Studieplan. Videreutdanning i Anestesisykepleie. Kull 2012 Studieåret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studieplan. Videreutdanning i Anestesisykepleie. Kull 2012 Studieåret 2012-2013"

Transkript

1 Høgskolen i Sør-Trøndelag Studieplan Videreutdanning i Anestesisykepleie Kull 2012 Studieåret AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING PROGRAM FOR VIDEREUTDANNING 90 studiepoeng Forankret i Rammeplan for Videreutdanning i Anestesisykepleie, fastsatt av utdannings- og forskningsdepartementet 1. desember Godkjent av avdelingsstyret

2 Innhold 1 Innledning Målgruppe Opptakskrav og rangering Studieprogrammets nivå, varighet og omfang Forventet læringsutbytte Oppbygging og sammensetning Praksis Arbeids-, lærings- og vurderingsformer Innpassing Krav om skikkethet og autorisasjon Tekniske og andre forutsetninger Sensorordning Internasjonalisering Kvalifikasjon/Vitnemål

3 1 Innledning Bakgrunnen for videreutdanning i anestesisykepleie er samfunnets og helsevesenets behov for spesialisert sykepleietjeneste til akutt og/eller kritisk syke pasienter. «Anestesisykepleieren skal ved hjelp av relevant kunnskap og sin kliniske kompetanse ivareta pasientens behov for sykepleie og anestesi i den pre-, per- og post- operative periode, ved spesielle undersøkelser/behandlinger, i akutte livstruende situasjoner og ved akutt eller kronisk smerte. Anestesisykepleieren anvender spesialisert medisinsk utstyr og bidrar ved sin spesialkompetanse til at medisinsk behandling gjennomføres på en forsvarlig måte.» (Funksjonsbeskrivelsen for anestesisykepleiere, 2005). Ved Høgskolen i Sør-Trøndelag er utdanningen organisert under program for videreutdanning ved avdeling for sykepleierutdanning, og gjennomføring foregår i nært samarbeid med andre videreutdanninger i sykepleie. HIST samarbeider med St Olavs Hospital og sykehusene i Namsos og Levanger. Utdanningen er basert på «Rammeplan for videreutdanning i anestesisykepleie», fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 1. desember 2005, samt forskrift til rammeplanen. Anestesisykepleie som fagområde ligger i skjæringspunktet mellom omsorg og teknologi. Dette preger anestesisykepleierens hverdag og utfordringer. For å bidra til at anestesisykepleieren etter utdanningen skal møte denne type utfordringer på en profesjonell måte, vil høgskolen i tilknytning til teoretiske og praktiske studier, legge til rette for refleksjon over faglige og etiske spørsmål i studietiden. Studentene vil i løpet av studiet bli bedt om å avgi en eller flere evalueringer via itslearning av form og innhold i videreutdanning i anestesisykepleie. Evaluering fra studenter i løpet av studiet kan i anonymisert form danne grunnlag for avdelingens FoU virksomhet med formål å videreutvikle og forbedre innhold og studieformer i studiene. 2 Målgruppe Målgruppe for utdanningen er sykepleiere med interesse for omsorg og behandling til akutt, kritisk syke og skadde pasienter, og som ønsker å arbeide innen anestesisykepleier faget. 3 Opptakskrav og rangering Opptakskrav: Bachelorgrad i sykepleie og norsk autorisasjon som sykepleier. To års yrkespraksis som sykepleier i 100 % stilling. Rangering av søkere skjer i henhold til Forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Sør- Trøndelag. Det kan bli foretatt kvotering av søkere for å ivareta regionale behov. Stipend- og støtteordninger i forbindelse med utdanningen ligger utenfor høgskolens ansvarsområde. 3

