Årsmelding for IKT Agder IKS 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding for IKT Agder IKS 2011"

Transkript

1 Årsmelding for IKT Agder IKS 2011 ÅRSMELDING

2 ÅRSMELDING 2011 Forord Året 2011 har vært et innholdsrikt år for IKT Agder IKS. Mot slutten av året ble ny eierstrategi vedtatt, og legger grunnlaget for å ferdigstille selskapsstrategien i det kommende året. Også for 2011 har det vært stort fokus på fellesprosjektene. Som følge av dette har selskapet rekruttert og videreutviklet viktig kompetanse for ivaretakelse av den videre forvaltning og utvikling av tjenestene. Det gjenstår flere utfordringer for å komme i mål med disse, og det vil være høyt fokus også fremover. Økonomien er god og innenfor forventet nivå. Driftsmessig merforbruk er planlagt og dekkes av oppsparte midler. Tjenestenivåavtalen er iverksatt, og legger grunnlaget for selskapets inntekter, men også aktiviteter. Selskapets ledelse og ansatte har gjort en god jobb i 2011, noe som også gjenspeiles i svært gode resultater på brukerundersøkelsen som er gjennomført. Brukerne er i stor grad fornøyd med den tjenesten som leveres, og henvendelser blir tatt tak i innen rimelig tid. Hele 88 % av brukerne svarer i den positive enden av skalaen (4-6) når det gjelder total tilfredshet med tjenestene. Medarbeidertilfredshetsundersøkelsen viser også en økning i tilfredshet, til tross for stort arbeidspress i perioder. Selskapet har et godt grunnlag for videre utvikling som leverandør av IKT tjenester til eierkommunene. Bente Rist Styreleder ÅRSMELDING 2011 I side 3

3 Innledning Selskapet ble stiftet 16. oktober 2002 og 14. april 2003 ble selskapet registrert i Brønnøysundregistrene. Selskapets registrerte navn er Agder IKT Driftssenter IKS. Til daglig benyttes bare IKT Agder. Selskapet eies av Aust-Agder fylkeskommune, Arendal, Froland og Grimstad kommuner. IKT Agder er lokalisert i Arendal kommune med fysisk lokalisering og selskapsadresse Ragnvald Blakstadsvei 1, Postboks 788 Stoa 4809 Arendal. Selskapet leier også to kontorer i Ericsson bygget i Grimstad. Det ble vedtatt en eierstrategi for selskapet 30.september Den tar utgangspunkt i selskapsavtalens 4 som sier: Selskapet skal ivareta deltakernes oppgaver knyttet til drift, service og utvikling av informasjons- og kommunikasjonsteknologi, samt være deltakernes faglige instans innen dette området. Glød - Offensiv - Tydelig - Troverdig De strategiske hovedpunktene er at IKT Agder skal: Være et felles kompetansemiljø innenfor IKT for eierne Bidra til at ansatte og folkevalgte i eierorganisasjonene har effektive og fremtidsrettede IKT-verktøy Bidrar til kostnadseffektive IKT-tjenester for eierne med optimal kvalitet på brukergrensesnittet Bidra til at innbyggerne tilbys gode og hensiktsmessige kommunal digitale tjenester Være miljøbevisst Ivareta de roller og utføre de oppgaver som eierne anser som hensiktsmessige for å realisere eiernes mål med selskapet Denne eierstrategien legges nå til grunn for arbeidet med selskapstrategien. Selskapet har lagt følgende målstruktur til grunn: Visjon Utvikling i samarbeid Overordnede mål: - Være brukerorientert - Levere kosteffektive tjenester - For eiere og brukere være en profesjonell leverandør av IKT tjenester ÅRSMELDING 2011 I side 4 ÅRSMELDING 2011 I side 5

