Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/ Behandlingsrekkefølge Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/00964-1 Behandlingsrekkefølge Hovedutvalg for oppvekst og kultur"

Transkript

1 Ås kommune SFO prosjekt og endring av vedtekter Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/ Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur Rådmannens innstilling: Vedtektene for skolefritidsordningen av med endringer i paragrafene: 1 Hjemmel 7 Oppholdstid 8 Åpningstid 9 Ferie og fridager 11 Oppsigelse/endring av tilbud 13 Bemanning, ledelse og styring vedtas med virkning fra Ås, Trine Christensen Rådmann Ellen Benestad Etatssjef oppvekst- og kultur Avgjørelsesmyndighet: Hovedutvalg for oppvekst og kultur Øvrige dokumenter som ligger i saken: Ingen Vedtak i saken sendes til: Etatssjef oppvekst- og kultur Alle rektorene på barneskolene 15/ Side 1 av 11

2 SAKSUTREDNING: Sammendrag: I handlingsprogrammet for 2015 ble det vedtatt: å gjennomgå økonomi, organisering og innhold i skolefritidsordningene. I tillegg ble det vedtatt en innsparing på kr for Fra 2016 skal den årlige innsparingen være på kr 1,524 mill. Det ble derfor nedsatt et prosjekt hvor det ble sett på organisering, innhold og økonomi. Det ble utarbeidet en ny økonomimodell hvor det er tatt høyde for en innsparing på kr 1,524 mill. Det er også foreslått å gjøre noen endringer i vedtektene når det gjelder oppholdstid, åpningstid og ferie og fridager. Det foreslås å endre betalingsmodellen fra timer til dager og gi mulighet for kjøp av enkeltdager.. Fakta i saken: Skolefritidsordningene i Ås administreres på hver skole. Hver skolefritidsordning har en SFO-leder som er underlagt rektor. SFO-leder har ansvaret for daglig drift, personalet og økonomien. Skolefritidsordningen har felles vedtekter. Enkelte av skolefritidsordningene samordner tilbudene i høst- og vinterferien og 2-3 uker etter skoleslutt. Ellers drives skolefritidsordningene etter den enkelte skoles behov. Dette medfører at skolefritidsordningene er relativt forskjellige. I handlingsprogrammet for 2015 ble det vedtatt: å gjennomgå økonomi, organisering og innhold i skolefritidsordningene. I tillegg ble det vedtatt en innsparing på kr i 2015 og fra 2016 skal det årlig være en innsparing på kr 1,524 mill. For å kunne gjennomføre ovennevnte ble det nedsatt en prosjektgruppe bestående av rektorene på barneskolen og oppvekst- og kultursjefen. Økonomiavdelingen ble forespurt ved behov. I tillegg var det en referansegruppe som bestod av SFOlederne og hovedtillitsvalgt for Fagforbundet. Prosjektgruppen hadde 4 møter. Referansegruppen var til stede på 2 av disse. Prosjektet hadde som mandat å legge fram et notat om organisering, økonomi og innhold i skolefritidsordningene i Ås hvor innsparingen på kr 1,524 mill skulle innlemmes. Vurdering: Organisering Organiseringen av skolefritidsordningene ble gjennomgått. Det ble vurdert om flere av skolefritidsordningene kunne slås sammen under en leder. Dette ble ikke funnet hensiktsmessig da SFO-lederne er en del av grunnbemanningen som arbeider i miljøet med barna. I tillegg måtte det da være en baseleder på hver av skolefritidsordningene som kunne ha det daglige ansvaret. I stedet ble det vurdert at Kroer og Brønnerud skolefritidsordning ikke skal bruke mer enn 30% av SFO-lederstillingen på administrasjon. For de andre 15/ Side 2 av 11

3 skolefritidsordningene ble det besluttet at maksimalt 50% skal brukes på administrasjon. Resten av SFO-ledernes arbeidstid skal brukes i miljøet. Når SFO-lederstillingene blir ledige, så skal det vurderes om den administrative delen kan legges på undervisningsinspektørene. En av rektorene skal ha det overordnede ansvaret for SFO-ledermøtene i samarbeid med en rådgiver hos oppvekst- og kultursjefen. Innhold Det foreslås at det utarbeides en felles 4-årsplan for skolefritidsordningene i Ås. Ut fra denne planen skal hver skolefritidsordning utarbeide en årsplan. 4-årsplanen skal ha fokus på elevenes sosiale kompetanse og folkehelse. Dette skal gjenspeile seg i aktiviteter og kosthold. Oppholdstid Det foreslås å endre oppholdstiden fra under/over 10 timer til 1-3 dager (deltidsplass) og 4/5 dager (heltidsplass). Kommunen er da mer på linje med de andre skolefritidsordningene i Follo. Alle kommunene bortsett fra Enebakk og Ås har i dag «dager» som beregningsmodell. Foreldre vil gis anledning til å bruke forskjellige dager i like og ulike uker så lenge det er en fast ordning. De barna som har deltidsplass vil kunne bruke skolefritidsordningen opp til 15 timer per uke mot i dag 10 timer. Det foreslås også at det skal være mulighet for å kjøpe enkeltdager - noe det ikke er mulighet for i dag. Betalingsnormen for enkeltdager legges fram som egen sak. Åpningstid Da leksehjelp i sin tid ble innført ble den lagt til trinn. I Ås ble leksehjelpen lagt til skolefritidsordningene, og skolefritidsordningens åpningstider ble således forlenget med ½ time per dag uten ekstra kostnader for foreldrene. Fra høsten 2014 ble leksehjelpen flyttet til ungdomsskolen og de øverste trinnene i barneskolen uten at noe ble gjort med skolefritidsordningens utvidede åpningstid. Det foreslås derfor å redusere åpningstiden med ½ time per dag. I forbindelse med prosjektet ble det foretatt en opptelling av når elevene kom om morgenen og gikk fra skolefritidsordningen om ettermiddagen. Det varierer mellom skolefritidsordningene når elevene kommer og går. Foreldrenes behov for offentlig kommunikasjon og avstand til disse er sannsynligvis en av grunnene til variasjonene. Behovene er derfor noe forskjellig fra en skole til en annen. For at åpningstiden skal kunne tilpasses den enkelte skolefritidsordning best mulig foreslås det 3 alternative åpnings- og stengningstidspunkter som den enkelte skoles samarbeidsutvalg må ta stilling til: 7:00 16:30 7:15 16:45 7:30 17:00. 15/ Side 3 av 11

4 Ferie og fridager Skolefritidsordningene foreslås å være åpen 9,5 timer per dag. På skoledager er skolefritidsordningene stengt i skoletiden. Elever som har et deltidstilbud, kan benytte seg av SFO de dagene elevene har avtale om. For elevene som har et deltidstilbud gis det anledning til å kjøpe enkeltdager i tillegg. Dette vil øke fleksibiliteten for de foreldre som vanligvis ikke har behov for mer enn 3 dager per uke, men har et noe større behov i enkelte ferier. Økonomiske konsekvenser: Skolefritidsordningen har et innsparingskrav på kr i 2015 og kr 1,524 mill på helårsbasis. Skolefritidsordningene skal i utgangspunktet kunne være selvfinansierende. I dag dekker foreldrebetalingen ca 60% av utgiftene til skolefritidsordningene. Utgifter som husleie, strøm, renhold, vedlikehold, administrative utgifter etc dekkes ikke av foreldrebetalingen. For å kunne gjennomføre reduksjonen i budsjettene, er det utarbeidet en ny økonomimodell. Modellen er tilsvarende den økonomimodellen som brukes i skolene stykkprisfinansiering. Skolefritidsordningene får et grunnbeløp som skal dekke 45 heltidsplasser og lønn til 2,1 årsverk. (Bortsett fra leder, så er stillingene i skolefritidsordningen rundt 50% stillinger) Alle elever regnes om til heltidsplasser. Elever utover 45 heltidsplasser blir dekket opp med en sum på vel Foreldrebetalingen er tenkt opprettholdt på dagens nivå. Hittil har skolefritidsordningene beholdt sine egne foreldreinntekter. Det har ført til at det er blitt store forskjeller mellom skolefritidsordningene ut fra størrelse og antall elever på hel/deltidsplass. Med den nye modellen går inntektene samlet til kommunen, og skolefritidsordningen får et budsjett i forhold til det antallet elever de har. Kroer og Brønnerud vil ut fra det antall elever de har i dag, kun få grunnbeløpet. Innsparingskravet er lagt inn i modellen. Elever med særskilte behov har i utgangspunktet ikke krav på ekstra oppfølging i skolefritidsordningene. Men det viser seg at mange av disse elevene også har et behov for hjelp i skolefritidsordningen. I stedet for å trekke en større sum ut fra budsjettene som skal kunne deles ut til de skolefritidsordningene som har behov for ekstra hjelp, har skolene valgt å forsøke å løse dette innenfor egne budsjetter. Alternativer: Det har vært gjort lite endringer i skolefritidsordningene de siste årene. Ovennevnte endringer er tenkt som en organisatorisk, innholdsmessig og økonomisk endring. Konsekvensene av endringene vil være at skolefritidsordningen får mer like rammebetingelser. 15/ Side 4 av 11

