Entreprenørforeningen bygg og anlegg. Strategi til 2017

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Entreprenørforeningen bygg og anlegg. Strategi. 2014 til 2017"

Transkript

1 Entreprenørforeningen bygg og anlegg Strategi 2014 til 2017

2 Vi bygger fremtiden! Foto: Terje Borud EBA`s visjon er at vi skal bygge en bærekraftig fremtid. Det betyr at vi må sette lønnsomhet, seriøsitet, bærekraft og miljø høyt på agendaen. EBAs strategiplan handler om hva som skal gjøres. EBA har egne handlingsplaner som viser hvordan vi skal nå målene. (En kortversjon av handlingsplanen finnes bak i dette strategidokumentet). EBA er en betydelig aktør innenfor samferdsel og infrastruktur og vi har vært og skal fortsatt være en aktiv medspiller for oppfyllelse av dagens NTP, og for den NTP prosessen som har startet for For EBA er det viktig å tydeliggjøre infrastrukturens betydning for å møte befolkningsveksten for å tilrettelegge for effektive bo- og arbeidsmiljøer. EBA skal fortsette arbeidet overfor medlemsbedriftene, spesielt med fokus på rammebetingelser som bidrar til en lønnsom og respektert næring. Regjeringen gir bygg- og anleggsnæringen et handlingsrom vi ikke har hatt på svært lang tid, på områder av avgjørende betydning for næringens fremtid og mulighet for å operere i et lønnsomt og seriøst marked. Gjennom grundig arbeid med strategi og handlingsplaner på områder som er sentrale for både bedrifter og myndigheter, skal EBA være en konstruktiv og nyttig samarbeidspartner. Vi er klare til å diskutere og fremme nye løsninger for drift og vedlikehold av jernbane like mye som vi er det for å vise effektive modeller for å fjerne miljøfarlige stoffer fra byggeplass eller vise hvordan plan- og byggeprosesser kan gjøres mer effektive. Det er mange oppgaver som skal løses også innenfor klima, energi og miljø. EBA har i sin miljøstrategi besluttet at EBA særlig skal satse på energieffektivisering og mindre bruk av helse og miljøfarlige stoffer. Vi skal bygge videre på det vi er gode på. EBA er en medlemsstyrt organisasjon. Våre tjenester og kompetanse speiler hva næringen selv mener er viktig for å oppnå lønnsomhet og seriøsitet. Når også regjeringen er enig i mange av disse målene, må vi vise handlekraft. Kari Sandberg Administrerende direktør

3 Visjon Vi bygger en bærekraftig fremtid Hovedmål Lønnsom og respektert næring EBA skal bidra til resultater med forutsigbare og lønnsomme rammevilkår for medlemmene. Dette skal synliggjøre næringen som en nyskapende, bærekraftig og respektert BA-næring Verdier Ta samfunnsansvar Utøve god forretningsskikk Skape merverdi for våre medlemmer og kunder Ta vare på og utvikle våre medarbeidere Målområder Seriøsitet, HMS, næringspolitikk, arbeidsgiverspørsmål, rekruttering/kompetanse og medlemsservice Forutsetninger Posisjon og organisasjon

4 Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for entreprenører. EBA er den største bransjeforeningen i Byggenæringens Landsforening (BNL) og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). EBA eier Bygg og Anlegg Media AS som utgir bladet Byggeindustrien og nettstedet EBA har 9 lokalavdelinger, og 10 opplæringskontor som har en tilknytning til EBA. Norsk Bransjeforening for Undervannsentreprenører, NBU, er tilknyttet EBA. Medlemsbedriftene arbeider innenfor forretnings- områdene bygg, bolig, eiendom, vei- og jernbaneutbygging, drift og vedlikehold, asfalt og undervannsarbeid og er representert over hele landet. De består av de store riksentreprenørene, regionale entreprenører samt mindre lokale entreprenører. EBAs medlemsbedrifter har til sammen ansatte og en samlet omsetning på rundt 60 milliarder. EBA O EBA TVB EBA S EBA R Oslo/ Akershus/ Østfold Telemark/ Vestfold/ Buskerud Austagder/ Vestagder Rogaland EBA V EBA MR EBA T EBA H EBA HO Hodaland/ Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør- og Nord- Trøndelag Nordland/ Troms og Finnmark Hedmark og Oppland

