UNGDOMSPOLITISK PLATTFORM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UNGDOMSPOLITISK PLATTFORM"

Transkript

1 UNGDOMSPOLITISK PLATTFORM Ungdomspolitisk plattform Side 1

2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 INNLEDNING... 3 BESTILLING/PRESISERING/ARBEIDSMETODE... 3 DEL OPPSUMMERING STRATEGIER... 3 UNGDOMSPOLITISKE STRATEGIER DEL NÆRMERE PRESISERING AV STRATEGIENE... 4 KLAR OG SYNLIG UNGDOMSSATSING... 4 ENGASJEMENT OG MEDVIRKNING... 6 DEL EKSISTERENDE UNGDOMSSATSINGER I FYLKESKOMMUNEN... 8 Ungdomspolitisk plattform Side 2

3 INNLEDNING BESTILLING/PRESISERING/ARBEIDSMETODE Under behandlingen av sak nr. 11 / 52 Økonomistrategi ble det vedtatt i fylkestinget 17. juni 2011: Det skal utvikles en ungdomspolitisk strategi som omfatter alle elementene innenfor fylkeskommunens ungdomssatsinger i alle sektorer Under behandling av sak 14/21 Ungdomssatsning i Nord-Trøndelag fylkeskommune, fattet fylkestinget blant annet vedtak om: «Fylkestinget ber om at ungdomssatsingen organiseres slik at det sikrer ungdommers reelle medvirkning i ungdomspolitiske spørsmål. Fylkestinget ber om at en ny organisering av ungdomssatsinga innarbeides i ungdomspolitisk plattform ved rullering i 2015.» Ungdomspolitisk plattform ble revidert av Ungdomsutvalget i Nord-Trøndelag vinteren Fylkeskommunens innsats og arbeid på dette området er en viktig del av en helhetlig ungdomspolitikk, hvor både statlige og lokale myndigheter har ansvar. Denne ungdomspolitiske plattformen er delt inn i to deler; først en strategidel og deretter en kort del som inneholder det som finnes av ungdomssatsinger i Nord- Trøndelag fylkeskommune pr. i dag. DEL 1 OPPSUMMERING STRATEGIER UNGDOMSPOLITISKE STRATEGIER Ungdomspolitisk plattform for fylkeskommunens virksomhet skal bygge på følgende tre overordnede strategier: 1. Nord-Trøndelag Fylkeskommune skal bidra til at NORD-TRØNDELAG ER ET FYLKE SOM HAR EN KLAR OG SYNLIG UNGDOMSSATSING 2. Nord-Trøndelag Fylkeskommune skal bidra til at NORD-TRØNDELAG ER ET FYLKE SOM MOTIVERER TIL ENGASJEMENT OG MEDVIRKNING 3. Nord-Trøndelag Fylkeskommune skal bidra til at NORD-TRØNDELAG ER ET FYLKE HVOR RESPEKT OG MANGFOLD STÅR I FOKUS Ungdomspolitisk plattform Side 3

4 DEL 2 NÆRMERE PRESISERING AV STRATEGIENE På bakgrunn av innspill fra ungdom og avdelingene i Nord-Trøndelag fylkeskommune, er det utarbeidet tre strategiske innsatsområder 1. KLAR OG SYNLIG UNGDOMSSATSING 2. ENGASJEMENT OG MEDVIRKNING 3. RESPEKT OG MANGFOLD Disse tre strategiene skal legges til grunn for all fylkeskommunal virksomhet som har ungdom som målgruppe. I arbeidet videre med strategiene er det utarbeidet mål som skal legges til grunn i arbeidet med handlingsplan og resultatoppfølging. KLAR OG SYNLIG UNGDOMSSATSING 1. Nord-Trøndelag Fylkeskommune skal bidra til at NORD-TRØNDELAG ER ET FYLKE SOM HAR EN KLAR OG SYNLIG UNGDOMSSATSING: Mål: a) Gjennomføre målene rettet mot ungdom i fylkesrådets politiske plattform b) Tilrettelegge for kompetanseheving og nettverksbygging for de som arbeider direkte med ungdom c) Stimulere til entreprenørskap, nyskaping og innovasjon d) Aktivt gjøre synlig tilbud, muligheter, resultater og gode eksempler av ungdomsarbeid ut til skoler, ungdomsråd og andre ungdomsarenaer i fylket e) Utvikle en struktur for helhetlig ungdomssatsing på tvers av sektorer samt utnytte potensialet som finnes i hele organisasjonen Kommentarer: Det å jobbe med ungdom krever et kontinuerlig arbeid, fordi det hele tiden vokser til nye ungdommer. Nord-Trøndelag fylkeskommune har et ansvar for å legge til rette for at ungdom får en positiv opplevelse av oppveksten sin og at de får en kompetanse de kan bygge videre på. Selv om ungdommen er premissleverandører, er det gode voksne veiledere, eksempelvis ungdomsarbeidere, lærere mv. som i stor grad sikrer videreføring i arbeidet. De som til daglig arbeider med ungdom på ulike områder rundt i kommunene er viktige samarbeidspartnere for fylkeskommunen. Nord-Trøndelag utmerker seg positivt på entreprenørskap i skolen og har i tillegg den unike satsningen «Ung Tiltakslyst». Ungdomspolitisk plattform Side 4

5 Strategi for Ungdom og entreprenørskap i Nord-Trøndelag ble vedtatt i Fylkestinget i Målet med strategien er todelt: forsterke og utvikle bruken av entreprenørskap som pedagogisk metode i skolen øke omfanget av lønnsomme etableringer gjennom en helhetlig satsing for å kvalitetssikre og prioritere arbeidsinnsatsen mot fagfeltet entreprenørskap. Fokusområdene er - Entreprenørskap i skolen; forankring i skolens ledelse og årsplaner, kompetansehevingsprogram for lærere, utvikling og bruk av verktøyet Ungt Entreprenørskap og samarbeid næringsliv/skole/offentlig virksomhet - Entreprenørskap i samfunnet ellers; kompetanseheving av etablerere og veiledningsapparatet, nettverksbygging, etablerermiljø og tilskuddsordninger. Visjonen vår Nord-Trøndelag har en visjon: her alt e mulig uansett. - du skal være med å bestemme - du skal kunne utvikle dine talenter - det skal være kort vei fra ide til handling - sammen skaper vi den beste framtida Denne visjonen er nyttig i arbeidet med ungdom og ellers i fylkeskommunen. Ved at ungdom får være med å bestemme, får muligheter for å utvikle seg både i skole og fritid, samt at det de involverer seg i gir raske resultater er med på skape et engasjement og å gi dem en positiv holdning til fylket sitt. er fylkeskommunens egen hjemmeside for ungdom, og den oppdateres jevnlig med ungdomsstoff innenfor et bredt spekter. Siden har ennå et stort potensiale fordi mange ungdommer i fylket ikke kjenner til siden. Ved å gjøre denne siden mer kjent blant ungdom i fylket kan det gi oss en glimrende kanal til å drive med markedsføring og synliggjøring av hvilke tilbud og muligheter ungdom i Nord-Trøndelag egentlig har. Ungdomspolitisk plattform Side 5

