ÅRSMELDING 2014 AGDER IKT DRIFTSSENTER IKS ORGANISASJONSNUMMER:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2014 AGDER IKT DRIFTSSENTER IKS ORGANISASJONSNUMMER: 985 359 385"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2014 AGDER IKT DRIFTSSENTER IKS ORGANISASJONSNUMMER:

2 FORORD Styret for IKT Agder presenterer her årsmelding for selskapets drift i Det er å håpe at denne gir et godt bilde av status i selskapet og viktige tiltak og hendelser i året som har gått. IKT Agder er nå inne i sitt tolvte driftsår. Selskapet har funnet sin form og leverer så langt styret kan se i henhold til de forventninger eierkommunene har. Økonomien i selskapet har etter hvert utviklet seg til å bli solid med regnskapsoverskudd de siste årene. Dette har gjort det mulig både å bygge opp en viss buffer samt å tilbakeføre midler til eierne. Sammenlikninger med andre tilsvarende selskaper viser at vi kommer greit ut både i forhold til pris og kvalitet på tjenestene. Prisene som eierkommunene betaler til selskapet har de siste par årene blitt redusert. Kommunenes totale ITkostnader øker imidlertid på grunn av økt uttak av tjenester og produkter. Listen over antall prosjekter selskapet har vært involvert i vitner om høy aktivitet både i forhold til eierkommunene og internt i selskapet. Vi har i 2014 startet strategiprosessen «IKT Agder 2020 fra drift til leveranse». Områdene IKT og digitalisering utvikler seg raskt og alt tyder på at dette bare vil øke på i årene framover. Det er da viktig at selskapet gjør seg klar for de endringer og utfordringer som kommer. Vi må være organisert slik - og drive slik - at eiernes mål med selskapet realiseres best mulig. Kommunesektoren har store utfordringer i årene framover. Dette skyldes bl.a. store demografiske endringer og usikkerhet i forhold til økonomiske rammebetingelser. I denne situasjonen har vi tro på at IKT Agder har en viktig rolle å spille. God brukerservice og utvikling av gode digitale tjenester vil være sentralt for at kommunene skal makte de omstillinger som vil bli nødvendige. IKT Agder har 50 ansatte. Dyktige og motiverte ansatte er en forutsetning for at selskapet skal lykkes. Det er derfor viktig å legge til rette for kompetanseutvikling og godt arbeidsmiljø. I sommer kunne vi flytte inn i nye og flotte lokaler som bør være et godt bidrag i forhold til dette. Styret vil takke selskapets ansatte og ledelse for det gode arbeidet som er lagt ned i Svein Skisland Styreleder ÅRSMELDING 2014 side 2

3 Innhold Forord... 2 Innledning... 4 Visjon og verdier... 4 Representantskap... 5 Styret... 5 Organisering... 6 Personal- og lønnsforhold... 7 Likestilling... 7 Fravær... 7 Medarbeidertilfredshet... 8 Miljø... 8 Brukertilfredshet... 8 Tjenesteutvikling for eierkommuner... 9 Interne prosjekter... 9 Økonomi Kostnadsanalyse Økonomisk utvikling i selskapet Regnskapsoversikt Vedlegg 1 Årsregnskap IKT Agder IKS Resultatregnskap Balanse pr Noter Note 1 Regnskapsprinsipper Note 2 Prosjekter i arbeid Note 3 Pensjonsforpliktelser Note 4 Spesifikasjon av lønnskostnader Note 5 Antall ansatte, godtgjørelse til styre og revisor og daglig leder Note 6 Driftsmidler Note 7 Kasse- og bankinnskudd Note 8 Salg av varer og tjenester til eierkommunene Vedlegg 2- Revisors beretning Vedlegg 3- Informasjon om selskapet Daglig leder Avdeling Service Avdeling Drift Avdeling Prosjekt Vedlegg 4 - Oppsummering fra årlige evalueringsmøter for oppfølging av tjenestenivå (SLA) ÅRSMELDING 2014 side 3