5 EBA har ni lokalavdelinger EBA H Hålogaland, Nordland, Troms og Finnmark EBA T Sør- og Nord Trøndelag EBA MR Møre og Romsdal EBA HO Hedemark og Oppland EBA O Oslo, Akershus og Østfold EBA V EBA Vestenfjelske, Hordaland og Sogn & Fjordane EBA R Rogaland EBA S EBA Sørlandet, Aust- og Vest Agder EBA TVB Telemark, Vestfold og Buskerud

6 Foto: Nicolas Tourrenc

7 Seriøsitet Hovedmål «EBA skal arbeide for like konkurransevilkår og en respektert næring» Delmål EBA skal: Sikre like konkurransevilkår gjennom lovgivning informasjon, konkurransegjennomføringsverktøy og kontroll Sikre at medlemmene følger EBAs etikkplakat og har etterlevelsesprogram Bidra til et godt omdømme gjennom informasjon og holdningsskapende arbeid

8 Foto: Nicolas Tourrenc

9 hms Hovedmål «EBA skal arbeide for sikre, trygge, effektive og lønnsomme bedrifter» Delmål EBA skal: Gjennom sitt arbeid bidra til arbeidsplasser uten skader og uhell Sikre trygge arbeidsplasser hvor man trives Påvirke og bidra til sikker og effektiv produksjon

10 Foto: Byggeindustrien

11 Næringspolitikk Hovedmål «Lønnsom og respektert næring» Delmål EBA skal: Være pådriver og premissgiver for rammebetingelser som sikrer lønnsomhet og forutsigbarhet (Politisk påvirkning) Være pådriver og premissgiver for et velfungerende marked og lik konkurranse (marked) Bidra til at forskning, innovasjon og utvikling kommer til anvendelse i næringen (FoU)

12 Foto: Nicolas Tourrenc

13 Kompetanse og rekruttering Hovedmål «Sikre tilstrekkelig kvalifisert arbeidskraft» Delmål EBA skal gjennom sitt arbeid med rekruttering og kompetanse: Bidra til økt rekruttering til næringen Påvirke at utdanningene leverer riktig kompetanse Være en foretrukket samarbeidspartner ved kompetanseheving

14 Foto: Byggeindustrien

15 Medlemsservice Hovedmål «Det skal lønne seg å være medlem» Delmål Bedriftsbistand som bidrar til lønnsomhet og seriøsitet Informasjon, veiledning, kompetanseheving og møteplasser av betydning for den daglige driften Tilby pensjon, forsikring og innkjøpsavtaler som svarer til bedriftenes behov

16

17 Arbeidsgiverspørsmål Hovedmål «EBA skal sikre konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår i et produktivt, fleksibelt, seriøst og inkluderende arbeidsmarked» Delmål: EBA/BNL skal: Gjennomfører lønnsoppgjørene etter faste rutiner Gi råd og veiledning fra advokatene i forbindelse med arbeidsrettslige problemstillinger Bistå i tvistesaker og forhandlinger på vegne av medlemsbedriftene Bidra aktivt i løpende politisk arbeid i forhold til fagfeltet, også med arbeidstakerorganisasjonene der dette er relevant

18 Foto: Nicolas Tourrenc

19 Forutsetning: Posisjon Hovedmål «EBA skal være en samfunnsaktør som tar et helhetlig ansvar og setter dagsorden for næringen» Delmål: EBA skal: Sammen med BNL og NHO være den sentrale bidragsyter i alle politiske saker som berører interessene til våre medlemsbedrifter Kjennetegnes ved høy kvalitet, faktabasert argumentasjon, et godt omdømme og faglig tyngde i alle ledd av organisasjonen Kommunisere på en positiv og troverdig måte Bygge strategiske, langsiktige allianser og samarbeide med andre for å få gjennomslag i saker som er viktige for våre medlemmer Være «en hjelper»

20 Foto: Nicolas Tourrenc

21 Organisasjon Hovedmål «EBA skal være en effektiv og resultatorientert organisasjon styrt av medlemmenes interesser» Delmål EBA skal: Være den største bransjeorganisasjonen innen bygg og anlegg Ivareta alle deler av medlemmenes forretningsområder innenfor bygg, bolig, eiendom, vei- og jernbaneutbygging, drift og vedlikehold, asfalt og undervannsarbeid Ha en kultur for å samarbeide om felles løsninger der dette er hensiktsmessig

