportering og saksutredninger til styret og representantskap Daglig leder vil fremheve det gode arbeidsmiljøet, stå på viljen og engasjementet fra de ansatte om å utvikle selskapet teknologisk og forretningsmessig. For selskapet vil strategiplanen være et viktig styringsdokument de kommende fire årene. Følgende oppsummerer de strategiske målene: Strategiske mål, oppsummert Selskapet skal være en robust og kostnadseffektiv leverandør for våre nåværende kunder og attraktiv for andre offentlige aktører i regionen. Selskapet skal videreutvikle og utvide tjenestetilbudet til kundene Selskapet skal ha et spesielt fokus på økonomiutvikling. Det samme gjelder for en effektiv avtaleforvaltning. Selskapet skal være en attraktiv og inkluderende arbeidsplass Kommentar Selskapet skal fortsette å levere gode driftstjenester gjennom å effektivisere drift og oppfølging. Virkemidler er proaktivitet, overvåking, automatisere arbeidsprosesser og øke kompetansen. Det blir sentralt å videreutvikle og ta i bruk ny teknologi (f.eks skybaserte tjenester), arkitekturprinsipper, åpne nasjonale standarder og integrasjoner for å understøtte kundene (kommunene) og innbyggernes bruk av digitale tjenester. Selskapet skal sammen med eierne/kundene, ha et sterkt fokus på å samordne digital tjenesteutvikling. Nye satsningsområder vil være kompetansehevende tiltak for kundene, totalt innkjøpsansvar, prosjektledelse, utviklingskompetanse og samordning innenfor informasjonssikkerhet. Videreutvikle dagens produkt- og prismodell. Sikre at selskapet og våre kunder har en forutsigbar økonomi knyttet til IKT området. Effektivisere drift, som betyr å synliggjøre gevinstene og ta disse ut i reduserte kostnader eller økt tjenestekvalitet. Ansatte skal ha betingelser hvor lønnsforhold, sosiale goder, kompetanseutvikling og arbeidsoppgaver utgjør en totalitet som er konkurransedyktig og markedstilpasset. Den enkelte ansatt skal oppleve fleksibilitet knyttet til sitt arbeid og «frihet under ansvar» skal være en del av kulturen. ÅRSMELDING 2012 I side 24 ÅRSMELDING 2012 I side 25

ÅRSMELDING FOR IKT AGDER IKS 2013

ÅRSMELDING FOR IKT AGDER IKS 2013 ÅRSMELDING FOR IKT AGDER IKS 2013 FORORD I 2013 markerte IKT Agder sitt 10 årsjubileet med både interne og eksterne arrangementer. Jubileumsseminaret den 8. februar, med blant annet besøk og gode ord fra

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 AGDER IKT DRIFTSSENTER IKS ORGANISASJONSNUMMER: 985 359 385

ÅRSMELDING 2014 AGDER IKT DRIFTSSENTER IKS ORGANISASJONSNUMMER: 985 359 385 ÅRSMELDING 2014 AGDER IKT DRIFTSSENTER IKS ORGANISASJONSNUMMER: 985 359 385 FORORD Styret for IKT Agder presenterer her årsmelding for selskapets drift i 2014. Det er å håpe at denne gir et godt bilde

Detaljer

Årsmelding for IKT Agder IKS 2011

Årsmelding for IKT Agder IKS 2011 Årsmelding for IKT Agder IKS 2011 ÅRSMELDING ÅRSMELDING 2011 Forord Året 2011 har vært et innholdsrikt år for IKT Agder IKS. Mot slutten av året ble ny eierstrategi vedtatt, og legger grunnlaget for å

Detaljer

ÅRSMELDING Årsmelding for IKT Agder IKS 2010

ÅRSMELDING Årsmelding for IKT Agder IKS 2010 ÅRSMELDING Årsmelding for IKT Agder IKS 2010 ÅRSMELDING 2010 ÅRSMELDING 2010 I side 3 Forord 2010 har vært et krevende og innholdsrikt år for IKT Agder IKS. Selskapets ledelse og ansatte har gjort en god

