Forord. Forskningskatalogen sendes departementet som vedlegg til budsjettforslaget for Oslo, 28. februar Karl Otto Ellefsen rektor

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forord. Forskningskatalogen sendes departementet som vedlegg til budsjettforslaget for 2006. Oslo, 28. februar 2005. Karl Otto Ellefsen rektor"

Transkript

1

2 Forord Forskningskatalogen skal sikre en omfattende intern og ekstern rapportering fra vitenskapelig ansatte. Forskningskatalogen viser ikke aktiviteter innen undervisning og ikke studentenes meritter. Alle forskningsprosjekter og publikasjoner har siden 1997 blitt registrert i BIBSYS/- FORSKDOK. FORSKDOK består av delbasen FORSKPUB (publikasjoner, andre resultater og formidling) og FORSKPRO (FoU-prosjekter). Denne katalogen gir en oversikt over de vitenskapelig ansattes publiserings- og formidlingsvirksomhet og pågående FoU-prosjekter. For detaljerte opplysninger vises til FORSKDOK-basene som er tilgjengelige på En kategorisering av aktiviteter for å utvikle kunnskap og forståelse ved AHO bør omfatte tre ulike typer kunnskapsutvikling; forskning/vitenskapelig arbeid, utviklingsarbeid og det å skape kunstverk. (1) Kategorien forskning/vitenskapelig arbeid omfatter nær sagt alt som tradisjonelt har blitt kalt forskning ved AHO. Forskningen drives innenfor våre fagfelt ikke på noen vesensforskjellig måte fra andre disipliner og mer etablerte forskningsfelter. Alle våre doktorgrader hører til denne kategorien, og intensjonen i vår doktorgradsutdanning er å skolere kandidater til forskningsaktivitet. (2) Arkitektur og industridesign er «making diciplines» som er kjennetegnet av at praksis er den viktigste kilden til kunnskap. Kategorien faglig utviklingsarbeid favner kunnskapsutvikling som i våre fag skjer gjennom prosjektutvikling. Tematisk og metodisk skiller dette utviklingsarbeidet seg fra vitenskapelig arbeid. For AHO er dette en viktig kategori av flere grunner: - Hovedtyngden av våre vitenskapelige ansatte er trenet nettopp i denne typen utviklingsarbeid. - Innenfor dette feltet ved AHO kobles undervisning på et høyt nivå med FOU-aktivitet. - Innenfor denne kategorien ligger også vår innovasjonsvirksomhet. (3) En del av utviklingsarbeidet vil ha karakter av kunstnerisk utviklingsarbeid rettet mot å skape verk. Dette er en type virksomhet som AHO har felles med kunsthøgskolene. Forskningskatalogen sendes departementet som vedlegg til budsjettforslaget for Oslo, 28. februar 2005 Karl Otto Ellefsen rektor 2

3 Kriterier for registrering av de enkelte publikasjonskategorier Katalogen over publikasjoner er basert på utskrifter fra databasen FORSKPUB og er inndelt i følgende hovedkategorier: vitenskapelig publisering (tilsvarende rapport til DBH-databasen) og forskerrettet formidling. Denne inneholder publisering i de godkjente publiseringskanaler for vitenskapelig publisering (godkjent ISBN og ISSN nummer). I tillegg har AHO kvalitetskontrollert og gitt to publiseringer denne plasseringen. Årsaken er diskusjoner med faglig utvalg i UHR om å føye flere publikasjoner til listen. Forutsetningen er at det vil være enkelt å identifisere artiklene for indeksering. publisering og formidling til fagfeller (tilsvarende tabell over andre sentrale publikasjonskategorier i budsjettforslaget), brukerrettet formidling formidling til allmennheten Innen hver av disse hovedkategoriene er det en underinndeling som følger FORSK- DOKs underkategorier og koder. Forfatterandeler er bare angitt i katalogen for vitenskapelig publisering. AHO følger nøye med i det arbeidet som gjøres nasjonalt for å utvikle pålitelige systemer for forskningsdokumentasjon. AHO har i 2004 leverte flere innspill til Faglig utvalg nedsatt av UHR. Listene er tilgjengelige på Innen arkitektur og design har mange av de mest interessante tidsskriftene, med størst relevans for kunnskapsutviklingen, ingen etablert referee-ordning. De tunge, etablerte arkitektur- og designtidsskriftene har imidlertid den samme viktige funksjonen som referee-tidsskriftene, nemlig å kommunisere vesentlige faglige resultater til fagmiljøet. AHO vil fortsette å arbeide for at de mest relevante tidsskrifter for våre fag vil bli akseptert innen kategorien med godkjent ISSN nummer. Vi har foretatt en konkret gjennomgang av aktuelle fagtidsskrifter og valgt kriterier for å kunne foreta en pålitelig kategorisering. Det ble foretatt en forundersøkelse basert på publiseringer i 2001 som vi har anvendt for rapporteringen i 2002 og Vi har kommet fram til at følgende tidsskrifter (innenfor kategoriene A12 og A15 i FORSK- DOK) representerer de mest relevante uttrykk for forskningskvalitet: Alle tidsskrifter i ISI-databasen (Institute for Scientific Information). Nordisk arkitekturforskning= Nordic journal of architectural research Scandinavian journal of design history Byggekunst, forutsatt at artikkelen er av en viss lengde og er av vitenskapelig karakter (Byggekunst er fortsatt ikke godkjent) Årbok for Fortidsminneforeningen Bortsett fra vår vurdering av Byggekunst og Årbok for Fortidsminneforeningen, er våre vurderinger pr i samsvar med listene utarbeidet av det nasjonale utvalget under UHR. Vi har ikke identifisert noen nye titler på dette nivået i forbindelse med registreringen av 2004-aktiviteten. Vi vil fortsette arbeidet med å identifisere og klassifisere de mest sentrale publiseringskanalene for våre fag slik at vi aktivt kan spille inn til nasjonale systemer. Det er forutsatt at systemet skal være dynamisk med oppdatering pr hvert år. 3