4 4 Studieprogrammets nivå, varighet og omfang I henhold til nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for utdanning skal høyere utdanning foregå på tre nivå; bachelor, master- og Phd (doktorgrad). Det finnes en rekke videreutdanninger i sykepleie av varierende omfang, og disse er for tiden ikke innpasset i gradssystemet. Den akademiske plassering for videreutdanningen i anestesisykepleie kan best beskrives som et nivå mellom bachelor og master, hvor noen tema vil ligge nært bachelornivå, og andre nært opp til, eller på masternivå. Videreutdanning i anestesisykepleie er et fulltids studium på 90 studiepoeng over tre semester. Studieåret er fastsatt til 40 uker, og en fulltids utdanning gir 60 studiepoeng pr år. En -1- ukes arbeid tilsvarer derfor 1,5 studiepoeng. Dette gir beregnet studieinnsats til ca ,5 timer pr uke (gjennomsnitt for året). 5 Forventet læringsutbytte I nasjonal rammeplan for videreutdanning i anestesisykepleie beskrives innledningsvis en rekke læringsutbytter, som til sammen sikrer at studenten oppnår handlingskompetanse, og dermed kan fungere selvstendig som anestesisykepleier etter gjennomført utdanning. Basert på disse vil det ved utdanningens slutt kunne forventes at studenten: Kunnskaper har inngående kunnskap om anestesisykepleie, anestesiologi og patofysiologi, relatert til anestesisykepleierens funksjonsområde har inngående kunnskap om reaksjoner og opplevelser ved akutt, kritisk sykdom har bred kunnskap om relevant lovverk og sykepleiens etiske grunnlag har grunnleggende kunnskap om vitenskapsteori, metode og forskningsetikk Ferdigheter behersker utøvelsen av anestesisykepleie til ellers funksjonsfriske pasienter i generellog regional/ lokalanestesi, og ved mer komplekse sykdomstilstander i samarbeid med anestesilege bedømmer akutte situasjoner selvstendig, prioriterer og handler raskt og forsvarlig innenfor eget kompetanse og funksjonsområde gir situasjonstilpasset undervisning, informasjon og veiledning til pasienter, pårørende, studenter og medarbeidere dokumenterer, evaluerer og kvalitetssikrer eget arbeid, benytter vitenskapelig og forskningsbasert litteratur og bidrar til fagutvikling Generell kompetanse reflekterer kritisk i valgsituasjoner og opptrer etisk og juridisk forsvarlig anerkjenner betydningen av innovasjon og entreprenørskap innen eget fagområde evner å videreutvikle sin personlige og faglige kompetanse som anestesisykepleier har utdypende ferdigheter i samhandling og teamarbeid på tvers av faggrupper og nivå 4

5 6 Oppbygging og sammensetning Teoridelen av utdanningen deles inn i 5 emner som til sammen utgjør 45 studiepoeng. Emnenes nøyaktige innhold fremgår av emnebeskrivelsene. Praksisstudier utgjør de resterende 45 studiepoeng og anses, i tråd med rammeplanens føringer, å ha elementer fra alle teoretiske emner i seg. Emne Opplevelser, reaksjoner og etiske problemstillinger Vitenskapsteori, forskningsmetode og forskningsetikk Medisinske og naturvitenskapelige tema Anestesisykepleie fag og yrkesutøvelse Kliniske studier praksisperiode 1 -Grunnleggende ferdigheter- Kliniske studier praksisperiode 2 -Spesiell anestesisykepleie- Kliniske studier praksisperiode 3 -Avansert anestesisykepleie- Fordypningsoppgave i anestesisykepleie Studiepoeng teori/praksis , , ,5 7,5 SUM 90 Utdanningen strekker seg over tre semester som alle inneholder både teoretiske og praktiske studier. Teoristudiene er organisert i blokker av 8-12 ukers varighet, og mellom teoriperiodene avvikles det veiledede praksisstudier ved aktuelle sykehusavdelinger av 9-11 ukers varighet. I studiet gjennomføres 8 obligatoriske arbeidskrav, hvorav fem skriftlige arbeider, i tillegg til deltakelse i ferdighetstrening og/eller simuleringsøvelser. Studenten skal gjennomføre fem skriftlige eksamener. Som eksamen regnes også avsluttende vurdering av hver av de tre praksisperiodene. 5