4 INNLEDNING Selskapet kom i operativ drift 1. februar 2003, og ble registrert under navnet Agder IKT Driftssenter IKS. Til daglig benyttes IKT Agder. Eierne av selskapet er Aust-Agder fylkeskommune og kommunene Arendal, Froland og Grimstad. IKT Agder er lokalisert i Arendal kommune med fysisk lokalisering og selskapsadresse Fløyveien 12, Postboks 788 Stoa 4809 Arendal. Det ble vedtatt en eierstrategi for selskapet 30. september Den tar utgangspunkt i selskapsavtalens 4 som sier: Selskapet skal ivareta deltakernes oppgaver knyttet til drift, service og utvikling av informasjons- og kommunikasjonsteknologi, samt være deltakernes faglige instans innen dette området. De strategiske hovedpunktene er at IKT Agder skal: være et felles kompetansemiljø innenfor IKT for eierne bidra til at ansatte og folkevalgte i eierorganisasjonene har effektive og fremtidsrettede IKTverktøy bidra til kostnadseffektive IKT-tjenester for eierne med optimal kvalitet på brukergrensesnittet bidra til at innbyggerne tilbys gode og hensiktsmessige kommunale digitale tjenester være miljøbevisst ivareta de roller og utføre de oppgaver som eierne anser som hensiktsmessige for å realisere eiernes mål med selskapet Eierstrategien er lagt til grunn for utarbeidelsen av selskapsstrategien. VISJON OG VERDIER Selskapets visjon og verdier er som følger: Visjon: Utvikling i samarbeid Våre verdier GLØDENDE, OFFENSIV, TROVERDIG og TYDELIG skal danne grunnlag for vårt arbeid, prege oss i alt vi gjør og vi skal leve opp til vår visjon. Selskapets visjon skal underbygge hovedmålsettingene om å oppnå gode, fremtidsrettede og felles IKT løsninger for eierne. Selskapets verdier understøtter følgende: Glødende -> vi skal dyrke entusiasmen hos medarbeiderne Offensiv -> vi skal være i forkant av utfordringene Troverdighet -> vi skal besitte kompetanse Tydelighet -> vi skal være tydelige i forhold til hva vi er og hvilke råd vi gir ÅRSMELDING 2014 side 4

5 REPRESENTANTSKAP Representantskapet er selskapets øverste organ og eierne utøver sin myndighet i selskapet gjennom dette fora. Representantskapet avholdt seks møter i 2014, hvor følgende saker ble behandlet: Årsmelding og regnskap for 2013 Godtgjørelse til ekstern styreleder Valg av nytt styre Avslutning av IKT-prosjekter (fellesprosjektene) Samordning av IKT systemer / tjenester Oppstart av strategiprosess «IKT Agder 2020 fra drift til leveranse» Finansieringsprinsipper knyttet til IKT-investeringer Budsjett for 2015 og økonomiplan for perioden Generell informasjon om status og utvikling i selskapet For første gang ble det i februar 2014 gjennomført et eiermøte hvor eierkommunene samlet ga selskapet innspill til selskapsutvikling for kommende år. Eiermøte skal avholdes en gang hvert år. Representantskapet bestod i 2014 av følgende medlemmer: Leder Willy Hægeland Froland kommune Nestleder Harald Danielsen Arendal kommune Representant Arild Eielsen Aust-Agder fylkeskommune Representant Per Kristian Vareide Grimstad kommune Representantskapets medlemmer er rådmennene i de fire eierkommunene. STYRET Styret hadde i 2014 seks styremøter. I tillegg ble det gjennomført et strategiseminar. Det har vært løpende kontakt mellom styreleder og daglig leder. Sentrale saker som har vært behandlet i styret: Årsregnskap og årsmelding 2013 Medarbeiderundersøkelse fra 2013 Ny målavtale for daglig leder Medarbeider- og lønnssamtale med daglig leder Brukertilfredshetsundersøkelse fra 2013 Avslutning av IKT-prosjekter (fellesprosjektene) Status selskapsstrategi for Tilgjengeliggjøring av styredokumenter Fastsettelse av ramme for generelt lønnsoppgjør i 2014 Oppstart av strategiprosess «IKT Agder 2020 fra drift til leveranse» Vekst gjennom nye kunder Finansieringsprinsipper knyttet til IKT-investeringer Budsjettprosess og handlingsplan for kommende budsjett år Avslutning av prosjektet Nye kontorlokaler for IKT Agder Vurdering av regnskapsprinsipp; etter regnskapsloven eller kommuneloven ÅRSMELDING 2014 side 5

