Miljødirektoratet v/ Anne-Grete Kolstad. Søknad om tillatelse til permanente pluggeoperasjoner på Volvefeltet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Miljødirektoratet v/ Anne-Grete Kolstad. Søknad om tillatelse til permanente pluggeoperasjoner på Volvefeltet"

Transkript

1 1 av 6 Miljødirektoratet v/ Anne-Grete Kolstad Søknad om tillatelse til permanente pluggeoperasjoner på Volvefeltet Volvefeltet stenges ned i henhold til godkjent avslutningsplan innen I den forbindelse søker Statoil Petroleum AS med dette inn aktiviteten PP&A (permanent plugging og forlating) på Volvefeltet som en del av Volve sin rammetillatelse (Mdir ref. ). Dette gjelder for 9 brønner (5 oljeprodusenter, 2 vanninjektorer og 2 vannprodusenter). Det informeres om at det vil sendes inn en separat søknad i løpet av høsten 2015 som vil inkludere andre aktiviteter ved nedstenging av feltet. Denne søknaden vil ta for seg endringer vedrørende bruk av produksjonskjemikalier, endring i kraftgenerering, oppdaterte tall ifht utslipp til luft (spesielt NOx), injeksjon og fjerning av konduktor. En gjennomgang av planlagt kjemikalieforbruk og utslipp av disse i forbindelse med PP&A, viser at dette i all hovedsak er grønne/plonor-produkter med mindre andel av gule produkter. Ved inkludering av PP&A som en aktivitet i rammetillatelsen for Volvefeltet, vil denne rammetillatelsen være dekkende for planlagt kjemikalieforbruk og utslipp. Både vannbaserte og oljebaserte borevæsker vil fjernes fra ringrom i forbindelse med PP&A-jobbene. Oljebasert borevæske i ringrom planlegges sendt til land for videre avfallshåndtering. For ringrom med packer fluid og vannbasert borevæske vil dette slippes til sjø. Mengdene vannbasert borevæske og packer fluid vurderes som dekket av eksisterende rammetillatelse for Volvefeltet når aktiviteten PP&A inngår i aktivitetsoversikten. Omsøkt aktivitet - Permanent tilbakeplugging av ni brønner tilhørende Volvefeltet I forbindelse med nedstenging av Volvefeltet vil Mærsk Inspirer utføre permanent tilbakeplugging av 5 oljeproduksjonsbrønner (15/9-F-1 C, F-11 B, F-12, F-14 & F-15 D), 2 vanninjeksjonsbrønner (15/9-F-4 & F-5) og 2 vannproduksjonsbrønner (15/9-F-7 & F-9 A). Tidligst oppstart for permanent tilbakeplugging på Volvefeltet vil være 1. januar Det er behov for oppdatering av samtykket for Mærsk Inspirer innen 1.juni 2015, og er grunn til at pluggeaktiviteten omsøkes rammetillatelsen per dags dato. Pluggeoperasjonene (oljeproduksjonsbrønn, vanninjeksjonsbrønn og vannproduksjonsbrønn) planlegges utført i henhold til NORSOK D-010 og Statoils styringssystem (ARIS), og inkluderer; installasjon av permanent primær og sekundær sementbarriere mot reservoar, trekking av fôringsrør, installasjon av grunnsatt sementplugg under havbunnen, fortrenging av brønnvæske til sjøvann over grunn plugg, Omfang og utførelse av PP&A operasjonene vil bli beskrevet i aktivitetsprogram som utarbeides for brønnene. Aktivitetsprogrammet vil inkludere risikovurderinger og detaljerte operasjonsplaner for å sikre at operasjonene kan utføres med et akseptabelt risikonivå og at permanente barrierer etableres i samsvar med krav. Det omsøkes å inkludere aktiviteten permanent plugging og forlating for Volvefeltet i eksisterende rammetillatelse for Volve for totalt 9 brønner.

2 2 av 6 Status - Volvefeltet Brønnene 15/9-F-1 C, F-4, F-5, F-7, F-9 A, F-11 B, F-12, F-14 og F-15 D er lokalisert på Volvefeltet, som tilhører produksjonslisensen 046 BS i blokk 15/9. Volve produseres med vanninjeksjon som trykkstøtte. Produksjonen på Volve vil avsluttes trinnvis samtidig som man starter opp med plugging av brønner. Tidligst oppstart av pluggeoperasjoner på Volvefeltet er i årsskiftet 2015/2016. Forbruks- og utslippsmengder av bore- og brønnkjemikalier I forbindelse med de permanente pluggeoperasjonene av oljeproduksjonsbrønnene samt vanninjektorer og vannprodusenter lokalisert på Volvefeltet, vil det benyttes vannbasert borevæske og/eller brine i brønnene ved gjennomføring av operasjonene. Væskene består i hovedsak av grønne PLONOR-kjemikalier med noe forbruk av gule produkter. Disse vurderes som dekket av eksisterende rammetillatelse for Volvefeltet med tanke på forbruk og utslipp av kjemikalier. Utslipp til sjø i forbindelse med pluggingene på Volve vil i all hovedsak bestå av bore- og brønnkjemikalier. Boreog brønnkjemikalier inkluderer: Bore- og pakningsvæsker Sementkjemikalier Riggkjemikalier (riggvaskemidler, BOP-væsker og gjengefett) Væsker bak ringrom A, B og C Det planlegges ikke for utslipp av oljebasert borevæske fra produksjons- og vanninjeksjonsbrønnene. Valg av borevæskesystemer Til plugging av alle brønnene vil det benyttes et vannbasert borevæskesystem, i grønn og gul miljøklasse. Det vurderes at valgt borevæskesystem er allerede dekket i eksisterende rammetillatelse på Volvefeltet. Væskevolum som vil fjernes ved permanent plugging på Volvefeltet Tabell 1 viser mengden packer fluid som vil fjernes ved utsirkulering av væske fra A-ringrom. Packer fluid-væsken som benyttes består av grønne og gule produkter, og vurderes til å være dekket av eksisterende rammetillatelse på Volvefeltet. Tabell 1 Væskevolum fra A-ringrom Brønn Packer fluid i A- ringrom [m3] 15/9-F-1 C 35,9 15/9-F-4 37,9 15/9-F-5 39,9 15/9-F-7 43,2 15/9-F-9 A 14,5 15/9-F-11 B 42,9 15/9-F-12 52,5 15/9-F-14 45,2 15/9-F-15 D 37,2

