Oslo, 25. februar Karl Otto Ellefsen Rektor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo, 25. februar 2004. Karl Otto Ellefsen Rektor"

Transkript

1 FORSKNINGSKATALOG

2 Forord Skolen har nedlagt mye arbeid i å utvikle rutiner og kriterier for forskningsdokumentasjon for å sikre en omfattende intern og ekstern rapportering. Grunnlaget er dermed lagt for bedre styring og økt strategisk bevissthet omkring AHOs forskningsaktiviteter. Forskningsrapporteringen har fått en klar forankring, og rutinene inngår i vårt kvalitetssystem. Alle forskningsprosjekter og publikasjoner har siden 1997 blitt registrert i BIBSYS/FORSKDOK. FORSKDOK består av delbasen FORSKPUB (publikasjoner, andre resultater og formidling) og FORSKPRO (FoU-prosjekter) Denne katalogen gir en oversikt over de vitenskapelig ansattes publiserings- og formidlingsvirksomhet og pågående FoU-prosjekter. For detaljerte opplysninger vises til FORSKDOK-basene som er tilgjengelige på Ved en institusjon som driver profesjonsorientert utdanning innen to av the making discipline vil forskningsrapporteringen måtte følge et annet opplegg enn innenfor tradisjonelle vitenskapelige disipliner. En del av forsknings- og utviklingsaktiviteten ved AHO har karakter av arkitektonisk, designfaglig og kunstnerisk virksomhet, og resultatene kan karakteriseres som verk. Disse er også registrert i FORSKDOK, både under andre resultater og i den nye kunstmodulen som ble igangsatt 2004 og skal videreutvikles. Oslo, 25. februar 2004 Karl Otto Ellefsen Rektor 2

3 Kriterier for registrering av de enkelte publikasjonskategorier Katalogen over publikasjoner er basert på utskrifter fra databasene FORSKPUB og er inndelt i følgende hovedkategorier: vitenskapelig publisering (tilsvarende tabell i budsjettforslaget) publisering og formidling til fagfeller (tilsvarende tabell over andre sentrale publikasjonskategorieri budsjettforslaget) formidling til allmennheten (tilsvarende tabellen i i budsjettforslaget) Innen hver av disse hovedkategoriene er det en underinndeling som følger FORSKDOKs underkategorier og koder. AHO følger nøye med i det arbeidet som gjøres nasjonalt for å utvikle pålitelige systemer for forskningsdokumentasjon. Utdannings- og forskningsdepartementet har gitt en rekke utredningsoppdrag til Universitets- og høgskolerådet (UHR) og Norsk institutt for studier av forskning og utdanning (NIFU). I brev fra UFD av til UHR (oppdrag om utredning av bruk av autoritetsregistre for registrering av vitenskapelige publikasjoner) forutsetter departementet at det er mulig å identifisere publikasjoner som innenfor det enkelte fagområde vurderes som det mest relevante uttrykk for forskningskvalitet. Gruppen må i sitt arbeid ta i betraktning de forskjeller i publiseringsmønstre som finnes mellom ulike fagområder. Det er svært vesentlig for AHO at dette hensynet blir ivaretatt i det fremtidige forskningsrapporteringssystemet. AHO leverte derfor innspill til Arbeidsgruppen for autoritetsregistre nedsatt av UHR. Utdannings- og forskningsdepartementet har videreført oppdragene til UHR, som har nedsatt to nye arbeidsgrupper: I forbindelse med oppdraget har UHR nedsatt et teknisk utvalg som skal forestå den praktiske tilrettelegging av et dokumentasjonssystem som gir pålitelige og nøytrale data for vitenskapelig publisering, samt et faglig utvalg som skal vurdere hvordan ulike publikasjoner kan differensieres og vektes etter kvalitet og publikasjonsform (tidsskriftsartikkel, monografi m.m.). I arbeidet legges det opp til at alle publikasjoner som kan betegnes som vitenskapelige ut fra en nærmere angitt definisjon skal inkluderes. Det betyr at for eksempel at vitenskapelige monografier og antologier utgitt på norske forlag vil telle med. Det samme gjelder vitenskapelige artikler i norske og nordiske tidskrifter. (http://www.uhr.no/utvalg/forskning/vitenskapeligpublisering/index.htm) Innen arkitektur og design har mange av de mest interessante tidsskriftene, med størst relevans for kunnskapsutviklingen, ingen etablert referee-ordning. De tunge, etablerte arkitektur- og designtidsskriftene har imidlertid den samme viktige funksjonen som referee-tidsskriftene, nemlig å kommunisere vesentlige faglige resultater til fagmiljøet. Vi har foretatt en konkret gjennomgang av aktuelle fagtidsskrifter og valgt kriterier for å kunne foreta en pålitelig kategorisering. Det ble foretatt en forundersøkelse basert på publiseringer i 2001 som vi har anvendt for rapporteringen i Vi har kommet fram til at følgende tidsskrifter (innenfor kategoriene A12 og A15 i FORSKDOK) representerer de mest relevante uttrykk for forskningskvalitet: Alle tidsskrifter i ISI-databasen (Institute for Scientific Information). Nordisk arkitekturforskning= Nordic journal of architectural research Scandinavian journal of design history 3

4 Byggekunst, forutsatt at artikkelen er av en viss lengde og er av vitenskapelig karakter Verkspresentasjoner, bokanmeldelser, kommentarer og nyhetsstoff registreres i andre kategorier. Bortsett fra vår vurdering av Byggekunst, ser disse vurderingene ut til å være i samsvar med listene utarbeidet av det nasjonale utvalget. Vi har ikke identifisert noen nye titler på dette nivået i forbindelse med registreringen av 2003-aktiviteten. Vi vil fortsette arbeidet med å identifisere og klassifisere de mest sentrale publiseringskanalene for våre fag slik at vi aktivt kan spille inn til nasjonale systemer. Kriterier for registrering av verk UFD sier i budsjettrundskriv F-24-03: Hvis det er naturlig for institusjonen å rapportere kunstnerisk utviklingsarbeid eller kunstnerisk virksomhet, kan en gi en punktvis og stikkordmessig oversikt over sentral produksjon i 2002 ordnet i følgende kategorier: 1. Kunstnerisk utviklingsarbeid (gjelder utviklingsarbeid som baserer seg på utøvende og/eller skapende kunst på høyt nivå (på nivå med doktorgrad)). 2. Kunstverk (som er innkjøpt av museum, institusjon, privat samling o.a, eller er invitert til og/eller er premiert i konkurranse, eller har fått pris eller utmerkelse, eller er utført på oppdrag eller bestilling). 3. Utstilling eller fremførelse (gjelder større offentlige utstillinger eller fremførelser som går ut over naturlig løpende virksomhet ved institusjonen). Det er av avgjørende betydning at det er knyttet en form for fagfellevurdering til de verkene vi registrerer i vårt forskningsdokumentasjonssystem. AHO har for 2003 foretatt registrering av følgende kategorier verk: verk publisert i tunge faglige nasjonale og internasjonale tidsskrifter verk tildelt nasjonale eller internasjonale priser verk premiert i eller invitert til nasjonale eller internasjonale konkurranser utstilling av verk med fagfellevurdering eller publisering Arkitekturverkene er registrert i FORSKPUB under andre resultater. Denne registreringsmodulen er ikke tilpasset verksregistrering. BIBSYS har for rapporteringsåret 2003 implementert en ny modul for kunst og musikk. Denne medtar kategorien industridesign, men ikke arkitektur. AHO vil aktivt gi tilbakemeldinger til BIBSYS for utvikling av den nye modulen. Kriterier for registrering av prosjekt De vitenskapelig ansatte er bedt om å rapportere prosjekter og forprosjekter som er avsluttet, under arbeid eller nye i rapporteringsåret med krav om prosjektbeskrivelse, målformuleringer og en forventet tidsramme. Vi har sortert prosjektene i følgende kategorier: grunnforskning herunder doktorgradsprosjekter anvendt forskning faglig utviklingsarbeid 4

5 pedagogisk utviklingsarbeide kunstnerisk utviklingsarbeide Innenfor hver kategori er prosjektene ordnet alfabetisk etter prosjektleder. 5

6 Katalog for 2003 Vitenskapelig publisering (i alt 25 innførsler) Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee (A11) Dunin-Woyseth, Halina A Continuum from Scientific Research to Creative Practice? Noen tanker omkring forskning i skapende og utøvende fag. Nordisk Arkitekturforskning 16(1): ISSN Hermansen, Christian Progress, Universal History and Modernity in the Formulation of Ildefonso Cerda's Science of the City. Nordisk Arkitekturforskning (4): ISSN Tostrup, Elisabeth; Hermansen, Christian History, Theory and Architecture. Nordisk Arkitekturforskning (4): ISSN Artikkel i nasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee (A15) Ellefsen, Karl Otto Byen og begjæret. Plan ISSN x. Da Kjell Magne Bondevik ble merkevare. Samtiden 110(1): ISSN Wilhjelm, Hanne Retten til byen. Materialisten : tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt 30(4): ISSN Lærebok utgitt på forlag (B12) Gauguin, Jan Diagrammer. Oslo: Tell forlag, 96 s. ISBN Sandaker, Bjørn Normann Materialkunnskap. Oslo: Byggenæringens Forlag, 132 s. ISBN Faglig bok utgitt på forlag (B13) Michl, Jan Tak nam pry forma sleduje funkci: Sedm uvad o designu vubec a o chapani 6

7 funkcionalismu zvlaste. Praha: VSUP, 240 s. ISBN Rapport i serie utgitt av institusjon, forening o.a. (C17) Utforskning. Årbok, Oslo: Arkitekthøgskolen i Oslo, s. ISBN ISSN x. Tostrup, Elisabeth; Hermansen, Christian (ed.) (Theorising) history in architecture. CON-TEXT. Skrift, 1. Oslo: Arkitekthøgskolen i Oslo, s. ISBN ISSN Faglig bok eller rapport utgitt av institusjon, forening o.a. (C18) Haslum, Hilde Stedsanalyse Sandvika : Asplan Viak AS, Bærum kommune. Sandvika: Asplan Viak AS, Hermansen, Christian A Profile of Hillhead. Glasgow: Glasgow Conservation Trust West, Wilhjelm, Hanne RPR-BU - et forarbeid til en evaluering, Arbeidsnotat. Oslo Invitert foredrag ved internasjonal vitenskapelig konferanse med publisert artikkel (D11) Killi, Steinar Update on SLS medical and architectural applications at the Oslo School of Architecture : rapid manufacturing in the medical industry, use of GIS and sandform, powderhandler. I: Conference proceedings : D Systems SLS Users Group conference. CD-ROM (PDF-fil) SLS Users Group Conference, Orlando, Invitert foredrag ved internasjonal vitenskapelig konferanse uten publisering (D13) Dunin-Woyseth, Halina Architestyral Scholarship "the Doctorate Way" : A Brief Overview. 20. EAAE-konferanse, Four Faces - The Dynamics of Architectural Knowledge, Stockholm/Helsinki, Hvattum, Mari Natur Made Strange: ornament theory in the late 19th century. Natur Made Strange: ornament theory in the late 19th century. Arrangert av The Henry Moore Institutt., Leeds, UK,

