Forskningskatalog 2005

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forskningskatalog 2005"

Transkript

1 Forskningskatalog 2005 FORORD Forskningskatalogen skal sikre en omfattende intern og ekstern rapportering fra vitenskapelig ansatte. Alle forskningsprosjekter og publikasjoner har siden 1997 blitt registrert i BIBSYS/FORSKDOK. FORSKDOK består av delbasen FORSKPUB (publikasjoner, andre resultater og formidling) og FORSKPRO (FoU-prosjekter). Denne katalogen gir en oversikt over de vitenskapelig ansattes publiserings- og formidlingsvirksomhet og pågående FoU-prosjekter. For detaljerte opplysninger vises til FORSKDOK-basene som er tilgjengelige på En kategorisering av aktiviteter for å utvikle kunnskap og forståelse ved AHO bør omfatte tre ulike typer kunnskapsutvikling; forskning/vitenskapelig arbeid, utviklingsarbeid og det å skape verk. 1. Kategorien forskning/vitenskapelig arbeid omfatter nær sagt alt som tradisjonelt har blitt kalt forskning ved AHO. Forskningen drives innenfor våre fagfelt ikke på noen vesensforskjellig måte fra andre disipliner og mer etablerte forskningsfelter. Alle våre doktorgrader hører til denne kategorien, og intensjonen i vår doktorgradsutdanning er å skolere kandidater til forskningsaktivitet. 2. Arkitektur og industridesign er «making disciplines» som er kjennetegnet av at praksis er den viktigste kilden til kunnskap. Kategorien faglig utviklingsarbeid favner kunnskapsutvikling som i våre fag skjer gjennom prosjektutvikling. Tematisk og metodisk skiller dette utviklingsarbeidet seg fra vitenskapelig arbeid. For AHO er dette en viktig kategori av flere grunner: a. Hovedtyngden av våre vitenskapelige ansatte er trenet nettopp i denne typen utviklingsarbeid. b. Innenfor dette feltet ved AHO kobles undervisning på et høyt nivå med FOU-aktivitet.. 3. En del av utviklingsarbeidet vil ha karakter av kunstnerisk utviklingsarbeid rettet mot å skape verk. Dette er en type virksomhet som AHO har felles med kunsthøgskolene. Katalogen inneholder ikke opplisting av nettverk, etablering og vedlikehold av disse. Nettverk og prosesser omkring søknader om eksterne forskningsmidler er synliggjort i instituttenes virksomhetsplaner og ikke i forskningskatalogen. Oslo, 9. mars 2006 Karl Otto Ellefsen Rektor

2 KRITERIER FOR REGISTRERING AV DE ENKELTE PUBLIKASJONSKATEGORIER Katalogen over publikasjoner er basert på utskrifter fra databasen FORSKPUB og er inndelt i følgende hovedkategorier: Vitenskapelig publisering inneholder for 2005 godkjente publiseringer på nivå 1 og nivå 2. Dette er artikler i tidskrift og antologi samt bokanmeldelse 1 (tilsvarende rapport avgitt til DBH-databasen). Forskerrettet formidling inneholder publisering til fagfeller i tidsskrifter, skriftserier og rapporter gitt ut av institusjon, samt forelesninger gitt på internasjonale og nasjonale konferanser. Brukerrettet formidling er publisering og formidling til fagfeller innen profesjonsområdene. Populærvitenskapelig formidling er publisering og foredrag av populærvitenskapelig karakter i medier åpne for allmennheten. Innen hver av disse hovedkategoriene er det en underinndeling som følger FORSKDOKs underkategorier og koder. AHO følger nøye med i det arbeidet som gjøres nasjonalt for å utvikle pålitelige systemer for forskningsdokumentasjon. AHO har i 2005 leverte flere innspill til hvilke publikasjoner som skal være tellende i forhold til resultatbasert budsjettering til Faglig utvalg nedsatt av UHR. Listene er tilgjengelige på Innen arkitektur og design har mange av de mest interessante tidsskriftene, med størst relevans for kunnskapsutviklingen, ingen etablert referee-ordning. De tunge, etablerte arkitektur- og designtidsskriftene har imidlertid den samme viktige funksjonen som refereetidsskriftene, nemlig å kommunisere vesentlige faglige resultater til fagmiljøet. AHO vil fortsette å arbeide for at de mest kunnskapsgenererende tidsskrifter for våre fag vil bli akseptert innen kategorien med godkjent ISSN nummer. Årvåkenhet i forhold til utviklingen på tidsskriftsfronten er viktig for at systemet kan fungerer dynamisk. Vi vil fortsette arbeidet med å identifisere og klassifisere de mest sentrale publiseringskanalene for våre fag slik at vi aktivt kan spille inn til nasjonale systemer. Det er forutsatt at systemet skal være dynamisk med oppdatering pr hvert år. Kriterier for registrering av verk UFD sier i budsjettrundskriv F-12-05: Kunsthøgsksolene og de institusjoner som det for øvrig er naturlig for, bes om å rapportere kunstnerisk utviklingsarbeid eller kunstnerisk virksomhet, gjennom en punktvis og stikkordsmessig oversikt over sentral produksjon i 2004 ordnet i følgende kategorier: 1. Kunstnerisk utviklingsarbeid (gjelder utviklingsarbeid som baserer seg på utøvende og/eller skapende kunst på høyt nivå (på nivå med doktorgrad)). 2. Kunstverk (som er innkjøpt av museum, institusjon, privat samling o.a, eller er invitert til og/eller er premiert i konkurranse, eller har fått pris eller utmerkelse, eller er utført på oppdrag eller bestilling). 1 Bokanmeldelser må være på mer enn 3 sider for å komme i betraktning som publisering i tellende kategori. 2

3 3. Utstilling eller fremførelse (gjelder større offentlige utstillinger eller fremførelser som går ut over naturlig løpende virksomhet ved institusjonen). Utstilling eller fremførelse (gjelder større offentlige utstillinger eller fremførelser som går ut over naturlig løpende virksomhet ved institusjonen). Det er av avgjørende betydning at det er knyttet en form for fagfellevurdering til de verkene vi registrerer i vårt forskningsdokumentasjonssystem. AHO har for 2004 foretatt registrering av følgende kategorier verk: verk publisert i tunge faglige nasjonale og internasjonale tidsskrifter verk tildelt nasjonale eller internasjonale priser verk premiert i eller invitert til nasjonale eller internasjonale konkurranser utstilling av verk med fagfellevurdering eller publisering Arkitekturverkene er registrert i FORSKPUB under andre resultater. Denne registreringsmodulen er ikke tilpasset verksregistrering. BIBSYS har fra rapporteringsåret 2003 implementert en ny modul for kunst og musikk. Denne medtar kategorien industridesign, men ikke arkitektur. Kriterier for registrering av prosjekt De vitenskapelig ansatte er bedt om å rapportere prosjekter og forprosjekter som er avsluttet, under arbeid eller nye i rapporteringsåret med krav om prosjektbeskrivelse, målformuleringer og en forventet tidsramme. Vi har sortert prosjektene etter institutttilknytting og i følgende kategorier: grunnforskning herunder doktorgradsprosjekter anvendt forskning faglig utviklingsarbeid pedagogisk utviklingsarbeid kunstnerisk utviklingsarbeid Innenfor hver kategori er prosjektene ordnet alfabetisk etter prosjektleder. VITENSKAPELIG PUBLISERING FORSKERRETTET FORMIDLING 14 innførsler er avlevert til DBH (fordelt på instituttene med 10 til URB, 1 til IDE og 4 til FTH) Artikkel i tidsskrift (A15) Børrud, Elin Den prosjektstyrte byutvikling - kjennetegn og utfordringer. Byggekunst 87(2): ISSN Haslum, Hilde Lærestykket Drammen. Byggekunst 87(7): 20-23, ISSN

