Til andelseierne i Ravnkollen Borettslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til andelseierne i Ravnkollen Borettslag"

Transkript

1 1 Ravnkollen Borettslag Til andelseierne i Ravnkollen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for borettslaget ved å møte opp på generalforsamlingen. Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte Ravnkollen Borettslag det kommende året. Hvem kan delta på generalforsamlingen? Alle andelseiere har rett til å være med i generalforsamlingen med forslags-, taleog stemmerett. Det er kun én stemme per andel. Andelseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av andelseierens husstand har rett til å være til stede og til å uttale seg. Styremedlemmer, forretningsfører og leier av bolig i borettslaget har også rett til å være til stede i generalforsamlingen og til å uttale seg. En andelseier kan ta med en rådgiver til generalforsamlingen. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det. En andelseier kan møte ved fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn én andelseier, men der flere eier en andel sammen kan de ha samme fullmektig. En fullmakt kan trekkes tilbake når som helst. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

2 2 Ravnkollen Borettslag Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling i Ravnkollen Borettslag avholdes kl. 18:00 på Tiurleiken skole Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Godkjenning av de stemmeberettigede C) Valg av referent og minst en andelseier som protokollvitne D) Godkjenning av møteinnkallingen 2. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 2014 A) Årsberetning og regnskap for 2014 B) Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 3. GODTGJØRELSER A) Styret B) Andre godtgjørelser 4. INNKOMNE FORSLAG A) Rehabilitering av baderom B) El-bil C) Skogfelling ved RKB 73 D) Varmekabel fra bussholdeplass og rundt søppelbod E) Pålegg om informasjonsmøter Innkomne forslag er tatt inn som egne vedlegg. 5. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av styreleder for 2 år B) Valg av 3 styremedlemmer for 2 år C) Valg av 2 delegert(e) med vara til OBOS generalforsamling for 1 år D) Valg av valgkomité for 1 år E) Valg av underutvalg for 1 år Oslo Styret i Ravnkollen Borettslag Steinar Hansgaard /s/ Erik Liedholm /s/ Heidi Andresen /s/ Brith Dalen /s/ Jayson Milay Lumban /s/ Ellen Merete Skaugvold /s/

3 3 Ravnkollen Borettslag ÅRSBERETNING FOR 2014 Tillitsvalgte Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: Styret Leder Steinar Hansgaard Ravnkollbakken 68 Nestleder Erik Liedholm Ravnkollbakken 87 Styremedlem Heidi Andresen Ravnkollbakken 31 Styremedlem Anne Merethe Baardvik (fratrådt ) Ravnkollbakken 73 Styremedlem Brith Dalen Ravnkollbakken 58 Styremedlem Jayson Milay Lumban Ravnkollbakken 57 Styremedlem Ellen Merete Skaugvold Ravnkollbakken 89 Delegert til generalforsamlingen i OBOS Delegert Steinar Hansgaard Ravnkollbakken 68 Erik Liedholm Ravnkollbakken 87 Varadelegerte Utpekes av styret Valgkomiteen André Granaas Lorentzen Ravnkollbakken 87 Lene Cathrine Støen Olstad Ravnkollbakken 29 Janne M Tyrhaug Ravnkollbakken 72 Utvalg/komiteer Grøntutvalg Grøntutvalg Grøntutvalg Grøntutvalg Grøntutvalg Åse Halvorsen Roar Alseth Heidi Trøen Eline Jenssen Solveig Steinhov Velferdsutvalg Wenche Lind Velferdsutvalg Cecilie Tverfjell Velferdsutvalg Roger Solberg Velferdsutvalg Per Øyvind Andersen (flyttet i februar 2015) Dyreutvalg Dyreutvalg Seniorutvalg Seniorutvalg Seniorutvalg Seniorutvalg Seniorutvalg Seniorutvalg Jeanin Neegaard Anne Thunes Jorunn Alseth Sonja Pedersen Eva Bergum Ruth Jørgensen Randi Engh Berit Antonsen Styrets medlemmer består i dag av 3 menn og 3 kvinner. Borettslaget sørger for at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser.

4 4 Ravnkollen Borettslag Generelle opplysninger om Ravnkollen Borettslag Borettslaget består av 660 andelsleiligheter. I tillegg kommer 1 tjenesteleilighet. Ravnkollen Borettslag er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer , og ligger i bydel 10 Grorud i Oslo kommune med følgende adresser: Ravnkollbakken 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 65, 67, 68, 70, 72, 73, 74, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89 Postnummer 0971 OSLO. I tillegg har borettslaget anlegg på følgende adresser: Ravnkollbakken 36, 38, 40, 54, 62, 66 Postnummer 0971 OSLO. Gårdsnummer 96 og bruksnummer 59, 60 og 62. Første innflytting skjedde i Tomten, kjøpt i 1986 er på ,5 m2. Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom (borett), og å drive virksomhet som står i sammenheng med dette. Selskapet driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter, og følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Ravnkollen Borettslag har ingen fast ansatte, og det er ikke registrert personskader eller ulykker i Forretningsførsel og revisjon Forretningsførselen er utført av OBOS i henhold til kontrakt. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. Borettslagets revisor er PricewaterhouseCoopers AS. KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2014 Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av borettslagets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om borettslagets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkt om budsjett for Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2014 er satt opp under denne forutsetning. Inntekter Driftsinntekter i 2014 var til sammen kr Dette er i godt samsvar med budsjettet. Andre inntekter består i hovedsak av bompenger, entredører og nøkler jf. note 3. Kostnader Driftskostnadene i 2014 var til sammen kr Dette er kr høyere enn budsjettert og skyldes i hovedsak posten drift og vedlikehold, jf. note 8. Resultat Årets resultat på kr fremkommer i resultatregnskapet og foreslås overført til egenkapital.

5 5 Ravnkollen Borettslag Disponible midler Borettslagets disponible midler er en vesentlig størrelse knyttet til borettslagets økonomi og utgjorde per kr Borettslagets styre har utarbeidet et budsjett som vil gi positive disponible midler i Budsjettet innebærer en økning av felleskostnader på 3 % fra Neste års budsjett er nærmere omtalt under avsnittet Kommentarer til budsjett for For øvrig vises det til de enkelte tallene i resultatregnskapet, balansen og notene. Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad. KOMMENTARER TIL BUDSJETT FOR 2015 Til orientering for generalforsamlingen legger styret fram budsjettet for Tallene er vist som egen kolonne til høyre i resultatoppstillingen. I posten drift og vedlikehold er det beregnet kr til større vedlikehold som omfatter utskifting av heiser, gulv P23 og p-hustak. Kommunale avgifter i Oslo kommune Vann- og avløpsavgiften øker med 22 %, mens renovasjonsavgiften øker med 12,5 %. Energikostnader Energikostnadene har historisk sett vært variable og vanskelige å anslå. I tråd med estimater fra aktuelle leverandører har styret budsjettert med samme energikostnader som for Forsikring Forsikringspremien for 2015 har økt med 0,3 %. Premieendringen reflekterer byggekostnadsindeksen som har økt med 6,6 %, samt forsikringsselskapets individuelle prisjustering basert på skadehistorikken i Ravnkollen Borettslag som har ført til at forsikringspremien har en marginal økning. Lån Borettslaget har ett lån i Husbanken type annuitet med halvårlige løpende avdrag, og til en fastrente på 3,8 %. Fastrenteperioden løper fra til Gjenværende løpetid på lånet er 9 år. Borettslaget har ett lån i Eika type annuitet med månedlige løpende avdrag, og til en flytende rente på 3,65 %. Gjenværende løpetid på lånet er 11,5 år. Borettslaget har ett lån hos Nordea, opprinnelig kr , med 40 års annuitet fra Lånet er administrert gjennom tilleggsavtale om renteswap, jf. avtale nr / , med løpetid fra til og fast rente 4,56 %. Bankens variable margin kommer i tillegg, pt fastsatt til 1,15 %. For opplysninger om opprinnelig lånebeløp og restsaldo henvises til note i regnskapet.

6 6 Ravnkollen Borettslag Innskuddsrente i OBOS-banken (per ) Driftskonto 0,35 % Sparekonto 2,40 % Forretningsførerhonorar Forretningsførerhonoraret er i 2015 redusert til kr eks mva. Stortinget har vedtatt å innføre merverdiavgift på forretningsførselstjenester fra januar Medlemskontingenten til OBOS er kr 200 per andelsleilighet for Felleskostnader I budsjettet har styret tatt hensyn til ovennevnte, samt øvrige prisendringer knyttet til produkter og tjenester borettslaget anskaffer. Dette danner grunnlaget for foreløpig fastsettelse av felleskostnader for Driften i 2015 forutsetter en økning av felleskostnadene på 3 % fra De økte felleskostnadene i 2015 vil ifølge budsjettet øke borettslagets disponible midler. For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet. Romsås Vaktmestersentral SA Borettslaget er samvirkemedlem og deleier i Romsås Vaktmestersentral SA. Som en orientering er vaktmestersentralens resultatregnskap og balanse per inntatt bakerst i årsberetningsheftet. De som ønsker ytterligere informasjon om sameiet, kan henvende seg til vaktmestersentralen eller forretningsfører for å få utlevert sameiets årsberetning og regnskap. Oslo Styret i Ravnkollen Borettslag Steinar Hansgaard /s/ Erik Liedholm /s/ Heidi Andresen /s/ Brith Dalen /s/ Jayson Milay Lumban /s/ Ellen Merete Skaugvold /s/

7 7 Ravnkollen Borettslag

8 8 Ravnkollen Borettslag

9 . 9 Ravnkollen Borettslag RAVNKOLLEN BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag. Regnskapsloven stiller strenge krav til hvordan et regnskap skal føres og presenteres. I tillegg krever forskriften om årsregnskap og årsberetning i borettslag at man må gi mer informasjon. Dette innebærer blant annet at man må gi informasjon i form av noter, og utarbeide en oversikt over de disponible midlene i årsregnskapet. Det vil også være informasjon om borettslagets økonomi i styrets årsmelding. På de neste sidene presenteres borettslagets resultatregnskap, balanse og tilhørende noter. Årsregnskapet gir imidlertid ikke en fullstendig oversikt over borettslagets disponible midler ved årsskiftet. I resultatregnskapet presenteres det en oversikt over borettslagets inntekter og kostnader. Det regnskapsmessige overskuddet tar ikke hensyn til en del viktige økonomiske forhold som påvirker borettslagets disponible midler. Dette gjelder for eksempel avskrivninger, opptak og avdrag på lån, samt kjøp og salg av anleggsmidler. Borettslagets disponible midler er de økonomiske midlene som borettslaget har til rådighet, og de defineres som omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld. Størrelsen på de disponible midlene kan blant annet benyttes til å vurdere om det er nødvendig å endre størrelsen på innkrevde felleskostnader som den enkelte beboer betaler, og om det er behov for å ta opp lån eller om det er mulighet til å betale ned ekstra på eksisterende gjeld. DISPONIBLE MIDLER Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note A. DISP. MIDLER PER B. ENDRING I DISP. MIDLER: Årets resultat (se res.regnskapet) Tilbakeføring av avskrivning Fradrag for kjøpt næringsbygg Fradrag kjøpesum anl.midler Tillegg for nye langsiktige lån Fradrag for avdrag på langs. lån Reduksjon langsiktig fordring B. ÅRETS ENDR. I DISP. MIDLER C. DISP. MIDLER PER SPESIFIKASJON AV DISPONIBLE MIDLER: Omløpsmidler Kortsiktig gjeld C. DISP. MIDLER PER

10 10 Ravnkollen Borettslag RAVNKOLLEN BORETTSLAG RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Avskrivninger Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Kontingenter Drift og vedlikehold Forsikringer Kommunale avgifter Kostnader sameie Energi/fyring Kabel-/TV-anlegg Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter Finanskostnader RES. FINANSINNT./-KOSTNADER ÅRSRESULTAT Overføringer: Til opptjent egenkapital

11 11 Ravnkollen Borettslag RAVNKOLLEN BORETTSLAG BALANSE EIENDELER Note ANLEGGSMIDLER Bygninger Næringsbygg Tomt Andel anleggsmidler i fellesanlegg Andre varige driftsmidler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Kundefordringer Kortsiktige fordringer Driftskonto i OBOS-banken Trukket kassekreditt 0 0 Innestående i andre banker Sparekonto i OBOS-banken SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Innskutt egenkapital 661 * Opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD Pante- og gjeldsbrevlån Borettsinnskudd Annen langsiktig gjeld Andel langsiktig gjeld i fellesanlegg SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Kassekreditt (totalt innvilget kreditt kr ) 0 0 Skyldig til offentlige myndigheter Påløpte renter Påløpte avdrag Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelse Garantiansvar Oslo, , Styret for Ravnkollen Borettslag Steinar Hansgaard /s/ Heidi Andresen /s/ Brith Dalen /s/ Jayson Milay Lumban /s/ Ellen Merete Skaugvold /s/ Erik Liedholm /s/

12 Ravnkollen Borettslag NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, god regnskapsskikk for små foretak og etter forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag. INNTEKTER Felleskostnadene inntektsføres månedlig. HOVEDREGEL FOR KLASSIFISERING OG VURDERING AV EIENDELER OG GJELD Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til anskaffelseskost. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Bygninger er ikke avskrevet da det er gjennomført vedlikehold som oppveier for verdiforringelse. Tomter avskrives ikke. Andre varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid. FORDRINGER Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. SKATTETREKKSKONTO OBOS-konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DNB som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven Forskuddstrekk blir overført til nevnte konto ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Felleskostnader Parkeringsleie Garasjeleie Lokaler Framleietillegg Utskiftning dører/vinduer Basestasjon ikke tatt i bruk Trappevask SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER REDUKSJON GRUNNET TOMME LEIEFORHOLD Garasjeleie Lokaler Basestasjon ikke tatt i bruk SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER

13 13 Ravnkollen Borettslag NOTE: 3 ANDRE INNTEKTER Automatpenger, bom Diverse 165 Egenandel Ny dør Søppelgebyr TAGS/portåpner Østlandske Bygg SUM ANDRE INNTEKTER NOTE: 4 PERSONALKOSTNADER Ordinær lønn, fast ansatte Lønn rengjøringshjelp Påløpte feriepenger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Arbeidsklær SUM PERSONALKOSTNADER Det har gjennomsnittlig vært sysselsatt under 0,75 årsverk i selskapet gjennom året. Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. NOTE: 5 STYREHONORAR Honorar til styret gjelder for perioden 2013/2014, og er på kr I tillegg har styret m/utvalg fått dekket møtemat/julebord for kr , jf. note 10. NOTE: 6 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr NOTE: 7 KONSULENTHONORAR Juridisk bistand OBOS OBOS Prosjekt AS Andel konsulenttjenester Romsås Vaktmestersentral SUM KONSULENTHONORAR NOTE: 8 DRIFT OG VEDLIKEHOLD OBOS Prosjekt, oppdatering elektro OBOS Prosjekt, P-hus Consolvo AS, dekkebelegg Andre kostnader -625 Holth Elektro as, TAG-lesere Consolvo AS, P-hus Elevator AS, heiser SUM STØRRE BYGNINGSMESSIGE VEDLIKEHOLD

14 14 Ravnkollen Borettslag Drift/vedlikehold bygninger Drift/vedlikehold VVS Drift/vedlikehold elektro Drift/vedlikehold utvendig anlegg Drift/vedlikehold heisanlegg Drift/vedlikehold brannsikring Drift/vedlikehold ventilasjonsanlegg Drift/vedlikehold parkeringsanlegg -650 Drift/vedlikehold garasjeanlegg Kostnader leiligheter, lokaler Erstatning v/vannskader Egenandel forsikring Kostnader dugnader SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene. NOTE: 9 KOMMUNALE AVGIFTER Vann- og avløpsavgift Renovasjonsavgift SUM KOMMUNALE AVGIFTER NOTE: 10 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Lokalleie -761 Container Skadedyrarbeid/soppkontroll Diverse leiekostnader/leasing -97 Verktøy og redskaper Driftsmateriell Vaktmestertjenester Vakthold Renhold ved firmaer Andre fremmede tjenester Kontor- og datarekvisita Trykksaker Aviser, tidsskrifter, faglitteratur -490 Møter, kurs, oppdateringer mv Andre kostnader tillitsvalgte Andre kontorkostnader Telefon/bredbånd Felleskjøp av bredbånd Porto Drivstoff biler, maskiner osv Vedlikehold biler/maskiner osv Reisekostnader Bank- og kortgebyr Velferdskostnader Konstaterte tap Avsetning tap på fordringer SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER

15 15 Ravnkollen Borettslag NOTE: 11 FINANSINNTEKTER Renter av driftskonto i OBOS-banken Renter av sparekonto i OBOS-banken Renter Nordea 575 Andre renteinntekter 398 SUM FINANSINNTEKTER NOTE: 12 FINANSKOSTNADER Renter lån EIKA Boligkreditt AS Renter lån HUSBANKEN Renter swap lån NORDEA EIKA Boligkreditt AS, etableringsgebyr Gebyr lån EIKA Boligkreditt AS -400 Gebyr lån HUSBANKEN -60 Gebyr lån NORDEA OBOS-banken, etableringsgebyr Renter på leverandørgjeld Renter og provisjon kassekreditt Andel rentekostnader Romsås Vaktmestersentral SUM FINANSKOSTNADER NOTE: 13 BYGNINGER Kostpris/Bokf.verdi Rehabilitering SUM BYGNINGER Tomten ble kjøpt i 1986 med tilleggsareal i 1995 og 2013, g.nr 96/bnr 59 m.fl. Bygningene er ikke avskrevet. Styret har i stedet vurdert at tilstrekkelig vedlikehold er gjennomført, jf. noten om drift og vedlikehold. NOTE: 14 NÆRINGSBYGG Næringsbygg SUM NÆRINGSBYGG NOTE: 15 VARIGE DRIFTSMIDLER Feie/sugemaskin Tilgang Avskrevet i år Avfallskomprimator Tilgang Avskrevet tidligere Avskrevet i år PC Tilgang Avskrevet i år

16 16 Ravnkollen Borettslag Snøfreser 5 Tilgang Avskrevet tidligere Snøfreser Kostpris Avskrevet tidligere Avskrevet i år Kontormøbler Tilgang Avskrevet tidligere Avskrevet i år PC med utstyr Tilgang Avskrevet tidligere PC/BÆR Tilgang Avskrevet tidligere Innskudd garasje Kostpris Reparasjonsgarasje Kostpris SUM VARIGE DRIFTSMIDLER SUM ÅRETS AVSKRIVNINGER NOTE: 16 KUNDEFORDRINGER Kundefordringer Tap på krav SUM KUNDEFORDRINGER NOTE: 17 KORTSIKTIGE FORDRINGER Egenandel Dobbel utbetaling Rentokil Skattetrekk overført OBOS SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER

17 17 Ravnkollen Borettslag NOTE: 18 PANTE- OG GJELDSBREVLÅN EIKA Boligkreditt AS Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Rentesatsen per var 3,65%. Løpetiden er 30 år. Opprinnelig Økt i Nedbetalt i år Husbanken Lånet er et annuitetslån med fastrenteavtale frem til Rentesatsen per var 3,80%. Løpetiden er 25 år. Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år NORDEA Lånet er et annuitetslån med fastrenteavtale frem til Rentesatsen per var 5,72%. Løpetiden er 40 år. Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år SUM PANTE- OG GJELDSBREVLÅN NOTE: 19 BORETTSINNSKUDD Opprinnelig Tilført Korrigert innskudd SUM BORETTSINNSKUDD NOTE: 20 ANNEN LANGSIKTIG GJELD Depositum parkeringsplasser Andre innskudd SUM ANNEN LANGSIKTIG GJELD NOTE: 21 SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER Forskuddstrekk Skyldig arbeidsgiveravgift SUM SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER NOTE: 22 ANNEN KORTSIKTIG GJELD Feriepenger SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD

18 18 Ravnkollen Borettslag NOTE: 23 PANTSTILLELSE Av anleggets bokførte gjeld er følgende sikret ved pant: Borettsinnskudd Pantelån Påløpte avdrag TOTALT Eiendommen som er stillet som sikkerhet hadde per følgende bokførte verdi: Bygninger Næringsbygg kjøpt Tomt TOTALT NOTE: 24 GARANTIANSVAR/ANDEL ANLEGGSMIDLER/LANGSIKTIG GJELD I FELLESANLEGG Selskapet eier 26,05 % av Romsås Vaktmestersentral. Selskapet har solidaransvar for den samlede gjelden i Romsås Vaktmestersentral. Garantiansvaret refererer seg til den samlede gjelden i Romsås Vaktmestersentral og utgjør kr Selskapets andel i Romsås Vaktmestersentral vises i balansen både under eiendels- og gjeldssiden under posten "andel omløpsmidler i fellesanlegg og "andel langsiktig gjeld i fellsanlegg". Selskapets andel av driftkostnadene i Romsås Vaktmestersentral er inntatt i resultatregnskapet under posten "kostnader sameie". Til orientering vedlegges sameiets regnskap.

19 19 Ravnkollen Borettslag FORSLAG TIL GENERALFORSAMLINGEN A) Rehabilitering av baderom forslag fra Tore Pretorius m/flere levert april 2013 Det har tidligere vært snakk om felles rehabilitering av baderom hvor styret har stilt seg negative til dette. Vi er bekymret for at ved å vente enda lenger med utskifting av rør mm. vil føre til lekkasjer og en mer kostbar rehabilitering senere. Vi har forstått det slik at styret er negative til dette pga for høy kostnad. Basert på tidligere innhentet tilbud fra entreprenører ønsker vi å vite hva den månedlige økningen i felleskostnader vil bli og over hvor lang tid. Vi ber om at en styret regner på dette før vi har en flertallsavstemning på generalforsamlingen mai Til orientering vil vi gjøre oppmerksom på at det i Røverkollen borettslag gjennomføres våtromsrehabilitering for tiden, og til tross for at badene er av ulik størrelse og beliggenhet i leilighetene har de fått til dette prosjektet med lav økning av felleskostnadene (kr 200 pr mnd for mindre leiligheter/kr 300 pr mnd for større leiligheter). Styrets innstilling: Styret foreslår at det ikke gjennomføres våtromsrehabilitering nå. Forslaget gjengitt over ble sendt inn til generalforsamling i Styret innstilte på at saken måtte utredes og fikk gjennomslag for dette. På høsten 2013 ble OBOS Prosjekt (OPAS) engasjert for å gjennomgå status på badene i borettslaget. Funnene ble presentert på informasjonsmøte som ble avholdt samme dag som generalforsamling OPAS presenterte også en foreløpig skisse til utforming av nye våtrom. På informasjonsmøte i desember 2014 presenterte OPAS mer oppdatert informasjon om hvordan en eventuell våtromsrehabilitering vil framstå og styret redegjorde for husleiekonsekvenser og mulighet for omlegging til felles varmtvannsberedere. På informasjonsmøte i april 2015 redegjorde OPAS igjen for hvordan en våtromsrehabilitering vil framstå og la fram eksempel på husleiekonsekvens. Videre ble status på tilstanden for våtrommene basert på befaring og skadestatistikk fremlagt. OPAS konkluderer med at en våtromsrehabilitering vil beløpe seg til om lag kr Dette vil gi husleieøkning på rundt kr , avhengig av leilighetsstørrelse. Tallene var fra , men gir et realistisk bilde av kostnadene. Videre ble det klart at våtrommenes tilstand ikke er kritisk og at vannskader for det meste kommer av varmtvannsberedere som springer lekk. På bakgrunn av dette innstiller styret på å ikke vedta våtromsrehabilitering nå. Løsningen fremlagt av OPAS er en minimumsløsning som vil gi oss nye våtrom av enkel standard og felles varmtvann er ikke en del av løsningen. Skadestatistikken viser at vi ikke har mange våtromsskader, og at vannskadene vi har hovedsakelig skriver seg fra beredere og vanninntrenging fra grunnen i u-etasjer. En våtromsrehabilitering nå vil gi den enkelte beboer betydelig økning i andel av fellesgjeld og husleia vil øke betraktelig. Vi har allerede en alvorlig gjeldstyngde og mange andre presserende vedlikeholdsutfordringer, som heiser, p-hus, sikringsskap og hovedstrømtavler. Disse tingene kan vi forhåpentligvis klare å møte uten annen husleieøkning enn den årlige reguleringen dersom vi ikke går løs på våtrommene nå.

20 20 Ravnkollen Borettslag B) El-bil forslag fra styret Ordning med uttrekk av ledning som gir 16 ampere fra sikringsskap i p-hus til p-plass og betaling av kr 500,- pr måned for strøm og ledning (foreløpig ordning nå ), foreslås innført som fast ordning. Sikringsskapet i p-husene har begrenset plass til ekstra uttrekte strømledninger. Beboere som vurderer kjøp av el-bil må derfor ta kontakt med styret i forkant for å forsikre seg om at p-huset har kapasitet til ekstra strømledning ført fram til p-plass. Styret har utredet oppretting av p-plass med ladestasjon inne i p-hus og ute, og funnet at begge alternativ gir store utgifter for borettslaget. Ordning med tilskudd fra Oslo kommune krever offentlig tilgang til p-plassen, derfor finner ikke styret at ordningen er aktuell å benytte. Ordning med lading av el-bil inntas i husordensreglene. C) Skogfelling ved RKB 73 forslag fra Cesilie Tverfjell og Bernadette Mikisi (tegning og foto er ikke inntatt i innkallinsheftet) Vi har et forslag til tynning av trær. Det gjelder trær som kaster mye skygge nå, og lager grønske på utvendig murvegg på bodene mot skogen. Beskriver forslaget nærmere med tegning i målestokk, og vedlegger foto 4 stk. Hensikten med tiltaket er å slippe til mer sol, lys og luft og hindre at mosen gror videre. Og det kan bli redusert vedlikehold ved å gjøre tiltaket tidlig. På foto vises tett, høy skog bak bodene. Ravnkollbakken 73 er til venstre på fotoene. Foreslår at det blir tatt ut skog i ca 7 meter bredde som vil gi mye sol og opptørring på vår og høst når sola går seint opp. Foreslår tynning fram til en skogsti 8o meter på bodene. Videre kan det tynnes i tillegg for å gi mer sol opptørking i nevnte området. Hva som passer her kan vi se på en befaring. Tror ikke det har vært tynnet noen gang bak bodene. Skogen har vokst seg tettere og høyere de siste tjue åra. Skogen her består av bjørk, gran, furu og annet bladverk. Mulig slik tynning må klareres med fler enn borettslaget. Styrets innstilling: Forslaget omhandler uttynning av skog som er eid av Oslo kommune. Styret vil ta kontakt med Oslo kommune og legge fram ønsket om uttynning. Erfaringsmessig ønsker ikke Oslo kommune uttynning av kommunal skog, men dersom vi vinner fram med argumentasjon om at det kan være fare for at trær faller på våre bygg, kan det være at vi får tillatelse til felling av et og annet tre. D) Varmekabel fra bussholdeplass og rundt søppelbod forslag fra Helge Brodal Fremmer -2-to- forslag til generalforsamlingen 07 mai Forslag 1. Det legges varmekabler i bakken fra Ravnkollbakken, bussholdeplassen Romsås kirke, og ned til Joker Ravnkollen Ravnkollbakken nr. 64. Begunnelse forslag 1. Det blir i vinterhalvåret svært gatt i denne bakken på begge sider. Selv om det blir brøytet og stødd veldig bra. Grusen blir blåst ut til sidene p g a. farten ved ut og innkjøring. Noen må altid spinne opp bakken, dette polerer snø og is. Siste nytt er at ungdomen bruker snowboard nedover når de kommer fra bussen. Forslag 2. Det legges varmekabler fra hjørnet av Ravnkollbakken nr. 83. Bodhus nr.21. i en sving mot søppelboden og langs veggen med innkastlukene. Begunnelse forslag 2. Det blir svært glatt her selv om det blir strødd godt. Det er lite eller ingen ting og støtte seg til, terrenget skråner i flere i flere rettninger.

21 21 Ravnkollen Borettslag Styrets innstilling forslag 1: Styret vil søke om tilgjenglighetsmidler fra Oslo kommune for å finansiere varmekabel fra bussholdeplass til Jokerbutikken. Styrets innstilling forslag 2: Ved søppelboden vil vi legge om takrennene på boden for å forhindre vannrenning ned på asfalt og pålegge vaktmester å salte bakken rundt boden ved behov. E) Pålegg om informasjonsmøter forslag fra Glenn Are Andersen, Hans Petter Ødegaard og Tore Andersen I forbindelse med byrådets forslag om boligbygging på Ravnkollen som var ute på høring vedtok styret i Ravnkollen borettslag å gå inn for utbygging på Ravnkollen uten at dette ble fremlagt for beboerne. Byrådets forslag er sterkt omdiskutert i borettslaget, og i det fremlagte høringsforslag er det ikke utredet hvilke konsekvenser en slik utbygging vil få for beboerne i Ravnkollen borettslag. Romsås ligger i et sterkt vindutsatt område, og skogen på Ravnkollen og skogsområdet mellom blokkene fungerer som en effektiv vindskjerm, som også skjermer for støy og forurensning. Konsekvensene en nedhogging og utbygging vil ha for Romsås er ikke utredet eller vurdert. Styret har også ved en tidligere anledning unnlatt å komme med innvendinger på beboernes vegne når det ble hogget i skogen mellom borettslagene. Forslagsstillerne mener det er uheldig at styret i saker som vil gi store og irreversible konsekvenser for beboerne i Ravnkollen borettslag ikke har involvert beboerne før styret fattet sitt vedtak i saken. Og spesielt i Ravnkollensaken, hvor styret burde være godt kjent med motstanden. Forslag til vedtak: Styret skal ved større saker og som kan ha konsekvenser for beboerne i Ravnkollen borettslag, informere beboerne i god tid, slik at beboerne har mulighet til å ivareta sine interesser. I kontroversielle saker, eller hvis det er et ønske fra beboere, skal det holdes beboermøter. Styrets uttalelser i høringer mv. skal bygge på beboernes synspunkter. Styrets innstilling Forslaget avvises. Styret kan vanskelig se for seg et sett egne regler som skal regulere hvilke saker som krever at det avholdes beboermøter eller ei. Styret opplever at dette allerede er regulert gjennom borettslagets vedtekter og burettlagslova, som gir beboere anledning til å kreve ekstraordinære møter. Styret ser heller ikke at det er grunnlag for å kreve ekstra regler rundt beboermøter når saker med store konsekvenser for beboerne skal diskuteres og vedtas, all den tid det på styrets initiativ er avholdt 3 beboermøter i løpet av 1 år om eventuell våtromsrehabilitering, jfr. forslag A. Videre må det bemerkes at forslaget dessverre bygger på feil vedrørende styrets behandling av eventuell uttalelse om utbygging av skogen. Styret vedtok høsten 2013 at det skulle legges fram en uttalelse om skogen til behandling på generalforsamling Styrets votering viste at flertallet var for en utbygging. I april 2014 vedtok styret å ikke

22 22 Ravnkollen Borettslag legge fram en uttalelse likevel. Bakgrunn for dette var at mindretallet ba saken gjenopptatt og argumenterte for at generalforsamlinger ikke bør binde opp senere styrer/generalforsamlinger ved å vedta føringer som vil binde borettslaget i årevis, slik som sak om skogen. Flertallet syntes dette var et godt argument, og styret fant enstemmig å ikke legge fram uttalelse til generalforsamlingen. Styret forfattet derfor aldri en uttalelse, la ikke fram en innstilling på generalforsamlingen og sendte ikke inn noen høringsuttalelse. Forslagstillerne kan derfor ikke hevde at styret har uttalt seg positivt om skogsaken. Flere husker sikkert også at styreleder muntlig informerte om dette, etter spørsmål fra salen, om hvorfor det ikke forelå en uttalelse om skogen til behandling på generalforsamlingen i 2014.

23 23 Ravnkollen Borettslag VALGKOMITEEN INNSTILLER FØLGENDE PERSONER: A. Som styreleder for 2 år foreslås: Steinar Hansgaard Ravnkollbakken 68 B. Som styremedlemmer for 2 år foreslås: Brith Dalen Ravnkollbakken 58 Erik Liedholm Ravnkollbakken 87 Styremedlemmer som ikke er på valg: Ellen Merete Skaugvold Ravnkollbakken 89 Heidi Andresen Ravnkollbakken 31 Jayson M. Lumban Ravnkollbakken 57 C. Som valgkomité for 1 år foreslås: André G. F. Lorentzen Ravnkollbakken 87 Lene Cathrine Støen Olstad Ravnkollbakken 29 Janne Tyrhaug Ravnkollbakken 72 D. Som representant til styret i Romsås Vaktmestersentral foreslås: Steinar Hansgaard Ravnkollbakken 68 Som vara for representant til styret i Romsås Vaktmestersentral foreslås: Ikke foreslått E. Som delegert til OBOS generalforsamling foreslås: Steinar Hansgaard Ravnkollbakken 68 Erik Liedholm Ravnkollbakken 87 Som vara for delegert til OBOS generalforsamling foreslås: Ikke foreslått F. Som underutvalg foreslås: Seniorutvalg: Eva Bergum Ravnkollbakken 41 Seniorutvalg: Sonja Pedersen Ravnkollbakken 59 Seniorutvalg: Berit Antonsen Ravnkollbakken 43 Seniorutvalg: Jorunn Alseth Ravnkollbakken 39 Seniorutvalg: Ruth Jørgensen Ravnkollbakken 73 Seniorutvalg: Randi Eng Ravnkollbakken 48 Grøntutvalg: Åse Halvorsen Ravnkollbakken 41 Grøntutvalg: Roar Alseth Ravnkollbakken 39 Grøntutvalg: Heidi Trøen Ravnkollbakken 55 Grøntutvalg: Eline Jenssen Ravnkollbakken 68 Grøntutvalg: Solveig Steinhov Ravnkollbakken 73 Grøntutvalg: Pascale Stang Ravnkollbakken 51 Velferdsutvalg: Wenche Lind Ravnkollbakken 70 Velferdsutvalg: Cecilie Tverfjell Ravnkollbakken 79 Velferdsutvalg: Roger Solberg Ravnkollbakken 30 Velferdsutvalg: Per Øyvind Andersen Ravnkollbakken 30

24 24 Ravnkollen Borettslag Dyreutvalg: Jeanin Neergaard Ravnkollbakken 75 Dyreutvalg: Anne Thunes Ravnkollbakken 85 I valgkomiteen for Ravnkollen Borettslag André Granaas Lorentzen Lene Cathrine Støen Olstad Janne M Tyrhaug

25 25 Ravnkollen Borettslag ORIENTERING OM BORETTSLAGETS DRIFT Styrets arbeid Det er avholdt 9 styremøter i 2014 og behandlet 71 saker. Det er i samme periode avholdt 17 AU-møter og behandlet 55 saker. Styret har også treffetid for beboere på styrerommet i Ravnkollbakken 60 hver mandag fra 17:30 til 19:00. Styrearbeidet i borettslaget dreier seg mye om henvendelser fra beboere og samarbeidspartnere, og å finne løsninger på spørsmål og problemstillinger som måtte komme opp. Styret har også i år nedlagt et betydelig arbeid for å skape et godt bomiljø for alle i borettslaget. Styret hadde ikke maktet dette uten utvalgene som står for mye av dette arbeidet, se under for rapporter fra utvalgsarbeidet. Velferden Gruppa består som før av 4 personer + et styremedlem. Vi deltok som vanlig på dugnaden med utdeling av brus. Romsås cup ble arrangert siste helgen i mai. Vi kom på førsteplass i år også. søndag i advent ble `grana `utenfor Ravnkollbakken 60 tent. Romsås janitsjar spilte for oss og tradisjonen tro serverte vi pepperkaker og gløgg. Vi var veldig fornøyd med oppmøtet. Det var vel ca. 150 beboere som deltok Dette er hva velferden har bidratt med. (Vi har også møter i forbindelse med hvert arrangement) Styret Styret har kontor i Ravnkollbakken 60. Telefon Styrets treffetid er mandag kl Kjøp av nøkler og betaling av leie av grendehus og reparasjonsgarasje, skjer via kortterminal. Det tas ikke i mot eller oppbevares kontanter på styrerommet. Hjemmeside: - e-post: Retningslinjer for styrearbeid Styret har vedtatt retningslinjer for styrearbeid som klargjør de krav som stilles til de tillitsvalgte. Retningslinjene omhandler styreansvar knyttet til forvaltning av økonomiske verdier, habilitet, taushetsplikt, honorering og håndtering av utbetalinger. Vaktmestertjenester Borettslagets vaktmestertjenester utføres av Romsås vaktmestersentral (RVS). RVS har kontoradresse i Romsås senter 6, og kan kontaktes på telefon , eller e-post: Åpningstid mandag til torsdag er kl , fredag til Vi har to lokalvaktmestere, tilgjengelig i åpningstiden til RVS: Andre Raknerud, tlf , ansvar for tun 1, 2 og 3. Roy Moen, tlf: , ansvar for tun 4, 5 og 6.

26 26 Ravnkollen Borettslag Trappevask Borettslaget har avtale med CityMaid HjemmeService AS om renhold av fellesarealene. Klage på trappevask kan sendes til Parkering Av borettslagets 661 leiligheter har 632 biloppstillingsplasser i p-hus. Vi har 3 p-hus, henholdsvis betegnet P21, P22 og P23. Ved ønske om garasjeplass, ta kontakt med en nabo som ikke har bil, eller sett opp oppslag som melder ditt behov. Borettslaget har 8 MC-plasser i P23, ta kontakt med styret om det ønskes å leie. Vi har gjesteparkering i nærheten av P-husene. Det er forbudt å parkere biler, som eies eller disponeres av beboere, på gjesteplassene. Borettslaget har kontrakt med et parkeringsselskap som er engasjert til å kontrollere at parkeringsbestemmelsene i borettslaget overholdes. Feilparkerte biler blir ilagt kontrollavgift. Det vises til bestemmelsene om parkering og trafikkforhold i husordensreglene. Nøkler/tags/garasjeportåpnere/postkasseskilt Det er montert elektroniske låser i alle oppgangsdører. Den mekaniske nøkkelen brukes til kjellerdører. Tags til oppgangsdører og nøkler til kjellerdører og bodhus kan bestilles og betales på borettslagets kontor. Inn- og utfart av p-hus skjer kun med garasjeportåpner. Denne bestilles og kjøpes ved borettslagets kontor. Postkasseskilt bestilles på kontoret eller ved å sende e-post til styret. Skiltet er gratis. Strømleveranse til bolig: fellesmåling og felles innkjøp av strøm OBOS har fremforhandlet en kraftavtale med LOS på vegne av selskapene forvaltet av OBOS. Ravnkollen Borettslag er tilsluttet avtalen. Borettslaget har i generalforsamlingsvedtak valgt fellesmåling av strømforbruk i den ekeltes bolig. Dette medfører besparelser bla. gjennom redusert nettleie. Fellesmåling innebærer at andelseierne ikke kan velge egen strømleverandør. Strøm til fellesanleggene kjøpes også av LOS AS. Ved salg av leiligheten eller eierskifte, må eierskifteskjema/flytteskjema fylles ut. Skjema fås ved henvendelse til LOS AS på telefon eller Spørsmål ut over dette rettes direkte LOS AS. TV, telefoni og bredbånd Fra januar 2012 ble avtalen med Get som leverandør av TV-tjenester og bredbånd på Romsås videreført. Den nye avtalen har en varighet på 10 år, og er fremforhandlet via Romsås vaktmestersentral. Avtalen inneholder en grunnpakke TV og grunnleveranse bredbånd. Beboere velger leverandør av telefonitjenester selv. Get kan kontaktes via servicetelefon Feilmelding og support kan også meldes på På Gets hjemmeside finner du oversikt over produkter og tjenester, samt bestillingsmuligheter og annen kundeservice.

27 27 Ravnkollen Borettslag Forsikring Borettslagets eiendommer er forsikret i W.R. BERKLEY INS. NORWAY NUF med polisenummer Forsikringen dekker bygningene og fellesareal. Forsikringen dekker også veggfast utstyr, bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig. Skader på bolig skal meldes til borettslaget. Skaden skal også meldes til forsikringsselskapet Berkley på tlf / på dagtid og tlf ellers i døgnet. Selv om borettslagets forsikring brukes, kan andelseier belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor andelseiers ansvar. Den enkelte andelseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre. Porttelefonanlegg Oppgangene har porttelefon med elektronisk display. Feil meldes til vaktmester eller styret. Styret har vedtatt at andelseier selv må dekke kostnader til reparasjon av porttelefon i de tilfeller der skaden etter reparatørens vurdering skyldes beboer. Grendehuset, RKB 36 Beboere kan leie borettslagets grendehus til fest og treff. Lokalet har serveringsutstyr til om lag 35 personer og stereoanlegg. Bestilling av lokalet kan kun skje ved personlig henvendelse til borettslagets kontor og leien må betales ved bestilling. Utlevering av nøkkel skjer i styrets treffetid. Priser for leie er per : Mandag torsdag kr 400,- Fredag eller Lørdag eller dag før hellig- og høytidsdag kr 700,- Søndag kr 500,- Fredag og Lørdag kr 1000,- Lørdag og Søndag kr 1000,- Fredag, Lørdag og Søndag kr 1300,- Leie av grendehuset til konfirmasjoner 2 x pr år og nyttårsaften skjer ved loddtrekning. Reparasjonsgarasje Styret minner om at reparasjonsgarasjen ved P23 kan leies ved henvendelse til borettslagets kontor. Leien er kr 75 per døgn. Bil-vaskeplass Bil-vaskeplassen ved P21 er til fri benyttelse for alle beboere i borettslaget. Du kommer til vannslangen ved å benytte den gamle garasjenøkkelen. Nøkler kan kjøpes på borettslagets kontor. Ekstra søppelbil Ravnkollen borettslag har ordning med søppelbil som kommer en gang per måned, unntatt i skoleferien. Ordningen forutsetter at alle beboere tar ansvaret for at eget søppel blir kastet på bilen. Elektriske artikler, inkludert kjøleskap, kan leveres/settes i egne bur som plasseres ved alle p-hus samme dag som ekstra søppelbil. Dekk og malingspann kan ikke kastes i søppelbil. Dag for søppelbil blir kunngjort ved oppslag.

28 28 Ravnkollen Borettslag Antenner / parabolantenner Antenner / parabolantenner kan i henhold til husordensregler bare settes opp etter tillatelse fra styret. Kondens i boligene I kjølvannet av rehabiliteringen opplever mange at de har mye kondens i leilighetene. Styret har i perioden mottatt mange klager på dette og har ved flere anledninger engasjert ekspertise fra OBOS Prosjekt for å befare leiligheter. Konklusjonen i alle befaringer er krystallklar: - Beboerne MÅ lufte boligen hver dag. - Andelseierne bør montere panelovner under alle vinduer. - Beboerne må rengjøre alle lufteventiler regelmessig. Prøv også å unngå å plassere møbler inntil vegg, da dette transporterer kulde fra yttervegg inn i rommet. Det er bedre å la møbler stå med noen cm klaring fra vegg i vinterhalvåret. Brannsikringsutstyr I oppganger med 8 etasjer er det installert brannhydranter. Alle leiligheter har installert brannslange og røykvarsler. Det er borettslagets ansvar å anskaffe og montere slange og røykvarsler i leilighetene, men det er andelseiers ansvar å sørge for tilsyn og kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes dette til styret. HMS Internkontroll innebærer at borettslaget er pålagt å risikovurdere, planlegge, organisere, utføre, vedlikeholde og dokumentere forhold knyttet til helse, miljø og sikkerhet. Styret ivaretar internkontrollen av blant annet brannvern, felles elektrisk anlegg og lekeplassutstyr. Har borettslaget ansatte må det også oppfylle kravene i arbeidsmiljøloven om vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet. Ved innkjøp av tjenester og ved dugnad er det spesielle rutiner som sikrer forsvarlig HMS. Garantert betaling av felleskostnader Borettslaget har avtale med OBOS Factoring AS om garantert betaling av felleskostnader. OBOS garanterer for overførsel til borettslaget hver måned og overtar deretter alt ansvar og risiko for eventuell manglende innbetaling av felleskostnader. Nye andelseiere I henhold til borettsloven kan styret nekte å godkjenne nye andelseiere innen 20 dager. Styret har delegert dette til arbeidsutvalget, som har godkjent samtlige som har overtatt leilighet i borettslaget i perioden. Nye andelseierne får velkomstskriv hvor de ønskes velkommen til borettslaget. Vedtekter, husordensregler og en del praktiske opplysninger om borettslaget finner du på Anviste regninger Borettslaget har inngått avtale om elektronisk fakturabehandling. Dette innebærer at styret får tilgang til boligselskapets fakturaer på e-post og internett.

29 29 Ravnkollen Borettslag Utleie av egen bolig (bruksoverlating) Det er ikke tillatt å leie ut eller overlate bruken av boligen til andre uten styrets samtykke og godkjennelse av leietaker. Søknadsskjema for utleie/bruksoverlating fås ved henvendelse til OBOS. Forkjøpsrett Forkjøpsretten er en viktig medlemsfordel i OBOS. For hver enkelt bolig blir det ved salg fastsatt en egen frist for å melde bruk av forkjøpsretten (meldefrist). Medlemmer som vil benytte forkjøpsrett, kan melde seg direkte via OBOS annonsen på Ved spørsmål om forkjøpsretten kan du henvende deg til OBOS på telefon Energimerking Ved salg eller utleie av boliger skal det utarbeides en energiattest. På kan andelseieren utarbeide energiattest for sin bolig.

30 30 Ravnkollen Borettslag Større vedlikehold og rehabilitering Heiser, p-hus, uteområder Heiser RKB48, 50 og 59. Utbedring av gulv og avløp i P21. Malt alle benker og andre uteområder. Kum og støttemur utenfor barnehagen. Lys på stolper tun1 og P23. Nye lekeapparater Heisutskifting, uteområde, div. maling Opplysningsskilt, gravearbeider Heiser RKB 29 og 45. Utbedring av gulv og avløp i P22. Låsesystem i alle P-hus. Fartshumper. Grøfting og drenering utenfor RKB 79. Maling av boddører og utemøbler. Oppmaling av RKB 36. Montert nye opplysningsskilter ved innkjøring. Maling. Oppsett av lys. Graving kum og bed Gangveier, lekeplasser m.m. Asfaltert gangvei og innkjøringsområder, og etablert fartshumper i gangveier. Oppgradert lekeplassene. Skiftet takvifter. Malt P-hus Heiser og fasaderehab Skiftet heiser i Ravnkollbakken 55, 58, 63, 65, 75, 79 og 89. Avsluttet fasaderehabilitering påbegynt i Porttelefon, utv. tak, heiser, m.m. Utskifting av porttelefonanlegg i oppgangene og montering av elektroniske låser til oppgangsdører. Omtekking av alle blokktak. Skiftet ut heiser i Ravnkollbakken 63 og 65 (per 1. april.) Skiftet kjøkken og satt inn friskluftanlegg i grendehuset RKB 36.

31 31 Ravnkollen Borettslag Vedlegg DRIFTSINNTEKTER: ROMSÅS VAKTMESTERSENTRAL SA RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note Innkrevde felleskostnader 2, Avgiftspliktige inntekter Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Avskrivninger 14, Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Drift og vedlikehold Forsikringer Kommunale avgifter Kostnader sameie Energi/fyring Kabel-/TV-anlegg Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter Finanskostnader RES. FINANSINNT./-KOSTNADER ÅRSRESULTAT

1. Konstituering. 3. Fastsettelse av godtgjørelser. A Valg av møteleder Som møteleder ble Tor Kjetil Dedekam Pederssen foreslått. Vedtak: Valgt.

1. Konstituering. 3. Fastsettelse av godtgjørelser. A Valg av møteleder Som møteleder ble Tor Kjetil Dedekam Pederssen foreslått. Vedtak: Valgt. 1 Ravnkollen Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ravnkollen Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG 6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie

Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2016. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag 1 Nordre Fritzølia Borettslag Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 203 906 2 219 400 2 366 556 2 233 524 Andre inntekter 3 1 813 438 879 514 0

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653 1 Sameiet Rosenborggaten 15 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 158 417 2 203 906 2 233 524 2 141 952 Andre inntekter

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Innkalling til årsmøte Ordinært årsmøte i Stiftelsen Støttelagets Personalboliger avholdes fredag 29. mai 2015 kl. 13:00 i Kyrre Greppsgt. 11. Til behandling foreligger: 1. ÅRSBERETNING FOR 2014 2. ÅRSREGNSKAP

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag 1 Nordre Fritzølia Borettslag Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 11 Sletteløkka Boligsameie RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 667 791 20 594 247 20 617 436 20 703 116 Salg anleggsmidler

Detaljer

Innkalling til generalforsamling

Innkalling til generalforsamling 1 Solvang Borettslag Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling i Solvang Borettslag avholdes onsdag 4. mars 2015 kl. 1700 på La Perla, Storhamarsenteret. Etter generalforsamlingen vil

Detaljer

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag Årsberetning for Gladengen Park Borettslag 1. Virksomhetens art og hvor den drives Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom

Detaljer

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP 4510 TLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 3000400 3000396 Andre inntekter 3 42082 41664 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Til andelseierne i Østre Sandeåsen Borettslag

Til andelseierne i Østre Sandeåsen Borettslag 1 Østre Sandeåsen Borettslag Til andelseierne i Østre Sandeåsen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 1. Virksomhetens art og hvor den drives Selskapet har som hovedformål å gi beboerne bruksrett til bolig i selskapets eiendom. Selskapet ligger i Bydel Gamle

Detaljer

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14 Borettslaget Parkgata 14 v/ styreleder Jarle Andersen E-post: jarland@online.no Tromsø, 13.3.215. Vår ref.: JB Deres ref.: Utkast til årsregnskap for 214 Vedlagt følger årsregnskap for Borettslaget Parkgata

Detaljer

Til seksjonseierne i Malmøgata 9 Sameie

Til seksjonseierne i Malmøgata 9 Sameie 1 Malmøgata 9 Sameie Til seksjonseierne i Malmøgata 9 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie

Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie 1 St. Halvardsgate 20 Sameie Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Skeiegrenda Panorama

Til seksjonseierne i Sameiet Skeiegrenda Panorama Til seksjonseierne i Sameiet Skeiegrenda Panorama Velkommen til sameiermøte tirsdag 4. april kl. 1800, på Skeie skole. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2016. Styret håper du

Detaljer

Til andelseierne i Vestskogen Borettslag

Til andelseierne i Vestskogen Borettslag 1 Vestskogen Borettslag Til andelseierne i Vestskogen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til aksjonærene i AS Theresesg44/L.Gundersensgt6

Til aksjonærene i AS Theresesg44/L.Gundersensgt6 1 AS Theresesg44/L.Gundersensgt6 Til aksjonærene i AS Theresesg44/L.Gundersensgt6 Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2013. Styret

Detaljer

Draugen Park Borettslag. Årsregnskap 2011

Draugen Park Borettslag. Årsregnskap 2011 Draugen Park Borettslag Årsregnskap 011 7 Note 0 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag og god

Detaljer

Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 2014 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap

Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 2014 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 24 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Tid: Sted: Mandag 28. april kl.7:3 Smestad sykehjem REGISTRERINGSBLANKETT FOR SAMEIERMØTET Fyll ut og lever denne blanketten

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 17 925 999 16 811 540 17 927 504 20 624 507 Andre inntekter 3 324 738 362 598

Detaljer

Umiddelbart etter generalforsamlingen vil det avholdes informasjonsmøte om baderomsrehabilitering og bruk av Ravnkollbakken 40.

Umiddelbart etter generalforsamlingen vil det avholdes informasjonsmøte om baderomsrehabilitering og bruk av Ravnkollbakken 40. 1 Ravnkollen Borettslag Kjære andelseier i Ravnkollen borettslag. Her er borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet så komplett og

Detaljer

Til seksjonseierne i Marienfryd Utomhussameie

Til seksjonseierne i Marienfryd Utomhussameie 1 Marienfryd Utomhussameie Til seksjonseierne i Marienfryd Utomhussameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Resultatregnskap 212 Sameiet Lørenplatået Note Regnskap 212 Regnskap 211 Budsjett 212 Budsjett 213 INNTEKTER Salgsinntekter Leieinntekter Innkrevde felleskostnader 1 4 44 516 4 15 152 4 349 4 716 8 Sum

Detaljer

2 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på sameiets ordinære sameiermøte den Sak 1: Konstituering Innstilling til de respekti

2 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på sameiets ordinære sameiermøte den Sak 1: Konstituering Innstilling til de respekti 1 Det innkalles til ordinært sameiermøte i Lindeberglia Boligsameie Tid og sted: Tirsdag 14.4.215 kl 17. vaskeriet i Furuset sameie. Saksliste 1. Konstituering 1.1. Valg av møteleder 1.2. Valg av sekretær

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 1 Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS Årsregnskap Årsregnskap 2014 Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29 Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx Utarbeidet av OBF sbyrå AS Årsregnskap - Resultat 2 Inntekter Note Felleskostnader og inntekter 1

Detaljer

Årsregnskap 2012 - Resultat

Årsregnskap 2012 - Resultat Årsregnskap 212 - Resultat Note Regnskap 212 Regnskap 211 Budsjett 212 Budsjett 213 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 1 692 112 692 112 692 14 78 14 Felleskostnader, spesifiserte 2 3 96 3 96 31

Detaljer

Årsregnskap 2013 - Resultat

Årsregnskap 2013 - Resultat Årsregnskap 213 - Resultat Note Regnskap 213 Regnskap 212 Budsjett 213 Budsjett 214 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 1 78 144 692 112 78 14 714 497 Felleskostnader, spesifiserte 2 51 144 3 96 85

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din

Detaljer

Til andelseierne i Vestskogen Borettslag

Til andelseierne i Vestskogen Borettslag 1 Vestskogen Borettslag Til andelseierne i Vestskogen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til andelseierne i Østre Sandeåsen Borettslag

Til andelseierne i Østre Sandeåsen Borettslag Til andelseierne i Østre Sandeåsen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

BORETTSLAGET GEITMYRSVN 31 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2016

BORETTSLAGET GEITMYRSVN 31 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2016 BORETTSLAGET GEITMYRSVN 31 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Generalforsamling i Borettslaget Geitmyrsvn 31 avholdes onsdag 8. juni kl. 18:00 hos OBF. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A Valg

Detaljer

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS Årsregnskap Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29 Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx Utarbeidet av OBF sbyrå AS Årsregnskap - Resultat 2 Årsregnskap - Resultat 157 Borettslaget Jacob Aallsgt

Detaljer

Til andelseierne i Svarttjern Borettslag

Til andelseierne i Svarttjern Borettslag 1 Svarttjern Borettslag Til andelseierne i Svarttjern Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til beboerne i Vikinggrenda Borettslag

Til beboerne i Vikinggrenda Borettslag 1 Vikinggrenda Borettslag Til beboerne i Vikinggrenda Borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper

Detaljer

Til andelseierne i Spireaveien 10 B Brl

Til andelseierne i Spireaveien 10 B Brl Til andelseierne i Spireaveien 10 B Brl Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

Inntekter Inntekter hittil i år er totalt på kr 1 894 567,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet.

Inntekter Inntekter hittil i år er totalt på kr 1 894 567,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet. Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 ØKONOMISK RAPPORT PR. 30.05.2011. Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 30.05.2011. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader, Drift og vedlikehold

Detaljer

Årsregnskap 3 - Resultat Note Regnskap 3 Regnskap Budsjett 3 Budsjett 4 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 983 75 3 8 878 965 49 98 6 Felleskostnader, spesifiserte 74 735 84 59 685 685 Sum felleskostnader

Detaljer

Til seksjonseierne i Skullerudtunet Terrasse Sameie

Til seksjonseierne i Skullerudtunet Terrasse Sameie 1 Skullerudtunet Terrasse Sameie Til seksjonseierne i Skullerudtunet Terrasse Sameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013.

Detaljer

Til seksjonseierne i Tangerudhagen Boligsameie 1

Til seksjonseierne i Tangerudhagen Boligsameie 1 1 Tangerudhagen Boligsameie 1 Til seksjonseierne i Tangerudhagen Boligsameie 1 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie

Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie 1 Solsiden 1 Boligsameie Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 02.11.2011 ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011.

Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 02.11.2011 ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011. Til styret i Sofies Hage Borettslag ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011. 643 02.11.2011 Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 31.08.2011. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader,

Detaljer

BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2009

BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2009 Borettslaget 4 Blocks BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 29 Ordinær generalforsamling i Borettslaget 4 Blocks avholdes tirsdag 21. april 29 kl. 12: hos BN-megler, Bygdøy Allé 34. TIL

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Til seksjonseierne i Lommedalstunet Sameie

Til seksjonseierne i Lommedalstunet Sameie 1 Lommedalstunet Sameie Til seksjonseierne i Lommedalstunet Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og

Detaljer

Årsregnskap 2013 - Resultat

Årsregnskap 2013 - Resultat Årsregnskap 3 - Resultat Note Regnskap 3 Regnskap Budsjett 3 Budsjett Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 89 6 53 796 98 983 57 Felleskostnader, spesifiserte 8 5 883 6 799 5 799 5 Sum felleskostnader

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I INNKALLING TIL ÅRSMØTE I Sameiet Nordviken B5 A/B Det innkalles med dette til ordinært årsmøte i Sameiet Nordviken B5 A/B Sted: Martodden Barnehage, Kvitbekkgata 29, Hamar. Tid: Onsdag 22.04.15 kl. 18.00

Detaljer

Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS

Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS 1 Øvre Foss 6 AS Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder aksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Til aksjonærene i Fagerheimgaten 9 AS

Til aksjonærene i Fagerheimgaten 9 AS 1 Fagerheimgaten 9 AS Til aksjonærene i Fagerheimgaten 9 AS Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Årsregnskap 2012. Resultat. Regnskap 2012

Årsregnskap 2012. Resultat. Regnskap 2012 0233 Smiberget Borettslag Årsregnskap 2012 Resultat Regnskap 2012 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Note Driftsinntekter: Innkrevde felleskostnader 2 18 152 522 17 507 609 18 118 000 19 059 000

Detaljer

Til aksjonærene i Fagerheimgaten 9 AS

Til aksjonærene i Fagerheimgaten 9 AS 1 Fagerheimgaten 9 AS Til aksjonærene i Fagerheimgaten 9 AS Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder aksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til andelseierne i Løren Torg Borettslag

Til andelseierne i Løren Torg Borettslag 1 Løren Torg Borettslag Til andelseierne i Løren Torg Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til seksjonseierne i Bjelketun Boligsameie

Til seksjonseierne i Bjelketun Boligsameie Til seksjonseierne i Bjelketun Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Til andelseierne i Vestbysletta Borettslag

Til andelseierne i Vestbysletta Borettslag 1 Vestbysletta Borettslag Til andelseierne i Vestbysletta Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til beboerne i Rådhusgata 21 Sameie

Til beboerne i Rådhusgata 21 Sameie 1 Rådhusgata 21 Sameie Til beboerne i Rådhusgata 21 Sameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til andelseierne i Vikinggrenda Borettslag

Til andelseierne i Vikinggrenda Borettslag Til andelseierne i Vikinggrenda Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

Postene Innkrevde felleskostnader, Drift og vedlikehold og Andre driftskostnader er spesifisert i vedlagte noter.

Postene Innkrevde felleskostnader, Drift og vedlikehold og Andre driftskostnader er spesifisert i vedlagte noter. Til styret i Stenbråtlia Borettslag 682 09.09.2015 ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.05.2015 Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 31.05.2015. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Innkrevde felleskostnader,

Detaljer

463 Jardin Foya Blanca BA

463 Jardin Foya Blanca BA 463 Jardin Foya Blanca BA Årsregn skap 463 Jardin Foya Blanca BA Inntekter Note Budsjett 2012 Innbetalt fellesutgifter 3 545 950 4 539 569 3 807 400 Tillegg fellesutgifter 462 461 529 700 540 000 Innbetalt

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2014

ÅRSBERETNING FOR 2014 1 Grandeløkken Borettslag ÅRSBERETNING FOR 2014 Tillitsvalgte Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: Styret Leder Sekretær Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem

Detaljer

Til andelseierne i Vekten Borettslag

Til andelseierne i Vekten Borettslag 1 Vekten Borettslag Til andelseierne i Vekten Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag

Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag 1 Mølletoppen Borettslag Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til aksjonærene i AS Maridalsveien 205

Til aksjonærene i AS Maridalsveien 205 Til aksjonærene i AS Maridalsveien 205 Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder aksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

Til andelseierne i Rød Borettslag

Til andelseierne i Rød Borettslag 1 Rød Borettslag Til andelseierne i Rød Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

Til beboerne i Kjørbo Vest Eierseksjonssameie

Til beboerne i Kjørbo Vest Eierseksjonssameie 1 Kjørbo Vest Eierseksjonssameie Til beboerne i Kjørbo Vest Eierseksjonssameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

LIABAKKEN BOLIGSAMEIE DISPONIBLE MIDLER PR

LIABAKKEN BOLIGSAMEIE DISPONIBLE MIDLER PR DISPONIBLE MIDLER PR. 30.4.2017 For å måle selskapets betalingsevne på kort sikt, beregner vi størrelsen på disponible midler, også kalt arbeidskapital. Størrelsen på disponible midler kan bl.a brukes

Detaljer

Årsregnskap Resultat

Årsregnskap Resultat Årsregnskap - Resultat Note Budsjett Budsjett 2009 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte Felleskostnader, spesifiserte Fellesk. lån med individuell nedbetaling Felleskostnader særfordelte lån felleskostnader

Detaljer

643 18.09.2012. Rapporten viser et resultat på kr -43 034,- mot budsjettert hittil i år, kr -178 651,-. De disponible midlene er på kr 696 688,-.

643 18.09.2012. Rapporten viser et resultat på kr -43 034,- mot budsjettert hittil i år, kr -178 651,-. De disponible midlene er på kr 696 688,-. Til styret i Sofies Hage Borettslag ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2012. 643 18.09.2012 Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 31.08.2012. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader,

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

Til andelseierne i Vikinggrenda Borettslag

Til andelseierne i Vikinggrenda Borettslag 1 Vikinggrenda Borettslag Til andelseierne i Vikinggrenda Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 2009

Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 2009 Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 29 Note 29-12 28-12 29 21 Inntekter Felleskostnader 1 Annen driftsinntekt 2 2 6 412 12 6 2 476 56 7 75 2 6 482 2 6 482 driftsinntekter 2 613 12 2 483 635 2 6

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen Årsregnskap Sameiet Nylandshagen 2013 Resultatregnskap Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader 2013 2013 2012 Felleskostnader 1 162 610 1 163 522 1 216 785 Leieinntekter 60 600 58 800 60

Detaljer

Velkommen til generalforsamling. 6. april 2017 kl. 18:30 i Økern Torg, bygg 5.

Velkommen til generalforsamling. 6. april 2017 kl. 18:30 i Økern Torg, bygg 5. Side 1 av 23 Økernly Borettslag Til andelseierne i Økernly Borettslag Velkommen til generalforsamling. 6. april 2017 kl. 18:30 i Økern Torg, bygg 5. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Til andelseierne i Skolegata 4 Abc Borettslag

Til andelseierne i Skolegata 4 Abc Borettslag 1 Skolegata 4 Abc Borettslag Til andelseierne i Skolegata 4 Abc Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Årsregnskap Resultat

Årsregnskap Resultat Årsregnskap 29 - Resultat Note Regnskap 29 Regnskap 28 Budsjett 29 Budsjett 21 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 1 Felleskostnader, spesifiserte 2 Fellesk. lån med individuell nedbetaling Felleskostnader

Detaljer

Til andelseierne i Nedre Kalbakken Borettslag

Til andelseierne i Nedre Kalbakken Borettslag Til andelseierne i Nedre Kalbakken Borettslag Velkommen til generalforsamling 18.04.2017 kl. 18.00 i Grorud samfunnshus. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2016. Styret

Detaljer

Til seksjonseierne i Parkgården Sameiet

Til seksjonseierne i Parkgården Sameiet 1 Parkgården Sameiet Til seksjonseierne i Parkgården Sameiet Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0 1 R o s e n b o r g g t. 1 2 B L I n n k a l l i r n g e n e r a l t f i o r s l a m l i n g o r 2 0 d 1 1 i n æ O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i R os en b o r g g t. 1 2 B L, a v h o l

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Sameiermøte 2014. Hans Nordahls gate 98 Boligsameie

Sameiermøte 2014. Hans Nordahls gate 98 Boligsameie Sameiermøte 2014 Hans Nordahls gate 98 Boligsameie 1 Hans Nordahls Gate 98 Boligse. Til seksjonseierne i Hans Nordahls gate 98 Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i A S Th e r e s e s g 4 4 / L. G u n d e r s e n s gt 6, a v h o l d e

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

Resultatregnskap SAMEIET HAMANG GÅRD, 2009

Resultatregnskap SAMEIET HAMANG GÅRD, 2009 Resultatregnskap SAMEIET HAMANG GÅRD, 29 Note 29-2 28-2 29 2 Inntekter Felleskostnader Annen driftsinntekt 2 5 73 528 258 3 5 383 4 256 23 5 76 2 249 5 5 4 2 239 6 driftsinntekter 5 989 829 5 639 263 5

Detaljer

Til andelseierne i Hammergården Borettslag

Til andelseierne i Hammergården Borettslag 1 Hammergården Borettslag Til andelseierne i Hammergården Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie. Sameiermøte 2014. Hans Nordahls gate 96 Boligsameie

Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie. Sameiermøte 2014. Hans Nordahls gate 96 Boligsameie Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie Sameiermøte 2014 Hans Nordahls gate 96 Boligsameie 1 Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie Til seksjonseierne i Hans Nordahls gate 96 Boligsameie Velkommen til sameiermøte.

Detaljer

Til andelseierne i Lysehagan Borettslag

Til andelseierne i Lysehagan Borettslag 1 Lysehagan Borettslag Til andelseierne i Lysehagan Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til seksjonseierne i Eilif Boligsameie

Til seksjonseierne i Eilif Boligsameie 1 Eilif Boligsameie Til seksjonseierne i Eilif Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din

Detaljer