Forskning og innovasjon i offentlig sektor.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forskning og innovasjon i offentlig sektor."

Transkript

1 Forskning og innovasjon i offentlig sektor. Forskningsspørsmål og framdriftsplaner pr Delprosjekt: Politikk og innovasjon. Arbeidstittel for prosjektet: Samhandlingsreformen og etablering av helhetlige pasientforløp. Forskingsspørsmål: 1. Fører prosessene rundt helhetlige pasientforløp til at vi får nytenkning og innovasjon med grunnlag i dialog og kommunikative prosesser, eller skjer det en standardisering med grunnlag i etablerte yrkesmessige og statusmessige relasjoner? 2. Framstår reformen som en kontraktsreform, eller skaper den grunnlag for innovative prosesser? 3. I hvilken grad og på hvilken måte er politikerne (lokalstyret) premissleverandører i forbindelse med initiering og iverksettingsprosess? 4. Hvilken rolle spiller den kommunale konteksten (først og fremst politisk og administrativ organisering) for initiering og prosess? Framdriftsplan: Fase 1, januar september 2011: Observasjon av samarbeidsprosjektets etablering, avgrensning og organisering. Dette er basert på møter med sentrale aktører og deltagelse som observatør i styringsgruppa. Spørreundersøkelse i helseforetaket for Romsdal og Nordmøre. Bearbeiding av data. Fase 2, september november 2011: Spørreundersøkelse i de involverte kommunene. Bearbeiding av data. Fase 3, oktober 2011 februar 2012: Kvalitativ undersøkelse i to casekommuner basert på observasjoner og intervju. Fase 4, februar mars 2012: Bearbeiding av datamaterialet Fase 5, mars april 2012: Rapportskriving 1

2 Delprosjekt: Styring og organisering Styring og organisering innenfor rammen av hierarki og marked I vårt delprosjekt vil vi ha to teoretiske hovedinnfallsvinkler, en kontraktsteoretisk innfallsvinkel og en basert på teori om insentiver og insentivstrukturer. Insentiver og insentivstrukturer Vi vil her se på hva insentiver og insentivstruktur har å si for styring og organisering. Det vil bli valgt ut 3-4 kommuner i hvert av de tre fylkene Møre- og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag hvor vi vil gå nærmere inn på helse- og sosialsektoren og bruke som case hvordan kommunene har løst organiseringen av samhandlingsreformen. Spørsmål som vil bli analysert er i hvor stor grad man har beholdt tradisjonell hierarkisk organisering og hvilke insentiver samhandlingsreformen, og spesielt etableringen av distriktsmedisinske sentre (DMS), man finner. Siden tidsperspektivet blir såpass kort er det vanskelig å gå inn på om insentivene virker elle ikke, men i kontakten med kommunene vil dette bli berørt. Spesielt interessant blir det også å registrere om, og i hvilken grad, kommunene inne rammen av hierarkisk organisering tar inn markedbegrunnede insentiver/styringsparametre som for eksempel stykkpriser. Forskningsspørsmål Forskningsspørsmålene er av eksplorativ karakter, i den forstand at det er viktig å få en oversikt over hvordan kommunene tilnærmer seg feltet. Det sentrale er å få greie på hvordan kommunene oppfatter og tar hensyn til de insentiver som ligger i samhandlingsreformen både av økonomisk og helsemessig art. 1. Hvordan vurderer kommunene insentivene sett i forhold til andre kommuner det er aktuelt/allerede i gang et samarbeid med? 2. Hvordan vurderer kommunene insentivene sett i forhold til sykehus/helseregioner det er aktuelt/allerede i gang et samarbeid med? Empirisk felt Det empiriske feltet vil her bli utvalgte primærkommuner i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag. I Møre og Romsdal har man nok kommet kortere enn i Trøndelagsfylkene i den forstand at per 2011 er det ennå ikke kommet i gang interkommunale DMS. Vi vil velge ut Ålesund, Sunndal og Kristiansund kommuner fordi her er det konkret aktivitet i gang som enten har kommet langt i planleggingen eller hvor det er etablert DMSaktiviteter som et enkeltkommunetiltak med avtale med helseregionen (i Ålesund). Videre vil vi velge Ørland, Bjugn Åfjord, Rissa, Roan, Osen (i Sør-Trøndelag) og Leksvik i Nord- Trøndelag som en gruppe fordi disse er etablert med et DMS basert på IKS-organisering med avtale med Helse Sør-Trøndelag. I Nord-Trøndelag vil vi ta utgangspunkt i Kommunene Inderøy, Verran, Steinkjer, Snåsa og Mosvik har sammen med Helse Nord-Trøndelag og Helse Midt-Norge satt i verk et samhandlingsprosjekt der man har realisert et distriktsmedisinsk senter (DMS) i Inn-Trøndelag. Fra alle disse kommunene vil vi samle inn data via et strukturert spørreskjema til ansvarlig i kommunen for DMS-arbeidet (Pleie- og omsorgssjef eller dedikert ansvarlig for feltet) for å kartlegge holdningene til insentiver, styring og samarbeid. Det sentrale blir å gå nærmere inn på hvilke felter som kommunene oppfatter som problematiske/interessante og utfordrende slik at vi får nærmere grunnlag for videre forskning. 2