4 Verkspresentasjoner, bokanmeldelser, kronikker, kommentarer og nyhetsstoff registreres i andre kategorier. AHO deltar aktivt i UHRs arbeid for å kartlegge, kvalitetssikre og vurdere vektingen av formidling i det nye finansieringssystemet. Kriterier for registrering av verk UFD sier i budsjettrundskriv F-12-04: Hvis det er naturlig for institusjonen å rapportere kunstnerisk utviklingsarbeid eller kunstnerisk virksomhet, kan en gi en punktvis og stikkordmessig oversikt over sentral produksjon i 2004 ordnet i følgende kategorier: 1. Kunstnerisk utviklingsarbeid (gjelder utviklingsarbeid som baserer seg på utøvende og/eller skapende kunst på høyt nivå (på nivå med doktorgrad)). 2. Kunstverk (som er innkjøpt av museum, institusjon, privat samling o.a, eller er invitert til og/eller er premiert i konkurranse, eller har fått pris eller utmerkelse, eller er utført på oppdrag eller bestilling). 3. Utstilling eller fremførelse (gjelder større offentlige utstillinger eller fremførelser som går ut over naturlig løpende virksomhet ved institusjonen). Det er av avgjørende betydning at det er knyttet en form for fagfellevurdering til de verkene vi registrerer i vårt forskningsdokumentasjonssystem. AHO har for 2004 foretatt registrering av følgende kategorier verk: verk publisert i tunge faglige nasjonale og internasjonale tidsskrifter verk tildelt nasjonale eller internasjonale priser verk premiert i eller invitert til nasjonale eller internasjonale konkurranser utstilling av verk med fagfellevurdering eller publisering Arkitekturverkene er registrert i FORSKPUB under andre resultater. Denne registreringsmodulen er ikke tilpasset verksregistrering. BIBSYS har fra rapporteringsåret 2003 implementert en ny modul for kunst og musikk. Denne medtar kategorien industridesign, men ikke arkitektur. AHO har gitt tilbakemeldinger til BIBSYS for utvikling av den nye modulen i Kriterier for registrering av prosjekt De vitenskapelig ansatte er bedt om å rapportere prosjekter og forprosjekter som er avsluttet, under arbeid eller nye i rapporteringsåret med krav om prosjektbeskrivelse, målformuleringer og en forventet tidsramme. Vi har sortert prosjektene i følgende kategorier: grunnforskning herunder doktorgradsprosjekter anvendt forskning faglig utviklingsarbeid pedagogisk utviklingsarbeid kunstnerisk utviklingsarbeid Innenfor hver kategori er prosjektene ordnet alfabetisk etter prosjektleder. 4

5 VITENSKAPELIG PUBLISERING FORSKERRETTET FORMIDLING I alt 20 innførsler (tilsvarende 18,5 forfatterandeler, fordelt på instituttene med 8 til FTH, 7 til URB, 2,5 til ARK og 1 til IDE) Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift [godkjent ISSN] (A11) Dunin-Woyseth, Halina; Nielsen, Liv Merete "Designkunnskapsreisen" : Columbus, Ohio, - La Clusac, Frankrike - Tsukuba, Japan, og videre... Noen tanker om kunnskapssyn og rolle dr.gradsstudier i design kan spille i kunnskapssamfunnet. Innlegg holdt på konferansen The 3rd Doctoral Education in Design (3DED), Tsukuba Science City, Japan Nordisk arkitekturforskning (1): ISSN Hemmersam, Peter Shopping - Integrating the Fragmented City. Nordisk Arkitekturforskning 17(2): ISSN Michl, Jan Designforskning : en internasjonal oversikt. Scandinavian Journal of Design History (14): ISSN Synnes, Kristine A Tree for a House : Designing for Super-Mobility. Journal of Architectural Education 58(1): ISSN Artikkel i nasjonalt vitenskapelig tidsskrift [godkjent ISSN] (A15) 1 Helland, Bård Forholdet mellom konstruksjon og uttrykk i en fremtidig arkitektur : Herzog & de Meuron, Prada Aoyama Tokyo, Byggekunst (4): ISSN Hermansen, Christian Modernitet og mangetydighet i Ildefonso Cerdàs Teoría General de la Urbanización. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon (1-2): ISSN Hvattum, Mari Den estetiske reduksjon : et essay om autonomi og arkitektur. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon (1-2): ISSN Hvattum, Mari Estetikkens problem. Byggekunst (1): ISSN Lending, Mari Arkitekturens spøkelser. Nytt norsk tidsskrift (3-4): ISSN x McQuillan, Thomas Platomatikk : om Platons maskiner hos Le Corbusier. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon (1-2): ISSN To artikler i Byggekunst er tatt med i denne kategorien 5

6 Artikkel i faglig bok utgitt på forlag [godkjent ISBN] (A22) Hermansen, Christian Ildefonso Cerdà and modernity. I: Tracing Modernity : Manifestations of the Modern in Architecture and the City. s London: Routledge, ISBN Hvattum, Mari 'A complete and universal collection': Gottfried Semper and the Great Exhibition. I: Tracing Modernity : Manifestations of the Modern in Architecture and the City. s London: Routledge, ISBN Lending, Mari Evidentia. I: Figura : festskrift for Karin Gundersen. s Oslo: Unipub Forlag, ISBN McQuillan, Thomas For og imot. I: "Mot en arkitektur" av Le Corbusier : Etterord. s Oslo: Spartacus, ISBN Robbins, Edward; El-Khoury, Rodolphe Introduction. I: Shaping the City : Studies in History, Theory and Urban Design. s London og New York: Routledge, ISBN Robbins, Edward New Urbanism. I: Shaping the City : Studies in History, Theory and Urban Design. s London og New York: Routledge, ISBN Vitenskapelig monografi/antologi utgitt på forlag [godkjent ISBN] (B11) Holm, Erling Dokk Fra Gud til Gucci. Oslo: Gyldendal akademiske, ISBN Hvattum, Mari Gottfried Semper and the Problem of Historicism. Cambridge: Cambridge University Press, ISBN Hvattum, Mari; Hermansen, Christian (red.) Tracing Modernity : Manifestations of the Modern in Architecture and the City. London: Routledge, ISBN Robbins, Edward; El-Khoury, Rodolphe (red.) Shaping the City : Studies in History, Theory and Urban Design. London and New York: Routledge, ISBN

7 VERK (I alt 16 innførsler) Verk tildelt nasjonal eller internasjonal pris i Verk publisert i tunge faglige internasjonale eller nasjonale tidsskrifter/monografier i 2004 og premierte eller inviterte konkurranseforsalg i Verk tildelt nasjonal eller int. pris i Verk publisert i tunge faglige int. eller nasjonale tidsskrifter/monografier i 2004 Bonesmo, Gro "Self Referential House" oppført Internasjonalt publisert: The Phaidon Atlas of Contemporary World Architecture; New York og London: Phaidon Press. I privat eie, Groningen. Nederland, Bonesmo, Gro V-house ved Oslofjorden. Publisert nasjonalt i Arkitektur i Norge : Årbok 2004 (s.31). Publisert internasjonalt i A+U Architecture and Urbanism (Japan) no. 411 dec (s.92-99). Enebolig i privat eie, Oslofjorden, Dahle, Einar Dal skole oppført Publisert nasjonalt: i Arkitektur i Norge : Årbok 2004 (s. 42). Eidsvoll kommune, Dal, Hjeltnes, Knut Anneks for Dobloug/Roede, Nesøya oppført Tildelt Treprisen Publisert nasjonalt: Byggekunst nr s I privat eie, Nesøya, Asker, Hjeltnes, Knut Enebolig Dysthe/Lyngstad, Bærum oppført Tildelt Treprisen i Internasjonalt publisert: a+u nr 411, desember 2004 s Publisert nasjonalt: Byggekunst nr s I privat eie, Bærum, Hjeltnes, Knut Nordisk Kunstnarsenter, Dalsåsen, Fjaler, Sogn og Fjordane oppført Publisert internasjonalt : The Phaidon Atlas of Contemporary Architecture, Phaidon, London s Nordisk Kunstnarsenter, Dalsåsen, Fjaler, Jensen, Jan Olav; Skodvin, Børre Storo T-banestasjon. Oppført Publisert nasjonalt: Arkitektur i Norge : Årbok Oslo kommune ved Samferdselsetaten, Oslo, Sevaldson, Birger AGORA : a music-theatre performance and installation. Oppført Publisert internasjonalt: Diversifying Digital Architecture, 2003 FEIDAD Award. Basel: Birkhäuser (s.50-55). Fremført Black Box Oslo og Oslo sentralstasjon 2003, Oslo, Prosjekt invitert og/eller premiert i nasjonale eller internasjonale konkurranser 2004 Bonesmo, Gro Arktisk kultursenter - Hammerfest : Åpen internasjonal arkitektkonkurranse. Premiert med innkjøp. Publisert i Norske arkitektkonkurranser nr. 387 (s.14). Hammerfest kommune, Hammerfest,