22 SERIØSITET Hovedmål EBA skal arbeide for like konkurransevilkår og en respektert næring DELMÅL TILTAK: MÅL: Sikre like konkurransevilkår gjennom lovgivning, informasjon, konkurransegjennomføringsverktøy og kontroll Pliktig kontroll i alle offentlige kontrakter av lønns- og arbeidsvilkår Pliktig registering i arbeidstakerregisteret fra første dag Videreutvikling av ID-kort Tipstelefon om useriøse bedrifter Videreutvikling av StartBANK og gratis bruk for kommuner Standardiserte kontraktsbestemmelser for offentlige og private byggherre for å sikre seriøsitet Felles informasjon og kursing i regi av myndigheter og næring Mer målrettet og effektivt regelverk Økt kunnskap om regelverk Økt bruk av StartBANK Økt kontroll Færre useriøse bedrifter Redusere sosial dumping EBA skal påvirke medlemmene til å være gode rollemodeller med klare etiske retningslinjer. EBAs etikkplakat og etterlevelsesprogram Kurs i etterlevelsesprogram i alle lokalavdelinger Kurs i etterlevelsesprogram i bedriftene Alle EBA medlemmer skal signere EBAs etikkplakat og gjennomføre etterlevelsesprogram. Med unntak av de bedrifter som har egne programmer på samme tema 70 % av alle bedrifter gjennomfører kurs i regi av EBA Bidra til et godt omdømme gjennom informasjon og holdningsskapende arbeid Reetablere BNLs Seriøsitetsforum og gjennomføre en nasjonal kampanje med sentrale samarbeidspartnere Arbeide proaktivt med intern og ekstern kommunikasjon Bedre omdømme Mer positiv omtale av bransjen

23 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) HOVEDMÅL EBA skal arbeide for sikre, trygge, effektive og lønnsomme bedrifter DELMÅL TILTAK MÅL Gjennom sitt arbeid bidra til arbeidsplasser uten skader og uhell Få virksomhetene til å forplikte seg på Charter for en skadefri bygge- og anleggsnæring definere tiltak Erfaringsoverføring for læring Mal for læring etter hendelser Publisering på EBAs hjemmeside Implementering helt ut i bedriftene skape en felles minstestandard for hms arbeid og - kompetanse Oppnå rask læring etter hendelser på tvers av bedrifter Sikre trygge arbeidsplasser hvor man trives Invitere BNL/NHO til etablering av bransjearbeidsmiljøråd etter modell fra Danmark Delta i prosjekt (SINTEF) Helhetlig risikostyring i BA-bransjen. Dele kunnskap og erfaringer Bedre struktur og plan i samarbeidet, gjerne etter modell som i Danmark BAR (bransjearbeidsmiljøråd Bygg og Anlegg) Tilby nye løsninger og metoder Påvirke- og bidra til sikker og effektiv produksjon Kartlegge bedriftenes egne løsninger vurdere mulighet for en bransjeløsning for nettkurs Årlig HMS-konferanse Delta i styringsgruppe og brukergruppe for ProductXChange Utvikle og spre språkveileder slik at medlemsbedriftene får nytte/hjelp Heve HMS-kompetansen i alle ledd Gjennomføre årlig HMS-konferanse Sikre gjennomføring av allerede pågående prosjekter og initiativ Bedre forståelse, sikkerhetsspråk og kultur

24 NÆRINGSPOLITIKK Hovedmål Bygg- og anleggsbransjen skal være en lønnsom og respektert næring DELMÅL TILTAK: MÅL: EBA skal være pådriver og premissgiver for rammebetingelser som sikrer lønnsomhet og forutsigbarhet (Politisk påvirkning) EBA skal være pådriver og premissgiver for et velfungerende marked og lik konkurranse Omorganisering av vei og jernbanesektoren Kartlegge, kostnadsberegne og utforme innførte og nye krav fra myndighetene Forenkling av regelverk innenfor plan og regulering, skatt og avgift, tekniske krav Standardisering av tekniske og juridiske krav Direkte forhandlinger med offentlige og private kunder og rådgivere for å sikre forutsigbare konkurranser og rimelige risiko Kurse plan- og reguleringsmyndigheter, offentlige oppdragsgivere og medlemsbedrifter i hele landet i beste praksis Opprette nasjonal rådgivertjeneste. Standardisering av kontrakter og ytelsesbeskrivelser for alle aktører Standardisering av gjennomføringsmodeller Effektiv og forutsigbar byggherreorganisering og finansiering innenfor vei og jernbanesektoren Bedre lønnsomhet ved reduksjon i myndighetskrav og endring av regelverk Reduserte byggekostnader Økt forutsigbarhet Lik konkurranse mellom seriøse aktører Mer effektive plan og byggeprosesser Bidra til at forskning, innovasjon og utvikling kommer til anvendelse i næringen (FoU) Videreutvikle, informere, kurse og rådgi innenfor klima, energi, miljø, LCC, BIM, Lean og BREEAM Økt produktivitet i bedriftene

