Umiddelbart etter generalforsamlingen vil det avholdes informasjonsmøte om baderomsrehabilitering og bruk av Ravnkollbakken 40.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Umiddelbart etter generalforsamlingen vil det avholdes informasjonsmøte om baderomsrehabilitering og bruk av Ravnkollbakken 40."

Transkript

1 1 Ravnkollen Borettslag Kjære andelseier i Ravnkollen borettslag. Her er borettslagets årsberetning og regnskap for Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet så komplett og forståelig som mulig. Vårt ønske er derfor at du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse for borettslaget ved å møte opp på generalforsamlingen. Kom på generalforsamlingen! Det er muligheten du har til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte ditt bomiljø i det kommende året. Alle andelseiere har rett til å være med i generalforsamlingen med forslag-, tale og stemmerett. Ektefelle, samboer eller et annet medlem av husstanden har rett til å være tilstede og til å uttale seg. Styremedlemmer, forretningsfører og leier av bolig i borettslaget har rett til å være til stede i generalforsamlingen og til å uttale seg. En andelseier kan møte med fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn én andelseier, men der flere eier en andel sammen, kan de ha samme fullmektig. En fullmakt kan trekkes tilbake når som helst. En andelseier kan ta med en rådgiver til generalforsamlingen. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen. MERK Umiddelbart etter generalforsamlingen vil det avholdes informasjonsmøte om baderomsrehabilitering og bruk av Ravnkollbakken 40. Som kjent vedtok fjorårets generalforsamling at styret skulle utrede badenes tilstand og legge fram rapport om dette. Styret vil informere om dette arbeidet, og det vil også være tilstede konsulenter fra OBOS Prosjekt som har utredet baderomspørsmålet. Styret vil også legge fram ideer fra gruppa som er nedsatt for å se på bruk av Ravnkollbakken 40, som borettslaget kjøpte etter ekstraordinær generalforsamling i november i fjor.

2 2 Ravnkollen Borettslag Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling i Ravnkollen Borettslag avholdes kl. 18:00 på Tiurleiken skole. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse C) Valg av referent og minst en andelseier til å underskrive protokollen D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 2013 A) Årsberetning og regnskap for 2013 B) Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 3. GODTGJØRELSER A) Styret B) Andre godtgjørelser 4. INNKOMNE FORSLAG A) Parkeringsplasser for el-bil. B) Varmekabler C) Sentralfyr D) Hugging av trær E) Endring i husordensreglene; Registrering av hund og katt Innkomne forslag er tatt inn som egne vedlegg. 5. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av 3 styremedlemmer for 2 år B) Valg av valgkomité for 1 år C) Valg av 1 representant med vara til styret i Romsås Vaktmestersentral for 1 år D) Valg av 2 delegert(e) med vara til OBOS generalforsamling for 1 år E) Valg av underutvalg Oslo, , Styret for Ravnkollen Borettslag Steinar Hansgaard /s/ Erik Liedholm /s/ Heidi Andresen /s/ Brith Dalen /s/ Anne Merethe Baardvik /s/ Jayson Milay Lumban /s/ Ellen Merete Skaugvold

3 3 Ravnkollen Borettslag ÅRSBERETNING FOR 2013 Tillitsvalgte Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: Styret Leder Steinar Hansgaard Ravnkollbakken 68 Nestleder Erik Liedholm Ravnkollbakken 87 Styremedlem Heidi Andresen Ravnkollbakken 31 Styremedlem Anne Merethe Baardvik Ravnkollbakken 73 Styremedlem Brith Dalen Ravnkollbakken 58 Styremedlem Jayson Milay Lumban Ravnkollbakken 57 Styremedlem Ellen Merete Skaugvold Ravnkollbakken 89 Delegerte til generalforsamlingen i OBOS Delegerte Steinar Hansgaard Ravnkollbakken 68 Erik Liedholm Ravnkollbakken 87 Varadelegerte Heidi Andresen Ravnkollbakken 31 Brith Dalen Ravnkollbakken 58 Valgkomiteen André Granaas Lorentzen Ravnkollbakken 87 Lene Cathrine Støen Olstad Ravnkollbakken 29 Jan-Erik Smeby Ravnkollbakken 83 Janne Tyrhaug Ravnkollbakken 72 Utvalg/komiteer Grøntutvalg Gro Evensen Ravnkollbakken 55 Grøntutvalg Åse Halvorsen Ravnkollbakken 41 Grøntutvalg Roar Alseth Ravnkollbakken 39 Grøntutvalg Janne Tyrhaug Ravnkollbakken 72 Grøntutvalg Lars Nerli Ravnkollbakken 39 Grøntutvalg Heidi Trøen Ravnkollbakken 55 Grøntutvalg Solveig Steinhov Ravnkollbakken 73 Velferdsutvalg Wenche Lind Ravnkollbakken 70 Velferdsutvalg Cecilie Tverfjell Ravnkollbakken 79 Velferdsutvalg Roger Solberg Ravnkollbakken 30 Velferdsutvalg Per Øyvind Andersen Ravnkollbakken 30 Dyreutvalg Jeanin Neegaard Ravnkollbakken 75 Dyreutvalg Anne Thunes Ravnkollbakken 85 Seniorutvalg Jorunn Alseth Ravnkollbakken 39 Seniorutvalg Sonja Pedersen Ravnkollbakken 59 Seniorutvalg Eva Bergum Ravnkollbakken 41 Seniorutvalg Ruth Jørgensen Ravnkollbakken 73 Seniorutvalg Randi Engh Ravnkollbakken 48 Seniorutvalg Berit Antonsen Ravnkollbakken 43