3 Vi vil videre gå nærmere inn å studere DMS Inn-Trøndelag ved å undersøke hvordan den vertikale samhandlingen finner sted ved å intervjue på helseforetaknivå, på kommunenivå og på DMS driftsnivå. Fremdriftsplan Delrapport forventes å foreligge Kontraktsteoretisk innfallsvinkel Her vil vi se på hva kontrakter har å si for styring og organisering. Det empiriske feltet her, vil først og fremst være fylkeskommunene, hvor vi vil kartlegge den mer prinsipielle tilnærmingen man har til kontrakter, i tilknytning til spørsmål om organisering og styring. Dernest vil vi også nytte kontakten med distriktsmedisinske sentere til å se på hvordan man i praksis har håndtert spørsmålet om tvungen kontraktsregulering i tvungne partnerskap. Det som er særlig interessant å se på, er hvorvidt kontrakter nyttes aktivt i organisering og styringsøyemed. Det sentrale i dette prosjektet er å finne fram til hvilke innovasjons/forbedringsmuligheter med hensyn til styring og organisering som ligger innenfor kommunal og fylkeskommunal tjenesteproduksjon. Arbeidet med prosjektet er ment å avdekke hva videre FoU kan bidra til for å stimulere til innovasjon og forbedring av tjenestene. Spesielt når det gjelder samhandlingsreformen er kunnskapsnivået beskjedent siden reformen først settes i verk dette året slik at FoU-prosjekter burde ha mye å bidra med men da gjelder det å finne de rette prosjektene. Når det gjelder den kontraktsmessige innfallsvinkelen, vet vi at denne nyttes i betydelig grad, samtidig som vi er usikre på hvor aktivt kontraktene nyttes i styrings og organiseringsøyemed. Forskningsspørsmål Forskningsspørsmålene har en eksplorativ innretning, hvor formålet er å komme nærmere inn i hvordan man forholder seg til kontrakter i det empiriske feltet. 1. På hvilken måte nyttes kontrakter som instrument i organiserings- og styringsøyemed? 2. Er det forskjeller i hvordan kontrakter nyttes som instrument for organisering og styring innenfor hierarkiet og overfor markedet/eksterne partnere? Empirisk felt Fylkeskommunene i Midt-Norge representerer det empiriske feltet knyttet til undersøkelsen. Når det gjelder intern organisering, vil data genereres via intervju innenfor området ledelse og HR, mens samferdselssektoren vil danne utgangspunktet for å generere data mht hvordan det offentlige forholder seg til eksterne partnere og markedet. DMS Inn-Trøndelag representerer en case hvor man både skal koordinere aktivitet internt og overfor flere samarbeidspartnere ved hjelp av kontrakter. Casen vil bidra til å sette søkelys på en ny type kontraktsmessige utfordringer offentlig sektor står overfor i Midt-Norge. Fremdriftsplan Delrapport forventes å foreligge

