Forord. Forskningskatalogen sendes departementet som vedlegg til budsjettforslaget for Oslo, 28. februar Karl Otto Ellefsen rektor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forord. Forskningskatalogen sendes departementet som vedlegg til budsjettforslaget for 2006. Oslo, 28. februar 2005. Karl Otto Ellefsen rektor"

Transkript

1

2 Forord Forskningskatalogen skal sikre en omfattende intern og ekstern rapportering fra vitenskapelig ansatte. Forskningskatalogen viser ikke aktiviteter innen undervisning og ikke studentenes meritter. Alle forskningsprosjekter og publikasjoner har siden 1997 blitt registrert i BIBSYS/- FORSKDOK. FORSKDOK består av delbasen FORSKPUB (publikasjoner, andre resultater og formidling) og FORSKPRO (FoU-prosjekter). Denne katalogen gir en oversikt over de vitenskapelig ansattes publiserings- og formidlingsvirksomhet og pågående FoU-prosjekter. For detaljerte opplysninger vises til FORSKDOK-basene som er tilgjengelige på En kategorisering av aktiviteter for å utvikle kunnskap og forståelse ved AHO bør omfatte tre ulike typer kunnskapsutvikling; forskning/vitenskapelig arbeid, utviklingsarbeid og det å skape kunstverk. (1) Kategorien forskning/vitenskapelig arbeid omfatter nær sagt alt som tradisjonelt har blitt kalt forskning ved AHO. Forskningen drives innenfor våre fagfelt ikke på noen vesensforskjellig måte fra andre disipliner og mer etablerte forskningsfelter. Alle våre doktorgrader hører til denne kategorien, og intensjonen i vår doktorgradsutdanning er å skolere kandidater til forskningsaktivitet. (2) Arkitektur og industridesign er «making diciplines» som er kjennetegnet av at praksis er den viktigste kilden til kunnskap. Kategorien faglig utviklingsarbeid favner kunnskapsutvikling som i våre fag skjer gjennom prosjektutvikling. Tematisk og metodisk skiller dette utviklingsarbeidet seg fra vitenskapelig arbeid. For AHO er dette en viktig kategori av flere grunner: - Hovedtyngden av våre vitenskapelige ansatte er trenet nettopp i denne typen utviklingsarbeid. - Innenfor dette feltet ved AHO kobles undervisning på et høyt nivå med FOU-aktivitet. - Innenfor denne kategorien ligger også vår innovasjonsvirksomhet. (3) En del av utviklingsarbeidet vil ha karakter av kunstnerisk utviklingsarbeid rettet mot å skape verk. Dette er en type virksomhet som AHO har felles med kunsthøgskolene. Forskningskatalogen sendes departementet som vedlegg til budsjettforslaget for Oslo, 28. februar 2005 Karl Otto Ellefsen rektor 2

3 Kriterier for registrering av de enkelte publikasjonskategorier Katalogen over publikasjoner er basert på utskrifter fra databasen FORSKPUB og er inndelt i følgende hovedkategorier: vitenskapelig publisering (tilsvarende rapport til DBH-databasen) og forskerrettet formidling. Denne inneholder publisering i de godkjente publiseringskanaler for vitenskapelig publisering (godkjent ISBN og ISSN nummer). I tillegg har AHO kvalitetskontrollert og gitt to publiseringer denne plasseringen. Årsaken er diskusjoner med faglig utvalg i UHR om å føye flere publikasjoner til listen. Forutsetningen er at det vil være enkelt å identifisere artiklene for indeksering. publisering og formidling til fagfeller (tilsvarende tabell over andre sentrale publikasjonskategorier i budsjettforslaget), brukerrettet formidling formidling til allmennheten Innen hver av disse hovedkategoriene er det en underinndeling som følger FORSK- DOKs underkategorier og koder. Forfatterandeler er bare angitt i katalogen for vitenskapelig publisering. AHO følger nøye med i det arbeidet som gjøres nasjonalt for å utvikle pålitelige systemer for forskningsdokumentasjon. AHO har i 2004 leverte flere innspill til Faglig utvalg nedsatt av UHR. Listene er tilgjengelige på Innen arkitektur og design har mange av de mest interessante tidsskriftene, med størst relevans for kunnskapsutviklingen, ingen etablert referee-ordning. De tunge, etablerte arkitektur- og designtidsskriftene har imidlertid den samme viktige funksjonen som referee-tidsskriftene, nemlig å kommunisere vesentlige faglige resultater til fagmiljøet. AHO vil fortsette å arbeide for at de mest relevante tidsskrifter for våre fag vil bli akseptert innen kategorien med godkjent ISSN nummer. Vi har foretatt en konkret gjennomgang av aktuelle fagtidsskrifter og valgt kriterier for å kunne foreta en pålitelig kategorisering. Det ble foretatt en forundersøkelse basert på publiseringer i 2001 som vi har anvendt for rapporteringen i 2002 og Vi har kommet fram til at følgende tidsskrifter (innenfor kategoriene A12 og A15 i FORSK- DOK) representerer de mest relevante uttrykk for forskningskvalitet: Alle tidsskrifter i ISI-databasen (Institute for Scientific Information). Nordisk arkitekturforskning= Nordic journal of architectural research Scandinavian journal of design history Byggekunst, forutsatt at artikkelen er av en viss lengde og er av vitenskapelig karakter (Byggekunst er fortsatt ikke godkjent) Årbok for Fortidsminneforeningen Bortsett fra vår vurdering av Byggekunst og Årbok for Fortidsminneforeningen, er våre vurderinger pr i samsvar med listene utarbeidet av det nasjonale utvalget under UHR. Vi har ikke identifisert noen nye titler på dette nivået i forbindelse med registreringen av 2004-aktiviteten. Vi vil fortsette arbeidet med å identifisere og klassifisere de mest sentrale publiseringskanalene for våre fag slik at vi aktivt kan spille inn til nasjonale systemer. Det er forutsatt at systemet skal være dynamisk med oppdatering pr hvert år. 3

4 Verkspresentasjoner, bokanmeldelser, kronikker, kommentarer og nyhetsstoff registreres i andre kategorier. AHO deltar aktivt i UHRs arbeid for å kartlegge, kvalitetssikre og vurdere vektingen av formidling i det nye finansieringssystemet. Kriterier for registrering av verk UFD sier i budsjettrundskriv F-12-04: Hvis det er naturlig for institusjonen å rapportere kunstnerisk utviklingsarbeid eller kunstnerisk virksomhet, kan en gi en punktvis og stikkordmessig oversikt over sentral produksjon i 2004 ordnet i følgende kategorier: 1. Kunstnerisk utviklingsarbeid (gjelder utviklingsarbeid som baserer seg på utøvende og/eller skapende kunst på høyt nivå (på nivå med doktorgrad)). 2. Kunstverk (som er innkjøpt av museum, institusjon, privat samling o.a, eller er invitert til og/eller er premiert i konkurranse, eller har fått pris eller utmerkelse, eller er utført på oppdrag eller bestilling). 3. Utstilling eller fremførelse (gjelder større offentlige utstillinger eller fremførelser som går ut over naturlig løpende virksomhet ved institusjonen). Det er av avgjørende betydning at det er knyttet en form for fagfellevurdering til de verkene vi registrerer i vårt forskningsdokumentasjonssystem. AHO har for 2004 foretatt registrering av følgende kategorier verk: verk publisert i tunge faglige nasjonale og internasjonale tidsskrifter verk tildelt nasjonale eller internasjonale priser verk premiert i eller invitert til nasjonale eller internasjonale konkurranser utstilling av verk med fagfellevurdering eller publisering Arkitekturverkene er registrert i FORSKPUB under andre resultater. Denne registreringsmodulen er ikke tilpasset verksregistrering. BIBSYS har fra rapporteringsåret 2003 implementert en ny modul for kunst og musikk. Denne medtar kategorien industridesign, men ikke arkitektur. AHO har gitt tilbakemeldinger til BIBSYS for utvikling av den nye modulen i Kriterier for registrering av prosjekt De vitenskapelig ansatte er bedt om å rapportere prosjekter og forprosjekter som er avsluttet, under arbeid eller nye i rapporteringsåret med krav om prosjektbeskrivelse, målformuleringer og en forventet tidsramme. Vi har sortert prosjektene i følgende kategorier: grunnforskning herunder doktorgradsprosjekter anvendt forskning faglig utviklingsarbeid pedagogisk utviklingsarbeid kunstnerisk utviklingsarbeid Innenfor hver kategori er prosjektene ordnet alfabetisk etter prosjektleder. 4

5 VITENSKAPELIG PUBLISERING FORSKERRETTET FORMIDLING I alt 20 innførsler (tilsvarende 18,5 forfatterandeler, fordelt på instituttene med 8 til FTH, 7 til URB, 2,5 til ARK og 1 til IDE) Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift [godkjent ISSN] (A11) Dunin-Woyseth, Halina; Nielsen, Liv Merete "Designkunnskapsreisen" : Columbus, Ohio, - La Clusac, Frankrike - Tsukuba, Japan, og videre... Noen tanker om kunnskapssyn og rolle dr.gradsstudier i design kan spille i kunnskapssamfunnet. Innlegg holdt på konferansen The 3rd Doctoral Education in Design (3DED), Tsukuba Science City, Japan Nordisk arkitekturforskning (1): ISSN Hemmersam, Peter Shopping - Integrating the Fragmented City. Nordisk Arkitekturforskning 17(2): ISSN Michl, Jan Designforskning : en internasjonal oversikt. Scandinavian Journal of Design History (14): ISSN Synnes, Kristine A Tree for a House : Designing for Super-Mobility. Journal of Architectural Education 58(1): ISSN Artikkel i nasjonalt vitenskapelig tidsskrift [godkjent ISSN] (A15) 1 Helland, Bård Forholdet mellom konstruksjon og uttrykk i en fremtidig arkitektur : Herzog & de Meuron, Prada Aoyama Tokyo, Byggekunst (4): ISSN Hermansen, Christian Modernitet og mangetydighet i Ildefonso Cerdàs Teoría General de la Urbanización. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon (1-2): ISSN Hvattum, Mari Den estetiske reduksjon : et essay om autonomi og arkitektur. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon (1-2): ISSN Hvattum, Mari Estetikkens problem. Byggekunst (1): ISSN Lending, Mari Arkitekturens spøkelser. Nytt norsk tidsskrift (3-4): ISSN x McQuillan, Thomas Platomatikk : om Platons maskiner hos Le Corbusier. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon (1-2): ISSN To artikler i Byggekunst er tatt med i denne kategorien 5