6 Budsjett 2015 og økonomiplan for perioden Ny tre-årig avtale med Microsoft Jevnlige regnskaps- og statusrapporter Generell informasjon om status og utvikling i selskapet Representantskapet utnevnte nytt styre for kommende to år i mai Styreleder siste året, Kurt Birkeland, gikk av som styreleder etter eget ønske, og representantskapet utnevnte Svein Skisland som ny styreleder. Representanten fra Arendal kommune fortsatte i styret. De ansatte i selskapet valgte i mai 2014 ny styrerepresentant, observatør og tilhørende varamedlemmer. Styret har fra mai 2014 hatt følgende sammensetning: Leder Svein Skisland Ekstern styreleder Nestleder Ingunn Kilen Thomassen Arendal kommune Styremedlem Bo Andre Longum Froland kommune Styremedlem Ebba Laabakk Aust-Agder fylkeskommune Styremedlem Liv Ingjerd Byrkjeland Grimstad kommune Styremedlem Gil Holm Ansattrepresentant IKT Agder Observatør Olve Sveen Ansattrepresentant IKT Agder Varamedlem Oddvar Somdal Grimstad kommune Varamedlem Kari Rasmussen Arendal kommune Varamedlem Anne-Liv Garmann-Johnsen Froland kommune Varamedlem Bent Sørensen Aust-Agder fylkeskommune Varamedlem Sigrun Krumsvik Ansattrepresentant IKT Agder Varamedlem Espen S. Lilleøygard Ansattrepresentant IKT Agder Varamedlem Tord Støme Ansattrepresentant IKT Agder Varamedlem Hilde Westnes Ansattrepresentant IKT Agder Selskapet oppfyller kravene i allmennaksjelovens 6-11a (krav om representasjon av begge kjønn i styret) ORGANISERING Selskapet er organisert i følgende avdelinger: Funksjon Navn leder Avdeling Antall ansatte inkl. leder Pr Daglig leder Kjetil Nyhus 3 Avdelingsleder Solveig Aanjesen Service 20 inkl. to lærlinger Avdelingsleder Tonny Morewood Drift 17 Avdelingsleder Else Skjellum Prosjekt 10 Det ble i 2012 etablert fem funksjonsgrupper for å ivareta en tydeligere oppfølging av selskapets kunder, samt å bedre kommunikasjons- og informasjonsflyt på tvers. Gruppene har fungert gjennom 2014 og er som følger: FG Kunde FG Kunde Forvaltning FG Teknisk Har det operative oppfølgingsansvaret overfor hver eierkommune. Har ansvaret for å koordinere aktivitet knyttet opp mot eierkommunenes IKT forvaltningsorganisasjon (forvaltning og nyutvikling av IKT løsninger). Har ansvaret for å utrede og gi rådgivende innspill til teknologisk IKT utvikling i selskapet. ÅRSMELDING 2014 side 6

7 FG Sikkerhet FG Service- Management Har ansvaret for å utrede og gi rådgivende innspill knytte til teknisk sikkerhet og informasjonssikkerhet i selskapet og ut mot eierkommunene. Har ansvaret for å koordinere aktivitet knyttet til ITIL prosessene i selskapet. PERSONAL- OG LØNNSFORHOLD Pr hadde IKT Agder 50 ansatte (49,4 årsverk) inkl. to lærlinger. Selskapet har ingen ubesatte stillinger. Selskapet samarbeider med Aust-Agder fylkeskommune om ytterligere to lærlingeplasser, og har det faglige oppfølgingsansvaret for dem. I forhold til lønnsgodtgjørelse har selskapet hovedsakelig forholdt seg til kommunenes rammebetingelser og brukt KS-tariffområde. Selskapet benytter også KLP som pensjonsleverandør. Med utgangspunkt i forebyggende helsearbeid, startet selskapet i 2010 en generell satsing på stimulering til fysisk aktivitet for de ansatte. Dette har fortsatt i 2014, hvor en har tilbudt ansatte en times trening i arbeidstiden og bidratt med økonomisk støtte til trening. Det var i 2014 ingen skader eller ulykker blant ansatte knyttet til arbeidsforhold eller arbeidsplass. Kompetanse er selskapets viktigste styrke. IKT området endrer seg raskt og det har vært satset tungt på kompetanseutvikling. I 2014 ble det brukt kr på kompetansehevende tiltak. Dette er en nedgang på ca 6,2 % sammenliknet med Fra 2012 til 2013 var det på samme område en økning på ca 27 %. Lønns- og personalrettede kostnader var i 2014 på vel 33 millioner. Dette utgjør ca 49 % av totale driftskostnader, noe som er uendret fra LIKESTILLING IKT området er fortsatt en mannsdominert bransje. Av ordinært ansatte (ekskl. lærlinger og deltidsansatt) er det 36 menn (andel 76,6 %) og 11 kvinner (andel på 23,4 %). Snittet for kvinner har økt med 4 % siste år. Selskapet har i tillegg ansvaret for fire lærlinger, hvorav tre menn og en kvinne. Snittet av kvinners lønn som er korrigert for en deltidsstilling og daglig leder, er 107,6 % av menns lønn. Blant lederne i selskapet er kvinneandelen 50 %. De ansatte i selskapet hadde i 2014 bakgrunn fra fire ulike nasjoner. FRAVÆR Som det går fram av den forenklede tabellen under, er den samlede fraværsprosenten for selskapet på 6,8 %. Det er en jevn økning i fravær fra 2012, der samlet fravær var på 4,18 %. Det er nedgang i barns sykdom og egenmeldinger fra 2013, men økning innen sykemeldinger. År Egenmelding 1-3 dager 4-16 dager 17 dager eller Totalt fravær høyere ,66 % 0,07 % 0,28 % 2,70 % 4,71 % ,42 % 0,02 % 0,31 % 2,43 % 4,18 % Egenmelding Barns eller barnepassers Sykemelding sykdom ,32 % 0,42 % 3,12 % 5,86 % ,21 % 0,37 % 4,23 % 6,81 % Merk: Selskapet gikk over til nytt timeregistreringssystem fra ÅRSMELDING 2014 side 7

