Vedlegg 4 Prosjektrapport for barn og unge med langvarige og sammensatte funksjonsvansker PROSJEKTRAPPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg 4 Prosjektrapport for barn og unge med langvarige og sammensatte funksjonsvansker PROSJEKTRAPPORT"

Transkript

1 Vedlegg 4 Prosjektrapport for barn og unge med langvarige og sammensatte funksjonsvansker PROSJEKTRAPPORT - BARN OG UNGE MED LANGVARIGE OG SAMMENSATTE FUNKSJONSVANSKER Vedlegg til handlingsprogrammet

2 INNHOLD 1 INNLEDNING: KOMMUNENS TILTAK DET FØRSTE MØTET MED FORELDRENE TILDELING AV TJENESTER I ÅS KOMMUNE BARNEHAGETIDEN SKOLETIDEN: MULTIFUNKSJONSHEMMEDE UNGDOM: SKOLESKYSS: OVERGANG BARNEHAGE / BARNESKOLE / UNGDOMSSKOLE / VGS VIDEREGÅENDE SKOLE HELDAGSTILBUDET: ØVRIGE TILTAK TRENING / TERAPISVØMMING OG RIDING I SFO-TIDEN OG I BARNEHAGEN: FRITIDSTILBUD STØTTEKONTAKT: AVLASTNING: OMSORGSLØNN: KARTLEGGING AV BARN/UNGE MED LANGVARIGE OG SAMMENSATTE FUNKSJONSVANSKER:

3 BAKGRUNN Familier med funksjonshemmede barn har behov for en tiltakskjede som er forutsigbar og som dekker deres behov for tjenester fra barnet er født og til de er ferdige med videregående skole. Det har vært behov for å se alle kommunens tiltak samlet, uansett etat/fagområde for å få en god oversikt over hva kommunens innsats er på område. Det ble satt ned en prosjektgruppe i 2006 som skulle vurdere hele tiltakskjeden for barnet/familien fra 0-20 år for å finne den beste mulige løsningen for familien. Gruppen har bestått av følgende personer: Gry Mathisen, enhetsleder forvaltningstjenesten Gro Lundgård, rektor Rustad skole Helga Tilley, enhetsleder PPS Klara Jovik, psykisk helsearbeider, tidl. kons. for funksjonshemmede Helen Schytz, avdelingsleder fritid for funksjonshemmede, rådet for funksjonshemmede Gerd Johansen, enhetsleder forebyggende helsetjenester Hanne Dølheim, enhetsleder fritid Hanne Dølheim har ledet og koordinert gruppens arbeid. Gruppen har rapportert til oppvekst- og kultursjef Ellen Benestad og helse- og sosialsjef Berith Trobe Dahlgren. Prosjektgruppen hadde sitt første møte Det har vært avholdt 18 møter i prosjektgruppen. Prosjektgruppen har arbeidet på tvers av fag- og etatsgrenser hvor deltakerne i gruppen har utvekslet faglig informasjon og dokumentasjon og fått god innsikt i andres arbeidsfelt og prioriteringer. Prosjektgruppen brukte lang tid på bli kjent med hverandres arbeidsmetoder og arbeidsfelt og har hatt stort faglig utbytte av å delta i arbeidet. Det er utarbeidet en ny retningslinje; Tverretatlig retningslinje for mottak av barn og unge med langvarige og sammensatte funksjonsvansker. Kjernepunktet i prosjektplanen er å gi en oversikt over hva Ås kommune tilbyr i dag, identifisere foreldrenes behov og avklare hva som faktisk kan forventes av Ås kommune. I tillegg har gruppen hatt stort fokus på brukernes helhetlige tilbud. Hva er viktig for brukeren og de pårørende i møtet med Ås kommune? 1 INNLEDNING: Det synes som om totaliteten i tilbudet som blir gitt er avgjørende for om bruker / pårørende er fornøyd med tilbudet som ytes. Ås kommune har i dag mange tjenestetilbud / elementer som foreldre etterspør i et heldagstilbud. Tilbudene tildeles av ulike etater i henhold til ulike lovverk. Dette oppleves ikke nødvendigvis som at Ås kommune er en enhet med et koordinert og helhetlig tilbud. Barn og unge med langvarige og sammensatte funksjonsvansker har behov for et bredt spekter av tjenester. Kommunens basistjenester må suppleres med bistand fra ulike spesialisthelsetjenester, habiliteringstjenester og tjenester fra spesialpedagogiske kompetansesentre. Den enkeltes tilbud må skreddersys med et helhetlig tilbud og en individuell plan. 3

4 Det er vanskelig å skille mellom hva som er spesialpedagogiske tiltak og hva som er helsetjenestens habilitering for disse barna. Det kreves spesiell kompetanse for å tilrettelegge og jobbe med opplæring, selvstendighet og mestring av dagliglivets ferdigheter. Dette gjelder alle situasjoner fra spising, av/påkledning, renslighet, fysisk aktivitet, mm. Pårørende har meldt behov for at barna kan hentes hjemme før kl , kjøres til skolen og der få alle tilbud de har behov for, før de hentes av foreldrene ved dagens slutt i SFO. Det har vært et savn for foreldre at skolebarn som begynner i ungdomskolen ikke har SFO tilbud. 2 KOMMUNENS TILTAK 2.1 DET FØRSTE MØTET MED FORELDRENE Foreldrenes første møte med ansatte i kommunens hjelpeapparat er viktig. Foreldre som nettopp har fått et barn med sammensatte funksjonsvansker, er ofte i en sorg / krisesituasjon. Ås kommune må sikre at foreldrene får aktuell informasjon, at de får komme frem med spørsmål, ønsker, behov osv. De må møtes/sees individuelt ut fra situasjonen de er i her og nå. Møtene må forberedes godt. Retningslinjer gitt av Ås kommune er standarden for hvordan hjelpen skal organiseres, tildeles og koordineres. 2.2 TILDELING AV TJENESTER I ÅS KOMMUNE Hjemmesykepleie, fysioterapi, avlastning, støttekontakt, praktisk bistand: Forvaltningsenheten tildeler tjenester etter kommunehelseloven og sosialtjenesteloven. Omsorgslønn og brukerstyrt personlig assistent: Forvaltningsenheten saksbehandler og innstiller i saken og fremlegger sakene for behandling i sosialutvalget, som fatter endelig vedtak. Barnehageplass: Inntak av barn med nedsatt funksjons Barn med nedsatt funksjonsevne har lovfestet rett til prioritet ved opptak i barnehage; 13 i barnehageloven. Loven gjelder for alle barnehager, kommunale og private. Foreldrene søker selv barnehageplass og prioriterer hvilke barnehager de ønsker. Når søknad og dokumentasjon er mottatt legges søknad inn med prioritetskode 1 i opptakssystemet. Dersom søknaden gjelder til hovedopptaket vil barnet få tilbud om plass i den barnehagen de foresatte har prioritet som nr.1, ved ledige plass i barnehagen. Dersom det ikke er ledig plass i ønsket bhg, vil barnet få tilbud i en av de andre prioriterte barnehagene i søknaden. Søkeren kan velge å stå på søkerliste til ønsket barnehage. Skoleplass: 4