4 Delprosjekt: økonomistyring: Overordnet problemstilling Hvordan kan innovasjon innenfor økonomistyringsområdet bidra til forbedret kommunal tjenesteproduksjon? Det legges til grunn en vid definisjon av økonomistyring, og det tas sikte på å studere både: Utforming av styringssystem (sammensetningen av styringsverktøy, tilpasning av verktøy etc) Bruken av ulike styringsverktøy, inkl dialogen, til ulike formål (diagnostisk, interaktiv, grensesettende, kulturbyggende) Tilpasning av styringssystem knyttet til ulike organisatoriske løsninger. Skal økonomistyringen bidra til forbedret tjenesteproduksjon, er det viktig å først kartlegge styringsutfordringene innenfor denne tjenesteproduksjonen. En vesentlig del av prosjektet vil være å utforske styringsutfordringer innenfor kommunal tjenesteproduksjon som styres innenfor hierarkiet, tjenester som er regulert vha markedet (private leverandører) og tjenester som produseres i samarbeid/nettverk der kommunen inngår sammen med andre offentlige instanser. Nye tilknytningsformer setter nye krav til styringssystemet. Dette gjelder f eks Samhandling mellom kommuner: Interkommunale selskap (kommune kommune) Samhandling mellom stat og kommune (eks innenfor helse) Samhandling mellom private leverandører og kommune (outsourcing) Det vil bli lagt vekt på å få fram styringsutfordringer knyttet til slike nettverksrelasjoner og hvordan styringssystemet kan utvikles for å øke kvaliteten på tjenesteproduksjonen her. For å belyse dette vil to hovedprosjekter bli gjennomført (1) Økonomistyring og KOSTRA og (2) Økonomistyring og outsourcing. Resultatstyring i kommunene; bruk av KOSTRA til intern styring og kontroll Kommune stat-rapportering (KOSTRA) er i utgangspunktet et system der kommunene rapporterer om sin tjenesteproduksjon og ressursbruk til staten. Rapporteringen ble gjort obligatorisk for alle norske kommuner i Gjennom KOSTRA rapporteres over 1000 indikatorer fra samtlige kommuner, og resultatene presenteres tilgjengelig for alle gjennom SSB. Utviklingen de siste årene har gått i retning av å tilrettelegge for bruk av KOSTRA tall til bruk i kommunenes interne styring, bl annet gjennom standardisering av rapportering og innføring av en rekke sektorspesifikke effektiviseringsnettverk som utgangspunkt for benchmarking og dermed utviklingsarbeid. I dette delprosjektet skal vi se nærmere på kommunenes bruk av KOSTRA i økonomistyringen. Formålet er å peke på utviklingsmuligheter både knyttet til KOSTRA som system og kommunenes bruk av systemet. 4

5 Forskningsspørsmål: Hvordan bruker norske kommuner KOSTRA til intern styring? a. Kartlegging av bruken b. Hvordan forstå variasjon i bruk? c. Hva er de viktigste styrker og svakheter knyttet til KOSTRA som system? Aktiviteter/framdriftsplan/empirisk felt: Survey; kartlegging av kommunenes bruk av KOSTRA a. Bygger på data samlet inn gjennom en masterutredning ved NHH våren Data fra 140 kommuner. Casestudie; bruk av KOSTRA til intern styring i Trondheim kommune a. Gjennomført forberedende intervju med finansrådmann (våren2011) b. Dokumentstudie rapporter fra Trondheim kommune (høst 2011) c. Mulig masteroppgave (våren 2012). Outsourcing av kommunal tjenesteproduksjon. Hvordan styre virksomheten? Kommunene oppretter stadig flere selskaper for å løse ulikekommunale oppgaver. Her kan kommunene velge mellom ulike typer selskapsorganisering, fra kommunale foretak på den ene enden av skalaen (regulert i kommuneloven) til aksjeselskap på den andre (regulert i aksjeloven). Kommunens muligheter for å styre aktivitet i disse selskapene varierer med selskapsform. Kommunal virksomhet som har blitt fristilt og organisert som egne rettssubjekter dekkes ikke av administrasjonssjefens internkontroll. I dette delprosjektet skal vi se nærmere på hvordan kommunen utøver sin eierstyring innenfor ulike selskapsformer. Forskningsspørsmål (foreløpig): Hvordan utøver kommunene sin eierstyring når viktige funksjoner organiseres utenfor den kommunale forvaltning? a. Hva er de største utfordringene knyttet til styring av outsourcet virksomhet? b. Hvordan kan kommunen få bedre oversikt over og styring av denne virksomheten? Aktiviteter/framdriftsplan/empirisk felt: Dokumentstudie; rapporter fra bl a Nordlandsforskning (nr 13/2009 Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll som verktøy i egenkontrollen i norske kommuner og fylkeskommuner ) (Høsten 2011) Casestudie (-r). I Trondheim Kommune har en valgt ulike organisasjonsformer for ulike samarbeidsrelasjoner. Vi vil se nærmere på noen av disse: o Interkommunale selskap (Trondheim: Trondheim brann- og redningstjeneste) o Kommunale AS (Trondheim: Trondheim Kino, Olavshallen) o Kommunale selskap (Trondheim: Renholdsverket, Trondheim Parkering) o Stiftelser (Trondheim: Pirbadet) o Private samarbeidsrelasjoner (Trondheim: Barnehager, sykehjem) Her planlegges (minst) en masteroppgave (våren 2012) 5