8 Eggen, Arne Idé-konkurranse om utbedring av Festningstunnelen i Oslo, oktober Tildelt 2. premie. Publisert i "Festningstunnelen : åpen idé-konkurranse om ny vann/frostsikring og tunnelkledning" utgitt av Statens vegvesen, Region øst, Stor-Oslo distrikt. Statens Vegvesen, Vegdirektoratet, Oslo, Eggen, Arne Vegbro over Virserumsån, Jönköping, Sverige. (Invitert deltakelse) Presentert av Vägverket, Region Syd "Träbro över Virserumsån" aspx#Kortfattat%20om%20de%20t e%20övriga%20förslagen og Vägverket Sverige, Virserumsån, Haukeland, Lars Vulkan, transformasjon av Vulkanområdet syd for AHO. Invitert konkurranse tildelt 1. premie. Utstilt i Vulkanhallen. Oslo Haukeland, Lars Ibsen/Hamsun senter - bibliotek og kulturhus i Grimstad. Invitert konkurranse tildelt 1. premie. Publisert i Arkitektnytt nr. 9 (s. 3) Oslo Hellsten, Ellen "Byrom i Bjørvika" åpen idé-konkurranse, innkjøp. Publisert i Norske arkitektkonkurranser nr. x Arrangert av Bjørvika Utvikling AS og Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten, Oslo, Hellsten, Ellen "Økern Intensified" premiert forslag til konkurransen EUROPAN 7 Sub-urban Challenge, Urban Intensity and Housing Diversity. Publisert nasjonalt i Byggekunst nr 02/2004 (s ) Europan no. 7 / Europan Norway (s ) med eget faglig essay "Non-Linear Planning" (s ). Publisert internasjonalt i Europan 7 Europan Results (2004) (s ). Europan 7, Økern, Oslo, Hemmersam, Peter "Findusområdet og arktisk kultursenter" tildelt 2. premie i åpen internasjonal idé- og prosjektkonkurranse. Hammerfest kommune, Hammerfest Næringsinvest AS og Hammerfest Havnevesen, Hammerfest,

9 Forskerrettet faglig publisering/formidling (I alt 50 innførsler) Doktoravhandling (C13) Utgitt av AHO Ask, Trygve God norsk design : konstitueringen av industridesign som profesjon i Norge. Context, Oslo: Arkitekthøgskolen i Oslo, ISBN ISSN x. Capjon, Jan Trial-and-Error-based Innovation : Catalysing Shared Engagement in Design Conceptualisation. Context, Oslo: Arkitekthøgskolen i Oslo, ISBN ISSN x. Pedersen, Eirin Marie Solheim Om teckning, text och teori; aktteckning i ett kontextuellt, diskursivt och paradigmatisk perspektiv. Context, Oslo: Arkitekthøgskolen i Oslo, ISBN ISSN x. Rapport i serie utgitt av institusjon, forening o.a.(c17) Utgitt av AHO The Nordic Reader 2004; Research Magazine. Oslo: Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, ISSN Faglig bok eller rapport utgitt av institusjon, forening o.a.(c18) Utgitt av AHO Dobloug, Margrethe; Wilhjelm, Hanne Planlegging for funksjonshemmede: bruk av virtual reality i fysisk planlegging. Oslo: Arkitekthøgskolen i Oslo, Utgitt av andre Hemmersam, Peter; Albertsen, Niels; Nielsen, Tom (red.) Introduction : Urban Mutations - Periodization, Scales and Mobility. I Urban Mutations - Periodization, Scales and Mobility. s Aarhus: Arkitektskolens Forlag, ISBN Synnes, Kristine Roy : the architecture of risk. Ann Arbor: University of Michigan Taubman College of Architecture and Urban Plan, ISBN Artikkel i int. vitenskapelig tidsskrift [ikke godkjent ISSN] (A12) Dunin-Woyseth, Halina Image making as a Step for the Master Plan for a City in Norway. Comportements : Development of Kabul : Reconstruction and Planning Issues. Babar Mumtaz and Kaj Noschis (eds.) Kapittel i faglig bok eller rapport utgitt av institusjon, forening o. a. (A31) Børrud, Elin; Sjaastad, Morten Negotiating the City upon the City. I: Rebois, Didier (red) 2004 Implementations: Europan 1-6 Negotiated Projects. Paris: Europan/editions l'imprimeur/seuil). s

10 Dunin-Woyseth, Halina Discussing transdisciplinarity : Looking Back. I: The Nordic Reader Research Magazine, s Oslo: Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, ISSN Dunin-Woyseth, Halina; Nielsen, Liv Merete From Apprentice to Master : Some Notes on Educating Design Scholars and developing Design Scholars. I: DesignDialog - designforskning i et demokratisk perspektiv. HiO-rapport 2004, 22. s Oslo: Høgskolen i Oslo, Dunin-Woyseth, Halina The Millennium Programme: Looking Back, Looking Forward. I: Discussing Transdisciplinarity: making professions and the new mode of knowledge production. The Nordic Reader Research Magazine, s Oslo: Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, ISSN Ellefsen, Karl Otto Oslo's Development - the Fifth Layer. I: Building and urban development in Norway : selection of current issues. Nystad, Jens Fredrik (ed). s Oslo: The Norwegian State Housing Bank/Husbanken, ISBN Hemmersam, Peter Imagining the H-City : Denmark as an Urban Field. I: Urban Mutations Periodization, Scales and Mobility. s Aarhus: Arkitektskolens forlag, ISBN Thiis-Evensen, Thomas Fra Europa til Christiania. I: For parykk og sabel : Om Toldbugaten 10 : Krigsskolens residens siden s Oslo: Krigsskolens Venner, Invitert foredrag ved int. vitenskapelig konferanse med publisert abstract (D12) Ellefsen, Karl Otto Emergence of a Unique Urban Identity : Quality by Chance or by Governance. I: Summery report th World Congress (IFHP) : Governance for Urban Change, s. 31, Oslo, Wilhjelm, Hanne Reality with several understandings : Children's outdoor environment. I: > Abstracts of oral and poster presentations (PDF) rd International conference on Children's Health and the Environment, London, Invitert foredrag ved int. vitenskapelig konferanse uten publisering (D13) Holm, Erling Dokk Thinking small. Design and Entrepreneurship arrangert av Cumulus, European Association of Universities and Colleges of Art, Design, and Media, Arkitekthøgskolen i Oslo, Dunin-Woyseth, Halina Developing doctoral scholarship in architecture. A brief retrospect and some emergent trends in Scandinavia. EURAU 2004 (European Symposium on Research in Architecture and Urban Design), Marseille,

11 Hvattum, Mari Origins Redefines : a tale of pigs and primitive huts. "Primitive" conference arrangert av Welsh School of Architecture, Cardiff, Hvattum, Mari Veiled Works and Blurred Contexts. "International symposium on contemporary art and architectural theory" arrangert av KHIO og AHO, Oslo, McQuillan, Thomas Informed Architecture. Presentasjon av Prize Winning paper for EAAE Writings in Architecture competition, København, Michl, Jan On the Mysterious Durability of the Modernist Abstract Aesthetics in Product Design. "Ulm, tysk designtradition og Skandinavien" arrangert av Nordisk forum for formgivningshistorie, København, Munshi, Kishor Design and Craft - A cultural Dilemma. Cumulus, organisert av Faculty of Visual Art and Design og Utrecht School of Arts, Utrecht, Munshi, Kishor Design in Developing Countries with special reference to India - a review paper China International Industrial Design Summit, arrangert av Beijing Industrial Design Promotion Organization, The Science and Technology Bureau of Wuxi, Wuxi, Munshi, Kishor Social design. NOFUA 2004, arrangert av Forum for Development Studies at the Nordic Schools of Architecture, Oslo, Robbins, Edward Urban development in the multiple city : theoretical issues. NOFUA 2004, arrangert av Forum for Development Studies at the Nordic Schools of Architecture, Oslo, Sandaker, Bjørn Normann Designing by Making: Stategies for developing architectural concepts by means of process skills. EAAE-ENHSA Construction Workshop, Athen, Tostrup, Elisabeth Amble "Living in the North - in Wenche Selmers architecture". Living in the North. Symposium arrangert av Nordic Association of Architectural Research, Helsinki, Foredrag ved int. vitenskapelig konferanse med publisert artikkel (D14) Eggen, Arne Fascinert av broer. I: Nordisk Tekniklærermøde : Form Proces Teknologi. s Århus: Arkitektskolen i Aarhus, Institut for Bygningsdesign, Nordisk Tekniklærermøde, Aarhus, Danmark, Killi, Steinar Rapid Manufacturing, a Path to New Markets. I: Cumulus Working Papers. s Helsinki: University of Art and Design Helsinki, ISSN x. Design and Entrepreneurship arrangert av Cumulus, European Association of Universities 11

12 and Colleges of Art, Design, and Media, Arkitekthøgskolen i Oslo, Sevaldson, Birger Ways of Working. I: Digitale designprodukter - vision og virkelighed. Designskolen Kolding og Center for Kulturstudier, Syddansk Universitet, Kolding Uddannelses Center, Foredrag ved int. vitenskapelig konferanse med publisert abstract (D15) Capjon, Jan Trial-and-Error-based Innovation : Rapid Materialisation as Catalyser of Perception and Communication in Design. I: Volume 1 : Abstracts. Melbourne: Monash University, Faculty of Art and Design, Futureground arrangert av Design Research Society, Melbourne, Munshi, Kishor Integrating Design and Craft - Problems and Potentials. I: Cumulus Working Papers. s. 36. Helsinki: University of Art and Design Helsinki, ISSN x. Design and Entrepreneurship arrangert av Cumulus, European Association of Universities and Colleges of Art, Design, and Media, Arkitekthøgskolen i Oslo, Sevaldson, Birger Designing Time : a laboratory for time-based design. Future. I: Volume 1 : Abstracts. Melbourne: Monash University, Faculty of Art and Design, Futureground arrangert av Design Research Society, Melbourne, Foredrag ved int. vitenskapelig konferanse uten publisering (D16) Fjeld, Per Olaf A revitalization of architectural consciousness. Writing in Architectural Education, symposium arrangert av EAAE, Arkitektskolen Kunstakademiet København, Fjeld, Per Olaf Learning Outcomes and Generic Competences for the Architectural Curricula. "The Meeting of heads of European Schools of Architecture" internasjonalt symposium arrangert av EAAE/ENHSA, Chania, Hellsten, Ellen "Økern Intensified" konkurranseprosjekt EUROPAN 7. EUROPAN Forum of Results, Athen, Hvinden-Haug, Lars Jacob Røros Bergstad - The Foundation of a Private Mining Town in the 17 th Century. The City and Its Images : internationalt seminar, arrangert for Phd-studenter av Høgskolen i Agder, Dømmesmoen, Grimstad, Killi, Steinar Free form fabrication, case studies and a look at future scenarios for design and entrepeneurship. Cumulus, AHO,

13 Killi, Steinar Rapid prototyping as a simulation tool. Advanced Simulation and Generative Design Processes Symposium, arrangert av AA - Architectural Association School of Architecture (London) og AHO, Oslo, Sjaastad, Morten Negotiating the City upon the City. EUROPAN to-årlig oppfølgingskonferanse, Athen, Tostrup, Elisabeth Amble "A Critical Architectural Icon and its Contextual Argumentation". Critical Architecture Conference, arrangert av Bartlett School of Architecture UCL, London, Invitert foredrag ved nasjonal vitenskapelig konferanse med publisering (D21) Ellefsen, Karl Otto De norske småbyene som byutviklingsproblem : historie - identitet - strategier. I "Den mellomstore byens framtid" Arkitekturdagen Hamar, NAL, Hamar, Invitert foredrag ved nasjonal vitenskapelig konferanse uten publisering (D23) Ask, Trygve Design; kunst, kultur eller næring. Forskerseminar i regi av Kulturdepartementet, Oslo, Voksenåsen, Dunin-Woyseth, Halina Designforskerutdannelsen - er der en nordisk vei? Åpningskonferansen for Center for Designforskning. Kunstakademiets Arkitektskole, København, Ellefsen, Karl Otto Fehn : making and teaching. Making and Teaching - Celebrating Sverre Fehn, Internasjonalt seminar arrangert av Arkitekturmuseet, NAL (Norske Arkitekters Landsforbund) og AHO, Oslo, Fjeld, Per Olaf Somewhere between gravity and horizon. Making and Teaching Celebrating Sverre Fehn, Internasjonalt seminar arrangert av Arkitekturmuseet, NAL (Norske Arkitekters Landsforbund) og AHO, Oslo, Fuchs-Mikac, Neven Beautiful Acts of Violence. Making and Teaching - Celebrating Sverre Fehn, Internasjonalt seminar arrangert av Arkitekturmuseet, NAL (Norske Arkitekters Landsforbund) og AHO, Oslo, Moshus, Petter The Design of Look and Feel of Olympic Games. Symposium arrangert av Central Academy of Fine Arts (CAFA) Design Dept. Beijing China, Beijing,

14 BRUKERRETTET FORMIDLING I atl 98 oppføringer Faglig bok eller rapport utgitt av institusjon, forening o.a.(c18) Hvinden-Haug, Lars Jacob Kulturminneanalyse for Larvik by Larvik: Larvik kom. i forbindelse med kommunedelplan for Larvik by , Thiis-Evensen, Thomas Premissdokumenter Oslo Sentrum : Vedtatt av samarbeidsgruppen , Status Oslo: Hovedstads Aksjonen, Artikkel i fag- eller bransjetidsskrift (A18) Aspen, Jonny Byplanlegging som representasjon : En analyse av Harald Hals' generalplan for Oslo av Byggekunst (1): ISSN Aspen, Jonny Kulturplanlegging Aspen, Jonny; Felberg, Knut; Pløger, Jon; Skogheim, Ragnhild Kulturplanlegging - håp og utfordringer Aspen, Jonny Metoder i kulturplanleggingen Aspen, Jonny Stadig oppmerksomhet om rustne menn Aspen, Jonny Tidsskriftet Plan med temanummer om kulturplanlegging Dahle, Einar "Historien er min læremester" : Fra Aachen til Aachen. Tanker om historien og opplevelsen av steder som er og likevel ikke lengre er det de var. Mur (3): ISSN Dahle, Einar Paradigmeskifter og ny arkitektur : Keiserens nye klær på nytt og på nytt. Mur (2): ISSN Dahle, Einar Teori: grunnlag for arkitekters virke. Betraktninger om teori og praksis: Tilskueren og utøveren. Mur (1): ISSN Dahle, Einar Å bygge er å forske : betraktninger om hva som ansees å være forskning. Mur (4): ISSN

15 Dunin-Woyseth, Halina Arkitekturforskning : "Dialogisk" og/eller "faglig introvert"? Byggekunst (1): ISSN Dunin-Woyseth, Halina Design Research (bokomtale). Byggekunst (4): ISSN Fjeld, Per Olaf; Gerstlauer, Rolf; Fuchs-Mikac, Neven; Funck, Lisbeth Discordia Daylight (utgitt av VELUX) (03): ISSN Fjeld, Per Olaf; Gerstlauer, Rolf; Fuchs-Mikac, Neven; Funck, Lisbeth Shades of Shadows. Daylight (utgitt av VELUX) (02): ISSN Fuchs-Mikac, Neven Sverre Fehn : Constructing the narrative path. Oris : Magazine for architecture and culture 6(26): ISSN Holm, Erling Dokk Kaffebaren - vårt offentlige liv. Visuelt : tidsskrift for visuell kommunikasjon, illustrasjon og grafisk formgivning (4b): ISSN Holm, Erling Dokk Kampen om systemkritikken. Samfunnsviteren (1): ISSN Holm, Erling Dokk Når guruer snakker. Visuelt : Tidsskrift for visuell kommunikasjon, illustrasjon og grafisk formgivning (1): ISSN Holm, Erling Dokk Tujaens virkelighet. Visuelt : Tidsskrift for visuell kommunikasjon, illustrasjon og grafisk formgivning (6): ISSN Holm, Erling Dokk Religion og konsum - en fruktbar parallell. Religion og livssyn - tidsskrift for religionslærerforeningen 16(4): ISSN Holm, Erling Dokk Tidsklemma - et moralsk anliggende? Samfunnsviteren (2): ISSN Holm, Erling Dokk Kompakt viking. Næringseiendom 15(8): ISSN Holm, Erling Dokk Uten kaffen dør byen. Næringseiendom 15(9): ISSN Holm, Erling Dokk Røft og intelligent. Næringseiendom 15(9): ISSN Holm, Erling Dokk Topp høyskole på jordet. Næringseiendom 15(11): ISSN Holm, Erling Dokk Gretes Oslo. Næringseiendom 15(11): ISSN

16 Holm, Erling Dokk 100 år og like vakker. Næringseiendom 15(12): ISSN Vavik, Tom Design for alle - er det mulig. Utmerkelser fra Norsk Designråd 2004 : Awards from the Norwegian Design Council: ISSN Faglig foredrag/poster ved fagmøte eller fagmesse med publisering (D31) Ellefsen, Karl Otto Endringer i arkitektur og designfagene : konsekvenser for Norsk form? I Høringskonferanse om Norsk form, Norsk Kulturråd, Oslo, Michl, Jan Bakom ordet design. I: Bulletin Norsk Form nr Designbegrepet, Norsk Form, Oslo Faglig foredrag/poster ved fagmøte eller fagmesse uten publisering (D33) Aspen, Jonny Flerkulturell byutvikling som utfordring og mulighet. UKS Biennalen, Oslo, Bonesmo, Gro Arkitektur og kultur : Vestbaneprosjektet. Norsk Form - Årskonferanse, Oslo, Bonesmo, Gro Liquid Edge - Triennaleprosjektet Møte i OAF, Oslo, Børrud, Elin Endring og drivkrefter i Oslos byutvikling. Møte i Oslo bolig- og byplanforening, Oslo, Dahle, Einar Paradigmeskifte og ny arkitektur. "Ny arkitektur : naiv arkitektur, bærekraft og moderne uttrykk" arrangert av Det Norske Arkitektakademi og Norsk Form, Oslo, Digerud, Jan Georg Arkitektur : om å lære og se. NAL i samarbeid med Vestfold Arkitektforening og Sandefjord kommune om "Arkitektur inn i grunnskolen", Sandefjord, Digerud, Jan Georg Estetikk - stygt/pent : om estetiske vurderinger knyttet til takets utvikling i arkitekturhistorien; dets konstruksjon og funksjon som romdannende element. Fagdag i regi av PROTAN, Holmen, Digerud, Jan Georg Samtaler om arkitektur. Møteserien "Samtaler om arkitektur" arrangert av Norsk Form, Villa Stenersen, Oslo, Digerud, Jan Georg Tverrfaglighet/"Crossover" mellom fagfelt. Polyteknisk forening, gruppen for kultur og verdiskapning, Oslo,

17 Eggen, Arne Ny fotgjengerbro over havnen til ny Opera, Holmen København. Vegdirektoratets brukonferanse 2004, Oslo, Ellefsen, Karl Otto Fører "governance-strategier" til en bedre urban kvalitet enn "tradisjonell planlegging". Polyteknisk forening, Oslo, Fagernes, Thomas Boliger i kvadraturen. Bybolig Oslo, arrangert av NAL, Oslo, Haukeland, Lars Vannbyer. Workshop arrangert av Vegdirektoratets kompetansegruppe BOTSFOR, Arendal, Haukeland, Lars E6 gjennom Narvik. Workshop arrangert av Vegdirektoratets kompetansegruppe BOTSFOR, Narvik, Hermansen, Christian Introduction to the work of Ildefonso Cerdà. NAL/OAF : åpent kveldsmøte, Oslo, Hjeltnes, Knut Dagslys som arkitektonisk element. NAL, Akademiet. Konferansen "Klimakontroll og energibruk i bygninger", Oslo, Hjeltnes, Knut "Egne arbeider". Møte i Vestfold arkitektforening, Tønsberg, Hjeltnes, Knut "Egne arbeider". Fagseminar arrangert av Optiroc; "Murverksseminar", Bergen, Hvattum, Mari Den sanne stil : arkitektur og stildebatt. Groschseminaret arrangert av Groschselskapet, UiO, Oslo, Hvattum, Mari Estetikkens problem. Oscar Hansen-Symposiet arrangert av Bergen Arkitektskole, Bergen, Kleven, Bente Matematikk og arkitektur. LAMIS Sommerkurs for matematikere, Nordfjordeid, Loly, Carsten Solid Works og formgiving. Konferanse for Solid Works Norwegian Usergroup, Fornebu, Moshus, Petter Hvordan kan design bidra til et OL i Tromsø? OL og kunst - konferanse, Tromsø,

18 Moshus, Petter Lokal identitetsskaping med design. Svensk industridesign, Åre, Munshi, Kishor Design for the Other Worlds. Design without Borders, Norsk Form, Oslo, Munshi, Kishor Plastics - Setting Trends in Design. Indian Plastics Institute : Mumbai, Robbins, Edward Design Challenges For Real. Researching Internal Displacement, arrangert av Norwegian Norway, Oslo, Thiis-Evensen, Thomas Arkitekturpedagogikk. Arkitektur og design i undervisningen, arrangert av Nordisk samråd i samarbeid med Kunst og design i skolen, Ålesund, Thiis-Evensen, Thomas Hovedstadsaksjonen. Fagmøte: Miljøverndep., Oslo, Thiis-Evensen, Thomas Hovedstadsaksjonen. Fagmøte Norske sivilingeniørers forening, Oslo, Thiis-Evensen, Thomas Om arkitekturens elementer. "Bygg reis deg", Oslo Thiis-Evensen, Thomas Om Roma. Fagmøte Blomquist, Oslo Thiis-Evensen, Thomas Om strategiene bak Hovedstadsaksjonen. Catella Eiendomsconsult, Oslo, Thiis-Evensen, Thomas Rebuilding of Oslo. The Prince of Wales s Charitable Foundation, Windsor Castle, Wilhjelm, Hanne "Barn drikker ikke cafélatte". Fagmøte for Tettstedsprogrammet, Miljøverndepartementet, Kristiansand, Wilhjelm, Hanne Barn i tett by : hva byr vi våre barn - når? Oslo bolig- og byplanforening, Oslo, Gjesteforelesning (D42) Aspen, Jonny Kulturplanlegging - eksempler. Høgskolen i Telemark, Institutt for kultur- og humanistiske fag, Bø, Aspen, Jonny Kulturplanlegging - problemstillinger, betraktningsmåter, metoder. Høgskolen i Telemark, Institutt for kultur- og humanistiske fag, Bø, Bjørkhaug, Gry C. Hj. Arkitekter og GIS. Universitetet i Bergen, Institutt for geografi, UIB, Bergen,

19 Dahle, Einar Die Paradigmewechsel und die sets neue Architektur. RWTH Rheinisch Westfälische Technische Hochschule, Aachen, Dahle, Einar Gehe weit, weit weg. RWTH Rheinisch Westfälische Technische Hochschule, Aachen, Dahle, Einar Theorie: Die Grundlage des Schaffens der Architekten. RWTH Rheinisch Westfälische Technische Hochschule, Aachen, Digerud, Jan Georg Estetikk, musikk og arkitektur. NMH, Norges musikkhøgskole, Oslo, Digerud, Jan Georg Sammenhengen jazz, struktur, improvisasjon og visuelle uttrykk : presentasjon av egne bilder. Høgskolen i Akershus, Kjeller, Dunin-Woyseth, Halina "Making" professions and the new mode of knowledge production. Joint Postgraduate School of Research - Lunds universitet (Division of energy and building design, Housing development & management, and Architectural conservation & restoration), Lund, Dunin-Woyseth, Halina On theoretical frameworks in design research : "making" professions and "making" disciplines. Joint Post-graduate school of research Chalmers tekniska högskola, Institutionen för arkitektur og Göteborgs Universitet, Kunst og designhögskolan, Göteborg, Dunin-Woyseth, Halina Research strategies and methods in profession-related studies. Joint Post-graduate School of Research - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för arkitektur og Göteborgs Universitet, Kunst og designhögskolan, Göteborg, Dunin-Woyseth, Halina Research strategies in architecture and design. Joint Post-graduate School of Research - Lunds universitet (Division of Energy and Building Design, Housing Dev. & Management and Architectural Conservation & Restoration), Lund, Eggen, Arne Fascinert av broer, egne arbeider. Arkitektskolen i Aarhus, Århus, Eggen, Arne Norsk brobyggeri. Ingeniørhøjskolen i Århus og Arkitektskolen i Aarhus, Hellsten, Ellen Fem egne prosjekter med landskapelige dimensjoner. NLH, Ås, Hellsten, Ellen "Økern Intensified" EUROPAN 7. NTNU, Fakultet for arkitektur, Trondheim, Hellsten, Ellen "Økern Intensified" EUROPAN 7. NTNU, Fakultet for arkitektur, Trondheim,

20 McQuillan, Thomas Personal Technologies. Chalmers tekniska högskola, Göteborg, Michl, Jan "Kdo nasleduje koho? Modernisticke heslo form follows function: jeho puvod, smysl a nasledky" [Hvem følger hvem? Modernistisk doktrine form follows function: dens opphav, mening og følger]. Academy of Arts, Architecture and Design, Prague, Moshus, Petter Kunst og design i skolen. Høgskolen i Oslo, Oslo, Moshus, Petter Norwegian Olympic Design. Tsinghua University, Academy of Arts and Design, Industrial dept., Beijing, Robbins, Edward Shaping the City: The New Urbanism and Beyond. New Urbanism and Beyond, konferanse arrangert av Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm, Robbins, Edward Urban transformations. University of Nairobi, Architecture school, Nairobi, Robbins, Edward Urban transformations. UCLAS Architecture School, Dar Es Salaam, Sandaker, Bjørn Normann On Span and Space: Towards a Theory of Criticism of Architectural Structures. Cornell University, College of Architecture, Art and Planning, Ithaka, Skodvin, Børre Egne arbeider : ved åpningen av Sverre Fehn-utstillingen. Tokyo University of Fine Arts and Architecture, Tokyo, Tostrup, Elisabeth Amble "Wenche Selmer - architect". Chalmers Tekniska Høgskola, Arkitektur, Gøteborg, Kronikk eller anmeldelse i fagtidsskrift (A41) Dunin-Woyseth, Halina Ways to study and research architectural, urban and technical design : [book review]. The Journal of Design Research 4: ISSN Hvattum, Mari The Order of Ornament. Journal of the Society of Architectural Historians (1): ISSN Michl, Jan "Ett tjeckisk måste": anmeldelse av "Ceský design/czech design " av Jiri Pelcl og Dagmar Vernerová (2002) Form nr ISSN x. 20

Foto: Studentnavn, Solveig Rødland prosjekt, institutt og årstall i Faricy regular, 7.5 pkt. Rapport og planer (2007-2008)

Foto: Studentnavn, Solveig Rødland prosjekt, institutt og årstall i Faricy regular, 7.5 pkt. Rapport og planer (2007-2008) Foto: Studentnavn, Solveig Rødland prosjekt, institutt og årstall i Faricy regular, 7.5 pkt Rapport og planer (2007-2008) Rapport og planer (2007-2008) FORORD Rapport og planer (2007 2008) fra Arkitektur-

Detaljer

2. Sammendrag og anbefalinger... s. 6

2. Sammendrag og anbefalinger... s. 6 Innhold side 1. Innledning... s. 2 1.1 Prosjektets bakgrunn... s. 2 1.2 Mandatet... s. 3 1.3 Organisering av arbeidet... s. 3 1.4 Kommentar til mandatet... s. 4 2. Sammendrag og anbefalinger... s. 6 3.

Detaljer

Trygve Ask. God norsk design. Konstitueringen av industridesign som profesjon Norge

Trygve Ask. God norsk design. Konstitueringen av industridesign som profesjon Norge Trygve Ask God norsk design Konstitueringen av industridesign som profesjon Norge Trygve Ask, 2004 ISSN 1502-217x ISBN 82-547-0165-2 C O N - T E X T Avhandling 15 Akademisk doktorgradsavhandling avgitt

Detaljer

INNHOLD. Forord... 5 Sammendrag... 8 English summary... 12

INNHOLD. Forord... 5 Sammendrag... 8 English summary... 12 INNHOLD Forord....................................................... 5 Sammendrag.................................................. 8 English summary............................................... 12

Detaljer

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Budsjettdokument 2005-2007 Rapport 2005 - Plan for virksomheten 2006 - Budsjettforslag 2007 På grunn av de føringer som er gitt i tildelingsbrev for 2006 har AHO funnet

Detaljer

Innhold. Norsk form i 2011. Design og samfunn. Arkitektur og samfunn. Program, formidling og undervisning. aktivitetsoversikt 2011.

Innhold. Norsk form i 2011. Design og samfunn. Arkitektur og samfunn. Program, formidling og undervisning. aktivitetsoversikt 2011. 2011 Årsrapport Innhold 1 5 11 17 33 45 49 Norsk form i 2011 Design og samfunn Arkitektur og samfunn Program, formidling og undervisning aktivitetsoversikt 2011 Om Norsk Form Regnskap 2011 Design: Sletten

Detaljer

VÅRSEMESTERET 2007 STUDIEHÅNDBOK OPPDATERT 20.12.06/ STUDIEHÅNDBOKEN OPPDATERES FORTLØPENDE PÅ HØGSKOLENS NETTSIDER. AN ENGLISH VERSION IS AVAILABLE

VÅRSEMESTERET 2007 STUDIEHÅNDBOK OPPDATERT 20.12.06/ STUDIEHÅNDBOKEN OPPDATERES FORTLØPENDE PÅ HØGSKOLENS NETTSIDER. AN ENGLISH VERSION IS AVAILABLE VÅRSEMESTERET 2007 STUDIEHÅNDBOK OPPDATERT 20.12.06/ STUDIEHÅNDBOKEN OPPDATERES FORTLØPENDE PÅ HØGSKOLENS NETTSIDER. AN ENGLISH VERSION IS AVAILABLE BA BILLEDKUNST - KUNSTAKADEMIET MA BILLEDKUNST - KUNSTAKADEMIET

Detaljer

FORSKNINGSAKTIVITETEN VED HØGSKOLEN I MOLDE

FORSKNINGSAKTIVITETEN VED HØGSKOLEN I MOLDE FORSKNINGSAKTIVITETEN VED HØGSKOLEN I MOLDE 2001 Forord Merknad: Med denne årsrapporten ønsker vi å synliggjøre forsknings-, utrednings- og kompetansehevningsvirksomheten ved Høgskolen i Molde. Vi håper

Detaljer

FoU-katalog 2006. Publikasjoner og prosjekter. FoU-katalog Publikasjoner og prosjekter 2006 Høgskolen i Buskerud

FoU-katalog 2006. Publikasjoner og prosjekter. FoU-katalog Publikasjoner og prosjekter 2006 Høgskolen i Buskerud 1 FoU-katalog 2006 Publikasjoner og prosjekter 2 3 Innhold Innhold... 3 Forord... 4 Innledning... 5 Definisjoner... 5 Om FoU-katalogen 2006... 6 Krav til publikasjoner i katalogen... 6 Krav til prosjekter

Detaljer

ARKITEKTUR OG SAMFUNN

ARKITEKTUR OG SAMFUNN INNHOLD 1 5 11 21 41 53 57 NORSK FORM I 2012 DESIGN OG SAMFUNN ARKITEKTUR OG SAMFUNN PROGRAM, UTSTILLING, UNDERVISNING OG KOMMUNIKASJON AKTIVITETSOVERSIKT 2012 OM NORSK FORM REGNSKAP 2012 DESIGN: SLETTEN

Detaljer

ÅRSMELDING NASJONALMUSEET 2008

ÅRSMELDING NASJONALMUSEET 2008 ÅRSMELDING NASJONALMUSEET 2008 2 ÅRSMELDING NASJONALMUSEET 2008 Innhold Ansvarlig redaktør: Audun Eckhoff Redaktør: Anita Rebolledo Redaksjonskomité: Françoise Hanssen-Bauer, Anne Qvale, Frode Haverkamp,

Detaljer

Forsknings- og utviklingsvirksomhet. TØH-Notat 2010:1

Forsknings- og utviklingsvirksomhet. TØH-Notat 2010:1 Forsknings- og utviklingsvirksomhet ved HiST/TØH 2009 TØH-Notat 2010:1 Trondheim 2010 ISSN: 1890-9574 ------------------------------------------------------------ Høgskolen i Sør-Trøndelag. Biblioteket

Detaljer

SIFO. Årsmelding. Design og illustrasjon Smaapigerne www.sott.no

SIFO. Årsmelding. Design og illustrasjon Smaapigerne www.sott.no SIFO Årsmelding Design og illustrasjon Smaapigerne www.sott.no Direktøren har ordet Kjøkkenet og samfunnet tur-retur I var det 70 år siden SIFO ble etablert under navnet Statens forsøksvirksomhet i husstell,

Detaljer

Utvikling av drabantbyer

Utvikling av drabantbyer NIBR-rapport 2006:13 Marit Ekne Ruud, Ingar Brattbakk, Lene Schmidt, Jon Guttu og Ivar Brevik Utvikling av drabantbyer Annotert bibliografi Utvikling av drabantbyer Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport

Detaljer

Cappelen Damm Akademisk Økonomi, markedsføring og organisasjonsfag

Cappelen Damm Akademisk Økonomi, markedsføring og organisasjonsfag Cappelen Damm Akademisk Økonomi, markedsføring og organisasjonsfag 2015 CAPPELEN DAMM AS, 2015 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med CAPPELEN

Detaljer

Kari Carlsen. Forming i barnehagen i lys av Reggio Emilias atelierkultur

Kari Carlsen. Forming i barnehagen i lys av Reggio Emilias atelierkultur Kari Carlsen Forming i barnehagen i lys av Reggio Emilias atelierkultur Kari Carlsen (f.1955) Kari Carlsen er tilsatt som 1. amanuensis ved Institutt for forming og formgiving ved Høgskolen i Telemark,

Detaljer

Virksomhetsplan 2013 Avdeling for design

Virksomhetsplan 2013 Avdeling for design Virksomhetsplan 2013 Avdeling for design www.khib.no 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1. UTDANNING OG LÆRINGSMILJØ... 4 1.1. Aktivitet i 2012... 4 1.2 Studenttall... 8 1.2.1. Studenttall for vår og

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen Søknad om: - akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet - akkreditering som vitenskapelig

Kunst- og designhøgskolen i Bergen Søknad om: - akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet - akkreditering som vitenskapelig Kunst- og designhøgskolen i Bergen Søknad om: - akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet - akkreditering som vitenskapelig høgskole Til NOKUT 15.05.2013 1. Innledning 1.1 Om søknaden

Detaljer

23/10/13. Forskning om forskning og innovasjon. Kartlegging for Forskningsrådet

23/10/13. Forskning om forskning og innovasjon. Kartlegging for Forskningsrådet 23/10/13 Forskning om forskning og innovasjon Kartlegging for Forskningsrådet 2 FORSKNING OM FORSKNING OG INNOVASJON DAMVAD.COM For information on obtaining additional copies, permission to reprint or

Detaljer

Det første møtes mulighet boligutvikling med bykvalitet, er det noen sak?

Det første møtes mulighet boligutvikling med bykvalitet, er det noen sak? Det første møtes mulighet boligutvikling med bykvalitet, er det noen sak? Elin Børrud Vitenskapelig bedømt (refereed) artikkel The initial meeting potential: Housing development with urban quality, how

Detaljer

Innsiktsfase: Behov og ønsker for nasjonalt Design Factory. 30. april 2014 PHYSICAL

Innsiktsfase: Behov og ønsker for nasjonalt Design Factory. 30. april 2014 PHYSICAL Innsiktsfase: Behov og ønsker for nasjonalt Design Factory 30. april 2014 PHYSICAL Det følgende er en oppsummering av innsiktsarbeidet Physical har gjort for profesjonsrådet for designutdanningen i Norge

Detaljer

Direktøren har ordet. Relevans og dybde. Arne Dulsrud

Direktøren har ordet. Relevans og dybde. Arne Dulsrud Direktøren har ordet Relevans og dybde Politikernes krav til norsk instituttsektor har de senere år vært entydig: forskningsinstituttene må bli mer lik universitetene i form av akademisk tydelighet og

Detaljer

NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning

NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning ÅRSBERETNING 2006 NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, N-0167 Oslo Tlf: (+47) 22 59 51 00, Fax: (+47) 22 59 51 01 Epost: post@nifustep.no Internett http://www.nifustep.no

Detaljer

Årsrapport 2009. Norsk institutt for kulturminneforskning

Årsrapport 2009. Norsk institutt for kulturminneforskning Årsrapport 2009 Norsk institutt for kulturminneforskning Bilde på forsiden, øverst: Gyvasshytta i Njardarheim inngikk i NIKUs befaringer i forbindelse med utarbeidelse av verneplan for Statskog. Hytta

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 INSTITUTT FOR REGNSKAP, REVISJON OG JUS

ÅRSMELDING 2013 INSTITUTT FOR REGNSKAP, REVISJON OG JUS ÅRSMELDING 2013 INSTITUTT FOR REGNSKAP, REVISJON OG JUS Innholdsfortegnelse 1 Innledning 2 Vårt bidrag 3 Pedagogiske aktiviteter 3 Kursutvikling 4 Utnytter digitale hjelpemidler i juskurs side 3 5 En nestor

Detaljer

Institusjonalisering og vekst

Institusjonalisering og vekst Nordicom-Information 34 (2012) 3-4, pp. 3-17 Institusjonalisering og vekst En studie av journalistikkforskningen i Skandinavia Lisbeth Morlandstø Abstract Basert på en bred bibliografisk studie av journalistikkforskningen

Detaljer

HØSTSEMESTERET 2011 SEMESTERPLAN

HØSTSEMESTERET 2011 SEMESTERPLAN HØSTSEMESTERET 2011 SEMESTERPLAN BA Billedkunst Kunstakademiet MA Billedkunst Kunstakademiet Versjon: 22. juni 2011 Endringer i semesterplanen kan forekomme Oppdatert semesterplan: www.khio.no KUNSTHØGSKOLEN

Detaljer

Læringssenter og bibliotek Høgskolen i Oslo og Akershus. Årsmelding 2013

Læringssenter og bibliotek Høgskolen i Oslo og Akershus. Årsmelding 2013 Læringssenter og bibliotek Høgskolen i Oslo og Akershus Årsmelding 2013 1 Innholdsfortegnelse: Læringssenter og bibliotek i alle kanaler... 3 Om Læringssenteret... 3 LSBs bidrag til å oppnå til høgskolens

Detaljer

international research institute of stavanger AS ÅRSRAPPORT 2011 SAMFUNNS- OG NÆRINGSUTVIKLING

international research institute of stavanger AS ÅRSRAPPORT 2011 SAMFUNNS- OG NÆRINGSUTVIKLING ÅRSRAPPORT 2011 SAMFUNNS- OG NÆRINGSUTVIKLING INNHOLD (03) IRIS - International Research Institute of Stavanger (04) Samfunns- og Næringsutvikling (05) Innovasjon (06) Arbeidshelse og sykefravær (07) Arbeidsliv

Detaljer

Utdanning + FoU = Sant

Utdanning + FoU = Sant Utdanning + FoU = Sant De studerende bruger for meget tid i auditorierne, og det forringer læringen. Derfor slår uddannelsesforskere til lyd for at slippe de studerende løs, så de kan prøve teorierne af

Detaljer