8 Wilhjelm, Hanne Barns og planleggeres ulike syn på byen. Byen i børnehøjde, nordisk forskerseminar arrangert av Skov og Landskap og av Dansk byplanlaboratorium, Hørsholm, Foredrag ved internasjonal vitenskapelig konferanse med publisert artikkel (D14) Dunin-Woyseth, Halina; Nielsen, Liv Merete Design Knowledge Travelling: Columbus, Ohio, - La Clusac, France, - Tsukuba, Japan and so on... Some Notes on Knowledge Stances and Roles Doctoral Studies Can Play in Knowledge Society. I: DRS Digital Newsletter Research Design News. 8, 12. ISSN The Third Conference on Doctoral Education in Design, Tsukuba, Japan, Dunin-Woyseth, Halina; Nielsen, Liv Merete From Apprentice to Master - Some Notes on Educating Design Scholars and Developing Design Scholarship. I: Durling, David and Kazuyo Sugiyama (eds) (2003) Proceedings.University of Tsukuba, Japan: Institute of Art & Design. The Third Conference Doctoral Education in Design, Tsukuba, Japan, Dunin-Woyseth, Halina Theorising on Planning as Making Knowledge. Notes on 10 Years of Experience from building up Doctoral Curricula at some Scandinavian Schools of Architecture and Plannning. I: Planning Research Conference, arrangert av Wadham College, Oxford, Oxford, Manum, Bendik Combining quantitative and qualitative methods : a Ph.D. study on the interior space of apartments. I: Årbok / Arkitekthøgskolen i Oslo Oslo: Arkitekthøgskolen i Oslo, ISBN ISSN x. IAPS/ENHR International Conference "Methodologies in Housing Research", Stockholm, Foredrag ved internasjonal vitenskapelig konferanse uten publisering (D16) Sørensen, Søren Arkitektstudenters møte med problematikken rundt utforming av bygg og rom for presentasjon av kunst. Nordisk kunsthistorikerkongress i Aarhus 2003, Aarhus, Invitert foredrag ved nasjonal vitenskapelig konferanse uten publisering (D23) Lauvland, Gro 8

9 Det stedlige. "Knut Knutsen - den lange linje i norsk arkitektur" arrangert av Norsk Form i samarbeid med AHO og Norsk Arkitekturmuseum, Oslo, Foredrag ved nasjonal vitenskapelig konferanse uten publisering (D26) Hvinden-Haug, Lars Jacob Methods in Architectural History. Approaches to the Past, Padova, arrangert av UIO, Faglig publisering/formidling til fagfeller (i alt 99 innførsler) Artikkel i nasjonalt vitenskapelig tidsskrift uten referee (A16) Wilhjelm, Hanne Barn i byen - eller? Kontur ((7) 8): ISSN Artikkel i fag- eller bransjetidsskrift (A18) Capjon, Jan Nyetablering innen Rapid Prototyping og Rapid Tooling. Plastforum (7-8): ISSN Dahle, Einar Murarkitektur : Arkitekturens pris og verdi. Mur (4): ISSN Dahle, Einar Murarkitektur: I naturens ånd. Mur (1): ISSN Dahle, Einar Murarkitektur : "If You can draw it, why say it?". Mur (3): ISSN Dahle, Einar Murarkitektur : Permanens i forandring : Transformasjonens ulike ansikter. Mur (2): Fjeld, Per Olaf Brasil : Le Corbusier, Oscar Niemeyer m.fl. Mur (2): ISSN Bare tunnelene kan redde Groruddalen. Næringseiendom (8): ISSN

10 Byens krav. Kommunal rapport (36): ISSN Den nye veksten. Samfunnsviteren 7(5): ISSN Herlige Helsfyr. Næringseiendom (5): ISSN Hva er galt med en containerhavn? Næringseiendom (10): ISSN Høy by. Næringseiendom (4): ISSN Kjedsomhet i sentrum. Næringseiendom (7): ISSN Kontroll og funksjon. Samfunnsviteren 7(6): ISSN Kriminelle tendenser. Samfunnsviteren 7(4): ISSN Livet på jorden. Kommunal rapport (02): ISSN Nypolitikk. Samfunnsviteren 7(3): ISSN Olav Thons sjanse. Næringseiendom (6): ISSN Regionale fantasmer. Kommunal rapport (12): ISSN Samfunnets søppel. Næringseiendom (9): ISSN Utspilt og overlegen. Kommunal rapport (48): ISSN Veksten som kommer. Kommunal rapport (24): ISSN Hvinden-Haug, Lars Jacob Vevlen på Idd. Fortidsvern 29(1): ISSN Larsen, Relsen; Moum, Sidsel The amalgamation of the Norwegian archive, library and museum sectors : as viewed by smaller special libraries. Scandinavian public library quarterly 36(2): ISSN

11 Kapittel i faglig bok eller rapport utgitt av institusjon, forening o. a. (A31) Aspen, Jonny Lifestyles and public cultures in gentrified streetscapes. I: Årbok / Arkitekthøgskolen i Oslo. s Oslo: Arkitekthøgskolen i Oslo, ISBN ISSN x. Børrud, Elin Prosjektet som verdipapir. I: Årbok / Arkitekthøgskolen i Oslo. s Oslo: Arkitekthøgskolen i Oslo, ISBN ISSN x. Børrud, Elin Rapid changes, slow transformations. I: Årbok / Arkitekthøgskolen i Oslo. s Oslo: Arkitekthøgskolen i Oslo, ISBN ISSN x. Capjon, Jan Prøve-og-feile-basert innovasjon : materialet som katalysator for opplevelse og kommunikasjon i designprosessen. I: Årbok / Arkitekthøgskolen i Oslo. s Oslo: Arkitekthøgskolen i Oslo, ISBN ISSN x. Ellefsen, Karl Otto; Dahl, Knut Eirik En kritisk posisjon. I: Årbok / Arkitekthøgskolen i Oslo. s Oslo: Arkitekthøgskolen i Oslo, ISBN ISSN x. Ellefsen, Karl Otto Verdiløse visjoner. I: Årbok / Arkitekthøgskolen i Oslo. s Oslo: Arkitekthøgskolen i Oslo, ISBN ISSN x. Haslum, Hilde Mens byens arkitektur og livsformer hele tiden leker med hverandre : om å studere sosiokulturelle transformasjonsprosesser i fysisk bylandskap. I: Årbok / Arkitekthøgskolen i Oslo. s Oslo: Arkitekthøgskolen i Oslo, ISBN ISSN x. Hemmersam, Peter Sony Center : typologi og offentlige rum. I: Årbok / Arkitekthøgskolen i Oslo. s Oslo: Arkitekthøgskolen i Oslo, ISBN ISSN x. Hermansen, Christian Functionalism and Ephimeral Architecture. I: Erney, G. (ed.) Britain and Hungary: Contacts In Architecture and Design II. Budapest: Hungarian University of Craft and Design. s Introduction to (theorising) history in architecture. I: Hermansen, Christian; Tostrup, Elisabeth (red.), (Theorising) history in architecture. CON-TEXT : skrift, 1. s Oslo: Arkitekthøgskolen i Oslo, ISBN ISSN Hermansen, Christian Progress, universal history and modernity in the formulation of Ildefonso Cerda's Science of the city. I: (Theorising) history in architecture. CON-TEXT : skrift, 1. s Oslo: Arkitekthøgskolen i Oslo, ISBN ISSN

12 Do the old models of planning make sense anymore? : Theories of planning in the aftermath of Tjuvholmen. I: Årbok / Arkitekthøgskolen i Oslo. s Oslo: Arkitekthøgskolen i Oslo, ISBN ISSN x. Hvattum, Mari Architecture and the dilemma of style. I: Årbok / Arkitekthøgskolen i Oslo. s Oslo: Arkitekthøgskolen i Oslo, ISBN ISSN x. Manum, Bendik The interior space of apartments : combining quantitative and qualitative methods. I: Årbok / Arkitekthøgskolen i Oslo. s Oslo: Arkitekthøgskolen i Oslo, ISBN ISSN x. McQuillan, Thomas Scales of tabula rasa: (head, pad, den, city). I: (Theorising) history in architecture. CON-TEXT : skrift, 1. s Oslo: Arkitekthøgskolen i Oslo, ISBN ISSN Michl, Jan Å se design som redesign : formgivningsdidaktiske betraktninger. I: Årbok / Arkitekthøgskolen i Oslo. s Oslo: Arkitekthøgskolen i Oslo, ISBN ISSN x. Moshus, Petter Using design to create an identity: Une esthétique créatrice d'identité. I: Témoins - D'une certain image des jeux : Evoking - An Image of the Games. s Lausanne: Musée Olympique, Robbins, Edward Immigration, gentrification and the neighborhood. I: Årbok / Arkitekthøgskolen i Oslo. s Oslo: Arkitekthøgskolen i Oslo, ISBN ISSN x. Sevaldson, Birger; Barret, Natasha Agora : en undersøkelse i lyd og rom. I: Årbok / Arkitekthøgskolen i Oslo. s Oslo: Arkitekthøgskolen i Oslo, ISBN ISSN x. Vavik, Tom Brukervennlighet i produktdesign. I: Årbok / Arkitekthøgskolen i Oslo. s Oslo: Arkitekthøgskolen i Oslo, ISBN ISSN x. Vavik, Tom Brukervennlighet i produktdesign. I: Universell utforming over alt! Planlegging og utforming av uteområder, bygninger, transport og produkter for alle. Oslo: Sosial- og helsedirektoratet. Avdeling for levekår, Deltasenteret og S, ISBN Vavik, Tom Human factors og interaksjonsdesign. I: Årbok / Arkitekthøgskolen i Oslo. s Oslo: Arkitekthøgskolen i Oslo, ISBN ISSN x. 12

13 Wilhjelm, Hanne Visuelle tilganger. I: Årbok / Arkitekthøgskolen i Oslo. s Oslo: Arkitekthøgskolen i Oslo, ISBN ISSN x. Kronikk eller anmeldelse i fagtidsskrift (A41) Dahle, Einar Hvorfor bygge en logo? Byggekunst (1): ISSN Dunin-Woyseth, Halina Faglig relevans vs. akademisk intersubjektivitet : Et møte med fem forskere fra de skapende og utøvende fag. Nordisk Arkitekturforskning 16(1): ISSN Byens beste utsikt og litt til. Næringseiendom (8): ISSN En gave til byen. Næringseiendom (11): ISSN Et nytt Philipsbygg. Næringseiendom (10): ISSN Håp ved veien. Næringseiendom (9): ISSN Statkraft i ny dress. Næringseiendom (7): ISSN Varemessen som ble fin. Næringseiendom (10): ISSN Robbins, Edward Repairing the American metropolis : Common Place Revisited. The Architectural Review (May): ISSN x. Robbins, Edward The Organizational Complex: Architecture, Media and Corporate Space. The Architectural Review (December): ISSN x. Robbins, Edward White papers, black masks. The Architectural Review (April): ISSN x. Doktoravhandling (C13) Amundsen, Ingun Bruskeland On Sacred Architecture and the Dzongs of Bhutan : Tradition and Transition in the Architectural History of the Himalayas. Con-text, 13. Oslo: Arkitekthøgskolen i Oslo, XIV s. 745 s. ISBN ISSN x. 13

14 Aspen, Jonny Byplanlegging som representasjon - en analyse av Harald Hals' generalplan for Oslo av CON-TEXT: avhandling 7, Oslo: Arkitekthøgskolen i Oslo, XXI, 420, XXXVIII s. ISBN ISSN x. Faglig foredrag/poster ved fagmøte eller fagmesse uten publisering (D33) Aspen, Jonny Aktuell teori i urbanisme: globalisering og nypragmatisme. NAL-Akademiets seminar Teori i praksis : arkitekturens ismer og ideer, Oslo, NAL, Aspen, Jonny; ; Hemmersam, Peter Odda Hva kan gjøres? Scenarier for en usikker fremtid. Folkemøte i Odda, Odda, Bencze, Paul Det er umulig - og vi gir oss aldri. Studiemøte Fra ide til næring. Arrangert av Studiemøtet for elektronikk og data, Lillehammer, Capjon, Jan Prøve-og-feile-basert innovasjon via Rapid Prototyping. Plasttekniske dager, PIF /Plastteknisk Forum, Lillehammer, Dahle, Einar De bakenforliggende ideene - Teori i praksis, eller "hva er det vi sliter med" : arkitekturens ismer og ideer, Oslo, Det Norske Arkitektakademi, Digerud, Jan Arkitektoniske utfordringer. Forutsetninger, form og konstruksjon. NALakademiet, fagkonferansen: Høy, høyere, høyest, Oslo, NAL, Dunin-Woyseth, Halina Kunstfaglig kompetanseutviklingsprogram og kunstfaglig forskning. Seminar om kompetanseutvikling innen kunstfag, Oslo, Kunsthøgskolen, Ellefsen, Karl Otto Arkitektur og teknologi. Norges Tekniske Vitenskapsakademi, Oslo, Ellefsen, Karl Otto Det offentliges rolle i planleggingen. Byutvikling i Oslo. Marked, politikk og profesjonell kvalitet. Det Norske Arkitektakademi og AHO, Oslo, Ellefsen, Karl Otto Et samfunnsperspektiv på arkitektfaget. NPA årsmøte, Oslo, Ellefsen, Karl Otto Kan man styre en by etter visjoner. Arkitekturtriennalen i Oslo 2003, 14

15 Scene West, Oslo, Ellefsen, Karl Otto Kritikk av strategiene for Fjordbyen i Oslo. Intercity - Oslo Byforum, Oslo, Gabler, Ellefsen, Karl Otto Oslo - byutvikling og de store byggeprosjektenes logikk. Oslo Arbeiderparti, representantskapsmøte 2003, Oslo, Ellefsen, Karl Otto Politiske strategier eller tom tale. Politiske programmer for kultur og byutvikling i Oslo. Norsk Form, Oslo, Ellefsen, Karl Otto Problemstillinger i norsk byutvikling. Telemark Arkitektforening, Skien, Hemmersam, Peter Bedre byrum. Norsk Forms kveldsmøter høsten 2003: Bymøbler i Oslo. Arrangert av Norsk Form, Arkitekturtriennalen i Oslo, Bolig- og byplanforeningen, Oslo, Hjeltnes, Knut Presentasjon av egne arbeider. Møte i Østfold Arkitektforening, Fredrikstad, Hvattum, Mari Teoriens grenser. Arkitekturens ismer og ideer, Oslo, Det norske arkitektakademi, Moshus, Petter Consistent design for Olympic games. Athens Olympic Organizing Committee, Athen, Moshus, Petter Look and fell of Olympic Games. Torino Olympic Organizing Committee, Torino, Moshus, Petter The strategy, design and implementation of a visual profile for the XVII Olympic Winter Games in Lillehammer. Athens Olympic Organizing Committee and invited guests, Beijing, Thiis-Evensen, Thomas Arkitekturens ABC-Fjernundervisning. Seminar: "Roma og kulturformidling" arrangert av Astrup Fearnley-museet, Lysne Gård, Lærdal, Thiis-Evensen, Thomas Hovedstadsaksjonen. Seminar Malmø byplankontor, Malmø, Thiis-Evensen, Thomas Hovedstadsaksjonen. Informasjonseminar for DD.MM. Kongen og Dronningen på vegne av Hovedstadsaksjonens styre, Oslo, Oslo,

16 Thiis-Evensen, Thomas Romersk arkitektur. For Byggevareindustrien, Roma, Tostrup, Elisabeth Wenche Selmer - arkitekt. Ved utstillingsåpning i Norsk Arkitekturmuseum, Oslo, Wilhjelm, Hanne Barn og omgivelser : virkelighet med flere fortolkninger. Barne- og ungdomskonferansen 2003, arrangert av Barne- og familiedepartementet, Oslo, Gjesteforelesning (D42) Dahle, Einar Norwegian Architecture Between the Universal and the Local in perspective of Own Works. School of Architecture Coimbra, Portugal, Coimbra, Portugal, Dahle, Einar Transformation. Permannenz in der Veränderlichkeit. RWTH Rheinisch Westfälische Technische Hochschule Aachen, Aachen, Eggen, Arne Egne arbeider: forprosjekt for ny vegbru over Simoa ved Haugfoss, Blaafarveværket, for Statens Vegvesen, Region Sør. Danmarks Tekniske Universitet, Lyngby, Ellefsen, Karl Otto Behovet for transformasjon og ønsket om vern. Lunds Tekniske Høgskole, Lund, Sverige, Haslum, Hilde Hva er en by? NLH grunnkurs for landskapsarkitektutdannelsen, NLH Ås, Helland, Bård Prosesser fra en kroppslig til en overflatemessig arkitektur. Kunstakademiet, Oslo, Hemmersam, Peter Boliger i Holland. Arkitekthøgskolen i Aarhus, Danmark, Aarhus, Danmark, Hermansen, Christian Murky City. Universidad del Desarrollo, Faculty of Architecture, Santiago Chile, Hvattum, Mari Moderne arkitekturteori. Kunsthøgskolen i Oslo / Statens kunstakademi, Oslo, Sandaker, Bjørn Normann Stål og stålkonstruksjoner. Chalmers Tekniska Högskola, Sektionen för arkitektur, Göteborg,

17 Tostrup, Elisabeth Arkitekt Wenche Selmer. Stavanger Kunstforening og Stavanger Arkitektforening, Stavanger, Verk (i alt 15 innførsler) Verk tildelt nasjonale eller internasjonale priser Dahl, Knut Eirik Tildeling av Anton Christian Houens Fonds diplom for god arkitektur. NAL, Tromsø, Moshus, Petter Visuell profil for NRK - strategisk designprogram. Oslo, Skodvin, Børre; Jensen, Jan Olav Grosch-medaljen for Chr. H. Groschselskapet, Oslo, Øxseth, Geir Jordan Click tannbørste. Norsk Designråd, Verk publisert i tunge faglige internasjonale eller nasjonale tidsskrifter/monografier Fagernes, Thomas Boliger i kvadraturen. Arkitekturtriennalen 2003, NAL, Oslo, Et samarbeide med Gerrit Mosebach, og Plan B. - Forslaget er nasjonalt publisert i Kontur nr 7 (8) 2003 s Fjeld, Per Olaf Hytte på Åkerøya. I privat eie, Åkerøya, Lillesand, Publisert nasjonalt i Byggekunst nr s og i Askim, Niels Marius "Hytte: 19 arkitekttegnede hytter" Oslo: Gyldendal Fakta, s Hjeltnes, Knut Enebolig Kleven/Styrmoe. I privat eie, Bærum, Publisert nasjonalt i Mur nr s.5-9 og i Bonytt nr s Sevaldson, Birger Agora: Boundary Conditions. Rom for kunst: Mesén as. Installasjon på Oslo sentralstasjon til Et samarbeid i OceanNorth med Natasha Barrett, Tuuli Sotamaa og Michael Hensel, Oslo, Internasjonalt publisert i: Liu, Yu-Tung (2003) Developing Digital Architecture 2002 Feidad Award. Basel, Boston, Berlin: Birkhäser. s

18 Verk invitert og/eller premiert i nasjonale eller internasjonale konkurranser Bonesmo, Gro Internasjonal innbudt konkurranse "Fremtidens møterom". Svenska Møten og INput Interiør, Stockholm, Bonesmo, Gro Prostneset i Tromsø, Invitert internasjonal konkurranse, 1. premie. Tromsø kommune, Tromsø, Skodvin, Børre; Jensen, Jan Olav 1.premie i prekvalifisert konkurranse om Branntomta i Midtbyen, Trondheim. Trondheim kommune, Trondheim, Verk produsert på oppdrag/bestilling Bonesmo, Gro Design & Interior, Bar P in Rotterdam. I privat eie, oppdragsgiver Pedro Morais, Rotterdam, Rotterdam, Sevaldson, Birger AGORA en musikkdramatisk forestilling. Black Box, Utstilling av verk med fagfellevurdering eller publisering Fjeld, Per Olaf Per Olaf Fjeld - egne arbeider. School of Architecture, University of Arizona, USA, Sevaldson, Birger Lysobjekter, NC-freste og i rapid prototyping teknologi. Contours I Evolutionary Strategies in Design, Architectural Association, London, England, Formidling til allmennheten (i alt 26 innførsler) Artikkel i populærvitenskapelig tidsskrift (A17) Fjeld, Per Olaf Oscar Niemeyers eget hus : Brasil. Design : Interiør (4): ISSN Faglig artikkel eller kronikk i dags- eller ukepresse (A42) 18

19 Arkitekturhistorie på norsk. Klassekampen Regjering i Norge, en anmeldelse. Klassekampen Lauvland, Gro Det irske skaperverket. Klassekampen Lauvland, Gro; Lending, Mari Mortensrud kirke : sakralt mesterverk. Morgenbladet Thiis-Evensen, Thomas 100 år, stadig utfordrende. Aftenposten Thiis-Evensen, Thomas Byplan og arkitektur uten styring. Aftenposten Thiis-Evensen, Thomas Huggestabben som reiste seg. Aftenposten Thiis-Evensen, Thomas Må på fjorden for å se Operaen. Aftenposten Intervju av faglig/populærvitenskapelig karakter (A43) Bonesmo, Gro Rom og Koollhaas, portrettintervju. Dagens Næringsliv Bonesmo, Gro Svaret finnes ikke : et intervju med Gro Bonesmo / intervjuet av Erling Dokk Holm. Årbok / Arkitekthøgskolen i Oslo ISSN x. Capjon, Jan "Kreativ produktutvikling" skrevet av Claude R. Olsen. Teknisk ukeblad (8): Hjeltnes, Knut På jakt etter det primitive : et intervju med Knut Hjeltnes / intervjuet av Erling Dokk Holm. Årbok / Arkitekthøgskolen i Oslo ISSN x. Knutsen, Bengt Espen "I Knutsens hus" skrevet av journalist Harriet Eide. Dagbladet Knutsen, Bengt Espen Med sans for det alminnelige : et intervju med Bengt Espen Knutsen / intervjuet av Erling Dokk Holm. Årbok / Arkitekthøgskolen i Oslo ISSN x. Sevaldson, Birger Design som overskudd : et intervju med Birger Sevaldson / intervjuet av Erling Dokk Holm. Årbok / Arkitekthøgskolen i Oslo

20 ISSN x. Tostrup, Elisabeth Med selvrefleksjon som sak : et intervju med Elisabeth Tostrup / intervjuet av Erling Dokk Holm. Årbok / Arkitekthøgskolen i Oslo ISSN x. Deltagelse i radio/tv-program av faglig/populærvitenskapelig karakter (X15) Killi, Steinar; Rabbertz, Thomas; Capjon, Jan Rapid Prototyping, innslag i Schrødingers katt NRK. NRK, Schrødingers katt, Thiis-Evensen, Thomas Balkongen. NRK P2, Thiis-Evensen, Thomas Hovedstadsaksjonen. NRK Dagsrevyen, Utstillings- og kuratorvirksomhet (E22 og X99) Bonesmo, Gro Space Group - egne arbeider Knutsen, Bengt Espen Bengt Espen Knutsen - egne arbeider. Galleri AHO, Sevaldson, Birger World Center for Human Concerns. Performative Morphologies : Architectural Exhibition, AHO, Oslo, Oslo, Fuchs-Mikac, Neven "Bilder og prosesser", kuratorvirksomhet og utstillingsarkitekt. Norsk Arkitekturmuseum, Oslo, Fuchs-Mikac, Neven Galleri AHO, kuratorvirksomhet. Arkitekthøgskolen i Oslo, Oslo, Tostrup, Elisabeth Wenche Selmer - arkitekt, vandreutstilling. 35 plansjer 95 x 80 cm. Elisabeth Tostrup, Arkitekthøgskolen i Oslo, Oslo,

21 Prosjekter (i alt 60 prosjekter) Norsk tittel: Enkeltprosjektets innflytelse på byutviklingen : en morfologisk studie Prosjektleder: Børrud, Elin Startdato: Sluttdato: Ny sluttdato: FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Den norske byplanhistorie Engelsk tittel: The History of Urbanism in Norway Prosjektleder: Ellefsen, Karl Otto Startdato: Sluttdato: FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Shopping - hybride detailhandelsmiljøer i danske byer Prosjektleder: Hemmersam, Peter Startdato: Sluttdato: FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Gottfried Semper og historismens problem Engelsk tittel: Gottfried Semper and the Problem of Historicism Prosjektleder: Hvattum, Mari Startdato: Sluttdato: FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Byens fysiske transformasjon: byform, gentrifisering og immigrasjon - Oslo som eksempel på europeisk byomdannelse Engelsk tittel: Urban transformation: urban form, gentrification and immigration - Oslo as an example of European city development Prosjektleder: Robbins, Edward Medarbeider: Aspen, Jonny Startdato: Sluttdato: FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Formens farge Engelsk tittel: The Colour of Form Prosjektleder: Skjønsberg, Thorleif U. 21

22 Startdato: Sluttdato: Ny sluttdato: FORSKPRO-ID: p Doktorgradsprosjekter Norsk tittel: On the architectural traditions of Bhutan and Tibet Engelsk tittel: On the architectural traditions of Bhutan and Tibet Prosjektleder: Amundsen, Ingun Bruskeland Startdato: Sluttdato: Ny sluttdato: FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Informal Development and Urban Form : Built form transformation in Nairobi Engelsk tittel: Informal Development and Urban Form : Built form transformation in Nairobi Prosjektleder: Anyamba, Tom Startdato: Sluttdato: FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Kriterier for god norsk design Prosjektleder: Ask, Trygve Startdato: Sluttdato: Ny sluttdato: FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Norsk byplanlegging En idéhistorisk analyse av kunnskapsgrunnlag og byforståelse. Prosjektleder: Aspen, Jonny Startdato: Sluttdato: Ny sluttdato: FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Engelsk tittel: Prosjektleder: Awuor, Wilson O. Startdato: Sluttdato: The role of colonial architecture and application of traditional forms in contemporary African architecture ( ): A study of May and Connell in Kenya The role of colonial architecture and application of traditional forms in contemporary African architecture ( ): A study of May and Connell in Kenya 22

23 FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Datamediert sosial kommunikasjon Engelsk tittel: Affective Messaging Prosjektleder: Bencze, Paul Startdato: Sluttdato: URL: FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Design with polymer composite materials in architecture Engelsk tittel: Design with polymer composite materials in architecture Prosjektleder: Bettum, Johan Startdato: Sluttdato: Ny sluttdato: FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: industridesign, Prosjektleder: Startdato: Sluttdato: Ny sluttdato: Finansiering: Finansiering: FORSKPRO-ID: Innovativ PU-strategi basert på integrasjon av engineering og ny utviklingsteknologi Capjon, Jan Norges forskningsråd Varp-programmet Hamax AS, Jordan AS, Polymoon AS og Luxo AS p Norsk tittel: Kunnskaper og kvalitetskrav i arkitektfaget : belyst ved boliger for eldre Engelsk tittel: Knowledge and Requirements to Quality in the Architectural Profession : Exemplified by Housing for the Elderly Prosjektleder: Dobloug, Margrethe Startdato: Sluttdato: Ny sluttdato: FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Morfologisk tilnærming til samtidig, sosio-kulturell endring i by Prosjektleder: Haslum, Hilde Startdato: Sluttdato: FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: fra Engelsk tittel: Prosesser fra en kroppslig til en overflatemessig arkitektur; konstruksjon til represenasjon From body to surface 23

24 Prosjektleder: Helland, Bård Startdato: Sluttdato: FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Symbolsk økonomi - en studie av urbane prosesser Engelsk tittel: Symbolic economy - a study in urban prosesses Prosjektleder: Startdato: Sluttdato: FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Making the implicit design values explicit Engelsk tittel: Making the implicit design values explicit Prosjektleder: Holm, Ivar Startdato: Sluttdato: FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Privat barokkarkitektur i Norge - typologi og bruk Engelsk tittel: Private Baroque Architechture in Norway; Typology and Use Prosjektleder: Hvinden-Haug, Lars Jacob Startdato: Sluttdato: FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Groundwork - en dybdestudie av grunnundervisningens betydning innenfor arkitekturutdannelsen Engelsk tittel: Groundwork - A study of the role of the foundation course within architectural education Prosjektleder: Hølmebakk, Beate Startdato: Sluttdato: FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Sted, identitet og livsfortelling. En kritikk av Christian Norberg-Schulz' stedsidentitetsbegrep Engelsk tittel: Place, identity and narrariv. A critique of Christian Norberg- Schulz' notion of place identity Prosjektleder: Lauvland, Gro Startdato: Sluttdato: FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Prosjektleder: Moderne monumenter : Monumentalitetens plass i norsk modernisme Lending, Mari 24

25 Startdato: Sluttdato: FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: En studie av norske byboligers rom i perioden med fokus på identifisering av endringer og drøfting av endringenes kvalitative karakter Engelsk tittel: The interior space of Norwegian urban housing , focusing on identifying changes and discussing the quality of such changes Prosjektleder: Manum, Bendik Startdato: Sluttdato: FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Notions of Machines in Architecture Engelsk tittel: Notions of Machines in Architecture Prosjektleder: McQuillan, Thomas Startdato: Sluttdato: FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: The architectural transformation of Kariakoo, Dar Es Salaam Prosjektleder: Moshi, Ezekiel Startdato: Sluttdato: FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Norsk folkearkitektur som historisk artifakt Prosjektleder: Nybø, Kolbjørn N. Startdato: Sluttdato: Ny sluttdato: FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Developing Digital Design Techniques Engelsk tittel: Developing Digital Design Techniques Prosjektleder: Sevaldson, Birger Startdato: Sluttdato: FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Fra analogt til digitalt; implementering av informasjonsteknologi i arkitektutdanningen ved AHO Engelsk tittel: Affective Messaging Prosjektleder: Bencze, Paul Startdato: Sluttdato: FORSKPRO-ID: p

26 Anvendt forskning Norsk tittel: Økonomiske drivkrefter bak bytransformasjonen Medarbeider: Børrud, Elin Startdato: Sluttdato: Ny sluttdato: Anvendt forskning FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Europiske byer i endring Engelsk tittel: European Cities in Transition Medarbeider: Dunin-Woyseth, Halina Startdato: Sluttdato: Ny sluttdato: Anvendt forskning FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Afrikansk byutvikling : Studier av Øst-Afrikanske storbyer Engelsk tittel: The African City : Studies of East-African urban agglomerations Prosjektleder: Ellefsen, Karl Otto Medarbeider: Anyamba, Tom Medarbeider: Moshi, Ezekiel Medarbeider: Robbins, Edward Startdato: Sluttdato: Anvendt forskning FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: "Rastløshetens anatomi" bokprosjekt om Sverre Fehns arkitektoniske prosess Engelsk tittel: Anatomy of Restlessness : Sverre Fehn - Drawing Practices and Making Architecture Prosjektleder: Fuchs-Mikac, Neven Startdato: Sluttdato: Anvendt forskning FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Kryssningspunkter mellom arkitektur og kunstteori Engelsk tittel: Crossovers in contemporary art- and architectural theory Prosjektleder: Grøgaard, Stian Medarbeider: Helland, Bård Medarbeider: Hvattum, Mari Medarbeider: Rønning, Stein Startdato: Sluttdato: Anvendt forskning FORSKPRO-ID: p

27 Norsk tittel: Tracing Modernity: an Anthology on Urban and Architectural Culture. Bokprosjekt Engelsk tittel: Tracing Modernity Prosjektleder: Hermansen, Christian Medarbeider: Hvattum, Mari Startdato: Sluttdato: Anvendt forskning FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Rapid Prototyping Engelsk tittel: Rapid Prototyping Prosjektleder: Killi, Steinar Medarbeider: Rabbertz, Thomas Startdato: Sluttdato: Anvendt forskning FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Innsamling og redigering av data i forbindelse med doktorgradsprosjekt ved AHO om norske byboligers planløsning. Prosjektleder: Manum, Bendik Startdato: Sluttdato: Anvendt forskning FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Freda bygninger Prosjektleder: Nybø, Kolbjørn N. Startdato: Sluttdato: Ny sluttdato: Anvendt forskning Finansiering: Sogn og Fjordane fylkeskommune og Riksantikvaren FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Tekniske løsninger for marginale tomter/ prototyp Medarbeider: Sandaker, Bjørn Normann Startdato: Sluttdato: Ny sluttdato: Anvendt forskning FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Den gamle kanslerbolig - Krigsskolens bygning 200 år. Prosjektleder: Thiis-Evensen, Thomas Startdato: Sluttdato: Anvendt forskning FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Steder i Roma - fra ide til form Prosjektleder: Thiis-Evensen, Thomas Startdato: Sluttdato: Anvendt forskning 27

28 FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Korsmos hus og livet i det Prosjektleder: Tostrup, Elisabeth Startdato: Sluttdato: Ny sluttdato: Anvendt forskning FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: (Theorising) History in Architecture and Design Engelsk tittel: (Theorising) History in Architecture and Design Prosjektleder: Tostrup, Elisabeth Medarbeider: Hermansen, Christian Startdato: Sluttdato: Anvendt forskning URL: FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: RPR for å styrke barn og unges interesser i planleggingen : forprosjekt Prosjektleder: Wilhjelm, Hanne Startdato: Sluttdato: Anvendt forskning FORSKPRO-ID: p Faglig utviklingsarbeid Norsk tittel: Kulturoppfølgingsprogram - metodeutvikling Prosjektleder: Pløger, Jon Medarbeider: Aspen, Jonny Medarbeider: Ellefsen, Karl Otto Medarbeider: Hemmersam, Peter Medarbeider: Startdato: Sluttdato: Utviklingsarbeid FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Planlegging for funksjonshemmede: bruk av virtual reality i fysisk planlegging Engelsk tittel: Virtual reality in universal design processes Prosjektleder: Dobloug, Margrethe Medarbeider: Johnsen, Terje Medarbeider: Sørensen, Søren Medarbeider: Vitanza, Erik Medarbeider: Wilhjelm, Hanne Startdato: Sluttdato: Utviklingsarbeid FORSKPRO-ID: p

29 Norsk tittel: Trebrohåndbok Prosjektleder: Eggen, Arne Startdato: Sluttdato: Utviklingsarbeid FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Bjørvika - utvikling av byplan Prosjektleder: Ellefsen, Karl Otto Medarbeider: Apeland, Kristoffer Medarbeider: Dahl, Knut Eirik Medarbeider: Dragsund, Anne Medarbeider: Haug, Aasne Medarbeider: Hemmersam, Peter Medarbeider: Sevaldson, Birger Startdato: Sluttdato: Ny sluttdato: Utviklingsarbeid FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: OCEAN NORTH Engelsk tittel: OCEAN NORTH Medarbeider: Sevaldson, Birger Startdato: Sluttdato: Utviklingsarbeid URL: FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: "Askerbyen" - et boligprosjekt i antikvarisk miljø Prosjektleder: Thiis-Evensen, Thomas Startdato: Sluttdato: Utviklingsarbeid FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Hovedstadsaksjonen - en estetisk opprusting av Oslo Sentrum innen frigjøringsjubileet 2005 Prosjektleder: Thiis-Evensen, Thomas Startdato: Sluttdato: Utviklingsarbeid FORSKPRO-ID: p Pedagogisk utviklingsarbeid Norsk tittel: Diagrammer Prosjektleder: Gauguin, Jan Startdato: Sluttdato: Pedagogisk utviklingsarbeid FORSKPRO-ID: p

30 Norsk tittel: Materialkunnskap Medarbeider: Sandaker, Bjørn Normann Startdato: Sluttdato: Pedagogisk utviklingsarbeid FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Innføring i metodikk - Industridesign Engelsk tittel: Industrial Design - Introduction to methology Prosjektleder: Skulberg, Harald Startdato: Sluttdato: Ny sluttdato: Pedagogisk utviklingsarbeid FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Arkitekturens ABC - om å forstå hvordan vi opplever byer og bygninger Prosjektleder: Thiis-Evensen, Thomas Startdato: Sluttdato: Ny sluttdato: Pedagogisk utviklingsarbeid FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Europeiske byer: Roma (tre programmer hver på 50 min.) i september Planlagt programmer om Paris, København, Praha og St. Petersburg Prosjektleder: Thiis-Evensen, Thomas Startdato: Sluttdato: Ny sluttdato: Pedagogisk utviklingsarbeid FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Diagrammer Prosjektleder: Gauguin, Jan Startdato: Sluttdato: Pedagogisk utviklingsarbeid FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Lærebok i ergonomi for designere Prosjektleder: Vavik, Tom Startdato: Sluttdato: Ny sluttdato: Pedagogisk utviklingsarbeid FORSKPRO-ID: p Kunstnerisk utviklingsarbeid Norsk tittel: Frihåndstegning som undersøkende praksis Prosjektleder: Løkse, Oddvar Startdato: Sluttdato:

31 FORSKPRO-ID: Kunstnerisk kreativ virksomhet p Norsk tittel: Tusenårssted i Rennebu kommune Medarbeider: Sandaker, Bjørn Normann Startdato: Sluttdato: Kunstnerisk kreativ virksomhet FORSKPRO-ID: p

Forord. Forskningskatalogen sendes departementet som vedlegg til budsjettforslaget for 2006. Oslo, 28. februar 2005. Karl Otto Ellefsen rektor

Forord. Forskningskatalogen sendes departementet som vedlegg til budsjettforslaget for 2006. Oslo, 28. februar 2005. Karl Otto Ellefsen rektor Forord Forskningskatalogen skal sikre en omfattende intern og ekstern rapportering fra vitenskapelig ansatte. Forskningskatalogen viser ikke aktiviteter innen undervisning og ikke studentenes meritter.

Detaljer

Publikasjonskategorier i BIBSYS ForskDok

Publikasjonskategorier i BIBSYS ForskDok Publikasjonskategorier i BIBSYS ForskDok Brukerhåndbok Oppdatert: 2006-12-21 2006-12-21: Fjernet kommentar til publikasjonskategori A19. Fra og med 2006 inngår ikke denne i data som avleveres til DBH.

Detaljer

Kunnskapsutfordringen

Kunnskapsutfordringen KULTUR- OG KIRKEDEPARTEMENTET FORSKNINGSRÅDET Ny Norsk arkitekturpolitikk 26 27 mai 2009. Norsk Form - DogA Kunnskapsutfordringen Karl Otto Ellefsen (1) Med arkitektur forstått som arkitekturverk og arkitekturpraksis

Detaljer

Forskningskatalog 2005

Forskningskatalog 2005 Forskningskatalog 2005 FORORD Forskningskatalogen skal sikre en omfattende intern og ekstern rapportering fra vitenskapelig ansatte. Alle forskningsprosjekter og publikasjoner har siden 1997 blitt registrert

Detaljer

Den norske publiseringsindikatoren og nominering til nivå 2

Den norske publiseringsindikatoren og nominering til nivå 2 Den norske publiseringsindikatoren og nominering til nivå 2 Vidar Røeggen Seniorrådgiver Universitets- og høgskolerådet Presentasjon til Nasjonalt råd for lærerutdanning Oslo 4. mars 2014 Den norske publiseringsindikatoren

Detaljer

Storbyens boligmarked drivkrefter, rammebetingelser og handlingsvalg. Bergen 2. desember 2005. Jonny Aspen. Gentrifisering

Storbyens boligmarked drivkrefter, rammebetingelser og handlingsvalg. Bergen 2. desember 2005. Jonny Aspen. Gentrifisering Storbyens boligmarked drivkrefter, rammebetingelser og handlingsvalg. Bergen 2. desember 2005. Jonny Aspen Gentrifisering Tematisk struktur Innledende om å forske på gentrifisering og bytransformasjon

Detaljer

NVI-rapportering av 2013-publikasjoner: Frister og felles rapporteringsinstruks

NVI-rapportering av 2013-publikasjoner: Frister og felles rapporteringsinstruks NVI-rapportering av 2013-publikasjoner: Frister og felles rapporteringsinstruks Marit Henningsen, Fagleder CRIStin-sekretariatet Oppstartseminar for NVI-rapportering 22. oktober 2013 Endringer i rutine

Detaljer

Trude Westby Nordmark Fossveien 23.b 0551 Oslo

Trude Westby Nordmark Fossveien 23.b 0551 Oslo NAME: BORN: 12-12-69 PHONE: +47 22717311 STUDIO: Velliveien 13, 1342 Jar Norway Trude Westby Nordmark Fossveien 23.b 0551 Oslo Norway EDUCATION: GROUP EXHIBITIONS: COMMISSIONS: Documentation: Other related

Detaljer

Internasjonalt gradssamarbeid, hva og hvordan. Internasjonaliseringskonferansen 2014, torsdag 6. mars, kl. 10:30, Rådssalen

Internasjonalt gradssamarbeid, hva og hvordan. Internasjonaliseringskonferansen 2014, torsdag 6. mars, kl. 10:30, Rådssalen Internasjonalt gradssamarbeid, hva og hvordan Internasjonaliseringskonferansen 2014, torsdag 6. mars, kl. 10:30, Rådssalen I II III IV Fire presentasjoner Rammene for og refleksjoner rundt 1) Nordic Master

Detaljer

Hvordan få frem gode forskningsprosjekter i høyskolen? Forutsetninger og muligheter

Hvordan få frem gode forskningsprosjekter i høyskolen? Forutsetninger og muligheter Hvordan få frem gode forskningsprosjekter i høyskolen? Forutsetninger og muligheter Høgskolen i Buskerud PROFIL RINGERIKE Handelshøyskole PROFIL DRAMMEN Helse & samfunnsfag PROFIL KONGSBERG Teknologi &

Detaljer

Emneplan for. Arkitektur kunst og håndverk (KHARK) Architecture Art and Design. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Arkitektur kunst og håndverk (KHARK) Architecture Art and Design. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Arkitektur kunst og håndverk (KHARK) Architecture Art and Design 15 studiepoeng Deltid Godkjent av høgskolestyret ved Høgskolen i Oslo 21. oktober 2010 Sist godkjent i studieutvalget ved TKD

Detaljer

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH)

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) MÅL: Styrke tjenestenær helsetjenesteforskning Tiltak 6 Sende inn minimum sju søknader om forskningsfinansiering årlig under

Detaljer

Pensum. Bachelorstudium i Retaildesign Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology

Pensum. Bachelorstudium i Retaildesign Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology Pensum Bachelorstudium i Retaildesign Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology 1. studieår 1. semester Emne: Fellesfag 1. Delemne: Innføring i teori og metoder Gripsrud, Jostein. 2011.

Detaljer

En spørreundersøkelse om lesing av vitenskapelige artikler. Liv Inger Lamøy en masteroppgave

En spørreundersøkelse om lesing av vitenskapelige artikler. Liv Inger Lamøy en masteroppgave En spørreundersøkelse om lesing av vitenskapelige artikler Liv Inger Lamøy en masteroppgave Jeg har forsøkt å finne ut noe om: utbytte og verdi av lesing av vitenskapelige artikler bibliotekets rolle i

Detaljer

NMBUs arbeid med Open Science. Solveig Fossum-Raunehaug Seniorrådgiver Forsknings- og innovasjonsavdelingen

NMBUs arbeid med Open Science. Solveig Fossum-Raunehaug Seniorrådgiver Forsknings- og innovasjonsavdelingen NMBUs arbeid med Open Science Solveig Fossum-Raunehaug Seniorrådgiver Forsknings- og innovasjonsavdelingen NMBUs arbeid med Open Science- 26. okt 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 Hva

Detaljer

Hva kreves? 1 semester = 5 måneders full tids arbeid

Hva kreves? 1 semester = 5 måneders full tids arbeid Hva kreves? 1 semester = 5 måneders full tids arbeid Veiledning er obligatorisk Et originalt bidrag: rent beskrivende og refererende oppgave holder ikke Formen skal være profesjonell BYRÅKRATISKE TING:

Detaljer

Pensum. Bachelorstudium i Art Direction Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology

Pensum. Bachelorstudium i Art Direction Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology Pensum Bachelorstudium i Art Direction Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology 1. studieår 1. semester Emne: Fellesfag 1. Delemne: Innføring i teori og metoder Obligatorisk Pensum

Detaljer

Avhandlingens form - omfang og kvalitet av artikkelbaserte avhandlinger ulike praksiser og erfaringer fra NIH

Avhandlingens form - omfang og kvalitet av artikkelbaserte avhandlinger ulike praksiser og erfaringer fra NIH Avhandlingens form - omfang og kvalitet av artikkelbaserte avhandlinger ulike praksiser og erfaringer fra NIH Kari Bø Rektor Professor, Dr. scient Norges idrettshøgskole Dagens dr. disputas NIH Anders

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

Oversikt over KU organisasjon. 23.08.13 js & pc

Oversikt over KU organisasjon. 23.08.13 js & pc Oversikt over KU organisasjon js & pc KHiB legger til grunn en forståelse av kunstnerisk utviklingsarbeid som: inkluderer ansattes individuelle kunstneriske/designfaglige arbeid, tematiske fellesprosjekter

Detaljer

Design til terningkast tre? Design med et kritisk blikk

Design til terningkast tre? Design med et kritisk blikk FREDRIK EIVE REFSLI Design til terningkast tre? Design med et kritisk blikk OM MEG SJØL Hovedfag i visuell kommunikasjon, khio, 2006 Grafisk designer i Blæst design as Skriver for Snitt, tidsskrift for

Detaljer

Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier

Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier Stilling: Forsker 2 Telefon: 915 51 325 E-post: ak@ostforsk.no CV norsk Asbjørn Kårstein har doktorgrad fra Institutt for tverrfaglige kulturstudier,

Detaljer

Kriterier, holdepunkter og gråsoner i forbindelse med ulike typer bøker og bokartikler som forskere kan være forfattere av

Kriterier, holdepunkter og gråsoner i forbindelse med ulike typer bøker og bokartikler som forskere kan være forfattere av Kriterier, holdepunkter og gråsoner i forbindelse med ulike typer bøker og bokartikler som forskere kan være forfattere av Gunnar Sivertsen Oversikt 1. Kriterier 2. Holdepunkter 3. Gråsoner 4. Konklusjoner

Detaljer

Felles CRIStin møte ved NMBU Lisbeth Eriksen og Hilde M. Triseth NMBU Universitetsbiblioteket

Felles CRIStin møte ved NMBU Lisbeth Eriksen og Hilde M. Triseth NMBU Universitetsbiblioteket Felles CRIStin møte ved NMBU 31.05.2016 Lisbeth Eriksen og Hilde M. Triseth NMBU Universitetsbiblioteket Hva skal vi snakke om Definisjon av vitenskapelig publisering Registrering av ulike typer vitenskapelig

Detaljer

Universitets- og høgskolesektorens dokumentasjonssystem for vitenskapelig publisering

Universitets- og høgskolesektorens dokumentasjonssystem for vitenskapelig publisering Universitets- og høgskolesektorens dokumentasjonssystem for vitenskapelig publisering Presentasjon for ForskDok-ansvarlige 18. april 2007 Øyvind Nystøl Oversikt over innlegget Departementets formål. Endringer

Detaljer

Om NVI-rapportering. Marit Henningsen Rapporteringsworkshop for superbrukere, Gardermoen, 7. februar 2014

Om NVI-rapportering. Marit Henningsen Rapporteringsworkshop for superbrukere, Gardermoen, 7. februar 2014 Om NVI-rapportering Marit Henningsen Rapporteringsworkshop for superbrukere, Gardermoen, 7. februar 2014 Endringer i rutine for alle sektorer Frist for kontroll og godkjenning av sampublisering 21. februar

Detaljer

Emneplan for. Arkitektur og rom (ARKR) Architecture and Space. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Arkitektur og rom (ARKR) Architecture and Space. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Arkitektur og rom (ARKR) Architecture and Space 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23. mai 2012 Fakultet

Detaljer

Referat fra møte i Publiseringsutvalget 3. april 2006

Referat fra møte i Publiseringsutvalget 3. april 2006 Referat fra møte i Publiseringsutvalget 3. april 2006 Til stede: Fra UHR sekretariat: Meldt forfall: Stig Arne Slørdal, Gunnstein Akselberg, Alf Erling Risa, Are Stenvik (til 16.00), Ole Gjølberg, Hanna

Detaljer

Åpen tilgang til vitenskapelige publikasjoner

Åpen tilgang til vitenskapelige publikasjoner Åpen tilgang til vitenskapelige publikasjoner Nils Pharo Innhold Åpen tilgang (open access) Bakgrunn «Gratis» og «libre» OA Norsk og internasjonal politikk og retningslinjer Grønn OA Gyllen OA Definisjon

Detaljer

Hva skjer i VTK-gruppa?

Hva skjer i VTK-gruppa? Hva skjer i VTK-gruppa? Gruppen for vitenskap, teknologi og kultur Presentasjon TIK styre, 12.6.2012 Göran Sundqvist VTK-gruppa vitenskap, teknologi og kultur 5 seniorforskere, 2 postdoc, 10 stipendiater

Detaljer

Dokumentasjon av vitenskapelig publisering

Dokumentasjon av vitenskapelig publisering Dokumentasjon av vitenskapelig publisering Hvordan skaffer vi nøytrale, nøyaktige og fullstendige data? Gunnar Sivertsen Når dokumenteres vitenskapelig publisering? I CV er, årsrapporter, info-databaser

Detaljer

Innledende arbeid i en EU-søknad Seminar UV-fakultet EUs Horisont 2020: Erfaringer fra søknadsskriving

Innledende arbeid i en EU-søknad Seminar UV-fakultet EUs Horisont 2020: Erfaringer fra søknadsskriving Innledende arbeid i en EU-søknad Seminar UV-fakultet EUs Horisont 2020: Erfaringer fra søknadsskriving Peter Maassen 28. januar 2016 Kontekst Forskergruppe ExCID Aktiviteter fokusert på: o Publisering

Detaljer

Rapporteringsinstruks for 2015-publikasjoner frister, presiseringer og endringer

Rapporteringsinstruks for 2015-publikasjoner frister, presiseringer og endringer Current Research Information SysTem In Norway Rapporteringsinstruks for 2015-publikasjoner frister, presiseringer og endringer Marit Henningsen Fagleder CRIStin-sekretariatet Business as usual Den vedtatte

Detaljer

Productive Cities EUROPAN 14

Productive Cities EUROPAN 14 Productive Cities Hvordan kan arkitektur og byutvikling bidra til vekstkraft? Segregering av produksjon (lokalt) Offshoring (globalt) -Onshoring -Ny teknologi -Fokus på ressursbruk Hvpordan kan byen bli

Detaljer

AAR4620 Architectural Design with Light and Colour - autumn 2016

AAR4620 Architectural Design with Light and Colour - autumn 2016 AAR4620 Architectural Design with Light and Colour - autumn 2016 Simple programs with focus on the interaction of light, colour and material. Credits 15. Main teachers are Barbara Matusiak and Kine Angelo.

Detaljer

Bruk av elevresultater i skolen - institusjonelt arbeid mellom resultatstyring og faglig-profesjonelt ansvar

Bruk av elevresultater i skolen - institusjonelt arbeid mellom resultatstyring og faglig-profesjonelt ansvar Bruk av elevresultater i skolen - institusjonelt arbeid mellom resultatstyring og faglig-profesjonelt ansvar 13.10.17 Skolelederdagen Sølvi Mausethagen solvi.mausethagen@hioa.no Practices of data use in

Detaljer

Implementering av tiltak i kjølvannet av ARK MASTEROPPGAVE I ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPSYKOLOGI, NTNU V/ ERIK LUNDE

Implementering av tiltak i kjølvannet av ARK MASTEROPPGAVE I ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPSYKOLOGI, NTNU V/ ERIK LUNDE Implementering av tiltak i kjølvannet av ARK MASTEROPPGAVE I ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPSYKOLOGI, NTNU V/ ERIK LUNDE AGENDA 1) Tema og bakgrunn for masteroppgaven 2) Teoretisk rammeverk 3) Tidligere forskning

Detaljer

Foto: Studentnavn, Solveig Rødland prosjekt, institutt og årstall i Faricy regular, 7.5 pkt

Foto: Studentnavn, Solveig Rødland prosjekt, institutt og årstall i Faricy regular, 7.5 pkt Foto: Studentnavn, Solveig Rødland prosjekt, institutt og årstall i Faricy regular, 7.5 pkt Forskingskatalogen 2007 Forskingskatalogen 2007 FORORD Forskingskatalogen skal sikre ei omfattande intern og

Detaljer

Årets NVI-rapportering: frister og rapporteringsinstruksen. Oppstartsseminar for NVI-rapportering Agnethe Sidselrud Nestleder

Årets NVI-rapportering: frister og rapporteringsinstruksen. Oppstartsseminar for NVI-rapportering Agnethe Sidselrud Nestleder Årets NVI-rapportering: frister og rapporteringsinstruksen Oppstartsseminar for NVI-rapportering 2012 Agnethe Sidselrud Nestleder Aktører i NVI-Rapportering Kunnskapsdepartementet (KD) Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CV Navn: Jan Ole Rypestøl Adresse: Sildenestangen 43, 4625 Flekkerøy Telefon: 906 31591/38094380 Fødselsdato: 30.08.1963 mail: jan.ole.rypestol@agderforskning.no Familie: Gift, tre barn Nåværende arbeidsgiver:

Detaljer

Planutdanning på Vestlandet. Utdanningsinstitusjonane kva kan dei tilby? Siri Skjold Lexau: Estetikk, arkitektur og kulturmiljø

Planutdanning på Vestlandet. Utdanningsinstitusjonane kva kan dei tilby? Siri Skjold Lexau: Estetikk, arkitektur og kulturmiljø Planutdanning på Vestlandet Utdanningsinstitusjonane kva kan dei tilby? Siri Skjold Lexau: Estetikk, arkitektur og kulturmiljø Erfaringsbasert master i planlegging Mulig modul på 10 ects Pensum Administrasjon

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Sluttregnskap. Prosjektnummer: One-Day Conference on Corporate Finance

SLUTTRAPPORT. Sluttregnskap. Prosjektnummer: One-Day Conference on Corporate Finance Side: 1 SLUTTRAPPORT Prosjektnummer: 271960 Prosjekttittel: Prosjektleder: Aktivitet / Program: Prosjektansvarlig: One-Day Conference on Corporate Finance Mæland, Jøril FINANSMARK NORGES HANDELSHØYSKOLE

Detaljer

Referat fra møte i Publiseringsutvalget 12. mars 2007

Referat fra møte i Publiseringsutvalget 12. mars 2007 Referat fra møte i 12. mars 2007 Til stede: Fra UHR sekretariat: Ole Gjølberg, Gunnstein Akselberg, Kjell Malvik, Are Stenvik, Hanna Kristiansen, Else Margrethe Bredland, Yngvild Wasteson, Stig A. Slørdahl

Detaljer

Kvalitet og statistikk

Kvalitet og statistikk Kvalitet og statistikk NASJONALE INDIKATORER FOR NORSKE UNIVERSITET- OG HØGSKOLEBIBLIOTEK På vegne av prosjektgruppen: Bente Saxrud, Handelshøyskolen BI Bakgrunn Bibliotekreform 2014 St. meld. nr 23 (2008-2009);

Detaljer

Open Access i Norge. Det 72. norske bibliotekmøte Hamar, 18. mars 2010

Open Access i Norge. Det 72. norske bibliotekmøte Hamar, 18. mars 2010 Open Access i Norge Det 72. norske bibliotekmøte Hamar, 18. mars 2010 OPEN ACCESS I NORGE Status Hva skjer? Hva bør skje? 2 STATUS MARS 2010 Så godt som alle universiteter og høgskoler har et institusjonelt

Detaljer

Artikler. Registrer: År: Tittel: Undertittel: Oversatt tittel: Oversatt undertittel:

Artikler. Registrer: År: Tittel: Undertittel: Oversatt tittel: Oversatt undertittel: Registrere og endre publikasjoner Gå inn på menyvalget artikler øverst på siden. Velg mappen publikasjoner, let deg frem til den aktuelle publikasjonen du ønsker å endre, eller velg ny artikkel. Følg registreringseksemplene

Detaljer

Validering av publikasjoner som rapporteres til Departementet

Validering av publikasjoner som rapporteres til Departementet 1 Validering av publikasjoner som rapporteres til Departementet Bibliotekarenes rolle i det nye Tellekantregime Vil samarbeid mellom bibliotek og forskningsavdeling internt ved institusjonene øke kvaliteten?

Detaljer

KHiB-UiB utredning fase 1 Rapport 05.10.2015. KHiB styre 29.10.2015

KHiB-UiB utredning fase 1 Rapport 05.10.2015. KHiB styre 29.10.2015 KHiB-UiB utredning fase 1 Rapport 05.10.2015 KHiB styre 29.10.2015 Meld. St. 18 (2014 2015) Melding til Stortinget Konsentrasjon for kvalitet Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren Kvalitetskriterier

Detaljer

NY VISUELL PROFIL PROSESS, FORUTSETNINGER OG ERFARINGER

NY VISUELL PROFIL PROSESS, FORUTSETNINGER OG ERFARINGER NY VISUELL PROFIL PROSESS, FORUTSETNINGER OG ERFARINGER Judith Gloppen AGENDA Prosess Forutsetninger for utviklingsarbeidet Presentasjon av ny visuell profil Spørsmål og deling av erfaringer PROSESS Offentlig

Detaljer

Nordic Urban Design Association

Nordic Urban Design Association Nordic Urban Design Association Sommerskole 2009, Sandefjord, 18-19 juni Foto: Knut Sten Hvordan skaper vi gode, attraktive og velfungerende plasser i våre byer- og tettsteder? - undervisning i metode,

Detaljer

Referat fra møte i Publiseringsutvalget 16. november 2009

Referat fra møte i Publiseringsutvalget 16. november 2009 Referat fra møte i Publiseringsutvalget 16. november 2009 Til stede: Ole Gjølberg, Gunnstein Akselberg, Rune Sæbø, Else Margrethe Bredland, Yngvild Wasteson, Knut Fægri, Gunnar Sivertsen, Lars- Petter

Detaljer

Innlandsbykonferansen

Innlandsbykonferansen Innlandsbykonferansen Lillehammer, 06.september 2012 Byfortetting som samspill mellom gammelt og nytt ved Ingun Bruskeland Amundsen, Riksantikvaren Seksjonsjef for by- og tettsted, arkitekt MNAL Dr.ing.

Detaljer

FoU-konferansen 2007

FoU-konferansen 2007 St Olavs Hospital HF Status for forskningsaktiviteten 2006 med et sideblikk på hva som skjedde i årene rett før 1 Tre forhold å ta hensyn til (i) Ny ordning fra 2003 Kunnskapsdepartementet og Helse- og

Detaljer

Benchmarking med bruk av resultat og styringsindikatorer

Benchmarking med bruk av resultat og styringsindikatorer Benchmarking med bruk av resultat og styringsindikatorer Ny og bedre statistikk 71. norske bibliotekmøte, Bergen 2008 Torill Redse, ABM-utvikling Performance Indicator numerical, symbolic or verbal expression,

Detaljer

European joint doctorate in law and development

European joint doctorate in law and development European joint doctorate in law and development Erfaringer fra etablering av et gradssamarbeid på ph.d-nivå IK16, Stavanger, 10.mars 2016 Gørill Arnesen og Ingunn Ikdahl Juridisk fakultet, UiO Den faglige

Detaljer

Hvordan og hvor skal jeg fortelle om funnene mine?

Hvordan og hvor skal jeg fortelle om funnene mine? Hvordan og hvor skal jeg fortelle om funnene mine? Elin O. Rosvold Avdeling for allmenn- og samfunnsmedisin, UiO Hvorfor Hvorfor publisere? Hvem er målgruppen? Hva slags publikasjon? Hvilket tidsskrift?

Detaljer

1 Atle Harby, CEDREN

1 Atle Harby, CEDREN Atle Harby, CEDREN 1 2 CEDREN internasjonalisering Målsetting: Utnytte kompetanse og kunnskap fra internasjonale FoU-miljø til videreutvikling av CEDREN og til gjensidig nytte for CEDRENs FoUpartnere og

Detaljer

25. OKTOBER Forskningsevaluering. Nils Pharo

25. OKTOBER Forskningsevaluering. Nils Pharo Forskningsevaluering Nils Pharo Dagens tekst Hva, hvem når? Hva skal evalueres? Hvem skal evalueres? Når skal evalueringen skje? Kvalitative metoder Kvantitative metoder Leidenmanifestet Hva skal evalueres

Detaljer

Bibliography: The Norwegian Language in America (Under construction) Arnstein Hjelde

Bibliography: The Norwegian Language in America (Under construction) Arnstein Hjelde Bibliography: The Norwegian Language in America (Under construction) Arnstein Hjelde 1897 Groth, Peter: Nogle eiendommeligheder ved de til Amerika utvandrede nordmænds sprog. Printed in Morgenbladet, April

Detaljer

Overgang fra videregående opplæring til universitet/høgskole - UHRs undersøkelse

Overgang fra videregående opplæring til universitet/høgskole - UHRs undersøkelse Overgang fra videregående opplæring til universitet/høgskole - UHRs undersøkelse Frode Rønning Institutt for matematiske fag NTNU Overgang fra videregående skole til høyere utdanning Hvilke utfordringer

Detaljer

Referat fra møte i Publiseringsutvalget 14. september 2009

Referat fra møte i Publiseringsutvalget 14. september 2009 Referat fra møte i Publiseringsutvalget 14. september 2009 Til stede: Meldt forfall: Fra UHR sekretariat: Ole Gjølberg, Bjørn Torger Stokke, Else Margrethe Bredland, Yngvild Wasteson, Eyvind Elstad, Stig

Detaljer

In honour of Thor Heyerdahl bridge builder, challenger and boundary breaker

In honour of Thor Heyerdahl bridge builder, challenger and boundary breaker The Thor Heyerdahl Institute In honour of Thor Heyerdahl bridge builder, challenger and boundary breaker An institute that reflects the visions of Thor Heyerdahl Larvik, Norway What is the mission of the

Detaljer

Publiseringsprosessen

Publiseringsprosessen Publiseringsprosessen BFI kurs Forskning 16. september 2015 Hege Smith Tunsjø Kirsti Berg Innhold Hvorfor publisere? Krav til en vitenskapelig artikkel Fagfellevurdering Etiske aspekter Vancouver reglene

Detaljer

Nominering av publiseringskanaler til nivå 2

Nominering av publiseringskanaler til nivå 2 Norsk matematikkråd Nasjonalt fagråd for matematikk ved Per Manne Institutt for foretaksøkonomi Norges Handelshøyskole 5045 Bergen per.manne@nhh.no Bergen, 21. oktober 2005 Universitets- og høgskolerådet

Detaljer

Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612.

Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612. 14.06.04 Mastergradskurset i sosialpolitikk SA 309 Høstsemesteret 2004 v/steinar Stjernø Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612. Eksamen består av en semesteroppgave på ca 15 sider. Denne blir utlevert 8.12

Detaljer

«Changingplaces and spaces in the kindergarden»

«Changingplaces and spaces in the kindergarden» Childrens sosial participation and creativ transformation in «Changingplaces and spaces in the kindergarden» Aview intooneofthe projectsof«unused areas» Observationsfrom guidedstudentprojectin leadingart

Detaljer

INCENTIVER FOR FORSKNING OG PUBLISERING VEILEDNING

INCENTIVER FOR FORSKNING OG PUBLISERING VEILEDNING INCENTIVER FOR FORSKNING OG PUBLISERING VEILEDNING 1. Bakgrunn Forskning og publisering er nå kommet inn som en komponent i budsjettmodellen fra departementet. Det innebærer at publikasjonsmengde har direkte

Detaljer

Årsrapport. Svalbard Science Forum

Årsrapport. Svalbard Science Forum Årsrapport Svalbard Science Forum Foto: Kjell Tore Hansen, SSF 2002 Svalbard Science Forum Årsberetning Svalbard Science Forum 2002 Innledning. Norges forskningsråd har det strategiske ansvar for polarforskningen

Detaljer

Læring mellom forsknings- og samhandlingsprosjektene

Læring mellom forsknings- og samhandlingsprosjektene Læring mellom forsknings- og samhandlingsprosjektene i VRI VRI Forskersamling i Kristiansand, 25.04.2012 v/ Anne H. Gausdal, prosjektleder forskerprosjekt Buskerud og Vestfold Disposisjon 1. Forskere fasiliteter

Detaljer

Ingerid Arbo, forskningskoordinator og forsker St. Olavs hospital / forsker NTNU CRIStin superbruker St. Olavs hospital

Ingerid Arbo, forskningskoordinator og forsker St. Olavs hospital / forsker NTNU CRIStin superbruker St. Olavs hospital Ingerid Arbo, forskningskoordinator og forsker St. Olavs hospital / forsker NTNU CRIStin superbruker St. Olavs hospital Et felles system og database for registrering og rapportering av forskningsaktiviteter

Detaljer

Behandling av søknadene om smådriftsmidler 2015

Behandling av søknadene om smådriftsmidler 2015 1 Behandling av søknadene om smådriftsmidler 2015 Søknadene om smådriftsmidler 2015 har blitt behandlet og dekan Wenche Kjæmpenes har fattet følgende vedtak om tildeling: Navn Aina Kane, IBSA SM 01/15

Detaljer

STYREMØTET DEN 28.11.12

STYREMØTET DEN 28.11.12 S T Y R E S A K # 48/10 Vedrørende: STYREMØTET DEN 28.11.12 STATUS KUNSTNERISK UTVIKLINGSARBEID Forslag til vedtak: Styret tar statusrapporten for kunstnerisk utviklingsarbeid til orientering. Vedlegg:

Detaljer

Database for statistikk om høgre utdanning. Benedicte Løseth. CRIStin-seminar Oslo, 12. oktober 2010

Database for statistikk om høgre utdanning. Benedicte Løseth. CRIStin-seminar Oslo, 12. oktober 2010 NORSK SAMFUNNSVITENSKAPELIG DATATJENESTE AS Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) Kanalregisteret Benedicte Løseth CRIStin-seminar Oslo, 12. oktober 2010 Presentasjonen skal ta for seg: NSD

Detaljer

Barns medvirkning En rettighetsbasert tilnærming. Mari Johansen Aune Nettverkssamling om bomiljøarbeid Oslo 08.10.2015

Barns medvirkning En rettighetsbasert tilnærming. Mari Johansen Aune Nettverkssamling om bomiljøarbeid Oslo 08.10.2015 Barns medvirkning En rettighetsbasert tilnærming Mari Johansen Aune Nettverkssamling om bomiljøarbeid Oslo 08.10.2015 Planlegging for barnevennlig byutvikling Barnevennlig byutvikling som rettighetsbasert

Detaljer

UiO: Open Access - status

UiO: Open Access - status Håvard Kolle Riis, UB UiO: Open Access - status 22.09.2017 2 UiO: Open Access Kartlegging og analyse Nordic Open Access Rector Symposium 2017 Nasjonale mål og retningslinjer Publiseringsfond 22.09.2017

Detaljer

MASTEROPPGAVER PÅ INSTITUTT FOR BYFORMING OG PLANLEGGING, våren 2007.

MASTEROPPGAVER PÅ INSTITUTT FOR BYFORMING OG PLANLEGGING, våren 2007. MASTEROPPGAVER PÅ INSTITUTT FOR BYFORMING OG PLANLEGGING, våren 2007. Aktuelle veiledere ved byforming og planlegging: Hans C. Bjønness Sverre Flack Gerrit Mosebach Hans Skotte Hilde Bøkestad kun som biveileder

Detaljer

DKNVS Meddelelser No. 9. DKNVS mot 2020. Strategidokument ISBN 978-82-93175-00-1 ISSN 1890-081X

DKNVS Meddelelser No. 9. DKNVS mot 2020. Strategidokument ISBN 978-82-93175-00-1 ISSN 1890-081X DKNVS Meddelelser No. 9 DKNVS mot 2020 Strategidokument ISBN 978-82-93175-00-1 ISSN 1890-081X Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS) Administrasjon pr. juni 2011: Generalsekretær: Kristian Overskaug

Detaljer

Hvorfor er brukermedvirkning i forskning viktig?

Hvorfor er brukermedvirkning i forskning viktig? Hvorfor er brukermedvirkning i forskning viktig? Maiken Engelstad, D Phil, MPH Avd. dir. Seksjon for forskning og utvikling November 2012 Brukermedvirkning etablert praksis Involverer brukerne og gir dem

Detaljer

2002-2012: Høyere utdanning og arbeid som tutor/veileder og forsker

2002-2012: Høyere utdanning og arbeid som tutor/veileder og forsker CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Xiang Ying Mei Stilling: Forsker 3 Telefon: 905 05 085 E-post: xm@ostforsk.no Utdanning: 2009 12: Doctor of Philosphy, The University of Queensland 2005-06: Bachelor

Detaljer

Disiplinutdanning vs profesjonsutdanning?

Disiplinutdanning vs profesjonsutdanning? Disiplinutdanning vs profesjonsutdanning? Lise Lyngsnes Randeberg, president i Tekna Snart ti år siden Stjernøutvalget «Tekna deler utvalgets uro for en utvikling som fører til at forskningsmiljøer blir

Detaljer

Forestillingsanalyse

Forestillingsanalyse 1 Fischer-Lichte, Erika: "Theatricality" 1 Kilde: Theatre Research International Oxford University Press, Vol. 20, no. 2, 1995 ISSN: 03078833 2 Bennet, Susan: "Culture and the Idea of the Theatrical Event"

Detaljer

Velkommen til JoinGame Workshop X. Torsdag 28. oktober 2010, Permanenten, Bergen

Velkommen til JoinGame Workshop X. Torsdag 28. oktober 2010, Permanenten, Bergen Velkommen til JoinGame Workshop X Torsdag 28. oktober 2010, Permanenten, Bergen Foreløpig siste JoinGame workshop (WSXI) blir arrangert i Trondheim onsdag 24. november Tema Bladet drops Hvis du ønsker

Detaljer

BRUK AV TJENESTEDESIGN OG BRUKEROPPLEVELSE (UX) VED UB

BRUK AV TJENESTEDESIGN OG BRUKEROPPLEVELSE (UX) VED UB IT konferansen 2016 BRUK AV TJENESTEDESIGN OG BRUKEROPPLEVELSE (UX) VED UB Andrea Gasparini, Universitetsbiblioteket, UiO & Institutt for Informatikk, UiO 1 Agenda 2 Hva er burkeropplevelsen (UX) i det

Detaljer

BIDRAR LOKALISERING AV STATLIGE INSTITUSJONER TIL ØKT ATTRAKTIVITET?

BIDRAR LOKALISERING AV STATLIGE INSTITUSJONER TIL ØKT ATTRAKTIVITET? BIDRAR LOKALISERING AV STATLIGE INSTITUSJONER TIL ØKT ATTRAKTIVITET? BYnatt Arendal, byutviklingskonferanse 17. og 18. oktober 2013 Kristin Dale Selvig, Statsbygg BIDRAR STATLIGE LOKALISERINGER TIL ØKT

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

KDL utvikling av 4 emnebeskrivelser. Presentasjon i portefølje fellesmøte Anders Mørch, KDL koordinator

KDL utvikling av 4 emnebeskrivelser. Presentasjon i portefølje fellesmøte Anders Mørch, KDL koordinator KDL utvikling av 4 emnebeskrivelser Presentasjon i portefølje fellesmøte 08.05.17 Anders Mørch, KDL koordinator Medlemmer i KDL gruppen Jan Dolonen Per Hetland Anders Kluge Sten Ludvigsen (dekan, permisjon)

Detaljer

International masterprogram. Climate Change Management (Klimaendringar; forvaltning og planlegging) Høgskulen i Sogn og Fjordane 2016

International masterprogram. Climate Change Management (Klimaendringar; forvaltning og planlegging) Høgskulen i Sogn og Fjordane 2016 International masterprogram Climate Change Management (Klimaendringar; forvaltning og planlegging) Høgskulen i Sogn og Fjordane 2016 Global Challenges Global Knowledge Flood Forbruk Utslepp Energi Økonomi

Detaljer

Tromsø: 03. 04.10.2011

Tromsø: 03. 04.10.2011 M1 «nye utfordringer til en etablert forskningsdisiplin» Seminar og arbeidsmøte Tromsø: 03. 04.10.2011 FRAM Senteret for miljø og klimaforskning i Arktis Faglige utfordringer og forskningsbehov for en

Detaljer

Til BIBSYS-bibliotekene. Deres ref.: Vår ref.: 2007/14809 Dato: POSTADRESSE: 7491 Trondheim. BESØKSADRESSE: Abelsgt.

Til BIBSYS-bibliotekene. Deres ref.: Vår ref.: 2007/14809 Dato: POSTADRESSE: 7491 Trondheim. BESØKSADRESSE: Abelsgt. POSTADRESSE: 7491 Trondheim BESØKSADRESSE: Abelsgt. 5, Teknobyen TELEFON: 90 25 40 00 FAKS: 73 59 68 48 E-POST: firmapost@bibsys.no ORGANISASJONSNR: 974 767 880 INTERNETT: www.bibsys.no SAKSBEHANDLER:

Detaljer

Utdanningsledelse mellom administrasjon og pedagogisk nytenking Uhped seminar i Tromsø 10.-12. desember 2012

Utdanningsledelse mellom administrasjon og pedagogisk nytenking Uhped seminar i Tromsø 10.-12. desember 2012 Utdanningsledelse mellom administrasjon og pedagogisk nytenking Uhped seminar i Tromsø 10.-12. desember 2012 Marit Allern, universitetspedagogisk faggruppe, UiT Kvalitetsutvikling av studier flat struktur

Detaljer

Budsjettfordelingsmodell for Høgskolen i Telemark

Budsjettfordelingsmodell for Høgskolen i Telemark Vedtatt av styret i S-sak 88/08, justert i S-sak 66/10 Vedlegg 1 Budsjettfordelingsmodell for Høgskolen i Telemark 1. Mål for fordelingsmodellen Fordelingsmodellen skal: I størst mulig grad tilpasses det

Detaljer

Evalueringen har hatt som mål å gi en oversikt over status for ph.d. utdanningen ca. 10 år etter innføringen av ph.d. graden. I 2011 var det kun 48

Evalueringen har hatt som mål å gi en oversikt over status for ph.d. utdanningen ca. 10 år etter innføringen av ph.d. graden. I 2011 var det kun 48 Evalueringen har hatt som mål å gi en oversikt over status for ph.d. utdanningen ca. 10 år etter innføringen av ph.d. graden. I 2011 var det kun 48 av totalt 1329 av doktorgradsdisputasene som ikke var

Detaljer

Samarbeid om forvalting av Havrommet. Per Magne Einang Senterleder Smart Maritime SFI Forum 2016

Samarbeid om forvalting av Havrommet. Per Magne Einang Senterleder Smart Maritime SFI Forum 2016 Samarbeid om forvalting av Havrommet Per Magne Einang Senterleder Smart Maritime SFI Forum 2016 Samarbeid i Havrommet Deltakere SSF AMOS SFI Smart Maritime SFI EXPOSED SFI MOVE NTNU OCEANS Havrommet Ocean

Detaljer

Forskningsforståelse og forskning ved museene

Forskningsforståelse og forskning ved museene Forskningsforståelse og forskning ved museene Det relevante museum, Trondheim, 21. oktober 2014 Birgitte Sauge, seniorkurator, avdeling arkitektur, Nasjonalmuseet Museumsstatistikken Hva er forskning?

Detaljer

Smartere sammen! Smartbyen Stavanger. Gunnar Edwin Crawford Leder av Smartbyen Stavanger SMARTBYEN STAVANGER

Smartere sammen! Smartbyen Stavanger. Gunnar Edwin Crawford Leder av Smartbyen Stavanger SMARTBYEN STAVANGER Smartere sammen! Smartbyen Stavanger Gunnar Edwin Crawford Leder av Smartbyen Stavanger Behovet for smartere løsninger Flere sammenfallende faktorer utfordrer byer over hele verden til å finne smartere

Detaljer

Bruk av. å fremme e forskningen ved IMT

Bruk av. å fremme e forskningen ved IMT Bruk av publiseringsindikatoren ingsindikato en for å fremme e forskningen ved IMT Ole Gjølberg, 10. januar 2010 1 2 Hvorfor fikk vi Tellekantsystemet? Inntil for noen få år siden var det svært vanskelig

Detaljer

Publiseringsmønsteret i forskningen ved universiteter og høgskoler

Publiseringsmønsteret i forskningen ved universiteter og høgskoler Vit publisering 53816 publikasjoner 2005-2010 Humaniora Medisin og helse Samfunnsfag Naturvitenskap Teknologi Publiseringsmønsteret i forskningen ved universiteter og høgskoler Gunnar Sivertsen Oversikt

Detaljer

kvalifikasjonsrammeverket UHR 16.11.2010 Program for kunstnerisk utviklingsarbeid

kvalifikasjonsrammeverket UHR 16.11.2010 Program for kunstnerisk utviklingsarbeid Stipendiatprogrammet og kvalifikasjonsrammeverket UHR 16.11.21 Program for kunstnerisk utviklingsarbeid Program for kunstnerisk utviklingsarbeid Stipendiatprogrammet (23 -) Treårige stipendiatstillinger

Detaljer