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. Digitale Gardermoen IKS

ÅRSRAPPORT 2012. Digitale Gardermoen IKS ÅRSRAPPORT 2012 Digitale Gardermoen IKS INNHOLD ADM. DIR. HAR ORDET 3 VÅRE EIERKOMMUNER 4 STYRELEDERS KOMMENTAR 6 STYRETS BERETNING 8 HMS/ARBEIDSMILJØ 14 TJENESTELEVERANSE 16 ØKONOMI OG UTVIKLING 18 DRIFT

Detaljer

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike 14. april 2009 Hoffsveien 21-23 0275 Oslo Sentralbord +47 23 25 33 00 Fax +47 23 25 33 01 E-post: leo@davinci.no

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

Regnskap 2010. Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat

Regnskap 2010. Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat Regnskap 2010 Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

Nok et år med lønnsom vekst

Nok et år med lønnsom vekst 14 ÅRSRAPPORT Innhold Konsernsjefen har ordet 4 Årsberetning 6 Styrets og ledelsens erklæring 11 Regnskap med noter - Konsern 12 Regnskap med noter - Morselskap 41 Aksjonærinformasjon 56 Eierstyring og

Detaljer

HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS. Årlig melding 2014

HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS. Årlig melding 2014 HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS Årlig melding 2014 Skien, 15.01.2015 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS

Detaljer

Stange Energi AS har totalt 63 ansatte og er heleid av Stange Kommune.

Stange Energi AS har totalt 63 ansatte og er heleid av Stange Kommune. Årsrapport 2011 Bekkelaget Ilseng Romedal Stange Gata Tangen Espa Stange Energi AS har i snart 100 år vært en viktig aktør i Stange Kommune. Bedriften er organisert som konsern og selger kraft, nett og

Detaljer

ÅRET2013 GASSNOVA SF ÅRSMELDING 2013

ÅRET2013 GASSNOVA SF ÅRSMELDING 2013 ÅRET2013 GASSNOVA SF ÅRSMELDING 2013 Gassnova skal bidra til å fremskaffe løsninger som gjør at teknologi for fangst og lagring av CO 2 tas i bruk og blir et effektivt klimatiltak. 2 VÅRE VERDIER: INTEGRITET

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 ROMERIKE AVFALLSFOREDLING IKS

ÅRSRAPPORT 2009 ROMERIKE AVFALLSFOREDLING IKS ÅRSRAPPORT 2009 5 3 7 6 4 2 Våre gjenvinningsstasjoner: 1 Gjølstad/Enebakk 2 Heia/Fet 3 Hellen/Gjerdrum 4 Lørenskog/Lørenskog/ Rælingen 5 Hakadal/Nittedal 6 Sørumsand/Sørum 7 Bøler/Skedsmo 1 2 Romerike

Detaljer

Årsrapporter for haugesund sanitetsforenings revmatismesykehus AS og REHABilitering vest AS

Årsrapporter for haugesund sanitetsforenings revmatismesykehus AS og REHABilitering vest AS 2010 Årsrapporter for haugesund sanitetsforenings revmatismesykehus AS og REHABilitering vest AS Innhold: 03 Innledning 04 05 06 07 08 09 10 12 13 13 14 16 16 18 22 23 24 25 28 29 30 31 32 Årsrapport for

Detaljer

Foto: Espen Mortensen. Årsrapport 2013. Trygger hverdagen - investerer i framtiden

Foto: Espen Mortensen. Årsrapport 2013. Trygger hverdagen - investerer i framtiden Foto: Espen Mortensen Årsrapport 2013 Trygger hverdagen - investerer i framtiden 1 Innholdsfortegnelse Om konsernet... 3 Hovedtall... 4 Lofotkrafts visjon / Konsesjonsområde... 7 Direktørens betraktninger...

Detaljer

ØRU-STYRETS ÅRSMELDING og REGNSKAPSOVERSIKT 2007

ØRU-STYRETS ÅRSMELDING og REGNSKAPSOVERSIKT 2007 ØRU-styresak 21/08 Til ÅRSKONFERANSEN 2008 ØRU-STYRETS ÅRSMELDING og REGNSKAPSOVERSIKT 2007 Innholdsfortegnelse 1 Side 1. Om ØRU 2 2. ØRU-samarbeidets organisering 2 3. Strategi for kommunesamarbeidet