4 4 Ravnkollen Borettslag Styrets medlemmer består i dag av 4 kvinner og 3 menn. Borettslaget sørger for at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. Generelle opplysninger om borettslaget Borettslaget består av 661 leiligheter. Borettslaget er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer , og ligger i bydel 10 Grorud i Oslo kommune. Adresser: Ravnkollbakken 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 65, 67, 68, 70, 72, 73, 74, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89 Postnummer 0971 OSLO. Gårdsnummer 96 og bruksnummer 59, 60 og 62. Første innflytting skjedde i Tomten, kjøpt i 1986 er på ,5 m2. Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom (borett), og å drive virksomhet som står i sammenheng med dette. Borettslaget driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter, og følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Borettslaget har ingen fast ansatte, og det er ikke registrert personskade eller ulykker i Forretningsførsel og revisjon Forretningsførselen er utført av OBOS i henhold til kontrakt. Borettslaget har utvidet forretningsførerkontrakt. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. Borettslagets revisor er PricewaterhouseCoopers AS. tyrets arbeid KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2013 Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av borettslagets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om borettslagets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkt om budsjett for Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2013 er satt opp under denne forutsetning. Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene, og at virkelig verdi av bygningene er høyere enn den bokførte verdien. Inntekter Driftsinntekter i 2013 var til sammen kr Andre inntekter består i hovedsak av bompenger og div. småsalg, jf. note 3. Kostnader Driftskostnadene i 2013 var til sammen kr Dette er kr mer enn budsjettert og skyldes i hovedsak personalkostnader, energi/fyring og andre driftskostnader.

5 5 Ravnkollen Borettslag Resultat Årets resultat på kr fremkommer i resultatregnskapet og foreslås overført til egenkapital. Disponible midler Borettslagets disponible midler per utgjorde kr For øvrig vises det til de enkelte tallene i resultatregnskapet, balansen og notene. Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad. KOMMENTARER TIL BUDSJETT FOR 2014 Til orientering for generalforsamlingen legger styret fram budsjettet for Tallene er vist som egen kolonne til høyre i resultatoppstillingen. I posten drift og vedlikehold er det beregnet kr til større vedlikehold som omfatter blant annet parkeringshus, utskifting av heiser, sikringsskap. Kommunale avgifter i Oslo kommune Vann- og avløpsavgiften øker med 3,5 %, mens renovasjonsavgiften øker med 8 %. Energikostnader Energikostnadene har historisk sett vært variable og vanskelige å anslå. I tråd med estimater fra aktuelle leverandører har styret budsjettert med samme energikostnader som for Forsikring Forsikringspremien for 2014 har økt med 10,5 %. Premieendringen reflekterer byggekostnadsindeksen som har økt med 1,0 %, samt forsikringsselskapets individuelle prisjustering basert på borettslagets skadehistorikk. Lån Borettslaget har ett lån i Husbanken type annuitet med halvårlige løpende avdrag, og til en fastrente på 3,8 %. Fastrenteperioden løper fra til Gjenværende løpetid på lånet er 11,5 år. Borettslaget har ett lån hos Nordea, opprinnelig kr , med 40 års annuitet fra Lånet er administrert gjennom tilleggsavtale om renteswap, jf. avtale nr / , med løpetid fra til og fast rente 4,56 %. Bankens variable margin kommer i tillegg, pt fastsatt til 1,15 %. For opplysninger om opprinnelig lånebeløp og restsaldo henvises til note i regnskapet. Innskuddsrente i OBOS-banken (per ) Driftskonto: 0,35 % for alle innskudd Sparekonto: 3,30 % for innskudd under kr ,35 % for innskudd fra kr til kr ,40 % for innskudd over kr Forretningsførerhonorar Forretningsførerhonoraret for 2014 øker med 3,5 % til kr , jf. kr 556 per leilighet.