5 Alternativet er at man opprettholder dagens praksis når det gjelder betalingsmodell, åpningstider og at skolefritidsordningen beholder egne inntekter og styrer budsjettene ut fra det. Dette vil sannsynligvis gjøre det vanskeligere å nå innsparingskravet på kr 1,524 mill., og forskjellene i rammebetingelsene mellom skolefritidsordingene vil opprettholdes. Det er mulig å organisere flere skolefritidsordninger under en leder. Umiddelbart ser rådmannen få innsparingsmuligheter i dette da man er nødt til å ha en som fungerer som daglig leder når ikke SFO-lederen er der. Det vil også lett kunne føre til høyere sykefravær og mer misnøye i personalet. Man ser at lederens oppfølging er viktig for trivselen og forebygging av sykefravær. Konklusjon med begrunnelse: Det foreslås å gjøre endringer i vedtektene for skolefritidsordningene fra Følgende forslag foreligger: Endring av oppholdstiden i skolefritidsordningene. I dag har elevene henholdsvis hel- og deltidsplass med over og under 10 timer. Dette foreslås endret til 4/5 dager (heltidsplass) og 1-3 dager (deltidsplass). Dette vil føre til en økning på opptil 5 timer per uke for de med deltidsplass. Foreldrebetalingen opprettholdes på dagens nivå for heltidsplass og deltidsplass. Det gis anledning til å kjøpe enkeltdager i skolefritidsordningen. Dette gjelder både i skoleukene og i feriene. Det er ikke mulighet for det i dag og vil øke fleksibiliteten for foreldrene. Skolefritidsordningen holder åpent 9,5 timer på hverdager i tidsrommet kl. 07:00 kl. 17:00. På skoledager er SFO stengt i skoletiden. Dette blir en reduksjon på ½ time per dag. Åpningstiden ble økt da lekselesing ble innført på trinn. Lekselesingen ble fra høsten 2014 flyttet til ungdomsskolen og øvre klasser på barneskolen. Det foreslås derfor å gå tilbake til 9,5 timer åpningstid..dette vil også føre til noe tettere bemanning i åpningstiden.. Det foreslås at samarbeidsutvalget på den enkelte skole beslutter en av følgende åpningstider på SFO: o 7:00 16:30 o 7:15 16:45 o 7:30 17:00 Dette begrunnes i at lokale forhold gjør at åpningstidsbehovet varierer fra skole til skole. I tillegg er det foreslått at Kroer og Brønnerud skolefritidsordning ikke skal bruke mer enn 30% av en full SFO-lederstillingen på administrasjon. For de andre skolefritidsordningene er det foreslått at maksimalt 50% av en full SFO-lederstilling skal brukes på administrasjon. Ved ledighet i SFO-lederstillingene, skal det vurderes om den administrative delen kan legges på undervisningsinspektørene. 15/ Side 5 av 11

6 Det skal utarbeides en 4-årsplan for alle skolefritidsordningene som skal ha fokus på elevenes sosiale kompetanse og folkehelse. Dette skal gjenspeile seg i aktiviteter og kosthold i skolefritidsordningene. Kan vedtaket påklages? Nei Ikrafttredelse av vedtaket: Vedtekter for skolefritidsordningen i Ås kommune - gjeldende fra Vedtatt i Hovedutvalg for oppvekst og kultur, , HOK-sak /15 Gjeldende vedtekter Forslag til nye vedtekter. (endringer er merket med rødt/kursiv og overstreket 1 Hjemmel Med hjemmel i Lov av nr 61 Lov om grunnskolen og den videregåande opplæringa (Opplæringsloven) med endringer og har Hovedutvalg for oppvekst- og kultur fastsatt vedtekter for Ås kommunes skolefritidsordninger. Betalingssatser er fastsatt av kommunestyret. 2 Virkeområde Vedtektene gjelder alle skolefritidsordninger som eies og drives av Ås kommune. Med hjemmel i Lov av nr 61 Lov om grunnskolen og den videregåande opplæringa (Opplæringsloven) med endringer , og har Hovedutvalg for oppvekst- og kultur fastsatt vedtekter for Ås kommunes skolefritidsordninger. Betalingssatser er fastsatt av kommunestyret Vedtektene gjelder alle skolefritidsordninger som eies og drives av Ås kommune. De kommunale skolefritidsordningene drives i samsvar med: - Opplæringsloven med forskrifter - Kommunale plandokumenter - Prosessbeskrivelse for oppvekst- og kulturetaten Forhold som er regulert i Opplæringsloven med forskrifter er ikke tatt med i vedtektene. Dette gjelder blant annet Elevene sitt skolemiljø (Opplæringslovens kap. 9a), kravet om politiattest (Opplæringslovens 10-9,jf. Forskrift til Opplæringsloven kap 15) og regler for taushetsplikt (Opplæringslovens 15-1, jf. Forvaltningslovens 13 13ff). De kommunale skolefritidsordningene drives i samsvar med: - Opplæringsloven med forskrifter - Kommunale plandokumenter - Prosessbeskrivelse for oppvekst- og kulturetaten Forhold som er regulert i Opplæringsloven med forskrifter er ikke tatt med i vedtektene. Dette gjelder blant annet elevenes skolemiljø (Opplæringslovens kap. 9a), kravet om politiattest (Opplæringslovens 10-9,jf. Forskrift til Opplæringsloven kap 15) og regler for taushetsplikt (Opplæringslovens 15-1, jf. Forvaltningslovens 13 13ff). 15/ Side 6 av 11

7 3 Formål Formålet med skolefritidsordningen er at barn i trinn og barn med særskilte behov i trinn skal ha et trygt omsorg- og fritidstilbud før og etter skolens undervisningstid. Med utgangspunkt i barnas alder, funksjonsnivå og interesse skal skolefritidsordningen preges av barns behov for omsorg, lek, kultur- og fritidsaktiviteter samt sosial læring 4 Opptaksmyndighet 5 Opptaksperiode Rektor ved den enkelte skole er opptaksmyndighet for skolefritidsordningen. Hovedopptaket til skolefritidsordningen skjer til den enkelte skole innen 15.mars hvert år. Bekreftet SFO-plass løper frem til og med 4.trinn med mindre den sies opp. Formålet med skolefritidsordningen er at barn i trinn og barn med særskilte behov i trinn skal ha et trygt omsorg- og fritidstilbud før og etter skolens undervisningstid. Med utgangspunkt i barnas alder, funksjonsnivå og interesse skal skolefritidsordningen preges av barns behov for omsorg, lek, kultur- og fritidsaktiviteter samt sosial læring Rektor ved den enkelte skole er opptaksmyndighet for skolefritidsordningen. Hovedopptaket til skolefritidsordningen skjer til den enkelte skole innen 15.mars hvert år. Bekreftet SFO-plass løper frem til og med 4.trinn med mindre den sies opp. 6 Opptakskriterier Tildeling av plass ved hovedopptak gjelder fra 1. august, og det må betales fra denne dato. Skolefritidsordningen er for barn fra 1.til og med 4. trinn og for barn med særskilte behov fra 1. til og med 7.trinn.. Dersom det oppstår begrensninger i kapasiteten ved en skolefritidsordning, vil opptak bli foretatt etter følgende prioriteringskriterier: Tildeling av plass ved hovedopptak gjelder fra 1. august, og det må betales fra denne dato. Skolefritidsordningen er for barn fra 1.til og med 4. trinn og for barn med særskilte behov fra 1. til og med 7.trinn.. Dersom det oppstår begrensninger i kapasiteten ved en skolefritidsordning, vil opptak bli foretatt etter følgende prioriteringskriterier: 1. Elever med særskilte behov 1.-7.trinn (Opplæringsloven 13-7) 2. Elever i 1.årstrinn 3. Elever i 2.årstrinn 4. Elever i 3.årstrinn 5. Elever i 4.årstrinn 7 Oppholdstid Det kan velges mellom to alternativer: Hel plass:mer enn 10 timer pr uke Deltidsplass: til og med 10 timer pr uke Det inngås årlig avtale mellom skolen og hjemmet for hvert barn om når timene skal benyttes. 1.Elever med særskilte behov 1.-7.trinn (Opplæringsloven 13-7) 2. Elever i 1.årstrinn 3. Elever i 2.årstrinn 4. Elever i 3.årstrinn 5. Elever i 4.årstrinn Det kan velges mellom to alternativer: Hel plass: 4-5 dager per uke Deltidsplass: 1 3 dager per uke Det inngås årlig avtale mellom skolen og hjemmet for hvert barn om hvilke dager som skal benyttes. Det åpnes opp for at eleven kan ha forskjellige dager i like og ulike uker så lenge det er en fast ordning. Det gis anledning til å kjøpe enkeltdager. Dette skal avtales med SFO-leder senest 14 dager i forveien. Unntaksvis kan denne regelen fravikes. 15/ Side 7 av 11

