Trondhjems Historiske Forening Organisasjonsnummer Innkalling til årsmøte onsdag 18. mars 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trondhjems Historiske Forening Organisasjonsnummer 883 176 502. Innkalling til årsmøte onsdag 18. mars 2015"

Transkript

1 Trondhjems Historiske Forening Organisasjonsnummer Innkalling til årsmøte onsdag 18. mars 2015

2 Trondhjems Historiske Forening innkaller til årsmøte onsdag 18. mars Sted: NTNU, Program for lærerutdanning (PLU) på Moholt. Adresse: Jonsvannsvn. 82 (tidl. Trondheim Økonomiske Høgskole (TØH). Nærmeste bussholdeplass er Østre Berg. Tid: SAKSLISTE 1. Godkjenning av møteinnkallingen. 2. Konstituering. Valg av møteleder, sekretær og to til å underskrive referatet. 3. Årsmelding Regnskap 2014 og revisors melding. 5. Fastsetting av medlemskontingenten. 6. Valg. 7. Eventuelt. Sak 3: ÅRSMELDING 2014 Styret og tilhørende verv valgt av årsmøtet 11. mars 2014 har bestått av: Leder: Nestleder: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Varamedlem: Varamedlem: Revisorer: Valgkomité: Ragnhild Berge Tor Anders Bekken Martinsen Bjarne Lein (kasserer) Andreas Dugstad (redaktør) Erlend Lund (sekretær og medlemsansvarlig) Bjørn Skar (arrangementsansvarlig) Mikaela Rønstad Pål Kristen Langøien (webansvarlig) Anders Lervold Eirik Lien og Bjørn Arne Halonen. Pål Sandvik, Tone Stakvik og Svein Henrik Pedersen. I tillegg har følgende komiteer oppnevnt av styret fungert i perioden: Plakettkomiteen: Aud Mikkelsen Tretvik (leder), Per R. Christiansen, Svein Henrik Pedersen, Bodil Angard Rian, Bjarne Lein (sekretær), Gunnar Houen (byantikvar). Varamedlemmer: Mette Bye og Finn Damstuen. Steds- og veinavngruppe: Svein Henrik Pedersen, Eirik Lien og Kristen Mo. 2

3 Årsmelding Trondhjems Historiske Forenings formål er å bidra til å utforske Trondheims og Trøndelags historie, og gjennom foreningens virke spre kunnskap om byen og landsdelen. Foreningen skal også delta aktivt i kulturvern og bidra til økt interesse for historie generelt. Foreningen utgir årlig tidsskriftet Trondhjemske Samlinger. Trondhjems Historiske Forening er grunnlagt i 1897 og er en av landets eldste historiske foreninger. Årsmøtet 2014 ble avholdt 11. mars på Bakke gård med 18 personer til stede. Årsmelding, regnskap og revisorenes melding ble godkjent av årsmøtet. Det ble vedtatt å beholde medlemskontingenten uforandret. Leder samt to styremedlemmer ble gjenvalgt for to år. Leder framla styrets forslag om å bruke deler av avkastningen fra arven etter Kristen og Aasta Aspaas til å opprette et stipend for studenter i kulturhistoriske fag. Hensikten med stipendet skulle være å stimulere til forskning og publisering av Trondheims historie og andre tema som stod Aspaas nær. Det kom både positive og negative synspunkter til forslaget, samt innspill til andre mulige formål å bruke midler på. Årsmøtet ba styret jobbe videre med saken og komme tilbake med et mer konkret forslag. Styret annonserte opprettelsen av en stedsnavns- og veinavnkomité og spurte etter medlemmer til komiteen blant de frammøtte. Under eventuelt presenterte Anders Kirkhusmo sak vedrørende LLHs (Landslaget for lokalhistorie) mulige relokalisering fra Trondheim til Oslo og uttrykte bekymring for dette. Kirkhusmo fremla forslag til brev fra styret i THF til styret i LLH med anmodning om grundigere behandling av saken. THFs styre ble bemyndiget til å ta saken videre og formidle skriv til styret i LLH. Medlemmer Foreningen hadde 253 medlemskap i 2014, noe som er en nedgang på åtte. Foreningen hadde 166 enkeltmedlemskap, 54 familiemedlemskap, 18 institusjonsmedlemskap, 8 livsvarige medlemskap og 7 studentmedlemskap. Med utgangspunkt i at familiemedlemskap betyr minst to medlemmer, gir dette et medlemstall på 307 medlemmer. Men ikke alle familiemedlemskap oppgir mer enn ett navn. Det er ønskelig at de som betaler familiekontingent oppgir to navn. Styret oppfordrer for øvrig alle medlemmer til å bidra til medlemsrekrutteringen. Styrets virksomhet Styret har lagt ned en omfattende arbeidsinnsats i foreningen i Det er i alt avholdt seks styremøter, der faste poster er Trondhjemske samlinger, arrangementer og økonomi. Tiltak for økt medlemsrekruttering drøftes stadig. I tillegg avklares mange løpende saker pr. epost. THF var, sammen med Fortidsminneforeningen og en rekke sentrale aktører i byens kulturhistoriske miljø, med på å utforme og signere et opprop mot planene for riving av Kjøpmannsgata 36. Oppropet stod på trykk i Adresseavisen 29. januar 2014, og var også å lese på foreningenes hjemmesider og sider på facebook. Som besluttet på årsmøtet 2013 tok styret tak i saken om mulig flytting av kontorene for LLH fra Trondheim til Oslo. På vegne av THF sendte styret brev til LLH, der man uttrykte sin bekymring omkring forslaget og hvordan det var kommet i stand, samt reiste krav om ekstraordinært 3

4 landsmøte. Senere frafalt THFs styre, i likhet med en rekke andre medlemslag i LLH, kravet om ekstraordinært landsmøte med bakgrunn i at LLHs leder og et annet styremedlem trakk seg og det gjensittende styret omgjorde beslutningen om å flytte sekretariatet til Oslo. Via hjemmesiden får THF stadig henvendelser fra publikum med spørsmål om historiske hendelser, kilder og kulturminner. Alle henvendelser besvares fortløpende. Oppgjøret i arvesaken etter Kristen og Aasta Aspaas ble avsluttet i februar THF er meget takknemlige for den generøse gaven fra Aspaas, som gir foreningen mulighet til å planlegge og gjennomføre større og mer langsiktige publikasjonsarbeider enn tidligere. NTNU Vitenskapsmuseets utstilling i forbindelse med grunnlovsjubileet inkluderte en stor andel gjenstander fra THFs samling. I forkant av utstillingen ble mange av gjenstandene reparert og konservert. Dette arbeidet ble i sin helhet bekostet av NTNU Vitenskapsmuseet. Arbeidet med å tilrettelegge for en overdragelse av eiendomsretten til gjenstandssamlingen fra THF til NTNU Vitenskapsmuseet har pågått i hele THF var også i 2014 høringsinstans i saker fra Trondheim kommune vedrørende endringer eller bestemmelse av nye veinavn. THF har behandlet fire veinavnsaker utenom de saker som foreningens leder har vært involvert i gjennom Byhistoriekomiteen. Blant disse fire sakene kan det fremheves at THF fikk gjennomslag for "Julianus Holms vei" som navn på nytt veiløp parallelt med Haakon VIIs. gate på Lade. THF har vært representert på eksterne møter, bl.a. årsmøte i Sør-Trøndelag historielag som ble avholdt på Løkken Verk. THF representerer stadig byens historiske foreninger og lag i Byhistoriekomitéen, og har stilt på samtlige møter komitéen har avholdt i Publikasjoner 2014 Trondhjemske Samlinger 2013 ble sendt ut til medlemmene i januar Spesialtrykket Paradishaven - Trondhjems kulturmiljø på 1700-tallet kom ut i juni Trondhjemske Samlinger 2014 ble publisert like før jul 2014, som lovet. Etter en periode med forsinket publisering av Trondhjemske Samlinger er vi nå helt ajour! Styret ønsker å sikre en bedre distribusjon av TS, på sikt gjøre utgivelsen av TS mindre personavhengig, samt undersøke om deler av TS kan løftes til Universitets og høyskolerådets nivå 1. Styret innhentet derfor prisforslag fra Museumsforlaget for utgivelse av Trondhjemske Samlinger. Deres tilbud lød på kr ,- pr utgave. Kostnaden er dobbelt så mye som nåværende, og selv om UHR-nivå1 vil øke TS anseelse, så vurderes kostnaden for høy. THFs internettside er Foreningen er også på facebook: https://www.facebook.com/trondhjemshistoriske. Det arbeides kontinuerlig med å holde nettsidene oppdatert og facebook-siden aktuell (har 342 liker). 4

5 Økonomi. Fallende rentenivå våren 2014 gjorde det aktuelt å se etter alternativer for plassering av arvemidlene. På grunnlag av rangering i finansportalen.no samt oppsøkende virksomhet på bankenes nettsider ble det sendt følgende forespørsel til i alt 13 større og mindre norske sparebanker: "Vi i Trondhjems Historiske Forening har et bankinnskudd på omtrent 2 millioner NOK som vi ønsker å få best mulig avkastning på. Det vil være helt uaktuelt med plasseringer som innebærer noen som helst risiko for tap, men fastrenteinnskudd kan være et alternativ. Hvilke plasseringsmuligheter har dere, og hvilken avkastning kan evt. oppnås?". Vi fikk svar fra 12 banker. Surnadal Sparebanks tilbud om 12 mnd. fastrenteinnskudd med 3,4 % eff. rente ble vurdert som det beste. Ingen forretningsbanker nådde opp denne gangen. Tilskudd og refusjoner Trondheim kommune har støttet utgivelsen av "Trondhjemske Samlinger 2014" med kr ,- og "Paradishaven" med kr ,-. Fra LLH mottok THF kr ,- i momsrefusjon for Momsutgiftene i 2013 var kr ,82. THF er registrert i Frivillighetsregisteret og aktuell som mottaker av Grasrotandelen fra Norsk Tipping. I 2014 hadde vi fem spillere som til sammen genererte kr. 576,70 i Grasrotandel til THF. Av dette er kr. 326,50 utbetalt i Se statistikk på Arrangementer Det har vært varierende oppmøte på arrangementene, men i de fleste tilfeller skuffende lavt dessverre. Ola Svein Stugus foredrag om kommunesammenslåinga i 1964 var klart best besøkt med omtrent 75 tilhørere. Følgende arrangement har blitt gjennomført i 2014: Arrangement i samarbeid med Fortidsminneforeningen DTA om ikke annet er oppgitt. Onsdag 22. januar Fra fem til en - kommunesammenslåingen i Trondheimsområdet femti år etter Foredrag ved Ola Svein Stugu på Trondheim Folkebibliotek. Arr.: Trondhjems Historiske Forening og Trondheim kommune Onsdag 19. februar Omvisning i St. Olavs kirke ved Egil Mogstad. Tirsdag 11. mars Årsmøte i Trondhjems Historiske Forening Foreningens årsmøte ble avholdt på Bakke gård. Arr.: THF. Søndag 08. juni Kirkegårdsvandring med Svein Henrik Pedersen Vandring i og rundt Lade kirke. Steinkirken fra middelalderen ble vist frem i all sin prakt, og i tillegg fikk tilhørerne en interessant omvisning på en kirkegård med mange spennende menneskeskjebner. 5

6 Torsdag 12. juni Fredag 12. september Torsdag 18. september Onsdag 1. oktober Søndag 26. oktober Bymarkavandring Vandring fra Fjellseter via Vintervannet, over Vintervannsmyrene, om Skistua og Studenthytta, og tilbake til utgangspunktet. Med Byåsen historielag. Tårnvandring i Vår Frue kirke Arr.: THF, Fortidsminneforeningen DTA, Nidaros domkirke og Vår Frue menighet. Omvisning Ila kirke Ilen (Ila) kirke ble innviet 7. juni 1889, og fylte 125 år i Omvisning i og utenfor kirka ved historiker Svein Henrik Pedersen. Quiz på Olavs pub. Klæbu kirke og kapellbygget ved Nymo Presentasjon av Klæbu kirke ved tidligere ordfører og historielærer Ivar Skei og kapellet ved Nymo ved Atle Elverum. Tirsdag 11. november Trondheim, forsvaret og 1814 Foredrag på Suhmhuset om forsvaret av det Nordenfjeldske rundt 1814 ved Karl Erik Haug, historiker og dekan ved Luftkrigsskolen. Arr.: THF. Lørdag 29. november Julemøte i Trondhjems Historiske Forening Ingrid Ystgaard holdt foredrag om krig i jernalderen i Trøndelag. Sosialt samvær med kaffe og julekaker på Bakke gård. Arr.: THF. I tillegg gjennomførte foreningen en byvandring for nye historiestudenter ved NTNU i august med svært godt oppmøte. Vandringen ble ledet av foreningens nestleder Tor Anders B. Martinsen. Arrangementene annonseres på epost til de av medlemmene som har oppgitt sin epostadresse, på foreningens nettsider og facebook-side, i spalten "Hva skjer" i Adresseavisen, på NTNUs kunnskapskalender, og ved plakatoppslag ulike steder i byen. Vi oppfordrer deg som medlem til å sende oss din epostadresse slik at du kan få tilsendt informasjon om arrangement og andre påminnelser. Styret i THF takker medlemmene av foreningen, medlemmer av komiteene og alle sine samarbeidspartnere for innsatsen i

7 Plakettkomiteens årsmelding 2014 Komiteen har i 2014 bestått av: Aud Mikkelsen Tretvik (leder), Bjarne Lein (sekretær), Per R. Christiansen (medlem), Svein Henrik Pedersen (medlem), Bodil Angard Rian (medlem), Gunnar Houen (medlem ex officio), Mette Bye (varamedlem), Finn Damstuen (varamedlem). Brosjyre som informerer om plakettkomiteens arbeid og en standard plakettavtale er utarbeidet. Avtalen regulerer ansvar for tekstutforming, produksjon, montering og finansiering av plaketten. Arbeidet med plakettene: Nye plaketter: - Fokus bank, "Bajazzo-gården" (produsert tidligere, men ikke montert) - Statsarkivet (tekst ferdig, venter på klarsignal fra eier) - Synagogen (tekst ferdig, venter på klarsignal fra eier) Gjenoppføring av demonterte og/eller tapte plaketter: - Leangen gård (nyprodusert) - Hospitalsløkkan 20B (nyprodusert) - Laboratoriebygningen (NDR), Schirmersgt.(gjenoppført) - Trondheim katedralskole (nyprodusert) Bortkomne plaketter forsøkt sporet opp: - Arbeiderforeningen - "Det nygotiske kvartal" (har muligens kommet til rette) - E.C. Dahls stiftelse - Transformatorstasjon Klæbuvn. 1 - Trondheim kunstforening Plaketter under arbeid bygget på sykehuset - Arkitekt Christies gt. 4 - Dronningens gt Eirik Jarls gt. (fire villaer) - Gildevangen - Hospitalsløkkan 20A - Kjøpmannsgt Kjøpmannsgt Kjøpmannsgt Marinevold, "Skitbyen" - Thomas Angells stuer - Studentersamfundet Ny design og produksjonsmåte De støpte bronseplakettene har blitt veldig dyre i produksjon. De sist produserte kostet kr ,- inkl. mva. Mange av huseierne som er blitt kontaktet for mulig oppsetting av plakett, har stilt seg avventende med tanke på prisen. Blant annet av den grunn har komiteen vurdert ulike andre materialkvaliteter og produksjonsmåter. Komiteen har sett på eksempler fra andre steder og har innhentet priser fra aktuelle produsenter. Det vil bli produsert en prøveplakett som THFs styre har bevilget penger til. Denne testen av nytt materiale og produksjonsmåte vil bli brukt til en plakett som kan bli stående, og Synagogen er valgt som bygning for prøveplaketten. 7

8 Sak 4: Regnskap 2014 og revisors melding Medlemskontingenten er uforandret kr. 175,- for enkeltmedlem, kr. 200,- for familie og institusjoner, og kr. 50,- for studenter. Regnskapsåret 2014 følger kalenderåret. 8

9 9

10 Sak 5: Fastsetting av medlemskontingenten Medlemskontingenten er kr. 175,- for enkeltmedlem, kr. 200,- for familie og institusjoner, og kr. 50,- for studenter. Styrets forslag er at medlemskontingenten holdes uendret. Sak 6: Valg Valgkomité: Pål Sandvik Tone Stakvik Svein Henrik Pedersen Leder: Ragnhild Berge Styremedlemmer: Tor Anders B. Martinsen Bjarne Lein Andreas Dugstad Mikaela Rønstad Erlend Lund Bjørn Skar Varamedlemmer: Pål Kristen Langøien Anders Lervold Revisorer: Eirik Lien Bjørn Arne Halonen Ikke på valg ikke på valg ikke på valg på valg på valg på valg på valg på valg på valg gjenvalg for 1 år gjenvalg for 1 år Innstillingen fra valgkomiteen var ikke klar da årsmøteinnkallingen gikk i trykken. Endelig innstilling blir fremlagt på årsmøtet. 10

11 Lover for Trondhjems Historiske Forening vedtatt 6. des. 1897, revidert 24. okt. 1946, 24. mars 1953, 12. mars 1968, 11. april 1973, 14. apr. 2004, 28. apr. 2008, 6. mai 2009, 28. apr og 9. apr Formål Trondhjems Historiske Forenings formål er å bidra til å utforske Trondheims og Trøndelags historie og gjennom publikasjoner, foredragsvirksomhet og på annen måte spre kunnskap om byen og landsdelen. Foreningen skal også aktivt delta i vern av kulturarven og søke å vekke interesse for historie generelt. 2 - Årsmøtet Årsmøtet er Trondhjem Historiske Forenings høyeste organ. Alle som har betalt medlemskontingent har stemmerett på årsmøtet. Det ordinære årsmøte holdes hvert år innen utgangen av april måned med fjorten dagers varsel. Her legger styret fram oversikt over foreningens virksomhet det siste år samt revidert regnskap. På årsmøtet velges leder, styremedlemmer med vararepresentanter, to revisorer og valgkomité på tre medlemmer. Styrets leder, styremedlemmer og varamedlemmer velges for to år av gangen. Endringer i lovene foretas av årsmøtet med 2/3 flertall. Forslag om endringer må være fremsatt for styret senest en måned før møtet og kunngjøres sammen med årsmøteinnkalling. Lovendringene trer i kraft umiddelbart. Årsmøtet fastsetter medlemskontingenten. Medlemmene får Trondhjemske Samlinger. 3 - Ekstraordinært årsmøte Ekstraordinært årsmøte holdes når styret finner det nødvendig eller minst tjue av foreningens medlemmer forlanger det. Den korteste innkallingsfrist for et slikt møte er fjorten dager. 4 - Foreningens styre Foreningen ledes av et styre på sju medlemmer; leder, seks styremedlemmer og to varamedlemmer. Alle velges hver for seg. I fall det finnes to kandidater til et verv skal valget foregå skriftlig. Styret velger selv nestleder, sekretær, økonomisk ansvarlig, redaktør for Trondhjemske Samlinger, arrangementsansvarlig og en med særlig ansvar for kommunikasjon. Styret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder samt tre styremedlemmer er til stede Foreningens leder samt ett styremedlem har i fellesskap signaturrett på vegne av foreningen. Plakettkomiteens leder har møterett på styremøtene. 5 - Gaver Pengegaver som foreningen får, skal legges opp til et fond, Trondhjems Historiske Forenings fond. 6 - Plakettkomiteen Styret i Trondhjems Historiske Forening oppnevner medlemmene av Plakettkomiteen og bestemmer deres funksjonstid. Plakettkomiteens formål er å gjøre publikum oppmerksom på, og gi informasjon om, bygninger i Trondheim kommune som utmerker seg. Plakettkomiteen konstituerer seg selv med leder og sekretær. 7 - Oppløsning Oppløsning av Trondhjems Historiske Forening skjer ved et særskilt sammenkalt møte. Innkallingen til møtet skal skje med minst en måneds varsel. Bestemmelsen krever 2/3 flertall av de fremmøtte medlemmene. Oppløsningsmøtet bestemmer disponeringen av foreningens gjenværende midler. Midlene forutsettes anvendt til fortsatt forskning og formidling av byens historie. 11

12 Returadresse: Trondhjems Historiske Forening Postboks TRONDHEIM Har du husket medlemskontingenten? Hvis du mangler giro kan du betale kontingenten til konto nr Medlemskontingenten er kr. 175, for enkeltmedlem, kr. 200, for familie og institusjoner, og kr. 50, for studenter. Betalende medlemmer har stemmerett på p årsmøtett og mottar kommendee utgivelser av Trondhjemske Samlinger. Støtt oss med Grasrotandelen! Grasrotmottaker får 5 prosent av din spillinnsats uten at det går utover innsats, premie eller vinnersjanse! Grasrotandelen gjelder for alle Norsk Tippings spill, bortsett fra Flax, Extra og Belago. SMS, send Grasrotandelen til 2020 Mer informasjon: tipping.no/grasrotandelen

Trondhjems Historiske Forening Innkalling til årsmøte torsdag 21. april 2016

Trondhjems Historiske Forening Innkalling til årsmøte torsdag 21. april 2016 Trondhjems Historiske Forening Innkalling til årsmøte torsdag 21. april 2016 Dronningens gate 1893. Foto: Jørgen Wickstrøm. Trondheim byarkiv (flickr) Trondhjems Historiske Forening innkaller til årsmøte

Detaljer

TRONDHJEMS HISTORISKE FORENING INNKALLER TIL ÅRSMØTE MED FOREDRAG TIRSDAG 9. APRIL KL 18:00 I SUHMHUSET, VITENSKAPSMUSEET.

TRONDHJEMS HISTORISKE FORENING INNKALLER TIL ÅRSMØTE MED FOREDRAG TIRSDAG 9. APRIL KL 18:00 I SUHMHUSET, VITENSKAPSMUSEET. Trondhjems Historiske Forening Organisasjonsnummer 883 176 502 Innkalling til årsmøte med foredrag tirsdag 9. april 2013, kl. 18. 00 i Suhmhuset, Vitenskapsmuseet TRONDHJEMS HISTORISKE FORENING INNKALLER

Detaljer

Trondhjems Historiske Forening Organisasjonsnummer

Trondhjems Historiske Forening Organisasjonsnummer Trondhjems Historiske Forening Organisasjonsnummer 883 176 502 Innkalling til årsmøte tirsdag 11. mars 2014, kl. 18.00-20.00 på Bakke gård, Møllenberg TRONDHJEMS HISTORISKE FORENING INNKALLER TIL ÅRSMØTE

Detaljer

Trondhjems Historiske Forening Innkalling til årsmøte torsdag 23. mars 2017

Trondhjems Historiske Forening Innkalling til årsmøte torsdag 23. mars 2017 Trondhjems Historiske Forening Innkalling til årsmøte torsdag 23. mars 2017 Munkegata sett fra Olav Tryggvasons gate, 1936 1938 Foto: Ukjent/NTNU UB. ID: RR I 00181_01 Trondhjems Historiske Forening innkaller

Detaljer

Lover for Lier Historielag.

Lover for Lier Historielag. Lover for Lier Historielag. Vedtatt på stiftelsesmøtet 16. mars 1970. Revidert på årsmøtene 18. februar 2000, 21. februar 2002, 16.februar 2006, 28. februar 2008 og 21. februar 2013. 1 Formål Laget har

Detaljer

Trondhjems Historiske Forening

Trondhjems Historiske Forening Dokumenter til årsmøte: 20.09.2012 SUHMHUSET 18:00 2030 Trondhjems Historiske Forening Organisasjonsnummer 883 176 502 ÅRSMELDING 2011/2012 Møtet vil bestå av to deler: En årsmøtedel og en informasjons-

Detaljer

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtatt på stiftelsesmøtet Revidert 2013 Nye standardvedtekter utarbeidet av DIS-Norge i 2012 DIS-Saltens vedtekter i dag Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøtet

Detaljer

Vedtekter for Geokaperne fra Agder

Vedtekter for Geokaperne fra Agder Vedtekter for Geokaperne fra Agder (Revisjon 14.02.2016) 1 Navn, formål og tilknytning 1-1 Foreningens navn Foreningens navn er Geokaperne fra Agder og ble stiftet 20. mars 2013. Foreningen er registrert

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB STIFTET 29.11.1998 Sist endret Årsmøte 2004 06.04.03 Side 1 av 7 VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB... 1 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap... 3 4 Familiemedlemskap...

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet.../... 20... og godkjent av... fylkeshusflidslag.../... 20...... husflidslag er stiftet.../... 20... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag og Norges Husflidslag.

Detaljer

Vedtekter. En undergruppe av OHF. Stiftet 22 april 2009 (interim) 27. April 2010 (offisielt)

Vedtekter. En undergruppe av OHF. Stiftet 22 april 2009 (interim) 27. April 2010 (offisielt) Vedtekter En undergruppe av OHF Stiftet 22 april 2009 (interim) 27. April 2010 (offisielt) 1. Formål Young Retailers(YR) har som formål å tilrettelegge for erfaringsutveksling, samhold og kompetanseutvikling

Detaljer

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 VEDTEKTER FOR RA SANGLAG Vedtatt på Sanglagets årsmøte 16. februar 2010 Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 1 Organisasjon 1.1 Ra Sanglag, stiftet 23/1-1916, er et partipolitisk

Detaljer

Vedtekter for Rolling Tones

Vedtekter for Rolling Tones Vedtekter for Rolling Tones 1 Organisasjon Rolling Tones, stiftet 22.08.2005, er et partipolitisk nøytralt blandet kor i Trondheim. Koret er tilsluttet Norges Korforbund, Sør-Trøndelag. 2 Formål 2.1 Korets

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E Klubbens vedtekter V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige

Detaljer

VEDTEKTER. OSLO HANDELSSTANDS FORENING Stiftet 12. november OSLO HANDELSSTANDS FELLESKONTOR Stiftet 1. januar 1980

VEDTEKTER. OSLO HANDELSSTANDS FORENING Stiftet 12. november OSLO HANDELSSTANDS FELLESKONTOR Stiftet 1. januar 1980 for OSLO HANDELSSTANDS FORENING Stiftet 12. november 1841 og OSLO HANDELSSTANDS FELLESKONTOR Stiftet 1. januar 1980 Sist endret 28. april 2009 Oslo Handelsstands Forening Oslo Handelsstands Felleskontor

Detaljer

VEDTEKTER. for Larvik og Omegns Turistforening. - LOT ungdomsgruppe - LOT seniorgruppe. Revidert: mars 2010 mars 2012 (Seniorgruppa)

VEDTEKTER. for Larvik og Omegns Turistforening. - LOT ungdomsgruppe - LOT seniorgruppe. Revidert: mars 2010 mars 2012 (Seniorgruppa) VEDTEKTER for Larvik og Omegns Turistforening - LOT ungdomsgruppe - LOT seniorgruppe Revidert: mars 2010 mars 2012 (Seniorgruppa) VEDTEKTER FOR LARVIK OG OMEGNS TURISTFORENING 1 Formål Larvik og Omegns

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

Vedtekter for Norsk MO-forening Vedtektene ble vedtatt på årsmøtet

Vedtekter for Norsk MO-forening Vedtektene ble vedtatt på årsmøtet Vedtekter for Norsk MO-forening Vedtektene ble vedtatt på årsmøtet 06.04.17 1 Formål: Foreningen er en landsomfattende organisasjon (pasient- og støtteforening) for personer som har Multiple Osteokondromer

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

VEDTEKTER Vedtatt april 2009

VEDTEKTER Vedtatt april 2009 VEDTEKTER Vedtatt april 2009 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun godkjent

Detaljer

Vedtekter 1 NAVN. Faggruppe av Sykepleiere i Rehabilitering (FSRH) 2 FORMÅL

Vedtekter 1 NAVN. Faggruppe av Sykepleiere i Rehabilitering (FSRH) 2 FORMÅL Vedtekter 1 NAVN Faggruppe av Sykepleiere i Rehabilitering (FSRH) 2 FORMÅL FSRH skal være et forum for faglig identitet og tilhørighet gjennom idé-, erfarings- og kunnskapsutveksling. FSRH skal bidra til

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP)

Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Vedtekter Vedtatt på generalforsamling 07.11.2013 1 FORENINGENS NAVN Foreningens navn er Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Internasjonalt benevnes foreningen

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Bad, park og idrett. Stiftet 7. april 1978

VEDTEKTER FOR. Bad, park og idrett. Stiftet 7. april 1978 VEDTEKTER FOR Bad, park og idrett Stiftet 7. april 1978 Revidert etter endringer vedtatt på landsmøtene i Trondheim 24.08.1989, Oslo 22.08.1991, Bodø 17.06.1993, Sandnes 15.06.1995, Gjøvik 21.08.1997,

Detaljer

Vedtekter for Norsk MHE-forening

Vedtekter for Norsk MHE-forening Vedtekter for Norsk MHE-forening 1 Formål: Foreningen er en landsomfattende organisasjon (pasient- og støtteforening) for personer som har MHE (Multiple Hereditære Exostoser) og deres pårørende. Dette

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Normalvedtekter lokallag Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet...

Detaljer

FORTIDSMINNEFORENINGENS LOVER.

FORTIDSMINNEFORENINGENS LOVER. FORTIDSMINNEFORENINGENS LOVER. Vedtatt av Representantskapsmøtet 2016 (revidert pr. 4. juni 2016) Forrige revisjoner foretatt: Lovendringer vedtatt av representantskapsmøtet 4. juni 2016 Lovendringer vedtatt

Detaljer

Vedtekter for Norsk Quilteforbund (NQF)

Vedtekter for Norsk Quilteforbund (NQF) Vedtekter for Norsk Quilteforbund (NQF) Vedtatt 1988 Revidert årsmøtet 12.mars 2016 (nye og gamle vedtekter er arkivert sammen med årsmøtepapirene 2016) 1 Formål. Norsk Quilteforbunds (NQF) formål er:

Detaljer

Vedtekter for Brystkreftforeningen

Vedtekter for Brystkreftforeningen Vedtekter for Brystkreftforeningen 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brystkreftforeningen. Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og er assosiert medlem av Kreftforeningen. Foreningens internasjonale

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif (Dato) ble det avholdt stiftelsesmøte. Til stede som stiftere var: (navn på de som var til stede som stiftere) Som møteleder ble valgt: Stiftelsesdokumentet

Detaljer

Vedtekter for Den Norske Coachforening

Vedtekter for Den Norske Coachforening Vedtekter for Den Norske Coachforening Sist endret tirsdag, 28. april 2015 Kapittel 1 Formål, oppbygging og ansvarlig organ 1-1 Foreningens offisielle navn er: Den Norske Coachforening (DNCF) Det engelske

Detaljer

Vedtekter for Landslaget for nordlandshest/lyngshest

Vedtekter for Landslaget for nordlandshest/lyngshest Vedtekter for Landslaget for nordlandshest/lyngshest Vedtatt på årsmøtet 13. september 2003 Ajourført på årsmøtet 2. april 2005 (besto i korreksjon av skrivefeil) Revidert på landsmøtet 29. mars 2008 (

Detaljer

FORSLAG TIL ENDRING AV VEDTEKTER FOR NORSK FORENING FOR OSTEOGENESIS IMPERFECTA

FORSLAG TIL ENDRING AV VEDTEKTER FOR NORSK FORENING FOR OSTEOGENESIS IMPERFECTA FORSLAG TIL ENDRING AV VEDTEKTER FOR NORSK FORENING FOR OSTEOGENESIS IMPERFECTA Gjeldende vedtekter vedtatt på NFOIs årsmøte på Frambu 15. juni 1985. Sist endret 1. mai 2014 Foreslåtte endringer er merket

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

VEDTEKTER FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONERS REDNINGSFAGLIGE FORUM

VEDTEKTER FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONERS REDNINGSFAGLIGE FORUM VEDTEKTER FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONERS REDNINGSFAGLIGE FORUM KAPITTEL 1 NAVN OG FORMÅL: 1 Organisasjonens navn er: Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum, forkortet til FORF. 2 FORF har som

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 1. Definisjon 1.1 Klubbens navn er Vesterålen Gatebil (Heretter benevnt VGB). 2. Formål Klubbens Formål er: Samle interesserte i Biler av alle merker

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai. 2003 Endret på representantskapet 7. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag 25 februar 2014 Tid: Kl. 19:00 Sted: Kjøpmannsgata 46, Olavhallen (trapp ned v/billettluke) Saksliste: 1. Konstituering - Godkjenning av innkalling - Valg av møteleder

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

Vedtekter for... fylkeshusflidslag

Vedtekter for... fylkeshusflidslag Vedtekter for... fylkeshusflidslag Vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av styret i Norges Husflidslag... /......... /...... fylkeshusflidslag er stiftet... /...... og er tilsluttet Norges Husflidslag.

Detaljer

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent kalenderår. gjeld. i Foreningens navn Observatør: Mai-Britt Knoph, KLD 2 Formål Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent Foreningens navn er «Hold Norge Rent», forkortet til «HNR». Det ble den 24. november

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av... fylkeshusflidslag... /......... husflidslag er stiftet... /...... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag. 1 Formål... husflidslag

Detaljer

Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet

Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet 1 Navn Forbundets navn er: Kost- og ernæringsforbundet The Norwegian Diet and Nutrition Association 2 Formål Kost- og ernæringsforbundet er en partipolitisk uavhengig

Detaljer

Årsmøtesak 5. Forslag til endring i statuttene

Årsmøtesak 5. Forslag til endring i statuttene Årsmøtesak 5 Forslag til endring i statuttene Ved forrige endring i statuttene i 2009 var tanken å harmonere INs statutter til ICOMOS statutter. Det har vært en innskjerping på hvor lenge et medlem kan

Detaljer

Gjeldende vedtekter - sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer Kommentarer. 1 Formål...

Gjeldende vedtekter - sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer Kommentarer. 1 Formål... LM Sak 4 a. Normalvedtekter lokallag Gjeldende vedtekter - sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer Kommentarer Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av...

Detaljer

STIFTELSESDOKUMENT FAGERHEIMSKOGENS VELFORENING

STIFTELSESDOKUMENT FAGERHEIMSKOGENS VELFORENING STIFTELSESDOKUMENT FAGERHEIMSKOGENS VELFORENING Den 23. august 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Fagerheimskogens Velforening. Møtet ble avholdt i Fagerheimparken og invitasjon til møtet ble sendt

Detaljer

VEDTEKTER FOR STATSAUTORISERTE TRANSLATØRERS FORENING (STF)

VEDTEKTER FOR STATSAUTORISERTE TRANSLATØRERS FORENING (STF) VEDTEKTER FOR STATSAUTORISERTE TRANSLATØRERS FORENING (STF) vedtatt på årsmøtene i 1969, 1970, 1973, 1980, 1985, 1988, 1992, 1994, 1998, 1999, sist endret i 2011 1 Translatørforeningen ble stiftet den

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet.

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet. Vedtekter for Norsk Geografisk Selskap 1. Navn Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) 2. Virkeområde Foreningens virkeområde er hele landet. 3. Formål Foreningens formål er å: være et faglig

Detaljer

Vedtekter. Oppdatert:

Vedtekter. Oppdatert: Vedtekter Oppdatert: 27. januar 2010 1 ORGANISASJON 1.1 Forr Songlag stiftet i 1919 er et partipolitisk nøytralt blandet kor i Stod i Steinkjer kommune. 1.2 Koret er tilsluttet Norges Korforbund Nord-Trøndelag

Detaljer

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubbs medlemsklubber

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubbs medlemsklubber Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubbs medlemsklubber Lover for Norsk American Akita Klubb stiftet 2001 Vedtatt av årsmøtet den 2.juni 2013 med senere endringer, senest av [ dato] Lovene er godkjent

Detaljer

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Vedtatt av årsmøtet den 11.03.2006 med senere endringer, senest av 17.03.2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb den Kap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

Vedtekter for Vikingklubben Karmøy

Vedtekter for Vikingklubben Karmøy Vedtekter for Vikingklubben Karmøy 1 Formål Vikingklubben Karmøy er en åpen, upolitisk klubb for alle med interesse for vår forhistorie. Klubbens formål er å synliggjøre, vekke interesse for, og spre kunnskap

Detaljer

Vedtekter for Hospiceforum Norge (HfN) (Vedtatt ved generalforsamling/årsmøte 08. Oktober 2016)

Vedtekter for Hospiceforum Norge (HfN) (Vedtatt ved generalforsamling/årsmøte 08. Oktober 2016) Vedtekter for Hospiceforum Norge (HfN) (Vedtatt ved generalforsamling/årsmøte 08. Oktober 2016) 1. Navn og tilholdssted 1.1. Foreningens navn er: Hospiceforum Norge (HfN) 1.2. Foreningens adresse er c/o

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 3 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap og kontingent... 3 4 Kontingent... 3 KAPITTEL 2 LANDSMØTE...

Detaljer

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen.

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen. Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 2 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 4 Kontingent... 2 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 2 5 Generelt... 2 6 Sammensetning og delegater... 2

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013.

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. Vedtekter Foreningen Søgne og Songdalen Fritidsnytt Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. I årsmøte 23.

Detaljer

Vedtekter for Brinksvingen velforening

Vedtekter for Brinksvingen velforening Vedtekter for Brinksvingen velforening 1 Andelslaget Brinksvingen velforening BA, er et selskap med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. Medlemmene hefter bare med sitt andelsinnskudd

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte

VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte 25.03.2017. 1A Foreningens navn Norsk Dampselskap, stiftet 6. november, 2011. Også kalt NDS og Norwegian Union of Vapers. 1B Bruk av foreningens

Detaljer

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket.

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket. Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 11.mars 1982, med endring foretatt på årsmøtet 12.mars 1986 Revidert på årsmøtet 7.mars 2005 Revidert på årsmøtet 6. mars 2008 1. FYLKESRÅD 1.1. Vestfold teaterråd

Detaljer

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER C C Innkalling Årsmøte 2012 I henhold til vedtak på ordinært årsmøte 15. November 2011 innkaller styret til ordinært årsmøte i Klasseklubben for 12,5 kvm krysser onsdag

Detaljer

Vedtekter for Nordlandshest/Lyngshest Østlandet, tilsluttet Landslaget for Nordlandshest/Lyngshest

Vedtekter for Nordlandshest/Lyngshest Østlandet, tilsluttet Landslaget for Nordlandshest/Lyngshest Vedtekter for Nordlandshest/Lyngshest Østlandet, tilsluttet Landslaget for Nordlandshest/Lyngshest Vedtatt på årsmøtet 11.februar 2006 1. Formål Landslaget for Nordlandshest/Lyngshest er en ideell organisasjon

Detaljer

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital.

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital. UTKAST NYE Vedtekter for Norsk Limousin Vedtatt desember 1993, revidert februar 2000 og april 2005 (og evt februar 2017) 1 Formål Foreningen Norsk Limousin sitt formål er å fremme oppdrett av og avl på

Detaljer

a Vedtekter for Norske Kirkeakademier 7.3 Signaturrett Styreleder og generalsekretær har hver for seg signaturrett i Brønnøysundregisteret.

a Vedtekter for Norske Kirkeakademier 7.3 Signaturrett Styreleder og generalsekretær har hver for seg signaturrett i Brønnøysundregisteret. NKA 10/15 Vedtektsendringer Saksdokumenter: a Vedtekter for Norske Kirkeakademier Forslag til vedtak:. Styret anbefaler årsmøtet å vedta følgende tillegg til vedtektene. 7.3 Signaturrett Styreleder og

Detaljer

Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Viken

Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Viken 1 Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Viken org. nr. 969 188 732 Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 30. november 2015 NLR Viken er en medlemsorganisasjon tilknyttet Norsk Landbruksrådgiving. 1 Virksomhet

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Lover for Australian Shepherd Klubb Norge

Lover for Australian Shepherd Klubb Norge Lover for Australian Shepherd Klubb Norge Stiftet 28.6.1998 Vedtatt av årsmøtet den Med senere endringer av Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb den Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og

Detaljer

Vedtekter for Tekna Jernbane

Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtatt av årsmøtet den 21. juni 2011. Godkjent av Tekna Hovedstyret den 1 NAVN Faggruppens navn er: Tekna Jernbane som er en egen faggruppe innenfor Tekna. Tekna står for

Detaljer

Stiftelsesdokument for Land Utvikling SA

Stiftelsesdokument for Land Utvikling SA Stiftelsesdokument for Land Utvikling SA Følgende stiftere beslutter å stifte et samvirkeforetak: Navn eller foretaksnavn Adresse Fødselsnr./organisasjonsnr. Følgende er besluttet ved stiftelsen: 1. Foretakets

Detaljer

LOVER FOR BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB

LOVER FOR BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB LOVER FOR BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB Vedtatt på stiftelsesdagen 11. november 1948. Det er vedtatt endringer på årsmøtene: 11. mai 1954, 1. mars 1971, 15. februar 1977, 3. juni 1993, 5. mars 2002,

Detaljer

Kommentarer til vedtektsendringer 2013 for DIS-Hordaland

Kommentarer til vedtektsendringer 2013 for DIS-Hordaland Kommentarer til vedtektsendringer 2013 for DIS-Hordaland Hvorfor endringer? DIS-Norge, Slekt og Data (DISN) ønsker i mest mulig grad å standardisere distriktslagenes vedtekter. Kvaliteten hos enkelte lag

Detaljer

revidert 27. mars 2017

revidert 27. mars 2017 V E DT E K T E R revidert 27. mars 2017 Lokaltrafikkhistorisk forening ble stiftet i Oslo 19. april 1966. 1 Formål Lokaltrafikkhistorisk forening (LTF) er en upolitisk forening som på idealistisk grunnlag

Detaljer

VEDTEKTER for Norsk Forening for Nevrofibromatose * * * (Sist endret )

VEDTEKTER for Norsk Forening for Nevrofibromatose * * * (Sist endret ) VEDTEKTER for Norsk Forening for Nevrofibromatose * * * (Sist endret 9.03.2014) 1 ORGANISASJON - Foreningens navn er Norsk Forening for Nevrofibromatose (NFFNF). - Foreningen er landsomfattende og partipolitisk

Detaljer

Lover for Agder Fuglehundklubb

Lover for Agder Fuglehundklubb Lover for Agder Fuglehundklubb Lover for Agder Fuglehundklubb. Klubb stiftet 3. april 1960. Vedtatt av årsmøtet den 27.02.2013. Lovene er godkjent av Fuglehundklubbenes Forbund den 29.05.2013. Kap 1 Innledende

Detaljer

Lover for Norsk Whippetklubb Klubb stiftet Vedtatt av årsmøtet den med senere endringer, senest av

Lover for Norsk Whippetklubb Klubb stiftet Vedtatt av årsmøtet den med senere endringer, senest av Lover for Norsk Whippetklubb Klubb stiftet 13.06.2015 Vedtatt av årsmøtet den 13.06.2015 med senere endringer, senest av 13.06.2015 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den xx.xx.xxxx Kap 1 Innledende

Detaljer

LOVER FOR SALTEN FUGLEHUNDKLUBB (revidert årsmøtet 2013)

LOVER FOR SALTEN FUGLEHUNDKLUBB (revidert årsmøtet 2013) LOVER FOR SALTEN FUGLEHUNDKLUBB (revidert årsmøtet 2013) Lover for Salten Fuglehundklubb stiftet 22.1.1998 Vedtatt av årsmøtet den 5.3.2013 med senere endringer, senest av 30.08.2013. Lovene er godkjent

Detaljer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER Gjeldende fra og med Landsmøtet 2013. Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer 1-1 Navn Organisasjonens navn er Afasiforbundet i Norge (AFN/Afasiforbundet). Afasiforbundet

Detaljer

VEDTEKTER FOR ICF NORGE

VEDTEKTER FOR ICF NORGE VEDTEKTER FOR ICF NORGE 1. ORGANISASJONENS NAVN OG HJEMSTED 1.1 Organisasjonens navn er ICF Norge. Organisasjonen er registrert som en ikkekommersiell ideell organisasjon, og har organisasjonsnummer 992

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG r i I fl I LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Endring vedtatt av årsmøte 11. mars 2012 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 1 GJELDENDE LOVER FOR FROL IDRETTSLAG Vedtatt den 03.12.90, med senere

Detaljer

Lover for Romerike AgilitySportsKlubb stiftet

Lover for Romerike AgilitySportsKlubb stiftet Lover for Romerike AgilitySportsKlubb stiftet 27.08.2013 Kap 1 Innledende bestemmelser 1.1 Organisasjon og virkeområde Klubbens navn er Romerike AgilitySportsKlubb og forkortes til RASK. Klubben er selvstendig

Detaljer

VEDTEKTER FOR JOMENTUM

VEDTEKTER FOR JOMENTUM VEDTEKTER FOR JOMENTUM Revidert på årsmøtet 12. mars 2014. $1 ORGANISASJON 1.1 Jomentum, stiftet 1990 er et nøytralt Barne- (1993)/Ungdoms- (1997) og blandet kor i Flora kommune. 1.2 Koret er tilsluttet

Detaljer

Vedtekter. for. Universitetskoret Mimas

Vedtekter. for. Universitetskoret Mimas Vedtekter for Universitetskoret Mimas Sist endret etter årsmøtevedtak 20.3.2013 1 ORGANISASJON 1.1 Universitetskoret Mimas, stiftet den 17.9.2000, er et blandet kor. 1.2 Koret er tilknyttet Universitetet

Detaljer

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG Vedtatt på årsmøtet 10.02.1983 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag 18.03.1983. Revidert og godkjent på årsmøtet 18.02.1994 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Osloregionens Europakontor Oppdatert etter ekstraordinært årsmøte 2013

Osloregionens Europakontor Oppdatert etter ekstraordinært årsmøte 2013 Side 1 Osloregionens Europakontor Oppdatert etter ekstraordinært årsmøte 2013 VEDTEKTER FOR FORENINGEN OSLOREGIONENS EUROPAKONTOR Foreningen ble stiftet med virkning fra 1. januar 2004. Vedtektene ble

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL Sandnes

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger

Detaljer

Årsmøtet 2009 vedtok følgende statutter for ICOMOS Norge

Årsmøtet 2009 vedtok følgende statutter for ICOMOS Norge Årsmøtet 2009 vedtok følgende statutter for ICOMOS Norge 1 ICOMOS Norge ICOMOS Norge tilsvarer The Norwegian National comittee of ICOMOS, og utgjør den norske gren av ICOMOS. ICOMOS Norge er en ideell

Detaljer

Lover for GJØVIK HUNDEKLUBB stiftet Vedtatt av årsmøtet den 30. september Sist endret av Ekstraordinært Årsmøte 6. juni 2012.

Lover for GJØVIK HUNDEKLUBB stiftet Vedtatt av årsmøtet den 30. september Sist endret av Ekstraordinært Årsmøte 6. juni 2012. Lover for GJØVIK HUNDEKLUBB stiftet 1976. Vedtatt av årsmøtet den 30. september 1976. Sist endret av Ekstraordinært Årsmøte 6. juni 2012. Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub 26.02.2015 Kap 1 Innledende

Detaljer

UKS VEDTEKTER. Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere.

UKS VEDTEKTER. Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere. UKS UNGE KUNSTNERES SAMFUND 1921 1. NAVN OG ORGANISASJON UKS VEDTEKTER Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere. Organisasjonen er tilsluttet

Detaljer

VEDTEKTER FOR NYE PRESTEGÅRDSSKOGEN VELFORENING REVIDERT 28.02.2011

VEDTEKTER FOR NYE PRESTEGÅRDSSKOGEN VELFORENING REVIDERT 28.02.2011 Side 1 av 6 VEDTEKTER FOR NYE PRESTEGÅRDSSKOGEN VELFORENING REVIDERT 28.02.2011 1. Navn Foreningen ble stiftet 20.01.2009 og foreningens navn er Nye Prestegårdsskogen Velforening. 2. Formål og virkemidler

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

Vedtekter. Vedtatt på årsmøte 13.3.2010. Utarbeidet av. 4.2.2010 Frank Hatlø Revisjon 3-11.5.2010 FH

Vedtekter. Vedtatt på årsmøte 13.3.2010. Utarbeidet av. 4.2.2010 Frank Hatlø Revisjon 3-11.5.2010 FH BULANDET GRENDALAG Stiftet i 1989 Vedtekter Vedtatt på årsmøte 13.3.2010 Utarbeidet av 4.2.2010 Frank Hatlø Revisjon 3-11.5.2010 FH 1 1. Navn Grendalagets navn er Bulandet Grendalag. Vedtekter For Bulandet

Detaljer

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA)

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtekter for Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtatt på konstituerende møte den 19. november 1956, med endringer 28. februar 1964, 26. februar 1975, 26. februar 1985, 13. mars 1997, 12.

Detaljer

Selskapet er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er Sørfold Kraftlag SA.

Selskapet er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er Sørfold Kraftlag SA. VEDTEKTER FOR SØRFOLD KRAFTLAG SA (vedtatt 29.6.2010) Vedtektsendring 10, 2. avsnitt vedtatt i årsmøte 9.6.2011 Vedtektsendring 8, 1. avsnitt vedtatt i årsmøte 21.6.2012 Vedtektsendring 12 vedtatt i årsmøte

Detaljer