6 Artikkel i faglig bok utgitt på forlag [godkjent ISBN] (A22) Hermansen, Christian Ildefonso Cerdà and modernity. I: Tracing Modernity : Manifestations of the Modern in Architecture and the City. s London: Routledge, ISBN Hvattum, Mari 'A complete and universal collection': Gottfried Semper and the Great Exhibition. I: Tracing Modernity : Manifestations of the Modern in Architecture and the City. s London: Routledge, ISBN Lending, Mari Evidentia. I: Figura : festskrift for Karin Gundersen. s Oslo: Unipub Forlag, ISBN McQuillan, Thomas For og imot. I: "Mot en arkitektur" av Le Corbusier : Etterord. s Oslo: Spartacus, ISBN Robbins, Edward; El-Khoury, Rodolphe Introduction. I: Shaping the City : Studies in History, Theory and Urban Design. s London og New York: Routledge, ISBN Robbins, Edward New Urbanism. I: Shaping the City : Studies in History, Theory and Urban Design. s London og New York: Routledge, ISBN Vitenskapelig monografi/antologi utgitt på forlag [godkjent ISBN] (B11) Holm, Erling Dokk Fra Gud til Gucci. Oslo: Gyldendal akademiske, ISBN Hvattum, Mari Gottfried Semper and the Problem of Historicism. Cambridge: Cambridge University Press, ISBN Hvattum, Mari; Hermansen, Christian (red.) Tracing Modernity : Manifestations of the Modern in Architecture and the City. London: Routledge, ISBN Robbins, Edward; El-Khoury, Rodolphe (red.) Shaping the City : Studies in History, Theory and Urban Design. London and New York: Routledge, ISBN

7 VERK (I alt 16 innførsler) Verk tildelt nasjonal eller internasjonal pris i Verk publisert i tunge faglige internasjonale eller nasjonale tidsskrifter/monografier i 2004 og premierte eller inviterte konkurranseforsalg i Verk tildelt nasjonal eller int. pris i Verk publisert i tunge faglige int. eller nasjonale tidsskrifter/monografier i 2004 Bonesmo, Gro "Self Referential House" oppført Internasjonalt publisert: The Phaidon Atlas of Contemporary World Architecture; New York og London: Phaidon Press. I privat eie, Groningen. Nederland, Bonesmo, Gro V-house ved Oslofjorden. Publisert nasjonalt i Arkitektur i Norge : Årbok 2004 (s.31). Publisert internasjonalt i A+U Architecture and Urbanism (Japan) no. 411 dec (s.92-99). Enebolig i privat eie, Oslofjorden, Dahle, Einar Dal skole oppført Publisert nasjonalt: i Arkitektur i Norge : Årbok 2004 (s. 42). Eidsvoll kommune, Dal, Hjeltnes, Knut Anneks for Dobloug/Roede, Nesøya oppført Tildelt Treprisen Publisert nasjonalt: Byggekunst nr s I privat eie, Nesøya, Asker, Hjeltnes, Knut Enebolig Dysthe/Lyngstad, Bærum oppført Tildelt Treprisen i Internasjonalt publisert: a+u nr 411, desember 2004 s Publisert nasjonalt: Byggekunst nr s I privat eie, Bærum, Hjeltnes, Knut Nordisk Kunstnarsenter, Dalsåsen, Fjaler, Sogn og Fjordane oppført Publisert internasjonalt : The Phaidon Atlas of Contemporary Architecture, Phaidon, London s Nordisk Kunstnarsenter, Dalsåsen, Fjaler, Jensen, Jan Olav; Skodvin, Børre Storo T-banestasjon. Oppført Publisert nasjonalt: Arkitektur i Norge : Årbok Oslo kommune ved Samferdselsetaten, Oslo, Sevaldson, Birger AGORA : a music-theatre performance and installation. Oppført Publisert internasjonalt: Diversifying Digital Architecture, 2003 FEIDAD Award. Basel: Birkhäuser (s.50-55). Fremført Black Box Oslo og Oslo sentralstasjon 2003, Oslo, Prosjekt invitert og/eller premiert i nasjonale eller internasjonale konkurranser 2004 Bonesmo, Gro Arktisk kultursenter - Hammerfest : Åpen internasjonal arkitektkonkurranse. Premiert med innkjøp. Publisert i Norske arkitektkonkurranser nr. 387 (s.14). Hammerfest kommune, Hammerfest,

8 Eggen, Arne Idé-konkurranse om utbedring av Festningstunnelen i Oslo, oktober Tildelt 2. premie. Publisert i "Festningstunnelen : åpen idé-konkurranse om ny vann/frostsikring og tunnelkledning" utgitt av Statens vegvesen, Region øst, Stor-Oslo distrikt. Statens Vegvesen, Vegdirektoratet, Oslo, Eggen, Arne Vegbro over Virserumsån, Jönköping, Sverige. (Invitert deltakelse) Presentert av Vägverket, Region Syd "Träbro över Virserumsån" aspx#Kortfattat%20om%20de%20t e%20övriga%20förslagen og Vägverket Sverige, Virserumsån, Haukeland, Lars Vulkan, transformasjon av Vulkanområdet syd for AHO. Invitert konkurranse tildelt 1. premie. Utstilt i Vulkanhallen. Oslo Haukeland, Lars Ibsen/Hamsun senter - bibliotek og kulturhus i Grimstad. Invitert konkurranse tildelt 1. premie. Publisert i Arkitektnytt nr. 9 (s. 3) Oslo Hellsten, Ellen "Byrom i Bjørvika" åpen idé-konkurranse, innkjøp. Publisert i Norske arkitektkonkurranser nr. x Arrangert av Bjørvika Utvikling AS og Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten, Oslo, Hellsten, Ellen "Økern Intensified" premiert forslag til konkurransen EUROPAN 7 Sub-urban Challenge, Urban Intensity and Housing Diversity. Publisert nasjonalt i Byggekunst nr 02/2004 (s ) Europan no. 7 / Europan Norway (s ) med eget faglig essay "Non-Linear Planning" (s ). Publisert internasjonalt i Europan 7 Europan Results (2004) (s ). Europan 7, Økern, Oslo, Hemmersam, Peter "Findusområdet og arktisk kultursenter" tildelt 2. premie i åpen internasjonal idé- og prosjektkonkurranse. Hammerfest kommune, Hammerfest Næringsinvest AS og Hammerfest Havnevesen, Hammerfest,

9 Forskerrettet faglig publisering/formidling (I alt 50 innførsler) Doktoravhandling (C13) Utgitt av AHO Ask, Trygve God norsk design : konstitueringen av industridesign som profesjon i Norge. Context, Oslo: Arkitekthøgskolen i Oslo, ISBN ISSN x. Capjon, Jan Trial-and-Error-based Innovation : Catalysing Shared Engagement in Design Conceptualisation. Context, Oslo: Arkitekthøgskolen i Oslo, ISBN ISSN x. Pedersen, Eirin Marie Solheim Om teckning, text och teori; aktteckning i ett kontextuellt, diskursivt och paradigmatisk perspektiv. Context, Oslo: Arkitekthøgskolen i Oslo, ISBN ISSN x. Rapport i serie utgitt av institusjon, forening o.a.(c17) Utgitt av AHO The Nordic Reader 2004; Research Magazine. Oslo: Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, ISSN Faglig bok eller rapport utgitt av institusjon, forening o.a.(c18) Utgitt av AHO Dobloug, Margrethe; Wilhjelm, Hanne Planlegging for funksjonshemmede: bruk av virtual reality i fysisk planlegging. Oslo: Arkitekthøgskolen i Oslo, Utgitt av andre Hemmersam, Peter; Albertsen, Niels; Nielsen, Tom (red.) Introduction : Urban Mutations - Periodization, Scales and Mobility. I Urban Mutations - Periodization, Scales and Mobility. s Aarhus: Arkitektskolens Forlag, ISBN Synnes, Kristine Roy : the architecture of risk. Ann Arbor: University of Michigan Taubman College of Architecture and Urban Plan, ISBN Artikkel i int. vitenskapelig tidsskrift [ikke godkjent ISSN] (A12) Dunin-Woyseth, Halina Image making as a Step for the Master Plan for a City in Norway. Comportements : Development of Kabul : Reconstruction and Planning Issues. Babar Mumtaz and Kaj Noschis (eds.) Kapittel i faglig bok eller rapport utgitt av institusjon, forening o. a. (A31) Børrud, Elin; Sjaastad, Morten Negotiating the City upon the City. I: Rebois, Didier (red) 2004 Implementations: Europan 1-6 Negotiated Projects. Paris: Europan/editions l'imprimeur/seuil). s

