Forskning og innovasjon i offentlig sektor.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forskning og innovasjon i offentlig sektor."

Transkript

1 Forskning og innovasjon i offentlig sektor. Forskningsspørsmål og framdriftsplaner pr Delprosjekt: Politikk og innovasjon. Arbeidstittel for prosjektet: Samhandlingsreformen og etablering av helhetlige pasientforløp. Forskingsspørsmål: 1. Fører prosessene rundt helhetlige pasientforløp til at vi får nytenkning og innovasjon med grunnlag i dialog og kommunikative prosesser, eller skjer det en standardisering med grunnlag i etablerte yrkesmessige og statusmessige relasjoner? 2. Framstår reformen som en kontraktsreform, eller skaper den grunnlag for innovative prosesser? 3. I hvilken grad og på hvilken måte er politikerne (lokalstyret) premissleverandører i forbindelse med initiering og iverksettingsprosess? 4. Hvilken rolle spiller den kommunale konteksten (først og fremst politisk og administrativ organisering) for initiering og prosess? Framdriftsplan: Fase 1, januar september 2011: Observasjon av samarbeidsprosjektets etablering, avgrensning og organisering. Dette er basert på møter med sentrale aktører og deltagelse som observatør i styringsgruppa. Spørreundersøkelse i helseforetaket for Romsdal og Nordmøre. Bearbeiding av data. Fase 2, september november 2011: Spørreundersøkelse i de involverte kommunene. Bearbeiding av data. Fase 3, oktober 2011 februar 2012: Kvalitativ undersøkelse i to casekommuner basert på observasjoner og intervju. Fase 4, februar mars 2012: Bearbeiding av datamaterialet Fase 5, mars april 2012: Rapportskriving 1

2 Delprosjekt: Styring og organisering Styring og organisering innenfor rammen av hierarki og marked I vårt delprosjekt vil vi ha to teoretiske hovedinnfallsvinkler, en kontraktsteoretisk innfallsvinkel og en basert på teori om insentiver og insentivstrukturer. Insentiver og insentivstrukturer Vi vil her se på hva insentiver og insentivstruktur har å si for styring og organisering. Det vil bli valgt ut 3-4 kommuner i hvert av de tre fylkene Møre- og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag hvor vi vil gå nærmere inn på helse- og sosialsektoren og bruke som case hvordan kommunene har løst organiseringen av samhandlingsreformen. Spørsmål som vil bli analysert er i hvor stor grad man har beholdt tradisjonell hierarkisk organisering og hvilke insentiver samhandlingsreformen, og spesielt etableringen av distriktsmedisinske sentre (DMS), man finner. Siden tidsperspektivet blir såpass kort er det vanskelig å gå inn på om insentivene virker elle ikke, men i kontakten med kommunene vil dette bli berørt. Spesielt interessant blir det også å registrere om, og i hvilken grad, kommunene inne rammen av hierarkisk organisering tar inn markedbegrunnede insentiver/styringsparametre som for eksempel stykkpriser. Forskningsspørsmål Forskningsspørsmålene er av eksplorativ karakter, i den forstand at det er viktig å få en oversikt over hvordan kommunene tilnærmer seg feltet. Det sentrale er å få greie på hvordan kommunene oppfatter og tar hensyn til de insentiver som ligger i samhandlingsreformen både av økonomisk og helsemessig art. 1. Hvordan vurderer kommunene insentivene sett i forhold til andre kommuner det er aktuelt/allerede i gang et samarbeid med? 2. Hvordan vurderer kommunene insentivene sett i forhold til sykehus/helseregioner det er aktuelt/allerede i gang et samarbeid med? Empirisk felt Det empiriske feltet vil her bli utvalgte primærkommuner i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag. I Møre og Romsdal har man nok kommet kortere enn i Trøndelagsfylkene i den forstand at per 2011 er det ennå ikke kommet i gang interkommunale DMS. Vi vil velge ut Ålesund, Sunndal og Kristiansund kommuner fordi her er det konkret aktivitet i gang som enten har kommet langt i planleggingen eller hvor det er etablert DMSaktiviteter som et enkeltkommunetiltak med avtale med helseregionen (i Ålesund). Videre vil vi velge Ørland, Bjugn Åfjord, Rissa, Roan, Osen (i Sør-Trøndelag) og Leksvik i Nord- Trøndelag som en gruppe fordi disse er etablert med et DMS basert på IKS-organisering med avtale med Helse Sør-Trøndelag. I Nord-Trøndelag vil vi ta utgangspunkt i Kommunene Inderøy, Verran, Steinkjer, Snåsa og Mosvik har sammen med Helse Nord-Trøndelag og Helse Midt-Norge satt i verk et samhandlingsprosjekt der man har realisert et distriktsmedisinsk senter (DMS) i Inn-Trøndelag. Fra alle disse kommunene vil vi samle inn data via et strukturert spørreskjema til ansvarlig i kommunen for DMS-arbeidet (Pleie- og omsorgssjef eller dedikert ansvarlig for feltet) for å kartlegge holdningene til insentiver, styring og samarbeid. Det sentrale blir å gå nærmere inn på hvilke felter som kommunene oppfatter som problematiske/interessante og utfordrende slik at vi får nærmere grunnlag for videre forskning. 2

3 Vi vil videre gå nærmere inn å studere DMS Inn-Trøndelag ved å undersøke hvordan den vertikale samhandlingen finner sted ved å intervjue på helseforetaknivå, på kommunenivå og på DMS driftsnivå. Fremdriftsplan Delrapport forventes å foreligge Kontraktsteoretisk innfallsvinkel Her vil vi se på hva kontrakter har å si for styring og organisering. Det empiriske feltet her, vil først og fremst være fylkeskommunene, hvor vi vil kartlegge den mer prinsipielle tilnærmingen man har til kontrakter, i tilknytning til spørsmål om organisering og styring. Dernest vil vi også nytte kontakten med distriktsmedisinske sentere til å se på hvordan man i praksis har håndtert spørsmålet om tvungen kontraktsregulering i tvungne partnerskap. Det som er særlig interessant å se på, er hvorvidt kontrakter nyttes aktivt i organisering og styringsøyemed. Det sentrale i dette prosjektet er å finne fram til hvilke innovasjons/forbedringsmuligheter med hensyn til styring og organisering som ligger innenfor kommunal og fylkeskommunal tjenesteproduksjon. Arbeidet med prosjektet er ment å avdekke hva videre FoU kan bidra til for å stimulere til innovasjon og forbedring av tjenestene. Spesielt når det gjelder samhandlingsreformen er kunnskapsnivået beskjedent siden reformen først settes i verk dette året slik at FoU-prosjekter burde ha mye å bidra med men da gjelder det å finne de rette prosjektene. Når det gjelder den kontraktsmessige innfallsvinkelen, vet vi at denne nyttes i betydelig grad, samtidig som vi er usikre på hvor aktivt kontraktene nyttes i styrings og organiseringsøyemed. Forskningsspørsmål Forskningsspørsmålene har en eksplorativ innretning, hvor formålet er å komme nærmere inn i hvordan man forholder seg til kontrakter i det empiriske feltet. 1. På hvilken måte nyttes kontrakter som instrument i organiserings- og styringsøyemed? 2. Er det forskjeller i hvordan kontrakter nyttes som instrument for organisering og styring innenfor hierarkiet og overfor markedet/eksterne partnere? Empirisk felt Fylkeskommunene i Midt-Norge representerer det empiriske feltet knyttet til undersøkelsen. Når det gjelder intern organisering, vil data genereres via intervju innenfor området ledelse og HR, mens samferdselssektoren vil danne utgangspunktet for å generere data mht hvordan det offentlige forholder seg til eksterne partnere og markedet. DMS Inn-Trøndelag representerer en case hvor man både skal koordinere aktivitet internt og overfor flere samarbeidspartnere ved hjelp av kontrakter. Casen vil bidra til å sette søkelys på en ny type kontraktsmessige utfordringer offentlig sektor står overfor i Midt-Norge. Fremdriftsplan Delrapport forventes å foreligge