8 12,00 % 10,00 % 8,00 % 6,00 % SYKEFRAVÆR Det jobbes kontinuerlig med å påvirke og redusere både korttids- og langtidsfraværet. Samlet sett for 2014 ligger fraværet for høyt, og det må gjøres ytterligere tiltak for å arbeide med reduksjon. Det er langtidsfraværet (sykemeldinger) som vokser, og en vil sammen med bedriftshelsetjenesten, NAV og tillitsvalgte vurdere ulike tiltak. 4,00 % 2,00 % 0,00 % Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Sum 2014 Sum 2013 MEDARBEIDERTILFREDSHET Det er ikke gjennomført egen undersøkelse for måling av medarbeidertilfredshet i Siste undersøkelse ble gjennomført mot slutten av 2013, og tiltakene fra denne undersøkelsen er arbeidet målrettet med i Det er gjennomført medarbeider- og målsamtaler med alle ansatte gjennom året. Neste undersøkelse skal gjennomføres våren Selskapet flyttet til nye, oppussede lokaler i juni Dette har vært et viktig oppfølgingspunkt knyttet til fysisk arbeidsmiljø, og svært godt mottatt av de ansatte i selskapet. MILJØ I 2010 ble selskapet Miljøfyrtårnsertifisert. Selskapet ble resertifisert mot slutten av Arbeidet har styrket selskapets internkontroll og bevisstgjøring på forurensing og energibesparelse. Det har de siste årene vært gjort mye for å redusere strømbruk knyttet til servere i datarommet. Ved utgangen av året var det kun 20 % av serverne som fortatt var fysiske. Dette har gitt en nedgang i strømforbruket på ca kwh noe som tilsvarer en nedgang på 22 %. Arbeidet vil fortsette i BRUKERTILFREDSHET Det er i 2014 ikke gjennomført egen brukertilfredshetsundersøkelse. Undersøkelsene fra 2012 og 2013 har vist et resultat som har vært tilfredsstillende og som også har vist at selskapet har hatt en god utvikling knyttet til å understøtte brukernes IKT-behov i eierkommunene. Det ble i 2014 vedtatt at brukertilfredsundersøkelser skal utføres annen hvert år, neste gang i ÅRSMELDING 2014 side 8

9 TJENESTEUTVIKLING FOR EIERKOMMUNER Selskapet har deltatt med flere ressurser i prosjekter, og bidratt til utvikling av IKT-tjenester i eierkommunene. Følgende er gjennomført i 2014: Innført ny identitets- og rollestyringssystem (SIKT) for ansatte og elever, alle eierkommuner Påbegynt prosjekt for anskaffelse av nytt barnehage- og skoleadministrativt system for de tre kommunene Påbegynt prosjekt for innføring av skoleadministrativt system for fylkeskommunen Påbegynt prosjekt for anskaffelse av nytt Sak og Arkiv system for alle eierkommunene Utvikling av støttesystem for Hverdagsrehabilitering for Arendal kommune Innføring av A-melding for alle eierkommunene, samt Arendal Pensjonskasse Anskaffelse og implementering av ny GIS innsynsløsning Påbegynt prosjekt for anskaffelse av nytt WEB publiseringsverktøy for de tre kommunene Oppgradering av WEB løsning for Aust-Agder fylkeskommune Innføring av nytt system for oppfølging av sykefravær Implementering av pilot prosjekt for nattilsyn i regi av Fagutvalg for ehelse og velferdsteknologi i Østre Agder Utviklet ny versjon av tjenesten Mine Eiendommer Innføring av arkiv for Visma Familia i Froland kommune Byggeprosjekter på blant annet Eureka II, Fevik skole, AAKS og Stuenes skole Ny versjon av Gerica mobil løsning Bytte av system for Brannstasjonen legesenter i Grimstad INTERNE PROSJEKTER IKT Agder har gjennomført en rekke tekniske prosjekter knyttet til teknologisk utvikling og effektivisering. Følgende er de største prosjektene som er gjennomført i 2014: Utredet behov for testmiljø Utredet videre arbeid med Service Management System Oppgradert samhandlingsløsningen til Lync 2013 Oppgradert til SharePoint 2013 Oppgradert telefoni/sentralbordløsning (Trio) Utbygging og oppgradering av nettverk Inngåelse av ny lisensavtale med Microsoft ÅRSMELDING 2014 side 9