6 ENGASJEMENT OG MEDVIRKNING 2. Nord-Trøndelag Fylkeskommune skal bidra til at NORD-TRØNDELAG ER ET FYLKE SOM MOTIVERER TIL ENGASJEMENT OG MEDVIRKNING Mål: a) Engasjere og motivere ungdom til aktiv samfunnsdeltakelse b) Videreføre og videreutvikle Ungdomskonferansen c) Legge til rette for aktive møteplasser mellom elevråd og ressurspersoner, samt mellom kommunale ungdomsråd d) Gi kunnskap om å motivere til deltakelse i demokratisk arbeid både i skolen og ellers e) Aktivt bruke ungdom som ressurs i relevante råd og utvalg f) Fortsatt å jobbe med å få til velfungerende ungdomsråd i alle kommunene i fylket g) Videreutvikle ungdoms mulighet til å ha innflytelse på samfunnspolitiske områder som angår ungdom eks fylkeskommunens utdanningspolitikk Kommentarer: Ungdomskonferansen er fylkets viktigste politiske møteplass mellom ungdom og politikere. Ungdomskonferansen ble første gang arrangert i 2002 og har årlig ca. 135 deltakere. Målet med ungdomskonferansen er at de som har lyst til å være med å forme framtiden for Nord-Trøndelag skal få mulighet til det. Det har blitt arrangert årlige temating siden Temaet på disse tingene har ofte hatt utgangspunkt i resultater fra Ungdomskonferansen. Ungdomsrådssamlingen er en møteplass for kommunale ungdomsråd i fylket. Ungdomsrådssamlingen er en samling der deltagerne skal få kompetanseheving og knytte kontakter i regionen. Velfungerende ungdomsråd i alle kommunene i fylket har vært et mål som har vært et gjentagende tema på blant annet Ungdomskonferansen. Utdanningssektoren har et særskilt ansvar for å tilrettelegge for elevrådsarbeid på skolene. Elev- og lærlingombudet tilbyr med støtte fra avdeling for videregående opplæring og andre, elevrådsskolering. Ungdomspolitisk plattform Side 6

7 RESPEKT OG MANGFOLD 3. Nord-Trøndelag Fylkeskommune skal bidra til at NORD-TRØNDELAG ER ET FYLKE HVOR RESPEKT OG MANGFOLD STÅR I FOKUS Mål: a) stimulere til videre arbeid for «Nullvisjon for selvmord» b) være et inkluderende fylke c) motivere til dialog mellom ulike råd tilknyttet strategi for likestilling og mangfold d) forebygge mobbing Kommentarer: Etter at Fylkestinget høsten 2009 vedtok nullvisjon for selvmord i Nord-Trøndelag, har AVGO hatt et samarbeid med foreningen Leve. Dette følges opp via samlinger med ansatte i videregående skole. Nord-Trøndelag skal være attraktivt og gi utviklingsmuligheter for alle. Likestilling handler om å fremme deltakelse, påvirkning og like muligheter for alle. Erfaring viser at det fortsatt er behov for tiltak på dette området. Krav om likestilt deltakelse i alle prosesser og prosjekter skal stilles av alle aktører som disponerer virkemidler gjennom Regionalt utviklingsprogram (RUP) Nord-Trøndelag Fylkeskommune er del av forvaltningsområdet for samiske språk. Derfor får vi hvert år penger fra Sametinget til arbeidet med tospråklighet i fylket. Pengene brukes til konkrete språktjenester og utvikling av sørsamisk språk og kultur. Ungdomspolitisk plattform Side 7

8 DEL 3 EKSISTERENDE UNGDOMSSATSINGER I FYLKESKOMMUNEN Nord-Trøndelag fylkeskommune sine ungdomssatsninger er pr. i dag: 1. Årlig ungdomskonferanse 2. Årlig fylkesmønstring og koordinering av deltakelse i landsmønstringen av Ungdommens Kulturmønstring 3. Drift og utvikling av Nord-Trøndelag Barne- og Ungdomsråd 4. Årlig ungdomsrådssamling for de kommunale ungdomsråd 5. Nettverk for elever og lærlinger 6. Fylkestingets temating 7. Elevombudets ungdomspolitiske rolle 8. Ung Tiltakslyst 9. Ungt Entreprenørskap Elevdemokrati og elevmedvirkning 12. Ungdomsutvalget i Nord-Trøndelag Beskrivelse av tiltak 1. Ungdomskonferansen Ungdomskonferansen har blitt arrangert årlig fra 2002, og har fra starten hatt som målsetting å være den viktigste møteplassen mellom ungdom og fylkestingspolitikere i Nord-Trøndelag. Konferansen arrangeres av fylkeskommunen i samarbeid med ungdomsutvalget. Konferansen er en arena hvor ungdom fra hele fylket skal jobbe sammen med politikerne for å komme fram til tiltak som kan gjennomføres for å gjøre Nord- Trøndelag til et bedre fylke å bo og vokse opp i. Hvert år samler konferansen rundt 70 ungdommer fra mellom kommuner, som ønsker å bruke sitt engasjement på denne arenaen. 2. Ungdommens Kulturmønstring (UKM) Ungdommens kulturmønstring er det største årlige kulturarrangementet for ungdom i Nord-Trøndelag. Fylkeskommunen har ansvar for å arrangere fylkesmønstringen, mens hver enkelt kommune er ansvarlig for å arrangere lokalmønstringer. Fra lokalmønstringene blir noen av deltakerne blir plukket ut til å representere sin kommune på fylkesmønstringen, og ca. 400 av disse var med på fylkesmønstringen. Fylkesmønstringen arrangeres fra fredag til søndag, og arrangørsted flyttes annet hvert år for å utjevne reiseavstand for fylkets kommuner. I 2014 og 2015 skal fylkesmønstringen avholdes i Verdal kommune. UKM er en arena hvor ungdom fra alle fylkets kommuner møtes og får vist fram sitt talent i en profesjonell ramme. Ungdomspolitisk plattform Side 8

9 Gjennom UKM får ungdom mulighet til å vise fram både seg selv, men også et bilde på det kulturlivet som finnes i fylket. UKM kan være et springbrett inn mot et liv som etablert kunstner/ artist, noe som blant annet Ida Jenshus er et eksempel på. Nord- Trøndelag har tradisjon for å ha stor deltakelse i UKM, noe som er meget positivt. Det henvises for øvrig til 3. Nord-Trøndelag Barne- og Ungdomsråd (NTBUR) Nord-Trøndelag Barne- og Ungdomsråd er et frittstående fellesråd som eies av barne- og ungdomsorganisasjoner i fylket. Styret i NTBUR velges på årsmøtet og har en sammensetning av 6 personer som representerer de frivillige organisasjonene samt 2 personer som representerer ungdomsrådene fra kommunene (nytt fra 2013). NTBUR er medvirkende i gjennomføringen av Ungdommens Kulturmønstring. NTBUR er arrangør av organisasjonssamlinger for frivillige organisasjoner, fordeler av Fylkeskommunale kulturmidler til barne- og ungdomsformål, høringsinstans, representant i diverse komiteer og grupper på fylkesnivå. NTBUR er og har vært initiativtaker til flere prosjekt regionalt og interregionalt. NTBUR oppnevner to representanter til ungdomsutvalget. Det henvises for øvrig til 4. Årlig ungdomsrådssamling for de kommunale ungdomsråd Ungdomsutvalget arrangerer ungdomsrådssamlinger for de kommunale ungdomsråd, etter eget initiativ. 5. Nettverk for elever og lærlinger Nettverk for elever og lærlinger vil inngå som en helhetlig del fylkeskommunens ungdomssatsning. Nettverket vil være sammensatt av 13 elevrådsledere, leder for elevorganisasjonen og to lærlingerepresentanter. 6. Fylkestingets temating Fylkesordføreren gjennomfører et årlig temating knyttet til ungdomsrelaterte problemstillinger, hvor ordførere og ungdom fra kommunene blir invitert. 7. Elev og lærlingombudet Elev- og lærlingombudet er fylkeskommunens ombud for elever og lærlinger, og har som en av flere hovedoppgaver å sørge for at elever og lærlingers interesser og rettigheter blir ivaretatt i den videregående opplæringa i fylket. Ombudet arbeider for at elever og lærlingers medvirkning og deltagelse i opplæringa styrkes, og er opptatt av å bedre og styrke elevdemokratiet gjennom opplæring og medvirkning. Ombudet arbeider også generelt for og med ungdomsmedvirkning i fylket, temating og andre arrangement og møteplasser rettet mot ungdom. Ombudet skal utføre sitt arbeid på et fritt og selvstendig grunnlag, og rapporterer direkte til Fylkestinget. Det henvises Ungdomspolitisk plattform Side 9

10 for øvrig til samt ombudets årlige rapporter som legges frem for fylkestinget. 8. Ung Tiltakslyst Ung Tiltakslyst startet som et prosjekt i 1999, og ble i 2009 etablert som en fast ordning. Tiltaket er i dag fylkeskommunens redskap for å engasjere ungdom slik at det blir lettere for ungdom å utvikle egne ideer, og til å skape egen næringsvirksomhet. Formålet med Ung Tiltakslyst er å skape ungdomsstyrte aktiviteter innenfor samfunns- og næringsutvikling gjennom et eget fond med midler fra fylkeskommunen, innovasjon Norge og Fylkesmannen. Ung Tiltakslyst har et eget styre bestående av 5 ungdommer og tre voksne. Styringsgruppens medlemmer har beslutningsmyndighet over fordelingen av midler fra fondet som er til disposisjon, og gjennom dette også fungerer som en medvirkningsarena for ungdom. Det henvises for øvrig til 9. Ungt Entreprenørskap (UE) Ungt Entreprenørskap er en ideell, landsomfattende organisasjon som i samspill med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører jobber for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv. UE Trøndelag er ansvarlig for dette arbeidet i Trøndelag. Det henvises for øvrig til Ungint.no er et nettbasert magasin for unge innbyggere. Tilbudet ble etablert etter et fylkestingsvedtak om økt satsing på informasjon til ungdom. Målet med Ungint er å fange opp informasjon om arrangement, tilskuddsordninger, skoletilbud, helsetiltak m.m., og presentere dette for nettsidas lesere. Ungint.no holder årlig nettredaksjon ved Ungdomskonferansen og Ungdommens kulturmønstring, og er derfor en viktig arena for ungdom som ønsker å prøve seg som skribenter/fotografer. Ungint bistår Ung Tiltakslyst, NTBUR, UKM og elev- og lærlingombudet i Nord-Trøndelag i deres arbeid, både gjennom rådgivning og med deltakelse i prosjektarbeid. Ungint.no er også aktiv i kunst- og kulturfestivalen «Vrimmel». Det henvises for øvrig til Elevrådsarbeid/elevmedvirkning Ved alle de videregående skolene skal det være et elevråd som er en viktig bidragsyter til elevdemokratiet. Gjennom elev- og lærlingombudet arrangeres det opplæring av elevrådene ved skolene hver høst, samt et eget seminar for elevrådsledere/elevrådsstyrer og elevrådskontakter. For lærlinger som mottar sin opplæring ute i bedrift, blir temaer knyttet til medvirkning omtalt på fylkeskommunens årlige lærlingesamlinger og i kontakt med enkeltlærlinger. I tillegg så skal alle skolene ha et skolemiljøutvalg, der elevene utgjør flertallet. I forbindelse med arbeidet med kvalitetsutvikling skal elevene involveres ved den enkelte videregående skole. Elevene kan komme med innspill på hvordan man kan drive forbedringsarbeid ved den enkelte skole. Fylkesopplæringssjefen møter Ungdomspolitisk plattform Side 10

11 elevrådsstyrene i forbindelse med det årlige skolebesøket. Dette er en oppfølging av den igangsatte brukerdialogen mellom elevrådsstyrene, som representanter for utdanningssektorens viktigste brukergruppe, og fylkesopplæringssjefen. Fra fylkesopplæringssjefens side er det ønskelig å få tilbakemeldinger på elevundersøkelsen, som gjennomføres årlig ved alle skoler. Det er også viktig å få innsikt i hvordan elevene blir involvert i skolenes kvalitetsarbeid og andre spørsmål elevene eventuelt ønsker å ta opp. 12.Ungdomsutvalget i Nord-Trøndelag Ny struktur for ungdomssatsningen ble vedtatt i i Fylkestingets vedtak 14/21. Ungdomsutvalg er opprettet med representanter fra de fire undergruppene. Utvalget er «kjernen» i ungdomssatsingen i fylket og er fylkets fremste organ for ungdommers medvirkning i politiske prosesser. Entreprenørskap bestående av dagens styre i Ung Tiltakslyst. Utvalget har blant annet oppgave og ivareta dagens formål til Ung Tiltakslyst. Utdanning bestående av representanter fra elevråd fra alle vgs. og lærlingerepresentanter. Utvalget har blant annet som oppgave å ivareta elevenes interesser i utdanningspolitiske spørsmål. Frivillighet/kultur bestående av dagens styre i NTBUR. Utvalget har blant annet som oppgave å ivareta de frivillige organisasjonenes interesser. Ungdomsmedvirkning generelt bestående av personer valgt på Ungdomsrådssamlingen. Utvalget har blant annet ha som oppgave å ivareta ungdomsmedvirkning i kommunene. Ungdomspolitisk plattform Side 11

Innspill i forbindelse med ny ungdomspolitikk

Innspill i forbindelse med ny ungdomspolitikk Til: Nord-Trøndelag barne og ungdomsråd, elevrådsstyene ved de videregående skolene, elevorganisasjon i Nord-Trøndelag, ungdomsrådene i kommunene, Kommunenes sentralforbund, de ungdomspolitiske partiene

Detaljer

UNGDOMSPOLITISK PLATTFORM

UNGDOMSPOLITISK PLATTFORM UNGDOMSPOLITISK PLATTFORM Ungdomspolitisk plattform 2012-2015 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE _Toc333949983 INNLEDNING... 3 BESTILLING/PRESISERING/ARBEIDSMETODE... 3 SAMMENSETNING AV PROSJEKTGRUPPA... 3 ARBEIDSMETODER...

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

Nordland fylkeskommunes satsing på entreprenørskap.

Nordland fylkeskommunes satsing på entreprenørskap. Fylkesrådsleder Odd Eriksen Tale på Hattfjelldalskonferansen 2010 Sijti Jarnge, Hattfjelldal, 28. januar 2010 Nordland fylkeskommunes satsing på entreprenørskap. Kjære alle sammen, Det er godt å se at

Detaljer

Ung i Oppland Ungdomsstrategi for Oppland fylkeskommune UTKAST

Ung i Oppland Ungdomsstrategi for Oppland fylkeskommune UTKAST Ung i Oppland Ungdomsstrategi for Oppland fylkeskommune 2018-2021 UTKAST Innhold 1. Innledning 2. Status ungdomssatsing 3. Visjon og mål 3.1. Visjon 3.2. Formålet med ungdomsstrategien 3.3. Hovedmål 4.

Detaljer

Sak 7 Forslag til arbeidsprogram for UngOrg 2014-2015

Sak 7 Forslag til arbeidsprogram for UngOrg 2014-2015 Til: Årsmøtet Fra: Styret Sak 7 Forslag til arbeidsprogram for UngOrg 2014-2015 Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg) er en interesseorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene

Detaljer

Vi har gjennomgått de ungdomssatsinger som fylkeskommunen står bak i dag og har følgende innspill å komme med:

Vi har gjennomgått de ungdomssatsinger som fylkeskommunen står bak i dag og har følgende innspill å komme med: (Grong-Lokale innspill) Innspill til ny ungdomspolitikk Ordfører har i møte sammen med elevrådsleder Sander Mediå ved Grong barne- og ungdomsskole, eleverådsleder Kjartan Sklett ved Grong v.g. skole, klubbstyreleder

Detaljer

Sak 8 Arbeidsprogram for UngOrg 2015-2016

Sak 8 Arbeidsprogram for UngOrg 2015-2016 Til: Årsmøtet Fra: Styret Sak 8 Arbeidsprogram for UngOrg 2015-2016 Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg) er en interesseorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo.

Detaljer

Arbeidsprogram for UngOrg

Arbeidsprogram for UngOrg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Arbeidsprogram for UngOrg 2016-2017 Vedtatt på UngOrgs årsmøte, 30. mars 2016. Barne- og ungdomsorganisasjonene

Detaljer

PRINSIPPROGRAM, UNGDOMMENS FYLKESTING 2016

PRINSIPPROGRAM, UNGDOMMENS FYLKESTING 2016 PRINSIPPROGRAM, UNGDOMMENS FYLKESTING 2016 INNLEDNING Den 25. november 2012, ble det vedtatt at Ungdommens fylkesutvalg (UFU) skal jobbe etter et satt prinsipprogram utarbeidet av Ungdommens fylkesting.

Detaljer

Arbeidsprogram for UngOrg

Arbeidsprogram for UngOrg Arbeidsprogram for UngOrg 2017-2018 Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg) er en interesseorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo. UngOrg bidrar til en sterk frivillig

Detaljer

Elevrådsarbeid ved Byåsen videregående skole

Elevrådsarbeid ved Byåsen videregående skole Sør Trøndelag fylkeskommune Byåsen videregående skole www.byasen.vgs.no Elevrådsarbeid ved Byåsen videregående skole Til elevrådsrepresentanten Elevrådsarbeid ved Byåsen videregående skole Elevrådet er

Detaljer

Under behandling av fylkestingsak 94/15 Økonomiplan/årsbudsjett ble det under punkt 5 fattet følgende vedtak:

Under behandling av fylkestingsak 94/15 Økonomiplan/årsbudsjett ble det under punkt 5 fattet følgende vedtak: Saksutredning: SPØRSMÅL OM ETABLERING AV UNGDOMMENS FYLKESTING Behandlinger: fylkesutvalg og fylkesting Vedlegg: ingen Andre henvisninger: 1. Innledning 1.1 Bakgrunn Under behandling av fylkestingsak 94/15

Detaljer

Årsmelding for Elev- og lærlingombudet, Oppland 2012-2013

Årsmelding for Elev- og lærlingombudet, Oppland 2012-2013 Årsmelding for Elev- og lærlingombudet, Oppland 2012-2013 Innledning Store deler av arbeidsåret 2012 sto Oppland uten et fungerende elev- og lærlingombud, pga. fødselspermisjon. Dette medfører redusert

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM UNG I OPPLAND (UNGDOMSPOLITIKK FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE)

HANDLINGSPROGRAM UNG I OPPLAND (UNGDOMSPOLITIKK FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE) Kulturenheten Arkivsak-dok. 201202796-30 Saksbehandler Sigrun Tomt Ulset Saksgang Møtedato Fylkesutvalget 27.05.2015 HANDLINGSPROGRAM UNG I OPPLAND 2015-2016 (UNGDOMSPOLITIKK FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE)

Detaljer

Levanger Ungdomsråd. Vedtekter. Siste gang revidert 02.04.2008 Vedtatt i kommunestyret...

Levanger Ungdomsråd. Vedtekter. Siste gang revidert 02.04.2008 Vedtatt i kommunestyret... Levanger Ungdomsråd Vedtekter Siste gang revidert 02.04.2008 Vedtatt i kommunestyret... Ungdomsrådet skal være talerør og en felles arena for saker som er aktuelle for barn og ungdom. 1 FORMÅL OG ANSVARSOMRÅDE

Detaljer

Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag Perioden 2013/2014

Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag Perioden 2013/2014 Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag Perioden 2013/2014 Innholdsfortegnelse Innledning 1.0 Elevråd og Medlemsskoler 2.0 Ungdomsskoler 3.0 Lærlinger 4.0 Politikk, Representasjon og Profilering

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN 2011-2013

UTVIKLINGSPLAN 2011-2013 VERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE UTVIKLINGSPLAN 2011-2013 Vår visjon: Læring i et inkluderende fellesskap Revidert august 2012 Utviklingsplanen er skolens styringsdokument. Den synliggjør skolens prioriteringer,

Detaljer

Å sikre barn og unge gode muligheter for deltakelse og innflytelse er et av Mandal kommunes viktige mål i Kommuneplan for Mandal 2006 2017.

Å sikre barn og unge gode muligheter for deltakelse og innflytelse er et av Mandal kommunes viktige mål i Kommuneplan for Mandal 2006 2017. PROSJEKTPLAN Prosjekt Ung medvirkning og innflytelse Hensikt Å sikre barn og unge gode muligheter for deltakelse og innflytelse er et av Mandal kommunes viktige mål i Kommuneplan for Mandal 2006 2017.

Detaljer

FRIVILLIGSTRATEGI FOR ØVRE EIKER KOMMUNE

FRIVILLIGSTRATEGI FOR ØVRE EIKER KOMMUNE FRIVILLIGSTRATEGI FOR ØVRE EIKER KOMMUNE 2015 2019 Frivillig sektor med lag, foreninger, organisasjoner, frivillige enkeltpersoner (ildsjeler) og grupper gjør en stor innsats og utgjør en stor forskjell

Detaljer

Reglement Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutvalg i Vest-Agder Vedtatt i Fylkestingets møte

Reglement Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutvalg i Vest-Agder Vedtatt i Fylkestingets møte Reglement Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutvalg i Vest-Agder Vedtatt i Fylkestingets møte 21.6.2016 1. Mandat og formål 1.1. Ungdommens fylkesting (UFT) er opprettet etter vedtak av fylkestinget

Detaljer

Entreprenørskap i Verranskolen

Entreprenørskap i Verranskolen VERRAN KOMMUNE Oppvekst Entreprenørskap i Verranskolen 1. Innledning Verran kommune har undertegnet samarbeidsavtale med Ungt Entreprenørskap Trøndelag. I Verranskolen, særlig ved Folla skole, er det lang

Detaljer

Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag Perioden 2014-2015

Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag Perioden 2014-2015 Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag Perioden 2014-2015 Innholdsfortegnelse Innledning 1.0 Elevråd og Medlemsskoler 2.0 Ungdomsskoler 3.0 Lærlinger 4.0 Politikk, Representasjon og Profilering

Detaljer

Hva gjør Ungt Entreprenørskap

Hva gjør Ungt Entreprenørskap Hva gjør Ungt Entreprenørskap Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell organisasjon som arbeider med entreprenørskap i skolen og som stimulerer til samarbeid mellom skole og næringsliv. UEs formål er i samspill

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet

Hovedmål for arbeidsprogrammet Arbeidsprogram 2014/2015 Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte

Detaljer

AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET. Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune

AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET. Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune Sametinget og Bodø kommune erkjenner at samene er et folk med felles historie, kultur, språk og

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør:

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør: Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte i sine egne og medelevers

Detaljer

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Rogaland, 2009/2010

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Rogaland, 2009/2010 Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Rogaland, 2009/2010 HOVEDSATSNING FOR ELEVORGANISASJONEN I ROGALAND 2009/2010: En bedre kontakt med medlemsmassen, både med medlemskolene og enkelteleven. For å

Detaljer

Involvering av ungdom ifm. kommunereformen

Involvering av ungdom ifm. kommunereformen Involvering av ungdom ifm. kommunereformen Prosjektledersamling Sogn og Fjordane 27. oktober Seniorrådgiver Sigrid Hynne Involvering av ungdom i kommunereformen Prosjektledersamling Sogn og Fjordane 27.10.15

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

KS Utdanningspolitiske plattform Kunnskap for kommende generasjoner

KS Utdanningspolitiske plattform Kunnskap for kommende generasjoner KS Utdanningspolitiske plattform Kunnskap for kommende generasjoner Plattformens innhold: Hvorfor en utdanningspolitisk plattform? KS utdanningspolitiske mål Innsatsområder og forventninger KS oppfølging

Detaljer

Planprogram. Oppvekstplan

Planprogram. Oppvekstplan Planprogram Oppvekstplan 2017-2029 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeidet 2. Formål 3. Føringer for planarbeidet 4. Organisering av planarbeidet 5. Planprosess og medvirkning 6. Framdrift 7. Visjon 8. Fokusområder

Detaljer

Årsmelding 2011 Mars 2012

Årsmelding 2011 Mars 2012 Årsmelding 2011 Mars 2012 Personalområdet Kjønn Antall Gj.snitts- alder Ant kvinner 46 stk 49 år Antall menn 48 stk 47 år Sum ansatte 94 stk 48 år Sum årsverk 74,19 HMS arbeid Skolen er tilknyttet bedriftshelsetjeneste,

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2015

Handlingsprogram 2014-2015 Opplagt i Oppland Regional plan for folkehelse i Oppland 2012-2016 Handlingsprogram 2014-2015 Hovedmål 1: Opplagt i Oppland med folkehelse på dagsorden Strategi Delmål Tiltak Ansvarlig Samarbeidspart 1.1

Detaljer

Regionalt utviklingsprogram

Regionalt utviklingsprogram Regionalt utviklingsprogram Samkommunen 30. oktober 2008 Rådgiver Ragnhild Vist Lindberg Nord-Trøndelag fylkeskommune Hva er RUP? Prosessen, dokumentet, politisk grunnlag, innsatsområder Virkemiddelbruken

Detaljer

Politisk plattform. Vedtatt på Elevorganisasjonen i Opplands 16. ordinære årsmøte 10.-12. april 2015. Side 1 av 6

Politisk plattform. Vedtatt på Elevorganisasjonen i Opplands 16. ordinære årsmøte 10.-12. april 2015. Side 1 av 6 Politisk plattform Vedtatt på Elevorganisasjonen i Opplands 16. ordinære årsmøte 10.-12. april 2015. Side 1 av 6 Politiske prioriteringer 2015/2016 Økt fokus på mobbing Mobbing er et gjennomgående problem

Detaljer

Kvalitet og utviklingsplan for Mathopen SFO 2015-2016

Kvalitet og utviklingsplan for Mathopen SFO 2015-2016 Kvalitet og utviklingsplan for Mathopen SFO 2015-2016 1 Bakgrunn for Kvalitet og utviklingsplanen Mathopen SFO sin kvalitets og utviklingsplan har bakgrunn i Bergen kommunes håndbok og vedtekter revidert

Detaljer

Læring av Næring. Trøndelagsrådet, AU Arve Thorshaug HiNT Ingrid Dahl Furunes UE Trøndelag

Læring av Næring. Trøndelagsrådet, AU Arve Thorshaug HiNT Ingrid Dahl Furunes UE Trøndelag Læring av Næring Trøndelagsrådet, AU Arve Thorshaug HiNT Ingrid Dahl Furunes UE Trøndelag Oppvekstprogrammet Oppvekstkommisjonen vil ha et mer forpliktende samarbeid i hele oppvekstløpet gjennom å etablere

Detaljer

Kulturplan for ungdom Sig nal er

Kulturplan for ungdom Sig nal er Kulturplan for ungdom 2013-2017 Sig nal er Visjon Skien kommune skal skape og utvikle gode og allsidige møteplasser for alle ungdommer. Skien kommune skal ha et mangfold av store og små arrangementer av

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal 2012-2013

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal 2012-2013 Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal 2012-2013 1.0 Elevråd og medlemsskoler 1.1 Jobbe for at det blir gitt ut mer informasjon om tekniske og allmenne fag, samt jobbe for å sette flere

Detaljer

Ungdata i Vestfold 2013. 17.februar 2015 Anne Slåtten, Vestfold fylkeskommune annesla@vfk.no

Ungdata i Vestfold 2013. 17.februar 2015 Anne Slåtten, Vestfold fylkeskommune annesla@vfk.no Ungdata i Vestfold 2013 17.februar 2015 Anne Slåtten, Vestfold fylkeskommune annesla@vfk.no Innhold Om Ungdata i Vestfold Konferansen Ung i Vestfold 2013 Eksempler på oppfølgingstiltak Vestfold fylke Landets

Detaljer

Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014. Regional plan for region øst

Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014. Regional plan for region øst VEDLEGG Virksomhetsplan 2013-2014 Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014 Regional plan for region øst Nasjonalt Rev.20.11.2012 Regionalt 1.2.2013 1 Forord Norsk kulturskoleråd har vært gjennom

Detaljer

Strategisk plan for Fjellregionen

Strategisk plan for Fjellregionen Strategisk plan for Fjellregionen 2017 2021 Vedtatt av Regionrådet for Fjellregionen - 0 - Innledning Rolle- og ansvarsfordeling regionråd og kommuner Regionrådet for Fjellregionen er et samarbeidsorgan

Detaljer

PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK

PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen, og

Detaljer

Ungdommens dokument

Ungdommens dokument Ungdommens dokument 2017-2018 Dokumentet består av: handlingsplan for 2017 2018 retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen retningslinjer for det sentrale ungdomsutvalget retningslinjer for utvalgets

Detaljer

Høring - råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse

Høring - råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse Journalpost:16/39160 Saksnummer Utvalg/komite Dato 053/2016 Fylkestinget 25.04.2016 Komite for samferdsel 25.04.2016 Høring - råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse

Detaljer

1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4

1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4 1.3 Fra Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver... 4 1.4 Utdanningsdirektoratets

Detaljer

Lokalsamfunnsmodellen Kort historikk:

Lokalsamfunnsmodellen Kort historikk: Lokalsamfunnsmodellen Kort historikk: LA-21 en handlingsplan utviklet under FNs konferansen i Rio de Janeiro, 1992. Agenda ble 21 videreført i Norge gjennom Fredrikstaderklæringen, en avtale inngått mellom

Detaljer

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016 Vedtatt av styret 11. januar 2016 STRATEGI 2016-2019 Visjon: «Drammensregionen skal være et område med suksessrike bedrifter hvor innbyggerne trives i arbeid og fritid.» Misjon: «Utvikle Drammensregionen

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep. 0032 OSLO Dato: 22.11.2013 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 201105759-18

Detaljer

Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR)

Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) ØBURs Handlingsprogram 2013 INNLEDNING Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) er en paraplyorganisasjon for de frivillige barneog ungdomsorganisasjonene i Østfold. ØBUR

Detaljer

Nye Molde kommune. Arbeidet med lokaldemokratimodeller, 2. november Britt Rakvåg Roald, prosjektleder Nye Molde kommune

Nye Molde kommune. Arbeidet med lokaldemokratimodeller, 2. november Britt Rakvåg Roald, prosjektleder Nye Molde kommune Nye Molde kommune Arbeidet med lokaldemokratimodeller, 2. november 2017 Britt Rakvåg Roald, prosjektleder Enighet mellom Midsund, Molde og Nesset i juni 2016 De tre kommunene 1. kvartal 2017 Midsund kommune

Detaljer

Frivillighetserklæringen. erklæring for samspillet mellom regjeringen og frivillig sektor

Frivillighetserklæringen. erklæring for samspillet mellom regjeringen og frivillig sektor Frivillighetserklæringen erklæring for samspillet mellom regjeringen og frivillig sektor Forord Formål Frivilligheten er en stor og selvstendig del av vårt samfunn som gir en merverdi til den som bidrar

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02616-7 Eli Rishaug 30.01.2015

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02616-7 Eli Rishaug 30.01.2015 Innherred Samkommune Postboks 130 7601 LEVANGER Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02616-7 Eli Rishaug 30.01.2015 Tilsagnsnr: KMD-2015-10 Regionalt utviklingsprogram for Nord-Trøndelag

Detaljer

UNGDOMSREPRESENTASJON I AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

UNGDOMSREPRESENTASJON I AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 03.04.2009 2004/1046-6680/2009 / C83 Saksframlegg Saksbehandler: Elisabeth Nærestad Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget UNGDOMSREPRESENTASJON I AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

Detaljer

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Hordaland perioden 2015-2016

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Hordaland perioden 2015-2016 Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Hordaland perioden 2015-2016 1 1.0 Elevdemokrati 1.1 jobbe for å sikre bedre vilkår for elevrådene på medlemsskolene. 1.2 ta opp viktige politiske saker på alle

Detaljer

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN.

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN. Dato: Arkivref: 25.11.2010 2009/7528-29197/2010 / 120 Saksframlegg Saksbehandler: Ola Olsbu Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 08.02.2011 Fylkestinget REGIONPLAN AGDER 2020. ORGANISERING AV ARBEIDET

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom. Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Tromsø og Troms fylkeskommune

Samarbeidsavtale mellom. Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Tromsø og Troms fylkeskommune Samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Tromsø og Troms fylkeskommune Tromsø, 28. juni 2004 Samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Tromsø og Troms fylkeskommune 1. Bakgrunn

Detaljer

Kommunal- og Regionaldepartementet Postboks 8036 Dep 0033 Oslo. GJELDER: Lovfesting av medvirkningsordning for ungdom DERES REFERANSE: 13/1969

Kommunal- og Regionaldepartementet Postboks 8036 Dep 0033 Oslo. GJELDER: Lovfesting av medvirkningsordning for ungdom DERES REFERANSE: 13/1969 FRA: TIL: Vestfold Fylkeselevråd Svend Foynsgate 9 3126 Tønsberg Kommunal- og Regionaldepartementet Postboks 8036 Dep 0033 Oslo STED: Tønsberg DATO: 19. november 2013 GJELDER: Lovfesting av medvirkningsordning

Detaljer

Demokratiprogram for barn og unge

Demokratiprogram for barn og unge Demokratiprogram for barn og unge Vedtatt av bystyret 27. mai 2014 FORORD Demokratiprogrammet skal styrke barn og unges deltakelse samt innflytelse i saker som påvirker deres oppvekst og levekår. Gjennom

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring Kommunikasjonsstrategi 2015-2018 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring 1. Innledning Hver eneste dag kommuniserer Rogaland fylkeskommune med virksomheter,

Detaljer

VEILEDER FOR ELEVDEMOKRATIET I DE VIDEREGÅENDE SKOLENE I OPPLAND

VEILEDER FOR ELEVDEMOKRATIET I DE VIDEREGÅENDE SKOLENE I OPPLAND VEILEDER FOR ELEVDEMOKRATIET I DE VIDEREGÅENDE SKOLENE I OPPLAND Denne veilederen for elevdemokrati kan skolene bruke fritt i sitt arbeid. Veilederen gir ulike tips og råd til hvordan arbeidet med elevdemokrati

Detaljer

Innspill til høring om forhandlingsutvalgets utredning "En ny region Agder?"

Innspill til høring om forhandlingsutvalgets utredning En ny region Agder? Innspill til høring om forhandlingsutvalgets utredning "En ny region Agder?" Vest-Agder barne- og ungdomsråd (VABUR)stiller seg positive til forhandlingsutvalgets flertallsmodell for sammenslåing av Agderfylkene,

Detaljer

Strategisk plan for Fridalen skole

Strategisk plan for Fridalen skole Strategisk plan for Fridalen skole I. Skolens verdigrunnlag A. Visjon for vår skole: 2012-2016 Oppdatert utgave: 22.01.2013 Fridalen skole skal være en trygg arena for læring av faglige, sosiale og kulturelle

Detaljer

Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for

Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for Ungt Entreprenørskap Finnmark 2011-2014 Ungt Entreprenørskaps visjon Ungt Entreprenørskap skal inspirere unge til å tenke nytt og til å skape verdier.

Detaljer

Bibliotek i det kulturelle landskapet aktør og alliansepartner i lokalsamfunnet

Bibliotek i det kulturelle landskapet aktør og alliansepartner i lokalsamfunnet Bibliotek i det kulturelle landskapet aktør og alliansepartner i lokalsamfunnet Bibliotek i forandring? Karen Espelund Fylkesdirektør kultur og kommunikasjon Sør-Trøndelag fylkeskommune To tilnærminger

Detaljer

Ungdommens dokument 2014-2015

Ungdommens dokument 2014-2015 2014-2015 Dokumentet består av handlingsplan for 2014-2015, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder og en oversikt over utvalgets medlemmer. Ungdomskonferansen

Detaljer

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 STRATEGI 2012-2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 4.2. HOVEDMÅL 3 5. ROLLE NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING

Detaljer

Regional kompetanseplan for Østfold mot 2050 Handlingsprogram for perioden 2015-2019

Regional kompetanseplan for Østfold mot 2050 Handlingsprogram for perioden 2015-2019 Regional kompetanseplan for Østfold mot 2050 Handlingsprogram for 2015-2019 Regional kompetanseplan for Østfold mot 2050 0 Innholdsfortegnelse HANDLINGSPROGRAM 2015-2019... 2 4.1 Kultur/holdninger... 2

Detaljer

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Innholdsfortegnelse Innledning Side 3 1 Rammebetingelser Side 4 1.1 Bakgrunn for opprettelsen av et elev- og lærlingombud Side 4 1.2 Mandat og stillingsbeskrivelse

Detaljer

Invitasjon til deltakelse i barnehage- og skolebasert kompetanseutvikling med lærende nettverk om barnehage-, skolemiljø og mobbing

Invitasjon til deltakelse i barnehage- og skolebasert kompetanseutvikling med lærende nettverk om barnehage-, skolemiljø og mobbing Alle kommuner i Nordland Alle friskoler i Nordland Saksb.: Arne Sandnes Larsen e-post: fmnoala@fylkesmannen.no Tlf: 75531589 Vår ref: 2016/6686 Deres ref: Vår dato: 20.09.2016 Deres dato: Arkivkode: Invitasjon

Detaljer

BUFT sitt høringssvar på Lovfesting av medvirkningsordning for Ungdom Sak 13/1969.

BUFT sitt høringssvar på Lovfesting av medvirkningsordning for Ungdom Sak 13/1969. + BUFT sitt høringssvar på Lovfesting av medvirkningsordning for Ungdom Sak 13/1969. + Ungdommens fylkesting Buskerud Metode Vi snakket med mange ungdommer om høringen og alle sa de synes det var viktig.

Detaljer

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Oslo 2014/2015. Vedtatt av årsmøtet, 7.-8. april 2014 !!! !!!

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Oslo 2014/2015. Vedtatt av årsmøtet, 7.-8. april 2014 !!! !!! Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Oslo 2014/2015 Vedtatt av årsmøtet, 7.-8. april 2014 Hovedmål Elevorganisasjonen i Oslo skal skape engasjement blant sine medlemmer for å skape et godt samarbeid

Detaljer

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN Arkivsak-dok. 09/03385-30 Saksbehandler Kenneth Andresen Saksgang Fylkesutvalget Fylkestinget Møtedato 8.02.2011 22.02.2011 REGIONPLAN AGDER 2020. ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN Fylkesrådmannens

Detaljer

Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN Versjon for region BTV

Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN Versjon for region BTV VEDLEGG 12 Virksomhetsplan 2013-2014 Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014 Versjon for region BTV Rev.20.11.2012 Regionalt 06.02.2013 Forord Norsk kulturskoleråd har vært gjennom endringer i den

Detaljer

Olav Duun videregående skole

Olav Duun videregående skole Olav Duun videregående skole UTVIKLINGSPLAN 2015-2019 Revidert 1. august 2017 1 Vårt oppdrag Olav Duun videregående skole er en relativt stor skole i Namsos og Namdalen, og gir et bredt tilbud til unge

Detaljer

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett 2013-2014 Ungdommens dokument 2013-2014 Dokumentet består av handlingsplan for 2013-2014, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, Det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder, oversikt over

Detaljer

Ungdommens dokument

Ungdommens dokument 2015-2016 Dokumentet består av: handlingsplan for 2015-2016 retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen retningslinjer for det sentrale ungdomsutvalget retningslinjer for utvalgets leder retningslinjer

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. 2. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Steinkjer Næringsselskap AS Organisasjonsnummer: 963524544

Søknadsskjema for Bolyst. 2. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Steinkjer Næringsselskap AS Organisasjonsnummer: 963524544 Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Nær-Ung 2. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Steinkjer Næringsselskap AS Organisasjonsnummer: 963524544 3. Søknadsbeløp: 1.100.000 kr 4. Når

Detaljer

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Nordre Follo kommune Kommunikasjonsstrategi Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Innhold 1 INNLEDNING... 5 2 MÅL... 5 2.1 Økt kunnskap om prosessen og den nye kommunen... 5 2.2 Dialog og medvirkning...

Detaljer

Prosjektgruppa har 8 faste deltakere fra ulike avdelinger hos FM og FK, i tillegg til prosjektleder. Gruppa har hatt 7 møter i 2010.

Prosjektgruppa har 8 faste deltakere fra ulike avdelinger hos FM og FK, i tillegg til prosjektleder. Gruppa har hatt 7 møter i 2010. Universell utforming som regional utfordring Pilotfylket Nord- Trøndelag Årsrapport 2010 1. K1: Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommuner og kommuner At Nord- Trøndelag er et pilotfylke for universell

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Arbeidsprogrammet er et av tre grunndokumenter for Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane, som blir vedtatt av årsmøtet. Endringer i arbeidsprogrammet

Detaljer

Olav Duun videregående skole

Olav Duun videregående skole Olav Duun videregående skole UTVIKLINGSPLAN 2015-2019 1. oktober 2015 1 Vårt oppdrag Olav Duun videregående skole er en relativt stor skole i Namsos og Namdalen, og gir et bredt tilbud til unge og voksne

Detaljer

Livskraftige sammen! Øvre Eiker kommunes strategi for medvirkning og samskaping Høringsutkast

Livskraftige sammen! Øvre Eiker kommunes strategi for medvirkning og samskaping Høringsutkast Livskraftige sammen! Øvre Eiker kommunes strategi for medvirkning og samskaping 2017-2027 Høringsutkast LIVSKRAFTIGE SAMMEN! 2 Medvirkningsplakaten strategien i kortversjon Det gode liv i Øvre Eiker skapes

Detaljer

AUIAK = Aktive ungdomsråd i alle kommuner.

AUIAK = Aktive ungdomsråd i alle kommuner. AUIAK = Aktive ungdomsråd i alle kommuner. - Målet med prosjektet aktive ungdomsråd i alle kommuner, er at alle kommuner i Finnmark skal ha aktive ungdomsråd. Ungdom, som er morgendagens beslutningstakere,

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM 2015/2016

ARBEIDSPROGRAM 2015/2016 ARBEIDSPROGRAM 2015/2016 for Elevorganisasjonen 2015/2016 Vedtatt på Elevorganisasjonens 16. ordinære landsmøte, 2-6. mars 2015 Elevorganisasjonen er en paripolitisk uavhengig interesseorganisasjon for

Detaljer

Godt skolemiljø. Erfaringer fra utvikling av forebyggende tiltak på Ulsrud vgs

Godt skolemiljø. Erfaringer fra utvikling av forebyggende tiltak på Ulsrud vgs Godt skolemiljø Erfaringer fra utvikling av forebyggende tiltak på Ulsrud vgs Hva skal skje de neste 20 minuttene Forebyggende arbeid for å fremme inkludering og felleskap 1. Skolens strategi hvordan utvikle

Detaljer

Entreprenørskap i utdanning samarbeid skole næringsliv Næringssamling 24.03.11. Anne Kathrine Slungård Admdir Ungt Entreprenørskap Norge

Entreprenørskap i utdanning samarbeid skole næringsliv Næringssamling 24.03.11. Anne Kathrine Slungård Admdir Ungt Entreprenørskap Norge Entreprenørskap i utdanning samarbeid skole næringsliv Næringssamling 24.03.11 Anne Kathrine Slungård Admdir Ungt Entreprenørskap Norge De som er ledere og etablerere i 2030 kjører ikke Mercedes mopeden

Detaljer

Strategidokument. Aajege Saemien gïele- jïh maahtoejarnge

Strategidokument. Aajege Saemien gïele- jïh maahtoejarnge Strategidokument 2016-2020 Aajege Saemien gïele- jïh maahtoejarnge INNHOLDSLISTE INNHOLDSLISTE.... 2 1. INNLEDNING.... 3 2. OVERORDNET STRATEGI.... 3 2.1 Aajege overordnet idé.... 3 2.3 Målgrupper....

Detaljer

På camp for å tenke nytt - Ung medvirkning i Nordland

På camp for å tenke nytt - Ung medvirkning i Nordland På camp for å tenke nytt - Ung medvirkning i Nordland Folkehelsekonferansen 2016 Torun Antonia Hansen, Rådgiver Ungt Entreprenørskap Nordland Ungt Entreprenørskap er: Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell,

Detaljer

FRIVILLIGHETEN I ROGALAND

FRIVILLIGHETEN I ROGALAND FRIVILLIGHETEN I ROGALAND I RFK er frivilligheten knyttet til satsingsområdene kultur, idrett, folkehelse og friluftsliv. Regionale frivillige lag- og organisasjoner skal gis gode og forutsigbare rammevilkår.

Detaljer

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene.

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Økonomi 2010 Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Veginnvesteringer er forsinket i forhold til opprinnelig plan med ca. 82

Detaljer

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan.

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny 2001- Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Levanger kommune Behovet for å sette det mangfoldige kulturlivet

Detaljer

Kommunemøte for UKM Scandic Sunnfjord Hotel & Spa 26. oktober 2017

Kommunemøte for UKM Scandic Sunnfjord Hotel & Spa 26. oktober 2017 Kommunemøte for UKM 2017 Scandic Sunnfjord Hotel & Spa 26. oktober 2017 Program for dagen 10:00 11:00 Informasjon og oppdateringar 11:00 12:00 UKM-arbeidet i kommunane 12:00-13:00 Lunsj 13:00 14:00 UKM-arbeidet

Detaljer

Dengodedagen i SFO. Vedtatt i Kommunestyret

Dengodedagen i SFO. Vedtatt i Kommunestyret Dengodedagen i SFO Vedtatt i Kommunestyret 9.06.17 arnehage - Skole - B arnehage - Skole - Barnehage - Skole - Barnehage - S kole - Barnehage Formålet med planen Et styringsredskap for skoleeier, rektorer,

Detaljer

AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET HØRINGSUTKAST. Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune

AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET HØRINGSUTKAST. Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune Konfidensielt AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET HØRINGSUTKAST Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune Sametinget og Bodø kommune erkjenner at samene er et folk med felles

Detaljer

Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland. Gry Okan

Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland. Gry Okan Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland Gry Okan 23.november 2015 Velkommen til Nordland! o 700 km fra Andenes til Bindal o 240 000 innbyggere o 44 kommuner o Et variert næringsliv o 16 videregående

Detaljer