3 3 av 6 Tabell 2 viser en oversikt over væskevolumer som står i B- og C-ringrom bak foringsrør. Tabell 2 Væskevolum fra B-ringrom og C-ringrom Brønn Brønntype Boring utført Type borevæske i ringrom Estimerte borevæskemengder i ringrom 15/9-F-1 C Oljeprodusent 2014 Yellow Enviromul OBM (C-ringrom) NaCl-brine (B-ringrom) OBM: 160,7 m3 Brine: 80 m3 15/9-F-4 Vanninjektor 2007 Enviromul (rød) OBM (B-ringrom) OBM: 31,5 m3 15/9-F-5 Vanninjektor 2008 Enviromul (rød) OBM (B-ringrom) OBM: 32,9 m3 15/9-F-7 Vannprodusent 2007 N.A. Ingen volum bak B- og C-ringrom skal sirkuleres ut. Det er forventet å fjerne maksimum 100 m3 med Utsira formasjonsvann fra brønn. 15/9-F-9 Vannprodusent 2009 N.A. Ingen volum bak B- og C-ringrom skal sirkuleres ut. 15/9-F-11 B Oljeprodusent 2013 Yellow Enviromul OBM (C-ringrom) NaCl-brine (B-ringrom) 15/9-F-12 Oljeprodusent 2007 Performadril (WBM) (C-ringrom) Behandlet sjøvann (B-ringrom) 15/9-F-14 Oljeprodusent 2008 Performadril (WBM) (C-ringrom) Enviromul (rød) OBM (B-ringrom) 15/9-F-15 D Oljeprodusent 2013 Yellow Enviromul OBM (C-ringrom) NaCl-brine (B-ringrom) Det er forventet å fjerne maksimum 85 m3 med Utsira formasjonsvann fra brønn. OBM: 146,6 m3 Brine: 65 m3 WBM: 137,4 m3 Sjøvann: 41,7 m3 WBM: 108,5 m3 OBM: 38,6 m3 OBM: 166,2 m3 Brine: 85 m3 Det er ikke tatt hensyn til at tyngre forbindelser, som for eks barytt og bentonitt, med stor sannsynlighet kan antas å ha sedimentert på bunnen av ringrommene, og dermed vil bli værende i brønnen. Da dette er vanskelig å anslå er det konservativt estimert at det fulle volum barytt og bentonitt vil sirkuleres ut av brønnene som skal plugges. Ved kutting av fôringsrør planlegges det å sirkulere ut borevæske som står i ringrom bak fôringsrør. Statoil planlegger å ta væsker som ikke anses som miljømessig akseptable til land som avfall så fremt det ikke oppstår sikkerhetsmessige problemer relatert til H 2 S gass. Ved plugging av vannprodusentbrønnene skal det ikke fjernes volum bak B- og C-ringrom. Disse brønnene er korte, og foringsrørene er sementert helt opp til havbunn. Formasjonsvann i selve vannprodusentbrønnene vil også fjernes under pluggeoperasjonene, og vil bli injisert (ihht dagens eksisterende rammetillatelse på Volvefeltet). Total mengde packer fluid, brine og vannbasert borevæske er oppsummert i tabell 3. Tabell 3 Oversikt over totale mengder vannbasert borevæske, brine og packer fluid i kg Produkt Funksjon Miljøklassifisering Væske i ringrom (kg) Mengde per stoffkategori (kg) Grønn Gul Baracarb Lost Circulation Material Plonor Barascav Oxygen scavenger Plonor Barazan Viscosifier Plonor Barite Weighting Material Plonor Dextrid E Fluid Loss Control Plonor

4 4 av 6 KCl Brine Shale inhibitor Plonor Pac LE/RE Viscosifier Plonor Performatrol Shale stabilizer Gul Y Oxygon Oxygen scavenger Gul Soda Ash ph control Plonor Sodium Bicarbonate ph control Plonor Sodium Chloride Brine Brine Plonor Starcide Biocide Gul Steelseal (all grades) Lost Circulation Material Plonor Sum packer fluid og vannbasert borevæske (kg) For de ringrom med vannbasert borevæske, brine og packer fluid vil man slippe disse mengdene til sjø. Alle produktene i packer fluiden og den vannbaserte borevæsken har gyldig miljøklassifisering (HOCNF), samt at mengden av utslipp av gule kjemikalier vil være godt innenfor rammen som er gitt på utslipp av gule bore- og brønnkjemikalier i eksisterende rammetillatelse for Volvefeltet. Over 99 % av den vannbaserte borevæsken inneholder grønne Plonor-kjemikalier. Det har vært forbruk av et gult produkt, Performatrol, i to seksjoner. Performatrol er en leirstabilisator klassifisert som gul Y2. Til tross for gul miljøklassifisering er Performatrol ansett som en substitusjonskandidat, og bruk og utslipp blir begrenset i tiden fremover fordi produktet regnes som en materiale som kontaminerer det marine miljø med ikke-nedbrytbare syntetiske komponenter. For dette konkrete volumet er mengde Performatrol begrenset til 25 kg slik at vi vurderer miljøpåvirkning som lav. Utslippet vi i all hovedsak være grønne kjemikalier og total miljøbelastning med å sende væskevolumet til land for destruksjon vil være større enn direkte utslipp. Packer fluid, består av en blanding av grønne og gule produkter. Det er benyttet Oxygon, oksygenfjerner, og biosidet Starcide i væsken. Disse to produktene spres lett i det marine miljø og regnes som helt miljøakseptable. De vil hurtig brytes ned av mikroorganismer i vannsøylen og har lav risiko for akutte giftighetseffekter for marint liv og bunnfaunaen i området. Tabell 4 viser en oversikt over total mengde oljebasert borevæske hovedsakelig bak C-ringrom. Tabell 4 Oversikt over totale mengder oljebasert borevæske i kg Produkt Funksjon Miljøklassifisering Oljebasert borevæske i ringrom (kg) Mengde per stoffkategori (kg) Grønn Gul Rød Baracarb (all Bridging and LCM Plonor grades) Barite Weighting material Plonor BDF 578 Viscosifier Gul - Y Calcium Chloride Salt Plonor Clairsol NS Baseolje Gul Duratone E Fluid loss control Gul Y EZ MUL NS Emulsifier Gul Y Geltone II Viscosifier in LSOBM Rød Lime Alkalinity Plonor Steelseal (all Bridging and LCM Plonor grades) Suspentone OBM Viscosifier Gul Y Sum oljebasert borevæske (kg)