4 Delprosjekt: økonomistyring: Overordnet problemstilling Hvordan kan innovasjon innenfor økonomistyringsområdet bidra til forbedret kommunal tjenesteproduksjon? Det legges til grunn en vid definisjon av økonomistyring, og det tas sikte på å studere både: Utforming av styringssystem (sammensetningen av styringsverktøy, tilpasning av verktøy etc) Bruken av ulike styringsverktøy, inkl dialogen, til ulike formål (diagnostisk, interaktiv, grensesettende, kulturbyggende) Tilpasning av styringssystem knyttet til ulike organisatoriske løsninger. Skal økonomistyringen bidra til forbedret tjenesteproduksjon, er det viktig å først kartlegge styringsutfordringene innenfor denne tjenesteproduksjonen. En vesentlig del av prosjektet vil være å utforske styringsutfordringer innenfor kommunal tjenesteproduksjon som styres innenfor hierarkiet, tjenester som er regulert vha markedet (private leverandører) og tjenester som produseres i samarbeid/nettverk der kommunen inngår sammen med andre offentlige instanser. Nye tilknytningsformer setter nye krav til styringssystemet. Dette gjelder f eks Samhandling mellom kommuner: Interkommunale selskap (kommune kommune) Samhandling mellom stat og kommune (eks innenfor helse) Samhandling mellom private leverandører og kommune (outsourcing) Det vil bli lagt vekt på å få fram styringsutfordringer knyttet til slike nettverksrelasjoner og hvordan styringssystemet kan utvikles for å øke kvaliteten på tjenesteproduksjonen her. For å belyse dette vil to hovedprosjekter bli gjennomført (1) Økonomistyring og KOSTRA og (2) Økonomistyring og outsourcing. Resultatstyring i kommunene; bruk av KOSTRA til intern styring og kontroll Kommune stat-rapportering (KOSTRA) er i utgangspunktet et system der kommunene rapporterer om sin tjenesteproduksjon og ressursbruk til staten. Rapporteringen ble gjort obligatorisk for alle norske kommuner i Gjennom KOSTRA rapporteres over 1000 indikatorer fra samtlige kommuner, og resultatene presenteres tilgjengelig for alle gjennom SSB. Utviklingen de siste årene har gått i retning av å tilrettelegge for bruk av KOSTRA tall til bruk i kommunenes interne styring, bl annet gjennom standardisering av rapportering og innføring av en rekke sektorspesifikke effektiviseringsnettverk som utgangspunkt for benchmarking og dermed utviklingsarbeid. I dette delprosjektet skal vi se nærmere på kommunenes bruk av KOSTRA i økonomistyringen. Formålet er å peke på utviklingsmuligheter både knyttet til KOSTRA som system og kommunenes bruk av systemet. 4

5 Forskningsspørsmål: Hvordan bruker norske kommuner KOSTRA til intern styring? a. Kartlegging av bruken b. Hvordan forstå variasjon i bruk? c. Hva er de viktigste styrker og svakheter knyttet til KOSTRA som system? Aktiviteter/framdriftsplan/empirisk felt: Survey; kartlegging av kommunenes bruk av KOSTRA a. Bygger på data samlet inn gjennom en masterutredning ved NHH våren Data fra 140 kommuner. Casestudie; bruk av KOSTRA til intern styring i Trondheim kommune a. Gjennomført forberedende intervju med finansrådmann (våren2011) b. Dokumentstudie rapporter fra Trondheim kommune (høst 2011) c. Mulig masteroppgave (våren 2012). Outsourcing av kommunal tjenesteproduksjon. Hvordan styre virksomheten? Kommunene oppretter stadig flere selskaper for å løse ulikekommunale oppgaver. Her kan kommunene velge mellom ulike typer selskapsorganisering, fra kommunale foretak på den ene enden av skalaen (regulert i kommuneloven) til aksjeselskap på den andre (regulert i aksjeloven). Kommunens muligheter for å styre aktivitet i disse selskapene varierer med selskapsform. Kommunal virksomhet som har blitt fristilt og organisert som egne rettssubjekter dekkes ikke av administrasjonssjefens internkontroll. I dette delprosjektet skal vi se nærmere på hvordan kommunen utøver sin eierstyring innenfor ulike selskapsformer. Forskningsspørsmål (foreløpig): Hvordan utøver kommunene sin eierstyring når viktige funksjoner organiseres utenfor den kommunale forvaltning? a. Hva er de største utfordringene knyttet til styring av outsourcet virksomhet? b. Hvordan kan kommunen få bedre oversikt over og styring av denne virksomheten? Aktiviteter/framdriftsplan/empirisk felt: Dokumentstudie; rapporter fra bl a Nordlandsforskning (nr 13/2009 Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll som verktøy i egenkontrollen i norske kommuner og fylkeskommuner ) (Høsten 2011) Casestudie (-r). I Trondheim Kommune har en valgt ulike organisasjonsformer for ulike samarbeidsrelasjoner. Vi vil se nærmere på noen av disse: o Interkommunale selskap (Trondheim: Trondheim brann- og redningstjeneste) o Kommunale AS (Trondheim: Trondheim Kino, Olavshallen) o Kommunale selskap (Trondheim: Renholdsverket, Trondheim Parkering) o Stiftelser (Trondheim: Pirbadet) o Private samarbeidsrelasjoner (Trondheim: Barnehager, sykehjem) Her planlegges (minst) en masteroppgave (våren 2012) 5

6 Delprosjekt: Ledelse I dette delprosjektet vil fokus settes på Kunnskapsledelse i offentlig sektor. Det har to parallelle spor som vil prege aktivitetene og forskningen; dette gjelder kunnskapsledelse i praksis og verdibasert ledelse. Forskningsspørsmålene vil til dels være overlappende, slik at det samlede datamaterialet dekker en større felt. Kunnskapsledelse i praksis Utkast problemstilling Hva er kunnskapsledelse i praksis i offentlig tjenesteyting og hvordan kan forskning bidra til å stimulere utvikling av bedre (ledelses-)praksis? Utkast forskningsspørsmål 1. Hva er de viktigste utfordringene i ledelse av kunnskap i kommunal og fylkeskommunal tjenesteyting? 2. Hva er de viktigste utfordringene i utøvelse av kunnskapsarbeid kommunal og fylkeskommunal tjenesteyting? 3. Hva kreves og forventes av ledelse i kommunal og fylkeskommunal tjenesteyting? 4. Hva er de opplevde kompetansekravene og har disse endret seg de siste årene? 5. Hvilke verdier er sentrale for virksomheten (hva respondenten synes er viktig) og har noen av disse verdiene fått endret status/oppslutning de siste årene? 6. Hvilke verdier er sentrale i ledelse i virksomheten (ledelsesfilosofi) og har noen av disse verdiene fått endret status/oppslutning de siste årene? 7. Er det indikasjoner på at det er vanskelig å finne en balansegang mellom styring og selvstyring av profesjonelle kunnskapsmedarbeidere i kommunal og fylkeskommunal tjenesteyting? Utkast empirisk felt Kommunesektoren Trondheim Kommune, Kulturenheten Det vil bli gjennomført 4 dybdeintervju og 2 gruppeintervju i uke 37. Fylkeskommunesektoren Sør-Trøndelag Fylkeskommune, Enhet for regional utvikling (inkludert kultur) Det vil bli gjennomført 4 dybdeintervju og 2 gruppeintervju i uke 43 av personer knyttet til kultursektoren. Utkast framdriftsplan Datainnsamling uke 37 og 45 Uke 39: statusrapport til prosjektleder Verdibasert ledelse Utkast problemstilling Hvordan kan forskning bidra til å forstå, og stimulere utvikling av en verdibasert ledelsesatferd i kommunal og fylkeskommunal tjenesteyting? 6

