Trondhjems Historiske Forening Organisasjonsnummer Innkalling til årsmøte onsdag 18. mars 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trondhjems Historiske Forening Organisasjonsnummer 883 176 502. Innkalling til årsmøte onsdag 18. mars 2015"

Transkript

1 Trondhjems Historiske Forening Organisasjonsnummer Innkalling til årsmøte onsdag 18. mars 2015

2 Trondhjems Historiske Forening innkaller til årsmøte onsdag 18. mars Sted: NTNU, Program for lærerutdanning (PLU) på Moholt. Adresse: Jonsvannsvn. 82 (tidl. Trondheim Økonomiske Høgskole (TØH). Nærmeste bussholdeplass er Østre Berg. Tid: SAKSLISTE 1. Godkjenning av møteinnkallingen. 2. Konstituering. Valg av møteleder, sekretær og to til å underskrive referatet. 3. Årsmelding Regnskap 2014 og revisors melding. 5. Fastsetting av medlemskontingenten. 6. Valg. 7. Eventuelt. Sak 3: ÅRSMELDING 2014 Styret og tilhørende verv valgt av årsmøtet 11. mars 2014 har bestått av: Leder: Nestleder: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Varamedlem: Varamedlem: Revisorer: Valgkomité: Ragnhild Berge Tor Anders Bekken Martinsen Bjarne Lein (kasserer) Andreas Dugstad (redaktør) Erlend Lund (sekretær og medlemsansvarlig) Bjørn Skar (arrangementsansvarlig) Mikaela Rønstad Pål Kristen Langøien (webansvarlig) Anders Lervold Eirik Lien og Bjørn Arne Halonen. Pål Sandvik, Tone Stakvik og Svein Henrik Pedersen. I tillegg har følgende komiteer oppnevnt av styret fungert i perioden: Plakettkomiteen: Aud Mikkelsen Tretvik (leder), Per R. Christiansen, Svein Henrik Pedersen, Bodil Angard Rian, Bjarne Lein (sekretær), Gunnar Houen (byantikvar). Varamedlemmer: Mette Bye og Finn Damstuen. Steds- og veinavngruppe: Svein Henrik Pedersen, Eirik Lien og Kristen Mo. 2

3 Årsmelding Trondhjems Historiske Forenings formål er å bidra til å utforske Trondheims og Trøndelags historie, og gjennom foreningens virke spre kunnskap om byen og landsdelen. Foreningen skal også delta aktivt i kulturvern og bidra til økt interesse for historie generelt. Foreningen utgir årlig tidsskriftet Trondhjemske Samlinger. Trondhjems Historiske Forening er grunnlagt i 1897 og er en av landets eldste historiske foreninger. Årsmøtet 2014 ble avholdt 11. mars på Bakke gård med 18 personer til stede. Årsmelding, regnskap og revisorenes melding ble godkjent av årsmøtet. Det ble vedtatt å beholde medlemskontingenten uforandret. Leder samt to styremedlemmer ble gjenvalgt for to år. Leder framla styrets forslag om å bruke deler av avkastningen fra arven etter Kristen og Aasta Aspaas til å opprette et stipend for studenter i kulturhistoriske fag. Hensikten med stipendet skulle være å stimulere til forskning og publisering av Trondheims historie og andre tema som stod Aspaas nær. Det kom både positive og negative synspunkter til forslaget, samt innspill til andre mulige formål å bruke midler på. Årsmøtet ba styret jobbe videre med saken og komme tilbake med et mer konkret forslag. Styret annonserte opprettelsen av en stedsnavns- og veinavnkomité og spurte etter medlemmer til komiteen blant de frammøtte. Under eventuelt presenterte Anders Kirkhusmo sak vedrørende LLHs (Landslaget for lokalhistorie) mulige relokalisering fra Trondheim til Oslo og uttrykte bekymring for dette. Kirkhusmo fremla forslag til brev fra styret i THF til styret i LLH med anmodning om grundigere behandling av saken. THFs styre ble bemyndiget til å ta saken videre og formidle skriv til styret i LLH. Medlemmer Foreningen hadde 253 medlemskap i 2014, noe som er en nedgang på åtte. Foreningen hadde 166 enkeltmedlemskap, 54 familiemedlemskap, 18 institusjonsmedlemskap, 8 livsvarige medlemskap og 7 studentmedlemskap. Med utgangspunkt i at familiemedlemskap betyr minst to medlemmer, gir dette et medlemstall på 307 medlemmer. Men ikke alle familiemedlemskap oppgir mer enn ett navn. Det er ønskelig at de som betaler familiekontingent oppgir to navn. Styret oppfordrer for øvrig alle medlemmer til å bidra til medlemsrekrutteringen. Styrets virksomhet Styret har lagt ned en omfattende arbeidsinnsats i foreningen i Det er i alt avholdt seks styremøter, der faste poster er Trondhjemske samlinger, arrangementer og økonomi. Tiltak for økt medlemsrekruttering drøftes stadig. I tillegg avklares mange løpende saker pr. epost. THF var, sammen med Fortidsminneforeningen og en rekke sentrale aktører i byens kulturhistoriske miljø, med på å utforme og signere et opprop mot planene for riving av Kjøpmannsgata 36. Oppropet stod på trykk i Adresseavisen 29. januar 2014, og var også å lese på foreningenes hjemmesider og sider på facebook. Som besluttet på årsmøtet 2013 tok styret tak i saken om mulig flytting av kontorene for LLH fra Trondheim til Oslo. På vegne av THF sendte styret brev til LLH, der man uttrykte sin bekymring omkring forslaget og hvordan det var kommet i stand, samt reiste krav om ekstraordinært 3