10 ØKONOMI Selskapet har utviklet en prismodell for eierkommunene som er grunnlag for betaling for selskapets tjenester. Den enkelte kommune betaler for de tjenester som rent faktisk tas ut. Dette gir en forutsigbarhet både for den enkelte kommune og selskapet. Til grunn for prismodellen ligger en tjenestenivåavtale (Service Level Agreement SLA) som styrer kvalitet på tjenestene. Selskapet hadde i 2010 og 2011 underskudd på grunn av finansiering av flere felles prosjekter for infrastruktur. Eierkommunene finansierte flere anskaffelsesprosjekter for felles systemer gjennom IKT Agder. Prosjektregnskapene for disse ble i 2013 avsluttet, og gjenstående midler ble tilbakeført til eierkommunene. I 2014 har følgende økonomiske tiltak blitt gjennomført: Generell prisreduksjon til eierkommunene på 6 % Videreutvikling av rutiner for prognosearbeid og egenkontroll Prosess med eierkommunene for endring av finansieringsmodell for nye IKT prosjekter fra I 2014 går selskapet med et høyere overskudd enn budsjettert. Årsaken til dette er knyttet høyere driftsinntekter (økt antall tjenester og uttak), og et mindre forbruk innenfor lønnskostnader, avskrivningskostnader (færre investeringer), leiekostnader og andre driftskostnader. Budsjettert mål for selskapet i 2014 var et 0-resultat. Det fokuseres gjennom året på å effektivisere og spare kostnader - enten kostnader som gir effekt for inneværende år eller kostnader som gir en varig effekt. Sistnevnte vil bidra til en lavere pris gjennom produkt- og prismodellen til selskapet. Kostnadsanalyse Det ble høsten 2013 gjennomført en kostnadsvurdering av selskapets priser og kostnadsnivå. Analysen ble utført av objektiv part og sammenliknet kostnadsnivået med andre tilsvarende selskaper. Kostnadsvurderingen ble utført ved å se på IKT-kostnader og administrasjonskostnader opp mot tjenesteomfang, IKT-modenhet og kundetilfredshet. Det er viktig å påpeke at en kostnadsvurdering ikke vil være 100 % nøyaktig, da det alltid vil være en rekke usikkerhetsfaktorer. Resultatet må derfor sees på som en indikasjon og som gir muligheter for en ytterligere analyse. Tallgrunnlaget er fra Selskapet har gjennomført ytterligere kostnadsreduksjoner i 2013 og IKT Agder kom bra ut i forhold til de andre selskapene som var med i analysen. Selskapet har gode, kvalitative tjenester til et riktig kostnadsnivå. Det vil alltid være områder som kan videreutvikles, og selskapet har som mål å ytterligere effektivisere og samordne IKT området for våre eierkommuner. I forbindelse med utførte analyse, er det utviklet et verktøy som gjør det mulig å gjennomføre nye analyser og sammenlikninger mot flere tilsvarende selskaper. IKT Agder vil med jevne mellomrom utføre slike analyser for å sjekke ut at vi fortsatt har et riktig nivå i forhold til tjenester, kvalitet og kostnader. ÅRSMELDING 2014 side 10

11 Økonomisk utvikling i selskapet Inntekter fra eierkommuner Konto (T) Endring Justert SSB Salg av tjenester til eier , , , ,65 11,12 % 4,62 % Inntekten fra eierkommunene har i perioden økt med 4,6 % utover konsumprisindeksen. Dette utgjør ca 3 millioner kroner. Dette må korrigeres for tilsvarende etablering av nye tjenester som følger: Overtakelse av kommunikasjonslinjer for fylkeskommunen + 0,5 Moduler i økonomisystemet (Agresso) +0,3 Moduler i sak og arkiv systemet (ephorte) +0,2 Ny programvare; Familia +0,3 Ny programvare; Ressursstyring +0,3 Supportavtale for tannhelse +0,3 Økning i trådløse nettverkspunkt +0,2 Økt bruk av programvaren Gemini +0,2 Lagringsløsning for arkivløsning +0,2 Ny programvare for e-læring +0,2 Prisene eierkommunene betaler til selskapet har i 2013 gått ned mellom 4 og 9 %. For 2014 har prisene ytterligere gått ned 6 %. Inntekter fra ikke-eiere Konto (T) Endring Justert SSB Salg av tjenester til ikke- eier , , , ,31 87,01 % 80,51 % Inntekter fra ikke-eiere har økt vesentlig. Dette er pga. flere kunder og uttak av flere tjenester, og ikke prisøkninger. Ordinære driftskostnader Ordinær drift av selskapet uten lønn: Endring Justert SSB Leie lokaler , , , ,91-6,73 % -13,23 % Leieavtaler, utstyr, HW/SW IKT Agder , , , ,85-1,98 % -8,48 % Inventar, rep og vedlikehold , , , ,41 64,19 % 57,69 % Regnskap og revisjon , , , ,00 13,70 % 7,20 % Konsulentbruk , , , ,02-22,81 % -29,31 % Rekvisita og aviser , , , ,99-86,46 % -92,96 % Kurs og opplæring , , , ,92 8,61 % 2,11 % Løpende kontorutgifter og drift leiebiler , , , ,41-24,18 % -30,68 % Kontingenter, utstyrsforsikringer, styret , , , ,93 66,43 % 59,93 % , , , ,44-1,38 % -7,88 % Ordinære driftskostnader (ekskl. lønn) har gått ned for perioden. Fra vel 13,9 millioner til 13,7 millioner utgjør nedgangen 7,88 %. Hovedsakelig er besparelsen kommet av mindre strømforbruk i datarommet og bruk av eksterne konsulenter. ÅRSMELDING 2014 side 11