4 Virksomheten Representantskapet Representantskapet er selskapets øverste organ og deltakere utøver sin myndighet i selskapet gjennom dette. Representantskapet avholdt 2 møter i I disse møtene ble følgende saker behandlet: Årsmelding og regnskap 2010 Budsjett 2011 Økonomiplan Ny / revidert selskapsavtale Valg av nytt styremedlem fra Froland Representantskapet bestod i 2011 av følgende medlemmer: Leder Halvard Aglen Grimstad kommune Representant Willy Hægland Froland kommune Representant Arild Eielsen Aust-Agder fylkeskommune Representant Harald Danielsen Arendal kommune Representantskapets medlemmer er rådmennene i de fire kommunene. Styret Styret har i 2011 gjennomført 9 styremøter, hvorav ett ble definert som arbeidsmøte og ett som styreseminar. I tillegg har det vært løpende kontakt mellom daglig leder og styreleder. Viktig saker som har vært behandlet i styret er blant annet: - Medarbeider- og brukerundersøkelse - Årsregnskap og Årsmelding Budsjett og Økonomiplan OFG ( Kommune- ) bestillinger for Strategiutvikling for selskapet ( eget arbeidsmøte ) - Kvarttalsvise regnskaps- og statusrapporter - Lønnspolicy, Personalhåndbok og Etisk reglement - Mulige finansieringsformer for kommunale IKT prosjekter - Fellesprosjektenes overgang til drift Styret har i 2011 hatt følgende sammensetning: Leder Bente Rist Arendal kommune Nestleder John G. Bergh Aust-Agder fylkeskommune Styremedlem Helge Moen Grimstad kommune Styremedlem Anne-Liv Garmann-Johnsen Froland kommune Styremedlem Daniel Sjølander IKT Agder IKS Observatør Glenn Tegnander IKT Agder IKS Varamedlem Jon Eiklund Grimstad kommune Varamedlem Ingunn Kilen Thomassen Arendal kommune Varamedlem Bård Noraberg Froland kommune Varamedlem Ebba Laabakk Aust-Agder fylkeskommune Varamedlem Sigrun Krumsvik IKT Agder IKS Selskapet oppfyller kravene i allmennaksjelovens 6-11a (Krav om representasjon av begge kjønn i styret) Organisering Frem til var IKT Agder IKS organisert i faggrupper. Selskapet fullførte i 2010 en organisasjonsutviklingsprosess med deltagelse fra de ansatte og organisasjonene der man etablerte selskapet i tre avdelinger. Den nye organiseringen ble evaluert våren 2011 og man endte da opp med at fra 1.november ble det etablert ytterligere en avdeling for stab/ støtte for å styrke fellestjenestene og personalforvaltningen i selskapet. IKT Agder IKS er i dag organisert etter følgende struktur: Konstituert daglig leder Alv Birger Uldal Avdelingsleder Solveig Aanjesen Service og Informasjon Avdelingsleder Marit Fosse Olsen Drift og Forvaltning Avdelingsleder Rolf Chr. Ørnholt Stab Avdelingsleder Alv Birger Uldal Produktutvikling og Prosjektledelse Daglig leder Asle Fossberg fratrådte desember desember 2011 ble Alv Birger Uldal konstituert som daglig leder. Det er igangsatt en prosess for ansettelse av ny daglig leder. ÅRSMELDING 2011 I side 6 ÅRSMELDING 2011 I side 7

5 Personal- og lønnsforhold Pr hadde IKT Agder IKS 48 ansatte som delte på 46,8 hele stillinger Selskapet samarbeider med fylkeskommunen om 2 lærlingplasser og har ytterligere 2 selv. IKT Agder forholder seg til rammen for KS tariff-område. Ledelsen la til grunn en modell for lønnsvurderinger som ble oppfattet som mer forutsigbar. Selskapet startet i 2010 en generell satsing på forebyggende helse gjennom å stimulere til fysisk aktivitet for de ansatte. Dette har fortsatt gjennom 2011 der den interne miljøgruppen har fått ansvar for tiltak. Det var i 2011 ingen skader eller ulykker blant ansatte. Utviklingen innen IKT fagområde skjer raskt. Det innebærer at kursing og videreopplæring er en vesentlig strategisk faktor for selskapet. Dette er å betrakte som investert kapital uten at det nødvendigvis følger avskrivningsregler. Hvert år budsjetteres det og søkes gjennomført kompetansebygging for opp i mot ,- Det ble i 2011 brukt på kompetansehevende tiltak. Fravær Som det går fram av den forenklede tabellen under, er den samlede fraværsprosenten for selskapet på under 5% (eller over 95 % nærvær, om man vil). År Egenmelding 1-3dgr 4-16dgr 17dgr+ Fraværs% 2011 IKT Agder 1,66 0,07 0,28 2,70 4,71 Det jobbes med å prøve å påvirke langtidsfraværet og egenmeldingene. De ansatte som utgjør miljøgruppen er gitt handlingsrom for forebyggende aktiviteter både knyttet til trivsel og fysisk aktivitet. I tillegg kom det et nytt opplegg 1. juli fra NAV for oppfølging av sykemeldte som følges opp tett. I all hovedsak går dette ut på å tilrettelegge for at ansatte kan komme på jobb. Lønns- og personalrettede kostnader var i 2011 på vel 30 millioner. Dette utgjør i underkant av 40% - noe som er en økning fra 2010 ( 39%). Likestilling IKT bransjen er ikke spesielt kvinnedominert, men selskapet har likevel en god del kvinner engasjert. Kvinneandelen tilsvarer 33%. Blant ledere i IKT Agder IKS er kvinneandelen 40%. Etter oppgjøret i 2011 hadde kvinner i snitt i underkant av 94% av menns lønn en nedgang fra året før der den var 99,4. De ansatte i IKT Agder i 2011 hadde bakgrunn fra seks ulike land. Fraværet har på generelt nivå en del svingninger gjennom året som man nok finner igjen både i kommunene og i andre bedrifter. Miljø I 2010 ble selskapet Miljøfyrtårnsertifisert. Dette ble realisert gjennom en større kartlegging innenfor miljø, energi og avfallshåndtering. Arbeidet har styrket selskapets internkontroll og bevisstgjøring på forurensing og energibesparelse. Dette arbeidet har fortsatt i Størst praktisk og økonomisk betydning har dette hatt i forhold til energiforbruk på serverrommene. Målet er en reduksjon på 60% energiforbruk, hvilket vil utgjøre vel en halv million kroner innen ÅRSMELDING 2011 I side 8 ÅRSMELDING 2011 I side 9