7 Utkast forskningsspørsmål 1. Hvilke verdier er sentrale for virksomheten (hva respondenten synes er viktig) og har noen av disse verdiene fått endret status/oppslutning de sist årene? 2. Er det indikasjoner på et dårlig samsvar mellom et godt og velfungerende verdigrunnlag blant ansatte og de organisasjonskulturelle forhold i organisasjonen? 3. Er det indikasjoner på et dårlig samsvar mellom et godt og velfungerende verdigrunnlag blant ansatte og de strukturelle forhold som regulerer deres arbeidssituasjon? 4. Er det indikasjoner på et dårlig samsvar mellom et godt og velfungerende verdigrunnlag blant ansatte og politiske/maktmessige forhold i organisasjonen? Her kan det også diskuteres om det oppleves å være et krysspress hvor ulike interessenter/grupper representere forskjellig prioritering av verdier. I tillegg kan det diskuteres om årsaken til dette ligger i ulike logikker/rasjonaliteter blant interessegruppene. 5. Er det indikasjoner på et dårlig samsvar mellom et godt og velfungerende verdigrunnlag blant ansatte og institusjonelle forhold i samfunnet? 6. Er det indikasjoner på at formelle ledere i kommunal og fylkeskommunal tjenesteyting legger for liten vekt på verdier og verdiutvikling blant ansatte? 7. Er det indikasjoner på at det er vanskelig å finne en balansegang mellom styring og selvstyring av profesjonelle medarbeidere i kommunal og fylkeskommunal tjenesteyting? 8. Generelle utfordringer knyttet til kunnskapsledelse i organisasjonen? Utkast empirisk felt Kommunesektoren Fylkeskommunen Trondheim kommune Orkdal kommune Steinkjer kommune Halsa kommune Rennebu kommune Sør Trøndelag Nord Trøndelag Dybdeintervju på rådmannsnivå og enhetsledere innenfor skole og helse. Dybdeintervju på rådmannsnivå og enhetsleder innenfor skole. Dybdeintervju på rådmannsnivå og enhetsleder innenfor helse. Dybdeintervju på direktørnivå og i staben for opplæringssektoren pluss utvalgte rektorer/ledergrupper ved videregående skoler Dybdeintervju på direktørnivå og i staben for opplæringssektoren pluss utvalgte rektorer/ledergrupper ved videregående skoler Utkast framdriftsplan Datainnsamling: Uke Første rapport: Uke

8 Delprosjekt: IKT FAD har beskrevet fire innsatsområder for IKT politikk, kort oppsummert er dette: 1. Å sikre et informasjonssamfunn for alle. 2. Å bidra til innovasjon og verdiskaping i næringslivet. 3. Å stimulere til vekst og utvikling i IKT-næringen. 4. Gode offentlige selvbetjeningsløsninger og effektiv forvaltning Det har vært og er et stort fokus på digitalt førstevalg, tjenester på nett og IKT som motor for fornying av offentlig sektor. Dessverre er den praktiske virkeligheten en helt annen, heter det i en ny forskningsrapport fra IKT-Norge. Ingen kommuner tilbyr et digitalt førstevalg til sine innbyggere. Det er ofte enklere å ta fri fra jobb og oppsøke et offentlig kontor, enn å løse det digitalt. IKT-Norge gjennomførte sommeren 2011 en undersøkelse om brukeropplevelsen av alle norske kommuners nettsider. Dette er den første undersøkelsen i sitt slag som undersøker brukeropplevelsen av kommunale nettjenester. Generelt sett er resultatene ikke overraskende, men likevel ikke lystig lesing - Norske kommuner tar ikke sine innbyggere på alvor når det gjelder å forenkle hverdagen, heter det i rapporten. Fokus i prosjektet: Innovasjonsmuligheter som ligger i samarbeid om IKT-løsninger. Utgangpunktet er at utvikling, implementering og integrering av IKT-strategier byr på store utfordringer for den enkelte kommune og egner seg godt for samarbeid og samarbeidsløsninger. Det kan underbygges med best-practice cases fra EPSA Regionalt er Digitale Trøndelag av stor interesse. Vi har allerede hatt møte med styreleder (rådmann Elin Solbu i Trondheim kommune) og prosjektleder Anne Hofstad i Trondheim kommune. Prosjektet er også diskutert med administrasjonssjef Roald Huseth hos fylkesmannen i Nord Trøndelag som gir sin uforbeholdne støtte til relevansen av prosjektet. Prosjektet er todelt: 1. IKT i Midt-Norge. Formålet med dette prosjektet er å avdekke omfanget av IKT-bruk på kommunalt og fylkeskommunalt nivå og sette dette i sammenheng med de muligheter som i dag eksisterer i Norge. 2. IKT i Europa. Formålet med dette prosjektet er å tegne et bakteppe for IKTutviklingen i Midt-Norge ved å gi et bilde av utviklingen i Europa. Prosjektet vil gjennomføres i samarbeid med European Institute of Public Administration (EIPA). Utkast til forskningsspørsmål. 1. Hvordan kan IKT og e-governance fungere som driver og verktøy for innovasjon i offentlig forvaltning generelt og tjenesteproduksjon spesielt? 2. Hvordan kan innovasjonspotensialet som ligger i samarbeidsløsninger (eksempelvis Digitale Trøndelag) utnyttes til utvikling, implementering og integrering av IKTstarategier og forbedringer i tjenesteproduksjonen? 8

9 Metode. I tillegg til en begrenset teoretisk studie vil vi gjennomføre en mer omfattende empirisk studie som vil omfattes av utvalgte best-practice casestudier fra European Public Sector Award (EPSA) 2009 og 2011 (bl.a. Localret i Barcelona som er et samarbeid mellom 825 kommuner i Catalonia) og partnerne som er involvert i Digitale Trøndelag-prosjektet (10 kommuner i Midt Norge). I rapporten fra EPSA2009 fremgår det tydelig at IKT er et viktig instrument når det gjelder forbedringer i offentlig tjenesteproduksjon. Framdriftsplan: IKT Midt- Norge Kontakten med praksisfeltet er allerede opprettet, og vil bli fulgt opp med nye informantsamtaler i nærmeste framtid. Tilnærmingen til det empiriske feltet er med andre ord inne i en eksplorerende fase, med tanke på fristen den 26. september hvor det skal legges fram aktuelle forskningsprosjekter innenfor dette temaet. I uke vil det bli gjennomført en konkret datainnsamling bestående av dybdeintervjuer. Det vil også bli vurdert om en aktuell tilnærming også kan være å gjennomføre en bred spørreundersøkelse. Konklusjonen ifht dette vil bli tatt når de aktuelle forskningsprosjektene foreligger den 26. september. Tidsplan: Uke Dato Aktivitet Status Møte/informantsamtale med 2 deltakere i prosjektet DDT (Det digitale Trøndelag) styreleder og leder i arbeidsutvalg Gjennomført Jan Ole V / Thor Atle T Frist for innlevering av framdriftsplan (Forskningsspørsmål, tidsplan, empirisk felt) Avtale møter/samtaler/intervjuer med nøkkelpersoner i DDT prosjektet (snøballmetoden med utgangspunkt i møte 31.08) Gjennomføre møter/eventuelle intervjuer. Oppfølging ifht KS og KRD (standardisering) 38 Formulering av aktuelle forskningsprosjekter med utgangspunkt i samtaler/eventuelle intervjuer Frist for innlevering av foreløpig oversikt over potensielle forskningsprosjekter innenfor temaet IKT Midt-Norge 39 Vurdering av behov for å gjennomføre en bredt anlagt spørreundersøkelse rettet kom fylkeskommunene og alle kommunene i regionen Gjennomføring av datainnsamling. Dybdeintervjuer + eventuell spørreundersøkelse Delta på seminar/juleavslutning i regi av DDT prosjektet 9