6 Delprosjekt: Ledelse I dette delprosjektet vil fokus settes på Kunnskapsledelse i offentlig sektor. Det har to parallelle spor som vil prege aktivitetene og forskningen; dette gjelder kunnskapsledelse i praksis og verdibasert ledelse. Forskningsspørsmålene vil til dels være overlappende, slik at det samlede datamaterialet dekker en større felt. Kunnskapsledelse i praksis Utkast problemstilling Hva er kunnskapsledelse i praksis i offentlig tjenesteyting og hvordan kan forskning bidra til å stimulere utvikling av bedre (ledelses-)praksis? Utkast forskningsspørsmål 1. Hva er de viktigste utfordringene i ledelse av kunnskap i kommunal og fylkeskommunal tjenesteyting? 2. Hva er de viktigste utfordringene i utøvelse av kunnskapsarbeid kommunal og fylkeskommunal tjenesteyting? 3. Hva kreves og forventes av ledelse i kommunal og fylkeskommunal tjenesteyting? 4. Hva er de opplevde kompetansekravene og har disse endret seg de siste årene? 5. Hvilke verdier er sentrale for virksomheten (hva respondenten synes er viktig) og har noen av disse verdiene fått endret status/oppslutning de siste årene? 6. Hvilke verdier er sentrale i ledelse i virksomheten (ledelsesfilosofi) og har noen av disse verdiene fått endret status/oppslutning de siste årene? 7. Er det indikasjoner på at det er vanskelig å finne en balansegang mellom styring og selvstyring av profesjonelle kunnskapsmedarbeidere i kommunal og fylkeskommunal tjenesteyting? Utkast empirisk felt Kommunesektoren Trondheim Kommune, Kulturenheten Det vil bli gjennomført 4 dybdeintervju og 2 gruppeintervju i uke 37. Fylkeskommunesektoren Sør-Trøndelag Fylkeskommune, Enhet for regional utvikling (inkludert kultur) Det vil bli gjennomført 4 dybdeintervju og 2 gruppeintervju i uke 43 av personer knyttet til kultursektoren. Utkast framdriftsplan Datainnsamling uke 37 og 45 Uke 39: statusrapport til prosjektleder Verdibasert ledelse Utkast problemstilling Hvordan kan forskning bidra til å forstå, og stimulere utvikling av en verdibasert ledelsesatferd i kommunal og fylkeskommunal tjenesteyting? 6