25 KOMPETANSE OG REKRUTTERING Hovedmål Sikre tilstrekkelig kvalifisert arbeidskraft DELMÅL TILTAK: MÅL: Bidra til økt rekruttering til næringen Påvirke at utdanningene leverer riktig kompetanse Være en foretrukket samarbeidspartner ved kompetanseheving Rådgiversamlinger og/eller regionale rekrutteringspatruljer og/eller klassens byggetime Deltakelse i BNL-familiens felles rekrutteringsprosjekt Lærlingeklausul i offentlige kontrakter Økt tilskudd til lærebedrifter Utarbeide forslag til EBA-godkjent lærebedrift bevis Sikring av kompetanse hos utenlandsk arbeidskraft Deltakelse i Faglig råd for Bygg- og anleggsteknikk Årlig kontakt med fylkesopplæringssjefer Hospiteringsordninger Gjennomgang av tilbudsstrukturen for fag- og yrkesopplæringen innen bygg og anlegg Påvirke offentlig utvalg som skal gjennomgå fagskolesektoren (NOU) Aktiv deltakelse i Næringslivsringen v/ntnu Markedsføre deltidsstudiene som tilbys ved fagskoler og høgskoler Utvikle og revidere kurs på bakgrunn av innspill, lov- og forskriftskrav Utvikle e-læringskurs innenfor området HMS 600 flere søkere til Vg1 Bygg- og anleggsteknikk og 500 flere studieplasser i teknisk fagskole innen % økning i søkingen til ingeniørutdanningene innen 2017 Økning i antall lærebedrifter og læreplasser Økt læretilskudd fra kr ,- til kr ,- innen 2017 EBA har som mål at medlemsbedriftene årlig skal ta inn minst 5 % lærlinger i forhold til ansatte fagarbeidere i bedriften Økt rekruttering av kvalifisert utenlandsk arbeidskraft Sterkere innflytelse på opplæringen i videregående skole Innføre kvalifikasjonskrav og formelle krav til kompetanse for å jobbe i byggenæringen Statlig finansiert fagskole Sømløst løp fra fagskole til høgskole Flere høyskoler som tilbyr Y-veien og deltidsstudier Utvikle, standardisere og tilby kurs til medlemsbedriftene

26 MEDLEMSSERVICE Hovedmål Det skal lønne seg å være medlem DELMÅL TILTAK: MÅL: Bedriftsbistand som bidrar til lønnsomhet og seriøsitet Rådgivning - 2 timers gratis pr. sak innen plan og regulering, anskaffelser, kontrakt, sluttoppgjør Gratis rådgivning i arbeidsrettslige spørsmål Tilgjengelig, rask og praktisk rådgivning som svarer til bedriftenes behov Bistand til over halvparten av medlemsbedriftene hvert år Informasjon, veiledning, kompetanseheving og møteplasser av betydning for den daglige driften Løpende informasjon om aktuelt regelverk, nye krav, oppståtte situasjoner som krever aktivitet fra bedriftene mv. Faste flerårlige informasjonsskriv innenfor juridiske tema Kompetanseheving gjennom Entreprenørskolen Utvikling av veiledning og maler Faste årlige møteplasser av betydning for bedriftenes virksomhet Bedriftene har forutsetninger for å inngå gode kontrakter i overensstemmelse med gjeldende regelverk og til å unngå fallgruver Tilby pensjon, forsikring og innkjøpsavtaler som svarer til bedriftenes behov EBA Forsikring skal være totalleverandør av forsikring og pensjon gjennom seriøse samarbeidspartnere EBA skal gjennom Innkjøpstorget tilby kollektive innkjøpsavtaler 10 % økt oppslutning på alle avtaler hvert år Økt opplevelse av økonomisk fordel av å være medlem