10 Rapportskriving Framdriftsplan for IKT Europa. Innen 26. september 2011 Notat om aktuelle forsknkningsprosjekter (operasjonaliseirng av forskningsspørsmålene). Oktober/november 2011 Case og feltstudier i Barcelona. Samarbeid med prosjektet Envisioning Digital Europe 2030 og prosjektleder Gianluca Misurca, Sevilla (Kontakt opprettethan var speaker på sommerskolen i MPA-progrmmet i London). Deltakelse på workshop i Sevilla 23. og 24. Oktober Februar-mars 2012 Rapportskriving 10

FORVALTNINGSREVISJON OG SELSKAPSKONTROLL SOM VERKTØY I KOMMUNAL EGENKONTROLLEN

FORVALTNINGSREVISJON OG SELSKAPSKONTROLL SOM VERKTØY I KOMMUNAL EGENKONTROLLEN Forskningsrapport fra Nordlandsforskning: FORVALTNINGSREVISJON OG SELSKAPSKONTROLL SOM VERKTØY I KOMMUNAL EGENKONTROLLEN Presentasjon Gardermoen 03.02.2010 Einar Lier Madsen & Tommy Høyvarde Clausen elm@nforsk.no,

Detaljer

E-forum 12.04.2013. emeldinger Kommunal utbredelse KomUt. v/trine Hansen

E-forum 12.04.2013. emeldinger Kommunal utbredelse KomUt. v/trine Hansen E-forum 12.04.2013 emeldinger Kommunal utbredelse KomUt v/trine Hansen Foto: Helén Geir Hageskal Eliassen Om elektronisk samhandling i helse- og omsorgssektoren Samspill 2.0 (Nasjonal strategi for elektronisk

Detaljer

Prosjekt: Utvikling av egenkontrollen i kommunene

Prosjekt: Utvikling av egenkontrollen i kommunene Prosjekt: Utvikling av egenkontrollen i kommunene Hovedprosjekt: Utvikling av egenkontrollen i kommunene, herunder økt bruk av egenkontroll i de statlige tilsynene. Målet for prosjektet: Få til et godt

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 51/14 den 24.9.14. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2016-2020

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2016-2020 Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2016-2020 På lag med deg for din helse Innledning Helsetjenesten står overfor en rekke utfordringer de nærmeste årene. I Helse Midt-Norges «Strategi 2020» er

Detaljer

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi. v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi. v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger Kort om Nasjonal IKT HF etablert 2014 STRATEGISK ENHET Nasjonal

Detaljer

NTNU PLU/IRIS/SINTEF Hell, 7. januar 2014

NTNU PLU/IRIS/SINTEF Hell, 7. januar 2014 Forskningsbasert evaluering av rådgivingstjenesten i hele grunnopplæringen i Møre og Romsdal, Sør- Trøndelag og Nord-Trøndelag NTNU PLU/IRIS/SINTEF Hell, 7. januar 2014 Bemanning Trond Buland, NTNU, prosjektleder

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Utvikling av samarbeid og modeller for stedsuavhengige arbeidsplasser i småsamfunn i Troms

Prosjektbeskrivelse. Utvikling av samarbeid og modeller for stedsuavhengige arbeidsplasser i småsamfunn i Troms Prosjektbeskrivelse Utvikling av samarbeid og modeller for stedsuavhengige arbeidsplasser i småsamfunn i Troms Innhold a) Forord b) Opprinnelig søknad c) Tilsagnsbrev d) Detaljer til prosjektbeskrivelsen

Detaljer

Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST

Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST Møtedato: 09.10.2008 Møtested: Jarlegården i Svein Jarls gate 16., Steinkjer Tidspunkt: Kl.13.00 Deltakere: Ole Tronstad, Bjørn Arild Gram, Frank Christiansen

Detaljer

Eierskap, internkontroll og antikorrupsjon. Frode M. Lindtvedt Fagleder lokaldemokrati og styring 19. Mars 2013

Eierskap, internkontroll og antikorrupsjon. Frode M. Lindtvedt Fagleder lokaldemokrati og styring 19. Mars 2013 Eierskap, internkontroll og antikorrupsjon Frode M. Lindtvedt Fagleder lokaldemokrati og styring 19. Mars 2013 Kommunelovens formålsparagraf «Formålet med denne lov er å legge forholdene til rette for

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Administrasjonsutvalget. Møtested: Store møterom kjeller Møtedato: 12.09.2012 Tid: 14.30. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Administrasjonsutvalget. Møtested: Store møterom kjeller Møtedato: 12.09.2012 Tid: 14.30. Tilstede på møtet: Møtested: Store møterom kjeller Møtedato: 12.09.2012 Tid: 14.30 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget Tilstede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Merknader

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2029

Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet.

Detaljer

Hvorfor regionalt samarbeid?

Hvorfor regionalt samarbeid? Hvorfor regionalt samarbeid? Sett fra Fylkesmannen fylkesmann Kåre Gjønnes Landskonferansen for regionråd 29-30. august 2011 Rådmann i kommune med Sør-Trøndelag med ca 3000 innbyggere: Det er ingen vei

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Malvik kommune Vedtatt i sak 86/14 i kommunestyret 15.12.14. 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2013. Orkdal kommune. Vedtatt i sak 39/12 i kommunestyret 30.05.2012.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2013. Orkdal kommune. Vedtatt i sak 39/12 i kommunestyret 30.05.2012. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2013 Orkdal kommune Vedtatt i sak 39/12 i kommunestyret 30.05.2012. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

Selskapskontroll i praksis. Steinkjerhallen AS

Selskapskontroll i praksis. Steinkjerhallen AS Selskapskontroll i praksis Steinkjerhallen AS 1 Steinkjerhallen AS Litt historikk Selskap stiftet i 1980. Aksjekapital 100 000 Eiere: Steinkjer kommune 60 % (2 styremedl), NTFK 40 % (1 styremedlem) Formål:

Detaljer

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Utarbeidet av rådmennene i INVEST samarbeidet 8.4. 2008 1 1. Bakgrunn Bakgrunnen for INVEST samarbeidet var det press

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2013. Skaun kommune. Vedtatt av kommunestyret 10.5.2012 i sak 31/12

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2013. Skaun kommune. Vedtatt av kommunestyret 10.5.2012 i sak 31/12 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2013 Skaun kommune Vedtatt av kommunestyret 10.5.2012 i sak 31/12 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Frøya kommune Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det gjennom selskapskontroll føres kontroll med forvaltningen

Detaljer

Pilotprosjektet samhandling innen helseog omsorgstjenester

Pilotprosjektet samhandling innen helseog omsorgstjenester Pilotprosjektet samhandling innen helseog omsorgstjenester Bakgrunn for prosjektet Samhandlingsreformen Utviklingen i antall eldre og forventet økt behov for helse- og omsorgstjenester Ønske om å utnytte

Detaljer

Karriereveiledning og sosialpedagogikk

Karriereveiledning og sosialpedagogikk -Ein tydeleg medspelar Karriereveiledning og sosialpedagogikk Rose Mari Skarset Fagsamling hos Fylkesmannen 8. mai 2014 Gjennomføring videregående opplæring 2007-kullet 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Hitra kommune. Vedtatt i kommunestyret 5.2.2015, sak 10/15

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Hitra kommune. Vedtatt i kommunestyret 5.2.2015, sak 10/15 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Hitra kommune Vedtatt i kommunestyret 5.2.2015, sak 10/15 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det gjennom selskapskontroll føres kontroll med forvaltningen