5 5 av 6 Oljebasert borevæske i ringrom vil bli sendt til land for videre avfallshåndtering etter utsirkulering. Det er ikke planlagt utslipp til sjø av oljebasert borevæske. Yellow Enviromul er et oljebasert væskesystem som kun inneholder kjemikalier i fargekategori grønn og gul. Enviromul (rød) er et oljebaserte borevæskesystem som er benyttet i B-ringrom for brønn F-4, F-5 og F-14. Enviromul (rød) var i 2007/2008 et oljebasert væskesystem som i hovedsak inneholdt grønne og gule produkter, samt et rødt produkt, Geltone II. Brukt oljebasert borevæske blir returnert til land for resirkulering eller destruksjon. Uhellsutslipp av de omsøkte væskene vil kunne kontaminere havbunnen eller flyte på overflaten. Uhell kan skade bunnfauna i det umiddelbare nærområdet, men produktene som inngår er lav-toksiske, og risiko for akutt giftighetseffekter for marint liv regnes som lav. Injeksjon Prosjektet vil undersøkes muligheten for injeksjon av beskrevet borevæske i ringrom, men har per i dag ikke denne informasjonen tilgjengelig. Dersom injeksjon blir vurdert til å være den mest gunstige løsningen for håndtering av borevæske i forbindelse med pluggeoperasjoner vil det bli sendt inn en egen søknad nærmere oppstart. Per i dag vil løsning være å sende oljebasert borevæske til land for videre avfallshåndtering, mens packer fluid og vannbasert borevæske slippes til sjø. H 2 S-utvikling Borevæskene vil sendes til land som avfall såfremt det ikke oppstår sikkerhetsmessige problemer relatert til H 2 S- gass. Forventning for H 2 S kan ikke utelukkes, men det er kun i de vannbaserte borevæskene at H 2 S vurderes som sannsynlig. Mærsk Inspirer vil mobilisere H 2 S-beredskap i henhold til intern styrende dokumentasjon, TR3508. Ved måling av forhøyede konsentrasjoner av H 2 S vil det med hensyn til sikkerhet for personell vurderes å sirkulere væskene ut til sjø i henhold til gjeldende styrende dokumentasjon. I henhold til regelverk skal ikke personell eksponeres for H 2 S-verdier i luft over 10 ppm. Det kan også utvikles ytterligere H 2 S under transport og ved mellomlagring av volumene. Det er planlagt å ha H 2 S -fjerner i beredskap dersom det oppstår gassutvikling. Justering av ph samt tilsetning av H 2 S-fjerner vil bli vurdert benyttet i borevæsken som sirkuleres i brønnene, som forebyggende tiltak mot frigjøring av H 2 S fra væskevolumer. Sikkerhetsmessige og operasjonelle tiltak ved fare for H 2 S vil bli implementert ihht Statoils styrende dokumentasjon. Planlagte utslipp til luft Kraftgenerering på Mærsk Inspirer vil hovedsakelig komme fra gassturbiner så lenge det produseres nok brenngass til å drive turbin. Etter dette vil en gå over på diesel. Dieselforbruk fra Mærsk Inspirer er allerede dekket i eksisterende rammetillatelse på Volvefeltet. Miljørisikoanalyse Det ble gjennomført en oppdatering av miljørisikoanalyse for Volve i 2011 (OPERAto Volve, rapportnr: , DNV, 2011). I 2015 ble det gjort en vurdering av gyldigheten av miljørisikoanalysen fra 2011, der en også inkluderte aktiviteten PP&A i aktivitetsnivået. Vurderingen er dokumentert i form av et notat. For mer informasjon

6 6 av 6 henvises det til vedlagt notat; Vurdering av fortsatt gyldighet av miljørisikoanalysen for Volve fra 2011, Statoil, Ved sammenligning av inngangsdataene til miljørisikoanalysen fra 2011 og for perioden 2015 og 2016, viser at alle inngangsdataene er lavere eller tilsvarende, og at miljørisikoen er uendret eller lavere enn det som er presentert i miljørisikoanalysen fra Dermed er miljørisikoanalyse fra 2011 fortsatt gyldig for Volvefeltets gjenværende levetid. Miljørisikoanalysen fra 2011 resulterte i et maksimalt utslag på 6 % av Statoils feltspesifikke akseptkriterier i kategorien moderat miljøskade. Siden miljørisikoanalysen for 2011 er gyldig for feltets gjenværende levetid vil det ikke være behov for en oppdatering av beredskapsanalysen. Oljevernberedskap Krav til oljevernberedskap er analysert for Volve i egen beredskapsanalyse, og det foreligger en beredskapsplan. I beredskapsanalysen er det beregnet et behov for 10 NOFO systemer vinterstid for å kunne håndtere et dimensjonerende utslipp av olje fra Volvefeltet på Sm 3 /d. Første system skal være på plass innen 5 timer, og fullt utbygd barriere skal være innen 24 timer. Beredskapskravene er oppsummert i tabell 6. Tabell 6 Oppsummering av Statoils krav til beredskap mot akutt forurensning Barriere 1 2 Bekjempelse nær kilde og på åpent hav dimensjonerende hendelse Systemer og responstid Første system innen 5 timer, fullt utbygd barriere innen 24 timer Antall og type systemer i barrieren 10 NOFO-systemer Barriere 3 4 Bekjempelse i kyst- og strandsone dimensjonerende hendelse Systemer og responstid Kapasitet tilsvarende 7 systemer innen 17 døgn Antall og type systemer i barrieren Kapasitet tilsvarende 1 NOFO-system, 4 Kystsystemer (type A eller B) og 4 Fjordsystemer (type A eller B) Barriere 5 Strandrensning Kapasitet og responstid Kapasitet tilsvarende 33 strandrenselag innen 17 døgn Miljøundersøkelser Miljøundersøkelser igangsettes snarest mulig og senest innen 48 timer Ved eventuelle spørsmål vennligst send e-post til Statoils myndighetskontakt Linn Bredal-Harstad, eller miljøkoordinator i B&B; Linda-Mari Aasbø, Med vennlig hilsen Statoil Petroleum AS Randi Jøsok Prosjektleder D&W FFD P1

Søknadom permanentplugging av letebrønn30/2-1 på Huldrafeltet

Søknadom permanentplugging av letebrønn30/2-1 på Huldrafeltet Søknadom permanentplugging av letebrønn30/2-1 på Huldrafeltet 1 Innledning Side 3 av 25 ønsker med dette å søke om en egen utslippstillatelse for PP&A (permanent plugging og forlating) av letebrønn 30/2-1

Detaljer

Søknad om endring av rammetillatelse ifm. avslutning av virksomheten på Volve-feltet

Søknad om endring av rammetillatelse ifm. avslutning av virksomheten på Volve-feltet Ref. Gradering: Internal Side 1 av 11 Innhold 1 Innledning... 4 2 Plan for avslutning av Volve feltet... 4 2.1 Injeksjon av borevæske i forbindelse med pluggeoperasjoner... 5 2.2 Rengjøring av Mærsk Inspirer...

Detaljer

SØKNAD OM OPPDATERING AV TILLATELSE ETTER FORURENSNINGSLOVEN FOR PRODUKSJON PÅ JOTUNFELTET

SØKNAD OM OPPDATERING AV TILLATELSE ETTER FORURENSNINGSLOVEN FOR PRODUKSJON PÅ JOTUNFELTET ESSO NORGE AS Grenseveien 6, 4313 Sandnes Postboks 60, 4064 Stavanger 51 60 60 60 Telefon 51 60 66 60 Fax S-38114 Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim Attn: Solveig Aga Solberg Forus,

Detaljer

Tillegg til: Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensingsloven ved boring av letebrønn 30/11-14 Slemmestad med opsjonelle sidesteg

Tillegg til: Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensingsloven ved boring av letebrønn 30/11-14 Slemmestad med opsjonelle sidesteg 1 av 11 Miljødirektoratet v/ Angelika Baumbusch Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim Tillegg til: Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensingsloven ved boring av letebrønn 30/11-14 Slemmestad

Detaljer

Informasjon om boreplaner for brønn 7220/6-2 R i PL609, med oppdaterte tabeller

Informasjon om boreplaner for brønn 7220/6-2 R i PL609, med oppdaterte tabeller Miljødirektoratet v/angelika Baumbusch Postboks 5672 Sluppen, 7485 Trondheim Lysaker, 24. Juni 2016 Informasjon om boreplaner for brønn 7220/6-2 R i PL609, med oppdaterte tabeller Det vises til "Søknad

Detaljer

Søknad om inkludering av permanente pluggeoperasjoner på Huldrafeltet

Søknad om inkludering av permanente pluggeoperasjoner på Huldrafeltet Søknad om inkludering av permanente pluggeoperasjoner på Huldrafeltet 1 Side 2 av 29 Tittel: Søknad om inkludering av permanente pluggeoperasjoner på Huldrafeltet Dokumentnr.: Kontraktsnr./prosjektnr.:

Detaljer

Årsrapport til Miljødirektoratet 2015 Letefelter 1.0 FELTETS STATUS... 4

Årsrapport til Miljødirektoratet 2015 Letefelter 1.0 FELTETS STATUS... 4 Innhold 1.0 FELTETS STATUS... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Produksjon av olje/gass... 4 1.3 Gjeldende utslippstillatelse... 4 1.4 Etterlevelse av utslippstillatelse... 4 1.5 Status for nullutslippsarbeidet...