5 Oppvekst- og kultursjefen fatter vedtak om elevplass i spesialskole/spesialklasse, for elever som har behov for spesialundervisning i henhold til Opplæringsloven 5.1. Foresatte, skolen eller PPS kan ta initiativ til at det skal fremmes søknad. Skolen utarbeider skriftlig redegjørelse om hvilke tiltak som er utprøvd/kan iverksettes. PPS utarbeider søknad om elevplass. Ås kommune har også tjenester som ikke er underlagt et lovverk, men som tilbys som et frivillig tilbud, for eksempel på helsestasjon og i fritiden. 2.3 BARNEHAGETIDEN Hvert år bevilger staten til kommunene et øremerket tilskudd til tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne i barnehage, populært kalt 10 % midlene. Fordelingen/tildelingen fra staten blir tildelt etter antall barn i kommunen i alderen 1 5 år. Alle som driver godkjente barnehager kan søke kommunen om tilskudd til tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne. Tilskuddet kan bl.a. nyttes til å styrke barnehagens bemanning, redusere barnegruppens størrelse, gi tilskudd til eller dekke særskilte skyssordninger, gi hel eller delvis dekning av friplass, benyttes til innkjøp av særskilt materiell eller finansiere utbedringer av barnehagens lokaler og uteområde som er påkrevet for å kunne gi barn med nedsatt funksjonsevne et godt tilbud. Midlene kan også nyttes til kortvarig opplæring i tegnspråk for personale i barnehager der en har døve eller sterkt hørselshemmede barn. Dette tilskuddet skal ikke nyttes til å finansiere tilbud eller rettigheter barna har etter annet regelverk. Tilskuddet skal for eksempel ikke brukes til å dekke spesialpedagogiske tiltak etter opplæringsloven 5-7. Når det gjelder skyssordninger, vises det til opplæringsloven 7-6. Private barnehager har klagerett på tildelingen som gjøres av kommunen. Kommunale barnehager har ingen klagerett. Fordelingen skjer i henhold til kriterier fra staten og etter en skjønnsfordeling i Ås kommune. I barnehagen har dette tilskuddet bl.a. dekket opp assistentstøtte, følge til og fra aktiviteter som svømmeterapi og ridning. Ås kommune hadde en egen andel 10 % midler som ble tatt ut av budsjettene / innspart. Det kommunale tilskuddet ble brukt bl.a. til å finansiere ordning for assistenter og følge til aktiviteter som hydroterapi/riding. Etter at de kommunale tilskudd er borte, er det ikke midler til å dekke opp assistenter for følge til aktiviteter. Når man fjerner midler et sted synes det som om det skapes et behov et annet sted. Det akkumuleres økt aktivitet administrativt gjennom klagebehandling, økt fokus på hva kan brukeren ha rettigheter til hva har jeg krav på osv. En tverrfaglig vurdering og gjennomgang av behov, sammen med brukeren/foreldrene, kan muligens demme opp for frustrasjon fra foreldre og økt aktivitet alle steder arbeidsplassen, administrativt, politisk, media. 5

6 2.4 SKOLETIDEN: BARNESKOLETIDEN TRINN: Multifunksjonshemmede og psykisk utviklingshemmede har i dag et heldagstilbud ved Rustad skole mellom kl Tilbudet er godt faglig og skolen er fysisk tilrettelagt til denne elevgruppen. Elevene er inkludert i skolen på sine premisser og danner også egen gruppe slik som ved Follo barne- og ungdomskole. Det er rekruttert spesialpedagoger og personell fra spesialskoler som har vært med å utvikle tilbudet siden Rustad skole har tilbud til 3 kategorier elever, lett / middels og tyngre. De brukerne med tyngst behov har i realiteten Rustad skole som eneste skoletilbud. Follo barne- og ungdomsskole har ikke tilbud til de tyngste brukerne. Dette tilbudet må Ås kommune ivareta. Det må være et mål for Ås kommune at skoletilbudet i barneskolealder gis ved Rustad skole til alle kommunens elever med sammensatte funksjonsvansker. Dette er viktig for å kunne lage et fullverdig, pedagogisk tilbud til våre brukere og for at kommunen selv skal kunne opprettholde og beholde kompetanse og høyt faglig nivå på sine tjenester. Kommunens fagetater må jobbe tverrfaglig og yte tjenester på tvers av fag og etater i samarbeid med brukernes foresatte. Alle elever med multifunksjonshemming og psykisk utviklingshemming i Ås kommune tildeles skoleplass ved Rustad skole, eller på sin nærskole hvis foresatte ønsker det. Rustad har kapasitet til å ta imot alle aktuelle elever. Hvis Rustad skole skal ha et spesialskoletilbud er skolen avhengig av å rekruttere alle aktuelle elever i kommunen. Selve størrelsen på elevgruppen er en del av å sikre kvaliteten. Kommunen kan ikke samtidig tilby elever trinn skoleplass ved Follo barneog ungdomsskole. Barn med funksjonsvansker har godt utbytte av å gå sammen med alle typer elever i barneskoletrinnet, pedagogisk og sosialt. Frem til og med 7. trinn har denne elevgruppen en lovfestet rettighet til skolefritidsordning (SFO). UNGDOMSSKOLETIDEN TRINN: UTVIKLINGSHEMMEDE UNGDOM: trinn: Ås kommune har i dag ikke noe bestående skole/sfo tilbud til denne elevgruppen. Kommunen hadde i en periode ett godt tilbud til 3 elever som var en kombinasjon Ås ungdomskole/aschjem gård og etterskoletid (EST) tilbud. Ås kommune har vanligvis for få elever til å yte et godt nok tilbud. Pedagogisk og sosialt er det bedre for eleven å ha tilbud blant andre ungdommer i ungdomsskoleperioden. Alle ungdommer har behov for å løsrive seg fra barneskolen og omgås andre ungdommer på samme alder, dette er like viktig for ungdom med funksjonsvansker som funksjonsfriske ungdommer. Det er også lite hensiktsmessig for barneskoleelevene å ha ungdomsskoleelever blandet i gruppene. Ås kommune tilbyr som hovedregel ungdomskoleplass ved Follo barne- og ungdomskole for denne elevgruppen. Det vil bli dyrere for kommunen å ha et eget bestående tilbud for denne gruppen da det er for få aktuelle elever i denne aldersgruppen. Follo barne- og ungdomskole har heldagstilbud for denne 6

7 ungdomskolegruppen. Skoleplassen koster kr ,- og SFO kr ,- for inneværende skoleår. 2.5 MULTIFUNKSJONSHEMMEDE UNGDOM: Follo barne- og ungdomsskole har ikke tilbud til denne elevgruppen. Ås kommune må legge til rette for disse elevene. Elevgruppen har et skoletilbud på Rustad skole og inneværende år har Rustad skole et heldagstilbud for to ungdomskoleelever ved Rustadtunet. De har et vedtak om SFO etter skoletid for skoleåret 2006/2007. Det er ikke fattet vedtak for 2007/2008. For elevgruppen er det viktig at dette tilbudet ivaretas og videreføres som et heldagstilbud og at det ytes som en del av et helhetlig tilbud i Ås kommune. Ås kommune bør vedta en fast ordning med heldagstilbud for multifunksjonshemmede ungdom på Rustad skole, slik at skolene i samarbeid med andre etater/fagpersoner kan planlegge i god tid innenfor økonomisk handlingsplan og slik at det gir trygghet og forutsigbarhet for pårørende. 2.6 SKOLESKYSS: Der hvor kommunen yter heldagstilbud (kl ) for skole, inkl. SFO, får eleven skoleskyss til skolen om morgenen. Foreldrene må hente barna selv fra tilbudet (som på Follo barne- og ungdomsskole). I skolens ferier må foreldre både bringe og hente barna sine. Unntaket er for de som har skoletilbud på Rustad, men som kommunen har tildelt skoleplass fra annen skolekrets. Ordningen fortsetter som i dag. 2.7 OVERGANG BARNEHAGE / BARNESKOLE / UNGDOMSSKOLE / VGS Ås kommune er i ferd med å utarbeide en egen plan for overgangsperioder for skoletiden. En egen prosjektgruppe i Oppvekst- og kulturetaten har utarbeidet forslag til plan. Saken skal behandles i gruppen Positivt oppvekstmiljø, som koordineres av oppvekst- og kultursjefen. 2.8 VIDEREGÅENDE SKOLE Fylkeskommunen har ansvaret for å lage tilrettelagt tilbud for barn og unge i videregående skole, med nedsatt funksjonsevne. Vi har ingen SFO/etterskoletids tilbud til denne gruppen. Arbeidsgruppen anbefaler at det gis tilbud om tilsyn etter skoletid frem til kl. 16:30. Saken må utredes nærmere. 7