6 Tjenesteutvikling / kundeprosjekter Selskapet har deltatt med mye ressurser i prosjekter, og bidratt til utvikling av nye tjenester mot eierkommunenes portaler. Flere av prosjektene er ikke avsluttet enda. Eksempler på dette arbeidet er: Meldingstjenesten SiFra hvor innbyggere kan melde fra om feil og mangler på f.eks gatelys, renovasjon, manglende strøing eller brøyting etc. Sanitærmelding: Tjeneste hvor rørleggere legger inn ny sanitærmeldinger elektronisk i innbyggerportalen og dette legges direkte inn i kommunenes fagsystem. Skoleskyss: for tildeling av skoleskyss for elever i grunnskole og videregåendeskole Demokratimodulen: Innbyggerne gis innsyn i de politiske sakene via innbyggerportalen. Agresso Integrasjoner: integrasjon for overføring av stamdata, variabel lønn og fravær mellom skolesystemet Extens og Agresso. Data blir bare punchet en gang og sparer lønnsarbeidere for mange timer arbeid. Ansettelssesprosessen: Overføring av dokumenter som stillingsutlysning, søknader, søknadslister etc fra Webcruiter til ephorte. Tjenesten er klar til produksjonssetting. Utgående elektronisk faktura fra Agresso til fakturamottaker. Nettbrett til politikere: fylkes- og kommunepolitikerne har nå tatt i bruk elektronisk håndtering av saksdokumenter til politisk behandling. Økonomi Det er eierkommunene som finansierer selskapets drift. Selskapet har utviklet en prismodell mot eierkommunene som er grunnlag for innbetaling fra kommunene. I bunn for denne ligger en SLA ( tjenestenivåavtale ) som styrer kvalitet på tjenestene. Denne modellen fungerer godt når tjenesteuttaket endres. I løpet av de siste årene har oppbygde reserver i egenkapitalen blitt brukt for å finansiere prosjekter for kommunene. Disse reservene bør bygges opp igjen for å styrke egenkapitalen. Selskapet hadde i 2011 ekstraordinære aktiviteter (prosjekter) med finansiering fra tidligere års overskudd i tillegg til ordinær drift. Regnskapsføring etter Kommunal Standard tilsier at bruk av egenkapital behandles før regnskapsresultatet mens Norsk Standard (som vi fører etter) tilsier at bruk av egenkapital føres etter regnskapsresultatet. Det betyr at selskapets regnskap både for 2010 og 2011 viser regnskapsmessige underskudd, men dette er altså styrt underskudd for å kunne benytte egenkapitalen. Selskapets rentekostnader er direkte knyttet til vedtatte finansieringsmodell for fellesprosjektene, som regnskapsmessig avsluttes i For 2010 var rentekostnadene høye, men som vi ser av regnskap 2011 normaliserer dette seg i løpet av året etter hvert som prosjektene avsluttes og finansieringen fra kommunene er på plass. Jfr. regnskapets Note 2 under «Fellesprosjekter» er medgåtte kostnader høyere enn opprinnelig budsjett på 47,5 mill. Grunnen er at prosjektene er midlertidig belastet med kommunespesifikke kostnader som senere er viderefakturert kommunene. Årets resultat er som forventet og ligger innenfor en ramme som tilsier at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. For videregående skoler er det også utviklet et program for styring av internettilgang i undervisningssituasjonen som er kalt StudentAccess. Kunden i Fokus ÅRSMELDING 2011 I side 10 ÅRSMELDING 2011 I side 11

7 Regnskapsresultat Konsern Basis drift Budsjett Konsern Basis drift Driftsinntekter Salg til eier produktmodell Salg til andre enn eier Andre inntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Lønns- og personalkostnader Avskrivninger Leie og Leasing Anskaffelser HW og SW Interne prosjekter Andre driftsutgifter Sum driftsutgifter Driftsresultat Finansinntekter og kostnader Renteinntekter Resultat fra avsluttet prosjekt Rentekostnader Resultat av finansposter Årets resultat Overføringer Overføringer mot egenkapital Egenkapital 1. januar Egenkapital 31. desember Total tilfredshet på service og leveranse (alt i alt): I år svarer 88,2 % i det øvre sjiktet (4-6) når det gjelder total tilfredshet. Resultatet viser en positiv utvikling ift tidligere undersøkelser. Svarene indikerer at de fleste brukere alt i alt er fornøyd med dagens løsning. På enkelte spørsmål er det en større andel av vet ikke. IKT Agder vil arbeide med tiltak for å redusere % av vet ikke. Det er også et forbedringspotensial knyttet til service-faktorene prioritering og kapasitet. Dette vil bli prioriterte tiltaksområder i Det legges opp til ny brukerundersøkelse desember Medarbeidertilfredshet: For 2011 ble det gjennomført medarbeidertilfredshetsundersøkelse i IKT Agder. Undersøkelsen tok utgangspunkt i spørsmål innenfor følgende grupperinger: Organisering av arbeidet Innhold i jobben Fysiske arbeidsforhold Samarbeid og trivsel med kolleger Nærmeste leder Overordnet ledelse Faglig og personlig utvikling Systemer for lønns- og arbeidstidsordninger Stolthet over egen arbeidsplass Mobbing, diskriminering og varsling Medarbeiderundersøkelse Spørsmål og gruppering er lik 2010 undersøkelsen. Undersøkelsen i 2011 viser en positiv utvikling i forhold til tilfredshet. Prioriterte tiltaksområder for 2010 har gitt den ønskede effekten og gir et klart bilde av at valgte tiltaksområder har hatt økning i tilfredshet. Ny undersøkelse vil bli foretatt i desember Brukerundersøkelsen: Desember 2011 ble den årlige brukerundersøkelsen gjennomført hos IKT Agders kunder: Undersøkelsen ble også i år sendt ut til kommunene Arendal, Grimstad, Froland samt Aust-Agder fylkeskommune. Undersøkelsen ble sendt ut til 7468 personer og ga til sammen 2446 svar. Dette gir en svarprosent på 33 %. Dette er en økning på 2 % i forhold til fjorårets undersøkelse. I 2011 er det benyttet premier, gjennomført flere påminnelser og i forkant av utsendelsen informert om undersøkelsen. ÅRSMELDING 2011 I side 12 Bente Rist John G. Bergh Helge Moen Styreleder Nestleder Styremedlem Anne-Liv Garmann-Johnsen Daniel Sjølander Glenn Tegnander Styremedlem Ansattes representant Observatør ansatte Alv Birger Uldal Konst. daglig leder Arendal, 13. april 2012