Detaljer

UTSLIPPSRAPPORT P&A på Leteboringsbrønn 2/4-17 Tjalve PL 018

UTSLIPPSRAPPORT P&A på Leteboringsbrønn 2/4-17 Tjalve PL 018 UTSLIPPSRAPPORT 2015 P&A på Leteboringsbrønn 2/4-17 Tjalve PL 018 1 ConocoPhillips Utslippsrapport for 2015, Tjalve 2 ConocoPhillips Utslippsrapport for 2015, Tjalve Innledning Rapporten dekker utslipp

Detaljer

Plugging og permanent avstengning av brønnene A53 og A55 på Draugen

Plugging og permanent avstengning av brønnene A53 og A55 på Draugen A/S Norske Shell Postboks 40 4098 TANANGER Oslo, 31.10.2014 Att: Jan Martin Haug Deres ref.: Mdir1416 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/181 Saksbehandler: Bent Barman Skaare Plugging og permanent avstengning

Detaljer

Søknad om utslippstillatelse pa Draugenfeltet i 2014. Brønnintervensjon pa E1 brønnen A/S NORSKE SHELL

Søknad om utslippstillatelse pa Draugenfeltet i 2014. Brønnintervensjon pa E1 brønnen A/S NORSKE SHELL Søknad om utslippstillatelse pa Draugenfeltet i 2014 Brønnintervensjon pa E1 brønnen A/S NORSKE SHELL Oktober 2014 Brønnintervensjon på E1 på Draugenfeltet Side 2 av 8 Innholdsfortegnelse 1 Generell informasjon

Detaljer

Det vil ikke være endringer i utslipp til luft, avfallsgenerering, miljørisiko og oljevernberedskap som følge av denne søknaden.

Det vil ikke være endringer i utslipp til luft, avfallsgenerering, miljørisiko og oljevernberedskap som følge av denne søknaden. Miljødirektoratet v/ Angelika Baumbusch Postboks 5672 Sluppen, 7485 Trondheim Our Ref: 002228 Your Ref: Date: 14.10.2016 Søknad om oppdatert tillatelse etter forurensningsloven til produksjonsboring på

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Tillatelse etter forurensningsloven for permanent plugging av brønnene A1-A12 på Heimdal (PL 036) Statoil Petroleum AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

Årsrapport til Statens Forurensningstilsyn 2005 Statfjord Nord M-TO SF

Årsrapport til Statens Forurensningstilsyn 2005 Statfjord Nord M-TO SF Forurensningstilsyn 25 M-TO SF 6 16 Gradering: Open Status: Final Utløpsdato: Side 1 av 9 Forurensningstilsyn 25 M-TO SF 6 16 Innhold 1 Feltets status... 4 2 Utslipp fra boring... 5 3 Utslipp av olje...

Detaljer

Oversendelse av tillatelse til boring og produksjon på Heimdal (PL 036)

Oversendelse av tillatelse til boring og produksjon på Heimdal (PL 036) Statoil Petroleum AS 4035 STAVANGER Att: Reidun Førdestrøm Verhoeven Oslo16.09.2015 Deres ref.: AU-DPN OW MF-003383 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/4628 Saksbehandler: Marte Braathen Oversendelse

Detaljer

Ormen Lange 2016 A/S Norske Shell. Årsrapport til Miljødirektoratet

Ormen Lange 2016 A/S Norske Shell. Årsrapport til Miljødirektoratet Ormen Lange 2016 A/S Norske Shell Årsrapport til Miljødirektoratet A/S Norske Shell 02.03.2017 Side 2 av 20 Rolle Ansvarlig Godkjent av Rapport utarbeidet av Navn og stilling Tor Bjerkestrand, Operations

Detaljer

Notat. 1 Bakgrunn. 2 Resultater fra miljørisikoanalysen Statoil ASA TPD TEX SST ETOP VVAL Vibeke Hatlø

Notat. 1 Bakgrunn. 2 Resultater fra miljørisikoanalysen Statoil ASA TPD TEX SST ETOP VVAL Vibeke Hatlø Notat Statoil ASA TPD TEX SST ETOP VVAL 2015-02-17 Til Vibeke Hatlø Kopi Anne-Lise Heggø, Louise-Marie Holst Fra Vilde Krey Valle Sak Vurdering av fortsatt gyldighet av miljørisikoanalysen for Volve fra

Detaljer

Statoils P&A-operasjoner i et HMSperspektiv

Statoils P&A-operasjoner i et HMSperspektiv Statoils P&A-operasjoner i et HMSperspektiv Petroleumstilsynet og Miljødirektoratet - fellesseminar 9. november 2016 Anneli Bohne-Kjersem, Ph.D. Omfang av Statoils P&A-operasjoner Permanent plugging, PP&A,

Detaljer

Utslippsrapport for Viljefeltet 2012

Utslippsrapport for Viljefeltet 2012 Utslippsrapport for Viljefeltet 2012 1. mars 2013 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FELTETS STATUS... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 PRODUKSJON OG FORBRUK... 4 1.3 STATUS PÅ NULLUTSLIPPSARBEIDET... 4 2 UTSLIPP FRA BORING...

Detaljer

Søknad om utslipp av gammel borevæske fra brønn 34/7-A-10 H på Snorre UPA

Søknad om utslipp av gammel borevæske fra brønn 34/7-A-10 H på Snorre UPA 1 av 5 Miljødirektoratet v/ Solveig Aga Solberg Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim Søknad om utslipp av gammel borevæske fra brønn 34/7-A-10 H på Snorre UPA Statoil Snorre søker med dette om tillatelse

Detaljer

Boring og produksjon på Sleipner- endring av tillatelse

Boring og produksjon på Sleipner- endring av tillatelse Statoil 4035 Stavanger Oslo, 19.12.2014 Deres ref.: AU-TPD DW MU-00015 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/4083 Saksbehandler: Anne-Grethe Kolstad Boring og produksjon på Sleipner- endring av tillatelse

Detaljer

Boring av letebrønn 16/1-25 S Rolvsnes, PL 338C

Boring av letebrønn 16/1-25 S Rolvsnes, PL 338C Lundin Norway AS Postboks 247 1326 LYSAKER Oslo, 04.08.2015 Deres ref.: P338C-LUN-S-RA-3001 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2015/5387 Saksbehandler: Leni Lødøen Grebstad Boring av letebrønn 16/1-25 S

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Tillatelse etter forurensningsloven til permanent plugging av brønnene 8 brønner på Varg (PL 038) Talisman Energy Norge AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

Årsrapport 2014 - Utslipp fra Hymefeltet AU-HYME-00003. Classification: Open Status: Final Expiry date: 2016-02-23 Page 1 of 7

Årsrapport 2014 - Utslipp fra Hymefeltet AU-HYME-00003. Classification: Open Status: Final Expiry date: 2016-02-23 Page 1 of 7 Classification: Open Status: Final Expiry date: 2016-02-23 Page 1 of 7 Table of contents Innledning... 4 1 Feltets status... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Produksjon av olje og gass... 5 1.3 Gjeldende utslippstillatelser

Detaljer

Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven Installasjon, oppkobling og klargjøring av brønnen G5 på Draugenfeltet.

Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven Installasjon, oppkobling og klargjøring av brønnen G5 på Draugenfeltet. Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim Attn. Ann Mari Vik Green A/S Norske Shell P.O. Box 40 4098 Tananger Norway Telefon +47 71564000 Mobiltelefon +47 99321139 E-post janmartin.haug@shell.com

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Tillatelse etter forurensningsloven for Troll B, Troll C, Fram Vest, Fram Øst og Fram H-Nord Statoil ASA Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

Boring av produksjonsbrønner på Edvard Grieg, PL 338

Boring av produksjonsbrønner på Edvard Grieg, PL 338 Lundin Norway AS Postboks 247 1326 Lysaker Oslo,20.12.2016 Deres ref.: 002228 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/1593 Saksbehandler: Angelika Baumbusch Boring av produksjonsbrønner på Edvard Grieg,

Detaljer

Tillatelse til utslipp av borevæske i forbindelse med permanent plugging av brønn 6507/7-A-52 på Heidrun

Tillatelse til utslipp av borevæske i forbindelse med permanent plugging av brønn 6507/7-A-52 på Heidrun Statoil ASA 4035 Stavanger Oslo, 18.07.2014 Deres ref.: AU-EPN D&W-DNO-00221 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/1071 Saksbehandler: Hilde Knapstad Tillatelse til utslipp av borevæske i forbindelse med

Detaljer

Vedtak om tillatelse til permanente pluggeoperasjoner for letebrønn 25/4-5 Byggve i PL102 og avgrensningsbrønn 25/2-13 Rind i PL026 -

Vedtak om tillatelse til permanente pluggeoperasjoner for letebrønn 25/4-5 Byggve i PL102 og avgrensningsbrønn 25/2-13 Rind i PL026 - Total E&P Norge AS Postboks 168 Sentrum 4001 STAVANGER Oslo, 14.07.2015 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/10435 Saksbehandler: Gro D. Øfjord Vedtak om tillatelse til permanente

Detaljer

Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for boring og brønnoperasjoner på Varg, PL038

Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for boring og brønnoperasjoner på Varg, PL038 Miljødirektoratet P.b. 5672 Sluppen 7485 Trondheim Att: Solveig Aga Solberg Deres ref.: Vår ref.: Dato: 2013/2574 TEN-MDIR-2015-0001 16. januar 2015 Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven

Detaljer

Alve årsrapport 2015 AU-ALVE Gradering: Open Status: Final Utløpsdato: Side 1 av 9

Alve årsrapport 2015 AU-ALVE Gradering: Open Status: Final Utløpsdato: Side 1 av 9 Gradering: Open Status: Final Utløpsdato: 2017-01-03 Side 1 av 9 Gradering: Open Status: Final Utløpsdato: 2017-01-03 Side 2 av 9 Innhold 1 Feltets status... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Gjeldende utslippstillatelser

Detaljer

Grane - Søknad om endring av rammetillatelse

Grane - Søknad om endring av rammetillatelse 1 av 21 Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim Grane - Søknad om endring av rammetillatelse Det søkes med dette om oppdatering av Granes rammetillatelse, deres referanse. Søknad omfatter

Detaljer

Prosjekt for styrket oljevern i Finnmark

Prosjekt for styrket oljevern i Finnmark Prosjekt for styrket oljevern i Finnmark Beredskapsforum 2.2.2011 Ole Hansen, Eni Norge www.goliatinfo.no Innhold Strategi for styrket oljevern i nord Målsettinger og vilkår Organisering av prosjektet

Detaljer

Produksjon og drift av Edvard Grieg

Produksjon og drift av Edvard Grieg Lundin Norway AS Postboks 247 1326 LYSAKER Oslo, 16.12.2015 Att: Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/4081 Saksbehandler: Angelika Baumbusch Produksjon og drift av Edvard Grieg

Detaljer

Vedtak om endring av tillatelse til produksjon Jotun

Vedtak om endring av tillatelse til produksjon Jotun Esso Norge AS Postboks 60 4064 STAVANGER Oslo, 22.03.2016 Deres ref.: S-38114 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/61 Saksbehandler: Solveig Aga Solberg Vedtak om endring av tillatelse til produksjon

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Patience Tillatelse etter forurensningsloven for boring av letebrønn 6608/10-17 S Cape Vulture, PL 128D Statoil Petroleum AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall

Detaljer

Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensingsloven ved permanent plugging av letebrønn 25/11-16 på Svalin-feltet

Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensingsloven ved permanent plugging av letebrønn 25/11-16 på Svalin-feltet Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensingsloven ved permanent plugging av letebrønn 25/11-16 på Svalin-feltet AU-EPN D&W EXNC-00670 Gradering: Open Status: Final Utløpsdato: 2015-04-23 Side

Detaljer

Tillatelse til forbruk og injeksjon av vaskekjemikalier for Gullfaks A

Tillatelse til forbruk og injeksjon av vaskekjemikalier for Gullfaks A Statoil ASA 4035 STAVANGER Oslo, 19.10.2015 Deres ref.: AU-DPN OW GF-00291 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/2001 Saksbehandler: Sissel Wiken Sandgrind Tillatelse til forbruk og injeksjon av vaskekjemikalier

Detaljer

Utslippsrapport for letefelter 2012. BP Norge AS

Utslippsrapport for letefelter 2012. BP Norge AS Utslippsrapport 2012 for BP Norge letefelter Side 1 av 13 Utslippsrapport for letefelter 2012 BP Norge Forus, 1. mars 2013 Utarbeidet av: David Bjørnsen Skarv environmental advisor BP Norge AS Godkjent

Detaljer

Endring i tillatelse for installasjon og klargjøring av kontrollkabler, rørledninger og stigerør Goliatfeltet Eni Norge AS

Endring i tillatelse for installasjon og klargjøring av kontrollkabler, rørledninger og stigerør Goliatfeltet Eni Norge AS Eni Norge AS Postboks 101 Forus 4064 STAVANGER Trondheim, 20.04.2016 Deres ref.: LT-GOL-MDI-0008 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Saksbehandler: [Deres ref.] 2016/979 Reidunn Stokke Endring i tillatelse

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Tillatelse etter forurensningsloven til boring av letebrønn 30/8-5, Tune Statfjord Statoil ASA Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av 13. mars

Detaljer

Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensingsloven ved boring av letebrønn 16/1-28 S Lille Prinsen med opsjon for sidesteg

Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensingsloven ved boring av letebrønn 16/1-28 S Lille Prinsen med opsjon for sidesteg 16/1-28 S Lille Prinsen med opsjon for Security Classification: Open - Status: Final Page 1 of 31 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Ramme for aktiviteten... 5 3 Generell informasjon... 6 3.1 Beliggenhet og

Detaljer

Vedtak om tillatelse til boring og produksjon - Snorre og Vigdis- Statoil Petroleum AS

Vedtak om tillatelse til boring og produksjon - Snorre og Vigdis- Statoil Petroleum AS Statoil Petroleum AS 4035 STAVANGER Oslo, 29.09.2015 Deres ref.: AU-TPD D&W MU-00143 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/142 Saksbehandler: Solveig Aga Solberg Vedtak om tillatelse til boring og produksjon