4 Helland, Bård Sanselighet som konstruksjon. Byggekunst 87(4): ISSN Hvattum, Mari Arkitekturens historiografi: to perspektiver. Kunst og kultur 88(4): ISSN Hvattum, Mari Den nakne sannhet: om arkitektur og ornamentikk. Byggekunst 87(4): ISSN Artikkel i vitenskapelig antologi (A 22) Aspen, Jonny Gentrifisering som kulturell diskurs. I: By og byliv i endring: Studier av byrom og handlingsrom i Oslo. s Oslo: Spartacus, ISBN Aspen, Jonny Introduksjon. I By og byliv i endring: Studier av byrom og handlingsrom i Oslo. s Oslo: Spartacus, ISBN Børrud, Elin Hva skjer på Grünerløkka? - Raske endringer og stabiliserende transformasjoner. I: By og byliv i endring: Studier av byrom og handlingsrom i Oslo. s Oslo: Spartacus, ISBN Ellefsen, Karl Otto Studier av byens fysiske transformasjon - Oslos arkitektur i endring. I: By og byliv i endring: Studier av byrom og handlingsrom i Oslo. s Oslo: Spartacus, ISBN Haslum, Hilde Lag, landskaper og tre områder i endring. I: By og byliv i endring: Studier av byrom og handlingsrom i Oslo. s Oslo: Spartacus, ISBN Killi, Steinar Rapid manufacturing : a path to new markets. I: Virtual modeling and rapid manufacturing. s Taylor&Francis Books, ISBN Robbins, Edward Byens transformation. I: By og byliv i endring: Studier av byrom og handlingsrom i Oslo. s Oslo: Spartacus, ISBN Robbins, Edward Virkningene av fornyelsen på Grünerløkka. I: By og byliv i endring: Studier av byrom og handlingsrom i Oslo. s Oslo: Spartacus, ISBN

5 Bokanmeldelse i vitenskapelig tidsskrift (A19 min. 3 s.) Wilhjelm, Hanne Frederika Mårtensson: Landskapet i leken - En studie av utomhuslek på förskolegården Maria Kylin: Från koja till plan - Om barnperspektiv på utemiljön i planeringssammenhang. Nordisk Arkitekturforskning (2): ISSN VERK (10 innførsler) Verk tildelt nasjonal eller internasjonal pris Bonesmo, Gro Catamaran City (invitert utstillingsprosjekt), tildelt: The Award Best Presentation på "International Architecture Biennale Rotterdam : Water Cities". Det Nederlandske Arkitekturinstitutt, Rotterdam. Verk publisert i faglige internasjonale eller nasjonale tidsskrifter/monografier og verk utstilt Gerstlauer, Rolf; Molne, Inger Gemeinde- und Fortswerkhof Castrisch, Sveits (publisert verk, vandreutstilling). Oppdragsgiver: Castrisch kommune og Graubünden fylkeskommune, Castrisch, Sveits. Gerstlauer, Rolf; Molne, Inger Hus Kjøllesdal, enebolig (publisert verk, vandreutstilling Extreme North). Norsk Form og Norsk Designråd. Hjeltnes, Knut Enebolig Kleven/Styrmoe, Bærum. (publisert verk). Bærum. Hjeltnes, Knut Vinterhytte på Geilo for Ensrud og Fuglesang (publisert verk, vandreutstilling Extreme North). Norsk Form og Norsk Designråd. Jensen, Jan Olav; Skodvin, Børre Norsk design- og arkitektursenter (publisert verk). Hausmannsgate 16, (rehabilitering) Oslo. Forum 2005 nr. 1 s , Oslo. ; Momrak, Ragnhild Opprustning av Oslo sentrum, Karl Johans gate, Stortingsplass, Arbeidergata, Lille Grensen (publisert verk). Hovedstadsaksjonen og Oslo kommune, Oslo. Thiis-Evensen, Thomas Oslo Sentrum - en opprusting. (publisert planarbeid) Hovedstadsaksjonen og Oslo kommune, Oslo, 5

6 Verk premierte eller inviterte konkurranseforsalg Eggen, Arne Ny gang- og sykkelbru over Drammenselva (premiert konkurranseutkast). Drammen kommune, Drammen. Kleven, Bente; Haukeland, Lars Utforming av Sørengautstikkeren i Oslo (premiert planforslag). Konkurranseutskriver HAV Eiendom AS, Oslo. FORSKNINGSBASERT PEDAGOGISK UTVIKLINGSARBEID (2 innførsler) Utstilling Fjeld, Per Olaf, Fuchs-Mikac, Neven, Funck, Lisbeth, Gerstlauer, Rolf Light of Tomorrow, en vandreutstilling av premierte prosjekter for Light of Tomorrow - Internasjonal konkurranse for studenter og lærere "Velux Award 2004" vist ved flere europæiske arkitektskoler: Istanbul;Bratislava; Coruna, Galacia; Kosice, Slovkia; Zagreb, Kroatia; Zürich; Budapest. Arrangør: Velux AS Fjeld, Per Olaf, Fuchs-Mikac, Neven, Funck, Lisbeth, Gerstlauer, Rolf Extreme North Lysmaskinen, prosjekt av student Emilie Karin Tornberg fra B3 program - temakurs høst "Lysmaskiner" Ozone Center of Living Design, Tokyo FORSKERRETTET FAGLIG PUBLISERING/FORMIDLINGORSKNINGSBASERT (58 innførsler) Ph.d.avhandling (C13) Børrud, Elin Bitvis bytvikling: møte mellom privat eiendomsutvikling og offentlig byplanlegging. Con- Text, Avhandling 17. Oslo: Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, s. ISBN ISSN x. Lending, Mari Omkring 1900: Utkast til en norsk arkitekturhistorisk topikk. Con-Text, Avhandling 19. Oslo: Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, s. ISBN ISSN x. Sevaldson, Birger Developing Digital Design Techniques: Investigations on creative design computing. Con- Text, Avhandling 20. Oslo: Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, s. ISBN ISSN x. Bokanmeldelse i vitenskapelig tidsskrift (A19, under 3 s.) Børrud, Elin 6

7 Urban morfology as cultural heritage. URBAN MORPHOLOGY 9(1): ISSN Dahle, Einar Eladio Dieste - teglens mester. Byggekunst 87(8): 53. ISSN Lauvland, Gro Roy: the architecture of risk : essay av Kristine Synnes. Byggekunst 87(5): 62. ISSN McQuillan, Thomas Tvetydighet, anmeldelse av hus i Austliveien av Carl-Viggo Hølmebakk. Byggekunst 87(7): 36. ISSN Robbins, Edward Feelings are always local. The Architectural Review 1296(February): ISSN X Robbins, Edward The Pan Am building and the shattering of the modern dream. The Architectural Review 1300(June):93. ISSN X Robbins, Edward Working without walls: An insight into the transforming government workplace; Distributed workplace. The Architectural Review 1299(May):95. ISSN X Synnes, Kristine Et tretopphus for barn med mobilitetsbegrensninger, anmeldelse av Tretopphus av Craig van Laanen. Byggekunst 87(8): ISSN Wilhjelm, Hanne Mindretallets mangfold: kvinner i norsk arkitekturhistorie. Byggekunst 87(2): 72. ISSN Faglig bok (B13) Aspen, Jonny (red) By og byliv i endring. Spartacus, ISBN Rapport utgitt av AHO (C18) Clatworthy, Simon; Senn, Daniel Overføring av verdier i dataspill: et forprosjekt. Oslo: Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Robbins, Edward; Aspen, Jonny; Haslum, Hilde; Børrud, Elin. Urban transformation: urban form, gentrification and immigration - Oslo as an example of European city development. Report submitted to the Norwegian Research Council (two Volums). Oslo: Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo,