8 2.9 HELDAGSTILBUDET: Ås kommune opplever at pårørende til funksjonshemmede barn ønsker seg et heldagstilbud hvor alle aktiviteter som barna skal gjøre, blir gjort i skole/bh/sfo tiden. Dette heldagstilbudet kan tilbys innenfor visse rammer. Ås kommune er opptatt av at tjenestetilbudet skal oppleves som samkjørt og koordinert. Det er også viktig at en ser en sammenheng i tjenestetilbudet over tid, at familiene opplever at tilbudet er tilpasset deres behov og situasjon. For å se barnets og familiens behov i et lengre perspektiv og å kunne gi et helhetlig tilbud, er det en forutsetning at vurderinger og beslutninger som gjøres ses i forhold til hverandre. Brukerens behov og målsettinger er avgjørende for hvilke tjenester som skal ytes. Kartlegging og vurdering gjøres i samarbeid med pårørende, tjenesteytende enhet og andre aktuelle enheter. De pårørendes behov for forutsigbarhet og faglig trygghet er avgjørende for hvordan prosessen oppleves. Forutsigbarhet og trygghet vil sannsynligvis oppleves befriende både for pårørende og tjenesteenhetene i kommunen. Fortvilede pårørende bruker mye tid på henvendelser og møter med kommunen og dette er en kraftanstrengelse både for pårørende og kommunen. 3 ØVRIGE TILTAK 3.1 TRENING / TERAPISVØMMING OG RIDING I SFO-TIDEN OG I BARNEHAGEN: Tidligere har praksis vært en fysioterapeut, 4-5 deltakere og at alle har med seg assistenter. Det har vært brukt assistenter, finansiert av kommunale 10 % midler og det har vært brukt støttekontakter til disse aktivitetene. Støttekontakter anbefales ikke brukt til denne type aktiviteter, da disse tilhører fritidsaktiviteter. I dag kommer henvisning fra skole, barnehage, foreldre eller lege på nye barn. Forvaltningsenheten saksbehandler henvisningene før eget henvisningsmøte for fysioterapeuter og ergoterapeuter. På dette møtet er det fysioterapeuten som har hydroterapien som gjør vurderinger og tildeler plass til de som får tilbud. Brukere som får tilbud kommer i første omgang på prøving for å se om de kan nyttiggjøre seg av tilbudet og om de passer inn i gruppen. Hydroterapitilbudet er avhengig av en fysioterapeut for tilrettelegging og innhold. Ås kommune har ikke midler til assistenter for å følge brukere til aktiviteter i SFO/barnehagetiden. Unntaket er for barn i barnehagen og skole, som har tilbud om hydroterapi som spesialpedagogisk tilbud i sin IOP (individuell opplæringsplan). Ved vedtak om spesialpedagogisk tilbud gjennomfører spesialpedagogene fra PPS, oftest i samarbeid med fysioterapeut. Ås kommune har ikke midler til følgeassistenter. Hvis tilbudet henvises av lege, skole eller lignende må tilbudet gis på kveldstid/i fritiden på Varmtvannstilbudet 8

9 ved Ås ungdomsskole. Da kan brukeren velge å bruke støttekontakt som følgeassistent eller de foresatte/andre som brukeren har relasjoner til, må følge selv. Forvaltningsenheten fatter administrativt vedtak om hydroterapi, som behandles på vanlig måte i henhold til regelverk. Følgeassistent og transport av brukeren må være en del av dette vedtaket. Det må vurderes om Ås kommune bør sette av penger til dette tilbudet. 3.2 FRITIDSTILBUD Fritidstilbudet for funksjonshemmede er en del av de kommunale tjenester som brukeren kan benytte seg av. Fritidstilbudet for funksjonshemmede er godt utbygd i Ås kommune og det er viktig at dette tilbudet tas med i totalvurderingene som gjøres i forhold til den enkelte brukers behov for tjenester. Fritidstilbudet er ikke et lovpålagt tilbud, men tilbys som en kommunal tjeneste på lik linje med andre tilbud. 3.3 STØTTEKONTAKT: Støttekontaktordningens viktigste rolle er å hjelpe den enkelte til en meningsfull fritid. Oppgavene vil innebære sosialt samvær og å følge vedkommende til ulike fritidsaktiviteter som brukeren velger selv. Støttekontakt brukes etter ønske fra bruker og arbeidstiden er som oftest på ettermiddager eller i helgene. 3.4 AVLASTNING: Avlastning er et tilbud til familier som har et særlig tyngende omsorgsarbeid i hverdagen. Målsettingen er at omsorgspersonene også skal kunne delta i sosiale aktiviteter, og samtidig kunne gi tilfredsstillende omsorg. 3.5 OMSORGSLØNN: Omsorgslønn skal være en godtgjøring for personer som har et særlig tyngende omsorgsarbeid i hverdagen, og der familiemedlemmer utfører oppgaver som kommunen vanligvis ville gitt/tilbudt. Omsorgslønn er godtgjøring for merarbeid på grunn av omsorgstrengendes hjelpebehov. Utmåling av lønnen skal sees opp mot øvrige tjenestetilbud fra kommunen. Omsorgslønn gis etter søknad fra bruker med formelt vedtak. Praksis har vært at sosialutvalget innvilger omsorgslønn, etter innstilling fra helse- og sosialsjefen. Delegeringsreglementet sier at vedtakene kan være administrative og at sosialutvalget blir 1. klageinstans. I dag er sosialutvalget både innvilgende myndighet og 1. klageinstans. Utfra brukerens behov for et helhetlig tilbud er det tilrådelig å gjøre administrative vedtak og at sosialutvalget blir 1. klageinstans. ANBEFALING: Omsorgslønn tilbys fortrinnsvis til brukere over 18 år. 9

10 4 KARTLEGGING AV BARN/UNGE MED LANGVARIGE OG SAMMENSATTE FUNKSJONSVANSKER: Ås kommunes økonomiske situasjon og behov for planlegging krever en kartlegging og en oversikt over hvilke utfordringer kommunen står ovenfor. Kartleggingen er et forsøk på å tallfeste behov for fremtidige tjenester. Kartleggingen anbefales utført årlig i forbindelse med årsmeldinger. Kartleggingen er gjort på følgende måte: Brukere med langvarige og sammensatte behov deles inn i 3 kategorier, lite omfang, moderat omfang og stort omfang. Vi deler kategorien inn etter funksjonsnivå, ikke diagnose. En diagnose sier lite om funksjonsnivå. Erfaringsmessig vil enheter, ut fra omfang og funksjonsnivå, kunne si noe om behov for tjenester. Innenfor rammen vil det alltid være unntak fra reglen, men beskrivelsene er viktig i forhold til å oppnå forutsigbarhet og langsiktighet for tjenestetilbudet som ytes av Ås kommune. Kategori 1: Lite omfang Spesialpedagogiske timer (IOP) fra 1. 3 timer. I tillegg noe assistentbehov i skole/sfo/fritid. Dette er barn som fungerer i store grupper med støtte. Fritidstilbud tilbys og har avlastningseffekt for foresatte. Støttekontakt/fritidsassistent vurderes i forhold til aktivisering på fritiden. Kategori 2: Moderat omfang Vanlige spesialpedagogiske timer (IOP) fra 4. 8 timer. Denne gruppen kan periodevis ha et opplæringsbehov av stort omfang. I tillegg vil det være et assistentbehov i skole / sfo / fritid. Dette er barn som fungerer med tilrettelegging i mindre grupper. Fritidstilbud tilbys og har avlastningseffekt for foresatte. Ytterligere avlastning kan vurderes. Støttekontakt /fritidsassistent vurderes i forhold til aktivisering på fritiden. Kategori 3: Stort omfang Spesialpedagogiske timer (IOP) fra 9 timer og oppover. I tillegg vil det være et heldekkende assistentbehov i skole/sfo/fritid. Fritidstilbud tilbys med assistent og har avlastningseffekt for foresatte. Foresatte tilbys ytterligere avlastning. Støttekontakt /fritidsassistent vurderes i forhold til aktivisering på fritiden. Utover skole og sfo vil barn og unge under 18 år bli tilbudt tilrettelagte aktiviteter. Omsorgslønn forbeholdes foresatte der barn er over 18 år. Døgnkontinuerlig tilbud: Ås kommune yter heldøgnstilbud til 5 ungdommer under 18 år med sammensatte funksjonsvansker. 10