4 landsmøte. Senere frafalt THFs styre, i likhet med en rekke andre medlemslag i LLH, kravet om ekstraordinært landsmøte med bakgrunn i at LLHs leder og et annet styremedlem trakk seg og det gjensittende styret omgjorde beslutningen om å flytte sekretariatet til Oslo. Via hjemmesiden får THF stadig henvendelser fra publikum med spørsmål om historiske hendelser, kilder og kulturminner. Alle henvendelser besvares fortløpende. Oppgjøret i arvesaken etter Kristen og Aasta Aspaas ble avsluttet i februar THF er meget takknemlige for den generøse gaven fra Aspaas, som gir foreningen mulighet til å planlegge og gjennomføre større og mer langsiktige publikasjonsarbeider enn tidligere. NTNU Vitenskapsmuseets utstilling i forbindelse med grunnlovsjubileet inkluderte en stor andel gjenstander fra THFs samling. I forkant av utstillingen ble mange av gjenstandene reparert og konservert. Dette arbeidet ble i sin helhet bekostet av NTNU Vitenskapsmuseet. Arbeidet med å tilrettelegge for en overdragelse av eiendomsretten til gjenstandssamlingen fra THF til NTNU Vitenskapsmuseet har pågått i hele THF var også i 2014 høringsinstans i saker fra Trondheim kommune vedrørende endringer eller bestemmelse av nye veinavn. THF har behandlet fire veinavnsaker utenom de saker som foreningens leder har vært involvert i gjennom Byhistoriekomiteen. Blant disse fire sakene kan det fremheves at THF fikk gjennomslag for "Julianus Holms vei" som navn på nytt veiløp parallelt med Haakon VIIs. gate på Lade. THF har vært representert på eksterne møter, bl.a. årsmøte i Sør-Trøndelag historielag som ble avholdt på Løkken Verk. THF representerer stadig byens historiske foreninger og lag i Byhistoriekomitéen, og har stilt på samtlige møter komitéen har avholdt i Publikasjoner 2014 Trondhjemske Samlinger 2013 ble sendt ut til medlemmene i januar Spesialtrykket Paradishaven - Trondhjems kulturmiljø på 1700-tallet kom ut i juni Trondhjemske Samlinger 2014 ble publisert like før jul 2014, som lovet. Etter en periode med forsinket publisering av Trondhjemske Samlinger er vi nå helt ajour! Styret ønsker å sikre en bedre distribusjon av TS, på sikt gjøre utgivelsen av TS mindre personavhengig, samt undersøke om deler av TS kan løftes til Universitets og høyskolerådets nivå 1. Styret innhentet derfor prisforslag fra Museumsforlaget for utgivelse av Trondhjemske Samlinger. Deres tilbud lød på kr ,- pr utgave. Kostnaden er dobbelt så mye som nåværende, og selv om UHR-nivå1 vil øke TS anseelse, så vurderes kostnaden for høy. THFs internettside er Foreningen er også på facebook: https://www.facebook.com/trondhjemshistoriske. Det arbeides kontinuerlig med å holde nettsidene oppdatert og facebook-siden aktuell (har 342 liker). 4