6 6 Ravnkollen Borettslag Medlemskontingent Medlemskontingenten til OBOS er kr 200 per andelsleilighet for Felleskostnader I budsjettet har styret tatt hensyn til ovennevnte, samt øvrige prisendringer knyttet til produkter og tjenester borettslaget anskaffer. Dette danner grunnlaget for foreløpig fastsettelse av felleskostnader for Driften i 2014 forutsetter en økning av felleskostnadene på 3 % fra I tillegg vil lån for kjøp av Ravnkollbakken 40 bli tatt opp i samsvar med generalforsamlingens vedtak. For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet. Romsås Vaktmestersentral SA Borettslaget er samvirkemedlem og deleier i Romsås Vaktmestersentral SA. Som en orientering er vaktmestersentralens resultatregnskap og balanse per inntatt bakerst i årsberetningsheftet. De som ønsker ytterligere informasjon om sameiet, kan henvende seg til vaktmestersentralen eller forretningsfører for å få utlevert sameiets årsberetning og regnskap. Oslo, Styret for Ravnkollen Borettslag Steinar Hansgaard /s/ Erik Liedholm /s/ Heidi Andresen /s/ Brith Dalen /s/ Anne Merethe Baardvik /s/ Jayson Milay Lumban /s/ Ellen Merete Skaugvold

7 7 Til generalforsamlingen i Ravnkollen Borettslag Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Ravnkollen Borettslag, som viser et overskudd på kr Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2013, resultatregnskap, oppstilling over endring av disponible midler for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Styret og forretningsførers ansvar for årsregnskapet Styret og forretningsfører er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret og forretningsfører finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for borettslagets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av borettslagets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. PricewaterhouseCoopers AS, T:, org. no.: MVA, Statsautoriserte revisorer, medlemmer av Den norske Revisorforening og autorisert regnskapsførerselskap

8 8 Konklusjon Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til Ravnkollen Borettslag per 31. desember 2013, og av resultater for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Andre forhold Budsjettallene som fremkommer i årsregnskapet og årsberetningen er ikke revidert. Uttalelse om øvrige forhold Konklusjon om årsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon, mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av borettslagets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. Oslo, 1. april 2014 PricewaterhouseCoopers AS Anders Grini /s/ Statsautorisert revisor (2)

9 . 9 Ravnkollen Borettslag RAVNKOLLEN BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag. Regnskapsloven stiller strenge krav til hvordan et regnskap skal føres og presenteres. I tillegg krever forskriften om årsregnskap og årsberetning i borettslag at man må gi mer informasjon. Dette innebærer blant annet at man må gi informasjon i form av noter, og utarbeide en oversikt over de disponible midlene i årsregnskapet. Det vil også være informasjon om borettslagets økonomi i styrets årsmelding. På de neste sidene presenteres borettslagets resultatregnskap, balanse og tilhørende noter. Årsregnskapet gir imidlertid ikke en fullstendig oversikt over borettslagets disponible midler ved årsskiftet. I resultatregnskapet presenteres det en oversikt over borettslagets inntekter og kostnader. Det regnskapsmessige overskuddet tar ikke hensyn til en del viktige økonomiske forhold som påvirker borettslagets disponible midler. Dette gjelder for eksempel avskrivninger, opptak og avdrag på lån, samt kjøp og salg av anleggsmidler. Borettslagets disponible midler er de økonomiske midlene som borettslaget har til rådighet, og de defineres som omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld. Størrelsen på de disponible midlene kan blant annet benyttes til å vurdere om det er nødvendig å endre størrelsen på innkrevde felleskostnader som den enkelte beboer betaler, og om det er behov for å ta opp lån eller om det er mulighet til å betale ned ekstra på eksisterende gjeld. DISPONIBLE MIDLER Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note A. DISP. MIDLER PER B. ENDRING I DISP. MIDLER: Årets resultat (se res.regnskapet) Tilbakeføring av avskrivning Fradrag kjøpesum anl.midler Fradrag for avdrag på langs. lån Tillegg for nye langs. lån Reduksjon langsiktig fordring B. ÅRETS ENDR. I DISP. MIDLER C. DISP. MIDLER PER SPESIFIKASJON AV DISPONIBLE MIDLER: Omløpsmidler Kortsiktig gjeld C. DISP. MIDLER PER

10 10 Ravnkollen Borettslag RAVNKOLLEN BORETTSLAG RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Avskrivninger Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Kontingenter Drift og vedlikehold Forsikringer Kommunale avgifter Kostnader sameie Energi/fyring Kabel-/TV-anlegg Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter Finanskostnader RES. FINANSINNT./-KOSTNADER ÅRSRESULTAT Overføringer: Til opptjent egenkapital

11 11 Ravnkollen Borettslag EIENDELER RAVNKOLLEN BORETTSLAG BALANSE Note ANLEGGSMIDLER Bygninger Tomt Andel anleggsmidler i fellesanlegg Andre varige driftsmidler Langsiktige fordringer SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Kundefordringer Kortsiktige fordringer Driftskonto i OBOS-banken/OBOS Innestående i bank Sparekonto i OBOS-banken/OBOS SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Innskutt egenkapital 661 * Opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD Pante- og gjeldsbrevlån Borettsinnskudd Annen langsiktig gjeld Andel langsiktig gjeld i fellesanlegg SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Skyldig til offentlige myndigheter Påløpne renter Påløpne avdrag Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelse Garantiansvar Oslo, , Styret for Ravnkollen Borettslag Steinar Hansgaard /s/ Erik Liedholm /s/ Heidi Andresen /s/ Brith Dalen /s/ Anne Merethe Baardvik /s/ Jayson Milay Lumban /s/ Ellen Merete Skaugvold

12 12 Ravnkollen Borettslag NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, god regnskapsskikk for små foretak og etter forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag. INNTEKTER Felleskostnadene inntektsføres månedlig. HOVEDREGEL FOR KLASSIFISERING OG VURDERING AV EIENDELER OG GJELD Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til anskaffelseskost. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdi- fallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Bygninger er ikke avskrevet da det er gjennomført vedlikehold som oppveier for verdiforringelse. Tomter avskrives ikke. Andre varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid. FORDRINGER Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. SKATTETREKKSKONTO OBOS-konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DNB som er opprettet i henhold til skattebetalingsloven Forskuddstrekk blir overført til nevnte konto ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Felleskostnader Parkeringsleie Garasjeleie Lokaler Framleietillegg Utskiftning dører/vinduer Vaskeripenger Trappevask SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER REDUKSJON GRUNNET TOMME LEIEFORHOLD Felleskostnader Garasjeleie Lokaler SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER NOTE: 3 ANDRE INNTEKTER Lokale-/lagerleie 400 Automatpenger, bom Refusjon innberettet lønn Håndkasse, inntektsført Ny dør Salg av nøkler Søppel gebyr TAGS/portåpner SUM ANDRE INNTEKTER

13 13 Ravnkollen Borettslag NOTE: 4 PERSONALKOSTNADER Ordinær lønn, fast ansatte Lønn rengjøringshjelp Påløpne feriepenger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Arbeidsklær SUM PERSONALKOSTNADER Det har gjennomsnittlig vært sysselsatt under 0,75 årsverk i selskapet gjennom året. Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjeneste pensjon. NOTE: 5 STYREHONORAR Honorar til styret gjelder for perioden 2012/2013, og er på kr I tillegg har styret og øvrige tillitsvalgte fått dekket utgifter til møter og andre arrangementer for kr , jf. note 10. Styret også innberettet for telefoni/bredbånd med til sammen kr NOTE: 6 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr NOTE: 7 KONSULENTHONORAR OBOS OBOS Prosjekt AS Andel konsulenthonorarer Romsås vaktmestersentral SUM KONSULENTHONORAR NOTE: 8 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Byggetekn.kons.honorar Ødegård og Lund AS, garasje Elektrotekn.kons.honorar Prosjektledelse Andre konsulent honorar OBOS Prosjekt, p-hus Asfaltering/dumper Frank E Johansen AS, drenering Parkeringshus, Consolvo Ventilasjonsanlegg, takvifte Elevator AS, heiser SUM STØRRE BYGNINGSMESSIGE VEDLIKEHOLD Drift/vedlikehold bygninger Drift/vedlikehold VVS Drift/vedlikehold elektro Drift/vedlikehold utvendig anlegg Drift/vedlikehold heisanlegg Drift/vedlikehold brannsikring Drift/vedlikehold garasjeanlegg Kostnader leiligheter, lokaler Kostnader dugnader SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene.

14 14 Ravnkollen Borettslag NOTE: 9 KOMMUNALE AVGIFTER Vann- og avløpsavgift Renovasjonsavgift SUM KOMMUNALE AVGIFTER NOTE: 10 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Lokalleie Container Skadedyrarbeid/soppkontroll Diverse leiekostnader/leasing Verktøy og redskaper Driftsmateriell Vaktmestertjenester Vakthold Renhold ved firmaer Andre fremmede tjenester -589 Kontor- og datarekvisita Kopieringsmateriell Trykksaker Aviser, tidsskrifter, faglitteratur -480 Møter, kurs, oppdateringer mv Andre kostnader tillitsvalgte Andre kontorkostnader Telefon/bredbånd Telefon, annet Porto Drivstoff biler, maskiner osv Vedlikehold biler/maskiner osv Bilgodtgjørelse -858 Reisekostnader Gaver Bank- og kortgebyr Velferdskostnader Konstaterte tap Avsetning tap på fordringer SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER NOTE: 11 FINANSINNTEKTER Renter av driftskonto i OBOS-banken/OBOS Renter av sparekonto i OBOS-banken/OBOS Renter bank DNB Andre renteinntekter 592 SUM FINANSINNTEKTER

15 15 Ravnkollen Borettslag NOTE: 12 FINANSKOSTNADER Renter lån HUSBANKEN Renter lån NORDEA Gebyr lån HUSBANKEN -60 Gebyr lån NORDEA Renter på leverandørgjeld -76 Andel rentekostnader Romsås vaktmestersentral SUM FINANSKOSTNADER NOTE: 13 BYGNINGER Kostpris/Bokf.verdi Rehabilitering SUM BYGNINGER Tomten ble kjøpt i 1986 med tilleggsareal i 1995 og 2013, gnr.96/bnr.59 m. fl.bygningene er ikke avskrevet. Styret har i stedet vurdert at tilstrekkelig vedlikehold er gjennomført, jf. noten om drift og vedlikehold. NOTE: 14 VARIGE DRIFTSMIDLER Avfallskomprimator Tilgang Avskrevet i år Snøfreser 5 Tilgang Avskrevet tidligere Avskrevet i år -2 Snøfreser Kostpris Avskrevet tidligere Avskrevet i år Kontormøbler Tilgang Avskrevet tidligere Avskrevet i år PC med utstyr Tilgang Avskrevet tidligere Innskudd garasje Kostpris Reparasjonsgarasje Kostpris SUM VARIGE DRIFTSMIDLER SUM ÅRETS AVSKRIVNINGER

16 16 Ravnkollen Borettslag NOTE: 15 KUNDEFORDRINGER Kundefordringer Tap på krav SUM KUNDEFORDRINGER NOTE: 16 KORTSIKTIGE FORDRINGER Næringsbygg, ikke overtatt Loomis Ny dør Telenor 709 SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER Posten "Telenor" inkluderer mottatte, ikke betalte fakturaer som vedrører 2014, med motpost i leverandørgjeld. Utbetaling vil skje i NOTE: 17 PANTE- OG GJELDSBREVLÅN Husbanken Lånet er et annuitetslån med fastrenteavtale frem til Renter : 3,80%, løpetid 25 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år NORDEA Lånet er et annuitetslån med fastrenteavtale frem til Renter : 5,72%, løpetid 40 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år SUM PANTE- OG GJELDSBREVLÅN NOTE: 18 BORETTSINNSKUDD Opprinnelig Tilført Korrigert innskudd SUM BORETTSINNSKUDD NOTE: 19 ANNEN LANGSIKTIG GJELD Depositum parkeringsplasser Andre innskudd SUM ANNEN LANGSIKTIG GJELD

17 17 Ravnkollen Borettslag NOTE: 20 SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER Forskuddstrekk Skyldig arbeidsgiveravgift SUM SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER NOTE: 21 ANNEN KORTSIKTIG GJELD Feriepenger SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD NOTE: 22 PANTSTILLELSE Av anleggets bokførte gjeld er følgende sikret ved pant: Borettsinnskudd: Pantelån: Påløpne avdrag: TOTALT Eiendommen som er stillet som sikkerhet hadde per følgende bokførte verdi: Bygninger: Tomt: TOTALT NOTE: 23 GARANTIANSVAR/ANDEL ANLEGGSMIDLER/LANGSIKTIG GJELD I FELLESANLEGG Selskapet er samvirkemedlem og eier 26,05 % av Romsås Vaktmestersentral SA. Selskapet har solidaransvar for den samlede gjelden i vaktmestersentralen. Garantiansvaret refererer seg til den samlede gjelden, og utgjør kr Selskapets andel i vaktmestersentralen vises i balansen både under eiendels- og gjeldssiden under posten "andel anleggsmidler i fellesanlegg" og "andel langsiktig gjeld i fellesanlegg". Selskapets andel av driftskostnadene i vaktmestersentralen er inntatt i resultatregnskapet under posten "kostnader sameie". Til orientering vedlegges vaktmestersentralens resultatregnskap og balanse.

18 18 Ravnkollen Borettslag FORSLAG TIL GENERALFORSAMLINGEN A) Forslag fra Rodrigo Perez, RKB 74: Parkeringsplasser for el-bil. Det foreslås at borettslaget kartlegger behovet for å sette opp elbil-ladestasjoner, der brukeren selv tar kostnadene utover det som blir dekket av støtteordningen for Oslo kommune, som per i dag er 60% eller opptil kr. Ladeboksen bør være låst med nøkkel, og brukeren betale en månedlig sum for å dekke strømkostnadene. Dette vil føre til tilnærmet ingen ekstra kostnader for borettslaget. Styrets innstilling: Forslaget tiltres. B) Forslag fra familien Kjeserud, RKB 60: Varmekabler. Tidligere var det fungerende varmekabler i bakken fra RKB 60 forbi søppelhus. Disse har vært ute av drift i 2-3 år. Er det mulig å få disse til å fungere igjen? Styrets innstilling: Forslaget tiltres. I tillegg skal styret søke tilgjenglighetsmidler fra Oslo kommune for eventuell etablering av varmekabler andre steder i borettslaget. C) Forslag fra Rita Gurung, RKB 81: Sentralfyr. Det foreslås å anlegge sentralfyring i borettslagets leiligheter. Styrets innstilling: Forslaget avvises. Merk at spørsmålet vil bli belyst på informasjonsmøte umiddelbart etter ordinær generalforsamling 5. mai. D) Forslag fra Alf Terje Tjersland, RKB 46: Hugging av trær. Jeg vil gjerne komme med et forslag til å tynne ut skogen som er mellom veien og blokken i Ravnkollbakken 46. Det er nærmest en liten skog mellom veien og blokken, og jeg som bor i nederste leilighet på bakkeplan ser at den lille skogen tar sola fra hagen om sommeren, og om vinteren tar den lys fra veien. Jeg synes det er hyggelig med trær, men det trenger ikke være så mange. Jeg ser at både blokkene på nedsiden og på oversiden av 46 så har de kuttet ned trærne så de har fri utsikt til veien. Kanskje borettslaget kan ta å felle noen trær så vi slipper en liten skog mellom blokken og veien? Styrets innstilling: Forslaget ivaretatt. Styret har siden generalforsamling 2013 bedrevet uttynning av skog og vil begynne arbeidet i området i løpet av vår/sommer. E) Forslag fra styret: Endring av husordensreglene; Registrering av hund og katt. Det foreslås å innta i husordensreglenes 14 Dyrehold nytt punkt nr 1 - registrering av hund og katt. Følgende ordlyd foreslås: Andelseier som har hund og/eller katt skal melde dette til styret i borettslaget.