Detaljer

Kompetansekobling i offentlig sektor. 5. og 6. februar 2013 Roald Lysø

Kompetansekobling i offentlig sektor. 5. og 6. februar 2013 Roald Lysø Kompetansekobling i offentlig sektor 5. og 6. februar 2013 Roald Lysø Kompetansekobling Offentlig sektor Pilotprosjekt Desember 2011 mai 2012 i Nord-Trøndelag Utført av TFoU og HiNT Overordnet mål for

Detaljer

eforum Sør-Trøndelag ekommunestrategier Andre? Fylkeshuset 18.10.2011 Asle Brustad, STFK - etrøndelag

eforum Sør-Trøndelag ekommunestrategier Andre? Fylkeshuset 18.10.2011 Asle Brustad, STFK - etrøndelag eforum Sør-Trøndelag ekommunestrategier Andre? Fylkeshuset 18.10.2011 Asle Brustad, STFK - etrøndelag Er det sånn det er? IKT Norge: Stryk til norske kommunale nettjenester «Ingen kommuner tilbyr et digitalt

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 30. april 2015 Saksbehandler: Prosjektleder Lars Erik Kjekshus Vedlegg: SAK 34/2015 PROSJEKT GJENNOMGANG OG UTVIKLING AV ORGANISERINGEN AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Sørlie Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 14/1477 KOMMUNEREFORMEN. Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Sørlie Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 14/1477 KOMMUNEREFORMEN. Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hege Sørlie Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 14/1477 KOMMUNEREFORMEN Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling. Vedlegg i saken: Invitasjon til å delta i reformprosessen

Detaljer

LYNGDAL KOMMUNE ELIN K SAMSPILLKOMMUNE

LYNGDAL KOMMUNE ELIN K SAMSPILLKOMMUNE LYNGDAL KOMMUNE ELIN K SAMSPILLKOMMUNE Prosjektbeskrivelse Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.1.1. Status:... 3 1.2 Forankring i strategier/planer... 3 1.2.1 Statlig

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Ledersamling Øvre Eiker kommune 20.januar 2015. KS KommIT. Oslo 28.05.15

Ledersamling Øvre Eiker kommune 20.januar 2015. KS KommIT. Oslo 28.05.15 Tenke digitalt Jobbe nasjonalt Gjennomføre lokalt KS KommIT Oslo 28.05.15 Hovedoppgaver KommIT Effektmål Samordning i kommunesektoren (428 kommuner, 19 fylkeskommuner, 500+ foretak) Samordning stat/kommune

Detaljer

Tjenesteutvikling ved bruk av veikart for tjenesteinnovasjon

Tjenesteutvikling ved bruk av veikart for tjenesteinnovasjon Tjenesteutvikling ved bruk av veikart for tjenesteinnovasjon Kristin Standal Prosjektleder Nasjonalt program for velferdsteknologi KS Forskning, innovasjon og digitalisering Veikart for velferdsteknologi

Detaljer

DMS og etterbehandlingstilbud i Helse Midt Norge Orientering til styret i HMN 3. februar 2011

DMS og etterbehandlingstilbud i Helse Midt Norge Orientering til styret i HMN 3. februar 2011 DMS og etterbehandlingstilbud i Helse Midt Norge Orientering til styret i HMN 3. februar 2011 Daniel Haga Dir. for samhandling Desentralisering og samhandling med kommunene - Praktisk tilrettelegging Distriktsmedisinske

Detaljer

Pilotprosjektet samhandling innen helse- og omsorgstjenester

Pilotprosjektet samhandling innen helse- og omsorgstjenester Pilotprosjektet samhandling innen helse- og omsorgstjenester Bakgrunn for prosjektet Utviklingen i antall eldre og forventet økt behov for helse- og omsorgstjenester Ønske om å utnytte ressursene bedre

Detaljer

Regelverk i praksis Delprosjekt 6: Nettverk og dialog i Østfold

Regelverk i praksis Delprosjekt 6: Nettverk og dialog i Østfold Regelverk i praksis Delprosjekt 6: Nettverk og dialog i Østfold Utkast til delprosjektplan mellom Fylkesmannen i Østfold og Fredrikstad kommune, Hvaler kommune og Råde kommune. Mål for prosjektet Regelverk

Detaljer

Kommunereformen prosessen i Sør-Trøndelag

Kommunereformen prosessen i Sør-Trøndelag Kommunereformen prosessen i Sør-Trøndelag Prosjektleder Alf-Petter Tenfjord Konferanse «kultur i nye kommuner», Frøya 29-30. september Kultur Film Musikk Frivillighet Attraktivitet medier Litteratur Demokrati

Detaljer

Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020

Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020 Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020 Utfordringer, muligheter og prioriterte planoppgaver i Trøndelag 2016-2020 Karl-Heinz Cegla Avdeling for kultur og regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune

Detaljer

Forankring og godt samspill gir resultat!

Forankring og godt samspill gir resultat! Forankring og godt samspill gir resultat! God forankring, rett kompetanse og nok tid gir resultat Forankring tar lengre tid enn det en tror, men det er en investering som er helt avgjørende Forankring

Detaljer

DigIT DoIT - KommIT. Rune Sandland, Sjefsarkitekt

DigIT DoIT - KommIT. Rune Sandland, Sjefsarkitekt DigIT DoIT - KommIT Rune Sandland, Sjefsarkitekt Framtidas kommune vil gi digitalt førstevalg til innbyggere og næringsliv på bakgrunn av deres behov http://www.ks.no/kommune2020 Digitaliseringsstrategi

Detaljer

Samarbeid, samordning og ansvar Signy Irene Vabo Hege Herland

Samarbeid, samordning og ansvar Signy Irene Vabo Hege Herland Samarbeid, samordning og ansvar Signy Irene Vabo Hege Herland Nasjonal fagkonferanse i offentlig revisjon 30. 31. oktober Spor 1 Samhandling Disposisjon To utgangspunkt Samordning og samarbeid begrepene

Detaljer

Ark.: Lnr.: 10552/08 Arkivsaksnr.: 08/2033-1

Ark.: Lnr.: 10552/08 Arkivsaksnr.: 08/2033-1 Ark.: Lnr.: 10552/08 Arkivsaksnr.: 08/2033-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren UTARBEIDELSE AV EIERSKAPSMELDING FOR KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL Vedlegg: Ingen SAMMENDRAG: Hovedpunkt i en eiermelding

Detaljer

Kom nærmere! Sluttrapport fra FoU-prosjektet. Hvordan lykkes som skoleeier. fylkeskommuners arbeid for å bedre elevenes læringsresultater.

Kom nærmere! Sluttrapport fra FoU-prosjektet. Hvordan lykkes som skoleeier. fylkeskommuners arbeid for å bedre elevenes læringsresultater. Kom nærmere! Sluttrapport fra FoU-prosjektet Hvordan lykkes som skoleeier. Om kommuners og fylkeskommuners arbeid for å bedre elevenes læringsresultater P w C Prosjektet hovedmålsetting: Bidra til at kommuner

Detaljer

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Prosjekt virksomhetsstyring Prinsippnotat Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune 22.09.2011 2 1. Innledning Prinsipper for virksomhetsstyring som presenteres

Detaljer

Administrativt møte 6/12-12 FØLGEEVALUERING AV FRAMTIDENS BYER

Administrativt møte 6/12-12 FØLGEEVALUERING AV FRAMTIDENS BYER Administrativt møte 6/12-12 FØLGEEVALUERING AV FRAMTIDENS BYER TREDELT FOKUS ET MÅL Program- og prosjekteffekter Etablere et metodisk grunnlag som muliggjør oppføling av effekter på programnivå samt se