6 1.semester- høst 2012 UKE/ÅR UKE/UTD Teori Praksis O P1 J U L Studiekrav A1 A2 A3 X1 A4 X2 2.semester- vår 2013 UKE/ÅR UKE/UTD TEORI PRAKSIS PÅSKE 2013 P 2 Studiekrav X 3 A 5 X 4 A 6 A 7 A 8 X 5 Sommerferie 2013: uke 26- t.o.m uke 33/ semester- høst 2013 UKE/ÅR UKE/UTD Teori Praksis P3 J U L Studiekrav X6 X7 X8 6

7 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 Kode Emne og eksamensform Studiepoeng Vitenskapsteori, forskningsmetode og forskningsetikk (skriftlig eksamen) Kliniske studier praksisperiode 1 -Grunnleggende ferdigheter- Medisinske og naturvitenskapelige tema (individuell skriftlig skoleeksamen) Opplevelser, reaksjoner og etiske problemstillinger (hjemmeeksamen) 5 Kliniske studier praksisperiode 2 -Spesiell anestesisykepleie- Fordypningsoppgave i anestesisykepleie (hjemmeeksamen) Anestesisykepleie MCQ (skoleeksamen) Kliniske studier praksisperiode 3 -Avansert anestesisykepleie ,5 7,5 18 7,5 15 Uke Uke 42/2012 Uke 51/2012 Uke 4/2013 Uke 11/2013 Uke 25/2013 Uke 41/2013 Uke 45/ ,5 Uke 50/2013 Totalt 90 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 Obligatoriske arbeidskrav Emne 4: Anestesisykepleie; fag og yrkesutøvelse Ferdighetstrening i HLR/DHLR (deltakelse) Uke 37/2012 Emne 4: Anestesisykepleie; fag og yrkesutøvelse. Refleksjonsnotat Uke 38/2012 Emne 4: Anestesisykepleie; fag og yrkesutøvelse Ferdighetstrening i Luftveishåndtering (deltakelse) Uke 41/2012 Emne 4: Anestesisykepleie; fag og yrkesutøvelse. Kasuistikk Innlevering/deltakelse Uke 47/2012 Emne 4: Anestesisykepleie; fag og yrkesutøvelse Ferdighetstrening i AHLR (deltakelse) Uke 6/2013 Emne 4: Anestesisykepleie; fag og yrkesutøvelse. Prosjektbeskrivelse Uke 17/2013 Emne 4: Anestesisykepleie; fag og yrkesutøvelse. Kasuistikk Uke 21/ 2013 Emne 4: Anestesisykepleie; fag og yrkesutøvelse. Kasuistikk Uke 24/

8 Progresjonskrav og obligatorisk deltagelse Studiet betraktes som gjennomført når studenten har bestått alle eksamener, alle arbeidskrav og praksisperioder, og har deltatt på obligatoriske deler av utdanningen. Ut over dette stilles ikke absolutte krav til at studenten følger oppsatt progresjon. Utsettelse og permisjon fra studiet kan innvilges etter skriftlig søknad. Som hovedregel gjelder at tilstedeværelse er obligatorisk på områder som er vesentlige for å oppnå nødvendig handlingskompetanse som spesialsykepleier, og hvor studenten ikke kan tilegne seg denne kunnskapen gjennom litteraturstudier. Obligatorisk oppmøte gjelder derfor for praksisstudier, PBL-arbeider, veiledning til fordypningsoppgave, samt ferdighetstrening/simulering, og på øvrige områder hvor høgskolen finner dette nødvendig. Ved fravær fra obligatorisk deltakelse i teoretiske studier kan studenten pålegges å levere skriftlige individuelle oppgaver. Oppgavens form, omfang og innhold fastsettes av fagansvarlig lærer. 7 Praksis Kompetansen som studentene skal utvikle, kan ikke læres isolert fra praksis. Bare i reelle praksissituasjoner, eller ved trening i simulatorsenter, vil studentene kunne møte utfordringer som er komplekse og uforutsigbare nok til å gi den type erfaring som er nødvendig for å kunne utvikle handlingskompetanse som anestesisykepleier. Praksisstudiene skal i henhold til den nasjonale rammeplan utgjøre minimum 50 % og maksimum 60 % av studietiden. 90 % av praksistiden skal være i pasientsituasjoner. Aktuelle praksisområder: Hjerte- thoraxkirurgi Gastrokirurgi Urologisk kirurgi ØNH- tann og kjeve, og øyekirurgi Nevrokirurgi Ortopedisk kirurgi Obstetrikk og gynekologisk kirurgi Postoperativ overvåkning Videreutdanningen i anestesisykepleie- HiST, har for tiden praksisplasser ved: Anestesiavdelingen ved St. Olav Hospital HF Anestesiavdelingen ved sykehuset i Levanger Anestesiavdelingen ved sykehuset i Namsos Studenten skal i hver praksisperiode ha en hovedansvarlig kontaktsykepleier/praksisveileder ved det aktuelle praksisstedet, og en praksisansvarlig lærer tilknyttet høgskolen som sørger for at det blir gjennomført mål- og vurderings- og evalueringssamtaler. I løpet av en praksisperiode gjennomføres tre samtaler; en innledende målsamtale, midtvurdering og sluttvurdering. 8