12 Lønns- og personalkostnader Ansattekostnader Endring Justert SSB Direkte lønnskostnader , , , ,43 18,72 % 6,08 % Indirekte lønnskostnader; ansattekostnader , , , ,25 39,49 % 26,85 % , , , ,68 19,09 % 6,45 % Lønns- og personalkostnaden har økt samlet sett med 6,45 % utover lønnsindeksen, og utgjør 5,6 millioner kroner. Den største økningen er pensjonskostnad på ca 2,7 millioner som fra 2012 ble synliggjort i regnskapet. I perioden har selskapet hatt en vekst på 1,6 stilling som utgjør den resterende økningen. Korrigert for dette ligger lønnskostnaden i 2014 på et uendret nivå i forhold til Avskrivninger Kostnader nær knyttet til kunder og prosjekt Endring Justert SSB Avskrivninger , , , ,61-16,27 % -22,77 % Kundekostnader HW/SW , , , ,86-22,90 % -29,40 % Finans; renter gebyrer, prosjektavsl. Mv , , , ,56-55,75 % -62,25 % , , , ,03-25,12 % -31,62 % De store investeringene utført i perioden nådde sin avskrivningstopp i I 2014 er selskapet nede i et betydelig lavere nivå, selv om selskapet de siste årene har økt investeringsrammen innen infrastruktur. I samme periode har finanskostnadene vært relativt høye, 3 millioner i 2011 mot 1,4 millioner i Totalt har den økonomiske utviklingen i selskapet vært god, og kostnadskutt og effektivisering har medført lavere priser på tjenester som eierkommunene tar ut.. Den totale IKT-kostnaden hos eierkommunene har likevel økt siden flere nye IKT-tjenester er etablerert, og kommunene har også hatt vekst i eksisterende tjenester. Selskapet har fra 2012 gått med overskudd da en gjennom det enkelte år har hatt forhold som tilsier en høyere besparelse enn budsjettert. Dette har vært besparelser som har vært knyttet til det enkelte år. Overskuddene i 2012 og 2013 har blitt disponert til å synliggjøre selskapets pensjonsforpliktelse, styrkning av egenkapital og tilbakebetaling til eierkommunene Resultat Overføringer: Annen egenkapital Ikke fordelt Tilbakebetaling eiere Ikke fordelt Pensjonsforpliktelse ÅRSMELDING 2014 side 12

13 Regnskapsoversikt Selskapet har siden 2006 ført IKT prosjektregnskap for kommunene. For å kunne skille prosjekter fra drift er regnskapsoversikten derfor delt opp. Prosjekter er i 2014 finansiert av kommunene selv, mens drift blir finansiert gjennom selskapets produkt- og prismodell (hver enkelt kommunes uttak av tjenester) Regnskap Regnskap Budsjett Regnskap Regnskap Regnskap Budsjett Regnskap Noter Prosjekter Drift (drift ) Offisielt Prosjekter Drift (drift ) Offisielt Driftsinntekter Salg til eier 1,2, Salg til eiers selskaper og andre Andre inntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Lønns- og personalkostnader 3,4, Avskrivninger Leie- og Leasing Anskaffelser HW og SW Interne prosjekter Andre driftsutgifter Sum driftsutgifter Driftsresultat Finansinntekter og -kostnader Renteinntekter, andre finansinntekter Rentekostnader, andre finanskostnader Resultat av finansposter Årets resultat Merk: Inntekter er angitt som positive tall, kostnader som negative tall. Resultatet viser overskudd. Årets resultat er bedre enn budsjettert og ligger innenfor en ramme som tilsier at forutsetningene om fortsatt drift er til stede. ÅRSMELDING 2014 side 13

14 VEDLEGG 1 ÅRSREGNSKAP IKT AGDER IKS 2014 Resultatregnskap 2014 Noter Driftsinntekter Salg av tjenester til eierkommunene 1,2, Andre inntekter Sum Driftsinntekter Driftskostnader Lønns- og personalkostnader 3,4, Avskrivninger Andre driftsutgifter Sum Driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekter Andre finansinntekter Rentekostnader Resultat av finansposter Årets resultat Overføringer Avsatt for tilbakebetaling eiere Overføring til annen egenkapital Sum overføringer ÅRSMELDING 2014 side 14