Detaljer

Standardisering og gjenbruk / sambruk av IT-komponenter i offentlig sektor

Standardisering og gjenbruk / sambruk av IT-komponenter i offentlig sektor Standardisering og gjenbruk / sambruk av IT-komponenter i offentlig sektor IKT-konferansen Høgskolen i Buskerud 4. november 2010 Kristin Kopland (Difi) (kristin.kopland@difi.no) Agenda Hvilke oppgaver

Detaljer

Invitasjon til dialogprosess i forbindelse med ungdomsprosjektet i regi av Nord-Trøndelag fylkeskommune

Invitasjon til dialogprosess i forbindelse med ungdomsprosjektet i regi av Nord-Trøndelag fylkeskommune Invitasjon til dialogprosess i forbindelse med ungdomsprosjektet i regi av Nord-Trøndelag fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune inviterer interesserte leverandører til en dialogprosess i forbindelse

Detaljer

Regionalt forskningsfond Midt-Norge

Regionalt forskningsfond Midt-Norge Regionalt forskningsfond Midt-Norge Bårdshaug 25. september 2013 Speialrådgiver Arild Egge, NTFK REGIONALE FORSKNINGSFOND SKAL Styrke forskning for regional innovasjon og regional utvikling. Mobilisere

Detaljer

Distriktsmedisinsk senter DMS Inn-Trøndelag

Distriktsmedisinsk senter DMS Inn-Trøndelag Distriktsmedisinsk senter DMS Inn-Trøndelag Orientering til kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa Steinkjer 2. februar 2009 Interkommunalt samarbeid INVEST er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene

Detaljer

PLO meldinger - Et stort steg for bedre samhandling i Nord-Trøndelag

PLO meldinger - Et stort steg for bedre samhandling i Nord-Trøndelag PLO meldinger - Et stort steg for bedre samhandling i Nord-Trøndelag IKT konferanse i Nord-Trøndelag 4.12.2014 Olav Bremnes Samhandlingssjef, Helse Nord-Trøndelag Hensikt med reformen Pasienter skal oppleve

Detaljer

Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet

Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet Bakgrunn Utredningen av standarder for informasjonssikkerhet har kommet i gang med utgangspunkt i forprosjektet

Detaljer

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger IKT-forum 2015 for medisinsk nødmeldetjeneste GISLE FAUSKANGER

Detaljer

IT og helse det går fremover

IT og helse det går fremover IT og helse det går fremover Hans Petter Aarseth, divisjonsdirektør HelsIT - 2008, Trondheim 1 Helse- og omsorgssektoren HelsIT - 2008, Trondheim 2 Mål for helsetjenestene i Norge Nasjonal helseplan (2007-2010)

Detaljer

Prosjekt: Utvikling av egenkontrollen i kommunene Fornyingskonferansen 31. oktober 2013

Prosjekt: Utvikling av egenkontrollen i kommunene Fornyingskonferansen 31. oktober 2013 Prosjekt: Utvikling av egenkontrollen i kommunene Fornyingskonferansen 31. oktober 2013 Endringer i kommuneloven 1. juli 2013 Rapporteringsplikt i årsberetningen: I kommuneloven 48 nr 5 innføres det et

Detaljer

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling HVORFOR?» NASJONALE UTFORDRINGER KREVER NYE LØSNINGER Norge står overfor betydelige fremtidige utfordringer.

Detaljer

Arbeidsgruppe som skal foreslå tiltak for åstyrke egenkontrollen

Arbeidsgruppe som skal foreslå tiltak for åstyrke egenkontrollen Arbeidsgruppe som skal foreslå tiltak for åstyrke egenkontrollen Martin Hill Oppegaard, sekretær for arbeidsgruppen (KRD) NKRFs fagkonferanse 2009, Arendal Hva er egenkontrollen? Kontrollutvalget folkevalgt

Detaljer

Tiltak for å styrke konkurransekraft til kommunale revisjonsenheter. MNKRF`s Nyttårsmøte Trondheim, 28.01.2014 Daglig leder Inge Storås

Tiltak for å styrke konkurransekraft til kommunale revisjonsenheter. MNKRF`s Nyttårsmøte Trondheim, 28.01.2014 Daglig leder Inge Storås Tiltak for å styrke konkurransekraft til kommunale revisjonsenheter MNKRF`s Nyttårsmøte Trondheim, 28.01.2014 Daglig leder Inge Storås Bakgrunn og formål Kommunelovens endring 01.07.2004 Flere revisjonsenheter

Detaljer

Møte i politisk styringsgruppe INVEST

Møte i politisk styringsgruppe INVEST Møte i politisk styringsgruppe Møtedato: 03.12.2008 Møtested: Kastvollen rehabiliteringssenter, Inderøy Tidspunkt: Kl. 13.00 Deltakere: Ole Tronstad, Bjørn Arild Gram, Frank Christiansen Jacob Br. Almlid,

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015. Stjørdal kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015. Stjørdal kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 Stjørdal kommune 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Ressurser...4 3. Prioritering 4 4. Gjennomføring..5 5. Rapportering..5 Vedlegg 6 2 1. Innledning Stjørdal

Detaljer

Prinsipper for eierskapsutøvelse i Trondheim kommune. Selskapsstyring i praksis. Thomas Furunes Trondheim kommunerevisjon

Prinsipper for eierskapsutøvelse i Trondheim kommune. Selskapsstyring i praksis. Thomas Furunes Trondheim kommunerevisjon Prinsipper for eierskapsutøvelse i Trondheim kommune Selskapsstyring i praksis Thomas Furunes Om foredraget 1. Eierskapsutøvelsen i Trondheim kommune 2. Selskapsstyring i praksis (med revisors øyne) Eierskapsutøvelsen

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 29. september 2009 Dato møte: 8. oktober 2009 Saksbehandler: Prosjektdirektør IKT Vedlegg: Status og risikorapportering IKT SAK 138/2009 STATUS IKT I OSLO

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - HØYLANDET KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Samhandlingsreformen = det nye "Soria Moria slott"?

Samhandlingsreformen = det nye Soria Moria slott? Samhandlingsreformen = det nye "Soria Moria slott"? En analyse av mellomlederens rolle som oversetter av Samhandlingsreformen sett opp mot kunnskaps- og organisasjonsutvikling i Steinkjer kommune. Fra

Detaljer

Seminar kommunereformen Forsand, Hjelmeland og Forsand kommuner 4. mars 2015. Seniorrådgiver Arild Sørum Stana, KS-Konsulent as

Seminar kommunereformen Forsand, Hjelmeland og Forsand kommuner 4. mars 2015. Seniorrådgiver Arild Sørum Stana, KS-Konsulent as Seminar kommunereformen Forsand, Hjelmeland og Forsand kommuner 4. mars 2015 Seniorrådgiver Arild Sørum Stana, KS-Konsulent as Tema Arbeidsgiverpolitikk i kommunereformprosessen Medbestemmelse, involvering

Detaljer

Informasjonsmøte Samarbeidsforum internkontroll

Informasjonsmøte Samarbeidsforum internkontroll Informasjonsmøte Samarbeidsforum internkontroll 10. oktober 2013 Direktoratet for økonomistyring Velkommen og introduksjon v/ingrid Buhaug Brænden Side 2 Program Side 3 Hvorfor bør alle statlige virksomheter

Detaljer

Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015

Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015 Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015 Styresak 46-2015/3 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2013. Dokument

Detaljer

Arbeidsgiverpolitiske utfordringer ved kommunesammenslåinger. Fagdag - BTV 11. juni 2015 Asbjørn Ludv. Stavem, Seniorrådgiver i KS

Arbeidsgiverpolitiske utfordringer ved kommunesammenslåinger. Fagdag - BTV 11. juni 2015 Asbjørn Ludv. Stavem, Seniorrådgiver i KS Arbeidsgiverpolitiske utfordringer ved kommunesammenslåinger Fagdag - BTV 11. juni 2015 Asbjørn Ludv. Stavem, Seniorrådgiver i KS Hva er en kommunesammenslåing? Samanslåing inneber at to eller fleire

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Driftstilpasning 2008-2011 Prosjektplan forprosjektet behandlet i styringsgruppas møter 20. og 25. juni.