8 Artikkel i int. og nasjonalt vitenskapelig tidsskrift [ikke godkjent ISSN mm] (A12 A16) Aspen, Jonny By og byliv i endring. Plan - Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling (2): ISSN x. Capjon, Jan Trial-and-error-based Innovation: Catalysing shared engagement in design conceptualisation. Byggekunst 87(7): ISSN Michl, Jan Videt design jako redesign: Uvaha o jedne prehlizene strance chapani a vyucovani designu. Teorie vedy /Theory of science. Casopis for teorii vedy, techniky a komunikace / Journal for theory of science, tecnology, and communication XIV/XXVII(2): ISSN Kapittel i faglig bok eller rapport utgitt av institusjon, forening o. a. (A31) Capjon, Jan Trial-and-Error-based Innovation : Rapid Materialisation as Catalyser of Perception and Communication in Design. I: Futureground design conference. Melbourne: Monash University, Faculty of Art and Design, Design Research Society, ISBN Dunin-Woyseth, Halina Architectural Scholarship 'The Doctorate way' - Some challenges and responses in a Scandinavian context. I: The Four Faces of Architetecture - On the Dynamics of Architectural Knowledge. s Stockholm: School of Architecture, Royal Institute of Technology, Stockholm, Swede, ISBN Dunin-Woyseth, Halina Doctoral Theses in Architecture: Between Mono- and Interdisciplinarity. I: Considering the implementation of doctoral studies in architecture. EURAU, Marseilles: The Marseilles School of Architecture, ISBN Ellefsen, Karl Otto Critical Reading of the ENHSA TN Debates on the Content of Architectural Studies. Transactions on architectural education, 30, 30. Thessaloniki: European Association for Architectural Education, ISBN ISBN Fjeld, Per Olaf Writing in architectural education : a revitalization of architectural consciousness. I: Writings in architectural education: EAAE prize Transactions on architectural education, 26. s Leuven: European Association for Architectural Education, ISBN Killi, Steinar Lessons learned the hard way. I: Conference CD-ROM : 3DSystems NASUG SLSUG joint conference s. PDF-fil. SLS User Group,

9 McQuillan, Thomas Informed Architecture: Three Tensions (2nd Prize). I: Writings in architectural education: EAAE prize s Leuven: European Association for Architectural Education, ISBN ISBN Michl, Jan On the Metaphor of Nudity in Modern Design Thinking. I: Cumulus Working Papers. s Helsinki: Helsinki University of art and design, Michl, Jan The Metaphor of Nudity in Modern Design Thinking. I: Pride & Predesign : The cultural heritage and the science of design. Proceedings Book, s Lisboa: IADE - Instituto de Artes Visuais Design e Marketing, ISBN Sevaldson, Birger Designing Time. I: Futureground design conference. Melbourne: Monash University, Faculty of Art and Design, Design Research Society, ISBN Skulberg, Harald Innovation in Modern Leisure Boat Design. I: Pride & Predesign : The cultural heritage and the science of design. Proceedings Book, s Lisboa: IADE - Instituto de Artes Visuais Design e Marketing, ISBN Invitert foredrag ved int. vitenskapelig konferanse (D13) Aspen, Jonny Sociocultural and Physical Transformation in Oslo. Globalization and Urban Transformation in Oslo, Stockholm and Copenhagen, København, Royal Danish Academy of Fine Arts, School of Architecture, Dunin-Woyseth, Halina Studying Spatial Salients of Information Technologies: the Case of the City of Bangalore. Annual Symposium of the Nordic Association for Architectural Research: Building the Future. Impacts of New Technologies on Urban Form, Stockholm, Dunin-Woyseth, Halina The "Thinkable" and the "Unthinkable" Doctorates: Tree Perspectives on Doctoral Scholarship in Architecture. The Unthinkable Doctorates, Brussels, Ellefsen, Karl Otto Edward Soja - Regionalization and the Regional City - A Discussion. Konferanse om regionalisering; Kunstakademiets Arkitektskole, København, Ellefsen, Karl Otto Network Cities? Burning Issues and Challenges. Network Cities: Globalisation and Urban Transformation, København, Kunstakademiets Arkitektskole, Killi, Steinar 9

10 Rapid manufacturing : a path to new markets. I: Virtual modelling and rapid manufacturing London: Taylor&Francis Books, ISBN The 2nd International Conference on Advanced Research and Rapid Prototyping, Leiria, Lending, Mari Den norske iscenesettelsen av modernismen som historie. Modernismen i bakspeilet, i regi av Fondet for dansk-norsk samarbeid, Lysebu, Oslo, Lending, Mari Historical Continuity and Modernist Discourse: A reading of Norwegian Architectural texts in the 1920s. The 58th Annual Meeting, Society of Architectural Historians (SAH), Vancouver, British Columbia, Canada, Lending, Mari The New: Discovering and launching the old in architectural discourse. The Idolization of the New: Genres, Ideas and Contexts' i regi av UIO/Det norske instituttet i Roma, Roma, McQuillan, Thomas The Secret Life of Plants : a story about Le Corbusier's own apartment in Paris. Modernismen i bakspeilet, i regi av Fondet for dansk-norsk samarbeid, Lysebu, Oslo, Invitert foredrag ved nasjonal vitenskapelig konferanse (D23) Aspen, Jonny Er gentrifisering et problem? Byutvikling - drivkrefter og planleggingsutfordringer, sluttkonferanse NFR, Oslo, Aspen, Jonny Hva skjer i Oslo? 31. høstseminar: Brudd og byutvikling - nye grep for planlegging og styring av byer, Tromsø, Universitet i Tromsø, Dunin-Woyseth, Halina Befordran på pedagogisk grund - hur hanteres dette? Erfarenheter av att bedöma pedagogiska meriter i samband med befordran och anställning. Seminarium för anställningskomittéerna på Chalmers tekniska högskola, Göteborg, Dunin-Woyseth, Halina Utvikling omkring dr.studier i design: et diakront og et synkront perspektiv. Dansk PhD treff, Kolding, Ellefsen, Karl Otto Alt folket i storbyen. Avslutningskonferanse; Byutvikling - drivkrefter og planleggingsutfordringer, Oslo, Foredrag ved int. vitenskapelig konferanse (D16) 10

11 Capjon, Jan Collaboration between University and SME towards an Innovative Cross-professional interaction Process. "The Industrial Design Learning Arena" i regi av ERA-NET programmet, Helsinki, Capjon, Jan Engaged Collaboration Supported through Material Catalysation. "In the Making" - Nordic Design Research Conference, København, Capjon, Jan Towards an Innovative Cross-professional Interaction Process. "Common denominators" 4th Nordcode, Seminar and Workshop, Trondheim, Holm, Erling Dokk Towards new theories in the field of planning. Planning for change 2005 i regi av SLU, Ulltuna, Killi, Steinar Lessons learned the hard way. 3D Systems NASUG SLSUG Joint Conference, Tucson, Manum, Bendik AGRAPH, Software for Drawing and Calculating Space Syntax Graphs. The 5 th International Space Syntax Symposium, TU Delft, Delft, Manum, Bendik Generality versus Specificity : A study on the interior space of apartments. The 5th International Space Syntax Symposium, TU Delft, Delft, Michl, Jan Some remarks on Czech design in the Period of Communism and during the Transition from Communism back to Capitalism. Czech Design, Culture & Society: Changing Climates: International Symposium, Brighton, Michl, Jan The Metaphor of Nudity in Modern Design Thinking. Pride and Predesign, The cultural heritage and the science of design, Cumulus, Lisboa, Skulberg, Harald Innovation in Modern Leisure Boat Design. Pride and Predesign, The cultural heritage and the science of design, Cumulus, Lisboa, Tostrup, Elisabeth Amble Credibility and Seduction. Research Seminar, The Bartlett School of Architecture UCL, London, Vavik, Tom; Kourennaya, Diana 11