15 Balanse pr Noter Anleggsmidler Varige driftsmidler Maskiner og utstyr Finansielle anleggsmidler Egenkapitalinnskudd KLP Sum anleggsmidler Omløpsmidler Kundefordringer Andre fordringer Kasse og bankinnskudd Sum omløpsmidler Sum eiendeler Noter Egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelse KLP Sum avsetning for forpliktelser Kortsiktig gjeld Kassekreditt Leverandørgjeld Skyldig skattetrekk Skyldig arbeidsgiveravgift Påløpte feriepenger Annen kortsiktig gjeld Avsatt for tilbakebetaling eiere Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld ÅRSMELDING 2014 side 15

16 ÅRSMELDING 2014 side 16

17 NOTER 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Agder IKT Driftssenter IKS er et interkommunalt selskap som fører regnskapet etter regnskapslovens bestemmelser for små foretak. Prosjekter i arbeid er inntektsført i henhold til fremdrift. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet Varige driftsmidler er balanseført og avskrives over driftsmidlets forventede levetid. Selskapets ansatte er omfattet av en kollektiv pensjonsordning gjennom Kommunal Landspensjonskasse som oppfyller kravene etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Dette er en forsikret ordning. Pensjonsordningen er omtalt i note 3. Note 2 Prosjekter i arbeid Selskapet utfører tjenester for sine eiere. Prosjekter som er av en slik størrelse at de løper over flere år blir vurdert med hensyn til fremdrift pr Opptjente ikke-fakturerte inntekter (utfakturerte inntekter er mindre enn medgåtte kostnader) blir presentert som kundefordringer i balansen. Forskuddsfakturerte inntekter (utfakturerte inntekter er større enn medgåtte kostnader) blir presentert som kortsiktig gjeld i balansen. I resultatregnskapet presenteres endringer i året som økning/reduksjon av salgsinntekter. Ved fullførelsen av prosjektene skal utfakturerte inntekter være lik medgåtte kostnader. Prosjektene skal ikke gi tap eller fortjeneste for selskapet. Utgående Påløpte Ut- Over Utgående Prosjekter i arbeid Saldo Kostnader Fakturert føringer Saldo Prosjektnavn: Pedagoger i admin AK * Meldingsløftet * Sam Eyde vgs * Arendal pensjonskasse E- faktura * Time/ prosjekt * Fellesprosjekter * OFG prosjekter * Sum pr *1 Belastet drift etter styrevedtak *2 Eldre prosjekter ble gjort opp mot kommunene i netto tilbakebetalinger ÅRSMELDING 2014 side 17

18 Utgående saldo pr på kr inngår som en del av kundefordringene. Utgående saldo pr på kr ble presentert som kortsiktig gjeld. Årets endring på kr inngår i regnskapslinjen Salg av tjenester til eierkommunene i resultatregnskapet. *) Følgende felles kommunale prosjekter (OFG) er i 2014 er utført/påbegynt: Sykefraværsoppfølging Nytt/oppgradert Sak og Arkiv system Nytt barnehage- og skoleadministrativt system for grunnskolene GIS Innsyn Mine Eiendommer, videreutvikling A-melding, fase 1 Ny webpubliseringsløsning (innbyggerportal) Gerica Mobil pleie Utgående EHF faktura ÅRSMELDING 2014 side 18

19 Note 3 Pensjonsforpliktelser Selskapet har en kollektiv pensjonsforsikring i KLP forsikring. Pensjonsordningen er ytelsesbasert og er tilpasset nytt avtaleverk for offentlig tjenestepensjon, inklusive pensjonen fra Folketrygden. 01.jan 01.jan Medlemsstatus Antall aktive Antall oppsatte Antall pensjoner 3 3 Balanseført verdi for pensjonspremiefond og pensjonsforpliktelser samsvarer med beste estimat pr beregnet av KLP. Arbeidsgiveravgift på netto pensjonsforpliktelse er innarbeidet i regnskapet. Estimatendringer pr er resultatført etter beregning fra KLP i henhold til regnskapslovens regler ÅRSMELDING 2014 side 19

20 Økonomiske forutsetninger: Diskonteringsrente 4,00 % 4,00 % Forventet lønnvekst 2,97 % 2,87 % Forventet G-reg/pensjonsreg. 2,97 % 2,87 % Forventet avkastning 4,65 % 5,00 % Note 4 Spesifikasjon av lønnskostnader Lønns- og personalkostnader fordeler seg slik: Lønn inkl. feriepenger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader *) Andre personalkostnader Sum lønns- og personalkostnader *) Pensjonskostnader: Netto pensjonskostnad inkl. arb.g.avgift kr Tilskudd sikringsordningen KLP kr Arbeidsgiveravgift av årets betalte premie som inngår i linjen for arb.g.avgift kr Pensjonskostnader kr Ved utgangen av året ( ) var det 48 personer omfattet av pensjonsordningen og disse har denne aldersfordelingen: år år år år 60+ Antall Note 5 Antall ansatte, godtgjørelse til styre og revisor og daglig leder Selskapet har hatt 48 ansatte gjennom året og det er utført totalt 47,4 årsverk. To lærlinger kommer i tillegg. Det er utbetalt kr som godtgjørelse til styreleder i 2014 Utbetalt lønn og annen godtgjørelse til daglig leder utgjør kr Årslønn daglig leder pr. utgangen av året var kr Som honorar til revisor er det kostnadsført kr ekskl. mva for revisjon. ÅRSMELDING 2014 side 20