8 8 Åpningstider Skolefritidsordningen holder åpent på hverdager i tidsrommet kl. 07:00 kl. 17:00. Skolefritidsordningen holder åpent 9,5 timer på hverdager i tidsrommet kl. 07:00 kl. 17:00. På skoledager er SFO stengt i skoletiden. 9 Ferie- og fridager Skolefritidsordningen holder stengt: - uke 28, 29 og 30-5 plandager disse avholdes til vanlig samtidig med skolens plandager eller andre dager der skolene er stengt. - mellom jul og nyttår - mandag, tirsdag og onsdag i påske-uken o Følgende åpningsalternativer besluttes i SU på den enkelte skole: o 7:00 16:30 o 7:15 16:45 o 7:30 17:00 Skolefritidsordningen holder stengt: - uke 28, 29 og 30-5 plandager disse avholdes til vanlig samtidig med skolens plandager eller andre dager der skolene er stengt. - mellom jul og nyttår - mandag, tirsdag og onsdag i påske uken Dager der skolen er stengt og SFO er åpen gis et tilbud som tilsvarer barnets samlede skole- og SFO-tid. I skolens høst- og vinterferie, samt uke 26 og 27 kan tilbudet samordnes med SFO på nærliggende skoler. 10 Skyss Skolefritidsordningen omfattes ikke av grunnskolens skyssregler. Barn i skolefritidsordningen har derfor ikke krav på offentlig skyss. Barnets skyssbehov må besørges av de foresatte Dager der skolen er stengt og SFO er åpen gis det et tilbud i 9,5 timer. Elever som har et deltidstilbud, kan benytte seg av SFO de dagene elevene har avtale om. For elevene som har et deltidstilbud gis det anledning til å kjøpe enkeltdager i tillegg. Kjøp av enkeltdager skal avtales med SFO-leder senest 14 dager i forveien hvis ikke annet er besluttet på den respektive SFO.. I skolens høst- og vinterferie, samt uke 26 og 27 kan tilbudet samordnes med SFO på nærliggende skoler. Skolefritidsordningen omfattes ikke av grunnskolens skyssregler. Barn i skolefritidsordningen har derfor ikke krav på offentlig skyss. Barnets skyssbehov må besørges av de foresatte. 11 Oppsigelse / endring av tilbud Oppsigelse av plass og endring av oppholdstiden skal skje med minimum 1 måneds varsel, med virkning fra den 1. i påfølgende måned. Oppsigelse og endring av oppholdstid for månedene april, mai og juni må skje innen 1. mars. Kan fravikes ved spesielle Oppsigelse av plass og endring av oppholdstiden skal skje med minimum 1 måneds varsel, med virkning fra den 1. i påfølgende måned. Dette gjelder bare i perioden fra 1. september til 1. april. Oppsigelse og endring av oppholdstid for månedene april, mai og juni må skje innen 1. mars. Kan fravikes ved 15/ Side 8 av 11

9 tilfeller ved skriftlig søknad til rektor. spesielle tilfeller ved skriftlig søknad til rektor. Skal plassen sies opp 1. august, må dette gjøres innen 1. mai. 12 Foreldrebetaling Oppsigelse / endring varsles skriftlig til den enkelte skole. Kommunen kan si opp med en måneds varsel fra den 1. eller 15. i hver måned dersom det foreligger vesentlig mislighold av avtalen. Før en eventuell oppsigelse kan gjennomføres, vil det bli gitt skriftlig advarsel for å gi anledning til å rette opp forholdet. Som vesentlig mislighold regnes: - ved helt eller delvis manglende oppholdsbetaling - dersom avtalt oppholdstid overskrides - dersom særskilte forhold gir grunn til det Kommunestyret fastsetter satsene for foreldrebetaling i skolefritidsordningen med bakgrunn i opplæringslovens Kostpenger er inkludert i oppholdsbetalingen. Det er ikke søskenmoderasjon i skolefritidsordningen Foreldrebetalingen skjer forskuddsvis den 15. hver måned i 11 måneder. Ved purring påløper purregebyr. Ved for sen betaling påløper morarente. Ved manglende oppholdsbetaling vil barnet miste plassen i skolefritidsordningen. Skriftlig varsel om oppsigelse blir gitt én måned i forveien fra den 1. eller 15. i hver måned. Misligholdte krav blir sendt til rettslig inkasso. Varsel om inkasso blir gitt. Familier med utestående Søknad om endret oppholdstid skal skje skriftlig til den enkelte SFO-leder. Dersom endret oppholdstid medfører redusert betalingssats, gjelder samme frist som ved ordinær oppsigelse Kommunen kan si opp med en måneds varsel fra den 1. eller 15. i hver måned dersom det foreligger vesentlig mislighold av avtalen. Før en eventuell oppsigelse kan gjennomføres, vil det bli gitt skriftlig advarsel for å gi anledning til å rette opp forholdet. Som vesentlig mislighold regnes: - ved helt eller delvis manglende oppholdsbetaling - dersom avtalt oppholdstid overskrides - dersom særskilte forhold gir grunn til det Kommunestyret fastsetter satsene for foreldrebetaling i skolefritidsordningen med bakgrunn i opplæringslovens Kostpenger er inkludert i oppholdsbetalingen. Det er ikke søskenmoderasjon i skolefritidsordningen Foreldrebetalingen skjer forskuddsvis den 15. hver måned i 11 måneder. Ved purring påløper purregebyr. Ved for sen betaling påløper morarente. Ved manglende oppholdsbetaling vil barnet miste plassen i skolefritidsordningen. Skriftlig varsel om oppsigelse blir gitt én måned i forveien fra den 1. eller 15. i hver måned. Misligholdte krav blir sendt til rettslig inkasso. Varsel om inkasso blir gitt. Familier med utestående 15/ Side 9 av 11

10 13 Bemanning, ledelse og styring 14 Leke- og oppholdsarealer oppholdsbetaling for kommunal barnehageplass blir ikke tildelt plass i skolefritidsordningen før tidligere mellomværende med kommunen er oppgjort. Dersom stengetiden i skolefritidsordningen ikke overholdes, kan det føre til oppsigelse. Det kreves et fastsatt gebyr dersom barn blir hentet etter skolefritidsordningens stengetid, eller etter den tid en har betalt for. Rektor har det overordnede administrative og faglige ansvaret for SFO. Ved den enkelte skole skal det være en SFO-leder med ansvar for den daglige drift. SFO-leder skal ha pedagogisk utdanning eller annen relevant utdanning. Avdelingsledere skal ha pedagogisk bakgrunn eller kompetanse tilsvarende barne ungdomsarbeider, eller særlig egnethet. SFO ved den enkelte skole skal ha en grunnbemanning med minimum 1 voksen pr 15 barn i den tid på dagen da flest barn er til stede. Dette kan medføre at det på morgen- og ettermiddagsøkt er en lavere voksendekning. Ekstra bemanning til barn med særskilte behov kan tildeles av oppvekst- og kultursjefen. Det skal da foreligge sakkyndig tilråding fra PPS og en helhetlig vurdering av tilbudet. Det velges to foresatte ved hver skole som foreldrekontakter for skolefritidsordningen. Foreldrekontaktene knyttes til skolens rådsorganer. Arealer, både ute og inne, skal være godt egnet til formålet. oppholdsbetaling for kommunal barnehageplass blir ikke tildelt plass i skolefritidsordningen før tidligere mellomværende med kommunen er oppgjort. Dersom stengetiden i skolefritidsordningen ikke overholdes, kan det føre til oppsigelse. Det kreves et fastsatt gebyr dersom barn blir hentet etter skolefritidsordningens stengetid, eller etter den tid en har betalt for. Rektor har det overordnede administrative og faglige ansvaret for SFO. Ved den enkelte skole skal det være en SFO-leder/undervisningsinspektør med ansvar for den daglige driften. Lederen skal ha pedagogisk utdanning eller annen relevant utdanning. Avdelingsledere Baseledere skal ha pedagogisk bakgrunn eller kompetanse tilsvarende barne ungdomsarbeider, eller særlig egnethet. SFO ved den enkelte skole skal ha en grunnbemanning med minimum 1 voksen pr 15 barn ca 15 barn per voksen i den tid på dagen da flest barn er til stede. Dette kan medføre at det på morgen- og ettermiddagsøkt er en lavere voksendekning. Ekstra bemanning til barn med særskilte behov kan tildeles av oppvekst- og kultursjefen. Det skal da foreligge sakkyndig tilråding fra PPS og en helhetlig vurdering av tilbudet. Det velges to foresatte ved hver skole som foreldrekontakter for skolefritidsordningen. Foreldrekontaktene knyttes til skolens rådsorganer. Arealer, både ute og inne, skal være godt egnet til formålet. 15/ Side 10 av 11