27 POSISJON Hovedmål EBA skal være en samfunnsaktør som tar et helhetlig ansvar og setter dagsorden for næringen DELMÅL TILTAK: MÅL: EBA skal kjennetegnes ved høy kvalitet, faktabasert argumentasjon og stor faglig tyngde i alle ledd av organisasjonen EBA skal være den sentrale bidragsyter i alle politiske saker som berører interessene til våre medlemsbedrifter EBA skal utvikle sentrale rapporter og statistikk om bransjen EBA skal kurse tillitsvalgte og aktive medlemmer EBA skal være «en hjelper» Medlemmer, politikere og offentligforvaltning skal ha et meget godt totalinntrykk av EBA EBA skal ha proaktiv bruk av verktøy som egne medier og egne nettsider EBA skal ha en samlet profil og klare meninger om politiske saker som berører medlemmene EBAs interne organisasjon skal fremstå samordnet og med bred EBA-identitet Økt antall positive vinklede oppslag i mediene Antall politiske saker som angår bransjen skal være sjekket ut/ kommentert av EBA EBA skal fremme sine saker gjennom tillitsvalgte, utvalg og medlemmer i NHO-fellesskapet, og i eksterne styrer og råd EBA skal etablere og drifte en effektiv utvalgsstruktur tilpasset strategi og handlingsplaner EBA skal identifisere de viktigste arenaene for våre saker EBA skal bevisst posisjonere tillitsvalgte og aktive medlemmer til eksterne styrer og råd Antall EBA-medlemmer i sentrale posisjoner og verv skal være stabilt og økende

28 Layout: Trykk: Merkur-Trykk AS Entreprenørforeningen bygg og anlegg Middelthunsgate 27 Postboks 5485, Majorstuen 0305 OSLO Telefon: Telefaks: E-post:

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA - en organisasjon som samler Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) er en bransjeforening for entreprenører. Foreningen har omlag 220

Detaljer

EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg

EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2014 2 EBA ÅRSRAPPORT 2013 STYRETS ÅRSBERETNING EBA»REGNSKAP OG NOTER EBA STYRETS ÅRSBERETNING SERVICEKONTORET REGNSKAP OG NOTER SERVICEKONTORET EBA

Detaljer

La oss sammen styrke bransjen og forme fremtiden!

La oss sammen styrke bransjen og forme fremtiden! NFVBs måldokument 2013 til 2015 Styrker bransjen former fremtiden! NFVB gjør en svært viktig jobb for medlemsbedriftene. Lykkes vi med å styrke frisør- og velværebransjen, bidrar vi også til et økonomisk

Detaljer

Ansvar etterlevelse av lover og regler. Veileder fra Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg

Ansvar etterlevelse av lover og regler. Veileder fra Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg Ansvar etterlevelse av lover og regler Veileder fra Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg INNHOLD s 3 s 5 s 9 s 11 s 12 s 14 Om EBA Hvorfor er etikk viktig i entreprenørbransjen Veileder og sjekkliste for

Detaljer

8. juni 2012, Radisson Blu Hotell Norge, Bergen

8. juni 2012, Radisson Blu Hotell Norge, Bergen 1 8. juni 2012, Radisson Blu Hotell Norge, Bergen Nye medlemmer: Aasen Bygg AS ESG Bygg og Eiendom AS MT Højgaard Norge AS Peab Asfalt AS Tronrud Gruppen AS Borg Byggmontering AS Backe Entreprenør Holding

Detaljer

Årsberetning. for perioden 1. januar til 31. desember 2013

Årsberetning. for perioden 1. januar til 31. desember 2013 Årsberetning 2013 for perioden 1. januar til 31. desember 2013 Innhold 1. Generelle betraktninger 3 2. Aktuelle saker 4 2.1 Byggeregler 4 2.2 Seriøsitet i byggenæringen 5 2.3 Kompetanse 7 2.4 Lønns- og

Detaljer

Vi representerer norsk eiendomsbransje

Vi representerer norsk eiendomsbransje Vi representerer norsk eiendomsbransje 02/03 et myndig og kompetent talerør for norsk eiendomsbransje Din interesseorganisasjon Foreningen Næringseiendom er uten sammenligning den største sammenslutning

Detaljer

STRATEGI FOR OSLO KOMMUNES ANSKAFFELSER FOR PERIODEN 2013-2016

STRATEGI FOR OSLO KOMMUNES ANSKAFFELSER FOR PERIODEN 2013-2016 Oslo kommune Byrådsavdeling for finans 0 0 B rådssak 1036/13 STRATEGI FOR OSLO KOMMUNES ANSKAFFELSER FOR PERIODEN 2013-2016 Sammendrag: Oslo kommunes anskaffelsesstrategi for perioden 2013 til 2016 skal