8 Agder IKT Driftssenter IKS Vedlegg 1 Årsregnskap IKT Agder IKS 2011 Resultatregnskap Noter Driftsinntekter Salg av tjenester til eiendommene 1,2, Andre inntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Lønns- og personalkostnader 3,4, Avskrivninger Andre driftsutgifter Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekter Andre finansinntekter Rentekostnader Resultat av finansposter Årets resultat Overføringer Overføringer fra annen egenkapital Balanse pr 31. desember Noter Anleggsmidler Varige driftsmidler Maskiner og utstyr Finansielle anleggsmidler Egenkapitalinnskudd KLP Sum anleggsmidler Omløpsmidler Kundefordringer Andre fordringer Kasse og bankinnskudd Sum omløpsmidler Sum eiendeler ÅRSMELDING 2011 I side 14 ÅRSMELDING 2011 I side 15

9 Agder IKT Driftssenter IKS Balanse pr. 31. Desember Noter Egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelse AFP Sum avsetning for forpliktelser Kortsiktig gjeld Kassakreditt Leverandørgjeld Skyldig skattetrekk Skyldig arbeidsgiveravgift Skyldig merverdiavgift Påløpte feriepenger Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld Arendal, April 2012 Bente Rist John G. Bergh Helge Moen Styreleder Nestleder Styremedlem Anne-Liv Garmann-Johnsen Daniel Sjølander Glenn Tegnander Styremedlem Ansattes representant Observatør ansatte Noter til regnskapet Note 1 Regnskapsprinsipper Agder IKT Driftssenter IKS er et interkommunalt selskap som fører regnskapet etter regnskapslovens bestemmelser for små foretak. Prosjekter i arbeid er inntektsført i henhold til fremdrift. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/ langsiktig gjeld. Omløpsmidler er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet Varige driftsmidler er balanseført og avskrives over driftsmidlets forventede levetid. Selskapets ansatte er omfattet av en kollektiv pensjonsordning gjennom Kommunal Landspensjonskasse som oppfyller kravene etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Dette er en forsikret ordning. I henhold til reglene for små foretak er pensjonsordningen ikke balanseført. Pensjonsforsikringen med KLP omfatter ikke AFP ordningen år. Det er foretatt balan-seføring vedrørende denne forpliktelsen. Selskapets virksomhet har siden starten stadig blitt mer omfattende. Dersom omfanget av selskapet virksomhet overstiger grensen for å kunne følge reglene for små foretak i henhold til regnskapslovens 1-6 innebærer det at beregnet pensjonsforpliktelse for ovennevnte forsikringsordning må innarbeides i selskapets regnskap. I henhold til mottatt aktuarberegning ut-gjør netto pensjonsforpliktelse inkl. arbeidsgiveravgift pr kr Dette vil medføre en tilsvarende reduksjon av selskapets egenkapital. Note 2 Prosjekter i arbeid Selskapet utfører tjenester for sine eiere. Prosjekter som er av en slik størrelse at de løper over flere år blir vurdert med hensyn til fremdrift pr Opptjente ikke fakturerte inntekter (utfakturerte inntekter er mindre enn medgåtte kostnader) blir presentert som kundefordringer i balansen. Forskuddsfakturerte inntekter (utfakturerte inntekter er større enn medgåtte kostnader) blir presentert som kortsiktig gjeld i balansen. I resultatregnskapet presenteres endringer i året som økning/reduksjon av salgsinntekter. Ved fullførelsen av prosjektene skal utfakturerte inntekter være lik medgåtte kostnader. Prosjektene skal ikke gi tap eller fortjeneste for selskapet. Alv Birger Uldal Konst. daglig leder ÅRSMELDING 2011 I side 16 ÅRSMELDING 2011 I side 17