9 Kliniske studier gjennomføres i henhold til gjeldende «Retningslinjer for gjennomføring og vurdering av praksisstudier ved de helse- og sosialfaglige utdanningene ved HiST. 8 Arbeids-, lærings- og vurderingsformer Studentenes samlede arbeidsinnsats er fordelt på en rekke aktiviteter som for eksempel forelesninger, veiledning, problembasert læring (PBL), oppgaveseminar, ferdighetstrening, simuleringsøvelser, kliniske praksisstudier, selvstendig arbeid (litteraturstudier, oppgaveløsning, diskusjoner med mer), og eksamensgjennomføring. Teoretiske emner vurderes i form av skriftlig skoleeksamen, hjemmeeksamen og fordypningsoppgave. De kliniske praksisstudier vurderes i forhold til tilegnede ferdigheter. Arbeidskrav må være godkjent for å kunne framstille seg til eksamen. Informasjon om arbeidskrav finnes i emnebeskrivelsene. 8.1 Simulering Simulering og ferdighetstrening er en integrert læringsform i utdanningen. Dette skal bidra til økte ferdigheter innenfor anestesisykepleiefaget generelt, samt bidra til en større forståelse for teamarbeid med fokus på kommunikasjon, samhandling og ledelse. 8.2 PBL Problembasert læring (PBL) er en pedagogisk metode som både legger til rette for individuell læring og læring i samarbeid med andre. Arbeidsformen gir en kobling mellom teoretisk kunnskap og praktisk yrkeskunnskap, og benyttes i så utstrakt grad som mulig i videreutdanningen. Når PBL anvendes som metode, vil studentene deles inn i faste basisgrupper, og disse gruppene opprettholdes gjennom hele studiet. 8.3 Egeninnsats Studentenes samlede arbeidsinnsats er fordelt på en rekke aktiviteter som for eksempel forelesninger, veiledning, problembasert læring (PBL), seminar, ferdighetstrening, simuleringsøvelser, kliniske praksisstudier, selvstendig arbeid (litteraturstudier, oppgaveløsning, selvstudium, diskusjoner med mer). 8.4 IKT støttet læringsaktivitet Studentene vil få tilbud om opplæring i og bruk av elektroniske verktøy for litteratursøk og bruk av databaser. 8.5 Obligatoriske arbeidskrav Med obligatoriske arbeidskrav menes en systematisk samling av skriftlige arbeider som til sammen gir et bilde av studentens utvikling og læring. Arbeidskravene skal leveres inn til bestemte tidspunkt utover i studiet, og arbeidet sikrer således en jevnere arbeidsfordeling hos studentene. Skriftlige og/eller muntlige tilbakemeldinger (formativ vurdering) fra faglærer og/ eller medstudenter, sikrer en gjennomgående dialog rundt den enkelte students læreprosess. De skriftlige arbeidene vil bli vurdert til godkjent/ikke godkjent. 9