5 Økonomi. Fallende rentenivå våren 2014 gjorde det aktuelt å se etter alternativer for plassering av arvemidlene. På grunnlag av rangering i finansportalen.no samt oppsøkende virksomhet på bankenes nettsider ble det sendt følgende forespørsel til i alt 13 større og mindre norske sparebanker: "Vi i Trondhjems Historiske Forening har et bankinnskudd på omtrent 2 millioner NOK som vi ønsker å få best mulig avkastning på. Det vil være helt uaktuelt med plasseringer som innebærer noen som helst risiko for tap, men fastrenteinnskudd kan være et alternativ. Hvilke plasseringsmuligheter har dere, og hvilken avkastning kan evt. oppnås?". Vi fikk svar fra 12 banker. Surnadal Sparebanks tilbud om 12 mnd. fastrenteinnskudd med 3,4 % eff. rente ble vurdert som det beste. Ingen forretningsbanker nådde opp denne gangen. Tilskudd og refusjoner Trondheim kommune har støttet utgivelsen av "Trondhjemske Samlinger 2014" med kr ,- og "Paradishaven" med kr ,-. Fra LLH mottok THF kr ,- i momsrefusjon for Momsutgiftene i 2013 var kr ,82. THF er registrert i Frivillighetsregisteret og aktuell som mottaker av Grasrotandelen fra Norsk Tipping. I 2014 hadde vi fem spillere som til sammen genererte kr. 576,70 i Grasrotandel til THF. Av dette er kr. 326,50 utbetalt i Se statistikk på Arrangementer Det har vært varierende oppmøte på arrangementene, men i de fleste tilfeller skuffende lavt dessverre. Ola Svein Stugus foredrag om kommunesammenslåinga i 1964 var klart best besøkt med omtrent 75 tilhørere. Følgende arrangement har blitt gjennomført i 2014: Arrangement i samarbeid med Fortidsminneforeningen DTA om ikke annet er oppgitt. Onsdag 22. januar Fra fem til en - kommunesammenslåingen i Trondheimsområdet femti år etter Foredrag ved Ola Svein Stugu på Trondheim Folkebibliotek. Arr.: Trondhjems Historiske Forening og Trondheim kommune Onsdag 19. februar Omvisning i St. Olavs kirke ved Egil Mogstad. Tirsdag 11. mars Årsmøte i Trondhjems Historiske Forening Foreningens årsmøte ble avholdt på Bakke gård. Arr.: THF. Søndag 08. juni Kirkegårdsvandring med Svein Henrik Pedersen Vandring i og rundt Lade kirke. Steinkirken fra middelalderen ble vist frem i all sin prakt, og i tillegg fikk tilhørerne en interessant omvisning på en kirkegård med mange spennende menneskeskjebner. 5

6 Torsdag 12. juni Fredag 12. september Torsdag 18. september Onsdag 1. oktober Søndag 26. oktober Bymarkavandring Vandring fra Fjellseter via Vintervannet, over Vintervannsmyrene, om Skistua og Studenthytta, og tilbake til utgangspunktet. Med Byåsen historielag. Tårnvandring i Vår Frue kirke Arr.: THF, Fortidsminneforeningen DTA, Nidaros domkirke og Vår Frue menighet. Omvisning Ila kirke Ilen (Ila) kirke ble innviet 7. juni 1889, og fylte 125 år i Omvisning i og utenfor kirka ved historiker Svein Henrik Pedersen. Quiz på Olavs pub. Klæbu kirke og kapellbygget ved Nymo Presentasjon av Klæbu kirke ved tidligere ordfører og historielærer Ivar Skei og kapellet ved Nymo ved Atle Elverum. Tirsdag 11. november Trondheim, forsvaret og 1814 Foredrag på Suhmhuset om forsvaret av det Nordenfjeldske rundt 1814 ved Karl Erik Haug, historiker og dekan ved Luftkrigsskolen. Arr.: THF. Lørdag 29. november Julemøte i Trondhjems Historiske Forening Ingrid Ystgaard holdt foredrag om krig i jernalderen i Trøndelag. Sosialt samvær med kaffe og julekaker på Bakke gård. Arr.: THF. I tillegg gjennomførte foreningen en byvandring for nye historiestudenter ved NTNU i august med svært godt oppmøte. Vandringen ble ledet av foreningens nestleder Tor Anders B. Martinsen. Arrangementene annonseres på epost til de av medlemmene som har oppgitt sin epostadresse, på foreningens nettsider og facebook-side, i spalten "Hva skjer" i Adresseavisen, på NTNUs kunnskapskalender, og ved plakatoppslag ulike steder i byen. Vi oppfordrer deg som medlem til å sende oss din epostadresse slik at du kan få tilsendt informasjon om arrangement og andre påminnelser. Styret i THF takker medlemmene av foreningen, medlemmer av komiteene og alle sine samarbeidspartnere for innsatsen i