Detaljer

Oljevernberedskapen for Goliat - med hovedvekt på kystnær beredskap

Oljevernberedskapen for Goliat - med hovedvekt på kystnær beredskap Oljevernberedskapen for Goliat - med hovedvekt på kystnær beredskap Nasjonalt seminar for beredskap mot akutt forurensing Bergen 1. og 2. november 2011 Ole Hansen, Eni Norge www.goliatinfo.no Innhold Goliatfeltet

Detaljer

Boring av letebrønn 15/6-13 Gina Krog East 3, PL 029B og PL303

Boring av letebrønn 15/6-13 Gina Krog East 3, PL 029B og PL303 Statoil Petroleum AS 4035 STAVANGER v/ Audhild Lofnes Oslo, 16.02.2015 Deres ref.: AU-TPD D&W ED-00017 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/13972 Saksbehandler: Mihaela Ersvik Boring av letebrønn 15/6-13

Detaljer

Permanent plugging av brønn 7/8-5S Krabbe i PL 301

Permanent plugging av brønn 7/8-5S Krabbe i PL 301 Lundin Norway AS Postboks 247 1326 LYSAKER v/axel Kelley Oslo, 08.06.2015 Deres ref.: P301-LUN-S-RA-3001 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2015/82 Saksbehandler: Ann Mari Vik Green Permanent plugging av

Detaljer

Tillatelse til pluggeoperasjoner i letebrønn 6407/7-4 og produsent 6407/7-A-16 H på Njordfeltet

Tillatelse til pluggeoperasjoner i letebrønn 6407/7-4 og produsent 6407/7-A-16 H på Njordfeltet Statoil Petroleum AS Njord 4035 STAVANGER Oslo, 12.08.2016 Deres ref.: AU-TPD DW ENV-00010 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/1864 Saksbehandler: Kjell A. Jødestøl Tillatelse til pluggeoperasjoner i

Detaljer

Vedtak om tillatelse til permanent plugging av brønner på Varg

Vedtak om tillatelse til permanent plugging av brønner på Varg Repsol Norge AS Postboks 649 Sentrum 4003 STAVANGER Oslo, 30.08.2017 Deres ref.: REN-MDIR-2017-0009 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/841 Saksbehandler: Solveig Aga Solberg Vedtak om tillatelse til

Detaljer

Årsrapport til Miljødirektoratet - Fram 2014

Årsrapport til Miljødirektoratet - Fram 2014 Gradering: Open Status: Final Side 1 av 9 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Produksjon av olje/gass... 5 1.2 Gjeldende utslippstillatelser... 6 1.3 Overskridelser av utslippstillatelser... 7 1.4 Status for

Detaljer

Endring av tillatelse etter forurensingsloven for produksjon og drift på Snorre og Vigdis - Statoil Petroleum AS

Endring av tillatelse etter forurensingsloven for produksjon og drift på Snorre og Vigdis - Statoil Petroleum AS Statoil Petroleum AS 4035 STAVANGER Oslo, 12.6.2015 Deres ref.: AU-DPN-OS SN-0038 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/142 Saksbehandler: Solveig Aga Solberg Endring av tillatelse etter forurensingsloven

Detaljer

Søknad om utslipp av gammel borevæske fra 3 (tre) brønner på Tordisfeltet

Søknad om utslipp av gammel borevæske fra 3 (tre) brønner på Tordisfeltet Miljødirektoratet v/ Bjørn A. Christensen Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim Side 1 av 6 Søknad om utslipp av gammel borevæske fra 3 (tre) brønner på Tordisfeltet Statoil Snorre søker med dette om tillatelse

Detaljer

Boring og produksjon på Veslefrikk og Huldra

Boring og produksjon på Veslefrikk og Huldra Statoil 4035 STAVANGER Oslo, 3.3.2016 Deres ref.: AU-TPD-DW MU-00094 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/228 Saksbehandler: Angelika Baumbusch Boring og produksjon på Veslefrikk og Huldra Vedtak om endring

Detaljer

Alve årsrapport 2014 AU-ALVE-00002

Alve årsrapport 2014 AU-ALVE-00002 Security Classification: Internal - Status: Final Page 1 of 10 Innhold 1 Feltets Status... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Produksjon av olje og gass... 6 1.3 Gjeldende utslippstillatelser på Alve... 7 1.4 Overskridelser

Detaljer

Avgjørelse i klagesak utslipp ved Statoils boring av letebrønn 7122/6-2 Tornerose (PL110B)

Avgjørelse i klagesak utslipp ved Statoils boring av letebrønn 7122/6-2 Tornerose (PL110B) I henhold til adresseliste Deres ref Vår ref 200504042 Dato Avgjørelse i klagesak utslipp ved Statoils boring av letebrønn 7122/6-2 Tornerose (PL110B) Miljøverndepartementet har foretatt en samlet vurdering

Detaljer

Miljøfarlige utslipp til sjø fra petroleumsindustrien - en sagablått etter 2005?

Miljøfarlige utslipp til sjø fra petroleumsindustrien - en sagablått etter 2005? Miljøfarlige utslipp til sjø fra petroleumsindustrien - en sagablått etter 2005? Unn Orstein 17.02.2005 Situasjonen i dag Boring pågår 2006: Snøhvit gass/kondensat Norsk sokkel har noen av de strengeste

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Tillatelse etter forurensningsloven til boring av letebrønn 6507/3-12 Mim North & South Statoil ASA Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av

Detaljer

Tillatelse til brønnoperasjoner i sju brønner på Statfjord Nord og Statfjord Øst - Statoil ASA

Tillatelse til brønnoperasjoner i sju brønner på Statfjord Nord og Statfjord Øst - Statoil ASA Statoil ASA 4035 STAVANGER Oslo, 21.1.2015 Deres ref.: AU-TPD D&W MU-00026 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/2509 Saksbehandler: Bjørn A. Christensen Tillatelse til brønnoperasjoner i sju brønner på

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Tillatelse etter forurensningsloven til boring av letebrønn 7325/4-1 Gemini Nord Statoil ASA Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av 13. mars

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Tillatelse etter forurensningsloven til boring av letebrønn 7435/12-1 Korpfjell Statoil ASA Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av 13. mars

Detaljer

Plugging og permanent avstengning av brønnene A53 og A55 på Draugen

Plugging og permanent avstengning av brønnene A53 og A55 på Draugen A/S Norske Shell Postboks 40 4098 TANANGER Oslo, 31.10.2014 Att: Jan Martin Haug Deres ref.: Mdir1416 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/181 Saksbehandler: Bent Barman Skaare Plugging og permanent avstengning

Detaljer

Tilførsler av olje fra petroleumsinstallasjoner i Norskehavet

Tilførsler av olje fra petroleumsinstallasjoner i Norskehavet Tilførsler av olje fra petroleumsinstallasjoner i Norskehavet Innholdsfortegnelse Side 1 / 5 Tilførsler av olje fra petroleumsinstallasjoner i Norskehavet Publisert 04.07.2016 av Overvåkingsgruppen (sekretariat

Detaljer

Årsrapport 2010 Vilje AU-EPN ONS MAS-00675

Årsrapport 2010 Vilje AU-EPN ONS MAS-00675 Årsrapport 2010 Vilje Innhold 1 Feltets status... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Produksjon av olje/gass... 4 1.3 Gjeldende utslippstillatelse(r)... 7 1.4 Overskridelser av utslippstillatelser/avvik... 7 1.5

Detaljer

Årsrapport 2012 Fram AU-DPN OE TRO-00175

Årsrapport 2012 Fram AU-DPN OE TRO-00175 Innhold 1 Feltets status... 4 1.1 Produksjon av olje/gass... 5 1.2 Gjeldende utslippstillatelser... 7 1.3 Overskridelser av utslippstillatelser... 8 1.4 Status for nullutslippsarbeidet... 8 1.5 Kjemikalier

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Tillatelse etter forurensningsloven til permanent plugging av brønner Repsol Norge AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av 13. mars 1981

Detaljer

Oppdatering av gap-analyse av beredskapsbehov for akutt utslipp på Gjøa.