10 8.6 Fordypningsoppgave Fordypningsoppgaven skal være en fordypning med relevans for anestesisykepleiefaget. Det er utarbeidet kriterier for innhold og utforming av fordypningsoppgaven. 9 Innpassing Som beskrevet i punkt 4 har videreutdanningen for tiden ikke en avklart plassering i gradssystemet. Studenter som ønsker å gå videre med mastergrad kan søke om å få godkjent deler av videreutdanningen som en del av sin mastergrad. 10 Krav om skikkethet og autorisasjon Det foreligger ikke formelle krav til skikkethet eller autorisasjon ut over det som er beskrevet under punkt Tekniske og andre forutsetninger Det forventes at studenter ved videreutdanningen i anestesisykepleie har tilgang på internett og har grunnleggende ferdigheter i bruk av dataverktøy. Studieportalen It s Learning benyttes i kommunikasjonen mellom høgskole og student, både i forbindelse med beskjeder og oppgaveinnlevering. Studenten får opprettet en egen e-post adresse som benyttes under studiet. 12 Sensorordning Ved studiets skriftlige eksamener benyttes intern og ekstern sensor, eller kun intern sensor. Vurdering av praksisstudier følger høgskolens retningslinjer og skjer i samråd mellom praksisveileder, skolens praksisansvarlig og student. 13 Internasjonalisering Høgskolen i Sør- Trøndelag har samarbeidsavtaler om studentutveksling innen Norden og Europa. Dette inngår ikke for tiden som tilbud på Program for videreutdanning ved Avdeling for sykepleie. Imidlertid kan det inngås avtaler om praksisperioder av lenger eller kortere varighet ved sykehus i utlandet. Dette vil avhenge av studentens progresjon i studiet og egnethet for øvrig. Avgjørelse treffes individuelt i samråd med fagansvarlig og ansvarlige for internasjonalisering ved ASP, HiST. 14 Kvalifikasjon/Vitnemål Videreutdanning i anestesisykepleie gir studenten kvalifikasjoner til å praktisere som anestesisykepleier. Høgskolen utsteder vitnemål ved gjennomført utdanning. 10

FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE

FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 180 studiepoeng Godkjent av Avdelingsstyret 20.3.2009, Gjeldende fra 1.8.2009 Revisjon godkjent 1. juli 2010 Høgskolen

Detaljer

RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING

RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING Fastsatt 25. januar 2008 av Kunnskapsdepartementet Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. FELLES INNHOLDSDEL... 3 2.1 FORMÅL... 3 2.2 MÅL... 3 2.3 INNHOLD... 4 3. UTDANNINGSSPESIFIKK

Detaljer

1 GENERELLE OPPLYSNINGER... 3 2 MÅL FOR STUDIET... 4 3 MÅLGRUPPE OPPTAKSKRAV OG RANGERING... 6

1 GENERELLE OPPLYSNINGER... 3 2 MÅL FOR STUDIET... 4 3 MÅLGRUPPE OPPTAKSKRAV OG RANGERING... 6 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELLE OPPLYSNINGER... 3 2 MÅL FOR STUDIET... 4 3 MÅLGRUPPE OPPTAKSKRAV OG RANGERING... 6 4 STUDIETS INNHOLD OG OPPBYGGING... 6 Tema 1 - Helsefremmende og forebyggende arbeid -

Detaljer

VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG

VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG INNLEDNING Høgskolen i Gjøvik, Lærings- og mestringssenteret ved Sykehuset Innlandet, Tonsåsen Rehabilitering og Topro har samarbeidet om utvikling

Detaljer

Bachelor Barnehagelærerutdanning

Bachelor Barnehagelærerutdanning dmmh.no Studieplan Bachelor Barnehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelse Heltid Studieplanen gjelder for studentkull 2015-2018 Revidert februar 2015 Godkjent av styret 18. april 2013 Gjeldende

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Innhold DEL I Felles nasjonale retningslinjer for trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer... 4 3 Fra rammeplan til programplan... 4

Detaljer

STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE

STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE 22. september 2003, rev 18. juni 2010 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål for studiet... 3 1.2 Struktur og organisering...