10 Dunin-Woyseth, Halina Discussing transdisciplinarity : Looking Back. I: The Nordic Reader Research Magazine, s Oslo: Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, ISSN Dunin-Woyseth, Halina; Nielsen, Liv Merete From Apprentice to Master : Some Notes on Educating Design Scholars and developing Design Scholars. I: DesignDialog - designforskning i et demokratisk perspektiv. HiO-rapport 2004, 22. s Oslo: Høgskolen i Oslo, Dunin-Woyseth, Halina The Millennium Programme: Looking Back, Looking Forward. I: Discussing Transdisciplinarity: making professions and the new mode of knowledge production. The Nordic Reader Research Magazine, s Oslo: Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, ISSN Ellefsen, Karl Otto Oslo's Development - the Fifth Layer. I: Building and urban development in Norway : selection of current issues. Nystad, Jens Fredrik (ed). s Oslo: The Norwegian State Housing Bank/Husbanken, ISBN Hemmersam, Peter Imagining the H-City : Denmark as an Urban Field. I: Urban Mutations Periodization, Scales and Mobility. s Aarhus: Arkitektskolens forlag, ISBN Thiis-Evensen, Thomas Fra Europa til Christiania. I: For parykk og sabel : Om Toldbugaten 10 : Krigsskolens residens siden s Oslo: Krigsskolens Venner, Invitert foredrag ved int. vitenskapelig konferanse med publisert abstract (D12) Ellefsen, Karl Otto Emergence of a Unique Urban Identity : Quality by Chance or by Governance. I: Summery report th World Congress (IFHP) : Governance for Urban Change, s. 31, Oslo, Wilhjelm, Hanne Reality with several understandings : Children's outdoor environment. I: > Abstracts of oral and poster presentations (PDF) rd International conference on Children's Health and the Environment, London, Invitert foredrag ved int. vitenskapelig konferanse uten publisering (D13) Holm, Erling Dokk Thinking small. Design and Entrepreneurship arrangert av Cumulus, European Association of Universities and Colleges of Art, Design, and Media, Arkitekthøgskolen i Oslo, Dunin-Woyseth, Halina Developing doctoral scholarship in architecture. A brief retrospect and some emergent trends in Scandinavia. EURAU 2004 (European Symposium on Research in Architecture and Urban Design), Marseille,

11 Hvattum, Mari Origins Redefines : a tale of pigs and primitive huts. "Primitive" conference arrangert av Welsh School of Architecture, Cardiff, Hvattum, Mari Veiled Works and Blurred Contexts. "International symposium on contemporary art and architectural theory" arrangert av KHIO og AHO, Oslo, McQuillan, Thomas Informed Architecture. Presentasjon av Prize Winning paper for EAAE Writings in Architecture competition, København, Michl, Jan On the Mysterious Durability of the Modernist Abstract Aesthetics in Product Design. "Ulm, tysk designtradition og Skandinavien" arrangert av Nordisk forum for formgivningshistorie, København, Munshi, Kishor Design and Craft - A cultural Dilemma. Cumulus, organisert av Faculty of Visual Art and Design og Utrecht School of Arts, Utrecht, Munshi, Kishor Design in Developing Countries with special reference to India - a review paper China International Industrial Design Summit, arrangert av Beijing Industrial Design Promotion Organization, The Science and Technology Bureau of Wuxi, Wuxi, Munshi, Kishor Social design. NOFUA 2004, arrangert av Forum for Development Studies at the Nordic Schools of Architecture, Oslo, Robbins, Edward Urban development in the multiple city : theoretical issues. NOFUA 2004, arrangert av Forum for Development Studies at the Nordic Schools of Architecture, Oslo, Sandaker, Bjørn Normann Designing by Making: Stategies for developing architectural concepts by means of process skills. EAAE-ENHSA Construction Workshop, Athen, Tostrup, Elisabeth Amble "Living in the North - in Wenche Selmers architecture". Living in the North. Symposium arrangert av Nordic Association of Architectural Research, Helsinki, Foredrag ved int. vitenskapelig konferanse med publisert artikkel (D14) Eggen, Arne Fascinert av broer. I: Nordisk Tekniklærermøde : Form Proces Teknologi. s Århus: Arkitektskolen i Aarhus, Institut for Bygningsdesign, Nordisk Tekniklærermøde, Aarhus, Danmark, Killi, Steinar Rapid Manufacturing, a Path to New Markets. I: Cumulus Working Papers. s Helsinki: University of Art and Design Helsinki, ISSN x. Design and Entrepreneurship arrangert av Cumulus, European Association of Universities 11

12 and Colleges of Art, Design, and Media, Arkitekthøgskolen i Oslo, Sevaldson, Birger Ways of Working. I: Digitale designprodukter - vision og virkelighed. Designskolen Kolding og Center for Kulturstudier, Syddansk Universitet, Kolding Uddannelses Center, Foredrag ved int. vitenskapelig konferanse med publisert abstract (D15) Capjon, Jan Trial-and-Error-based Innovation : Rapid Materialisation as Catalyser of Perception and Communication in Design. I: Volume 1 : Abstracts. Melbourne: Monash University, Faculty of Art and Design, Futureground arrangert av Design Research Society, Melbourne, Munshi, Kishor Integrating Design and Craft - Problems and Potentials. I: Cumulus Working Papers. s. 36. Helsinki: University of Art and Design Helsinki, ISSN x. Design and Entrepreneurship arrangert av Cumulus, European Association of Universities and Colleges of Art, Design, and Media, Arkitekthøgskolen i Oslo, Sevaldson, Birger Designing Time : a laboratory for time-based design. Future. I: Volume 1 : Abstracts. Melbourne: Monash University, Faculty of Art and Design, Futureground arrangert av Design Research Society, Melbourne, Foredrag ved int. vitenskapelig konferanse uten publisering (D16) Fjeld, Per Olaf A revitalization of architectural consciousness. Writing in Architectural Education, symposium arrangert av EAAE, Arkitektskolen Kunstakademiet København, Fjeld, Per Olaf Learning Outcomes and Generic Competences for the Architectural Curricula. "The Meeting of heads of European Schools of Architecture" internasjonalt symposium arrangert av EAAE/ENHSA, Chania, Hellsten, Ellen "Økern Intensified" konkurranseprosjekt EUROPAN 7. EUROPAN Forum of Results, Athen, Hvinden-Haug, Lars Jacob Røros Bergstad - The Foundation of a Private Mining Town in the 17 th Century. The City and Its Images : internationalt seminar, arrangert for Phd-studenter av Høgskolen i Agder, Dømmesmoen, Grimstad, Killi, Steinar Free form fabrication, case studies and a look at future scenarios for design and entrepeneurship. Cumulus, AHO,

13 Killi, Steinar Rapid prototyping as a simulation tool. Advanced Simulation and Generative Design Processes Symposium, arrangert av AA - Architectural Association School of Architecture (London) og AHO, Oslo, Sjaastad, Morten Negotiating the City upon the City. EUROPAN to-årlig oppfølgingskonferanse, Athen, Tostrup, Elisabeth Amble "A Critical Architectural Icon and its Contextual Argumentation". Critical Architecture Conference, arrangert av Bartlett School of Architecture UCL, London, Invitert foredrag ved nasjonal vitenskapelig konferanse med publisering (D21) Ellefsen, Karl Otto De norske småbyene som byutviklingsproblem : historie - identitet - strategier. I "Den mellomstore byens framtid" Arkitekturdagen Hamar, NAL, Hamar, Invitert foredrag ved nasjonal vitenskapelig konferanse uten publisering (D23) Ask, Trygve Design; kunst, kultur eller næring. Forskerseminar i regi av Kulturdepartementet, Oslo, Voksenåsen, Dunin-Woyseth, Halina Designforskerutdannelsen - er der en nordisk vei? Åpningskonferansen for Center for Designforskning. Kunstakademiets Arkitektskole, København, Ellefsen, Karl Otto Fehn : making and teaching. Making and Teaching - Celebrating Sverre Fehn, Internasjonalt seminar arrangert av Arkitekturmuseet, NAL (Norske Arkitekters Landsforbund) og AHO, Oslo, Fjeld, Per Olaf Somewhere between gravity and horizon. Making and Teaching Celebrating Sverre Fehn, Internasjonalt seminar arrangert av Arkitekturmuseet, NAL (Norske Arkitekters Landsforbund) og AHO, Oslo, Fuchs-Mikac, Neven Beautiful Acts of Violence. Making and Teaching - Celebrating Sverre Fehn, Internasjonalt seminar arrangert av Arkitekturmuseet, NAL (Norske Arkitekters Landsforbund) og AHO, Oslo, Moshus, Petter The Design of Look and Feel of Olympic Games. Symposium arrangert av Central Academy of Fine Arts (CAFA) Design Dept. Beijing China, Beijing,

14 BRUKERRETTET FORMIDLING I atl 98 oppføringer Faglig bok eller rapport utgitt av institusjon, forening o.a.(c18) Hvinden-Haug, Lars Jacob Kulturminneanalyse for Larvik by Larvik: Larvik kom. i forbindelse med kommunedelplan for Larvik by , Thiis-Evensen, Thomas Premissdokumenter Oslo Sentrum : Vedtatt av samarbeidsgruppen , Status Oslo: Hovedstads Aksjonen, Artikkel i fag- eller bransjetidsskrift (A18) Aspen, Jonny Byplanlegging som representasjon : En analyse av Harald Hals' generalplan for Oslo av Byggekunst (1): ISSN Aspen, Jonny Kulturplanlegging Aspen, Jonny; Felberg, Knut; Pløger, Jon; Skogheim, Ragnhild Kulturplanlegging - håp og utfordringer Aspen, Jonny Metoder i kulturplanleggingen Aspen, Jonny Stadig oppmerksomhet om rustne menn Aspen, Jonny Tidsskriftet Plan med temanummer om kulturplanlegging Dahle, Einar "Historien er min læremester" : Fra Aachen til Aachen. Tanker om historien og opplevelsen av steder som er og likevel ikke lengre er det de var. Mur (3): ISSN Dahle, Einar Paradigmeskifter og ny arkitektur : Keiserens nye klær på nytt og på nytt. Mur (2): ISSN Dahle, Einar Teori: grunnlag for arkitekters virke. Betraktninger om teori og praksis: Tilskueren og utøveren. Mur (1): ISSN Dahle, Einar Å bygge er å forske : betraktninger om hva som ansees å være forskning. Mur (4): ISSN