Detaljer

Færre, mer robuste reisemålsselskaper

Færre, mer robuste reisemålsselskaper ÅRsrapport 2012 Innhold Leder 3 ARBEIDET FORTSETTER Nordmenn reddet sommersesongen 4 Klare prioriteringer 6 Fokus på flere flinke hoder 8 Gode råd er gratis 10 Lønnsomme betingelser 14 2012 bød på viktige

Detaljer

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1 1 ORgANisAsjONsUtViKLiNg har VæRt Et sentralt OMRÅDE FOR styret Og ADMiNistRAsjONEN i DENNE perioden. FOR Å KUNNE ha gjennomføringskraft MÅ NFF VæRE EN sterk Og troverdig ORgANisAsjON. DEt har DERFOR blitt

Detaljer

Undervisning i ledelse i byggorienterte utdanninger i Norge

Undervisning i ledelse i byggorienterte utdanninger i Norge Rapport om Undervisning i ledelse i byggorienterte utdanninger i Norge Pilotprosjekt FLIBA Del 1 Kartlegging Del 2 Ledelse som perspektiv i utdanningene 1 Forord Profesjonell ledelse er en av de viktigste

Detaljer

i Akershus Et viktig redskap for samfunnsutvikling

i Akershus Et viktig redskap for samfunnsutvikling i Akershus Et viktig redskap for samfunnsutvikling Foto: Frode Aga Ansatte direkte i byggenæringens over 29000 bedrifter Sogn og Fjordane 5055 Møre og Romsdal 12418 Nordland 11070 Troms 6411 Finnmark 3775

Detaljer

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Sammen bygger vi framtiden En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Innhold Forord 2 Sammendrag 3 1. Introduksjon 6 2. Bygg- og eiendomsnæringens betydning, overordnede trender, næringens

Detaljer

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Sammen bygger vi framtiden En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Innhold Forord 2 Sammendrag 3 1. Introduksjon 6 2. Bygg- og eiendomsnæringens betydning, overordnede trender, næringens

Detaljer

ÅRSBERETNING NHO REISELIV_2014 ÅRSBERETNING 2014

ÅRSBERETNING NHO REISELIV_2014 ÅRSBERETNING 2014 A ÅRSBERETNING 2014 VÅRE ORGANISASJONEN TJENESTER B 3 NHO REISELIV EN DEL AV ET STØRRE FELLESSKAP MÅL OG VERDIER INNHOLD NHO Reiseliv er den største arbeidsgiver- og næringsorganisasjonen for reiselivet

Detaljer

Innhold. Side. 1. MLFs visjon og virksomhet 3. 2. Markedet 4. 3. Arbeidet for seriøsitet i markedet 5. 4. Prosjekter i bransjen 10

Innhold. Side. 1. MLFs visjon og virksomhet 3. 2. Markedet 4. 3. Arbeidet for seriøsitet i markedet 5. 4. Prosjekter i bransjen 10 ÅRSBERETNING 2013 Innhold Side 1. MLFs visjon og virksomhet 3 2. Markedet 4 3. Arbeidet for seriøsitet i markedet 5 4. Prosjekter i bransjen 10 5. Rekruttering og kompetanse 14 6. MLFs medlemsfordeler

Detaljer

Vil du også være med og påvirke?

Vil du også være med og påvirke? Vil du også være med og påvirke? Som medlem hos oss kan du knytte kontakter på tvers av fag og bransjer. Trine Tveter, Standard Norge Administrerende direktør Les mer om medlemskap i Standard Norge på

Detaljer

samfunnsansvarsrapport 2014

samfunnsansvarsrapport 2014 samfunnsansvarsrapport 2014 Sverige: 100 % 3089 0031 av nye leiligheter i egenregi Svanen-sertifiseres Norge: 100 % økning i produksjon av lavtemperaturasfalt (LTA) 2 SAMFUNNSANSVARSRAPPORT 2014 VEIDEKKE

Detaljer

Generalforsamling. Lørdag 27. april 2013. 99. driftsår INNKALLING MED MØTEPROGRAM