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Sterilforsyning i helsetjenesten

Oslo kommune Utdanningsetaten. Sterilforsyning i helsetjenesten Oslo kommune Utdanningsetaten Sterilforsyning i helsetjenesten Sterilforsyning i helse Bakgrunn og overordnet mål: Med forbehold om godkjenning av studietilbud vil Fagskolen Oslo Akershus tilby fagskoleutdanning

Detaljer

klinisk helsearbeid Studieplan 2007-2011 Mastergradsstudium i klinisk helsearbeid 120 studiepoeng

klinisk helsearbeid Studieplan 2007-2011 Mastergradsstudium i klinisk helsearbeid 120 studiepoeng Side 1/41 Studieplan 120 studiepoeng HiBu - Avd for Helsefag Høgskolen i Buskerud Postboks 7053 N-3007 Drammen Tlf. +47 32 20 64 Fax.+47 32 20 64 10 postmottak@hibu.no Endringshistorikk Dato Sign Endring

Detaljer

VEILEDER TIL UTFYLLING AV MAL FOR STUDIE- OG EMNEPLANER VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD (HBV)

VEILEDER TIL UTFYLLING AV MAL FOR STUDIE- OG EMNEPLANER VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD (HBV) VEILEDER TIL UTFYLLING AV MAL FOR STUDIE- OG EMNEPLANER VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD (HBV) Studieplan benyttes som betegnelse for en plan med nærmere beskrivelse av innhold og organisering av studieprogrammer.

Detaljer

Rapport om bruk av tildelte stimuleringsmidler 2010

Rapport om bruk av tildelte stimuleringsmidler 2010 HØGSKOLEN I BERGEN Rapport om bruk av tildelte stimuleringsmidler 2010 Høgskolen i Bergen v/ Institutt for Bygg- og jordskiftefag Institutt for Data- og realfag Institutt for Ergoterapi, fysioterapi og

Detaljer

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid Fagplan studieår Heltid HBV - Fakultet for Humaniora og Utdanningsvitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 164 Sentrum 3502 Hønefoss Tlf: 32117100 Faks: 32117110 e-post adresse: info.honefoss@hbv.no

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn

Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn PROGRAMPLAN for Kull 2012 med EMNEPLANER for første til tredje studieår Bachelornivå 240 stp HiBu Høgskolen i Buskerud Postboks 235 3603 Kongsberg Tlf.: 32206400 Faks.: 32206410 e-post: info.drammen@hibu.no

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring Mastergradsstudium ved Høgskolen i Hedmark Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene.

Detaljer

Studieplan Studieår 2014-2015

Studieplan Studieår 2014-2015 Side 1/6 Studieplan Studieår 2014-2015 Kull 2014 høst (STAKRI) HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen tlf. 32 20 64 00 Side 2/6 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Universitetet i Tromsø

Universitetet i Tromsø Universitetet i Tromsø Revidering av akkreditert mastergradsstudium i farmasi Endelig rapport Oversendes institusjonen: 06.06.07 Svarfrist: 31.08.07 NOKUTs rapporter ISSN [1501-9640] Forord Rapporten og

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk. profesjonsutdanninger trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk. profesjonsutdanninger trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk utdanning for profesjonsutdanninger trinn 8-13 Innhold Del 1 Felles retningslinjer for lærerutdanning trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer...