12 Ways to explore tactile experience in design. Nordcode Trondheim, Foredrag ved nasjonal vitenskapelig konferanse (D26) Lauvland, Gro Om det jordiske i arkitekturen. "Identitet: Perspektiv og utfordringer" i regi av Universitetet i Bergen, Os, Manum, Bendik Space Syntax : teori og metode for analyser av rom og romsammenstillinger. PhD-Workshop, NTNU, Trondheim, BRUKERRETTET FORMIDLING 56 innførsler Artikkel i fag- eller bransjetidsskrift (A18) Dahle, Einar Kan det tegnes kan det bygges : Tanker om å planlegge og å prosjektere, sette sammen skru og mure. Mur (1): ISSN Dahle, Einar Kulturperler for svin : avsporinger uten mur. Mur (2): ISSN Dahle, Einar Memento mori. Mur (3): ISSN Dahle, Einar Om kvalitet. Mur (4): ISSN Hemmersam, Peter Vandalist af vanvare. Arkitekten (DK) 107(11): ISSN X. Faglig foredrag/poster ved fagmøte eller fagmesse uten publisering (D 31 D33) Aspen, Jonny Gentrifisering. Storbyens boligmarked - drivkrefter, rammebetingelser og handlingsvalg, Bergen, Bergen Boligforum, Dahle, Einar Tilbakeblikk Mursentret 30 år. I: Byggekunst. 87, ISSN Norsk Murdag, Oslo, Eggen, Arne Får arkitektene en kvalitetsmessig tilfredsstillende utdannelse. Hva skjer med kvalitet og kompetanse i bygg og anlegg, arrangert av Tekna og NITO, Oslo, Eggen, Arne 12

13 Konkurranseutkast for nye bruprosjekter: Ny gang- og sykkelbru over Drammenselva og ny gangbru over riksvegen ved Elvebakken, Alta. Norsk ståldag, i regi av Norsk Forening for Stålkonstruksjoner, Oslo, Eggen, Arne Le Corbusier, Unité d'habitation de Marseille. Anvendelse av betong i arkitekturen, arrangert av FABEKO, Norsk forening for fabrikkbetong, Oslo, Ellefsen, Karl Otto Critical Reading of the ENHSA TN Debates on the Content of Architectural Studies. EAAE conference, Hania, Greece, Ellefsen, Karl Otto Den norske småbyen. Steds- og byutvikling med kvalitet i Oppland og Hedemark : regionalt seminar, Gjøvik, Ellefsen, Karl Otto Svensk og norsk byplanlegging : En jubileumsforelesning i anledning av 100 års jubileet for unionsoppløsningen. Jubileeumsmøte; Norsk bolig- og byplanforening, Oslo, Fjeld, Per Olaf On architectural education. ENHSA Workshop, Chania, Greece, Fjeld, Per Olaf Sverre Fehn : romlige uttrykk utløst av instinktets presisjon. Fehn symposium, Hamar, Fjeld, Per Olaf Sverre Fehn : the architectural geography of horizons. Arqueria de Nuevos Ministerios, Madrid, Fjeld, Per Olaf Teaching architecture. ENHSA Workshop on Architectural and Urban Design, Chania, Greece, Fjeld, Per Olaf The legacy of Sverre Fehn. RIBA Trust, London, Fjeld, Per Olaf Writing in architectural education. EAAE Prize , Dublin, Hemmersam, Peter Shoppingcentrets potensiale for stedsudvikling. Workshop Grorud sentrum, arrangert av Plan og bygningsetaten i Oslo, Grorud, Oslo, Hjeltnes, Knut Beyond its own size (Om transformasjon av materialet tre gjennom ny teknologi). Fehnsymposiet, Hamar, Hjeltnes, Knut 13

14 Egne arbeider. Fagmøte Møre og Romsdal arkitektforening, Førde, Hjeltnes, Knut Trær og arkitektur. Møte i Norsk Trepleieforening, Oslo, Nybø, Kolbjørn N. Master i arkitekturvern. Nordisk master i arkitektonisk kulturarv (Kompetance konferance arr. av Kunstakademiets Arkitektskole København), København, Selstad, Tor; Ellefsen, Karl Otto Byen og byregionen i Innlandets utvikling. Steds- og byutvikling med kvalitet i Oppland og Hedemark : regionalt seminar, Gjøvik, Bjølsen studentby. Designers Saturday. Arr. av NLA, NAL, NIL, Oslo, Bjørnsons hage. Designers Saturday. Arr. av NLA, NAL, NIL, Oslo, Blomster og annen dekorasjon i byens åpne rom og praker. Vi dekorerer tettsted og byrom. Arr. av Landslag for park-, idretts- og friluftsanlegg, Kristiansand, Gode uterom i byen for alle. Boligplanlegging i tett by. Arr. av Hageselskapet og Husbanken, Asker, Idédugnad. Dugnad om by- og transportutvikling. Arr. av Larvik kommune, Statens vegvesen region sør, Vegdirektoratets BOTSFOR-gruppe, Larvik, Karl Johans gate. Brusteinseminar. Arr. av Bergen kommune, Oslo kommune, Samferdselsetaten, Oslo, Kulturlandsbyen Ramnes. Elverhøy. Arr. av Re kommune, Ramnes, Miljøgata på Årnes. Rv 2 og miljøgate. Arr. av Vegdirektoratet, Årnes, Oslotrikken. Idédugnad Søndre streng. Arr. av Oslo Sporveier, Oslo, Røråstoppen barneskole. Drivkrefter i stedsutviklingen. Arr. av Husbanken, Aust-Agder fylkeskommune, Arendal kommune, Lillesand kommune, Arendal, Stiklestad. Stiklestad nasjonale kultursenter, Oslo (Riksantikvaren),

15 Tale. Hovedstadsaksjonen, Oslo (Rådhuset), Trær som arkitektonisk vikremiddel. Norsk trepleieforenings årsmøtekonferanse, Oslo, Vestfoldlandskap. NLA Vestfold, Sandefjord, Synnes, Kristine Cancer Alley: Cultural mapping of a landscape of risk. Symposium: Landskaber i flæng. Arr. av Danske Landskabsarkiter (DL) Wilhjelm, Hanne Barn i byen. Barn i by - en inspirasjonskonferanse, Bergen kommune, Bergen, Gjesteforelesning (D42) Bonesmo, Gro "Compact Urban Plan" : Vestbanen Oslo and Prostneset Tromsø. Tong Ji University of Shanghai, Shanghai, Kina, Dunin-Woyseth, Halina Research and 'the making disciplines' : methodological challenges. Institutt for landskapsplanlegging, UMB, Ås, Dunin-Woyseth, Halina Research in arts and design: Several concepts in an international review. Mode- och textildesign; Högskolan i Borås, Borås, Dunin-Woyseth, Halina Research in arts and design in the perspective of two modes of knowledge production. Mode- och textildesign; Högskolan i Borås, Borås, Fuchs-Mikac, Neven Autopoetic Landscapes - Notes on New Norwegian Architecture. The Berlage Institute - The Postgraduate Laboratory of Architecture in Rotterdam, Rotterdam, Haslum, Hilde Urbane former. UMB, Institutt for landskapsarkitektur, Ås, Helland, Bård Etter modernismen - strategier for en arkitektonisk verdidannelse. Kunsthøgskolen i Bergen, Bergen, Helland, Bård 15

16 Struktur og tektonikk, tekstur : Materialitet og uttrykkskonstruksjoner i Herzog og de Meurons arbeider. Kunsthøgskolen i Bergen, Bergen, Hellsten, Ellen Egne arbeider. NTNU, Institutt for by- og regionforskning, Trondheim, Michl, Jan Design og humor; Design og mote: to moteteorier; Modernisme og funksjonalisme teori; Design og redesign i natur og kultur; Ideen om funksjonell fullkommenhet (Gjesteforelesninger). Academy of Arts, Architecture and Design (VSUP), Praha, Michl, Jan Designteori og designhistorie. Fakultet for brukskunst og design / Purkynje-universitet, Institutt for keramisk design i Dubi, Usti nad Labem, Sevaldson, Birger OCEAN NORTH, digital modelling and hybrid processes. National Chiao Tung University, Graduate Institute of Architecture, Hsibchu, Taiwan, Dyrkningens æstetik. "Verden i Danmark" Center for Skov, Landskab og Planlægning, KVL og Da nske Landskabsarkitekter, København, Hva er et sted? Med utgangspunkt i egne prosjekter. Arkitektskolen i Aarhus, Århus, Tostrup, Elisabeth Amble Norwegian Wood - Wenche Selmer's Way. Facoltà di Architettura, Universitá Roma Tre, Roma, POPULÆRVITENSKAPELIG FORMIDLING TIL ALLMENNHETEN 20 innførsler Fagbok (populærvitenskapelig karakter) Thiis-Evensen, Thomas, Pollestad, Kjell Arild, Hansen, Jan E. Tre muntre herrer i Roma. Gyldendal Fakta ISBN Utstilling av verk eller konkurranse Helland, Bård Egne arbeider. Et stykk sofa i hud, 3 stk. bord. eik, glass og travertin (utstilt verk). AHO, Oslo, Hellsten, Ellen 16

17 "Haugenstua gatelangs: fremtidsbilde for Haugenstua Senter" (publisert planforslag, utstilt). Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune, Avd for byutvikling, Stovner, ulike utstillingsplasser i Groruddalen, Sevaldson, Birger Developing Digital Design Techniques Prosjekter ved OCEAN NORTH (utstilling). Galleri AHO, Oslo, Kuratorvirksomhet m.m.(e22 og X99) Fjeld, Per Olaf Sverre Fehn, Museo en Hamar (utstilling). Arqueria de Nuevos Ministerios, Madrid, Fuchs-Mikac, Neven Austria West - New Alpin Architecture (kurator). Galleri AHO, Oslo, Kleven, Bente Kan arkitektur artikulere forskjeller fremfor å understreke makthierarkier? (kurator). Nasjonalmuseet for kunst og NTNU/AHO, Oslo, Debattinnlegg (A52) Fjeld, Per Olaf Det middelmådige alternativ. Tønsberg blad (2005): Artikkel i populærvitenskapelig tidsskrift (A17) Capjon, Jan Studenter hjelper med hurtig design. Gemini, Forskningsnytt fra NTNU og Sintef (6): Populærvitenskapelig foredrag (D41) Bonesmo, Gro Nye Vestbanen - konsept og prosess. Eiendomskonsult - Årskonferanse, Oslo, Kleven, Bente Kan arkitektur artikulere forskjeller fremfor å understreke makthierarkier. Nasjonalmuseet for kunst; utstillingspaviljonen Tulinløkka, Nasjonalmuseet for kunst, Vavik, Tom Design for alle - Hva, hvorfor og hvordan. Norsk Designråd, Oslo, Vavik, Tom Inkluderende design: En oversikt med vekt på produktdesign og design av tjenester. ABM Utvikling, Bodø, Intervju av faglig/populærvitenskapelig karakter (A43) Aspen, Jonny; Haslum, Hilde 17

18 Unge shopper image på Løkka. Aftenposten Aften Bonesmo, Gro Helt sjef i Europa : norsk arkitekt hedret. VG Capjon, Jan Forskning på tverrfaglige innovasjonsprosesser. VAREMAT prosjektark (1/2005): [1-2] Fjeld, Per Olaf Interview. Yearbook 2005 (Universitatea de Architectura si Urbanisma Bucuresti) (2005): Hemmersam, Peter Gamle kjøpesentre dør ut : Steen & Strøm i ny drakt. VG Trikkeelskere! Elsk hvert 5. minutt!. Vårt Land Deltagelse i radio/tv-program av faglig/populærvitenskapelig karakter (X15) Helland, Bård Intervju om prosjektet Boliger for bostedsløse i Trondheim. Sånn er livet, NRK P2,

19 PROSJEKTEOVERSIKT 59 prosjekter av disse er 15 avsluttet i Institutt for arkitektur Norsk tittel: Kunnskaper og kvalitetskrav i arkitektfaget : belyst ved boliger for eldre Engelsk tittel: Knowledge and Requirements to Quality in the Architectural Profession : Exemplified by Housing for the Elderly Prosjektleder: Dobloug, Margrethe Startdato: Sluttdato: Ny sluttdato: FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: En studie av norske byboligers rom i perioden med fokus på identifisering av endringer og drøfting av endringenes kvalitative karakter Engelsk tittel: The interior space of Norwegian urban housing , focusing on identifying changes and discussing the quality of such changes Prosjektleder: Manum, Bendik Startdato: Sluttdato: Ny sluttdato: FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Fra analogt til digitalt; implementering av informasjonsteknologi i arkitektutdanningen ved AHO Engelsk tittel: The implementation of information technology in the architectural education Prosjektleder: Sørensen, Søren Startdato: Sluttdato: Ny sluttdato: FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Bengt Espen Knutsen - kontinuitetens arkitekt Engelsk tittel: Bengt Espen Knutsen - architect of continuity Prosjektleder: Dahle, Einar Startdato: Sluttdato: Kategori: Anvendt forskning FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Engelsk tittel: General Theory of Urbanization by Ildefonso Cerdà General Theory of Urbanization by Ildefonso Cerdà 19

20 Prosjektleder: Hermansen, Christian Startdato: Sluttdato: Kategori: Anvendt forskning FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Utvidet virkelighet Engelsk tittel: Augmented reality Prosjektleder: Sørensen, Søren Medarbeider: Fagernes, Thomas Medarbeider: Hermansen, Christian Startdato: Sluttdato: Kategori: Anvendt forskning FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: INN_UT_I : tverrsnitt av en arkitekturundervisning Engelsk tittel: In-out-abide : cross section of an architectural teaching Hinein_heraus_sein : Aufblick einer Entwurfslehre Prosjektleder: Dahle, Einar Startdato: Sluttdato: Kategori: Pedagogisk utviklingsarbeid FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: B3 program : avansert arkitekturprosjektering Engelsk tittel: B3 program : Advanced architectural design Prosjektleder: Fjeld, Per Olaf Medarbeider: Fuchs-Mikac, Neven Medarbeider: Funck, Lisbeth Medarbeider: Gerstlauer, Rolf Startdato: Sluttdato: Kategori: Pedagogisk utviklingsarbeid FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Mute constructions (Arkitektur i kunstens rom) Engelsk tittel: Mute constructions Prosjektleder: Funck, Lisbeth Startdato: Sluttdato: Kategori: Kunstnerisk kreativ virksomhet FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Kontiguitet - romlige perturbasjoner i bilde og tekst (fotografiske studier) Engelsk tittel: Contiguity - perturbational studies Prosjektleder: Gerstlauer, Rolf Prosjektleder: Molne, Inger Startdato:

21 Sluttdato: Kategori: Kunstnerisk kreativ virksomhet FORSKPRO-ID: p Institutt for urbanisme Norsk tittel: Enkeltprosjektets innflytelse på byutviklingen : en morfologisk studie Prosjektleder: Børrud, Elin Startdato: Sluttdato: Ny sluttdato: FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Den norske byplanhistorie Engelsk tittel: The History of Urbanism in Norway Prosjektleder: Ellefsen, Karl Otto Medarbeider: Aspen, Jonny Startdato: Sluttdato: Ny sluttdato: FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Afrikansk byutvikling : Studier av Øst-Afrikanske storbyer Engelsk tittel: The African City : Studies of East-African urban agglomerations Prosjektleder: Ellefsen, Karl Otto Medarbeider: Robbins, Edward Medarbeider: Anyamba, Tom Medarbeider: Moshi, Ezekiel Startdato: Sluttdato: Ny sluttdato: FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Morfologisk tilnærming til samtidig, sosio-kulturell endring i by Engelsk tittel: Architectural affect : form, space and social life Prosjektleder: Haslum, Hilde Startdato: Sluttdato: Ny sluttdato: FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Shopping - hybride detailhandelsmiljøer i danske byer Prosjektleder: Hemmersam, Peter Startdato:

22 Sluttdato: Ny sluttdato: FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Symbolsk økonomi - en studie av urbane prosesser Engelsk tittel: Symbolic economy - a study in urban processes Prosjektleder: Holm, Erling Dokk Startdato: Sluttdato: Ny sluttdato: FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Sted, identitet og livsfortelling. En kritikk av Christian Norberg-Schulz' stedsidentitetsbegrep Engelsk tittel: Place, identity and narrativ. A critique of Christian Norberg-Schulz' notion of place identity Prosjektleder: Lauvland, Gro Startdato: Sluttdato: FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Architecture is a Technology Engelsk tittel: Architecture is a Technology Prosjektleder: McQuillan, Thomas Startdato: Sluttdato: FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Byens fysiske transformasjon: byform, gentrifisering og immigrasjon - Oslo som eksempel på europeisk byomdannelse Engelsk tittel: Urban transformation: urban form, gentrification and immigration - Oslo as an example of European city development Prosjektleder: Robbins, Edward Medarbeider: Børrud, Elin Medarbeider: Haslum, Hilde Medarbeider: Aspen, Jonny Startdato: Sluttdato: Ny sluttdato: FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Engelsk tittel: Prosjektleder: Interreg IIIb - Waterfront Communities Project Interreg IIIb - Waterfront Communities Project Hemmersam, Peter 22

23 Medarbeider: Kjellsen, Christian Falch Medarbeider: Hauglin, Espen Startdato: Sluttdato: Kategori: Anvendt forskning FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Kulturoppfølgingsprogram - metodeutvikling Prosjektleder: Skogheim, Ragnhild Medarbeider: Aspen, Jonny Medarbeider: Hemmersam, Peter Medarbeider: Holm, Erling Dokk Medarbeider: Ellefsen, Karl Otto Startdato: Sluttdato: Ny sluttdato: Kategori: Utviklingsarbeid URL: FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Fra politikk til butikk. Norsk propagandahistorie. Engelsk tittel: From politics to market. History of Norwegian propaganda. Prosjektleder: Trippestad, Tom Are Prosjektleder: Holm, Erling Dokk Startdato: Sluttdato: FORSKPRO-ID: p Institutt for industridesign Norsk tittel: Product and service Desirability; what makes a successful product in a postindustrial age Engelsk tittel: Product and service Desirability; what makes a successful product in a postindustrial age Prosjektleder: Clatworthy, Simon Startdato: Sluttdato: FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Datamediert sosial kommunikasjon Engelsk tittel: Affective Messaging Prosjektleder: Bencze, Paul Startdato: Sluttdato: URL: 23

24 FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Making the implicit design values explicit Engelsk tittel: Making the implicit design values explicit Prosjektleder: Holm, Ivar Startdato: Sluttdato: FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Bruk av RP og RM (Rapid manufacturing) innenfor industridesign og arkitektur Engelsk tittel: Use of RP and RM within design and architecture Prosjektleder: Killi, Steinar Startdato: Sluttdato: FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Developing Digital Design Techniques Engelsk tittel: Developing Digital Design Techniques Prosjektleder: Sevaldson, Birger Startdato: Sluttdato: Ny sluttdato: FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Rapid Prototyping teknologi: uttesting av innovativ tverrfaglig samhandling - prosessen Engelsk tittel: Rapid Prototyping Technology: Testing of the innovative cross-professional interaction process Prosjektleder: Capjon, Jan Medarbeider: Steinar Killi Startdato: Sluttdato: Kategori: Anvendt forskning FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Overføring av verdier i dataspill Prosjektleder: Clatworthy, Simon Medarbeider: Senn, Daniel Startdato: Sluttdato: Kategori: Anvendt forskning URL: FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Forprosjekt: Utvikling av en nordisk-baltisk innovasjonsplattform 24

25 Engelsk tittel: Nordic Baltic Innovation Platform for Creative Industries Medarbeider: Clatworthy, Simon Medarbeider: Matheson, Fredrik Startdato: Sluttdato: Kategori: Anvendt forskning FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Tre-dimensjonale kart for blinde Engelsk tittel: Three-dimensional maps for blinds Prosjektleder : Killi, Steinar Medarbeider: Bjørkhaug, Gry C. Hj. Medarbeider: Rabbertz, Thomas Startdato: Sluttdato: Kategori: Anvendt forskning FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Rapid Prototyping Engelsk tittel: Rapid Prototyping Prosjektleder: Killi, Steinar Medarbeider: Rabbertz, Thomas Startdato: Sluttdato: Kategori: Anvendt forskning FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Innovasjon i moderne lystbåtdesign Engelsk tittel: Innovation in modern leisure boat design Prosjektleder: Skulberg, Harald Startdato: Sluttdato: Kategori: Anvendt forskning FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: OCEAN NORTH Engelsk tittel: OCEAN NORTH Prosjektleder: Sevaldson, Birger Startdato: Sluttdato: Ny sluttdato: Kategori: Utviklingsarbeid URL: FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Innføring i metodikk - Industredesign Engelsk tittel: Industrial Design - Introduction to methology Prosjektleder: Skulberg, Harald Startdato:

26 Sluttdato: Ny sluttdato: Kategori: Pedagogisk utviklingsarbeid FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Utforsking av taktile opplevelser i design Engelsk tittel: Ways to explore tactile experience in design Prosjektleder: Vavik, Tom Medarbeider: Kourennaya, Diana Startdato: Sluttdato: Kategori: Pedagogisk utviklingsarbeid FORSKPRO-ID: p Institutt for arkitektur- og designteknologi Norsk tittel: Design with polymer composite materials in architecture Engelsk tittel: Design with polymer composite materials in architecture Prosjektleder: Bettum, Johan Startdato: Sluttdato: Ny sluttdato: FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Arkitekturkonstruksjon Engelsk tittel: On Span and Space, Exploring structures in architecture Prosjektleder: Sandaker, Bjørn Normann Startdato: Sluttdato: FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Arkitektur og RP/RM Engelsk tittel: Architecture and RP/RM Prosjektleder: Sandaker, Bjørn Normann Medarbeider: Killi, Steinar Medarbeider: Kosche, Florian Medarbeider: Bærheim, Andres Espen Startdato: Sluttdato: Kategori: Anvendt forskning FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Små palasser Engelsk tittel: Small palaces Prosjektleder: Eriksrud, Steinar Startdato:

27 Sluttdato: Kategori: Anvendt forskning FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Arkitekturens konstruktive grunnlag Engelsk tittel: The Structural Basis of Architecture" utgitt på Taylor & Francis Books Ltd, Oxford Prosjektleder: Eggen, Arne Prosjektleder: Sandaker, Bjørn Normann Medarbeider: Cruvellier, Mark Startdato: Sluttdato: Kategori: Pedagogisk utviklingsarbeid FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Geometri og arkitektur Engelsk tittel: Geometry and architecture Prosjektleder: Eriksrud, Steinar Startdato: Sluttdato: Ny sluttdato: Kategori: Pedagogisk utviklingsarbeid FORSKPRO-ID: p Institutt for form, teori og historie Norsk tittel: The role of colonial architecture and application of traditional forms in contemporary African architecture ( ): A study of May and Connell in Kenya Engelsk tittel: The role of colonial architecture and application of traditional forms in contemporary African architecture ( ): A study of May and Connell in Kenya Prosjektleder: Awuor, Wilson O. Startdato: Sluttdato: Ny sluttdato: FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Prosesser fra en kroppslig til en overflatemessig arkitektur; fra konstruksjon til represenasjon Engelsk tittel: From body to surface Prosjektleder: Helland, Bård Startdato: Sluttdato: FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Engelsk tittel: Det tilslørte verk : krysningspunkter mellom arkitektur og kunstteori Veiled works : crossing points in contemporary art- and architectural theory 27

28 Prosjektleder: Hvattum, Mari Medarbeider: Helland, Bård Medarbeider: Rønning, Stein Medarbeider: Grøgaard, Stian Startdato: Sluttdato: Ny sluttdato: FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Privat barokkarkitektur i Norge - typologi og bruk Engelsk tittel: Private Baroque Architechture in Norway : Typology and Use Prosjektleder: Hvinden-Haug, Lars Jacob Startdato: Sluttdato: Ny sluttdato: FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Omkring 1900 : Norsk arkitekturtenkning mellom historisme og modernisme Prosjektleder: Lending, Mari Startdato: Sluttdato: Ny sluttdato: FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Norsk folkearkitektur som historisk artifakt Prosjektleder: Nybø, Kolbjørn N. Startdato: Sluttdato: Ny sluttdato: FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Korsmos hus og livet i det Prosjektleder: Tostrup, Elisabeth Amble Startdato: Sluttdato: Ny sluttdato: FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Formens farge Engelsk tittel: The Colour of Form Prosjektleder: Skjønsberg, Thorleif U. Startdato: Sluttdato: Ny sluttdato:

29 FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Freda bygninger Prosjektleder: Nybø, Kolbjørn N. Startdato: Sluttdato: Ny sluttdato: Kategori: Anvendt forskning FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Steder i Roma - fra idé til form Prosjektleder: Thiis-Evensen, Thomas Startdato: Sluttdato: Ny sluttdato: Kategori: Anvendt forskning FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Hovedstadsaksjonen - en estetisk opprusting av Oslo Sentrum innen frigjøringsjubileet 2005 Prosjektleder: Thiis-Evensen, Thomas Startdato: Sluttdato: Kategori: Utviklingsarbeid FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Housing Research & Design Prosjektleder: Dunin-Woyseth, Halina Startdato: Sluttdato: Kategori: Pedagogisk utviklingsarbeid FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Arkitekturens ABC - om å forstå hvordan vi opplever byer og bygninger Prosjektleder: Thiis-Evensen, Thomas Startdato: Sluttdato: Ny sluttdato: Kategori: Pedagogisk utviklingsarbeid FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: L'Orange år : seminar og bokprosjekt Prosjektleder: Thiis-Evensen, Thomas Startdato: Sluttdato: Ny sluttdato: Kategori: Pedagogisk utviklingsarbeid FORSKPRO-ID: p

30 Norsk tittel: Europeiske byer: Roma (tre programmer hver på 50 min.) i september Planlagt programmer om Paris, København, Praha og St. Petersburg. Prosjektleder: Thiis-Evensen, Thomas Startdato: Sluttdato: Ny sluttdato: Kategori: Pedagogisk utviklingsarbeid FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Askerbyen" - et boligprosjekt i antikvarisk miljø Prosjektleder: Thiis-Evensen, Thomas Startdato: Sluttdato: Kategori: Utviklingsarbeid FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Norsk samtidsarkitektur og -design Engelsk tittel: Contemporary Norwegian Architecture and Design Prosjektleder: Hvattum, Mari Medarbeider: Thiis-Evensen, Thomas Startdato: Sluttdato: Kategori: Utviklingsarbeid FORSKPRO-ID: p Norsk tittel: Frihåndstegning som undersøkende praksis Prosjektleder: Løkse, Oddvar Startdato: Sluttdato: Ny sluttdato: Kategori: Kunstnerisk kreativ virksomhet FORSKPRO-ID: p

Forord. Forskningskatalogen sendes departementet som vedlegg til budsjettforslaget for 2006. Oslo, 28. februar 2005. Karl Otto Ellefsen rektor

Forord. Forskningskatalogen sendes departementet som vedlegg til budsjettforslaget for 2006. Oslo, 28. februar 2005. Karl Otto Ellefsen rektor Forord Forskningskatalogen skal sikre en omfattende intern og ekstern rapportering fra vitenskapelig ansatte. Forskningskatalogen viser ikke aktiviteter innen undervisning og ikke studentenes meritter.

Detaljer

Forskingskatalogen 2008

Forskingskatalogen 2008 Forskingskatalogen 2008 Anette Studentnavn, Sanne Fleischer prosjekt, - The Meeting institutt (fra og Generator: årstall Research i Faricy By Design) regular, 7.5 pkt Forskingskatalogen 2008 FORORD Forskingskatalogen

Detaljer

Forskingskatalogen 2009. Studentnavn, prosjekt, institutt og årstall i Faricy regular, 7.5 pkt

Forskingskatalogen 2009. Studentnavn, prosjekt, institutt og årstall i Faricy regular, 7.5 pkt Forskingskatalogen 2009 Studentnavn, prosjekt, institutt og årstall i Faricy regular, 7.5 pkt FORSKINGSKATALOGEN 2009 FORORD Forskingskatalogen skal sikre ei omfattande intern og ekstern rapportering

Detaljer

FORSKNINGSKATALOGEN 2011

FORSKNINGSKATALOGEN 2011 Forskningskatalogen 2011 FORSKNINGSKATALOGEN 2011 FORORD Den årlige forskningsrapporteringen dokumenterer og synliggjør resultater og aktiviteter innen forskning, faglig- og kunstnerisk utviklingsarbeid

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2005 1

VIRKSOMHETSPLAN 2005 1 VIRKSOMHETSPLAN 2005 1 INNHOLD INSTITUTT FOR ARKITEKTUR s. 5 INSTITUTT FOR ARKITEKTUR- OG DESIGNTEKNOLOGI s. 13 INSTITUTT FOR INDUSTRIDESIGN s. 17 INSTITUTT FOR FORM, TEORI OG HISTORIE s. 25 INSTITUTT

Detaljer

Foto: Studentnavn, Solveig Rødland prosjekt, institutt og årstall i Faricy regular, 7.5 pkt. Rapport og planer (2007-2008)

Foto: Studentnavn, Solveig Rødland prosjekt, institutt og årstall i Faricy regular, 7.5 pkt. Rapport og planer (2007-2008) Foto: Studentnavn, Solveig Rødland prosjekt, institutt og årstall i Faricy regular, 7.5 pkt Rapport og planer (2007-2008) Rapport og planer (2007-2008) FORORD Rapport og planer (2007 2008) fra Arkitektur-

Detaljer

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Budsjettdokument 2005-2007 Rapport 2005 - Plan for virksomheten 2006 - Budsjettforslag 2007 På grunn av de føringer som er gitt i tildelingsbrev for 2006 har AHO funnet

Detaljer

INNHOLD. Forord... 5 Sammendrag... 8 English summary... 12

INNHOLD. Forord... 5 Sammendrag... 8 English summary... 12 INNHOLD Forord....................................................... 5 Sammendrag.................................................. 8 English summary............................................... 12

Detaljer

Innhold. Norsk form i 2011. Design og samfunn. Arkitektur og samfunn. Program, formidling og undervisning. aktivitetsoversikt 2011.

Innhold. Norsk form i 2011. Design og samfunn. Arkitektur og samfunn. Program, formidling og undervisning. aktivitetsoversikt 2011. 2011 Årsrapport Innhold 1 5 11 17 33 45 49 Norsk form i 2011 Design og samfunn Arkitektur og samfunn Program, formidling og undervisning aktivitetsoversikt 2011 Om Norsk Form Regnskap 2011 Design: Sletten

Detaljer

CURRICULUM VITAE Februar 2015

CURRICULUM VITAE Februar 2015 CURRICULUM VITAE Februar 2015 Norsk institutt for by- og regionforskning Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. Tel: +47 97537362 Navn: Gro Sandkjær Hanssen Født: 14.05 1973 Akademisk grad: PhD i statsvitenskap

Detaljer

2. Sammendrag og anbefalinger... s. 6

2. Sammendrag og anbefalinger... s. 6 Innhold side 1. Innledning... s. 2 1.1 Prosjektets bakgrunn... s. 2 1.2 Mandatet... s. 3 1.3 Organisering av arbeidet... s. 3 1.4 Kommentar til mandatet... s. 4 2. Sammendrag og anbefalinger... s. 6 3.

Detaljer

ARKITEKTUR OG SAMFUNN

ARKITEKTUR OG SAMFUNN INNHOLD 1 5 11 21 41 53 57 NORSK FORM I 2012 DESIGN OG SAMFUNN ARKITEKTUR OG SAMFUNN PROGRAM, UTSTILLING, UNDERVISNING OG KOMMUNIKASJON AKTIVITETSOVERSIKT 2012 OM NORSK FORM REGNSKAP 2012 DESIGN: SLETTEN

Detaljer

VÅRSEMESTERET 2007 STUDIEHÅNDBOK OPPDATERT 20.12.06/ STUDIEHÅNDBOKEN OPPDATERES FORTLØPENDE PÅ HØGSKOLENS NETTSIDER. AN ENGLISH VERSION IS AVAILABLE

VÅRSEMESTERET 2007 STUDIEHÅNDBOK OPPDATERT 20.12.06/ STUDIEHÅNDBOKEN OPPDATERES FORTLØPENDE PÅ HØGSKOLENS NETTSIDER. AN ENGLISH VERSION IS AVAILABLE VÅRSEMESTERET 2007 STUDIEHÅNDBOK OPPDATERT 20.12.06/ STUDIEHÅNDBOKEN OPPDATERES FORTLØPENDE PÅ HØGSKOLENS NETTSIDER. AN ENGLISH VERSION IS AVAILABLE BA BILLEDKUNST - KUNSTAKADEMIET MA BILLEDKUNST - KUNSTAKADEMIET

Detaljer

international research institute of stavanger AS ÅRSRAPPORT 2011 SAMFUNNS- OG NÆRINGSUTVIKLING

international research institute of stavanger AS ÅRSRAPPORT 2011 SAMFUNNS- OG NÆRINGSUTVIKLING ÅRSRAPPORT 2011 SAMFUNNS- OG NÆRINGSUTVIKLING INNHOLD (03) IRIS - International Research Institute of Stavanger (04) Samfunns- og Næringsutvikling (05) Innovasjon (06) Arbeidshelse og sykefravær (07) Arbeidsliv

Detaljer

Trygve Ask. God norsk design. Konstitueringen av industridesign som profesjon Norge

Trygve Ask. God norsk design. Konstitueringen av industridesign som profesjon Norge Trygve Ask God norsk design Konstitueringen av industridesign som profesjon Norge Trygve Ask, 2004 ISSN 1502-217x ISBN 82-547-0165-2 C O N - T E X T Avhandling 15 Akademisk doktorgradsavhandling avgitt

Detaljer

Forsknings- og utviklingsvirksomhet. TØH-Notat 2010:1

Forsknings- og utviklingsvirksomhet. TØH-Notat 2010:1 Forsknings- og utviklingsvirksomhet ved HiST/TØH 2009 TØH-Notat 2010:1 Trondheim 2010 ISSN: 1890-9574 ------------------------------------------------------------ Høgskolen i Sør-Trøndelag. Biblioteket

Detaljer

FORSKNINGSAKTIVITETEN VED HØGSKOLEN I MOLDE

FORSKNINGSAKTIVITETEN VED HØGSKOLEN I MOLDE FORSKNINGSAKTIVITETEN VED HØGSKOLEN I MOLDE 2001 Forord Merknad: Med denne årsrapporten ønsker vi å synliggjøre forsknings-, utrednings- og kompetansehevningsvirksomheten ved Høgskolen i Molde. Vi håper

Detaljer

FORSKNINGSv. i r k s o m h e t e n

FORSKNINGSv. i r k s o m h e t e n FORSKNINGSv i r k s o m h e t e n informasjonsserien nr. 9/1999 information series no. 9/1999 ISSN 0809-1609 Henvendelser om rapporten: Redaksjon: Layout and sideredigering: Databearbeiding: Foto: Trykk

Detaljer

Kulturarv og stedsidentitet

Kulturarv og stedsidentitet Kulturarv og stedsidentitet Byers kulturmiljø i kryssilden mellom bevaring og utvikling Grete Swensen, Kari Larsen, Petter Molaug, Johanne Sognnæs Swensen, G., Larsen, K.C., Molaug, P.M. og Sognnæs, J.

Detaljer

Utvikling av drabantbyer

Utvikling av drabantbyer NIBR-rapport 2006:13 Marit Ekne Ruud, Ingar Brattbakk, Lene Schmidt, Jon Guttu og Ivar Brevik Utvikling av drabantbyer Annotert bibliografi Utvikling av drabantbyer Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport

Detaljer

SIFO Statens institutt for forbruksforskning

SIFO Statens institutt for forbruksforskning SIFOÅrsmelding 2 6 Direktøren har ordet Forbruksforskningens familietre Forbruksforskningen har sterk forankring i praksis gjennom husstellære og home economics. Tidsskriftet International Journal of

Detaljer

FoU-katalog 2006. Publikasjoner og prosjekter. FoU-katalog Publikasjoner og prosjekter 2006 Høgskolen i Buskerud

FoU-katalog 2006. Publikasjoner og prosjekter. FoU-katalog Publikasjoner og prosjekter 2006 Høgskolen i Buskerud 1 FoU-katalog 2006 Publikasjoner og prosjekter 2 3 Innhold Innhold... 3 Forord... 4 Innledning... 5 Definisjoner... 5 Om FoU-katalogen 2006... 6 Krav til publikasjoner i katalogen... 6 Krav til prosjekter

Detaljer

SIFO. Årsmelding. Design og illustrasjon Smaapigerne www.sott.no

SIFO. Årsmelding. Design og illustrasjon Smaapigerne www.sott.no SIFO Årsmelding Design og illustrasjon Smaapigerne www.sott.no Direktøren har ordet Kjøkkenet og samfunnet tur-retur I var det 70 år siden SIFO ble etablert under navnet Statens forsøksvirksomhet i husstell,

Detaljer

Det første møtes mulighet boligutvikling med bykvalitet, er det noen sak?

Det første møtes mulighet boligutvikling med bykvalitet, er det noen sak? Det første møtes mulighet boligutvikling med bykvalitet, er det noen sak? Elin Børrud Vitenskapelig bedømt (refereed) artikkel The initial meeting potential: Housing development with urban quality, how

Detaljer

Forskningen ved Politihøgskolen 2005-2010

Forskningen ved Politihøgskolen 2005-2010 Forskningen ved Politihøgskolen 2005-2010 1 Forord Politihøgskolens hovedoppgaver er utdanning, forskning og formidling (Strategisk plan 2007 2012). Siden 2005 har høgskolen årlig lagt frem en kvalitetsrapport

Detaljer

Masterstudium i estetiske fag (MAEST) Master s Program in Visual and Performing Arts. Studieretninger: 120 studiepoeng Heltid

Masterstudium i estetiske fag (MAEST) Master s Program in Visual and Performing Arts. Studieretninger: 120 studiepoeng Heltid Masterstudium i estetiske fag (MAEST) Master s Program in Visual and Performing Arts Studieretninger: drama- og teaterkommunikasjon fagdidaktikk: kunst og design kunst i samfunnet mote og samfunn 120 studiepoeng

Detaljer

Innsiktsfase: Behov og ønsker for nasjonalt Design Factory. 30. april 2014 PHYSICAL

Innsiktsfase: Behov og ønsker for nasjonalt Design Factory. 30. april 2014 PHYSICAL Innsiktsfase: Behov og ønsker for nasjonalt Design Factory 30. april 2014 PHYSICAL Det følgende er en oppsummering av innsiktsarbeidet Physical har gjort for profesjonsrådet for designutdanningen i Norge

Detaljer

ÅRSMELDING NASJONALMUSEET 2008

ÅRSMELDING NASJONALMUSEET 2008 ÅRSMELDING NASJONALMUSEET 2008 2 ÅRSMELDING NASJONALMUSEET 2008 Innhold Ansvarlig redaktør: Audun Eckhoff Redaktør: Anita Rebolledo Redaksjonskomité: Françoise Hanssen-Bauer, Anne Qvale, Frode Haverkamp,

Detaljer

Forskningen ved Politihøgskolen

Forskningen ved Politihøgskolen Forskningen ved Politihøgskolen 2011 Forskningen ved Politihøgskolen 2011 Forord Denne andre forskningsmeldingen viser forskningsproduksjon og forskningsformidling ved Politihøgskolen i 2011. Med fjorårets

Detaljer

Studieplan for masterstudium i Kunst og offentlige rom (Master of Art and Public Space) 120 Studiepoeng

Studieplan for masterstudium i Kunst og offentlige rom (Master of Art and Public Space) 120 Studiepoeng Studieplan for masterstudium i Kunst og offentlige rom (Master of Art and Public Space) 120 Studiepoeng Vedtatt i høgskolestyret (28.02.12) Akkreditert av Nokut (15.02.13) Revidert av dekan (03.12.14)

Detaljer