11 15 Internkontroll Skolefritidsordningen har et internkontrollsystem i henhold til gjeldende forskrifter og retningslinjer: - Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) av Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. av Kommunens internkontrollsystem 16 Forsikring Ås kommune har kollektiv ulykkesforsikring for barn i skolefritidsordningen 17 Klage Klage på enkeltvedtak (blant annet opptak, oppsigelse, endring av oppholdstid) kan påklages etter Forvaltningslovens kap. VI. Klagefristen er tre uker regnet fra det tidspunkt foresatte har mottatt brevet, jf. fvl. 28 og 29. En eventuell klage må være skriftlig og begrunnet, og den skal sendes til rektor. Rektor videresender klagen til klageinstansen dersom man etter å ha vurdert saken på nytt, ikke finner grunn til å endre vedtaket. Skolefritidsordningen har et internkontrollsystem i henhold til gjeldende forskrifter og retningslinjer: - Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) av Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. av Kommunens internkontrollsystem Ås kommune har kollektiv ulykkesforsikring for barn i skolefritidsordningen Klage på enkeltvedtak (blant annet opptak, oppsigelse, endring av oppholdstid) kan påklages etter Forvaltningslovens kap. VI. Klagefristen er tre uker regnet fra det tidspunkt foresatte har mottatt brevet, jf. fvl. 28 og 29. En eventuell klage må være skriftlig og begrunnet, og den skal sendes til rektor. Rektor videresender klagen til klageinstansen dersom man etter å ha vurdert saken på nytt, ikke finner grunn til å endre vedtaket. 18 Vedtektsendring For tiden er myndigheten til å avgjøre klagene lagt til Formannskapet Endring av vedtektene foretas av Hovedutvalg for oppvekst- og kultur. For tiden er myndigheten til å avgjøre klagene lagt til Formannskapet Endring av vedtektene foretas av Hovedutvalg for oppvekst- og kultur. 15/ Side 11 av 11

Saksutskrift. Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/00964-1 Behandlingsrekkefølge 1 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 10/15 08.04.

Saksutskrift. Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/00964-1 Behandlingsrekkefølge 1 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 10/15 08.04. Saksutskrift SFO prosjekt og endring av vedtekter Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/00964-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 10/15 08.04.2015 Hovedutvalg for

Detaljer

Vedtekter for skolefritidsordningen i Ås kommune

Vedtekter for skolefritidsordningen i Ås kommune Vedtekter for skolefritidsordningen i Ås kommune Vedtatt i Hovedutvalg for oppvekst og kultur 29.04.2006, HOK-sak 7/06 1. Hjemmel Med hjemmel i Lov av 17.07.1998 nr 61 Lov om grunnskolen og den videregåande

Detaljer

Vedtekter for skolefritidsordningen i Ås kommune - gjeldende fra 01.08.2010.

Vedtekter for skolefritidsordningen i Ås kommune - gjeldende fra 01.08.2010. Vedtekter for skolefritidsordningen i Ås kommune - gjeldende fra 01.08.2010. Vedtatt i Hovedutvalg for oppvekst og kultur, 28.04.2010, HOK-sak 14/10 1. Hjemmel Med hjemmel i Lov av 17.07.1998 nr 61 Lov

Detaljer

INFORMASJON TIL FORELDRE MED BARN I SFO. Innledning

INFORMASJON TIL FORELDRE MED BARN I SFO. Innledning 1 INFORMASJON TIL FORELDRE MED BARN I SFO Innledning I handlingsprogrammet for 2015 ble det vedtatt å gjennomgå økonomi, organisering og innhold i skolefritidsordningene. I tillegg ble det på kommunestyrets

Detaljer

HØRING av forslag til endring av vedtekter i SFO i Ås. Innledning

HØRING av forslag til endring av vedtekter i SFO i Ås. Innledning 1 HØRING av forslag til endring av vedtekter i SFO i Ås Innledning I handlingsprogrammet for 2015 ble det vedtatt å gjennomgå økonomi, organisering og innhold i skolefritidsordningene. I tillegg ble det

Detaljer

MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur

MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås kommune MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtetid: 25.11.2015 kl. 18.30 Møtested: Ås kulturhus, Lille sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/ Ås kommune Endring av vedtekter SFO - høring Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/00964-16 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur 2015-2019 25.11.2015 Rådmannens innstilling

Detaljer

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/ Ås kommune SFO- endring av vedtekter etter høring Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/00964-57 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur 17.02.2016 Rådmannens innstilling:

Detaljer

Vedtekter for. skolefritidsordning

Vedtekter for. skolefritidsordning Vedtekter for skolefritidsordning 1 VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGA (SFO) I ALTA KOMMUNE Vedtatt av hovedutvalget for oppvekst og kultur 23.11. 2011, gjeldende fra 1. mars 2012 a) EIERFORHOLD Skolefritidsordningene

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I SORTLAND KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I SORTLAND KOMMUNE Sortland Kommune Oppvekst VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I SORTLAND KOMMUNE 1 RETNINGSLINJER Skolefritidsordningen i kommunen drives etter de retningslinjer som er vedtatt av kommunestyret. 2 DEFINISJON

Detaljer

Vedtekter for skolefritidsordningen

Vedtekter for skolefritidsordningen Vedtekter for skolefritidsordningen VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGA (SFO) I ALTA KOMMUNE Vedtatt av hovedutvalget for oppvekst, utdanning og kultur 15.05.07. Gjøres gjeldende fra 01.08.07 1. EIERFORHOLD

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Skolefritidsordningen (SFO)

VEDTEKTER FOR. Skolefritidsordningen (SFO) FAUSKE KOMMUNE VEDTEKTER FOR Skolefritidsordningen (SFO) I FAUSKE KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret sak 38/2011 16. juni 2011 NYE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGER I FAUSKE KOMMUNE 2011-2014 Endring /rullering

Detaljer

Kommunale vedtekter. Skolefritidsordning i Vennesla

Kommunale vedtekter. Skolefritidsordning i Vennesla Kommunale vedtekter Skolefritidsordning i Vennesla Vedtektene er godkjent første gang av Levekårsutvalget 13.05.1997 sak 37/97. Levekårsutvalget reviderte vedtektene 19.04.2007 sak 07/19 Levekårsutvalget

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING TYSFJORD KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING TYSFJORD KOMMUNE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING I TYSFJORD KOMMUNE Vedtatt i Tysfjord Kommunestyre 11.01.2010 Gjeldende fra 01.02.2010 VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING I TYSFJORD KOMMUNE. 1. EIER Skolefritidsordningene

Detaljer

VEDTEKTER FOR DEN KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGEN. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni

VEDTEKTER FOR DEN KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGEN. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni VEDTEKTER FOR DEN KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGEN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni Vedtatt i HOO 07.04.2016 VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGER I Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER

VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER Vedtekter pr. 26.02.2014 VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER Vedtatt av kommunestyret 26.02.14 1 DRIFT Skolefritidsordningen (SFO)

Detaljer

1 Lokal forskrift for skolefritidsordingen i Rana kommune. FORSKRIFTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING (SFO)

1 Lokal forskrift for skolefritidsordingen i Rana kommune. FORSKRIFTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING (SFO) 1 FORSKRIFTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING (SFO) SKOLESJEFEN I RANA 2013 2 Lokal forskrift for skolefritidsordningene i Rana kommune. Hjemmel: Fastsatt av vedtak fattet i kommunestyret i Rana kommune 12.12.