Detaljer

Årsmelding 2014 31. mars 2015

Årsmelding 2014 31. mars 2015 31. mars 2015 Innhold: 1. SAMMENDRAG - RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 1.1 ØKONOMI... 5 1.2 SAMFUNN... 5 1.3 TJENESTER OG BRUKERE... 6 1.4 MEDARBEIDERE... 7 1.5 KOMMUNIKASJON OG INTERNE SYSTEMER... 7 2. ÅRSBERETNING

Detaljer

Høland og Setskog Elverk SA

Høland og Setskog Elverk SA Klatring i stolpe skolebesøk på BVS Innhold: Organisasjon og virksomhetsområder s. 3 Forord fra Daglig leder s. 5 Nett s. 6 Økonomi og administrasjon s. 8 Fiber s. 10 Varme s. 11 Kommunikasjon og omdømme

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2012 Smart, enkelt og greit! KLAR FOR VEKST Året ble på mange områder det beste året for Stavanger Boligbyggelag noen gang. Vi er et av boligbyggelagene her i landet med sterkest

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. 129. Forretningsår

ÅRSRAPPORT 2013. 129. Forretningsår ÅRSRAPPORT 2013 129. Forretningsår INNHOLD 1. Innhold...side 2 2. Styrets beretning side 3 3. Resultatregnskap...side 10 4. Balanse..side 11 5. Generelle regnskapsprinsipper..side 13 6. Noter..side 16

Detaljer

Årsmelding 2014. Froland Kommune

Årsmelding 2014. Froland Kommune Årsmelding 2014 Froland Kommune 1 Innhold Rådmannens kommentar... 3 Befolkningsutvikling... 4 Rammetilskudd og skatt... 4 Momskompensasjon... 5 Lån, Renter og avdrag... 5 Minimumsavdrag lån... 6 Lønn og

Detaljer

Regnskap 2014. Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning

Regnskap 2014. Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning Regnskap 2014 Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning STYRETS BERETNING 2014 HELSE NORD RHF 1. Opplysninger om arten av virksomheten

Detaljer

Styrets beretning. Regnskapsåret 2008. KrediNor Pb 782 Sentr. 0106 Oslo. Tlf. 22 00 91 00. marked@kredinor.no

Styrets beretning. Regnskapsåret 2008. KrediNor Pb 782 Sentr. 0106 Oslo. Tlf. 22 00 91 00. marked@kredinor.no KrediNor Pb 782 Sentr. 0106 Oslo 08 Tlf. 22 00 91 00 Styrets beretning 2008 marked@kredinor.no Regnskapsåret 2008 www.kredinor.no Om virksomheten Design: GRID design www.grid.no Trykk: Lobo Media AS rune

Detaljer

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter Årsrapport 211 2 INNHOLD FORORD 3 HOVEDTALL / NETTDRIFT 4 STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse 5 - Miljø 6 - Økonomi 7 - Fremtidsutsikter 8 RESULTATREGNSKAP 9 BALANSE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 12 KONTANT

Detaljer

FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA Verdipapirsentralen Holding ASA

FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA Verdipapirsentralen Holding ASA FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA og Verdipapirsentralen Holding ASA Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Oslo Børs Holding ASA - årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning

Detaljer

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve 1 2 3 ÅRSMELDING 2012 Konsernet Notodden Energi har hatt en svak reduksjon i omsetningen i 2012 i forhold til 2011. Lave kraftpriser gjennom hele året er hovedårsaken til svikten. Markedsprising på strøm

Detaljer

127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSBERETNING 2011 INNLEDNING Gjerstad Sparebank er en selvstendig sparebank med hovedkontor på Brokelandsheia i Gjerstad kommune og med salgskontor i Risør.

Detaljer

Høland og Setskog Elverk SA

Høland og Setskog Elverk SA Årsrapport 2014 Innhold: Organisasjon og virksomhetsområder s. 3 Forord fra Daglig leder s. 5 Nett s. 6 Vår bedrift s. 8 Fiber s. 10 Varme s. 11 Kommunikasjon og omdømme s. 12 Samfunns og sosialt ansvar

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3

ÅRSRAPPORT 2014. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 ÅRSRAPPORT 2014 Fjordkraftkonsernet INNHOLD Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 FJORDKRAFT Styrets beretning s 5-9 Regnskap 2014 s 10-15 Noter til regnskapet s 16-33 Trondheim Kraft Styrets beretning

Detaljer