19 19 Ravnkollen Borettslag VALGKOMITEEN INNSTILLER FØLGENDE PERSONER: A. Som styremedlemmer for 2 år foreslås: Ellen Merete Skaugvold Ravnkollbakken 89 Heidi Andresen Ravnkollbakken 31 Jayson Milay Lumban Ravnkollbakken 57 Styremedlemmer som ikke er på valg: Steinar Hansgaard Ravnkollbakken 68 Brith Dalen Ravnkollbakken 58 Erik Liedholm Ravnkollbakken 87 Anne Merethe Baardvik Ravnkollbakken 73 B. Som valgkomité for 1 år foreslås: André G. F. Lorentzen Ravnkollbakken 87 Lene Cathrine Støen Olstad Ravnkollbakken 29 Janne Tyrhaug Ravnkollbakken 72 C. Som representant til Romsås Vaktmestersentral SA foreslås: Steinar Hansgaard Ravnkollbakken 68 Som vararepresentant til Romsås Vaktmestersentral SA foreslås: Utpekes av styret D. Som delegerte til OBOS generalforsamling foreslås: Steinar Hansgaard Ravnkollbakken 68 Erik Liedholm Ravnkollbakken 87 Som vara for delegerte til OBOS generalforsamling foreslås: Utpekes av styret Utpekes av styret E. Som underutvalg foreslås: Grøntutvalg Åse Halvorsen Ravnkollbakken 41 Grøntutvalg Roar Alseth Ravnkollbakken 39 Grøntutvalg Heidi Trøen Ravnkollbakken 55 Grøntutvalg Eline Jenssen Ravnkollbakken 68 Grøntutvalg Solveig Steinhov Ravnkollbakken 73 Velferdsutvalg Wenche Lind Ravnkollbakken 70 Velferdsutvalg Cecilie Tverfjell Ravnkollbakken 79 Velferdsutvalg Roger Solberg Ravnkollbakken 30 Velferdsutvalg Per Øyvind Andersen Ravnkollbakken 30 Dyreutvalg Jeanin Neegaard Ravnkollbakken 75 Dyreutvalg Anne Thunes Ravnkollbakken 85 Seniorutvalg Jorunn Alseth Ravnkollbakken 39 Seniorutvalg Sonja Pedersen Ravnkollbakken 59 Seniorutvalg Eva Bergum Ravnkollbakken 41 Seniorutvalg Ruth Jørgensen Ravnkollbakken 73 Seniorutvalg Randi Engh Ravnkollbakken 48 Seniorutvalg Berit Antonsen Ravnkollbakken 43 Oslo, I valgkomiteen for Ravnkollen Borettslag André G. F. Lorentzen, Lene Cathrine Støen Olstad, Jan-Erik Smeby, Janne M Tyrhaug

20 20 Ravnkollen Borettslag ORIENTERING OM BORETTSLAGETS DRIFT Styrets arbeid Det er avholdt 10 styremøter i 2013 og behandlet 49 saker. Det er i samme periode avholdt 17 AU-møter og behandlet 68 saker. Styret har også treffetid for beboere på styrerommet i Ravnkollbakken 60 hver mandag fra 17:30 til 19:00. Styrearbeidet i borettslaget dreier seg mye om henvendelser fra beboere og samarbeidspartnere, og å finne løsninger på spørsmål og problemstillinger som måtte komme opp. Styret har også i år nedlagt et betydelig arbeid for å skape et godt bomiljø for alle i borettslaget. Styret hadde ikke maktet dette uten utvalgene som står for mye av dette arbeidet, se under for rapporter fra utvalgsarbeidet. Nye andelseiere I henhold til borettsloven kan styret nekte å godkjenne nye andelseiere innen 20 dager. Styret har delegert dette til arbeidsutvalget, som har godkjent samtlige som har overtatt leilighet i borettslaget i perioden. Nye andelseierne får velkomstskriv hvor de ønskes velkommen til borettslaget. Vedtekter, husordensregler og en del praktiske opplysninger om borettslaget finner du på Anviste regninger Borettslaget har inngått avtale om elektronisk fakturabehandling. Dette innebærer at styret får tilgang til boligselskapets fakturaer på e-post og internett. Reparasjonsgarasje Styret minner om at reparasjonsgarasjen ved P23 kan leies ved henvendelse til borettslagets kontor. Leien er kr 75 per døgn. Bil-vaskeplass Bil-vaskeplassen ved P21 er til fri benyttelse for alle beboere i borettslaget. Du kommer til vannslangen ved å benytte garasjenøkkelen. Porttelefonanlegg Borettslaget har porttelefon med elektronisk display. Feil meldes til vaktmester eller styret. Styret har vedtatt at andelseier selv må dekke kostnader til reparasjon av porttelefon i de tilfeller der skaden etter reparatørens vurdering skyldes beboer. Grendehuset, RKB 36 Bestilling av lokalet skjer kun ved personlig henvendelse til borettslagets kontor og leien må betales ved bestilling. Utlevering av nøkkel skjer i styrets treffetid. Priser for leie er per : Mandag torsdag kr 400,- Fredag eller Lørdag eller dag før hellig- og høytidsdag kr 700,- Søndag kr 500,- Fredag og Lørdag kr 1000,- Lørdag og Søndag kr 1000,- Fredag, Lørdag og Søndag kr 1300,- Leie av grendehuset til konfirmasjon skjer ved loddtrekning.

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag 1 Stavangergata Borettslag Til andelseierne i Stavangergata Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til andelseierne i Munkebekken Borettslag

Til andelseierne i Munkebekken Borettslag 1 Munkebekken Borettslag Til andelseierne i Munkebekken Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag 1 Kolåsbakken Borettslag Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Bjerke Borettslag

Til andelseierne i Bjerke Borettslag 1 Bjerke Borettslag Til andelseierne i Bjerke Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og

Detaljer

torsdag 29. mars 2012 kl. 19.00 i Ragnhild Schibbyes vei 40, underetasjen.

torsdag 29. mars 2012 kl. 19.00 i Ragnhild Schibbyes vei 40, underetasjen. 1 Vestliskogen Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling torsdag 29. mars 2012 kl. 19.00 i Ragnhild Schibbyes vei 40, underetasjen. Innkallingen du holder i hånden inneholder

Detaljer

Til andelseierne i Sandaker Borettslag

Til andelseierne i Sandaker Borettslag 1 Sandaker Borettslag Til andelseierne i Sandaker Borettslag Velkommen til generalforsamling Onsdag 14. mai kl 19.00, på Nordpolen skole, møterom Torget Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning

Detaljer

Til andelseierne i Rognerud Borettslag

Til andelseierne i Rognerud Borettslag 1 Rognerud Borettslag Til andelseierne i Rognerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Onsdag 9 mai kl 18:00 i Sagene Samfunnshus møterom Trinserud

Onsdag 9 mai kl 18:00 i Sagene Samfunnshus møterom Trinserud 1 Mogaten Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Onsdag 9 mai kl 18:00 i Sagene Samfunnshus møterom Trinserud Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Til andelseierne i Vallerudåsen Borettslag

Til andelseierne i Vallerudåsen Borettslag 1 Vallerudåsen Borettslag Til andelseierne i Vallerudåsen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til beboerne i Vålen Borettslag

Til beboerne i Vålen Borettslag 1 Vålen Borettslag Til beboerne i Vålen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til beboerne i Rognerud Borettslag

Til beboerne i Rognerud Borettslag 1 Rognerud Borettslag Til beboerne i Rognerud Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Nylænde Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Mandag 21. mai 2012 kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole.

Mandag 21. mai 2012 kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole. 1 Etterstad Vest Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Mandag 21. mai 2012 kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole. Innkallingen du holder i hånden inneholder

Detaljer

Til andelseierne i Nylænde Borettslag

Til andelseierne i Nylænde Borettslag 1 Nylænde Borettslag Til andelseierne i Nylænde Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til beboerne i Storgården Borettslag

Til beboerne i Storgården Borettslag 1 Storgården Borettslag Til beboerne i Storgården Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 212. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Verksgata Borettslag

Til andelseierne i Verksgata Borettslag 1 Verksgata Borettslag Til andelseierne i Verksgata Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til andelseierne i Etterstad Vest Borettslag

Til andelseierne i Etterstad Vest Borettslag 1 Etterstad Vest Borettslag Til andelseierne i Etterstad Vest Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Side 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 211. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag

Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag

Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL

Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL 1 Rosenborggt. 12 BL Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Til beboerne i Flaen Borettslag

Til beboerne i Flaen Borettslag 1 Flaen Borettslag Til beboerne i Flaen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag 1 Innspurten 4 Borettslag Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Jacob Meyer Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag 1 Nordre Fritzølia Borettslag Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til beboerne i Borettslaget Bjølsenborgen

Til beboerne i Borettslaget Bjølsenborgen 1 Borettslaget Bjølsenborgen Til beboerne i Borettslaget Bjølsenborgen Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Til andelseierne i Høgdaveien Borettslag

Til andelseierne i Høgdaveien Borettslag Til andelseierne i Høgdaveien Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse

Detaljer