7 Utkast forskningsspørsmål 1. Hvilke verdier er sentrale for virksomheten (hva respondenten synes er viktig) og har noen av disse verdiene fått endret status/oppslutning de sist årene? 2. Er det indikasjoner på et dårlig samsvar mellom et godt og velfungerende verdigrunnlag blant ansatte og de organisasjonskulturelle forhold i organisasjonen? 3. Er det indikasjoner på et dårlig samsvar mellom et godt og velfungerende verdigrunnlag blant ansatte og de strukturelle forhold som regulerer deres arbeidssituasjon? 4. Er det indikasjoner på et dårlig samsvar mellom et godt og velfungerende verdigrunnlag blant ansatte og politiske/maktmessige forhold i organisasjonen? Her kan det også diskuteres om det oppleves å være et krysspress hvor ulike interessenter/grupper representere forskjellig prioritering av verdier. I tillegg kan det diskuteres om årsaken til dette ligger i ulike logikker/rasjonaliteter blant interessegruppene. 5. Er det indikasjoner på et dårlig samsvar mellom et godt og velfungerende verdigrunnlag blant ansatte og institusjonelle forhold i samfunnet? 6. Er det indikasjoner på at formelle ledere i kommunal og fylkeskommunal tjenesteyting legger for liten vekt på verdier og verdiutvikling blant ansatte? 7. Er det indikasjoner på at det er vanskelig å finne en balansegang mellom styring og selvstyring av profesjonelle medarbeidere i kommunal og fylkeskommunal tjenesteyting? 8. Generelle utfordringer knyttet til kunnskapsledelse i organisasjonen? Utkast empirisk felt Kommunesektoren Fylkeskommunen Trondheim kommune Orkdal kommune Steinkjer kommune Halsa kommune Rennebu kommune Sør Trøndelag Nord Trøndelag Dybdeintervju på rådmannsnivå og enhetsledere innenfor skole og helse. Dybdeintervju på rådmannsnivå og enhetsleder innenfor skole. Dybdeintervju på rådmannsnivå og enhetsleder innenfor helse. Dybdeintervju på direktørnivå og i staben for opplæringssektoren pluss utvalgte rektorer/ledergrupper ved videregående skoler Dybdeintervju på direktørnivå og i staben for opplæringssektoren pluss utvalgte rektorer/ledergrupper ved videregående skoler Utkast framdriftsplan Datainnsamling: Uke Første rapport: Uke

8 Delprosjekt: IKT FAD har beskrevet fire innsatsområder for IKT politikk, kort oppsummert er dette: 1. Å sikre et informasjonssamfunn for alle. 2. Å bidra til innovasjon og verdiskaping i næringslivet. 3. Å stimulere til vekst og utvikling i IKT-næringen. 4. Gode offentlige selvbetjeningsløsninger og effektiv forvaltning Det har vært og er et stort fokus på digitalt førstevalg, tjenester på nett og IKT som motor for fornying av offentlig sektor. Dessverre er den praktiske virkeligheten en helt annen, heter det i en ny forskningsrapport fra IKT-Norge. Ingen kommuner tilbyr et digitalt førstevalg til sine innbyggere. Det er ofte enklere å ta fri fra jobb og oppsøke et offentlig kontor, enn å løse det digitalt. IKT-Norge gjennomførte sommeren 2011 en undersøkelse om brukeropplevelsen av alle norske kommuners nettsider. Dette er den første undersøkelsen i sitt slag som undersøker brukeropplevelsen av kommunale nettjenester. Generelt sett er resultatene ikke overraskende, men likevel ikke lystig lesing - Norske kommuner tar ikke sine innbyggere på alvor når det gjelder å forenkle hverdagen, heter det i rapporten. Fokus i prosjektet: Innovasjonsmuligheter som ligger i samarbeid om IKT-løsninger. Utgangpunktet er at utvikling, implementering og integrering av IKT-strategier byr på store utfordringer for den enkelte kommune og egner seg godt for samarbeid og samarbeidsløsninger. Det kan underbygges med best-practice cases fra EPSA Regionalt er Digitale Trøndelag av stor interesse. Vi har allerede hatt møte med styreleder (rådmann Elin Solbu i Trondheim kommune) og prosjektleder Anne Hofstad i Trondheim kommune. Prosjektet er også diskutert med administrasjonssjef Roald Huseth hos fylkesmannen i Nord Trøndelag som gir sin uforbeholdne støtte til relevansen av prosjektet. Prosjektet er todelt: 1. IKT i Midt-Norge. Formålet med dette prosjektet er å avdekke omfanget av IKT-bruk på kommunalt og fylkeskommunalt nivå og sette dette i sammenheng med de muligheter som i dag eksisterer i Norge. 2. IKT i Europa. Formålet med dette prosjektet er å tegne et bakteppe for IKTutviklingen i Midt-Norge ved å gi et bilde av utviklingen i Europa. Prosjektet vil gjennomføres i samarbeid med European Institute of Public Administration (EIPA). Utkast til forskningsspørsmål. 1. Hvordan kan IKT og e-governance fungere som driver og verktøy for innovasjon i offentlig forvaltning generelt og tjenesteproduksjon spesielt? 2. Hvordan kan innovasjonspotensialet som ligger i samarbeidsløsninger (eksempelvis Digitale Trøndelag) utnyttes til utvikling, implementering og integrering av IKTstarategier og forbedringer i tjenesteproduksjonen? 8