Detaljer

1 Lokal forskrift for skolefritidsordingen i Rana kommune. FORSKRIFTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING (SFO)

1 Lokal forskrift for skolefritidsordingen i Rana kommune. FORSKRIFTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING (SFO) 1 FORSKRIFTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING (SFO) SKOLESJEFEN I RANA 2015 2 Lokal forskrift for skolefritidsordningene i Rana kommune. Hjemmel: Fastsatt av vedtak fattet i kommunestyret i Rana kommune 12.desember

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE Vår visjon for Hobøl kommune «Hobøl kommune skal være Norges beste land- og forstadskommune for alle kommunens beboere og aktører, det være seg ordfører,

Detaljer

Vedtekter for skolefritidsordning (SFO) i Agdenes. Forslag

Vedtekter for skolefritidsordning (SFO) i Agdenes. Forslag Vedtekter for skolefritidsordning (SFO) i Agdenes Forslag Innhold Opplæringslova - Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa... 3 1 Eierforhold og virkeområde... 3 2 Formål og innhold... 3 3 Organisering,

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) VED BARNESKOLENE I ULLENSAKER KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) VED BARNESKOLENE I ULLENSAKER KOMMUNE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) VED BARNESKOLENE I ULLENSAKER KOMMUNE Fastsatt av Ullensaker herredsstyre 15.04.02 med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr 61 om grunnskolen og den videregåande

Detaljer

Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune.

Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune. Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune. Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune.... 1 1. Eierforhold.... 3 2. Retningslinjer og mål.... 3 3. Ansvarlig styringsorgan.... 3

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING MELDAL BARNE- OG UNGDOMSSKOLE MELDAL KOMMUNE Revidert Dato RETNINGSLINJER OG VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGER FOR MELDAL KOMMUNE GJELDENDE FOR Meldal barne- og ungdomsskole

Detaljer

Vedtekter SFO. Vedtatt i Hovedutvalg for Oppvekst og kultur 12. februar 2016

Vedtekter SFO. Vedtatt i Hovedutvalg for Oppvekst og kultur 12. februar 2016 Vedtekter SFO Vedtatt i Hovedutvalg for Oppvekst og kultur 12. februar 2016 Gjeldende fra 01.08.2016 1 VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGA (SFO) I ALTA KOMMUNE Planlagt vedtatt av hovedutvalget for oppvekst

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I FROLAND KOMMUNE.

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I FROLAND KOMMUNE. VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I FROLAND KOMMUNE. Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune.... 1 1. Eierforhold.... 3 2. Retningslinjer og mål.... 3 3. Ansvarlig styringsorgan.... 3

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGE (SFO) I RISSA

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGE (SFO) I RISSA VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGE (SFO) I RISSA N 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 2 2. Administrasjon... 3 2.1 Lovgrunnlag... 3 2.2 Definisjon og formål... 3 2.3 Styring og ledelse...

Detaljer

Forskrift om vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Frogn kommune, Akershus

Forskrift om vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Frogn kommune, Akershus Forskrift om vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Frogn kommune, Akershus Hjemmel: Fastsatt av Frogn kommunestyre (vedtaksdato) med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den

Detaljer

VEDTEKTER FOR RØYKEN KOMMUNALE BARNEHAGER

VEDTEKTER FOR RØYKEN KOMMUNALE BARNEHAGER VEDTEKTER FOR RØYKEN KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt av Kommunestyret 11.12.2008 1 VEDTEKTER FOR RØYKEN KOMMUNALE BARNEHAGER 1. INNLEDNING Barnehagene drives av Røyken kommune i samsvar med lov om barnehager

Detaljer

Vedtekter Urtehagen barnehager AS

Vedtekter Urtehagen barnehager AS 1. Formål Vedtekter Urtehagen barnehager AS Formålet til Urtehagen barnehager AS er å drive trygge og pedagogisk gode barnehager med sikte på å bedre barns oppvekstvilkår. Urtehagen barnehager AS skal

Detaljer

Vedtekter for barnehagene i Agdenes. Forslag

Vedtekter for barnehagene i Agdenes. Forslag Vedtekter for barnehagene i Agdenes Forslag Innhold Barnehageloven - Lov om barnehager... 3 1 Definisjon... 3 2 Eierforhold og virkeområde:... 3 3 Formål... 3 4 Samarbeidsutvalg og foreldreråd... 3 5 Opptaksmyndighet...

Detaljer

Vedtekter for skolefritidsordningen (SFO) ved Folldal skole

Vedtekter for skolefritidsordningen (SFO) ved Folldal skole Vedtekter for skolefritidsordningen (SFO) ved Folldal skole Vedtatt K-sak 53/16 1 Hjemmel Jamfør 13-7 i Lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (Opplæringslova). Kommunen

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I ÅMOT KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I ÅMOT KOMMUNE Åmot kommune Vedtekter for SFO Vedtektene gjelder fra 01.08.2013 VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I ÅMOT KOMMUNE 1 VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I ÅMOT KOMMUNE. Utformet etter Lov

Detaljer

Vedtekter kommunale skolefritidsordninger

Vedtekter kommunale skolefritidsordninger Vedtekter kommunale skolefritidsordninger Vedtatt av Stange kommunestyre 17.06.98. Endringer vedtatt av Hovedutvalg for Oppvekst- og opplæring 08.12.99 Endringer godkjent av Formannskapet 25.06.03. Endringer

Detaljer

VEDTEKTER FOR DALGÅRDTUNET BARNEHAGE

VEDTEKTER FOR DALGÅRDTUNET BARNEHAGE VEDTEKTER FOR DALGÅRDTUNET BARNEHAGE 1 Innhold VEDTEKTER FOR DALGÅRDTUNET BARNEHAGE... 1 1. EIERFORHOLD... 3 2. FORMÅL... 3 3. BARNEHAGENS ORGANER:... 3 4. OPPTAK OPPSIGELSE... 4 4.1 Overordnet målsetning:...

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I BARDU

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I BARDU VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I BARDU Disse vedtektene avløser tidligere vedtekter og gjelder fra 16.06.2010 1 VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I BARDU KOMMUNE Disse vedtektene avløser tidligere

Detaljer

VEDTEKTER FOR EPLEHAGEN BARNEHAGE LYNGDAL AS

VEDTEKTER FOR EPLEHAGEN BARNEHAGE LYNGDAL AS Januar 2016 VEDTEKTER FOR EPLEHAGEN BARNEHAGE LYNGDAL AS 1. EIERFORHOLD Eplehagen Barnehage Lyngdal As er privateid, og eies av Trine-Lill Herdal Andreassen, Gry- Lisbeth Nissen og Berit Hægeland Salamonsen.

Detaljer

VEDTEKTER FOR SFO I FRØYA KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SFO I FRØYA KOMMUNE VEDTEKTER FOR SFO I FRØYA KOMMUNE Fastsatt av kommunestyret i Frøya den.23.02.2012. med hjemmel i Opplæringsloven, og revidert av Hovedutvalg for drift 10.06.2014. VEDTEKTER FOR KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER

Detaljer

VEDTEKTER FOR RAMNES PRIVATE BARNEHAGE A/S

VEDTEKTER FOR RAMNES PRIVATE BARNEHAGE A/S VEDTEKTER FOR RAMNES PRIVATE BARNEHAGE A/S 1 EIERFORHOLD Ramnes Private Barnehage i Re kommune, eies og drives av selskapet Ramnes Private Barnehage A/S. Selskapets aksjekapital består av 1012 aksjer av

Detaljer

Vedtekter for Furumoen Barnehage

Vedtekter for Furumoen Barnehage 1. Forvaltning Vedtekter for Furumoen Barnehage Vedtektene er gjeldende fra 1. mars 2015 Furumoen barnehage eies og drives av Marisko Stiftelsen Alstadhaug Menighetsbarnehager som ble opprettet av Alstadhaug

Detaljer

SFO-vedtekter Våler kommune

SFO-vedtekter Våler kommune SFO-vedtekter Våler kommune Vår visjon Våler en god kommune å bo og leve i Vårt slagord - ett gir ekstra VÅLER KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 SFO-vedtekter Våler kommune... 3 1 Målsetting...