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510 Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Driftsinntekter pr virksomhetsområde Annet 575 039 549 507 Sum driftsinntekter 575 039 549 507 Driftsinntekter fordelt på geografi Helse Midt-Norge

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442 Årsregnskap 2012 Norsk helse- og avholdsforbund Org.nr.: 876 077 442 Resultatregnskap Norsk Helse- Og Avholdsforbund Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Subsidier 6 767 471 747 784 Annen

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Foretaksnr. 971368101 Utarbeidet av: Bedriftspartner AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 65 6501 KRISTIANSUND N Regnskapsførernummer 31241 Resultatregnskap

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO Årsregnskap for 2014 0192 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2015 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 Årsmelding for Agder IKT Driftssenter IKS 2012

ÅRSMELDING 2012 Årsmelding for Agder IKT Driftssenter IKS 2012 ÅRSMELDING 2012 Årsmelding for Agder IKT Driftssenter IKS 2012 ÅRSMELDING 2012 FORORD 2012 har vært et godt år for IKT Agder. Den positive utviklingen selskapet har hatt de senere år når det gjelder målt

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Årsregnskap 2016 Nordnorsk Kunstnersenter Org.nr.:970 918 256 Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING Organisasjonsnr. 984574568 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 268 204 1 367 329 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

SFK LYN. Årsregnskap 2016

SFK LYN. Årsregnskap 2016 SFK LYN Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Ski og Fotballklubben Lyn Driftsinntekter og -kostnader Note 2016 2015 Medlemsinntekter 7 565 901 500 854 Leieinntekter 4 2 576 060 2 573 958 Kioskdrift klubbhus

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2016 2015 Salgsinntekter 2.305.200 2.461.863 2 Driftstilskudd og prosjektstøtte 550.823 716.842 Arrangementsinntekter 10.000 10.000

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger Årsregnskap for 2016 4009 Stavanger Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

ÅRSMELDING FOR IKT AGDER IKS 2013

ÅRSMELDING FOR IKT AGDER IKS 2013 ÅRSMELDING FOR IKT AGDER IKS 2013 FORORD I 2013 markerte IKT Agder sitt 10 årsjubileet med både interne og eksterne arrangementer. Jubileumsseminaret den 8. februar, med blant annet besøk og gode ord fra

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Årsregnskap. Seniornett Norge

Årsregnskap. Seniornett Norge Årsregnskap Seniornett Norge 2016 REGNSKAP FOR SENIORNETT NORGE 2016 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392!

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392! ÅRSREGNSKAP2014 Organisasjonsnummer880349392 Resultatregnskap Østnorsk jazzsenter Driftsinntekter Note 2014 2013 Tilskudd 2 6 149 818 5 972 742 Annen driftsinntekt 582 766 205 666 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2014

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

Årsregnskap for 2016 AKKS OSLO 0182 OSLO. Innhold: Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap Balanse Noter

Årsregnskap for 2016 AKKS OSLO 0182 OSLO. Innhold: Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Årsregnskap for 2016 0182 OSLO Innhold: Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Org nr 970 540 636 RESULTATREGNSKAP Note 2015 2014 Kontingenter 3 334 175 3 072 137 Administrasjonsinntekter 1 362 710 1 372 148 Andre driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Medlemsinntekter 354 754 351 044 Stevne-/ arr. inntekter 3 856 514 3 782 582 Salgsinntekt 2 369 156 610 Inntektsbringende tiltak 245 650 178 800 Reklame/sponsorinntekter

Detaljer

LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS

LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS Årsregnskap 2004 RESULTATREGNSKAP Note 2004 2003 Driftsinntekter Salgsinntekt av varer og tjenester 6 3 078 435 0 Offentlig tils kudd 6 16 835 431 0 Sum driftsinntekt 19 913 866 0 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 4 914 863 4 526 333 Sum driftsinntekter 4 914 863 4 526 333 Driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 446 896 1 403 935 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Fosnaheim Barnehagelag SA

Årsregnskap 2015 for Fosnaheim Barnehagelag SA Årsregnskap 2015 for Fosnaheim Barnehagelag SA Foretaksnr. 971487305 Utarbeidet av: SpareBank 1 SMN Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Kremmergården 7100 RISSA Årsberetning 2015 Virksomhetens

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002 BA ÅRSBERETNING FOR 2002 Bedriften produserer Journalisten på nett og papir og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn for årsregnskapet. Arbeidsmiljøet

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Varekostnad 12 5 981 535 Lønn og annen personalkostnad

Detaljer