9 Metode. I tillegg til en begrenset teoretisk studie vil vi gjennomføre en mer omfattende empirisk studie som vil omfattes av utvalgte best-practice casestudier fra European Public Sector Award (EPSA) 2009 og 2011 (bl.a. Localret i Barcelona som er et samarbeid mellom 825 kommuner i Catalonia) og partnerne som er involvert i Digitale Trøndelag-prosjektet (10 kommuner i Midt Norge). I rapporten fra EPSA2009 fremgår det tydelig at IKT er et viktig instrument når det gjelder forbedringer i offentlig tjenesteproduksjon. Framdriftsplan: IKT Midt- Norge Kontakten med praksisfeltet er allerede opprettet, og vil bli fulgt opp med nye informantsamtaler i nærmeste framtid. Tilnærmingen til det empiriske feltet er med andre ord inne i en eksplorerende fase, med tanke på fristen den 26. september hvor det skal legges fram aktuelle forskningsprosjekter innenfor dette temaet. I uke vil det bli gjennomført en konkret datainnsamling bestående av dybdeintervjuer. Det vil også bli vurdert om en aktuell tilnærming også kan være å gjennomføre en bred spørreundersøkelse. Konklusjonen ifht dette vil bli tatt når de aktuelle forskningsprosjektene foreligger den 26. september. Tidsplan: Uke Dato Aktivitet Status Møte/informantsamtale med 2 deltakere i prosjektet DDT (Det digitale Trøndelag) styreleder og leder i arbeidsutvalg Gjennomført Jan Ole V / Thor Atle T Frist for innlevering av framdriftsplan (Forskningsspørsmål, tidsplan, empirisk felt) Avtale møter/samtaler/intervjuer med nøkkelpersoner i DDT prosjektet (snøballmetoden med utgangspunkt i møte 31.08) Gjennomføre møter/eventuelle intervjuer. Oppfølging ifht KS og KRD (standardisering) 38 Formulering av aktuelle forskningsprosjekter med utgangspunkt i samtaler/eventuelle intervjuer Frist for innlevering av foreløpig oversikt over potensielle forskningsprosjekter innenfor temaet IKT Midt-Norge 39 Vurdering av behov for å gjennomføre en bredt anlagt spørreundersøkelse rettet kom fylkeskommunene og alle kommunene i regionen Gjennomføring av datainnsamling. Dybdeintervjuer + eventuell spørreundersøkelse Delta på seminar/juleavslutning i regi av DDT prosjektet 9

10 Rapportskriving Framdriftsplan for IKT Europa. Innen 26. september 2011 Notat om aktuelle forsknkningsprosjekter (operasjonaliseirng av forskningsspørsmålene). Oktober/november 2011 Case og feltstudier i Barcelona. Samarbeid med prosjektet Envisioning Digital Europe 2030 og prosjektleder Gianluca Misurca, Sevilla (Kontakt opprettethan var speaker på sommerskolen i MPA-progrmmet i London). Deltakelse på workshop i Sevilla 23. og 24. Oktober Februar-mars 2012 Rapportskriving 10

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering 2013 Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering Arbeidsgruppen Nordland revisjon 08.05.2013 Innhold 1. MANDAT OG OPPDRAG... 3 BEHANDLINGEN AV UTREDNINGEN... 5 SAMMENDRAG... 6 LESEVEILEDNING... 11

Detaljer

Vurdering av interkommunalt samarbeid

Vurdering av interkommunalt samarbeid Vurdering av interkommunalt samarbeid Malvik kommune Mars 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden september-februar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

Fra Ny GIV til varig givende

Fra Ny GIV til varig givende ØF-rapport 01/2014 Fra Ny GIV til varig givende Om samarbeid mellom kommune og fylkeskommune for bedre gjennomføring av det 13-årige opplæringsløpet av Maria Røhnebæk Tonje Lauritzen Torhild Andersen ØF-rapport

