Årsrapport til Miljødirektoratet 2015 Letefelter 1.0 FELTETS STATUS... 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport til Miljødirektoratet 2015 Letefelter 1.0 FELTETS STATUS... 4"

Transkript

1

2 Innhold 1.0 FELTETS STATUS Generelt Produksjon av olje/gass Gjeldende utslippstillatelse Etterlevelse av utslippstillatelse Status for nullutslippsarbeidet Brønnstatus FORBRUK OG UTSLIPP FRA BORING Boring med vannbaserte borevæske Boring med oljebasert borevæske Boring med syntetisk borevæske UTSLIPP AV OLJE BRUK OG UTSLIPP AV KJEMIKALIER Samlet forbruk og utslipp Kjemikalier i lukket system Brannskum Bruk av beredskapskjemikalier EVALUERING AV KJEMIKALIER Oppsummering av kjemikaliene BRUK OG UTSLIPP AV MILJØFARLIGE STOFF Kjemikalier som inneholder miljøfarlige forbindelser Stoff som står på Prioriteringslisten, Prop. 1 S ( ), som tilsetninger og forurensninger i produkter UTSLIPP TIL LUFT Forbrenningsprosesser Utslipp ved lagring og lasting av olje Diffuse utslipp og kaldventilering Page 2 of 14

3 7.4 Bruk og utslipp av gassporstoffer AKUTT UTSLIPP Akutte utslipp av olje Akutte utslipp av kjemikalier og borevæske Akutte utslipp til luft AVFALL VEDLEGG Page 3 of 14

4 1.0 FELTETS STATUS 1.1 GENERELT Rapporten dekker forhold vedrørende utslipp til luft og sjø samt håndtering av avfall i rapporteringsåret 2015, i forbindelse med leteboring i følgende brønner: Tabell 1.1a: Aktivitet 2015 Brønn Lisens Fartøy 8/10-U-5 Butch Pilot Hole PL 405 Island Constructor Centrica Energi er operatør for denne lisensen og ansvarlig for boreoperasjon. Tabell 1.1b gir en oversikt over eierandelene i lisensen. Tabell 1.1b: Eierandeler i PL 405 Operatør/partner (Butch: lisens 405) Eierandel [%] Centrica Resources (Norge) AS 40 Suncor Energy Norge AS 30 Faroe Petroleum Norge AS 15 Tullow Oil Norge AS 15 Noen av kapitlene i denne rapporten er ikke aktuelle for letevirksomhet, men iht. Retningslinjer for rapportering fra petroleumsvirksomhet til havs (M-107, 2014) skal kapitlene tas med samtidig som det kort angis hvorfor de ikke er aktuelle. 1.2 PRODUKSJON AV OLJE/GASS Det er ingen produksjon av olje og gass ved leteboring. 1.3 GJELDENDE UTSLIPPSTILLATELSE Tabell 1.1c: Gjeldende utslippstillatelse Utslippstillatelse Dato Referanse Miljødirektoratet Tillatelse etter forurensningsloven for boring av pilotbrønn 8/10-U-5, Butch, PL 405, Centrica Energi / ETTERLEVELSE AV UTSLIPPSTILLATELSE Tabell 1.1d viser forbruk og utslipp av kjemikalier sammenlignet med omsøkte mengder inndelt etter fargekategori, for aktiviteten. Det har ikke vært planlagte bruk eller utslipp av røde eller svarte kjemikalier. Page 4 of 14

5 Tabell 1.1d: Omsøkte mengder kjemikalier sammenlignet med faktisk forbruk og utslipp Kategori Totalt forbruk (tonn) Omsøkt forbruk (tonn) Forbruk utslippstillatelse (%) ift. Totalt utslipp (tonn) Omsøkt utslipp (tonn) Utslipp utslippstillatelse (%) ift. Grønn ,4 35 % ,4 35 % Gul 0,1 0,5 31 % 0,02 0,2 10 % Rød % 0,0 0,0 0 % Svart % 0,0 0,0 0 % Forbruk og utslipp av grønne og gule kjemikalier var langt lavere enn omsøkt i tillatelse. Bakgrunn for redusert forbruk og utslipp var blant annet svært effektiv boreoperasjon, uten operasjonelle utfordringer. Det ble heller ikke påvist grunn gass, som medførte lavere forbruk av både borevæske og sementkjemikalier. Det ble benyttet et PLONOR kjemikalie som ikke opprinnelig var inkludert i utslippssøknad. Det ble iløpet av planlegging av operasjon identifisert behov for bruk av kalium klorid i borevæske, for økt inhibering av formasjon og redusert risiko for bore relaterte problemer. Bruk av kalium klorid erstattet til en viss grad bruk av baritt som vektmateriale, og medførte ikke behov for økt ramme av bruke eller utslipp av grønne kjemikalier. Endring ble miljøvurdert i forkant av operasjon og godkjent basert på en intern miljøvurdering, og i henhold til krav 3.5 i utslippstillatelse. 1.5 STATUS FOR NULLUTSLIPPSARBEIDET Centrica Energi har en løpende dialog med riggselskap og underleverandører om bruk, utslipp og substitusjon av kjemiske produkter. Det er etablert substitusjonsplaner med kjemikalieleverandørene. 1.6 BRØNNSTATUS Brønn ble permanent plugget og forlatt. 2.0 FORBRUK OG UTSLIPP FRA BORING 2.1 BORING MED VANNBASERTE BOREVÆSKE Tabell 2.1 gir en oversikt over bruk og utslipp av vannbasert borevæske. Page 5 of 14

6 Tabell 2.1: Bruk og utslipp av borevæske ved boring med vannbasert borevæske Brønnbane Utslipp av borevæske til sjø Borevæske injisert Borevæske til land som avfall Borevæske etterlatt i hull eller tapt i formasjon Totalt forbruk av borevæske 8/10-U-5 156,95 0,00 0,00 0,00 156,95 SUM 156,95 0,00 0,00 0,00 156,95 Tabell 2.2 gir en oversikt for hvordan borkaks med vedheng av vannbasert borevæske er håndtert. Tabell 2.2: Disponering av kaks ved boring med vannbasert borevæske Brønnbane Lengde [m] Teoretisk hullvolum [m3] Total mengde kaks generert Utslipp av kaks til sjø Kaks injisert Kaks sendt til land Importert kaks fra annet felt Eksportert kaks til annet felt 8/10-U-5 354,00 6,19 15,60 15,60 0,00 0,00 0,00 0,00 SUM 354,00 6,19 15,60 15,60 0,00 0,00 0,00 0, BORING MED OLJEBASERT BOREVÆSKE Det er ikke blitt benyttet oljebasert borevæske i BORING MED SYNTETISK BOREVÆSKE Det har ikke vært benyttet syntetisk borevæske i UTSLIPP AV OLJE Det har ikke vært utslipp av olje i forbindelse med leteboring i Page 6 of 14

7 4.0 BRUK OG UTSLIPP AV KJEMIKALIER 4.1 SAMLET FORBRUK OG UTSLIPP Tabell 4-1 gir en oversikt over forbruk og utslipp av kjemikalier. Tabellen viser at forbruk og utslipp i forbindelse med leteboringen i all hovedsak består av bore- og brønn-kjemikalier. Tabell 4.1: Samlet forbruk og utslipp av kjemikalier Gruppe Bruksområde Forbruk Utslipp Injisert A Bore- og brønnkjemikalier 51,87 45,74 0,00 B Produksjonskjemikalier C Injeksjonsvannkjemikalier D Rørledningskjemikalier E Gassbehandlingskjemikalier F Hjelpekjemikalier 0,05 0,05 0,00 G Kjemikalier som tilsettes eksportstrømmen H Kjemikalier fra andre produksjonssteder K Reservoarstyring SUM 51,92 45,79 0, KJEMIKALIER I LUKKET SYSTEM Det har ikke vært forbruk av kjemikalier i lukket system under leteboring i BRANNSKUM Det har ikke vært forbruk eller utslipp av brannskum under leteboring i BRUK AV BEREDSKAPSKJEMIKALIER Det har ikke vært forbruk eller utslipp av beredskapskjemikalier under leteboring i Page 7 of 14