11 OVERSIKT OVER ANTALL BARN OG TJENESTEOMFANG/HJELPEBEHOV FØDTSELSÅR ANTALL Lite Moderat Stort Totalt ANDRE KONKLUSJONER/ANBEFALINGER: Gruppen har gjenntatte ganger kommet inn på behov for samordning av tjenester i forhold til de barn som også har tjenester fra barnevernet. Gruppen har ikke gjort noen grundig vurdering i forhold til denne gruppen barn. Prosjektgruppen anbefaler å nedsette en prosjektgruppe som utreder tjenester, fritidstilbud, bolig og arbeid for barn med atferdsvansker, psykiske lidelser osv. Forslag til heldagstilbud med økonomiske ramme anbefales utarbeidet i forbindelse med økonomisk handlingsplan. Tverretatlig/tverrfaglige grupper i Ås kommune må fortsette. Det usynlige arbeidet som er gjort, gjennom kunnskap om hverandres tjenester, nedbryting av etatstenking og felles forståelse/kultur for funksjonshemmede og deres vilkår er av stor verdi for organisasjonen og til nytte for brukeren. Opplæring av kommunens ansatte er viktig. For at retningslinjene og rapporten skal ha varig verdi er det svært viktig at alle de ansatte som møter brukeren får opplæring i retningslinjer, prosesser, samspill mellom fagavdelingene, felles kultur og holdninger generellt. Dette vil gjelde alle fra servicetorg til rådmann. Viktige spørsmål er: Hvordan møter man familien? Hvem snakker de med? Hvem tildeler tjenester og hvorfor er det slik? Tildel ikke tjenester på vegne av andre. Kall inn tverretatlig. Fokuset er familiens egen styrke og kommunen som støtteapparatet. Det må bygges kultur i forhold til å se hele kommunen som en enhet (Sannhetens øysblikk: Kommunen det er vi!). 11

Saksbehandler: Torhild Frøiland Arkivsaksnr.: 11/3274-1 Dato: * STØTTE TIL HABILITERING FOR HJEMMEBOENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV

Saksbehandler: Torhild Frøiland Arkivsaksnr.: 11/3274-1 Dato: * STØTTE TIL HABILITERING FOR HJEMMEBOENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torhild Frøiland Arkiv: Arkivsaksnr.: 11/3274-1 Dato: * STØTTE TIL HABILITERING FOR HJEMMEBOENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV INNSTILLING TIL: Bystyrekomite for oppvekst og utdanning

Detaljer

Saksframlegg. OMSORGSLØNN TIL FORELDRE SOM HAR SÆRLIG TYNGENDE OMSORGSOPPGAVER FOR EGNE BARN. Arkivsaksnr.: 05/16556

Saksframlegg. OMSORGSLØNN TIL FORELDRE SOM HAR SÆRLIG TYNGENDE OMSORGSOPPGAVER FOR EGNE BARN. Arkivsaksnr.: 05/16556 Saksframlegg OMSORGSLØNN TIL FORELDRE SOM HAR SÆRLIG TYNGENDE OMSORGSOPPGAVER FOR EGNE BARN. Arkivsaksnr.: 05/16556 Forslag til innstilling: Bystyret slutter seg til de foreslåtte retningslinjer for tildeling

Detaljer

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode : 200802466 : E: 221 A22 &70

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode : 200802466 : E: 221 A22 &70 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802466 : E: 221 A22 &70 : Ingvar Torsvik Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 14.04.2008 36/08 Bystyret

Detaljer

FRA BARNEHAGE TIL SKOLE

FRA BARNEHAGE TIL SKOLE PLAN FOR OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE Nes kommune Plan for overgang barnehage skole i Nes kommune Side 1 Innhold FRA BARNEHAGE TIL SKOLE... 1 GOD SAMMENHENG OG OVERGANG FOR BARN I BARNEHAGENE PÅ NES...

Detaljer

Habilitering av barn hvordan jobber vi med IP? NSH konferanse 15. og 16. september 2005

Habilitering av barn hvordan jobber vi med IP? NSH konferanse 15. og 16. september 2005 Habilitering av barn hvordan jobber vi med IP? NSH konferanse 15. og 16. september 2005 Anne-Karin Hagen, sykepleier Cathrine Utne Sandberg, ergoterapeut Sykehuset Østfold HF Habiliteringstjenesten Seksjon

Detaljer

Barnehage og skole. Barnehage

Barnehage og skole. Barnehage 1 Barnehage og skole Barnehage Barn med funksjonshemninger har fortrinnsrett ved opptak dersom en sakkyndig vurdering sier at barnet kan ha nytte av opphold i barnehage. Barnehagen bør få beskjed om at

Detaljer

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/ Artikkel 12: Medbestemmelse 1) Hvilke systemer har kommunen etablert der barn og unge kan utøve medbestemmelse og hvilke saker behandles der? 2) Hvordan sikres reell medbestemmelse for barn og unge? 3)

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGE (SFO) I RISSA

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGE (SFO) I RISSA VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGE (SFO) I RISSA N 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 2 2. Administrasjon... 3 2.1 Lovgrunnlag... 3 2.2 Definisjon og formål... 3 2.3 Styring og ledelse...

Detaljer

INDIVIDUELLE PLANER SYSTEMATISK ANSVARSGRUPPEARBEID

INDIVIDUELLE PLANER SYSTEMATISK ANSVARSGRUPPEARBEID INDIVIDUELLE PLANER OG SYSTEMATISK ANSVARSGRUPPEARBEID - F BARN/UNGE MED FUNKSJONSNEDSETTELSE Lier kommune DEL 1: INDIVIDUELLE PLANER FOR BARN/UNGE MED FUNKSJONSNEDSETTELSE 2 Hvem har rett på en individuell

Detaljer

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Orienteringsnotat Orienteringsnotat statusrapport for enhet for barn, unge

Detaljer

Hol kommune. Informasjonsbrosjyre til foreldre

Hol kommune. Informasjonsbrosjyre til foreldre Hol kommune Informasjonsbrosjyre til foreldre Barnehagen: Lek og læring hånd i hånd Barnehagene i Hol kommune tar imot barn i alderen 0-5 år. Noen av barnehagene har egne småbarns-avdelinger (0-3 år).

Detaljer

FORELDRE/FORESATTE TIL BARN MED SPESIELLE BEHOV

FORELDRE/FORESATTE TIL BARN MED SPESIELLE BEHOV FORELDRE/FORESATTE TIL BARN MED SPESIELLE BEHOV Kartlegg og fang opp pårørendes behov for støtte Snakk med pårørende om sammenheng mellom deres kapasitet, belastninger og helse kort og lang sikt Bidra

Detaljer

Økonomiplanseminar 22. mai 2008

Økonomiplanseminar 22. mai 2008 OPPGAVE: Gruppe 1 skal ha spesiell fokus på pkt. nr. 1 når oppgaven besvares. Gruppe 2 skal ha spesiell fokus på pkt. nr. 2 osv. Utover dette kan gruppene etter eget ønske fokusere på ett eller flere av

Detaljer

Vedtekter for. skolefritidsordning

Vedtekter for. skolefritidsordning Vedtekter for skolefritidsordning 1 VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGA (SFO) I ALTA KOMMUNE Vedtatt av hovedutvalget for oppvekst og kultur 23.11. 2011, gjeldende fra 1. mars 2012 a) EIERFORHOLD Skolefritidsordningene

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I MELDAL

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I MELDAL Meldal kommune VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I MELDAL GREFSTAD BARNEHAGE LØKKEN BARNEHAGE STORÅS BARNEHAGE Å BARNEHAGE Vedtatt i kommunestyret 13.11.97 med endringer gjort i Kommunestyret i sak 016/11 og sak

Detaljer

SKOLEFRITIDSORDNINGEN

SKOLEFRITIDSORDNINGEN VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RISSA HOK sin innstilling 10.9.2015 Innhold 1. Administrasjon... 3 1.1 Lovgrunnlag... 3 1.2 Definisjon og formål... 3 1.3 Styring og ledelse... 3 1.4 Bemanning...