10 Prosjektnavn: Medgåtte kostna- Utfakturert For lite/ For lite/ der pr pr for mye(-) for mye(-) utfakturert utfakturert pr pr IKT i Grimstadskolen IKT i Frolandsskolen Barnevern Pedagoger i admin Legevakt Meldingsløftet Sam Eydes vgs Idrettsparken E-faktura Time/prosjekt OFG prosjekter Fellesprosjekter Totalt pr Opptjente ikke fakturerte inntekter presenteres som kundefordring pr Årets reduksjon på kr inngår i regnskapslinjen Salg av tjenester til eierkommunene i resultatregnskapet. Note 3 Pensjonsforpliktelser Pensjonsforsikringen med KLP omfatter ikke AFP ordningen år. Det er derfor i år avsatt kr som forpliktelse for å dekke dette. Avsetningen ved årets slutt utgjør Eventuelle utbetalinger i forbindelse med AFP forventes å ligge minst 2 år frem i tid. Forsikringsordningen med KLP er omtalt i note 1 og 4. Note 4 Spesifikasjon av lønnskostnader Lønns- og personalkostnader fordeler seg slik: Lønn inkl. feriepenger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader *) Andre personalkostnader Sum lønns- og personalkostnader Det er 49 personer som omfattes av pensjonsordningen og de har denne aldersfordelingen: år år år år 60+ Antall Note 5 Antall ansatte, godtgjørelse til styre og revisor og daglig leder Selskapet har hatt 49 ansatte gjennom året og det er utført totalt 48 årsverk. Det er ikke utbetalt godtgjørelse til styret i Utbetalt lønn og annen godtgjørelse til daglig leder utgjør kr Årslønn daglig leder var kr Som honorar til revisor for revisjon er det kostnadsført kr ekskl. mva. Note 6 Driftsmidler Maskiner og Datautstyr/ Data- Sum drifts utstyr maskinvare programmer midler Anskaffelseskost Tilgang i året Anskaffelseskost Akk. Avskrivninger Bokført verdi Årets avskrivninger Økonomisk levetid 5 år 5 år 4 år Note 7 Kasse- og bankinnskudd Herav bundne skattetrekksmidler Selskapet har en innvilget kassekreditt på 47 mill. * inklusiv egen avsetning til AFP med kr ( ). Pensjonspremien til KLP for 2011 utgjør kr ( ). ÅRSMELDING 2011 I side 18 ÅRSMELDING 2011 I side 19

11 Note 8 Salg av varer og tjenester til eierkommunene Selskapets utfakturering til eierkommunene skjer på grunnlag av faktisk forbruk I 2010 og 2011 fordeler denne utfaktureringen seg som følger: Eier: Utfakturert % - Utfakturert % fordeling 2010 fordeling Arendal kommune ,58% ,34% Froland kommune ,53% ,76% Grimstad kommune ,52% ,07% Aust-Agder fylkes- kommune ,37% ,83% Sum % % Endring prosjekter i arbeid Jfr. note Årets inntekter fra eierkommunene Utvikling i samarbeid ÅRSMELDING 2011 I side 20 ÅRSMELDING 2011 I side 21

12 Vedlegg 2 Revisors beretning 2011 ÅRSMELDING 2011 I side 23

13 Vedlegg 3 Informasjon om selskapet Stab og Støtte Avdelingen består av 3 personer, fordelt på 2,8 årsverk. Hovedoppgaver er: Uttak og presentasjon av regnskap, overtidsbruk og fravær - For daglig leder, avdelingsvis, for styre og representantskap Budsjett og Årsregnskap Forvaltning av de kontrakter som vi håndterer for kommunene - Anbudsutarbeidelser, kontraktsforhandlinger, kontraktsoppfølging Merkantil Forvaltning - Inn- og utgående faktura forvaltning, sak- arkiv, ajourføre regnskapet med hovedboksbilag, bestilling av varer og tjenester for felles forvaltning Prosjektforvaltning - Følge opp regnskapsmessig selskapets interne og eksterne prosjekter Produktmodellen - Fakturering og overordnet vedlikehold Personalforvaltning ( støttefunksjon for avdelingene ) Sikkerhetsansvar Beredskapsansvar Utredninger og dokumentasjoner ( I 2011 ble det laget 10 slike ) ÅRSMELDING 2011 I side 24 ÅRSMELDING 2011 I side 25