7 Plakettkomiteens årsmelding 2014 Komiteen har i 2014 bestått av: Aud Mikkelsen Tretvik (leder), Bjarne Lein (sekretær), Per R. Christiansen (medlem), Svein Henrik Pedersen (medlem), Bodil Angard Rian (medlem), Gunnar Houen (medlem ex officio), Mette Bye (varamedlem), Finn Damstuen (varamedlem). Brosjyre som informerer om plakettkomiteens arbeid og en standard plakettavtale er utarbeidet. Avtalen regulerer ansvar for tekstutforming, produksjon, montering og finansiering av plaketten. Arbeidet med plakettene: Nye plaketter: - Fokus bank, "Bajazzo-gården" (produsert tidligere, men ikke montert) - Statsarkivet (tekst ferdig, venter på klarsignal fra eier) - Synagogen (tekst ferdig, venter på klarsignal fra eier) Gjenoppføring av demonterte og/eller tapte plaketter: - Leangen gård (nyprodusert) - Hospitalsløkkan 20B (nyprodusert) - Laboratoriebygningen (NDR), Schirmersgt.(gjenoppført) - Trondheim katedralskole (nyprodusert) Bortkomne plaketter forsøkt sporet opp: - Arbeiderforeningen - "Det nygotiske kvartal" (har muligens kommet til rette) - E.C. Dahls stiftelse - Transformatorstasjon Klæbuvn. 1 - Trondheim kunstforening Plaketter under arbeid bygget på sykehuset - Arkitekt Christies gt. 4 - Dronningens gt Eirik Jarls gt. (fire villaer) - Gildevangen - Hospitalsløkkan 20A - Kjøpmannsgt Kjøpmannsgt Kjøpmannsgt Marinevold, "Skitbyen" - Thomas Angells stuer - Studentersamfundet Ny design og produksjonsmåte De støpte bronseplakettene har blitt veldig dyre i produksjon. De sist produserte kostet kr ,- inkl. mva. Mange av huseierne som er blitt kontaktet for mulig oppsetting av plakett, har stilt seg avventende med tanke på prisen. Blant annet av den grunn har komiteen vurdert ulike andre materialkvaliteter og produksjonsmåter. Komiteen har sett på eksempler fra andre steder og har innhentet priser fra aktuelle produsenter. Det vil bli produsert en prøveplakett som THFs styre har bevilget penger til. Denne testen av nytt materiale og produksjonsmåte vil bli brukt til en plakett som kan bli stående, og Synagogen er valgt som bygning for prøveplaketten. 7

8 Sak 4: Regnskap 2014 og revisors melding Medlemskontingenten er uforandret kr. 175,- for enkeltmedlem, kr. 200,- for familie og institusjoner, og kr. 50,- for studenter. Regnskapsåret 2014 følger kalenderåret. 8