Sør-Aurdal kommune Driftstilpasning 2008-2011 Prosjektplan forprosjektet behandlet i styringsgruppas møter 20. og 25. juni. Driftstilpasning 2008-2011 Prosjektplan forprosjektet Behandlet i styringsgruppas møter 20. og 25. juni 1 Bakgrunn Sør-Aurdal kommune hadde i 2007 et negativt driftsresultat på over 8 mill kroner. På bakgrunn

Detaljer

Hvordan mobilisere til økt FoU-aktivitet i offentlig virksomhet? Hva er KS sin strategi? Trøndelagsrådet, 17. november 2014 Marit Moe,

Hvordan mobilisere til økt FoU-aktivitet i offentlig virksomhet? Hva er KS sin strategi? Trøndelagsrådet, 17. november 2014 Marit Moe, Hvordan mobilisere til økt FoU-aktivitet i offentlig virksomhet? Hva er KS sin strategi? Trøndelagsrådet, 17. november 2014 Marit Moe, spesialrådgiver, KS Midt-Norge/Nord-Trøndelag Denne presentasjonen

Detaljer

Kort status på KS/STFK/FM sine bidrag i prosjektet i Sør-Trøndelag

Kort status på KS/STFK/FM sine bidrag i prosjektet i Sør-Trøndelag Prosjekt KomUt Kommunal utbredelse av elektroniske meldinger Kort status på KS/STFK/FM sine bidrag i prosjektet i Sør-Trøndelag 19.04.2013, Asle Brustad Hovde Gård 1 Tilhører enhet for regional utvikling

Detaljer

Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1

Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1 Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren REGIONAL, STRATEGISK NÆRINGSPLAN Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): - PwC-rapport om næringsutviklingsarbeidet

Detaljer

Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling

Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling Fylkestinget i Sør-Trøndelag - 14 april, Trondheim. Knut Vareide Telemarksforsking Bosetting

Detaljer

Hva er innovasjon og hvorfor skal din virksomhet være opptatt av det?

Hva er innovasjon og hvorfor skal din virksomhet være opptatt av det? Hva er innovasjon og hvorfor skal din virksomhet være opptatt av det? Hva er innovasjon? Stortingsmelding nr. 7 (2008-2009) Et nyskapende og bærekraftig Norge definerer innovasjon som: en ny vare, en ny

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015

Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015 Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015 Hvaler kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat Innhold: 1. Innledning... 2 2. Om den overordnede analysen... 3 2.1 Kravene i forskriften ( 10)... 3 2.2 Informasjonsgrunnlag

Detaljer

Hva sammenlikner vi med? Historien Mulighetene Forventningene

Hva sammenlikner vi med? Historien Mulighetene Forventningene Rikets tilstand Hva Tilstanden er rikets til tilstand? hva? Hva sammenlikner vi med? Historien Mulighetene Forventningene Hva jeg vil si noe om ( på 22 minutter?) Tiden vi lever i Hvor digitalisert er

Detaljer

Møteprotokoll fra møte i styringsgruppen for DMS Inn-Trøndelag

Møteprotokoll fra møte i styringsgruppen for DMS Inn-Trøndelag Møteprotokoll fra møte i styringsgruppen for DMS Inn-Trøndelag Møtedato: 09.02.2009 Møtested: Steinkjer rådhus Tidspunkt: Kl. 13.00 Deltakere: Forfall: Jacob Br. Almlid (Verran kommune), Dagfinn Thorsvik

Detaljer

Kurspakke om 3 partssamarbeidet. Seniorrådgiver Hans Brattås, Rambøll Norge AS

Kurspakke om 3 partssamarbeidet. Seniorrådgiver Hans Brattås, Rambøll Norge AS Seniorrådgiver Hans Brattås, Rambøll Norge AS Mål: Åfåetablert eller videreutviklet et godt lokalt samarbeid Konkret mål for kursdagen: Åfåetablert en lokal samarbeidsavtale Hvorfor Formell forankring

Detaljer

Bente Wold Wigum 06.11.15. Arbeidsmarkedet i Trøndelag-økonomisk nedgangskonjunktur og konsekvenser

Bente Wold Wigum 06.11.15. Arbeidsmarkedet i Trøndelag-økonomisk nedgangskonjunktur og konsekvenser Bente Wold Wigum 06.11.15 Arbeidsmarkedet i Trøndelag-økonomisk nedgangskonjunktur og konsekvenser Perspektiv = ca 100 000 personer NAV, 16.11.2015 Side 2 Perspektiv Barn/ungdom = ca 100 000 personer NAV,

Detaljer

rav til resultater v PACS-prosjekter

rav til resultater v PACS-prosjekter PACS 2005 i Trondheim www.hoykom.n www.hoykom.no 1 rav til resultater v PACS-prosjekter Thor Mogen HØYKOM-sekretariatet Bakteppe For mye pilotering, for lite fokus på resultater og på erfaringsoverføring

Detaljer

Felles overordnet strategi 2004-2007. Dato: April 2004. Versjon 1.0

Felles overordnet strategi 2004-2007. Dato: April 2004. Versjon 1.0 Felles overordnet strategi Dato: April 2004 Versjon 1.0 Bakgrunn Styret i Helse Midt-Norge RHF ba i oktober 2002 administrasjonen om å utarbeide en felles overordnet strategi for perioden for foretaksgruppen

Detaljer

Bruk og virkninger av målog resultatstyring i offentlig sektor. Åge Johnsen 31. mars 2014

Bruk og virkninger av målog resultatstyring i offentlig sektor. Åge Johnsen 31. mars 2014 Bruk og virkninger av målog resultatstyring i offentlig sektor Åge Johnsen 31. mars 2014 Bakgrunn, formål og problemstilling Mål- og resultatstyring gammelt og utbredt verktøy i offentlig sektor, men fremdeles

Detaljer

Regional kompetanseplan for Østfold mot 2050 Handlingsprogram for perioden 2015-2019

Regional kompetanseplan for Østfold mot 2050 Handlingsprogram for perioden 2015-2019 Regional kompetanseplan for Østfold mot 2050 Handlingsprogram for 2015-2019 Regional kompetanseplan for Østfold mot 2050 0 Innholdsfortegnelse HANDLINGSPROGRAM 2015-2019... 2 4.1 Kultur/holdninger... 2

Detaljer

eforum Gevinstrealisering Hva - hvem når hvorfor? Seminar om Digital forsendelse Trondheim 27.05.2014 Asle Brustad

eforum Gevinstrealisering Hva - hvem når hvorfor? Seminar om Digital forsendelse Trondheim 27.05.2014 Asle Brustad eforum Gevinstrealisering Hva - hvem når hvorfor? Seminar om Digital forsendelse Trondheim 27.05.2014 Asle Brustad Sterkt fokusert fra sentralt hold DFØ Direktoratet for økonomistyring: «Gevinstrealisering

Detaljer

Strategisk samarbeid om utdanning og forskning

Strategisk samarbeid om utdanning og forskning Strategisk samarbeid om utdanning og forskning Fellesmøte mellom USAM og HSAM 21. februar 2014 i Tromsø Sveinung Aune, HR-direktør i Helse Midt-Norge RHF Silje Paulsen, rådgiver utdanning i Helse Midt-Norge

Detaljer

Revisjonsprogram 2015, Sykehusapotekene HF - UTKAST. Utkast 20.11.2014

Revisjonsprogram 2015, Sykehusapotekene HF - UTKAST. Utkast 20.11.2014 Revisjonsprogram, Sykehusapotekene HF - UTKST Utkast 20.11.2014 Innhold Bakgrunn... 2 Oppsummering... 2 Revisjonsområder for planperioden... 2 rbeidsmodell... 2 Intern og ekstern revisjon... 2 Egenkontroll...