Detaljer

Rapport fra selskapskontroll. AtB AS. Sør-Trøndelag Fylkeskommune. Mars 2013 - TITTEL - 1

Rapport fra selskapskontroll. AtB AS. Sør-Trøndelag Fylkeskommune. Mars 2013 - TITTEL - 1 Rapport fra selskapskontroll AtB AS Sør-Trøndelag Fylkeskommune Mars 2013 - TITTEL - 1 Forord Denne selskapskontrollen er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune i perioden

Detaljer

Evaluering av Entreprenørskapsprogrammet

Evaluering av Entreprenørskapsprogrammet Evaluering av Entreprenørskapsprogrammet i Møre og Romsdal Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og utredninger slik at politiske

Detaljer

Sladdet versjon, Oslo, 30.07.2013 Oslo, 11. juni 2012

Sladdet versjon, Oslo, 30.07.2013 Oslo, 11. juni 2012 Tilbud på «Bistand til å utarbeide Helse og omsorgsplan» Gol kommune Sladdet versjon, Oslo, 30.07.2013 1 Oslo, 11. juni 2012 Deloitte tilbyr et team med mange års erfaring med strategiarbeid, analyse og

Detaljer

BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE RAPPORTERING JUNI 2013

BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE RAPPORTERING JUNI 2013 Til Husbanken Dokumenttype Rapport Dato Juni 2013 BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE RAPPORTERING JUNI 2013 2 Dato Juni 2013 Utarbeidet av Rambøll Beskrivelse Følgeevaluering av satsning på boligetablering

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Prosjektrapport nr. 12/2002 Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Jens Kristian Fosse og Hans Kjetil Lysgård Tittel Kompetanseutvikling i utkantkommuner lokal mobilisering

Detaljer

INNOVASJON I NORSK HELSEINDUSTRI

INNOVASJON I NORSK HELSEINDUSTRI INNOVASJON I NORSK HELSEINDUSTRI En evaluering av Nasjonalt senter for innovasjonsbistand og næringsutvikling i helsesektoren - InnoMed Roald Sand Torstein Nesheim NORD-TRØNDELAGSFORSKNING STEINKJER 2001

Detaljer

NIVI Rapport 2008:2 Erfaringer med interkommunalt samarbeid i Nord-Trøndelag

NIVI Rapport 2008:2 Erfaringer med interkommunalt samarbeid i Nord-Trøndelag NIVI Rapport 2008:2 Erfaringer med interkommunalt samarbeid i Nord-Trøndelag Utarbeidet på oppdrag av Fylkesmannen Notat i 2008- Nord-Trøndelag i samarbeid med KS Nord-Trøndelag og regionrådene FORORD

Detaljer

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS.

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS. Lærlinger svarer, Lærlinger svarer En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen Utarbeidet av Oxford Research AS Oktober 2008 Forfatter: Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

Fylkesmennenes arbeid med kommunal fornying og omstilling

Fylkesmennenes arbeid med kommunal fornying og omstilling NIVI-rapport 2011:3 Fylkesmennenes arbeid med kommunal fornying og omstilling Utarbeidet på oppdrag av Kommunal- og regionaldepartementet Magne Langset og Geir Vinsand Forord NIVI Analyse har gjennomført

Detaljer

Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi

Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi Evaluering av 12k trainee i Vestfold OLA K. BERGE OG CHRISTINE HVITSAND TF-rapport nr. 323 2013 Tittel: Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi

Detaljer

REVISJONSRAPPORT SAMARBEIDSRÅDET FOR NEDRE ROMERIKE ORGANISERING OG VIRKSOMHETSSTYRING

REVISJONSRAPPORT SAMARBEIDSRÅDET FOR NEDRE ROMERIKE ORGANISERING OG VIRKSOMHETSSTYRING REVISJONSRAPPORT SAMARBEIDSRÅDET FOR NEDRE ROMERIKE ORGANISERING OG VIRKSOMHETSSTYRING JANUAR 2015 INNHOLD SAMMENDRAG I Formål og problemstillinger i Revisjonens samlede vurdering og konklusjon i Organisering

Detaljer

Underveis, men i svært ulikt tempo

Underveis, men i svært ulikt tempo RAPPORT 37/2010 Underveis, men i svært ulikt tempo Et blikk inn i ti skoler etter tre år med Kunnskapsløftet Delrapport 3 Underveisanalyse av Kunnskapsløftet som styringsform Eli Ottesen og Jorunn Møller

Detaljer

Mål Hovedmål Et Regionalt kompetansesenter i odontologi skal være etablert og i drift innen 01.01 2010.

Mål Hovedmål Et Regionalt kompetansesenter i odontologi skal være etablert og i drift innen 01.01 2010. Sak: Valg av organisasjonsmodell for Regionalt odontologisk kompetansesenter i Midt-Norge Sammendrag Forprosjekt Forprosjektet ble gjennomført i perioden januar juli 2007. Sentral problemstilling for arbeidet

Detaljer

Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren

Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren Kartlegging av eksisterende utdanningstilbud og kompetansebehov blant ledere i helse og omsorgssektoren Dag Ellingsen og Vilde Hoff Bernstrøm FoU resultat

Detaljer

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere.

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. IMDi-rapport 8-2008 Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn Foto: Christian Roth Christensen/IMDi

Detaljer

Mot alle odds? Veier til samordning i norsk forvaltning. Difi-rapport 2014:07 ISSN 1890-6583

Mot alle odds? Veier til samordning i norsk forvaltning. Difi-rapport 2014:07 ISSN 1890-6583 Mot alle odds? Veier til samordning i norsk forvaltning Difi-rapport 2014:07 ISSN 1890-6583 Forord Difi har gjennomført et prosjekt der formålet har vært å belyse samordning i norsk forvaltning og å peke

Detaljer

Status for interkommunalt samarbeid i Møre og Romsdal

Status for interkommunalt samarbeid i Møre og Romsdal NIVI Rapport 2013:3 Status for interkommunalt samarbeid i Møre og Romsdal Utarbeidet på oppdrag av Fylkesmannen i Møre og Romsdal Notat 2013- i samarbeid med KS Møre og Romsdal Av Geir Vinsand og Magne

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning Verran kommune Forvaltningsrevisjon nr 1724-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden januar til april 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon av Verran

Detaljer

Samarbeidstrender og utfordringsbilde i Sør-Trøndelag

Samarbeidstrender og utfordringsbilde i Sør-Trøndelag NIVI Rapport 2013:2 Samarbeidstrender og utfordringsbilde i Sør-Trøndelag Utarbeidet på oppdrag av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Notat 2013- i samarbeid med KS Sør-Trøndelag og kommunene Av Geir Vinsand

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13.02.2008 kl. 10:00 Møtested: Fylkeshuset, møterom Marmor 3. etg. Andre opplysninger: SAKLISTE Saker til behandling 7/2008 Godkjenning

Detaljer

Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt?

Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt? Rapport 2012:9 Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt? Birgit Abelsen Toril Ringholm Per-Arne Emaus Margrethe Aanesen Tittel : Forfattere : Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene

Detaljer

Prosjektorganisering i Snåsa kommune

Prosjektorganisering i Snåsa kommune Prosjektorganisering i Snåsa kommune Forvaltningsrevisjon 2012 Prosjektorganisering Snåsa kommune Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden januar-september 2012 gjennomført en forvaltningsrevisjon av

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

1 2 ar med IA-avtaler - hva na?

1 2 ar med IA-avtaler - hva na? 1 2 ar med IA-avtaler - hva na? F orfattere: Solveig Osborg Ose, lngunn Brattlid og Rune Slettebak ~ SINTEF SINTEF Teknologi og samfunn, Avd. helse Gruppe For arbeid og helse SINTEFTeknologiogsamfunn

Detaljer

KOMPETANSE FOR INNOVASJON?

KOMPETANSE FOR INNOVASJON? ØF-rapport nr 08/2004 KOMPETANSE FOR INNOVASJON? Evaluering av prosjektet Kompetanseutvikling for innovasjon i små og mellomstore utkantbedrifter Av Jorid Vaagland Tittel: Forfatter: KOMPETANSE FOR INNOVASJON?

Detaljer