14 Servicedesk og Informasjon Avdelingen består av 19 personer fordelt på 18,4 årsverk. 4 læringer og 1 engasjement i 100 %. Servicedesk har som hovedansvarsområde : Håndtere alle henvendelser til IKT Agder IKS Bidra til at rask, effektiv og kundetilfredse løsninger Gi god og riktig informasjon til kundene, både knyttet til driftsmeldinger og annen informasjon. Internt og ekstern. Arbeide proaktivt for å holde stabil drift, knyttet til problemer eller feil. Henvendelser videreformidles med god informasjon videre inn i organisasjonen. Ansvarlig for brukerundersøkelse og medarbeidertilfredshet. Bidra til innføringsstøtte ved realisering av nye produkter og tjenester Realisere og vedlikeholde system for brukerstøtte og arbeidsprosesser rundt dette. Koordinere og forestå en optimal fysisk leveranse av bestilt utstyr til kunde. Bidra til å administrere brukere på valgt teknologi Forestå saksfordeling av saker Servicedesk har åpningstider fra kl Totalt i 2011 er det kommet inn følgende henvendelser: I 2011 er det registrert henvendelser i 2010 ble det registrert henvendelser til IKT Agder IKS. Reduksjonen i antall saker, knyttes opp blant annet opp mot mer stabil drift, effektivisering av arbeidsflyt Gevinsten av reduksjon benyttes til større deltakelse i prosjekter, bedre arbeidsflyt og mer kundefokus. Avdelingens arbeidsmåte og påvirkning på drift: Service gruppen arbeider innen for geografisk inndelte arbeidsområder System senter mulighet til å tanke opp utstyr på stedet, sende pro grampakker via nett til større grupper. Operation manager overvåking proaktive. Prosjekt deltakelse. Redaksjonelt ansvar for hjemmesiden til IKT Agder IKS Optimalisere bruken av helpdesksystemet Footprint. Kartlegging og overvåking av hendelser som igjen gir prioriterte driftsoppgaver for å øke stabil drift Oppbygging og bruk av eget verktøy for effektivisering av arbeidsflyt Servicedesk og Informasjon har stor delaktighet i de ulike prosjektene i IKT Agder. Drift og Forvaltning Avdelingen består av 16 årsverk. Avdelingen for drift og forvaltning skal: Forvalte og utvikle leveranser knyttet til basistjenester og infrastruktur innenfor database forvaltning, OS, datalagring, backup med mer Sikre forvaltning av basis plattformer på en teknologisk og økonomisk optimal måte Driftsplanlegging og koordinering av teknisk infrastruktur Utvikle og vedlikeholde tekniske infrastruktur og topologi Vedlikeholde, dokumentere og utvikle teknisk løsningsdesign ifm teknologi Forvalte og utvikle plattform for kommunikasjonstjenester Bistå med teknisk produktstøtte ifm funksjonelle behov mot produkt/prosjektavdelingen Oppdragsbasert prosjektstøtte Utvikle og vedlikeholde system for teknisk sikkerhet Forvalte og utvikle test- og utviklingsmiljøer etter en til enhver tid behov ifm utvikling av nye tjenester Alle tjenester som etablereres kan forbedres og videreutvikles. Det gjelder så vel det funksjonelle som det mer teknologiske aspektet med hensyn på sikker, stabil, samhandlingsorientert samt kvaliteten i driftsleveransen Forvaltning og utvikling innenfor følgende områder Backup: IKT Agders løsning for backup var tidkrevende. I tillegg hadde vi ikke lengre reservedelsavtale med noen leverandør da utstyret var for gammelt. Vi valgte å gå ut på fullt anbud i mars 2011 for å finne en ny løsning. Formålet med anskaffelsen var å få innført en ny backup/restore løsning som dekket IKT Agder sine behov med tanke på funksjonalitet og ytelse. Løsningen skulle også være tilpasset våre krav og fremtidsrettet med tanke på energi og miljøaspekteret. I juni ble DELL med utstyr fra CommVault Simpana, valgt som leverandør for ny backupløsning. Det var 6 leverandører som leverte inn anbud, og prosessen med å velge leverandør var både tids- og kompetansekrevende. Løsningen ble installert og tatt i bruk i løpet av høsten ÅRSMELDING 2011 I side 26 ÅRSMELDING 2011 I side 27