Detaljer

Kort redegjørelse for positive og evt. negative endringer siden forrige kommuneanalyse 2009:

Kort redegjørelse for positive og evt. negative endringer siden forrige kommuneanalyse 2009: Kort redegjørelse for positive og evt. negative endringer siden forrige kommuneanalyse 2009: Medbestemmelse. Positivt: Etablert BUR og har startet prosessen med å få etablert barn- og ungdommens kommunestyre.

Detaljer

Lov om barnehager, 13, prioritet ved opptak: Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage.

Lov om barnehager, 13, prioritet ved opptak: Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. VERDAL KOMMUNE Lov om barnehager, 13, prioritet ved opptak: Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet

Detaljer

Rundskriv. BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole TILSKUDD TIL TILTAK FOR Å BEDRE SPRÅKFORSTÅELSEN BLANT

Rundskriv. BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole TILSKUDD TIL TILTAK FOR Å BEDRE SPRÅKFORSTÅELSEN BLANT BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Rundskriv Rundskriv nr.: 22/2012 Dato: 4. mai 2012 Saksnr.: Saksbehandler: CESE Emnekode: Til alle barnehager i Bergen TILSKUDD TIL TILTAK FOR Å BEDRE

Detaljer

Vedtekter for skolefritidsordningen

Vedtekter for skolefritidsordningen Vedtekter for skolefritidsordningen VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGA (SFO) I ALTA KOMMUNE Vedtatt av hovedutvalget for oppvekst, utdanning og kultur 15.05.07. Gjøres gjeldende fra 01.08.07 1. EIERFORHOLD

Detaljer

A R E N D A L K O M M U N E ROM FOR ALLE

A R E N D A L K O M M U N E ROM FOR ALLE A R E N D A L K O M M U N E PLAN FOR UTVIKLING AV KVALITET I ARENDAL S FO ROM FOR ALLE Forord Dette arbeidet ble satt i gang som en del av arbeidet med Kommunedelplan Oppvekst. Arbeidsgruppen har bestått

Detaljer

Kommunale rettigheter og tjenester

Kommunale rettigheter og tjenester Kommunale rettigheter og tjenester Fylkesmannen/Helsetilsynets oppgaver Kurs HABU 25.11.2009 Seniorrådgiver Håkon Kiledal Aktuelle lover Sosialtjenesteloven Kommunehelsetjenesteloven Pasientrettighetsloven

Detaljer

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/01521-1

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/01521-1 Ås kommune Voksenopplæring - organisasjonsendring Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/01521-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur 20.05.2015 Kommunalt råd for funksjonshemmede

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Skolefritidsordningen (SFO)

VEDTEKTER FOR. Skolefritidsordningen (SFO) FAUSKE KOMMUNE VEDTEKTER FOR Skolefritidsordningen (SFO) I FAUSKE KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret sak 38/2011 16. juni 2011 NYE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGER I FAUSKE KOMMUNE 2011-2014 Endring /rullering

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/1412-1 Arkiv: G01 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ETABLERING AV FAMILIENS HUS

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/1412-1 Arkiv: G01 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ETABLERING AV FAMILIENS HUS Saksfremlegg Saksnr.: 09/1412-1 Arkiv: G01 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ETABLERING AV FAMILIENS HUS Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Formannskapet Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Informasjon om søknad og opptak Barnehageplass i Tromsø. Samordnet opptak. Private og offentlige barnehager

Informasjon om søknad og opptak Barnehageplass i Tromsø. Samordnet opptak. Private og offentlige barnehager Informasjon om søknad og opptak Barnehageplass i Tromsø Samordnet opptak Private og offentlige barnehager Byrådsavdeling for utdanning, Tromsø kommune Desember 2014 1 Generell informasjon om søknad og

Detaljer

Aure kommune. System for tverrfaglig samarbeid rundt brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester i Aure

Aure kommune. System for tverrfaglig samarbeid rundt brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester i Aure Aure kommune System for tverrfaglig samarbeid rundt brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester i Aure Innholdsfortegnelse 1.0 INNLEDNING... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Formål med system for

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR SFO.

KVALITETSPLAN FOR SFO. KVALITETSPLAN FOR SFO. 1. Bakgrunn for planen. Visjonen for drammensskolen ble vedtatt i bystyret 19. juni 2007. Arbeidet med visjonen ble initiert av formannskapet og har som intensjon å bidra til at

Detaljer

Sør-Varanger kommune Kommunedelplan habilitering og rehabilitering 2008-2011. Virksomhetenes oppfølging TILTAKSPLAN

Sør-Varanger kommune Kommunedelplan habilitering og rehabilitering 2008-2011. Virksomhetenes oppfølging TILTAKSPLAN TILTAKSPLAN Rulleres hvert år i sammenheng med økonomiplanen SMIL BAK HVER SKRANKE HOVEDMÅL 1 KOMMUNENS BEFOLKNING SKAL MØTE ET HELHETLIG OG SAMORDNET TJENESTETILBUD DELMÅL 1.1 BRUKERNE SKAL VITE HVOR

Detaljer

Habilitering av barn og unge. Hvem gjør r hva? Hvordan samarbeider vi?

Habilitering av barn og unge. Hvem gjør r hva? Hvordan samarbeider vi? Habilitering av barn og unge. Hvem gjør r hva? Hvordan samarbeider vi? Finn F. Sommer. Barnehabiliteringen, Akershus universitetssykehus. Oslo 14.02.03. Hva er habilitering? Med medisinsk habilitering

Detaljer

Høringsuttalelse - Forslag til endring i opplæringslov og privatskolelov - Leksehjelp, skyss og politiattest

Høringsuttalelse - Forslag til endring i opplæringslov og privatskolelov - Leksehjelp, skyss og politiattest Dato: 11. desember 2009 Byrådssak 1443/09 Byrådet Høringsuttalelse - Forslag til endring i opplæringslov og privatskolelov - Leksehjelp, skyss og politiattest ASKI SARK-2000-200900902-30 Hva saken gjelder:

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN SFO. Indre Fosen kommune

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN SFO. Indre Fosen kommune VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN SFO Indre Fosen kommune Vedtatt i Fellesnemnda for Indre Fosen xx.xx.2017 Innholdsfortegnelse 1. Administrasjon... 3 1.1 Lovgrunnlag... 3 1.2 Definisjon og formål...

Detaljer

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12)

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12) KOMMUNEANALYSEN 2012 Steg 1 medbestemmelse (art. 12) 1. Hvilke organer og systemer har kommunen etablert der barn kan utøve medbestemmelse Hvem foreslår saker og hvilke saker behandles der? Årsplaner for

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for kultur og utdanning. Plan for sammenheng og samarbeid mellom barnehagene og skolene

Oslo kommune Byrådsavdeling for kultur og utdanning. Plan for sammenheng og samarbeid mellom barnehagene og skolene Oslo kommune Byrådsavdeling for kultur og utdanning Plan for sammenheng og samarbeid mellom barnehagene og skolene FORORD Byrådsavdeling for kultur og utdanning opprettet i 2010 prosjekt Oslobarnehagen

Detaljer

jkk FORVALTNINGSREVISJON TILTAK FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE Kvænangen kommune K O M R E V NORD Vi skaper trygghet Rapport 2008

jkk FORVALTNINGSREVISJON TILTAK FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE Kvænangen kommune K O M R E V NORD Vi skaper trygghet Rapport 2008 jkk FORVALTNINGSREVISJON TILTAK FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE Kvænangen kommune 18 Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2008 Forord Kontrollutvalget i Kvænangen kommune har gjennom en bestilling

Detaljer

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering Hvordan kan individuell plan og koordinator støtte opp om mestringstiltak for personer med KOLS? Marit Helen Leirheim Systemkoordinator Koordinerende

Detaljer

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/00964-1 Behandlingsrekkefølge Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/00964-1 Behandlingsrekkefølge Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås kommune SFO prosjekt og endring av vedtekter Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/00964-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur Rådmannens innstilling: Vedtektene for

Detaljer

Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 2009

Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 2009 Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 2009 Opplysninger om kommunen og ansvarlig for rapporteringen Kommunenr 301 Bydelsnr 13 Ansvarlig for innholdet i skjemaet Tommy Grotterød E postadresse

Detaljer

Fagavdeling barnehage

Fagavdeling barnehage Fagavdeling barnehage Kleppestø, 14. 04. 2014 TILSKUDD TIL TILTAK FOR Å BEDRE SPRÅKFORSTÅELSEN BLANT MINORITETSSPRÅKLIGE BARN I FØRSKOLEALDER 1. Innledning Vi viser til rundskriv F-01-14 kapittel 4 fra

Detaljer

Svar på politikerspørsmål til rådmannens forslag til 1. tertialrapport 2015

Svar på politikerspørsmål til rådmannens forslag til 1. tertialrapport 2015 Svar på politikerspørsmål til rådmannens forslag til 1. tertialrapport 2015 Rådmannen i Drammen, 12. juni 2015 1 Svar på politikerspørsmål til rådmannens forslag til 1. tertialrapport 2015 Spørsmål fra

Detaljer

hva du kan forvente av oss...

hva du kan forvente av oss... serviceerklæring hva du kan forvente av oss... Gartnerveien barnehage og habilitering eies og drives av Østre Bærum Sanitetsforening, ØBS, på Bekkestua i Bærum. Gartnerveien barnehage og habiltering består

Detaljer

KVALITETSKRITERIER FOR SFO ÅLESUND KOMMUNE

KVALITETSKRITERIER FOR SFO ÅLESUND KOMMUNE KVALITETSKRITERIER FOR SFO ÅLESUND KOMMUNE GJELDER FOR KOMMUNALE OG PRIVATE SKOLEFRITIDSORDNINGER I ÅLESUND KOMMUNE 1 FORMELLE KRAV TIL KVALITET OG INNHOLD LOV OM GRUNNSKOLEN OG DEN VIDEREGÅENDE OPPLÆRINGA

Detaljer

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014.

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014. Vedlegg 7 d til Kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2026, i Lindesnes kommune FORVALTNING Bakgrunnsdokument Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen,

Detaljer

spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder

spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder Rutiner vedrørende spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder Fagansvarlig oppvekst Oppdal kommune Vedtatt i Driftsutvalget i sak 08/15, 04.11.08 Innhold RUTINER VEDR.... 3 SPESIALUNDERVISNING

Detaljer

Saksframlegg. AVLASTNINGSTILBUD TIL VOKSNE PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE Arkivsaksnr.: 11/34129

Saksframlegg. AVLASTNINGSTILBUD TIL VOKSNE PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE Arkivsaksnr.: 11/34129 Saksframlegg AVLASTNINGSTILBUD TIL VOKSNE PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE Arkivsaksnr.: 11/34129 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet tar sak om avlastningstilbud

Detaljer

VELKOMMEN SOM FRITIDSKONTAKT FRITID FOR ALLE

VELKOMMEN SOM FRITIDSKONTAKT FRITID FOR ALLE VELKOMMEN SOM FRITIDSKONTAKT FRITID FOR ALLE Gran kommune Januar 2016 Fritid for Alle Gran kommune Vi tilrettelegger for at barn og unge med ulike bistandsbehov har et fritidstilbud med mening. Et oppdrag

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN SFO. Indre Fosen kommune

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN SFO. Indre Fosen kommune VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN SFO Indre Fosen kommune Vedtatt i Fellesnemnda for Indre Fosen 8. juni 2017 Innhold 1. Administrasjon... 3 1.1 Lovgrunnlag... 3 1.2 Definisjon og formål... 3 1.3 Styring

Detaljer

MULIG UTVIDET SAMARBEID MELLOM TJENESTER FOR BARN OG UNGE, OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER.

MULIG UTVIDET SAMARBEID MELLOM TJENESTER FOR BARN OG UNGE, OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER. MULIG UTVIDET SAMARBEID MELLOM TJENESTER FOR BARN OG UNGE, OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER. Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Saksbehandler: Torgeir Sæter Arkivsaknr.:

Detaljer

OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE

OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE Ark.: 144 Lnr.: 8319/09 Arkivsaksnr.: 09/345-12 Saksbehandler: Ole Edgar Sveen OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE Vedlegg: 1. Omsorg 2020, strategisk plan for omsorgstjenestene 2. Høringsuttalelsene

Detaljer

Høringssvar til forslag om ny kommunal helse- og omsorgslov

Høringssvar til forslag om ny kommunal helse- og omsorgslov Til HOD Pb. 8036 dep. 0030 Oslo 17.01.2011, Oslo Ref: 6.4/MW Høringssvar til forslag om ny kommunal helse- og omsorgslov er paraplyorganisasjonen for organisasjoner av, med og for unge med funksjonsnedsettelser

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/11

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/11 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 3/11 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Ryensvingen 1, Plenumssalen 4. etg. Møtetid: onsdag 11. mai 2011 kl. 17.30 Sekretariat: 906

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I FLEKKEFJORD

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I FLEKKEFJORD VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I FLEKKEFJORD 1. Eierforhold og forvaltning De kommunale barnehagene eies og drives av Flekkefjord kommune. Barnehagene drives i samsvar med lov om barnehager av

Detaljer

Tidlig intervensjon 0-16 år

Tidlig intervensjon 0-16 år Tidlig intervensjon 0-16 år Presentasjon av undersøkelse Intervjuer av alle ansatte som arbeider med barn og unge i Gausdal kommune, høsten 2012 Tidlig intervensjon 0-16 år Bakgrunn: Mange har meninger

Detaljer

Spesialpedagogisk hjelp

Spesialpedagogisk hjelp Enhet Barnehage og Spesialpedagogiske team Veileder til våre samarbeidspartnere Spesialpedagogisk hjelp til barn under opplæringspliktig alder Spesialpedagogisk team INNHOLD Innledning...s. 5 Tiltakstrapp

Detaljer

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Bydelsutvalget Dato: 23.11.2012 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 2012/1342- Geir Aarrestad Eriksen, 23431411 124.2 BU-sak 189/2012 Barne-

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I ÅMOT KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I ÅMOT KOMMUNE Åmot kommune Vedtekter for SFO Vedtektene gjelder fra 01.08.2013 VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I ÅMOT KOMMUNE 1 VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I ÅMOT KOMMUNE. Utformet etter Lov

Detaljer

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Fastsatt ved kongelig resolusjon 16. desember 2011 med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Stafettloggen. Handlingsveileder

Stafettloggen. Handlingsveileder Stafettloggen Handlingsveileder Generelt: Loggen kan følge barnet fra opprettelse og ut grunnskole. Loggen kan avsluttes når foresatte og/eller stafettholder anser dette som riktig for barnet/eleven. Det

Detaljer

Om individuell plan. Festsalen, 14 mai 2007 Hanne Thommesen, tlf: 48 27 10 59. hanne.thommesen@hibo.no

Om individuell plan. Festsalen, 14 mai 2007 Hanne Thommesen, tlf: 48 27 10 59. hanne.thommesen@hibo.no Om individuell plan Festsalen, 14 mai 2007 Hanne Thommesen, tlf: 48 27 10 59 Ordningen med individuell plan er et svar på at: Personer med store bistandsbehov opplever at de på tross av et godt utbygd

Detaljer

Tildelingskontor i Søndre Land kommune

Tildelingskontor i Søndre Land kommune Rapport pr november 2014 Undertittel eller rapportnummer el.l. Tildelingskontor i Søndre Land kommune Innholdsfortegnelse 1... 1 1 BAKGRUNN... 2 1.1 Mandat og oppnevning av arbeidsgruppe... 2 1.2 Gjennomføring

Detaljer

Rutinebeskrivelse Spesialundervisning Oppdal kommune Juni 2010

Rutinebeskrivelse Spesialundervisning Oppdal kommune Juni 2010 1 Rutinebeskrivelse Spesialundervisning Oppdal kommune Juni 2010 Innhold RUTINER VEDR. SPESIALUNDERVISNING OG SPESIALPEDAGOGISK HJELP FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER... 3 Saksgang vedr. spesialundervisningen

Detaljer

Endring av vedtekter 2011 VEDTEKTER FOR RENDALEN BARNEHAGE

Endring av vedtekter 2011 VEDTEKTER FOR RENDALEN BARNEHAGE Endring av vedtekter 2011 VEDTEKTER FOR RENDALEN BARNEHAGE 1. EIERFORHOLD OG FORVALTNING... 2 1.4. Samarbeidsutvalg... 2 1.5. Foreldreråd... 2 2. FORMÅL... 2 3. INNTAK... 3 3.1. Generelle forhold vedr.

Detaljer

Sosionomenes arbeid påsse

Sosionomenes arbeid påsse Sosionomenes arbeid påsse Hvor møter du oss? På internundervisning I foreldregrupper I samtaler etter henvisning fra posten Hva kan vi tilby? Bistå med samtale, råd og veiledning i forbindelse med håndtering

Detaljer

KRITERIER FOR TILDELING AV TJENESTER I SYKEHJEM. Høringsutkast til forskrift

KRITERIER FOR TILDELING AV TJENESTER I SYKEHJEM. Høringsutkast til forskrift KRITERIER FOR TILDELING AV TJENESTER I SYKEHJEM Høringsutkast til forskrift Sammendrag Med bakgrunn i lovendring, gjort av Stortinget juni 2016, har Berg kommune utarbeidet forslag til kriterier for tildeling

Detaljer

Habilitering. Seniorrådgiver Inger Huseby. Steinkjer, 3.mars 2016

Habilitering. Seniorrådgiver Inger Huseby. Steinkjer, 3.mars 2016 Habilitering Seniorrådgiver Inger Huseby Steinkjer, 3.mars 2016 Hva skiller habilitering og rehabilitering Først og fremst målgrupper. Brukere og pasienter med behov for habilitering er barn, unge og voksne

Detaljer

Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune

Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune 2014-2016 2 Innholdsfortegnelse Side Kap. 1 Førsteklasses forberedt 4 Kap. 2 Føringer for overgang barnehage skole 4 Kap.

Detaljer

Kommunale vedtekter. Skolefritidsordning i Vennesla

Kommunale vedtekter. Skolefritidsordning i Vennesla Kommunale vedtekter Skolefritidsordning i Vennesla Vedtektene er godkjent første gang av Levekårsutvalget 13.05.1997 sak 37/97. Levekårsutvalget reviderte vedtektene 19.04.2007 sak 07/19 Levekårsutvalget

Detaljer

Forslag til ny retningslinje for avlastningsboliger i Bergen kommune

Forslag til ny retningslinje for avlastningsboliger i Bergen kommune Forslag til ny retningslinje for avlastningsboliger i Bergen kommune Etat for forvaltning er tillagt vedtaks- og fordelingsansvar for timeavlastning, døgnavlastning i avlastningsbolig og besøkshjem. Det

Detaljer

RUTINEBESKRIVELSE. Fra kritiske punkter til ansvarsfordeling og samarbeid langs livslinja OVERGANGER 0 18 ÅR

RUTINEBESKRIVELSE. Fra kritiske punkter til ansvarsfordeling og samarbeid langs livslinja OVERGANGER 0 18 ÅR SØNDRE LAND KOMMUNE RUTINEBESKRIVELSE Fra kritiske punkter til ansvarsfordeling og samarbeid langs livslinja OVERGANGER 0 18 ÅR Langvarige og koordinerte tjenester til mennesker med behov for spesiell

Detaljer

Spesialpedagogisk hjelp og/ eller tegnspråkopplæring.:

Spesialpedagogisk hjelp og/ eller tegnspråkopplæring.: Barnehagene i Tromsø INFORMASON OM STØTTETILTAK I BARNEHAGER - søknad om støttestilling - søknad om støtte til minoritetsspråklige barn - søknad om spesialpedagogisk hjelp - søknad om tegnspråkopplæring

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.04.2010 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.04.2010 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.04.2010 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. 7845 5223 Epost: politisksekretariat@alta.kommune.no

Detaljer

Vedtekter for skolefritidsordningen i Ås kommune

Vedtekter for skolefritidsordningen i Ås kommune Vedtekter for skolefritidsordningen i Ås kommune Vedtatt i Hovedutvalg for oppvekst og kultur 29.04.2006, HOK-sak 7/06 1. Hjemmel Med hjemmel i Lov av 17.07.1998 nr 61 Lov om grunnskolen og den videregåande

Detaljer

Individuell plan (IP)

Individuell plan (IP) Individuell plan (IP) Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering Koordinator Angelmans syndrom Lise Beate Hoxmark Rådgiver/sosionom Frambu, 7. april 2014 Individuell plan Mål med IP Pasient

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø. Bydelsadministrasjonen. Rapport Bruk av språkmidler i bydel Østensjø

Oslo kommune Bydel Østensjø. Bydelsadministrasjonen. Rapport Bruk av språkmidler i bydel Østensjø Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Rapport Bruk av språkmidler i bydel Østensjø Innledning Rapporten viser ordninger til språkstimulerende tiltak for barn i førskolealder, inklusive bevilgede

Detaljer

Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med driftstilskudd

Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med driftstilskudd Fysioterapi Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med driftstilskudd Generelt Alternativt navn Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med

Detaljer

LOPPA KOMMUNE VEDTEKTER FOR SFO GJELDER FRA 1.8.15

LOPPA KOMMUNE VEDTEKTER FOR SFO GJELDER FRA 1.8.15 1 LOPPA KOMMUNE VEDTEKTER FOR SFO GJELDER FRA 1.8.15 VEDTATT I KOMMUNESTYRET 1.10.91, MED ENDRINGER VEDTATT I SAK 5/93, 3/94, 78/97, 60/99, 26/02, 19/03, 44/06,13/10, 94/12 og 12/15. 1 2 Vedtektene for

Detaljer

Individuell opplæringsplan- skole/barnehage Unntatt off. 13

Individuell opplæringsplan- skole/barnehage Unntatt off. 13 Individuell opplæringsplan- skole/barnehage Unntatt off. 13 O L 5-5 : For elev som får spesialundervisning, skal det utarbeidast individuell opplæringsplan Informasjon om skjemaet for individuell opplæringsplan:

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED HASVIK OG BREIVIKBOTN SKOLER. 1 Eierforhold Skolefritidsordningene eies og drives av Hasvik kommune.

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED HASVIK OG BREIVIKBOTN SKOLER. 1 Eierforhold Skolefritidsordningene eies og drives av Hasvik kommune. VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED HASVIK OG BREIVIKBOTN SKOLER 1 Eierforhold Skolefritidsordningene eies og drives av Hasvik kommune. 2 Formål 2.1 SFO skal drives etter de til enhver tid gjeldende

Detaljer

Vedtekter. for de kommunale barnehagene

Vedtekter. for de kommunale barnehagene Vedtekter for de kommunale barnehagene Vedtatt i Hovedutvalg for oppvekst og kultur, sak 12/14, 28.08.12. Erstatter vedtekter, 07/19, 16.08.07, revidert, sak 13/21, 02.05.13 1 Generell del 1. Eier og styringsorganer

Detaljer

Informasjonshefte om støttekontakttjenesten

Informasjonshefte om støttekontakttjenesten Informasjonshefte om støttekontakttjenesten 1 2 Innhold i dette informasjonshefte: Hva er støttekontakttjenesten?...2 Hva er en individuell støttekontakt?...4 Hva er en aktivitetsgruppe?...5 Veiledning

Detaljer

Grunnskolen Hva har barn krav på?

Grunnskolen Hva har barn krav på? Grunnskolen Hva har barn krav på? Illustrasjon: Colourbox Ved leder av det fylkeskommunale rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne i Oppland. Grunnleggende prinsipper: Retten til

Detaljer

Handlingsplan for mennesker med utviklingshemming

Handlingsplan for mennesker med utviklingshemming Handlingsplan for mennesker med utviklingshemming 2017-2020 Bystyrekomitè for oppvekst og utdanning Bystyrekomitè for helse, sosial og omsorg 17. oktober 2017 1 Definisjon Mennesker med utviklingshemming

Detaljer

Notat. Til : Bystyrekomitè kultur Fra : Rådmannen. Kopi : SVAR PÅ SPØRSMÅL VEDR. EVALUERING/-VURDERING AV STØTTEKONTAKTORDNINGEN.

Notat. Til : Bystyrekomitè kultur Fra : Rådmannen. Kopi : SVAR PÅ SPØRSMÅL VEDR. EVALUERING/-VURDERING AV STØTTEKONTAKTORDNINGEN. Notat Til : Bystyrekomitè kultur 06/22 22 033 C83 DRAMMEN 02.05.2006 SVAR PÅ SPØRSMÅL VEDR. EVALUERING/-VURDERING AV STØTTEKONTAKTORDNINGEN. Viser for øvrig til tidligere svar til komiteen ved møte 07.02.06

Detaljer

Berg kommune Oppvekst

Berg kommune Oppvekst Berg kommune Oppvekst Fylkesmannen i Troms v/ Geir Håvard Hansen 9291 TROMSØ Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Vår dato: 09/894 233 ADM/OPV/SA Skaland, 28.10.2009 SJUMILSSTEGET - SATSING PÅ BARN

Detaljer

Individuell plan et verktøy for samarbeid Hva er en individuell plan? En plan for hvem?

Individuell plan et verktøy for samarbeid Hva er en individuell plan? En plan for hvem? Individuell plan et verktøy for samarbeid Hva er en individuell plan? En plan for hvem? Et historisk poeng Tjenestemottakere og deres pårørende, for eksempel foreldre til funksjonshemmede barn, erfarer

Detaljer

SFO-vedtekter Våler kommune

SFO-vedtekter Våler kommune SFO-vedtekter Våler kommune Vår visjon Våler en god kommune å bo og leve i Vårt slagord - ett gir ekstra VÅLER KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 SFO-vedtekter Våler kommune... 3 1 Målsetting...

Detaljer

Alle søknader vurderes ut fra en individuell vurdering.

Alle søknader vurderes ut fra en individuell vurdering. Bestillerkontoret Bestillerkontorets oppgaver Bestillerkontoret mottar og behandler søknader om helse- og omsorgstjenester i Ski kommune. Ved mottak av søknad, vil bestillerkontoret innhente nødvendige

Detaljer

EG LIGE IKKJE Å SKRØYDA, MEN EG JOBBE I KOMMUNEN!

EG LIGE IKKJE Å SKRØYDA, MEN EG JOBBE I KOMMUNEN! EG LIGE IKKJE Å SKRØYDA, MEN EG JOBBE I KOMMUNEN! Virksomheten Dagsenter & avlastning Dagsenter og avlastning Marit Larsen Lode Virksomhetsleder Sekretær Fagleder Veiledningsteamet Fagleder Madla barneog

Detaljer

Habilitering og rehabilitering

Habilitering og rehabilitering Habilitering og rehabilitering Illustrasjon: Rolf Skøien Et hjelpemiddel til deg som representerer Norges Handikapforbund, og jobber med spørsmål om habilitering og rehabilitering, enten gjennom organisasjonen

Detaljer

Velkommen til SAMPRO-dag i Steinkjer rådhus!

Velkommen til SAMPRO-dag i Steinkjer rådhus! Velkommen til SAMPRO-dag i Steinkjer rådhus! - Lover og forskrifter - Koordinerende enhet - Koordinatorrollen - Sampro som samhandlingsverktøy - Hvorfor registrering og dokumentasjon Ingeborg Laugsand,

Detaljer

Barnehagetilbudet i Alvdal Barnehagetilbudet i Alvdal er som følger: Alvdal barnehage, kommunal:

Barnehagetilbudet i Alvdal Barnehagetilbudet i Alvdal er som følger: Alvdal barnehage, kommunal: Innledning Denne informasjonsbrosjyren omhandler søknad om barnehageplass og behandlingen av disse. Tildelingen av barnehageplass følger barnehagelovens forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i

Detaljer

Vedtekter for skolefritidsordning (SFO) i Agdenes. Forslag

Vedtekter for skolefritidsordning (SFO) i Agdenes. Forslag Vedtekter for skolefritidsordning (SFO) i Agdenes Forslag Innhold Opplæringslova - Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa... 3 1 Eierforhold og virkeområde... 3 2 Formål og innhold... 3 3 Organisering,

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I BARDU

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I BARDU VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I BARDU Disse vedtektene avløser tidligere vedtekter og gjelder fra 16.06.2010 1 VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I BARDU KOMMUNE Disse vedtektene avløser tidligere

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Hadsel kommune. Vedtatt i Hadsel kommunestyre 18.09.2014, i sak 89/2014. (Ephorte 2014/1618)

Vedtekter for kommunale barnehager i Hadsel kommune. Vedtatt i Hadsel kommunestyre 18.09.2014, i sak 89/2014. (Ephorte 2014/1618) Vedtekter for kommunale barnehager i Hadsel kommune Vedtatt i Hadsel kommunestyre 18.09.2014, i sak 89/2014 (Ephorte 2014/1618) Hadsel kommune - Vedtekter for kommunale barnehager 1. EIERFORHOLD OG ANSVAR

Detaljer

Kommunalt foreldreutvalg Levanger kommune 20.mai 2010

Kommunalt foreldreutvalg Levanger kommune 20.mai 2010 Kommunalt foreldreutvalg Levanger kommune 20.mai 2010 PPT Levanger Bjørg Holmen, fagleder PPT Levanger, mai 2010 1 Innhold PPT: 1. Hvem er vi 2. Hva gjør vi, hvorfor og for hvem 3. Hvem kontakter oss for

Detaljer

Sammen om mestring. Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne. v/ Helsedirektoratet, avd. psykisk helse og rus

Sammen om mestring. Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne. v/ Helsedirektoratet, avd. psykisk helse og rus Sammen om mestring Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne v/ Helsedirektoratet, avd. psykisk helse og rus Mål og formål Synliggjøre brukergruppens behov og understøtte det lokale

Detaljer

Kommunale tjenester samlokalisert i 2 bygninger: Kommunehuset Sykeheimen / Familiesentralen 220 årsverk- 300 ansatte i kommunen

Kommunale tjenester samlokalisert i 2 bygninger: Kommunehuset Sykeheimen / Familiesentralen 220 årsverk- 300 ansatte i kommunen 2153 innbyggere Offensiv og prosjektvillig sterkt lånebelastet Forvaltningskommune for Sør-samisk språk og kultur Er i en omstillingssituasjon Sørvendt Natur og fjellkommune Landbruk og primærnæring Kommunale

Detaljer

Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune

Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune 2016-2021 2 Innholdsfortegnelse Side Kap. 1 Førsteklasses forberedt 4 Kap. 2 Føringer for overgang barnehage skole 4 Kap.

Detaljer

OVERGANGER BARNETRINN- UNGDOMSTRINN-VIDEREGÅENDE SKOLE FOR UNGDOM MED SÆRSKILTE OPPLÆRINGSBEHOV

OVERGANGER BARNETRINN- UNGDOMSTRINN-VIDEREGÅENDE SKOLE FOR UNGDOM MED SÆRSKILTE OPPLÆRINGSBEHOV HVORDAN ARBEIDE FOR INKLUDERENDE SKOLE? OVERGANGER BARNETRINN- UNGDOMSTRINN-VIDEREGÅENDE SKOLE FOR UNGDOM MED SÆRSKILTE OPPLÆRINGSBEHOV Erfaringer fra Lindesnes ungdomsskole Paula O. Pedersen, rektor 27.08.2014

Detaljer

Virksomhet tilpassede tjenester Respekt, åpenhet og kvalitet

Virksomhet tilpassede tjenester Respekt, åpenhet og kvalitet Virksomhet tilpassede tjenester Respekt, åpenhet og kvalitet Standard for brukerstyrt personlig assistanse tjenester Vedtatt i KST 24.06.2013. Formål med standard: sikre at alle tjenestemottakere skal

Detaljer