9 9

10 Sak 5: Fastsetting av medlemskontingenten Medlemskontingenten er kr. 175,- for enkeltmedlem, kr. 200,- for familie og institusjoner, og kr. 50,- for studenter. Styrets forslag er at medlemskontingenten holdes uendret. Sak 6: Valg Valgkomité: Pål Sandvik Tone Stakvik Svein Henrik Pedersen Leder: Ragnhild Berge Styremedlemmer: Tor Anders B. Martinsen Bjarne Lein Andreas Dugstad Mikaela Rønstad Erlend Lund Bjørn Skar Varamedlemmer: Pål Kristen Langøien Anders Lervold Revisorer: Eirik Lien Bjørn Arne Halonen Ikke på valg ikke på valg ikke på valg på valg på valg på valg på valg på valg på valg gjenvalg for 1 år gjenvalg for 1 år Innstillingen fra valgkomiteen var ikke klar da årsmøteinnkallingen gikk i trykken. Endelig innstilling blir fremlagt på årsmøtet. 10

11 Lover for Trondhjems Historiske Forening vedtatt 6. des. 1897, revidert 24. okt. 1946, 24. mars 1953, 12. mars 1968, 11. april 1973, 14. apr. 2004, 28. apr. 2008, 6. mai 2009, 28. apr og 9. apr Formål Trondhjems Historiske Forenings formål er å bidra til å utforske Trondheims og Trøndelags historie og gjennom publikasjoner, foredragsvirksomhet og på annen måte spre kunnskap om byen og landsdelen. Foreningen skal også aktivt delta i vern av kulturarven og søke å vekke interesse for historie generelt. 2 - Årsmøtet Årsmøtet er Trondhjem Historiske Forenings høyeste organ. Alle som har betalt medlemskontingent har stemmerett på årsmøtet. Det ordinære årsmøte holdes hvert år innen utgangen av april måned med fjorten dagers varsel. Her legger styret fram oversikt over foreningens virksomhet det siste år samt revidert regnskap. På årsmøtet velges leder, styremedlemmer med vararepresentanter, to revisorer og valgkomité på tre medlemmer. Styrets leder, styremedlemmer og varamedlemmer velges for to år av gangen. Endringer i lovene foretas av årsmøtet med 2/3 flertall. Forslag om endringer må være fremsatt for styret senest en måned før møtet og kunngjøres sammen med årsmøteinnkalling. Lovendringene trer i kraft umiddelbart. Årsmøtet fastsetter medlemskontingenten. Medlemmene får Trondhjemske Samlinger. 3 - Ekstraordinært årsmøte Ekstraordinært årsmøte holdes når styret finner det nødvendig eller minst tjue av foreningens medlemmer forlanger det. Den korteste innkallingsfrist for et slikt møte er fjorten dager. 4 - Foreningens styre Foreningen ledes av et styre på sju medlemmer; leder, seks styremedlemmer og to varamedlemmer. Alle velges hver for seg. I fall det finnes to kandidater til et verv skal valget foregå skriftlig. Styret velger selv nestleder, sekretær, økonomisk ansvarlig, redaktør for Trondhjemske Samlinger, arrangementsansvarlig og en med særlig ansvar for kommunikasjon. Styret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder samt tre styremedlemmer er til stede Foreningens leder samt ett styremedlem har i fellesskap signaturrett på vegne av foreningen. Plakettkomiteens leder har møterett på styremøtene. 5 - Gaver Pengegaver som foreningen får, skal legges opp til et fond, Trondhjems Historiske Forenings fond. 6 - Plakettkomiteen Styret i Trondhjems Historiske Forening oppnevner medlemmene av Plakettkomiteen og bestemmer deres funksjonstid. Plakettkomiteens formål er å gjøre publikum oppmerksom på, og gi informasjon om, bygninger i Trondheim kommune som utmerker seg. Plakettkomiteen konstituerer seg selv med leder og sekretær. 7 - Oppløsning Oppløsning av Trondhjems Historiske Forening skjer ved et særskilt sammenkalt møte. Innkallingen til møtet skal skje med minst en måneds varsel. Bestemmelsen krever 2/3 flertall av de fremmøtte medlemmene. Oppløsningsmøtet bestemmer disponeringen av foreningens gjenværende midler. Midlene forutsettes anvendt til fortsatt forskning og formidling av byens historie. 11

12 Returadresse: Trondhjems Historiske Forening Postboks TRONDHEIM Har du husket medlemskontingenten? Hvis du mangler giro kan du betale kontingenten til konto nr Medlemskontingenten er kr. 175, for enkeltmedlem, kr. 200, for familie og institusjoner, og kr. 50, for studenter. Betalende medlemmer har stemmerett på p årsmøtett og mottar kommendee utgivelser av Trondhjemske Samlinger. Støtt oss med Grasrotandelen! Grasrotmottaker får 5 prosent av din spillinnsats uten at det går utover innsats, premie eller vinnersjanse! Grasrotandelen gjelder for alle Norsk Tippings spill, bortsett fra Flax, Extra og Belago. SMS, send Grasrotandelen til 2020 Mer informasjon: tipping.no/grasrotandelen

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

Årsmøte. NORSK FORENING FOR KIRKEGÅRDSKULTUR Inviterer til. i Oslo 5. september 2013

Årsmøte. NORSK FORENING FOR KIRKEGÅRDSKULTUR Inviterer til. i Oslo 5. september 2013 NORSK FORENING FOR KIRKEGÅRDSKULTUR Inviterer til Årsmøte i Oslo 5. september 2013 Bilde fra krigsgraver på Alfasaet gravlund I forbindelse med Nordisk kongress 4. - 6. september 2013 Tema: Verdier, kvalitet

Detaljer

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr.

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. www.skiklubben.no Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00 Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. 982 694 65 2 Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua 19. mars 2012 kl 19.00 Saksliste:

Detaljer

Årsmøte 2013 for LLH Sør

Årsmøte 2013 for LLH Sør Årsmøte 2013 for LLH Sør Haandverkeren Rådhusgata 15 Kristiansand 21. februar 2013 Godkjenning av innkalling og dagsorden Varsel om Årsmøte i LLH Sør LLH Sør avholder ordinært årsmøte torsdag 21/02 2013,

Detaljer

DIS-Rogaland INNKALLING TIL ÅRSMØTE ONSDAG 20. FEB. 2013 Kl. 18:30 på Statsarkivet i Stavanger. ÅRSBERETNING DIS- Rogaland 2012

DIS-Rogaland INNKALLING TIL ÅRSMØTE ONSDAG 20. FEB. 2013 Kl. 18:30 på Statsarkivet i Stavanger. ÅRSBERETNING DIS- Rogaland 2012 1 DIS-Rogaland INNKALLING TIL ÅRSMØTE ONSDAG 20. FEB. 2013 Kl. 18:30 på Statsarkivet i Stavanger Program: 1. Årsmøte 2. Pause/bevertning 3. Foredrag v/birger Lindanger Om Rogaland Historielag Forslag til

Detaljer

Januar 2009 Medlemsblad for Pensjonistuniversitetet I Ålesund Nr 19 1/ 2009

Januar 2009 Medlemsblad for Pensjonistuniversitetet I Ålesund Nr 19 1/ 2009 Newsletter Title Pensjonistuniversitetet i Ålesund Januar 2009 Medlemsblad for Pensjonistuniversitetet I Ålesund Nr 19 1/ 2009 I denne utgaven Årsberetningen for året 2008 Vedtektene som gjelder Nytt medlemsforslag

Detaljer

1/2013. Årsmøteinnkalling

1/2013. Årsmøteinnkalling 1/2013 Årsmøteinnkalling Årsberetning Årsmøtet 2013 Det innkalles med dette til årsmøte for. Sted: Brann Stadion. Tidspunkt: Onsdag 20. februar 2013 kl. 19.00. Sakliste 1. Valg av møteleder og sekretær

Detaljer

Styret Styret har fra årsmøtet 20. juni 2014 til årsmøtet 19. juni 2015 hatt følgende sammensetning:

Styret Styret har fra årsmøtet 20. juni 2014 til årsmøtet 19. juni 2015 hatt følgende sammensetning: HIFO-styrets beretning for styreåret 2014 2015 ORGANISASJON Styret Styret har fra årsmøtet 20. juni 2014 til årsmøtet 19. juni 2015 hatt følgende sammensetning: Faste medlemmer: Kari Aga Myklebost, Tromsø,

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Årsmøte i Klanen 2014

Årsmøte i Klanen 2014 Årsmøte i Klanen 2014 Vallhall 06. mars 2014 kl 1800 Sidefortegnelse Dagsorden Forretningsorden Klansstyrets årsmelding 2013-2014 Medlemskontingent, budsjett og regnskap Resultat 2013 / Budsjett 2014 Balanse

Detaljer

Metodistkirkens Kvinneforbund

Metodistkirkens Kvinneforbund Metodistkirkens Kvinneforbund Innkalling til Landsmøte i Trondheim 26. april 2014. Landsstyret vil med dette ønske hjertelig velkommen til Landsmøte på Nova Hotell, Trondheim lørdag 26.4.2014. Hver menighet

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 Comfort Hotel RunWay MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som er

Detaljer

Bibliospettboka 1. utgave - 2012

Bibliospettboka 1. utgave - 2012 Bibliospettboka 1. utgave - 2012 Utgitt av Norsk Bibliotekforening Postboks 6540 Etterstad, 0606 Oslo Malerhaugveien 20, 0661 Oslo 23 24 34 30 nbf@norskbibliotekforening.no norskbibliotekforening.no Redaktør

Detaljer

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb. VEDTEKTER 2012 2014 1 Bilde 2 Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.no INNHOLDSFORTEGNELSE FFHBs visjoner og verdier

Detaljer

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser:

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Til Lokallagene, NCF Dato 12-14. april 2013 Sted: Haraldvangen 3.

Detaljer

FRA PROSJEKT TIL FAGFORBUND

FRA PROSJEKT TIL FAGFORBUND FRA PROSJEKT TIL FAGFORBUND BF INVITASJON TIL STIFTELSESMØTET FOR BIBLIOTEKARFORBUNDET Alle medlemmer i Prosjekt Bibliotekarforbund inviteres til å delta på stiftelsesmøtet for Bibliotekarforbundet lørdag

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

IL Aasguten. Møtereferat årsmøte 2013: 13. februar 2014. Respekt Samhold Trivsel

IL Aasguten. Møtereferat årsmøte 2013: 13. februar 2014. Respekt Samhold Trivsel Møtereferat årsmøte 2013: 13. februar 2014 Sak 1) Godkjenning av stemmeberettigede Kommentarer: Ingen Sak 2) Godkjenning av innkallelse og sakliste Kommentarer: Ingen Sak 3) Valg av møteleder, referent

Detaljer

Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark

Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark ADHD HORDALAND Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark ÅRSMELDING 2011 Foto: A. Lien INNHOLD side 1. INNHOLD 1 2. INNLEDNING 2 2.1 FYLKESLAGETS 25-ÅRS JUBILEUM 2 3. VEDTEKTER 3 3.1 13 FYLKESLAG

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2012

GENERALFORSAMLING 2012 Norsk Bearded Collie Klubbs GENERALFORSAMLING 2012 lørdag 2. juni - kl 16.00 Drammen Travbane Veiforklaring og ytterligere info finner du på klubbens webside www.nbck.net side 1 DAGSORDEN Sak 1: Sak 2:

Detaljer

ÅRSmøte 2010. Innkalling Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Vedtekter

ÅRSmøte 2010. Innkalling Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Vedtekter ÅRSmøte 2010 Innkalling Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Vedtekter Til Medlemmene Lysaker, 8. mars 2010 i Norges Bygg- og Eiendomsforening Det vises til tidligere utsendte program. I henhold

Detaljer

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Innholdsfortegnelse 1. Fakta om Det norske hageselskap 2. Vedtekter 3. Organisasjonsoppbygging 4. Drift av fylkesavdelinger 5. Drift av lokallag

Detaljer

Norsk Forening for Medisinsk Fysikk

Norsk Forening for Medisinsk Fysikk Norsk Forening for Medisinsk Fysikk Postboks 70, 1332 Østerås URL: www.nfmf.org E-post: post@medfys.no Org.nr. 981 402 154 Stiftet 1976 Til NFMF-medlemmene Kvitfjell, 060212 REFERAT ÅRSMØTE Norsk Forening

Detaljer

VEDTEKTER - REVISJONSUTKAST

VEDTEKTER - REVISJONSUTKAST TYSKFORUM - Norsk tysklærerforening VEDTEKTER - REVISJONSUTKAST (Avstemmes på årsmøtet 29. oktober 2015) 1 Navn, org.nr. og adresse Foreningens navn er TYSKFORUM Norsk tysklærerforening (Norwegischer Deutschlehrerverband).

Detaljer

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer