Forskning og innovasjon i offentlig sektor.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forskning og innovasjon i offentlig sektor."

Transkript

1 Forskning og innovasjon i offentlig sektor. Forskningsspørsmål og framdriftsplaner pr Delprosjekt: Politikk og innovasjon. Arbeidstittel for prosjektet: Samhandlingsreformen og etablering av helhetlige pasientforløp. Forskingsspørsmål: 1. Fører prosessene rundt helhetlige pasientforløp til at vi får nytenkning og innovasjon med grunnlag i dialog og kommunikative prosesser, eller skjer det en standardisering med grunnlag i etablerte yrkesmessige og statusmessige relasjoner? 2. Framstår reformen som en kontraktsreform, eller skaper den grunnlag for innovative prosesser? 3. I hvilken grad og på hvilken måte er politikerne (lokalstyret) premissleverandører i forbindelse med initiering og iverksettingsprosess? 4. Hvilken rolle spiller den kommunale konteksten (først og fremst politisk og administrativ organisering) for initiering og prosess? Framdriftsplan: Fase 1, januar september 2011: Observasjon av samarbeidsprosjektets etablering, avgrensning og organisering. Dette er basert på møter med sentrale aktører og deltagelse som observatør i styringsgruppa. Spørreundersøkelse i helseforetaket for Romsdal og Nordmøre. Bearbeiding av data. Fase 2, september november 2011: Spørreundersøkelse i de involverte kommunene. Bearbeiding av data. Fase 3, oktober 2011 februar 2012: Kvalitativ undersøkelse i to casekommuner basert på observasjoner og intervju. Fase 4, februar mars 2012: Bearbeiding av datamaterialet Fase 5, mars april 2012: Rapportskriving 1

2 Delprosjekt: Styring og organisering Styring og organisering innenfor rammen av hierarki og marked I vårt delprosjekt vil vi ha to teoretiske hovedinnfallsvinkler, en kontraktsteoretisk innfallsvinkel og en basert på teori om insentiver og insentivstrukturer. Insentiver og insentivstrukturer Vi vil her se på hva insentiver og insentivstruktur har å si for styring og organisering. Det vil bli valgt ut 3-4 kommuner i hvert av de tre fylkene Møre- og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag hvor vi vil gå nærmere inn på helse- og sosialsektoren og bruke som case hvordan kommunene har løst organiseringen av samhandlingsreformen. Spørsmål som vil bli analysert er i hvor stor grad man har beholdt tradisjonell hierarkisk organisering og hvilke insentiver samhandlingsreformen, og spesielt etableringen av distriktsmedisinske sentre (DMS), man finner. Siden tidsperspektivet blir såpass kort er det vanskelig å gå inn på om insentivene virker elle ikke, men i kontakten med kommunene vil dette bli berørt. Spesielt interessant blir det også å registrere om, og i hvilken grad, kommunene inne rammen av hierarkisk organisering tar inn markedbegrunnede insentiver/styringsparametre som for eksempel stykkpriser. Forskningsspørsmål Forskningsspørsmålene er av eksplorativ karakter, i den forstand at det er viktig å få en oversikt over hvordan kommunene tilnærmer seg feltet. Det sentrale er å få greie på hvordan kommunene oppfatter og tar hensyn til de insentiver som ligger i samhandlingsreformen både av økonomisk og helsemessig art. 1. Hvordan vurderer kommunene insentivene sett i forhold til andre kommuner det er aktuelt/allerede i gang et samarbeid med? 2. Hvordan vurderer kommunene insentivene sett i forhold til sykehus/helseregioner det er aktuelt/allerede i gang et samarbeid med? Empirisk felt Det empiriske feltet vil her bli utvalgte primærkommuner i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag. I Møre og Romsdal har man nok kommet kortere enn i Trøndelagsfylkene i den forstand at per 2011 er det ennå ikke kommet i gang interkommunale DMS. Vi vil velge ut Ålesund, Sunndal og Kristiansund kommuner fordi her er det konkret aktivitet i gang som enten har kommet langt i planleggingen eller hvor det er etablert DMSaktiviteter som et enkeltkommunetiltak med avtale med helseregionen (i Ålesund). Videre vil vi velge Ørland, Bjugn Åfjord, Rissa, Roan, Osen (i Sør-Trøndelag) og Leksvik i Nord- Trøndelag som en gruppe fordi disse er etablert med et DMS basert på IKS-organisering med avtale med Helse Sør-Trøndelag. I Nord-Trøndelag vil vi ta utgangspunkt i Kommunene Inderøy, Verran, Steinkjer, Snåsa og Mosvik har sammen med Helse Nord-Trøndelag og Helse Midt-Norge satt i verk et samhandlingsprosjekt der man har realisert et distriktsmedisinsk senter (DMS) i Inn-Trøndelag. Fra alle disse kommunene vil vi samle inn data via et strukturert spørreskjema til ansvarlig i kommunen for DMS-arbeidet (Pleie- og omsorgssjef eller dedikert ansvarlig for feltet) for å kartlegge holdningene til insentiver, styring og samarbeid. Det sentrale blir å gå nærmere inn på hvilke felter som kommunene oppfatter som problematiske/interessante og utfordrende slik at vi får nærmere grunnlag for videre forskning. 2

3 Vi vil videre gå nærmere inn å studere DMS Inn-Trøndelag ved å undersøke hvordan den vertikale samhandlingen finner sted ved å intervjue på helseforetaknivå, på kommunenivå og på DMS driftsnivå. Fremdriftsplan Delrapport forventes å foreligge Kontraktsteoretisk innfallsvinkel Her vil vi se på hva kontrakter har å si for styring og organisering. Det empiriske feltet her, vil først og fremst være fylkeskommunene, hvor vi vil kartlegge den mer prinsipielle tilnærmingen man har til kontrakter, i tilknytning til spørsmål om organisering og styring. Dernest vil vi også nytte kontakten med distriktsmedisinske sentere til å se på hvordan man i praksis har håndtert spørsmålet om tvungen kontraktsregulering i tvungne partnerskap. Det som er særlig interessant å se på, er hvorvidt kontrakter nyttes aktivt i organisering og styringsøyemed. Det sentrale i dette prosjektet er å finne fram til hvilke innovasjons/forbedringsmuligheter med hensyn til styring og organisering som ligger innenfor kommunal og fylkeskommunal tjenesteproduksjon. Arbeidet med prosjektet er ment å avdekke hva videre FoU kan bidra til for å stimulere til innovasjon og forbedring av tjenestene. Spesielt når det gjelder samhandlingsreformen er kunnskapsnivået beskjedent siden reformen først settes i verk dette året slik at FoU-prosjekter burde ha mye å bidra med men da gjelder det å finne de rette prosjektene. Når det gjelder den kontraktsmessige innfallsvinkelen, vet vi at denne nyttes i betydelig grad, samtidig som vi er usikre på hvor aktivt kontraktene nyttes i styrings og organiseringsøyemed. Forskningsspørsmål Forskningsspørsmålene har en eksplorativ innretning, hvor formålet er å komme nærmere inn i hvordan man forholder seg til kontrakter i det empiriske feltet. 1. På hvilken måte nyttes kontrakter som instrument i organiserings- og styringsøyemed? 2. Er det forskjeller i hvordan kontrakter nyttes som instrument for organisering og styring innenfor hierarkiet og overfor markedet/eksterne partnere? Empirisk felt Fylkeskommunene i Midt-Norge representerer det empiriske feltet knyttet til undersøkelsen. Når det gjelder intern organisering, vil data genereres via intervju innenfor området ledelse og HR, mens samferdselssektoren vil danne utgangspunktet for å generere data mht hvordan det offentlige forholder seg til eksterne partnere og markedet. DMS Inn-Trøndelag representerer en case hvor man både skal koordinere aktivitet internt og overfor flere samarbeidspartnere ved hjelp av kontrakter. Casen vil bidra til å sette søkelys på en ny type kontraktsmessige utfordringer offentlig sektor står overfor i Midt-Norge. Fremdriftsplan Delrapport forventes å foreligge

4 Delprosjekt: økonomistyring: Overordnet problemstilling Hvordan kan innovasjon innenfor økonomistyringsområdet bidra til forbedret kommunal tjenesteproduksjon? Det legges til grunn en vid definisjon av økonomistyring, og det tas sikte på å studere både: Utforming av styringssystem (sammensetningen av styringsverktøy, tilpasning av verktøy etc) Bruken av ulike styringsverktøy, inkl dialogen, til ulike formål (diagnostisk, interaktiv, grensesettende, kulturbyggende) Tilpasning av styringssystem knyttet til ulike organisatoriske løsninger. Skal økonomistyringen bidra til forbedret tjenesteproduksjon, er det viktig å først kartlegge styringsutfordringene innenfor denne tjenesteproduksjonen. En vesentlig del av prosjektet vil være å utforske styringsutfordringer innenfor kommunal tjenesteproduksjon som styres innenfor hierarkiet, tjenester som er regulert vha markedet (private leverandører) og tjenester som produseres i samarbeid/nettverk der kommunen inngår sammen med andre offentlige instanser. Nye tilknytningsformer setter nye krav til styringssystemet. Dette gjelder f eks Samhandling mellom kommuner: Interkommunale selskap (kommune kommune) Samhandling mellom stat og kommune (eks innenfor helse) Samhandling mellom private leverandører og kommune (outsourcing) Det vil bli lagt vekt på å få fram styringsutfordringer knyttet til slike nettverksrelasjoner og hvordan styringssystemet kan utvikles for å øke kvaliteten på tjenesteproduksjonen her. For å belyse dette vil to hovedprosjekter bli gjennomført (1) Økonomistyring og KOSTRA og (2) Økonomistyring og outsourcing. Resultatstyring i kommunene; bruk av KOSTRA til intern styring og kontroll Kommune stat-rapportering (KOSTRA) er i utgangspunktet et system der kommunene rapporterer om sin tjenesteproduksjon og ressursbruk til staten. Rapporteringen ble gjort obligatorisk for alle norske kommuner i Gjennom KOSTRA rapporteres over 1000 indikatorer fra samtlige kommuner, og resultatene presenteres tilgjengelig for alle gjennom SSB. Utviklingen de siste årene har gått i retning av å tilrettelegge for bruk av KOSTRA tall til bruk i kommunenes interne styring, bl annet gjennom standardisering av rapportering og innføring av en rekke sektorspesifikke effektiviseringsnettverk som utgangspunkt for benchmarking og dermed utviklingsarbeid. I dette delprosjektet skal vi se nærmere på kommunenes bruk av KOSTRA i økonomistyringen. Formålet er å peke på utviklingsmuligheter både knyttet til KOSTRA som system og kommunenes bruk av systemet. 4

5 Forskningsspørsmål: Hvordan bruker norske kommuner KOSTRA til intern styring? a. Kartlegging av bruken b. Hvordan forstå variasjon i bruk? c. Hva er de viktigste styrker og svakheter knyttet til KOSTRA som system? Aktiviteter/framdriftsplan/empirisk felt: Survey; kartlegging av kommunenes bruk av KOSTRA a. Bygger på data samlet inn gjennom en masterutredning ved NHH våren Data fra 140 kommuner. Casestudie; bruk av KOSTRA til intern styring i Trondheim kommune a. Gjennomført forberedende intervju med finansrådmann (våren2011) b. Dokumentstudie rapporter fra Trondheim kommune (høst 2011) c. Mulig masteroppgave (våren 2012). Outsourcing av kommunal tjenesteproduksjon. Hvordan styre virksomheten? Kommunene oppretter stadig flere selskaper for å løse ulikekommunale oppgaver. Her kan kommunene velge mellom ulike typer selskapsorganisering, fra kommunale foretak på den ene enden av skalaen (regulert i kommuneloven) til aksjeselskap på den andre (regulert i aksjeloven). Kommunens muligheter for å styre aktivitet i disse selskapene varierer med selskapsform. Kommunal virksomhet som har blitt fristilt og organisert som egne rettssubjekter dekkes ikke av administrasjonssjefens internkontroll. I dette delprosjektet skal vi se nærmere på hvordan kommunen utøver sin eierstyring innenfor ulike selskapsformer. Forskningsspørsmål (foreløpig): Hvordan utøver kommunene sin eierstyring når viktige funksjoner organiseres utenfor den kommunale forvaltning? a. Hva er de største utfordringene knyttet til styring av outsourcet virksomhet? b. Hvordan kan kommunen få bedre oversikt over og styring av denne virksomheten? Aktiviteter/framdriftsplan/empirisk felt: Dokumentstudie; rapporter fra bl a Nordlandsforskning (nr 13/2009 Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll som verktøy i egenkontrollen i norske kommuner og fylkeskommuner ) (Høsten 2011) Casestudie (-r). I Trondheim Kommune har en valgt ulike organisasjonsformer for ulike samarbeidsrelasjoner. Vi vil se nærmere på noen av disse: o Interkommunale selskap (Trondheim: Trondheim brann- og redningstjeneste) o Kommunale AS (Trondheim: Trondheim Kino, Olavshallen) o Kommunale selskap (Trondheim: Renholdsverket, Trondheim Parkering) o Stiftelser (Trondheim: Pirbadet) o Private samarbeidsrelasjoner (Trondheim: Barnehager, sykehjem) Her planlegges (minst) en masteroppgave (våren 2012) 5

6 Delprosjekt: Ledelse I dette delprosjektet vil fokus settes på Kunnskapsledelse i offentlig sektor. Det har to parallelle spor som vil prege aktivitetene og forskningen; dette gjelder kunnskapsledelse i praksis og verdibasert ledelse. Forskningsspørsmålene vil til dels være overlappende, slik at det samlede datamaterialet dekker en større felt. Kunnskapsledelse i praksis Utkast problemstilling Hva er kunnskapsledelse i praksis i offentlig tjenesteyting og hvordan kan forskning bidra til å stimulere utvikling av bedre (ledelses-)praksis? Utkast forskningsspørsmål 1. Hva er de viktigste utfordringene i ledelse av kunnskap i kommunal og fylkeskommunal tjenesteyting? 2. Hva er de viktigste utfordringene i utøvelse av kunnskapsarbeid kommunal og fylkeskommunal tjenesteyting? 3. Hva kreves og forventes av ledelse i kommunal og fylkeskommunal tjenesteyting? 4. Hva er de opplevde kompetansekravene og har disse endret seg de siste årene? 5. Hvilke verdier er sentrale for virksomheten (hva respondenten synes er viktig) og har noen av disse verdiene fått endret status/oppslutning de siste årene? 6. Hvilke verdier er sentrale i ledelse i virksomheten (ledelsesfilosofi) og har noen av disse verdiene fått endret status/oppslutning de siste årene? 7. Er det indikasjoner på at det er vanskelig å finne en balansegang mellom styring og selvstyring av profesjonelle kunnskapsmedarbeidere i kommunal og fylkeskommunal tjenesteyting? Utkast empirisk felt Kommunesektoren Trondheim Kommune, Kulturenheten Det vil bli gjennomført 4 dybdeintervju og 2 gruppeintervju i uke 37. Fylkeskommunesektoren Sør-Trøndelag Fylkeskommune, Enhet for regional utvikling (inkludert kultur) Det vil bli gjennomført 4 dybdeintervju og 2 gruppeintervju i uke 43 av personer knyttet til kultursektoren. Utkast framdriftsplan Datainnsamling uke 37 og 45 Uke 39: statusrapport til prosjektleder Verdibasert ledelse Utkast problemstilling Hvordan kan forskning bidra til å forstå, og stimulere utvikling av en verdibasert ledelsesatferd i kommunal og fylkeskommunal tjenesteyting? 6

7 Utkast forskningsspørsmål 1. Hvilke verdier er sentrale for virksomheten (hva respondenten synes er viktig) og har noen av disse verdiene fått endret status/oppslutning de sist årene? 2. Er det indikasjoner på et dårlig samsvar mellom et godt og velfungerende verdigrunnlag blant ansatte og de organisasjonskulturelle forhold i organisasjonen? 3. Er det indikasjoner på et dårlig samsvar mellom et godt og velfungerende verdigrunnlag blant ansatte og de strukturelle forhold som regulerer deres arbeidssituasjon? 4. Er det indikasjoner på et dårlig samsvar mellom et godt og velfungerende verdigrunnlag blant ansatte og politiske/maktmessige forhold i organisasjonen? Her kan det også diskuteres om det oppleves å være et krysspress hvor ulike interessenter/grupper representere forskjellig prioritering av verdier. I tillegg kan det diskuteres om årsaken til dette ligger i ulike logikker/rasjonaliteter blant interessegruppene. 5. Er det indikasjoner på et dårlig samsvar mellom et godt og velfungerende verdigrunnlag blant ansatte og institusjonelle forhold i samfunnet? 6. Er det indikasjoner på at formelle ledere i kommunal og fylkeskommunal tjenesteyting legger for liten vekt på verdier og verdiutvikling blant ansatte? 7. Er det indikasjoner på at det er vanskelig å finne en balansegang mellom styring og selvstyring av profesjonelle medarbeidere i kommunal og fylkeskommunal tjenesteyting? 8. Generelle utfordringer knyttet til kunnskapsledelse i organisasjonen? Utkast empirisk felt Kommunesektoren Fylkeskommunen Trondheim kommune Orkdal kommune Steinkjer kommune Halsa kommune Rennebu kommune Sør Trøndelag Nord Trøndelag Dybdeintervju på rådmannsnivå og enhetsledere innenfor skole og helse. Dybdeintervju på rådmannsnivå og enhetsleder innenfor skole. Dybdeintervju på rådmannsnivå og enhetsleder innenfor helse. Dybdeintervju på direktørnivå og i staben for opplæringssektoren pluss utvalgte rektorer/ledergrupper ved videregående skoler Dybdeintervju på direktørnivå og i staben for opplæringssektoren pluss utvalgte rektorer/ledergrupper ved videregående skoler Utkast framdriftsplan Datainnsamling: Uke Første rapport: Uke

8 Delprosjekt: IKT FAD har beskrevet fire innsatsområder for IKT politikk, kort oppsummert er dette: 1. Å sikre et informasjonssamfunn for alle. 2. Å bidra til innovasjon og verdiskaping i næringslivet. 3. Å stimulere til vekst og utvikling i IKT-næringen. 4. Gode offentlige selvbetjeningsløsninger og effektiv forvaltning Det har vært og er et stort fokus på digitalt førstevalg, tjenester på nett og IKT som motor for fornying av offentlig sektor. Dessverre er den praktiske virkeligheten en helt annen, heter det i en ny forskningsrapport fra IKT-Norge. Ingen kommuner tilbyr et digitalt førstevalg til sine innbyggere. Det er ofte enklere å ta fri fra jobb og oppsøke et offentlig kontor, enn å løse det digitalt. IKT-Norge gjennomførte sommeren 2011 en undersøkelse om brukeropplevelsen av alle norske kommuners nettsider. Dette er den første undersøkelsen i sitt slag som undersøker brukeropplevelsen av kommunale nettjenester. Generelt sett er resultatene ikke overraskende, men likevel ikke lystig lesing - Norske kommuner tar ikke sine innbyggere på alvor når det gjelder å forenkle hverdagen, heter det i rapporten. Fokus i prosjektet: Innovasjonsmuligheter som ligger i samarbeid om IKT-løsninger. Utgangpunktet er at utvikling, implementering og integrering av IKT-strategier byr på store utfordringer for den enkelte kommune og egner seg godt for samarbeid og samarbeidsløsninger. Det kan underbygges med best-practice cases fra EPSA Regionalt er Digitale Trøndelag av stor interesse. Vi har allerede hatt møte med styreleder (rådmann Elin Solbu i Trondheim kommune) og prosjektleder Anne Hofstad i Trondheim kommune. Prosjektet er også diskutert med administrasjonssjef Roald Huseth hos fylkesmannen i Nord Trøndelag som gir sin uforbeholdne støtte til relevansen av prosjektet. Prosjektet er todelt: 1. IKT i Midt-Norge. Formålet med dette prosjektet er å avdekke omfanget av IKT-bruk på kommunalt og fylkeskommunalt nivå og sette dette i sammenheng med de muligheter som i dag eksisterer i Norge. 2. IKT i Europa. Formålet med dette prosjektet er å tegne et bakteppe for IKTutviklingen i Midt-Norge ved å gi et bilde av utviklingen i Europa. Prosjektet vil gjennomføres i samarbeid med European Institute of Public Administration (EIPA). Utkast til forskningsspørsmål. 1. Hvordan kan IKT og e-governance fungere som driver og verktøy for innovasjon i offentlig forvaltning generelt og tjenesteproduksjon spesielt? 2. Hvordan kan innovasjonspotensialet som ligger i samarbeidsløsninger (eksempelvis Digitale Trøndelag) utnyttes til utvikling, implementering og integrering av IKTstarategier og forbedringer i tjenesteproduksjonen? 8

9 Metode. I tillegg til en begrenset teoretisk studie vil vi gjennomføre en mer omfattende empirisk studie som vil omfattes av utvalgte best-practice casestudier fra European Public Sector Award (EPSA) 2009 og 2011 (bl.a. Localret i Barcelona som er et samarbeid mellom 825 kommuner i Catalonia) og partnerne som er involvert i Digitale Trøndelag-prosjektet (10 kommuner i Midt Norge). I rapporten fra EPSA2009 fremgår det tydelig at IKT er et viktig instrument når det gjelder forbedringer i offentlig tjenesteproduksjon. Framdriftsplan: IKT Midt- Norge Kontakten med praksisfeltet er allerede opprettet, og vil bli fulgt opp med nye informantsamtaler i nærmeste framtid. Tilnærmingen til det empiriske feltet er med andre ord inne i en eksplorerende fase, med tanke på fristen den 26. september hvor det skal legges fram aktuelle forskningsprosjekter innenfor dette temaet. I uke vil det bli gjennomført en konkret datainnsamling bestående av dybdeintervjuer. Det vil også bli vurdert om en aktuell tilnærming også kan være å gjennomføre en bred spørreundersøkelse. Konklusjonen ifht dette vil bli tatt når de aktuelle forskningsprosjektene foreligger den 26. september. Tidsplan: Uke Dato Aktivitet Status Møte/informantsamtale med 2 deltakere i prosjektet DDT (Det digitale Trøndelag) styreleder og leder i arbeidsutvalg Gjennomført Jan Ole V / Thor Atle T Frist for innlevering av framdriftsplan (Forskningsspørsmål, tidsplan, empirisk felt) Avtale møter/samtaler/intervjuer med nøkkelpersoner i DDT prosjektet (snøballmetoden med utgangspunkt i møte 31.08) Gjennomføre møter/eventuelle intervjuer. Oppfølging ifht KS og KRD (standardisering) 38 Formulering av aktuelle forskningsprosjekter med utgangspunkt i samtaler/eventuelle intervjuer Frist for innlevering av foreløpig oversikt over potensielle forskningsprosjekter innenfor temaet IKT Midt-Norge 39 Vurdering av behov for å gjennomføre en bredt anlagt spørreundersøkelse rettet kom fylkeskommunene og alle kommunene i regionen Gjennomføring av datainnsamling. Dybdeintervjuer + eventuell spørreundersøkelse Delta på seminar/juleavslutning i regi av DDT prosjektet 9

10 Rapportskriving Framdriftsplan for IKT Europa. Innen 26. september 2011 Notat om aktuelle forsknkningsprosjekter (operasjonaliseirng av forskningsspørsmålene). Oktober/november 2011 Case og feltstudier i Barcelona. Samarbeid med prosjektet Envisioning Digital Europe 2030 og prosjektleder Gianluca Misurca, Sevilla (Kontakt opprettethan var speaker på sommerskolen i MPA-progrmmet i London). Deltakelse på workshop i Sevilla 23. og 24. Oktober Februar-mars 2012 Rapportskriving 10

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet. Digitale verktøy

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014 2029 Innsatsområder Ansvar og roller Mål Brukerbehov Utfordringer Verdigrunnlag Digitaliseringsstrategien Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt

Detaljer

Prosjekt: Utvikling av egenkontrollen i kommunene

Prosjekt: Utvikling av egenkontrollen i kommunene Prosjekt: Utvikling av egenkontrollen i kommunene Hovedprosjekt: Utvikling av egenkontrollen i kommunene, herunder økt bruk av egenkontroll i de statlige tilsynene. Målet for prosjektet: Få til et godt

Detaljer

Kommunestyrets overordnede tilsynsansvar

Kommunestyrets overordnede tilsynsansvar www.pwc.no Kommunestyrets overordnede tilsynsansvar KS FoU-prosjekt nr. 154023 26. november 2015 2. Sammendrag Sammendrag (norsk) Denne rapporten er utført på oppdrag av KS, og gir en beskrivelse av hvordan

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON OG SELSKAPSKONTROLL SOM VERKTØY I KOMMUNAL EGENKONTROLLEN

FORVALTNINGSREVISJON OG SELSKAPSKONTROLL SOM VERKTØY I KOMMUNAL EGENKONTROLLEN Forskningsrapport fra Nordlandsforskning: FORVALTNINGSREVISJON OG SELSKAPSKONTROLL SOM VERKTØY I KOMMUNAL EGENKONTROLLEN Presentasjon Gardermoen 03.02.2010 Einar Lier Madsen & Tommy Høyvarde Clausen elm@nforsk.no,

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 51/14 den 24.9.14. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

Div. + arbeidsgiverpolitiske utfordringer v/kommunesammenslåinger, KS FoU/Deloitte personalledersamling

Div. + arbeidsgiverpolitiske utfordringer v/kommunesammenslåinger, KS FoU/Deloitte personalledersamling Div. + arbeidsgiverpolitiske utfordringer v/kommunesammenslåinger, KS FoU/Deloitte personalledersamling 11.05.2016 Marit Moe, daglig leder KS Nord-Trøndelag marit.moe@ks.no 95 22 24 25 Disposisjon KS kurs

Detaljer

E-forum 12.04.2013. emeldinger Kommunal utbredelse KomUt. v/trine Hansen

E-forum 12.04.2013. emeldinger Kommunal utbredelse KomUt. v/trine Hansen E-forum 12.04.2013 emeldinger Kommunal utbredelse KomUt v/trine Hansen Foto: Helén Geir Hageskal Eliassen Om elektronisk samhandling i helse- og omsorgssektoren Samspill 2.0 (Nasjonal strategi for elektronisk

Detaljer

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2016-2020

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2016-2020 Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2016-2020 På lag med deg for din helse Innledning Helsetjenesten står overfor en rekke utfordringer de nærmeste årene. I Helse Midt-Norges «Strategi 2020» er

Detaljer

Digitaliseringsstrategi Birkenes kommune Vedtatt av RLG Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune 1

Digitaliseringsstrategi Birkenes kommune Vedtatt av RLG Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune 1 Digitaliseringsstrategi Birkenes kommune 2021 Vedtatt av RLG 15.05.17 Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune... 3 1.1 Visjon

Detaljer

Digitalisering i en endringstid for Trøndelag

Digitalisering i en endringstid for Trøndelag Digitalisering i en endringstid for Trøndelag DiguT - felles satsing på digital tjenesteutvikling i Trøndelag Felles rådmannssamling Stokkøya 30.05.17 St. 27 (2015 2016) Digital agenda for Norge Digitalt

Detaljer

Samhandlingsreformen i et kommunalt perspektiv

Samhandlingsreformen i et kommunalt perspektiv Samhandlingsreformen i et kommunalt perspektiv En mulighetsreform med store utfordringer Gudrun Haabeth Grindaker Direktør Arbeidsgiverutvikling Losby 21. august 2009 Hva blir kommunenes største utfordringer

Detaljer

Eierskap, internkontroll og antikorrupsjon. Frode M. Lindtvedt Fagleder lokaldemokrati og styring 19. Mars 2013

Eierskap, internkontroll og antikorrupsjon. Frode M. Lindtvedt Fagleder lokaldemokrati og styring 19. Mars 2013 Eierskap, internkontroll og antikorrupsjon Frode M. Lindtvedt Fagleder lokaldemokrati og styring 19. Mars 2013 Kommunelovens formålsparagraf «Formålet med denne lov er å legge forholdene til rette for

Detaljer

TRØNDELAG ETT RIKE FRA 2018

TRØNDELAG ETT RIKE FRA 2018 TRØNDELAG ETT RIKE FRA 2018 Prosjektleder Odd Inge Mjøen Mål for sammenslåing av våre fylker Hovedmål bl.a.: En region med livskraft, bærekraft og konkurransekraft Gi bedre muligheter til å sikre en balansert

Detaljer

Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST

Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST Møtedato: 09.10.2008 Møtested: Jarlegården i Svein Jarls gate 16., Steinkjer Tidspunkt: Kl.13.00 Deltakere: Ole Tronstad, Bjørn Arild Gram, Frank Christiansen

Detaljer

DIGITALE KONSEKVENSER AV EN KOMMUNE- SAMMENSLÅING. Grete Kvernland-Berg 25. April 2017

DIGITALE KONSEKVENSER AV EN KOMMUNE- SAMMENSLÅING. Grete Kvernland-Berg 25. April 2017 DIGITALE KONSEKVENSER AV EN KOMMUNE- SAMMENSLÅING Grete Kvernland-Berg 25. April 2017 1 Innlegget er basert på FoU om digitale konsekvenser av en kommunesammenslåing 2 FoU-rapporten inneholder en detaljert

Detaljer

Fet kommune - sammen skaper vi trivsel og utvikling

Fet kommune - sammen skaper vi trivsel og utvikling Vedlegg 1. Kravspesifikasjon Lederutviklingsprogrammet Kaizen - 2010 / 2011 Ref. nr.: 2009/2398 1 INNHOLD 1 BESKRIVELSE AV FET KOMMUNE... 3 1.1 GENERELT... 3 1.2 FET KOMMUNE... 3 2 LEDERUTVIKLING... 4

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Administrasjonsutvalget. Møtested: Store møterom kjeller Møtedato: 12.09.2012 Tid: 14.30. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Administrasjonsutvalget. Møtested: Store møterom kjeller Møtedato: 12.09.2012 Tid: 14.30. Tilstede på møtet: Møtested: Store møterom kjeller Møtedato: 12.09.2012 Tid: 14.30 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget Tilstede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Merknader

Detaljer

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi. v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi. v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger Kort om Nasjonal IKT HF etablert 2014 STRATEGISK ENHET Nasjonal

Detaljer

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2015-2020 Innledning Helsetjenesten står overfor en rekke utfordringer de nærmeste årene. I Helse Midt-Norges «Strategi 2020» er disse identifisert som: 1. Befolkningens

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2029

Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet.

Detaljer

Pilotprosjektet samhandling innen helseog omsorgstjenester

Pilotprosjektet samhandling innen helseog omsorgstjenester Pilotprosjektet samhandling innen helseog omsorgstjenester Bakgrunn for prosjektet Samhandlingsreformen Utviklingen i antall eldre og forventet økt behov for helse- og omsorgstjenester Ønske om å utnytte

Detaljer

Skjetlein grønt kompetansesenter (SGK)

Skjetlein grønt kompetansesenter (SGK) Skjetlein grønt kompetansesenter () BAKGRUNN Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune vedtok 1 å bestille en forvaltningsrevisjon knyttet til : 1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon

Detaljer

Hvorfor regionalt samarbeid?

Hvorfor regionalt samarbeid? Hvorfor regionalt samarbeid? Sett fra Fylkesmannen fylkesmann Kåre Gjønnes Landskonferansen for regionråd 29-30. august 2011 Rådmann i kommune med Sør-Trøndelag med ca 3000 innbyggere: Det er ingen vei

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Malvik kommune Vedtatt i sak 86/14 i kommunestyret 15.12.14. 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser

Detaljer

Vekst og utvikling er målet kommunereform verktøyet

Vekst og utvikling er målet kommunereform verktøyet Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Vekst og utvikling er målet kommunereform verktøyet Nettverk for regional og kommunal planlegging 2. desember 2014 Alf-Petter Tenfjord, prosjektleder for kommunereformen Folk

Detaljer

Ett Trøndelag - status for sammenslåing og Melhus sin rolle i det nye fylket

Ett Trøndelag - status for sammenslåing og Melhus sin rolle i det nye fylket Ett Trøndelag - status for sammenslåing og Melhus sin rolle i det nye fylket Prosjektleder Odd Inge Mjøen Mål for sammenslåing av fylkene våre Hovedmål bl.a.: En region med livskraft, bærekraft og konkurransekraft

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 18.11.2010 Sak: 145/10 Resultat: Behandlet Arkivsak: 10/42097 Tittel: PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG 2012 Behandling: Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Hitra kommune. Vedtatt i kommunestyret 5.2.2015, sak 10/15

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Hitra kommune. Vedtatt i kommunestyret 5.2.2015, sak 10/15 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Hitra kommune Vedtatt i kommunestyret 5.2.2015, sak 10/15 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det gjennom selskapskontroll føres kontroll med forvaltningen

Detaljer

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Utarbeidet av rådmennene i INVEST samarbeidet 8.4. 2008 1 1. Bakgrunn Bakgrunnen for INVEST samarbeidet var det press

Detaljer

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi,

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2013. Orkdal kommune. Vedtatt i sak 39/12 i kommunestyret 30.05.2012.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2013. Orkdal kommune. Vedtatt i sak 39/12 i kommunestyret 30.05.2012. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2013 Orkdal kommune Vedtatt i sak 39/12 i kommunestyret 30.05.2012. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

Kommunereformen i Sør-Trøndelag

Kommunereformen i Sør-Trøndelag Kommunereformen i Sør-Trøndelag Innledning for kommunestyret i Skaun kommune 10. desember 2015 - Alf-Petter Tenfjord Skal si noe om Ny og avgjørende fase Fylkesmannens forventninger KMDs oppdrag til Fylkesmennene

Detaljer

Veien fram mot DMS Fosen, samarbeid på tvers av kommunegrensene. Erfaringer fra Fosen Regionråd

Veien fram mot DMS Fosen, samarbeid på tvers av kommunegrensene. Erfaringer fra Fosen Regionråd FOSEN REGIONRÅD Veien fram mot DMS Fosen, samarbeid på tvers av kommunegrensene. Erfaringer fra Fosen Regionråd v/sekretariatsleder Vidar Daltveit Samhandlingskonferanse 2. oktober FOSEN REGIONRÅD Etablert

Detaljer

Selskapskontroll i praksis. Steinkjerhallen AS

Selskapskontroll i praksis. Steinkjerhallen AS Selskapskontroll i praksis Steinkjerhallen AS 1 Steinkjerhallen AS Litt historikk Selskap stiftet i 1980. Aksjekapital 100 000 Eiere: Steinkjer kommune 60 % (2 styremedl), NTFK 40 % (1 styremedlem) Formål:

Detaljer

Landskonferansen for regionråd 2011

Landskonferansen for regionråd 2011 Landskonferansen for regionråd 2011 Framtidens kommune Norge. Karen Espelund Sør-Trøndelag Fylkeskommune Grunnleggende ståsted Livet leves i kommunene Reformtrykket enormt fra sektordepartementene - samhandlingsreformen

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 30. april 2015 Saksbehandler: Prosjektleder Lars Erik Kjekshus Vedlegg: SAK 34/2015 PROSJEKT GJENNOMGANG OG UTVIKLING AV ORGANISERINGEN AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Frøya kommune Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det gjennom selskapskontroll føres kontroll med forvaltningen

Detaljer

Næringsvennlig Region Fosenpiloten. Fosen Regionråd, Torun Bakken Nettverksamling Byregionprogrammet Fase 2, Ålesund 23. mars 2017

Næringsvennlig Region Fosenpiloten. Fosen Regionråd, Torun Bakken Nettverksamling Byregionprogrammet Fase 2, Ålesund 23. mars 2017 Næringsvennlig Region Fosenpiloten Fosen Regionråd, Torun Bakken Nettverksamling Byregionprogrammet Fase 2, Ålesund 23. mars 2017 Slik skal vi gjøre Fosen til en næringsvennlig region.. Hvordan arbeide

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2013. Skaun kommune. Vedtatt av kommunestyret 10.5.2012 i sak 31/12

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2013. Skaun kommune. Vedtatt av kommunestyret 10.5.2012 i sak 31/12 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2013 Skaun kommune Vedtatt av kommunestyret 10.5.2012 i sak 31/12 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

IKT-STRATEGI

IKT-STRATEGI IKT-STRATEGI 2017-2020 Sak 232/2017. Vedtatt i fylkesrådet juni 2017. Foto: crestock Med IKT blir framtida enklere! Dette er en kort, konsis og fremtidsrettet IKT-strategi. Den skal gjøre en reell forskjell

Detaljer

Kompetansekobling i offentlig sektor. 5. og 6. februar 2013 Roald Lysø

Kompetansekobling i offentlig sektor. 5. og 6. februar 2013 Roald Lysø Kompetansekobling i offentlig sektor 5. og 6. februar 2013 Roald Lysø Kompetansekobling Offentlig sektor Pilotprosjekt Desember 2011 mai 2012 i Nord-Trøndelag Utført av TFoU og HiNT Overordnet mål for

Detaljer

Difi. Digitalisering av offentlig sektor. Offentlig sektor er ikke en enhet

Difi. Digitalisering av offentlig sektor. Offentlig sektor er ikke en enhet Difi Digitalisering av offentlig sektor Utfordringer for samhandling FINF 4001 høst 2016 endre.grotnes@difi.no (Difi) er regjeringens fagorgan for ledelse, forvaltningsutvikling, offentlige anskaffelser

Detaljer

Digitalisering av offentlig sektor

Digitalisering av offentlig sektor Digitalisering av offentlig sektor Utfordringer for samhandling FINF 4001 høst 2016 endre.grotnes@difi.no Difi (Difi) er regjeringens fagorgan for ledelse, forvaltningsutvikling, offentlige anskaffelser

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Plan for selskapskontroll 2017-2018 Administrativt utkast Sør-Trøndelag fylkeskommune November 2016 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Utvikling av samarbeid og modeller for stedsuavhengige arbeidsplasser i småsamfunn i Troms

Prosjektbeskrivelse. Utvikling av samarbeid og modeller for stedsuavhengige arbeidsplasser i småsamfunn i Troms Prosjektbeskrivelse Utvikling av samarbeid og modeller for stedsuavhengige arbeidsplasser i småsamfunn i Troms Innhold a) Forord b) Opprinnelig søknad c) Tilsagnsbrev d) Detaljer til prosjektbeskrivelsen

Detaljer

Iverksetting av NAV-reformen lokalt Modul 3 i NAV-evalueringen

Iverksetting av NAV-reformen lokalt Modul 3 i NAV-evalueringen Iverksetting av NAV-reformen lokalt Modul 3 i NAV-evalueringen Tone Alm Andreassen Arbeidsforskningsinstituttet Brukerforum NAV-evalueringen Oslo, november 2008 NAV-reformens lokale iverksetting (Modul

Detaljer

Velkommen til seminaret «å bygge en ny kommune» Thon hotell Prinsen, Trondheim, 25. august 2016

Velkommen til seminaret «å bygge en ny kommune» Thon hotell Prinsen, Trondheim, 25. august 2016 Velkommen til seminaret «å bygge en ny kommune» Thon hotell Prinsen, Trondheim, 25. august 2016 Kl Programpost 09.30 Kaffe/te og litt å bite i 10.00 Åpning ved fylkesmann Brit Skjelbred 10.15 De nye kommunene

Detaljer

NTNU PLU/IRIS/SINTEF Hell, 7. januar 2014

NTNU PLU/IRIS/SINTEF Hell, 7. januar 2014 Forskningsbasert evaluering av rådgivingstjenesten i hele grunnopplæringen i Møre og Romsdal, Sør- Trøndelag og Nord-Trøndelag NTNU PLU/IRIS/SINTEF Hell, 7. januar 2014 Bemanning Trond Buland, NTNU, prosjektleder

Detaljer

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi,

Detaljer

DMS og etterbehandlingstilbud i Helse Midt Norge Orientering til styret i HMN 3. februar 2011

DMS og etterbehandlingstilbud i Helse Midt Norge Orientering til styret i HMN 3. februar 2011 DMS og etterbehandlingstilbud i Helse Midt Norge Orientering til styret i HMN 3. februar 2011 Daniel Haga Dir. for samhandling Desentralisering og samhandling med kommunene - Praktisk tilrettelegging Distriktsmedisinske

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Meldal kommune. Administrativt utkast

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Meldal kommune. Administrativt utkast PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2020 Meldal kommune Administrativt utkast 1 Om selskapskontroll 1.1 Ansvaret for selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det gjennom selskapskontroll føres kontroll

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 12.03.2015 Kommunestyre Arkivsaksnr: 2014/5376 Klassering: 000 Saksbehandler: Torunn Austheim KOMMUNEREFORMEN - PROSESS OG MANDAT Trykte vedlegg:

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 213/16

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 213/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Frøya kommune Vedtatt i kommunestyret 15.12.2016, sak 213/16 1 Om selskapskontroll 1.1 Ansvaret for selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det gjennom selskapskontroll

Detaljer

eforum Sør-Trøndelag ekommunestrategier Andre? Fylkeshuset 18.10.2011 Asle Brustad, STFK - etrøndelag

eforum Sør-Trøndelag ekommunestrategier Andre? Fylkeshuset 18.10.2011 Asle Brustad, STFK - etrøndelag eforum Sør-Trøndelag ekommunestrategier Andre? Fylkeshuset 18.10.2011 Asle Brustad, STFK - etrøndelag Er det sånn det er? IKT Norge: Stryk til norske kommunale nettjenester «Ingen kommuner tilbyr et digitalt

Detaljer

Tjenesteutvikling ved bruk av veikart for tjenesteinnovasjon

Tjenesteutvikling ved bruk av veikart for tjenesteinnovasjon Tjenesteutvikling ved bruk av veikart for tjenesteinnovasjon Kristin Standal Prosjektleder Nasjonalt program for velferdsteknologi KS Forskning, innovasjon og digitalisering Veikart for velferdsteknologi

Detaljer

Formalisert samarbeidsarena innen kompetanseheving, utdanning og forskning mellom

Formalisert samarbeidsarena innen kompetanseheving, utdanning og forskning mellom Formalisert samarbeidsarena innen kompetanseheving, utdanning og forskning mellom bestillersiden (kommunene og helseforetakene) og tilbydersiden (NTNU, høgskolene og fylkeskommunene) Leena Stenkløv Regional

Detaljer

Finansiering av IKS et

Finansiering av IKS et Finansiering av IKS et Problem 42 eiere I 2017 Fra 2018 40 eiere Fra 2020?? eiere Selskapsavtalens 5 5 Eiernes betalingsforpliktelser og eiernes andel i selskapet Deltakerne betaler årlig inn midler til

Detaljer

Pilotprosjektet samhandling innen helse- og omsorgstjenester

Pilotprosjektet samhandling innen helse- og omsorgstjenester Pilotprosjektet samhandling innen helse- og omsorgstjenester Bakgrunn for prosjektet Utviklingen i antall eldre og forventet økt behov for helse- og omsorgstjenester Ønske om å utnytte ressursene bedre

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - LEKA KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

LYNGDAL KOMMUNE ELIN K SAMSPILLKOMMUNE

LYNGDAL KOMMUNE ELIN K SAMSPILLKOMMUNE LYNGDAL KOMMUNE ELIN K SAMSPILLKOMMUNE Prosjektbeskrivelse Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.1.1. Status:... 3 1.2 Forankring i strategier/planer... 3 1.2.1 Statlig

Detaljer

Pilotprosjektet. Samhandling innen helse og omsorgstjenester

Pilotprosjektet. Samhandling innen helse og omsorgstjenester Pilotprosjektet Samhandling innen helse og omsorgstjenester 13.09.2010 1 Samhandlingsreformen. Utviklingen i antall eldre og forventet økt behov for helse og omsorgstjenester. Ønske om å utnytte ressursene

Detaljer

Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020

Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020 Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020 Utfordringer, muligheter og prioriterte planoppgaver i Trøndelag 2016-2020 Karl-Heinz Cegla Avdeling for kultur og regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune

Detaljer

FULL EKSTERN EVALUERING AV INTERNREVISJONEN I Helse Vest RHF Februar 2017

FULL EKSTERN EVALUERING AV INTERNREVISJONEN I Helse Vest RHF Februar 2017 FULL EKSTERN EVALUERING AV INTERNREVISJONEN I Helse Vest RHF Februar 2017 - I n t r o d u k s j o n - Det er et krav i de internasjonale standarder for profesjonell utøvelse av internrevisjon utgitt av

Detaljer

UTKAST TIL PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Meldal kommune. Vedtatt i kommunestyret, sak xx/xx

UTKAST TIL PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Meldal kommune. Vedtatt i kommunestyret, sak xx/xx UTKAST TIL PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2016-2018 Meldal kommune Vedtatt i kommunestyret, sak xx/xx 1 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse at

Detaljer

Ledersamling Øvre Eiker kommune 20.januar 2015. KS KommIT. Oslo 28.05.15

Ledersamling Øvre Eiker kommune 20.januar 2015. KS KommIT. Oslo 28.05.15 Tenke digitalt Jobbe nasjonalt Gjennomføre lokalt KS KommIT Oslo 28.05.15 Hovedoppgaver KommIT Effektmål Samordning i kommunesektoren (428 kommuner, 19 fylkeskommuner, 500+ foretak) Samordning stat/kommune

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i resultatenheter. Prosjektplan/engagement letter

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i resultatenheter. Prosjektplan/engagement letter Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i resultatenheter Prosjektplan/engagement letter September 2013 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formål og problemstillinger... 3 2. Revisjonskriterier...

Detaljer

Prosjekt: Utvikling av egenkontrollen i kommunene Fornyingskonferansen 31. oktober 2013

Prosjekt: Utvikling av egenkontrollen i kommunene Fornyingskonferansen 31. oktober 2013 Prosjekt: Utvikling av egenkontrollen i kommunene Fornyingskonferansen 31. oktober 2013 Endringer i kommuneloven 1. juli 2013 Rapporteringsplikt i årsberetningen: I kommuneloven 48 nr 5 innføres det et

Detaljer

HELHETLIG OMSTILLING ORGANISASJONSKARTLEGGING

HELHETLIG OMSTILLING ORGANISASJONSKARTLEGGING TORSKEN KOMMUNE HELHETLIG OMSTILLING ORGANISASJONSKARTLEGGING Bakgrunn Torsken kommune har over flere år hatt en negativ økonomisk utvikling og har ikke avlagt regnskap siden 2000. Kommunen jobber ut fra

Detaljer

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Prosjekt virksomhetsstyring Prinsippnotat Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune 22.09.2011 2 1. Innledning Prinsipper for virksomhetsstyring som presenteres

Detaljer

4.1 Tverrgående satsinger 4.2 Lederskap, kompetanse og arbeidsmiljø

4.1 Tverrgående satsinger 4.2 Lederskap, kompetanse og arbeidsmiljø 4 Langsiktig omstilling og utvikling Samfunnsutviklingen, endringen i tjenestebehovene og tilpasning til nye økonomiske rammer vil kreve interne omstillinger i kommunen. På noen områder må det satses gjennomgående

Detaljer

FOSEN REGIONRÅD. Nærhet gjennom digital samhandling. ekom munestrategi for Fosen HANDLINGSPLAN

FOSEN REGIONRÅD. Nærhet gjennom digital samhandling. ekom munestrategi for Fosen HANDLINGSPLAN Vedtatt av styret for Fosen Regionråd 20. april 2012 sak 08/12 FOSEN REGIONRÅD Nærhet gjennom digital samhandling ekom munestrategi for Fosen HANDLINGSPLAN 2012-2013 1 ekommunestrategi for kommunene på

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Sørlie Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 14/1477 KOMMUNEREFORMEN. Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Sørlie Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 14/1477 KOMMUNEREFORMEN. Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hege Sørlie Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 14/1477 KOMMUNEREFORMEN Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling. Vedlegg i saken: Invitasjon til å delta i reformprosessen

Detaljer

Kommunereformen prosessen i Sør-Trøndelag

Kommunereformen prosessen i Sør-Trøndelag Kommunereformen prosessen i Sør-Trøndelag Prosjektleder Alf-Petter Tenfjord Konferanse «kultur i nye kommuner», Frøya 29-30. september Kultur Film Musikk Frivillighet Attraktivitet medier Litteratur Demokrati

Detaljer

Møte i politisk styringsgruppe INVEST

Møte i politisk styringsgruppe INVEST Møte i politisk styringsgruppe Møtedato: 03.12.2008 Møtested: Kastvollen rehabiliteringssenter, Inderøy Tidspunkt: Kl. 13.00 Deltakere: Ole Tronstad, Bjørn Arild Gram, Frank Christiansen Jacob Br. Almlid,

Detaljer

Karriereveiledning og sosialpedagogikk

Karriereveiledning og sosialpedagogikk -Ein tydeleg medspelar Karriereveiledning og sosialpedagogikk Rose Mari Skarset Fagsamling hos Fylkesmannen 8. mai 2014 Gjennomføring videregående opplæring 2007-kullet 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON NORD-FRON KOMMUNE

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON NORD-FRON KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON NORD-FRON KOMMUNE Behandlet av Kontrollutvalget 18.6 2012. Plandokumentet er ført i pennen av Innlandet Revisjon IKS v/kristian Lein 1. Om plan for forvaltningsrevisjon Forvaltningsrevisjonen

Detaljer

Utvidet samarbeid Fylkesmannen i Vest-Agder KS Agder Kristiansand Revisjonsdistrikt

Utvidet samarbeid Fylkesmannen i Vest-Agder KS Agder Kristiansand Revisjonsdistrikt Kristiansand Søgne Songdalen Vennesla KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Utvidet samarbeid Fylkesmannen i Vest-Agder KS Agder Kristiansand Revisjonsdistrikt 11.03.2013 Kristiansand Revisjonsdistrikt IKS

Detaljer

DigIT DoIT - KommIT. Rune Sandland, Sjefsarkitekt

DigIT DoIT - KommIT. Rune Sandland, Sjefsarkitekt DigIT DoIT - KommIT Rune Sandland, Sjefsarkitekt Framtidas kommune vil gi digitalt førstevalg til innbyggere og næringsliv på bakgrunn av deres behov http://www.ks.no/kommune2020 Digitaliseringsstrategi

Detaljer

Bakgrunn for anmodningen - særskilte utfordringer de nærmeste år

Bakgrunn for anmodningen - særskilte utfordringer de nærmeste år Vedlegg Bakgrunn for anmodningen - særskilte utfordringer de nærmeste år Pr. 31.03.2013 var det 4 402 mennesker i asylmottak med lovlig opphold som ventet på å få flytte til en kommune. Av disse var det

Detaljer

Distriktsmedisinsk senter DMS Inn-Trøndelag

Distriktsmedisinsk senter DMS Inn-Trøndelag Distriktsmedisinsk senter DMS Inn-Trøndelag Orientering til kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa Steinkjer 2. februar 2009 Interkommunalt samarbeid INVEST er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene

Detaljer

Ot.prp. nr... ( ) Om lov om endring i kommuneloven og lov om interkommunale selskaper interkommunalt samarbeid

Ot.prp. nr... ( ) Om lov om endring i kommuneloven og lov om interkommunale selskaper interkommunalt samarbeid Kommunal- og regionaldepartementet Ot.prp. nr... (2002-2003) Om lov om endring i kommuneloven og lov om interkommunale selskaper interkommunalt samarbeid Tilråding fra Kommunal- og regionaldepartementet...

Detaljer

Nord-Norge og Helse Nord RHF

Nord-Norge og Helse Nord RHF Møtedato: 14. desember 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Oddvar Larsen, 75 51 29 00 Dato: 2.12.2011 Styresak 151-2011 Samarbeidsavtale mellom kommunene i Nord-Norge og Helse Nord RHF Bakgrunn og sammendrag Helse

Detaljer

Nasjonale kunnskapsbehov på e-helseområdet

Nasjonale kunnskapsbehov på e-helseområdet HelseOmsorg21 Rådet 14.9.2018 Nasjonale kunnskapsbehov på e-helseområdet Christine Bergland Kunnskapsbehovene skal gjenspeile kompleksiteten på e-helseområdet Behov for FoU-prosjekter i mange ulike former,

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Agdenes kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Agdenes kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Agdenes kommune Vedtatt av kommunestyret i sak 43/2014, 22.10.2014 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres

Detaljer

Samarbeid, samordning og ansvar Signy Irene Vabo Hege Herland

Samarbeid, samordning og ansvar Signy Irene Vabo Hege Herland Samarbeid, samordning og ansvar Signy Irene Vabo Hege Herland Nasjonal fagkonferanse i offentlig revisjon 30. 31. oktober Spor 1 Samhandling Disposisjon To utgangspunkt Samordning og samarbeid begrepene

Detaljer

Ark.: Lnr.: 10552/08 Arkivsaksnr.: 08/2033-1

Ark.: Lnr.: 10552/08 Arkivsaksnr.: 08/2033-1 Ark.: Lnr.: 10552/08 Arkivsaksnr.: 08/2033-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren UTARBEIDELSE AV EIERSKAPSMELDING FOR KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL Vedlegg: Ingen SAMMENDRAG: Hovedpunkt i en eiermelding

Detaljer

Folkevalgtprogrammet :

Folkevalgtprogrammet : Folkevalgtprogrammet : Saksbehandling og praktisk opptreden i kommunestyret Gran kommune Folkevalgtrollen i endring? Fra detaljkunnskap kunnskap til overordnet kunnskap? Fra detaljstyring til mål og rammestyring?

Detaljer

Evaluering av styring og ledelse i Værnesregionen

Evaluering av styring og ledelse i Værnesregionen side 1 Forprosjektplan: Evaluering av styring og ledelse i Værnesregionen Ekstern evaluering av styring og ledelse i Værnesregionen med mål om å skape strukturer som gjør regionsamarbeidet til et effektivt

Detaljer

Nye Trøndelag hvordan utforme en god dialog mellom Fylkesmannen og kommunene? Alf-Petter Tenfjord

Nye Trøndelag hvordan utforme en god dialog mellom Fylkesmannen og kommunene? Alf-Petter Tenfjord Nye Trøndelag hvordan utforme en god dialog mellom Fylkesmannen og kommunene? Alf-Petter Tenfjord Felles rådmannssamling, KSST og KSNT, 30. mai 2017 Trøndelag 2017 8 8 14 9 6 3 48 137 233 innbyggere +6,3

Detaljer

Beskrivelse av oppdraget

Beskrivelse av oppdraget Beskrivelse av oppdraget 1.1 Om oppdraget I St. meld. nr. 19 (2001-2002) Nye oppgaver for lokaldemokratiet regionalt og lokalt nivå ble det foreslått å iverksette forsøk med enhetsfylke og med kommunal

Detaljer

Oppdraget. Leveranse 1 Oversikt over utvalgte statlige digitaliseringsinitiativ som påvirker kommunene (pilottest).

Oppdraget. Leveranse 1 Oversikt over utvalgte statlige digitaliseringsinitiativ som påvirker kommunene (pilottest). Bakgrunn: Riksrevisjonen: staten koordinerer ikke digitaliseringsinitiativ som påvirker kommunal sektor godt nok nødvendig med et mer forpliktende samarbeid mellom stat og kommune på IKT-området samordning

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon...2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon...2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - MERÅKER KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon...2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...2

Detaljer

Nasjonal IKT HFs strategi for perioden En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten

Nasjonal IKT HFs strategi for perioden En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten Nasjonal IKT HFs strategi for perioden 2016-2019 En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten Agenda 1. Bakgrunn 2 Nasjonal IKT HFs strategi for perioden 2016-2019 2 «Én innbygger én journal» REGJERINGENS

Detaljer

ALLE SKAL MED!? MIDTVEISEVALUERING AV VRI-PROGRAMMET

ALLE SKAL MED!? MIDTVEISEVALUERING AV VRI-PROGRAMMET ALLE SKAL MED!? MIDTVEISEVALUERING AV VRI-PROGRAMMET VRI STORSAMLING Fredrikstad, 06.12. 2012 Oxford Research «Kunnskap for et bedre samfunn» Oxford Research er en nordisk kunnskapsvirksomhet. Oxford Research

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte den

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte den PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Selbu kommune Utkast til kontrollutvalgets møte den 22.11.16. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

ByR 2 Fosen arbeidsplan 2016

ByR 2 Fosen arbeidsplan 2016 ByR Fosen arbeidsplan 06 ByR Fosen framdriftsplan for Fase Innsatsområde : Bli gode på å ta ut utviklingspotensialene i regionen NR. Arbeidspakker 05 06 07 08 A Tour de Fosen X X X B TEAM- og kunnskapsutvikling

Detaljer

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger IKT-forum 2015 for medisinsk nødmeldetjeneste GISLE FAUSKANGER

Detaljer

PLO meldinger - Et stort steg for bedre samhandling i Nord-Trøndelag

PLO meldinger - Et stort steg for bedre samhandling i Nord-Trøndelag PLO meldinger - Et stort steg for bedre samhandling i Nord-Trøndelag IKT konferanse i Nord-Trøndelag 4.12.2014 Olav Bremnes Samhandlingssjef, Helse Nord-Trøndelag Hensikt med reformen Pasienter skal oppleve

Detaljer