Oppdatering av gap-analyse av beredskapsbehov for akutt utslipp på Gjøa. TEKNISK N O T A T Sep. 2006 TIL Gjøa prosjektet v/ Kari Sveinsborg Eide KOPI Kåre Salte FRA SAK Anette Boye, T&P ANT HMST Oppdatering av gap-analyse av beredskapsbehov. Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 BEREDSKAPSMESSIGE

Detaljer

Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensingsloven ved boring av letebrønn 30/11-11 Madam Felle med opsjon for sidesteg og brønntest

Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensingsloven ved boring av letebrønn 30/11-11 Madam Felle med opsjon for sidesteg og brønntest 30/11-11 Madam Felle med opsjon for Security Classification: Open - Status: Final Page 1 of 37 Innhold 1 Sammendrag/innledning... 4 2 Ramme for aktiviteten... 6 3 Generell informasjon... 7 3.1 Beliggenhet

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Tillatelse etter forurensningsloven til boring av letebrønn 33/9-22 Goanna Wellesley Petroleum Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av 13. mars

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Tillatelse etter forurensningsloven for boring av letebrønn Boné, PL716 Eni Norge AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av 13. mars 1981 nr.

Detaljer

KYST OG HAVNEFONFERANSEN 2011. Oljeindustriens oljevernberedskap generelt og spesielt i nord

KYST OG HAVNEFONFERANSEN 2011. Oljeindustriens oljevernberedskap generelt og spesielt i nord KYST OG HAVNEFONFERANSEN 2011 Oljeindustriens oljevernberedskap generelt og spesielt i nord NOFO Samarbeidet om oljevern i Norge I over fire tiår har olje- og gassindustrien vært en viktig del av norsk

Detaljer

Date of Issue 26.03.2014. Årsrapport til Miljødirektoratet 2013 leteboring

Date of Issue 26.03.2014. Årsrapport til Miljødirektoratet 2013 leteboring Date of Issue 26.03.2014 Årsrapport til Miljødirektoratet 2013 leteboring Side 2 Innhold INNLEDNING... 4 1 FELTETS STATUS... 5 1.1 GENERELT... 5 1.2 OVERSIKT OVER TILLATELSER TIL BORING... 5 1.3 OPPFØLGING

Detaljer

Årsrapport 2009 Vilje AU-EPN ONS MAS-00603

Årsrapport 2009 Vilje AU-EPN ONS MAS-00603 Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: 2011-03-01 Side 1 av 8 Innhold 1 Feltets status... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Produksjon av olje/gass... 4 1.3 Gjeldende utslippstillatelse(r)... 8 1.4 Overskridelser

Detaljer

RFO-aktiviteter på Edvard Grieg oljeeksportrørledning

RFO-aktiviteter på Edvard Grieg oljeeksportrørledning Statoil Petroleum AS 4035 STAVANGER v./reidun Førdestrøm Verhoeven Oslo, 06.01.2015 Deres ref.: AU-EGP-00025/AU-DPN OW-00077 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/8135 Saksbehandler: Mihaela Ersvik RFO-aktiviteter

Detaljer

Årsrapport Tune 2012 AU-DPN OE OSE-00191

Årsrapport Tune 2012 AU-DPN OE OSE-00191 Innhold 1 Feltets status... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Produksjon av olje/gass... 5 1.3 Gjeldende utslippstillatelser... 6 1.4 Overskridelser av utslippstillatelser / Avvik... 7 1.5 Kjemikalier prioritert

Detaljer

UTSLIPPSRAPPORT for Norpipe Gassrørledning, B-11

UTSLIPPSRAPPORT for Norpipe Gassrørledning, B-11 UTSLIPPSRAPPORT 2013 for Norpipe Gassrørledning, B-11 Innledning Rapporten dekker utslipp til sjø og til luft, samt håndtering av avfall fra Norpipe Gassrørledning i år 2013. Kontaktperson hos GASSCO AS

Detaljer

Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensingsloven ved boring av letebrønn 34/8-16 S Tarvos AU-TPD DW ED-00073

Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensingsloven ved boring av letebrønn 34/8-16 S Tarvos AU-TPD DW ED-00073 34/8-16 S Tarvos Security Classification: Open - Status: Final Page 1 of 33 Innhold 1 Sammendrag/innledning... 4 2 Ramme for aktiviteten... 5 3 Generell informasjon... 6 3.1 Beliggenhet og borestart...

Detaljer

Olje-/kondensat og gassleveranse på norsk sokkel, mill Sm 3 o.e. 100 Total HC

Olje-/kondensat og gassleveranse på norsk sokkel, mill Sm 3 o.e. 100 Total HC 25 Olje-/kondensat og gassleveranse på norsk sokkel, mill Sm 3 o.e. 2 15 Olje/kondensat Gass 1 Total HC 5 1986 1988 199 1992 1994 1996 1998 2 Totale leveranser av olje/kondensat og gass, fordelt på regioner

Detaljer

Vedtak om endring av tillatelse for Valhall-feltet

Vedtak om endring av tillatelse for Valhall-feltet BP Norge AS Postboks 197 4065 Stavanger Oslo, 19.10.2016 Deres ref.: HSE-/IH-07-16 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/2944 Saksbehandler: Håvar Røstad Vedtak om endring av tillatelse for Valhall-feltet

Detaljer

Dok. nr. AU-EPN D&W DBG-00530

Dok. nr. AU-EPN D&W DBG-00530 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Feltets status... 5 1.2 Nullutslippsarbeid og status for substitusjonskjemikalier i bruk... 6 2 Forbruk og utslipp fra boring... 7 2.1 Boring med vannbasert borevæske... 7

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Tillatelse etter forurensningsloven boring av avgrensningsbrønn og produksjonsbrønner på Goliatfeltet, PL 229 og 229B Eni Norge AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om

Detaljer

Revisjonsrapport. Tilsynet med selskapets oppfølging av planer for plugging og forlating av brønner på Ekofisk 2/4-Alpha

Revisjonsrapport. Tilsynet med selskapets oppfølging av planer for plugging og forlating av brønner på Ekofisk 2/4-Alpha Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Tilsynet med selskapets oppfølging av planer for plugging og forlating av brønner på Ekofisk 2/4-Alpha Aktivitetsnummer 009018104 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet

Detaljer

Årsrapport 2011 Gungne

Årsrapport 2011 Gungne Gradering: Open Status: Final Side 1 av 9 Gradering: Open Status: Final Side 2 av 9 Innhold 1 Feltets status... 4 2 fra boring... 6 3 av olje... 6 4 Bruk og utslipp av kjemikalier... 6 5 Evaluering av

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Tillatelse etter forurensningsloven for produksjon på Gaupe BG Norge AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av 13. mars 1981 nr. 6, 11 jf.

