Oslo, 25. februar Karl Otto Ellefsen Rektor

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo, 25. februar 2004. Karl Otto Ellefsen Rektor"

Transkript

1 FORSKNINGSKATALOG

2 Forord Skolen har nedlagt mye arbeid i å utvikle rutiner og kriterier for forskningsdokumentasjon for å sikre en omfattende intern og ekstern rapportering. Grunnlaget er dermed lagt for bedre styring og økt strategisk bevissthet omkring AHOs forskningsaktiviteter. Forskningsrapporteringen har fått en klar forankring, og rutinene inngår i vårt kvalitetssystem. Alle forskningsprosjekter og publikasjoner har siden 1997 blitt registrert i BIBSYS/FORSKDOK. FORSKDOK består av delbasen FORSKPUB (publikasjoner, andre resultater og formidling) og FORSKPRO (FoU-prosjekter) Denne katalogen gir en oversikt over de vitenskapelig ansattes publiserings- og formidlingsvirksomhet og pågående FoU-prosjekter. For detaljerte opplysninger vises til FORSKDOK-basene som er tilgjengelige på Ved en institusjon som driver profesjonsorientert utdanning innen to av the making discipline vil forskningsrapporteringen måtte følge et annet opplegg enn innenfor tradisjonelle vitenskapelige disipliner. En del av forsknings- og utviklingsaktiviteten ved AHO har karakter av arkitektonisk, designfaglig og kunstnerisk virksomhet, og resultatene kan karakteriseres som verk. Disse er også registrert i FORSKDOK, både under andre resultater og i den nye kunstmodulen som ble igangsatt 2004 og skal videreutvikles. Oslo, 25. februar 2004 Karl Otto Ellefsen Rektor 2

3 Kriterier for registrering av de enkelte publikasjonskategorier Katalogen over publikasjoner er basert på utskrifter fra databasene FORSKPUB og er inndelt i følgende hovedkategorier: vitenskapelig publisering (tilsvarende tabell i budsjettforslaget) publisering og formidling til fagfeller (tilsvarende tabell over andre sentrale publikasjonskategorieri budsjettforslaget) formidling til allmennheten (tilsvarende tabellen i i budsjettforslaget) Innen hver av disse hovedkategoriene er det en underinndeling som følger FORSKDOKs underkategorier og koder. AHO følger nøye med i det arbeidet som gjøres nasjonalt for å utvikle pålitelige systemer for forskningsdokumentasjon. Utdannings- og forskningsdepartementet har gitt en rekke utredningsoppdrag til Universitets- og høgskolerådet (UHR) og Norsk institutt for studier av forskning og utdanning (NIFU). I brev fra UFD av til UHR (oppdrag om utredning av bruk av autoritetsregistre for registrering av vitenskapelige publikasjoner) forutsetter departementet at det er mulig å identifisere publikasjoner som innenfor det enkelte fagområde vurderes som det mest relevante uttrykk for forskningskvalitet. Gruppen må i sitt arbeid ta i betraktning de forskjeller i publiseringsmønstre som finnes mellom ulike fagområder. Det er svært vesentlig for AHO at dette hensynet blir ivaretatt i det fremtidige forskningsrapporteringssystemet. AHO leverte derfor innspill til Arbeidsgruppen for autoritetsregistre nedsatt av UHR. Utdannings- og forskningsdepartementet har videreført oppdragene til UHR, som har nedsatt to nye arbeidsgrupper: I forbindelse med oppdraget har UHR nedsatt et teknisk utvalg som skal forestå den praktiske tilrettelegging av et dokumentasjonssystem som gir pålitelige og nøytrale data for vitenskapelig publisering, samt et faglig utvalg som skal vurdere hvordan ulike publikasjoner kan differensieres og vektes etter kvalitet og publikasjonsform (tidsskriftsartikkel, monografi m.m.). I arbeidet legges det opp til at alle publikasjoner som kan betegnes som vitenskapelige ut fra en nærmere angitt definisjon skal inkluderes. Det betyr at for eksempel at vitenskapelige monografier og antologier utgitt på norske forlag vil telle med. Det samme gjelder vitenskapelige artikler i norske og nordiske tidskrifter. (http://www.uhr.no/utvalg/forskning/vitenskapeligpublisering/index.htm) Innen arkitektur og design har mange av de mest interessante tidsskriftene, med størst relevans for kunnskapsutviklingen, ingen etablert referee-ordning. De tunge, etablerte arkitektur- og designtidsskriftene har imidlertid den samme viktige funksjonen som referee-tidsskriftene, nemlig å kommunisere vesentlige faglige resultater til fagmiljøet. Vi har foretatt en konkret gjennomgang av aktuelle fagtidsskrifter og valgt kriterier for å kunne foreta en pålitelig kategorisering. Det ble foretatt en forundersøkelse basert på publiseringer i 2001 som vi har anvendt for rapporteringen i Vi har kommet fram til at følgende tidsskrifter (innenfor kategoriene A12 og A15 i FORSKDOK) representerer de mest relevante uttrykk for forskningskvalitet: Alle tidsskrifter i ISI-databasen (Institute for Scientific Information). Nordisk arkitekturforskning= Nordic journal of architectural research Scandinavian journal of design history 3

4 Byggekunst, forutsatt at artikkelen er av en viss lengde og er av vitenskapelig karakter Verkspresentasjoner, bokanmeldelser, kommentarer og nyhetsstoff registreres i andre kategorier. Bortsett fra vår vurdering av Byggekunst, ser disse vurderingene ut til å være i samsvar med listene utarbeidet av det nasjonale utvalget. Vi har ikke identifisert noen nye titler på dette nivået i forbindelse med registreringen av 2003-aktiviteten. Vi vil fortsette arbeidet med å identifisere og klassifisere de mest sentrale publiseringskanalene for våre fag slik at vi aktivt kan spille inn til nasjonale systemer. Kriterier for registrering av verk UFD sier i budsjettrundskriv F-24-03: Hvis det er naturlig for institusjonen å rapportere kunstnerisk utviklingsarbeid eller kunstnerisk virksomhet, kan en gi en punktvis og stikkordmessig oversikt over sentral produksjon i 2002 ordnet i følgende kategorier: 1. Kunstnerisk utviklingsarbeid (gjelder utviklingsarbeid som baserer seg på utøvende og/eller skapende kunst på høyt nivå (på nivå med doktorgrad)). 2. Kunstverk (som er innkjøpt av museum, institusjon, privat samling o.a, eller er invitert til og/eller er premiert i konkurranse, eller har fått pris eller utmerkelse, eller er utført på oppdrag eller bestilling). 3. Utstilling eller fremførelse (gjelder større offentlige utstillinger eller fremførelser som går ut over naturlig løpende virksomhet ved institusjonen). Det er av avgjørende betydning at det er knyttet en form for fagfellevurdering til de verkene vi registrerer i vårt forskningsdokumentasjonssystem. AHO har for 2003 foretatt registrering av følgende kategorier verk: verk publisert i tunge faglige nasjonale og internasjonale tidsskrifter verk tildelt nasjonale eller internasjonale priser verk premiert i eller invitert til nasjonale eller internasjonale konkurranser utstilling av verk med fagfellevurdering eller publisering Arkitekturverkene er registrert i FORSKPUB under andre resultater. Denne registreringsmodulen er ikke tilpasset verksregistrering. BIBSYS har for rapporteringsåret 2003 implementert en ny modul for kunst og musikk. Denne medtar kategorien industridesign, men ikke arkitektur. AHO vil aktivt gi tilbakemeldinger til BIBSYS for utvikling av den nye modulen. Kriterier for registrering av prosjekt De vitenskapelig ansatte er bedt om å rapportere prosjekter og forprosjekter som er avsluttet, under arbeid eller nye i rapporteringsåret med krav om prosjektbeskrivelse, målformuleringer og en forventet tidsramme. Vi har sortert prosjektene i følgende kategorier: grunnforskning herunder doktorgradsprosjekter anvendt forskning faglig utviklingsarbeid 4