15 Dunin-Woyseth, Halina Arkitekturforskning : "Dialogisk" og/eller "faglig introvert"? Byggekunst (1): ISSN Dunin-Woyseth, Halina Design Research (bokomtale). Byggekunst (4): ISSN Fjeld, Per Olaf; Gerstlauer, Rolf; Fuchs-Mikac, Neven; Funck, Lisbeth Discordia Daylight (utgitt av VELUX) (03): ISSN Fjeld, Per Olaf; Gerstlauer, Rolf; Fuchs-Mikac, Neven; Funck, Lisbeth Shades of Shadows. Daylight (utgitt av VELUX) (02): ISSN Fuchs-Mikac, Neven Sverre Fehn : Constructing the narrative path. Oris : Magazine for architecture and culture 6(26): ISSN Holm, Erling Dokk Kaffebaren - vårt offentlige liv. Visuelt : tidsskrift for visuell kommunikasjon, illustrasjon og grafisk formgivning (4b): ISSN Holm, Erling Dokk Kampen om systemkritikken. Samfunnsviteren (1): ISSN Holm, Erling Dokk Når guruer snakker. Visuelt : Tidsskrift for visuell kommunikasjon, illustrasjon og grafisk formgivning (1): ISSN Holm, Erling Dokk Tujaens virkelighet. Visuelt : Tidsskrift for visuell kommunikasjon, illustrasjon og grafisk formgivning (6): ISSN Holm, Erling Dokk Religion og konsum - en fruktbar parallell. Religion og livssyn - tidsskrift for religionslærerforeningen 16(4): ISSN Holm, Erling Dokk Tidsklemma - et moralsk anliggende? Samfunnsviteren (2): ISSN Holm, Erling Dokk Kompakt viking. Næringseiendom 15(8): ISSN Holm, Erling Dokk Uten kaffen dør byen. Næringseiendom 15(9): ISSN Holm, Erling Dokk Røft og intelligent. Næringseiendom 15(9): ISSN Holm, Erling Dokk Topp høyskole på jordet. Næringseiendom 15(11): ISSN Holm, Erling Dokk Gretes Oslo. Næringseiendom 15(11): ISSN

16 Holm, Erling Dokk 100 år og like vakker. Næringseiendom 15(12): ISSN Vavik, Tom Design for alle - er det mulig. Utmerkelser fra Norsk Designråd 2004 : Awards from the Norwegian Design Council: ISSN Faglig foredrag/poster ved fagmøte eller fagmesse med publisering (D31) Ellefsen, Karl Otto Endringer i arkitektur og designfagene : konsekvenser for Norsk form? I Høringskonferanse om Norsk form, Norsk Kulturråd, Oslo, Michl, Jan Bakom ordet design. I: Bulletin Norsk Form nr Designbegrepet, Norsk Form, Oslo Faglig foredrag/poster ved fagmøte eller fagmesse uten publisering (D33) Aspen, Jonny Flerkulturell byutvikling som utfordring og mulighet. UKS Biennalen, Oslo, Bonesmo, Gro Arkitektur og kultur : Vestbaneprosjektet. Norsk Form - Årskonferanse, Oslo, Bonesmo, Gro Liquid Edge - Triennaleprosjektet Møte i OAF, Oslo, Børrud, Elin Endring og drivkrefter i Oslos byutvikling. Møte i Oslo bolig- og byplanforening, Oslo, Dahle, Einar Paradigmeskifte og ny arkitektur. "Ny arkitektur : naiv arkitektur, bærekraft og moderne uttrykk" arrangert av Det Norske Arkitektakademi og Norsk Form, Oslo, Digerud, Jan Georg Arkitektur : om å lære og se. NAL i samarbeid med Vestfold Arkitektforening og Sandefjord kommune om "Arkitektur inn i grunnskolen", Sandefjord, Digerud, Jan Georg Estetikk - stygt/pent : om estetiske vurderinger knyttet til takets utvikling i arkitekturhistorien; dets konstruksjon og funksjon som romdannende element. Fagdag i regi av PROTAN, Holmen, Digerud, Jan Georg Samtaler om arkitektur. Møteserien "Samtaler om arkitektur" arrangert av Norsk Form, Villa Stenersen, Oslo, Digerud, Jan Georg Tverrfaglighet/"Crossover" mellom fagfelt. Polyteknisk forening, gruppen for kultur og verdiskapning, Oslo,

17 Eggen, Arne Ny fotgjengerbro over havnen til ny Opera, Holmen København. Vegdirektoratets brukonferanse 2004, Oslo, Ellefsen, Karl Otto Fører "governance-strategier" til en bedre urban kvalitet enn "tradisjonell planlegging". Polyteknisk forening, Oslo, Fagernes, Thomas Boliger i kvadraturen. Bybolig Oslo, arrangert av NAL, Oslo, Haukeland, Lars Vannbyer. Workshop arrangert av Vegdirektoratets kompetansegruppe BOTSFOR, Arendal, Haukeland, Lars E6 gjennom Narvik. Workshop arrangert av Vegdirektoratets kompetansegruppe BOTSFOR, Narvik, Hermansen, Christian Introduction to the work of Ildefonso Cerdà. NAL/OAF : åpent kveldsmøte, Oslo, Hjeltnes, Knut Dagslys som arkitektonisk element. NAL, Akademiet. Konferansen "Klimakontroll og energibruk i bygninger", Oslo, Hjeltnes, Knut "Egne arbeider". Møte i Vestfold arkitektforening, Tønsberg, Hjeltnes, Knut "Egne arbeider". Fagseminar arrangert av Optiroc; "Murverksseminar", Bergen, Hvattum, Mari Den sanne stil : arkitektur og stildebatt. Groschseminaret arrangert av Groschselskapet, UiO, Oslo, Hvattum, Mari Estetikkens problem. Oscar Hansen-Symposiet arrangert av Bergen Arkitektskole, Bergen, Kleven, Bente Matematikk og arkitektur. LAMIS Sommerkurs for matematikere, Nordfjordeid, Loly, Carsten Solid Works og formgiving. Konferanse for Solid Works Norwegian Usergroup, Fornebu, Moshus, Petter Hvordan kan design bidra til et OL i Tromsø? OL og kunst - konferanse, Tromsø,

18 Moshus, Petter Lokal identitetsskaping med design. Svensk industridesign, Åre, Munshi, Kishor Design for the Other Worlds. Design without Borders, Norsk Form, Oslo, Munshi, Kishor Plastics - Setting Trends in Design. Indian Plastics Institute : Mumbai, Robbins, Edward Design Challenges For Real. Researching Internal Displacement, arrangert av Norwegian Norway, Oslo, Thiis-Evensen, Thomas Arkitekturpedagogikk. Arkitektur og design i undervisningen, arrangert av Nordisk samråd i samarbeid med Kunst og design i skolen, Ålesund, Thiis-Evensen, Thomas Hovedstadsaksjonen. Fagmøte: Miljøverndep., Oslo, Thiis-Evensen, Thomas Hovedstadsaksjonen. Fagmøte Norske sivilingeniørers forening, Oslo, Thiis-Evensen, Thomas Om arkitekturens elementer. "Bygg reis deg", Oslo Thiis-Evensen, Thomas Om Roma. Fagmøte Blomquist, Oslo Thiis-Evensen, Thomas Om strategiene bak Hovedstadsaksjonen. Catella Eiendomsconsult, Oslo, Thiis-Evensen, Thomas Rebuilding of Oslo. The Prince of Wales s Charitable Foundation, Windsor Castle, Wilhjelm, Hanne "Barn drikker ikke cafélatte". Fagmøte for Tettstedsprogrammet, Miljøverndepartementet, Kristiansand, Wilhjelm, Hanne Barn i tett by : hva byr vi våre barn - når? Oslo bolig- og byplanforening, Oslo, Gjesteforelesning (D42) Aspen, Jonny Kulturplanlegging - eksempler. Høgskolen i Telemark, Institutt for kultur- og humanistiske fag, Bø, Aspen, Jonny Kulturplanlegging - problemstillinger, betraktningsmåter, metoder. Høgskolen i Telemark, Institutt for kultur- og humanistiske fag, Bø, Bjørkhaug, Gry C. Hj. Arkitekter og GIS. Universitetet i Bergen, Institutt for geografi, UIB, Bergen,

19 Dahle, Einar Die Paradigmewechsel und die sets neue Architektur. RWTH Rheinisch Westfälische Technische Hochschule, Aachen, Dahle, Einar Gehe weit, weit weg. RWTH Rheinisch Westfälische Technische Hochschule, Aachen, Dahle, Einar Theorie: Die Grundlage des Schaffens der Architekten. RWTH Rheinisch Westfälische Technische Hochschule, Aachen, Digerud, Jan Georg Estetikk, musikk og arkitektur. NMH, Norges musikkhøgskole, Oslo, Digerud, Jan Georg Sammenhengen jazz, struktur, improvisasjon og visuelle uttrykk : presentasjon av egne bilder. Høgskolen i Akershus, Kjeller, Dunin-Woyseth, Halina "Making" professions and the new mode of knowledge production. Joint Postgraduate School of Research - Lunds universitet (Division of energy and building design, Housing development & management, and Architectural conservation & restoration), Lund, Dunin-Woyseth, Halina On theoretical frameworks in design research : "making" professions and "making" disciplines. Joint Post-graduate school of research Chalmers tekniska högskola, Institutionen för arkitektur og Göteborgs Universitet, Kunst og designhögskolan, Göteborg, Dunin-Woyseth, Halina Research strategies and methods in profession-related studies. Joint Post-graduate School of Research - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för arkitektur og Göteborgs Universitet, Kunst og designhögskolan, Göteborg, Dunin-Woyseth, Halina Research strategies in architecture and design. Joint Post-graduate School of Research - Lunds universitet (Division of Energy and Building Design, Housing Dev. & Management and Architectural Conservation & Restoration), Lund, Eggen, Arne Fascinert av broer, egne arbeider. Arkitektskolen i Aarhus, Århus, Eggen, Arne Norsk brobyggeri. Ingeniørhøjskolen i Århus og Arkitektskolen i Aarhus, Hellsten, Ellen Fem egne prosjekter med landskapelige dimensjoner. NLH, Ås, Hellsten, Ellen "Økern Intensified" EUROPAN 7. NTNU, Fakultet for arkitektur, Trondheim, Hellsten, Ellen "Økern Intensified" EUROPAN 7. NTNU, Fakultet for arkitektur, Trondheim,

20 McQuillan, Thomas Personal Technologies. Chalmers tekniska högskola, Göteborg, Michl, Jan "Kdo nasleduje koho? Modernisticke heslo form follows function: jeho puvod, smysl a nasledky" [Hvem følger hvem? Modernistisk doktrine form follows function: dens opphav, mening og følger]. Academy of Arts, Architecture and Design, Prague, Moshus, Petter Kunst og design i skolen. Høgskolen i Oslo, Oslo, Moshus, Petter Norwegian Olympic Design. Tsinghua University, Academy of Arts and Design, Industrial dept., Beijing, Robbins, Edward Shaping the City: The New Urbanism and Beyond. New Urbanism and Beyond, konferanse arrangert av Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm, Robbins, Edward Urban transformations. University of Nairobi, Architecture school, Nairobi, Robbins, Edward Urban transformations. UCLAS Architecture School, Dar Es Salaam, Sandaker, Bjørn Normann On Span and Space: Towards a Theory of Criticism of Architectural Structures. Cornell University, College of Architecture, Art and Planning, Ithaka, Skodvin, Børre Egne arbeider : ved åpningen av Sverre Fehn-utstillingen. Tokyo University of Fine Arts and Architecture, Tokyo, Tostrup, Elisabeth Amble "Wenche Selmer - architect". Chalmers Tekniska Høgskola, Arkitektur, Gøteborg, Kronikk eller anmeldelse i fagtidsskrift (A41) Dunin-Woyseth, Halina Ways to study and research architectural, urban and technical design : [book review]. The Journal of Design Research 4: ISSN Hvattum, Mari The Order of Ornament. Journal of the Society of Architectural Historians (1): ISSN Michl, Jan "Ett tjeckisk måste": anmeldelse av "Ceský design/czech design " av Jiri Pelcl og Dagmar Vernerová (2002) Form nr ISSN x. 20

Oslo, 25. februar 2004. Karl Otto Ellefsen Rektor

Oslo, 25. februar 2004. Karl Otto Ellefsen Rektor FORSKNINGSKATALOG 2003 1 Forord Skolen har nedlagt mye arbeid i å utvikle rutiner og kriterier for forskningsdokumentasjon for å sikre en omfattende intern og ekstern rapportering. Grunnlaget er dermed

Detaljer

Forskningskatalog 2005

Forskningskatalog 2005 Forskningskatalog 2005 FORORD Forskningskatalogen skal sikre en omfattende intern og ekstern rapportering fra vitenskapelig ansatte. Alle forskningsprosjekter og publikasjoner har siden 1997 blitt registrert

Detaljer

Planutdanning på Vestlandet. Utdanningsinstitusjonane kva kan dei tilby? Siri Skjold Lexau: Estetikk, arkitektur og kulturmiljø

Planutdanning på Vestlandet. Utdanningsinstitusjonane kva kan dei tilby? Siri Skjold Lexau: Estetikk, arkitektur og kulturmiljø Planutdanning på Vestlandet Utdanningsinstitusjonane kva kan dei tilby? Siri Skjold Lexau: Estetikk, arkitektur og kulturmiljø Erfaringsbasert master i planlegging Mulig modul på 10 ects Pensum Administrasjon

Detaljer

Publikasjonskategorier i BIBSYS ForskDok

Publikasjonskategorier i BIBSYS ForskDok Publikasjonskategorier i BIBSYS ForskDok Brukerhåndbok Oppdatert: 2006-12-21 2006-12-21: Fjernet kommentar til publikasjonskategori A19. Fra og med 2006 inngår ikke denne i data som avleveres til DBH.

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

Design til terningkast tre? Design med et kritisk blikk

Design til terningkast tre? Design med et kritisk blikk FREDRIK EIVE REFSLI Design til terningkast tre? Design med et kritisk blikk OM MEG SJØL Hovedfag i visuell kommunikasjon, khio, 2006 Grafisk designer i Blæst design as Skriver for Snitt, tidsskrift for

Detaljer

Nordic Master Programme

Nordic Master Programme Nordic Master Programme 16. november 2010 Kontaktperson: Kristin Amundsen nordicmaster@siu.no 2 Hva er Nordic Master Programme? Pilotprosjekt finansiert av Nordisk Ministerråd Programmet gir støtte til

Detaljer

Pensum. Bachelorstudium i Retaildesign Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology

Pensum. Bachelorstudium i Retaildesign Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology Pensum Bachelorstudium i Retaildesign Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology 1. studieår 1. semester Emne: Fellesfag 1. Delemne: Innføring i teori og metoder Gripsrud, Jostein. 2011.

Detaljer

Oversikt over KU organisasjon. 23.08.13 js & pc

Oversikt over KU organisasjon. 23.08.13 js & pc Oversikt over KU organisasjon js & pc KHiB legger til grunn en forståelse av kunstnerisk utviklingsarbeid som: inkluderer ansattes individuelle kunstneriske/designfaglige arbeid, tematiske fellesprosjekter

Detaljer

Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier

Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier Stilling: Forsker 2 Telefon: 915 51 325 E-post: ak@ostforsk.no CV norsk Asbjørn Kårstein har doktorgrad fra Institutt for tverrfaglige kulturstudier,

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

KHiB-UiB utredning fase 1 Rapport 05.10.2015. KHiB styre 29.10.2015

KHiB-UiB utredning fase 1 Rapport 05.10.2015. KHiB styre 29.10.2015 KHiB-UiB utredning fase 1 Rapport 05.10.2015 KHiB styre 29.10.2015 Meld. St. 18 (2014 2015) Melding til Stortinget Konsentrasjon for kvalitet Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren Kvalitetskriterier

Detaljer

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL)

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft Tarja Tikkanen Hva betyr PIAAC-resultatene

Detaljer

C U R R I C U L U M V I T A E / G E I R M. B R U N G O T 6230 Sykkylven, Norway gmb@sloway.no www.sloway.no phone: +47 91 18 51 50

C U R R I C U L U M V I T A E / G E I R M. B R U N G O T 6230 Sykkylven, Norway gmb@sloway.no www.sloway.no phone: +47 91 18 51 50 C U R R I C U L U M V I T A E / G E I R M. B R U N G O T 6230 Sykkylven, Norway gmb@sloway.no www.sloway.no phone: +47 91 18 51 50 R e p r e s e n t e d at: The National Museum for Art, architecture and

Detaljer

Storbyens boligmarked drivkrefter, rammebetingelser og handlingsvalg. Bergen 2. desember 2005. Jonny Aspen. Gentrifisering

Storbyens boligmarked drivkrefter, rammebetingelser og handlingsvalg. Bergen 2. desember 2005. Jonny Aspen. Gentrifisering Storbyens boligmarked drivkrefter, rammebetingelser og handlingsvalg. Bergen 2. desember 2005. Jonny Aspen Gentrifisering Tematisk struktur Innledende om å forske på gentrifisering og bytransformasjon

Detaljer

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CV Navn: Jan Ole Rypestøl Adresse: Sildenestangen 43, 4625 Flekkerøy Telefon: 906 31591/38094380 Fødselsdato: 30.08.1963 mail: jan.ole.rypestol@agderforskning.no Familie: Gift, tre barn Nåværende arbeidsgiver:

Detaljer

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI organisering: NTNU vertsinstitusjon NORSI styre NORSI består av to forskningsprogrammer PIMS ved NTNU: Program

Detaljer

NUAS arbeid med rollen som forskningsadministrator

NUAS arbeid med rollen som forskningsadministrator NUAS arbeid med rollen som forskningsadministrator Ingrid Sogner, UiO og NUAS Forskning og Innovasjon Hva skal jeg snakke om? Litt om NUAS fram til nå Organisasjon og virkefelt Plangruppen Forskning og

Detaljer

Undervisningsplan (uvexfac10 - Vår 2012)

Undervisningsplan (uvexfac10 - Vår 2012) Undervisningsplan (uvexfac10 - Vår 2012) Alle forelesninger i GS, Aud I Forelesninger onsdager kl. 10.15-12 Forelesninger torsdager kl. 14.15-16 Dato Undervises av Sted Tema Kommentarer / ressurser 18.01.2012

Detaljer

Pensum. Bachelorstudium i Art Direction Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology

Pensum. Bachelorstudium i Art Direction Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology Pensum Bachelorstudium i Art Direction Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology 1. studieår 1. semester Emne: Fellesfag 1. Delemne: Innføring i teori og metoder Obligatorisk Pensum

Detaljer

Digital interaktiv matematikk Inquiry spørrende og undersøkende aktiviteter

Digital interaktiv matematikk Inquiry spørrende og undersøkende aktiviteter Digital interaktiv matematikk Inquiry spørrende og undersøkende aktiviteter AB Fuglestad 14. oktober 2015 Sentrale pedagogiske ideer Syn på læring: sosiokulturelt - lærer i samhandling med andre, i miljø

Detaljer

Seminar Brage 11. des. Ellen Røyneberg

Seminar Brage 11. des. Ellen Røyneberg Seminar Brage 11. des Ellen Røyneberg 1 Agenda BIBSYS Brage Hvordan komme i gang? Administratorrollen en oversikt Bli kjent med BIBSYS Brage Oppsett av arkivet Arbeidsflyt Registreringsprosessen Samlingsdesign

Detaljer

Productive Cities EUROPAN 14

Productive Cities EUROPAN 14 Productive Cities Hvordan kan arkitektur og byutvikling bidra til vekstkraft? Segregering av produksjon (lokalt) Offshoring (globalt) -Onshoring -Ny teknologi -Fokus på ressursbruk Hvpordan kan byen bli

Detaljer

Høyere utdanning på høyt internasjonalt nivå: Forståelser og ambisjoner i norsk kontekst

Høyere utdanning på høyt internasjonalt nivå: Forståelser og ambisjoner i norsk kontekst Høyere utdanning på høyt internasjonalt nivå: Forståelser og ambisjoner i norsk kontekst Jens-Christian Smeby Senter for profesjonsstudier NOKUT-konferansen 20. april 2010 Vi kan bli best i verden! Trond

Detaljer

Bibliography: The Norwegian Language in America (Under construction) Arnstein Hjelde

Bibliography: The Norwegian Language in America (Under construction) Arnstein Hjelde Bibliography: The Norwegian Language in America (Under construction) Arnstein Hjelde 1897 Groth, Peter: Nogle eiendommeligheder ved de til Amerika utvandrede nordmænds sprog. Printed in Morgenbladet, April

Detaljer

Trude Westby Nordmark Fossveien 23.b 0551 Oslo

Trude Westby Nordmark Fossveien 23.b 0551 Oslo NAME: BORN: 12-12-69 PHONE: +47 22717311 STUDIO: Velliveien 13, 1342 Jar Norway Trude Westby Nordmark Fossveien 23.b 0551 Oslo Norway EDUCATION: GROUP EXHIBITIONS: COMMISSIONS: Documentation: Other related

Detaljer

«Superdiversity» på norsk (hypermangfold)

«Superdiversity» på norsk (hypermangfold) «Superdiversity» på norsk (hypermangfold) Et kritisk innspill til hva mangfold er og kan være Heidi Biseth Førsteamanuensis Høgskolen i Buskerud og Vestfold Institutt for menneskerettigheter, religion

Detaljer

Avhandlingens form - omfang og kvalitet av artikkelbaserte avhandlinger ulike praksiser og erfaringer fra NIH

Avhandlingens form - omfang og kvalitet av artikkelbaserte avhandlinger ulike praksiser og erfaringer fra NIH Avhandlingens form - omfang og kvalitet av artikkelbaserte avhandlinger ulike praksiser og erfaringer fra NIH Kari Bø Rektor Professor, Dr. scient Norges idrettshøgskole Dagens dr. disputas NIH Anders

Detaljer

Forskriftsendring ESG Standards and Guidelines for quality Assurance (ESG) Veiledende retningslinjer for UHpedagogisk UNIPED. www.uhr.no uhr@uhr.

Forskriftsendring ESG Standards and Guidelines for quality Assurance (ESG) Veiledende retningslinjer for UHpedagogisk UNIPED. www.uhr.no uhr@uhr. Tydeligere krav til pedagogisk basiskompetanse Forskriftsendring ESG Standards and Guidelines for quality Assurance (ESG) Veiledende retningslinjer for UHpedagogisk basiskompetanse UNIPED Forskrift om

Detaljer

2002-2012: Høyere utdanning og arbeid som tutor/veileder og forsker

2002-2012: Høyere utdanning og arbeid som tutor/veileder og forsker CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Xiang Ying Mei Stilling: Forsker 3 Telefon: 905 05 085 E-post: xm@ostforsk.no Utdanning: 2009 12: Doctor of Philosphy, The University of Queensland 2005-06: Bachelor

Detaljer

Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612.

Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612. 14.06.04 Mastergradskurset i sosialpolitikk SA 309 Høstsemesteret 2004 v/steinar Stjernø Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612. Eksamen består av en semesteroppgave på ca 15 sider. Denne blir utlevert 8.12

Detaljer

NMBU nøkkel for læringsutbytte Bachelor

NMBU nøkkel for læringsutbytte Bachelor NMBU nøkkel for læringsutbytte Bachelor En person som innehar en bachelorgrad fra NMBU skal ha følgende læringsutbytter, beskrevet som hva de er i stand til å gjøre/hva de kan. Læringsutbyttene er inndelt

Detaljer

Eventer september- desember 2015

Eventer september- desember 2015 Eventer september- desember 2015 September 03/09/2015 Bioeconomy WG meeting. Beskrivelse: Dette møtet tar blant annet for seg oppdateringer fra ulike arbeidsgrupper i forhold til biobasert økonomi. Det

Detaljer

FORENKLING OG FOKUSERING

FORENKLING OG FOKUSERING FORENKLING OG FOKUSERING Lederutvikling i en mellomstor bedrift Eva Skille & Morten Müller-Nilssen 2 REVISED STRATEGY Flexible European generation and market operations International hydropower FOKUSERT

Detaljer

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH)

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) MÅL: Styrke tjenestenær helsetjenesteforskning Tiltak 6 Sende inn minimum sju søknader om forskningsfinansiering årlig under

Detaljer

Nordic Urban Design Association

Nordic Urban Design Association Nordic Urban Design Association Sommerskole 2009, Sandefjord, 18-19 juni Foto: Knut Sten Hvordan skaper vi gode, attraktive og velfungerende plasser i våre byer- og tettsteder? - undervisning i metode,

Detaljer

Karriereveileder Solveig Berge Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Karriereveiledning til ph.d.-kandidater

Karriereveileder Solveig Berge Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Karriereveiledning til ph.d.-kandidater Karriereveileder Solveig Berge Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo Karriereveiledning til ph.d.-kandidater Ha et blikk ut Vær nysgjerrig Skaff deg erfaring Bygg nettverk / få referanser Studiestart

Detaljer

Forskningsbasert utdanning i BLU

Forskningsbasert utdanning i BLU Forskningsbasert utdanning i BLU Seminar om implementering av barnehagelærerutdanning SAS hotellet Oslo 17. januar 2013 Prorektor Ivar Selmer Olsen Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning

Detaljer

Foto: Studentnavn, Solveig Rødland prosjekt, institutt og årstall i Faricy regular, 7.5 pkt

Foto: Studentnavn, Solveig Rødland prosjekt, institutt og årstall i Faricy regular, 7.5 pkt Foto: Studentnavn, Solveig Rødland prosjekt, institutt og årstall i Faricy regular, 7.5 pkt Forskingskatalogen 2007 Forskingskatalogen 2007 FORORD Forskingskatalogen skal sikre ei omfattande intern og

Detaljer

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina Nordic Centre Fudan University Shanghai (www.nordiccentre.net) Stein Kuhnle Universitetet i Bergen stein.kuhnle@uib.no Internasjonaliseringskonferansen, SiU, Stavanger, 10.mars 2016 Nordic Centre som base

Detaljer

Forskning og Utvikling

Forskning og Utvikling Forskning og Utvikling en utfordring til fellesskapet (og litt om hvordan vi jobber med det) Fredrik Shetelig Fakultet for Arkitektur og Billedkunst NTNU Kilden Teater- og Konserthus Kristiansand ALA architects

Detaljer

Ny struktur i universitets- og høyskolesektoren

Ny struktur i universitets- og høyskolesektoren Statssekretær Bjørn Haugstad Akademikernes frokostseminar, 7. mai 2015 De store utfordringene Globalt Klima Fattigdom Energi Nasjonalt Velferdsstatens bærekraft Grønt skifte Konkurransekraft Syv punkter

Detaljer

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from Climate change and adaptation: Linking science and policy through active stakeholder engagement- a case study from two provinces in India 29 September, 2011 Seminar, Involvering ved miljøprosjekter Udaya

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

Cultiva Play & Learn Innovation Challenge

Cultiva Play & Learn Innovation Challenge Dato: 19. august 2015 Saksnummer: 31/15 Til: Styret Møtedato: 21. august 2015 Saksbehandler: Ingebjørg Borgemyr Cultiva Play & Learn Innovation Challenge Sammendrag: Cultiva ønsker å invitere til en idèkonkurranse

Detaljer

Fokus for presentasjonen. Presentasjon av NORHED Ny utlysning Norske institusjoners rolle

Fokus for presentasjonen. Presentasjon av NORHED Ny utlysning Norske institusjoners rolle Fokus for presentasjonen Presentasjon av NORHED Ny utlysning Norske institusjoners rolle Fagetaten Norad Fagetat under Utenriksdepartementet Fra 2014 rapporterer Norad også til Klima- og miljødepartementet

Detaljer

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff.

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Norway Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Arts Council Norway Tel: +47 21 04 58 00 post@kulturrad.no

Detaljer

PENSUM VÅREN 2015 SWAHILI. Institutt for språk og litteratur NTNU

PENSUM VÅREN 2015 SWAHILI. Institutt for språk og litteratur NTNU PENSUM VÅREN 2015 SWAHILI Institutt for språk og litteratur NTNU Det anbefales at pensumlistene leses på bakgrunn av de opplysninger som er gitt i fagbeskrivelsene i Studiehåndboka. Studiehåndboka 2014/2015

Detaljer

Emneplan for. Arkitektur og rom (ARKR) Architecture and Space. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Arkitektur og rom (ARKR) Architecture and Space. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Arkitektur og rom (ARKR) Architecture and Space 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23. mai 2012 Fakultet

Detaljer

En presentasjon av stiftelsen. Grunnlagt år 2000 På Statsbudsjettet fra 2006 Instituttets tilholdssted: Larvik kommune, Thor Heyerdahls fødeby

En presentasjon av stiftelsen. Grunnlagt år 2000 På Statsbudsjettet fra 2006 Instituttets tilholdssted: Larvik kommune, Thor Heyerdahls fødeby En presentasjon av stiftelsen The Thor Heyerdahl Institute Grunnlagt år 2000 På Statsbudsjettet fra 2006 Instituttets tilholdssted: Larvik kommune, Thor Heyerdahls fødeby Styret: Knut Pihl, Siviløkonom

Detaljer

Barns medvirkning En rettighetsbasert tilnærming. Mari Johansen Aune Nettverkssamling om bomiljøarbeid Oslo 08.10.2015

Barns medvirkning En rettighetsbasert tilnærming. Mari Johansen Aune Nettverkssamling om bomiljøarbeid Oslo 08.10.2015 Barns medvirkning En rettighetsbasert tilnærming Mari Johansen Aune Nettverkssamling om bomiljøarbeid Oslo 08.10.2015 Planlegging for barnevennlig byutvikling Barnevennlig byutvikling som rettighetsbasert

Detaljer

We are Knowit. We create the new solutions.