Detaljer

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik. Fremlagt for høgskolestyret 15.12.2014

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik. Fremlagt for høgskolestyret 15.12.2014 Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik Fremlagt for høgskolestyret 15.12.2014 1. Allmenne regler 1. Virkeområde 1.1. Forskriften gjelder grunnutdanning, videreutdanning, mastergradsutdanning

Detaljer

Studieplan for reseptarutdanningen Kull 2002-05. Bachelorstudium i farmasi 180 studiepoeng. Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo

Studieplan for reseptarutdanningen Kull 2002-05. Bachelorstudium i farmasi 180 studiepoeng. Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo Reseptarutdanningen kull 2002-05 1 Studieplan for reseptarutdanningen Kull 2002-05 Bachelorstudium i farmasi 180 studiepoeng Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo Reseptarutdanningen kull 2002-05 2 Innledning

Detaljer

Nasjonal plan for profesjonsutdanning i psykologi. Utarbeidet for Nasjonalt profesjonsråd for psykologiutdanning

Nasjonal plan for profesjonsutdanning i psykologi. Utarbeidet for Nasjonalt profesjonsråd for psykologiutdanning Nasjonal plan for profesjonsutdanning i psykologi Utarbeidet for Nasjonalt profesjonsråd for psykologiutdanning 1. Innledning... 3 2. Formål... 4 3. Læringsutbytte... 6 4. Innhold... 7 I: Basalfag (90

Detaljer

UNIVERSITETET I AGDER PRAKSISHEFTE PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FOR YRKESFAG FOR TRINN 8-13. Kristiansand 2014-2015

UNIVERSITETET I AGDER PRAKSISHEFTE PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FOR YRKESFAG FOR TRINN 8-13. Kristiansand 2014-2015 UNIVERSITETET I AGDER PRAKSISHEFTE PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FOR YRKESFAG FOR TRINN 8-13 Kristiansand 2014-2015 Gjelder fra 1. august 2014 1 Forord Læreryrket er det mest utfordrende og det mest interessante

Detaljer

Studieplan 2014-2015. Videreutdanning i sår. 30 studiepoeng

Studieplan 2014-2015. Videreutdanning i sår. 30 studiepoeng Side 1/7 Studieplan 2014-2015 Kull 2014 høst Forebygging, behandling og lindring 30 studiepoeng HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Campus Drammen Grønland 58 3044 Drammen

Detaljer

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng Kan ikke vise det koblede bildet. Filen kan være flyttet, ha fått nytt navn eller være slettet. Kontroller at koblingen peker til riktig fil og plassering. Organisasjon og ledelse for offentlig sektor

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Godkjenning Godkjent av dekan 19.01.2012. Det tas forbehold

Detaljer

Areal og eiendom. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Bergen Januar 2015

Areal og eiendom. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Bergen Januar 2015 NOKUTs tilsynsrapporter Areal og eiendom Mastergradsstudium ved Høgskolen i Bergen Januar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene. Dette gjør vi blant annet gjennom å akkreditere

Detaljer

Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark

Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark Høgskolens studieplaner bygges opp etter NOKUTs Forskrift om standarder og kriterier for akkreditering av studier og kriterier

Detaljer

Før styremøtet settes, vil det bli holdt et miniseminar på inntil 30 min) om MOOC.

Før styremøtet settes, vil det bli holdt et miniseminar på inntil 30 min) om MOOC. Dato: 19. november 2013 MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet A 319, Administrasjonsbygget, Breivika Møtedato: 28.11.2013 Tidspunkt: 10:30 16.30 Før styremøtet settes, vil det

Detaljer

3. Krav til læringsutbytte

3. Krav til læringsutbytte Utkast til forskrift om rammeplan for ingeniørutdanningene Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 2010 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 3-2 annet ledd. 1. Virkeområde Forskriften

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag

Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Innholdsfortegnelse Del 1 Felles retningslinjer for lærerutdanning trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer...

Detaljer

Høgskolestyret. Møteinnkalling

Høgskolestyret. Møteinnkalling Møteinnkalling Høgskolestyret Styre/råd/utvalg: Møtested: Thon hotel, Brønnøysund Dato: 24.04. 25.04.2013 Tidspunkt: Kl. 13 den 24. april (lunsj) til kl. 12 den 25. april (lunsj) Det kalles herved inn

Detaljer