5 pedagogisk utviklingsarbeide kunstnerisk utviklingsarbeide Innenfor hver kategori er prosjektene ordnet alfabetisk etter prosjektleder. 5

6 Katalog for 2003 Vitenskapelig publisering (i alt 25 innførsler) Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee (A11) Dunin-Woyseth, Halina A Continuum from Scientific Research to Creative Practice? Noen tanker omkring forskning i skapende og utøvende fag. Nordisk Arkitekturforskning 16(1): ISSN Hermansen, Christian Progress, Universal History and Modernity in the Formulation of Ildefonso Cerda's Science of the City. Nordisk Arkitekturforskning (4): ISSN Tostrup, Elisabeth; Hermansen, Christian History, Theory and Architecture. Nordisk Arkitekturforskning (4): ISSN Artikkel i nasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee (A15) Ellefsen, Karl Otto Byen og begjæret. Plan ISSN x. Da Kjell Magne Bondevik ble merkevare. Samtiden 110(1): ISSN Wilhjelm, Hanne Retten til byen. Materialisten : tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt 30(4): ISSN Lærebok utgitt på forlag (B12) Gauguin, Jan Diagrammer. Oslo: Tell forlag, 96 s. ISBN Sandaker, Bjørn Normann Materialkunnskap. Oslo: Byggenæringens Forlag, 132 s. ISBN Faglig bok utgitt på forlag (B13) Michl, Jan Tak nam pry forma sleduje funkci: Sedm uvad o designu vubec a o chapani 6

7 funkcionalismu zvlaste. Praha: VSUP, 240 s. ISBN Rapport i serie utgitt av institusjon, forening o.a. (C17) Utforskning. Årbok, Oslo: Arkitekthøgskolen i Oslo, s. ISBN ISSN x. Tostrup, Elisabeth; Hermansen, Christian (ed.) (Theorising) history in architecture. CON-TEXT. Skrift, 1. Oslo: Arkitekthøgskolen i Oslo, s. ISBN ISSN Faglig bok eller rapport utgitt av institusjon, forening o.a. (C18) Haslum, Hilde Stedsanalyse Sandvika : Asplan Viak AS, Bærum kommune. Sandvika: Asplan Viak AS, Hermansen, Christian A Profile of Hillhead. Glasgow: Glasgow Conservation Trust West, Wilhjelm, Hanne RPR-BU - et forarbeid til en evaluering, Arbeidsnotat. Oslo Invitert foredrag ved internasjonal vitenskapelig konferanse med publisert artikkel (D11) Killi, Steinar Update on SLS medical and architectural applications at the Oslo School of Architecture : rapid manufacturing in the medical industry, use of GIS and sandform, powderhandler. I: Conference proceedings : D Systems SLS Users Group conference. CD-ROM (PDF-fil) SLS Users Group Conference, Orlando, Invitert foredrag ved internasjonal vitenskapelig konferanse uten publisering (D13) Dunin-Woyseth, Halina Architestyral Scholarship "the Doctorate Way" : A Brief Overview. 20. EAAE-konferanse, Four Faces - The Dynamics of Architectural Knowledge, Stockholm/Helsinki, Hvattum, Mari Natur Made Strange: ornament theory in the late 19th century. Natur Made Strange: ornament theory in the late 19th century. Arrangert av The Henry Moore Institutt., Leeds, UK,

8 Wilhjelm, Hanne Barns og planleggeres ulike syn på byen. Byen i børnehøjde, nordisk forskerseminar arrangert av Skov og Landskap og av Dansk byplanlaboratorium, Hørsholm, Foredrag ved internasjonal vitenskapelig konferanse med publisert artikkel (D14) Dunin-Woyseth, Halina; Nielsen, Liv Merete Design Knowledge Travelling: Columbus, Ohio, - La Clusac, France, - Tsukuba, Japan and so on... Some Notes on Knowledge Stances and Roles Doctoral Studies Can Play in Knowledge Society. I: DRS Digital Newsletter Research Design News. 8, 12. ISSN The Third Conference on Doctoral Education in Design, Tsukuba, Japan, Dunin-Woyseth, Halina; Nielsen, Liv Merete From Apprentice to Master - Some Notes on Educating Design Scholars and Developing Design Scholarship. I: Durling, David and Kazuyo Sugiyama (eds) (2003) Proceedings.University of Tsukuba, Japan: Institute of Art & Design. The Third Conference Doctoral Education in Design, Tsukuba, Japan, Dunin-Woyseth, Halina Theorising on Planning as Making Knowledge. Notes on 10 Years of Experience from building up Doctoral Curricula at some Scandinavian Schools of Architecture and Plannning. I: Planning Research Conference, arrangert av Wadham College, Oxford, Oxford, Manum, Bendik Combining quantitative and qualitative methods : a Ph.D. study on the interior space of apartments. I: Årbok / Arkitekthøgskolen i Oslo Oslo: Arkitekthøgskolen i Oslo, ISBN ISSN x. IAPS/ENHR International Conference "Methodologies in Housing Research", Stockholm, Foredrag ved internasjonal vitenskapelig konferanse uten publisering (D16) Sørensen, Søren Arkitektstudenters møte med problematikken rundt utforming av bygg og rom for presentasjon av kunst. Nordisk kunsthistorikerkongress i Aarhus 2003, Aarhus, Invitert foredrag ved nasjonal vitenskapelig konferanse uten publisering (D23) Lauvland, Gro 8

9 Det stedlige. "Knut Knutsen - den lange linje i norsk arkitektur" arrangert av Norsk Form i samarbeid med AHO og Norsk Arkitekturmuseum, Oslo, Foredrag ved nasjonal vitenskapelig konferanse uten publisering (D26) Hvinden-Haug, Lars Jacob Methods in Architectural History. Approaches to the Past, Padova, arrangert av UIO, Faglig publisering/formidling til fagfeller (i alt 99 innførsler) Artikkel i nasjonalt vitenskapelig tidsskrift uten referee (A16) Wilhjelm, Hanne Barn i byen - eller? Kontur ((7) 8): ISSN Artikkel i fag- eller bransjetidsskrift (A18) Capjon, Jan Nyetablering innen Rapid Prototyping og Rapid Tooling. Plastforum (7-8): ISSN Dahle, Einar Murarkitektur : Arkitekturens pris og verdi. Mur (4): ISSN Dahle, Einar Murarkitektur: I naturens ånd. Mur (1): ISSN Dahle, Einar Murarkitektur : "If You can draw it, why say it?". Mur (3): ISSN Dahle, Einar Murarkitektur : Permanens i forandring : Transformasjonens ulike ansikter. Mur (2): Fjeld, Per Olaf Brasil : Le Corbusier, Oscar Niemeyer m.fl. Mur (2): ISSN Bare tunnelene kan redde Groruddalen. Næringseiendom (8): ISSN

10 Byens krav. Kommunal rapport (36): ISSN Den nye veksten. Samfunnsviteren 7(5): ISSN Herlige Helsfyr. Næringseiendom (5): ISSN Hva er galt med en containerhavn? Næringseiendom (10): ISSN Høy by. Næringseiendom (4): ISSN Kjedsomhet i sentrum. Næringseiendom (7): ISSN Kontroll og funksjon. Samfunnsviteren 7(6): ISSN Kriminelle tendenser. Samfunnsviteren 7(4): ISSN Livet på jorden. Kommunal rapport (02): ISSN Nypolitikk. Samfunnsviteren 7(3): ISSN Olav Thons sjanse. Næringseiendom (6): ISSN Regionale fantasmer. Kommunal rapport (12): ISSN Samfunnets søppel. Næringseiendom (9): ISSN Utspilt og overlegen. Kommunal rapport (48): ISSN Veksten som kommer. Kommunal rapport (24): ISSN Hvinden-Haug, Lars Jacob Vevlen på Idd. Fortidsvern 29(1): ISSN Larsen, Relsen; Moum, Sidsel The amalgamation of the Norwegian archive, library and museum sectors : as viewed by smaller special libraries. Scandinavian public library quarterly 36(2): ISSN

11 Kapittel i faglig bok eller rapport utgitt av institusjon, forening o. a. (A31) Aspen, Jonny Lifestyles and public cultures in gentrified streetscapes. I: Årbok / Arkitekthøgskolen i Oslo. s Oslo: Arkitekthøgskolen i Oslo, ISBN ISSN x. Børrud, Elin Prosjektet som verdipapir. I: Årbok / Arkitekthøgskolen i Oslo. s Oslo: Arkitekthøgskolen i Oslo, ISBN ISSN x. Børrud, Elin Rapid changes, slow transformations. I: Årbok / Arkitekthøgskolen i Oslo. s Oslo: Arkitekthøgskolen i Oslo, ISBN ISSN x. Capjon, Jan Prøve-og-feile-basert innovasjon : materialet som katalysator for opplevelse og kommunikasjon i designprosessen. I: Årbok / Arkitekthøgskolen i Oslo. s Oslo: Arkitekthøgskolen i Oslo, ISBN ISSN x. Ellefsen, Karl Otto; Dahl, Knut Eirik En kritisk posisjon. I: Årbok / Arkitekthøgskolen i Oslo. s Oslo: Arkitekthøgskolen i Oslo, ISBN ISSN x. Ellefsen, Karl Otto Verdiløse visjoner. I: Årbok / Arkitekthøgskolen i Oslo. s Oslo: Arkitekthøgskolen i Oslo, ISBN ISSN x. Haslum, Hilde Mens byens arkitektur og livsformer hele tiden leker med hverandre : om å studere sosiokulturelle transformasjonsprosesser i fysisk bylandskap. I: Årbok / Arkitekthøgskolen i Oslo. s Oslo: Arkitekthøgskolen i Oslo, ISBN ISSN x. Hemmersam, Peter Sony Center : typologi og offentlige rum. I: Årbok / Arkitekthøgskolen i Oslo. s Oslo: Arkitekthøgskolen i Oslo, ISBN ISSN x. Hermansen, Christian Functionalism and Ephimeral Architecture. I: Erney, G. (ed.) Britain and Hungary: Contacts In Architecture and Design II. Budapest: Hungarian University of Craft and Design. s Introduction to (theorising) history in architecture. I: Hermansen, Christian; Tostrup, Elisabeth (red.), (Theorising) history in architecture. CON-TEXT : skrift, 1. s Oslo: Arkitekthøgskolen i Oslo, ISBN ISSN Hermansen, Christian Progress, universal history and modernity in the formulation of Ildefonso Cerda's Science of the city. I: (Theorising) history in architecture. CON-TEXT : skrift, 1. s Oslo: Arkitekthøgskolen i Oslo, ISBN ISSN

12 Do the old models of planning make sense anymore? : Theories of planning in the aftermath of Tjuvholmen. I: Årbok / Arkitekthøgskolen i Oslo. s Oslo: Arkitekthøgskolen i Oslo, ISBN ISSN x. Hvattum, Mari Architecture and the dilemma of style. I: Årbok / Arkitekthøgskolen i Oslo. s Oslo: Arkitekthøgskolen i Oslo, ISBN ISSN x. Manum, Bendik The interior space of apartments : combining quantitative and qualitative methods. I: Årbok / Arkitekthøgskolen i Oslo. s Oslo: Arkitekthøgskolen i Oslo, ISBN ISSN x. McQuillan, Thomas Scales of tabula rasa: (head, pad, den, city). I: (Theorising) history in architecture. CON-TEXT : skrift, 1. s Oslo: Arkitekthøgskolen i Oslo, ISBN ISSN Michl, Jan Å se design som redesign : formgivningsdidaktiske betraktninger. I: Årbok / Arkitekthøgskolen i Oslo. s Oslo: Arkitekthøgskolen i Oslo, ISBN ISSN x. Moshus, Petter Using design to create an identity: Une esthétique créatrice d'identité. I: Témoins - D'une certain image des jeux : Evoking - An Image of the Games. s Lausanne: Musée Olympique, Robbins, Edward Immigration, gentrification and the neighborhood. I: Årbok / Arkitekthøgskolen i Oslo. s Oslo: Arkitekthøgskolen i Oslo, ISBN ISSN x. Sevaldson, Birger; Barret, Natasha Agora : en undersøkelse i lyd og rom. I: Årbok / Arkitekthøgskolen i Oslo. s Oslo: Arkitekthøgskolen i Oslo, ISBN ISSN x. Vavik, Tom Brukervennlighet i produktdesign. I: Årbok / Arkitekthøgskolen i Oslo. s Oslo: Arkitekthøgskolen i Oslo, ISBN ISSN x. Vavik, Tom Brukervennlighet i produktdesign. I: Universell utforming over alt! Planlegging og utforming av uteområder, bygninger, transport og produkter for alle. Oslo: Sosial- og helsedirektoratet. Avdeling for levekår, Deltasenteret og S, ISBN Vavik, Tom Human factors og interaksjonsdesign. I: Årbok / Arkitekthøgskolen i Oslo. s Oslo: Arkitekthøgskolen i Oslo, ISBN ISSN x. 12

13 Wilhjelm, Hanne Visuelle tilganger. I: Årbok / Arkitekthøgskolen i Oslo. s Oslo: Arkitekthøgskolen i Oslo, ISBN ISSN x. Kronikk eller anmeldelse i fagtidsskrift (A41) Dahle, Einar Hvorfor bygge en logo? Byggekunst (1): ISSN Dunin-Woyseth, Halina Faglig relevans vs. akademisk intersubjektivitet : Et møte med fem forskere fra de skapende og utøvende fag. Nordisk Arkitekturforskning 16(1): ISSN Byens beste utsikt og litt til. Næringseiendom (8): ISSN En gave til byen. Næringseiendom (11): ISSN Et nytt Philipsbygg. Næringseiendom (10): ISSN Håp ved veien. Næringseiendom (9): ISSN Statkraft i ny dress. Næringseiendom (7): ISSN Varemessen som ble fin. Næringseiendom (10): ISSN Robbins, Edward Repairing the American metropolis : Common Place Revisited. The Architectural Review (May): ISSN x. Robbins, Edward The Organizational Complex: Architecture, Media and Corporate Space. The Architectural Review (December): ISSN x. Robbins, Edward White papers, black masks. The Architectural Review (April): ISSN x. Doktoravhandling (C13) Amundsen, Ingun Bruskeland On Sacred Architecture and the Dzongs of Bhutan : Tradition and Transition in the Architectural History of the Himalayas. Con-text, 13. Oslo: Arkitekthøgskolen i Oslo, XIV s. 745 s. ISBN ISSN x. 13

14 Aspen, Jonny Byplanlegging som representasjon - en analyse av Harald Hals' generalplan for Oslo av CON-TEXT: avhandling 7, Oslo: Arkitekthøgskolen i Oslo, XXI, 420, XXXVIII s. ISBN ISSN x. Faglig foredrag/poster ved fagmøte eller fagmesse uten publisering (D33) Aspen, Jonny Aktuell teori i urbanisme: globalisering og nypragmatisme. NAL-Akademiets seminar Teori i praksis : arkitekturens ismer og ideer, Oslo, NAL, Aspen, Jonny; ; Hemmersam, Peter Odda Hva kan gjøres? Scenarier for en usikker fremtid. Folkemøte i Odda, Odda, Bencze, Paul Det er umulig - og vi gir oss aldri. Studiemøte Fra ide til næring. Arrangert av Studiemøtet for elektronikk og data, Lillehammer, Capjon, Jan Prøve-og-feile-basert innovasjon via Rapid Prototyping. Plasttekniske dager, PIF /Plastteknisk Forum, Lillehammer, Dahle, Einar De bakenforliggende ideene - Teori i praksis, eller "hva er det vi sliter med" : arkitekturens ismer og ideer, Oslo, Det Norske Arkitektakademi, Digerud, Jan Arkitektoniske utfordringer. Forutsetninger, form og konstruksjon. NALakademiet, fagkonferansen: Høy, høyere, høyest, Oslo, NAL, Dunin-Woyseth, Halina Kunstfaglig kompetanseutviklingsprogram og kunstfaglig forskning. Seminar om kompetanseutvikling innen kunstfag, Oslo, Kunsthøgskolen, Ellefsen, Karl Otto Arkitektur og teknologi. Norges Tekniske Vitenskapsakademi, Oslo, Ellefsen, Karl Otto Det offentliges rolle i planleggingen. Byutvikling i Oslo. Marked, politikk og profesjonell kvalitet. Det Norske Arkitektakademi og AHO, Oslo, Ellefsen, Karl Otto Et samfunnsperspektiv på arkitektfaget. NPA årsmøte, Oslo, Ellefsen, Karl Otto Kan man styre en by etter visjoner. Arkitekturtriennalen i Oslo 2003, 14

15 Scene West, Oslo, Ellefsen, Karl Otto Kritikk av strategiene for Fjordbyen i Oslo. Intercity - Oslo Byforum, Oslo, Gabler, Ellefsen, Karl Otto Oslo - byutvikling og de store byggeprosjektenes logikk. Oslo Arbeiderparti, representantskapsmøte 2003, Oslo, Ellefsen, Karl Otto Politiske strategier eller tom tale. Politiske programmer for kultur og byutvikling i Oslo. Norsk Form, Oslo, Ellefsen, Karl Otto Problemstillinger i norsk byutvikling. Telemark Arkitektforening, Skien, Hemmersam, Peter Bedre byrum. Norsk Forms kveldsmøter høsten 2003: Bymøbler i Oslo. Arrangert av Norsk Form, Arkitekturtriennalen i Oslo, Bolig- og byplanforeningen, Oslo, Hjeltnes, Knut Presentasjon av egne arbeider. Møte i Østfold Arkitektforening, Fredrikstad, Hvattum, Mari Teoriens grenser. Arkitekturens ismer og ideer, Oslo, Det norske arkitektakademi, Moshus, Petter Consistent design for Olympic games. Athens Olympic Organizing Committee, Athen, Moshus, Petter Look and fell of Olympic Games. Torino Olympic Organizing Committee, Torino, Moshus, Petter The strategy, design and implementation of a visual profile for the XVII Olympic Winter Games in Lillehammer. Athens Olympic Organizing Committee and invited guests, Beijing, Thiis-Evensen, Thomas Arkitekturens ABC-Fjernundervisning. Seminar: "Roma og kulturformidling" arrangert av Astrup Fearnley-museet, Lysne Gård, Lærdal, Thiis-Evensen, Thomas Hovedstadsaksjonen. Seminar Malmø byplankontor, Malmø, Thiis-Evensen, Thomas Hovedstadsaksjonen. Informasjonseminar for DD.MM. Kongen og Dronningen på vegne av Hovedstadsaksjonens styre, Oslo, Oslo,

16 Thiis-Evensen, Thomas Romersk arkitektur. For Byggevareindustrien, Roma, Tostrup, Elisabeth Wenche Selmer - arkitekt. Ved utstillingsåpning i Norsk Arkitekturmuseum, Oslo, Wilhjelm, Hanne Barn og omgivelser : virkelighet med flere fortolkninger. Barne- og ungdomskonferansen 2003, arrangert av Barne- og familiedepartementet, Oslo, Gjesteforelesning (D42) Dahle, Einar Norwegian Architecture Between the Universal and the Local in perspective of Own Works. School of Architecture Coimbra, Portugal, Coimbra, Portugal, Dahle, Einar Transformation. Permannenz in der Veränderlichkeit. RWTH Rheinisch Westfälische Technische Hochschule Aachen, Aachen, Eggen, Arne Egne arbeider: forprosjekt for ny vegbru over Simoa ved Haugfoss, Blaafarveværket, for Statens Vegvesen, Region Sør. Danmarks Tekniske Universitet, Lyngby, Ellefsen, Karl Otto Behovet for transformasjon og ønsket om vern. Lunds Tekniske Høgskole, Lund, Sverige, Haslum, Hilde Hva er en by? NLH grunnkurs for landskapsarkitektutdannelsen, NLH Ås, Helland, Bård Prosesser fra en kroppslig til en overflatemessig arkitektur. Kunstakademiet, Oslo, Hemmersam, Peter Boliger i Holland. Arkitekthøgskolen i Aarhus, Danmark, Aarhus, Danmark, Hermansen, Christian Murky City. Universidad del Desarrollo, Faculty of Architecture, Santiago Chile, Hvattum, Mari Moderne arkitekturteori. Kunsthøgskolen i Oslo / Statens kunstakademi, Oslo, Sandaker, Bjørn Normann Stål og stålkonstruksjoner. Chalmers Tekniska Högskola, Sektionen för arkitektur, Göteborg,

17 Tostrup, Elisabeth Arkitekt Wenche Selmer. Stavanger Kunstforening og Stavanger Arkitektforening, Stavanger, Verk (i alt 15 innførsler) Verk tildelt nasjonale eller internasjonale priser Dahl, Knut Eirik Tildeling av Anton Christian Houens Fonds diplom for god arkitektur. NAL, Tromsø, Moshus, Petter Visuell profil for NRK - strategisk designprogram. Oslo, Skodvin, Børre; Jensen, Jan Olav Grosch-medaljen for Chr. H. Groschselskapet, Oslo, Øxseth, Geir Jordan Click tannbørste. Norsk Designråd, Verk publisert i tunge faglige internasjonale eller nasjonale tidsskrifter/monografier Fagernes, Thomas Boliger i kvadraturen. Arkitekturtriennalen 2003, NAL, Oslo, Et samarbeide med Gerrit Mosebach, og Plan B. - Forslaget er nasjonalt publisert i Kontur nr 7 (8) 2003 s Fjeld, Per Olaf Hytte på Åkerøya. I privat eie, Åkerøya, Lillesand, Publisert nasjonalt i Byggekunst nr s og i Askim, Niels Marius "Hytte: 19 arkitekttegnede hytter" Oslo: Gyldendal Fakta, s Hjeltnes, Knut Enebolig Kleven/Styrmoe. I privat eie, Bærum, Publisert nasjonalt i Mur nr s.5-9 og i Bonytt nr s Sevaldson, Birger Agora: Boundary Conditions. Rom for kunst: Mesén as. Installasjon på Oslo sentralstasjon til Et samarbeid i OceanNorth med Natasha Barrett, Tuuli Sotamaa og Michael Hensel, Oslo, Internasjonalt publisert i: Liu, Yu-Tung (2003) Developing Digital Architecture 2002 Feidad Award. Basel, Boston, Berlin: Birkhäser. s

18 Verk invitert og/eller premiert i nasjonale eller internasjonale konkurranser Bonesmo, Gro Internasjonal innbudt konkurranse "Fremtidens møterom". Svenska Møten og INput Interiør, Stockholm, Bonesmo, Gro Prostneset i Tromsø, Invitert internasjonal konkurranse, 1. premie. Tromsø kommune, Tromsø, Skodvin, Børre; Jensen, Jan Olav 1.premie i prekvalifisert konkurranse om Branntomta i Midtbyen, Trondheim. Trondheim kommune, Trondheim, Verk produsert på oppdrag/bestilling Bonesmo, Gro Design & Interior, Bar P in Rotterdam. I privat eie, oppdragsgiver Pedro Morais, Rotterdam, Rotterdam, Sevaldson, Birger AGORA en musikkdramatisk forestilling. Black Box, Utstilling av verk med fagfellevurdering eller publisering Fjeld, Per Olaf Per Olaf Fjeld - egne arbeider. School of Architecture, University of Arizona, USA, Sevaldson, Birger Lysobjekter, NC-freste og i rapid prototyping teknologi. Contours I Evolutionary Strategies in Design, Architectural Association, London, England, Formidling til allmennheten (i alt 26 innførsler) Artikkel i populærvitenskapelig tidsskrift (A17) Fjeld, Per Olaf Oscar Niemeyers eget hus : Brasil. Design : Interiør (4): ISSN Faglig artikkel eller kronikk i dags- eller ukepresse (A42) 18

19 Arkitekturhistorie på norsk. Klassekampen Regjering i Norge, en anmeldelse. Klassekampen Lauvland, Gro Det irske skaperverket. Klassekampen Lauvland, Gro; Lending, Mari Mortensrud kirke : sakralt mesterverk. Morgenbladet Thiis-Evensen, Thomas 100 år, stadig utfordrende. Aftenposten Thiis-Evensen, Thomas Byplan og arkitektur uten styring. Aftenposten Thiis-Evensen, Thomas Huggestabben som reiste seg. Aftenposten Thiis-Evensen, Thomas Må på fjorden for å se Operaen. Aftenposten Intervju av faglig/populærvitenskapelig karakter (A43) Bonesmo, Gro Rom og Koollhaas, portrettintervju. Dagens Næringsliv Bonesmo, Gro Svaret finnes ikke : et intervju med Gro Bonesmo / intervjuet av Erling Dokk Holm. Årbok / Arkitekthøgskolen i Oslo ISSN x. Capjon, Jan "Kreativ produktutvikling" skrevet av Claude R. Olsen. Teknisk ukeblad (8): Hjeltnes, Knut På jakt etter det primitive : et intervju med Knut Hjeltnes / intervjuet av Erling Dokk Holm. Årbok / Arkitekthøgskolen i Oslo ISSN x. Knutsen, Bengt Espen "I Knutsens hus" skrevet av journalist Harriet Eide. Dagbladet Knutsen, Bengt Espen Med sans for det alminnelige : et intervju med Bengt Espen Knutsen / intervjuet av Erling Dokk Holm. Årbok / Arkitekthøgskolen i Oslo ISSN x. Sevaldson, Birger Design som overskudd : et intervju med Birger Sevaldson / intervjuet av Erling Dokk Holm. Årbok / Arkitekthøgskolen i Oslo

20 ISSN x. Tostrup, Elisabeth Med selvrefleksjon som sak : et intervju med Elisabeth Tostrup / intervjuet av Erling Dokk Holm. Årbok / Arkitekthøgskolen i Oslo ISSN x. Deltagelse i radio/tv-program av faglig/populærvitenskapelig karakter (X15) Killi, Steinar; Rabbertz, Thomas; Capjon, Jan Rapid Prototyping, innslag i Schrødingers katt NRK. NRK, Schrødingers katt, Thiis-Evensen, Thomas Balkongen. NRK P2, Thiis-Evensen, Thomas Hovedstadsaksjonen. NRK Dagsrevyen, Utstillings- og kuratorvirksomhet (E22 og X99) Bonesmo, Gro Space Group - egne arbeider Knutsen, Bengt Espen Bengt Espen Knutsen - egne arbeider. Galleri AHO, Sevaldson, Birger World Center for Human Concerns. Performative Morphologies : Architectural Exhibition, AHO, Oslo, Oslo, Fuchs-Mikac, Neven "Bilder og prosesser", kuratorvirksomhet og utstillingsarkitekt. Norsk Arkitekturmuseum, Oslo, Fuchs-Mikac, Neven Galleri AHO, kuratorvirksomhet. Arkitekthøgskolen i Oslo, Oslo, Tostrup, Elisabeth Wenche Selmer - arkitekt, vandreutstilling. 35 plansjer 95 x 80 cm. Elisabeth Tostrup, Arkitekthøgskolen i Oslo, Oslo,

21 Prosjekter (i alt 60 prosjekter) Norsk tittel: Enkeltprosjektets innflytelse på byutviklingen : en morfologisk studie Prosjektleder: Børrud, Elin Startdato: Sluttdato: Ny sluttdato: FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Den norske byplanhistorie Engelsk tittel: The History of Urbanism in Norway Prosjektleder: Ellefsen, Karl Otto Startdato: Sluttdato: FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Shopping - hybride detailhandelsmiljøer i danske byer Prosjektleder: Hemmersam, Peter Startdato: Sluttdato: FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Gottfried Semper og historismens problem Engelsk tittel: Gottfried Semper and the Problem of Historicism Prosjektleder: Hvattum, Mari Startdato: Sluttdato: FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Byens fysiske transformasjon: byform, gentrifisering og immigrasjon - Oslo som eksempel på europeisk byomdannelse Engelsk tittel: Urban transformation: urban form, gentrification and immigration - Oslo as an example of European city development Prosjektleder: Robbins, Edward Medarbeider: Aspen, Jonny Startdato: Sluttdato: FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Formens farge Engelsk tittel: The Colour of Form Prosjektleder: Skjønsberg, Thorleif U. 21

22 Startdato: Sluttdato: Ny sluttdato: FORSKPRO-ID: p Doktorgradsprosjekter Norsk tittel: On the architectural traditions of Bhutan and Tibet Engelsk tittel: On the architectural traditions of Bhutan and Tibet Prosjektleder: Amundsen, Ingun Bruskeland Startdato: Sluttdato: Ny sluttdato: FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Informal Development and Urban Form : Built form transformation in Nairobi Engelsk tittel: Informal Development and Urban Form : Built form transformation in Nairobi Prosjektleder: Anyamba, Tom Startdato: Sluttdato: FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Kriterier for god norsk design Prosjektleder: Ask, Trygve Startdato: Sluttdato: Ny sluttdato: FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Norsk byplanlegging En idéhistorisk analyse av kunnskapsgrunnlag og byforståelse. Prosjektleder: Aspen, Jonny Startdato: Sluttdato: Ny sluttdato: FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Engelsk tittel: Prosjektleder: Awuor, Wilson O. Startdato: Sluttdato: The role of colonial architecture and application of traditional forms in contemporary African architecture ( ): A study of May and Connell in Kenya The role of colonial architecture and application of traditional forms in contemporary African architecture ( ): A study of May and Connell in Kenya 22

23 FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Datamediert sosial kommunikasjon Engelsk tittel: Affective Messaging Prosjektleder: Bencze, Paul Startdato: Sluttdato: URL: FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Design with polymer composite materials in architecture Engelsk tittel: Design with polymer composite materials in architecture Prosjektleder: Bettum, Johan Startdato: Sluttdato: Ny sluttdato: FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: industridesign, Prosjektleder: Startdato: Sluttdato: Ny sluttdato: Finansiering: Finansiering: FORSKPRO-ID: Innovativ PU-strategi basert på integrasjon av engineering og ny utviklingsteknologi Capjon, Jan Norges forskningsråd Varp-programmet Hamax AS, Jordan AS, Polymoon AS og Luxo AS p Norsk tittel: Kunnskaper og kvalitetskrav i arkitektfaget : belyst ved boliger for eldre Engelsk tittel: Knowledge and Requirements to Quality in the Architectural Profession : Exemplified by Housing for the Elderly Prosjektleder: Dobloug, Margrethe Startdato: Sluttdato: Ny sluttdato: FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Morfologisk tilnærming til samtidig, sosio-kulturell endring i by Prosjektleder: Haslum, Hilde Startdato: Sluttdato: FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: fra Engelsk tittel: Prosesser fra en kroppslig til en overflatemessig arkitektur; konstruksjon til represenasjon From body to surface 23

24 Prosjektleder: Helland, Bård Startdato: Sluttdato: FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Symbolsk økonomi - en studie av urbane prosesser Engelsk tittel: Symbolic economy - a study in urban prosesses Prosjektleder: Startdato: Sluttdato: FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Making the implicit design values explicit Engelsk tittel: Making the implicit design values explicit Prosjektleder: Holm, Ivar Startdato: Sluttdato: FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Privat barokkarkitektur i Norge - typologi og bruk Engelsk tittel: Private Baroque Architechture in Norway; Typology and Use Prosjektleder: Hvinden-Haug, Lars Jacob Startdato: Sluttdato: FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Groundwork - en dybdestudie av grunnundervisningens betydning innenfor arkitekturutdannelsen Engelsk tittel: Groundwork - A study of the role of the foundation course within architectural education Prosjektleder: Hølmebakk, Beate Startdato: Sluttdato: FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Sted, identitet og livsfortelling. En kritikk av Christian Norberg-Schulz' stedsidentitetsbegrep Engelsk tittel: Place, identity and narrariv. A critique of Christian Norberg- Schulz' notion of place identity Prosjektleder: Lauvland, Gro Startdato: Sluttdato: FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Prosjektleder: Moderne monumenter : Monumentalitetens plass i norsk modernisme Lending, Mari 24

25 Startdato: Sluttdato: FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: En studie av norske byboligers rom i perioden med fokus på identifisering av endringer og drøfting av endringenes kvalitative karakter Engelsk tittel: The interior space of Norwegian urban housing , focusing on identifying changes and discussing the quality of such changes Prosjektleder: Manum, Bendik Startdato: Sluttdato: FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Notions of Machines in Architecture Engelsk tittel: Notions of Machines in Architecture Prosjektleder: McQuillan, Thomas Startdato: Sluttdato: FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: The architectural transformation of Kariakoo, Dar Es Salaam Prosjektleder: Moshi, Ezekiel Startdato: Sluttdato: FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Norsk folkearkitektur som historisk artifakt Prosjektleder: Nybø, Kolbjørn N. Startdato: Sluttdato: Ny sluttdato: FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Developing Digital Design Techniques Engelsk tittel: Developing Digital Design Techniques Prosjektleder: Sevaldson, Birger Startdato: Sluttdato: FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Fra analogt til digitalt; implementering av informasjonsteknologi i arkitektutdanningen ved AHO Engelsk tittel: Affective Messaging Prosjektleder: Bencze, Paul Startdato: Sluttdato: FORSKPRO-ID: p

26 Anvendt forskning Norsk tittel: Økonomiske drivkrefter bak bytransformasjonen Medarbeider: Børrud, Elin Startdato: Sluttdato: Ny sluttdato: Anvendt forskning FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Europiske byer i endring Engelsk tittel: European Cities in Transition Medarbeider: Dunin-Woyseth, Halina Startdato: Sluttdato: Ny sluttdato: Anvendt forskning FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Afrikansk byutvikling : Studier av Øst-Afrikanske storbyer Engelsk tittel: The African City : Studies of East-African urban agglomerations Prosjektleder: Ellefsen, Karl Otto Medarbeider: Anyamba, Tom Medarbeider: Moshi, Ezekiel Medarbeider: Robbins, Edward Startdato: Sluttdato: Anvendt forskning FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: "Rastløshetens anatomi" bokprosjekt om Sverre Fehns arkitektoniske prosess Engelsk tittel: Anatomy of Restlessness : Sverre Fehn - Drawing Practices and Making Architecture Prosjektleder: Fuchs-Mikac, Neven Startdato: Sluttdato: Anvendt forskning FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Kryssningspunkter mellom arkitektur og kunstteori Engelsk tittel: Crossovers in contemporary art- and architectural theory Prosjektleder: Grøgaard, Stian Medarbeider: Helland, Bård Medarbeider: Hvattum, Mari Medarbeider: Rønning, Stein Startdato: Sluttdato: Anvendt forskning FORSKPRO-ID: p

27 Norsk tittel: Tracing Modernity: an Anthology on Urban and Architectural Culture. Bokprosjekt Engelsk tittel: Tracing Modernity Prosjektleder: Hermansen, Christian Medarbeider: Hvattum, Mari Startdato: Sluttdato: Anvendt forskning FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Rapid Prototyping Engelsk tittel: Rapid Prototyping Prosjektleder: Killi, Steinar Medarbeider: Rabbertz, Thomas Startdato: Sluttdato: Anvendt forskning FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Innsamling og redigering av data i forbindelse med doktorgradsprosjekt ved AHO om norske byboligers planløsning. Prosjektleder: Manum, Bendik Startdato: Sluttdato: Anvendt forskning FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Freda bygninger Prosjektleder: Nybø, Kolbjørn N. Startdato: Sluttdato: Ny sluttdato: Anvendt forskning Finansiering: Sogn og Fjordane fylkeskommune og Riksantikvaren FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Tekniske løsninger for marginale tomter/ prototyp Medarbeider: Sandaker, Bjørn Normann Startdato: Sluttdato: Ny sluttdato: Anvendt forskning FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Den gamle kanslerbolig - Krigsskolens bygning 200 år. Prosjektleder: Thiis-Evensen, Thomas Startdato: Sluttdato: Anvendt forskning FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Steder i Roma - fra ide til form Prosjektleder: Thiis-Evensen, Thomas Startdato: Sluttdato: Anvendt forskning 27

28 FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Korsmos hus og livet i det Prosjektleder: Tostrup, Elisabeth Startdato: Sluttdato: Ny sluttdato: Anvendt forskning FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: (Theorising) History in Architecture and Design Engelsk tittel: (Theorising) History in Architecture and Design Prosjektleder: Tostrup, Elisabeth Medarbeider: Hermansen, Christian Startdato: Sluttdato: Anvendt forskning URL: FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: RPR for å styrke barn og unges interesser i planleggingen : forprosjekt Prosjektleder: Wilhjelm, Hanne Startdato: Sluttdato: Anvendt forskning FORSKPRO-ID: p Faglig utviklingsarbeid Norsk tittel: Kulturoppfølgingsprogram - metodeutvikling Prosjektleder: Pløger, Jon Medarbeider: Aspen, Jonny Medarbeider: Ellefsen, Karl Otto Medarbeider: Hemmersam, Peter Medarbeider: Startdato: Sluttdato: Utviklingsarbeid FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Planlegging for funksjonshemmede: bruk av virtual reality i fysisk planlegging Engelsk tittel: Virtual reality in universal design processes Prosjektleder: Dobloug, Margrethe Medarbeider: Johnsen, Terje Medarbeider: Sørensen, Søren Medarbeider: Vitanza, Erik Medarbeider: Wilhjelm, Hanne Startdato: Sluttdato: Utviklingsarbeid FORSKPRO-ID: p

29 Norsk tittel: Trebrohåndbok Prosjektleder: Eggen, Arne Startdato: Sluttdato: Utviklingsarbeid FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Bjørvika - utvikling av byplan Prosjektleder: Ellefsen, Karl Otto Medarbeider: Apeland, Kristoffer Medarbeider: Dahl, Knut Eirik Medarbeider: Dragsund, Anne Medarbeider: Haug, Aasne Medarbeider: Hemmersam, Peter Medarbeider: Sevaldson, Birger Startdato: Sluttdato: Ny sluttdato: Utviklingsarbeid FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: OCEAN NORTH Engelsk tittel: OCEAN NORTH Medarbeider: Sevaldson, Birger Startdato: Sluttdato: Utviklingsarbeid URL: FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: "Askerbyen" - et boligprosjekt i antikvarisk miljø Prosjektleder: Thiis-Evensen, Thomas Startdato: Sluttdato: Utviklingsarbeid FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Hovedstadsaksjonen - en estetisk opprusting av Oslo Sentrum innen frigjøringsjubileet 2005 Prosjektleder: Thiis-Evensen, Thomas Startdato: Sluttdato: Utviklingsarbeid FORSKPRO-ID: p Pedagogisk utviklingsarbeid Norsk tittel: Diagrammer Prosjektleder: Gauguin, Jan Startdato: Sluttdato: Pedagogisk utviklingsarbeid FORSKPRO-ID: p

30 Norsk tittel: Materialkunnskap Medarbeider: Sandaker, Bjørn Normann Startdato: Sluttdato: Pedagogisk utviklingsarbeid FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Innføring i metodikk - Industridesign Engelsk tittel: Industrial Design - Introduction to methology Prosjektleder: Skulberg, Harald Startdato: Sluttdato: Ny sluttdato: Pedagogisk utviklingsarbeid FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Arkitekturens ABC - om å forstå hvordan vi opplever byer og bygninger Prosjektleder: Thiis-Evensen, Thomas Startdato: Sluttdato: Ny sluttdato: Pedagogisk utviklingsarbeid FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Europeiske byer: Roma (tre programmer hver på 50 min.) i september Planlagt programmer om Paris, København, Praha og St. Petersburg Prosjektleder: Thiis-Evensen, Thomas Startdato: Sluttdato: Ny sluttdato: Pedagogisk utviklingsarbeid FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Diagrammer Prosjektleder: Gauguin, Jan Startdato: Sluttdato: Pedagogisk utviklingsarbeid FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Lærebok i ergonomi for designere Prosjektleder: Vavik, Tom Startdato: Sluttdato: Ny sluttdato: Pedagogisk utviklingsarbeid FORSKPRO-ID: p Kunstnerisk utviklingsarbeid Norsk tittel: Frihåndstegning som undersøkende praksis Prosjektleder: Løkse, Oddvar Startdato: Sluttdato:

31 FORSKPRO-ID: Kunstnerisk kreativ virksomhet p Norsk tittel: Tusenårssted i Rennebu kommune Medarbeider: Sandaker, Bjørn Normann Startdato: Sluttdato: Kunstnerisk kreativ virksomhet FORSKPRO-ID: p

Forord. Forskningskatalogen sendes departementet som vedlegg til budsjettforslaget for 2006. Oslo, 28. februar 2005. Karl Otto Ellefsen rektor

Forord. Forskningskatalogen sendes departementet som vedlegg til budsjettforslaget for 2006. Oslo, 28. februar 2005. Karl Otto Ellefsen rektor Forord Forskningskatalogen skal sikre en omfattende intern og ekstern rapportering fra vitenskapelig ansatte. Forskningskatalogen viser ikke aktiviteter innen undervisning og ikke studentenes meritter.

Detaljer

Forskningskatalog 2005

Forskningskatalog 2005 Forskningskatalog 2005 FORORD Forskningskatalogen skal sikre en omfattende intern og ekstern rapportering fra vitenskapelig ansatte. Alle forskningsprosjekter og publikasjoner har siden 1997 blitt registrert

Detaljer

Forskingskatalogen 2008

Forskingskatalogen 2008 Forskingskatalogen 2008 Anette Studentnavn, Sanne Fleischer prosjekt, - The Meeting institutt (fra og Generator: årstall Research i Faricy By Design) regular, 7.5 pkt Forskingskatalogen 2008 FORORD Forskingskatalogen

Detaljer

Forskingskatalogen 2009. Studentnavn, prosjekt, institutt og årstall i Faricy regular, 7.5 pkt

Forskingskatalogen 2009. Studentnavn, prosjekt, institutt og årstall i Faricy regular, 7.5 pkt Forskingskatalogen 2009 Studentnavn, prosjekt, institutt og årstall i Faricy regular, 7.5 pkt FORSKINGSKATALOGEN 2009 FORORD Forskingskatalogen skal sikre ei omfattande intern og ekstern rapportering

Detaljer

FORSKNINGSKATALOGEN 2011

FORSKNINGSKATALOGEN 2011 Forskningskatalogen 2011 FORSKNINGSKATALOGEN 2011 FORORD Den årlige forskningsrapporteringen dokumenterer og synliggjør resultater og aktiviteter innen forskning, faglig- og kunstnerisk utviklingsarbeid

Detaljer

Foto: Studentnavn, Solveig Rødland prosjekt, institutt og årstall i Faricy regular, 7.5 pkt. Rapport og planer (2007-2008)

Foto: Studentnavn, Solveig Rødland prosjekt, institutt og årstall i Faricy regular, 7.5 pkt. Rapport og planer (2007-2008) Foto: Studentnavn, Solveig Rødland prosjekt, institutt og årstall i Faricy regular, 7.5 pkt Rapport og planer (2007-2008) Rapport og planer (2007-2008) FORORD Rapport og planer (2007 2008) fra Arkitektur-

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2005 1

VIRKSOMHETSPLAN 2005 1 VIRKSOMHETSPLAN 2005 1 INNHOLD INSTITUTT FOR ARKITEKTUR s. 5 INSTITUTT FOR ARKITEKTUR- OG DESIGNTEKNOLOGI s. 13 INSTITUTT FOR INDUSTRIDESIGN s. 17 INSTITUTT FOR FORM, TEORI OG HISTORIE s. 25 INSTITUTT

Detaljer

Virksomhetsplan 2004 1

Virksomhetsplan 2004 1 Virksomhetsplan 2004 1 Forord Virksomhetsplanene for 2003 er preget av at de ulike instituttene nå har fungert ett år med nye instituttledere. Instituttenes prioriteringer kommer derfor tydeligere fram.

Detaljer

Virksomhetsplan 2006 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Virksomhetsplan 2006 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Virksomhetsplan 2006 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo FORORD... 2 1 PLAN FOR VIRKSOMHETEN 2006... 3 2 INSTITUTT FOT ARKITEKTUR (A)...15 3 INSTITUTT FOR URBANISME (U)...21 4 INSTITUTT FOR INDUSTRIDESIGN

Detaljer

2. Sammendrag og anbefalinger... s. 6

2. Sammendrag og anbefalinger... s. 6 Innhold side 1. Innledning... s. 2 1.1 Prosjektets bakgrunn... s. 2 1.2 Mandatet... s. 3 1.3 Organisering av arbeidet... s. 3 1.4 Kommentar til mandatet... s. 4 2. Sammendrag og anbefalinger... s. 6 3.

Detaljer

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Budsjettdokument 2005-2007 Rapport 2005 - Plan for virksomheten 2006 - Budsjettforslag 2007 På grunn av de føringer som er gitt i tildelingsbrev for 2006 har AHO funnet

Detaljer

INNHOLD. Forord... 5 Sammendrag... 8 English summary... 12

INNHOLD. Forord... 5 Sammendrag... 8 English summary... 12 INNHOLD Forord....................................................... 5 Sammendrag.................................................. 8 English summary............................................... 12

Detaljer

Innhold. Norsk form i 2011. Design og samfunn. Arkitektur og samfunn. Program, formidling og undervisning. aktivitetsoversikt 2011.

Innhold. Norsk form i 2011. Design og samfunn. Arkitektur og samfunn. Program, formidling og undervisning. aktivitetsoversikt 2011. 2011 Årsrapport Innhold 1 5 11 17 33 45 49 Norsk form i 2011 Design og samfunn Arkitektur og samfunn Program, formidling og undervisning aktivitetsoversikt 2011 Om Norsk Form Regnskap 2011 Design: Sletten

Detaljer

Trygve Ask. God norsk design. Konstitueringen av industridesign som profesjon Norge

Trygve Ask. God norsk design. Konstitueringen av industridesign som profesjon Norge Trygve Ask God norsk design Konstitueringen av industridesign som profesjon Norge Trygve Ask, 2004 ISSN 1502-217x ISBN 82-547-0165-2 C O N - T E X T Avhandling 15 Akademisk doktorgradsavhandling avgitt

Detaljer

FORSKNINGSv. i r k s o m h e t e n

FORSKNINGSv. i r k s o m h e t e n FORSKNINGSv i r k s o m h e t e n informasjonsserien nr. 9/1999 information series no. 9/1999 ISSN 0809-1609 Henvendelser om rapporten: Redaksjon: Layout and sideredigering: Databearbeiding: Foto: Trykk

Detaljer

Utvikling av drabantbyer

Utvikling av drabantbyer NIBR-rapport 2006:13 Marit Ekne Ruud, Ingar Brattbakk, Lene Schmidt, Jon Guttu og Ivar Brevik Utvikling av drabantbyer Annotert bibliografi Utvikling av drabantbyer Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport

Detaljer

FORSKNINGSv. i r k s o m h e t e n

FORSKNINGSv. i r k s o m h e t e n FORSKNINGSv i r k s o m h e t e n informasjonsserien nr. 9/1999 information series no. 9/1999 ISSN 0809-1609 Henvendelser om rapporten: Redaksjon: Layout and sideredigering: Databearbeiding: Foto: Trykk

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen Søknad om: - akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet - akkreditering som vitenskapelig

Kunst- og designhøgskolen i Bergen Søknad om: - akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet - akkreditering som vitenskapelig Kunst- og designhøgskolen i Bergen Søknad om: - akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet - akkreditering som vitenskapelig høgskole Til NOKUT 15.05.2013 1. Innledning 1.1 Om søknaden

Detaljer

FORSKNINGSAKTIVITETEN VED HØGSKOLEN I MOLDE

FORSKNINGSAKTIVITETEN VED HØGSKOLEN I MOLDE FORSKNINGSAKTIVITETEN VED HØGSKOLEN I MOLDE 2001 Forord Merknad: Med denne årsrapporten ønsker vi å synliggjøre forsknings-, utrednings- og kompetansehevningsvirksomheten ved Høgskolen i Molde. Vi håper

Detaljer

Kulturarv og stedsidentitet

Kulturarv og stedsidentitet Kulturarv og stedsidentitet Byers kulturmiljø i kryssilden mellom bevaring og utvikling Grete Swensen, Kari Larsen, Petter Molaug, Johanne Sognnæs Swensen, G., Larsen, K.C., Molaug, P.M. og Sognnæs, J.

Detaljer

ARKITEKTUR OG SAMFUNN

ARKITEKTUR OG SAMFUNN INNHOLD 1 5 11 21 41 53 57 NORSK FORM I 2012 DESIGN OG SAMFUNN ARKITEKTUR OG SAMFUNN PROGRAM, UTSTILLING, UNDERVISNING OG KOMMUNIKASJON AKTIVITETSOVERSIKT 2012 OM NORSK FORM REGNSKAP 2012 DESIGN: SLETTEN

Detaljer

Søknad om. Akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet. Akkreditering som vitenskapelig høyskole. Oppdatert 11.12.

Søknad om. Akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet. Akkreditering som vitenskapelig høyskole. Oppdatert 11.12. Søknad om Akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet Akkreditering som vitenskapelig høyskole Oppdatert 11.12. 2014 Gardar Eide Einarsson: «This Is It» (2012). Foto: Kjetil Helland/Kunsthøgskolen

Detaljer

HØGSKOLEN I LILLEHAMMER

HØGSKOLEN I LILLEHAMMER HØGSKOLEN I LILLEHAMMER FORSKNING OG UTVIKLINGSARBEID 2007 informasjonsserien nr. 30/2008 information series no. 30/2008 ISSN 0809-1609 Henvendelser om rapporten: Redaksjon: Layout og sideredigering: Databearbeiding:

Detaljer

Forsknings- og utviklingsvirksomhet. TØH-Notat 2010:1

Forsknings- og utviklingsvirksomhet. TØH-Notat 2010:1 Forsknings- og utviklingsvirksomhet ved HiST/TØH 2009 TØH-Notat 2010:1 Trondheim 2010 ISSN: 1890-9574 ------------------------------------------------------------ Høgskolen i Sør-Trøndelag. Biblioteket

Detaljer

Sammen om kunnskap Nytt system for dokumentasjon av formidling

Sammen om kunnskap Nytt system for dokumentasjon av formidling Nytt system for dokumentasjon av formidling Innstilling fra UHRs Formidlingsutvalg til UFD Versjon: 30.06 2005 2 Forord Denne rapporten er utarbeidet av Formidlingsutvalget nedsatt av Universitets- og

Detaljer

Dokumentasjon av vitenskapelige publikasjoner

Dokumentasjon av vitenskapelige publikasjoner (UHR beklager at figurene ikke er synlige i nettversjonen, ta kontakt med Vidar Røeggen får å få tilsendt publikasjonen) Dokumentasjon av vitenskapelige publikasjoner Opprettelse av nasjonale registre

Detaljer

FoU-katalog 2006. Publikasjoner og prosjekter. FoU-katalog Publikasjoner og prosjekter 2006 Høgskolen i Buskerud

FoU-katalog 2006. Publikasjoner og prosjekter. FoU-katalog Publikasjoner og prosjekter 2006 Høgskolen i Buskerud 1 FoU-katalog 2006 Publikasjoner og prosjekter 2 3 Innhold Innhold... 3 Forord... 4 Innledning... 5 Definisjoner... 5 Om FoU-katalogen 2006... 6 Krav til publikasjoner i katalogen... 6 Krav til prosjekter

Detaljer

SIFO Statens institutt for forbruksforskning

SIFO Statens institutt for forbruksforskning SIFOÅrsmelding 2 6 Direktøren har ordet Forbruksforskningens familietre Forbruksforskningen har sterk forankring i praksis gjennom husstellære og home economics. Tidsskriftet International Journal of

Detaljer

Gunnar Sivertsen. Bibliografiske datakilder til dokumentasjon av vitenskapelige publikasjoner. NIFU skriftserie nr. 22/2003

Gunnar Sivertsen. Bibliografiske datakilder til dokumentasjon av vitenskapelige publikasjoner. NIFU skriftserie nr. 22/2003 Gunnar Sivertsen Bibliografiske datakilder til dokumentasjon av vitenskapelige publikasjoner En utredning for Utdannings- og forskningsdepartementet NIFU skriftserie nr. 22/2003 NIFU Norsk institutt for

Detaljer

Innhold. Ordforklaringer BIBSYS

Innhold. Ordforklaringer BIBSYS Årsrapport 2000 BIBSYS Postadresse: BIBSYS, 7491 Trondheim Telefon: 73 59 70 67 Telefaks: 73 59 68 48 Epost: info@bibsys.no WWW: http://www.bibsys.no Innhold BIBSYS i 2000 noen hovedpunkter 3 BIBSYS produktavdeling

Detaljer