Detaljer

Boring og produksjon på Osebergfeltet

Boring og produksjon på Osebergfeltet Statoil ASA 4035 STAVANGER Oslo, 23.09.2015 Deres ref.: AU-OSE 00040 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/1246 Saksbehandler: Anne-Grethe Kolstad Boring og produksjon på Osebergfeltet Vedtak om endring

Detaljer

Årsrapport til Miljødirektoratet PL- 274 Oselvar

Årsrapport til Miljødirektoratet PL- 274 Oselvar Årsrapport til Miljødirektoratet 2013 PL- 274 Oselvar Innhold 1 STATUS FOR FELTET... 4 1.1 GENERELT... 4 1.2 EIERANDELER... 6 1.3 GJELDENDE UTSLIPPSTILLATELSER... 6 1.4 BRØNNSTATUS... 6 1.5 STATUS FOR

Detaljer

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Statoil ASA Volvefeltet

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Statoil ASA Volvefeltet Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Statoil ASA Volvefeltet Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, 11 jfr. 16, jf HMS-forskriftene

Detaljer

Tillatelse til videre felttesting av kjemikalier på Tordis-feltet i 2015

Tillatelse til videre felttesting av kjemikalier på Tordis-feltet i 2015 Statoil Petroleum AS 4035 STAVANGER Oslo, 17.12.2014 Deres ref.: AU-DPN OW GF-00179 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/2001 Saksbehandler: Sissel Wiken Sandgrind Tillatelse til videre felttesting av

Detaljer

UTSLIPPSRAPPORT 2007. for Norpipe Gassrørledning, B-11 og H-7

UTSLIPPSRAPPORT 2007. for Norpipe Gassrørledning, B-11 og H-7 UTSLIPPSRAPPORT 2007 for Norpipe Gassrørledning, B-11 og H-7 Innledning Rapporten dekker utslipp til sjø og til luft, samt håndtering av avfall fra Norpipe Gassrørledning i år 2007. Kontaktperson hos GASSCO

Detaljer

Årsrapport for utslipp 2014 Sigyn

Årsrapport for utslipp 2014 Sigyn Årsrapport for utslipp 2014 Sigyn Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 4 1 FELTETS STATUS... 5 1.1 BELIGGENHET OG RETTIGHETSHAVERE... 5 1.2 ORGANISATORISKE FORHOLD... 5 1.3 UTBYGNINGSKONSEPT... 5 1.4 FELTETS

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Tillatelse etter forurensningsloven til boring av brønn 31/7-2 Brasse i PL740 Faroe Petroleum Norge AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

Årsrapport 2008 Vilje AU-EPN ONS MAS-00463

Årsrapport 2008 Vilje AU-EPN ONS MAS-00463 Årsrapport 28 AU-EPN ONS MAS-463 Årsrapport 28 AU-EPN ONS MAS-463 Innhold 1 Feltets status...4 1.1 Generelt...4 1.2 Produksjon av olje/gass...4 1.3 Gjeldende utslippstillatelse(r)...6 1.4 Overskridelser

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Tillatelse etter forurensningsloven for boring av letebrønn 2/9-5S og 2/9-5A Heimdalshø - PL 494 Det norske oljeseskap ASA Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

SØKNAD OM ENDRING AV EKSISTERENDE TILLATELSE FOR BORING OG PRODUKSJON PÅ VALHALLFELTET

SØKNAD OM ENDRING AV EKSISTERENDE TILLATELSE FOR BORING OG PRODUKSJON PÅ VALHALLFELTET Miljødirektoratet v/ Per Erik Iversen Postboks 5672, Sluppen 7485 TRONDHEIM Direct tel. 52013947 Our reference: HSE-/IH 04-14 Your reference: 2011/381 448.1 Date: 28.04.2014 SØKNAD OM ENDRING AV EKSISTERENDE

Detaljer

Produksjon på Knarr Vedtak om endring av tillatelse etter forurensningsloven

Produksjon på Knarr Vedtak om endring av tillatelse etter forurensningsloven A/S Norske Shell Postboks 40 4098 Tananger Oslo, 20. desember 2017 Deres ref.: Mdir1721 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/1173 Saksbehandler: Eirin Sva Stomperudhaugen Produksjon på Knarr Vedtak om

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Tillatelse etter forurensningsloven til boring av letebrønn 35/9-13 Tethys Bayerngas Norge AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av 13. mars

Detaljer

Lundin Norway AS AK GOF BL. Draft - Issued for Draft ÅRSAK TIL UTGIVELSE REVISJON REV. DATO UTARBEIDET AV GODKJENT VERIFISERT AV

Lundin Norway AS AK GOF BL. Draft - Issued for Draft ÅRSAK TIL UTGIVELSE REVISJON REV. DATO UTARBEIDET AV GODKJENT VERIFISERT AV ÅRSAK TIL UTGIVELSE REVISJON REV. DATO UTARBEIDET AV VERIFISERT AV GODKJENT Draft - Issued for Draft 01 01.02.20 17 AK GOF BL Anlegg: BRY Dokument nummer: 002701 Prosjekt: Lisens: PL148 Dokument type:

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Tillatelse etter forurensningsloven til boring av letebrønn 6705/7-1 Stordal Repsol Norge AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av 13. mars

Detaljer

Vedtak om tillatelse til bruk og utslipp av kjemikalier på Yme

Vedtak om tillatelse til bruk og utslipp av kjemikalier på Yme Repsol Norge AS Postboks 649 Sentrum 4003 STAVANGER Oslo, 18.08.2016 Deres ref.: REN-MDIR-2016-0012 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/840 Saksbehandler: Solveig Aga Solberg Vedtak om tillatelse til

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Tillatelse etter forurensningsloven til boring av letebrønn 6604/5 Balderbrå Wintershall Norge AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av 13.

Detaljer

Årsrapport 2010 Gungne AU-EPN ONS SLP-00221

Årsrapport 2010 Gungne AU-EPN ONS SLP-00221 Årsrapport 2010 Gungne Gradering: Open Status: Final Side 1 av 9 Innhold 1 Feltets status... 4 2 fra boring... 6 3 av olje... 6 4 Bruk og utslipp av kjemikalier... 6 5 Evaluering av kjemikalier... 6 6

Detaljer

Endring (paragraf + fritekst) Kjemisk. hav: 10 timer. Tabell 3.3-1: Tillatt forbruk og utslipp av. stoff i rød kategori: 2170 kg

Endring (paragraf + fritekst) Kjemisk. hav: 10 timer. Tabell 3.3-1: Tillatt forbruk og utslipp av. stoff i rød kategori: 2170 kg Tillatelse etter forurensningsloven for boring av produksjonsbrønner på Edvard Grieg Lundin Norway AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av

Detaljer

BEDRE GJENNOM. Background KUNNSKAPSDELING

BEDRE GJENNOM. Background KUNNSKAPSDELING BEDRE GJENNOM Background KUNNSKAPSDELING Bedre gjennom kunnskapsdeling Under OLF, har det blitt formet en bransjearbeidsgruppe bestående av representanter fra operatører og borekontraktører som skal anbefale

Detaljer