We are Knowit. We create the new solutions. We are Knowit. We create the new solutions. AGENDA 0900-0915 Velkommen 0915-1030 Selskapspresentasjoner 1030-1045 Kort Pause 1045-1145 Diskusjon (trender, utfordringer, muligheter, prosjekter, samarbeid++)

Detaljer

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR.101 REPRINT FROM EUROPEAN ECONOMIC REVIEW 9 (1977) THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION Av Hilde Bojer KONSUM OG HUSHOLDNINGENS STØRRELSE OG

Detaljer

ENERGIX. Seminar om INNOVASJONSPROSJEKTER I NÆRINGSLIVET relatert til ENERGIEFFEKTIVISERING I INDUSTRIEN

ENERGIX. Seminar om INNOVASJONSPROSJEKTER I NÆRINGSLIVET relatert til ENERGIEFFEKTIVISERING I INDUSTRIEN ENERGIX Seminar om INNOVASJONSPROSJEKTER I NÆRINGSLIVET relatert til ENERGIEFFEKTIVISERING I INDUSTRIEN ENERGIX Energibruk og konvertering 2013-118 MNOK Batteri 20 % Biodrivstoff 16 % Hydro-gen 18 % Bygg

Detaljer

kvalifikasjonsrammeverket UHR 16.11.2010 Program for kunstnerisk utviklingsarbeid

kvalifikasjonsrammeverket UHR 16.11.2010 Program for kunstnerisk utviklingsarbeid Stipendiatprogrammet og kvalifikasjonsrammeverket UHR 16.11.21 Program for kunstnerisk utviklingsarbeid Program for kunstnerisk utviklingsarbeid Stipendiatprogrammet (23 -) Treårige stipendiatstillinger

Detaljer

UiA. 1100 employees 10000 Students. Frank!

UiA. 1100 employees 10000 Students. Frank! UiA 1100 employees 10000 Students Frank! Health and Sport Sciences Humanities and Education Fine Arts Engineering and Science Economics and Social Sciences Teacher Education Unit http://www.uia.no/nyheter/ny-kraftig-vekst-i-soekningen-til-uia

Detaljer

Forskningbasert og arbeidslivsrelevant

Forskningbasert og arbeidslivsrelevant Unios konferanse for høyere utdanning og forskning 25. 26. mars 2015 Skyhøye ambisjoner hvordan leve opp til forventningene? Forskningbasert og arbeidslivsrelevant - Utdanninger for velferdsstatens behov

Detaljer

Artikler. Registrer: År: Tittel: Undertittel: Oversatt tittel: Oversatt undertittel:

Artikler. Registrer: År: Tittel: Undertittel: Oversatt tittel: Oversatt undertittel: Registrere og endre publikasjoner Gå inn på menyvalget artikler øverst på siden. Velg mappen publikasjoner, let deg frem til den aktuelle publikasjonen du ønsker å endre, eller velg ny artikkel. Følg registreringseksemplene

Detaljer

Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis

Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis Presentasjon 112-dagen, København. 11.februar 2013 Kenneth Pettersen, senterleder SEROS Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet http://seros.uis.no

Detaljer

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI organisering: NTNU vertsinstitusjon NORSI styre NORSI består av to forskningsprogrammer PIMS ved NTNU: Program

Detaljer

Ny struktur i universitets- og høyskolesektoren

Ny struktur i universitets- og høyskolesektoren Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen De store utfordringene Globalt Klima Fattigdom Energi Nasjonalt Velferdsstatens bærekraft Grønt skifte Konkurransekraft Mot den nye normalen Etterspørsel fra olje-

Detaljer

Ny struktur i universitets- og høyskolesektoren

Ny struktur i universitets- og høyskolesektoren Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen De store utfordringene Globalt Klima Fattigdom Energi Nasjonalt Velferdsstatens bærekraft Grønt skifte Konkurransekraft Mot den nye normalen Etterspørsel fra olje-

Detaljer

Det handler om læring..

Det handler om læring.. Det handler om læring.. Lærerne snakker om læring, bibliotekarene om informasjon. Informasjon som virker=læring (Læring som virker=kunnskap) Så la oss snakke om læring, det er det som teller. Læringssenter

Detaljer

Formidling den tredje oppgaven. Forskerforbundet 31. mars 2006 Siv Holen

Formidling den tredje oppgaven. Forskerforbundet 31. mars 2006 Siv Holen Formidling den tredje oppgaven Forskerforbundet 31. mars 2006 Siv Holen Den tredje oppgaven Universitets- og høgskoleloven Departementet Formidlingsindikatorer Formidling ved høgskolen Universitets- og

Detaljer

KATRINE GIÆVER Istanbul lakk på aluminium 180x125cm 2010 Maxilla lakk på aluminium 180x125cm 2010 Jazz lakk på aluminium 180x125cm 2010 Atlas lakk på aluminium 2 stk á 125x150cm 2010 Push I, II lakk

Detaljer

Smarte byer og lokalsamfunn i Østfold Prioriterte områder

Smarte byer og lokalsamfunn i Østfold Prioriterte områder Smarte byer og lokalsamfunn i Østfold Prioriterte områder Workshop 30. - 31. oktober - Fredriksten Hotell, Halden Knut H. Johansen Styreleder NCE Smart Utgangspunkt Østfold som smart region fra visjon

Detaljer

Hvordan kan IKT bidra til pedagogisk utvikling?

Hvordan kan IKT bidra til pedagogisk utvikling? Hvordan kan IKT bidra til pedagogisk utvikling? Stortingsmelding 30 (2003-2004) påpeker viktigheten av å bruke IKT som et faglig verktøy, og ser på det som en grunnleggende ferdighet på lik linje med det

Detaljer

International masterprogram. Climate Change Management (Klimaendringar; forvaltning og planlegging) Høgskulen i Sogn og Fjordane 2016

International masterprogram. Climate Change Management (Klimaendringar; forvaltning og planlegging) Høgskulen i Sogn og Fjordane 2016 International masterprogram Climate Change Management (Klimaendringar; forvaltning og planlegging) Høgskulen i Sogn og Fjordane 2016 Global Challenges Global Knowledge Flood Forbruk Utslepp Energi Økonomi

Detaljer

The Thor Heyerdahl Institute og UMB inviterer til. The Thor Heyerdahl. på ås. 27. juni. kl. 12.30 14.30

The Thor Heyerdahl Institute og UMB inviterer til. The Thor Heyerdahl. på ås. 27. juni. kl. 12.30 14.30 The Thor Heyerdahl Institute og UMB inviterer til The Thor Heyerdahl International Day 2011 27. juni på ås kl. 12.30 14.30 Tema: Klimapolitikk Må vi vente på FN? UMB satser på grønn forskning Forløperen

Detaljer

HØSTMØTE FOR PROFESJONSRÅDET FOR DESIGNUTDANNING, 7. oktober 2014, Kjeller

HØSTMØTE FOR PROFESJONSRÅDET FOR DESIGNUTDANNING, 7. oktober 2014, Kjeller Organ Møtested Møtedato og tid Profesjonsrådet for designutdanning Høgskolen i Oslo og Akershus, Kjeller 7.oktober 2014 10 15 HØSTMØTE FOR PROFESJONSRÅDET FOR DESIGNUTDANNING, 7. oktober 2014, Kjeller

Detaljer

Recognition of prior learning are we using the right criteria

Recognition of prior learning are we using the right criteria Recognition of prior learning are we using the right criteria Reykjavik 13.09.2012 Margrethe Steen Hernes, seniorrådgiver Nasjonal politikk Bakgrunn (1997 98) : Stortinget ber Regjeringen om å etablere

Detaljer

Internasjonale studenter en ressurs for Norge?

Internasjonale studenter en ressurs for Norge? Internasjonale studenter en ressurs for Norge? Rekruttering for fremtiden Ole Petter Ottersen, rektor UiO, styreleder Universitets- og høgskolerådet (UHR) uhr@uhr.no www.uhr.no A CASE The Nordic countries

Detaljer

Arkitekthjelpen i Oslo. 25.februar-1.mars

Arkitekthjelpen i Oslo. 25.februar-1.mars Arkitekthjelpen i Oslo 25.februar-1.mars Torsdag 26.februar: 10.00 Oppmøte Mortensrud T-bane stasjon Linje 3 evt prosjekt 13.00 Lunsj hos Jensen & Skodvin arkitekter 15.00 Fantastic Norway 17.30 Felles

Detaljer

VERDIKT Kjernekompetanse og verdiskaping i IKT (2005 2014) IKT-basert samhandling for kunnskapssamfunnet og kunnskapsøkonomien

VERDIKT Kjernekompetanse og verdiskaping i IKT (2005 2014) IKT-basert samhandling for kunnskapssamfunnet og kunnskapsøkonomien VERDIKT Kjernekompetanse og verdiskaping i IKT (2005 2014) IKT-basert samhandling for kunnskapssamfunnet og kunnskapsøkonomien Trond Knudsen Norstella / RNeF 27. aug. 2009 Høsten 2009: Nye tema i VERDIKT

Detaljer

Tegl i kunst og arkitektur

Tegl i kunst og arkitektur Tegl i kunst og arkitektur Seminar og workshop ved NTNU i Trondheim, 13. og 14. sept. 2007. - Kunst og arkitektur har hver især sine egenarter. Hvor arkitekturen først og fremst er knyttet til løsning

Detaljer

Skolenedleggelser - I skjæringspunktet mellom kvalitet og politikk 03.03.2010 Høgskolen i Nesna

Skolenedleggelser - I skjæringspunktet mellom kvalitet og politikk 03.03.2010 Høgskolen i Nesna Skolenedleggelser - I skjæringspunktet mellom kvalitet og politikk 03.03.2010 Høgskolen i Nesna Innledning Små skoler usynlige PhD-avhandling: Omsorg eller formål. Rasjonalitet og formål i fådeltskolen

Detaljer

«Alle» snakker om det, men hva er innovasjon?

«Alle» snakker om det, men hva er innovasjon? «Alle» snakker om det, men hva er innovasjon? (Chesbrough, 2003; Chesbrough et al. 2006; Maznevski and Chudoba, 2000) Fra lukket til åpen innovasjon Endring i hvordan kunnskap genereres og deles Tilgang

Detaljer

NOKUT-konferansen om høyere utdanning 2015

NOKUT-konferansen om høyere utdanning 2015 NOKUT-konferansen om høyere utdanning 2015 i samarbeid med Universitetet i Bergen 19. og 20. mai Grieghallen, Bergen NOKUT-konferansen i samarbeid med Universitetet i Bergen Vi står ovenfor store endringer

Detaljer

Centre for Professional learning in Teacher education. and University of Tromsø

Centre for Professional learning in Teacher education. and University of Tromsø ProTed Centre for Professional learning in Teacher education University of Oslo and University of Tromsø Mål for ProTed senteret Senteret har som sitt langsiktige mål å drive fram fremtidsrettede og bærekraftige

Detaljer

Kunnskap for framtidens byer. Konferanseprogram 20. januar 2016, Vulkan Arena i Oslo

Kunnskap for framtidens byer. Konferanseprogram 20. januar 2016, Vulkan Arena i Oslo Kunnskap for framtidens byer Konferanseprogram 20. januar 2016, Vulkan Arena i Oslo Kunnskap for framtidens byer Hva trenger vi å vite for god byutvikling og hvordan brukes kunnskapen? Kjære deltaker på

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

NVI-rapportering av 2013-publikasjoner: Frister og felles rapporteringsinstruks

NVI-rapportering av 2013-publikasjoner: Frister og felles rapporteringsinstruks NVI-rapportering av 2013-publikasjoner: Frister og felles rapporteringsinstruks Marit Henningsen, Fagleder CRIStin-sekretariatet Oppstartseminar for NVI-rapportering 22. oktober 2013 Endringer i rutine

Detaljer

Referat fra møte i Publiseringsutvalget 24. mai 2007

Referat fra møte i Publiseringsutvalget 24. mai 2007 Referat fra møte i Publiseringsutvalget 24. mai 2007 Til stede: Meldt forfall: Fra UHR sekretariat: Ole Gjølberg, Gunnstein Akselberg, Kjell Malvik, Are Stenvik, Else Margrethe Bredland, Stig A. Slørdahl,

Detaljer

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil framgå av tilsagnsbrevet.

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil framgå av tilsagnsbrevet. Saknr. 5686/08 Ark.nr. 243 &83. Saksbehandler: Turid Lie FEHNSYMPOSIET 2008 - SØKNAD OM TILSKUDD Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at

Detaljer

Dokumentasjon av vitenskapelig publisering

Dokumentasjon av vitenskapelig publisering Dokumentasjon av vitenskapelig publisering Hvordan skaffer vi nøytrale, nøyaktige og fullstendige data? Gunnar Sivertsen Når dokumenteres vitenskapelig publisering? I CV er, årsrapporter, info-databaser

Detaljer

Tromsø: 03. 04.10.2011

Tromsø: 03. 04.10.2011 M1 «nye utfordringer til en etablert forskningsdisiplin» Seminar og arbeidsmøte Tromsø: 03. 04.10.2011 FRAM Senteret for miljø og klimaforskning i Arktis Faglige utfordringer og forskningsbehov for en

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Studieplan for toårig masterstudium i billedkunst 120 Studiepoeng Godkjent av styret for Kunsthøgskolen i Oslo 09.12.03. Innholdsfortegnelse: 1. STUDIETS

Detaljer

KUNSTNERPRESENTASJONER FILMVISNING ARTIST TALK

KUNSTNERPRESENTASJONER FILMVISNING ARTIST TALK KUNSTNERPRESENTASJONER FILMVISNING ARTIST TALK på SOGN OG FJORDANE KUNSTMUSEUM - KUNSTMUSEET ( PRESTEBØEN 8, FØRDE) i samarbeid med NORDISK KUNSTNARSENTER DALSÅSEN ONSDAG 1. DESEMBER 2010 kl. 19 Nordisk

Detaljer

Tabell V9.7 Avsetninger spesifisert etter formål 2012-2014. 1000 kr Statlige institusjoner

Tabell V9.7 Avsetninger spesifisert etter formål 2012-2014. 1000 kr Statlige institusjoner Tabell V9.7 Avsetninger spesifisert etter formål 2012-2014. 1000 kr Statlige institusjoner 2012 2013 2014 Prosjekter finansiert av Norges forskningsråd 286 999 317 139 276 981 Prosjekter finansiert av

Detaljer

Studietilbud med under 20 studieplasser

Studietilbud med under 20 studieplasser Studietilbud med under 20 studieplasser Tall hentet fra database for statistikk om høyere utdanning (DBH) studieplasser i 2013 Høgskolen i Bergen 4 studietilbud under 20 studieplasser Avdeling for lærerutdanning

Detaljer

NORHED. Internt informasjonsmøte 14. desember 2012

NORHED. Internt informasjonsmøte 14. desember 2012 1 NORHED The Norwegian Programme for Capacity-Building in Higher Education and Research for Development Internt informasjonsmøte 14. desember 2012 Norhed-teamet i sentraladministrasjonen Resultat av såkorntildeling

Detaljer

OUTSOURCING OFFSHORE OUTSOURCING: EN TODIMENSJONAL BESLUTNING INNOVASJONSKRAFT GJENNOM OFFSHORING: HVORDAN OVERVINNE HINDRINGENE?

OUTSOURCING OFFSHORE OUTSOURCING: EN TODIMENSJONAL BESLUTNING INNOVASJONSKRAFT GJENNOM OFFSHORING: HVORDAN OVERVINNE HINDRINGENE? INNOVASJONSKRAFT GJENNOM OFFSHORING: HVORDAN OVERVINNE HINDRINGENE? CIO Forum, 20. oktober 2011 Hans SolliSæther, dr. oecon. Handelshøyskolen BI OUTSOURCING en prosess der bedriften beslutter å selge eller

Detaljer

Kvalitet i forskerutdanningen

Kvalitet i forskerutdanningen Kvalitet i forskerutdanningen Solveig Fossum-Raunehaug Forskningsavdelingen Seminar i Forskningsutvalget 9. september 2014 Kvalitet i forskerutdanningen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Finn Gjertsen 1, 2 26 1 Seksjon for selvmordsforskning og forebygging,

Detaljer

Arrangementer høsten 2015

Arrangementer høsten 2015 Arrangementer høsten 2015 Nedenfor følger en oversikt over kommende arrangementer og møteplasser høsten 2015 (som ORE har kjennskap til per 03.09.15). Forskning og innovasjon Nasjonalt Forskningsrådet

Detaljer

Byggskader. Hvorfor og hvordan skader oppstår? Rutiner eller kompetanse? To fysiske objekter begge tilknyta begrepet fysisk skade og drivkreftene bak?

Byggskader. Hvorfor og hvordan skader oppstår? Rutiner eller kompetanse? To fysiske objekter begge tilknyta begrepet fysisk skade og drivkreftene bak? Byggskader Hvorfor og hvordan skader oppstår? To fysiske objekter begge tilknyta begrepet fysisk skade og drivkreftene bak? Rutiner eller kompetanse? ALL GOD ARKITEKUR LEKKER innhold i foredraget 1. Formål

Detaljer

Climate changing homes? Impacts of low energy concepts on housing qualities

Climate changing homes? Impacts of low energy concepts on housing qualities Climate changing homes? Impacts of low energy concepts on housing qualities Solvår Wågø, PhD Candidate, Faculty of Architecture and Fine Art, Norwegian University of Science and Technology Innspillsmøte

Detaljer

Validering av publikasjoner som rapporteres til Departementet

Validering av publikasjoner som rapporteres til Departementet 1 Validering av publikasjoner som rapporteres til Departementet Bibliotekarenes rolle i det nye Tellekantregime Vil samarbeid mellom bibliotek og forskningsavdeling internt ved institusjonene øke kvaliteten?

Detaljer

Hva kreves? 1 semester = 5 måneders full tids arbeid

Hva kreves? 1 semester = 5 måneders full tids arbeid Hva kreves? 1 semester = 5 måneders full tids arbeid Veiledning er obligatorisk Et originalt bidrag: rent beskrivende og refererende oppgave holder ikke Formen skal være profesjonell BYRÅKRATISKE TING:

Detaljer

Adr: Von der Lippes gt 6, 0454 Oslo Født: 01.09.81

Adr: Von der Lippes gt 6, 0454 Oslo Født: 01.09.81 Signe Laake Adr: Von der Lippes gt 6, 0454 Født: 01.09.81 Tlf: 90 88 49 01 Sivilstand: Ugift E-post: signe.laake@iln.uio.no Utdanning Jan. 04 sep. 07 Aug. 00 des. 03 Mastergrad i nordisk språk Masteroppgavens

Detaljer