Generalforsamling. Lørdag 27. april 2013. 99. driftsår INNKALLING MED MØTEPROGRAM Generalforsamling Lørdag 27. april 2013 99. driftsår INNKALLING MED MØTEPROGRAM» Dagsorden» Årsberetning 2012» Regnskap for 2012» Budsjettforslag for 2013 100 1913 2013 NELFO Foreningen for El og It Bedriftene

Detaljer

PÅ JOBB UNDER VANN BLI MEDLEM AV NBU. Norsk Bransjeforening for Undervannsentreprenører

PÅ JOBB UNDER VANN BLI MEDLEM AV NBU. Norsk Bransjeforening for Undervannsentreprenører PÅ JOBB UNDER VANN BLI MEDLEM AV NBU Norsk Bransjeforening for Undervannsentreprenører Trygghet for dine kunder! Medlemmer kan fritt bruke foreningens logo i sin forretningsvirksomhet. MEDLEMSKAP I NBU

Detaljer

Årsmelding 2011. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon

Årsmelding 2011. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Årsmelding 2011 Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Innhold Styrets beretning...1 Lønns- og arbeidsgiverspørsmål...4 Helse, miljø og sikkerhet (HMS)...6 Rekruttering og kompetanse...8

Detaljer

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no 2012 ÅRSRAPPORT * Innhold Spekters identitet 5 Styrets strategi 6 Arbeidslivspolitikken 8 Inntektspolitikken og overenskomstrevisjonen 2012 8 Arbeidstid 9 Pensjonsreformen 10 Fra IA til MOA 11 Arbeidsmiljøloven

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014. Tallene Turene Møtene Messene. Bedriftene Maskinene Økonomien. www.mef.no. Menneskene Konferansene

Årsberetning og regnskap 2014. Tallene Turene Møtene Messene. Bedriftene Maskinene Økonomien. www.mef.no. Menneskene Konferansene Tallene Turene Møtene Messene Bedriftene Maskinene Økonomien Menneskene Konferansene Årsberetning og regnskap 2014 Maskinentreprenørenes Forbund & MEF Service AS 1 Innhold Leder 3 MEFs organisasjon 4 -

Detaljer

NELFOs mål og strategier 2011 2013

NELFOs mål og strategier 2011 2013 NELFOs mål og strategier 2011 2013 Prioriteringer 2012 Kompetanse og politisk påvirkning NELFOs strategier for de neste to år er konkrete og målbare. To viktige stikkord kjennetegner vår mulighet for å

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

sterkere Et fellesskap som gjør deg

sterkere Et fellesskap som gjør deg Et fellesskap som gjør deg sterkere Benytt deg av medlemsfordelene. Ta del i et bredt tilbud av kurs og konferanser! Ta fagbrev, lederkurs og ingeniørutdanning gjennom Norsk Industri. Se s. 12. Bredt spekter

Detaljer

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026 Kommunedelplan kommunikasjon 2026 Med handlingsdel Sist revidert februar INNHOLD INNLEDNING 3 FØRINGER OG LOVVERK 3 TEMA: OMDØMME 4 DAGENS SITUASJON 4 VIDERE UTVIKLING 5 TEMA: INFORMASJON 6 DAGENS SITUASJON

Detaljer

nr 01/2012 nytt fra Norsk teknologi Energieffektivisering:

nr 01/2012 nytt fra Norsk teknologi Energieffektivisering: nr 01/2012 nytt fra Norsk teknologi Energieffektivisering: KUN for de rike? økodesigndirektivet Vi kan komme i en situasjon der norske forbrukere må kjøre dieselbilen til et gassutsalg, for å hente forurensende

Detaljer

Innhold. NHO Sjøfart. Foreningens administrasjon holder til i Næringslivet Hus i Middelthunsgate 27 på Majorstuen i Oslo.

Innhold. NHO Sjøfart. Foreningens administrasjon holder til i Næringslivet Hus i Middelthunsgate 27 på Majorstuen i Oslo. ÅRSBERETNING 2012 Innhold Styreleders refleksjoner...3 Styrets beretning...4 Arbeidsgiverpolitikk...5 Næringspolitikk...9 Sikkerhet...12 Miljø...13 Kurs og konferanser...14 Forskning og utvikling...14

Detaljer

For bransjens beste 1

For bransjens beste 1 For bransjens beste 1 Vi jobber for bransjens beste Tor Backe Adm. direktør Adm.leder sekretariatet Sekretær GF og styre Juridisk fagansvarlig Næringspolitikk NHO, BNL og GCI UICP NRLs avdelinger Tirill

Detaljer