8 5.0 EVALUERING AV KJEMIKALIER 5.1 OPPSUMMERING AV KJEMIKALIENE Tabell 5.1 gir en oversikt over utslipp av stoffer fordelt på Miljødirektoratet sine fargekategorier. Tabell 5.1: Forbruk og utslipp av stoff fordelt etter deres miljøegenskaper Utslipp Kategor i Miljødirektoratets fargekategori Mengde brukt Mengde sluppet ut Vann 200 Grønn 0,48 0,09 Stoff på PLONOR listen 201 Grønn 51,31 45,68 REACH Annex IV 204 Grønn 0 0 REACH Annex V 205 Grønn 0 0 Mangler testdata 0 Svart 0 0 Stoff som er antatt å være eller er arvestoffskadelige eller reproduksjonsskadelige 1.1 Svart 0 0 Liste over prioriterte kjemikalier som omfattes av resultatmål 1 (Prioritetslisten) St.meld.nr.25 ( ) 2 Svart 0 0 Bionedbrytbarhet < 20% og log Pow >= 5 3 Svart 0 0 Bionedbrytbarhet < 20% og giftighet EC50 eller LC50 <= 10 mg/l 4 Svart 0 0 To av tre kategorier: Bionedbrytbarhet < 60%, log Pow >= 3, EC50 eller LC50 <= 10 mg/l 6 Rød 0 0 Uorganisk og EC50 eller LC50 <= 1 mg/l 7 Rød 0 0 Bionedbrytbarhet < 20% 8 Rød 0 0 Kjemikalier som er fritatt økotoksikologisk testing. Inkluderer REACH Annex IV og V 99 Gul 0,00 0,00 Andre Kjemikalier 100 Gul 0,05 0,01 Gul underkategori 1 Forventes å biodegradere fullstendig 101 Gul 0,05 0,01 Gul underkategori 2 Forventes å biodegradere til stoffer som ikke er miljøfarlige 102 Gul 0,04 0,00 Gul underkategori 3 Forventes å biodegradere til stoffer som kan være miljøfarlige 103 Gul 0 0 Sum 51,92 45,79 Page 8 of 14

9 6.0 BRUK OG UTSLIPP AV MILJØFARLIGE STOFF Kapittelet gir opplysninger om kjemikalier som inneholder forbindelser som i henhold til miljøegenskapene faller under betegnelsen svarte eller røde kjemikalier (Tabell 6.1). 6.1 KJEMIKALIER SOM INNEHOLDER MILJØFARLIGE FORBINDELSER Data vedrørende kapittel 6.1 er unntatt offentlighet og inkluderes derfor ikke i denne rapporten. Dette er iht. Offentlighetslovens 5a, jf. Forvaltningslovens 13, 1. Ledd nr. 2. Tabell 6.1 Kjemikalier som inneholder miljøfarlige stoff Ikke med i denne rapporten pga konfidensialitet. Se EEH. 6.2 STOFF SOM STÅR PÅ PRIORITERINGSLISTEN, PROP. 1 S ( ), SOM TILSETNINGER OG FORURENSNINGER I PRODUKTER Det ble ikke forbrukt eller sluppet ut miljøfarlige forbindelser som inngår som tilsetninger i kjemiske produkter. En del mineralbaserte borekjemikalier, som barytt og bentonitt, inneholder mindre mengder metallforurensinger. Utslipp av miljøfarlig stoff som inngår som forurensninger i kjemiske produkter i forhold til de kriteriene som er satt til rapportering er gitt i Tabell 6-3. Tabell 6.3: Stoff som står på Prioritetslisten som forurensninger i produkter [kg] Stoff/komponent A B C D E F G H K Sum Kvikksølv 0,05 0,05 Kadmium 0,05 0,05 Bly 0,86 0,86 Krom 0,53 0,53 Arsen 0,07 0,07 Tributyltinnforbindelser Organohalogener Alkylfenolforbindelser PAH Sum 1,56 1,56 Page 9 of 14

10 7.0 UTSLIPP TIL LUFT Kilde til utslipp til luft fra Centrica s leteboring i 2015 var forbrenning av diesel til energiproduksjon. Utslippene er beskrevet i seksjon 7.1 nedenfor. Faktorer benyttet ved beregning av utslipp til luft fra Island Constructor for forbrenningsprosesser med diesel er i henhold til Norsk Olje og Gass sine retningslinjer for utslippsrapportering. 7.1 FORBRENNINGSPROSESSER Tabell 7.2 gir en oversikt over utslipp fra forbrenningsprosesser på Island Constructor. Kilden for utslipp til luft er relatert til kraftgenerering ved bruk av dieselmotorer. Tabell 7.2: Utslipp til luft fra forbrenningsprosesser på flyttbare innretninger Kilde Fakkel Turbiner (DLE) Turbiner (SAC) Mengde flytende brennstoff Mengde brenngass [Sm3] CO2 NOx nmvoc CH4 SOx PCB [kg] PAH [kg] Dioksiner [kg] Fallout olje ved brønntest Motorer ,40 0,31 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 Fyrte kjeler Brønntest/ opprenskning Andre kilder Sum alle kilder ,40 0,31 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 Totalt ble det forbrukt 63 tonn diesel til energiproduksjon i forbindelse med Centricas leteboring i Forbruk av diesel i forbindelse med boring av de brønnene ble lavere enn omsøkt forbruk (se Tabell 7.1). Tabell 7.1: Utslipp til luft fra kraftgenerering Forbruk (tonn) diesel Utslipp CO2 (tonn) Utslipp NOX (tonn) Utslipp (tonn) nmvoc Utslipp SOx (tonn) Omsøkt ,8 0,15 Reelt ,4 0,31 0,06 Page 10 of 14

11 7.2 UTSLIPP VED LAGRING OG LASTING AV OLJE Ikke aktuell 7.3 DIFFUSE UTSLIPP OG KALDVENTILERING Ikke aktuell 7.4 BRUK OG UTSLIPP AV GASSPORSTOFFER Ikke aktuell 8.0 AKUTT UTSLIPP Det var ingen akutt utslipp av verken olje eller kjemikalier iforbindelse med leteaktivitet i AKUTTE UTSLIPP AV OLJE Det er ikke registrert noen utilsiktet oljeutslipp i rapporteringsåret. 8.2 AKUTTE UTSLIPP AV KJEMIKALIER OG BOREVÆSKE Det er ikke registrert noen utilsiktet kjemikalieutslipp i rapporteringsåret. 8.3 AKUTTE UTSLIPP TIL LUFT Det har ikke vært akutte utslipp til luft i AVFALL Tabell 9.1 og Tabell 9.2 gir en oversikt over henholdsvis farlig avfall og kildesortert næringsavfall sendt til land i perioden for Centricas boreaktivitet i Tabell 9.1: Farlig avfall Avfallstype Beskrivelse EALkode Avfallstoffnr. Tatt til land Batterier Småbatterier ,05 Kjemikalier Uorganiske salter og annet fast stoff ,10 Oljeholdig avfall Oljeforurenset masse ,02 Sum 0,17 Page 11 of 14

12 Tabell 9.2: Kildesortert vanlig avfall Mengde Type Matbefengt avfall Våtorganisk avfall Papir Papp (brunt papir) Treverk Glass Plast EE-avfall Restavfall 1,86 Metall Blåsesand Sprengstoff Annet Sum 1,86 Page 12 of 14

13 10.0 VEDLEGG Tabell 10.2a: ISLAND CONSTRUCTOR / A - Bore- og brønnkjemikalier. Massebalanse for alle kjemikalier etter funksjonsgruppe. Handelsnavn LIME SODA ASH BARITE / MILBAR BENTONITE MIL-PAC (ALL GRADES) Funksjon Forbruk Utslipp Injisert 11 - ph-regulerende kjemikalier 0,01 0,01 0,00 Grønn 11 - ph-regulerende kjemikalier 0,11 0,11 0,00 Grønn 16 - Vektstoffer og uorganiske kjemikalier 25,11 25,11 0,00 Grønn Miljødirektoratets kategori 18 - Viskositetsendrende kjemikalier(inkl. Lignosulfat,lignitt) 1,93 1,93 0,00 Grønn 18 - Viskositetsendrende kjemikalier(inkl. Lignosulfat,lignitt) 0,56 0,56 0,00 Grønn XANTHAN GUM 18 - Viskositetsendrende kjemikalier(inkl. Lignosulfat,lignitt) 0,53 0,53 0,00 Grønn Potassium Chloride 21 - Leirskiferstabilisator 16,74 16,74 0,00 Grønn BA-58L 25 - Sementeringskjemikalier 0,55 0,06 0,00 Grønn CD-34L 25 - Sementeringskjemikalier 0,09 0,01 0,00 Gul FL-67LE 25 - Sementeringskjemikalier 0,17 0,02 0,00 Gul FP-16LG 25 - Sementeringskjemikalier 0,05 0,01 0,00 Gul R-12L 25 - Sementeringskjemikalier 0,03 0,00 0,00 Grønn SEMENT KLASSE "G" 25 - Sementeringskjemikalier 6,00 0,66 0,00 Grønn Sum 51,87 45,74 0,00 Page 13 of 14

14 Tabell 10.2b: ISLAND CONSTRUCTOR / F - Hjelpekjemikalier. Massebalanse for alle kjemikalier etter funksjonsgruppe. Handelsnavn Funksjon Forbruk Utslipp Injisert Miljødirektoratets kategori CLEANRIG HP 27 - Vaske-og rensemidler 0,05 0,05 0,00 Gul Sum 0,05 0,05 0,00 Page 14 of 14

UTSLIPPSRAPPORT P&A på Leteboringsbrønn 2/4-17 Tjalve PL 018

UTSLIPPSRAPPORT P&A på Leteboringsbrønn 2/4-17 Tjalve PL 018 UTSLIPPSRAPPORT 2015 P&A på Leteboringsbrønn 2/4-17 Tjalve PL 018 1 ConocoPhillips Utslippsrapport for 2015, Tjalve 2 ConocoPhillips Utslippsrapport for 2015, Tjalve Innledning Rapporten dekker utslipp

Detaljer

Utslippsrapport for letefelter 2012. BP Norge AS

Utslippsrapport for letefelter 2012. BP Norge AS Utslippsrapport 2012 for BP Norge letefelter Side 1 av 13 Utslippsrapport for letefelter 2012 BP Norge Forus, 1. mars 2013 Utarbeidet av: David Bjørnsen Skarv environmental advisor BP Norge AS Godkjent

Detaljer

UTSLIPPSRAPPORT 2007. for Norpipe Gassrørledning, B-11 og H-7

UTSLIPPSRAPPORT 2007. for Norpipe Gassrørledning, B-11 og H-7 UTSLIPPSRAPPORT 2007 for Norpipe Gassrørledning, B-11 og H-7 Innledning Rapporten dekker utslipp til sjø og til luft, samt håndtering av avfall fra Norpipe Gassrørledning i år 2007. Kontaktperson hos GASSCO

Detaljer

Ormen Lange 2016 A/S Norske Shell. Årsrapport til Miljødirektoratet

Ormen Lange 2016 A/S Norske Shell. Årsrapport til Miljødirektoratet Ormen Lange 2016 A/S Norske Shell Årsrapport til Miljødirektoratet A/S Norske Shell 02.03.2017 Side 2 av 20 Rolle Ansvarlig Godkjent av Rapport utarbeidet av Navn og stilling Tor Bjerkestrand, Operations

Detaljer

Årsrapport Til Klima og forurensningsdirektoratet. Leteboring

Årsrapport Til Klima og forurensningsdirektoratet. Leteboring Årsrapport Til Klima og forurensningsdirektoratet 2010 Leteboring Innhold 1 FELTETS STATUS...4 1.1 GENERELT...4 1.2 PRODUKSJON AV OLJE/GASS...4 1.3 GJELDENDE UTSLIPPSTILLATELSE...4 1.4 OVERSKRIDELSER AV

Detaljer

Lundin Norway AS AK GOF BL. Draft - Issued for Draft ÅRSAK TIL UTGIVELSE REVISJON REV. DATO UTARBEIDET AV GODKJENT VERIFISERT AV

Lundin Norway AS AK GOF BL. Draft - Issued for Draft ÅRSAK TIL UTGIVELSE REVISJON REV. DATO UTARBEIDET AV GODKJENT VERIFISERT AV ÅRSAK TIL UTGIVELSE REVISJON REV. DATO UTARBEIDET AV VERIFISERT AV GODKJENT Draft - Issued for Draft 01 01.02.20 17 AK GOF BL Anlegg: BRY Dokument nummer: 002701 Prosjekt: Lisens: PL148 Dokument type:

Detaljer

Date of Issue 26.03.2014. Årsrapport til Miljødirektoratet 2013 leteboring

Date of Issue 26.03.2014. Årsrapport til Miljødirektoratet 2013 leteboring Date of Issue 26.03.2014 Årsrapport til Miljødirektoratet 2013 leteboring Side 2 Innhold INNLEDNING... 4 1 FELTETS STATUS... 5 1.1 GENERELT... 5 1.2 OVERSIKT OVER TILLATELSER TIL BORING... 5 1.3 OPPFØLGING

Detaljer

Årsrapport til Miljødirektoratet. for Gaupe

Årsrapport til Miljødirektoratet. for Gaupe Årsrapport til Miljødirektoratet for Gaupe 2015 Side 2 Innhold INNLEDNING... 4 1 FELTETS STATUS... 5 1.1 GENERELT... 5 1.2 EIERANDELER... 6 1.3 PRODUKSJON AV OLJE/GASS... 7 1.4 GJELDENDE UTSLIPPSTILLATELSE...

Detaljer

UTSLIPPSRAPPORT for Norpipe Gassrørledning, B-11

UTSLIPPSRAPPORT for Norpipe Gassrørledning, B-11 UTSLIPPSRAPPORT 2013 for Norpipe Gassrørledning, B-11 Innledning Rapporten dekker utslipp til sjø og til luft, samt håndtering av avfall fra Norpipe Gassrørledning i år 2013. Kontaktperson hos GASSCO AS

Detaljer

Sammendrag... 5. 4 Bruk og utslipp av kjemikalier... 12 4.1 Samlet forbruk og utslipp... 12

Sammendrag... 5. 4 Bruk og utslipp av kjemikalier... 12 4.1 Samlet forbruk og utslipp... 12 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 5 1 Feltets status... 6 1.1 Generelt... 6 1.2 Produksjon av olje og gass... 6 1.3 Kort oppsummering utslippsstatus... 7 1.4 Avvik fra gjeldende tillatelser... 7 1.5 Kjemikalier

Detaljer

REPORT. Report ID.: ENINO-HSEQ/944770 Reference no.: SUBJECT: Årsrapport for operasjonelle utslipp 2010 Letefelter Eni Norge

REPORT. Report ID.: ENINO-HSEQ/944770 Reference no.: SUBJECT: Årsrapport for operasjonelle utslipp 2010 Letefelter Eni Norge REPORT Report ID.: ENINO-HSEQ/944770 Reference no.: SUBJECT: Årsrapport for operasjonelle utslipp 2010 Letefelter Eni Norge Innholdsfortegnelse 1. GENERELT OM FELTET... 3 2. UTSLIPP FRA BORING... 6 3.

Detaljer

Retningslinjer for rapportering fra petroleumsvirksomhet til havs

Retningslinjer for rapportering fra petroleumsvirksomhet til havs VEILEDER M-07 04 Retningslinjer for rapportering fra petroleumsvirksomhet til havs Retningslinjer for rapportering fra petroleumsvirksomhet til havs Kontaktperson i Miljødirektoratet: Miljødirektoratet

Detaljer

Martin Linge boring 2013

Martin Linge boring 2013 Side 2 av 20 Innholdsfortegnelse 1. Feltets status... 5 1.1. Generelt... 5 1.2. Produksjon av olje/gass... 5 1.3. Gjeldende utslippstillatelse... 6 1.4. Overskridelser av utslippstillatelse... 6 1.5. Kjemikalier

Detaljer

Årsrapport til Miljødirektoratet. Knarr Produksjonsboring og Produksjon. [Date of issue 12.03.2015 ]

Årsrapport til Miljødirektoratet. Knarr Produksjonsboring og Produksjon. [Date of issue 12.03.2015 ] Årsrapport til Miljødirektoratet 2014 Knarr Produksjonsboring og Produksjon [Date of issue 12.03.2015 ] Side 2 Innhold INNLEDNING... 4 1 FELTETS STATUS... 5 1.1 GENERELT... 5 1.2 EIERANDELER... 6 1.3 GJELDENDE

Detaljer

Årsrapport for utslipp 2014 Sigyn

Årsrapport for utslipp 2014 Sigyn Årsrapport for utslipp 2014 Sigyn Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 4 1 FELTETS STATUS... 5 1.1 BELIGGENHET OG RETTIGHETSHAVERE... 5 1.2 ORGANISATORISKE FORHOLD... 5 1.3 UTBYGNINGSKONSEPT... 5 1.4 FELTETS

Detaljer

Utslippsrapport for HOD feltet

Utslippsrapport for HOD feltet Utslippsrapport for HOD feltet 2003 Forus 1. Mars 2004 Utarbeidet av: Godkjent av: Ingvild Anfinsen Miljørådgiver BP Norge AS Eivind Hansen Valhall Performance Unit Leader BP Norge AS Innholdsfortegnelse

Detaljer

Utslippsrapport for Tambarfeltet 2006

Utslippsrapport for Tambarfeltet 2006 Utslippsrapport for Tambarfeltet 2006 Forus, 28. februar 2007 Utslippsrapport 2006 Side 1 av 14 Generell informasjon Denne rapporten omfatter utslipp fra Tambarfeltet i 2006. Tambar er en ubemannet brønnhodeplattform

Detaljer

Årsrapport til Miljødirektoratet. for Gaupe

Årsrapport til Miljødirektoratet. for Gaupe Årsrapport til Miljødirektoratet for Gaupe 2016 Side 2 Rolle Ansvarlig Godkjent av Rapport utarbeidet av Navn og stilling Tor Bjerkestrand Operations Manager Jan Erik Sandven Relationship Manager Knarr/Gaupe/Teekay

Detaljer

Årsrapport. til Miljødirektoratet YME

Årsrapport. til Miljødirektoratet YME Årsrapport til Miljødirektoratet 2014 YME Innhold 1 STATUS FOR FELTET... 4 1.1 GENERELT... 4 1.2 EIERANDELER... 6 1.3 PRODUKSJON AV OLJE / GASS... 6 1.4 GJELDENDE UTSLIPPSTILLATELSER... 6 1.5 OVERSKRIDELSER

Detaljer

Årsrapport til Klima og forurensningsdirektoratet 2012. Leteboring

Årsrapport til Klima og forurensningsdirektoratet 2012. Leteboring Årsrapport til Klima og forurensningsdirektoratet 2012 Leteboring Side 2 Innhold 1 FELTETS STATUS... 5 1.1 GENERELT... 5 1.2 PRODUKSJON AV OLJE/GASS... 5 1.3 GJELDENDE UTSLIPPSTILLATELSE... 5 1.4 OVERSKRIDELSER

Detaljer

Årlig utslippsrapport for E.ON Ruhrgas Norge AS 2011

Årlig utslippsrapport for E.ON Ruhrgas Norge AS 2011 Årlig utslippsrapport for E.ON Ruhrgas Norge AS 2011 This document and its contents are the sole property of ERN. This document is uncontrolled when printed, downloaded or copied. Any distribution or use

Detaljer

Dok. nr. AU-EPN D&W DBG-00530

Dok. nr. AU-EPN D&W DBG-00530 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Feltets status... 5 1.2 Nullutslippsarbeid og status for substitusjonskjemikalier i bruk... 6 2 Forbruk og utslipp fra boring... 7 2.1 Boring med vannbasert borevæske... 7

Detaljer

Olje-/kondensat og gassleveranse på norsk sokkel, mill Sm 3 o.e. 100 Total HC

Olje-/kondensat og gassleveranse på norsk sokkel, mill Sm 3 o.e. 100 Total HC 25 Olje-/kondensat og gassleveranse på norsk sokkel, mill Sm 3 o.e. 2 15 Olje/kondensat Gass 1 Total HC 5 1986 1988 199 1992 1994 1996 1998 2 Totale leveranser av olje/kondensat og gass, fordelt på regioner

Detaljer

PL420 brønn 35/9-11 S/A Titan Appraisal PP&A R

PL420 brønn 35/9-11 S/A Titan Appraisal PP&A R Årlig utslippsrapport DEA Norge AS 2015 Innholdsfortegnelse 1 STATUS... 5 1.1 GENERELT... 5 1.1. FORKORTELSER OG DEFINISJONER... 5 1.2. BRANNSLUKKEMIDDEL... 6 2 FORBRUK OG UTSLIPP KNYTTET TIL BORING...

Detaljer

1 Introduksjon... 3. 2 Utslipp fra boring... 7

1 Introduksjon... 3. 2 Utslipp fra boring... 7 Innhold 1 Introduksjon... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Forkortelser og definisjoner... 3 1.3 Oversikt tillatelse til boring... 4 1.4 Oppfølging av tillatelsen til boring... 4 1.5 Status for nullutslippsarbeidet...

Detaljer

Årlig utslippsrapport for E.ON E&P Norge AS 2012

Årlig utslippsrapport for E.ON E&P Norge AS 2012 Årlig utslippsrapport for E.ON E&P Norge AS 2012 This document and its contents are the sole property of E.ON. This document is uncontrolled when printed, downloaded or copied. Any distribution or use

Detaljer

Utslipp fra Nyhamna Landanlegg 2016

Utslipp fra Nyhamna Landanlegg 2016 Utslipp fra Nyhamna Landanlegg 2016 A/S Norske Shell Årsrapportering til Miljødirektoratet A/S Norske Shell 02.03.2017 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 2 1. FELTETS STATUS... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Produksjon

Detaljer

Utslipp fra Nyhamna Landanlegg 2015

Utslipp fra Nyhamna Landanlegg 2015 fra Nyhamna Landanlegg 2015 A/S Norske Shell Årsrapportering til Miljødirektoratet A/S Norske Shell 15.03.2016 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 2 1. FELTETS STATUS... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Produksjon

Detaljer

Årsrapport. til Miljødirektoratet YME

Årsrapport. til Miljødirektoratet YME Årsrapport til Miljødirektoratet 2015 YME Innhold 1 STATUS FOR FELTET... 4 1.1 GENERELT... 4 1.2 EIERANDELER... 6 1.3 PRODUKSJON AV OLJE / GASS... 6 1.4 GJELDENDE UTSLIPPSTILLATELSER... 6 1.5 OVERSKRIDELSER

Detaljer

Utslippsrapport Draupner 2012

Utslippsrapport Draupner 2012 1 av 9 srapport Draupner 2012 Innhold 2 av 9 1 Status... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Transportmengder... 4 2 fra boring... 5 3 av olje... 5 4 Bruk og utslipp av kjemikalier... 5 5 Evaluering av kjemikalier...

Detaljer

Innhold. Tabeller. Årsrapport Leteboring NORECO 2011. Side 2 av 20

Innhold. Tabeller. Årsrapport Leteboring NORECO 2011. Side 2 av 20 Innhold 1 FELTETS STATUS... 4 1.1 GENERELT... 4 1.2 PRODUKSJON AV OLJE/GASS... 4 1.3 GJELDENDE UTSLIPPSTILLATELSE... 4 1.4 KJEMIKALIER PRIORITERT FOR SUBSTITUSJON... 4 1.5 STATUS FOR NULLUTSLIPPSARBEIDET...

Detaljer

Årsrapport for utslipp 2015 Sigyn

Årsrapport for utslipp 2015 Sigyn Årsrapport for utslipp 2015 Sigyn Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 4 1 FELTETS STATUS... 5 1.1 BELIGGENHET OG RETTIGHETSHAVERE... 5 1.2 ORGANISATORISKE FORHOLD... 5 1.3 UTBYGNINGSKONSEPT... 5 1.4 FELTETS

Detaljer

Utslipp fra leteboring 2015 A/S Norske Shell. Årsrapportering Til Miljødirektoratet. A/S Norske Shell

Utslipp fra leteboring 2015 A/S Norske Shell. Årsrapportering Til Miljødirektoratet. A/S Norske Shell Utslipp fra leteboring 2015 A/S Norske Shell Årsrapportering Til Miljødirektoratet A/S Norske Shell 15.03.2016 Leteboring 2015 Årsrapport for leteboring i 2015 Side 2 av 21 Innholdsliste INNLEDNING...

Detaljer

ExxonMobil ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2013 SIGYN

ExxonMobil ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2013 SIGYN ExxonMobil ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2013 SIGYN SLEIPNER SLEIPNER- - SIGYN SIGYN LAYOUT Sleipner East Loke 9" 9" SLB SLT 20" SLR 30" 16/11 S SLA 40" Zeebrugge 10" 8" Sigyn 25 Mars 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Utslipp fra Nyhamna Landanlegg 2014

Utslipp fra Nyhamna Landanlegg 2014 fra Nyhamna Landanlegg 2014 A/S Norske Shell Årsrapportering til Miljødirektoratet A/S Norske Shell 15.03.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING...2 1. FELTETS STATUS...3 1.1 Generelt...3 1.2 Produksjon av

Detaljer

Årsrapport for operasjonelle utslipp Eni Norge leteboring 2012.

Årsrapport for operasjonelle utslipp Eni Norge leteboring 2012. Årsrapport for operasjonelle utslipp Eni Norge leteboring 2012. Report ID.: ENINO-HSEQ/ Reference no.: DM#3398940 SUBJECT: Årsrapport for operasjonelle utslipp 2012, Leteboring 0 28.02.2013 First issue

Detaljer

Utslipp fra Ormen Lange Landanlegget 2007

Utslipp fra Ormen Lange Landanlegget 2007 fra Ormen Lange Landanlegget 2007 A/S Norske Shell Årsrapportering til Oljedirektoratet (OD) A/S Norske Shell 01.03.2008 Ormen Lange Landanlegg-2007 Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 STATUS...4 1.1 FELTETS

Detaljer

Årsrapport til Statens Forurensningstilsyn 2005 Statfjord Nord M-TO SF

Årsrapport til Statens Forurensningstilsyn 2005 Statfjord Nord M-TO SF Forurensningstilsyn 25 M-TO SF 6 16 Gradering: Open Status: Final Utløpsdato: Side 1 av 9 Forurensningstilsyn 25 M-TO SF 6 16 Innhold 1 Feltets status... 4 2 Utslipp fra boring... 5 3 Utslipp av olje...

Detaljer

Utslipp fra Ormen Lange Landanlegget 2011. A/S Norske Shell. Årsrapportering til Oljedirektoratet (OD)

Utslipp fra Ormen Lange Landanlegget 2011. A/S Norske Shell. Årsrapportering til Oljedirektoratet (OD) srapport for utslipp til luft fra Nyhamna Landanlegg 2010 fra Ormen Lange Landanlegget 2011 A/S Norske Shell Årsrapportering til Oljedirektoratet (OD) A/S Norske Shell 01.03.2012 Side 1 av 5 srapport for

Detaljer

Esso Norge AS ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2003 SIGYN

Esso Norge AS ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2003 SIGYN Esso Norge AS ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2003 SIGYN SLEIPNER - SIGYN LAYOUT Sleipner East Loke 9" 9" SLB SLT 20" SLR 30" 16/11 S SLA 40" Zeebrugge 10" 8" Sigyn 1 mars, 2004 Signaturer Dokument: Utslipp fra

Detaljer

UTSLIPPSRAPPORT 2003. for Embla feltet (2/7 D)

UTSLIPPSRAPPORT 2003. for Embla feltet (2/7 D) UTSLIPPSRAPPORT 2003 for Embla feltet (2/7 D) Innledning Rapporten dekker utslipp til sjø og til luft, samt håndtering av avfall fra Embla feltet i år 2003. Kontaktpersoner hos ConocoPhillips (COPNO) er:

Detaljer

Årsrapport 2011 Gungne

Årsrapport 2011 Gungne Gradering: Open Status: Final Side 1 av 9 Gradering: Open Status: Final Side 2 av 9 Innhold 1 Feltets status... 4 2 fra boring... 6 3 av olje... 6 4 Bruk og utslipp av kjemikalier... 6 5 Evaluering av

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Letefelter 2013

Innholdsfortegnelse. Letefelter 2013 Innholdsfortegnelse 1. Feltets status... 4 1.1. Generelt... 4 1.2. Produksjon av olje/gass... 5 1.3. Gjeldende utslippstillatelse... 6 1.4. Overskridelser av utslippstillatelser... 6 1.5. Kjemikalier prioritert

Detaljer

Årsrapport til Miljødirektoratet for 2015 VEGA

Årsrapport til Miljødirektoratet for 2015 VEGA Årsrapport til Miljødirektoratet for 2015 VEGA Revision Date Reason for issue Prepared by Checked by Accepted by Michael Lima- Charles Bård Norheim Atle Alvestad Document Title: Årsrapport tilmiljødirektoratet

Detaljer

Årsrapport til Miljødirektoratet for 2016 MARIA

Årsrapport til Miljødirektoratet for 2016 MARIA Årsrapport til Miljødirektoratet for 2016 MARIA Revision Date Reason for issue Prepared by Checked by Accepted by 01 13.03.2017 M. Lima-Charles Dines Haslund Rikke Tittel Document Title: Årsrapport til

Detaljer

Utslippsrapport for 2015

Utslippsrapport for 2015 Utslippsrapport for 2015 15. mars 2016 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FELTETS STATUS... 4 1.1 INNLEDNING... 4 1.2 PRODUKSJON OG FORBRUK... 5 1.3 STATUS PÅ NULLUTSLIPPSARBEIDET... 5 1.4 UTSLIPPSKONTROLL OG USIKKERHET

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 TABELLER... 2 FIGURER... 3 INNLEDNING...

INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 TABELLER... 2 FIGURER... 3 INNLEDNING... Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 TABELLER... 2 FIGURER... 3 INNLEDNING... 4 1 FELTETS STATUS... 5 1.1 GENERELT... 5 2 UTSLIPP FRA BORING... 7 2.1 BORING MED VANNBASERT BOREVÆSKE... 7 2.2 BORING

Detaljer

Årsrapport 2010 Gungne AU-EPN ONS SLP-00221

Årsrapport 2010 Gungne AU-EPN ONS SLP-00221 Årsrapport 2010 Gungne Gradering: Open Status: Final Side 1 av 9 Innhold 1 Feltets status... 4 2 fra boring... 6 3 av olje... 6 4 Bruk og utslipp av kjemikalier... 6 5 Evaluering av kjemikalier... 6 6

Detaljer

Årsrapport til Statens forurensningstilsyn

Årsrapport til Statens forurensningstilsyn Årsrapport til Statens forurensningstilsyn 2004 HYDRO Hydro Leteboring Side 2 Innhold 1 FELTETS STATUS... 4 1.1 GENERELT... 4 1.2 PRODUKSJON AV OLJE/GASS... 4 1.3 GJELDENDE UTSLIPPSTILLATELSE(R)... 4 1.4

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 TABELLER... 2 FIGURER... 2 INNLEDNING...

INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 TABELLER... 2 FIGURER... 2 INNLEDNING... Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 TABELLER... 2 FIGURER... 2 INNLEDNING... 3 1 STATUS LETEBORING... 4 1.1 GENERELT... 4 1.2 TILLATELSE TIL BORING... 5 1.3 OPPFØLGING AV TILLATELSE TIL VIRKSOMHET

Detaljer

Utslippsrapport for Tambarfeltet 2007

Utslippsrapport for Tambarfeltet 2007 Utslippsrapport for Tambarfeltet 2007 Forus, 1. mars 2008 Utslippsrapport Tambar 2007 Side 1 av 23 Generell informasjon Denne rapporten omfatter utslipp fra Tambarfeltet i 2007. Tambar er utbygget med

Detaljer

Årsrapport R-017549 ÅRLIG UTSLIPPSRAPPORT RWE DEA NORGE AS 2014. PL420 Titan Appraisal, PL420 Atlas R-020265

Årsrapport R-017549 ÅRLIG UTSLIPPSRAPPORT RWE DEA NORGE AS 2014. PL420 Titan Appraisal, PL420 Atlas R-020265 Årsrapport R-017549 ÅRLIG UTSLIPPSRAPPORT RWE DEA NORGE AS 2014 DOKUMENT / RAPPORTITTEL OG GODKJENNINGSSIDE Title: Årlig utslippsrapport RWE Dea Norge AS 2014 Prosjekt: PL420 Titan Appraisal PL420 Atlas

Detaljer

Årsrapport 2014 Draupner

Årsrapport 2014 Draupner Årsrapport 2014 Draupner Security Classification: Open - Status: Final Page 1 of 12 Tittel: Årsrapport 2014 Draupner Dokumentnr.: Kontrakt: Prosjekt: Gradering: Distribusjon: Open Kan distribueres fritt

Detaljer

Skuld årsrapport 2015

Skuld årsrapport 2015 Gradering: Open Status: Final Utløpsdato: 2017-01-03 Side 1 av 21 Gradering: Open Status: Final Utløpsdato: 2017-01-03 Side 2 av 21 Innhold 1 Feltets status... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Produksjon av olje

Detaljer

Utslippsrapport for Viljefeltet 2012

Utslippsrapport for Viljefeltet 2012 Utslippsrapport for Viljefeltet 2012 1. mars 2013 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FELTETS STATUS... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 PRODUKSJON OG FORBRUK... 4 1.3 STATUS PÅ NULLUTSLIPPSARBEIDET... 4 2 UTSLIPP FRA BORING...

Detaljer

ÅRLIG UTSLIPPSRAPPORT RWE DEA NORGE AS 2013 R-020067

ÅRLIG UTSLIPPSRAPPORT RWE DEA NORGE AS 2013 R-020067 ÅRLIG UTSLIPPSRAPPORT RWE DEA NORGE AS 2013 DOCUMENT / REPORT TITLE AND APPROVAL PAGE Title: Årlig utslippsrapport RWE Dea Norge AS 2013 Project: PL330 Doc.ID/R.no.: File No.: Classification: Open Subject:

Detaljer

Årsrapport Til Statens forurensingstilsyn. Leteboring

Årsrapport Til Statens forurensingstilsyn. Leteboring Årsrapport Til Statens forurensingstilsyn 26 Leteboring Side 2 Innhold 1 FELTETS STATUS... 6 1.1 GENERELT...6 1.2 PRODUKSJON AV O LJE/GASS...6 1.3 GJELDENDE UTSLIPPSTILLATELSE...7 1.4 OVERSKRIDELSER AV

Detaljer

Årsrapport til Miljødirektoratet 2013. Letefelter DONG E & P Norge AS

Årsrapport til Miljødirektoratet 2013. Letefelter DONG E & P Norge AS Årsrapport til Miljødirektoratet 2013 Letefelter DONG E & P Norge AS Innhold 1 STATUS FOR FELTET... 5 1.1 GENERELT... 5 1.2 EIERANDELER... 6 1.3 PRODUKSJON AV OLJE OG GASS... 6 1.4 GJELDENDE UTSLIPPSTILLATELSE...

Detaljer

Utslippsrapport for Viljefeltet 2013

Utslippsrapport for Viljefeltet 2013 Utslippsrapport for Viljefeltet 2013 17. mars 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FELTETS STATUS... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 PRODUKSJON OG FORBRUK... 4 1.3 STATUS PÅ NULLUTSLIPPSARBEIDET... 4 1.4 UTSLIPPSKONTROLL

Detaljer

Retningslinjer for rapportering fra petroleumsvirksomhet til havs

Retningslinjer for rapportering fra petroleumsvirksomhet til havs VEILEDER M-107 2015 Retningslinjer for rapportering fra petroleumsvirksomhet til havs Retningslinjer for rapportering fra petroleumsvirksomhet til havs Kontaktperson i Miljødirektoratet: Miljødirektoratet

Detaljer

Årsrapport. Til Klima- og forurensningsdirektoratet YME

Årsrapport. Til Klima- og forurensningsdirektoratet YME Årsrapport Til Klima- og forurensningsdirektoratet 2012 YME Innhold 1 STATUS FOR FELTET... 4 1.1 GENERELT... 4 1.2 EIERANDELER... 6 1.3 PRODUKSJON AV OLJE / GASS... 6 1.4 GJELDENDE UTSLIPPSTILLATELSER...

Detaljer

Utslipp fra Ormen Lange Landanlegget A/S Norske Shell. Årsrapportering til Oljedirektoratet (OD)

Utslipp fra Ormen Lange Landanlegget A/S Norske Shell. Årsrapportering til Oljedirektoratet (OD) fra Ormen Lange Landanlegget 2010 A/S Norske Shell Årsrapportering til Oljedirektoratet (OD) A/S Norske Shell 01.03.2011 srapport for utslipp til luft fra Nyhamna Landanlegg 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1

Detaljer

Årsrapport til klima og forurensningsdirektoratet 2012 for leteboring

Årsrapport til klima og forurensningsdirektoratet 2012 for leteboring Maersk Oil Norway AS Page 2 of 25 Contents Sammendrag... 5 1 Feltets status... 6 1.1 Generelt...6 1.2 Produksjon av olje og gass...6 1.3 Gjeldende utslippstillatelse...7 1.4 Kjemikalier prioritert for

Detaljer

Søknad om utslippstillatelse pa Draugenfeltet i 2014. Brønnintervensjon pa E1 brønnen A/S NORSKE SHELL

Søknad om utslippstillatelse pa Draugenfeltet i 2014. Brønnintervensjon pa E1 brønnen A/S NORSKE SHELL Søknad om utslippstillatelse pa Draugenfeltet i 2014 Brønnintervensjon pa E1 brønnen A/S NORSKE SHELL Oktober 2014 Brønnintervensjon på E1 på Draugenfeltet Side 2 av 8 Innholdsfortegnelse 1 Generell informasjon

Detaljer

Årsrapportering til Miljødirektoratet 2013 Melkøya landanlegg Hammerfest LNG AU-DPN ON SNO-00268

Årsrapportering til Miljødirektoratet 2013 Melkøya landanlegg Hammerfest LNG AU-DPN ON SNO-00268 Classification: Internal Status: Final Expiry date: 2015-01-10 Page 1 of 6 I henhold til Norsk olje og gass «Anbefalte retningslinjer for utslippsrapportering», rev. dato 9.1.2014 inneholder årsrapport

Detaljer

Utslipp fra Ormen Lange Landanlegg 2013

Utslipp fra Ormen Lange Landanlegg 2013 fra Ormen Lange Landanlegg 2013 A/S Norske Shell Årsrapportering til Miljødirektoratet A/S Norske Shell 17.03.2014 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 2 1. FELTETS STATUS... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Produksjon

Detaljer

Årsrapport- Utslipp fra Snøhvit-feltet i 2011

Årsrapport- Utslipp fra Snøhvit-feltet i 2011 Årsrapport- Utslipp fra Snøhvit-feltet i 2011 Gradering: Internal (Restricted Distribution) Status: Final Utløpsdato: Side 1 av 22 Gradering: Internal (Restricted Distribution) Status: Final Utløpsdato:

Detaljer

15.03.2016. Årsrapport til Miljødirektoratet 2015 leteboring

15.03.2016. Årsrapport til Miljødirektoratet 2015 leteboring 15.03.2016 Årsrapport til Miljødirektoratet 2015 leteboring Side 2 Innhold INNLEDNING... 4 1 FELTETS STATUS... 4 1.1 OVERSIKT OVER TILLATELSER TIL BORING... 6 1.2 OPPFØLGING AV TILLATELSER TIL BORING...

Detaljer

SKARV DEVELOPMENT PROJECT

SKARV DEVELOPMENT PROJECT SKARV DEVELOPMENT PROJECT Årsrapport 2009 Skarv Document No: DB KR Rev. Date Description Prepared Checke d BP Appr. 2 of 10 Document Control Sheet Title: Company/De pt: Årsrapport 2009 Skarv BP Skarv Deve

Detaljer

Document Title: Årsrapport til Miljødirektoratet - Letefelter Wintershall Norge AS 2013. Responsible Party. Security Classification.

Document Title: Årsrapport til Miljødirektoratet - Letefelter Wintershall Norge AS 2013. Responsible Party. Security Classification. Revision Date Reason for issue Prepared by Checked by Accepted by 01 27.02.2014 IDC - Issued for Comments Document Title: Årsrapport til Miljødirektoratet - Letefelter Wintershall Norge AS 2013 Wintershall

Detaljer

Årsrapport for forbruk og utslipp 2013 REV. : 01 DATO : 13.03.2014 SIDE : 2 av 27

Årsrapport for forbruk og utslipp 2013 REV. : 01 DATO : 13.03.2014 SIDE : 2 av 27 SIDE : 2 av 27 INNHOLD Innledning... 3 1 Status... 4 1.1 Generelt...4 1.2 Oversikt tillatelse til boring...4 1.3 Oppfølging av tillatelse til boring...5 1.4 Kjemikalier prioritert for substitusjon...8

Detaljer

UTSLIPP FRA BORING...

UTSLIPP FRA BORING... Innholdsfortegnelse 1. GENERELT... 3 1.1 Gjeldende utslippstillatelse... 4 1.2 Nullutslippsarbeidet... 4 1.3 Beredskap... 5 2. UTSLIPP FRA BORING... 6 2.1 Boring med vannbaserte borevæsker... 6 2.2 Boring

Detaljer

Utslipp fra leteboring 2004

Utslipp fra leteboring 2004 Utslipp fra leteboring 2004 A/S Norske Shell Årsrapportering til Statens Forurensningstilsyn (SFT) A/S Norske Shell 14.03.2004 Side 1 av 20 Leteboring 2004 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 STATUS... 5 1.1 GENERELL

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om materiale og opplysninger i petroleumsvirksomheten (opplysningspliktforskriften).

Forskrift om endring i forskrift om materiale og opplysninger i petroleumsvirksomheten (opplysningspliktforskriften). Forskrift om endring i forskrift om materiale og opplysninger i petroleumsvirksomheten (opplysningspliktforskriften). Fastsatt av Petroleumstilsynet 21. desember 2004 i medhold av lov 29. november 1996

Detaljer

Årsrapport for forbruk og utslipp i 2015 for leteboring

Årsrapport for forbruk og utslipp i 2015 for leteboring Årsrapport for forbruk og utslipp i 2015 for leteboring 1 10.03.2016 Final Rev No. Date Description The Accountable Owner of this document is: Johan Bodsberg This document and its contents are the sole

Detaljer

Dokument nummer: Klassifisering Prosjekt Opphavsrett Dok. Ref. Intern PL484 Verdande Mariann F. Tønnessen

Dokument nummer: Klassifisering Prosjekt Opphavsrett Dok. Ref. Intern PL484 Verdande Mariann F. Tønnessen Dokumentansvarlig: HSEQ Manager Dok. Ref.: 129701 Tittel: Årsrapport leteboring Noreco 2014 Antall sider: Side 1 av 26 Dokument nummer: Klassifisering Prosjekt Opphavsrett Dok. Ref. Intern PL484 Verdande

Detaljer

ExxonMobil ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2008 SIGYN

ExxonMobil ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2008 SIGYN ExxonMobil ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2008 SIGYN SLEIPNER SLEIPNER- - SIGYN SIGYN LAYOUT Sleipner East Loke 9" 9" SLB SLT 20" SLR 30" 16/11 S SLA 40" Zeebrugge 10" 8" Sigyn 1 mars 2009 Revisjonshistorie: Rev.

Detaljer

Utslipp fra Gullfaks Sør - Årsrapport 2010

Utslipp fra Gullfaks Sør - Årsrapport 2010 Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: 2012-03-01 Side 1 av 30 Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: 2012-03-01 Side 2 av 30 Innhold Innledning... 4 1 Status... 4 2 Utslipp fra Boring...

Detaljer

Årlig utslippsrapport for OMV (Norge) AS leteaktivitet i 2015 PL537 Letebrønn 7324/8-2 Bjaaland. Rev. Nr. 01, Dato:

Årlig utslippsrapport for OMV (Norge) AS leteaktivitet i 2015 PL537 Letebrønn 7324/8-2 Bjaaland. Rev. Nr. 01, Dato: Årlig utslippsrapport for leteaktivitet i 2015 PL537 Letebrønn 7324/8-2 Bjaaland Rev. Nr. 01, Dato: 10.3.2016 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 4 1 STATUS... 5 1.1. Generelt... 5 1.2. Forkortelser og

Detaljer

Årsrapport. til Miljødirektoratet. Leteboring

Årsrapport. til Miljødirektoratet. Leteboring Årsrapport til Miljødirektoratet 215 Leteboring Snømus 15/12-24 S / Mærsk Giant Hagar 636/5-2 / Bredford Dolphin Årsrapport for letefelt 215 Innhold 1 FELTETS STATUS... 4 1.1 GENERELT... 4 1.2 KORT OPPSUMMERING

Detaljer

ExxonMobil ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2004 SIGYN

ExxonMobil ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2004 SIGYN ExxonMobil ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2004 SIGYN SLEIPNER - SIGYN LAYOUT Sleipner East Loke 9" 9" SLB SLT 20" SLR 30" 16/11 S SLA 40" Zeebrugge 10" 8" Sigyn 1 mars, 2005 Signaturer Dokument: Utslipp fra 2004

Detaljer

Årsrapport Til Statens forurensingstilsyn GYDA

Årsrapport Til Statens forurensingstilsyn GYDA Årsrapport Til Statens forurensingstilsyn 25 GYDA Side 2 Innhold 1 STATUS FOR FELTET...6 1.1 GENERELT...6 1.2 EIERANDELER...8 1.3 KORT OPPSUMMERING UTSLIPPSSTATUS...8 1.4 GJELDENDE UTSLIPPSTILLATELSER...9

Detaljer

Utslipp fra leteboring 2003

Utslipp fra leteboring 2003 Utslipp fra leteboring 2003 A/S Norske Shell Årsrapportering til Statens Forurensningstilsyn (SFT) A/S Norske Shell 01.03.2004 Leteboring 2003 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 STATUS... 5 1.1 GENERELL INFORMASJON...

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2004 LETEBORING

ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2004 LETEBORING ExxonMobil ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2004 LETEBORING 1 mars, 2005 Signaturer Dokument: Årsrapport til Statens forurensningstilsyn over utslipp fra leteboring 2004. Utarbeidet av: Boreingeniør Dato Leder boreingeniørtjenester

Detaljer

Tillatelse. til boring av Hornet Main 15/6-16. Aker BP ASA. Anleggsnummer:

Tillatelse. til boring av Hornet Main 15/6-16. Aker BP ASA. Anleggsnummer: Tillatelse til boring av Hornet Main 15/6-16 Aker BP ASA Tillatelsen gjelder fra 30. april 2019. Hjemmelsgrunnlag Tillatelsen er gitt med hjemmel i forurensningsloven 11 jf. 16 Krav til beredskap er gitt

Detaljer

Årsrapport til Miljødirektoratet PL- 274 Oselvar

Årsrapport til Miljødirektoratet PL- 274 Oselvar Årsrapport til Miljødirektoratet 2013 PL- 274 Oselvar Innhold 1 STATUS FOR FELTET... 4 1.1 GENERELT... 4 1.2 EIERANDELER... 6 1.3 GJELDENDE UTSLIPPSTILLATELSER... 6 1.4 BRØNNSTATUS... 6 1.5 STATUS FOR

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om materiale og opplysninger i petroleumsvirksomheten (opplysningspliktforskriften).

Forskrift om endring i forskrift om materiale og opplysninger i petroleumsvirksomheten (opplysningspliktforskriften). Forskrift om endring i forskrift om materiale og opplysninger i petroleumsvirksomheten (opplysningspliktforskriften). Fastsatt av Petroleumstilsynet.. i medhold av lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet

Detaljer

Årsrapport 2010 Sleipner Øst AU-EPN ONS SLP-00219

Årsrapport 2010 Sleipner Øst AU-EPN ONS SLP-00219 Årsrapport Sleipner Øst Gradering: Open Status: Final Side 1 av 50 Innhold 1 Status... 5 1.1 Feltets status... 5 1.2 Status nullutslippsarbeidet... 8 2 fra boring... 10 3 av oljeholdig vann inkludert

Detaljer

ExxonMobil ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2005 SIGYN

ExxonMobil ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2005 SIGYN ExxonMobil ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2005 SIGYN SLEIPNER - SIGYN LAYOUT Sleipner East Loke 9" 9" SLB 20" SLT SLR 30" 16/11 S SLA 40" Zeebrugge 10" 8" Sigyn 7 mars, 2006 Signaturer Dokument: Utslipp fra 2005

Detaljer

Årsrapportering til Miljødirektoratet 2014. Hammerfest LNG landanlegg AU-SNO-00021

Årsrapportering til Miljødirektoratet 2014. Hammerfest LNG landanlegg AU-SNO-00021 Classification: Internal Status: Final Expiry date: 2016-01-10 Page 1 of 6 I henhold til Norsk olje og gass «Anbefalte retningslinjer for utslippsrapportering», rev. dato 9.1.2014 inneholder årsrapport

Detaljer

Årsrapport for utslipp 2007 - Leteboring. No. of Sheets: 27. Document Number: DENOR-

Årsrapport for utslipp 2007 - Leteboring. No. of Sheets: 27. Document Number: DENOR- 07 20080411 Adjusted due to comments from OLF 06 20080228 Changed the distribution of water vs. green compounds in KCl. Tables in Chapter 5 and in Appendix updated. 05 20080227 Re-Issued for IDC 04 20080225

Detaljer

Årsrapport til Statens forurensningstilsyn. StatoilHydro BRAGE AU-EPN ONS MAS-00116

Årsrapport til Statens forurensningstilsyn. StatoilHydro BRAGE AU-EPN ONS MAS-00116 Årsrapport til Statens forurensningstilsyn 27 StatoilHydro BRAGE AU-EPN ONS MAS-116 Innhold 1 FELTETS STATUS... 5 1.1 GENERELT... 5 1.2 PRODUKSJON AV OLJE/GASS... 5 1.3 GJELDENDE UTSLIPPSTILLATELSE...

Detaljer

Årsrapport Utslipp fra Hymefeltet

Årsrapport Utslipp fra Hymefeltet Classification: Open Status: Final Expiry date: 2017-02-23 Page 1 of 9 Classification: Open Status: Final Expiry date: 2017-02-23 Page 2 of 9 Table of contents Innledning... 4 1 Feltets status... 4 1.1

Detaljer

Lundin Norway AS. Årsrapport 2015 Utslipp fra letevirksomhet - Lundin Norway AS Page 1 of 30

Lundin Norway AS. Årsrapport 2015 Utslipp fra letevirksomhet - Lundin Norway AS Page 1 of 30 Årsrapport 2015 Utslipp fra letevirksomhet - Lundin Norway AS Page 1 of 30 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 TABELLER... 3 FIGURER... 3 INNLEDNING... 4 1. STATUS LETEBORING... 5 1.1 GENERELT...

Detaljer

REPORT Prepared by Reference Title Summation/Description Revision Rev. date Reason for issue Prep. by Appr. by

REPORT Prepared by Reference Title Summation/Description Revision Rev. date Reason for issue Prep. by Appr. by Prepared by Valborg Birkenes Title Årsrapport til Klima- og forurensningsdirektoratet 2010 Reference 29903/valborgb RE0044-04 Summation/Description Revision Rev. date Reason for issue Prep. by Appr. by

Detaljer

1. GENERELT OM FELTET Produksjon av olje/gass Gjeldende utslippstillatelse UTSLIPP FRA BORING... 6

1. GENERELT OM FELTET Produksjon av olje/gass Gjeldende utslippstillatelse UTSLIPP FRA BORING... 6 Innholdsfortegnelse 1. GENERELT OM FELTET... 3 1.1 Produksjon av olje/gass... 5 1.2 Gjeldende utslippstillatelse... 5 2. UTSLIPP FRA BORING... 6 2.1 Boring med vannbaserte borevæsker... 6 2.2 Boring med

Detaljer

Utslippsrapport for Viljefeltet 2014

Utslippsrapport for Viljefeltet 2014 Utslippsrapport for Viljefeltet 2014 15. mars 2015 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FELTETS STATUS... 4 1.1 INNLEDNING... 4 1.2 PRODUKSJON OG FORBRUK... 5 1.3 STATUS PÅ NULLUTSLIPPSARBEIDET... 5 1.4 UTSLIPPSKONTROLL

Detaljer

À Ã Õ Õ Œ fl Œ à Œ à fi Œ Ÿ ÍÓÈ Õ Œ Õ Ã ÓÍ Œ

À Ã Õ Õ Œ fl Œ à Œ à fi Œ Ÿ ÍÓÈ Õ Œ Õ Ã ÓÍ Œ À Ã Õ Õ Œ fl Œ à Œ à fi Œ Ÿ ÍÓÈ Õ Œ Õ Ã ÓÍ Œ ÔÎÚ fl Œ Õ Ó ÔÎ À øææª ºª ø ø ø ø ± ÿ Õ œ Œ à Œ Œflà ŒflÃ Õ Œ à À Ú Œ ÿ ÃÕ flàœ flœã fi ŒÃÿ ã Õ ºª Ô ø ÓË Innholdsfortegnelse 1. Feltets status... 4 1.1. Generelt...

Detaljer

A/S Norske Shell. Årsrapportering til Miljødirektoratet (MDir) Ormen Lange

A/S Norske Shell. Årsrapportering til Miljødirektoratet (MDir) Ormen Lange Årsrapportering til Miljødirektoratet (MDir) 2013 Ormen Lange Innhold 1 Feltets status... 6 1.1 Generelt... 6 1.2 Produksjon av olje/gass... 8 1.3 Gjeldende utslippstillatelse... 9 1.4 Krav i utslippstillatelsen...

Detaljer

Årsrapport 2013 Utslipp fra Yttergryta AU-DPN ON ASG-00182

Årsrapport 2013 Utslipp fra Yttergryta AU-DPN ON ASG-00182 fra Yttergryta Classification: Oen Status: Final Exiry date: 2015-01-18 Page 1 of 9 Classification: Oen Status: Final Exiry date: 2015-01-18 Page 2 of 9 fra Yttergryta Innledning Denne raorten er utarbeidet

Detaljer