15 Teknologi for trådløse nettverk: IKT Agder tok i 2004 i bruk teknologi for trådløse nettverk, og har siden anskaffet flere løsninger for trådløse nettverk, alle levert av HP. Denne leverandøren har i løpet av en 6 års periode levert 4 ulike løsninger, og ingen av disse har greid å spille sammen. Det er ikke hensiktsmessig at vi har systemer som ikke kan spille sammen, Vi har derfor sett behov for å vurdere om det beste vil være å gå over til en annen løsning for denne type nettverks utstyr. Løsningen må være skalerbar for å kunne passe i både i små og store lokasjoner. IKT Agder er opptatt av at den teknologien som velges må være designet for fremtiden og vi må vite at dette vil være en stabil løsning. Løsningen må dessuten ha et høyt ytelsesnivå som kan leveres til alle brukerne. Cisco er en av produsentene hvis utstyr har høy funksjonalitet og god fokus på sikkerhet og vil være vårt framtidige valg. Andre fokusområder: Våre eiere har alle pågående byggeprosjekter hvor IKT Agder bidrar med rådgivning, design og implementering av totalløsninger for nettverk. Det være seg kablet, trådløst eller andre behov som naturlig hører inn under IKT Agders ansvarsområde. Digitale Distrikts Agder fase 3. Her har man i prosess vært med på å bidra i arbeidet med å utforme kravspesifikasjoner til valg av leverandører for mobiltelefoni, fasttelefoni og nettverkslinjer. Avdelingen har hatt en klar strategi for «grønn IT» ved å erstatte store «rack»- servere med små «blade»-servere med minst like god ytelse, og satse på høy grad av virtualisering. Overgang til «blade»-servere gir i seg selv en energibesparelse på 30-40%. Virtualisering av alle terminalservere har gitt en ytterligere energibesparelse på 90%. I løpet av 2010 og 2011 er over 100 fysiske terminalservere blitt erstattet av ca. 130 virtuelle. Dette har bidratt til en reduksjon i energikostnadene til serverdrift på kr ,- i 2011 og en forventet reduksjon på det tilsvarende i I tillegg gir det å samle mange virtuelle servere på en fysisk server besparelser på lisenskostnader. IKT Agder ser det som viktig at vi engasjerer oss i kundenes behov, skaper en felles identitet og fremhever de verdier som skal til for å skape særpreg og konkurransekraft. Produktutvikling og Prosjektledelse Avdelingen har 8 personer fordelt på 7, 6 årsverk. Arbeidsområdene er: Bidra til og realisering av IKT kundestrategi og relasjonshåndtering Bidra til og realisere produktkatalog Forestå overordnet applikasjonsforvaltning for gjeldene produkter Kostnadsette/prise produkter og tjenester Ansvarlig for avtaleinngåelse (SLA) Bidra til og å realisere arenaer for strategisk oppfølging og koordinering mot 3. part (underleverandører) Bidra til og realisering av IKT porteføljestyring (for prosjekter og arbeidsprosesser) Oppdragsbasert prosjektstøtte Overordnet ansvarlig for en helhetlig IKT tjenestearkitektur og løsningsdesign. Utvikle nye tjenester i samarbeid med bestillerorganisasjon. Store arbeidsoppgaver avdelingen har utført/medvirket i gjennom året er: Utarbeide endringsbilag til hoved SLA varierende ut fra enkelte kunders behov. Vedlikeholde og videreutvikle prismodellen. Forankre produktkatalog intern og eksternt. Deltagelse i forvaltningsorganisasjonen med IKT Agder som sekretariat for alle gruppene. Tungt medvirkende med prosjektledelse og utviklerkompetanse i prosjekter bestilt gjennom forvaltningsorganisasjonen, fra enkeltkommuner/ fylkeskommunen og IKT Agders egne prosjekter. Arrangere jevnlig kundemøter bilateralt. Arrangere halvårlig kundeseminar. Medvirkende til optimalisering av arbeidsprosesser. Avdelingen har i 2011 fått en ny medarbeider. Det er prosjektlederområdet selskapet har styrket ved å ansette en sivilingeniør innen IKT med lang erfaring. Avdelingen har gjennom året hatt de fleste ansatte på et eller flere kurs/seminar for å vedlikeholde/øke kompetansen innenfor fagfeltene avdelingen representerer. ÅRSMELDING 2011 I side 28 ÅRSMELDING 2011 I side 29

16 Vedlegg 4 Oppsummering fra årlige evalueringsmøter for oppfølging av service level of agreement (SLA) I henhold til pkt. 1.4 i gjeldende SLA er det i februar 2012 avholdt et evalueringsmøte med hver av kommunene Arendal, Grimstad og Froland, samt Aust-Agder fylkeskommune. Evalueringen kan oppsummeres som følger: Opplevd servicenivå Det er fortsatt en positiv holdning til IKT Agders servicenivå, noe som også understøttes av kundeundersøkelsen. En grafisk oppsummering av antall saker og gjennomsnittlig løsningstid pr måned for 2011 ble lagt frem og diskutert. IKT Agder hadde i 2011 totalt sett en løsningstid på maksimalt 1 dag for 75-80% av sakene, og ca 95% av sakene var løst etter en uke. Omfattende hendelser som har inntruffet Av hendelser med større konsekvenser kan nevnes ikke planlagt nedetid på Agresso, ephorte og Gerica (uavhengig av hverandre). Det har vært virusangrep i Froland og i sensitivt nett. Vi opplevde lagringsproblemer i mai, og alvorlige Citrixproblemer i november. På grunn av rutinesvik (hovedsakelig fra leverandørenes side) ble det store problemer ved PC-leveranse til enkelte skoler i august. Store utestående utfordringer IKT Agder har påbegynt et prosjekt for å avvikle «child»-domener, dette vil forenkle driften en del. Det er også valgt ny teknologi for trådløst nett, og flere prosjekter er på gang for å oppgradere gamle trådløse nett og etablere nye. Systemer og rutiner for utstyrsleveranser direkte til kunde er under utvikling, og det er viktig for oss å komme tidlig nok inn i byggeprosjekter slik at den tekniske infrastrukturen blir best mulig. Fremtidige forhold som vil påvirke service Av større forbedringsaktiviteter i IKT Agder nevnes oppdatering av rutiner for varsling/ informasjon, forbedret tilgang via web og nytt backupsystem med bedre muligheter for restore av data. Større endringer i tjenestens funksjonalitet For lærere i videregående skole vil Student Access kunne forenkle undervisningssituasjonen ved at internett-tilgang for elevene kan begrenses i valgte perioder. Høyere oppetidskrav er under utredning, spesielt for kritiske systemer i helse/omsorg og innbyggerportalene. Eventuelle ønsker om endringer i tjenestenivåavtalen. Alle parter godtar en videreføring av SLA i nåværende versjon. Noen endringsønsker er fremmet, og disse håndteres som vedlegg til SLA. Arendal, Alv Birger Uldal og Gil Holm