Detaljer

Oppstart - revisjon av eierskapsmelding

Oppstart - revisjon av eierskapsmelding Nærings- og utviklingsavdelingen stab Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43458/2015 2010/1812 027 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/96 Formannskapet 24.06.2015 Oppstart - revisjon av eierskapsmelding

Detaljer

Det må være en operativ rådgiverfunksjon. innovative offentlige anskaffelser Smarte anskaffelser av velferdsteknologi

Det må være en operativ rådgiverfunksjon. innovative offentlige anskaffelser Smarte anskaffelser av velferdsteknologi Det må være en operativ rådgiverfunksjon for å lykkes med Læringsnettverk å implementere innovative offentlige anskaffelser Smarte anskaffelser av velferdsteknologi Steinkjer 11. juni 2015 1 Fra utprøving

Detaljer

Forskningsopplegg og metoder. Pensum: Dag Ingvar Jacobsen (2005): Hvordan gjennomføre undersøkelser?, s. 13-124.

Forskningsopplegg og metoder. Pensum: Dag Ingvar Jacobsen (2005): Hvordan gjennomføre undersøkelser?, s. 13-124. Forskningsopplegg og metoder Pensum: Dag Ingvar Jacobsen (2005): Hvordan gjennomføre undersøkelser?, s. 13-124. Tematikk: Vitenskap og metode Problemstilling Ulike typer forskningsopplegg (design) Metodekombinasjon

Detaljer

Digitalisering og deling i kommunal sektor

Digitalisering og deling i kommunal sektor Digitalisering og deling i kommunal sektor 31.oktober 2013 Kirsti Kierulf Programleder KommIT Trude Andresen Områdedirektør KS forskning, innovasjon og digitalisering KS visjon En selvstendig og nyskapende

Detaljer

Digital fornying i en nasjonal kontekst

Digital fornying i en nasjonal kontekst Digital fornying i en nasjonal kontekst Digital fornying - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Cathrine M. Lofthus administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF Innhold Helse Sør-Østs strategiske mål Digital

Detaljer

Oppfølgingen av overordna folkehelsemål i økonomi- og virksomhetsplaner. Fra kunnskap til handling

Oppfølgingen av overordna folkehelsemål i økonomi- og virksomhetsplaner. Fra kunnskap til handling Oppfølgingen av overordna folkehelsemål i økonomi- og virksomhetsplaner. Fra kunnskap til handling Oslo frokosten var et fast innslag i skolehverdagen fra 1932-1963 Folkehelsekoordinator Sør- Trøndelag

Detaljer

Ingunn Moser, prof/rektor, Diakonhjemmet Høgskole, Oslo. Samhandling på avstand care@distance-prosjektet

Ingunn Moser, prof/rektor, Diakonhjemmet Høgskole, Oslo. Samhandling på avstand care@distance-prosjektet Ingunn Moser, prof/rektor, Diakonhjemmet Høgskole, Oslo Samhandling på avstand care@distance-prosjektet 1 Distributed home care solutions: possibilities and limitations NFR HelseOmsorg : care@distance-prosjektet

Detaljer

Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland. Gry Okan

Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland. Gry Okan Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland Gry Okan 23.november 2015 Velkommen til Nordland! o 700 km fra Andenes til Bindal o 240 000 innbyggere o 44 kommuner o Et variert næringsliv o 16 videregående

Detaljer

IKT og samhandlingsreformen hva gjøres nasjonalt? eforum 23. mars 2011 Trude Andresen Direktør KS Innovasjon og utvikling

IKT og samhandlingsreformen hva gjøres nasjonalt? eforum 23. mars 2011 Trude Andresen Direktør KS Innovasjon og utvikling IKT og samhandlingsreformen hva gjøres nasjonalt? eforum 23. mars 2011 Trude Andresen Direktør KS Innovasjon og utvikling KS visjon En selvstendig og nyskapende kommunesektor Status for ehelse (ekommunekartleggingen

Detaljer

Kvalitet i alle ledd - Samarbeid om pasientforløp og koordinerte tjenester for barn og unge

Kvalitet i alle ledd - Samarbeid om pasientforløp og koordinerte tjenester for barn og unge Kvalitet i alle ledd - Samarbeid om pasientforløp og koordinerte tjenester for barn og unge Prosjektleder Henrik Sollie, Klinikk for barn og unge, Helse Møre og Romsdal Erfaringskonferanse Molde, 06.12.12

Detaljer

STRATEGIPLAN 2014-2017

STRATEGIPLAN 2014-2017 STRATEGIPLAN 2014-2017 Innhold Strategiplan Aktiv på Dagtid 2014-2017...3 Aktiv på Dagtid - strategisk sammenheng...5 Verdier...6 Strategiske prioriteringer...7 Strategisk hovedområde...9 - Aktiviteten...9

Detaljer

Fosen distriktsmedisinske senter IKS - felles arena for utvikling av helse- og omsorgstjenester

Fosen distriktsmedisinske senter IKS - felles arena for utvikling av helse- og omsorgstjenester Fosen distriktsmedisinske senter IKS - felles arena for utvikling av helse- og omsorgstjenester Nettverkssamling UHT/USH i Midt-Norge 12. oktober 2010 7 Fosenkommuner Fosen DMS St. Olavs Hospital Fokus

Detaljer

Utredning samspill mellom by og omland Hva er vårt fokus og hvilken verdi har utredningen for dere? Jens Fredrik B. Skogstrøm

Utredning samspill mellom by og omland Hva er vårt fokus og hvilken verdi har utredningen for dere? Jens Fredrik B. Skogstrøm Utredning samspill mellom by og omland Hva er vårt fokus og hvilken verdi har utredningen for dere? Jens Fredrik B. Skogstrøm Kort om prosjektet og Menon Prosjektets hovedproblemstillinger Måling av økonomisk

Detaljer

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning Rapport Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Innhold Forord.....................................................................................

Detaljer

Hvordan håndtere gevinster ved innføring av ny teknologi?

Hvordan håndtere gevinster ved innføring av ny teknologi? Hvordan håndtere gevinster ved innføring av ny teknologi? : Prosjekt Digital Innsikt Gardermoen, 6. november 2013 Aleksander Øines, Dette er kommunal sektor: 19 fylkeskommuner 428 kommuner Ca. 500 bedrifter

Detaljer

Prosjekter 2015 SPL. Til møte i brukerutvalget torsdag 26. februar

Prosjekter 2015 SPL. Til møte i brukerutvalget torsdag 26. februar Prosjekter 2015 SPL Til møte i brukerutvalget torsdag 26. februar Seksjonens prosjekter Innovasjon Sosialt ansvar Sosial dumping Leverandørdialog Administrasjon av to tverrgående spredningsprosjekter:

Detaljer

Smart spesialisering i Nordland

Smart spesialisering i Nordland Smart spesialisering i Nordland Una Sjørbotten 12.05.2014 Foto: Peter Hamlin Agenda Hva er smart spesialisering? Hvorfor er Nordland med? Hva har vi gjort? Planer framover Erfaringer så langt Smart spesialisering

Detaljer

MÅL- OG RAMMEDOKUMENT FOR FORSKNINGSBASERT EVALUERING AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

MÅL- OG RAMMEDOKUMENT FOR FORSKNINGSBASERT EVALUERING AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN MÅL- OG RAMMEDOKUMENT FOR FORSKNINGSBASERT EVALUERING AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 1. BAKGRUNN OG FORMÅL Plan- og bygningsloven (pbl) ble vedtatt i 2008. Plandelen trådte i kraft 1.juli 2009. Bygningsdelen

Detaljer