Detaljer

Vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Røyken (Service-erklæring)

Vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Røyken (Service-erklæring) Røyken kommune - til for deg Vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Røyken (Service-erklæring) 1. Eierforhold Skolefritidsordningen ved de kommunale grunnskolene i Røyken drives av Røyken kommune.

Detaljer

4 FORELDREMEDVIRKNING

4 FORELDREMEDVIRKNING Vedtekter for Lundebygrenda Barnehage AS i Aurskog-Høland kommune «Sammen skal vi skape gode barndomsminner gjennom omsorg, lek og læring og humor og glede» 1 EIERFORHOLD Barnehagen eies av Lundebygrenda

Detaljer

VEDTEKTER DE FOR KOMMUNALE BARNEHAGENE I MIDTRE GAULDAL

VEDTEKTER DE FOR KOMMUNALE BARNEHAGENE I MIDTRE GAULDAL VEDTEKTER DE FOR KOMMUNALE BARNEHAGENE I MIDTRE GAULDAL Vedtatt av utvalg for oppvekst og kultur i sak 13/10 2010 og Kommunestyret i sak xx/2010 1 Hjemmel 1.1 De kommunale barnehagene eies og drives av

Detaljer

Vedtekter for Mosjordet og Vidarheim barnehage

Vedtekter for Mosjordet og Vidarheim barnehage Vedtekter for Mosjordet og Vidarheim barnehage Sak 42/15 Kommunestyret 20. mai 2015 1. EIERFORHOLD Vedtektene gjelder for Mosjordet og Vidarheim barnehage, som eies og drives av Øyer kommune. 2 2. LOVER

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I TJELDSUND KOMMUNE.

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I TJELDSUND KOMMUNE. VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I TJELDSUND KOMMUNE. TJELDSUND KOMMUNES VEDTEKTER FOR BARNEHAGER 1. EIER Kanutten barnehage, Kongsvik barnehage og Ramsund barnehage eies av Tjeldsund kommune. 2. TILSYN Tjeldsund

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Skaun kommune. Vedtatt i Skaun kommunestyre 25.11.2009, sak 88/09 ESA 09/1646

Vedtekter for kommunale barnehager i Skaun kommune. Vedtatt i Skaun kommunestyre 25.11.2009, sak 88/09 ESA 09/1646 Vedtekter for kommunale barnehager i Skaun kommune Vedtatt i Skaun kommunestyre 25.11.2009, sak 88/09 ESA 09/1646 1 Eierforhold Barnehagene eies og drives av Skaun kommune. Barnehagene drives i samsvar

Detaljer

Vedtekter. for de kommunale barnehagene

Vedtekter. for de kommunale barnehagene Vedtekter for de kommunale barnehagene Vedtatt i Hovedutvalg for oppvekst og kultur, sak 12/14, 28.08.12. Erstatter vedtekter, 07/19, 16.08.07, revidert, sak 13/21, 02.05.13 1 Generell del 1. Eier og styringsorganer

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RÆLINGEN KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RÆLINGEN KOMMUNE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RÆLINGEN KOMMUNE Vedtektene er fastsatt med hjemmel i 13-7 i lov om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven) av 17. juli 1998 nr. 61. Vedtatt

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I FAUSKE KOMMUNE

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I FAUSKE KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I FAUSKE KOMMUNE Gjelder fra 18.09.02 Vedtatt i Sekstorstyret Oppvekst/fritid 71/02 18.09.02 VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I FAUSKE GJELDENDE FRA 18.09.2002 1. EIERFORHOLD Disse vedtektene

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Hadsel kommune. Vedtatt i Hadsel kommunestyre 18.09.2014, i sak 89/2014. (Ephorte 2014/1618)

Vedtekter for kommunale barnehager i Hadsel kommune. Vedtatt i Hadsel kommunestyre 18.09.2014, i sak 89/2014. (Ephorte 2014/1618) Vedtekter for kommunale barnehager i Hadsel kommune Vedtatt i Hadsel kommunestyre 18.09.2014, i sak 89/2014 (Ephorte 2014/1618) Hadsel kommune - Vedtekter for kommunale barnehager 1. EIERFORHOLD OG ANSVAR

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I HOBØL KOMMUNE

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I HOBØL KOMMUNE VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I HOBØL KOMMUNE RINGVOLL BARNEHAGE, RINGVOLL SYMRELUNDEN BARNEHAGE, TOMTER BEKKEBLOMEN BARNEHAGE, KNAPSTAD Vedtatt i kommunestyret 13.februar 2012 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE

Detaljer

SFO-vedtekter Våler kommune

SFO-vedtekter Våler kommune SFO-vedtekter Våler kommune Vår visjon Våler en god kommune å bo og leve i Vårt slagord - ett gir ekstra Gjeldende fra 03.03.16 VÅLER KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 SFO-vedtekter

Detaljer

UNJÁRGGA OAHPPOGÁLDU/ NESSEBY OPPVEKSTSENTER Dálveluodda Varangerbotn VEDTEKTER FOR SFO

UNJÁRGGA OAHPPOGÁLDU/ NESSEBY OPPVEKSTSENTER Dálveluodda Varangerbotn VEDTEKTER FOR SFO UNJÁRGGA OAHPPOGÁLDU/ NESSEBY OPPVEKSTSENTER Dálveluodda 8 9840 Varangerbotn VEDTEKTER FOR SFO Innhold 1 Formål... 3 2 Eierforhold... 3 3 Styring og ledelse... 3 Foreldreråd... 3 Møtefrekvens og avstemning...

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED HASVIK OG BREIVIKBOTN SKOLER. 1 Eierforhold Skolefritidsordningene eies og drives av Hasvik kommune.

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED HASVIK OG BREIVIKBOTN SKOLER. 1 Eierforhold Skolefritidsordningene eies og drives av Hasvik kommune. VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED HASVIK OG BREIVIKBOTN SKOLER 1 Eierforhold Skolefritidsordningene eies og drives av Hasvik kommune. 2 Formål 2.1 SFO skal drives etter de til enhver tid gjeldende

Detaljer

Vedtektsendring kommunale skolefritidsordninger i Fosnes kommune. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Vedtektsendring kommunale skolefritidsordninger i Fosnes kommune. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes oppvekst og kultur Saksmappe: 2015/3559-1 Saksbehandler: Kari N. Thorsen Saksframlegg Vedtektsendring kommunale skolefritidsordninger i Fosnes kommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLE - FRITIDSORDNINGENE I FRØYA KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SKOLE - FRITIDSORDNINGENE I FRØYA KOMMUNE VEDTEKTER FOR SKOLE - FRITIDSORDNINGENE I FRØYA KOMMUNE Fastsatt av kommunestyret i Frøya den.23.02.2012. med hjemmel i Opplæringsloven, og revidert av kommunestyret 28.01.16 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER

Detaljer

Krødsherad kommune. Vedtekter for Skolefritidsordningen (SFO) ved skolene i Krødsherad. Vedtatt i Krødsherad kommunestyre 21.03.

Krødsherad kommune. Vedtekter for Skolefritidsordningen (SFO) ved skolene i Krødsherad. Vedtatt i Krødsherad kommunestyre 21.03. Krødsherad kommune Vedtekter for Skolefritidsordningen (SFO) ved skolene i Krødsherad Vedtatt i Krødsherad kommunestyre 21.03.2013 Gjeldende fra 01.05.2013. 1. Opplæringslovens 13-7 fastslår at kommunen

Detaljer

LOPPA KOMMUNE VEDTEKTER FOR SFO GJELDER FRA 1.8.15

LOPPA KOMMUNE VEDTEKTER FOR SFO GJELDER FRA 1.8.15 1 LOPPA KOMMUNE VEDTEKTER FOR SFO GJELDER FRA 1.8.15 VEDTATT I KOMMUNESTYRET 1.10.91, MED ENDRINGER VEDTATT I SAK 5/93, 3/94, 78/97, 60/99, 26/02, 19/03, 44/06,13/10, 94/12 og 12/15. 1 2 Vedtektene for

Detaljer

Gjeldende vedtekter for Vågan Kommunes barnehager vedtatt i Hovedutvalget for kultur og oppvekst i møte

Gjeldende vedtekter for Vågan Kommunes barnehager vedtatt i Hovedutvalget for kultur og oppvekst i møte Gjeldende vedtekter for Vågan Kommunes barnehager vedtatt i Hovedutvalget for kultur og oppvekst i møte 23.04.2014 1. EIER Barnehagene eies og drives av Vågan kommune. Barnehager som ligger i eksisterende

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGENE FAUSKE

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGENE FAUSKE 1 FAUSKE KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGENE I FAUSKE Vedtatt i Kommunestyret 03.10.2013 K-sak 66/13 1 2 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I FAUSKE GJELDENDE FRA 2013 2017 1. EIERFORHOLD Disse

Detaljer

Vedtekter for Skolefritidsordningen SFO

Vedtekter for Skolefritidsordningen SFO Vedtekter for Skolefritidsordningen SFO Osen kommune 25.10.2017 Innholdsfortegnelse 1. Administrasjon... 2 1.1. Lovgrunnlag... 2 1.2. Retningslinjer... 2 1.3. Definisjon og formål... 2 1.4. Styring og

Detaljer

Vedtekter SFO. Høringsforslag pr Rådsorganene ved de ulike skolene sender inn et samlet innspill innen 1. november.