17 Besøksadresse: Fylkeshuset Ragnvald Blakstads v Arendal Postadresse: IKT Agder IKS Postboks 788 Stoa 4809 Arendal

ÅRSMELDING IKT Agder IKS

ÅRSMELDING IKT Agder IKS ÅRSMELDING 2011 IKT Agder IKS Årsmelding for IKT Agder IKS 2011 ÅRSMELDING 2011 IKT Agder IKS Forord Innledning Året 2011 har vært et innholdsrikt år for IKT Agder IKS. Mot slutten av året ble ny eierstrategi

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2015 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 Årsmelding for Agder IKT Driftssenter IKS 2012

ÅRSMELDING 2012 Årsmelding for Agder IKT Driftssenter IKS 2012 ÅRSMELDING 2012 Årsmelding for Agder IKT Driftssenter IKS 2012 ÅRSMELDING 2012 FORORD 2012 har vært et godt år for IKT Agder. Den positive utviklingen selskapet har hatt de senere år når det gjelder målt

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsmelding for IKT Agder IKS 2012

Årsmelding for IKT Agder IKS 2012 www.tvers.no Årsmelding for IKT Agder IKS 2012 Besøksadresse: Fylkeshuset Ragnvald Blakstads v 1 4838 Arendal Postadresse: IKT Agder IKS Postboks 788 Stoa 4809 Arendal ÅRSMELDING ÅRSMELDING 2012 Forord

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392!

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392! ÅRSREGNSKAP2014 Organisasjonsnummer880349392 Resultatregnskap Østnorsk jazzsenter Driftsinntekter Note 2014 2013 Tilskudd 2 6 149 818 5 972 742 Annen driftsinntekt 582 766 205 666 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap. Seniornett Norge

Årsregnskap. Seniornett Norge Årsregnskap Seniornett Norge 2016 REGNSKAP FOR SENIORNETT NORGE 2016 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Årsregnskap 2016 Nordnorsk Kunstnersenter Org.nr.:970 918 256 Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

SFK LYN. Årsregnskap 2016

SFK LYN. Årsregnskap 2016 SFK LYN Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Ski og Fotballklubben Lyn Driftsinntekter og -kostnader Note 2016 2015 Medlemsinntekter 7 565 901 500 854 Leieinntekter 4 2 576 060 2 573 958 Kioskdrift klubbhus

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002 BA ÅRSBERETNING FOR 2002 Bedriften produserer Journalisten på nett og papir og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn for årsregnskapet. Arbeidsmiljøet

Detaljer

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger Årsregnskap for 2016 4009 Stavanger Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Medlemsinntekter 354 754 351 044 Stevne-/ arr. inntekter 3 856 514 3 782 582 Salgsinntekt 2 369 156 610 Inntektsbringende tiltak 245 650 178 800 Reklame/sponsorinntekter

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Org nr 970 540 636 RESULTATREGNSKAP Note 2015 2014 Kontingenter 3 334 175 3 072 137 Administrasjonsinntekter 1 362 710 1 372 148 Andre driftsinntekter

Detaljer

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 1 Salgsinntekt 552 000 1 048 000 Sum driftsinntekter 552 000 1 048 000 Varekostnad 28 359 2 628 655 5 Annen driftskostnad 184

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

ÅRSMELDING Årsmelding for IKT Agder IKS 2010

ÅRSMELDING Årsmelding for IKT Agder IKS 2010 ÅRSMELDING Årsmelding for IKT Agder IKS 2010 ÅRSMELDING 2010 ÅRSMELDING 2010 I side 3 Forord 2010 har vært et krevende og innholdsrikt år for IKT Agder IKS. Selskapets ledelse og ansatte har gjort en god

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Organisasjonsnr. 999243258 Utarbeidet av: Fenstad Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Droggetoppen 2 2150 ÅRNES Resultatregnskap Note 2014 2013

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING Organisasjonsnr. 984574568 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 268 204 1 367 329 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS

LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS Årsregnskap 2004 RESULTATREGNSKAP Note 2004 2003 Driftsinntekter Salgsinntekt av varer og tjenester 6 3 078 435 0 Offentlig tils kudd 6 16 835 431 0 Sum driftsinntekt 19 913 866 0 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Hitra Næringsforening Foretaksnr. 979187548 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver som interesseforening for næringslivet i Hitra Kommune. Utvikling i resultat og stilling

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 446 896 1 403 935 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510 Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Driftsinntekter pr virksomhetsområde Annet 575 039 549 507 Sum driftsinntekter 575 039 549 507 Driftsinntekter fordelt på geografi Helse Midt-Norge

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

SFK LYN. Årsregnskap 2010

SFK LYN. Årsregnskap 2010 SFK LYN Årsregnskap 2010 Resultatregnskap Ski og Fotballklubben Lyn Driftsinntekter og -kostnader Note Medlemsinntekter 9 126 571 100 801 Salg U.S Kiosk 5 278 207 6 735 326 Overføring fra samarbeidende

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer