UNGDOMSPOLITISK PLATTFORM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UNGDOMSPOLITISK PLATTFORM"

Transkript

1 UNGDOMSPOLITISK PLATTFORM Ungdomspolitisk plattform Side 1

2 INNHOLDSFORTEGNELSE _Toc INNLEDNING... 3 BESTILLING/PRESISERING/ARBEIDSMETODE... 3 SAMMENSETNING AV PROSJEKTGRUPPA... 3 ARBEIDSMETODER... 3 DEL OPPSUMMERING STRATEGIER... 5 UNGDOMSPOLITISKE STRATEGIER DEL NÆRMERE PRESISERING AV STRATEGIENE... 6 KLAR OG SYNLIG UNGDOMSSATSING... 6 ENGASJEMENT OG MEDVIRKNING... 9 RESPEKT OG MANGFOLD DEL NASJONALE- OG REGIONALE FØRINGER FN S BARNEKONVENSJON UNGDOM, MAKT OG MEDVIRKNING NOU 2011: OPPVEKSTPROGRAMMET FYLKESRÅDETS POLITISKE PLATTFORM DEL EKSISTERENDE UNGDOMSSATSINGER I FYLKESKOMMUNEN UTDANNINGSSEKTOREN REGIONAL UTVIKLINGSAVDELING KULTURAVDELINGA AVDELING FOR TANNHELSE OG FOLKEHELSE ANDRE VEDLEGG Ungdomspolitisk plattform Side 2

3 INNLEDNING BESTILLING/PRESISERING/ARBEIDSMETODE I forbindelse med behandling av sak nr. 11 / 52 Økonomistrategi ble det vedtatt følgende i fylkestinget 17. juni 2011: Det skal utvikles en ungdomspolitisk strategi som omfatter alle elementene innenfor fylkeskommunens ungdomssatsinger i alle sektorer PRESISERING OG AVGRENSING Satsing på ungdom har vært et prioritert område i fylkeskommunene fra 1990-tallet så også i Nord-Trøndelag. Denne strategien vil derfor være en videreføring hvor en fokuserer på de overordnede strategier som må gjelde overfor denne befolkningsgruppa, og ha stor oppmerksomhet både innenfor utdannings-, fritids/kultur-, folkehelse-, planleggings-, samferdsels- og næringsområdet. Viktig å påpeke at arbeidet mot en befolkningsgruppe vil kreve samarbeid på tvers av de tradisjonelle fagsektorer som fylkeskommunen har ansvaret for. Fylkeskommunens innsats og arbeid på dette området er en viktig del av en helhetlig ungdomspolitikk, hvor både statlige og lokale myndigheter har ansvar. Denne ungdomspolitiske plattformen har en todeling; først en strategidel og deretter en kort del som inneholder det som finnes av ungdomssatsinger i Nord-Trøndelag fylkeskommune pr i dag. SAMMENSETNING AV PROSJEKTGRUPPA Arbeidet med Ungdomspolitisk plattform har vært utarbeidet gjennom en prosjektgruppe bestående av: representanter fra Avdeling for videregående opplæring (AVGO), Regional utviklingsavdeling (RUA), Avdeling for Tannhelse og folkehelse og Kulturavdelinga. Møteaktivitet Ca. 1 gang i måneden fra 1. november mai 2012 Styret i Nord-Trøndelag Barne- og Ungdomsråd (NTBUR) og styringsgruppa i Ung Tiltakslyst har vært med å gi innspill i forarbeidet til Ungdomspolitisk Plattform. Ansvarlig fylkesråd er: fylkesråd for utdanning og helse Anne Marit Mevassvik ARBEIDSMETODER Prosesser: Bruk av prosessarbeid for å få innspill på ulike møteplasser som har vært gjennomført i perioden 1. november 2011og 1. mars Spesielt resultatene fra Ungdomskonferansen i november og Ungdomsrådssamlingen i januar har blitt vektlagt. Direkte dialog: Dialog med målgruppen; både administrasjon og ungdom Ungdomspolitisk plattform Side 3

4 Spørreskjema: Elevundersøkelsen 2011 Sosiale medier Benyttet facebook og hjemmeside hvor ungdom kunne komme med innspill. Ungdomspolitisk plattform Side 4

5 DEL 1 OPPSUMMERING STRATEGIER UNGDOMSPOLITISKE STRATEGIER Ungdomspolitisk plattform for fylkeskommunens virksomhet skal bygge på følgende tre overordnede strategier: 1. Nord-Trøndelag Fylkeskommune skal bidra til at NORD-TRØNDELAG ER ET FYLKE SOM HAR EN KLAR OG SYNLIG UNGDOMSSATSING 2. Nord-Trøndelag Fylkeskommune skal bidra til at NORD-TRØNDELAG ER ET FYLKE SOM MOTIVERER TIL ENGASJEMENT OG MEDVIRKNING 3. Nord-Trøndelag Fylkeskommune skal bidra til at NORD-TRØNDELAG ER ET FYLKE HVOR RESPEKT OG MANGFOLD STÅR I FOKUS Ungdomspolitisk plattform Side 5

6 DEL 2 NÆRMERE PRESISERING AV STRATEGIENE På bakgrunn av innspill fra ungdom og avdelingene tilknyttet Nord-Trøndelag fylkeskommune, er det utarbeidet tre strategiske innsatsområder.: 1. KLAR OG SYNLIG UNGDOMSSATSING 2. ENGASJEMENT OG MEDVIRKNING 3. RESPEKT OG MANGFOLD Disse tre strategiene skal legges til grunn for all fylkeskommunal virksomhet som har ungdom som målgruppe. I det videre arbeidet med strategiene er det utarbeidet et sett effektmål som vil legges til grunn i arbeidet med handlingsplan og resultatoppfølging. KLAR OG SYNLIG UNGDOMSSATSING 1. Nord-Trøndelag Fylkeskommune skal bidra til at NORD-TRØNDELAG ER ET FYLKE SOM HAR EN KLAR OG SYNLIG UNGDOMSSATSING : Mål: a) Gjennomføre målene rettet mot ungdom i fylkesrådets politiske plattform b) Tilrettelegge for kompetanseheving og nettverksbygging for de som arbeider direkte med ungdom c) Stimulere til entreprenørskap, nyskaping og innovasjon d) Aktivt synliggjøre tilbud, muligheter, resultater og gode eksempler av ungdomsarbeid ut til skoler, ungdomsråd og andre ungdomsarenaer i fylket e) utvikle en struktur for helhetlig, tverrsektoriell ungdomssatsing samt utnytte potensialet som finnes i hele organisasjonen Kommentarer: Det å jobbe med ungdom krever et kontinuerlig arbeid da det hele tiden vokser til nye ungdommer. Det arbeidet som for eksempel ble gjort opp mot kompetanseheving og informasjonsformidling i går, må også gjøres i morgen. Dessuten er ungdom en dynamisk gruppe som fort tilegner seg nye interesser og tar fort i bruk ny teknologi. Derfor er det viktig at Nord-Trøndelag Fylkeskommunen følger med på samfunnsutviklingen dersom man skal lykkes med sin ungdomssatsing. Det er de unge som skal skape fremtida og gjøre verden til et bedre sted å leve i sa Fritjof Nansen, så bevissthet rundt ungdoms potensiale og forventning til dem er ikke noen nytt. Nord-Trøndelag Fylkeskommune har et ansvar for å tilrettelegge for at ungdom får en positiv opplevelse av sin oppvekst og at de tilegner seg en kompetanse de kan bygge videre på. Ungdomspolitisk plattform Side 6

7 Selv om ungdommen er premissleverandører, er det gode voksne veiledere eks ungdomsarbeidere, lærere m.v som i stor grad sikrer kontinuiteten i arbeidet. De som til daglig arbeider med ungdom på ulike områder rundt i kommunene er viktige samarbeidspartnere for fylkeskommunen. Et godt eksempel var et 3-årig interregprosjekt kalt Rondell som gikk ut på kompetansehevning og nettverksbygging for ungdomsarbeidere tilknyttet ungdomsråd, fritidsklubber og frivillige organisasjonene. «Rondell» gav klare signaler på at det er viktig med voksne veiledere i ungdomsmiljøene. En ungdomsarbeider kan være både en veileder, sekretær, motivator, organisator og informant på samme tid. Nord-Trøndelag er gode på entreprenørskap i skolen og har i tillegg den unike satsningen Ung Tiltakslyst. Via samarbeid med Innovasjon Norge gis også ungdom mulighet for oppfølging ved bedriftsetableringer i tillegg til det tilbudet Ung Tiltakslyst gir. Ung Tiltakslyst er nå i etableringsfasen med et nytt prosjekt kalt Kom UT som er rettet mot blant annet næringsmedarbeidere i utvalgte kommuner ift ungdom. Disse satsingene i lag med flere bolystprosjekt finansiert via Regional utviklingsprogram er viktige satsinger for at fylkeskommunen fortsatt skal ha fokus på entreprenørskap, nyskaping og innovasjon. Strategi for Ungdom og entreprenørskap i Nord-Trøndelag ble vedtatt i Fylkestinget i Målet med strategien er 2 delt: Å forsterke og utvikle bruken av entreprenørskap som pedagogisk metode i skolen og å øke omfanget av lønnsomme etableringer gjennom en helhetlig satsing for å kvalitetssikre og prioritere arbeidsinnsatsen mot fagfeltet entreprenørskap. Fokusområdene er - Entreprenørskap i skolen; forankring i skolens ledelse og årsplaner, kompetansehevingsprogram for lærere, utvikling og bruk av verktøyet Ungt Entreprenørskap og samarbeid næringsliv/skole/offentlig virksomhet - Entreprenørskap i samfunnet ellers; kompetanseheving av etablerere og veiledningsapparatet, nettverksbygging, etablerermiljø og tilskuddsordninger. Nord-Trøndelag har en visjon ; her alt e mulig uansett. - du skal være med å bestemme - du skal kunne utvikle dine talenter - det skal være kort vei fra ide til handling - sammen skaper vi den beste framtida Denne visjonen er en god ledestjerne i arbeidet med ungdom og ellers i fylkeskommunen. Ved at ungdom får være med å bestemme, de får muligheter for å utvikle seg både i skole og fritid, samt at det de involverer seg i gir raske resultater; er med på skape et engasjement og å gi dem en positiv holdning til fylket sitt. er fylkeskommunens egen hjemmeside for ungdom, og den oppdateres jevnlig med ungdomsstoff innenfor et bredt spekter. Siden har ennå et stort potensial hva nedslagsfelt angår da mange ungdommer i fylket ennå ikke kjenner til siden. Ved å få denne siden enda mer kjent blant ungdom i fylket, er dette glimrende kanal til å drive med markedsføring og synliggjøring av hvilke tilbud og Ungdomspolitisk plattform Side 7

8 muligheter ungdom i Nord-Trøndelag egentlig har. er også aktiv på facebook. Innenfor fylkeskommunens avdelinger vil det være viktig å etablere gode strukturer for tverrsektorielle løsninger rettet mot ungdom. Ungdomspolitisk plattform Side 8

9 ENGASJEMENT OG MEDVIRKNING 2. Nord-Trøndelag Fylkeskommune skal bidra til at NORD-TRØNDELAG ER ET FYLKE SOM MOTIVERER TIL ENGASJEMENT OG MEDVIRKNING Mål: a) Engasjere og motivere ungdom til aktiv samfunnsdeltakelse b) Videreføre og videreutvikle Ungdomskonferansen og etablere et system for inkludering og oppfølging av denne c) Legge til rette for aktive møteplasser mellom elevråd og ressurspersoner, samt mellom kommunale ungdomsråd d) Gi kunnskap om å motivere til deltakelse i demokratisk arbeid både i skolen og ellers e) Aktivt å invitere ungdom inn som representanter / medlemmer i relevante råd og utvalg f) Fortsatt å jobbe med å få til velfungerende ungdomsråd i alle kommunene i fylket g) Videreutvikle ungdoms mulighet til å ha innflytelse på samfunnspolitiske områder som angår ungdom eks fylkeskommunens utdanningspolitikk Kommentarer: Klima og miljø, arbeidslivet i praksis og de forpliktelsene en arbeidstaker har, er noen samfunnsutfordringer ungdom ønsker mer kompetanse på. Det samme gjelder demokratiet i praksis. Ved å gi ungdom mer trygghet på hva morgendagen bringer samt raske resultater av ønsker og innspill er med på å stimulere til økt samfunnsengasjement. Ungdomskonferansen er fylkets viktigste politiske møteplass mellom ungdom og politikere. Ungdomskonferansen ble første gang gjennomført i 2002 og har årlig ca. 135 deltakere. Deltakere på konferansen er ungdom fra 10. klasse til 25 år, ordførere og fylkestingspolitikere. Målet med ungdomskonferansen er at de som har lyst til å være med å forme framtiden for Nord-Trøndelag skal få mulighet til det. Ungdomskonferansen er Nord-Trøndelag sitt alternativ til Ungdommens Fylkesting som mange andre fylker har. Konferansen dekkes av egen post på kulturbudsjettet. Det vil være viktig å utvikle en god struktur for oppfølging av resultatene fra resultatene fra Ungdomskonferansen. Det har blitt arrangert Temating fem ganger siden Temaet på disse tingene har ofte hatt utgangspunkt i resultater fra Ungdomskonferansen. To ungdommer samt ordfører fra alle kommunene i fylket har blitt invitert inn i fylkestinget i forbindelse med tematingene. Utdanningssektoren har et særskilt ansvar for å tilrettelegge for elevrådsarbeid på skolene. Elev- og lærlingombudet vil med støtte fra AVGO og andre tilby elevrådsskolering f.o.m. høsten Skoleringen vil ha både elevrådsstyrer og Ungdomspolitisk plattform Side 9

10 kontaktlærere for elevrådene som målgruppe, og den vil bestå av kompetanseheving, erfaringsdeling og planlegging av elevrådsarbeidet for kommende skoleår. En møteplass for ungdom som sitter i lokale ungdomsråd rundt i fylket har blitt arrangert de siste tre årene. Ungdomsrådssamlingen er en samling for kompetanseheving og nettverksbygging av rådene. Ved flere anledninger etterspør ungdom om muligheten til å være med i råd og utvalg i saker om interesserer og berører dem. Utdanningspolitisk råd er et godt eksempel på et råd som har blitt etablert på bakgrunn av ungdommens egne ønsker. Det vil være viktig for fylkeskommunen å aktivt invitere ungdom med som representanter i relevante råd. Velfungerende ungdomsråd i alle kommunene i fylket har vært en målsetting som blant annet kommer fra Ungdomskonferansen. Status er at så å si alle kommunene har en eller annen form for medvirkningsorgan for ungdom i sin kommune, men det er langt fra alle rådene som er velfungerende. Noen mangler mandat, politisk og administrativ forankring og konkrete arbeidsoppgaver. Ungdomspolitisk plattform Side 10

11 RESPEKT OG MANGFOLD 3. Nord-Trøndelag Fylkeskommune skal bidra til at NORD-TRØNDELAG ER ET FYLKE HVOR RESPEKT OG MANGFOLD STÅR I FOKUS Mål: a) stimulere til videre arbeid for Nullvisjon for selvmord b) være et inkluderende fylke c) motivere til dialog mellom ulike råd tilknyttet strategi for likestilling og mangfold d) forebygge mobbing Kommentarer: Etter at Fylkestinget høsten 2009 vedtok nullvisjon for selvmord i Nord-Trøndelag, har AVGO hatt et samarbeid med foreningen Leve og Venke Aarethun fra Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging i Trondheim. Venke Aarethun tilbyr i tillegg et eget program for alle førsteklassene ved vgs i fylket innenfor temaet. Som et resultat av Ungdomskonferansen i 2006 ble det 3-årige prosjektet Toleranse NT etablert. Resultater fra denne satsningen har gitt oss noen signaler på prioriteringer på veien videre. Fortsatt arbeid med fokus på psykisk helse, ungdom med minoritetsbakgrunn og aksept for individet uansett legning er viktige tema å jobbe videre med hvis man skal ha ambisjon om at Nord-Trøndelag skal være et god sted å leve og bo uansett bakgrunn. Nord-Trøndelag skal være et inkluderende fylke. Nord-Trøndelag skal være attraktivt og gi utviklingsmuligheter for alle. Likestilling handler om å fremme deltakelse, påvirkning og like muligheter for alle. Erfaring viser at det fortsatt er behov for tiltak på dette området. Krav om kjønnsbalansert deltakelse i alle prosesser og prosjekter skal stilles av alle aktører som disponerer virkemidler gjennom Regionalt utviklingsprogram (RUP). Nord-Trøndelag skal være et fylke hvor folk verdsetter menneskelig utfoldelse og mangfold som utgangspunkt for trygghet, trivsel og utvikling. Det er viktig å utvikle tiltak og arbeidsformer som fremmer bred aksept av forskjellighet og nyskaping innenfor et tolerant Nord- Trøndelag. Nord-Trøndelag Fylkeskommune er del av forvaltningsområdet for samiske språk og får i den sammenheng en årlig bevilgning fra Sametinget til arbeidet med tospråklighet i fylket. Midlene brukes til konkrete språktjenester og utvikling av sørsamisk språk og kultur. I kriteriene fra Sametinget legges det vekt på at tospråklighetsmidlene blant annet skal prioritere tiltak for barn og unge. I Nord- Trøndelag tilbyr 7 kommuner samisk språkopplæring i grunnskolen og det er en positiv utvikling i antall elever i fylket som har samisk som førstespråk. På videregående nivå får ca 15 elever samisk språkundervisning Det har en gang vært gjennomført et dialogmøte rundt strategien for mangfold og likestilling. Dette ga en positiv erfaring som aktørene ønsker skal gjentas. Deltakerne på dette dialogmøtet var styret i NTBUR, Innvandrerrådet, Eldrerådet og Rådet for Likestilling av Funksjonshemmede. Ungdomspolitisk plattform Side 11

12 Dagens barn og unge vokser opp i en digital verden hvor datamaskin og mobil ikke er ukjente verktøy. Sosiale medier benyttes av mange daglig og det er derfor viktig at det i et tidlig stadium gis innføring i bruken av sosiale medier, med særskilt fokus på makt, bruk og misbruk i disse mediene. Ungdomspolitisk plattform Side 12

13 DEL 3 NASJONALE- OG REGIONALE FØRINGER Det ligger mange føringer til grunn som er viktig å ha med seg når en Ungdomspolitisk plattform utformes; både nasjonale og regionale. Av de føringene som er relevante for flere av avdelingene i fylkeskommunen kan følgende nevnes: FN S BARNEKONVENSJON FNs konvensjon om barnets rettigheter ble vedtatt av FNs generalforsamling 20. november 1989, og ratifisert av Norge 8. januar oktober 2003 ble barnekonvensjonen inkorporert i norsk lov. Barnekonvensjonen gir barn og ungdom under 18 år et særlig menneskerettighetsvern. Konvensjonen kan inndeles i fire hovedområder. Alle barn har rett til: liv og helse; skolegang og utvikling; deltakelse og innflytelse samt omsorg og beskyttelse. Barnets beste skal være et grunnleggende hensyn ved alle handlinger som angår barn. Alle offentlige organer og ansatte er pålagt å oppfylle og respektere barnets rettigheter slik de uttrykkes i konvensjonen. UNGDOM, MAKT OG MEDVIRKNING NOU 2011: 20 NOU 2011:20 ble laget på oppdrag fra Barne-, likestilling og inkluderingsdepartementet, og sier at unge har gode muligheter til å delta og øve innflytelse i politikk og samfunnsliv i Norge i dag. Dokumentet sier at mange unge er engasjerte og aktive på en rekke arenaer, men deltakelsen er sosialt skjev. Ressurssterk ungdom dominerer både i organisasjonslivet, i ungdomsrådene og i valgdemokratiet. Det er viktig at demokratiet ikke blir et ekskluderende eliteprosjekt, men at alle har så lik mulighet til å delta som mulig. I dette arbeidet må skolen stå sentralt. Skolen bør i enda større grad enn i dag tilrettelegge for at unge kan erfare i praksis hva det vil si å delta i demokratiske prosesser. Deltakelsesordningene for ungdom må bidra til å utjevne forskjeller, ikke forsterke dem, sier utvalgsleder for utredningen Trond- Viggo Torgersen. Sosiale medier kan bidra til å gi unge mer makt. De har mulighet til å ytre seg, mobilisere og organisere seg på en arena der de er på hjemmebane. Samtidig opplever mange unge at de mister kontrollen over opplysninger om dem selv på Internett. Å forhindre personvernkrenkelser er en viktig samfunnsoppgave. En annen viktig samfunnsoppgave er å sørge for at unge i tiltaksapparatet får medvirke i sin egen sak. Utvalget forslår tiltak for å styrke muligheten til medvirkning for unge i barnevernet og unge asylsøkere. Sammendrag av foreslåtte tiltak følger som vedlegg OPPVEKSTPROGRAMMET Oppvekstprogrammet ble vedtatt opprettet av Fylkestinget i desember 2010, og er et 10-årig program ( ). Programmet har sin bakgrunn i Ungdomspolitisk plattform Side 13

14 Oppvekstkommisjonens arbeid og sluttdokument, og alle kommuner i Nord Trøndelag har sin tilslutning til Oppvekstprogrammet. Disse, sammen med Nord- Trøndelag fylkeskommune, utgjør programmets partnerskap. Styret for oppvekstprogrammet har utmeislet tre fokusområder: Ferdigheter, Helse og Samordning, og hovedmålet er: Barn og unge skal ha en oppvekst som motiverer til utdanning og deltakelse i samfunns- og arbeidsliv. Arbeidet så langt har i hovedsak hatt et fokus på utvikling av programmets målbilde, igangsetting av de første tiltakene, opprette dialog med partnerne, og knytte adekvate fagmiljøer til programmet. Innsatsen har til nå primært vært konsentrert om fokusområdet ferdigheter og helse. Det er også opprettet en egen hjemmeside; hvor informasjon og relevante tilbud til partnerskapet blir offentlig. Oppvekstkommisjonens sluttdokument følger som vedlegg FYLKESRÅDETS POLITISKE PLATTFORM Fylkesrådets politiske plattform for har følgende mål for ungdom: 1. Vi vil gi ungdom medbestemmelse og innflytelse i Nord-Trøndelag. 2. Vi vil evaluere ungdomssatsingen i Nord-Trøndelag og ta den ett steg videre. 3. Vi vil videreføre ungdomskonferansen som arena hvor ungdom og politikere møtes og i fellesskap utformer politikk. 4. Vi vil motivere ungdom til å ta del i politisk aktivitet, blant annet gjennom elevråd og ungdomsråd. 5. Vi vil at barn og ungdom i Nord-Trøndelag skal gis gode vilkår for å tilegne seg kunnskap, og utvikle ferdigheter innenfor et stort spekter av aktiviteter og interesser. 6. Vi vil styrke satsingen på Ungt Entreprenørskap. 7. Vi vil inkludere rekruttering til arbeidslivet både i næringsliv og offentlig sektor, som en tydelig del av ungdomssatsinga Ungdomspolitisk plattform Side 14

15 DEL 4 EKSISTERENDE UNGDOMSSATSINGER I FYLKESKOMMUNEN UTDANNINGSSEKTOREN Innenfor utdanningssektoren har Avdeling for videregående opplæring (AVGO) en helhetlig, tilretteleggende og koordinerende. Målsettingen er å sikre en kvalitativ god og inkluderende opplæring i samarbeid med skole og arbeidsliv. Videregående opplæring er det største tjenesteområdet innenfor fylkeskommunen. 1. Det er 11 videregående skoler innenfor sektoren. 2. Det er ca ungdommer i videregående opplæring i Nord-Trøndelag. 3. Flere hundre lærekontrakter blir inngått hvert år. 4. Mer enn halvparten av fylkestingets utgifter går til opplæring. Utdanningssektoren arbeider for å sikre flest mulig ungdommer en god inngang til videre studier og deltakelse i arbeidsliv og samfunnsliv, og har følgende utviklingsmål for perioden /2015, (jf. Styringsgrunnlaget for utdanningssektoren i Nord- Trøndelag /2015): - Elevene, lærekandidatene og lærlingene i Nord-Trøndelag skal ha faglig fremgang i perioden. - Andel elever, lærlinger og lærekandidater som gjennomfører videregående opplæring skal økes. - Lærerne i Nord-Trøndelag skal være tydelige pedagogiske ledere i klasserommet. - Den videregående opplæringen i Nord-Trøndelag skal gjennomsyres av en utpreget tilbakemeldingskultur. Fylketsrådets politiske plattform for omhandler flere viktige områder, bl.a. Ungdom i Nord-Trøndelag og Utdanning og kompetanse i Nord-Trøndelag. Her er det uttrykt et tydelig mål om at de videregående skolene i fylket skal bli blant de beste i landet. Og det er føringer for hvilket fokus utdanningssektoren skal ha for å utvikle et best mulig utdanningstilbud til nordtrøndersk ungdom. Det er nasjonale føringer på at Elevundersøkelsen årlig skal gjennomføres for alle vg1-elev. I Nord-Trøndelag gjennomføres undersøkelsen imidlertid for alle trinn i den videregående skolen. Dette gir utdanningssektoren mulighet til å få utvidet kunnskap om elevenes syn på ulike sider av læringsmiljøet og gir utdanningssektoren et verktøy til å ta tak i de områdene der elevene signaliserer at forbedring trengs mest. Elevundersøkelsen kan benyttes til å arbeide med to grunnleggende spørsmål i skolen: Ungdomspolitisk plattform Side 15

16 1) Hva skal vi gjøre for å forbedre miljøet på skolen, slik at det kjennetegnes at likeverd og gjensidig respekt? 2) Hva skal vi gjøre for å forbedre elevenes muligheter til å lære mer og videreutvikle sine faglige interesser på sikt? Elevundersøkelsen kan særlig belyse områdene motivasjon, elevmedvirkning, tydelige lærere, samt det fysiske og det psykososiale arbeids- og læringsmiljøet. Lærlingeundersøkelsen blir også gjennomført årlig (f.o.m. 2010) i Nord-Trøndelag. Her er det ingen nasjonale føringer for at undersøkelsen må gjennomføres, men AVGO har valgt å hente inn innspill fra lærlingene gjennom å invitere dem til å svare på undersøkelsen. Det er høy svarprosent på lærlingeundersøkelsen i Nord- Trøndelag sammenlignet med mange andre fylker. Lærlingene har også arenaer for medvirkning bl.a. gjennom deltakelse i Yrkesopplæringsnemnda og representasjon i styrene for opplæringskontorene. REGIONAL UTVIKLINGSAVDELING Regional utviklingsavdeling har ansvar for store utviklingsoppgaver i fylket som - plan, miljø- og arealsaker, - bosetting og sysselsetting, - næringsutvikling og transporttjenester Avdelingen er en aktiv tilskuddsleverandør til ungdomssatsinger og tiltak; her kan nevnes: - Traineeprogrammene til Intro Innherred og Kompetanseringen i Indre Namdal - Ungdomsprosjektet i Verran / Ny Gnist i INVEST - Ulike bolystprogram i regi av Kommunal- og regionaldepartementet (pr. i dag 4 bolystprogram som går) I flere av disse satsingene sitter også avdelingen i styringsgruppa. I Regionalt utviklingsprogram er det krav om at 20 % av midlene skal brukes tiltak rettet mot ungdom. Rapport for 2011 viser at 23 % ble registrert bruk mot denne målgruppen. Avdelingen har ved flere anledninger utprøvd flere modeller for å involvere ungdom i prosessen med å utforme Regionalt utviklingsprogram. NTBUR er medlem av det regionale partnerskapet som er referansegruppe for programmet samt at daglig leder er med i skrivegruppa for programmet. I forbindelse med bostedsvalg og attraktivitet har avdelingen har et stort fokus på internett og mobildekning. I plan- og bygningsloven står det at alle kommuner skal ha en Barn- og unges talsperson som skal kunne uttale seg i plansaker for å ivareta barn og unges interesser. Regional utviklingsavdeling følger opp disse talspersonene. Regional utviklingsavdeling jobber aktivt med en Entreprenørskapssatsing for ungdom og en strategi for denne. Ung Tiltakslyst er en egen fast ordning underlagt avdelingen, og i tillegg finansierer de driften av Ungt Entreprenørskap. Ungdomspolitisk plattform Side 16

17 Innovasjon Norge er fylkets viktigste verktøy for unge etablerere. De har krav om at 30 % av etablererstipendene skal gå til ungdom og rapporten for 2011 viste et forbruk på 36 %. Ellers har de sterkt fokus på ungdom og gjennomfører årlig kompetanseprogrammet Alkymisten med ca 20 deltakere i hvert kull. I tillegg gjennomføres det generell etablereropplæring i hele fylket gjennom avtale med Proneo AS. Tilbudene gis desentralisert og i nært samarbeid med lokalt tiltaksapparat. Interregionalt / internasjonalt arbeid og samferdsel med blant annet videreutvikling Ungdomskortet er andre viktige områder innenfor avdelingens ungdomssatsing. Ungdomssatsingen i Regional utviklingsavdeling har en sterk forankring i Fylkesrådets plattform, Regionalt utviklingsprogram (RUP), Internasjonal strategi for Trøndelag og Regional Planstrategi KULTURAVDELINGA Kulturavdelingen har ansvar for å legge til rette for kulturlivet i fylket, slik at det framstår som attraktivt for de som kommer hit, og for de som velger å bo her. Arbeidet blir gjort i samarbeid med kommuner, organisasjoner og institusjoner. Formidling rettet mot barn og unge skal prioriteres, og oppgavene løses ved kulturavdelingas tjenester innenfor Den kulturelle skolesekken, Musikk i Nord- Trøndelag, fylkesbiblioteket, tilskuddsordningene, idrett og frivillighet, teater, kulturminnevern, museum, billedkunst, kunsthåndverk og husflid. Kulturavdelinga står ansvarlig for finansiering av stillinger knyttet til UKM og Nord Trøndelag Barne- og Ungdomsråd (NTBUR). Kulturavdelinga gir faglige råd og veiledning innenfor hele bredden av kunst- og kulturområdet. Kulturavdelinga sine virkemidler rettet mot ungdom administreres av en lang rekke aktører ved at de ulike faglige frivillige nettverkene som Nord-Trøndelag Idrettskrets, Norsk Musikkråd Nord-Trøndelag, NTBUR m.m. er delegert ansvar for de ulike støtteordningene. Arbeidet overfor ungdom er forankret i lovgivningen, i stortingsmeldinger og i fylkeskommunale strategier som omhandler kulturavdelingas arbeidsfelt; her kan nevnes: - Kulturloven - Bibliotekloven - Kulturminneloven - Teaterstrategisk plattform - Museumstrategisk plattform AVDELING FOR TANNHELSE OG FOLKEHELSE Nord-Trøndelag fylkeskommune ønsker å ha hovedvekten av folkehelsearbeidet rettet mot befolkningen, i hele aldersspekteret, og ikke mot definerte risikogrupper. Virkemidlene i folkehelsearbeidet skal i størst mulig grad rettes mot Ungdomspolitisk plattform Side 17

18 samfunnsforholdene som direkte eller indirekte påvirker helsa i befolkningen, og slik påvirke befolkningens ulike levevaner. Helsebegrepet omfatter fysisk, mental og sosial trivsel og ikke bare fravær av sykdom. Svært vanlig i dag er å definere helse som å ha overskudd til å mestre hverdagens krav. Med folkehelse menes befolkningens samlede helsetilstand og hvordan helse fordeles i hele befolkningen. Inkludert i dette ligger også barn og ungdommers helsetilstand. Folkehelsearbeid er både et fag og et aspekt ved andre fag hvor folkehelse ikke nødvendigvis er primærformålet. Folkehelse er et politikkområde som utfordrer utformingen av andre politikkområder med hensyn til mål og ressursbruk. Nord- Trøndelag fylkeskommune sin visjon for folkehelsearbeidet er derfor: Sammen for god folkehelse. Flere overordnede dokumenter om folkehelse beskriver fylkeskommunens rolle, ansvar og oppgaver i folkehelsearbeidet. - Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) (2012) gir tydelige føringer om fylkeskommunens ansvar og oppgaver innen folkehelsearbeidet. - Plan og bygningsloven - En rekke nasjonale lover og stortingsmeldinger om sosiale ulikheter i helse, ruspolitikk til eksempel - Strategi for folkehelsearbeidet i Nord-Trøndelag Oppvekstprogrammet i Nord-Trøndelag ANDRE NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD / SELVOPPNEVNT ARBEIDSFELLESSKAP - UNG I NORD-TRØNDELAG Nord-Trøndelag Barne- og Ungdomsråd (NTBUR) er i utgangspunktet en medlemsbasert fellessammenslutning for organisasjoner rettet mot barn og unge og finansiert av Nord-Trøndelag fylkeskommune. NTBUR er gitt et utvidet ansvar for ungdomspolitiske tiltak som Ungdomskonferansen, Ungdommens Kulturmønstring (UKM) m.v. NTBUR har sammen med UKM, Ung Tiltakslyst, og Elev og lærlingombudet etablert et selvoppnevnt arbeidsfellesskap - Ung i NT. UNGT ENTREPRENØRSKAP Ungt Entreprenørskap Trøndelag er en ideell organisasjon og skal ikke drive kommersiell virksomhet. Formålet er i samspill med skoleverket, næringslivet og andre aktører å: - utvikle barn og ungdoms kreativitet, skaperglede og tro på seg selv Ungdomspolitisk plattform Side 18

19 - gi barn og ungdom forståelse for betydningen av verdiskaping og nyskaping i næringslivet Ung Entreprenørskap har en samarbeidsavtale med Nord-Trøndelag fylkeskommune som gjelder til Ungdomspolitisk plattform Side 19

20 VEDLEGG - Sammendrag av foreslåtte tiltak i Ungdom, Makt og Medvirkning - Oppvekstkommisjonens sluttdokument - Fylkesrådets plattform som angår ungdomsområdet - Sammendrag resultat fra Ungdomskonferansen 2011 NOU 2011:20 UNGDOM, MAKT OG MEDVIRKNING Utvalget foreslår blant annet at: det innføres et nytt, bredt demokratifag i grunnskolen skolevalg blir obligatorisk i videregående skole og at det tilrettelegges for skolevalg i ungdomsskolen fraværskvoten økes for elever i videregående skole og at skolen åpner seg for organisasjoner og politiske partier det innføres nasjonale retningslinjer for ungdomsråd og en tilskuddsordning for kommuner som følger retningslinjene myndighetene på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå tar i bruk modellen med ekspertgruppermøter med ungdom med særskilte erfaringer myndighetene tilrettelegger for lokale samarbeidsråd for barne- og ungdomsorganisasjonene og at det opprettes et statlig tilskudd for oppfølging av grupper med lav grad av deltakelse i organisasjonene slettmeg.no videreføres i sin nåværende form og vurderes styrket på sikt det gjøres en juridisk utredning av muligheten for å regulere tredjepartsapplikasjoners innhenting og bruk av personopplysninger personopplysningsloven innskjerper foreldres rett til å publisere informasjon om egne barn og at lovverket gjøres kjent for foreldre barn og unges synspunkter skal dokumenteres i barnevernsaker og at det lovpålagte tilsynet med barneverninstitusjoner øker det ryddes opp i lovverket når det gjelder plassering av barn utenfor hjemmet og at reglene om inngrep i selvbestemmelsen under institusjonsopphold inntas i lov barnevernet får ansvar for alle enslige mindreårige asylsøkere Det er laget et eget høringsdokument fra Nord-Trøndelag til NOU 2011:20 OPPVEKSTKOMMISJONENS SLUTTDOKUMENT Den viktigste utfordringen Oppvekstkommisjonen vil ha et mer forpliktende samarbeid i hele oppvekstløpet gjennom å etablere et program for oppvekst og utdanning. I Nord-Trøndelag skal barn og unge gis en oppvekst som motiverer til utdanning og deltakelse i samfunns- og arbeidsliv. De viktigste tiltakene for å få til dette handler om tydelig politisk styring, god ledelse og læring, og samhandling mellom et samfunns- og næringsliv som tar barn og unge på alvor. På den måten skaper vi oppslutning om et felles oppdrag med felles ansvar. Fra kommisjon til aksjon Ungdomspolitisk plattform Side 20

21 Oppvekstkommisjonen ønsker at skoleeierne i Nord-Trøndelag slutter seg til og forplikter seg på kommisjonens anbefalinger gjennom likelydende vedtak i kommunestyrene og fylkestinget. Oppvekstprogrammet må forankres i et felles eierskap blant skoleeierne. Partnerskapet fra arbeidet i kommisjonen må også få en forpliktende deltakelse i oppfølgingsarbeidet. Det må settes av ressurser som sikrer en god oppfølging og jevnlig rapportering av status, og som bidrar med systemstøtte til oppvekstsektoren generelt og skolene spesielt. Det må utvikles et mest mulig harmonisert kvalitetssystem for oppvekstsektoren i Nord-Trøndelag. Fra program til handling Oppvekstkommisjonen vil anbefale å etablere et program med særlig oppmerksomhet på: 1) Et læringsmiljø som har plass for alle og som er preget av ambisjoner og forventninger. a) Sterkere vektlegging av felles kompetanseutvikling og deling av erfaring og informasjon i hele oppvekstløpet. b) Bruke foresatte mer aktivt som ressurs. c) Vektlegge kunst, kultur og idrett for å understøtte og forsterke barns og unges læring. d) Mer entreprenørskap i skolen. e) Styrke barnehagen som læringsarena. Barnehagene skal ha fokus på trygghet for leik og læring. f) Lederne skal vektlegge og delta i lærernes læring og bidra til å utvikle tydelige og empatiske klasseledere. g) Skoleeierne følger opp skolenes resultater og ansvarliggjør lederne når det gjelder resultatoppnåelse og forbedringsprosesser. 2) Strategiske og forpliktende tiltak for å styrke barn og unges grunnleggende ferdigheter i Nord- Trøndelag. a) Vektlegge ferdigheter og sette klare mål innenfor lesing, skriving og regning. b) Lære av de gode eksempler, utvikle og ta i bruk metoder som gir ønskede faglige resultater. c) Kompetanseutvikling på arbeidsplassen gjennom å lære av de som lykkes og bredt kollegialt samarbeid. 3) Barn og unges helse, med vekt på forebyggende tiltak, fysisk fostring og styrking av helsetjenesten. a) Styrke skolehelsetjenesten, utnytte mulighetene i helsestasjonen og bedre samarbeidet mellom skolen, helsetjenesten og NAV. b) Bruke data fra helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag som inngangsport til å forstå og forbedre barn og unges helse. c) Kvalitativ satsing på fysisk aktivitet og kosthold i barnehage og skole. d) Større fokus på barn og unge i folkehelsearbeidet. 4) Samordning av hele oppvekstløpet i Nord-Trøndelag slik at tiltakene kan settes inn på det tidspunkt de gjør størst nytte. a) Samhandle, vurdere og kvalitetssikre alle overganger fram til arbeidsdeltakelse. b) Øke kunnskapsrommet og bredden i opplæringstilbudet gjennom samarbeid mellom arbeidsliv, ungdommen og oppvekstsektoren. Skolen er bare en av flere arenaer for å bygge kunnskap. c) Nært samarbeid med lokalt arbeidsliv og utveksling av arbeidskraft og kunnskap. Ungdomspolitisk plattform Side 21

22 FYLKESRÅDETS POLITISKE PLATTFORM Fylkesrådets politiske plattform for har følgende mål for ungdom: 1. Vi vil gi ungdom medbestemmelse og innflytelse i Nord-Trøndelag. 2. Vi vil evaluere ungdomssatsingen i Nord-Trøndelag og ta den ett steg videre. 3. Vi vil videreføre ungdomskonferansen som arena hvor ungdom og politikere møtes og i fellesskap utformer politikk. 4. Vi vil motivere ungdom til å ta del i politisk aktivitet, blant annet gjennom elevråd og ungdomsråd. 5. Vi vil at barn og ungdom i Nord-Trøndelag skal gis gode vilkår for å tilegne seg kunnskap, og utvikle ferdigheter innenfor et stort spekter av aktiviteter og interesser. 6. Vi vil styrke satsingen på Ungt Entreprenørskap. 7. Vi vil inkludere rekruttering til arbeidslivet både i næringsliv og offentlig sektor, som en tydelig del av ungdomssatsinga UNGDOMSKONFERANSEN 2011 Prosessen: Det ble i prosessen jobbet for å få fram strategiske innspill til hvordan Nord- Trøndelag kan bli et fylke hvor ungdom får mulighet til å bidra og engasjere seg. Og at ungdommer føler at de har mulighet til å delta på de arenaene hvor ungdom selv mener at de har for liten medvirkning i dag. Resultat av prosessen som ble overlevert til fylkestinget: 1. Min kommune - Økt kjennskap til ungdomsrådet å gjøre de mer demokratiske - Få ungdom mer samfunnsengasjerte - Gjennom faget/ valgfaget Samfunnsengasjement kan flere ungdommer engasjere seg i politisk- og eller organisatorisk arbeid uten å få unødig fravær på vitnemålet - Ungdomsarbeiderens rolle som informatør 2. Infrastruktur - Få in ungdom i fungerende råd og utvalg som omhandler kollektivtilbud - Opprettelse av ungdommens fylkesting som et supplement til ungdomskonferansen og NTBUR - Representant for ungdommer inn i styret i NTE, for større påvirkning rundt temaet bredbåndsstruktur - 3. Arbeids- og næringsliv - Behov for læreplasser - Ungdommer inn i bedriftsstyrer - Øke ungdoms kunnskap om hvordan arbeidslivet fungerer - Fokuset på talenter, og utvikling av disse økes Ungdomspolitisk plattform Side 22

23 - Ungdom får mulighet til å legge ned mer innsatts på elev- og ungdomsbedrifter i skolehverdagen, og nyskapning og innovasjon blir verdsatt FYLKESRÅDETS POLITISKE PLATTFORM Fylkesrådets politiske plattform for har følgende mål for ungdom: 1. Vi vil gi ungdom medbestemmelse og innflytelse i Nord-Trøndelag. 2. Vi vil evaluere ungdomssatsingen i Nord-Trøndelag og ta den ett steg videre. 3. Vi vil videreføre ungdomskonferansen som arena hvor ungdom og politikere møtes og i fellesskap utformer politikk. 4. Vi vil motivere ungdom til å ta del i politisk aktivitet, blant annet gjennom elevråd og ungdomsråd. 5. Vi vil at barn og ungdom i Nord-Trøndelag skal gis gode vilkår for å tilegne seg kunnskap, og utvikle ferdigheter innenfor et stort spekter av aktiviteter og interesser. 6. Vi vil styrke satsingen på Ungt Entreprenørskap. 7. Vi vil inkludere rekruttering til arbeidslivet både i næringsliv og offentlig sektor, som en tydelig del av ungdomssatsinga Ungdomspolitisk plattform Side 23

Oppvekstkommisjonen www.ntfk.no/oppvekstkommisjonen Mandat Oppvekstkommisjonen skal identifisere og formulere de viktigste utfordringene for oppvekst i Nord-Trøndelag, bidra til offentlig debatt og

Detaljer

Innspill i forbindelse med ny ungdomspolitikk

Innspill i forbindelse med ny ungdomspolitikk Til: Nord-Trøndelag barne og ungdomsråd, elevrådsstyene ved de videregående skolene, elevorganisasjon i Nord-Trøndelag, ungdomsrådene i kommunene, Kommunenes sentralforbund, de ungdomspolitiske partiene

Detaljer

UNGDOMSPOLITISK PLATTFORM

UNGDOMSPOLITISK PLATTFORM UNGDOMSPOLITISK PLATTFORM Ungdomspolitisk plattform 2015 2018 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 INNLEDNING... 3 BESTILLING/PRESISERING/ARBEIDSMETODE... 3 DEL 1... 3 OPPSUMMERING STRATEGIER...

Detaljer

PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK

PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen, og

Detaljer

1) Innflytelse og medvirkning i politikk og samfunnsliv

1) Innflytelse og medvirkning i politikk og samfunnsliv Høringsinnspill fra Ungdomsråd og elevråd på NOU 2001: 20 Ungdom, makt og medvirkning Sammendrag av kapittel 1: Perspektiver, konklusjoner og tiltak Hva er en NOU (Norges offentlige utredninger)? En NOU

Detaljer

Ung i Oppland Ungdomsstrategi for Oppland fylkeskommune UTKAST

Ung i Oppland Ungdomsstrategi for Oppland fylkeskommune UTKAST Ung i Oppland Ungdomsstrategi for Oppland fylkeskommune 2018-2021 UTKAST Innhold 1. Innledning 2. Status ungdomssatsing 3. Visjon og mål 3.1. Visjon 3.2. Formålet med ungdomsstrategien 3.3. Hovedmål 4.

Detaljer

STRATEGIPLAN 2014-2017

STRATEGIPLAN 2014-2017 STRATEGIPLAN 2014-2017 Innhold Strategiplan Aktiv på Dagtid 2014-2017...3 Aktiv på Dagtid - strategisk sammenheng...5 Verdier...6 Strategiske prioriteringer...7 Strategisk hovedområde...9 - Aktiviteten...9

Detaljer

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/ Artikkel 12: Medbestemmelse 1) Hvilke systemer har kommunen etablert der barn og unge kan utøve medbestemmelse og hvilke saker behandles der? 2) Hvordan sikres reell medbestemmelse for barn og unge? 3)

Detaljer

Kvalitetsplan for Balsfjordskolen

Kvalitetsplan for Balsfjordskolen Kvalitetsplan for Balsfjordskolen Høst 2013 Vår 2017 1 Innholdsfortegnelse VISJON... 3 FORORD... 4 INNLEDNING... 5 FOKUSOMRÅDE 1: KLASSELEDELSE varme og tydelighet... 7 FOKUSOMRÅDE 2: TILPASSET OPPLÆRING

Detaljer

Å sikre barn og unge gode muligheter for deltakelse og innflytelse er et av Mandal kommunes viktige mål i Kommuneplan for Mandal 2006 2017.

Å sikre barn og unge gode muligheter for deltakelse og innflytelse er et av Mandal kommunes viktige mål i Kommuneplan for Mandal 2006 2017. PROSJEKTPLAN Prosjekt Ung medvirkning og innflytelse Hensikt Å sikre barn og unge gode muligheter for deltakelse og innflytelse er et av Mandal kommunes viktige mål i Kommuneplan for Mandal 2006 2017.

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011

HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011 HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011 Innhold Innledning... 1 Hovedmål 1: Bidra til at flere barn i sårbare og konfliktrammede land får utdanning... 2

Detaljer

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål.

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål. Til ansatte i Verran kommune Rådmannen ønsker å tydeliggjøre sine forventninger til det arbeidet som skal gjøres i 2012. Dette blant annet gjennom et forventningsbrev. Forventningsbrevet er innrettet slik

Detaljer

Regional kompetanseplan for Østfold mot 2050 Handlingsprogram for perioden 2015-2019

Regional kompetanseplan for Østfold mot 2050 Handlingsprogram for perioden 2015-2019 Regional kompetanseplan for Østfold mot 2050 Handlingsprogram for 2015-2019 Regional kompetanseplan for Østfold mot 2050 0 Innholdsfortegnelse HANDLINGSPROGRAM 2015-2019... 2 4.1 Kultur/holdninger... 2

Detaljer

Strategiplan for utvikling av Mosseskolen 2014-2018

Strategiplan for utvikling av Mosseskolen 2014-2018 Strategiplan for utvikling av Mosseskolen 2014-2018 1 1.0 Innledning Strategiplan er en plan som beskriver hva kommunen vil utvikle for å realisere kommunens visjon og hvordan. Strategier er litt forenklet

Detaljer

SLT HANDLINGSPLAN 2015-2016 Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15.

SLT HANDLINGSPLAN 2015-2016 Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15. SLT HANDLINGSPLAN Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15. 1. BAKGRUNN Visjon: Det er godt å vokse opp i Gjesdal. Barn og unge er satsingsområde i kommuneplanperioden 2011 2021. Den helhetlige oppvekstplanen

Detaljer

Tine Anette, Arbeidsinstituttet

Tine Anette, Arbeidsinstituttet Kronprinsparets fond Å være ung har alltid vært utfordrende. Det handler om å være unik men ikke annerledes. Unge i dag lever i en verden der alt er synlig, der man kan være sosial 24 timer i døgnet uten

Detaljer

MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026

MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026 MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026 1 INNHOLD 1 INNLEDNING 3 2 AVGRENSNING 3 3 FORMÅL MED PLANARBEIDET 3 3.1 Overordnede mål 3 3.2 Planarbeidet skal omfatte 4 4 PLANPROSESS

Detaljer

Regionalplan for folkehelse 2013-2017

Regionalplan for folkehelse 2013-2017 Regionalplan for folkehelse 2013-2017 Orientering Sunn by forum Fylkeskommunale og kommunale oppgaver i folkehelsearbeidet Orientering om planprosess, utfordringsbilde, hovedmål og innsatsområder Hvilke

Detaljer

Handlingsplan - "Folkehelse i Buskerud 2012-2014"

Handlingsplan - Folkehelse i Buskerud 2012-2014 Handlingsplan - "Folkehelse i Buskerud -2014" Videreføring av pågående folkehelsearbeid i Buskerud: Videreføre samarbeid mellom regionale aktører i folkehelsearbeidet Videreføre samarbeid mellom fylkesmannen

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program Januar 2016 Handlingsprogram og strategisk program 1 2 Innhold Innledning... 4 Visjon... 4 Forbundets virksomhet... 5 PF som organisasjon... 6 Langsiktig plan for perioden 2016-2018... 6 Hovedsatsningsområde:

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 1. Innledning Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune er en av fylkets største arbeidsgivere med rundt 3800 ansatte (pr 2013). Fylkeskommunen har et unikt samfunnsoppdrag.

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom. Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Tromsø og Troms fylkeskommune

Samarbeidsavtale mellom. Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Tromsø og Troms fylkeskommune Samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Tromsø og Troms fylkeskommune Tromsø, 28. juni 2004 Samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Tromsø og Troms fylkeskommune 1. Bakgrunn

Detaljer

NOU Norges offentlige utredninger 2011: 20 Ungdom, makt og Medvirkning

NOU Norges offentlige utredninger 2011: 20 Ungdom, makt og Medvirkning NOU Norges offentlige utredninger 2011: 20 Ungdom, makt og Medvirkning Kap. 3 Skolens demokratioppdrag 3.1 Innledning... 22 3.2 Læring om, for og gjennom demokrati... 22 3.3 Demokrati som kunnskapsområde

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2015

Handlingsprogram 2014-2015 Opplagt i Oppland Regional plan for folkehelse i Oppland 2012-2016 Handlingsprogram 2014-2015 Hovedmål 1: Opplagt i Oppland med folkehelse på dagsorden Strategi Delmål Tiltak Ansvarlig Samarbeidspart 1.1

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I KONGSBERG 2009-2013

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I KONGSBERG 2009-2013 KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I KONGSBERG 2009-2013 KONGSBERG KOMMUNES VISJON Vi skaper verdier - i samspillet mellom teknologi, natur og kultur. HOVEDMÅL 2009-2013: Kongsbergskolen - høyt kunnskapsnivå

Detaljer

Sjumilssteget i Østfold

Sjumilssteget i Østfold Sjumilssteget i Østfold Fylkesmannen skal - stimulere til samarbeid og samordning på tvers av fagområder i saker som omfatter barn og unge med særskilte behov - følge opp tiltak som er rettet mot barn

Detaljer

Helsefremmende barnehager og skoler

Helsefremmende barnehager og skoler Helsefremmende barnehager og skoler Bjørn-Are Melvik/rådgiver 2013-03-05 Evenes s. 1 Foto: Bjørn-Are Melvik Barnehage og skole er to av de viktigste arenaene Lokal mobilisering Fra forståelse til handling

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

Internasjonalisering i videregående opplæring

Internasjonalisering i videregående opplæring Internasjonalisering i videregående opplæring Strategiplan Buskerud fylkeskommune 2010 2014 Innhold Forord s. 2 Bakgrunn s. 2 Internasjonalisering status Buskerud s. 3 Hva er internasjonalisering i utdanning?

Detaljer

På lag med framtida. Virksomhetsplan. for. Lindesnes ungdomsskole LINDESNES KOMMUNE

På lag med framtida. Virksomhetsplan. for. Lindesnes ungdomsskole LINDESNES KOMMUNE Virksomhetsplan for Lindesnes ungdomsskole 2015 2019 LINDESNES KOMMUNE Innhold: 1. Bakgrunn 2. Kommuneplanens mål og verdier 3. Etatsplanens føringer 4. Enhetens fokusområder 5. Handlingsprogram 2 1. Bakgrunn

Detaljer

Strategi for folkehelse i Buskerud

Strategi for folkehelse i Buskerud Strategi for folkehelse i Buskerud 2010-2014 Folkehelsearbeid: Folkehelsearbeid innebærer å svekke det som medfører helserisiko, og styrke det som bidrar til bedre helse (St.meld. nr. 16 (2002 2003); Resept

Detaljer

Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune

Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune 2016-2021 2 Innholdsfortegnelse Side Kap. 1 Førsteklasses forberedt 4 Kap. 2 Føringer for overgang barnehage skole 4 Kap.

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Kommunikasjonsmål: Strategier for å nå kommunikasjonsmålene:

Kommunikasjonsmål: Strategier for å nå kommunikasjonsmålene: Kommunikasjonsmål: Kommunikasjonsmålene er styrende for all ekstern og intern kommunikasjon ved HiST, både fra ledelsen, avdelingene, kommunikasjonsenheten og den enkelte medarbeider. Med utgangspunkt

Detaljer

Regional plan for folkehelse i Telemark.

Regional plan for folkehelse i Telemark. Regional plan for folkehelse i Telemark Det systematiske folkehelsearbeidet Evaluering Oversikt Tiltak Planstrategi Her er vi nå Fastsette mål i plan Organisering Styringsgruppe Prosjektgruppe Arbeidsgruppe

Detaljer

Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018

Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018 Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018 0 Innhold 1. Situasjonsbeskrivelse... 2 1.1 Overordnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfordringene... 2 2 Visjon... 2 3 Formål... 3 4 Verdier...

Detaljer

Kvalitet og utviklingsplan for Mathopen SFO 2015-2016

Kvalitet og utviklingsplan for Mathopen SFO 2015-2016 Kvalitet og utviklingsplan for Mathopen SFO 2015-2016 1 Bakgrunn for Kvalitet og utviklingsplanen Mathopen SFO sin kvalitets og utviklingsplan har bakgrunn i Bergen kommunes håndbok og vedtekter revidert

Detaljer

KVALITETSKRITERIER FOR SFO ÅLESUND KOMMUNE

KVALITETSKRITERIER FOR SFO ÅLESUND KOMMUNE KVALITETSKRITERIER FOR SFO ÅLESUND KOMMUNE GJELDER FOR KOMMUNALE OG PRIVATE SKOLEFRITIDSORDNINGER I ÅLESUND KOMMUNE 1 FORMELLE KRAV TIL KVALITET OG INNHOLD LOV OM GRUNNSKOLEN OG DEN VIDEREGÅENDE OPPLÆRINGA

Detaljer

Nærdemokratiske ordninger i Fredrikstad kommune

Nærdemokratiske ordninger i Fredrikstad kommune Nærdemokratiske ordninger i Fredrikstad kommune En lokalsamfunnsmodell Agenda: 1. Historie & bakgrunn for lokalsamfunnsmodellen v/ordfører Jon-Ivar Nygård 2. Hensikt og mål for modellen v/ordfører Jon-Ivar

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027 Kommuneplanens samfunnsdel for Eidskog 2014-2027 Innholdsfortegnelse Hilsen fra ordføreren...5 Innledning...6 Levekår...9 Barn og ungdom...13 Folkehelse... 17 Samfunnssikkerhet og beredskap...21 Arbeidsliv

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR SFO.

KVALITETSPLAN FOR SFO. KVALITETSPLAN FOR SFO. 1. Bakgrunn for planen. Visjonen for drammensskolen ble vedtatt i bystyret 19. juni 2007. Arbeidet med visjonen ble initiert av formannskapet og har som intensjon å bidra til at

Detaljer

Strategi- og handlingsplan for 2013-2016

Strategi- og handlingsplan for 2013-2016 Strategi- og handlingsplan for 2013-2016 På vei mot fremtiden Norges Bedriftsidrettsforbund strategi- og handlingsplan 2013-2016 Innhold Innledning Visjon Virksomhetsidé Formål Målgruppe Fokus Enkelhet

Detaljer

Tidlig intervensjonssatsingen «Fra bekymring til handling»

Tidlig intervensjonssatsingen «Fra bekymring til handling» Tidlig intervensjonssatsingen «Fra bekymring til handling» 1) Veilederen 2) www.tidligintervensjon.no 3) Opplæringsprogrammet, Tidlig Inn 4) MI 5) Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) 6) Foreldrestøtte 7) Annet?

Detaljer

BSK s hustavle. Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet. Best på Samhold og Kommunikasjon!

BSK s hustavle. Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet. Best på Samhold og Kommunikasjon! BSK s hustavle Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet Best på Samhold og Kommunikasjon! 2 Kjære BSK medlem For alle BSK ere gjelder BSKs verdier: Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013 2016 Høringsutkast INNLEDNING BAKGRUNN Grunnskolen i Gran har siden 2001 hatt sin egen kvalitetsplan for grunnskolen. Kvalitetsplanen for grunnskolen er en plan hvor

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

VIRKSOMHETSPLANEN skoleåret 2012/2013 ALSTAD BARNESKOLE

VIRKSOMHETSPLANEN skoleåret 2012/2013 ALSTAD BARNESKOLE VIRKSOMHETSPLANEN skoleåret 2012/2013 ALSTAD BARNESKOLE Læring og trivsel et felles ansvar Alstad barneskoles visjon Læring og trivsel et felles ansvar Alstad skole, varm og nær, Dær vi leka, dær vi lær

Detaljer

KOMPETANSEPLAN FOR KOMMUNALE OG IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER LINDESNES KOMMUNE 2011-2014

KOMPETANSEPLAN FOR KOMMUNALE OG IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER LINDESNES KOMMUNE 2011-2014 KOMPETANSEPLAN FOR KOMMUNALE OG IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER LINDESNES KOMMUNE 2011-2014 Kompetanseplan for kommunale og ikke-kommunale barnehager i Lindesnes kommune 2011 2014. Barnehagene fremmer trivsel,

Detaljer

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene.

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Økonomi 2010 Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Veginnvesteringer er forsinket i forhold til opprinnelig plan med ca. 82

Detaljer

Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR)

Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) ØBURs Handlingsprogram 2013 INNLEDNING Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) er en paraplyorganisasjon for de frivillige barneog ungdomsorganisasjonene i Østfold. ØBUR

Detaljer

BARNEOMBUDET. Høringssvar - Høring av rapport fra Tvibit ungdomshus - Nasjonalt kompetansesenter

BARNEOMBUDET. Høringssvar - Høring av rapport fra Tvibit ungdomshus - Nasjonalt kompetansesenter BARNEOMBUDET Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 13/00452-2 Thomas Wrigglesworth 008;O;KFM 5.4.2013 Høringssvar

Detaljer

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland SV skal være en sterk pådriver for politisk samfunnsendring og arbeider langsiktig for et sosialistisk folkestyre. Vi ønsker et samfunn som

Detaljer

Strategisk plan for Oppvekst Kvalitetsdokument for SFO

Strategisk plan for Oppvekst Kvalitetsdokument for SFO Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023 Kvalitetsdokument for SFO Formålet med kvalitetsdokumentet Opplæringsloven 13-7 pålegger alle kommuner å ha et tilbud om skolefritidsordning (SFO) før og etter skoletid

Detaljer

Erfaringer fra oversiktsarbeidet. KS læringsnettverk 3.mai 2016, Anne Slåtten

Erfaringer fra oversiktsarbeidet. KS læringsnettverk 3.mai 2016, Anne Slåtten Erfaringer fra oversiktsarbeidet KS læringsnettverk 3.mai 2016, Anne Slåtten Erfaringer fra Prosjektet Vestfold som erfaringsfylke innen oversiktsarbeid (avsluttet i juni 2015). Utviklingsarbeid initiert

Detaljer

erpolitikk Arbeidsgiv

erpolitikk Arbeidsgiv Arbeidsgiverpolitikk En freskere kommune Kompetanse Medbestemmelse Likestilling og mangfold Ledelse Omdømme Livsfaser Lønn Rekruttere og beholde Arbeidsgiverpolitikk mot 2015 God arbeidsgiverpolitikk skal

Detaljer

Prosjektgruppa har 8 faste deltakere fra ulike avdelinger hos FM og FK, i tillegg til prosjektleder. Gruppa har hatt 7 møter i 2010.

Prosjektgruppa har 8 faste deltakere fra ulike avdelinger hos FM og FK, i tillegg til prosjektleder. Gruppa har hatt 7 møter i 2010. Universell utforming som regional utfordring Pilotfylket Nord- Trøndelag Årsrapport 2010 1. K1: Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommuner og kommuner At Nord- Trøndelag er et pilotfylke for universell

Detaljer

Vil du bli internkonsulent/prosessveileder?

Vil du bli internkonsulent/prosessveileder? Vil du bli internkonsulent/prosessveileder? Internkonsulenter skal ha funksjon som prosessveiledere overfor linjen i forbindelse med gjennonføring av arbeidspolitiske verksted. Bakgrunn Den nye arbeidsgiverpolitikken

Detaljer

Verdier og mål i rammeplanene

Verdier og mål i rammeplanene Verdier og mål i rammeplanene ARTIKKEL SIST ENDRET: 26.10.2015 Utdrag fra Rammeplan for SFO i Bodø Mål "SFO skal: Ivareta småskolebarnas behov for variert lek og aktivitet I samarbeid med hjem og skole

Detaljer

Talenter for framtida

Talenter for framtida Talenter for framtida Hovedmål Kommunene i Grenland skal gjennom felles satsing på forebyggende arbeid, tidlig intervensjon og økt samarbeid, bidra til at flere blir kvalifisert for arbeidslivet. For å

Detaljer

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16.

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Ressursgruppen har bestått av 15 personer fra regionalt og kommunalt nivå i Telemark, Høgskolen i Telemark

Detaljer

Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune

Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune 2014-2016 2 Innholdsfortegnelse Side Kap. 1 Førsteklasses forberedt 4 Kap. 2 Føringer for overgang barnehage skole 4 Kap.

Detaljer

Frivillighetserklæringen. erklæring for samspillet mellom regjeringen og frivillig sektor

Frivillighetserklæringen. erklæring for samspillet mellom regjeringen og frivillig sektor Frivillighetserklæringen erklæring for samspillet mellom regjeringen og frivillig sektor Forord Formål Frivilligheten er en stor og selvstendig del av vårt samfunn som gir en merverdi til den som bidrar

Detaljer

PLAN FOR LURØY-SEKKEN

PLAN FOR LURØY-SEKKEN PLAN FOR LURØY-SEKKEN Den kulturelle skolesekken i Lurøy 2012-2016 Der hav og himmel møtes, flyter tankene fritt Vedtatt i sak 29/12 Tilsyns- og rettighetsstyre 04.06.2012 1 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Innledning

Detaljer

Skolens oppgave er å støtte hver elev slik at den enkelte opplever livet som trygt og meningsfylt

Skolens oppgave er å støtte hver elev slik at den enkelte opplever livet som trygt og meningsfylt Vedlegg 1 Elevsynet i høringsutkastet Eksempler hentet fra kap 1 Gjennom opplæringen skal elevene tilegne seg verdier som gir retning for deres livsutfoldelse, og de skal forberedes til å bli kloke og

Detaljer

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2012 En mangfoldig arbeidsplass Arbeidsgiverpolitisk dokument for Steinkjer kommune 2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune Arbeidsgiverpolitikk er summen av de holdninger vi har, de handlinger vi utfører

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran 15.11.12 sak 117/12

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran 15.11.12 sak 117/12 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013 2016 Vedtatt av kommunestyret i Gran 15.11.12 sak 117/12 GRAN KOMMUNE 2 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013 2016 INNLEDNING BAKGRUNN Grunnskolen i Gran har siden 2001

Detaljer

Rådgivernettverk 2-3 april 2014

Rådgivernettverk 2-3 april 2014 Rådgivernettverk 2-3 april 2014 Knut Nikolaisen Rådgiver, Utdanningsavdelingen Foto: Hans Erik Elmholdt Oppfølgingsprosjektet forsterket samarbeid mellom fylkeskommunen og NAV om ungdom som står utenfor

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Arkivsaksnr: 2014/5707 Klassering: F03 Saksbehandler: May Beate Haugan PROSJEKT «UNG I AKTIVT LIV» Rådmannens forslag til

Detaljer

Sammen skaper vi trivsel og aktive lokalsamfunn

Sammen skaper vi trivsel og aktive lokalsamfunn Meldal kommune Arbeidsgiverpolitikk 2016-2019 Sammen skaper vi trivsel og aktive lokalsamfunn Vedtatt i kommunestyret 17.03.2016 - sak 015/16 Om arbeidsgiverpolitikken En del av plansystemet Meldal kommunes

Detaljer

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper. fb.com/trondelagfylke

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper.  fb.com/trondelagfylke Program for folkehelsearbeid i kommunene er en tiårig satsing for å utvikle kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Satsingen skal bidra til å styrke kommunenes langsiktige

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 15/3596-1 Dato: 22.05.2015. INNSTILLING TIL: Bystyrekomiteen for helse, sosial og omsorg/bystyret

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 15/3596-1 Dato: 22.05.2015. INNSTILLING TIL: Bystyrekomiteen for helse, sosial og omsorg/bystyret DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 15/3596-1 Dato: 22.05.2015 LEVEKÅRSPLAN FOR DRAMMEN KOMMUNE (2016-2019) ::: Sett inn innstillingen under denne linja INNSTILLING

Detaljer

NULLVISJON SELVMORD. Handlingsplan 2015-2020. Foto: Bjørn-Are Melvik

NULLVISJON SELVMORD. Handlingsplan 2015-2020. Foto: Bjørn-Are Melvik NULLVISJON SELVMORD Handlingsplan 2015-2020 Foto: Bjørn-Are Melvik Forord Fylkestinget vedtok i april 2014 å arbeide for en nullvisjon for selvmord i fylke. Saken har skapt og skaper stort engasjement

Detaljer

VIRKSOMHETSMÅL 2011 2012

VIRKSOMHETSMÅL 2011 2012 VIRKSOMHETSMÅL 2011 2012 Virksomhetsstrategi A, B og C med tiltaksplaner Innledning Vi håper at alle våre medlemskommuner, fylkesavdelinger/regioner, samarbeidsparter og andre vil dra nytte av dette dokumentet

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning for grunnskolen i Aure kommune 2012-2015 2015/2016 Vedtatt av hovedutvalg for helse og oppvekst 12.05.15 Innhold 1. Forord... 3 2. Bakgrunn...

Detaljer

1. Oppsummering 2. 2. Kompetansehjulet i Follo (KHF) 2. 3. Utfordringer innen helse- og omsorgstjenestene i kommunene 3. 4. Forankring og samarbeid 4

1. Oppsummering 2. 2. Kompetansehjulet i Follo (KHF) 2. 3. Utfordringer innen helse- og omsorgstjenestene i kommunene 3. 4. Forankring og samarbeid 4 Innhold 1. Oppsummering 2 2. Kompetansehjulet i Follo (KHF) 2 3. Utfordringer innen helse- og omsorgstjenestene i kommunene 3 4. Forankring og samarbeid 4 5. STRATEGI FOR KOMPETANSEHJULET 2012-2016 4 5.1

Detaljer

Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene

Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene Kjersti Ulriksen Leder, folkehelse, idrett og friluftsliv Program for folkehelsearbeid i kommunene Hovedtrekk I statsbudsjettet for 2017 er det

Detaljer

Fylkeskommunens rolle i folkehelsearbeidet

Fylkeskommunens rolle i folkehelsearbeidet Fylkeskommunens rolle i folkehelsearbeidet Fylkesmannen i Troms - Turnuskurs for fysioterapeuter 13. november 2013 Kristina Forsberg, folkehelserådgiver Troms fylkeskommune kristina.forsberg@tromsfylke.no

Detaljer

Oppvekstprogrammets framtid. Anne Marit Mevassvik og Marit Voll 12.Mai 2016

Oppvekstprogrammets framtid. Anne Marit Mevassvik og Marit Voll 12.Mai 2016 Oppvekstprogrammets framtid Anne Marit Mevassvik og Marit Voll 12.Mai 2016 Historikk Oppvekstprogrammet Fylkestinget sluttet seg i 2010 til Oppvekstkommisjonens sluttdokument I samme sak fikk fylkesrådet

Detaljer

Planprogram. Oppvekstplan

Planprogram. Oppvekstplan Planprogram Oppvekstplan 2017-2029 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeidet 2. Formål 3. Føringer for planarbeidet 4. Organisering av planarbeidet 5. Planprosess og medvirkning 6. Framdrift 7. Visjon 8. Fokusområder

Detaljer

Anne-Grete Melby Grunnskolesjef 26.04.2013

Anne-Grete Melby Grunnskolesjef 26.04.2013 Dialogkonferanse Ungdomstrinn i utvikling Kompetansebasert skoleutvikling Anne-Grete Melby Grunnskolesjef 26.04.2013 Hamar kommune Ca. 30.000 innb. 1 Opplæring og oppvekst Satsing på ungdomstrinnet Vurdering

Detaljer

Søknad om midler - Innovasjon og entreprenørskap prosjekt: Aktivitetsbank for idretten, barnehage og skole

Søknad om midler - Innovasjon og entreprenørskap prosjekt: Aktivitetsbank for idretten, barnehage og skole Saknr. 14/10527-4 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Søknad om midler - Innovasjon og entreprenørskap prosjekt: Aktivitetsbank for idretten, barnehage og skole Innstilling til vedtak: Fylkesrådet ser at arbeid

Detaljer

RSK VEST-FINNMARK PB 1403 9506 Alta. tepe@alta.kommune.no telefon: 92491460 www.rsk-vest.no Alta 05/03-2013

RSK VEST-FINNMARK PB 1403 9506 Alta. tepe@alta.kommune.no telefon: 92491460 www.rsk-vest.no Alta 05/03-2013 RSK VEST-FINNMARK PB 1403 9506 Alta tepe@alta.kommune.no telefon: 92491460 www.rsk-vest.no Alta 05/03-2013 Prosjektbeskrivelse søknad om tilbakeholdte skjønnsmidler 2013 Bakgrunn RSK Vest-Finnmark er et

Detaljer

Handlingsplan kommunalt folkehelsearbeid Regional strategi for folkehelse i Telemark 2012-2016

Handlingsplan kommunalt folkehelsearbeid Regional strategi for folkehelse i Telemark 2012-2016 Handlingsplan kommunalt folkehelsearbeid Regional strategi for folkehelse i Telemark 2012-2016 Ressursgruppen har bestått av 10 personer fra regionalt og kommunalt nivå i Telemark, og representerer et

Detaljer

1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4

1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4 1.3 Fra Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver... 4 1.4 Utdanningsdirektoratets

Detaljer

Kort redegjørelse for positive og evt. negative endringer siden forrige kommuneanalyse 2009:

Kort redegjørelse for positive og evt. negative endringer siden forrige kommuneanalyse 2009: Kort redegjørelse for positive og evt. negative endringer siden forrige kommuneanalyse 2009: Medbestemmelse. Positivt: Etablert BUR og har startet prosessen med å få etablert barn- og ungdommens kommunestyre.

Detaljer

Strategisk plan 2013-2015

Strategisk plan 2013-2015 Strategisk plan 2013-2015 1 Målstruktur for Tannhelsesekretærenes Forbund ThsF 2 Generelt Det strategiske arbeidet i ThsF skal ta utgangspunkt i målstrukturen (se over) som viser sammenhengen mellom visjon,

Detaljer

H = B x K x P 2 FOLKEHELSE. Sammen for barn og unge i Stange. Kårhild Husom Løken. Rådgiver i psykisk helsearbeid i Stange kommune

H = B x K x P 2 FOLKEHELSE. Sammen for barn og unge i Stange. Kårhild Husom Løken. Rådgiver i psykisk helsearbeid i Stange kommune H = B x K x P 2 FOLKEHELSE Sammen for barn og unge i Stange Kårhild Husom Løken. Rådgiver i psykisk helsearbeid i Stange kommune Norges suksess på 5 minutter http://www.youtube.com/watch?v=sdpmegy3gw8

Detaljer

Enhet Kultur & Skole skal til enhver tid levere kvalitetssikret og riktig informasjon.

Enhet Kultur & Skole skal til enhver tid levere kvalitetssikret og riktig informasjon. SERVICEERKLÆRING Enhet Kultur & Skole i Frosta kommune skal være en inspirator og støttespiller for kulturlivet i kommunen innenfor de politisk vedtatte økonomiske rammer. I tillegg skal vi drive en skole

Detaljer

Økonomiplanseminar 22. mai 2008

Økonomiplanseminar 22. mai 2008 OPPGAVE: Gruppe 1 skal ha spesiell fokus på pkt. nr. 1 når oppgaven besvares. Gruppe 2 skal ha spesiell fokus på pkt. nr. 2 osv. Utover dette kan gruppene etter eget ønske fokusere på ett eller flere av

Detaljer

Østensjøstandard. Østensjø Skole. Oslo kommune Utdanningsetaten

Østensjøstandard. Østensjø Skole. Oslo kommune Utdanningsetaten Østensjøstandard Østensjø Skole Oslo kommune Utdanningsetaten FORORD Kjære foresatte ved Østensjø skole. Samarbeidet mellom hjem og skole er helt nødvendig for å skape gode læringsvilkår for den enkelte

Detaljer

Strategi for internasjonalisering av videregående opplæring i Telemark fylkeskommune 2016 2019

Strategi for internasjonalisering av videregående opplæring i Telemark fylkeskommune 2016 2019 Strategi for internasjonalisering av videregående opplæring i Telemark fylkeskommune 2016 2019 Bilde NASA 2004 Innhold Forord... 2 Bakgrunn... 2 Hva er internasjonalisering i utdanningen?... 3 Internasjonalisering

Detaljer

Friluftsliv og folkehelse, hva gjør vi i Tysvær? TYSVÆR KOMMUNE

Friluftsliv og folkehelse, hva gjør vi i Tysvær? TYSVÆR KOMMUNE Friluftsliv og folkehelse, hva gjør vi i Tysvær? Helsefremming og forebygging og friluftsliv + 2013 Stortingsmelding om folkehelse (tverrdep) Folkehelseutfordringer Demografisk utvikling flere eldre Øking

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2012-2015. Foto: Jann S. Pettersen

HANDLINGSPLAN 2012-2015. Foto: Jann S. Pettersen HANDLINGSPLAN 2012-2015 Foto: Jann S. Pettersen YRKESOPPLÆRINGSNEMNDAS HANDLINGSPLAN 2012-2015 Yrkesopplæringsnemnda vil arbeide for en kvalitativ og kvantitativ god utvikling innenfor videregående opplæring.

Detaljer

Høringsuttalelse til ny folkehelselov Forslag til ny folkehelselov. Samhandlingsreformen Fra Nasjonalt nettverk for helsefremming.

Høringsuttalelse til ny folkehelselov Forslag til ny folkehelselov. Samhandlingsreformen Fra Nasjonalt nettverk for helsefremming. Bergen, 17.01.2011 Til Helse- og omsorgsdepartementet Høringsuttalelse til ny folkehelselov Forslag til ny folkehelselov. Samhandlingsreformen Fra Nasjonalt nettverk for helsefremming. Nasjonalt nettverk

Detaljer

LEVENDE ØSTFOLD AKTIVITETSBESKRIVELSE

LEVENDE ØSTFOLD AKTIVITETSBESKRIVELSE LEVENDE ØSTFOLD AKTIVITETSBESKRIVELSE 1 FORORD Østfold fylkeskommune sammen med interesserte kommuner er i ferd med å inngå en samarbeidsavtale for å gjennomføre folkehelsemålene i fylkesplanen Østfold

Detaljer