Vedtekter SFO. Høringsforslag pr Rådsorganene ved de ulike skolene sender inn et samlet innspill innen 1. november. Vedtekter SFO Høringsforslag pr. 10.09.2015 Rådsorganene ved de ulike skolene sender inn et samlet innspill innen 1. november. Innspill sendes til tove.kristensenknudsen@alta.kommune.no NB! Rød skrift

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I VESTBY GJELDENDE F.O.M. 16.08.2003

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I VESTBY GJELDENDE F.O.M. 16.08.2003 VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I VESTBY GJELDENDE F.O.M. 16.08.2003 VESTBY UNDERVISNINGSSTYRE SKOLESJEFEN Vedtatt i undervisningsstyrets møte 13.03.2003 KOMMUNALE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN

Detaljer

VEDTEKT FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RINGSAKER

VEDTEKT FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RINGSAKER VEDTEKT FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RINGSAKER Vedtatt av Ringsaker kommunestyre i møte den 18.4.2001 k.sak 041/01 med endringer i kommunestyret 28.08.02, k.sak 075/02, 9.2.2005, k.sak 005/05, 16.11.2005,

Detaljer

SKOLEFRITIDSORDNINGEN

SKOLEFRITIDSORDNINGEN VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RISSA HOK sin innstilling 10.9.2015 Innhold 1. Administrasjon... 3 1.1 Lovgrunnlag... 3 1.2 Definisjon og formål... 3 1.3 Styring og ledelse... 3 1.4 Bemanning...

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Side 1 av 10

VEDTEKTER FOR. Side 1 av 10 VEDTEKTER FOR Side 1 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 EIERFORHOLD 2.0 FORMÅL 3.0 STYRINGSORGANER 3.1 Styret for barnehagen 3.2 Samarbeidsutvalg 3.3 Foreldreråd 4.0 OPPTAK AV BARN 5.0 FORELDREBETALING/ OPPSIGELSE

Detaljer

VEDTEKTER FOR FORENINGEN AKTIVITETSSKOLEN SLEMDAL Vedtatt på årsmøte 19.5.2015. Sist endret 21.09.2015

VEDTEKTER FOR FORENINGEN AKTIVITETSSKOLEN SLEMDAL Vedtatt på årsmøte 19.5.2015. Sist endret 21.09.2015 VEDTEKTER FOR FORENINGEN AKTIVITETSSKOLEN SLEMDAL Vedtatt på årsmøte 19.5.2015. Sist endret 21.09.2015 1 RETNINGSLINJER Foreningen Aktivitetsskolen Slemdal (AKS) er foreldredrevet, og drives etter de retningslinjer

Detaljer

VEDTEKTER FOR SFO I FRØYA KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SFO I FRØYA KOMMUNE VEDTEKTER FOR SFO I FRØYA KOMMUNE Fastsatt av kommunestyret i Frøya den 23.02.2012, med hjemmel i Opplæringsloven VEDTEKTER FOR KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER I FRØYA 1 Retningslinjer 2 Definisjon og

Detaljer

INFORMASJON TIL BARN OG FORELDRE

INFORMASJON TIL BARN OG FORELDRE INFORMASJON TIL BARN OG FORELDRE Velkommen til Stavsberg skolefritidsordning. Dere har nå fått utdelt virksomhetsplanen for Stavsberg skolefritidsordning. Virksomhetsplanen er en orientering om skolefritidsordningen

Detaljer

Vedtatt på årsmøte den 25.09.2012, sist endret den 25.09.2012.

Vedtatt på årsmøte den 25.09.2012, sist endret den 25.09.2012. VEDTEKTER ETTER BARNEHAGELOVEN For Midtbygda barnehage SA, org.nr. 971 460 733 Vedtatt på årsmøte den 25.09.2012, sist endret den 25.09.2012. 1. Eierforhold Barnehageeieren skal drive virksomheten i samsvar

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 1. februar 2012 sak 7/12

Vedtatt i kommunestyret 1. februar 2012 sak 7/12 Vedtatt i kommunestyret 1. februar 2012 sak 7/12 1 2 1 Definisjon Med barnehage menes en godkjent pedagogisk tilrettelagt virksomhet på dagtid for barn under opplæringspliktig alder. 2 Eierforhold og virkeområde:

Detaljer

Vedtekter for Eplehagen barnehage (Grenland folkehøgskole barnehage as)

Vedtekter for Eplehagen barnehage (Grenland folkehøgskole barnehage as) Vedtekter for Eplehagen barnehage (Grenland folkehøgskole barnehage as) 1. Eierforhold Eplehagen barnehage drives som et aksjeselskap, der stiftelsen Grenland folkehøgskole står som eier av selskapet.

Detaljer

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER. gjeldende fra 1. mars 2013

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER. gjeldende fra 1. mars 2013 VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER gjeldende fra 1. mars 2013 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I VENNESLA Reviderte vedtekter gjøres gjeldende fra 1. mars 2013 1 FORVALTNING OG DRIFT AV BARNEHAGENE De kommunale

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN SFO. Indre Fosen kommune

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN SFO. Indre Fosen kommune VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN SFO Indre Fosen kommune Vedtatt i Fellesnemnda for Indre Fosen xx.xx.2017 Innholdsfortegnelse 1. Administrasjon... 3 1.1 Lovgrunnlag... 3 1.2 Definisjon og formål...

Detaljer

Vedtekter for barnehagene i Skaun kommune Gjeldende fra 1. august 2016

Vedtekter for barnehagene i Skaun kommune Gjeldende fra 1. august 2016 Vedtekter for barnehagene i Skaun kommune Gjeldende fra 1. august 2016 Vedtatt i kommunestyret 21.06.16 - ESA sak 16/614 1 Eierforhold Barnehagene eies av Skaun kommune. 2 Formål Barnehagene drives i samsvar

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN SFO. Indre Fosen kommune

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN SFO. Indre Fosen kommune VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN SFO Indre Fosen kommune Vedtatt i Fellesnemnda for Indre Fosen 8. juni 2017 Innhold 1. Administrasjon... 3 1.1 Lovgrunnlag... 3 1.2 Definisjon og formål... 3 1.3 Styring

Detaljer

VEDTEKTER for Skolefritidsordningen(SFO) ved Harstad Montessoriskole SA

VEDTEKTER for Skolefritidsordningen(SFO) ved Harstad Montessoriskole SA VEDTEKTER for Skolefritidsordningen(SFO) ved Harstad Montessoriskole SA 1 FORMÅL 1.1 Virkeområde Vedtekten gjelder for skolefritidsordningen (SFO) ved Harstad Montessoriskole SA (HMSA). 1.2 Definisjon

Detaljer

Vedtekter for skolefritidsordningen. Sør Varanger kommune. Gjeldende fra

Vedtekter for skolefritidsordningen. Sør Varanger kommune. Gjeldende fra Vedtekter for skolefritidsordningen Sør Varanger kommune Gjeldende fra 01.08.2014 Vedtatt i Kommunestyret 30.04.2014 i sak 035/14. Generelt Bestemmelsen om skolefritidsordningen er hjemlet i Opplæringslovens

Detaljer

Vedtekter for SFO. for RINDAL KOMMUNE. Vedtatt av Rindal kommunestyre den KS-063/17

Vedtekter for SFO. for RINDAL KOMMUNE. Vedtatt av Rindal kommunestyre den KS-063/17 Vedtekter for SFO for RINDAL KOMMUNE Vedtatt av Rindal kommunestyre den 13.12.17 KS-063/17 Innhold 1 Formål... 2 2 Eierforhold/forvaltning... 2 3 Bemanning... 2 4 Tildeling av plass... 2 5 Foreldrebetaling...

