UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ÅRSMELDING 2000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ÅRSMELDING 2000"

Transkript

1 UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ÅRSMELDING 2000 Vedtatt av Universitets- og høgskolerådets styre 19. februar 2001 FORORD Fusjonar er i tida og på mote. Vi har sett det i næringslivet, og vi ser det elles òg. Også i høgare utdanning. Bakgrunnen er ei tru på at storleik gjev styrke. Det var rett nok berre eitt av argumenta bak samanslåinga av Det norske høgskolerådet og Det norske universitetsråd. Det kanskje viktigaste argumentet var at det hadde utvikla seg så godt samarbeidsklima og så stor semje mellom dei to råda at dei no var modne for å bli eitt. Den formelle avgjerda blei behørig markert på Solstand i vakkert sommarver den 8. juni Frå 9. mai til representantant-skapsmøtet oktober 2000 blei samanslåinga førebudd og styrt av eit interimsstyre. Universitets- og høgskolerådet valde sitt første ordinære styre på representantskapsmøtet 17. oktober 2000). Å slå saman to organisasjonar som har verka kvar for seg i nokre år, er ikkje enkelt. Det handlar ikkje minst om å få to organisasjonskulturar til å bli èin. For å lykkast trengst gjensidig tillit, vilje til å sjå saker i andre og nye perspektiv og aksept for at organisasjonar kan drivast på ulike måtar. Universitets- og høgskolerådet hadde ikkje verka i mange månadene før vi fekk erkjenne sanninga i det gamle ordtaka om at "Etter den søte kløen, kjem den sure svien". Vi møtte den første store vansken i samband med statsbudsjettet for Kommunikasjonssvikt og ukoordinerte utspel overfor styresmaktene skapte eit uryddig inntrykk av organisasjonen utetter. Innetter var det naudsynt å ta tak i dette på ein open måte utan å gå i tidlegare skyttergraver. No i ettertid er det godt å kunne konstatere at den første prøva som kunne ha skapt store konfliktar og djupe sår, er bestått. Vidare er det gledeleg å kunne slå fast at Universitets- og høgskolerådet har fått gjennomslag for mange av synspunkta sine i samband med oppfølginga av innstillinga frå Mjøsutvalet. I St.meld. nr.27 ( ) "Gjør din plikt Krev din rett" finn vi mykje att frå høringsfråsegna vår. Vi har òg erfart at vi internasjonalt kan vere premissgjevar for utdannings- og forskingspolitiske debattar når vi opptrer samla som representantar for norsk høgare utdanning. Så etter stutt tid erfarer vi no at det er sant: Saman er vi sterkare, saman kan vi verke meir og betre for høgare utdanning og forsking i Norge. Tove Bull

2 leiar Årsmelding 2000 fra Universitets- og høgskolerådet Universitets- og høgskolerådet ble opprettet 8. mai 2000 og legger med dette fram sin første årsmelding. Sammenslåingen mellom Det norske universitetsråd og Det norske høgskolerådet Universitetsrådets representantskap og Høgskolerådets rådsmøte fattet i oktober 1999 likelydende vedtak om å legge forholdene til rette for sammenslåing av de to rådene. De to styrene satte ned en felles drøftingsgruppe med leder, nestleder og generalsekretær for de to rådene til å fremme forslag til vedtekter, struktur for underliggende råd og utvalg med endring av reglement for disse, samt forslag til andre praktiske løsninger for en sammenslåing. De to styrene sendte på høring til medlemsinstitusjonene drøftingsgruppens forslag til vedtekter og organisatorisk struktur primo februar og forslag til opplegg for råd og utvalg medio mars. På dette grunnlag la drøftingsgruppen fram felles løsninger som fikk tilslutning i begge styrer, og begge styrer la fram forslag til sammenslåing for sine respektive fellesorgan 8. mai. Stiftelsen av Universitets- og høgskolerådet ble deretter gjennomført ved et felles arrangement samme dag på Solstrand utenfor Bergen. Representantskapet Det ble avholdt to rådsmøter i Det første møtet ble holdt 8. mai 2000 på Solstrand hotell, Os utenfor Bergen. Rådets andre møte ble holdt på Høgskolen i Oslo oktober. Rådet behandlet på disse to møtene nærmere 20 saker, herunder: Etablering av universitets- og høgskolerådet Valg av interimsstyre Framtidige budsjett- og regnskapsrutiner for Universitets- høgskolerådet - Budsjett 2001 Regjeringens forslag til statsbudsjett 2001 "The European Higher Education Area" Oppfølgingen av Bologna-konvensjonen i de europeiske samarbeidsorganene NOU 2000:14 "Frihet med ansvar" (Mjøs-utvalgets innstilling). Høringsuttalelse fra UHR Norgesuniversitetet Strategi for Universitets- og høgskolerådet Valg av leder, nestleder og styremedlemmer i UHR Styret for Universitets- og høgskolerådet I tiden 8. mai til representantskapsmøtet oktober hadde Universitets- og høgskolerådet et interimsstyre med følgende medlemmer: Rektor Tove Bull,, leder Rektor Kari Blom, Høgskolen i Bergen, nestleder Rektor Roger Abrahamsen, Norges landbrukshøgskole Universitetsdirektør Tor Saglie, Rektor Gunnar Stave, Høgskolen i Volda

3 Rektor Steinar Stjernø, Høgskolen i Oslo Høgskoledirektør Inger Østensjø, Høgskolen i Stavanger Rektor Emil Spjøtvoll, NTNU Sigrun Aasland, Norsk studentunion. Ine Saxvik møtte i denne perioden Audun Fledsberg, Studentenes landsforbund Varamedlemmer: For universitetsrektorene: de respektive prorektorer For høgskolerektorene: rektor Frode Mellemvik, Høgskolen i Bodø For rektor Roger Abrahamsen: rektor Gunnar Breivik, Norges idrettshøgskole For universitetsdirektør Tor Saglie: universitetsdirektør Kåre Rommetveit, For høgskoledirektør Inger Østensjø: høgskoledirektør Hans Jørgen Binningsbø, Høgskulen i Sogn og Fjordane Nytt styre for perioden ble valgt på representantskapsmøtet oktober med følgende medlemmer: Medlemmer Rektor Tove Bull, leder Rektor Gunnar Stave, nestleder Høgskulen i Volda Rektor Emil Spjøtvoll NTNU Rektor Roger Abrahamsen Norges landbrukshøgskole Rektor Irene Dahl Andersen Høgskolen i Østfold Rektor Nina Tollefsen Høgskolen i Akershus Direktør Tor Saglie Direktør Inger Østensjø Høgskolen i Stavanger Leder Ine Saxvik Norsk studentunion Leder Audun Fledsberg Studentenes landsforbund Personlige varamedlemmer Rektor Kaare R. Norum Rektor Sonni Olsen Høgskolen i Finnmark Rektor Kirsti Koch Christensen Rektor Gunnar Breivik Norges idrettshøgskole Rektor Arne Amlien Høgskolen i Hedmark Rektor Knut Ingar Westeren Høgskolen i Nord-Trøndelag Direktør Ola Stave Arkitekthøgskolen i Oslo Direktør Hans Jørgen Binningsbø Høgskulen i Sogn og Fjordane Lars Magnus Bergh Norsk studentunion Inger Marie Brinchmann Studentenes landsforbund Saksmengde Interimsstyret i UHR hadde fire møter i 2000, og styret som ble valgt i oktober har hatt to møter. Til sammen har UHRs styre behandlet 84 saker, herunder: Organisasjonsmessig utvikling

4 Engelsk betegnelse på universitets- og høgskolerådet og på institusjonene i uh-sektoren Rammeplaner som styringsinstrument i høgre utdanning Forslag til ny struktur på økonomisk-administrativ utdanning ved statlige høgskoler Universitets- og forskningssamarbeid med land i Sørøst-Europa Regjeringens forslag til statsbudsjett 2001 Fastsetting av retningslinjer og oppnevning av styre for SIU Lærerutdanning og ny gradsstruktur Beredskapsgruppe for analyse av statsbudsjettet Budsjett 2001 Universitets- og høgskolerådet Budsjett 2001 Norgesuniversitetet UHR Medlemskap i europeiske samarbeidsorgan NUFU-programmet NORADs stipendprogram Arbeidet med fellesløsninger på biblioteksektoren Høringer: NOU 2000:7 "Ny giv for nyskaping" En norsk ordning med sentre for fremragende forskning - utredning fra Norges forskningsråd NOU 2000:5 "Mellom barken og veden" om fagskoleutdanninger Evalueringen av NUFU-programmet NOU 2000:14 "Frihet med ansvar" - Mjøs-utvalgets innstilling Forskrifter til lov om behandling av personopplysningsloven NOU 99:33 nyttige lærepenger Sekretariatet Sekretariatet har bestått av: Generalsekretær Per Nyborg Ass. generalsekretær Widar Hvamb Underdirektør Jarle Rønhovd Rådgiver Guri Bakken Rådgiver Kjærstin Åstveit Rådgiver Rachel Glasser Førstekonsulent Marit Selvik Kallekleiv Konsulent Nina Widding Rådgiver Anne Espolin Johnson, Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanning Rådgiver Mari Skamfer Rigstad, Nasjonalt råd for ingeniørutdanning Rådgiver Kristin Barstad, Nasjonalt råd for lærerutdanning Rådgiver Mona Majgaard, Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning UHRs utvalg Høgskolerådets FoU-utvalg og Administrasjonsutvalg samt Universitetsrådets Forskningsutvalg og Studieutvalg fortsatte sin rådgivende funksjon for UHR fram til nye sektorovergripende utvalg ble etablert oktober med nye mandat og medlemmer. Nasjonalt utvalg for universitetsmuseene og Nasjonalt utvalg for universitetsbibliotekene etablert under Universitetsrådet ble vedtatt videreført inntil videre i sin daværende form.

5 Forskningsutvalget Høgskolenes FoU-utvalg hadde ett møte i mellomperioden fram til det nye utvalget ble etablert. Av de viktigste sakene utvalget behandlet i dette møtet var: Testamente for utvalget med tilbakeblikk på aktiviteten, og anbefalinger om videre arbeid i forhold til FoU-saker Diskusjon om høgskolenes representasjon i Norges forskningsråds utvalg og styrer Uttalelse til NOU 2000:14 Frihet med ansvar ("Mjøs-utvalgets innstilling"), kapittel 8: "Forskningens plass i høgre utdanning". Sammensetningen av utvalget går fram av Høgskolerådets årsmelding. Universitetsrådets forskningsutvalg hadde to møter i denne mellomperioden. Blant de viktigere sakene som ble behandlet, nevnes her følgende: Engelsk oversettelse av avtale om opptak til organisert doktorgradsutdanning Mjøsutvalgets innstilling og forskningens plass etter Mjøs Finansiering av forskning ved universiteter og høgskoler Senter for fremragende forskning og Hervikutvalgets innstilling Fullfinansiering av eksterne prosjekter og stipendiater Evalueringen av den organiserte forskerutdanningen Rapport om arbeidet i utvalget i perioden Sammensetningen av utvalget går fram av Universitetsrådets årsmelding. Et felles forskningsutvalg ble etablert 17. oktober med følgende sammensetning: Medlemmer Prorektor Rolv Mikkel Blakar Prorektor Sigmund Grønmo (leder) Prorektor Kathrine Skretting NTNU Prorektor Noralv Bjørnå Rektor Victor Normann Norges Handelshøyskole Rektor Hallstein Grønstøl Norges veterinærhøgskole Rektor Frode Mellemvik (nestleder) Høgskolen i Bodø Personlige varamedlemmer Rektor Kaare R. Norum Rektor Kirsti K. Christensen Rektor Emil Spjøtvold NTNU Dekan Georg Sager Prorektor Kari Bø Norges idrettshøgskole Prorektor Karl Otto Ellefsen Arkitekthøgskolen i Oslo Rektor Hans Anton Stubberud Høgskolen i Buskekrud

6 Rektor Per Dahl Høgskolen i Stavanger Prorektor Erik Mønness Høgskolen i Hedmark Forskningsdirektør Kristen Haugland Forskningsdirektør Ingvild Broch Direktør Nils Mæhle Høgskolen i Bergen Marit Sundli Tveit, NSU (studieåret ) Rektor Ernst Håkon Jahr Høgskolen i Agder Rektor Martin Risnes Høgskolen i Molde Direktør Einar Eriksen Norges landbrukshøgskole Direktør Erling Wist Norges musikkhøgskole Direktør Nils Røttingen Høgskolen i Telemark Gyri Esmann, StL (studieåret ) Dette utvalget har hatt ett møte i Blant de sakene som ble behandlet, var Arbeidsmåte og strategi for utvalget Felles gradsbenevnelser for organiserte doktorgrader Felles kvalifikasjonskrav for professorkompetanse Europeisk forskningsamarbeid Administrasjonsutvalget Utvalget har hatt et møte etter 8. mai. Noen av de viktigste utvalget behandlet var: økonomigruppe - forankring av Agresso i sektoren immaterialrettområdet Frisch - effektivitetsundersøkelsen Direkte refusjon av sykepenger Adm-utvalget har hatt ett møte med KUF 21. august for å drøfte kriterier for budsjettildeling, og ett møte med KUF og Frisch-senteret 8. november for å enes om videre håndtering av Frisch-senteret sin undersøkelse av effektivitet i høgskolene. Sammensetningen av utvalget går fram av Høgskolerådets årsmelding. UHRs styre opprettet 17. oktober 2000 et nytt sektorovergripende Administrasjonsutvalg med følgende medlemmer: Medlemmer Høgskoledirektør Ben Schei, leder Høgskolen i Tromsø Personlige varamedlemmer Høgskoledirektør Ole Arvid Brønmo Høgskolen i Sør-Trøndelag

7 Universitetsdirektør Vigdis Moe Skarstein, nestleder NTNU Universitetsdirektør Tor Saglie Høgskoledirektør Tor Aagedal Høgskolen i Agder Adm. direktør Ola Stave Arkitekthøgskolen i Oslo Universitetsdirektør Kåre Rommetveit Høgskoledirektør Inger Østensjø Høgskolen i Stavanger Ass. universitetsdirektør Jan Larsen Adm. direktør Ragnar Fagereng Norges Handelshøyskole Det nye utvalget hadde ingen møter i Studieutvalget I perioden mellom sammenslåingen mellom Det norske universitetsråd og Det norske høgskolerådet, og før nye utvalg ble oppnevnt, hadde studieutvalget et møte 5. oktober. Av de viktigste sakene utvalget behandlet i dette møtet var: Redegjørelse for institusjonenes uttalelser om kap. 9 Gradsstruktur i Mjøsutvalgets innstilling. Arbeidet for å komme videre. Erfaringer fra Studieutvalgets arbeid: Hva bør følges opp og videreføres av det nye utvalget? Sammensetningen av utvalget går fram av Universitetsrådets årsmelding. Etter sammenslåingen av Universitetsrådet og Høgskolerådet, ble det opprettet et nytt, sektorovergripende studieutvalg. Studieutvalget skal være rådgivende for Universitets- og høgskolerådet i saker som gjelder studiesektoren. Følgende medlemmer ble oppnevnt til utvalget høsten 2000: Medlemmer Studiedirektør Siri M. Løksa, leder Norges landbrukshøgskole Studiedirektør Jon Walstad, nestleder NTNU Studiesjef Etelka Tamminen Dahl Avd. direktør Toril Johansson Studiedirektør Ingrid Bergslid Salvesen Personlige varamedlemmer Studiesjef Kjetil Solvik Norges musikkhøgskole Seksjonssjef Hilde Skeie NTNU Kontorsjef Gunn Eknes Thorsen Seksjonssjef Aud S. Posti Røed Nestleder studieavd. Rigmor Bjørkli

8 Studiesjef Terje Bjelle Høgskulen i Sogn og Fjordane Studiedirektør Tove Bull-Njaa Høgskolen i Oslo Studiesjef Anna Mari Harper Høgskolen i Finnmark Lars Magnus Bergh Norsk studentunion Studiesjef Bjørg Nedregotten Høgskolen i Ålesund Studiesjef Ingrid Tvedt Evensen Høgskolen i Akershus Studiesjef Tor Dag Iveland Høgskolen i Vestfold Ine Saxvik Norsk studentunion Ray Jakobsen Studentenes Landsforbund Utvalgets viktigste saker på møtet 15. desember 2000, var: Mål og arbeid for studieutvalget i den kommende perioden Norgesnettrådets kvalitetssikringsarbeid Rekruttering til studier og karriereveier for avgangsstudenter De nasjonale rådene Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanning, Nasjonalt råd for ingeniørutdanning, Nasjonalt råd for lærerutdanning og Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning som ble opprettet 2. november 1998 fortsatte sin aktivitet under gammelt mandat etter sammenslåingen fram til 6. og 7. november da rådene på nytt ble konstituert. Nasjonalt råd for ingeniørutdanning er videreført som Nasjonalt råd for teknologisk utdanning. Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanning (NRHS) I perioden fra 8. mai ble det avholdt ett rådsmøte i NRHS. Det var konstituerende møte for de fire nasjonale rådene 6. og 7. november i Oslo. Sentrale saker for NRHS i perioden har vært: Representasjon i NRHS av dekaner fra høgskoler som har helse- og sosialfagutdanninger i flere enn to avdelinger Ekstern representasjon i NRHS Arbeidsplan for NRHS Høringsuttalelser: Politiattest ved opptak (høringsuttalelsen ble laget sammen med NRLU) For sammensetning av arbeidsutvalget fram til 6. og 7. november 2000 se Høgskolerådets årsmelding. Arbeidsutvalg fra 7. november: Leder/ dekan Nestleder dekan Kristin Ørmen Johnsen Margareth Haagensen Høgskolen i Buskerud Høgskolen i Bergen

9 Dekan Eli Bertelsen Høgskolen i Harstad Dekan Tor Rynning Torp Høgskolen i Akershus Professor Nina Vøllestad Stud.repr.: Vibeke Iren Herikstad StL / Høgskolen i Bergen fram til 31. desember Sekretær: Anne E. Johnson Universitets- og høgskolerådet Det har vært avholdt tre arbeidsutvalgsmøter i år 2000 etter 8. mai. Det ble for øvrig arrangert elektronisk behandling av saker. I perioden behandlet Arbeidsutvalget 23 saker (flere av dem er oppfølgingssaker). Noen viktige saker har vært: Ekstern representasjon etter sammenslåing av Det norske høgskolerådet og Universitets- og høgskolerådet Nasjonal konferanse for helse- og sosialfagutdanningene våren 2001 Politiattest ved opptak høringsuttalelse Arbeidsplan for NRHS i perioden Problematiske forhold vedrørende overføring av de bedriftsinterne videreutdanningene i sykepleie til høgskolene Vekttallsvurdering av de tidligere bedriftsinterne videreutdanningene i sykepleie Rammeplaner som styringsinstrument i høgere utdanning Sammenslåing av barnevernpedagog-, sosionom- og vernepleierutdanning Oppfølging av sak om samarbeidsavtaler med praksisfeltet Oppfølging av sak om styrking av FoU-virksomheten i helse- og sosialfagutdanningene Nasjonalt råd for teknologisk utdanning (NRT) For sammensetning av arbeidsutvalget for Nasjonalt råd for ingeniørutdanning (NRI) fram til 6. og 7. november 2000 se Høgskolerådets årsmelding. Arbeidsutvalget til NRI hadde to møter etter 8. mai, hvorav ett felles med arbeidsutvalget for Nasjonalt råd for sivilingeniørutdanningen. Nye saker som ble behandlet på det separate møtet var: Høgskolen i Oslo: høring etablering av videreutdanningstilbud, "English for Engineers" Vitenskapelig utstyr Arbeidet videre Sakene som ble tatt opp på det fellesmøtet med arbeidsutvalget for Nasjonalt råd for sivilingeniørutdanning 28. august var: Gjensidig orientering fra de to arbeidsutvalgene Rådsmøtet november (konstitueringen av Nasjonalt råd for teknologisk utdanning) Nasjonalt senter for rekruttering til naturvitenskapelige og teknologiske fag ICEE-konferansen NRT hadde felles rådsmøte med de tre andre nasjonale rådene 6. november. 7. november ble NRT konstituert. De viktigste sakene på dette møtet var: Valg av leder, nestleder og arbeidsutvalgsmedlemmer i NRT for perioden

10 Ekstern representasjon i NRT for perioden Arbeidsplan for NRT i perioden Tid og sted for rådsmøte(r) i NRT i 2001 Statsbudsjettet 2001 reduksjon i ingeniørplasser Arbeidsutvalg fra 7. november: Leder: Kjell E. Malvig NTNU Nestleder: Rolf Palmgren Høgskolen i Telemark Dekanus Eirik Sundvor Prodekan Inger Johanne Lurås Høgskolen i Tromsø Stud.repr. Nina E. L. Jøsvold StL Sekretær: Mari S. Rigstad Universitets- og høgskolerådet Arbeidsutvalget hadde ett møte i 2000: 28. november. De viktigste sakene som ble behandlet på dette møtet var: Ekstern representasjon i NRT Statsbudsjettet 2001 reduksjon i ingeniørplasser Ny karakterskala, betegnelse på karaktertrinn Høring sivilingeniørutdanning i mikroteknologi ved Høgskolen i Vestfold Representasjon i NITOs ingeniørfaglige utvalg Forkurs for ingeniørutdanning og maritim høgskoleutdanning RENATE-senteret Nasjonalt råd for lærerutdanning (NRLU) NRLU hadde to rådsmøte denne perioden. 22. og 23. mai i Alta, og november i Oslo, dels som et fellesmøte for de fire nasjonale rådene og dels som separat møte for NRLU. Rådet behandlet til sammen 14 saker. Sentrale saker var: Rammeplaner som styringsinstrument i høgre utdanning vurdering 4. året i allmennlærerutdanninga, kartlegging og vurdering av ordningen med binding av studentenes fagvalg Praksis i lærerutdanningen Valg av leder, nestleder og arbeidsutvalg for NRLU Arbeidsplan for NRLU i rådsperioden Ekstern representasjon i NRLU Mjøsutvalgets innstilling, spesielle utfordringer for lærerutdanningene For sammensetning av arbeidsutvalget fram til 6. og 7. november 2000 se Høgskolerådets årsmelding. Arbeidsutvalg fra 7. november: Leder, dekan Elisabeth Nilsen Høgskolen i Bodø

11 Nestleder, dekan Geir Botten Høgskolen i Sør-Trøndelag Instituttbestyrer Elisabeth Ibsen Dekan Hanna Kristiansen Høgskolen i Akershus Dekan Jan Erik Wang Høgskolen Stord/Haugesund Stud.repr. Bergljot Heinåli StL Sekretær Kristin Barstad Universitets- og høgskolerådet Det ble i perioden avholdt fire arbeidsutvalgsmøter og behandlet 19 saker. De viktigste sakene var: Forberedelse til og oppfølging av rådsmøtesaker Rammeplaner som styringsinstrument i høgre utdanning Høringsmøter om lærerutdanning ved høgskolene høsten 2000 Arbeidsplan for NRLU for perioden året i allmennlærerutdanningen Ekstern representasjon i NRLU Ny gradsstruktur i lærerutdanningen oppnevning av ad hoc utvalg Forskrift om politiattest ved opptak høring Reduksjon i måltall i førskolelærerutdanningen Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA) NRØA hadde ett rådsmøte i denne perioden. Møtet ble avholdt november i Oslo, dels som et fellesmøte for de fire nasjonale rådene og dels som et separat møte for NRØA. Rådet behandlet åtte saker i dette møtet. Sentrale saker var: Valg av leder, nestleder, og arbeidsutvalg Forslag til eksterne representanter i NRØA Forslag til arbeidsplan for NRØA for perioden Forslag til ny treårig økonomisk-administrativ utdanning, samt arbeid med etablering av ekstern finansierte deltidsstudier i økonomisk-administrative fag. For sammensetning av arbeidsutvalget fram til 6. og 7. november 2000 se Høgskolerådets årsmelding. Arbeidsutvalg fra 7. november: Leder, dekan Helge Mauland Høgskolen i Stavanger Nestleder, Ole Gjølberg Norges Landbrukshøgskole professor Professor Øystein Gjerde Norges Handelshøyskole Prodekan Svein Kolstad Hansen Høgskolen i Østfold Dekan Sidsel Solbrekke Høgskolen i Vestfold

12 Professor Terje Vassdal Stud.repr. Jan Egil Tretten Norges Handelshøyskole Sekretær Mona Majgaard Universitets- og høgskolerådet Det ble i perioden avholdt fire arbeidsutvalgsmøter og behandlet 32 saker. De viktigste sakene var: Forslag til ny treårig økonomisk-administrativ utdanning, samt arbeid med etablering av ekstern finansierte deltidsstudier i økonomisk-administrative fag som viktigste sak i Forberedelse til og oppfølging av rådsmøtesaker Vurdering av rammeplaner som styringsinstrument i høgre utdanning Arbeidsplan for NRØA for perioden (herunder FoU i økonomisk-administrativ utdanning, akkreditering, intern ressursfordeling ved institusjonene, markedsføring og rekruttering) Nasjonale fakultetsmøter De nasjonale fakultetsmøtene fikk bare mindre justeringer i sine mandater etter sammenslåingen, og aktiviteten har fortsatt som tidligere. De nasjonale fakultetsmøtene har overordnet ansvar for til sammen 36 nasjonale fagråd. Det nasjonale fakultetsmøtet for historisk-filosofiske fag Leder: Dekanus Even Hovdhaugen, Sekretær: Fakultetsdirektør Ivar Østerlie, NTNU Fakultetsmøtet har hatt ett ordinært møte etter sammenslåingen. Aktuelle saker som det har vært arbeidet med er Norgesnettet, akkreditering, gradsstruktur og karakterskala. Det nasjonale fakultetsmøtet for realfag Leder: Dekanus Odd Gropen, Sekretær: Fakultetsdirektør Anne-Ma Hogstad, NTNU Fakultetsmøtet har hatt ett ordinært møte etter sammenslåingen. Aktuelle saker som det har vært arbeidet med er Norgesnettet, gradsstruktur/karakterskala og forholdet til de nasjonale fagrådene. Det nasjonale fakultetsmøtet for samfunnsvitenskapelige fag Leder: Dekanus Georg Henriksen, Sekretær: Fakultetsdirektør Petter Boman-Larsen, Fakultetsmøtet har hatt ett ordinært møte etter sammenslåingen. Aktuelle saker som det har vært arbeidet med er forskerutdanning, karakterskala, omstillingsarbeidet, studiestruktur (emneinndeling) og nasjonalt samarbeid innenfor fagene. Det nasjonale fakultetsmøtet for juridiske fag

13 Leder: Dekanus Ernst Nordtvedt, Sekretær: Fakultetsdirektør Eivind Buanes, Fakultetsmøtet har ikke hatt møte etter 8. mai. Aktuelle saker som det har vært arbeidet med er lønns- og tilsettingsspørsmål, omstillingsarbeid, forskerutdanning, karakterskala. Det nasjonale fakultetsmøtet for odontologiske fag Leder: Dekanus Kjell Bjorvatn Sekretær: fung. fakultetsdirektør Geir Strøm Det har vært avholdt ett ordinært møte etter 8. mai. Aktuelle saker som det har vært arbeidet med er rekrutteringsspørsmål, forskerutdanning, spesialistutdanning, og Mjøsutvalgets innstilling. Dekanmøtet i medisin Leder: Dekanus Rolf Reed, Sekretær: Fakultetsdirektør Johs. Teigland, Nytt sekretariat fra 1. september 2000: Leder: Dekanus Georg Sager, Sekretær: Fakultetsdirektør Kirsti Andersen, Det har vært avholdt ett ordinært møte etter sammenslåingen. Saker som det har vært arbeidet med er etablering av forskerlinje i medisinerutdanningen, spørsmål om ett eller flere hovedfag under cand.san.-graden og grads-/ karakterspørsmål. Profesjonsrådene Under Det norske universitetsråd var det etablert 5 råd for profesjonsutdanninger på universitetsnivå: profesjonsråd for farmasøytisk utdanning Kontakt: Farmasøytisk institutt, profesjonsråd for psykologutdanning Kontakt: Psykologisk institutt, profesjonsråd for industridesignutdanning Kontakt: Arkitekthøgskolen i Oslo profesjonsråd for utøvende musikkutdanning Kontakt: Griegakademiet, Høgskolen i Bergen

14 profesjonsråd for sivilingeniørutdanning Fire av disse videreføres under Universitets- og høgskolerådet, mens rådet for sivilingeniørutdanning har gått inn i Nasjonalt råd for teknologisk utdanning. Profesjonsrådet for industridesignutdanning har skiftet navn til Profesjonsråd for designutdanning. Nasjonalt utvalg for universitetsbibliotekene Nasjonalt utvalg for universitetsbibliotekene har blitt videreført i sin gamle form etter sammenslåingen 8. mai. Medlemmer i utvalget: Institusjoner Medlemmer Personlige varamedlemmer NTNU Biblioteksdir. Kari Garnes Fakultetsdir. Petter Bomann- Larsen Biblioteksdirektør Jan Erik Røed IT-direktør Arne Laukholm Biblioteksdir. Helde Salvesen, leder Professor Turid Swan Professor Stig Berge Biblioteksdir. Ingar Lomheim Fakultetsbibliotekar Halvor Kongshavn Kontorsjef Hilde Hvidsten Bretvin Overbibliotekar Pål Bertnes Fakultetsdir. Tove Kristin Karlsen Seksjonssjef Sigmund Nesset Nestleder studieavd. Rigmor Bjørklid Professor Petter Aaslestad Informasjonsdir. Kåre Kongsnes Arkitekshøgskolen i Oslo Biblioteksjef Sidsel Moum Professor Halina Dunin-Woyseth Norges Handelshøyskole Hovedbibliotekar Magnhild Bøyum Aase Adm. dir. Ragnar Fagereng Norges idrettshøgskole Avd.leder Anne-Mette Vibe Bibliotekleder Hege Underthun Norges landbrukshøgskole Norges musikkhøgskole Norges veterinærhøgskole Overbibliotekar Paul Stray, nestleder Hovedbibliotekar Tone Elofson Hovedbibliotekar Anne Cathrine Munthe Avd.bibliotekar Otlu Alsvik Avd.bibliotekar Kirsti Aarum Strengehagen Sekretær for utvalget: Prosjektleder Jostein Helland Hauge,, Avdeling for

15 forskningsdokumentasjon. Nasjonalt utvalg for universitetsmuseene Nasjonalt utvalg for universitetsmuseene har blitt videreført i sin gamle form etter sammenslåingen 8. mai. Medlemmer i utvalget: Institusjoner Medlemmer Personlige varamedlemmer NTNU Professor Anders Johansen Direktør Kåre Hesjedal Professor Ingvild Gilhus Ass. universitetsdir. Inger Stray Lien, leder Professor Egil Mikkelsen Museumsdir. Elen Roaldset Professor Knut Helskog Museumsleder Arne C. Nilsen Forskningsdirektør Ingvild Broch Professor Olav Hogstad Prodekan Åse Krøkje Underdirektør Astrid Langvatn Førsteamanuensis Henrik von Achen Førsteamanuensis Lita Greve Jensen Førstekonsulent Karen Marie Heinvik Seniorarkitekt Helga Sagsveen Førsteamanuensis Arne Røkkum Professor Tor A. Bakke Førstekonservator Ivar Bjørklund Førstekonservator Brynhild Mørkved Førstekonsulent Sidsel Grønvik Professor Kjell Ivar Flatberg Prodekan Gunnhild Vidèn Professor Axel Christophersen Sekretær for utvalget: Rådgiver Lars Helge Nilsen,, Kontor for studiekvalitet. Budsjett og regnskap Budsjett og regnskap for det tidligere Universitetsrådet og Høgskolerådet ble holdt adskilt for budsjettåret Vi viser til enkeltmeldingene for de gamle rådene for Senter for internasjonalt universitetssamarbeid (SIU) UHR har vedtatt et nytt mandat for SIU og oppnevnte i styremøtet i oktober et nytt styre for SIU. Det nye SIUstyret er sammensatt av fem representanter oppnevnt av UHR og to representanter valgt blant de tilsatte i SIU.

16 Styrets sammensetning: Leder Knut Brautaset, Høgskolen i Agder Nestleder Roger Abrahamsen, rektor Norges landbrukshøgskole Medlemmer fra universitetene/vitenskapelige høgskoler: Toril Johansson, avdelingsdirektør, Rune Nilsen, professor, Varamedlem: Jan Larsen, ass.univ.dir., Medlemmer fra høgskolene: Olav Refsdal, høgskoledirektør, Høgskolen i Vestfold Varamedlem: Kirsti Hienn, høgskoledirektør, Høgskolen i Nesna Medlemmer fra SIUs ansatte: Bjørn Erik Andersen, førstekonsulent Gerd Skeie, konsulent Varamedlem: Kari Omdahl, konsulent Se ellers SIUs egen årsmelding for år Norgesuniversitetet Norgesuniversitetet er et avtalebasert partssamarbeid som Universitetsrådet og Høgskolerådet tok initiativ til i Universitets- og høgskolerådet er i dag en av partnerne i Norgesuniversitetet. Andre partnere er Rektormøtet for private høgskoler, Næringslivets hovedorganisasjon (NHO), Kommunenes sentralforbund (KS), Landsorganisasjonen i Norge (LO), Yrkesorganisasjonenes sentralforbund (YS), Akademikernes fellesorganisasjon (AF) og Akademikerne. Norgesuniversitetet ble formelt åpnet av statsråd Trond Giske 21. juni i nærvær av representanter for partnerne i samarbeidet, departementer, tilbydere og brukerinstanser. Sekretær Liv Undheim (LO) ble valgt til ordfører i representantskapet, med rektor Tove Bull (U&H) som varaordfører. Rektor Knut Brautaset (U&H) ble valgt til styreleder, med fagsjef Baard Meidell Johannesen (NHO) som nestleder. Direktør Olav Hesjedal er administrativ leder for Norgesuniversitetet. Samme dag ble også Norgesuniversitetets kursdatabase åpnet. Databasen inneholdt ved åpningen ca 750 forskjellige kurstilbud. Representantskapet hadde i tillegg til konstituerende møte ett møte i høsthalvåret. Styret hadde i alt fire møter. Styreleder og sekretariatsleder hadde to møter med politisk ledelse i KUF angående samarbeidstiltaket og finansiering av dette. En plan for finansiering av samarbeidstiltaket for 2001 og de 2-3 påfølgende budsjettår ble vedtatt. Planen forutsetter en kontingent fra hver av partnerne og en grunnbevilgning via KUF. Spørsmålet om KUFs bidrag ut over budsjettåret 2001 var ved årsskiftet ikke politisk avklart. Det er utarbeidet en virksomhetsplan for Norgesuniversitetet i tråd med styrets og representantskapets forutsetninger om finansiering av samarbeidstiltaket de nærmeste årene. Ut over høsthalvåret ble Norgesuniversitetets database som en felles portal for etter- og videreutdanningstilbud på høgre nivå markedsført gjennom annonsering i aviser, fagtidsskrifter og på nettet, samt i en del artikler og

17 omtaler og gjennom foredrag og presentasjoner på konferanser og andre samlinger. Innleggingen av kurstilbud gikk i høsthalvåret imidlertid noe langsommere enn forventet, og basen inneholdt ved årsskiftet vel 1000 kurs. Både Norgesuniversitetet og Universitets- og høgskolerådet har henvendt seg til ledelsen ved de høgre utdanningsinstitusjonene med anmodning om at de gir dette arbeidet prioritet, slik at databasen så snart som mulig kan representere en tilnærmet samlet oversikt over etter- og videreutdanningstilbudet ved universiteter og høgskoler

Det norske universitetsråd ÅRSMELDING 2000

Det norske universitetsråd ÅRSMELDING 2000 Det norske universitetsråd ÅRSMELDING 2000 Godkjent av Universitets- og høgskolerådets styre 19. februar 2001 Det norske universitetsråd med de fire universitetene og seks vitenskapelige høgskoler som

Detaljer

Det norske universitetsråd ÅRSMELDING 2000

Det norske universitetsråd ÅRSMELDING 2000 Det norske universitetsråd ÅRSMELDING 2000 Vedtatt av Universitets- og høgskolerådets styre 19 februar 2001 Det norske universitetsråd med de fire universitetene og seks vitenskapelige høgskoler som medlemsinstitusjoner,

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ÅRSMELDING 2001

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ÅRSMELDING 2001 UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ÅRSMELDING 2001 Vedtatt av Universitets- og høgskolerådets styre 15. april 2002 FORORD Universitets- og høgskolerådet (UHR) er framleis ein ung organisasjon. Det er under

Detaljer

Referat. Årsmøte i Samarbeidstiltaket FS 1. februar 2010

Referat. Årsmøte i Samarbeidstiltaket FS 1. februar 2010 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Årsmøte i Samarbeidstiltaket

Detaljer

DET NORSKE HØGSKOLERÅDET ÅRSMELDING 1997

DET NORSKE HØGSKOLERÅDET ÅRSMELDING 1997 DET NORSKE HØGSKOLERÅDET ÅRSMELDING 1997 Vedtatt av Høgskolerådets styre i perioden 29.mai 1995-14.oktober 1997 og Høgskolerådets styre i perioden 14. oktober 1997-31. desember 1997. 2 Årsmelding 1997

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Styret. Godkjent referat

Styret. Godkjent referat Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Sissel Østberg (nestleder), Høgskolen i Oslo Direktør Rune Jørgensen, Høgskolen Stord/Haugesund Rektor Lise Iversen Kulbrandstad, Høgskolen

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Styremøte 27. mai 2008 i Universitets- og høgskolerådet

Styremøte 27. mai 2008 i Universitets- og høgskolerådet UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET STYRET Rektor Jarle Aarbakke (leder), Universitetet i Tromsø Rektor Sissel Østberg (nestleder), Høgskolen i Oslo Rektor Jan I. Haaland, Norges Handelshøyskole Rektor Torbjørn

Detaljer

Nemnder, styrer og råd 2011-2015

Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Berg Sparebanks forstanderskap 4 medlemmer 1. Inger Blomsnes, H 1. Åsmund Sjøberg, AP 2. Jon Ola Brevig, SP 2. Mona Bråthen, AP Varamedlemmer 1. Svein Håkon Pedersen, H

Detaljer

Rapport for UHRs museumsutvalg for 2012

Rapport for UHRs museumsutvalg for 2012 Rapport for UHRs museumsutvalg for 2012 1 1. Rammene for arbeidet i UHR Museumsutvalget De viktigste føringene for arbeidet i UHR Museumsutvalget i 2012 har vært: 1. Mandat og retningslinjer for UHRs faste

Detaljer

Komité for integreringstiltak Kvinner i forskning

Komité for integreringstiltak Kvinner i forskning Komité for integreringstiltak Kvinner i forskning Referat fra møte fredag 30.oktober 2009 Sted: Høgskolen i Østfold, Fredrikstad Til stede: Professor Gerd Bjørhovde, UiT (leder) Førsteamanuensis Eva Skærbæk,

Detaljer

Styret. Godkjent referat

Styret. Godkjent referat Styret Medlemmer: Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Sissel Østberg (nestleder), Høgskolen i Oslo Nestleder Ørjan Arntzen, Norsk studentorganisasjon Rektor Sigmund Grønmo, Universitetet

Detaljer

UNIVERSITETS-OG HØGSKOLERÅDET

UNIVERSITETS-OG HØGSKOLERÅDET UNIVERSITETS-OG HØGSKOLERÅDET The Norwegian Association of Higher Education Institutions UHRs helse- og sosialfaglige enheter: Nasjonalt dekanmøte i medisin Nasjonalt fagråd for helsevitenskap Nasjonalt

Detaljer

KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011.

KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011. KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011. ARBEIDERPARTIET MEDLEMMER: MILDRID AUNEHAUGEN LUNDEN, BJØRKEBAKKEN 7, ENGE STORE 2849 KAPP TLF A 61143284 P 61169527 M 90138711 mlunden@online.no

Detaljer

Endelig referat fra møte i UHRs museumsutvalg 20.03.14. Møtet ble holdt ved Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger

Endelig referat fra møte i UHRs museumsutvalg 20.03.14. Møtet ble holdt ved Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger UHRs museumsutvalg Endelig referat fra møte i UHRs museumsutvalg 20.03.14. Møtet ble holdt ved Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger Til stede: Marit Anne Hauan, museumsdirektør ved Tromsø museum,

Detaljer

Universitetet i Stavanger. Professor Aslaug Mikkelsen, førsteamanuensis Egil Gabrielsen prorektor. Valgt: Media:

Universitetet i Stavanger. Professor Aslaug Mikkelsen, førsteamanuensis Egil Gabrielsen prorektor. Valgt: Media: Universitetet i Stavanger Professor Aslaug Mikkelsen, førsteamanuensis Egil Gabrielsen prorektor Universitetet i Stavanger - Aslaug Mikkelsen blir ny rektor ved UiS Stavanger Aftenblad - Aslaug Mikkelsen

Detaljer

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg 1 Ekstraordinært Saksliste Landsmøtesak 1.2013 Konstituering Landsmøtesak 2.2013 Valg 2 Ekstraordinært Sak 1.2013: Konstituering A: Åpning Velkommen til ekstraordinært Landsmøte ved visepresident Suzette

Detaljer

Styret. i Oslo. Underdirektør Guri. Bakken. Forfall: Tid: onsdag 6. juni. Saksnr: 12/41

Styret. i Oslo. Underdirektør Guri. Bakken. Forfall: Tid: onsdag 6. juni. Saksnr: 12/41 Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Lise Iversen Kulbrandstad (nestleder), Høgskolen i Hedmark Rektor Marit Boyesen, Universitetet i Stavanger (vara) Leder Kim O. Kantardjiev,

Detaljer

DELTAKERLISTE SEMINAR 6. NOVEMBER 2015 - FORSKNINGSBASERT BARNEHAGELÆRERUTDANNING

DELTAKERLISTE SEMINAR 6. NOVEMBER 2015 - FORSKNINGSBASERT BARNEHAGELÆRERUTDANNING DELTAKERLISTE SEMINAR 6. NOVEMBER 2015 - FORSKNINGSBASERT BARNEHAGELÆRERUTDANNING NAVN INSTITUSJON STILLING E-POST Kjell Aakerøe Gyldendal Akademisk Redaktør kjell.aakeroe@gyldendal.no Liv Aastad Prorektor

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR REALFAG

DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR REALFAG DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR REALFAG Sekretariat: Medlemmer: IME-fakultetet UiB,UiO,UiTø,UiS,UMB, NTNU NTNU, UiA,Høgskolene 7491Trondheim NorskStudentunion Tlf.73596002 Fax: 73593628 E-mail:Anne-M.Hogstad@IME.ntnu.no

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 82/17 24.08.2017 Dato: 08.08.2017 08.08.2017 Arkivsaksnr: 2016/121262016/12126 Universitetsstyret 1.8.2017-31.7.2021 - konstituering

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200902852 27.05.2009

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200902852 27.05.2009 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Universiteter Vitenskapelige høgskoler Høgskoler UNIS Deres ref Vår ref Dato 200902852 27.05.2009 Foreløpig tildelingsbrev - Tilleggsbevilgninger til statsbudsjettet

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

Oversikt over tillitsvalgte som er på valg i 2014

Oversikt over tillitsvalgte som er på valg i 2014 Norges Bondelag Innstilling Vår dato Revisjon Vår referanse 29.04.2014 13/00826-36 Utarbeidet av Åse Berit Valle Til Kopi til Årsmøte 2014 Valgnemndas innstilling til Norges Bondelags årsmøte 2014 Oversikt

Detaljer

Godkjent referat for Representantskapet

Godkjent referat for Representantskapet Godkjent referat for Representantskapet Møtedato: 18.11.2015 Møtested: Handelshøyskolen BI Møtetid: 13.00-17.00 Saksliste Saksnr Tittel 15/009 Godkjenning av innkalling og saksliste 15/010 Referat fra

Detaljer

08.mar. 08.mar. 22.mar

08.mar. 08.mar. 22.mar Klasse: 2-5 og V55 K 1 0 K 2 0 K 3 1 K 4 5 K 5 0 K 6 0 K 7 1 Nr Navn Lag Kl K 1 I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I 1 Geir Bjerregaard Bardu 5 90 48 2 Eirik Endresen Narvik

Detaljer

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April 2016 April Eller du kan ringe til - Kari Tendenes 45446990 (koster kr. 350,-) 01.04.2016 Ikke vakt 16.00-19.30 02.04.2016 Thor Ognedal 90063738 09.00-12.30 lørdag 02.04.2016 Jarl Aase 95831199 12.30-16.00

Detaljer

Rapport for UHR Museumsutvalget for 2009

Rapport for UHR Museumsutvalget for 2009 Rapport for UHR Museumsutvalget for 2009 1. Rammene for arbeidet i UHR Museumsutvalget De viktigste føringene for arbeidet i UHR Museumsutvalget i 2009 har vært: 1. Mandat og retningslinjer for UHRs faste

Detaljer

Utarbeidet av Åse Berit Valle Til Årsmøte 2012. Kopi til

Utarbeidet av Åse Berit Valle Til Årsmøte 2012. Kopi til Norges Bondelag Utarbeidet av Åse Berit Valle Til Årsmøte 2012 Innstilling Vår dato Revisjon Vår referanse 08.05.2012 11/01199-67 Kopi til Valgnemndas innstilling til Norges Bondelags årsmøte 2012 Oversikt

Detaljer

Referat fra møte i arbeidsutvalget i Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanning

Referat fra møte i arbeidsutvalget i Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanning Referat fra møte i arbeidsutvalget i Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanning Tilstede: Aud Findal Dahl (leder) Alice Kvåle Marit Rustad Lise G. Lund Fra UHRs sekretariat: Tor Rynning Torp Forfall:

Detaljer

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00 PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD på Rica Hotel, Hammerfest Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00 Følgende representanter møtte: Alta kommune: Geir Ove Bakken Bjørn Odden AP FRP Forfall fra:

Detaljer

Helse- og sosialfagutdanning Lærerutdanning Teknologisk utdanning Økonomisk administrativ utd.

Helse- og sosialfagutdanning Lærerutdanning Teknologisk utdanning Økonomisk administrativ utd. Fagstrategiske enheter: Nasjonale fakultetsmøter Nasjonale råd Nasjonale profesjonsråd Historisk filosofisk Realfag Samfunnsvitenskapelig Jus Odontologi Dekanmøtet i medisin Helse- og sosialfagutdanning

Detaljer

>NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 ÅMOT 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien

>NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 ÅMOT 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien >NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien 37, 3340 142/96 41475433 3340 3 Aspenes Øystein Refsalveien,

Detaljer

Styret. Godkjent referat

Styret. Godkjent referat Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Lise Iversen Kulbrandstad (nestleder), Høgskolen i Hedmark Rektor Trond Michael Andersen, Høgskolen i Sør-Trøndelag Rektor Sigmund Grønmo,

Detaljer

Dekan Nina Waaler orienterte om bakgrunnen for etablering av profesjonsrådene. Se vedlegg 2.

Dekan Nina Waaler orienterte om bakgrunnen for etablering av profesjonsrådene. Se vedlegg 2. Nasjonalt profesjonsråd for sykepleie 12. juni 2014 etableringsmøte Representanter til stede: se vedlegg 1. Møtet ble holdt uten at det var studentrepresentanter til stede, da de ikke er oppnevnt ennå

Detaljer

Mandat og retningslinjer for UHRs faste utvalg

Mandat og retningslinjer for UHRs faste utvalg Mandat og retningslinjer for UHRs faste utvalg Vedtatt av UHRs 17. oktober 2005 Justert 14. oktober 2008 Endret ved vedtak 3. februar 2011 Administrasjonsutvalg Bibliotekutvalg Forskningsutvalg Museumsutvalg

Detaljer

Oversikt over styrer, råd og utvalg for valgperioden 2007 2011. Roy-Erik Rosenberg Tore Mikkelstuen. Nina M. W. Sveen Marianne Bjerke

Oversikt over styrer, råd og utvalg for valgperioden 2007 2011. Roy-Erik Rosenberg Tore Mikkelstuen. Nina M. W. Sveen Marianne Bjerke Oversikt over styrer, råd og utvalg for valgperioden 2007 2011. Formannskapet: : Svein Rønningsveen Monica Andersson Bjørn Saur SP: Reinert Ege H/Frp: Tove Haug BL/KRF: Arnfinn Eng : Marie Berget Storsveen

Detaljer

PROTOKOLL. Møteleder orienterte om gjennomføringa av møtet og gikk gjennom sakslista. Han gikk også gjennom valgreglene.

PROTOKOLL. Møteleder orienterte om gjennomføringa av møtet og gikk gjennom sakslista. Han gikk også gjennom valgreglene. SØRREISA KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 20.10.2011 Tilstede: Arbeiderpartiet: Paul Dahlø May-Tove Grytnes Jan-Eirik Nordahl Stein-Morten Gulbrandsen Tor Ivar Olsen Høyre: Lars Eriksen

Detaljer

Strukturreformen i høyere utdanning Konsekvenser for HiNTs regionale rolle og nærhet til Namdalsregionen

Strukturreformen i høyere utdanning Konsekvenser for HiNTs regionale rolle og nærhet til Namdalsregionen Strukturreformen i høyere utdanning Konsekvenser for HiNTs regionale rolle og nærhet til Namdalsregionen Steinar Nebb, Rektor Høgskolen i Nord-Trøndelag Styrets vedtak og innspill til Kunnskapsdept. Styret

Detaljer

ÅRSMELDING 1998. Vedtatt av Høgskolerådets styre 10. mars 1999

ÅRSMELDING 1998. Vedtatt av Høgskolerådets styre 10. mars 1999 ÅRSMELDING 1998 Vedtatt av Høgskolerådets styre 10. mars 1999 Årsmelding 1998 fra Det norske høgskolerådet Det norske høgskolerådet ble opprettet 10. januar 1995 og legger med dette fram sin fjerde årsmelding.

Detaljer

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004 Fin A Poeng 1 Kjetil Bromark Modum PK Buskerud 8 9 10 10 9 10 11 10 11 12 100 ppx Innertreff > 6 5 6 5 3 5 1 3 4 3 2 Arne Johnny Gill Kristiansand Vest-Agder 8 9 10

Detaljer

Styremøte 8. oktober 2007 i Universitets- og høgskolerådet REFERAT

Styremøte 8. oktober 2007 i Universitets- og høgskolerådet REFERAT UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET STYRET Rektor Jarle Aarbakke (leder), Universitetet i Tromsø Rektor Sissel Østberg (nestleder), Høgskolen i Oslo Rektor Jan I. Haaland, Norges Handelshøyskole Rektor Torbjørn

Detaljer

UHRs museumsutvalg. Referat fra møte i UHRs museumsutvalg 13.11.13. Møtet ble holdt ved Le Muséum d histoire naturelle, Paris

UHRs museumsutvalg. Referat fra møte i UHRs museumsutvalg 13.11.13. Møtet ble holdt ved Le Muséum d histoire naturelle, Paris UHRs museumsutvalg Referat fra møte i UHRs museumsutvalg 13.11.13. Møtet ble holdt ved Le Muséum d histoire naturelle, Paris Til stede: Marit Anne Hauan, museumsdirektør ved Tromsø museum, UiT (nestleder

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.13 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2014) Respondenter: 5737 (47 %) Tabell 1 Snittlønn alle

Detaljer

Årsrapport 2008 Nasjonalt råd for teknologisk utdanning

Årsrapport 2008 Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Årsrapport 2008 Nasjonalt råd for teknologisk utdanning MSR/090319 s. 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1 NRTs funksjon...3 2 NRTs medlemmer...3 3 NRTs arbeidsutvalg og sekretariat...3 4 Møtevirksomhet...4 5

Detaljer

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn Plass Bredde Eier Adr Tlf Mail 1 280 Svein Løvli Engstad 740 95731 sveinml@online.no. 416 33865 2 370 Svein Helge Falstad Falstadberget18 932 02224 falstad2@yahoo.com 3 481 Pål Austeen Falstadberget 24

Detaljer

Lederskapsplan (KLP) Stokke Rotaryklubb 2014/2015 - Komiteer, sammensetninger og oppgaver Vedtatt i styremøte 20.03.2014

Lederskapsplan (KLP) Stokke Rotaryklubb 2014/2015 - Komiteer, sammensetninger og oppgaver Vedtatt i styremøte 20.03.2014 Lederskapsplan (KLP) Stokke Rotaryklubb 2014/2015 - Komiteer, sammensetninger og oppgaver Vedtatt i styremøte 20.03.2014 Jfr. artikkel 9 og 10 i vedtektene Styre President : Ole Sverre Lund Sekretær :

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSKE FAKULTET PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE

UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSKE FAKULTET PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSKE FAKULTET PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE Tirsdag 5. september 2017 kl. 13.00 møte ble holdt på Solstrand Hotell & Bad, Os Tilstede: Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet Endelig protokoll 14.05.2009/KJ Godkjent uendret av Styret 17.06.09 P R O T O K O L L

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet Endelig protokoll 14.05.2009/KJ Godkjent uendret av Styret 17.06.09 P R O T O K O L L NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet Endelig protokoll 14.05.2009/KJ Godkjent uendret av Styret 17.06.09 P R O T O K O L L fra møte i Styret 14.05.2009, kl. 10.00 13.45 Møtested: Møterom

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I UNIVERSITETSSAMARBEIDET 13.10.2003

REFERAT FRA MØTE I UNIVERSITETSSAMARBEIDET 13.10.2003 Saksbehandler: Tove Klæboe Nilsen, tlf. 75 51 29 14 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 17.10.2003 200300016-53 016 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Universitetssamarbeidets

Detaljer

Ifølge liste. Samisk høgskole Universitetet i Nordland Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet 14/2719-17.07.14. Deres ref Vår ref Dato

Ifølge liste. Samisk høgskole Universitetet i Nordland Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet 14/2719-17.07.14. Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2719-17.07.14 Dialogmøter med er og høyskoler september 2014 Vi viser til brev av 26. mai 2014 med invitasjon til dialogmøter i september 2014, i forbindelse med

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Torkel Johnsen 1980 2 Elise Pedersen 1995 3 Birgitte Benjaminsen 1996 4 Are Benjaminsen 1955 5 Rune Kvåle 1971 6 Barbro Yvonne Johnsen 1980 7 Tor Iver Benjaminsen

Detaljer

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Møtedato: 13. november 2015 Møtested: UHRs lokaler, Stortorvet 2 Møtetid: 10.15-15.00 Tilstede: Medlemmer Dekan Arnfinn Sundsfjord Universitetet i Tromsø Norges arktiske

Detaljer

Stevneoppgjør. Stordalen Skytterlag. Grensetreffet - felt 4. - 5. juni 2011. Byneset Skytterlag Håvard Ellefsen Postboks 21 7070 BOSBERG

Stevneoppgjør. Stordalen Skytterlag. Grensetreffet - felt 4. - 5. juni 2011. Byneset Skytterlag Håvard Ellefsen Postboks 21 7070 BOSBERG Byneset Skytterlag Håvard Ellefsen Postboks 21 7070 BOSBERG Oddbjørn Engen V65 168,-kr 6/5 6/3 6/6 6/4 6/2 30/20 Pengepremiering 30-skudd kl. V65 30/20 168,-kr John Megård V73 0,-kr 6/0 6/4 6/3 5/3 5/2

Detaljer

TILLITSVALGTE. 25. mars 2015

TILLITSVALGTE. 25. mars 2015 TILLITSVALGTE I 25. mars 2015 REPRESENTANTSKAPET Styreleder Roar Dons, Tromsø (leder) 2015 Kultursjef Kari Ann Olsen Lind, Stokmarknes (nestleder) 2015 Innskytervalgte medlemmer Førstekonsulent Åshild

Detaljer

HØSTMØTE FOR PROFESJONSRÅDET FOR DESIGNUTDANNING, 7. oktober 2014, Kjeller

HØSTMØTE FOR PROFESJONSRÅDET FOR DESIGNUTDANNING, 7. oktober 2014, Kjeller Organ Møtested Møtedato og tid Profesjonsrådet for designutdanning Høgskolen i Oslo og Akershus, Kjeller 7.oktober 2014 10 15 HØSTMØTE FOR PROFESJONSRÅDET FOR DESIGNUTDANNING, 7. oktober 2014, Kjeller

Detaljer

Saksliste/Agenda 09/20.10.2009 Godkjenning av saksliste for møte i dag og referat fra møte 29.04.2009 (Vedlegg: Referat fra 29.04.

Saksliste/Agenda 09/20.10.2009 Godkjenning av saksliste for møte i dag og referat fra møte 29.04.2009 (Vedlegg: Referat fra 29.04. PROTOKOLL FOR MØTE I PROFESJONSRÅD FOR ARKITEKTUR- OG LANDSKAPSARKITEKTURUTDANNING DATO 20.10.2009 STED AHO, ADRESSE: Maridalsveien 29, 0175 Oslo MØT I RESEPSJONEN FÅR NÆRMERE BESKJED OM STED MØTESTART

Detaljer

E.1.2 Mandatenes fordeling på partier E.2.1 Stemmetillegg og personlige stemmer E.2.2 Valgte representanter og vararepr.

E.1.2 Mandatenes fordeling på partier E.2.1 Stemmetillegg og personlige stemmer E.2.2 Valgte representanter og vararepr. E.1.2 Mandatenes fordeling på partier E.2.1 Stemmetillegg og personlige stemmer E.2.2 Valgte representanter og vararepr. Mandat Partinavn Kvotient 01 Det norske Arbeiderparti 225,192.8570 02 Høyre 163,735.7140

Detaljer

Møtebok for Høgskulestyret - offentleg

Møtebok for Høgskulestyret - offentleg Møtebok for Høgskulestyret - offentleg Møtestad: Dato: Tidspunkt: Gloppen Hotell, Sandane 05.02.2015 09:00 14:30 Følgjande medlemar møtte: Namn Funksjon Vara for Heidi- Kathrin Osland Styreleiar Olav Grov

Detaljer

Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg

Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg FS Brukerforum 2012 Tromsø 30. oktober Rachel Glasser Hvorfor felles mal? Kvalitet Vitnemålet skal være: gjenkjennelig som et gyldig norsk dokument forståelig:

Detaljer

UHRs dekanskole

UHRs dekanskole UHRs dekanskole 3.11.10 Visjon 208-2011 UHR skal bidra til utviklingen av Norge som kunnskapsnasjon på høyt internasjonalt nivå Rolle - UHR skal skape politisk og samfunnsmessig forståelse for høyere utdanning

Detaljer

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Premieliste Mesterskap Klasse 2-5 1 Tore Veie Rissa (5) 346 2 Jørgen Andersen Hommelvik (5) 346 3 Christen Sjøvold Malvik (5) 345 4 Roar Forfot By

Detaljer

87/02 "Høgskolen i Telemark - Søknad om akkreditering av mastergradsstudium i teknologiteknologiledelse

87/02 Høgskolen i Telemark - Søknad om akkreditering av mastergradsstudium i teknologiteknologiledelse Høgskolen i Telemark Møtedato: 24.09.04 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER FELLESADMINISTRASJONEN 87/01 Valg av representanter til studentsamskipnadens styre." Brev av 03.09.04 til Studentsamskipnaden

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 19.10.07

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 19.10.07 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 19.10.07 Møtenummer : 6/2007 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00 15.00 Møtested/-rom

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.14 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2015) Respondenter: 6065 (49 %) Tabell 1 Tabell 2 Tabell

Detaljer

Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Tirsdag 1. desember kl 1000 1500, 2009 Sted: UHRs lokaler, Pilestredet 46b, Oslo

Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Tirsdag 1. desember kl 1000 1500, 2009 Sted: UHRs lokaler, Pilestredet 46b, Oslo Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Tirsdag 1. desember kl 1000 1500, 2009 Sted: UHRs lokaler, Pilestredet 46b, Oslo Til stede: Olgunn Ransedokken, Høgskolen i Akershus, fungerende leder

Detaljer

Profesjonsråd for designutdanning. Reglement

Profesjonsråd for designutdanning. Reglement Profesjonsråd for designutdanning Reglement revidert 7. april 2011, oppdatert 28. november 2012 og 14. april 2015 UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET REGLEMENT FOR PROFESJONSRÅD FOR DESIGNUTDANNING Fastsatt

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Alhusen, Namdalseid Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 19:00 til 20:00.

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Alhusen, Namdalseid Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 19:00 til 20:00. Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid kommunestyre Møtested: Alhusen, Namdalseid Samfunnshus Dato: 15.10.2015 Tidspunkt: Fra 19:00 til 20:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Steinar Lyngstad Nina Edel Damås

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 13.04.05

REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 13.04.05 REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 13.04.05 Sted: Pilestredet 46, Oslo Tid: Fra kl 10.00 til kl 12.30 Til stede: Jan Olav Fretland (leder) Inger-Ann Hansen (nestleder) Julie Feilberg Dagny Blom Torstein Rekkedal

Detaljer

Bibliotekutvalget. Fra UHRs sekretariat: Sekretær for publiseringsutvalget og medsekretær for bibliotekutvalget, Sigbjørn Hernes, UHR

Bibliotekutvalget. Fra UHRs sekretariat: Sekretær for publiseringsutvalget og medsekretær for bibliotekutvalget, Sigbjørn Hernes, UHR Bibliotekutvalget Medlemmer: Bibliotekdirektør Randi Elisabeth Taxt (leder), Universitetsbiblioteket i Bergen Bibliotekdirektør Dagmar Langeggen (nestleder), Handelshøyskolen BI Bibliotekdirektør Bente

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 24.-25.02.04

REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 24.-25.02.04 REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 24.-25.02.04 Sted: Losby Gods, Finnstadjordet Tid: Fra kl 11.00 til 18.00 tirsdag 24. februar Fra kl 09.00 til 14.30 onsdag 25. februar Til stede: Jan Olav Fretland (leder)

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Medlemmer: Mads Nygård, leder (ankom noe senere enn møtestart) Mette Mo Jakobsen Vidar Thue-Hansen Ole-Gunnar Søgnen Bjørn Olsen Fra UHRs sekretariat: Ole Bernt

Detaljer

Helse- og sosialfagutdanning Lærerutdanning Teknologisk utdanning Økonomisk administrativ utdanning

Helse- og sosialfagutdanning Lærerutdanning Teknologisk utdanning Økonomisk administrativ utdanning Fagstrategiske enheter: Mandat og retningslinjer Vedtatt av Universitets- og høgskolerådets styre 17. oktober 2005 Endring vedtatt i møte 31. mai 2006 ( 5, Nasjonale råd) Revidert versjon vedtatt av UHRs

Detaljer

VALG AV NEMNDER FOR PERIODEN 2015 2019

VALG AV NEMNDER FOR PERIODEN 2015 2019 VALG AV NEMNDER FOR PERIODEN 2015 2019 ADMINISTRASJONSUTVALG Formannskap + 3 fra arbeidstakerorganisasjonene. AP/SP: John Einar Høvik Line Stein Oddbjørn Ovesen KRF/V Per Rødøy BYS/FRP Solvår Johansen

Detaljer

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 25.07. 31.07.2013

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 25.07. 31.07.2013 POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 25.07. 31.07.2013 Lnr: 8817/13 Regdato:26.07.2013 Arkivkode:L73 Saksnr: 13/1024-3 Dok.type: /U Saksb: RÅDM//JAA Journalenhet:SEN Navn: Sarpsborg

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET. UHRs museumsutvalg

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET. UHRs museumsutvalg The Norwegian AssociationofHigher Education Institutions UHRs museumsutvalg Medlemmer: Johan E. Hustad, prorektor for innovasjon og nyskapning, NTNU (leder i UHRM) Marit Anne Hauan, direktør ved Tromsø

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss ordfører AP

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet 4. april 2013

Protokoll fra årsmøtet 4. april 2013 Den Norske Avdeling Protokoll fra årsmøtet 4. april 2013 Kontoradresse Brynsengfaret 6A Postadresse c/o Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep. 0033 OSLO Telefon 02030 Telefax 22 07 38 20 Organisasj.nr,. 987

Detaljer

NM i havfiske Klasse: Damer 17. august 2010 Side 1 av 5

NM i havfiske Klasse: Damer 17. august 2010 Side 1 av 5 Konkurranse: NM i havfiske Arrangør: Harstad Havfiskeklubb Tidsrom: 13. - 14. august 2010 Resultatliste pr. klasse totalt Klasse: Damer Plass Nr. Navn Klubb 1 dag 2 dag Totalt 1 71 Torunn Handeland Trondheim

Detaljer

Kongelig resolusjon Sammenslåing av HBV og HiT

Kongelig resolusjon Sammenslåing av HBV og HiT Kongelig resolusjon19.06.2016 Sammenslåing av HBV og HiT Høgskolen i Sørøst-Norge fra 1.1. 2016 Enhetlig flerkampusinstitusjon i Buskerud, Vestfold og Telemark Profesjons og arbeidslivsorientert hovedprofil

Detaljer

THIR. Medlem i gruppe etter Eirik Lien

THIR. Medlem i gruppe etter Eirik Lien THIR Side 1 Dok.nr 09 327-37 JP.ID 12 1492 Avsender Camilla VOX v/alfsen Medlem i gruppe etter Eirik Lien aaaaaing 1-5F-015 Sakebeh. SEKR-RGL Dok.nr 09 327-38 JP.ID 12 1493 Mottaker Camilla Vox v/alfsen

Detaljer

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 3. Dunderlandsdalen skytterlag. Samlagsmesterskap 15m Leon - Resultatprogram

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 3. Dunderlandsdalen skytterlag. Samlagsmesterskap 15m Leon - Resultatprogram Samlagsmesterskap 15-16.02.08 25-skudd kl. 1 1. Sindre Rødahl Bjøllånes *XX* * 50 XXX99 48 XXX* * 50 => 148 X*9XX* *X* * 99 => 247 2. Inge Skjervik Nesna 9XXXX 49 XX99X 48 X*XX* 50 => 147 X99XXXX9XX 97

Detaljer

Referat fra møte i UHRs bibliotekutvalg (UHR B) Dato og tid: tirsdag 14. juni 2005 kl Sted: UHRs lokaler i Pilestredet 46 B, 6. etg.

Referat fra møte i UHRs bibliotekutvalg (UHR B) Dato og tid: tirsdag 14. juni 2005 kl Sted: UHRs lokaler i Pilestredet 46 B, 6. etg. Referat fra møte i UHRs bibliotekutvalg (UHR B) Dato og tid: tirsdag 14. juni 2005 kl. 10.00 13.15. Sted: UHRs lokaler i Pilestredet 46 B, 6. etg. Til stede: Bibliotekdirektør Jan Erik Røed (leder), UiO

Detaljer

Forslag til referat for Styret

Forslag til referat for Styret Forslag til referat for Styret Møtedato: 23.10.2017 Møtested: UHRs lokaler Møtetid: 10.00-16.00 Professor Nina Malterud, Universitetet i Bergen, deltok under saken om veiledende retningslinjer for kunst-ph.d.

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Grethe Karin Aasgaard Medlem Fremskrittspartiet

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Grethe Karin Aasgaard Medlem Fremskrittspartiet Møteprotokoll Utvalg: Yrkesopplæringsnemnda Møtested: Fylkeshuset Dato: 15.04.2010 Tid: Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Nils Einar Nesdam Leder Næringslivets hovedorganisasjon Ulf

Detaljer

Resultatliste klasse. Jaktfelt Osen JFL 20.04.2013 15:43-20.04.2013 13JF0315 Osen JFL 19.04.2013-20.04.2013 13JF0315

Resultatliste klasse. Jaktfelt Osen JFL 20.04.2013 15:43-20.04.2013 13JF0315 Osen JFL 19.04.2013-20.04.2013 13JF0315 Klasse A Antall 2 1 Christer Hemstad طstby JFF 25 25 25 25 25 25 0 0 0 0 20 150 2 Trond Holter إslia JSK 25 25 25 23 25 25 0 0 0 0 25 148 3 Marius Holter Hهkonsen إslia JSK 25 25 25 21 25 25 0 0 0 0 21

Detaljer

UHT-MNT Rådsmøte ved UiO oktober Roger Midtstraum Leder i UHR-MNT

UHT-MNT Rådsmøte ved UiO oktober Roger Midtstraum Leder i UHR-MNT UHT-MNT Rådsmøte ved UiO 26. 27. oktober 2017 Roger Midtstraum Leder i UHR-MNT Dagsorden, del I 10:15 Møtestart, innkalling og saksliste Velkommen til UiO v/ Solveig Kristensen 10:30 Kultur for kvalitet

Detaljer

Postens Pensjonistforbund

Postens Pensjonistforbund Postens Pensjonistforbund BERETNING 2015 0 1. Innledning Landsstyret har frem til 1.7.2015 bestått av Leder Magne Furesund Oslo Nestleder Anne Marie Hide Oslo Kasserer Gunvald Dybvik Oslo Sekretær Tor

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF

Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF Tid: 20.02. 2014 Møtestad: Telefon/Helse Vest RHF, Stavanger Deltakarar frå styret Terje Vareberg Lise Reinertsen Ohene Aboagye Gunnar Berge Tone Berentsen Steinsvåg

Detaljer

resultater Østlandsmesterskapet feltskyting 2010 20. mars 2010 Arrangør: Oslo skyttersamlag

resultater Østlandsmesterskapet feltskyting 2010 20. mars 2010 Arrangør: Oslo skyttersamlag resultater Østlandsmesterskapet i feltskyting 2010 Arrangør: Oslo skyttersamlag 20. mars 2010 Klasse ØM 42 Skudd 1 Roger Ottosen Opland skyttersamlag 41/11 3/1 3/3 6/2 6/0 3/0 3/1 6/0 6/2 3/2 2/0 2 Ann

Detaljer

ADELSKALENDER KVINNER (KT) ADELSKALENDER MENN (MT) Plassiffer opp: Plassiffer ned:

ADELSKALENDER KVINNER (KT) ADELSKALENDER MENN (MT) Plassiffer opp: Plassiffer ned: ADELSKALENDER KVINNER (KT) Nr: Klasse: Navn: Bosted: opp: ned: Sum plassiffer: 1 KT Vanja Bergli Mo i Rana 1 1 2 2 KT Torunn Moe Alta 7 2 9 2 KT Annbjørg Svendal Bergen 3 6 9 4 KT June A. Røsbø Øksfjord

Detaljer

Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg torsdag 10. mai

Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg torsdag 10. mai UNIVERSITETS- OG HØYSKOLERÅDET FORSKNINGSUTVALGET Notatdato:16.05.07 Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg torsdag 10. mai Til stede: Torbjørn Digernes, Haakon B. Benestad, Tore Guneriussen, Yngvild

Detaljer

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: 26.02.09 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 21/01 "Statsbudsjettet for 2009 kap. 275 Tildelingsbrev for Høgskolen i Telemark." Brev

Detaljer

Navn Fylke Studiested Tittel Magnus Danielsen (1805501) Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus, Kjeller Fylkesrepresentant Premil Monrad

Navn Fylke Studiested Tittel Magnus Danielsen (1805501) Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus, Kjeller Fylkesrepresentant Premil Monrad Navn Fylke Studiested Tittel Magnus Danielsen (1805501) Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus, Kjeller Fylkesrepresentant Premil Monrad Vigerstøl-Olsen (1862868) Aust-Agder Universitetet I Agder, Grimstad

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET FORSKNINGSUTVALGET Notatdato:

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET FORSKNINGSUTVALGET Notatdato: UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET FORSKNINGSUTVALGET Notatdato: 18.01.2007 Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg fredag 12. januar Til stede: Torbjørn Digernes, Haakon B. Benestad, Karl Otto Ellefsen (til

Detaljer