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I FLEKKEFJORD

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I FLEKKEFJORD VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I FLEKKEFJORD 1. Eierforhold og forvaltning De kommunale barnehagene eies og drives av Flekkefjord kommune. Barnehagene drives i samsvar med lov om barnehager av

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Lier

Vedtekter for kommunale barnehager i Lier Vedtekter for kommunale barnehager i Lier Vedtatt i Tjenesteutvalget 20.11.2013 1. INNLEDNING Barnehagen drives av Lier kommune i samsvar med Lov om barnehager av 17. juni 2006 nr. 64, i kraft 01.01.06

Detaljer

Vedtekter for. Skolefritidsordning

Vedtekter for. Skolefritidsordning Vedtekter for Skolefritidsordning Vedtatt i Hovedutvalg for Oppvekst og kultur november 2011 1 VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGA (SFO) I ALTA KOMMUNE a) EIERFORHOLD Skolefritidsordningene (SFO) eies og

Detaljer

VEDTEKTER FOR RAKKERUNGAN BARNEHAGEDRIFT AS

VEDTEKTER FOR RAKKERUNGAN BARNEHAGEDRIFT AS VEDTEKTER FOR RAKKERUNGAN BARNEHAGEDRIFT AS 1.BARNEHAGENS FORM OG EIERFORM Rakkerungan barnehage på Hånes er en 1.avd.barnehage for barn i alder 0-6 år Rakkerungan Gårdsbarnehage på Frikstad er en 1.avd.barnehage

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I TINN KOMMUNE

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I TINN KOMMUNE VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I TINN KOMMUNE Gjeldende fra 01.01.2011 Vedtak i Tinn kommunestyre 02.12.10 sak 118/2010 saksnr 2010/ 3056 0 Vedtekter for de kommunale barnehagene i Tinn kommune

Detaljer

Vedtekter for Folldal kommunale barnehage.

Vedtekter for Folldal kommunale barnehage. !" #"$ %# 1 Vedtekter for Folldal kommunale barnehage. 1. Eierforhold og administrasjon Folldal kommune ved kommunestyret er eier og ansvarlig for den kommunale barnehagen. Den kommunale forvaltning av

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I STEINKJER GJELDENDE FRA 01.01.2015

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I STEINKJER GJELDENDE FRA 01.01.2015 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I STEINKJER GJELDENDE FRA 01.01.2015 1. Organisasjon De kommunale barnehagene drives i samsvar med "Lov om barnehager" og de til enhver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer,

Detaljer

VEDTEKT FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RINGSAKER

VEDTEKT FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RINGSAKER VEDTEKT FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RINGSAKER (Gjeldende fra og med skoleåret 2012/2013) 1 FORMÅL 1.1 Virkeområde Vedtekten gjelder for skolefritidsordningen (SFO) i Ringsaker. 1.2 Definisjon Skolefritidsordningen

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Skolefritidsordningen (SFO) FAUSKE KOMMUNE

VEDTEKTER FOR. Skolefritidsordningen (SFO) FAUSKE KOMMUNE 1 FAUSKE KOMMUNE VEDTEKTER FOR Skolefritidsordningen (SFO) I FAUSKE KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret S-176/08 30.okt 2008 1 2 VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGER I FAUSKE KOMMUNE 2008 2011 Gjeldende fra

Detaljer

Vedtekter for skolefritidsordningen i Vestvågøy kommune

Vedtekter for skolefritidsordningen i Vestvågøy kommune HR og tjenesteutvikling Deres ref.: Vår ref.: 17/348-2/FA - A22, TI - &00/458 Dato: 18.12.2017 Vedtekter for skolefritidsordningen i Vestvågøy kommune Opplæringsloven 13-7 pålegger alle kommuner å ha et

Detaljer

Kommunale vedtekter Skolefritidsordningen

Kommunale vedtekter Skolefritidsordningen Kommunale vedtekter Skolefritidsordningen Vedtatt av kommunestyret 17.03.16 2 Vedtekter for kommunal skolefritidsordning 1. ADMINISTRASJON 1.1 Hjemmel Skolefritidsordningen drives etter Opplæringsloven

Detaljer

HVITSTEN NATURBARNEHAGE SA GRENDEHUSET, THOMAS OLSENSVEI 32 1545 HVITSTEN TLF.: 64 95 51 85/950 52 049

HVITSTEN NATURBARNEHAGE SA GRENDEHUSET, THOMAS OLSENSVEI 32 1545 HVITSTEN TLF.: 64 95 51 85/950 52 049 HVITSTEN NATURBARNEHAGE SA GRENDEHUSET, THOMAS OLSENSVEI 32 1545 HVITSTEN TLF.: 64 95 51 85/950 52 049 2015 VEDTEKTER FOR HVITSTEN NATURBARNEHAGE SA 1 Eier Vedtektene gjelder for Hvitsten Naturbarnehage

Detaljer

V E D T E K T E R. Barnehageroversikt i ULNA. Familiebarnehager: Alvheim barnehage. Andromeda barnehage. Borge barnehage.

V E D T E K T E R. Barnehageroversikt i ULNA. Familiebarnehager: Alvheim barnehage. Andromeda barnehage. Borge barnehage. Barnehageroversikt i ULNA Alvheim barnehage Andromeda barnehage Borge barnehage Brøholt barnehage Foss barnehage Fyrstikkalléen barnehage Gaia barnehus Hauerseter barnehage Hola barnehage Sawat Dee barnehage

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Kultur- og oppvekstutvalget 03.06.2014. Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG. Kultur- og oppvekstutvalget 03.06.2014. Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Morten Vedahl Arkiv: A22 Arkivsaksnr.: 14/1033 Saksnr.: Utvalg Møtedato Kultur og oppvekstutvalget 03.06.2014. Kommunestyret AV VEDTEKTER FOR SFO 2014 Rådmannens forslag til

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I MELDAL

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I MELDAL Meldal kommune VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I MELDAL GREFSTAD BARNEHAGE LØKKEN BARNEHAGE STORÅS BARNEHAGE Å BARNEHAGE Vedtatt i kommunestyret 13.11.97 med endringer gjort i Kommunestyret i sak 016/11 og sak

Detaljer

Endring. Administrativt er barnehagene tilknyttet Oppvekst- og kulturetaten

Endring. Administrativt er barnehagene tilknyttet Oppvekst- og kulturetaten Nåværende vedtekter, gjeldene fra 1.1.2014 Nytt forslag til vedtekter, gjeldende fra 1.2..2016. 1 Virkeområde/eierforhold Vedtektene gjelder alle barnehager som eies og drives av Ås kommune. Barnehagene

Detaljer

Tusseladden familiebarnehage er en privateid barnehage for barn i alderen 0-3 år.

Tusseladden familiebarnehage er en privateid barnehage for barn i alderen 0-3 år. VEDTEKTER FOR TUSSELADDEN FAMILIEBARNEHAGE Revidert av Stine Moen og Stine Rogne 29.1.14 Vedtektene skal signeres sammen med kontrakt om plass i barnehagen før barnet starter. 1.Eierforhold Tusseladden

Detaljer

Vedtekter. for barnehagene i Rennebu. Vedtatt av kommunestyret 13. desember 2007

Vedtekter. for barnehagene i Rennebu. Vedtatt av kommunestyret 13. desember 2007 1 Vedtekter for barnehagene i Rennebu Vedtatt av kommunestyret 13. desember 2007 2 1. Barnehagens formål Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i

Detaljer

Vedtekter og reglement

Vedtekter og reglement Vedtekter og reglement VEDTEKTER FOR STJØRDAL KOMMUNES BARNEHAGER 1Eierforhold Stjørdal kommune er eier for de kommunale barnehagene, og står ansvarlige for driften. 2.Formål Barnehagene skal drives i

Detaljer

Vedtekter for skolefritidsordningene ved grunnskolene i Molde kommune

Vedtekter for skolefritidsordningene ved grunnskolene i Molde kommune Vedtekter for skolefritidsordningene ved grunnskolene i Molde kommune Vedtatt 25.04.2013 Endret 13.06.2016 Gjeldende fra 13.06.2016 1. Eierforhold Molde kommune er eier av skolefritidsordningene i Molde.

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I BERGEN RACKETSENTER

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I BERGEN RACKETSENTER VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I BERGEN RACKETSENTER BRS BARNEHAGENE 1 EIERFORHOLD BRS Barnehagene er private barnehager, som er avdelinger under Bergen Racketsenter AS. Disse barnehagene er: Senterhagen Barnehage

Detaljer